Zgodnie z Ustawą prawo o szkolnictwie wy szym

Komentarze

Transkrypt

Zgodnie z Ustawą prawo o szkolnictwie wy szym
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW
2015/2016
Zgodnie z Ustawą prawo o szkolnictwie wyższym - świadczeniami pomocy materialnej dla studentów
stacjonarnych i niestacjonarnych są:
•
•
•
•
•
stypendia socjalne
stypendia rektora dla najlepszych studentów
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
zapomogi
stypendia ministra za osiągnięcia w nauce
Dla studentów, którzy będą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2015/2016
termin składania dokumentów upływa 20 października 2015 roku. W przypadku zmiany w sytuacji
materialnej w rodzinie studenta lub przekroczenia tych terminów, pomoc materialna może być przyznana od
miesiąca następnego po złożeniu kompletu stosownych zaświadczeń.
Nowy regulamin pomocy materialnej dla studentów jest na stronie internetowej Uczelni – w zakładce
studenci – stypendia -www.wsmed.edu.pl.
Zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku
studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy
materialnej.
Stypendium socjalne
Stypendium socjalne (zał. nr 1) przyznawane jest na rok akademicki. Miesięczną wysokość dochodu
na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w
regulaminie pomocy materialnej. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca
do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być wyższa niż 895,70 zł netto, a od listopada 2015 roku
1043,90 zł netto.
We wniosku o stypendium socjalne student wpisuje stan rodziny aktualny na dzień składania tego wniosku i
dołącza do niego zaświadczenia i oświadczenia dotyczące osiągniętych przez członków rodziny dochodów.
O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się student studiów stacjonarnych z tytułu
zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z
miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
O wszelkich zmianach dot. zamieszkiwania - student niezwłocznie powiadamia dziekanat.
Z uwagi na to, iż zaświadczenia z Urzędów Skarbowych nie zawierają składki na ubezpieczenie zdrowotne, o
stosowne zaświadczenie informujące o wysokości składki zdrowotnej za 2014 rok należy zwrócić się do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Każdy student powinien złożyć obowiązkowo:
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za rok 2014 (wszystkie pełnoletnie
osoby w rodzinie studenta w tym student); jeżeli rodzice rozliczali się razem (lub student/ka z
małżonką/kiem – wystarczy wspólne zaświadczenie z wyszczególnieniem oddzielnie dochodów
każdej osoby);
zaświadczenie o składce zdrowotnej (organ emerytalno-rentowy ZUS) – swoje i wszystkich
członków rodziny ( powyżej 18 roku życia);
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego musi zawierać także informację, czy osoba ubiegająca się o to
zaświadczenie uzyskała bądź nie dochody podlegające opodatkowaniu na innych zasadach (np.
ryczałt, karta podatkowa)
oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanych dochodów w 2014 w formie ryczałtu
lub karty podatkowej ( zał nr 5) wraz z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wysokości
należnego zryczałtowanego podatku dochodowego lub decyzje ustalające wysokość podatku
dochodowego w formie karty podatkowej, oraz zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości faktycznie
odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne;
osoby uzyskujące dochody nie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, np.
zaświadczenia o wysokości diet, prace dorywcze itp. (zał. nr 6);
przy dochodzie poniżej 542 zł należy dodatkowo dołączyć zaświadczenie z Ośrodka Pomocy
Społecznej, że rodzina zwracała się o pomoc z powodu trudnej sytuacji materialnej lub załącznik nr
18;
Rolnicy – zaświadczenie z Urzędu Gminy (lub nakaz płatniczy) za 2014 rok o wielkości
gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych ( zał. nr 7) i (zał. nr 8)
z KRUS-u dot. zasiłków chorobowych pobieranych przez rodziców w roku 2014 oraz zaświadczenia
z Urzędu Skarbowego i analogicznie pozostałe zaświadczenia;
Osoby samotnie wychowujące dziecko dostarczają: wyrok sądu o alimentach albo oświadczenie o
wysokości otrzymywanych alimentów lub decyzję z MOPS o przyznaniu świadczeń alimentacyjnych
bądź dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. W przypadku braku tychże świadczeń
należy dostarczyć – Odpis zupełny aktu urodzenia.
Osoba bezrobotna dostarcza zaświadczenie z Urzędu Pracy, że jest osobą zarejestrowaną i w jakiej
wysokości pobiera zasiłek (netto) lub go nie pobiera. W przypadku braku zaświadczenia z Urzędu
Pracy należhy dostarczyć dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.
Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć również:
zaświadczenie o nauce rodzeństwa ze szkół ponadgimnazjalnych i wyższych;
wyciąg aktu urodzenia dla rodzeństwa nieuczęszczającego do szkoły (kserokopia – oryginał
do wglądu).
kopie aktu zgonu rodziców (w przypadku gdy jedno lub oboje nie żyją);
kopie odpisów prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;
potwierdzenie z Biura meldunkowego osób będących we wspólnym gospodarstwie domowym
(studenci ubiegający się o stypendium po raz pierwszy);
kopie aktów ślubu w przypadku małżeństw studenta/tki.
W celu szczegółowego zapoznania się z dokumentami niezbędnymi przy składaniu wniosku o stypendium
socjalne odsyłam do załączników nr 4.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów
Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na rok akademicki, po zakończonym
i zaliczonym roku studiów w terminie ustalonym przez Dziekana oraz wypłacane jest studentom od II roku.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane studentowi, który po zakończonym roku
akademickim, uzyskał ze wszystkich przedmiotów kończących się egzaminem i wszystkich zaliczeń
kończących się oceną – średnia ocen w przedziale: 4,00 – 5,00. Promuje się osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (wg
kryteriów określonych w załączniku nr 11).
O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
O stypendium może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu
roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Od roku akademickiego 2015/2016 o stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się
również student pierwszego roku studiów:
- pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przyjęty na studia w roku złożenia egzaminu
maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady
przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil
olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest podporządkowany kierunek studiów,
- drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił
kryteria( tj. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen (nie niższą niż 4,30) lub posiada osiągnięcia
naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym) na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
Stypendium otrzymuje nie więcej niż 10% liczby studentów osiągających najlepsze wyniki każdego kierunku
studiów prowadzonego w uczelni.
Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta
Średnią ocen za poprzedni rok akademicki potwierdza dziekanat.
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
I. Warunki ubiegania się o stypendium ministra
Zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ustawy o szkolnictwie wyższym, o przyznanie stypendium student może ubiegać
się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku
studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Zapomogi
Zapomogę losową może otrzymać student w związku z przejściowo trudną sytuacją materialną na skutek:
nieszczęśliwego wypadku, poważnej choroby, śmierci członka najbliższej rodziny, klęski żywiołowej na
podstawie złożonych dokumentów (np. zaświadczenia lekarskie, orzeczenia sądowe, z policji itp.).
Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Warunkiem otrzymania stypendium jest przedłożenie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
W przypadku złożenia wniosku w trakcie semestru, stypendium przyznawane jest wówczas od miesiąca, w
którym został złożony wniosek.
Wysokość stypendium specjalnego zależy od stopnia niepełnosprawności.
Wnioski o stypendium specjalne należy składać w okresie do dnia 20 października 2015 r. – w
Dziekanacie
Wszelkie informacje w sprawach stypendialnych można uzyskać w Dziekanacie.:
085 74 99 440, 450
• Wnioski o przyznanie pomocy materialnej wraz z niezbędnymi załącznikami do pobrania na stronie
internetowej: www.wsmed.edu.pl

Podobne dokumenty