spis treści.

Komentarze

Transkrypt

spis treści.
SPIS TREŚCI.
SPIS TREŚCI..............................................................................................................................................................................................................1
OPIS TECHNICZNY. ................................................................................................................................................................................................2
1.PODSTAWA OPRACOWANIA. ...........................................................................................................................................................................2
2. ZAKRES OPRACOWANIA..................................................................................................................................................................................2
3. WYMAGANIA BUDOWLANE KOTŁOWNI.....................................................................................................................................................2
3.1. Wymagana kubatura kotłowni.......................................................................................................................................................................2
3.2. Wymagana powierzchnia otworów okiennych. ............................................................................................................................................3
3.3. Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia kotłowni. ......................................................................................................................................3
3.4. Oświetlenie kotłowni.....................................................................................................................................................................................3
3.5. Podłoga. .........................................................................................................................................................................................................3
3.6. Ściany. ...........................................................................................................................................................................................................3
3.7. Strop...............................................................................................................................................................................................................4
3.8. Dodatkowe obudowy ppoż. w kotłowni........................................................................................................................................................4
3.9. Drzwi w kotłowni. .........................................................................................................................................................................................4
3.10. Urządzenia kanalizacyjne............................................................................................................................................................................4
3.11. Komin. .........................................................................................................................................................................................................4
3.12. Czerpnia powietrza......................................................................................................................................................................................5
3.13. Dach nad kotłownią.....................................................................................................................................................................................5
3.14.Odwodnienie wejścia przed kotłownią. .......................................................................................................................................................5
4. TECHNOLOGIA PROJEKTOWANEJ KOTŁOWNI. .........................................................................................................................................6
4.1. Jednostka kotłowa. ........................................................................................................................................................................................6
4.2. Obliczenie zapotrzebowania gazu dla kotłowni............................................................................................................................................6
4.3. Zawór bezpieczeństwa kotła..........................................................................................................................................................................7
4.4. Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.o.............................................................................................................................................7
4.5. Wzbiorcza rura bezpieczeństwa instalacji c.o...............................................................................................................................................7
4.6. Zasobnik ciepłej wody...................................................................................................................................................................................7
4.7. Zawór bezpieczeństwa zasobnika c.w.u........................................................................................................................................................8
4.8. Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.w.u.........................................................................................................................................8
4.9. Zawóry trójdrogowe z siłownikiem. .............................................................................................................................................................8
4.10. Pompy. .........................................................................................................................................................................................................8
4.11. Dobór zabezpieczenia kotła przed zanikiem wody.................................................................................................................................. 11
4.12. Stacja uzdatniania wody. .......................................................................................................................................................................... 11
4.13. Komin. ...................................................................................................................................................................................................... 11
4.14. Rozdzielacze instalacji c.o........................................................................................................................................................................ 11
4.15. Opomiarowanie. ....................................................................................................................................................................................... 11
4.16. Rurociągi i armatura. ................................................................................................................................................................................ 13
4.17. Ogrzewanie kotłowni................................................................................................................................................................................ 13
4.18. Izolacje cieplne przewodów. .................................................................................................................................................................... 13
4.19. Układ rejestracji danych. .......................................................................................................................................................................... 13
4.20. Układ powiadamiania o stanach awaryjnych. .......................................................................................................................................... 13
5. BADANIA ODBIORCZE. .................................................................................................................................................................................. 14
5.1. Próby szczelności. ...................................................................................................................................................................................... 14
5.2. Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa. .................................................................................................................................................... 14
5.3. Sprawdzenie automatyki............................................................................................................................................................................. 14
5.4. Uwagi.......................................................................................................................................................................................................... 14
6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI......................................................................................................... 15
6.1. System zabezpieczenia przed wyciekiem gazu. ......................................................................................................................................... 15
6.2.Wytyczne ppoż. ........................................................................................................................................................................................... 15
7. NORMY ZWIĄZANE. ....................................................................................................................................................................................... 16
8. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KOTŁOWNI...................................................................................................................................................... 18
8.1. Urządzenia technologii kotłowni. .............................................................................................................................................................. 18
8.2. Wentylacja. ................................................................................................................................................................................................. 19
8.3. Komin. ........................................................................................................................................................................................................ 19
8.4. Instalacja gazu i zabezpieczenia................................................................................................................................................................. 19
8.5. Instalacja kanalizacyjna.............................................................................................................................................................................. 20
8.6. Elementy budowlane. ................................................................................................................................................................................. 20
9.BiOZ. .................................................................................................................................................................................................................... 21
9.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji........................................................................................................................................................ 21
9.2. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót. ............................................................................................................. 22
9.3. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót......................................... 22
10. RYSUNKI.
Rys. nr 1. Schemat technologiczny kotłowni ........................................................................................................................................................
Rys. nr 2. Rzut kotłowni................................................................................................................................................................................. 1:50
Rys. nr 3. Aksonometria instalacji gazu......................................................................................................................................................... 1:50
OPIS TECHNICZNY.
1.PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawę opracowania projektu kotłowni stanowi :
− zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
− inwentaryzacja technologii istniejącej kotłowni,
− opinia kominiarska nr 083 z 04.03.2010 oraz 191 z 12.05.2011 przewodów kominowych,
− dokumentacja powykonawcza kotłowni z 1998 aut. inż. I.Gajda.
