1995

Komentarze

Transkrypt

1995
Bibliografia województw:
kroŚnieŃskiego, przemyskiego,
rzeszowskiego
i tarnobrzeskiego
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rzeszowie
II
Bibliografia województw:
krośnieŃskiego, przemyskiego,
rzeszowskiego
i tarnobrzeskiego
1995
Rzeszów 2011
III
Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
Opisy zebrały:
Anna Mikosz, Zofia Szypuła,
Małgorzata Za­rem­ba
Opracowała:
MaŁgorzata Zaremba
Projekt okładki
Adolf Jakubowicz
Korekta
Małgorzata Zaremba
ISSN 0867-2652
IV
Spis rzeczy
Przedmowa ............................................ VIII
Wykaz części Bibliografii regionalnych, któ­re ukazały się do tej pory . IX
Wykaz tytułów czasopism wy­ko­rzy­
sta­nych w bibliografii oraz ich
skrótów ............................................ XI
Wykaz ważniejszych skrótów i symboli sto­so­wa­nych w bibliografii . .... XIV
Spis bibliograficzny
1
1
10
12
12
13
18
II. Środowisko geograficzne
1. Mapy. Plany .......................................
2. Paleontologia .....................................
3. Geologia. Geofizyka. Geodezja.
Geomorfologia ..................................
4. Gleboznawstwo .................................
5. Hydrologia. Meteorologia.
Klimatologia. . ...................................
35
38
III. Ludność .....................................
53
46
IV. Historia. Nauki pomocnicze historii
I. Zagadnienia ogólne
1. Bibliografie .........................................
2. Czasopisma . .......................................
3. Opracowania dotyczące całości
regionu
a) Współpraca międzynarodowa ...
b) Związki z Polonią . ......................
c) Związki z morzem . .....................
4. Poszczególne okręgi
i miejscowości ..................................
5. Biografie. Pamiętniki.
Wspomnienia ....................................
6. Roślinność. Zwierzęta. Ochrona
przyrody i środowiska
a) Roślinność. Zwierzęta . ................
b) Ochrona przyrody i środowiska .
7. Geografia. Krajoznawstwo.
Turystyka . .........................................
31
33
33
34
34
1. Opracowania ogólne. Źródła.
Numizmatyka . ..................................
2. Archeologia. Antropologia ..............
3. Historia miejscowości ......................
4. Historia ruchu ludowego .................
5. Historia polityczna i społeczno-gospodarcza do roku 1772 . .................
6. Historia polityczna i społeczno-gospodarcza 1772–1914 .......................
7. Historia polityczna i społeczno-gospodarcza 1914–1939 .......................
8. Historia polityczna i społeczno-gospodarcza 1939–1945 .......................
9. Historia polityczna i społeczna
1944–1956 .........................................
54
54
57
66
66
67
69
71
75
V. Etnografia
1. Zagadnienia ogólne ..........................
2. Literatura ludowa (opracowania
i teksty . ..............................................
3. Sztuka ludowa ...................................
79
79
80
4. Muzyka. Taniec. Stroje ludowe . ......
5. Zwyczaje. Obrzędy. Wierzenia ........
80
80
9. Gospodarka wodna. Hydrotechnika ..................................................
10. Gospodarka komunalna . .............
11. Gospodarka mieszkaniowa ..........
12. Pożarnictwo . .................................
81
89
VII. Zagadnienia
spoŁecz­ne i polityczne
VI. Zagadnienia gospodarcze
1. Zagadnienia ogólne. Planowanie.
Inwestycje ...........................................
2. Geografia gospodarcza .....................
3. Planowanie przestrzenne. Architektura. Urbanistyka. Budownictwo
a) Planowanie przestrzenne. Architektura. Urbanistyka ....................
b) Budownictwo ...............................
4. Przemysł. Rzemiosło. Technika
a) Zagadnienia ogólne .....................
b) Historia techniki, przemysłu,
rzemiosła i handlu .......................
c) Przemysł naftowy .......................
d) Siarka ..........................................
e) Gaz . .............................................
f) Hutnictwo ...................................
g) Przemysł budowy maszyn i metalowy ..........................................
h) Przemysł szklarski .....................
i) Przemysł chemiczny ...................
j) Przemysł motoryzacyjny ............
k) Przemysł drzewny i meblowy l) Przemysł energetyczny ...............
ł) Przemysł dziewiarski, włókienniczy i odzieżowy .......................
m) Przemysł rolny i spożywczy ....
n) Inne gałęzie przemysłu .............
o) Przemysł drobny. Spółdzielczość
pracy. Rzemiosło ........................
5. Gospodarstwo wiejskie
a) Rolnictwo . ..................................
b) Hodowla. Weterynaria ..............
c) Ogrodnictwo. Sadownictwo . ....
d) Rośliny przemysłowe . ...............
e) Leśnictwo ....................................
f) Łowiectwo ...................................
h) Gospodarka rybna .....................
6. Handel. Spółdzielczość. Usługi.
Żywienie zbiorowe
a) Handel. Spółdzielczość ..............
b) Usługi ..........................................
c) Żywienie zbiorowe .....................
7. Finanse .............................................
8. Komunikacja. Transport. Łączność
a) Komunikacja. Transport ...........
b) Łączność .....................................
VI
93
95
98
98
100
101
102
102
103
107
108
109
111
112
113
114
120
123
125
128
129
130
130
131
131
132
136
136
137
140
148
149
151
155
157
1. Zagadnienia ogólne ........................ 158
2. Partie polityczne. Organizacje społeczne i młodzieżowe
a) Partie polityczne . ......................... 162
b) Organizacje społeczne . ............... 162
c) Organizacje młodzieżowe ........... 164
3. Praca. Zabezpieczenie społeczne.
Związki Zawodowe. Zagadnienia
socjalne
a) Praca. Zabezpieczenie społeczne 165
b) Zagadnienia socjalne. Wczasy.
Rekreacja . ..................................... 167
c) Związki Zawodowe. Samorządy .... 168
d) Pomoc społeczna ......................... 170
4. Patologia społeczna .......................... 174
5. Problemy narodowościowe .............. 179
6. Uroczystości. Obchody .................... 182
VIII. Zagadnienia prawnoadministracyjne
1. Zagadnienia ogólne ..........................
2. Samorząd terytorialny ......................
3. Prokuratura. Sądownictwo ..............
4. Bezpieczeństwo publiczne ...............
184
190
193
198
IX. WOJSKO . ....................................... 201
X. Służba zdrowia.
LeczniCtwo. Higiena ........... 203
XI. Kultura. Nauka. OŚwiata
1. Zagadnienia ogólne oświaty, szkolnictwa i wychowania .........................
2. Zagadnienia ogólne kultury...............
3. Historia kultury i oświaty .................
4. Towarzystwa regionalne . ..................
5. Nauka. Placówki naukowe.................
6. Szkolnictwo wyższe i pomaturalne ...
213
218
219
221
222
224
7. Szkolnictwo podstawowe i średnie
ogólnokształcące
a) Szkolnictwo podstawowe.............
b) Szkolnictwo średnie . ...................
8. Szkolnictwo zawodowe ....................
9. Szkolnictwo artystyczne ...................
10. Oświata dorosłych ..........................
11. Opieka nad dzieckiem i młodzieżą 12. Praca kulturalno-oświatowa
a) Zagadnienia ogólne. Imprezy ....
b) Domy kultury. Kluby . ...............
c) Amatorski ruch artystyczny . ....
13. Muzealnictwo. Izby pamięci.
Zbiory ..............................................
14. Radio i telewizja . ............................
15. Kultura fizyczna i sport ..................
228
231
234
236
237
237
240
244
246
247
253
254
XII. JĘzykoznawstwo .................. 267
XIII. Literatura piĘkna
1. Historia literatury i krytyka literacka. Życie literackie ......................... 268
2. Teksty ................................................. 271
XIV. Sztuka
1. Zagadnienia ogólne. Historia sztuki. Zabytki i ich ochrona ................. 275
2. Zagadnienia współczesnej
plastyki . ............................................. 286
3. Teatr. Estrada
a) Zagadnienia ogólne .....................
b) Teatr im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie . ................................
c) Państwowy Teatr Lalki i Aktora
„Kacperek” w Rzeszowie..............
d) Estrada Rzeszowska......................
4. Muzyka ..............................................
5. Film. Kino . ........................................
6. Fotografika . .......................................
290
291
292
292
293
297
297
XV. RELIGIA . ...................................... 299
XVI. KsiĄŻka i czytelnictwo.
biblioteki. Archiwa
1. Za­gad­nie­nia ogólne ..........................
2. Drukarstwo. Ruch wydawniczy . .....
3. Biblioteki. Czytelnictwo ...................
4. Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo ....................................................
6. Archiwa . ............................................
308
308
309
312
313
INDEKSY ............................................... 315
Indeks autorski ...................................... 317
Indeks przedmiotowy ........................... 351
Indeks autorów i tytułów druków
zwartych oraz tytułów opracowań
zbiorowych zamieszczonych w „Bibliografii” . ......................................... 391
VII
Przedmowa
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tar­no­brze­skie­
go 1995” jest kontynuacją dziewiętnastu poprzednio wydanych części oraz „Bi­blio­gra­fii
Rzeszowszczyzny”.
W doborze i opracowaniu materiałów zastosowano te same kry­te­ria, co w tomach po­przed­
nich. Opi­sy przejęte z innych źródeł bez autopsji oznaczono znakiem „¡”.
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tar­no­brze­skie­go
1995” zawiera 5386 numerowanych pozycji (w tym także opisów zbiorowych).
W korzystaniu z „Bibliografii...” pomogą indeksy: autorski, przedmiotowy (zawierający
przede wszystkim hasła geograficzne i osobowe) oraz indeks książek.
VIII
Wykaz czĘŚCI Bibliografii regionalnych,
które uka­za­ły siĘ do tej pory
Dotychczas ukazały się następujące części Bibliografii regionalnej:
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1944–1963”. Druki zwarte. Oprac. A. Misiowa. – Rzeszów, 1964
„Rzeszowszczyzna w prozie XX-lecia 1944–1963”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1966
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1944–1963”. Art. z czas. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1968
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1964”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1968
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1965”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1970
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1966”. Oprac. B. Kurowska, Z. Przywara. – Rzeszów, 1971
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1967”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1970
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1968”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1972
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1969”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1973
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1970”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1976
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1971”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1977
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1972”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1980
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1973”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1982
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1974 – 31 V 1975”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1990
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1 VI 1975
– 31 XII 1976”. Oprac. P. Pa­sław­ska. – Rze­szów, 1981
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1977”.
Oprac. P. Pa­sław­ska. – Rze­szów, 1984
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1978”.
Oprac. P. Pa­sław­ska. – Rze­szów, 1985
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1979”.
Oprac. P. Pa­sław­ska. – Rze­szów, 1986
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1980”.
Oprac. P. Pa­sław­ska. – Rze­szów, 1988
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1981”.
Oprac. P. Pa­sław­ska. – Rze­szów, 1990
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1982”.
Oprac. P. Pa­sław­ska. – Rze­szów, 1991
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1983”.
Oprac. P. Pa­sław­ska. – Rze­szów, 1993
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1984”.
Oprac. P. Pa­sław­ska. – Rze­szów, 1994
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1985”.
Oprac. P. Pa­sław­ska. – Rze­szów, 1995
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1986”.
Oprac. P. Pa­sław­ska. – Rze­szów, 1996
IX
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego,
Oprac. M. Zaremba. – Rze­szów, 1997
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, prze­my­skie­go,
Oprac. M. Zaremba. – Rze­szów, 1999
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, prze­my­skie­go,
Oprac. M. Zaremba. – Rze­szów, 2000
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, prze­my­skie­go,
Oprac. M. Zaremba. – Rze­szów, 2003
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, prze­my­skie­go,
Oprac. M. Zaremba. – Rze­szów, 2005
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, prze­my­skie­go,
Oprac. M. Zaremba. – Rze­szów, 2007
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, prze­my­skie­go,
Oprac. M. Zaremba. – Rze­szów, 2007
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, prze­my­skie­go,
Oprac. M. Zaremba. – Rze­szów, 2009
„Bibliografia Województwa Podkarpackiego 2000”.
Oprac. M. Zaremba. – Rze­szów, 2010
rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1987”.
rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1988”.
rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1989”.
rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1990”.
rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1991”.
rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1992”.
rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1993”.
rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1994”.
Wykaz tytuŁów czasopism wykorzystanych
w bibliografii oraz ich skrótów*
Acta Medica Premis. – Acta Medica Premisliensis, Przemyśl
Acta Hydrob. – Acta Hydrobiologica, Kraków
Acta Scansen. – Acta Scansenologica, Sanok
Analecta – Analecta, Warszawa
Ann. UMCS, Sect. C – Annales Uni­ver­si­ta­
tis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C.
Biologia, Lu­blin
Arch. Bibl. Muz. – Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, Lublin
Arch. Hist. Filoz. Med. – Archiwum Historii
i Filozofii Medycyny, Wrocław
Archeion – Archeion, Warszawa
Archeol. Pol. – Archeologia Polski, Warszawa
Arka – Arka, Legionowo
Aspekt – Aspekt, Kolbuszowa
Aura – Aura, Warszawa
Auto Motor Sport – Auto Motor Sport, War­
sza­wa
Bibl. Rzesz. – Bibliotekarz Reszowski, Rzeszów
Biblioteka Ropczycka – Biblioteka Ropczycka,
Ropczyce
Bieszczad – Bieszczad, Ustrzyki Dolne
Biul. Hist. Szt. – Biuletyn Historii Sztuki,
Warszawa
Biul. Inform. [Południowo-Wschodni Inst.
Nauk. w Przemyślu] – Biuletyn Informacyjny / Południowo-Wschodni Instytut
Naukowy w Przemyślu, Przemyśl
Biul. Żyd. Inst. Hist. – Biuletyn Żydowskiego
Instytutu Historycznego w Polsce, Warszawa
Chłop. Droga – Chłopska Droga, War­sza­wa
Chrońmy Przyr. – Chrońmy Przyrodę Oj­czy­
stą, Warszawa–Kraków
Chrześc. w Świecie – Chrześcijanin w Świecie, Warszawa
Czas Krak. – Czas Krakowski, Kraków
Czas. Geogr. – Czasopismo Geograficzne,
Wrocław
Człow. i Środ. – Człowiek i Środowisko, Warszawa
Dzieje Najnow. – Dzieje Najnowsze, Warszawa
Dz. Pol. – Dziennik Polski, Kraków
Expr. Wiecz. – Express Wieczorny, War­sza­wa
Fraza – Fraza, Rzeszów
Gaz. Bank. – Gazeta Bankowa, Warszawa
Gaz. Bieszcz. – Gazeta Bieszczadzka, Ustrzyki Dolne
Gaz. Krak. – Gazeta Krakowska, Kraków
Gaz. Pol. – Gazeta Polska, Warszawa
Gaz. w Rzeszowie – Gazeta w Rzeszowie, Rzeszów
Gaz. Wyb. – Gazeta Wyborcza, Warszawa
Geol. i Kartogr. – Geodezja i Kartografia,
Warszawa
Geologia – Geologia, Katowice
Głos Naucz. – Głos Nauczycielski, Warszawa
Głos Rzeszowa – Głos Rzeszowa, Rzeszów
Gospodyni – Gospodyni, Warszawa
Grom. Rol. Pol. – Gromada Rolnik Polski,
Warszawa
Karta Groni – Karta Groni, Żywiec
Kobieta i Życie – Kobieta i Życie, Warszawa
Krak. Rocz. Arch. – Krakowski Rocznik Archiwalny, Kraków
Kresy – Kresy, Lublin
Kron. Archidiec. Przemys. – Kronika Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl
Kur. Podkarp. – Kurier Podkarpacki, Krosno
Kur. Pol. – Kurier Polski, Warszawa
Kwart. Geol. – Kwartalnik Geologiczny, Warszawa
Kwart. Hist. – Kwartalnik Historyczny, Warszawa
Kwart. Hist. Kult. – Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Warszawa
Liter. Lud. – Literatura Ludowa, Wrocław
Ład – Ład, Warszawa
Mater. i Sprawozd. Rzeszów. Ośrodka Archeol.
– Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Rzeszów
Młody Tech. – Młody Technik, Warszawa
Monochord – Monochord, Toruń
* Liczba tytułów przejrzanych w celu zebrania materiału bibliograficznego jest znacznie większa od
podanej w tym spisie. Sporządzony wykaz uwzględnia wyłącznie czasopisma, w któ­rych zna­le­zio­no
artykuły związane tematycznie z woj. południowo-wschodnimi.
