pekao24makler - DM Pekao

Komentarze

Transkrypt

pekao24makler - DM Pekao
PEKAO24MAKLER
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
Cz. I
LOGOWANIE I USTAWIENIA
LOGOWANIE I USTAWIENIA
1. LOGOWANIE DO SERWISU PEKAO24MAKLER.............................................. 2
1.1.
1.2.
1.3.
Pierwsze logowanie .............................................................................................. 2
Kolejne logowanie ................................................................................................. 4
Bezpieczeństwo .................................................................................................... 6
2. WSPÓLNE ELEMENTY SERWISU ..................................................................... 6
2.1.
2.2.
Główne menu......................................................................................................... 6
Stałe boksy w lewej kolumnie i stopka ................................................................ 7
3. USTAWIENIA ...................................................................................................... 9
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
Ustawienia domyślne ............................................................................................ 9
Ustawienia zleceń.................................................................................................11
Ustawienia serwisu mobilnego ...........................................................................13
Profil notowań ......................................................................................................16
Moje dane .............................................................................................................18
Zarządzanie autoryzacją ......................................................................................24
Karta kodów..........................................................................................................25
Hasło i PIN ............................................................................................................27
Obsługa serwisów ................................................................................................29
Licznik sesji ......................................................................................................30
Kontrast .............................................................................................................31
Rejestr zdarzeń .................................................................................................32
Zarządzanie komunikacją marketingową ........................................................32
Nasza Oferta ......................................................................................................33
4. NOTOWANIA .................................................................................................... 34
Dom Maklerski Pekao, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa
Dom Maklerski Pekao prowadzi działalność na podstawie zezwolenia wydanego
przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).
Aktualizacja na dzień: 29.11.2013
-1-
1. LOGOWANIE DO SERWISU PEKAO24MAKLER
1.1. Pierwsze logowanie
Serwis internetowy Pekao24Makler jest jednym z elementów Bankowości Elektronicznej
Banku Pekao S.A. Adres strony logowania www.pekao24.pl do serwisu PekaoInternet jak
i Pekao24Makler jest identyczny.
W celu zalogowania się do serwisu internetowego Pekao24Makler Domu Maklerskiego
Pekao, należy wejść na stronę https://www.pekao24.pl, a następnie w polu Numer Klienta,
widocznym w centralnej części ekranu roboczego, wpisać Identyfikator Klienta
i zaakceptować wpis przyciskiem <Dalej> (Rys. 1.1.).
Rys. 1.1 Fragment ekranu logowania do systemu Pekao24Makler
Na następnej stronie - przy pierwszym logowaniu do systemu w polu Wprowadź PIN
w pierwsze cztery pola hasła, należy wprowadzić cyfry numeru PIN. Operację należy
zaakceptować przyciskiem <Dalej> (Rys. 1.2.).
Uwaga: Dla zwiększenia bezpieczeństwa logowania do systemu zarówno identyfikator,
jak i hasło (PIN) mogą być wprowadzane przez Klienta przy wykorzystaniu klawiatury
ekranowej, dostępnej poniżej pól do wprowadzania danych.
-2-
Rys. 1.2 Fragment ekranu z hasłem – pierwsze logowanie
Po wpisaniu numeru PIN, wyświetlona zostanie strona umożliwiająca ustanowienie
docelowego (indywidualnie określonego przez Klienta) Hasła dostępu do serwisu.
Aby ustanowić docelowe, indywidualne hasło dostępu do serwisu należy w pierwszym polu
wprowadzić ponownie numer PIN, następnie wpisać i powtórzyć nowe hasło. Operację
należy zaakceptować przyciskiem <Zatwierdź>. (Rys. 1.3.).
Rys. 1.3 Zmiana hasła przy pierwszym logowaniu
Hasło ustanawiane przez Klienta powinno spełniać następujące warunki:


minimalna długość hasła to 8 znaków, maksymalna - 16,
hasło może składać się z małych i dużych liter (są rozróżniane), cyfr i znaków
specjalnych:
*-=[]V,/[email protected]#$%~&*()_+{}|:.<>?.
Ustanawiając nowe hasło, należy sprawdzić jego siłę wyznaczającą poziom trudności do
złamania.
Siła hasła zależy od długości oraz rodzaju użytych znaków. Silne hasło powinno składać
się z małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych.
-3-
Uwaga: Nowe hasło będzie używane przy każdym ponownym logowaniu do serwisu
Pekao24, w tym serwisu internetowego Pekao24Makler. Informujemy również, że
w serwisie w zakładce <Ustawienia> widocznej po zalogowaniu w górnej części ekranu
roboczego dostępna jest funkcja umożliwiająca ponowną zmianę hasła.
Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, skontaktuj się z konsultantem Serwisu
Telefonicznego lub doradcą klienta w Punkcie Usług Maklerskich w celu wygenerowania
nowego numeru PIN.
1.2. Kolejne logowanie
Przy kolejnym logowaniu do systemu, po wejściu na stronę https://www.pekao24.pl w polu
Numer Klienta należy wprowadzić Identyfikator Klienta i zaakceptować wpis przyciskiem
<Dalej>. (Rys. 1.4.).
Rys. 1.4 Fragment ekranu logowania do serwisu Pekao24Makler
Na następnej stronie, w polu Hasło, należy wprowadzić wybrane losowo przez system znaki
z ustanowionego hasła (tzw. hasło maskowane). np., jeśli pola o numerach: 4, 5, 6, 9, 11, 13
i 14 są puste, należy wprowadzić czwarty, piąty, szósty, dziewiąty, jedenasty, trzynasty
i czternasty znak z hasła. Po wprowadzeniu brakujących znaków operację należy
zaakceptować przyciskiem <Dalej> (Rys. 1.5.).
W celu zwiększenia bezpieczeństwa procesu logowania zarówno identyfikator, jak i hasło,
mogą być wprowadzone za pomocą klawiatury ekranowej, dostępnej poniżej okna
logowania.
-4-
Rys. 1.5 Ekran z hasłem maskowanym
Po wprowadzeniu żądanych znaków z hasła i wybraniu przycisku <Dalej> ukaże się strona
główna serwisu Pekao24 „MOJA STRONA GŁÓWNA” z linkiem do rachunków
inwestycyjnych. Po kliknięciu w link pojawi się lista rachunków inwestycyjnych, do których
Klient ma dostęp.
Do serwisu Pekao24Makler można również przejść wybierając zakładkę <Usługi
maklerskie> umieszczoną w górnej części ekranu roboczego bezpośrednio nad menu.
Wgląd w wybrany rachunek inwestycyjny można uzyskać klikając przycisk <Aktywa>,
umieszczony na końcu wiersza z numerem rachunku. (Rys.1.6.). Z tego poziomu można
też przejść bezpośrednio do zleceń lub przelewów, klikając odpowiedni w przycisk
<Zlecenia>lub<Przelewy>.
Rys. 1.6 Lista rachunków
-5-
1.3. Bezpieczeństwo
Poniżej prezentujemy podstawowe zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać
korzystając z serwisu:








przed zalogowaniem do systemu zawsze należy sprawdzić, czy połączenie ze stroną
dostępową jest szyfrowane (adres strony zaczyna się wtedy od https://) oraz czy
w przeglądarce jest widoczny symbol kłódki;
nigdy nie należy logować się do systemu z adresów czy linków otrzymanych
w poczcie elektronicznej lub przez komunikator internetowy – Bank Pekao S.A. oraz
Dom Maklerski Pekao nigdy nie wysyła takich wiadomości;
nie powinno się logować do systemu w miejscach ogólnodostępnych, takich jak
kawiarenki internetowe, bowiem zainstalowane tam oprogramowanie może zbierać
poufne dane bez wiedzy użytkownika;
należy korzystać wyłącznie z legalnego, pochodzącego z pewnego źródła
oprogramowania;
nie powinno się otwierać i uruchamiać plików ani programów niewiadomego
pochodzenia, zwłaszcza otrzymanych pocztą elektroniczną lub przez komunikatory
internetowe;
należy regularnie aktualizować system operacyjny, przeglądarki internetowe oraz inne
aplikacje
nowsze
wersje
oprogramowania
zawierają
mniej
błędów
i zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa;
należy chronić komputer poprzez systematyczne aktualizowanie programu
antywirusowego oraz zapory sieciowej (firewall) - stosowanie tych zabezpieczeń chroni
komputer przed szkodliwym oprogramowaniem oraz atakami z sieci;
po zakończeniu pracy należy zawsze wylogować się z serwisu;
Prosimy o niezwłoczne informowanie Domu Maklerskiego Pekao o wszelkich podejrzanych sytuacjach!
2. WSPÓLNE ELEMENTY SERWISU
2.1. Główne menu
Główne menu z dostępem do poszczególnych funkcji serwisu Pekao24Makler znajduje się
w górnej części ekranu roboczego i jest widoczne na wszystkich ekranach (Rys. 2.1).
Menu serwisu Pekao24Makler podzielone jest na następujące grupy:






Zlecenia,
Rachunek papierów,
Nowe emisje,
Rachunek pieniężny,
Kredyty,
Nasza oferta.
-6-
Rys. 2.1 Wspólne elementy serwisu Pekao24Makler.
2.2. Stałe boksy w lewej kolumnie i stopka
Wspólnym elementem wszystkich stron serwisu Pekao24Makler jest sekcja boksów
umieszczonych w lewej kolumnie. Na każdej stronie serwisu dostępne są następujące boksy:
Notowania, Informacje, Pobierz, Pomoc oraz stopka z danymi kontaktowymi.
Dostęp do notowań
Boks umożliwiający dostęp do notowań giełdowych znajduje się po lewej stronie pod menu
każdej strony serwisu. Link Notowania GPW umieszczony w stopce prowadzi do notowań
opóźnionych o 15 minut, dostępnych na portalu Serwis Rynkowy.
-7-
Informacje
W lewej kolumnie prezentowane są również odnośniki do serwisów informacyjnych: Serwisu
rynkowego i Serwisu Analitycznego.
Pobierz
Pod boksem informacje prezentowane są odnośniki umożliwiające pobranie najważniejszych
dokumentów tj. Regulamin, Taryfa prowizji i opłat oraz Pakiet informacyjny MiFID.
Pomoc kontekstowa i pomoc ogólna
Na każdej stronie serwisu, z lewej strony, umieszczony jest boks zawierający ogólną pomoc
tematyczną. Serwis Peko24Makler wyposażony jest również w pomoc kontekstową. Po
kliknięciu na znak zapytania pojawia się okno, na którym zdefiniowane są nazwy użyte
w serwisie. Znaki pomocy zostały umieszczone przy wybranych kategoriach na stronach
serwisu.
Stopka z danymi kontaktowymi
-8-
3. USTAWIENIA
W zakładce USTAWIENIA dostępnej z poziomu serwisu Pekao24Makler (Rys. 3.1) można
definiować ustawienia z zakresu Usług maklerskich (sekcje 1 – 5 Podręcznika) oraz
definiować i modyfikować ustawienia dla usługi Pekao24 (sekcje 6 – 12 Podręcznika).
Rys.3.1-Ustawienia-Serwis Pekao24Makler
3.1. Ustawienia domyślne
Strona Ustawienia domyślne (Rys. 3.2) umożliwia zdefiniowanie i zmianę ustawień
domyślnych w serwisach zdalnych Domu Maklerskiego.
Ustawienia mogą być realizowane w zakresie:

 Rachunek domyślny
 Aktualny rachunek domyślny zalogowanie do serwisu maklerskiego nastąpi
automatycznie na wskazany rachunek


Strona startowa
 Aktualna strona startowa wybrana strona będzie wyświetlana domyślnie jako
pierwsza strona po każdym zalogowaniu do serwisu maklerskiego. W celu dokonania
zmiany określonego parametru na stronie Ustawienia domyślne należy wybrać
przycisk <Zmień> w wierszu z wybranym parametrem.
-9-
Rys. 3.2- Ustawienia domyślne.
W sekcji Rachunek domyślny można zdefiniować lub zmienić rachunek inwestycyjny
wskazany jako domyślny. W celu zdefiniowania lub zmiany rachunku domyślnego należy
kliknąć na link <Zmień>, co spowoduje wyświetlenie nowej strony (Rys. 3.3).
Na stronie: „ZMIANA RACHUNKU DOMYŚLNEGO – KROK 1/2” należy z listy rozwijanej:
Wybierz rachunek domyślny - wskazać rachunek inwestycyjny. Lista rozwijalna zawiera
rachunki, do których Klient jest właścicielem, współwłaścicielem lub pełnomocnikiem.
Po wybraniu nowego rachunku domyślnego należy wybrać przycisk <Zapisz>.
Rys. 3.3 - Zmiana rachunku domyślnego – krok 1/2.
Następnie wyświetlona zostanie strona: ZMIANA RACHUNKU DOMYŚLNEGO – KROK 2/2
stanowiąca potwierdzenie dokonywanej zmiany rachunku domyślnego. (Rys. 3.4).
Rys.3.4 - Zmiana rachunku domyślnego - krok 2/2.
- 10 -
Po dokonaniu weryfikacji w celu zapisania zmian w serwisie Pekao24Makler należy wybrać
przycisk <Zatwierdź>.
W sekcji Strona startowa można ustawić stronę, która będzie otwierana automatycznie
po poprawnym zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24Makler. W celu zdefiniowania
lub zmiany strony startowej należy kliknąć na link <Zmień>, co spowoduje wyświetlenie
nowej strony (Rys. 3.5).
Rys.3.5 - Zmiana strony startowej.
Korzystając z listy rozwijalnej: Nowa strona startowa, należy wskazać wybraną stronę z listy
dostępnych stron prezentowanych w oknie wyboru, a następnie potwierdzić wybór
przyciskiem <Zatwierdź>.
3.2. Ustawienia zleceń
Strona Ustawienia zleceń (Rys. 3.6) umożliwia zdefiniowanie i zmianę ustawień domyślnych
w serwisach zdalnych Domu Maklerskiego, w zakresie sekcji Ustawienia zleceń
oraz Autoryzacja zleceń maklerskich.
- 11 -
Rys.3.6 - Ustawienia zleceń.
W sekcji Ustawienia zleceń można dokonać zmian w zakresie:

 Domyślna wartość parametru zleceń OTP (Odroczony Termin Płatności) parametr
odpowiedzialny za domyślne ustawienie wartości w polu OTP na stronach „Akcje”,
„Obligacje” oraz „Inne”. Opcja jest dostępna dla klientów, którzy podpisali stosowny
Aneks do umowy świadczenia usług maklerskich.

 Wyświetlanie strony potwierdzenia przy składaniu zleceń w serwisie internetowym
parametr odpowiedzialny za wyświetlanie strony z potwierdzeniem parametrów zlecenia
w serwisie Pekao24Makler - Internet. Wyłączenie strony potwierdzenia będzie aktywne
tylko wtedy, gdy autoryzacja zleceń jest wyłączona.


świetlanie strony potwierdzenia przy składaniu zleceń w serwisie
telefonicznym parametr odpowiedzialny za wyświetlanie strony z potwierdzeniem
parametrów zlecenia w serwisie Pekao24Makler - Telefon. Wyłączenie strony
potwierdzenia będzie aktywne tylko wtedy, gdy autoryzacja zleceń jest wyłączona.

 Wyświetlanie strony potwierdzenia przy składaniu zleceń w serwisie mobilnym
parametr odpowiedzialny za wyświetlanie strony z potwierdzeniem parametrów zlecenia
w Pekao24Makler – Serwis mobilny.
W celu dokonania zmiany wybranego parametru należy wybrać link <Zmień> w wierszu
z wybranym parametrem.
- 12 -
W sekcji Autoryzacja zleceń maklerskich można dokonać zmian w zakresie:

 Autoryzacja zleceń w serwisie telefonicznym (dotyczy wszystkich sesji) parametr
odpowiedzialny za włączenie lub wyłączenie autoryzacji zleceń dla dyspozycji zleceń
realizowanych w serwisie Pekao24Makler - Telefon.

 Autoryzacja zleceń w serwisie internetowym (dotyczy wszystkich sesji) parametr
odpowiedzialny za włączenie lub wyłączenie autoryzacji zleceń dla dyspozycji zleceń
realizowanych w serwisie Pekao24Makler - Internet.