− inwentaryzacja budowlana pomieszczeń kotłowni,
− aktualnie obowiązujące normy, przepisy i katalogi
2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej kotłowni gazowej zasilanej z sieci
miejskiej gazem ziemnym GZ-50. Przebudowa obejmuje:
- wymianę starych kotłów De Dietrich na kotły produkcji Hoval,
- wymianę 2 zasobników pojemnościowych ciepłej wody na podgrzewacze ACV,
- wymianę podejścia gazowego w obrębie kotłowni do nowych kotłów,
- montaż układu powiadamiania o stanach awaryjnych SATEL,
- montaż układu rejestratora danych produkcji SIMEX,
- montaż nowej automatyki sterującej,
- montaż układów pomiarowych ze zdalnym odczytem,
- wydzielenie przygotowania ciepłej wody dla mieszkań.
3. WYMAGANIA BUDOWLANE KOTŁOWNI.
3.1. Wymagana kubatura kotłowni.
Kubatura pomieszczenia kotłowni wynosi:
K = 50x3,5= 175m3.
Przy obciążeniu jednostkowym 4650W/m3 możliwa do zainstalowania moc cieplna kotłów
gazowych wynosi:
Q = 813kW.
Projektowane kotły do zainstalowania:
- kocioł nadmuchowy HOVAL UltraGas 300D
strona 2 z 23
– 1szt.
= 272kW
- kocioł atmosferyczny De Dietrich DTG 350-14
– 1szt.
= 234kW
∑Q = 506kW
3.2. Wymagana powierzchnia otworów okiennych.
Fwym = 0,066 x Fkotłwni = 3,3m2.
Zamontowane są okna o łącznej powierzchni przeszklenia 3,4m2.
3.3. Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia kotłowni.
Nawiew kotłowni.
Powierzchnia istniejących otworów nawiewnych w ścianie zewnętrznej budynku :
Fn = 50 x 60 = 3.000cm2
spełnia wymagania.
Wywiew kotłowni.
Istniejące przewody wentylacji wywiewnej zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi:
22x28cm i 20x30cm o łącznej pow. 1.216cm2.
Wybić dodatkowy otwór i powiększyć do wymiaru 14x65cm w kanale wentylacyjnym wg
rysunku i uzbroić w kratę wywiewną.
Po wykonaniu wentylacja będzie spełniać wymagania.
3.4. Oświetlenie kotłowni.
Wg opracowania części elektrycznej.
3.5. Podłoga.
Podłoga powinna być nienasiąkliwa wykonana z materiałów niepalnych, wytrzymałych na
zmiany temperatury oraz na uderzenia. Przewiduje się skucie i wyrównanie posadzki,
wykonanie postumentów pod kotły oraz miejscowe ułożenie terakoty.
3.6. Ściany.
Ściany kotłowni powyżej wyprawy glazurowej pomalować farbą emulsyjną.
W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej zbić tynk, wykonać zabezpieczenie antygrzybiczne
oraz odtworzyć tynk.
strona 3 z 23
3.7. Strop.
Strop nad kotłownią
w części zaznaczonej oraz belkę stalową zabezpieczyć zaprawą
ogniochronną produkcji Mercor typ mcr ISOVERM HCT w klasie EI60 wg wytycznych
producenta lub płytami ogniochronnymi Rigips do odporności EI60.
3.8. Dodatkowe obudowy ppoż. w kotłowni.
W rogu pomieszczenia kotłowni znajduje się przebiegający kanał wentylacji wymagający
wydzielenia przeciwpożarowego. Kolano wentylacyjne o wym. 65x80cm obudować płytami
ogniochronnymi Rigips do odporności EI60.
W rogu pomieszczenia kotłowni znajduje się pion kanalizacji deszczowej wymagający
wydzielenia przeciwpożarowego. Pion obudować płytami ogniochronnymi Rigips do
odporności EI60.
3.9. Drzwi w kotłowni.
Kotłownia posiada istniejące dwa wyjścia ewakuacyjne. Jedno bezpośrednio na zewnątrz
budynku, drugie poprzez wewnętrzną klatkę schodową.
Drzwi w kotłowni o wym. 0,9x2,0m, niepalne o odporności ogniowej 30min REI30,
otwierane na zewnątrz. Drzwi powinny mieć od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie
bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod naciskiem. Lokalizacja drzwi wg rysunków.
3.10. Urządzenia kanalizacyjne.
Kotłownia wyposażona jest w studzienkę umożliwiającą schładzanie i odprowadzanie wody.
Przewiduje się wymianę pompy odwadniającej na prod. Grundfos typ KP-150 ze stali
nierdzewnej odpornej na temperaturę 100ºC. W kotłowni jest zlew.
3.11. Komin.
Murowany
komin
w
części
zewnętrznej
wymaga
naprawy
poprzez
ponowne
przemurowanie. Wymiary zewnętrzne wynoszą 2,0 x 1,58m zgodnie z ekspertyzą
kominiarską. Przemurowanie należy wykonać z cegieł pełnych na wysokości 1,5m z
odtworzeniem wszystkich istniejących kanałów wentylacyjnych i spalinowych oraz
wykonać nowe opierzenie ze stali nierdzewnej. Zamontować nowe stopnie żeliwne 5szt. Po
zakończeniu prac zgłosić do odbioru przez mistrza kominiarskiego.
strona 4 z 23
3.12. Czerpnia powietrza.
Przewiduje się naprawę murowanej czerpni powietrza o wymiarach zewn. 1,2 x 0,85m o
wyokości 0,5m przez uzupełnienie cegieł i ponowne otynkowanie wraz z obróbką
blacharską. Wykonać nowe osiatkowanie czerpni elementów pionowych z uwagi na
zaśmiecanie.