XI
Motor – Motor, Warszawa
Mówią Wieki – Mówią Wieki, Warszawa
Nasza Przeszł. – Nasza Przeszłość, Kra­ków
Nauka – Nauka, Wrocław
Nie – Nie, Warszawa
Not. Orn. – Notatki Ornitologiczne, Poznań
Nowa Europa – Nowa Europa, Warszawa
Nowa Szk. – Nowa Szkoła, Warszawa
Nowa Wieś – Nowa Wieś, Warszawa
Nowe Książ. – Nowe Książki, Warszawa
Nowe Podkarp. – Nowe Podkarpacie, Krosno
Nowe Życie Gosp. – Nowe Życie Gospodarcze,
Warszawa
Nowiny – Nowiny, Rzeszów
Nowy Nurt – Nowy Nurt, Poznań
Opcje – Opcje, Katowice
Pam. Pol. Tow. Tatrzań. – Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Kraków
Pam. Sand. – Pamiętnik Sandomierski, Kraków; Sandomierz
Pani – Pani, Warszawa
Panorama – Panorama, Katowice
Parki Nar. Rezer. Przyr. – Parki Narodowe i
Rezerwaty Przyrody, Białowieża
Pereg. Crac. – Peregrinus Cracoviensis, Kraków
Płaj – Płaj, Warszawa
Pogranicze – Pogranicze, Przemyśl
Polin – Polin, Oxford
Polis – Polis, Warszawa
Polit. Społ. – Polityka Społeczna, Warszawa
Polityka – Polityka, Warszawa
Polonistyka – Polonistyka, Warszawa
Pol. Popul. Rev. – Polish Population Review,
Warszawa
Pol. Prz. Kartogr. – Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa
Pol. Zbroj. – Polska Zbrojna, Warszawa
Por. Bibl. – Poradnik Bibliotekarza, Warszawa
Poznaj Swój Kraj – Poznaj Swój Kraj, War­
szawa
Pr. Hist.-Arch. – Prace Historyczno-Archiwalne, Rzeszów
Prawo i Życie – Prawo i Życie, Warszawa
Premis. Christ. – Premislia Christiana, Przemyśl
Probl. Alkoh. – Problemy Alkoholizmu, Warszawa
Probl. Społ. Ruchu Nauk. – Problemy Społeczne Ruchu Naukowego, Warszawa
Probl. Zagosp. Ziem Górs. – Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, Kraków
XII
Prz. Geol. – Przegląd Geologiczny, Warszawa
Prz. Powsz. – Przegląd Powszechny, Warszawa
Prz. Sport. – Przegląd Sportowy, Warszawa
Prz. Tech. – Przegląd Techniczny, Warszawa
Prz. Tyg. – Przegląd Tygodniowy, War­sza­wa
Prz. Zach. – Przegląd Zachodni, Poznań
Przekrój – Przekrój, Kraków
Przewor. Zapiski Hist. – Przeworskie Zapiski
Historyczne, Przeworsk
Przyjaciółka – Przyjaciółka, Warszawa
Przyr. Pol. – Przyroda Polska, Warszawa
Raj – Raj, Wrocław
Resov. Sac. – Resovia Sacra, Rzeszów
Rocz. Bibl. – Roczniki Biblioteczne, Wrocław
Rocz. Bibl. Nar. – Rocznik Biblioteki Narodowej, Warszawa
Rocz. Bieszcz. – Roczniki Bieszczadzkie, Ustrzyki Dolne
Rocz. Dziej. Ruchu Lud. – Roczniki Dziejów
Ruchu Ludowego, Warszawa
Rocz. Hist.-Arch. – Rocznik HistorycznoArchiwalny, Przemyśl
Rocz. Hist. Muz. Hist. Pol. Ruchu Lud. – Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa
Rocz. Hum. – Roczniki Humianistyczne, Lublin
Rocz. Muz. Nar. Kiel. – Rocznik Muzeum
Narodowego w Kielcach, Kielce
Rocz. Nauk Med. – Rocznik Nauk Medycznych, Przemyśl
Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Krak. Pr. Hist.
– Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP
w Krakowie. Prace Historyczne, Kraków
Rocz. Przemys. – Rocznik Przemyski, Przemyśl
Rocz. Sanoc. – Rocznik Sanocki, Sanok
Rozpr. i Monogr. Wydz. Ekon. – Rozprawy
i Monografie Wydziału Ekonomicznego,
Rzeszów
Ruch Muzycz. – Ruch Muzyczny, Warszawa
Rynek Pr. – Rynek Pracy, Warszawa
Rynki Zagr. – Rynki Zagraniczne, Warszawa
Rzeczpospolita – Rzeczpospolita, War­sza­wa
Rzesz. Zesz. Nauk. Prawo-Ekon. – Rzeszowskie Ze­szy­ty Naukowe. Prawo-Ekonomia,
Rzeszów
Saec. Christ. – Saeculum Christianum, Warszawa
Samorz. Teryt. – Samorząd Terytorialny, Warszawa
Semper Fidelis – Semper Fidelis, Wro­cław
Słowo – Słowo, Warszawa
Spotk. z Zabyt. – Spotkania z Zabytkami,
Warszawa
Spraw. Archeol. – Sprawozdania Ar­che­olo­
gicz­ne, Kraków
Stud. Gnes. – Studia Gnesnessia, Gniezno
Stud. Hist. – Studia Historyczne, Kraków
Stud. Rzesz. – Studia Rzeszowskie, Rzeszów
Sycyna – Sycyna, Warszawa
Sztand. Młod. – Sztandar Młodych, War­sza­wa
Teatr – Teatr, Warszawa
Tarnobrzes. Zesz. Hist. – Tarnobrzeskie Ze­
szy­ty Historyczne, Tarnobrzeg
Teka Komis. Urb. – Teka Komisji Urbanistyki
i Architektury, Kraków
Teki Krakowskie – Teki Krakowskie, Kraków
TIM – TIM, Warszawa
Tina – Tina, Warszawa
Trybuna - Trybuna, Warszawa
Twórczość – Twórczość, Warszawa
Tyg. Kroś. – Tygodnik Krośnieński, Krosno
Tyg. Małop. – Tygodnik Małopolska, Kra­ków
Tyg. Nadwiśl. – Tygodnik Nadwiślański, Tarnobrzeg
Tyg. Powsz. – Tygodnik Powszechny, Kra­ków
Tyg. Solidarność – Tygodnik So­li­dar­ność,
Warszawa
Universitas – Universitas, Kraków
Welcome to Krosno – Welcome to Krosno,
Rzeszów
Welcome to Małopolska – Welcome to Małopolska, Rzeszów
Welcome to Przemyśl – Welcome to Przemyśl,
Rzeszów
Welcome to Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg – Welcome to Rzeszów, Krosno,
Przemyśl, Tarnobrzeg, Rzeszów
Welcome to Tarnobrzeg – Welcome to Tarnobrzeg, Rzeszów
Wiad. Bot. – Wiadomości Botaniczne, Kraków
Wiad. Ent. – Wiadomości Entomologiczne,
Poznań
Wiad. Hist. – Wiadomości Historyczne,
Warszawa
Wiad. Kult. – Wiadomości Kulturalne, Warszawa
Wiad. Statys. – Wiadomości Sta­ty­stycz­ne,
Warszawa
Wiek Nafty – Wiek Nafty, Bóbrka
Wierchy – Wierchy, Wrocław
Wieś i Państ. – Wieś i Państwo, Warszawa
Wieści – Wieści, Kraków
Wojs. Prz. Hist. – Wojskowy Przegląd Historyczny, Warszawa
Wprost – Wprost, Poznań
Wspólnota – Wspólnota, Warszawa
Zamów. Publicz. – Zamówienia Publiczne,
Warszawa
Zesz. Hist. – Zeszyty Historyczne, Warszawa
Zesz. Hist. WIN-u – Zeszyty Historyczne WiN-u,
Kraków
Zesz. Nauk. Inst. Nauk Społ. / WSI Koszal.
– Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Społecznych / Wyższa Szkoła Inżynierska w
Koszalinie, Koszalin
Zesz. Nauk. PRzesz. Bud. i Inż. Środ. – Ze­szy­
ty Na­uko­we Politechniki Rze­szow­skiej.
Bu­dow­nic­two i Inżynieria Środowiska,
Rzeszów
Zesz. Nauk. PRzesz. Chemia – Ze­szy­ty Na­uko­
we Politechniki Rze­szow­skiej. Chemia, Rzeszów
Zesz. Nauk. UJ Pr. Bot. – Zeszyty Na­uko­we
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Botaniczne, Kraków
Zesz. Nauk. UJ Pr. Hist. – Zeszyty Na­uko­we
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, Kraków
Zesz. Nauk. WSP Rzesz. Hist. – Ze­szy­ty Naukowe Wyższej Szkoły Pe­da­go­gicz­nej w Rzeszowie. Historia, Rzeszów
Zesz. Nauk. WSP Rzesz. Językozn. – Ze­szy­ty
Naukowe Wyższej Szkoły Pe­da­go­gicz­nej
w Rzeszowie. Językoznawstwo, Rzeszów
Zesz. Nauk. WSP Rzesz. Pedag. – Ze­szy­ty
Naukowe Wyższej Szkoły Pe­da­go­gicz­nej
w Rzeszowie. Pedagogika i Psychologia,
Rzeszów
Zesz. Sand. – Zeszyty Sandomierskie, Sandomierz
Ziel. Sztand. – Zielony Sztandar, War­sza­wa
Zwiastowanie – Zwiastowanie, Rzeszów
Żoł. Pol. – Żołnierz Polski, Warszawa
Życie Gosp. – Życie Gospodarcze, War­sza­wa
Życie Przemys. – Życie Przemyskie, Prze­
myśl
Życie Warsz. – Życie Warszawy, Warszawa
XIII
Wykaz waŻniejszych skrótów i symboli
stosowanych w bibliografii
A. – Annales
AK – Armia Krajowa
aktualiz. – aktualizowane
Aut. – autor
AWS – Akcja Wyborcza Solidarność
AZS – Akademicki Związek Sportowy
BBWR – Bezpartyjny Blok Wspierania Re­
form
BCh – Bataliony Chłopskie
BWA – Biuro Wystaw Artystycznych
barw. – barwna
bezbarw. – bezbarwna
bibliogr. – bibliografia
COP – Centralny Okręg Przemysłowy
Cz. – część
Dwumies. – dwumiesięcznik
Dwutyg. – dwutygodnik
Dzien. – dziennik
err. – errata
fasc. – fasciculus
fot. – fotografie
fragm. – fragment
GBP – Gminna Biblioteka Publiczna
GOK – Gminny Ośrodek Kultury
GOPR – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ra­
tun­ko­we
GUS – Główny Urząd Statystyczny
i in. – i inni
il. – ilustrował(a), ilustracje
im. – imienia
Kcirim – streszczenie w jęz. hebrajskim
KGW – Koło Gospodyń Wiejskich
KiZPS – Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siar­ki
k. nlb. – kart nieliczbowanych
k. tyt. – karta tytułowa
KPEiR – Krajowa Partia Emerytów i Ren­
cistów
KPN – Konfederacja Polski Niepodległej
Krak. – Kraków
Kwart. – Kwartalnik
kom. red. – komitet redakcyjny
LO – Liceum Ogólnokształcące
LOK – Liga Obrony Kraju
LOP – Liga Ochrony Przyrody
LKS – Ludowy Klub Sportowy
LZS – Ludowy Zespół Sportowy
MBL – Muzeum Budownictwa Ludowego
XIV
MBP – Miejska Biblioteka Publiczna
MDK – Miejski Dom Kultury
MiGBP – Miejska i Gminna Biblioteka Pu­
blicz­na
MOK – Miejski Ośrodek Kultury
MPK – Miejskie Przedsiębiorstwo Ko­mu­ni­
ka­cyj­ne
Mies. – miesięcznik
na odwr. – na odwrocie
Nekr. – nekrolog
NSZZ „Solidarność” – Niezależny Sa­mo­rząd­
ny Związek Zawodowy „Solidarność”
Niereg. – nieregularne
nlb. – nieliczbowane
no – numero
nr – numer
ochr. zdr. – ochrona zdrowia
Odp. – odpowiedź
Oddziel. – oddzielnie
OHP – Ochotnicze Hufce Pracy
okł. – okładka
oprac. – opracował(a)
oprac. graf. – opracowanie graficzne
OSP – Ochotnicza Straż Pożarna
PCK – Polski Czerwony Krzyż
PKO – Powszechna Kasa Oszczędności
PKP – Polskie Koleje Państwowe
PKS – Państwowa Komunikacja Sa­mo­cho­
do­wa
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe
PTH – Polskie Towarzystwo Historyczne
PTTK – Polskie Towarzystwo Tu­ry­stycz­no­
-Krajoznawcze
PZU – Państwowy Zakład Ubezpieczeń
pl. – plany
pocz. – początek
podł. – podłużne
Polem. – polemika
popr. – poprawione
portr. – portrety
pow. – powiat
powiel. – powielony
poz. – pozycja
praca k. o. – praca kulturalno-oświatowa
przedm. – przedmowa
przeł. – przełożył
pt. – pod tytułem
R. – rok
Rec. – recenzja
Red. – redaktor
Rés. – Résume
Rez. – Rezjume
Reż. – reżyseria
ROP – Ruch Odbudowy Polski
Rozm. – rozmawiał(a)
rozsz. – rozszerzone
rys. – rysunki
s. – na stronach
SFA – Sanocka Fabryka Autobusów
SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej
Sod. – Sodierżanije
Streszcz. – streszczenie
Summ. – Summary
TPN – Towarzystwo Przyjaciół Nauk
t. – tom
tab. – tabele
tabl. – tablice
tłum. – tłumaczył(a)
tyg. – tygodnik
UL – Uniwersytet Ludowy
UMCS – Uniwersytet im. Marii Curie-Skło­dowskiej
UP – Unia Pracy
UPA – Ukraińska Powstańcza Armia
UW – Unia Wolności
UPR – Unia Polityki Realnej
Uzup. – uzupełnienie
Vol. – volumen
w. – wiersz
w obwol. – w obwolucie
WBP – Wojewódzka Biblioteka Pu­blicz­na
WDK – Wojewódzki Dom Kultury
WiMBP – Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna
WiN – Wolność i Niezawisłość
WSK – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyj­
nego
WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna
właśc. – właściwie
woj. – województwo
wyd. – wydanie
wykr. – wykresy
wypow. – wypowiedzi
z. – zeszyt
ZBOWiD – Związek Bojowników o Wol­ność
i Demokrację
ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego
złoż. – złożona
ZNP – Związek Nauczycielstwa Pol­skie­go
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZWM – Związek Walki Młodych
zob. – zobacz
Zsfg. – Zusammenfassung
zw. z Polonią – związki z Polonią
* – oddziela poszczególne opisy w pozycji
zbiorowej
¡ – oznacza opis przejęty z innego źródła
bez autopsji
XV
XVI
I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. BIBLIOGRAFIE
1. BIBLIOGRAFIA dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918. – Rzeszów,
1992.
Rec. PELCZAR ROMAN, Stud. Hist. 1995 nr 4
s. 588–590.
Dotyczy województw południowo-wschodnich.
2. BIBLIOGRAFIA prac prof. dr. hab. Józefa
Półćwiartka / oprac. Krystyna Serwatko. Zesz.
Nauk. WSP Rzesz. Hist. 1995 z. 5 s. 13–23.
3. MATERIAŁY do bibliografii Sandomierszczyzny za lata 1993–1995 (cz. 3). Oprac.
KB., Adam F. Baran. Zesz. Sand. 1995 z. 3 s.
71–72.
4. PIETRZKIEWICZ WANDA
Znane i nieznane kobiety Podkarpacia: informator bibliograficzny / Wanda Pietrzkiewicz;
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krośnie.
– Krosno: WBP, 1995. – 31, [1] s.; 21 cm
5. TABASZ WŁADYSŁAW M.
Bibliografia Ziemi Ropczyckiej od najdawniejszych czasów / Władysław M. Tabasz. –
Ropczyce: Oficyna Drukarsko-Wydawnicza
„GARMOND”, 1995. – 40 s.; 21 cm. – (Biblioteka Ropczycka; z. 1)
ZAJĄC E.: Wspomnienie pośmiertne o
doc. dr. Adamie Fartnachcie = poz. 356
8. ASPEKT: miesięcznik nauczycieli, rodziców i uczniów: Krosno, Przemyśl, Rzeszów / red. nacz. Zbigniew Lenart. – [R. 3],
nr 2/19–6/23. – Kolbuszowa, 1995. – 33 cm
Mies.
9. BANDA: magazyn żużlowy / [red. nacz.
Andrzej Guz]. [R. 2]. – Rzeszów, 1995. – 29 cm
Niereg. – Znany nr 4: wrzesień/październik
10. BIBLIOGRAFIA województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego
i tarnobrzeskiego 1985 / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krośnie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Przemyślu, Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna w Rzeszowie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu; [oprac.
Paulina Pasławska]. – [T. 24]. – Rzeszów,
1995. – 24 cm
11. BIBLIOTEKARZ Rzeszowski: biuletyn
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie / Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna w Rzeszowie; [red. Stanisław Turek i in.]. – [R. 1], nr 1. – Rzeszów:
WiMBP, 1995. – 21 cm
12. BIESZCZAD: rocznik Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami Oddział w Michniowcu / red. nacz. Andrzej Szczerbicki – [T. 3].
– Ustrzyki Dolne, 1995 [druk 1996]. – 21 cm
2. CZASOPISMA
13. BIULETYN / Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie; red. E. Brzewski. Nr 1–10.
– Rzeszów, 1995. – 21 cm
6. ACTA Medica Premisliensis: organ Sekcji Nauk Medycznych / Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Societas Scientiarum
ac Litterarum Premisliensis. Sekcja Nauk
Medycznych; red. Stanisław Sobocki. – T.
11–12. – Przemyśl, 1995. – 25 cm
14. BIULETYN / Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Koło Sędziszów; red.
Marian Baran i in. – Sędziszów Małopolski,
1995. – 21 cm
7. ACTA Scansenologica / Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku; [red. Jerzy
Czajkowski]. T.
����������������������������
7. – Sanok, 1995. – 24 cm
15. BIULETYN Informacyjno-Handlowy /
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. – Nr 1–11? – Boguchwała, 1995. – 30 cm
Znane numery z marca i października.
16. BIULETYN Informacyjno-Historyczny / Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Okręgu Krosno. – 1995, nr 1.
– Krosno, 1995. – 21 cm
Kwart. – Tyt. wg okł.
17. BIULETYN Informacyjny / Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu; red. nacz. Stanisław Stępień. [R. 1], nr 1.
– Przemyśl, 1995. – 21 cm
Niereg.
Nr 1 z 11 sierpnia.
¡
19. BIULETYN Informacyjny Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych / red. Irena
Bieniek i in. – Rzeszów, 1995. – 21 cm
Znany numer z grudnia.
20. BIULETYN Informacyjny Rady i Zarządu Miasta Jarosławia / Rada i Zarząd Miasta Jarosławia. – R. 3, nr [1] –12. – Jarosław,
1995. – 30 cm
Mies.
21. BIULETYN Miejski: pismo Rady i Zarządu Miasta Leżajska / red. nacz. Przemysław S. Jodkowski. – R. 4, nr 1–12. – Leżajsk:
Rada Miasta Leżajska, 1995. – 37 cm
Mies.
22. BIULETYN Oświatowy / Wojewódzki
Ośrodek Metodyczny w Rzeszowie; red. nacz.
