Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 26 lutego

Komentarze

Transkrypt

Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 26 lutego
Zarządzenie Nr 11/2016
Wójta Gminy Świekatowo
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz pkt VI Ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku
zarządzam, co następuje:
§ 1. Na podstawie przeprowadzonej oceny złożonej oferty dokonanej przez Komisję
Konkursową oraz przedstawionej Wójtowi Gminy Świekatowo propozycji, przyznaję
dotację na realizację
zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku w następującej wysokości
:
1. Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo – Działalność
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - 11.500 zł,
w tym :
- Współorganizacja obchodów „Dni Świekatowa” - 2.000,00 złotych
- Promocja Gminy Świekatowo
- 2.000,00 złotych
- Wydawanie Biuletynu Gminy Świekatowo
- 7.500,00 złotych
2. Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo – Działania na rzecz osób
Niepełnosprawnych - 1.800,00 złotych, w tym :
- Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych - 1.800,00 złotych
3. Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo – Kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury i tradycji - 1.000,00 złotych, w tym :
- Organizacja Festynu „Festiwal Chleba w Janiej Górze” - 1.000,00 złotych
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Marek Topoliński

Podobne dokumenty