3.13. Dach nad kotłownią.
Przewiduje się zerwanie istniejącego pokrycia z papy na dachu o wymiarach 13x2,8m i
wykonanie nowej izolacji z 2x papy termozgrzewalnej. Wykonać nowe opierzenie dachu i
nowe orynnowanie w systemie Niagara produkcji Pruszyński średnicy 125/90. Spadek
rynny w kierunku dwóch rur spustowych.
3.14.Odwodnienie wejścia przed kotłownią.
W chwili obecnej brak jest odwodnienia i następuje zalewanie kotłowni wodami opadowymi
i roztopowymi. Przewiduje się montaż żeliwnego wpustu podwórzowego DN100 z
podłączeniem do układu odwodnienia kotłowni. Powierzchnię przed wejściem wybetonować
ze spadkiem w kierunku wpustu. Połączenie od wpustu do instalacji w kotłowni wykonać z
rur żeliwnych DN100.
strona 5 z 23
4. TECHNOLOGIA PROJEKTOWANEJ KOTŁOWNI.
4.1. Jednostka kotłowa.
Kotłownia będzie pracowała na cele c.o. i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wg
dokumentacji archiwalnej zapotrzebowanie mocy na potrzeby :
- grzewcze wynosi : Qco = 455,15kW
- ciepłej wody wynosi : Qcwu = 81kW
Łączne zapotrzebowanie ciepła wynosi Qc = 536,15kW.
Przewiduje się montaż dwóch kotłów gazowych :
- prod. Hoval typ Ultragas 300D podwójny kocioł kondensacyjny z palnikiem
nadmuchowym gazowym, o mocy przy parametrach dla 80/60ºC Qn = 272kW
- prod. De Dietrich typ DTG 350-14 NT2 z palnikiem gazowym atmosferycznym,
o mocy przy parametrach dla 80/60ºC Qn = 234kW
Automatyka.
Do sterowania kaskadą kotłów i 4 obiegami grzewczymi z mieszaczami oraz z
przygotowaniem 2 obiegów ciepłej wody przewiduje się montaż automatyki pogodowej
prod. HOVAL :
- na 1 kotle Hoval - typ TopTronic T/U 4.1 + klucz modułowy nr 1
- na 2 kotle Hoval - typ TopTronic T/U 4.1
- na kotle De Dietrich – typ TopTronic U 3.1
- czujnik zanurzeniowy temperatury w sprzęgle – typ KVT 20/5/6S .
4.2. Obliczenie zapotrzebowania gazu dla kotłowni.
Maksymalne godzinowe zużycie gazu GZ-50 :
Bh1 = Q / Wg x η = 28,91 m3/h
Q – obciążenie cieplne kotła – 234kW
Wg – wartość opałowa gazu ziemnego – 8,61kWh/m3
η – śr sprawność kotłów – 0,94
Bh2 = 28,2 m3/h
- wg danych producenta
Maksymalne dobowe zużycie gazu GZ-50 :
Gdmax = (Bh1 + Bh2 ) x 8 = 457Nm3/d
strona 6 z 23
Stopień akumulacyjności bufora instalacji gazowej dla kotła atmosferycznego przy DN250 i
L=2m:
abuf = Vr / Bh = 0,34%
4.3. Zawór bezpieczeństwa kotła.
Dla kotłów Hoval o mocy 136kW projektuje się zawór bezpieczeństwa prod. SYR typ 1915
o parametrach : Dnom = 20x25mm do =14mm p=4bar – 2szt.
Dla kotła o mocy 254kW projektuje się zawór bezpieczeństwa prod. SYR typ 1915
o parametrach : Dnom = 25x32mm do =20mm p=4bar – 1szt.
4.4. Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.o.
Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym :
p = pst + 0,2 = 2,2 + 0,2 = 2,4bar
Przyjęto wymianę starych zbiorników NWP na dwa naczynia wzbiorcze przeponowe prod.
Reflex typ N600 o tej samej pojemności całkowitej.
Średnica naczynia 740mm, wysokość 1530mm, waga 85kg, przyłącze DN25.
4.5. Wzbiorcza rura bezpieczeństwa instalacji c.o.
Na podejściu do naczynia przeponowego zamontować zawór obsługowy - złącze
samoodcinające SU DN25 prod. Reflex.
4.6. Zasobnik ciepłej wody.
Na potrzeby szkoły.
Maksymalne godzinowe zużycie ciepłej wody wg dokumentacji archiwalnej inż. Gajda
wynosi 3.062 dm3/h.
Projektuje się dwa zasobniki ciepłej wody użytkowej produkcji ACV typ SmartLine
poj. 420dm3 o parametrach m60 = 1664dm3/h o nominalnej mocy wężownicy 84kW.
Strata ciśnienia na jednym zasobniku ∆p = 9,2kPa
Przepływ czynnika grzewczego – 2 x 6,4m3/h.