Stanisław Perdeus. – Rzeszów, 1995. – 24 cm
Znane numery 3: październik i 5: grudzień.
23. BIULETYN Synodalny Diecezji Rzeszowskiej: żeby Polska była Polską. – Rzeszów, 1995. – 21 cm
Do uż. wew.
Znany nr 22: październik–listopad.
24. BIZNES Nowiny: dodatek tygodniowy.
– [R. 3], nr 1–51. – Rzeszów, 1995. – 57 cm
Dodatek samoistny.
25. BUDŻET Samorządu Terytorialnego
/ Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, red. Adam Czudec. – [R. 3], z. 5–6.
– Rzeszów: RIO, 1995. – 23 cm
26. CZAS Relaksu: dwutygodnik krzyżówek panoramicznych / red. Andrzej Trawka,
Edyta Mikrut. – [R. 3], nr 1–12. – Rzeszów,
1995. – 23 cm
Od nr 2 bez podtyt.
18. BIULETYN Informacyjny / Tarnobrzeska Izba Przemysłowo-Handlowa – Tarnobrzeg, 1995. – 30 cm
Mies.
Ukazuje się w czwartkowych numerach Nowin.
27. DYNOWINKA: miesięcznik społeczno-kulturalny / red. Anna Baranowska-Bilska. – [R. 4], nr 1–12. – Dynów: Miejski
Ośrodek Kultury, 1995. – 30 cm
28. DZIENNIK Urzędowy Województwa
Krośnieńskiego / red. nacz. Mariusz Hadel;
Wojewoda Krośnieński. – [R. 21], nr 1–22.
– 29 cm
29. DZIENNIK Urzędowy Województwa
Przemyskiego / red. nacz. Grażyna Starzak;
Wojewoda Przemyski. – [R. 21], nr 1–17 +
skorowidz. – Przemyśl, 1995. – 29 cm
30. DZIENNIK Urzędowy Województwa
Rzeszowskiego / red. nacz. Tadeusz Barnat;
Wojewoda Rzeszowski. – [R. 21], nr 1–13 +
skorowidz. – Rzeszów, 1995. – 29 cm
31. DZIENNIK Urzędowy Województwa
Tarnobrzeskiego / red. nacz. Urszula Bidas;
Wojewoda Tarnobrzeski. – [R. 21], nr 1–14.
– Tarnobrzeg, 1995. – 29 cm
32. EDUKACJA Ogólnotechniczna: czasopismo przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli innowatorów / [red. nauk. Waldemar Furmanek; red. nacz. Wojciech Walat]. – [R. 1], nr
1 (wrzesień 1995). – Rzeszów, 1995. – 30 cm
Mies. – Nr 0 ukazał się w kwietniu.
¡
33. EKO-KROSNO: dwumiesięcznik ekologiczny / [red. nacz. Małgorzata Madej. – [R.
2], nr 5 (grudzień / styczeń 1996) = nr 2–6.
– Krosno, 1995. – 30 cm
Dwumies. – Przestało się ukazywać. – Opis na
podstawie R. 2, nr 5 (grudzień 1995 / styczeń 1996).
¡
34. EUROREGION Karpacki / Institute for
Eastwest Studies. [Krosno], 1995. – 30 cm
Znane numery: 10: styczeń i 11: marzec.
35. FAZA / Altum. – [R. 1]. – Rzeszów,
1995. – 30 cm
Znany nr 1.
36. FRAZA: pismo literacko-społeczne /
red. Stanisław Dłuski. – R. 5, nr 8–10. – Rzeszów, 1995. – 21 cm
woj. rzeszowskiego / red. Wiktor Bochenek i
in. – [R. 1]. – Rzeszów, 1995. – 30 cm
Znany nr 1.
44. GŁOS Klimontowa: jednodniówka
gminy Klimontów / [Urząd Gminy w Klimontowie; red. Stanisław Rosamond Sas Tarnawski]. [R. 1]. – Klimontów, 1995. – 34 cm
Mies.
Nr 1: wrzesień.
37. GAZETA Bieszczadzka: dwutygodnik
regionalny: Baligród – Cisna – Czarna – Komańcza – Lesko – Lutowiska – Olszanica – Sanok – Solina – Ustrzyki – Zagórz / red. nacz.
Krzysztof Potaczała. – R. 5, nr 24 [właśc. 1 ].
– 22. – Ustrzyki Dolne, 1995. – 41 cm
45. GŁOS Mielecki: tygodnik / WSK –
„PZL–Mielec” S.A.; red. nacz. Danuta Bogdan. – Nr 1–48. – Mielec, 1995. – 35 cm
38. GAZETA Jubileuszowa: 1955–1995:
40 lat Orkiestry Symfonicznej w Rzeszowie
– Rzeszów, 1995.
¡
47. GŁOS Tyczyna: pismo samorządu terytorialnego / red. nacz. Kazimierz Szczepański.
– [R. 7], nr 1–25. – Tyczyn, 1995. – 30 cm
39. GAZETA NSZZ „Solidarność” Huty
Stalowa Wola S.A. / Prezydium KZ NSZZ
„Solidarność” Huty Stalowa Wola S.A. – Stalowa Wola, 1995. – 30 cm
Znane numery 5 i 24.
Poprzedni tyt. „Gazeta „Solidarności”.
40. GAZETA Politechniki: comiesięczne
pismo Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza / red. Krystyna Ładoś i in.
– [R. 2], nr 1–12. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, 1995. – 30 cm
41. GAZETA w Rzeszowie: Rzeszów, Krosno, Przemyśl / red. nacz. Jarosław Gawlik.
– [R. 4], nr 1–302. – Rzeszów, 1995. – 41 cm
Dodatek bezpłatny do „Gazety Wyborczej”.
42. GAZETA z Grodziska i okolic:
biuletyn informacyjny mieszkańców gmi-
ny / red. Kazimierz Kryla. – [R. 5], nr 1–4?
– Grodzisko Dolne: Ośrodek Kultury, 1995.
– 30 cm
Poprz. tyt. „Gazeta Grodziska”.
43. GŁOS Animatora Kultury: biuletyn
Informacyjny Domów i Ośrodków Kultury
46. GŁOS Rzeszowa: miesięcznik / red.
nacz. Stanisław Szczepański. – R. 4, nr 1–
12/1. – Rzeszów, 1995. – 30 cm
48. GOŁĘBIE Rasowe: biuletyn Polskiego
Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego / Polski Związek Hodowców
Gołębi Rasowych. Oddział w Rzeszowie; red.
Stanisław Skarbek. – Rzeszów, 1995. – 21 cm
Znany nr 1: styczeń.
Kwart.
49. GONIEC Nienadowski: jednodniówka
okazjonalna Społecznego Komitetu Obchodów 400-lecia wsi Nienadówka / red. E. Winiarski. – Nienadówka, 1995. – 30 cm
Znane numery: 1–2.
W nr 2 podtyt.: pismo Społecznego Komitetu
Obchodów 400-lecia wsi Nienadówka.
50. GONIEC Staszowski: pismo Społeczno-Kulturalne Ziemi Staszowskiej / red. Maciej Andrzej Zarębski. – R. 6, nr 1–12, – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne,
1995. – 41 cm
Mies.
51. IMPRESJE: [gazeta muzealna] / Muzeum Historyczne w Sanoku; [red. zespół Barbara Bandurka i in.]. – Nr 1. – Sanok, 1995.
– 30 cm
Niereg.
52. INFORMATOR / Polski Związek Filatelistów Zarząd Okręgu – Rzeszów; red. Stanisław Gawron, Zygmunt Kałuża. – [R. 11],
nr 30–31. – Rzeszów, 1995. – 21 cm
53. INFORMATOR AK / Komisja Historyczna Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej Okręg Rzeszów. – Rzeszów, 1995.
– 21 cm
Znany nr 9.
54. INFORMATOR dla działaczy NSZZ
„Solidarność” Regionu Rzeszowskiego / Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie; red. Jerzy Klus, Monika Lubowicz. – [R.
1]. – Rzeszów, 1995. – 30 cm
Znane numery 1 i 2 oraz numer specjalny
z czerwca.
55. INFORMATOR Kulturalny Województwa Tarnobrzeskiego / Wojewódzki Dom Kultury w Tarnobrzegu; red. nacz. Artur Juszczak.
– [R. 1]. – Tarnobrzeg, 1995. – 30 cm
Mies.
61. KOMBORSKI Dzwon / [Zespół redakcyjny parafii pw. Czcicieli Matki Bożej Pocieszenia w Komborni]; red. nacz. Józef Marek.
– Kombornia, 1995.
¡
62. KRAM z krzyżówkami / red. nacz. Roman Oraczewski. – Rzeszów, 1995. – 21 cm
Znane numery: 8–9.
63. KRONIKA Archidiecezji Przemyskiej /
red. Adam Klisko. – R. 80, z. 1–4. – Przemyśl,
1995. – 20 cm
Kwart.
64. KRYTERIUM: pismo socjaldemokracji
/ Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. – [R. 4]. – Rzeszów, 1995. – 30 cm
Znane numery z maja, września i października.
65. KRZYŻÓWKA z uśmiechem / red. Stanisław Grdeń. – [R. 2]. – Rzeszów, 1995. – 21 cm
Znane numery: 6–11.
56. INFORMATOR sejmiku województwa
rzeszowskiego. – Nr 50–56. – Rzeszów, 1995.
–30 cm
66. KRZYŻÓWKI z Króliczkiem / red. Roman Oraczewski. – Rzeszów, 1995. – 21 cm
57. INTERES: gazeta handlowa / InterRES
International Fair Co. Ltd. – Rzeszów, 1995.
– 29 cm
67. KURIER Błażowski: czasopismo Samorządu Gminy Błażowa. – [R. 5], nr 19–26.
– Błażowa, 1995. – 30 cm
58. JAGIELLONKA / Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu; red. Katarzyna Kawa i in. – Niechobrz, 1995. – 21 cm
68. KURIER Krośnieński: dodatek samorządowy / red. prow. Renata Machnik. – [R.
5], nr 1–12. – Krosno, 1995, – 41 cm
Od nr 2 red. nacz. Danuta Heller.
Powiel.
Dodatek samoistny do „Nowego Podkarpacia”.
Znany nr 16: grudzień.
Opis na podst. nr 12.
59. JAROSŁAWSKI Kwartalnik Armii
Krajowej / red. Wojciech Sobocki, Jadwiga
Broda, Eligiusz Sobocki. – R. 4 [właśc. 5], nr
16–20. – Jarosław, 1995. – 30 cm
Numeracja ciągła.
60. KAMERTON: pismo muzyczno-literackie / Fundacja Szkolnictwa Muzycznego w
Rzeszowie; red. nacz. Andrzej Szypuła. – [R.
6], nr 1–4. – Rzeszów, 1995. – 21 cm
Kwart.
Znane numery: 8–10.
69. KURIER Podkarpacki: tygodnik regionalny. – R. 5, nr 1–24. – Krosno, 1995. – 41 cm
Od nr 20 red. nacz. Ryszard Jan Szenborn.
70. KURIER Sokołowski: pismo społeczno-kulturalne / Ośrodek Kultury i Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej w
Sokołowie. – R. 3, nr 1–12. – Sokołów Młp.,
1995. – 30 cm
71. KURIER Wschodni: [organ Polskiego Związku Wschodniego] / Polski Związek
Wchodni; [red. nacz. Zdzisław Konieczny].
R. 1. – Przemyśl, 1995. – 30 cm
Mies.
Nr 1: wrzesień
72. LUBACZÓW ’95 / Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej; Urząd Miejski w
Lubaczowie; red. Zygmunt Kubrak, Adam Łazar, Janusz Mazur. – Lubaczów, 1995. – 42 cm
Jednodniówka.
73. LUDOWIEC: biuletyn informacyjny
Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Rzeszowie. – Rzeszów,
1995. – 30 cm
Znany numer: styczeń–marzec.
74. MAŁOPOLSKIE Wędrówki: informator organizacyjny PTTK województw południowo-wschodniej Polski / red. Zygmunt
Cebula i in. – Nr 1–2? – Rzeszów: Regionalna Pracownia Krajoznawcza przy Oddziale
Miejskim PTTK, 1995; 21 cm
75. MAŁY Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej. – Rzeszów: [Kuria Diecezjalna], 1995.
– 21 cm
76. MAŁY Skarbek: zabawy umysłowe dla
dzieci / red. Renata Lorenc. – Nr 1–12 + wydanie specjalne. – Rzeszów, 1995. – 21 cm
77. MATERIAŁY i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego / Muzeum
Okręgowe w Rzeszowie; Muzeum Okręgowe w
Tarnowie. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu; Państwowa Służba Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Krośnie;
Państwowa Służba Ochrony Zabytków Oddział
Wojewódzki w Tarnobrzegu; red. Sylwester
Czopek. – T. 16. – Rzeszów [i in.]. – 29 cm
78. MEGA: mielecki magazyn gospodarczy / [red. nacz. Janusz Czajowski]. – [R. 1].
– Mielec, 1995. – 25 cm
Mies.
Nr 1: listopad
80. MISTRZ Rozrywki: krzyżówki panoramiczne / red. Andrzej Trawka, Ewa Klis. – [R.
4], nr 1–14? – Rzeszów, 1995. – 23 cm
81. MONITOR Staszowski: pismo samorządowe / red. Józef Myjak. – [R. 3]. – Staszów, 1995. – 30 cm
Znany numer 23: sierpień.
82. NAD Sanem: doradczy magazyn rolniczy
/ Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Korytnikach. – [R. 5]. – Korytniki, 1995. – 30 cm
Znane numery: 8: sierpień i 10: październik.
83. NASZE Sprawy: pismo samorządu
miasta i gminy Nowa Dęba / red. Józef Myjak. – [R. 2]. – Nowa Dęba, 1995. – 30 cm
Znany nr 5 i 6.
84. NIE tylko dla orłów: krzyżówki panoramiczne / red. Andrzej Trawka, Barbara Piątek.
– [R. 5], nr 1–25. – Rzeszów, 1995. – 23 cm
85. NOWE Podkarpacie: tygodnik regionalny. – R. 4 [właśc. 3], nr 1–51/52. – Krosno,
1995. – 41 cm
86. NOWINY: gazeta codzienna: Krosno,
Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg / red. nacz.
Piotr Świder. – [R. 47], nr 1–251. – Rzeszów,
1995. – 57 cm
Dodatek niesamoistny „Stadion” w numerach
poniedziałkowych.
Dodatek samoistny „Biznes Nowiny” w numerach czwartkowych.
W wyd. piątkowo-sobotnio-niedzielnych podtyt. „Magazyn”.
87. OBSERWATOR Przyrody: dwumiesięcznik programu czysta Wisła i rzeki Przymorza / [Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi; zespół red. Krzysztof Kamiński
i in.]. – R. 1, nr 1 (wrzesień / październik).
– Krosno: FCEEW, 1995. – 30 cm
Dwumies.
¡
¡
79. MIELCZANIN: wydanie okolicznościowe „Dni Mielca”: 23.09–8.10.1995 / red.
Danuta Bogdan. – Mielec, 1995. – 35 cm
88. ÓSEMKA / VIII Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie; red. Grzegorz Kopacz.
– Rzeszów, 1995. – 30 cm
Znany nr 1: styczeń.
89. PAMIĘTNIK Sandomierski / red. Feliks Kiryk; Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. – T. 2. – Kraków, 1995. – 24 cm
90. PANORAMA krzyżówek / red. Stanisław Grdeń. – Rzeszów, 1995. – 21 cm
Znane numery 9–11.
91. PANORAMIX: dwutygodnik krzyżówek panoramicznych / red. Andrzej Trawka,
Jolanta Filipek. – [R. 3], nr 1–14? – Rzeszów,
1995. – 23 cm
Od nr 7 zmiana formatu.
92. PARAFIA Katedralna / red. Mieczysław
Lignowski. – Rzeszów, 1995. – 30 cm
Dodatek do Tygodnika Rodzin Katolickich
„Źródło”.
Znany nr 18.
93. PEREMISK`Ì Eparhial`nì Vidomosti /
red. Bogdan Stepan. – R. 1, č. 1 (list. ������
1995)
= č. 1. – Peremišl’: Wydawnictwo Diecezji
Przemyskiej obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, 1995. – 21 cm
Niereg. – Numarecja pierwszego zeszytu: R. 1, č. 1
(list. 1995) = č. 1. – Tyt. wg. nagł. – Tekst ukr., pol.
94. POBITNO nasza mała Ojczyzna / red.
Danuta Chamów i in. – R. 1. – Rzeszów,
1995. – 30 cm
Znany nr 1.
95. POGRANICZE: tygodnik zależny od
czytelników / red. nacz. Marek Cynkar. – R.
5, nr 1–51/52. – Przemyśl, 1995. – 41 cm
Od nr 17 red. nacz. Barbara Sykała.
96. PRACE Historyczno-Archiwalne / Archiwum Państwowe w Rzeszowie; Regionalne
Towarzystwo Badań nad Historią Mniejszości Narodowych w Rzeszowie; red. Tomasz
Opas. – T. 3. – Rzeszów, 1995. – 24 cm
99. PRZEGLĄD Kolbuszowski / Forum
Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej; red. nacz.
Adam Jarosz. – [R. 5], nr 37–[47]. – Kolbuszowa, 1995. – 33 cm
Mies.
Numeracja ciągła.
100. PRZEMYSKI Informator Kulturalny /
[red. Jan Musiał, Tadeusz Nuckowski]. – [R.
1], nr 1 (wiosna 1995) = nr 1. – Przemyśl,
1995. – 23 cm
Kwart.
101. PRZEWORSKIE Zapiski Historyczne
/ Towarzystwo Miłośników Przeworska; red.
Władysław Dziedzic, Alicja Szozda. – T. 2.