 Autoryzacja zleceń w ramach bieżącej sesji parametr umożliwiający wyłączenie
autoryzacji zleceń w serwisie Pekao24Makler - Internet w ramach bieżącej sesji. Opcja
warunkowa - dostępna, gdy parametr Autoryzacja zleceń w serwisie internetowym
(dotyczy wszystkich sesji) jest aktywny.
W celu dokonania zmiany wybranego parametru należy kliknąć na link <Aktywuj>
(jeśli parametr jest nieaktywny) lub <Deaktywuj> (jeśli parametr jest aktywny) w wierszu
z wybranym parametrem oraz potwierdzić zmianę.
3.3. Ustawienia serwisu mobilnego
Strona Ustawienia serwisu mobilnego (Rys. 3.7) pozwala na definiowanie i zmianę
ustawień dla serwisu Pekao24Makler – Serwis mobilny.
Rys. 3.7 - Ustawienia serwisu mobilnego
- 13 -
W sekcji Ustawienia serwisu mobilnego można dokonać
Status dostępu do serwisu Pekao24Makler – Serwis mobilny:
zmian
w
zakresie
 AKTYWNY – pozwala na składanie dyspozycji po zalogowaniu do serwisu mobilnego,
 PASYWNY – umożliwia
i obserwację notowań,
wyłącznie
wgląd
w
stan
rachunku
inwestycyjnego
W celu dokonania zmiany statusu dostępu należy wybrać link <Zmień> w wierszu
z wybranym parametrem.


definiowanie
instrumentów
finansowych
do
notowań
mobilnych
Funkcja umożliwia zdefiniowanie do 20 instrumentów finansowych i indeksów, które będą
widoczne w sekcji Notowania dostępnej w serwisie mobilnym. Instrumenty zdefiniowane
do notowań prezentowane będą przy wszystkich rachunkach inwestycyjnych
posiadanych przez Klienta.
Aby przejść do strony definiowania instrumentów finansowych do notowań (Rys. 3.8) należy
wybrać link <Zmień> w wierszu definiowanie instrumentów. Wyświetlona zostanie strona
umożliwiająca:


wyszukanie nazwy instrumentu (Rys. 3.8) poprzez wpisanie kilku znaków z nazwy
i akceptację z wykorzystaniem opcji <Szukaj>
Rys. 3.8 - Ustawienia serwisu mobilnego – Wyszukiwanie nazwy instrumentu do notowań


Dopisanie bądź usunięcie instrumentu do/z Listy instrumentów (Rys. 3.9)
prezentowanej poniżej okna wyboru poprzez użycie linków <dodaj> bądź <usuń>.
Rys. 3.9 - Ustawienia serwisu mobilnego – Dodawanie/ Usuwanie nazwy instrumentu do notowań
- 14 -

predefiniowanie
instrumentów
finansowych
do
formularza
zleceń
Funkcja umożliwia zdefiniowanie do 20 instrumentów finansowych do formularza zleceń
dostępnego serwisie mobilnym. Instrumenty zdefiniowane do zleceń prezentowane będą
przy wszystkich rachunkach inwestycyjnych posiadanych przez Klienta, dla zleceń typu
KUPNO.
Dla zleceń typu SPRZEDAŻ lista zostanie zawężona do instrumentów zaksięgowanych
na danym rachunku inwestycyjnym. Dodawanie instrumentów finansowych do formularza
zleceń przebiega analogicznie jak proces dopisywania bądź usuwania instrumentów
finansowych do notowań mobilnych.
Po wybraniu linku <Zmień> w pozycji Predefiniowanie instrumentów finansowych
do formularza zleceń wyświetlona zostanie strona umożliwiająca:


wyszukanie nazwy instrumentu (Rys. 3.10) poprzez wpisanie kilku znaków w polu
szukaj
i
akceptację
z
wykorzystaniem
opcji
<Szukaj>
Rys. 3.10 - Ustawienia serwisu mobilnego – Wyszukiwanie nazwy instrumentu w sekcji
Predefiniowanie instrumentów do formularza zleceń

dopisanie bądź usunięcie instrumentu finansowego do/z Listy instrumentów
(Rys. 3.11) prezentowanej poniżej okna wyboru poprzez użycie linków <dodaj> bądź
<usuń>.
Rys. 3.11 - Ustawienia serwisu mobilnego –Dodawanie/Usuwanie nazwy instrumentu do formularza
zleceń
- 15 -
Wyświetlanie strony potwierdzenia przy składaniu zleceń w serwisie mobilnym
(Rys. 3.12) parametr odpowiedzialny za wyświetlanie strony z potwierdzeniem parametrów
zlecenia w Pekao24Makler – Serwis mobilny. W celu dokonania zmiany należy na stronie
Ustawienia serwisu mobilnego w pozycji Wyświetlanie potwierdzenia wybrać przycisk
<Zmień>.
Rys. 3.12 - Ustawienia serwisu mobilnego – Wyświetlanie strony potwierdzenia przy składaniu zleceń
w serwisie mobilnym
3.4. Profil notowań
Strona Profil notowań (Rys. 3.13) umożliwia zmianę pakietu notowań.
Rys.3.13 - Profil notowań.
Aby dokonać zmiany pakietu notowań, należy wybrać przycisk <Zmień>.
Notowania w czasie rzeczywistym (pakiety: PLUS, PRESTIGE, VIP) dostępne
są po podpisaniu Umowy Abonenckiej. Umowę należy podpisać w dowolnym Punkcie
Usług Maklerskich DM Pekao.
- 16 -
W przypadku możliwości wyboru pakietu notowań innego niż pakiet STANDARD
lub promocyjny PAKIET PLUS (podpisana Umowa Abonencka), po wybraniu opcji
<Zmień> wyświetlona zostanie strona: Zmiana pakietu notowań Krok 1/2 (Rys. 3.14)
umożliwiająca:

 dokonanie wyboru pakietu w oknie wyboru: Nowy pakiet notowań należy wskazać
właściwą nazwę pakietu

 wskazanie numeru rachunku inwestycyjnego w oknie wyboru: Aktualnie obciążany
rachunek należy wybrać numer rachunku inwestycyjnego, który będzie obciążany
opłatami.
Rys.3.14 - Profil notowań –Zmiana pakietu notowań Krok 1/2 .
Po dokonaniu wyboru pakietu i wskazaniu numeru rachunku inwestycyjnego, należy
nacisnąć przycisk <Zapisz>. Nastąpi automatyczne przekierowanie do strony potwierdzenia
dyspozycji (Rys. 3.15).
Uwaga: Dom Maklerski Pekao pobiera opłaty za pakiety po zakończeniu miesiąca
kalendarzowego, w wysokości opłaty za najdroższy pakiet do jakiego Klient miał w danym
miesiącu dostęp, bez względu na okres czasu przez jaki pakiet notowań był udostępniony.
Rys.3.15. Profil notowań –Zmiana pakietu notowań Krok 2/2
- 17 -
3.5. Moje dane
Strona Moje dane (Rys.3.16) obejmuje następujące sekcje:

 Moje dane,
 Sposób przekazywania potwierdzeń/wyciągów rocznych,
 Zmiana adresu korespondencyjnego rachunku,
 Dane klienta.
Rys.3.16 - Moje dane.
- 18 -
W pierwszej sekcji Moje Dane (Rys. 3.17) istnieje możliwość zmiany danych w zakresie:

 Numeru telefonu do oddzwaniania,

Numeru telefonu do PekaoSMS,

Adresu korespondencyjnego do usługi Pekao24,

Adresu e-mail.
Rys.3.17 - Sekcja Moje dane.
W celu dokonania aktualizacji wybranej pozycji należy wybrać link <Zmień> w wierszu
z wybranym parametrem.
Wyświetlona zostanie strona umożliwiająca dokonanie aktualizacji wybranych danych
- przykładowo: Zmiana numeru telefonu do SMS KROK 1/2 (Rys.3.18).
Rys.3.18 - Zmiana numeru telefonu do PekaoSMS – Krok 1/2
Po wprowadzeniu danych w pozycji: Nowy Numer telefonu do SMS należy użyć przycisku
<Dalej> , aby przejść do strony umożliwiającej dokonanie autoryzacji dyspozycji. (Rys. 3.19).
Rys.3.19 - Zmiana numeru telefonu do PekaoSMS Krok 2/2
- 19 -
Po weryfikacji danych i wprowadzeniu kodu autoryzacji należy użyć przycisku
<Zatwierdź>.
Uwaga: Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa zmiana numeru telefonu
do PekaoSMS, zmiana numeru telefonu do oddzwaniania oraz zmiana adresu
korespondencyjnego do usługi Pekao24 - należą do grupy dyspozycji, wymagających
dodatkowego telefonicznego potwierdzenia zlecenia zmiany przez konsultanta.
W celu zakończenia procedury zmiany danych - konsultant skontaktuje się na (podany
przed zmianą) numer telefonu do oddzwaniania. Aktualizacja adresu e-mail zostanie
automatycznie zapisana w serwisie internetowym bez wymogu oddzwaniania.
Na stronie Moje Dane dla wybranego rachunku inwestycyjnego można również określić:

 Sposób przekazywania potwierdzeń/wyciągów rocznych,

Adres korespondencyjny rachunku.
Rys. 3.20 - Sposób przekazywania potwierdzeń / Adres korespondencyjny rachunku
Aby zdefiniować Sposób przekazywania potwierdzeń/wyciągów rocznych (Rys. 3.20)
należy zaznaczyć wybraną formę: Elektronicznie, lub Pocztą a następnie zaakceptować
wybór przyciskiem <Zmień>.
- 20 -
Po weryfikacji wprowadzonych danych należy potwierdzić dyspozycję wprowadzając kod
autoryzacyjny i dokonać akceptacji przyciskiem <Zatwierdź>. (Rys. 3.21)
.
Rys. 3.20 - Autoryzacja zmiany sposobu przekazywania potwierdzeń / wyciągów rocznych
W sekcji Adres korespondencyjny rachunku można zaktualizować dane
wykorzystywane przez Dom Maklerski do przekazywania korespondencji związanej
z obsługą wskazanego rachunku. Aby uzyskać możliwość edycji poszczególnych pól należy
wybrać przycisk <Zmień> umieszczony pod tabelą danych (Rys. 3.21).
Automatycznie zostanie wyświetlony formularz umożliwiający aktualizację poszczególnych
danych (Rys. 21). Po wprowadzeniu aktualizacji należy wybrać przycisk <Zapisz>.
Rys. 3.21 - Zmiana adresu korespondencyjnego rachunku.
W kolejnym kroku należy dokonać weryfikacji wprowadzonych zmian oraz dokonać
autoryzacji dyspozycji wprowadzając kod autoryzacyjny.
- 21 -
Sekcja Dane Klienta umożliwia przegląd danych osobowych Klienta przechowywanych
przez Dom Maklerski Pekao (Rys. 3.22):

 Dane osobiste
(imię, nazwisko, numer Klienta, data urodzenia, PESEL),

Dane dotyczące dokumentów tożsamości
(rodzaj, numer, data ważności, kraj wydania),