Na potrzeby mieszkań.
W oparciu o dokumentacje archiwalną przy U=9os i q=130dm3/os*d maksymalny
wymagany wydatek ciepłej wody wynosi 354,4dm3/h.
Przewiduje się montaż zasobnika ciepłej wody produkcji ACV typ HL 210 o poj. 164dm3.
strona 7 z 23
4.7. Zawór bezpieczeństwa zasobnika c.w.u.
Dla zasobnika c.w.u. o pojemności do 200dm3, dobrano zawór bezpieczeństwa prod. SYR
typ 2115 o parametrach : Dnom = 15x20mm do =12mm p=6bar – 1szt.
Dla zasobnika c.w.u. o pojemności 200-1000dm3, dobrano zawór bezpieczeństwa prod. SYR
typ 2115 o parametrach : Dnom = 20x25mm do =14mm p=6bar – 2szt.
4.8. Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.w.u.
Na potrzeby szkoły.
Przy ciśnieniu wstępnym w naczyniu 3,0bar i ciśnieniu max. zaworu bezpieczeństwa 6bar,
dobrano dwa naczynia przeponowe prod. REFLEX typ DE33 wiszące.
Średnica naczynia 354mm, wysokość 455mm.
Na podejściu - zamontować złącza samoodcinające SU DN20 prod. Reflex.
Na potrzeby mieszkań.
Przy ciśnieniu wstępnym w naczyniu 3,0bar i ciśnieniu max. zaworu bezpieczeństwa 6bar,
dobrano dwa naczynia przeponowe prod. REFLEX typ DE12 wiszące.
Średnica naczynia 280mm, wysokość 310mm.
Na podejściu - zamontować złącza samoodcinające SU DN20 prod. Reflex.
4.9. Zawóry trójdrogowe z siłownikiem.
Istniejące układy mieszające obiegów grzewczych pozostają bez zmian.
4.10. Pompy.
Dobór pompy kotłowej na odcinku kocioł – sprzęgło /Hoval/.
Q = 272kW, ∆t = 15˚C,
Wydajność pompy :
V = 15,6m3/h
Hst = Hinst + Hciep + Hurz
Hinst – strata ciś. na inst. – 5kPa
Hciep – strata ciś. na ciepłom. – 15kPa
Hkotł – strata ciś. na kotle – 6kPa
Hst = 26kPa
strona 8 z 23
Z uwagi na budowę modułową kotła i sterowanie przepływami za pomocą klap dobrano
elektroniczną pompę prod. Grundfos typu MAGNA 50-60F 230V.
Dobór pompy kotłowej na odcinku kocioł – sprzęgło /De Dietrich/.
Q = 234kW, ∆t = 15˚C,
Wydajność pompy :
V = 13,4m3/h
Hst = Hinst + Hciep + Hurz
Hinst – strata ciś. na inst. – 5kPa
Hciep – strata ciś. na ciepłom. – 15kPa
Hkotł – strata ciś. na kotle – 9,3kPa
Hst = 29,3kPa
Dobrano pompę prod. Grundfos typu UPS 40-60/2-F 230V.
Dobór pompy obiegowej C.O. dla sekcji IILO
Z uwagi na wbudowanie układu wymiennika JAD zwiększone zostały opory sekcji.
Q = 190kW, ∆t = 20˚C,
Wydajność pompy :
V = 8,2m3/h
Hst = Hzaw + Hinst + Hfiltr
Hzaw – strata ciś. na zaw. trójdrog. – 4,2kPa
Hinst – strata ciś. na inst. c.o. – 25kPa
Hsiec – strata ciś. na przesyle – 16kPa
Hciep – strata ciś. na ciepłomierzu – 10kPa
Hjad – strata ciś. na wymienniku JAD – 9kPa
Hfiltr – strata ciś. na filtrze – 10kPa
Hst = 74,2kPa
Dobrano pompę elektroniczną prod. Grundfos typu Magna 40-120F 3x400V.
Dobór pompy ładującej zasobniki c.w.u. dla szkoły
Wydajność pompy :
Vcwu – wg danych producenta
Vcwu = 12,8m3/h
strona 9 z 23
Hst = Hzas +Hinst +Hciepl
Hzas – strata ciś. na zasobniku – 9,2kPa
Hinst – strata ciś. inst. – 5kPa
Hciep – strata ciś. ciepłom. – 12kPa
Hst = 26,2kPa
Dobrano pompę prod. Grundfos typu UPS 40-60F .
Dobór pompy ładującej zasobniki c.w.u. dla mieszkań
Wydajność pompy :
Vcwu – wg danych producenta
3
Vcwu = 4,2m /h
Hst = Hzas +Hinst +Hciepl
Hzas – strata ciś. na zasobniku – 4,5kPa
Hinst – strata ciś. inst. – 8kPa
Hciep – strata ciś. ciepłom. – 20kPa
Hst = 32,5kPa
Dobrano pompę prod. Grundfos typu UPS 32-60 230V .
Dobór pompy cyrkulacyjnej dla szkoły
Wydajność pompy :
Vccwu = 1,2m3/h
- wg projektu archiwalnego
Hst = Hzas +Hinst +Hreg
Hzas – strata ciś. na zasobniku – 2kPa
Hinst – strata ciś. inst. – 25kPa
Hreg – strata na zaw. reg. – 10kPa
Hst = 37kPa
Dobrano pompę prod. Grundfos typu Alpha2 15-60N 230V .