– Przeworsk, 1995. – 25 cm
102. RESOVIA Sacra: rocznik filozoficzno-teologiczny Diecezji Rzeszowskiej / red.
nacz. Stanisław Nabywaniec. – [R. 2]. – Rzeszów, 1995. – 24 cm
103. ROCZNIK Historyczno-Archiwalny
/ Archiwum Państwowe w Przemyślu; red.
nauk. Zdzisław Konieczny. – T. 9–10. – Przemyśl, 1995. – 25 cm
104. ROCZNIK Nauk Medycznych: Acta
Medica Premisliensis / Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Societas Scientiarum
ac Litterarum Premisliensis. Sekcja Nauk
Medycznych; red. Stanisław Sobocki. – T. 10.
– Przemyśl, 1995. – 25 cm
105. ROCZNIK Przemyski / Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Societas
Scientiarum ac Litterarum Premisliensis. – T.
31. – Przemyśl, 1995. – 24 cm
z. 1: Archeologia / red. Ewa Sosnowska
z. 2: Nauki Rolnicze / red. Aleksander Kędzior
z. 3: Literatura i język / red. Jerzy Starnawski
97. PREMISLIA Christiana / Instytut Teologiczny w Przemyślu; red. Tadeusz Śliwa.
– T. 6. – Przemyśl, 1993/1995. – 24 cm
106. ROCZNIK Sanocki / Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka; red. Zbigniew Koziarz. – [R.] 7. – Sanok, 1995. – 24 cm
98. PRZĄDKOWIEC: Karpacki Magazyn
Informacyjny: [kwartalnik] / Stowarzyszenie
Miłośników Skałek Karpackich; red. Andrzej
Guzik i in. – Krosno, 1995. – 30 cm
107. ROCZNIK Statystyczny Województw
1995 / Główny Urząd Statystyczny; [red. Janina Pawlik]. – Warszawa: GUS, 1995. – 24 cm
Znany nr 6.
M. in. zawiera informacje dotyczące woj. południowo-wschodnich.
108. ROCZNIK Wschodni / red. Aleksander Dawidowicz [i in.]. – [Nr 2]. – Rzeszów,
1995. – 23 cm
109. ROCZNIKI Bieszczadzkie / Ośrodek
Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego; red. nacz. Tomasz Winnicki.
– T. 4. – Ustrzyki Dolne, [1995]. – 24 cm
110. ROZPRAWY i Monografie Wydziału
Ekonomicznego / Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej. Filia w Rzeszowie. Wydział
Ekonomiczny; red. Jerzy Kitowski. – T. 7–9.
– Rzeszów, 1995. – 24 cm
T. 9: 21 cm
T. 7: Przemiany struktur społeczno-gospodarczych obszarów przygranicznych / red. J. Kitowski, Zbigniew Zioło
T. 8: Changes of the socio-economic structures
in frontier regions / red. J.
���������������������
Kitowski, Z. Zioło
T. 9: Geograficzne problemy radiodyfuzji na
świecie / Tadeusz Hoff
111. ROZRYWKA z krzyżówką / red. Stanisław Grdeń. – Nr 1–13? – Rzeszów, 1995.
– 23 cm
112, RUBIKON: krzyżówki panoramiczne
/ red. Andrzej Trawka, Edyta Mikrut. – [R.
5], nr 1–18. – Rzeszów, 1995. – 23 cm
113. RZESZOWSKA Gazetka NSZZ „Solidarność”. – Nr 1–8? – Rzeszów, 1995. – 43 cm
114. RZESZOWSKI Informator Kulturalny / Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie; red.
Cecylia Soja. [R. 3], nr 11–15. – Rzeszów,
1995. – 24 cm
115. RZESZOWSKI Rynek Nieruchomości: mieszkania, domy, działki, lokale: kupno,
sprzedaż, zamiana, wynajem: miesięcznik /
Biuro Obrotu Nieruchomościami „Prawelski”. – Rzeszów, 1995. – 30 cm
116. RZESZOWSKIE Zeszyty Naukowe
Prawo i Ekonomia: (seria ekonomiczna) /
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Filia
w Rzeszowie; red. nacz. Jerzy Kitowski. – T.
18. – Rzeszów, 1995. – 24 cm
117. RZESZOWSKIE Zeszyty Naukowe
Prawo – Ekonomia: (seria prawnicza) / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Filia w
Rzeszowie; red. nacz. Jerzy Kitowski. – T. 17.
– Rzeszów, 1995. – 24 cm
118. SALETYN: dwumiesięcznik Parafii
M. B. Saletyńskiej / red. Bohdan Dutko i in.
– [R. 1], nr 1–2. – Rzeszów, 1995. – 30 cm
119. SAMORZĄDOWA Gazeta Osiecka.
– Osiek, 1995. – 30 cm
Znany nr 5: grudzień.
120. SERWIS Informacyjny / Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie; red.
Jerzy Klus, Monika Lubowicz. – Nr 1–30.
– Rzeszów, 1995. – 30 cm
121. SIEWCA: czasopismo katolickie wydawane przy Parafii Farnej w Leżajsku / red.
nacz. Krzysztof Szczygielski. – [R. 4]. – Leżajsk, 1995. – 30 cm
Znany nr 25: luty.
122. SŁONECZNA Skała: o wychowaniu:
[dwumiesięcznik o wychowaniu] / Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke [w Jarosławiu]; red.
nacz. Tomasz Petry]. – Jarosław, 1995. – 30 cm
Dwumies.
Nr 1: styczeń / luty
123. STALOWA Wola – Panorama miasta.
– R. 1. – Stalowa Wola: „PWR” – Stalowa
Wola, 1995.
Rocznik.
¡
124. STRAŻAK Galicyjski: miesięcznik /
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej w Rzeszowie. – Nr 1–8? – Rzeszów,
1995. – 30 cm
125. STUDIA Rzeszowskie / red. Jan
Draus; Okręgowa Komisja Badania Zbrodni
Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej – T. 1–2. – Rzeszów, 1995.
– 23 cm
126. SUPeRZet: miesięcznik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. – [R. 1], nr
1–10. – Rzeszów, 1995. – 30 cm
127. SZOPKA: pismo akademickie / red.
nacz. Agata Czyrnik. – [R. 3], nr 1–8. – Rzeszów, 1995. – 30 cm
128. ŚWIAT PRACY: dla bezrobotnych i
nie tylko / Wojewódzki Urząd Pracy. – Krosno, 1995. – 30 cm
Znany numer 5: kwiecień.
129. TAK Teraz Akcja Katolicka: pismo
Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej /
[Tymczasowy Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej; red. zepół Anna Mazurkiewicz i in]. – [R. 1], nr 1 (26 grudnia 1995)
= nr 2 – Rzeszów, 1995. – 30 cm
Mies. – Nr 0 = nr 1 ukazał się 26 listopada 1995.
130. TARNOBRZESKIE Zeszyty Historyczne / Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne; red. Janina Stadnik, Bogusław Szwedo, Tadeusz Zych. – Nr 9–11. – Tarnobrzeg,
1995. – 21 cm
Numeracja ciągła.
Tyt. nr 9: „Wolność i Niezawisłość. Obwód Tarnobrzeg”.
Nr 10: „Kościoły Tarnobrzega”.
Nr 11: „Tarnowscy na Dzikowie”.
131. TEKA Pedagogiczna / [Wojewódzki
Ośrodek Metodyczny w Przemyślu]. – [19]95,
1. – Przemyśl: WOM, [19]95. – 21 cm
Dwumies.
132. TERAZ Sandomierz: pismo prywatnej
Agencji Informacji Regionalnej Myjakpress /
red. Józef Myjak. – Sandomierz, 1995. – 30 cm
Numer specjalny turystyczno-promocyjny.
133. TYGODNIK Krośnieński / red. nacz.
Anna Munia. – R. 1, nr 1–14/15. – Krosno,
1995. – 41 cm
Od nr 6 dod. do tyt.: dla czytelników od Biecza
po Lutowiska.
134. TYGODNIK Nadwiślański / red.
nacz. Piotr Niemiec. – R. 15, nr 1–52. – Tarnobrzeg, 1995. – 41 cm
135. W górę...: parafia Świętej Rodziny w
Rzeszowie. – R. 1. – Rzeszów, 1995. – 31 cm
Znany nr 2: luty/marzec.
136. WAGA i Miecz: miesięcznik Samorządu i Towarzystwa Miłośników Ziemi
Strzyżowskiej / red. Stanisław Urbanik, Jan
Półzięć. – [R. 5], nr 1/47–12/58. – Strzyżów,
1995. – 30 cm
137. WCZORAJ i dziś gminy Czarna: pismo samorządu terytorialnego: Czarna – Dąbrówki – Krzemienica – Medynia Głogowska
– Medynia Łańcucka – Pogwizdów – Wola
Mała – Zalesie. – Nienadówka, 1995. – 30 cm
Znany numer 1: marzec.
138. WELCOME to Rzeszów, Krosno,
Przemyśl, Tarnobrzeg: everything you need to
know in Poland / [red. �����������������������
Julian Woźniak]. – [R.
1], nr 1–9. – Rzeszów, 1995. – 29 cm
Tytuł numeru 2: Welcome to Krosno
Nr 3: Welcome to Tarnobrzeg
Nr 4: Welcome to Przemyśl
Od numeru 5: Welcome to Małopolska
139. WĘDRÓWKI przez krzyżówki / red.
Stanisław Grdeń. – Rzeszów, 1995. – 21 cm
Znane numery 9–10.
140. WIADOMOŚCI: pismo Wytwórni
Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów”
S.A. / red. nacz. Marek Bluj. – R. 44, nr 1–15.
– Rzeszów, 1995. – 41 cm
141. WIADOMOŚCI Birczańskie: miesięcznik zależny od czytelników / [Urząd
Gminy w Birczy; red. nacz. Janusz Chrobak]. – [R. 1]. – Bircza, 1995. – 30 cm
Mies.
Nr 1: maj
142. WIADOMOŚCI Brzozowskie: Brzozów – Domaradz – Dydnia – Haczów – Jasienica Rosielna – Nozdrzec: miesięcznik regionalny / red. J. F. Adamski [i in.]. – [R. 5],
nr 1–12/1. – Brzozów: Muzeum Regionalne,
1995. – 30 cm
143. WIADOMOŚCI Ludowe: biuletyn informacyjny Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Tarnobrzegu /
red. Józef Myjak. – Tarnobrzeg, 1995. – 30 cm
Znany nr 5: grudzień.
144. WIECZÓR z rozrywką / red. nacz.
Stanisław Grdeń. – [R. 2], nr 1–12? – Rzeszów, 1995. – 28 cm
Od nr 9 zmiana formatu na 21 cm.
145. WIEK Nafty: zeszyty naukowo-historyczne Muzeum Przemysłu Naftowego im.
Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce / red. Józef
Sozański i in.; Stowarzyszenie NaukowoTechniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. – [R. 4],
nr 1–3/4. – Bóbrka, 1995. – 21 cm
146. WIEŚCI Boguchwalskie: miesięcznik
Samorządu Terytorialnego Gminy Boguchwała: Boguchwała – Kielanówka – Lutoryż
– Mogielnica – Niechobrz – Nosówka – Racławówka – Wola Zgłobieńska – Zarzecze
– Zgłobień – Zwięczyca / red. nacz. Maciej
Stopa. – [R. 3]. – Boguchwała, 1995. – 31 cm
Znane numery: 13: luty i 14: marzec.
147. WIEŚCI Gminne: Miejsce Piastowe
– Targowiska – Łężany – Wrocanka – Głowienka – Zalesie – Widacz – Niżna Łąka
– Rogi / Urząd Gminy w Miejscu Piastowym.
– Miejsce Piastowe, 1995. – 21 cm
Znany numer 1(7).
148. WIEŚĆ Gminna: miesięcznik Gminy i
Miasta Zawichost / [zesp. red. Joanna Czulińska i in.]. – [R. 1]. – Zawichost, 1995. – 30 cm
Mies.
kowskiej w Zyndranowej. – [R. 2]. – Zyndranowa, 1995. – 21 cm
152, ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 24 / red. Michał Gałda. – [R. 13], nr
131. – Rzeszów: Wydaw. Uczelniane PRz,
1995. – 24 cm
Niereg.
153. ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia z. 12–13 / red. Roman Petrus. – [R. 13], nr 128, 136. – Rzeszów: Wydaw. Uczelniane PRz, 1995. – 24 cm
Niereg.
154. ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika z. 14 / red. Jerzy
Bajorek. – [R. 13], nr 132. – Rzeszów: Wydaw. Uczelniane PRz, 1995. – 24 cm
Niereg.
155. ZESZYTY Naukowe Politechniki
Rzeszowskiej. Matematyka z. 17–18 / red.
Jan Stankiewicz. – [R. 13], nr 134, 139.
– Rzeszów: Wydaw. Uczelniane PRz, 1995.
– 24 cm
Niereg.
156. ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika z. 44, 46 / red. Tadeusz
Markowski. – [R. 13], nr 133, 137. – Rzeszów:
Wydaw. Uczelniane PRz, 1995. – 24 cm
Niereg.
Znany nr 1: czerwiec
149. WIZJER Regionalny: tygodnik dla
wszystkich / red. Mieczysław Przebieglec.
– R. 2. – Mielec, 1995. – 43 cm
Znany nr 15.
157. ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika z. 45 cz. 1–2 / red. Jerzy Gruszecki. – [R. 13], nr 135. – Rzeszów:
Wydaw. Uczelniane PRz, 1995. – 24 cm
Niereg.
150. WSTAŃ i Chodź: pismo niepełnosprawnych / Duszpasterstwo Niepełnosprawnych Diecezji Rzeszowskiej; [red. zespół Teresa Gajdek, Ryszard Boćkowski, Andrzej
Kwolek]. R. 1, nr 1 (kwiecień 1995), – Rzeszów: DNDR, 1995. – 25 cm
Mies.
¡
151. ZAGRODA: kultura i zabytki Łemków
w Polsce: kwartalnik Muzeum Kultury Łem-
158. ZESZYTY Naukowe Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Rzeszowie: Seria Filologiczna. Językoznawstwo 2/ red. Marian Bobran.
– [R. 6], nr 17. – Rzeszów: Wydaw. WSP,
1995. – 24 cm
159. ZESZYTY Naukowe Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Rzeszowie: Seria Matematyka, Fizyka i Technika. Matematyka 3 / red.
Stanisław Midura. – [R. 6], nr 15. – Rzeszów:
Wydaw. WSP, 1995. – 24 cm
160. ZESZYTY Naukowe Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Rzeszowie: Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna. Historia
5/ red. Stanisław Gajewski. – [R. 6], nr 19.
– Rzeszów: Wydaw. WSP, 1995. – 24 cm
161. ZESZYTY Naukowe Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Rzeszowie: Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna. Pedagogika
i Psychologia 2/ pod red. Andrzeja Meissner. – [R. 6], nr 18. – Rzeszów: Wydaw. WSP,
1995. – 24 cm
162. ZESZYTY Sandomierskie: biuletyn
Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego /
red. Krzysztof Burek. – Z. 2–3. – Sandomierz:
TNS, 1995. – 30 cm
163. ZIEMIA Kolbuszowska / red. nacz.
Zbigniew Leniart. – Nr 1–6? – Kolbuszowa,
1995. – 30 cm
164. ZNAK Zapytania / Katolickie Towarzystwo Młodzieży – Rzeszów „Nowe Miasto” przy parafii „Opatrzności Bożej”; red.
Roman Marek i in. – Rzeszów, 1995. – 30 cm
Znany nr 4: kwiecień.
165. ZWIASTOWANIE: pismo Diecezji
Rzeszowskiej / Kuria Diecezjalna w Rzeszowie. – R. 4, nr 1–4. – Rzeszów, 1995. – 21 cm
166. ŻYCIE Przemyskie: tygodnik regionalny / red. nacz. Artur Wilgucki. – [R. 29],
nr 1–67. – Przemyśl, 1995. – 42 cm
167. ŹRÓDŁO Diecezji Rzeszowskiej / red.
Mieczysław Lignowski. – Nr 1–52? – Rzeszów, 1995. – 30 cm
169. (ASK): Mozolne odbudowywanie kontaktów. Dz. Pol. 1995 nr 129 s. 24.
Dotyczy współpracy gospodarczej woj. rzeszowskiego z Węgrami.
170. BIEL: Z Rzeszowa na wschód i zachód.
Nowa Europa 1995 nr 168 s. 4.
Współpraca międzynarodowa woj. rzeszowskiego.
171. BORZĘCKI JACEK: Polsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze. Nowiny 1995 nr 42
dod. Sąsiedzi nr 2 s. III.
Korytniki, woj. przemyskie.
172. BURZMIŃSKI WACŁAW: Pomost. Nowiny 1995 nr 122 dod. Sąsiedzi nr 7 s. II, il.
Współpraca międzynarodowa Przemyśla z
Ukrainą.
173. E.K.: Partnerskie zgrzyty... Nowe Podkarp. 1995 nr 20 s. 9.
Współpraca międzynarodowa Sanok – Reinheim (Niemcy).
EUROREGION Karpacki = poz. 34
174. (ewg): Do Dukli zamiast w Alpy. Nowiny 1995 nr 201 s. 4.
Także: Trybuna 1995 nr 248 s. 16.
Dotyczy porozumienia i współpracy gminy Dukla i Bourg St. Maurice we Francji.
175. EBERHARDT PIOTR: Potencjalne regiony współpracy przygranicznej w obszarze pogranicza wschodniego. Rozpr. i Monogr. Wydz.
Ekon. 1995 t. 7 s. 201 – 205, mapa, Summ.
Dodatek do Tygodnika Rodzin Katolickich
„Źródło”.
176. GĄCZEWSKA DANUTA: Przemyśl
– Paderborn czyli jak znaleźć przyjaciela w
Niemczech. Aspekt 1995 nr 4 s. 4, il.
3. OPRACOWANIA DOTYCZĄCE
CAŁOŚCI REGIONU
177. GORCZYCA ANNA: Wszystko, co
nie gryzie i nie kopie. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 121 wkładka s. 1, il.
a) Współpraca międzynarodowa
168. (ASK): Miłe, dodatnie saldo. Dz. Pol.
1995 nr 161 s. 22.
Handel zagraniczny woj. rzeszowskiego.
10
Targi Euroregionalne „Kontakt” w Krośnie.
