Moduł DOM – kryteria oceny ofert

Komentarze

Transkrypt

Moduł DOM – kryteria oceny ofert
Moduł DOM – kryteria oceny ofert
I
II
Kryterium
Cena oferty
Czas wykonania
Waga
80%
20%
I. Cena oferty
Oferty zostaną ocenione wg wzoru:
Wc = (najniższa oferowana cena)/(cena oferty analizowanej) * 80
II. Czas wykonania
Wykonawca otrzyma maksymalnie 20 punktów za czas wykonania Platformy. Czas
wykonania obliczany jest jako liczba kalendarzowych dni liczona od daty podpisania umowy
do, deklarowanej przez Wykonawcę, daty rozpoczęcia świadczenia usług hostingu Platformy,
przy zachowaniu warunku dostarczenia w tym czasie wszystkich produktów będących
Przedmiotem Zamówienia.
Oferta, w których Wykonawca, zadeklarował czas wykonania krótszy niż 60 dni lub dłuższy
niż 90 dni – jest odrzucona.
Wh=(oferta z najkrótszym czasem wdrożenia)/(czas wdrożenia analizowanej oferty)*20
IV. Wartość ocena ostateczna
W = Wc + Wh
Wygrywa Wykonawca, którego nieodrzucona oferta otrzymała największą wartość.

Podobne dokumenty