Dobór pompy cyrkulacyjnej dla mieszkań
Wydajność pompy :
Vccwu = 0,70m3/h
Hst = Hzas +Hinst
Hzas – strata ciś. na zasobniku – 2kPa
strona 10 z 23
Hinst – strata ciś. inst. – 15kPa
Hst = 17kPa
Dobrano pompę prod. Grundfos typu Alpha2 15-40N 230V .
4.11. Dobór zabezpieczenia kotła przed zanikiem wody.
Przewiduje się montaż zabezpieczenia kotła przed zanikiem wody SYR 933.1 dla każdego
kotła – łącznie 3szt..
4.12. Stacja uzdatniania wody.
Istniejąca stacja uzdatniania wody pozostaje bez zmian.
4.13. Komin.
Odprowadzenie spalin z kotła Hoval 300D nowym czopuchem izolowanym ze stali
kwasoodpornej DN250 do istniejącego wkładu DN350.
Odprowadzenie splin z kotła De Dietrich DTG 350-14 nowym czopuchem izolowanym ze
stali kwasoodpornej DN350 do istniejącego wkładu DN350.
Długość przewodów dopasować po ustawieniu kotłów.
4.14. Rozdzielacze instalacji c.o.
Rozdzielacze pozostają bez zmian.
4.15. Opomiarowanie.
Przewiduje się wymianę istniejących ciepłomierzy i wodomierzy na opomiarowanie zużycia
ciepła i wody poprzez montaż układów ciepłomierzy ultradźwiękowych typ US ECHO II i
wodomierzy typ Unimag z modułem Cyble produkcji ITRON ze zdalnym odczytem danych
za pomocą terminala radiowego z futerałem, z klawiaturą alfanumeryczną, ze stacją dokującą,
kablem USB, zasilaczem sieciowym oraz programem Mobile do terminala. W skład systemu
opomiarowania wchodzić będzie również oprogramowanie do komputera nadrzędnego Host.
Lokalizacja wg rysunków.
Ciepłomierze.
Sekcja 1 – II LO.
Q1 =189kW qn1 = 8,12m3/h - US ECHO II Qn=10m3/h dp =8kPa DN40
Sekcja 2 – Sala gimnastyczna.
strona 11 z 23
Q2 =106kW qn2 = 4,55m3/h - US ECHO II Qn=6,0m3/h dp =7kPa DN32
Sekcja 3 - mieszkania.
Q3 =15kW qn3 = 0,65m3/h - US ECHO II Qn=0,6m3/h dp =10kPa DN15
Sekcja 4 - ZSzH.
Q4 =125kW qn4 = 5,37m3/h - US ECHO II Qn=6,0m3/h dp =10kPa DN32
Sekcja 5 – ciepła woda dla szkoły.
qn5 = 12,8m3/h - US ECHO II Qn=10m3/h dp =12kPa DN40
Sekcja 6 – ciepła woda dla mieszkań.
qn5 = 4,2m3/h - US ECHO II Qn=2,5m3/h dp =20kPa DN20
Wodomierze ciepłej wody – wymiana wg obecnie zamontowanych parametrów
Sekcja 1 – II LO.
Unimag Cyble Qn=2,5m3/h DN20 + moduł Cyble sensor 2
Sekcja 2 – Sala gimnastyczna.
Unimag Cyble Qn=2,5m3/h DN20 + moduł Cyble sensor 2
Sekcja 3 - mieszkania.
Unimag Cyble Qn=1,5m3/h DN15 + moduł Cyble sensor 2
Sekcja 4 - ZSzH.
Unimag Cyble Qn=1,5m3/h DN15 + moduł Cyble sensor 2
Wodomierze cyrkulacji ciepłej wody – wymiana wg obecnie zamontowanych parametrów
Sekcja 1 – II LO.
Unimag Cyble Qn=1,5m3/h DN15 + moduł Cyble sensor 2
Sekcja 2 – Sala gimnastyczna.
Unimag Cyble Qn=1,5m3/h DN15 + moduł Cyble sensor 2
Sekcja 3 - mieszkania.
Unimag Cyble Qn=1,5m3/h DN15 + moduł Cyble sensor 2
Sekcja 4 - ZSzH.
Unimag Cyble Qn=1,5m3/h DN15 + moduł Cyble sensor 2
strona 12 z 23
4.16. Rurociągi i armatura.
Przewody instalacji gazu i technologiczne grzewcze w kotłowni należy wykonać z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie stosując do
zmiany kierunku kolana hamburskie o promieniu gięcia R=DN. Armatura kotłowni wg
zestawienia materiałów. Wszystkie przewody z rur czarnych oczyścić należy szczotkami
stalowymi do II stopnia czystości i pomalować: pierwsza warstwa: farba podkładowa
antykorozyjną UNIKOR-C, druga warstwa farba poliwinylową termoodporna. Przewody
instalacji gazu pomalować dwukrotnie farbą nawierzchniową żółtą. Przewody instalacji
wodnych wykonać z rur stalowych ocynkowanych, łączonych kształtkami gwintowanymi.
4.17. Ogrzewanie kotłowni.
Ogrzewanie pomieszczenia kotłowni pozostaje bez zmian.