178. (jb): Jak usprawnić ruch graniczny?
Nowiny 1995 nr 66 s. 3.
Konferencja polsko-ukraińska poświęcona
problemowi usprawnienia ruchu granicznego, oraz
współpracy kulturalnej i turystycznej w Przemyślu.
179. (jm): Lwów partnerem Przemyśla. Nowiny 1995 nr 122 dod. Sąsiedzi nr 7 s. II, il.
180. (js): Targi w kolorze zielonym. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 99 s. 3.
Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze w
Rzeszowie.
181. (jer): Układ zawarty – korzyści później. Nowiny 1995 nr 121 s. 4.
Współpraca międzynarodowa w woj. rzeszowskim.
182. (kot): Na przekór historii. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 41 s. 6–7, il.
Partnerstwo Sandomierza i niemieckiego miasteczka Emmendingen.
183. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Przemyśl
został w Polsce. Prz. Tyg. 1995 nr 11 s. 14.
Dotyczy wystąpienia miasta z Euroregionu Karpackiego.
184. LONCZAK JÓZEF: Budowanie
wspólnej Izby. Nowiny 1995 nr 42 dod. Sąsiedzi nr 2 s. III.
Polsko-Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa w Rzeszowie.
185. LONCZAK J[ÓZEF]: Eksport – import woj. rzeszowskiego. Oprac... Nowiny
1995 nr 163 dod. Biznes Nowiny nr 33 s. II.
186. LONCZAK J[ÓZEF]: Zawrót głowy w
Mielcu. Nowiny 1995 nr 167 s. 1–2.
190. MAZUR MAREK: Widok z hotelu Latorika. Rozm. Stanisław Siwak. Nowiny 1995
nr 230 dod. Sąsiedzi nr 12 s. I.
Wyroby firm z Mielca na targach w Mukaczewie (Ukraina).
191. MAZURKIEWICZ ANDRZEJ TADEUSZ: Wspólny front. Rozm. Jan Sołek.
Życie Przemys. 1995 nr 21 s. 4, il.
Wiceburmistrz Jarosławia, woj. przemyskie
o polityce zagranicznej i promocji miasta.
192. MŁYNARSKI JANUSZ: Korytnickie
wspomnienia. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 45
wkładka s. II.
Polsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze. Woj.
przemyskie.
193. NALEPA M.: Europejskie Dni Dziedzictwa 16–17 września. Fraza 1995 nr 10
s. 126.
Impreza obchodzona w woj. południowowschodnich.
194. NIEBUDEK JAN: Podglądanie demokracji. Nowiny 1995 nr 206 dod. Sąsiedzi nr
11 s. II.
Dotyczy konferencji międzynarodowej nt. „Prawa i obowiązki obywatelskie w budowie demokracji lokalnej w Mielcu, woj. rzeszowskie.
195. (S.J.): Rama jeszcze bez treści. Dz. Pol.
1995 nr 230 s. 20.
Dotyczy współpracy ze Szwecją WSK Mielec.
Związek Transgranicznego Euroregionu Bug.
Dotyczy woj. tarnobrzeskiego.
187. MAJKA DANUTA: Kierunek: Włochy. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 147 s. 3.
196. (sl): Ożywienie na węgierskim szlaku.
Nowiny 1995 nr 185 s. 4.
Współpraca międzynarodowa woj. rzeszowskiego.
Współpraca gospodarcza woj. rzeszowskiego z
Węgrami.
188. MAJKA DANUTA: Związek biednych
regionów. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 253 s. 2.
197. SKD: Jak Kolbuszowianin oczarował
piękną Bretonkę. Wieści 1995 nr 22 s. 6.
Także: Nowiny 1995 nr 210 s. 3.
XIII posiedzenie Rady Euroregionu Karpackiego w Rzeszowie.
Współpraca międzynarodowa Kolbuszowej,
woj. rzeszowskie.
189. MAZUR ANDRZEJ: Flaga Europy dla
Przemyśla. Pogranicze 1995 nr 40 s. 1–2, il.
Także: Nowiny 1995 nr 193 s. 2; nr 195 s. 1.
Dotyczy przyznania przez Radę Europy flagi.
198. SIWAK STANISŁAW: Jak Sadowski
z Sobolem handlował. Nowiny 1995 nr 166
dod. Sąsiedzi nr 9 s. I–II.
Dotyczy współpracy Zakładu Tworzyw Sztucznych „Art-Gos” w Brzozowie, woj. krośnieńskie
ze Słowacją.
11
199. SIWAK STANISŁAW: Perspektywy
Głogowskiej „Niwy”. Nowiny 1995 nr 77 s. 4.
Współpraca międzynarodowa między Głogowem Młp., woj. rzeszowskie a gminami włoskimi.
200. SIWAK STANISŁAW: Słodkie kontakty „Roxany” ze Svitem. Nowiny 1995 nr
103 dod. Sąsiedzi nr 6 s. II, il.
Współpraca międzynarodowa Cukierniczej
Spółdzielni Inwalidów „Roxana” w Strzyżowie,
woj. rzeszowskie.
201. SIWAK STANISŁAW: Sto mil na
wschód. Nowiny 1995 nr 147 dod. Sąsiedzi nr
8 s. I–II.
Współpraca Sanockich Zakładów Przemysłu
Gumowego „Stomil” S.A. z Rosją i Ukrainą.
202. SIWAK STANISŁAW: Wąskie gardło.
Nowiny 1995 nr 129 dod. Sąsiedzi nr 26 s. II, il.
Współpraca międzynarodowa woj. krośnieńskiego z Ukrainą.
203. SUROWIEC KAZIMIERZ: Euroregion bez opłotków. Rozm. SKD. Wieści 1995
nr 43/44 s. 3.
Dotyczy Euroregionu Karpackiego w skład
którego wchodzą woj. krośnieńskie, przemyskie i
rzeszowskie.
204. SZCZEPANEK MAREK: Partnerstwo
drogą do sukcesu. Wspólnota 1995 nr 42 s.
14, il.
Także: Życie Przemys. 1995 nr 46 s. 4, il.
Flaga Europy dla Przemyśla.
205. WIETECHA-GORCZYCA EWA: Rogatki jeszcze zamknięte. Nowiny 1995 nr 186
dod. Sąsiedzi nr 10 s. I–II.
Międzynarodowa współpraca gospodarcza woj.
krośnieńskiego.
206. WOŚ JUSTYNA: Magiczna litera. Nowiny 1995 nr 130 s. 7, il.
Dotyczy partnerstwa miast Paderborn – Przemyśl.
207. ZB: Samorządowy szczyt. Pogranicze
1995 nr 51/52 s. 5, il.
Polsko-ukraińska konferencja samorządowa w
Przemyślu.
12
208. ZAGRANICZNI partnerzy Przemyśla. Oprac. JP. Pogranicze 1995 nr 43 s. 3, il.
209. ZATORSKI RYSZARD: Intencje rzeszowsko-włoskie. Trybuna 1995 nr 133 s. 13.
210. ZATORSKI RYSZARD: Markowe
oferty rzeszowskie. Trybuna 1995 nr 31 s. 12.
Wymiana ofert gospodarczych między Rzeszowem a niemieckim miastem Wiesbaden.
Współpraca międzynarodowa
zob. też poz. 1469, 2006–9, 2768, 3403, 3426,
3794, 3873
b) Związki z Polonią
211. SKD: Bliżej Polonii. Kur. Podkarp.
1995 nr 14 s. 5, il.
Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie.
212. SAWA ANNA: Festiwal polonijny wypędzony w plener. Nowiny 1995 nr 146 s. 1, 3.
Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie.
213. SZYMCZYK WITOLD: A Town of
Folkloric Festivals. Welcome to Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg 1995 nr 1 s. 28, il.
Festiwal Folklorystycznych Zespołów Polonijnych w Rzeszowie.
Z w i ą z k i z P o l o n i ą zob. też poz.
2904
c) Związki z morzem
214. LENIART JERZY: Morskie marzenie
znad Wisłoka. Nowiny 1995 nr 90 s. 8, il.
Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski.
215. NYCZEK MIECZYSŁAW: Powrót.
Nowiny 1995 nr 96 s. 5, portr., il.
Wspomnienia żeglarza Henryka Jaskuły z Przemyśla.
4. POSZCZEGÓLNE OKRĘGI
I MIEJSCOWOŚCI
Bi esz czady
216. AW: Bieszczady na porcje. Expr. Wiecz.
1995 nr 148 s. 4, il.
Wyprzedaż ziemi w Bieszczadach, woj. krośnieńskie.
225. MALICKI WOJCIECH: Pocztówka z
Chrzanowa. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 28 s. 6, il.
Czarna – g mina, woj. k rośni eńsk i e
226. FOLAND MAGDALENA: Z połonin
do zdroju? Ziel. Sztand. 1995
��������������������
nr 22 s. 1, 12.
D omar adz – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
217. MICHAŁOWSKI WITOLD ST. ������
Bieszczady: „Teren prywatny, wstęp wzbroniony”!!! Raj 1995 nr 4 s. 16–17, il.
227. RAK ROMAN: Kurier z Domaradza.
Kur. Podkarp. 1995 nr 3 s. 5, il.
218. SADECKI JERZY: Ziemia nieznana. Rzeczpospolita 1995 dod. Magazyn nr 1
s.3–13, il.
D ydni a – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
Bircza – g mina, woj. prz emysk i e
219. HRYŃKIW OLGA: Przystanek Bircza. Pogranicze 1995 nr 22 s. 3, il.
B o gori a – g mina,
woj. tarnobrz esk i e
220. (jol): Bogoria. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr
12 s. 3.
Brz e żawa, woj. prz emysk i e
221. HRYŃKIW OLGA: Przystanek Brzeżawa. Pogranicze 1995 nr 12 s. 3, il.
C hmi elni k, woj. rz esz owsk i e
222. KLICH JANUSZ: Mały Rzym ginie.
Gaz. Krak. 1995 nr 196 s. 23, il.
Dotyczy przysiółka.
C hoty ni e c , woj. prz emysk i e
223. MAŁEK ADAM, MATUSZ JÓZEF F.:
Cud mniemany. Nowiny 1995 nr 84 s, 1, 3, il.
C hrzanów – g mina,
woj. tarnobrz esk i e
224. JAWORSKI CZESŁAW: Lniarskie zagłębie. Rozm. Andrzej Capiga. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 42 s. 6, il.
228. JÓZEFCZYK A.: Kurier z Dydni. Kur.
Podkarp. 1995 nr 12 s. 7, il.
Gw iz d aj, woj. prz emysk i e
229. TOMCZYK MAREK: Gwizdaj w koronie. Nowiny 1995 nr 174 s. 7, il.
Har ta, woj. prz emysk i e
230. KONIECZNY GRZEGORZ: Z czego
słynie Harta. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 156
wkładka s. 3, rys.
Hor y ni e c – g mina,
woj. prz emysk i e
231. ZIEMBOLEWSKI Z[BIGNIEW]: Horyńca Zdroju droga do rozbudowy. Pogranicze 1995 nr 9 s. 3, il.
Janów Lub elsk i, woj. tarnobrz esk i e
232. (nep): Janów Lubelski. Trybuna 1995
nr 23 s. 3.
Jarosław, woj. prz emysk i e
WOLNE Królewskie Miasto Jarosław:
1375–1995 = poz. 929
Je zi órko, woj. tarnobrz esk i e
233. TAŃSKA ANNA: Podcięte korzenie.
Nowiny 1995 nr 150 s. 6, il.
13
Ka lni ków, woj. prz emysk i e
Krosno, woje wó dztwo
234. OSTAŁOWSKA LIDIA: Miała Hanka
Monastyr. Gaz. Wyb. 1995 nr 65 dod. Magzayn nr 11 s. 7–11, il.
242. (CZAK): Raport o dwóch dziesięcioleciach. Dz. Pol. 1995 nr 236 s. 20.
Kańczug a – g mina,
woj. prz emysk i e
235. SOŁEK JACEK: Nie liczymy na mannę z nieba. Rozm. Marek Ryndak. Słowo 1995
nr 227 dod. Słowo Rzeszowskie s. I.
Dotyczy bogactw naturalnych, rolnictwa, przemysłu i kultury w woj. krośnieńskim.
243. RAK ROMAN: Tam, gdzie kończy się
Polska. Kur. Podkarp. 1995 nr 11 s. 3, il.
Krosno
Kańczug a, woj. prz emysk i e
244. A.B.: Krosno – This little Cracow. Welcome to Krosno 1995 nr 2 s. 6, il.
SOŁEK J.: Nie liczymy na mannę z nieba
= poz. 235
Kroś ci en ko, woj. k rośni eńsk i e
Kąty, woj. k rośni eńsk i e
245. KLIMPEL STANISŁAW: Byłem w
Krościenku. Bieszczad R. 3 1995 s. 135–143, il.
236. KONIECKA ANNA: Wygładzanie
blizn. Nowiny 1995 nr 159 s. 7, il.
Autor dokonuje konfrontacji obrazu Krościenka swego dzieciństwa z dzisiejszym wyglądem tej
miejscowości.
K limontów – g mina,
woj. tarnobrz esk i e
L e ck a, woj. rz esz owsk i e
237. MATOSZKO KRYSTYNA: Elity znad
Koprzywianki. Nowiny 1995 nr 60 s. 6, portr.
246. TWARDOWSKI JÓZEF: Dziwne Betlejem. Nowiny 1995 nr 248 s. 6, il.
Kolbusz owa, woj. rz esz owsk i e
238. KAMO-CHO-KOLBUSZOWA / oprac.
M. Skowroński. – Kolbuszowa, 1995: il.; 28 cm
Składanka. – Tekst również w jęz. ang.
Kołaczyc e – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
239. RAK ROMAN: Z „Kurierem” w Kołaczycach. Kur. Podkarp. 1995 nr 7 s. 5, il.
Koprzy w ni c a – g mina,
woj. tr anobrz esk i e
240. KRUSZEWIEC-NOWIŃSKA DOROTA: Pod opieką św. Floriana. Rozm. Elżbieta Wojtas-Ciborska. Gospodyni 1995 nr
39/40 s. 19, il.
Korczy na – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
241. RAK ROMAN: Z „Kurierem” w gminie
Koryczna. Kur. Podkarp. 1995 nr 9 s. 6, il.
14
Dotyczy przysiółka Lecki.
L esko, woj. k rośni eńsk i e
247. SZEWCZYK TADEUSZ: Dzień jak co
dzień. Cz. 3–6. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 2 s. 8, il.,
nr 3 s. 8, il., nr 4 s. 6, il., nr 6 s. 8, il.
L e żajsk, woj. rz esz owsk i e
248. KURYLAK MARIUSZ: Trudna rola
dziennikarza. Nowiny 1995 nr 11 s. 4. – Odp.
* SIWAK STANISŁAW: „Trudna rola Trębacza” – odpowiedź autora, Tamże.
Pocz. polem. zob. „Bibliografia woj. krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1994” poz. 273.
249. LEŻAJSK: 1397–1997. – Bydgoszcz:
B.U.R. Media, [1995]. – 32 s.: fot. kolor., 1 pl.;
24 cm
Tekst równol. ang.
Walory turystyczno-przyrodnicze, historia, zabytki, historia browaru Leżajsk, możliwości inwestowania.
250. NEJMAN MAREK: Zielenią pisany.
Wspólnota 1995 nr 32 s. 9, il.
251. TRĘBACZ TADEUSZ: Welcome to
Leżajsk. Welcome to Małopolska 1995 nr 5 s.
17, il.
Mi el e c , woj. rz esz owsk i e
260. WITEK JÓZEF: Mielec from prehistoric days to today. Welcome to Małopolska
1995 nr 8 s. 4, il.
Mielec – historia i dzień dzisiejszy.
Lub acz ów – g mina,
woj. prz emysk i e
Mo d lib orzyc e – g mina,
woj. tarnobrz esk i e
252. KUSEK STANISŁAW: Portret gminy.
Rozm. Roman Ogryzło. Pogranicze 1995 nr
49 s. 2.
261. MATOSZKO KRYSTYNA: Wegetacja. Nowiny 1995 nr 204 s. 7, il.
Lub acz ów, woj. prz emysk i e
253. BEK WIESŁAW: Antonik na zagrodzie... Życie Przemys. 1995 nr 46 s. 5.
Przysiółek Antoniki.
254. LUBACZÓW / tekst Zenon Swatek i in.
– Lubaczów, 1995 – [24] s.: il., plany; 24 cm
Tekst również w jęz. niem.
Ł azy, woj. prz emysk i e
255. HRYŃKIW OLGA: Przysiółek Korea.
Życie Przemys. 1995 nr 38 s. 5, il.
Ł ączk i Brz esk i e,
woj. rz esz owsk i e
256. NICZYPORUK RYSZARD: Pracujemy dla siebie. Nowiny 1995 nr 52 s. 12.
Ł oni ów – g mina,
woj. tarnobrz esk i e
257. (bt): Z miast i gmin regionu. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 48 s. 3.
Majd an Król e wsk i – g mina,
woj. tarnobrz esk i e
258. CEBULA TADEUSZ: Spełnione marzenia. Rozm. W[ojciech] Malicki. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 45 s. 6, portr.
Mi chni ow i e c ,
woj. k rośni eńsk i e
259. TETERA KAZIMIERZ: Bieszczadzka
pętla. Gaz. Krak. 1995 nr 54 s. 9, il.
262. RESZCZYŃSKI JERZY: Jak ocalić takie jagnię... Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 49 s. 1, 6.
Narol, woj. prz emysk i e
263. TOMCZYK MAREK: Pizuny. Nowiny
1995 nr 218 s. 7, il.
Dotyczy przysiółka.
Olszani c a – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
264. STRUŚ MARIAN: Rozdarta gmina.
Nowiny 1995 nr 37 s. 4, il.
Osi ek – g mina,
woj. tarnobrz esk i e
265. SŁODKOWSKI JACENTY: Dużo zyskaliśmy. Rozm. W[ojciech] Malicki. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 37 s. 6, il.
