Szczegółowa historia szkoły w latach 1964-2000

Komentarze

Transkrypt

Szczegółowa historia szkoły w latach 1964-2000
Historia szkoły
W dniu 1 kwietnia 1954 r. został utworzony powiat moniecki. O lokalizacji siedziby
powiatu w Mońkach zadecydowało przede wszystkim centralne położenie tej miejscowości,
leżącej na szlaku komunikacyjnym Białystok – Grajewo. W owym czasie była to wioska licząca
około 600 mieszkańców. Brak było pomieszczeń na zlokalizowanie placówek powiatowych,
brak było fachowców oraz ulic i światła elektrycznego. W 1958 roku została wybudowana
czynem społecznym pierwsza ulica (Manifestu Lipcowego) o utwardzonej nawierzchni. Do
dnia 1 sierpnia 1964 r. Mońki całkowicie zmieniły swoje oblicze. Łącznie wybudowano 11 ulic
o długości ponad 8 km. Do użytku oddano 9 bloków mieszkalnych, sieć kanalizacyjną, sieć
wodociągową, nowoczesną hydrofonię, główne ulice otrzymały światło jarzeniowe.
Wybudowano szpital powiatowy, lecznicę weterynaryjną, szkołę podstawową, kino z
ekranem panoramicznym, stadion sportowy oraz wiele sklepów i budynków mieszkalnych.
Ludność Moniek liczyła wtedy 3 tys. mieszkańców. Teraz zadaniem było wybudowanie szkoły
średniej.
Odpis Aktu Erekcyjnego Liceum Ogólnokształcącego Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego
w Mońkach przy ulicy Tysiąclecia sporządzony dnia 18 czerwca 1962 roku.
Działo się to z okazji założenia kamienia węgielnego pod budowę Liceum
Ogólnokształcącego Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego w Mońkach w poniedziałek 18
czerwca 1962 roku.
W tym czasie I – szym sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR był Władysław Gomułka,
przewodniczącym Rady Państwa – Aleksander Zawadzki, prezesem Rady Ministrów – Józef
Cyrankiewicz, ministrem Obrony Narodowej – gen. Broni Marian Spychalski, ministrem
oświaty – Wacław Tułodziecki.
Pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR – Arkadiusz Łaszewicz,
przewodniczącym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej – inżynier Jerzy Popko,
Kuratorem Okręgu Szkolnego Białostockiego – Czesław Łojko, pierwszym sekretarzem
Komitetu Powiatowego PZPR w Mońkach – Mikołaj Jakoniuk, przewodniczącym Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej Czesław Gartych, przewodniczącym Powiatowego Komitetu
Frontu Jedności Narodu – Włodzimierz Zmarzlik, przewodniczącym Powiatowego Komitetu
Społecznego Funduszu Budowy Szkół – Mieczysław Boguszewicz, inspektorem szkolnym –
Czesław Cimochowicz. Głównym projektantem szkoły był inżynier architekt Czesław Swienc.
Społeczeństwo powiatu monieckiego podejmując apel pierwszego Sekretarza KC PZPR
Władysława Gomułki „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” wykonało
przedterminowo plan zbiórki na Społeczny Fundusz Budowy Szkół w roku 1962 zajmując
pierwsze miejsce w województwie białostockim dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Patronat nad Liceum Ogólnokształcącym miała Redakcja „Gazety Białostockiej” w
Białymstoku. Członkami honorowymi Społecznego Komitetu Budowy Liceum w Mońkach
byli: Redaktor Naczelny „Gazety Białostockiej” Kazimierz Nowak i Kurator Okręgu Szkolnego
Białostockiego Czesław Łojko.
Przewodniczącymi Społecznego Komitetu Budowy Liceum był: pierwszy sekretarz Komitetu
Powiatowego PZPR w Mońkach - Mikołaj Jakoniuk.
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod tę szkołę zbiegła się z obchodami XX –
lecia Powstania Polskiej Partii Robotniczej. Idea PPR „była kamieniem węgielnym” w budowę
socjalizmu w naszym kraju.
Na uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego przybyli przedstawiciele władz
państwowych, partyjnych i społecznych. Akt niniejszy spisano na wieczną rzeczy pamiątkę
podpisami zaopatrzono i w fundamencie powstającego gmachu szkoły zamurowano.
Od dnia założenia kamienia węgielnego upłynęło 2 lata i 12 dni, kiedy to Podlaskie
Przedsiębiorstwo Budowlane z siedzibą w Białymstoku przekazało do użytku szkołę i internat.
Było to 30 czerwca 1964 roku. Obiekt przejął mgr Szymon Chiliński. W dniu 4 lipca
zaangażowano dwóch stróżów. Przez okres wakacji zwieziono i ustawiono sprzęt, meble oraz
pomoce naukowe. Od 15 sierpnia 1964 roku rozpoczęła pracę kancelaria szkoły. Jej
pracownicy to główna księgowa Wanda Sadkowska oraz sekretarka Maria Siemionkowicz.
Zaczęto też generalne sprzątanie. Zbliżał się 2 września – początek roku szkolnego i przyjazd
przedstawicieli władz centralnych, wojewódzkich i miejscowych. Przybyli goście zajęli miejsca
na trybunie honorowej. Otwarcia uroczystości dokonał Przewodniczący PRN Czesław
Gartych. Po przemówieniach gości odsłonięto tablicę pamiątkową. Następnie przekazano
klucze szkoły mgr Szymonowi Chilińskiemu, a następnie uroczyście przecięto wstęgę. Goście
zwiedzili szkołę i złożyli podpisy w księdze pamiątkowej. O godz. 14 zaproszeni goście
oglądali z trybuny honorowej pochód szkół powiatu monieckiego. Pochód był obrazem
historii narodu polskiego od czasów powstania państwa po II wojnę światową. Do marszu
przygrywała orkiestra Technikum Mechanicznego z Białegostoku.
Rozpoczął się rok szkolny – pierwszy w nowej szkole. 262 uczniów zorganizowanych było w
7 oddziałach: 3 oddziały VIII-e, 2 IX-te, 2 X-te i pobierało naukę w 8 salach lekcyjnych oraz 3
pracowniach: fizycznej, chemicznej i biologicznej. Młodzież miała do dyspozycji salę
gimnastyczną oraz pracownię do zajęć technicznych, z której korzystały też szkoły
podstawowe Moniek. W dniu 2 września rozpoczęło pracę 16 nauczycieli: dyrektor Sz.
Chiliński, J. Bienaszewska – biolog, A. Łuniewska – polonistka, B. Wroceńska – polonistka, T.
Mieczkowska – rusycystka, L. Bobiatyński – łacinista, W. Chomicz – geograf i germanista, J.
Konopko – historyk, T. Wrochna – matematyk, B. Drewnowska – fizyczka, E. Kuterski –
chemik, J. Butwiłowski i T .Zabielska – nauczyciele zajęć technicznych, H. Kaznowska i J.
