ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami

Komentarze

Transkrypt

ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM I WIBRACJAMI
Data: 19 czerwca 2013, 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa, ul. Długa 23/25
Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 5 czerwca.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Opis Szkolenia: Szkolenie jest skierowane do wszystkich podmiotów zajmujących się problematyką
ochrony środowiska i źródeł zagrożeń środowiska, którzy w trakcie wykonywanej pracy spotykają się z
problematyką przeciwdziałania negatywnym skutkom ze strony hałasu i wibracji. Dotyczy to organów
opracowujących mapy akustyczne oraz organów jednostek samorządu terytorialnego mających
szczególne uprawnienia w tym zakresie. Ze względu na aspekty praktyczne w ramach szkolenia podjęte
będą też zagadnienia wynikające z ostatnich wprowadzanych w tym zakresie zmian w przepisach
wykonawczych do ustawy.
Cel Szkolenia: Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawami prawnymi przeciwdziałania
negatywnemu oddziaływaniu hałasu i wibracji.
Prowadzący: Prawnik, adiunkt w Zakładzie Ochrony Środowiska, Katedry Prawa Administracyjnego i
Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni wykładowca
prawa rolnego i prawa ochrony środowiska z dużym doświadczeniem praktycznym w pracy na
samodzielnym stanowisku w organie administracji rządowej. Obecnie ekspert Fundacji Programów
Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Doświadczony wykładowca i trener szkoleń organizowanych przez Fundację
Rozwoju Demokracji Lokalnej. Promotor ponad 200 prac licencjackich i magisterskich.
Program szkolenia:
1. Hałas i wibracje jako uciążliwość;
2. Źródła hałasu i wibracji;
3. „Termometr” hałasu;
4. Podstawy międzynarodowe ochrony przed hałasem;
5. Podstawy europejskie ochrony przed hałasem:
- europejska definicja hałasu,
- wspólne wskaźniki hałasu,
- wspólno metody oceny;
6. Strategiczna mapa hałasu;
7. Ochrona przed hałasem i wibracjami w prawie polskim:
- podstawy prawne ochrony przed hałasem i wibracjami,
- definicja hałasu w prawie polskim,
- obszar cichy,
- badania monitoringowe,
- standardy imisyjne w ochronie przed hałasem,
- dopuszczalne poziomy hałasu;
8. Hałas a planowanie i zagospodarowanie przestrzenne:
- hałas a stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy,
- hałas a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
- obszary ciche w aglomeracji,
- obszary ciche wokół zbiorników wodnych;
9. Badanie przestrzegania wymagań imisyjnych:
- ocena stanu akustycznego środowiska,
- mapy akustyczne,
- program ochrony środowiska przed hałasem;
10.Ustalenie dopuszczalnej emisji hałasu i pomiary hałasu w drodze decyzji.
ZGŁOSZENIE
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM I WIBRACJAMI
Data: 19 czerwca 2013, 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa, ul. Długa 23/25
Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 5 czerwca.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji
Instytucja: .............................................................................................................................
Adres: ...................................................................................................................................
NIP: ......................................................................................................................................
L.p. Imię i nazwisko
Wydział
tel.
e-mail
1. ..........................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................
...........................................................
podpis i pieczątka osoby delegującej
Zgłoszenie na szkolenie
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 czerwca 2013 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: [email protected] lub
wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Przy zgłoszeniu w ramach Forów prosimy o wpisanie w uwagach: „Zgłoszenie w ramach Forum (nazwa
odpowiedniego Forum)”. Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni przed
szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do
sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania
szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Długa 23/25, Sala Konferencyjna FRDL, III piętro.
Dojazd: Metrem do stacji Ratusz Arsenał lub autobusami 116, 178, 180, 222, 503 do przystanku Plac
Krasińskich.
Cena: 299 zł netto przy zgłoszeniu do 5 czerwca. Cena po 5 czerwca to 350 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Podobne dokumenty