Osi ek Jasi elsk i – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
266. RAK ROMAN: Z „Kurierem” w gminie Osiek Jasielski. Kur. Podkarp. 1995 nr 13
s. 5, il.
Ożarów,
woj. tarnobrz esk i e
267. MATOSZKO KRYSTYNA: Ożarowskie góry i doły. Nowiny 1995 nr 25 s. 5, il.
Pr u chni k, woj. prz emysk i e
268. CIECH PRZEMYSŁAW: Zapomniane
miasto. Życie Przemys. 1995 nr 13 s. 4, il.
15
Prz emyśl
269. HOŁÓWKA JAN: Przemyśl-Błonie.
Pogranicze 1995 nr 50 s. 9, il.
R a kszawa, woj. rz esz owsk i e
OCALIĆ od zapomnienia = poz. 958
Ru d en k a, woj. k rośni eńsk i e
270. SKD: W zgodzie ze sobą i środowiskiem. Kur. Podkarp. 1995 nr 11 s. 1, 4.
Ry manów – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
Ry manów Z drój,
woj. k rośni eńsk i e
MICHALAK J.
Rymanów, Rymanów Zdrój i okolice / J.
Michalak = poz. 272
Rz esz ów
273. KOWAL PAWEŁ R.: Staroniwa – wieś
królewska. Głos Rzeszowa 1995 nr 4 s. 12,
mapa.
Obecnie osiedle.
271. RAK ROMAN: Gdzieś, nad rzeką Tabor. Kur. Podkarp. 1995 nr 10 s. 3, il.
274. WELCOME to Rzeszów. Welcome to
Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg 1995
nr 1 s. 15.
Ry manów, woj. k rośni eńsk i e
275. WYWROCKI JAN: Przystanek... Staroniwa. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 246 s. 5.
272. MICHALAK JANUSZ
Rymanów, Rymanów-Zdrój i okolice / Janusz Michalak. – Krosno: Roksana, 1995.
– 104 s.: fot.; 20 cm. – (Biblioteczka Janusza
Michalaka; 2)
Bibliogr.
Zawiera: Część I: Miasto i uzdrowisko. Środowisko geograficzne. Z kart historii. Dzisiejsze miasto.
Uzdrowisko dawniej i dziś. Lecznictwo uzdrowiskowe. Rozrywki, sport i rekreacja. Spacery na najbliższe wzgórza. Część II: Okolice miasta i uzdrowiska:
sąsiednie miejscowości [Posada Górna, Ladzin,
Wróblik Szlachecki, Klimkówka, Iwonicz Zdrój, Bałucianka, Deszno, Królik Polski, Wisłoczek, Besko,
Sieniawa, Głębokie, Mymoń, Pastwiska, Rudawka
Rymanowska, Tarnawka, Puławy, Wernejówka]:
Dalsze wycieczki piesze. Ciekawe wycieczki samochodowe [Krosno, Miejsce Piastowe, rezerwat
„Prządki” i ruiny zamku „Kamieniec” w Odrzykoniu, Haczów, Kombornia]. Dolina Jasiołki [Jaśliska,
przełom Jasiołki i Przełęcz Dukielska, Pustelnia bł.
Jana z Dukli w Trzcianie, Dukla i „Dolina Śmierci”,
Bóbrka – Muzeum Przemysłu Naftowego, Żarnowiec – Muzeum Marii Konopnickiej]. Na wschód
od miasta i zdroju [Sanok, Lesko, Komańcza]. Na
północ od Rymanowa [Brzozów]. Część III: Urok
tamtych lat. Z wspomnień Anny z Działyńskich Potockiej. Stanisław Wyspiański w uzdrowisku. Dawne
pieśni ludowe okolic Rymanowa.
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1995 nr 185 s. 6;
TULIK JAN, Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 196 s. 2;
(WIR), Dz. Pol. 1995 nr 157 s. 18.
16
S and omi erz,
woj. tarnobrz esk i e
276. (kot): Bieda z gestem. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 38 s. 6.
MATERIAŁY do bibliografii Sandomierszczyzny... =
��������
poz. 3
277. SANDOMIERZ – The Town That is a
Historic Monument. Welcome to Tarnobrzeg
1995 nr 3 s. 25, il.
Osobliwości Sandomierza.
278. ZARZECKI ANDRZEJ: Na siedmiu
wzgórzach. Przyjaciółka 1995 nr 14 s. 40–41, il.
Si eni awa, woj. prz emysk i e
279. W SIENIAWIE odnajdziesz siebie!
Nowiny 1995 nr 128 s. 7, il.
280. ZIOBRO WIESŁAW: Podwójne życie
Sieniawy. Gaz. Krak. 1995 nr 72 s. 9, rys.
Skołyszy n – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
281. RAK ROMAN: Z „Kurierem” w gminie
Skołyszyn. Kur. Podkarp. 1995 nr 8 s. 5, il.
S olina – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
282. J.A.: W nadsolińskiej gminie. Tyg.
Kroś. 1995 nr 9 s. 3, il.
Walory gospodarcze, turystyczne i uzdrowiskowe gminy Solina.
283. RAK ROMAN: Czas rozstrzygnięć.
Kur. Podkarp. 1995 nr 5 s. 3, il.
Sta l owa Wol a, woj. tarnobrz esk i e
GARBACZ D.
Czas nadziei / D. Garbacz = poz. 994
Stasz ów,
woj. tarnobrz esk i e
STASZÓW: Poland = poz. 838
STASZÓW 1525–1995 = poz. 998
Św i ę c any,
woj. k rośni eńsk i e
ŚLAWSKI T.
Święcany: zarys monograficzny / T. Ślawski
= poz. 1000
Trz cini c a, woj. k rośni eńsk i e
287. (r): 600 lat Trzcinicy. Nowe Podkarp.
1995 nr 5 s. 7, il.
Wa l awa, woj. prz emysk i e
TAS J.: Złoty jubileusz Walawy = poz.
1008
Wę g i erk a, woj. prz emysk i e
288. HRYŃKIW O[LGA]: Przystanek Węgierka. Pogranicze 1995 nr 13 s. 3.
Wi l czyc e – g mina,
woj. tarnobrz esk i e
289. GRADZIŃSKI ALBIN: Trud na własny rachunek. Rozm. Anna Kot. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 46 s. 6, il.
Wiśni owa,
woj. tarnobrz esk i e
290. WENDER CZESŁAW: Serce Kołłątaja. Grom. Rol. Pol. 1995 nr 7 s. 1.
Wojasz ów k a – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
Tarłów – g mina,
woj. tarnobrz esk i e
291. JÓZEFCZYK ANDRZEJ: Kurier z Wojaszówki. Kur. Podkarp. 1995 nr 4 s. 5, il.
284. MATOSZKO KRYSTYNA: Między
Orańcem a Walczykiem. Nowiny 1995 nr 236
s, 4, il.
Z a k li ków – g mina,
woj. tarnobrz esk i e
285. WALCZYK LESZEK: Niczego sie nie
wstydzę. Rozm. Anna Kot. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 44 s. 6, portr.
292. (j.s.): Zaklików. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr
12 s. 3.
Z arz e cz e – g mina, woj. prz emysk i e
Tarnow i e c – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
293. (Jas): Perełka w kolii. Życie Przemys.
1995 nr 7 s. 5, il.
286. RAZNOWIECKI ROBERT: Kurierem z Tarnowca. Kur. Podkarp. 1995 nr 3 s.
3. – Polem. * „IGŁA”: Kurierem z Tarnowca
– raz jeszcze! Tamże nr 10 s. 5. – Odp. * ROZNOWIECKI R.: Do trzech razy sztuka. Tamże nr 14 s. 3. – Odp. * „IGŁA”: Nie taki diabeł
straszny. Tamże nr 23 s. 7.
Z aw i chost , woj. tarnobrz esk i e
294. MATOSZKO KRYSTYNA: Między
wczoraj a dziś. Nowiny 1995 nr 125 s. 6, il.
17
5. BIOGRAFIE. PAMIĘTNIKI.
WSPOMNIENIA
300. ADAMSKI ANTONI: Legenda o tragicznej miłości. Nowiny 1995 nr 84 s. 9, il.
O pracowani a dot yczące
c ałoś ci reg ionu
Dotyczy legendy Stanisława i Anny z Kunowy
Oświęcimów i rodowej kaplicy przy kościele Franciszkanów w Krośnie oraz prawdy historycznej na
temat tych postaci.
295. HETMANI Rzeczypospolitej Obojga
Narodów / Łukasz Kądziela [i in.]. – Warszawa,
Bellona, 1995. – 590 s.: il. kolor., portr.; 24 cm
Bibliogr.
M. in. związki z woj. południowo-wschodnimi:
Mikołaja Kamienieckiego, Jana Tarnowskiego, Mikołaja Mieleckiego, Mikołaja Hieronima Sieniawskiego, Hieronima Augustyna Lubomirskiego.
296. KAWALEROWIE Virtuti Militari
1792–1945. T. 4, (1939–1945). Cz. 1 / Grzegorz Łukomski [i in.]; Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie. – Koszalin: Wydaw.
WSI, 1995. – 152, [8] s.: faks., fot., mapy, pl.,
portr.; 23 cm
Bibliogr. przy hasłach.
M. in. biogramy osób związanych z woj. południowo-wschodnimi.
297. SŁOWNIK biograficzny Żywiecczyzny: praca zbiorowa. ����������������������������
T. 1 / [kol. red. Jan
����������
Blitz
i in.]. – Żywiec: „Gazeta Żywiecka”, 1995.
– 243, [1] s.: il. (w tym kolor.), portr.; 24 cm
Bibliogr. przy hasłach. – Indeksy.
Rec. WOLNY KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 274 s. 3.
M. in. dotyczy ludzi związanych z woj. południowo-wschodnimi.
¡
298. (wald): Generał Dobrej Pamięci. Kur.
Podkarp. 1995 nr 1 s. 9.
Dotyczy Stanisława Maczka – związanego poprzez służbę z Rzeszowem, woj. krośnieńskim i
przemyskim.
Woj. k rośnieńsk ie
299. A.J.: Chłopak z Kolorado. Grom. Rol.
Pol. 1995 nr 4 s. 1, 3, il.
Amerykanin Kirk Henwood – mieszkający w
Wołosatem.
18
301. (BH): Jędrek Połonina nie żyje. Dz.
Pol. 1995 nr 206 s. 13 * NICPOŃ HENRYK:
Ballada o Jędrku Połoninie. Sztand. Młod.
1995 nr 198 s. 5, il., portr. * TENŻE: Ballada
o Połoninie. Dz. Pol. 1995 nr 187 s. 15.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 207 s. 1, il.; Nowiny 1995 nr 172 s. 2.
Andrzej Wasielewski – wagabunda i rzeźbiarz
ludowy z Kulasznego.
302. (BH): Prochy dowódcy spoczną w Jaśle. Dz. Pol. 1995 nr 262 s. 12. * (BH): Wrócił
na wieczny spoczynek. Tamże nr 286 s. 20.
* LECHOWSKI WITOLD: Ostania droga jasielskiego dowódcy AK. Nowe Podkarp. 1995
nr 51/52 s. 10, il.
Sylwetka Józefa Modrzejewskiego związanego
z Jasłem.
BATA A.
Korczyna i okolice / A. Bata = poz. 755
303. BATA ARTUR: Zapomniani Chłędowscy. Tyg. Kroś. 1995 nr 2 s. 4, il.
Rodowód rodu Chłędowskich wywodzących
się z Dukielszczyzny.
304. BOROWIEC WŁADYSŁAW: Granice
kompetencji. Nowiny 1995 nr 131 s. 5, rys.
Sylwetka Stanisława Janasa ze Świerzowej.
305. BURGHARDT ANDRZEJ: Bieszczadnicy. Pam. Pol. Tow. Tatrzań. 1995, T. 4,
s. 123–136.
Portrety osadników.
306. CHOMIAK ROMAN
Nasz łemkowski los / Roman Chomiak;
[red. przekł. fragm. łemkowskich, przypisy, nota wydawnicza Antoni Kroh]. – Nowy
Sącz: „SOWy” Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, 1995.
– 105 s.: 1 fot., 1 portr.; 20 cm
¡
307. E.K.: Sanoczanie w „Czarze Par”. Nowe
Podkarp. 1995 nr 12 s. 9.
316. JSL: Natura sanat, medicus curat. Kur.
Podkarp. 1995 nr 23 s. 3.
Agnieszka i Wojciech Stawarczykowie z Sanoka.
Sylwetka bioenergoterapeuty Romana Masłyka
z Głowienki.
308. GAJEWSKI EDMUND: The Curiosities of the Bieszczady. Welcome to Krosno 1995
nr 2 s. 21, il.
Niezwykłe osobowości Bieszczadów „zakapiory
i wagabundzi”.
309. GALOS ST[ANISŁAW]: Z Gułagu
pod Monte Cassino. Nowe Podkarp. 1995 nr
16 s. 6, portr.
Sylwetka majora Augustyna Dębca z Rymanowa.
310. GOŁDA JANUSZ: Z Kazachstanu –
domu niewoli do Polski – ziemi obiecanej. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 205 s. 3, il.
Dotyczy rodziny Jachimiaków w Bystrem.
311. GOŁDA JANUSZ: Żadna władza nie jest
wieczna. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 234 s. 4, il.
Dotyczy Krzysztofa Brossa mieszkającego w
nieistniejącej wsi Teleśnicy Sannej.
312. GORCZYCA EWA: Krawcowa z fantazją. Nowiny 1995 nr 140 s. 6, il.
Sylwetka Małgorzaty Chmiel z Brzozowa.
313. HUĆKO BOGDAN: Z połoniny do
nieba. Dz. Pol. 1995 nr 210 s. 11, il. * NICPOŃ
HENRYK: Ostatnia droga kowboja. Sztand.
Młod. 1995 nr 201 s. 6, portr. * ROSTKOWSKA
NINA: Jędrek taki był. Tyg. Kroś. 1995 nr 3 s. 10,
il. * SIWAK STANISŁAW: Połonina na Szlaku
Zakapiorów. Nowiny 1995 nr 214 s. 6, il.
Także: Nowiny 1995 nr 175 s. 3, pl.
Wspomnienia o Jędrku Połoninie z Bieszczadów.
314. JaL: Ustrzycki jogin. Nowe Podkarp.
1995 nr 46 s. 6, portr. * KALAŃSKI ALEKSANDER, KOCOT HENRYK: Taniec na
szkle. Panorama 1995 nr 37 s. 12–13, il. * MĘKARSKA DOROTA: Healer Bieszczadzkich
połonin. Nowiny 1995 nr 248 s. 13, il.
Stanisław Górski – jogin z Ustrzyk Dolnych.
315. JGF: Kto mnie wspomni? Pogranicze
1995 nr 18 s. 3.
Wincenty Pol, poeta, geograf i jego związki z miejscowościami woj. przemyskiego i krośnieńskiego.
317. JASTRZĘBSKI DOMINIK: Bieszczadnik XXI wieku. Rozm. Marian Struś. Nowiny
1995 nr 111 s. 5, il.
Osiedlenie się w Bieszczadach byłego ministra
polskiego rządu.
318. JAŚKIEWICZ BRONISŁAW: Edward
Trzyna – historyk dziejów społeczno-gospodarczych. Rzesz. Zesz. Nauk. Prawo-Ekon.
1995 t. 18 s. 135–139, Summ.
M. in. ���������������������������������������
zwiazki z Dylągówką, woj. rzeszowskie,
Jasłem, Hartą, woj. przemyskie, Przemyślem i
Krosnem.
319. JĘKOT MIROSŁAW: Trzeba mieć
końskie zdrowie. Rozm. Krzysztof Potaczała.
Gaz. Bieszcz. 1995 nr 15 s. 7, portr.
Związki łódzkiego aktora z Ustrzykami Dolnymi.
320. KACZOROWSKI ANDRZEJ: Minister
rolnikiem. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 13 s. 5, il.
Dominik Jastrzębski – były minister zamieszkały w Dwerniku, obecnie rolnik i hodowca.
KLICH J.: Niezłomny Łemko = poz. 3064
321. KOKOSZKA ELŻBIETA: „Aby nikt
przeze mnie nie cierpiał” Nowe Podkarp.
1995 nr 11 s. 6.
Sylwetka ks. Tadeusza Deptucha związanego z
Rymanowem.
322. KOKOSZKA E[LŻBIETA]: „Ukrainiec
w Polsce”. Nowe Podkarp. 1995 nr 15 s. 6.
Sylwetka Włodzimierza Marczaka ze wsi Pakoszówka.
323. KOŚĆ-KONARZEWSKI JANUSZ:
Niedoceniony bohater. Kur. Podkarp. 1995
nr 16 s. 3.
Sylwetka Stanisława Betleja – działacza ruchu
oporu w Krośnie.
324. KRYGOWSKI WŁADYSŁAW
Góry mojego życia / Władysław Krygowski. – Kraków, 1987.
19
Rec. PIENIĄŻEK MATEUSZ, Życie Przemys.
1995 nr 64 s. 8.
Dotyczy również woj. przemyskiego.
325. LACH LUDWIK: Generał S. Maczek
w Krośnie. Nowe Podkarp. 1995 nr 6 s. 7.
Związki generała z woj. krośnieńskim w czasie
II wojny światowej.
326. LANDAU ZBIGNIEW
Polska Gomułki / Zbigniew Landau. –
Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1995. – 79, [1] s.: fot., portr.; 29 cm
M. in. związki Władysława Gomułki z Krosnem.
327. LUDZIE roku 1994. Nowe Podkarp.
1995 nr 13 s. 1.
Laureaci konkursu „Człowiek Roku”: Lidia
Gajewska z Rajskiego, Edward Gierut z Jasła,
Teodor Gocz z Zyndranowej, Andrzej Janocha
z Krosna, ksiądz Kazimierz Jarema proboszcz
w Jankowcach, Jan Longawa z Krosna, Józef
Oberc z Brzozowa, Benedykt Oleksy z Sanoka,
Jan Szafrański z Krosna i Józef Szymbara z
Sanaka.
328. MACHCEWICZ PAWEŁ: Dysydent
i autokrata. Mówią Wieki 1995 nr 10/11 s.
