Pobierz Zapytanie Ofertowe PDF

Komentarze

Transkrypt

Pobierz Zapytanie Ofertowe PDF
Zamawiaiący:
Przedsiębiorstwo W
Nowa Osada, O9.02.2OI7
r.
nżowe,, Eska"
ie lo bra
Stanistaw Kozyra
Nowa Osada 50
23-302 Godziszów
tel. 502246L07
NlP 862-000-03-69
e-mail : kozvra @eska.agro.pl,
adres strony internetowej: www.eskaagro.pl
'(
ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo,
produktÓW
W związku z realizacją projektu W ramach poddziałania 4.2.,,Wsparcie inwestycjiW przetwarzanie
rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objęte8o Pro8ramem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2oL4-2o2o,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,Eska" stanisław Kozyra zwraca się z proŚbą o przedstawienie ofeńy na:
l. przedmiot zamówienia:
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 38_39,99 kwp Wraz z dostawą (1 kpl,), w celu produkcji energii
elektrycznej na potrzeby przedsiębiorstwa.
przedmiot zamówienia zostanie wykonąny z materiałów dostarczonych przez wykonawcę.
Dane techniczne instalacii
osada 50, ż3,302 GodziszóW
mm
2. Podłoże montaźu_dach pokryty płytą Warstwową z zewnętrzną blachą trapezową o 8r.0,5_0,7
3, Zastosowane ekrany - panele fotowoltaiczne w ramach aluminiowych
1, Miejsce usytuowania W/W instalacji- Nowa
4, Rodzaj przetworników - DC/AC - 3Ę 400V
5. Pozostale Wyposażenie - monitoring bezprzewodowy wi-fi
6. Rodzaj robót _ wykonanie montażu konstrukcji , paneli, instalacji oraz przyłączenie
o biektu.
specyfikacja zgodnie
z przedmiarem robót budowlanych
do sieci wewnętrznej
dołączonym do zapytania ofeńowego
_
Załącznik nr 1do zapytania ofertowego,
ll. Warunki udziału w postępowaniu.
Do udziału w postępowaniu kwalifikuje się oferent, spełniający łącznie następujące warunki, zapewniające
prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia:
posiadanie uprawnień do wykonywania określonejdziałalnościobjętej przedmiotem zamówienia
(jeżeli przepisy prawa nakladają obowiązek ich posiadania);
- posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonywania podobnych prac budowlanych do
przedmiotu zamówienia (min. 3 realizacje w okresie ostatnich 2 lat);
- dysponowanie odpowiejnim potencjałem technicznym oraz zasobami osobowymi zdolnYmi" do
wykonania przedmiotu zamówienia;
- znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej ifinansowej zapewniającej wylonanie zamówienia,
ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na pod'stawie d.gł{czonego do oferty
podpisanego oświadczeniaoferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniil (zalącznik nr 2 do
.apyt"nia ofertowego
_
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postęppwaniu ofertowym).
w oparciu o następujące kryteria:
Itt. kryterium oceny oferty _wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi
Waga
Nazwa krytbrium
Lp.
kryterium
80%
Najniższa cena ne!!9
Najdłuższy okres gwa ra n9!
1.
z.
20%
lV. Opis sposobu przyznawania punktacii.
otrzymane oferty niepodtegające odrzuceniu będą ocenione zgodnie z PoniŻszYm Wzorem:
okres gwarancji badanej oferty
najnizsza oferowana cena (netto)
Liczba punktów
=
x 80 pkt.
najdłuższy oferowany okres gwa
cena oferty badanej (netto)
x 20 pkt.
+
ra
ncji
największą liczbę
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 1oo pkt. ofeńa, która uzyska
punktóW zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą,
wp.,yp.atuuzyskaniaprzezdwieofefilubwięcejofeń,takiejsamejliczbypunktówwyżejwrankingu
gwarancji.
bęjzieoferent, który wskazał niższą cenę, a następnie ten który wskazał dłuższyokres
V, lnformacja na temat zakresu wyklucrenia.
z postępowania ofertowego wyklucza się podmioty powiązane z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
lub
lrzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym
wykonującymi
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami
procedury
wyboru
przeprowadzeniem
w imieniu zamawiającego czynnoici związane z przygotowaniem i
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
pełnomocnika;
3i pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
w linii prostej, po_
powinowactwa
pokrewieństwa
lub
4i pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku
przysposolub
w
stosunku
kiewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w |inii bocznej
bienia, opieki lub kurateli;
uzasadnione
s) pozosiawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
Wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Vl. Termin składania ofeń.