Gozdowski – nauczyciele wf.
Internat zamieszkiwało wtedy 182 uczniów, a kierownikiem był J. Gozdowski.
- 12 styczeń 1965 – po raz pierwszy szkołę odwiedziła objazdowa filharmonia z Warszawy.
- 20 marzec 1965 – wizyta kuratora z Białegostoku, redaktora radia NRD i redaktorka Radia
Polskiego.
- 1 maj 1965 – udział młodzieży i nauczycieli w obchodach 1 – majowych.
- 24 czerwiec 1965 – koniec roku szkolnego dla 257 uczniów.
- 1 sierpień 1965 – wyjazd I turnusu dziewcząt OHP, a 2 tygodnie później II turnus.
Rok szkolny 1965 - 1966
- 1 wrzesień 1965 – rozpoczęło naukę w szkole 412 uczniów zorganizowanych w 11
oddziałach: 4 –VIII,3-IX, 2-X, 2-XI.
- 12 wrzesień 1965 – wizyta nauczycieli i pionierów z Litewskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej. Gości powitano po rosyjsku, pionierka wręczyła dyrektorowi Szymonowi
Chilińskiemu dar w postaci miedziorytu, który został potem przekazany drużynie harcerskiej.
Wspólnie zwiedzano szkołę, śpiewano, wręczano sobie drobne upominki i wymieniono
adresami.
- 5 październik 1965 – wizyta dziennikarza radia Niemieckiej Republiki Demokratycznej,
dziennikarki Polskiego Radia p. Anny Prus i kuratora OSB mgr Edwarda Kryńskiego. Goście
obejrzeli szkołę i rozmawiali z nauczycielami i uczniami. W listopadzie Polskie Radio nadało
reportaż pani Anny Prus z pobytu w naszym powiecie.
- 12 luty 1966 – w szkole odbyła się pierwsza studniówka zorganizowana przez klasy
jedenaste. Bawiło się 61 uczniów z dwóch klas. Wychowawcą klasy XIa był Edward Kuberski,
a klasy XIb Alicja Łuniewska.
- 16 luty 1966 – odbyły się szkolne eliminacje Konkursu Recytatorskiego. Wzięło w nim udział
18 uczennic. Zwyciężczynie wzięły potem udział w eliminacjach powiatowych.
- 27 luty 1966 – eliminacje powiatowe Konkursu Recytatorskiego, które przypadły na
kulminacyjne obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego. Wiersze dotyczyły bohaterstwa
Polaków na przestrzeni naszych dziejów, a zwłaszcza z okresu okupacji. I miejsce zdobyła
uczennica klasy Xb Alicja Kownacka.
- 17 marzec 1966 – nasza szkoła przystąpiła po raz pierwszy do VI etapu Konkursu
Czytelniczego Tysiąclecia. I miejsce zajął uczeń klasy XIa Stanisław Chmielewski, który
przeszedł do eliminacji wojewódzkich. W związku z konkursem młodzież wykonała szereg
prac, min. album ilustrujący osiągnięcia powiatu monieckiego w okresie 10 lat, pomoce
naukowe i mapy.
- 22 marzec 1966 – Komitet Rodzicielski przy Liceum zakupił pianino do potrzeb szkolnych,
które zostało uroczyście przekazano na koncercie wykonywanym przez artystów Filharmonii
Warszawskiej.
- 5 kwiecień 1966 – odbyło się spotkanie młodzieży z p. J. Ziółkowskim, uczestnikiem walk
hiszpańskich w 1936 r i w czasie II wojny światowej. Doszło też do spotkania z członkami
drużyny harcerskiej im. K Świerczewskiego (uczestnika wojny domowej w Hiszpanii ), która
wykonała część artystyczną.
- 16 kwiecień 1966 – odbył się wiec społeczeństwa monieckiego i delegatów innych
miejscowości z okazji Powiatowej Sztafety Tysiąclecia Państwa Polskiego. W wiecu brali
udział nauczyciele i młodzież liceum.
- 17 kwiecień 1966 – w Ełku młodzież klas ósmych wzięła udział w Obwodowym Turnieju
Matematycznym. Nasz uczeń Eugeniusz Wiszowaty zajął II miejsce.
- 29 kwiecień 1966 – Rada Pedagogiczna dopuściła do egzaminu dojrzałości 55 pierwszych
maturzystów naszej szkoły.
- 3 maj 1966 – odbył się wieczorek poświęcony uczczeniu 175 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja.
- 9 maj 1966 – uroczyste ognisko z pochodniami poświęcone 21 rocznicy zwycięstwa nad
hitleryzmem.
- 23 maj 1966 – abiturienci klas jedenastych przystąpili do egzaminu dojrzałości z języka
polskiego, a następnego dnia z matematyki. Egzamin ustny zdawano kolejno z biologii,
geografii, jęz. rosyjskiego, fizyki, historii, chemii, jęz. polskiego i matematyki.
- 12 czerwiec 1966 – wieczorek pożegnalny z abiturientami.
- 24 czerwiec 1966 – uroczyste zakończenie roku szkolnego 1965/1966.
- w czasie wakacji odbył się pierwszy obóz wędrowny 20 uczniów szlakami bieszczadzkimi
oraz pracowały dwa turnusy dziewcząt w ochotniczych Hufcach Pracy.
Rok szkolny 1966 - 1967
- 1 wrzesień 1966 – naukę w szkole w nowym roku rozpoczęło 307 uczniów w 9 oddziałach,
uroczystości rozpoczęło przemówienie ministra oświaty Wacława Tułodzieckiego.
- 5 listopad 1966 – uroczysta akademia poświęcona 49 rocznicy Rewolucji Październikowej,
na której gościem był przedstawiciel ambasady radzieckiej w Warszawie towarzysz
Harczenko.
- 15 listopad 1966 – odbył się wieczorek z okazji 50 rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza, na
którym przedstawiono referat i inscenizacje fragmentów powieści pisarza.
- 17 listopad 1966 – miał miejsce sejmik kulturalny ( referaty i wystawa), który był
podsumowaniem wszystkich przedsięwzięć związanych z obchodami Tysiąclecia Państwa
Polskiego.
- 8 styczeń 1967 – choinka szkolna zorganizowana przez Samorząd Szkolny (przedstawienie,
tańce, śpiew i kolacja dla całej młodzieży).
- 28 styczeń 1967 - wieczorek przedmaturalny młodzieży klas jedenastych i ich rodziców.
- 9 luty 1967 – eliminacje szkolne XIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
poświęconego 50 rocznicy Rewolucji Październikowej, na eliminacjach powiatowych II
miejsce zajęła Barbara Maliszewska z naszego liceum.
- XX rocznica śmierci gen. Karola Świerczewskiego – spotkanie młodzieży z byłym
uczestnikiem Wojska Polskiego walczącym z bandami UPA – kierownikiem Sz. Podst. Nr.2 w
Mońkach B.Czumą.
