Pytania i odpowiedzi z dnia 19.04.2016 r.

Komentarze

Transkrypt

Pytania i odpowiedzi z dnia 19.04.2016 r.
Toruń, dnia 19-04-2016 r.
W.Sz.Z: TZ–280–41/16
W/g listy adresowej
dotyczy: postępowania na dostawę odczynników, kontroli i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych
do wykonania 35 500 oznaczeń parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów:
jednego głównego i dwóch backup; gazów specjalnych do chromatografii gazowej wraz
z dzierżawą butli; testów w formie kaset do scriningu narkotykowego w moczu; kompletnych
zestawów cytologicznych, kamery do liczenia elementów morfotycznych; odczynników,
kontroli, kalibratorów do testów immunochemicznych do analizatorów ADVIA Centaur XP
oraz Immulite 2000 XP; zestawu do badania osadu moczu (probówki, kamery, pipety),
probówek, pojemników, korków do probówek, pipet Pastera, szkiełek mikroskopowych;
zestawów do zagęszczania kału, do badania pasożytów; pasków do moczu do analizatora
Durai H-50; odczynników do testów wykonywanych metodą immunodyfuzji radialnej;
odczynników do oznaczania całkowitych kwasów żółciowych w surowicy na analizatorze
biochemicznym AU680; odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń 36 000
elektrolitów (Na+,K+,Cl-) z dzierżawą analizatora; testów do wykrywania antygenu A i B
grypy; wzorców do analiz metodą chromatografii gazowej i odczynników do chromatografii
gazowej.
W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie Nr 1:
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc
po przecinku?
Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podanie cen z dokładnością do trzech a nawet
4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym
ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki,
czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)
Odpowiedź:
Zamawiający dopuścił w SIWZ podanie cen za opakowania, w związku z tym należy przeliczyć ilość
zamawianą na opakowania i podać cenę za opakowanie.
Pytanie Nr 2, dot. Zadania Nr 11:
Prosimy o wyjaśnienie pkt 9 w specyfikacji technicznej ponieważ nie można go interpretować jednoznacznie
lub o wykreślenie ze specyfikacji aparatu?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymóg systemu otwartego.
Pytanie Nr 3, dot. Zadania Nr 11:
Czy Zamawiający w związku z zapisem w pkt 2 poniesie koszty przełączenia analizatora z wersji Na/K/Cl
na Na/K/Ca lub Li? Tryb przełączania wiąże się z wymianą elektrod, a co za tym idzie znacznym
podniesieniem kosztów. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o wykreślenie tego punktu ze
specyfikacji aparatu.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z Załącznika Nr 2/11b z pkt. I.2 zapisu o treści „…,z możliwością
zmiany trzeciej elektrody na Ca++ lub Li+”.
Pytanie Nr 4, dot. Zadania Nr 11:
Czy Zamawiający dopuści analizator z angielskim menu w aparacie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 5, dot. Zadania Nr 6 poz. 1.2:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kamery do analizy osadu moczy 10-komorowe z PMMA typu
Pantasquare?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 6, dot. Zadania Nr 6 poz. 2.5:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki o wymiarach jak w SIWZ tj. 16x100mm, z określoną
przez producenta pojemnością 10 ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie Nr 7, dot. Zadania Nr 12:
Czy Zamawiający wymaga testu o czułości co najmniej: 99% (Typ A) i 97,7 % (Typ B) oraz swoistości co
najmniej: 98,9% (Typ A) i 99% (Typ B)?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje testu o czułości co najmniej: 99% (Typ A) i 97,7 % (Typ B) oraz swoistości co
najmniej: 98,9% (Typ A) i 99% (Typ B).
Pytanie Nr 8, dot. Zadania Nr 12:
Czy Zamawiający wymaga testu gdzie czułość i swoistość oraz dokładność zostały wyznaczone w oparciu
o metodę PCR?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje testu gdzie czułość i swoistość oraz dokładność zostały wyznaczone w oparciu
o metodę PCR.
Pytanie Nr 9, dot. Zadania Nr 12:
Czy Zamawiający wymaga testu z kontrolą dodatnia i ujemną na wymazówce w zestawie?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga.
Pytanie Nr 10, dot. Zadania Nr 12:
Czy Zamawiający wymaga testu z jednym miejscem dozowania próbki?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga.
Pytanie Nr 11, dot. Zadania Nr 12:
Czy Zamawiający wymaga załączenia metodyki oferowanego testu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość załączenia do oferty metodyki oferowanego testu.
Pytanie Nr 12, dot. Zadania Nr 11:
Załącznik nr 2/11b, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści analizator elektrolitów z pomiarem Na+, K+, Cl- oraz
z dodatkową czwartą elektrodą Ca++ lub Li+?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie Nr 3.
Pytanie Nr 13, dot. Zadania Nr 11:
Załącznik nr 2/11b, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści analizator z następującymi zakresami pomiarowymi
elektrod: Na: 20-200mmol/l, K: 0,2-40mmol/l, Cl: 25-200mmol/l we krwi oraz Na 25-1000mmol/l,
K 1-500mmol/l, Cl 25-500mmol/l w moczu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza za wyjątkiem zakresów pomiarów wymaganych w moczu dla parametrów
Na: 1-300 mmol/l i Cl: 1 – 300 mmol/l.
Pytanie Nr 14, dot. Zadania Nr 11:
Załącznik nr 2/11b, poz. 9: Co Zamawiający rozumie przez pracę aparatu w systemie otwartym? Analizatory
do oznaczania elektrolitów, gazometrii zazwyczaj pracują w systemach zamkniętych typu paki, kasety.
Odpowiedź:
Przez określenie „aparat pracujący w systemie otwartym” Zamawiający rozumie możliwość zakupu do niego
odczynników, elektrod i części eksploatacyjnych od innych producentów.
Pytanie Nr 15, dot. Zadania Nr 11:
Zał. nr 2/11b, poz. 11: Czy Zamawiający dopuści analizator bez czytnika kodów kreskowych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie Nr 16, dot. Zadania Nr 12:
Czy Zamawiający wymaga testów różnicujących antygeny grypy oprócz typów A i B dodatkowo na H1N1
na oddzielnej linii testowej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia takiego wymogu ale dopuszcza możliwość zaoferowania tego rodzaju testów.
Pytanie Nr 17, dot. Zadania Nr 11:
Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na materiały kontrolne w ilości pozwalającej na przeprowadzenie
kontroli na trzech poziomach wartości każdego dnia?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty na materiały kontrolne w ilości pozwalającej na przeprowadzenie
kontroli na trzech poziomach wartości w następujący sposób:
- każdego dnia 1 poziom kontroli, naprzemiennie (np. poniedziałek L, wtorek N, środa H itd.)
Pytanie Nr 18, dot. Zadania Nr 11:
Czy materiały kontrolne mają być w szklanych ampułkach jednokrotnego użycia?
Odpowiedź:
TAK. Materiały kontrolne mają być w szklanych ampułkach jednokrotnego użycia.
Pytanie Nr 19, dot. Zadania Nr 11:
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane kalibratory były uniwersalne (takie same dla wszystkich
konfiguracji elektrod)?
Odpowiedź:
TAK. Zamawiający oczekuje aby zaoferowane kalibratory były uniwersalne (takie same dla wszystkich
konfiguracji elektrod).
Pytanie Nr 20, dot. Zadania Nr 11:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odkupienia aparatu po jego dwuletniej dzierżawie (w przypadku
pełnej satysfakcji z urządzenia)?
Odpowiedź:
Wykup aparatu nie jest przedmiotem zamówienia. Zamawiający po zakończeniu terminu dzierżawy być
może rozważy zakup aparatu od Wykonawcy.
Z poważaniem

Podobne dokumenty