4.18. Izolacje cieplne przewodów.
Przewody w kotłowni izolować termicznie. Ze względu na ochronę przeciwpożarową
przewiduje się izolowanie wszystkich przewodów w kotłowni niepalnymi otulinami z wełny
mineralnej pokrytymi zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną PAROC typ AE
lub łupkami Steinenorm 300 w płaszczu PCV. Dobór grubości otulin dla rur do DN20 20mm, dla rur >DN20 - 30mm.
4.19. Układ rejestracji danych.
Kotłownię wyposażyć w rejestrator temperatur produkcji SIMEX typ SRD-99-8328-1-40B1 z opcją przegrywania zarejestrowanych danych przez złącze USB Host współpracujący
z czujnikami temperatur AP-T-OP-GB-11-100 Pt100.
4.20. Układ powiadamiania o stanach awaryjnych.
Kotłownię wyposażyć w system zdalnego powiadamiania o stanach awaryjnych z
zastosowaniem układu produkcji SATEL z centralą INTEGRA 24 i modułem
komunikacyjnym GSM LT-2 w obudowie z tworzywa sztucznego typ OPU-4P.
strona 13 z 23
5. BADANIA ODBIORCZE.
5.1. Próby szczelności.
Dla instalacji grzewczych.
Sprawdzenie szczelności połączeń należy wykonać poprzez napełnienie instalacji w obrębie
kotłowni wodą zimną o ciśnieniu 6bar. Próbę przeprowadzić przed przyłączeniem
ciśnieniowego naczynia przeponowego, zaworu bezpieczeństwa i kotłów. Czas trwania
próby – min. 30min. Ze sprawdzenia szczelności instalacji należy sporządzić protokół.
Dla instalacji wodnych.
Sprawdzenie szczelności połączeń należy wykonać poprzez napełnienie instalacji w obrębie
kotłowni wodą zimną o ciśnieniu 9bar. Próbę przeprowadzić przed przyłączeniem
ciśnieniowego naczynia przeponowego i zaworu bezpieczeństwa. Czas trwania próby – min.
30min. Ze sprawdzenia szczelności instalacji należy sporządzić protokół.
Dla instalacji gazowej.
Sprawdzenie szczelności połączeń należy wykonać poprzez napełnienie instalacji
powietrzem o ciśnieniu 50kPa. Próbę przeprowadzić po 30min od napełnienia. Czas trwania
próby – min. 30min. Ze sprawdzenia szczelności instalacji należy sporządzić protokół.
5.2. Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa.
Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa przeprowadzić przez zwiększenie ciśnienia wody w
instalacji o 10% w stosunku do ciśnień początku otwarcia zaworów.
5.3. Sprawdzenie automatyki.
Działanie elementów automatyki przeprowadzić należy dla parametrów granicznych,
obliczeniowych, tj.: przy osiągnięciu maksymalnej temperatury wody za kotłem.
Sprawdzenie działania elementów automatyki pracującej w instalacji c.o. powinna odbyć się
w trakcie sezonu grzewczego.
5.4. Uwagi.
Wszystkie próby przeprowadzać przed założeniem izolacji i zamurowaniem przewodów.
Wszystkie badania i odbiory przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. W-wa 1995.
strona 14 z 23
6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI.
6.1. System zabezpieczenia przed wyciekiem gazu.
Kotłownia jest wyposażona w system detekcji gazu. W skład systemu wchodzi moduł
sterujący, zawór odcinający klapowy w skrzynce na zewnątrz budynku DN100 oraz czujniki
zamontowane pod sufitem kotłowni. Przewiduje się korektę lokalizacji czujników tak aby
były zamontowane bezpośrednio nad nowymi kotłami. Należy przeprowadzić czynności
serwisowe pod katem sprawności i ewentualnej kalibracji systemu przez serwis producenta.
6.2.Wytyczne ppoż.
Zgodnie z wytycznymi w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz.U. nr 92 z 10.12.1992 r.) należy :
a) z przewodów kominowych, odprowadzających spaliny, usuwać zanieczyszczenia co
najmniej dwa razy w roku,
b) sprzęt gaśniczy powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych,
przy wejściu do pomieszczenia,
c) oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z Polskimi Normami,
d) sprzęt gaśniczy należy umieszczać w miejscach nienarażonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz bezpośrednie działanie źródeł ciepła (kotły, grzejniki),
e) kategoria zagrożenia ludzi - istniejący budynek, w którym zlokalizowano kotłownię
zalicza się do kategorii ZL-III, a obciążenie ogniowe pomieszczeń nie przekracza
1000MJ/m2,
f) pomieszczenie kotłowni powinno być wydzielone pożarowo zgodnie z wymaganiami
§220 warunków technicznych,
g) wyposażenie pomieszczeń w podręczny sprzęt gaśniczy - pomieszczenie należy
wyposażyć w gaśnice proszkowe o wadze ładunku gaśniczego 6kg,
h) instalacja elektryczna - pomieszczenie kotłowni należy wyposażyć w instalację
elektryczną jak dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Instalacja elektryczna powinna
stanowić osobny obwód oraz główny wyłącznik prądu powinien być zlokalizowany poza
kotłownią i odpowiednio oznakowany. Instalacja gazowa powinna posiadać skuteczne
odprowadzenie ładunków elektryczności statycznej. Instalację wykonać zgodnie
z wymaganiami stopnia ochrony IP-65.
strona 15 z 23
i) główny zawór gazu zamontować na zewnątrz kotłowni w skrzynce gazowej,
j) wszystkie przejścia rurowe i kablowe przez przegrody strefy ogniowej kotłowni wykonać
jako gazo- i ognioszczelne EI60 w technologii HILTI lub NICZUK.