- 3 maj 1967 – początek Dni Oświaty, Książki i Prasy ( kiermasz książek, spotkania z
pisarzami).
- 16 maj 1967 - 55 osób wyjechało na 4 – dniową wycieczkę przez Olsztyn, Frombork,
Gdańsk, Gdynię i Malbork, a później były wycieczki do Zakopanego i nad morze oraz obóz
wędrowny szlakiem Stefana Żeromskiego.
- w roku szkolnym 1966-1967 zaczęto budowę bieżni i boiska do gry w siatkę i szczypiorniaka.
Rok szkolny 1967 – 1968 – ważniejsze wydarzenia
- naukę rozpoczęły klasy pierwsze według programu nowego liceum zreformowanego (80
uczniów).
- 15 październik 1967 - uroczystości z okazji 150 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki
(opracowania, apel, referat).
- 13 grudzień 1968 – uroczystości z okazji 100 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej – Curie.
- 18 luty 1968 – eliminacje powiatowe XIV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego z
udziałem 7 naszych uczennic, II miejsce zdobyła Jadwiga Smarkus , a III Krystyna Wilczewska
(obie z LO Mońki).
- 3 marzec 1968 – akademia szkolna z okazji 50 rocznicy powstania Armii Czerwonej.
- 7 kwiecień 1968 – Wojewódzkie eliminacje XII Turnieju Krajoznawczego o woj. łódzkim, w
którym reprezentacja naszego liceum zdobyła 45 pozycji książkowych o tematyce
krajoznawczo – turystycznej.
- kwiecień 1969 – konkurs pod hasłem: „Poznajemy Kraj Rad i stosunki polsko – radzieckie”.
- 29 kwiecień 1968 – posiedzenie Rady Pedagogicznej o dopuszczeniu uczniów do egzaminu
dojrzałości, mury szkoły opuszczali pierwsi absolwenci, którzy przed 4 laty zaczynali naukę
nowym budynku.
- 1 maj 1968 – Liceum Ogólnokształcące im. Polski Ludowej w Mońkach otrzymało sztandar
ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Wbito pamiątkowe gwoździe, a sztandar wręczył
kurator OSB Edward Kryński. Młodzież złożyła ślubowanie, odbyły się przemówienia i część
artystyczna. Sztandar poniesiono w pochodzie 1- majowym.
- 17 sierpień 1968 – obóz wędrowny dla uczczenia 25-lecia Ludowego Wojska Polskiego od
Koszalina przez Kołobrzeg do Szczecina.
Rok szkolny 1968 – 1969 – ważniejsze wydarzenia
-2 wrzesień 1968 – rozpoczęcie roku szkolnego z nowym sztandarem.
- 24 listopad 1968 – ślubowanie uczniów klas pierwszych w obecności rodziców.
- 1 marzec 1969 – wiec uczniów poświęcony włączeniu się szkoły do obchodów XXV rocznicy
Polski Ludowej.
Rok szkolny 1969 – 1970 – ważniejsze wydarzenia
- październik 1969 – udział młodzieży i wychowawców w wykopkach ziemniaków w
Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Ogrodnikach, zarobione pieniądze planowano
wydać na wiosenne wycieczki.
- zima 1969- zbudowano lodowisko, które zdobyło I miejsce w powiecie na najlepsze
lodowisko. Odbywały się tam zawody łyżwiarskie i zabawy zimowe. Udostępniano je innym
szkołom, a wieczorem mieszkańcom Moniek.
- styczeń 1970 – w powiatowych imprezach zimowych w konkurencjach męskich szkoła nasza
zajęła wszystkie pierwsze miejsca, w woj. mistrzostwach łyżwiarskich szkół średnich młodzież
nasza zdobyła III miejsce indywidualnie i drużynowo. Brązowy medal zdobył uczeń klasy IIb
Edward Degucis w jeździe szybkiej na lodzie.
- luty 1970 – spotkanie z posłem na Sejm Józefem Zajkowskim.
- 100 rocznica urodzin Włodzimierza Lenina (gazetki, eliminacje XI Olimpiady Wiedzy o Polsce
i Świecie Współczesnym, album o Leninie w wykonaniu koła ZMW, wystawa „Lenin w
znaczkach pocztowych”, konkurs na plakat, wystawa dzieł Lenina, konkurs recytacji i piosenki
radzieckiej, wycieczka „Szlakiem Lenina”, sesja popularno- naukowa, turniej czytelniczy
„Włodzimierz Lenin”.
- maj 1970 – wycieczka trasą: Kraków, Wieliczka, Oświęcim, Ojców.
- 22 czerwiec – 5 lipiec 1970 – obóz wędrowny szlakiem walk o władzę ludową przez Beskidy.
Rok szkolny 1970 – 1971 – ważniejsze wydarzenia
- wrzesień 1970 – zatrudniono nowych nauczycieli: jęz. ros. – Eugenię Bujnowską, geografii –
Zbigniewa Kowalika, wf i po – Jana Marcińczyka, wf – Teresę Kalicińską, jęz. pol. –
Irenę Dębrowską. Szkoła dostała etat w bibliotece – otrzymała go Alicja Łuniewska.
Klas pierwszych było już trzy. Zgodnie z programem zorganizowano w klasach
czwartych trzy grupy fakultatywne: humanistyczną pod kierunkiem Bożeny
Wroceńskiej, matematyczno-fizyczną –opiekun Irena Dwilewicz i biologiczno –
chemiczną – opiekun – Teresa Halicka.
- 15-16 październik – wycieczka do Białowieży.
- 25-lecie powstania ORMO (występy drużyny harcerskiej).
- 6 marzec 1971 – końcowe eliminacje zespołów klas w XII Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i
Świecie Współczesnym.
- 8 marzec 1971- akademia z okazji Dnia Święta Kobiet.
- sport szkolny w 1971 – II miejsce w okręgu w łyżwiarstwie dziewcząt szkół średnich, III
miejsce w mistrzostwach okręgu szkół w siatkówce juniorek, II miejsce mistrzostwa
okręgu szkół w siatkówce młodziczek, II miejsce w Lidze Okręgowej Kobiet.
- 21 kwiecień 1971 – wycieczka do Warszawy.
- 30 kwiecień 1971 – z okazji 1 maja występy recytatorów i po raz pierwszy chóru szkolnego.
Rok szkolny 1971 – 1972 – ważniejsze wydarzenia
- w nowym roku szkolnym przybyli nauczyciele – fizyki – Ryszard Jastrzębski, jez. niem. Elżbieta Abramowska, matematyki - Franciszek Ludwikowski, historii – Mieczysław
Pawłowski, PO – Józef Jaworowski.
- 10 listopad 1971 – program poetycki „Barbara i Krzysztof Baczyńscy”.
- styczeń 1972 – I miejsce siatkarek w mistrzostwach okręgu szkół średnich, chłopcy zajęli IV
miejsce w rozgrywkach piłki siatkowej o mistrzostwo szkół średnich.
