Nazwa modułu kształcenia: Mieszkać. Dzieje europejskiej kultury

Komentarze

Transkrypt

Nazwa modułu kształcenia: Mieszkać. Dzieje europejskiej kultury
OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
I. Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Mieszkać. Dzieje europejskiej kultury zamieszkiwania XVI-XX w.
1. Kod modułu kształcenia
2. Rodzaj modułu kształcenia – fakultatywny
3. Kierunek studiów – historia sztuki
4. Poziom studiów – I-II stopień
5. Rok studiów (jeśli obowiązuje)
6. Semestr – letni
7. Rodzaje zajęć i liczba godzin np. 30 h W
8. Liczba punktów ECTS 4
9. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia dr hab. Piotr Korduba
10. Język wykładowy: polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cel (cele) modułu kształcenia: uzyskanie szczegółowej wiedzy na temat architektury
mieszkalnej i kultury europejskiego zamieszkiwania XVI-XX wiek
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują): brak
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu
kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów
(UWAGA: nie dzielimy efektów kształcenia dla modułów (przedmiotów) na kategorie wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych; każdy moduł (przedmiot) nie musi obejmować wszystkich
trzech kategorii efektów kształcenia; jeśli efektem kształcenia jest np. analiza wymagająca określonej
wiedzy, to nie trzeba oddzielnie definiować efektów kształcenia w kategorii wiedzy)
Symbol
efektów
kształcenia*
WMO_01
WMO_02
WMO_03
WMO_04
Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i
potwierdzeniu osiągnięcia efektów
kształcenia student potrafi:
Scharakteryzować architekturę
mieszkalną, typu rezydencjonalnego w
Europie w okresie XVI-XX wiek
Przedstawić podstawowe cechy
architektury mieszkalnej omawianego
obszaru i czasu
Wskazać najważniejsze tendencje
przemian i reform w architekturze
mieszkalnej i zamieszkiwaniu
Wskazać związki tej architektury z
kontekstem kulturowym i społecznym
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów#
Hiszt_W03, Hiszt_W04,
Hiszt_W07
Hiszt_W14, Hiszt_U02
Hiszt_W03; Hiszt_U06,
Hiszt_W01, Hiszt_W04
* kod modułu kształcenia, np. KHT_01 (KHT-kod modułu „Kataliza Heterogeniczna” w USOS)
#
efekty kształcenia dla kierunku studiów (np. K_W01, K_U01, ..)
W – wiedza; U – umiejętności; K – kompetencje społeczne (wyszczególnione tylko w symbolach
kierunkowych efektów kształcenia)
01, 02… – numer efektu kształcenia
UWAGA! Zaleca się, aby, w zależności od modułu, liczba efektów kształcenia zawierała się w przedziale: 5-10.
1
4. Treści kształcenia
Nazwa modułu kształcenia:
Symbol treści kształcenia*
Opis treści kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia modułu#
TK_01
Architektura mieszkalna problem badań
WMO_01, WMO_04
TK_02
Barokowa rezydencja królewska
WMO_02, WMO_07
TK_03
Renesansowy dom mieszczański
WMO_07
TK_04
Funkcjonalność nowożytnego domu
WMO_04
TK_05
Smak a władza
WMO_03; WMO_16
TK_06
Komfort jako kategoria zamieszkiwania
WMO_03, WMO_04
TK_07
Mieszkać poza miastem
WMO_04
TK_08
Dom jednorodzinny a mieszkanie
WMO_07
TK_09
Najważniejsze reformy mieszkalnictwa XIXWMO_07
XX wiek
* np. TK_01, TK_02, …
#
np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3
Zalecana literatura:
At Home in Renaissance Italy, ed. Marta Ajmar-Wollheim, Flora Dennis, London 2006
Architectural Space in Eighteenth-Century Europe. Constructing Identities and Interiors, ed. Denis Amy Baxter,
Meredith Martin, Ashgate 2010
Leora Auslander, Taste and Power. Furnishing Modern France, Berkeley-Los Angeles, 1996
Die Geschichte des Wohnens, Bd. 1-5, Stuttgart 1996-1998
Patricia Fortini Brown, Private Lives in Renaissance Venice. Art, Architecture, and the Family, New Haven-London
2004
Joan Dejean, How Paris Became Paris. The Invention of the Modern City, New York 2014
Clive Edwards, Turning Houses into Homes. A History of Retailing and Consumption of Domestic Furnishings,
Ashgate 2005
Interior design and identity, ed. Susie McKellar, Penny Sparke, Manchester-New York 2004
John Loughman, John Michael Montias, Public and Private Spaces. Works of Art in Seventeenth-Century. Dutch
Houses, Zwolle 2000
Alison Lurie, The Language of the Houses. How Buildings Speaks to Us, New York 2014
Sharon Marcus, Apartment Stories. City and Home in Nineteenth-Century Paris and London, 1999
Terence Riley, The Un-Private House, New York 1999
Tony Spawforth, Versailles. A Biography of a Palace, New York 2008
5. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu
2
6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.
III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod
oceniania
Nazwa modułu
(przedmiotu):
Symbol efektu
kształcenia dla
modułu *
Symbol treści kształcenia
realizowanych w trakcie
zajęć#
Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów
kształcenia
WMO_01
TK_01, TK_08
Wykład, pokaz multimedialny
WMO_02
TK_03, TK_04, TK_07
Wykład, pokaz multimedialny
WMO_03
TK_04, TK_09
Wykład, pokaz multimedialny
WMO_04
TK_02, TK_05, TK_06
Wykład, pokaz multimedialny
Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia&
Kolokwium ustne
* np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3 i w pkt. II 4
#
np. TK_01 – symbol treści kształcenia wg tabeli w pkt. II 4
&
Proszę uwzględnić zarówno oceny formujące(F) jak i podsumowujące(P)
Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań): wyjaśnij specyfikę funkcjonowania renesansowego,
włoskiego pałacu miejskiego; scharakteryzuj konstytutywne cechy barokowej rezydencji; wyjaśnij zjawisko
„prywatyzacji” europejskiego zamieszkiwania
Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Nazwa modułu (przedmiotu):
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności *
Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Praca własna studenta 1 – czytanie literatury
Praca własna studenta 2 – przygotowanie do zajęć
Praca własna studenta n#
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)
30
60
30
120
4
* Godziny lekcyjne, czyli 1 godz. oznacza 45 min.
Praca własna studenta – przykładowe formy aktywności: (1) przygotowanie do zajęć, (2) opracowanie
wyników, (3) czytanie wskazanej literatury, (4) napisanie raportu z zajęć, (5) przygotowanie do egzaminu,…
#
2. Sumaryczne wskaźniki ilościowe
a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich
b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe
4. Kryteria oceniania: stopień opanowania wiedzy płynącej z lektur i wykładów, poziom
umiejętności samodzielnego formułowania wypowiedzi.
3

Podobne dokumenty