7. NORMY ZWIĄZANE.
PN-B-1706:1992 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
strona 16 z 23
PN-EN 1717:2003
- Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociągowych.
PN-B-10720:1998
–
Wodociągi.
Zabudowa
zestawów
wodomierzowych
w inst.
wodociągowych.
PN-IEC 60364-5-54:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-B-02440:1976 – Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.
PN-B-02414:1999 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
PN-C-04607:1993 – Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dot. jakości
wody.
PN-EN
12831:2006
–
Instalacje
ogrzewcze
w
budynkach.
Metoda
obliczania
projektowanego obciążenia cieplnego.
PN-B-02403:1982 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
PN-B-02421:2000 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury
i urządzeń.
PN-B-10425:1989 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
PN-EN 10208-1:2000 – Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o kl.
wymagań A
PN-EN 1359:2004 – Gazomierze. Gazomierze miechowe.
PN-B-02431-1:1999 – Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości
względnej mniejszej niż 1. Wymagania.
PN-N-01256-02:1992 – Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja.
PN-EN 1363-1:2001 – Badania odporności ogniowej. Wymagania ogólne.
strona 17 z 23
8. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KOTŁOWNI.
8.1. Urządzenia technologii kotłowni.
numer
urządzenie
producent
typ
ilość
1
2
kocioł gazowy kondensacyjny 272kW
automatyka w dostawie z kotłem
rozszerzenie – klucz modułowy
automatyka do kotła atmosferycznego
czujnik zanurzeniowy temperatury
połączenie hydrauliczne kotła podwójn.
odprowadzenie kondensatu
kocioł gazowy atmosferyczny 234kW
zasobnik c.w.u.
HOVAL
HOVAL
HOVAL
HOVAL
HOVAL
HOVAL
HOVAL
DeDietrich
ACV
przeponowe naczynie wzbiorcze c.o.
przeponowe naczynie wzbiorcze c.w.u.
Reflex
Reflex
zawór bezpieczeństwa kotła Hoval
zawór bezpieczeństwa kotła De Dietrich
zawór bezpieczeństwa zasobnika c.w.u.
SYR
SYR
SYR
UltraGas 300D 5bar95C
TopTronic T/U 4.1
klucz nr 1 nr kat. 6012 154
TopTronic U 3.1 nr 6015 014
KVT 20/5/6S nr 6012 687
nr 6002 015
typ KB 22
DTG 350-14
SmartLine 420dm3
HL 240dm3
N600
DE33
DE12
1915 20x25 do =14mm 4bar
1915 25x32 do =20mm 4bar
2115 15x20 do =12mm 6bar
2115 20x25 do =14mm 6bar
1
2
1
1
1
1kpl
2
1
2
1
2
2
1
2
1
1
2
istn.
1
1
1
1
1
1
1
istn.
1
3
2
4
4
5
9
4
5
5
istn.
1
1
2
1
3
4
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
stacja uzdatniania
pompa kotła Hoval
pompa kotła – DeDietrich
pompa obiegowa C.O. sekcji IILO
pompa ładująca zasobnik c.w.u.
Grundfos
Grundfos
Grundfos
Grundfos
pompa cyrkulacyjna
Grundfos
sprzęgło hydrauliczne
wymiennik c.o.
złącze odcinające
Gejzer
SeCeSPol
REFLEX
zasuwy
EFAR
filtr siatkowy
zawór zwrotny
SOCLA
strona 18 z 23
MAGNA 50-60F 230V
UPS 40-60/2-F 230V
Magna 40-120 F
UPS 40-60/4 F 3x400V
UPS 32-60 230V
Alpha2 15-60N 230V
Alpha2 15-40N 230V
DN300
JAD X 9.88
SU DN20
SU DN25
DN80
DN65
DN50
DN40
DN32
DN20
DN15
DN80
DN50
DN15
DN65
DN50
DN40
DN32
DN15
44
wodomierz ciepłej wody
ITRON
45
46
47
48
49
50
51
52
ciepłomierz ultradźwiękowy c.o.
zabezpieczenie przed zanikiem wody
automat odpowietrz
rejestrator temperatur
czujnik temperatury
ukł. powiad. o stanach awaryjnych
moduł komunikacyjny
obudowa z tworzywa sztucznego
termometr
manometr z kurkiem manometrycznym
terminal radiowy z futerałem
oprogramowanie komputera Host
moduł ciepłomierzy
moduł wodomierzy
ITRON
SYR
FLAMCO
SIMEX
SATEL
KFM
ITRON
UnimagCyble Qn=1,5m3/h
DN15
UnimagCyble Qn=2,5m3/h
DN20
US ECHO II Qn=0,6m3/h DN15
US ECHO II Qn=2,5m3/h DN20
US ECHO II Qn=6,0m3/h DN32
US ECHO II Qn=10m3/h DN40
US ECHO II Qn=25m3/h DN65
933.1
FLEXVENT MAX DN20
SRD-99-8328-1-4-0B1
AP-T-OP-GB-11-100 Pt100
centrala INTEGRA 24
GSM LT-2
OPU-4P
0÷+120C ∅80mm
0÷0,6MPa ∅80mm
wg opisu
typ RF
typ Cyble Sensor 2
6
2
1
1
2
2
istn.