- 31 styczeń 1972 – członkowie ZMW z klasy IVb wystąpili z montażem poświęconym
bojowniczce o prawa dla Murzynów amerykańskich – Angeli Davis.
- 10 luty 1972 – Ewa Jaworowska zajęła III miejsce w I Olimpiadzie Biologicznej.
- 1972 - w powiatowym Konkursie Recytatorskim wygrała Barbara Augustynowicz z LO w
Mońkach, a w wojewódzkim Konkursie Szkolnych Kół TPPR (Towarzystwo Przyjaźni
Polsko – Radzieckiej) Ewa Pawełczyk.
- 8 maj 1972 – udział koła recytatorskiego z programem „Trzeba umieć ludzi kochać” w
wojewódzkim przeglądzie zespołów małych form teatralnych.
- 21 maj 1972 – obchody Święta Ludowego - młodzież naszej szkoły przygotowała barwny
pochód eksponujący ważne rocznice kulturalne, mecz piłki nożnej dziewcząt z Moniek
i Knyszyna. Nasza drużyna wygrała.
- 31 maj 1972 – uznanie biblioteki szkolnej z LO w Mońkach za przykładową w
województwie.
Rok szkolny 1972 – 1973 – ważniejsze wydarzenia
- 1 wrzesień 1972 – wśród nowo przyjętych nauczycieli znaleźli się : Maria Stawiszyńska –
geografia i Janina Osiecka – biologia. Rok szkolny rozpoczęło 398 uczniów w 11
oddziałach.
- 14 październik 1972 – w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej po raz pierwszy
obchodzono Dzień Nauczyciela.
- 1972 – bal sportowca, na którym ogłoszono wyniki plebiscytu na 10 najlepszych
sportowców roku.
- 13 luty 1973 – sesja popularno – naukowa na temat 50 – lecia Związku Radzieckiego.
- 15 luty 1973 – w III Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego I miejsce zdobyła Maria
Kotowska z naszego liceum.
- 19 luty 1973 – uroczystości z okazji 500 – lecia urodzin Mikołaja Kopernika.
- 26 luty – wieczór przy świecach - eliminacje szkolne XIX Konkursu Recytatorskiego, w
powiatowych nasze uczennice zajęły 3 pierwsze miejsca.
- 9 maj 1973 – apel na Dzień Zwycięstwa i spotkanie z ppkł Aleksandrem Kasztelanem.
- 12 maj 1973 – spotkania z pisarzami min. z Melanią Burzyńską.
Rok szkolny 1973 – 1974 – ważniejsze wydarzenia
- 3 września 1973 – naukę zaczyna 476 uczniów, po raz są 4 klasy pierwsze. Grono
nauczycielskie to: Szymon Chiliński – dyrektor, Elżbieta Abramowska – j. niem., Irena
Dębrowska – j. pol., Tadeusz Dąbrowski – matematyka, Bernadeta Drewnowska –
fizyka, Zofia Godlewska – chemia, Stanisław Grzegorczyk – wych. tech. , Józef
Jaworowski – po, Teresa Halicka – biologia, Teresa Kalicińska - wf, Jadwiga Konopko –
historia, Jan Marcińczyk - wf, Celina Rodzewicz – j.ros., Maria Stawiszyńska –
geografia, Halina Trajnara – po, geografia, Eugenia Walicka – j.ros., Bozena
Wroceńska – j. pol., Alicja Łuniewska - biblioteka, a także pracownicy wydz. Oświaty:
Edward Korwek – fizyka, Henryk Stasiewicz – fizyka i Mieczysław Pawłowski – historia.
W czasie uroczystości tradycyjnie wręczano uczniom legitymacje szkolne.
- 30 wrzesień 1973 – dzień powszechnej manifestacji partyjnego zaangażowania w realizacji
programu VI zjazdu partii.
- 6 grudzień 1973 – uroczystość rozdania 27 dowodów osobistych młodym wyborcom i
spotkania z kandydatami na radnych.
- 19 grudzień 1973 – sympozjum naukowe z okazji obchodów Roku Nauki Polskiej.
- 27 grudzień 1973- początek zimowego obozu sportowego w naszej szkole.
- 1973 sportowe sukcesy to: I miejsce Łucji Olszyńskiej w łyżwiarstwie szybkim na dystansie
1000 m i w wieloboju, srebrny medal dla J. Kisło w skoku w dal, III miejsce w piłce
siatkowej dziewcząt i III miejsce w mistrzostwach okręgu młodziczek, IV miejsce
chłopcy w mistrzostwach okręgu. Przy szkole jest boisko z płytą asfaltową wykonane
w czynie społecznym przez młodzież LO. W szkole są 2 klasy o rozszerzonej liczbie
godzin wych. fiz. – są to klasy o profilu piłki siatkowej.
- 27 styczeń 1974 – odbył się finał ustny XV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym pod hasłem „Młodzież w XX – leciu PRL”. I miejsce zajęła Jadwiga
Chmielewska.
- 17 luty 1974 – powiatowe eliminacje XX Konkursu Recytatorskiego i znowu zajmujemy
pierwsze miejsca.
- 1 marzec 1974 – uroczyste otwarcie harcówki wykonanej w czynie społecznym.
- 6 i 7 marzec 1974 – III miejsce dziewcząt w mistrzostwach okręgu szkół średnich na łyżwach
długich.
- 10 marzec 1974 – II miejsce w mistrzostwach powiatu w Goniądzu w szachach.
- 10 kwiecień 1974 – w ramach obchodów XXX – lecia Polski Ludowej sympozjum naukowe o
miejscu Polski w świecie.
- maj 1974 – okres wycieczek min. do Kętrzyna, Olsztyna, Warszawy.
- sukcesy sportowe w siatkówce, lekkoatletyce.
Rok szkolny 1974 – 1975 – ważniejsze wydarzenia
- 1 luty 1975 – tradycyjna studniówka.
- 1 maj 1975 - pochód 1 – majowy z udziałem naszej młodzieży.
- 6 maj 1975 – spotkanie z kombatantami II wojny światowej.
- 24 i 25 maj 1975- Spartakiada Młodzieży na stadionie miejskim.
- maj 1975 – w ramach Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy czyn społeczny młodzieży przy
budowie kolektora miejskiego.
- 15 – 31 lipiec 1975 – Leśny Hufiec Pracy.
Rok szkolny 1975 – 1976 – ważniejsze wydarzenia
- 21-27 wrzesień 1975- tydzień sportu szkolnego w 4 dyscyplinach lekkiej atletyki.
- 28 wrzesień 1975 – uroczyste ślubowanie klas pierwszych.
- 13 październik 1975 – spotkanie z harcerzami w ramach przygotowań do VII zjazdu PZPR.
Rok szkolny 1976 – 1977 – ważniejsze wydarzenia
- październik 1976 – po raz pierwszy zorganizowana w naszej szkole impreza – „Licealia”, a
tym: „gwiaździsty” pochód ulicami miasta, pokaz mody retro, „jarmark cudów”, bal
przebierańców, dyskoteki. Uruchomiono też radiowęzeł szkolny.