Pozostałe dane
czy rezydent- tak/nie, ograniczona zdolność prawna – tak/nie, imię matki, nazwisko
panieńskie matki, imię ojca, numery telefonów kontaktowych, adres e-mail, kraj
urodzenia, kraj obywatelstwa),

Adres zameldowania,

Adres zamieszkania do celów podatkowych

Adres korespondencyjny klienta,

Dane podatkowe
(kraj, NIP, zagraniczny numer podatkowy, Urząd skarbowy),

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Aneks telekomunikacyjny
Aktualizacji danych można dokonać w Punktach Usług Maklerskich Domu Maklerskiego
Pekao zlokalizowanych w Oddziałach Banku.
Po wybraniu przycisku Szczegóły prezentowane są dane dla usługi Pekao24.
- 22 -
Rys. 3.22 - Dane Klienta.
- 23 -
3.6. Zarządzanie autoryzacją
Na stronie Zarządzanie autoryzacją (Rys. 3.23) można wybrać bądź dokonać zmiany
metody autoryzacji używanej w serwisie Pekao24Makler – Internet, spośród następujących
opcji:

 PekaoToken - aplikacja, która po zainstalowaniu w telefonie komórkowym umożliwia
generowanie kodów jednorazowych służących do zatwierdzania operacji zlecanych
w serwisie internetowym.

 Token sprzętowy - urządzenie wielkości karty kredytowej służące do generowania
kodów jednorazowych, którymi akceptowane są operacje zlecane w serwisie
internetowym Pekao24 oraz za pośrednictwem konsultantów w serwisie telefonicznym.
Pełni identyczną funkcję jak PekaoToken, z tą różnicą, że pozwala dodatkowo
autoryzować operacje zlecane przez konsultantów telefonicznych. W Domu Maklerskim
metoda dostępna jest dla Klientów, którzy zawarli z Bankiem Pekao SA umowę
o korzystanie z Bankowej usługi telekomunikacyjnej Pekao24.

 Kody SMS - metoda autoryzacji polegająca na wysyłaniu wiadomości SMS z opisem
autoryzowanej operacji oraz sześciocyfrowym kodem na wskazany przez Ciebie numer
telefonu do SMS. W celu dokonania autoryzacji operacji należy wpisać przesłany kod
SMS do odpowiedniego pola w serwisie oraz zatwierdzić.

 Karta kodów jednorazowych - metoda autoryzacji wykorzystująca kartę kodów
jednorazowych wysyłanych w formie papierowej drogą pocztową. Karta zawiera listę 40tu jednorazowych, sześciocyfrowych kodów, służących do zatwierdzania operacji w
serwisach usługi Pekao24Makler (z wyłączeniem serwisu automatycznego
Pekao24Makler - Telefon). W celu dokonania autoryzacji operacji należy wpisać wybrany
kod do odpowiedniego pola w serwisie internetowym lub podyktować kod konsultantowi
w przypadku składania dyspozycji telefonicznie.
Strona Zarządzanie autoryzacją obejmuje dwie główne sekcje:

 Aktywna metoda autoryzacji - pole prezentujące informację o aktualnie
wykorzystywanej metodzie autoryzacji,

 Alternatywne metody - pole prezentujące inne, dostępne metody autoryzacji
z możliwością dokonania wyboru i zmiany metody.
W celu dokonania zmiany metody autoryzacji należy, przy wybranej metodzie autoryzacji,
wybrać link: <Ustaw jako aktywną>.
Uwaga: Operacja zmiany metody autoryzacji wymaga potwierdzenia zmiany dotychczas
wykorzystywaną metodą autoryzacji. W przypadku zmiany sposobu akceptacji dyspozycji z
karty kodów jednorazowych / PekaoTokena /Tokena sprzętowego - na kody SMS, w serwisie
internetowym operacja będzie dodatkowo potwierdzana kodem SMS.
- 24 -
Rys. 3.23 - Zarządzanie Autoryzacją.
3.7. Karta kodów
Strona Karta kodów jednorazowych (Rys. 3.24) umożliwia definiowanie ustawień
w zakresie:

 Aktywacji karty kodów jednorazowych,

 Anulowania karty kodów jednorazowych,

 Zamówienia nowej karty kodów jednorazowych,

 Podglądu szczegółów karty kodów jednorazowych.
Rys. 3.24 - Karta kodów jednorazowych.
- 25 -
W celu aktywacji karty kodów jednorazowych należy wybrać link <Aktywuj>
przy wybranym numerze karty.
Wyświetlona zostanie strona Aktywacja karty kodów jednorazowych (Rys. 3.25).
Rys. 3.25 - Aktywacja karty kodów jednorazowych – krok 1/2.
W formularzu należy wprowadzić numer identyfikacyjny karty, która ma być aktywowana.
Po wprowadzeniu numeru karty należy dokonać akceptacji wyboru przyciskiem
<Zatwierdź>. Wyświetlony zostanie formularz aktywacyjny karty (Rys. 3.26), w którym
należy podać kod jednorazowy z aktywnej karty kodów jednorazowych, oraz pierwszy kod
z nowej karty kodów i zaakceptować dyspozycję przyciskiem <Zatwierdź>.
Rys. 3.26 - Aktywacja karty kodów jednorazowych – krok 2/2.
Anulowania karty kodów jednorazowych dokonuje się poprzez wybranie przycisku <Anuluj>
Dyspozycja wymaga potwierdzenia. Zamówienie karty kodów jednorazowych odbywa się
poprzez wybranie przycisku <Zamów nową kartę kodów jednorazowych>. Zostanie
wyświetlona strona umożliwiająca wskazanie liczby zamawianych do wysłania kart kodów
jednorazowych (Rys.27).
Rys. 3.27 - Zamówienie nowej karty kodów jednorazowych.
W celu zapisania w systemie dyspozycji zamówienia należy wybrać przycisk <Zatwierdź>.
Wybranie opcji <Szczegóły> spowoduje wyświetlenie szczegółów wybranej karty kodów
jednorazowych w tym liczbę wykorzystanych kodów oraz błędnych prób.
- 26 -
3.8. Hasło i PIN
Na stronie Hasło i PIN (Rys. 3.28) można dokonać zmiany hasła do serwisu internetowego
i mobilnego Pekao24Makler oraz zmiany PIN do serwisu telefonicznego Pekao24Makler.
Dodatkowo z poziomu tej strony można dokonać regeneracji numeru PIN do całej usługi
Pekao24Makler.
Na stronie dostępne są trzy główne sekcje:

 Zmiana hasła do serwisu PekaoInternet
umożliwia zmianę hasła do serwisu internetowego,

 Zmiana PIN do PekaoSMS i TelePekao
umożliwia zmianę numeru PIN do serwisów Pekao24 (w tym do Pekao24Makler),

 Regeneracja PIN
umożliwia złożenie dyspozycji wygenerowania nowego numeru PIN
do Pekao24 (w tym do Pekao24Makler).
Rys. 3.28 - Hasło i PIN.
- 27 -
W celu zmiany hasła do serwisu internetowego i mobilnego Pekao24Makler w sekcji
Zmiana hasła do PekaoInternet należy wypełnić pola:

 Stare hasło
wprowadzić aktualne hasło do serwisu internetowego i mobilnego Pekao24Makler,

Nowe hasło
wprowadzić nowe hasło do serwisu internetowego i mobilnego Pekao24Makler,

Potwierdź nowe hasło
powtórzyć nowe hasło do serwisu internetowego i mobilnego Pekao24Makler.
Wpisując hasło system informuje o stopniu jego bezpieczeństwa. Ustanawiane hasło
powinno spełniać następujące warunki:

 minimalna długość hasła to 8 znaków, maksymalna - 16,

 hasło może składać się z małych i dużych liter (są rozróżniane), cyfr i znaków
specjalnych:
*-=[]V,/[email protected]#$%~&*()_+{}|:.<>?
i nie powinno być słowem występującym w słowniku.
Po wprowadzeniu wymaganych danych zmiana hasła nastąpi po kliknięciu przycisku
<Zatwierdź>.
Analogiczne są kroki operacji zmiany numeru PIN.
W sekcji: Zmiana PIN do PekaoSMS i TelePekao, należy wypełnić pola:
 Stary PIN
wprowadzić aktualny PIN do serwisu telefonicznego Pekao24Makler, (czterocyfrowy
kod, który wraz z numerem klienta służy do logowania w Pekao24Makler - Telefon),

 Nowy PIN
wpisać nowy PIN do serwisu telefonicznego Pekao24Makler,

 Potwierdź nowy PIN
powtórnie wpisać nowy PIN do serwisu telefonicznego Pekao24Makler.
Numer PIN powinien się składać z czterech cyfr. Po wprowadzeniu wymaganych danych
zmiana numeru PIN nastąpi po kliknięciu przycisku <Zatwierdź>.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa procesu wymiany hasła i numeru PIN dane można
wprowadzić za pomocą klawiatury ekranowej, dostępnej po prawej stronie dyspozycji
zmiany.
Regeneracja numeru PIN odbywa się poprzez kliknięcie przycisku <Regeneruj PIN>.
- 28 -
Dyspozycja musi zostać dodatkowo telefoniczne potwierdzona przez konsultanta, który
w celu potwierdzenia dyspozycji zadzwoni na numer telefonu do oddzwaniania.
Po zakończeniu procesu regeneracji w serwisach Pekao24Makler należy posługiwać się
nowym numerem PIN.
Przy logowaniu do Pekao24Makler - Internet serwis automatycznie wymusi ustanowienie
nowego indywidualnego hasła zdefiniowanego przez Klienta.
3.9. Obsługa serwisów
Strona Obsługa serwisów (Rys. 3.29) umożliwia definiowanie dostępności poszczególnych
serwisów Pekao24 i Pekao24Makler, jak również zablokowanie całej usługi. Na stronie
dostępne są dwie sekcje:


Blokada wszystkich serwisów

Obsługa serwisów
Rys. 3.29 - Obsługa serwisów.
W celu zablokowania wszystkich serwisów Pekao24 w tym Pekao24Makler należy
zaznaczyć pole wyboru: Blokada wszystkich serwisów oraz kliknąć przycisk <Zatwierdź>.
Po zatwierdzeniu zmiany nastąpi automatyczne wylogowanie z serwisu internetowego.
W celu deaktywowania wybranego serwisu należy na stronie Obsługa serwisów wybrać
właściwy wiersz z nazwą serwisu i kliknąć w link <Deaktywuj>. Dyspozycję należy
potwierdzić aktywną metodą autoryzacji.
- 29 -
W celu odblokowania funkcjonalności nieaktywnego serwisu należy wybrać przycisk
<Aktywuj>. Aktywacja serwisu wymaga dokonania autoryzacji (Rys. 3.30).
Rys. 3.30 - Autoryzacja zmiany statusu serwisów.
Po wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego należy zaakceptować dyspozycję wybierając
przycisk <Zatwierdź>.
3.10. Licznik sesji
Strona Licznik sesji (Rys. 3.31) umożliwia włączenie prezentacji lub ukrycie pola
z informacją o czasie, po upływie którego nastąpi automatyczne zakończenie sesji
internetowej (powodujące wylogowanie z serwisu).
Po włączeniu funkcji: Licznik sesji czas pozostały do końca sesji będzie widoczny obok
informacji o logowaniu do serwisu prezentowanej pod głównym menu oraz nad stopką.
Rys.3.31 - Licznik sesji.
- 30 -
W celu włączenia lub wyłączenia prezentacji na stronie Licznik sesji należy wybrać
odpowiednie pole Włącz lub Wyłącz i zaakceptować zmianę przyciskiem <Zatwierdź>.
UWAGA: Bez względu na widoczność licznika sesja zostanie przerwana po 15 minutach.
Dla Klientów maklerskich sesja internetowa może być automatycznie podtrzymywana
jeśli otwarte jest okno Notowania lub Zlecenia bieżące.
3.11. Kontrast
Strona Zmiana kontrastu (Rys. 3.32) umożliwia określenie ostrości kolorystyki strony
serwisu. W ramach opcji wyboru na stronie Zmiana kontrastu dostępne są:

Niski kontrast

Standardowy kontrast

Wysoki kontrast
Rys. 3.32 - Zmiana kontrastu.
Po odznaczeniu opcji poziomu kontrastu w celu zapisania ustawień należy wybrać przycisk
<Zatwierdź>. Zmiana będzie obowiązująca zarówno dla części bankowej jak i maklerskiej.
- 31 -
3.12. Rejestr zdarzeń
Na stronie Rejestr zdarzeń (Rys. 3.33) można obejrzeć historię zdarzeń z zakresu
bezpieczeństwa oraz operacji bankowych dokonanych za pośrednictwem serwisów Pekao24
w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
Rys. 3.33 - Rejestr zdarzeń.
3.13. Zarządzanie komunikacją marketingową
Na stronie Zarządzanie Komunikacją Marketingową (Rys. 3.34) można włączyć
lub wyłączyć opcję wyświetlania ekranów powitalnych, dotyczących oferty marketingowej
oraz pozostałych treści marketingowych (boksów reklamowych) wyświetlanych w ramach
serwisu Pekao24Makler.
Zmiana ustawień dotyczy wyłącznie przekazów o treści marketingowej prezentowanych
w serwisie internetowym. Nie dotyczy informacji o zmianach w regulaminie i bezpieczeństwie
oraz przekazywanych w poczcie wewnętrznej i na stronach Nasza oferta, Galeria Rabatów.
Rys. 3.34 – Zarządzanie komunikacją marketingową.
- 32 -
3.14. Nasza Oferta
NASZA OFERTA jest stroną umożliwiającą Użytkownikom serwisu Pekao24Makler szybki
dostęp do informacji o ofercie produktowej Domu Maklerskiego Pekao, elektronicznego
formularza Zlecenia kontaktu i Wniosku o nowy rachunek inwestycyjny. Z tego poziomu
można również złożyć wnioski dotyczące produktów w ofercie Banku Pekao S.A. (Rys. 3.35)
Rys. 3.35 Nasza Oferta
- 33 -
4. NOTOWANIA
Dostęp do Notowań giełdowych wyodrębniony jest do osobnego boksu umieszczonego
w lewej kolumnie menu, na wszystkich stronach serwisu Pekao24Makler.
Aby otworzyć program, należy kliknąć w boks Notowania. Na ekranie pojawi się nowe okno
(Rys. 4.1).
Rys. 4.1 - Informacje -notowania giełdowe
Po poprawnym zainstalowaniu i uruchomieniu apletu podglądu notowań SDIG należy użyć
przycisk <Start>.
Uwaga: W przypadku korzystania z dostępu do Internetu przez serwer Proxy, wcześniej
należy wprowadzić odpowiednie parametry wykorzystując przycisk <Parametry>)
w formacie:„adres_proxy:nr_portu".
Rys. 4.2 - Akceptacja apletu
- 34 -
Uruchomienie funkcjonalności podglądu notowań (aplet SDIG) następuje automatycznie
w nowym oknie. W przypadku problemów z uruchomieniem apletu notowań należy upewnić
się czy spełnione są następujące warunki:
Parametry ustawień przeglądarki internetowej:




należy wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (ang. pop-up windows), lub
dodać wyjątek o nie blokowaniu wyskakujących okienek dla witryny
https://www.pekao24.pl,
przeglądarka powinna umożliwiać przyjmowanie plików cookies wysyłanych przez
serwer oraz zapisywać je na stacji użytkownika,
przeglądarka powinna obsługiwać język JavaScript, w tym celu należy sprawdzić
ustawienia systemowe: Panel sterowania / Opcje internetowe / zakładka Zaawansowane
/ Java - zaznaczyć opcję.
Zalecane wymagania systemowe dla apletu SDIG:





Systemy operacyjne:
 Windows XP SP2 z aktualnymi poprawkami,
 Windows 2000/Vista,
 Linux (testy przeprowadzono na Ubuntu: Kubuntu-7 oraz 8 oraz Gentoo 2.6),
Procesor: Intel Pentium 4 lub porównywalny,
RAM: 512 MB - wielkość minimalna zapewniająca stabilną pracę Windows XP, 1 GB wielkość minimalna zapewniająca stabilną pracę Windows Vista,
Przeglądarka: Internet Explorer od wersji 6.0, Firefox, Opera,
Maszyna wirtualna: Java Sun J2SE Runtime Environment 1.6.0_21 lub wyższa.
Rys. 4.3 - Ekran programu do notowań SDIG
- 35 -

Podobne dokumenty