Internetowa usługa wsparcia zarządzaniem procesem monitoringu i

Komentarze

Transkrypt

Internetowa usługa wsparcia zarządzaniem procesem monitoringu i
Internetowa usługa wsparcia zarządzaniem procesem monitoringu
i windykacji należności
Przedmiotem projektu jest stworzenie zautomatyzowanej usługi merytorycznego
i technicznego wsparcia procesu monitoringu i windykacji dla firm. Usługa użytkowania
Systemu dla Partnerów projektu będzie dostępna w modelu Software-as-a-Service za
pośrednictwem Bensari Software Sp. z o.o. . Zadaniem podstawowym Systemu jest wsparcie
działań Klienta w konsekwentnym i kulturalnym odzyskiwaniu należności od dłużników
przez Bensari Software Sp. z o.o. . Efektem działań będzie obniżenie wskaźników rotacji
należności względem Klienta, przyspieszenie spływu środków pieniężnych, a przez to
zwiększenie konkurencyjności firmy.
Opis modelu biznesowego:
Bensari Software Sp. z o.o. będzie oferował usługę wsparcia procesu monitoringu
i windykacji bazującą na wiedzy eksperckiej i nowo stworzonym Systemie w modelu
Software-as-a-Service.
Dostęp do Systemu umożliwi Klientowi realizację procesu monitoringu i windykacji
w sposób efektywny i zorganizowany.
Partner będzie miał możliwość wyboru wariantu współpracy:
I. System B2B - korzystanie z gotowych zestandaryzowanych procedur monitoringu
i windykacji, z możliwością modyfikacji standardowych procedur przez Klienta.
II. Optymalizacja procesów - dopasowanie procedur monitoringu i windykacji przez
Bensari Software Sp. z o.o. na podstawie wytycznych Partnera.
III. Zarządzanie procesem - dostosowanie procedur monitoringu i windykacji przez
Bensari Software Sp. z o.o. do potrzeb Partnera w oparciu o analizy danych
otrzymanych od Klienta z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej i na podstawie
zautomatyzowanej analizy przebiegu procesów Partnera (po okresie użytkowania
systemu).
IV. Monitoring procesu - dopasowanie procedur monitoringu i windykacji do potrzeb
Partnera przez Bensari Software Sp. z o.o. z uwzględnieniem analizy danych
otrzymanych od Klienta oraz stały nadzór nad efektami procesu monitoringu
i windykacji z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej.
V. Zarządzanie efektywnością procesów - każdy z użytkowników Systemu będzie mógł
generować standardowe raporty obrazujące efektywność podjętych działań z zakresu
monitoringu i windykacji. W ramach umowy z Klientem przewidującej wsparcie
procesu monitoringu i windykacji przez Bensari Software Sp. z o.o., zakłada się
świadczenie dodatkowych usług polegających na cyklicznej analizie danych
z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej i raportowaniem wniosków wynikających z tej
analizy.
Usługi jednorazowe:
 świadczenie usług konsultingowych - usługi będą miały na celu zwiększenie
efektywności procesu monitoringu i windykacji prowadzonego samodzielnie przez
Klientów;
 e-szkolenia.
Cena usługi będzie uzależniona od liczby dokumentów Partnera, liczby stanowisk
potrzebnych Partnerowi do obsługi procesu oraz wybranego wariantu współpracy.
Podstawowe cechy Systemu:
 System będzie zunifikowaną platformą do dystrybucji posiadanej wiedzy eksperckiej
Bensari Software Sp. z o.o. i realizacji usług w sposób zautomatyzowany w systemie
informatycznym zamiast świadczenia usług osobiście przez pracowników Bensari
Software Sp. z o.o.,
 w Systemie zostanie wykorzystany unikalny, opracowany na podstawie doświadczeń
Bensari Software Sp. z o.o., model zarządzania procesem z uwzględnieniem sytuacji
wyjątkowych, który pozwala na bieżące elastyczne dostosowanie procedury do
zmiennych warunków, np. wstrzymanie działań w przypadku zgłoszenia reklamacji
przez kontrahenta do czasu jej wyjaśnienia,
 System zapewni możliwość modelowania dowolnych procedur w ramach procesu
monitoringu i windykacji,
 jednym z kluczowych elementów Systemu będzie dynamiczne generowanie dziennych
list spraw do wykonania przez użytkowników Systemu (ułatwienie organizacji pracy)
- na podstawie danych wsadowych i zdefiniowanych procedur,
 poszczególne czynności w procedurach będą mogły być wykonywane przez
pracowników Klientów logujących się do Systemu lub automatycznie przez sam
System (np. masowa wysyłka wiadomości sms, e-maili i pism (z możliwością
wykorzystania technologii podpisu elektronicznego za pośrednictwem poczty
elektronicznej),
 System umożliwi automatyzację wymiany danych pomiędzy Klientem a ich
partnerami w procesie monitoringu i windykacji (kancelarie komornicze i prawne,
EPU, KRD),
 w przypadku, gdy umowa z Klientem będzie przewidywała wsparcie procesu
monitoringu i windykacji przez Bensari Software Sp. z o.o., System umożliwi ciągłą
analizę procesów monitoringu i windykacji u Klienta, co zagwarantuje mu skuteczne
wsparcie merytoryczne w prowadzeniu procesu monitoringu i windykacji,