- 1976 – pojawiają się w szkole przedstawienia teatru objazdowego Teatru Dramatycznego
im. Al. Węgierki w Białymstoku.
- ostatnie eliminacje rejonowe XV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej. I miejsce
przyznano Ewie Zmarzlik i Elżbiecie Obryckiej.
- II miejsce dziewcząt w finałach turnieju mistrzostw woj. białostockiego.
Rok szkolny 1977 – 1978 – ważniejsze wydarzenia
- 1 wrzesień 1977 – przybyła nowa klasa ze specjalnością rolniczą w Liceum Zawodowym.
- październik 1977 – wojewódzkie dożynki w Mońkach z udziałem naszych uczniów, w
pokazie tanecznym - młodzieżowy taniec „Rakieta” cieszył się dużym uznaniem.
- 16 kwiecień 1978 – w gazetce szkolne wyzwanie do pojedynku klas. Zadania polegały min.
na wyścigu w robieniu na drutach, w obieraniu ziemniaków, jedzeniu cytryn, pokazie
mody i fryzur. Wygrała klasa IIc.
Rok szkolny 1978 – 1979 – ważniejsze wydarzenia
- 4 wrzesień 1978 – początek roku szkolnego pod hasłem reformy oświaty.
- październik 1978 – Mońki – gospodarzem Ogólnopolskiego Święta Ziemniaka, nasza
młodzież włączyła się do uroczystości przez dekorację szkoły i prace porządkowe na terenie
miasta. 8 października na stadionie grupa 120 uczniów zaprezentowała ciekawy pokaz
taneczny obrazujący pracę przy uprawie ziemniaka. Taniec dziewcząt z koszami
symbolizującymi zajęcia przy pracach polowych na tle barwnych, jesiennych drzew robił
niezapomniane wrażenie.
- październik 1978 – „Licealia” w naszej szkole po raz trzeci. W ramach imprezy odbył się
„Wieczór poezji Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej” przy świecach i muzyce Chopina oraz
przyjęcie pierwszoklasistów w poczet pełnoprawnych uczniów naszej szkoły.
Rok szkolny 1979 – 1980 – ważniejsze wydarzenia
- 14 wrzesień 1979 – zaszczyt inauguracji wojewódzkiego roku harcerskiego, na którym byli
zaproszeni goście, przedstawiciele radia i prasy.
- 23 wrzesień 1979 – młodzież w czynie partyjnym sadziła drzewa.
- 21 październik 1979 – kolejne barwne obchody Święta Ziemniaka.
- wizyta Edwarda Gierka w regionie monieckim.
- 30 październik 1979 – otrzymaliśmy list od prorektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Mońkach donoszący dyrektorowi liceum w Mońkach, że nasz absolwent Marek Czarniecki
uzyskał i miejsce w konkursie na najlepszego studenta uczelni.
- 29 kwiecień 1980 – szczep ZHP przy LO w Mońkach otrzymał sztandar oraz imię profesora
Aleksandra Kamińskiego.
Rok szkolny 1980 – 1981 – ważniejsze wydarzenia
- 1 wrzesień 1980 - nowy rok szkolny w atmosferze strajków, napięć w kraju oraz
podpisywanych porozumień sierpniowych w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu.
- 30 maj 1980 – odbyło się podsumowanie wyników egzaminu dojrzałości. Po raz pierwszy
wśród absolwentów LO byli absolwenci Liceum Zawodowego o specjalności rolnej.
Rok szkolny 1981 – 1982 – ważniejsze wydarzenia
- wrzesień 1981 – fala strajków przetaczała się przez kraj, młodzież była niespokojna, a
nauczyciele rozdyskutowani. Nowy rok szkolny przyniósł 5-dniowy tydzień pracy i zmiany
dotyczące programów szkolnych, regulaminów klasyfikacji i promowania oraz zmiany
dotyczące awansu nauczycieli.
- 13 grudzień 1981 – wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Zawieszono zajęcia lekcyjne,
zawieszono działalność wszystkich związków i organizacji społeczno – politycznych.
- 26 styczeń 1981 – Sejm PRL uchwalił „Kartę nauczyciela” – nowy zbiór praw i obowiązków
nauczycieli.
Rok szkolny 1982 – 1983 – ważniejsze wydarzenia
- 10 październik 1982 – młodzież uczestniczyła w odsłonięciu pomnika poświęcony poległym
w walce o wolność ojczyzny w latach 1939-1945.
- 10 maj 1983 – rozpoczął się egzamin dojrzałości.
- 25 czerwiec 1983 – odbył się egzamin wstępny do klasy pierwszej, co umożliwiło
przeprowadzenie bardziej obiektywnej selekcji kandydatów.
Rok szkolny 1983 – 1984 – ważniejsze wydarzenia
- wrzesień 1983 – po raz pierwszy w historii szkoły wprowadzono drugi język
zachodnioeuropejski – jęz. angielski. Nauczycielką tego przedmiotu została Bogna
Ferensztajn.
- listopad 1983 – sesja popularno – naukowa w związku z obchodami 300-tnej rocznicy
„Odsieczy wiedeńskiej”.
- 5 czerwiec 1984 – Liceum Zawodowe w Mońkach zorganizowane na bazie LO w Mońkach w
1977-1978 roku szkolnym zakończyło istnienie. Zostało ono rozwiązane ze względu na brak
kandydatów.
Rok szkolny 1984 – 1985 – ważniejsze wydarzenia
- wrzesień 1984 – pożegnaliśmy wieloletniego dyrektora szkoły mgr Szymona Chilińskiego,
nowym dyrektorem została mgr Irena Dąbrowska.
- październik 1984 – „Licealia 1984” – młodzież przejęła władze na kilka dni zaczynając od
przeczytania „ultimatum” skierowanego do nauczycieli.
- październik 1984 – szkolny kongres pokoju zakończony rezolucją „(…) Nie chcemy cruzów,
pershingów i gwiezdnych wojen.(…)”.
- 14 październik 1984 – apel, a na nim „sprawdzian” dla nauczycieli.
- 1984 – uczennica Małgorzata Zalewska z IVa otrzymała wyróżnienie w konkursie
ogłoszonym przez „Gazetę Współczesną” na temat: „Moje miejsce na Ziemi”.
- marzec 1985 – Klub Miłośników Teatru z okazji Dnia Teatru zorganizował imprezę pod
hasłem: Szukamy talentów.
- 21-23 marzec 1985 – I Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno –
Astronautyczne w Grudziądzu, na którym nasi uczniowie wyróżnili się aktywnością i
ciekawymi referatami.
- 9 maj 1985 – obchody 40 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem pod pomnikiem Chwały.
Uroczystość uświetniono biegami sportowymi, na których I miejsce wśród szkół
ponadpodstawowych zajęli reprezentanci II klas LO w Mońkach.