Termin składania ofert upĘwa w
d
niu:24.02.20!7
o terminie decyduje data Wpływu ofefi do
r,
Zamawiającego,
,
:
Nowa osada 50,
Miejsce wykonania zamóWienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ESKA Kozyra.stanisław
23-302
i
Godziszów
L
ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniU,8!.L2.2ol7
,,
Vlll. Miejsce i akceptowalne formy składania ofuń,
ofeńę należy złożyćw niżej wymienionych formach:
stanisław Nowa osada 50,
1. os;biście W siedzibie filmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,ESKA" Kozyra
23-302 GodziszóW
Kozyra
2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Prredsiębiorstwo WielobranŻowe ,ESI(A"
stanisław, Nowa osada 50,23-302 Godziszów
3. Drogą elektroniczną na adres mailowy: [email protected],ol
lx. opis sposobu przy8otowania oferty.
poniższym zakresem:
składana oferta musi być kompletna, sporządzona w formie pisemnej, zgodnie z
1, Nazwa i adres oferenta.
2. Data sporządzenia ofeĘ.
3. ofeńa musi obejmować cały zakres prac zgodnie z przedmiarem robót załączonym do zapytania
ponadto, wskazane jest, by ofeńa
ofertowego oraz odpowiadać treścizapytania ofertowego.
zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatnościitp,
4. wańośćofeńy netto i brutto, wartośćpodatku vAT, walutę w jakiej została podana cena.
5, cena podana w ofercie nie może zawierać kosztów szkolenia, ubezpieczenia, cła, opakowania, częŚci
6.
7.
8,
9.
zamiennych itp.
Termin realizacji zamóWienia. .
okres
gwarancji.
i
Termin ważnościoferty minimum 6 miesięcy,
papierze
oferta powinna zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać sporządzona na
firmowym, opatrzona pieczątką firmową) oraz musi posiadać podpis oferenta lub osoby upnwnionej
do występowania w jego imieniu.
ro. w przypiatu wersji elektronicznej oferty Wystarczające będzie podanie imienia i nazwiska osoby
_
występujące w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę), natomiast załącznik nr 2 oświadczenie
o speinieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym przesłany drogą elektroniczną Powinien
byi skanem oryginału podpisanego i opatrzonego pieczątką oświadczenia,Za datę sporządzenia
dokumentu uznaje się datę Wysłania oferty dro8ą elektroniczną,
11.wraz z ofertą należy dostarczyć podpisane oświadczenie, potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu ofeńowym (załącznik nr 2),
zamówienia,
12. oferta musi zawierać całkowitą cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją
X. lnformacie o możliwościskładania ofert częściowych,
Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
xl, ofeńa zostanie odrzucona jeżeli:
1,
2.
3.
4.
5,
:,
oferta będzie niekompletna, nie będzie zawiera wymaganego zalącznika,
Treśćofeńy nie będzie odpowiadała treściZapytania ofertowego,
oferta zostani e złożonapo terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
oferta zostanie złożona przez oferenta niespełniającego warónków o$e3lonych W. zapytaniu
ofertowym.
oferta zostanie złożonaprzez oferenta podleSające8o wykluczeniu z postępowania ofertowego
w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych,
xll. postanowienia końcowe:
1.Zamawiającyzastrzegamożliwośćzmianytreścizapytaniaofeńowe8oprzedupływemterminu
2.
3.
ł,
5.
wyboru
składanii oiert, jak również możliwośćzamknięcia postępowania ofertowego bez dokonania
przyczyny,
podania
bez
postępowania
żadnej oferty oraz unieważnienia
internetowej
lnformacja o wyniku postępowania ofeńowegą zostanie opublikowana na stronie
ofertY,
złoŻYli
którzY
zamawialącego www.eskaagio.ol oraz zostanie przekazana wszystkim Oferentom,
pisemnej,
Z Wybranym oferentem zostanie podpisana umowa wformie
przeliczenia zostanie zastosowany kurs
do
w jrzypadku otrzymania ofert WWalutach innych niż złote,
spizeJaZy dane; waluty w8 notowań NBP z dnia wystawienia oferty,
Wykonawcą
zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian postanowień umowy zawartej z Wybranym
oraz terminu płatnoŚci
W stosu;ku do treścioferty W zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia
zawarcia umowy,
momencie
przewidzenia
w
nie więcej niż o 60 dni, jeżeli zmiana była niemożliwa do
Z poważaniem,
, "E
l<A"
5tnttisłniu Kózvł.n
ż3,-3u2 Guciziszórv Ńi,ń Ósacia
50
.t9! !] l 5 / 8711 222, 015 / 8? Itl iloo
NIP 8tj2400-0&69, Regon 8,gob 1 ooss
Załączniki do zapytania
L.
2.
ofertowego:
,,
Załącznik nr ]. - Przedmiar robót budowlanych,
ofertowym.
zatącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
ł1.
4

Podobne dokumenty