70–76, il.
Sylwetka Władysława Gomułki polityka, I sekretarza związanego z Krosnem.
329. MACHCEWICZ PAWEŁ
Władysław Gomułka / Paweł Machcewicz.
– Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. – 84, [3] s.: faks., fot., portr.;
29 cm
M. in. związki z Krosnem.
330. NAWROCKI PAWEŁ
Pamiętnik polityczny... / Paweł Nawrocki.
– Warszawa, 1994.
Rec. Z Odrzykonia w świat. Słowo 1995 nr 59
s. 9, il.
Historia Okrzykonia i rodu Nawrockich.
331. NOWAK CZESŁAW: Chuchra Józef. Zesz. Hist. WiN-u 1995 nr 7 s. 227–229,
portr.
Członek NOW, TOW, żołnierz AK z Krosna.
20
332. NOWAK CZESŁAW: Wspomnienie o
„Amazonce”. Nowe Podkarp. 1995 nr 50 s. 6, il.
Sylwetka Marii Grotowskiej – żołnierza NOWAK na Podkarpaciu związana z Jaćmierzem.
333. PABIS ANNA
Ciernista droga / Anna Pabis. – [Gorlice:
Anna Pabis], 1995. – S. 3–173: fot., portr.,
rys.; 21 cm
Autorka związana z Libuszą.
334. POTACZAŁA KRZYSZTOF: Żegnaj
kowboju. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 16 s. 3, il. *
POTOCKI ANDRZEJ: Wolność rozumiał po
swojemu. Tamże s. 7, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 214 s. 1.
Sylwetka Andrzeja Wasielewskiego-Połoniny
związanego z Bieszczadami.
335. POTOCKI ANDRZEJ: Ballada o samotności. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 22 s. 9, il.
Tadeusz Spis z Bieszczad.
336. PRZEPIÓRA ROMAN: Krosno – The
Pioneer Chapter In Polish Aviation. Welcome
to Krosno 1995 nr 2 s. 9, il.
Adam Ostoja Ostaszewski – pionier polskiego
lotnictwa, jego związki z Krosnem.
337. RAK ROMAN: Ludzie roku 1994. Kur.
Podkarp. 1995 nr 1 s. 3.
Dotyczy województwa.
338. RAZNOWIECKI ROBERT: Targi trwają – pokrzywdzeni czekają. Kur. Podkarp. 1995
nr 23 s. 4.
Dotyczy Stanisławy Bieleckiej-Narbuttowicz
właścicielki obiektu zabytkowego w Przybówce.
339. RZĄSA ADAM: Bunt nędzy. Ziel.
Sztand. 1995 nr 34 s. 6.
Wspomnienia autora z dzieciństwa o manifestacjach chłopskich z 1937 r. m. in. w Lesku, Grodzisku Dolnym i Nockowej, Dynowie.
340. SKONKA CZESŁAW
Śladami generała Hallera w 75-lecie zaślubin Polski z morzem / Czesław Skronka.
– Gdańsk: Stowarzyszenie Miłośników Tradycji „Mazurka Dąbrowskiego” – Oddział
Wojewódzki, 1995. – 197 s.; 21 cm
M. in. pobyt generała Józefa Hallera i jego żołnierzy w Bieczu, Jaśle, Lesku i Sanoku oraz Przemyślu i Rzeszowie.
341. SŁOTA JOANNA: Po tytuł najpiękniejszej. Rozm. Elżbieta Kokoszka. Nowe
Podkarp. 1995
��������������������
nr 20 s. 9, il.
Sylwetka “Wicemiss Małopolski” mieszkanki
Trepczy.
STACHOWICZ J.
Miniony czas / J. Srachowicz = poz. 394
342. STACHOWICZ JÓZEF: Profesorowi
Michałowi Urbankowi podzwonne. Rocz. Sanoc. 1995 [T.] 7 s. 199–203, portr.
M. in. związki z Gimnazjum Klasycznym w Sanoku.
343. STRUŚ MARIAN: Biedni bogacze. Nowiny 1995 nr 60 s. 7, il.
Rodzina Mołczanów z Wańkowej.
344. SZELIGA KRZYSZTOF: Niezwykły.
Nowiny 1995 nr 238 s. 7, il.
Dotyczy Jana Furdaka fundatora pomnika A.
Mickiewicza, związanego z Tarnawą Górną.
345. SZENBORN MAREK: Brossa dzika
wojna. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 105 s. 5, il.
Dotyczy Zbigniewa Brossa z Bieszczad.
346. SZKOŁA wokalna w Krośnie. Nowe
Podkarp. 1995 nr 23 s. 5, il.
Sylwetka Marka Wiatra z Jedlicza, organizatora
prywatnej Szkoły Artystycznej.
347. TULIK JAN: Szansa z „Hey”. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 169 s. 1, il.
Sylwetka Patrycji Dubiel z Krosna – laureatki
konkursu „Moje dwa dni z zespołem „Hey” w
Chicago”.
348. TULIK JAN
Świat wynalazków Jana Szczepanika / Jan
Tulik. – Krosno: Muzeum Rzemiosła, 1995.
– 24 s.: fot., portr.; 24 cm. – (Biblioteka Krośnieńska, Biografie; z. 6)
M. in. ��������������������������������������
związki z Krosnem, Korczyną, Zręcinem
i Jasłem.
349. UKOCHALI tę ziemię. Nowe Podkarp.
1995 nr 25 s. 3, il.
Sylwetki Wiesława Niepokoja i Heleny Szubry
społeczników z Krosna.
350. WAWSZCZAK ZBIGNIEW: Polak z
wyboru, humanista z przekonania. Nowiny
1995 nr 27 s. 6, il.
Sylwetka Weigla Rudolfa uczonego związanego
z Jasłem.
351. WILCZAK DARIUSZ: Bies. Kur. Pol.
1995 nr 91 s. 6–7, il.
Sylwetka Antoniego Wojnarowicza z Hoszowa.
352. WILK DARIUSZ: Teatr to cząstka
mnie. Kur. Podkarp. 1995 nr 17 s. 4, il.
Wychowawca młodzieży w Niższym Seminarium Duchownym w Miejscu Piastowym.
353. WOJTOWICZ WIESŁAWA: Bohater
z Czermnej! Nowe Podkarp. 1995 nr 36 s. 6.
Porucznik AK Edward Filipak m. in. związki z
woj. krośnieńskim.
354. WOLWOWICZ TEKLA: Mój start w
zawodzie nauczycielskim. Wspomnienia z
roku 1914. Rocz. Sanoc. 1995 [T.] 7 s. 167–
171, il., portr.
Sanok.
355. Z.S.: Pieski los. Nowe Podkarp. 1995
nr 1 s. 10, rys.
Historia rodziny Staruchowiczów z Załuża.
ZAGÓRZ nad Osławą = poz. 1009
356. ZAJĄC EDWARD: Wspomnienie
pośmiertne o doc. dr. Adamie Fastnachcie.
Rocz. Sanoc. 1995 [T.] 7 s. 205–211, portr.
M. in. związki z Sanokiem. Również bibliografia prac A. Fastnachta.
Woj. przemysk ie
357. ALTERMAN MAŁGORZATA: Miłość w piekle. Gaz. Wyb. 1995 nr 20 s. 9, il.
Sylwetka Edwarda Galińskiego więźnia obozu
w Oświęcimiu, pochodzącego z Jarosławia.
358. ANDRZEJEWSKI ZENON: Przemyskie ślady w Powstaniu Warszawskim. Pogranicze 1995 nr 30 s. 10, portr.
Sylwetki przemyślan biorących udział w Powstaniu Warszawskim.
21
359. ANDRZEJEWSKI ZENON: W służbie „Boga wojny”. Pogranicze 1995 nr 33 s.
10, portr.
Związki płk. Tadeusza Frączka z Przemyślem.
360. BS: Nasz laureat. Pogranicze 1995 nr
23 s. 1, 5, portr.
Sylwetka doktora Jana Hołówki z Przemyśla.
361. BEK WIESŁAW: Rachunki dla św.
Piotra. Życie Przemys. 1995 nr 50 s. 4, il.
Wacław Zathey z Lubaczowa.
362. BEK WIESŁAW: Sokół wolny pośród
wron. Życie Przemys. 1995 nr 56 s. 8, il.
368. DELMANOWICZ DARIUSZ: Przemyślanin na Spitsbergenie. Życie Przemys.
1995 nr 66 s. 11, il.
Adam Pańczyszyn.
369. DOM Sapieżyński oprac. Eustachy Sapieha. – Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN,
1995. – 753 s., [52] s. tabl.: fot., portr.; 25 cm
+ dodatek: 1 k. mapa kolor., 3 k. tabl. genealogiczych.
Indeks.
Bibliogr.
M. in. związki Sapiehów z Krasiczynem.
Sylwetka Waldemara Szybiaka z Lubaczowa.
370. DRAUS JAN: Sędzia Antoni Rachfał.
Stud. Rzesz. 1995 T. 1, s. 153–156.
363. BORYSŁAWSKI R[OMUALD]: Pamiętnik Jana Vita. Pogranicze 1995 nr 12 s.
9, il.
371. DZIEDUSZYCKI WOJCIECH: Uśmiech
hrabiego Tunia. Rozm. Andrzej Piątek. Nowiny
1995 nr 15 s. 1, 3, il.
Wspomnienia z pobytu w Przemyślu w latach
1914–1915.
364. CEBULA HENRYK: Przeworscy Barowie – czarująca para. Pogranicze 1995 nr 19
s. 1–2, rys.
Barbara i Jerzy Bar – para występująca w trzeciej edycji turnieju telewizyjnego „Czaru Par”.
365. CHOLEWIANKA-KRUSZYŃSKA ALDONA
Panny Czartoryskie / Aldona Cholewianka-Kruszyńska. – Warszawa: „Twój Styl”,
1995. – 94, [1] s., [32] s. tabl. kolor.: il., fot.,
portr.; 21 cm
M. in. związki Marii Wirtenberskiej i Zofii Zamoyskiej z Sieniawą i Wysockiem, woj. przemyskie i Łańcutem, woj. rzeszowskie.
366. CYCHOL DARIUSZ: Pan złodziej.
Nie 1995 nr 45 s. 4, il.
Sylwetka Marka Szczurko z Przemyśla.
CZEYKOWSKI S.: Ludzie i słowa = poz.
3731
367. CZUBA ANDRZEJ: Zaklęty w piramidki. Expr. Wiecz. 1995 nr 147 s. 4–5, il.
Sylwetka Mieczysława Komorowskiego z Przemyśla.
22
Sylwetka związana z Przemyślem.
Wojciech Dzieduszycki – pisarz, krytyk muzyczny związany z Zarzeczem.
372. FAL JAN G.: Konkurent Sienkiewicza.
Pogranicze 1995 nr 7 s. 9.
Sylwetka Zygmunta Kaczkowskiego związanego z Przemyślem.
373. GAJERSKI STANISŁAW FRANCISZEK: Głos ziemi. Rozm. Justyna Woś. Nowiny 1995 nr 85 s. 6, portr.
Historyk, laureat nagrody I stopnia im. Fr. Kotuli z Cieszanowa.
374. GALISZ DANIEL: Przemyślanin na
obczyźnie. Pogranicze 1995 nr 36 s. 10.
Sylwetka Tymona Terleckiego.
375. HRYŃKIW OLGA: „Soufiè à la Czartoryski”. Życie Przemys. 1995 nr 29 s. 7, il.
Wspomnienia Franciszka Kornafela z Pełkiń.
376. HUSAR JERZY: Wspomnienie o Hellerczyku – obrońcy Przemyśla w 1918 roku.
Oprac... Pogranicze 1995 nr 12 s. 10, il.
Adolf Męciński z Krzywczy.
377. (Jas): W hołdzie generałowi. Życie
Przemys. 1995 nr 25 s. 4.
Sylwetka generała Antoniego Chruściela „Montera” z Gniewczyny Łańcuckiej”.
378. JABŁOŃSKA HELENA
Dziennik z oblężonego Przemyśla 1914–
1915 / Helena Jabłońska. – Przemyśl, 1994.
386. OGRYZŁO ROMAN: Wielopokoleniowe tradycje młynarskie Brzyskich w Cieszanowie. Pogranicze 1995 nr 36 s. 2, il.
Rec. TEOPLITZ K[RZYSZTOF] T[EODOR],
Wiad. Kult. 1995 nr 9 s. 20; GRYGIEL JAN, Nowiny 1995 nr 48 s. 6.
387. OPAŁEK BOLESŁAW: Nowa mogiła
śp. Jerzego Horvatha – lwowskiego harcerza,
kadeta, żołnierza AK, ps. „Bartosz”. Semper
Fidelis 1995 nr 6 s. 32–34, il.
JAŚKIEWICZ B.: Edward Trzyna – historyk
dziejów społeczno-gospodarczych = poz. 318
JGF: Kto mnie wspomni? = poz. 315
KARDYNAŁ Adam Stefan Sapieha = poz.
5209
379. KROCHMAL JACEK: Sesja naukowa poświęcona pamięci prof. dr. Majżesza
Schorra, Kraków, 16 XI 1993 r. Rocz. ������
Hist.Arch. 1995 [T.] 9 s. 183–184.
M. in. związki z Przemyślem.
KRYGOWSKI W.
Góry mojego życia / W. Krygowski = poz. 324
380. KUCHCIŃSKI MAREK: Józefa Conrada związki z Przemyślem. Życie Przemys.
1995 nr 22 s. 7.
381. KUREK HENRYK: O podglądaniu i
ochronie ptaków. Rozm. R[omuald] Borysławski. Pogranicze 1995 nr 6 s. 5, il.
Ornitolog z Przemyśla.
382. MISZCZAK JAN: Odlot z piekła. Nowiny 1995 nr 248 s. 10, portr.
Tadeusz Kozak ze Stowarzyszenia Abstynentów
„Feniks” w Bolestraszycach”.
383. O.H.: Przystanek Rudawka. Pogranicze 1995 nr 10 s. 3, il.
Michał Mliczek – wróż z Rudawki.
384. oh: Pewności nie ma się nigdy... Życie
Przemys. 1995 nr 62 s. 7, il.
Sylwetka ratownika GOPR-u Jacka Hołuba z
Jarosławia.
385. OGRYZŁO ROMAN: Bogaty żywot
pana Kazimierza. Pogranicze 1995 nr 29 s.
4, il.
Sylwetka Kazimierza Bacewicza – społecznika
z Oleszyc.
M. in. dotyczy mogiły w Łubnie
RZĄSA J.: Bunt nędzy = poz. 339
SKONKA CZ.:
Śladami generała Hallera / Cz. Skonka =
poz. 340
388. SKOWROŃSKI WOJCIECH: Turystyka i sport masowy. Rozm. Ryszard Kosterkiewicz. Życie Przemys. 1995 nr 34 s. 12.
Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu.
389. SOBIEŃ MICHAŁ PS. „WRZOS”:
Przeżycia akowca od sierpnia 1944 do listopada 1947. Stud. Rzesz. 1995 T. 1 s. 141–146.
Wspomnienia akowca z obwodu ZWZ-AK Jarosław.
390. SOŁEK JAN: „Gangster w zawiasach”.
Życie Przemys. 1995 nr 31 s. 4, il.
Kazimierz Kaszluga z Przeworska.
391. SOŁEK JAN: Szczęście na co dzień.
Życie Przemys. 1995 nr 35 s. 7, il.
Rodzina Tadeusza Sawickiego – prezydenta
Przemyśla.
392. SOŁEK JAN: Zakochałam się siedem
razy. Życie Przemys. 1995 nr 24 s. 5, il.
Dotyczy życia prywatnego burmistrza Przeworska Kazimierza Borcza i jego rodziny.
393. SOŁEK JAN: Życie na wysokich obrotach. Życie Przemys. 1995 nr 2 s. 5, il.
Jadwiga i Henryk Gwoździowie z Wólki Małkowej.
394. STACHOWICZ JÓZEF
„Miniony czas”: wspomnienia nauczyciela.
/ Józef Stachowicz. Kraków, 1994
Rec. ŁAGOWSKI BRONISŁAW, Zaginiona formacja. Życie Gosp. 1995 nr 8 s. 8, portr.
23
Dotyczy powojennego okresu pracy w szkolnictwie oraz stosunków panujących w galicyjskich
wsiach. Związki z Przemyślem i Sanokiem.
395. SZCZEPAŃSKI STANISŁAW: Historia pewnego mordu. Głos Rzeszowa 1995 nr 7
s. 14, wkładka s. VII, portr.
Wspomnienia Józefa Mazurkiewicza z obozu
jeńców sowieckich w Pełkiniach.
396. SZOZDA ALICJA: Przeworski słownik biograficzny. Przewor. Zapiski Hist. 1995
t. 2 s. 309–315.
Henryk Lubomirski, Jerzy Lubomirski, Ferdynand Władysław Czaplicki.
397. SZWIC JACEK: Z koroną i bez korony. Życie Przemys. 1995 nr 62 s. 8, il.
Miss Jarosławia Anna Starest.
398. TWARDOWSKI JÓZEF: Prawda wciąż
nie ujawniona. Nowiny 1995 nr 180 s. 5, portr.
Sylwetka działacza ludowego Władysława Kojdera z Grzęski.
399.(Wib): Chyba Pan Jezus o mnie zapomniał... Życie Przemys. 1995 nr 36 s. 7, il.
405. ZAGÓRSKI ANDRZEJ: Major Wojciech Szczepański. Stud. Rzesz. 1995 T. 1 s.
151–153 * TENŻE: Szczepański Wojciech.
Zesz. Hist. WiN-u 1995 nr 6 s. 237–239, portr.
Sylwetka związana z Żurawiczkami.
Woj. rzeszowsk ie
406. BOCZAR WŁADYSŁAW: Taki mały
ślad. Dz. Pol. 1995 nr 231 s. 23.
Wspomnienia z 1944 r. dotyczące Jana Mika z
Rzeszowa.