Rok szkolny 1985 – 1986 – ważniejsze wydarzenia
- 5-6 październik 1985 – Święto Ziemniaka w Mońkach – na Sali gimnastycznej LO odbyła się
konferencja naukowa i spotkanie rolników z władzami centralnymi i wojewódzkimi.
-3,16 i 17 wrzesień 1985 – spotkania z kandydatami na posłów.
- październik 1985 – „Licealia” – w piątek akademia z okazji Dnia Nauczyciela, ślubowanie
klas pierwszych i ich otrzęsiny, we wtorek – giełda wszechrzeczy
i ogłoszenia
matrymonialne, w środę – konkurs na najoryginalniejszy strój i dyskoteka, w czwartek –
zawody sportowe, a w piątek podsumowanie imprezy. Każdego dnia dominowała inna
muzyka.
- 14 czerwca 1986 – odbył się Zjazd Absolwentów 1976.
Rok szkolny 1986 – 1987 – ważniejsze wydarzenia
- rok 1986 ogłoszony Rokiem Pokoju i Rokiem Morza.
- 1986 – w Wojewódzkim Seminarium Astronomicznym Barbara Sulewska z IVb zdobyła I
miejsce, a Barbara Zalewska i Marek Wojtach z IIIc wyróżnienia, w II Ogólnopolskim
Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym Barbara Sulewska zajęła IX miejsce, w XV
Olimpiadzie Biologicznej w zawodach okręgowych wzięli udział: Mariusz Dołęgiewicz i
Andrzej Magnuszewski z klasy IIIb, w zawodach okręgowych brali też uczniowie Olimpiady
Literatury i Języka Polskiego oraz XXXV Olimpiady Fizycznej.
- 1987 – konkurs „Moje wychodzenie z tłumu”, w którym wzięli udział nasi uczniowie.
- 7 marzec 1987 – w naszym liceum odbyło się Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium z
Astronomii i Astronautyki.
- marzec 1987 – przyznano uczniom tytuły: Obywatela Szkoły, Olimpijczyka i Korepetytora.
- 26 marzec 1987 – Dzień Teatru – konkurs „Bawimy się w teatr”.
- 1987 – Kazimierz Matan zajął II miejsce w wojewódzkim finale I Turnieju Wiedzy i Partii.
- 1987 – pierwsi absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu monter elementów
półprzewodnikowych.
Rok szkolny 1987 – 1988 – ważniejsze wydarzenia
- 12-16 październik 1987 – „Licealia” – pierwszego dnia - lekcje prowadzone przez uczniów i
dyskoteka, drugiego dnia – konkurs na najciekawszą fryzurę i buty, wesoły przemarsz przez
miasto w przebraniach i biesiada muzyczna, trzeciego dnia – Dzień Nauczyciela i film dla
nauczycieli, czwartego dnia – konkurs „Masz szanse się podobać” i otrzęsiny klas pierwszych,
piąty dzień – pokaz mody.
- 29 listopad 1987 – referendum, w którym wzięli udział nasi najstarsi uczniowie.
- 9-13 listopad – wycieczka w góry.
Rok szkolny 1988 – 1989 – ważniejsze wydarzenia
- 11-13 październik 1988 – „Licealia”, a na nich dyskoteki, konkursy, przebieranie się.
- 9 luty – 5 kwiecień 1989 – trwały obrady Okrągłego Stołu.
- 8 luty 1989 – rejonowy Konkurs Recytatorski.
- 15 marzec 1989 – gościliśmy w regionalnej rozgłośni Polskiego Radia.
- 1989 – pracownia fizyki pani Bernadety Drewnowskiej uznana za najlepszą w
województwie.
- 4 czerwiec 1989 – wybory do tzw. Sejmu „kontraktowego”.
Rok szkolny 1989-1990 – ważniejsze wydarzenia
- 24 wrzesień 1989 – ślubowanie klas pierwszych, a potem ich otrzęsiny.
- 10 listopad1989 – sympozjum poświęcone rocznicy odzyskania niepodległości (referaty
uczniów).
- 30 listopad 1989 – zabawa andrzejkowa.
- 22 styczeń 1990 – występ zespołu szkolnego „Nieżas”.
- kwiecień 1990 – montaż słowno – muzyczny z okazji rocznicy zbrodni katyńskiej.
- 3 maj 1990 – po raz pierwszy świętowano rocznicę konstytucji 3 maja.
Rok szkolny 1990-1991 – ważniejsze wydarzenia
- wrzesień 1990 – po raz pierwszy w naszej szkole wprowadzono lekcje religii.
- 3 maj 1991 – uroczysta akademia z okazji 200 rocznicy uchwalenia konstytucji.
- 5 czerwiec 1991 – szkoła przeżywała wizytę Jana Pawła II w Polsce.
Rok szkolny 1991-1992 – ważniejsze wydarzenia
- 2 wrzesień 1991 – rozpoczęcie roku szkolnego z nową sześciostopniową skalą ocen,
nauczycieli jest 22, uczniów 415, w klasach zawodowych 125, 9 klas o profilu ogólnym, 3 o
profilu biologiczno – chemicznym i 3 o profilu matematyczno – fizycznym, 5 klas
zawodowych.
- 5 październik 1991 – pierwszy ślub nauczycieli zawarty w trakcie trwania roku szkolnego,
wszyscy witali przed szkołą Ewę Bochenko i Piotra Mikulaka.
- 18 październik 1991 – pierwsze szkolne pisemko „Kossa”.
- 21-27 październik 1991 – uczniowie klas I i II pojechali do Petersburga, Wilna i Grodna.
- grudzień 1991– wyboru miss szkoły, została nią Agnieszka Wąsacz.
- 22 styczeń 1992 – nasza szkoła otrzymała nowe imię: Cypriana Norwida, po raz pierwszy
poza władzami szkolnymi i miejskimi były obecne władze kościelne. Na uroczystość złożyło
się poświęcenie sztandaru, ślubowania, przemówienia, występ chóru i część artystyczna.
- 1 kwiecień 1992 – konkurs piosenki oazowej.
Rok szkolny 1992-1993 – ważniejsze wydarzenia
- wrzesień 1992 – wzrasta liczba nauczycieli do 31, a uczniów do 584, w szkole zaczęła uczyć
języka angielskiego Amerykanka Carmela White.
- 1992 – sesja ekologiczna – „Los Ziemi w naszych rękach”.
Rok szkolny 1993-1994 – ważniejsze wydarzenia
- wrzesień 1993 – dochodzi nowych 8 nauczycieli, w tym obcokrajowców uczących języka
angielskiego: D.Ryan i B.G.Haren.
- 11 listopad 1993 – uczennica Joanna Imbiorska została wyróżniona w konkursie „Moje
spotkania z Niemcami”.
- 1993 – szkoła otrzymuje pierwsze komputery.
- 24 marzec 1993 – spotkanie literackie z Józefem Grochowskim.