3
5
3
18
1
1
1
7
8
1kpl
1szt.
7
8
8.2. Wentylacja.
2.1
wentylacja wywiewna
wykucie otworu
kratka wentylacyjna
14x20
14x65
1
1
izolowany DN250
izolowane DN250
izolowana DN350/250
izolowany DN350
izolowane DN350
1,6x2,0 H=1,5m
ze stali nierdzewnej
6m
3
1
2
1
1kpl
5szt.
1kpl
DN25
DN50
DN25
DN50
DN15
DN250
2
1
2
1
1
2m
8.3. Komin.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
stal kwasoodporna
czopuch spalin kotła Hoval
kolano nastawne 90st.
redukcja
czopuch spalin kotła De Dietrich
kolano nastawne 90st
przemurowanie komina zewn.
stopnie żeliwne
opierzenie komina
Euro-went
Euro-went
Euro-went
Euro-went
Euro-went
8.4. Instalacja gazu i zabezpieczenia.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
zawór kulowy gazowy
filtr włókninowy
VALVEX
DUNGS
trójnik do prób
rura buforowa
strona 19 z 23
8.5. Instalacja kanalizacyjna.
5.1
pompa odwadniająca do wody gorącej
GRUNDOFS
KP-150
1
MERCOR
RIGIPS
MERCOR
RIGIPS
RIGIPS
REI30 0,9x2,0m
płyty ogniowe EI60
mcr ISOVERM HCT EI60
płyty ogniowe EI60
płyty ogniowe EI60
wg opisu 1,2x0,85x0,5m
2,8 x 13m
system Niagara L=14m
wpust żeliwny DN100
rura żeliwna DN100
3
16m2
1kpl
1kpl
1kpl
1kpl
8.6. Elementy budowlane.
drzwi ppoż
zabepieczenie ppoż. stropu kotłowni
obudowa ppoż belki stalowej L=5,5m
obudowa ppoż kolana wentyacyjnego
obudowa ppoż. pionu deszczowego
remont zewn. czerpni powietrza
pokrycie 2x papą dachu kotłowni
orynnowanie dachu 125/90 spusty 2
odwodnienie wejścia do kotłowni
Pruszczyński
strona 20 z 23
1kpl
1
4m
9.BiOZ.
9.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji.
− roboty demontażowe: demontaż kotłów wraz z osprzętem, demontaż instalacji gazowej,
orurowania, zaworów, izolacji
− roboty budowlane: przekucia, wykucia bruzd, obsadzenie przepustów, zamurowania
otworów, wykonanie natrysku zabezpieczenia ppoż. stropu, obudowy z płyt ppoż
podciągu stalowego, pionu deszczowego oraz kanału wentylacji, remont komina
murowanego, remont czerpni powietrza, remont dachu nad kotłownią,
strona 21 z 23
− montaż urządzeń technologii kotłowni,
− wymiana odcinka instalacji gazu,
− roboty elektryczne: wykonanie okablowania urządzeń, montaż oświetlenia,
− próby szczelności,
− zabezpieczenie antykorozyjne instalacji,
− montaż izolacji,
− próby rozruchowe kotłowni na gorąco.
9.2. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.
− roboty na instalacji gazowej, po zdemontowaniu połączeń gwintowanych przedmuchać
instalację sprężonym powietrzem i przewietrzyć pomieszczenia przed przystąpieniem do
dalszych demontaży,
− roboty demontażowe i montażowe przy użyciu elektronarzędzi,
− roboty spawalnicze,
− przygotowanie farb i nakładanie powłok malarskich,
− zagrożenia p.pożarowe w czasie wykonywania robót spawalniczych,
− roboty towarzyszące przy instalacji elektrycznej,
9.3. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót.
− pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne powinni być przeszkoleni i
posiadać odpowiednie uprawnienia oraz wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi
przepisami i instrukcjami,
− w czasie budowy należy zachować właściwe warunki p.pożarowe, w szczególności
podczas robót spawalniczych i nakładania powłok malarskich,
− przy każdym stanowisku spawalniczym zapewnić wyposażenie ochrony p.poż.: koc
gaśniczy, hydronetka oraz gaśnicę typu C
− przy pracach spawalniczych zapewnić przewietrzanie pomieszczeń,
− dodatkowo w miejscach spawalniczych po zakończeniu prac zapewnić dozór przez min. 3
godziny z potwierdzeniem wpisu do ksiązki prac spawalniczych,
strona 22 z 23
− instalacje i urządzenia poddawane wbudowaniu powinny by wyłączone z ruchu i
skutecznie zabezpieczone przed nieprzewidzianym ich włączeniem,
− urządzenia montować zgodnie z instrukcjami techniczno-montażowymi dostarczonymi
do tych urządzeń,
− po zakończeniu prac spawalniczych butle gazowe składować poza obrębem budynku w
oznakowanym i zabezpieczonym miejscu,
− Inwestor wyznaczy miejsce na gazy techniczne na terenie budowy.
strona 23 z 23

Podobne dokumenty