 System zapewni zaawansowany model rozliczeń pomiędzy Bensari Software Sp.
z o.o. a Partnerami, z wykorzystaniem e-faktury i elektronicznego podpisu; w
szczególności model ten będzie przydatny w przypadku trzeciego i czwartego
wariantu współpracy, wymagającego szczegółowych zestawień przedstawiających
efektywność procesu monitoringu i windykacji prowadzonego pod nadzorem Bensari
Software Sp. z o.o.,
 poprzez zaimplementowanie w systemie usług typu e-faktura, e-sąd, zakłada się
eliminację korespondencji i wydruków w formie papierowej,
 System będzie aplikacją webową, wykonaną w architekturze wielowarstwowej,
całkowicie niezależna od posiadanego przez Klienta systemu operacyjnego,
 korzystanie z Systemu przez Klienta będzie wymagało tylko skonfigurowania
automatycznej wymiany danych między Systemem z systemami komputerowymi
Klienta,
 System zapewni możliwość automatycznego importu z systemów posiadanych przez
Klienta danych wsadowych koniecznych do prowadzenia procesu monitoringu
i windykacji,
 System zapewni możliwość automatycznego eksportu danych wynikowych
prowadzonego procesu (raporty czynności i naliczone koszty) do systemów Klienta,
 System będzie dostępny na urządzeniach mobilnych.
 Klienci będą mogli wykupić dostęp do Systemu dla odpowiedniej liczby
użytkowników w zależności od własnych potrzeb,
 do korzystania z Systemu nie będą wymagane zakupy licencji oprogramowania firm
trzecich (np. bazy danych), instalacje oprogramowania, długotrwałe prace
wdrożeniowe,
 System będzie przygotowany do wydania w różnych wersjach językowych, tak aby
możliwe było podjęcie współpracy z partnerami zagranicznymi.
Technologia wykonania systemu
System zostanie wykonany z wykorzystaniem technologii, które są powszechnie stosowane
w tworzeniu skalowanych i wydajnych systemów informatycznych dla przedsiębiorstw.
Technologie te są sprawdzone w setkach tysięcy implementacji, na rynku dostępnych jest
wielu specjalistów z tej dziedziny, a metody wykorzystania rozwiązań są doskonale
udokumentowane. Podstawowe wymagania technologiczne:
1. Język programowania i środowisko uruchomieniowe: Java.
2. System operacyjny dla platformy SaaS: Linux.
3. Baza danych: PostGreSQL.
4. Końcówki klienckie: środowisko uruchomieniowe Java oraz przeglądarka internetowa.
System zostanie wykonany z wykorzystaniem metod zwinnych programowania, które
umożliwiają szybkie reagowanie na zmiany w procesie programistycznym i zmieniające się
szczegóły implementacji założonych funkcji.
Sposób komunikacji
Komunikacja systemów będzie obejmować wymianę danych na temat należności oraz
procesu windykacyjnego między systemem Bensari Software Sp. z o.o. a systemami
partnerów biznesowych. Proces ten będzie realizowany przez uniwersalny moduł wymiany
danych, który zapewni komunikację z wykorzystaniem zestandaryzowanych formatów zapisu
danych wymienianych poprzez API.
1. Wymiana danych pomiędzy tworzonym Systemem a systemami Klientów będzie się
odbywała za pośrednictwem Web Service, który zostanie uruchomiony w ramach
produkcji Systemu (uniwersalny oraz dedykowany moduł wymiany danych).
2. Dane przekazywane będą za pomocą protokołu HTTP i z wykorzystaniem XML.
3. Web Service zostanie zdefiniowany za pomocą WSDL - standardowego języka opisu
protokołów i formatów danych używanych przez usługi sieciowe.
4. Do komunikacji z uruchomionym Web Service będzie mógł zostać wykorzystany
protokół SOAP, (Simple Object Access Protocol).
Powyższy zestaw protokołów i narzędzi użytych do komunikacji ułatwi konfigurację
komunikacji między systemami Bensari Software Sp. z o.o. i Partnerów biznesowych.
Wykorzystanie Web Service pozwala systemom współdziałać ze sobą przez Internet,
niezależnie od swojej lokalizacji i szczegółów implementacji, zaś dzięki stosunkowo prostej
konstrukcji są łatwe i elastyczne w zastosowaniu.
System zostanie wyposażony w moduły wymiany danych, które będzie można pobrać
i zainstalować na komputerach klienta. Moduły te przejmą komunikację z Systemem,
pośrednicząc między systemami komputerowymi Klienta a udostępnionym w ramach systemu
Web Service:
1. Uniwersalny moduł wymiany danych zapewni komunikację z wykorzystaniem
standardowych formatów zapisu danych wymienianych poprzez API.
2. Dedykowany moduł wymiany danych zapewni komunikację z najpopularniejszymi
obecnie na rynku systemami finansowo księgowymi, przy czym obsługa kolejnych
systemów będzie mogła być dodawana do modułu w miarę potrzeb zgłaszanych przez
pozyskanych Klientów.
Obydwa moduły będą wykonane w języku Java, co pozwoli na ich uruchomienie niezależnie
od tego, jaki system operacyjny Klient użytkuje.
Dzięki zastosowaniu publikacji opisu stworzonej usługi w standardzie WSDL Klient będzie
mógł podjąć się konfiguracji procesu wymiany danych niezależnie od Bensari Software Sp. z
o.o. .

Podobne dokumenty