- 1993 – sukcesy uczniów: Zbigniew Smółko – finalista Olimpiady Historycznej i I Olimpiady
Wiedzy o Prawach Człowieka, VIII miejsce w XLIII Olimpiadzie Fizycznej dla Andrzeja
Gilewskiego.
Rok szkolny 1995-1996 – ważniejsze wydarzenia
- 1 wrzesień 1995 – nowym dyrektorem szkoły został mgr Andrzej Rafało, dotychczasowa
pani Dyrektor mgr Irena Dębrowska odeszła na emeryturę, w szkole uczniów jest już 638.
- 16 – 17 wrzesień 1995 – nasza uczennica Katarzyna Dziemidowicz jako jedyna
reprezentowała woj. białostockie na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki – „Biała Podlaska
1995”, śpiewała też na koncercie „W cieniu zakwitających Malw” w Białej Podlaskiej.
- 19 – 24 wrzesień 1995 – delegacja uczniów naszej szkoły gościła w Kielcach na jesiennej
sesji modelowej ONZ. Nasi uczniowie już po raz czwarty brali udział w takiej imprezie.
- 1995 – nasza uczennica Joanna Bubnowska zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju
Wiedzy Pożarniczej, a wcześniej I miejsce w tym samym konkursie w eliminacjach
wojewódzkich.
- 12 październik 1995 – nasi uczniowie brali udział w biegach przełajowych w parku miejskim.
- 22 październik 1995 – spotkanie nauczycieli z Jego Ekscelencją ks. Biskupem Edwardem
Ozorowskim.
- 9-13 listopad 1995 – nauczyciele sportowcy z naszego liceum zajęli IV miejsce w
Ogólnopolskim Turnieju w Gorzowie Wielkopolskim w siatkówce.
- 7 styczeń 1996 – uczennice z naszej szkoły grały w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
- 4 marzec 1996 – uczennica Marta Dębkowska wygrała eliminacje rejonowe w XLI
Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.
- 19 marzec 1996 – matura próbna w naszej szkole.
- 20-21 kwiecień 1996 – pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.
- wiosna 1996 – III miejsce w Konkursie Plastycznym III Przeglądu Działalności Artystycznej
Szkół Ponadpodstawowych dla Karola Jabłońskiego.
- 17-20 kwiecień 1996 – Polish Model United Nations w Gorzowie Wielkopolskim z udziałem
naszych uczniów.
- 31 maj 1996 – Dzień Sportu Szkolnego.
Rok szkolny 1996-1997 – ważniejsze wydarzenia
- 23-25 wrzesień 1996 – po raz pierwszy obchodziliśmy „Norwidaria’96” – święto patrona
szkoły.
- październik 1996 – drużyna strzelecka LO w Mońkach zwyciężyła w Rejonowej Lidze
Strzeleckiej.
- 5 styczeń 1997 – wolontariusze z LO grali w WOŚP.
- 14 luty 1997 – poczta walentynkowa po raz pierwszy w naszej szkole.
- 8 marzec 1997 – obchody, jeszcze bez akademii, Dnia Kobiet.
Rok szkolny 1997-1998 – ważniejsze wydarzenia
- 1 wrzesień 1997 – rekordowa liczba 628 uczniów.
- 3 październik 1997 – wybory przewodniczącego samorządu uczniowskiego i rzecznika praw
ucznia.
- grudzień 1997 – wigilie klasowe.
- 20 kwiecień 1998 – spotkanie z krytykiem literackim Waldemarem Smaszczem.
Rok szkolny 1998-1999 – ważniejsze wydarzenia
- wrzesień 1998 – Sylwia Odyjewska brała udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki
Malwy ’98.
- 8 październik 1998 – wyjazd klas I do Opery Narodowej na balet „Grek Zorba”.
- 15-18 grudzień 1998 – obchody 200 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza.
- 10-14 luty 1999 – dyskoteka i poczta walentynkowa.
- luty 1999 – Praca uczniów „Od ustanowienia powiatu do uzyskania praw miejskich w
Mońkach” uzyskała nagrodę rzeczową (Encyklopedię Powszechną PWN) w Konkursie na
Prace z Zakresu Historii Regionalnej.
- marzec 1999 – rajd wiosenny (bieg na orientację) zakończony ogniskiem.
- 1999- szkolny turniej wiedzy o „Trylogii”, który wygrała Justyna Niemotko i reprezentowała
naszą szkołę w II etapie.
- 28 kwiecień 1999 – do eliminacji wojewódzkich w konkursie recytatorskim przeszła Iwona
Radzajewska.
- 3 lipiec 1999 – zjazd z okazji 35 – lecia LO w Mońkach i odsłonięcie pamiątkowej tablicy.
Rok szkolny 1999-2000 – ważniejsze wydarzenia
- wrzesień 1999 – Zespół Szkół w Mońkach liczy 676 uczniów w 21 oddziałach LO i w 2
oddziałach Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
- 11 październik 1999 – szkolny Konkurs o Życiu i Twórczości Cypriana Norwida.
- 18-22 październik 1999 – samorząd szkolny zrobił zbiórkę na rzecz pomocy Polakom z
Białorusi.
- październik 1999 – Przemysław Niedbała zajął I miejsce w konkursie „Moja szkoła w
Internecie”.
12 grudzień 1999 – 1 miejsce w konkursie organizowanym przez MOK na najpięknięjszą
ozdobę choinkową zdobyła Ewa Karwowska.
- 9 grudzień 1999- wykład Stefana Poźniaka na temat działalności sekt.
- 13 kwiecień 2000 – wyróżnienie dla Marty Konopko w wojewódzkich zawodach Konkursu
Historycznego „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”.
- 14 i 19 kwiecień 2000 – w MOK-u odbyło się Misterium Męki Pańskiej z udziałem naszych
byłych i aktualnych uczniów.
- 29 kwiecień 2000 – wyróżnienie dla Adama Skutnika w wojewódzkim Turnieju Wiedzy z
Zakresu Ochrony Ludności.
- 17 maj 2000 – wycieczka do Wilna.
- 31 maj – 1 czerwiec 2000 – Rafał Sionkowski brał udział w Sejmie Dzieci i Młodzieży w
Warszawie.
- 10 czerwiec 2000 - drugi zjazd klasy matem. - fizycznej rocznika 1976-80.
- 14 czerwiec 2000 – Dorota Kulesza zdobyła VI miejsce w woj. Zawodach Turnieju Wiedzy
Pożarniczej.
Rok szkolny 2000-2001 – ważniejsze wydarzenia
- wrzesień 2000 – mamy 679 uczniów w naszej szkole.
- 3 październik 2000 – młodzi głosuję – prawybory prezydenckie w naszej szkole
poprzedzone pogadanką.
- 13 październik 2000 – Dzień Nauczyciela połączony po raz pierwszy z plebiscytem na
„Cyprianki 2000”.
- 9-13 październik 2000 – udział naszych uczniów w ogólnopolskim zgrupowaniu młodzieży
propagującym ideę integracji europejskiej w Mielcu.
- 17 październik 2000 – Warsztaty Białostockiego Centrum Wolontariatu z udziałem naszej
młodzieży.
Rok szkolny 2001-2002 – ważniejsze wydarzenia
- wrzesień 2001 - mamy nową panią Dyrektor – mgr Krystynę Kryńską.
- 10 luty – wywiadówka podsumowująca I semestr, na której odbył się spektakl o Norwidzie i
wernisaż prac plastycznych.
- 18 luty 2002 – po raz pierwszy w naszej szkole wielka akcja honorowego krwiodawstwa.
- 14-17 marzec 2002 – Konferencja „Młodzież i dorośli – różne światy” w Warszawie z
udziałem naszych uczniów.
- 24-26 kwiecień 2002 – po raz pierwszy nasza szkoła brała udział w białostockim Forum
Szkół.
- 25 maj 2002 – otrzymaliśmy wyróżnienie w Powiatowym Konkursie „Na kroniki”.
Rok szkolny 2002-2003 – ważniejsze wydarzenia
- wrzesień 2002 – uczniowie rozpoczynają naukę w nowym 3-letnim liceum
ogólnokształcącym i w liceum profilowanym.
- 19 wrzesień 2002 – uczennice naszego liceum brały udział w realizacji „Roweru Błażeja” –
telewizyjnemu programowi poświęconemu problemowi agresji w szkołach.
- 19-20 październik 2002 – wizyta młodzieży z Mickun na Wileńszczyźnie.
- 31 październik – Halloween w naszej szkole i wznowienie gazetki szkolnej – „Kószy”.
- 20 styczeń 2003 – uroczyste otwarcie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości.
- 21 styczeń 2003 – Karnawał Narodów Europy przygotowany przez Szkolny Klub Europejski.
- 3 czerwiec 2003 – referendum europejskie w ramach akcji „Młodzi głosują”.
- 18 czerwiec 2003 – Dzień z Europą.
- 12 czerwiec 2003 – udział w Paradzie Schumana w Białymstoku.
- 12-15 czerwiec 2003 – wizyta naszej młodzieży w Mickunach na Litwie.
Rok szkolny 2003-2004 – ważniejsze wydarzenia
- 18-21 wrzesień 2003 – Zlot Szkół Norwidowskich w Warszawie.
- 31 październik 2003 – debata „Jak walczyć z korupcją” z udziałem zaproszonych gości.
- 11 luty 2003 – lekcja żywej historii – spotkanie z rycerzami.
- 23-27 luty 2003 – tydzień z wolontariuszami z Korei Południowej, Niemiec, Bośni i USA.
- 6 luty 2004 – koncert hip – hopowy „Full Power Spilit”.
- 23 marzec 2004 – Dzień Otwarty Szkoły dla gimnazjalistów.
- 6-7 kwiecień 2004 – Misterium Męki Pańskiej z naszym udziałem.
- 26-27 kwiecień 2004 – Dzień Ziemi i Dzień Promocji Zdrowia.
- 27-30 maj 2004 – nasza młodzież na wyjeździe do Lednicy.
- 1 czerwiec 2004 – konkurs karaoke.
-18 czerwiec 2004 – akademia z okazji powstania powiatu monieckiego.
- 18-20 czerwiec 2004 – wizyta młodzieży z Litwy.
Rok szkolny 2004-2005 – ważniejsze wydarzenia
- 15 wrzesień 2004 – spotkanie z żołnierzem z Iraku Robertem Dołęgą.
- 20 wrzesień 2004 – spotkanie młodzieży z dziennikarzami białostockiego radia na temat
rynku pracy.
- 1 październik 2004 – otrzymaliśmy tytuł „Szkoła z klasą”.
- 16 luty 2005 – program profilaktyczny „Broń się, nie trać wiary”.
- 7 kwiecień 2005 – apel poświęcony zmarłemu papieżowi Janowi Pawłowi II.
Rok szkolny 2005-2006 – ważniejsze wydarzenia
- 28 wrzesień 2005 – Dzień Języków Obcych.
- 27 grudzień 2005- wizyta abp Leszka Sławoja Głódzia, w czasie której szanowny gość
odebrał tytuł Honorowego Obywatela Powiatu Monieckiego.
- 21 grudzień 2005 – otwarcie Kącika Pamięci Narodowej Światowego Związku Żołnierzy AK z
udziałem honorowego gościa Henryka Dzierżanowskiego.
- 21 marzec 2006 – Dzień Kultury Uczniowskiej.
- 7 kwiecień 2006 – wizyta biskupa Edwarda Ozorowskiego.
Rok szkolny 2006-2007 – ważniejsze wydarzenia
- 17 wrzesień 2006 – uroczystość przekazania sztandaru AK dla ZSOiZ w Mońkach.
- 14-27 listopad 2006 – wizyta młodzieży tureckiej w naszej szkole. W tym czasie odbyło się
szereg imprez np.; Dzień Turecki, Dzień Polski, wycieczki, wspólna praca nad projektem,
karaoke, wieczór talentów.
- 8 grudzień – debata „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.
- 24 listopad 2006 – spektakl „Pejzaż pełen nadziei” w wykonaniu naszych uczniów.
- 2 marzec 2007 – spotkanie Janusza Korwin – Mikke z naszymi uczniami.
- 21 marzec 2007- Dzień Ekologiczny – konkurs klas.
- 16 maj 2007 – wyjazd 18-osobowej delegacji z naszej szkoły do Turcji na dwa tygodnie w
ramach projektu „Sokrates Comenius”.
Rok szkolny 2007-2008 – ważniejsze wydarzenia
- 17-18 wrzesień 2007 – Białostocki Salon Maturzystów z udziałem naszych uczniów.
- 11 listopad 2007 – włączamy się aktywnie w powiatowe obchody Dnia Niepodległości.
- 29-30 kwiecień 2008 – Dni Otwarte Szkoły.
Rok szkolny 2008-2009 – ważniejsze wydarzenia
- 15 grudzień 2008 – wizyta księdza misjonarza w naszej szkole.
- 25 czerwiec 2009 – wyjazd 10 – osobowej grupy uczestniczącej w Eko-klubach
przedsiębiorczości na czterodniowy pobyt studyjny na Maltę.
Rok szkolny 2009-2010 – ważniejsze wydarzenia
- 9 listopad 2009 – debata „Patriotyzm naszych czasów”.
- 12-18 listopad 2009 – wyjazd 5 uczniów wraz z opiekunami do Rumunii.
- 21-27 luty 2010 – wizyta 27-osobowej grupy nauczycieli i uczniów z Turcji, Włoch i
Rumunii.
- 14 kwiecień 2010 – uroczystość posadzenia dębu katyńskiego poświęconego pamięci
majora Juliana Nietupskiego.
- kwiecień 2010 – wyjazd młodzieży i opiekunów do Włoch w ramach projektu Sokrates
Comenius.
Opracowała Anna Bielińska na podstawie kronik szkolnych.

Podobne dokumenty