407. BOROWIEC WŁADYSŁAW: Perpetuum Mobile. Nowiny 1995 nr 91 s. 7, il.
Sylwetka Feliksa Jamuły z Rzeszowa.
408. BRZĘK GABRIEL
Ksiądz Michał Pilipiec („Ski”): bohater i męczennik sprawy polskiej / Gabriel Brzek („Dewajtis”). – Lublin: Norberlinum, 1995. – 63,
[1] s., [8] s. tabl.: 1 faks., fot., portr.; 20 cm
Wikariusz parafii w Błażowej, kapelan AK, zamordowany w 1944 r. przez UB.
Anna Strycharz 100-letnia mieszkanka Lubaczowa.
CHOLEWIANKA-KRUSZYŃSKA A.
Panny Czartoryskie / A. CholewiankaKruszyńska = poz. 365
400. WAŻNY MARIAN: Odszedł gawędziarz i partyzant. Pogranicze 1995 nr 2 s. 13,
portr.
409. CIEŚLA RYSZARD: Nie ma specjalnych życzeń dla śpiewaka. Rozm. Jaromir
Kwiatkowski. Nowiny 1995 nr 41 s. 6, portr.
Jan Barandowski z Cieszanowa.
401. WŁODEK LESZEK: Ostania przemyska
księżna. Pogranicze 1995 nr 46 s. 10, il., rys.
Dotyczy rodu Lubomirskich.
402. WOŚ JUSTYNA: Miłość stulecia. Nowiny 1995 nr 109 s. 5.
Związki rodziny Fredrów z woj. przemyskim.
403. ZAGÓRSKI ANDRZEJ: Bartuś Julian. Zesz. Hist. WiN-u 1995 nr 6 s. 219–221,
portr.
Sylwetka działacza WiN z Ubieszyna.
404. ZAGÓRSKI ANDRZEJ: Koba Władysław Antoni. Zesz. Hist. WiN-u 1995 nr 6 s.
227–229, portr.
Sylwetka działacza WiN z Jarosławia.
24
Sylwetka solisty Teatru Wielkiego w Warszawie
i jego związki z Rzeszowem.
410. CZARNIK WITOLD: „Ptasi instynkt”.
Rozm. Władysław Zieliński. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 266 s. 5, il.
Sylwetka pilota związanego z Boguchwałą.
411. CZUBA KRYSTYNA
Są takie kobiety / Krystyna Czuba. – Warszawa: Soli Deo, 1995. – 117, [3] s.: portr.; 20 cm
M. in. dotyczy Barbary Frączek, lekarki z Rzeszowa.
412. DLA Ciebie Ojczyzno: wspomnienia mieszkańców Boguchwały 1939–1946 /
wspomnienia zebrała Aniela Brudek. – Rzeszów: „Aniela Brudek”, 1995. – 27 s.: faks.,
fot., portr.; 21 cm
Autorzy wspomnień: Helena Buczek, Jan Deręgowski, Bronisław Deręgowski, Władysław Rojek,
Tadeusz Rusinek, Julian Tama.
413. DRAUS JAN: Ludwik Więcław. Stud.
Rzesz. 1995 t. 2 s. 219–225.
Działacz konspiracyjny w Narodowej Organizacji Wojskowej związany z Leżajskiem.
414. DUBIEL DARIUSZ: Jak wielki Solski
zagrał w Łańcucie. Nowiny 1995 nr 202 s. 7, il.
415. DUSIŃSKA HALINA
Stanisław Konopka 1986 –1982: zarys monograficzny / Halina Dusińska. – Warszawa:
Główna Biblioteka Lekarska, 1995. – 363 s.,
[1] k. portr. kolor.: faks., fot., il., portr., tab.;
25 cm. – (Monografie).
Indeks.
M. in. związki z Rzeszowem.
416. 10 [DZIESIĄTY] Pułk Strzelców Konnych: wspomnienia: dedykowane pamięci
wszystkich Dziesiątaków / kom. red. Teresa
Skinder-Suchcitz. – Londyn: Koło 10 Pułku
Strzelców Konnych, 1995. – 108 s.: fot., il.,
mapki; 24 cm
M. in. związki z Łańcutem.
417. GUZIK KRZYSZTOF: Podróże są jak
narkotyk. Rozm. Piotr Cyrek. Nowiny 1995
nr 40 s. 14, il.
Sylwetka obieżyświata z Rzeszowa.
418. J.N.: Pułkownik. Głos Rzeszowa 1995
nr 8 dod. Witryna
������������������
s. VI, il.
Dotyczy Marcina Borelowskiego – rzeszowskiego rzemieślnika i powstańca z 1863 r.
419. (jer): Rzeszowski mistrz nokautu. Nowiny 1995 nr 67 s. 3, il.
Paweł Kardyś z Rzeszowa.
JAŚKIEWICZ B.: Edward Trzyna – historyk dziejów społeczno-gospodarczych = poz.
318
420. JECZEŃ-BISKUPSKA URSZULA: 10
lat śpiewania. Rozm. Stanisław Żyracki. Nowiny 1995 nr 234 s. 5, il.
Założycielka i dyrygentka Katedralnego Chóru
Chłopięco-Męskiego w Rzeszowie.
421. KOLANO ELŻBIETA: Róże na jedwabiu. Nowiny 1995 nr 248 s. 7, portr.
Barbara Frend z Rzeszowa, laureatka konkursu
„Burdy”.
422. KOLIŃSKA KRYSTYNA: Ostania wyprawa hrabiego Potockiego. Expr. Wiecz. 1995
nr 162 s. 15, il.
Dzieje rodu Potockich z Łańcuta.
423. KOPACZEWSKI ANTONI: Mocny
haust wolności. Rozm. Janusz Klich. Gaz.
Krak. 1995 nr 221 s. 15, il.
Sylwetka Antoniego Kopaczewskiego działacza
„Solidarności” w Rzeszowie.
424. KOWAL PAWEŁ R.: Roman Krogulski. Głos Rzeszowa 1995 nr 11 dod. Witryna
nr 11 s. III, il.
Prezydent Rzeszowa w latach 1933–1935.
425. KUT LESZEK: „Sokołem” na Kasprowy. Rozm. Janusz Pawlak. Nowiny 1995 nr
153 s. 6, portr.
Kolekcjoner pojazdów zabytkowych z Rzeszowa.
426. KWIATKOWSKI JAROMIR: Rodzice
misjonarzy. Nowiny 1995 nr 76 s. 6, il.
Sylwetki Janiny i Henryka Kaszubów z Rzeszowa.
427. KWIATKOWSKI JAROMIR: Trudna
droga do nieba. Nowiny 1995 nr 209 s. 1, 6–7, il.
Wspomnienia o Małgorzacie Krawczyk z Żołyni.
428. LASOTA CECYLIA: W imię solidarności. Głos Rzeszowa 1995 nr 4 s. 7, rys.
Sylwetka Grażyny Tomczyk związanej z Rzeszowem.
429. LUBAS JERZY: Drewniane oko. Rozm.
Wanda Mołoń. Nowiny 1995 nr 15 s. 16,
portr.
Jerzy Lubas z Rzeszowa uhonorowany przez
Polskie Stowarzyszenie Wideofilmowców w konkursie „VIDEO ŚLUB ‘94”.
430. ŁOKAJOWA HALINA: Stare jest
piękne. Nowiny 1995 nr 96 s. 7, il.
Bożena i Zbigniew Pestowie z Leżajska wyróżnieni w konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki na
najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego.
25
431. ŁOKAJOWA HALINA: 65 lat razem.
Nowiny 1995 nr 106 s. 12, il.
442. OSTASZ GRZEGORZ: Antoni Kościółek. Stud. Rzesz. 1995 t. 2 s. 232–235.
Maria i Bronisław Pyszowie mistrzowie haftu
artystycznego z Błażowej.
Działacz konspiracyjny w AK, a następnie WiN,
związany m. in. z Dzikowcem i Rzeszowem.
432. MAJKA JERZY: Patron rzeszowskiej
Brygady Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza. Głos Rzeszowa 1995 nr 5 s. 16, portr.
443. OSTASZ GRZEGORZ: Rząsa Leopold. Zesz. Hist. WiN-u 1995 nr 7 s. 245–
247, il.
Związany z Rzeszowem.
433. MATOSZKO KRYSTYNA: Pierwsze
nazwisko. Nowiny 1995 nr 35 s. 5, il.
Historia rodziny Babiarzów z Rakszawy.
434. MATUSZ JÓZEF F.: Chce mi się żyć.
Nowiny 1995 nr 75 s. 7.
Sylwetka Antoniego Cyprysia z Rzeszowa.
435. MIKUŁA STANISŁAW: Ponad pół
wieku na promie. Głos Rzeszowa 1995 nr 2
s. 15, il.
Stanisław Nitka z Rzeszowa.
436. MOŁOŃ WANDA: Hiacynty we włosach. Nowiny 1995 nr 46 s. 6.
Żołnierz AK z Drabinianki, obecnie dzielnicy
Rzeszowa.
444. OSTROWSKI WACŁAW: Kombatant
– pamiętnikarz. Oprac... Nowiny 1995 nr 52
s. 12.
Wspomnienia Stanisława Kiszki z Rzeszowa
dotyczące wojny 1939.
445. PARTYKA JAN: Świadectwa historii.
Rozm. Jerzy Majka. Nowiny 1995 nr 15 s. 5, il.
Rzeszowski kolekcjoner polskich pamiątek wojskowych.
446. PAWEŁEK JULIAN: Miłosierdzie w
złotówkach. Rozm. Wanda Mołoń. Nowiny
1995 nr 9 s. 8, portr.
Irena Rogolińska z Rzeszowa uczestniczka Powstania Warszawskiego.
Przewodniczący Oddziału Terenowego „Civitas
Christiana” w Rzeszowie.
437. MOŁOŃ WANDA: Takie życie gorliwe. Nowiny 1995 nr 225 s. 6, il.
50 lat Gminnej Spółdzielni HandlowoProdukcyjnej w Błażowej = poz. 2233
Profesor Włodzimierz Szlezyngier związany z
Rzeszowem.
438. NIEBUDEK JAN: Kwiatek dla Adeli.
Nowiny 1995 nr 48 s. 4, il.
Sylwetka budowlańca – Adeli Kluzy ze wsi Chałupki Dębniańskie.
439. NIEBUDEK JAN: Siła ducha. Nowiny
1995 nr 140 s. 6, il.
Sylwetka Tadeusza Kołodzieja z Błażowej.
440. NIEMIEC MARTA: Porucznik Eugeniusz Kaszowski – wspomnienie. Głos Rzeszowa 1995 nr 2 wkładka.
50 lat Liceum Ogólnokształcącego im. A.
Mickiewicza w Żołyni = poz. 3949
50 lat Liceum Ogólnokształcącego im. W.
Orkana w Tyczynie = poz. 3950
447. PLĘS ANDRZEJ: Baba – chłop. Nowiny 1995 nr 120 s. 8, il.
Emilia Czaja kowal z Niedźwiady.
448. POLEK WACŁAW: Leopold Rząsa.
Stud. Rzesz. 1995 t. 2 s. 228–229.
Żołnierz września 1939 r. i konspiracji AK
związany z Jasionką.
Konspiracyjna działalność w ZWZ-AK, a następnie od 1945 r. w Zrzeszeniu WiN, stracony na
zamku w Rzeszowie w 1949 r. związany z Rzeszowem.
441. NOWAK JANUARY: Wspomnienie o
„Dziadku”. Głos Rzeszowa 1995 nr 4 wkładka
s. VII, portr.
449. PRZEPIÓRA ROMAN: Człowiek o
ptasim instynkcie. Nowiny 1995 nr 177 s. 7,
portr.
Franciszek Kotula z Rzeszowa.
26
Sylwetka pilota Janusza Trzeciaka z Rzeszowa.
450. RAFALSKA KAZIMIERA
Wspomnienia polskiej nauczycielki z lat
1939–1948 / Kazimiera Rafalska. – Brzozów;
Sanok; Muzeum Regionalne im. A. Fastnachta, 1995. – 252, [1] s: 1 faks., fot., 1 portr., rys.;
24 cm
M. in. dotyczy Grodziska.
451. RAKUŚ ANNA: Są w naszej Małej Ojczyźnie. Głos Rzeszowa 1995 nr 2 s. 16, il.
Laureaci Nagród Miasta Rzeszowa za 1994 rok.
452. REWER STANISŁAW: Sprawa Franciszka Grada. Stud. Rzesz. 1995 t. 1 s. 163–
165.
Sylwetka związana z Markową.
453. RUTKOWSKI KRZYSZTOF: Z Rzeszowa na naukowy Parnas. Expr. Wiecz. 1995
nr 183 s. 2.
Związki Julesa Horowitza – specjalisty od energii atomowej z Rzeszowem.
454. RYMKIEWICZ ZENON JÓZEF
Za co byłem wywieziony, jak tam było?:
wspomnienia Zenka „Sybiraka” / Zenon
Józef Rymkiewicz. – Leżajsk: nakł. Wydaw.
Czasopisma Katolickiego „Siewca”, 1995.
– 16 s.: faks., fot.; 21 cm
Opis wg okładki.
Autor wspomnień związany z Żołynią.
RZĄSA A.: Bunt nędzy = poz. 339
455. (si): Zieleń zbroczona krwią. Nowiny
1995 nr 133 s. 7.
Sylwetka Jakuba Darochy z Sokołowa Młp.
456. (SL): Uosabiał wolę walki i nadzieję.
Nowiny 1995 nr 96 s. 3, il.
Gen. Władysław Sikorski związany z Tuszowem
Narodowym.
457. SKARBEK AGNIESZKA: ... ślad pozostawiony. Dz. Pol. 1995 nr 10 s. 5.
458. STRZAŁKOWSKI PIOTR, UMIĘCKA
MAGDALENA: Głuszek wie, dlaczego się
trzęsie. Expr. Wiecz. 1995 nr 149 s. 4–5, portr.
Sylwetka Mariana Głuszka – naukowca amatora
z Łańcuta.
459. SZCZEPAŃSKI JÓZEF ANDRZEJ
Ja w Polskę, Mamo, tak wierzę i w świętość
naszej sprawy: wiersze / Józef Andrzej Szczepański; wstęp, objaśnienia i przypisy Janusz
Krężel; recenzja wierszy Janusz Koryl. – Mielec; Tarnów: nakł. Janusza Krężela, Marka
Czarnoty, Teresy Wepsięć, 1995. – 69 s.: fot.,
portr.; 20 cm
M. in. związki autora z Rzeszowem.
460. SZELIGA KRZYSZTOF: Dzień Pamięci o Ofiarach Komunizmu. Nowiny 1995
nr 43 s. 3.
Sylwetki osób tworzących IV Zarząd Główny
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość związanych z
Rzeszowem i okolicami.
461. SZELIGA KRZYSZTOF: Nocny wypad z Twierdzy Tobruk. Nowiny 1995 nr 234
s. 6, il.
Sylwetka ppłk. Stanisława Jandzisia z Rzeszowa.
462. SZELIGA KRZYSZTOF: Sto lat. Nowiny 1995 nr 111 s. 6, portr.
Sylwetka Władysława Pączka z Mogielnicy.
463. SZPUNAR STANISŁAW: W pierwszym transporcie. Rozm. Krzysztof Szeliga.
Nowiny 1995 nr 20 s. 7, portr.
Więzień obozu w Oświęcimiu z Rzeszowa.
464. TOCHMAN KRZYSZTOF A.: Kapitan
Jan Smela. Stud. Rzesz. 1995 t. 2. s. [211]–214.
Żołnierz AK związany z Rzeszowem.
465. TOCHMAN KRZYSZTOF A.: Major
Wacław Kopisto ps. „Kra”. Stud. Rzesz. 1995
t. 1 s. 147–149.
Sylwetka związana z Łańcutem.
Fragmenty listów i dokumentów o Jerzym Pleśniarowiczu z Rzeszowa.
TRZCIANA: szkice z dziejów wsi... = poz.
1006
SKONKA CZ.
Śladami generała Hallera / Cz. Skonka =
poz. 340
466. WIKTOR ARTUR: Między Krakowem a Boguchwałą. Czas Krak. 1995 nr 138
s. 13, il.
27
Dotyczy rodu Straszewskich właścicieli Boguchwały.
476. BORZĘCKI JAN ADAM: Niewolnicy
krajobrazu. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 3 s. 9.
467. WÓJCIK ZBIGNIEW K.: Ksiądz Józef
Czyż. Stud. Rzesz. 1995 t. 2 s. 215–218.
Sylwetki: Stanisław Czernik z Zochcina i Stanisław Młodożeniec z Dobrocic.
Żołnierz organizacji Państwa Podziemnego
podczas II wojny światowej, związany z Rzeszowem i regionem rzeszowskim.
477. CIMEK HENRYK
Tomasz Dąbal 1890–1937 / Henryk Cimek.
– Rzeszów, 1993.
468. WÓJCIK ZBIGNIEW K.: Ksiądz kapitan Michał Sternal. Stud. Rzesz. 1995 t. 1 s.
149–150.
Rec. ZAPOROWSKI ZBIGNIEW, Stud. Hist.
������
1995 nr 1 s. 118–121.
Sylwetka związana z Bratkowicami.
469. ZAGÓRSKI ANDRZEJ: Józef Batory, ps. „Argus”, „Orkan”, „Wojtek”, „August”,
(1914–1951), oficer AK, działacz WiN. Stud.
Rzesz. 1995 t. 2 s. 226–227.
Związany z Werynią i Kolbuszową.
470. ZATORSKI RYSZARD: Niewolnicy
III Rzeszy. Trybuna 1995 nr 68 s. 12.
Włodzimierz Cieśla z Rzeszowa – członek Prezydium Weteranów Pracy OPZZ.
471. ZIELIŃSKI WIESŁAW: O „Brutusie”,
legendarnym żołnierzu. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 257 s. 3, il.
Sylwetka żołnierza Armii Krajowej, oraz WiN
Władysława Strumskiego z Przybyszówki.
472. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Z archiwum
o Lubomirskich. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
139 s. 3, il.
Dotyczy historii właścicieli Rzeszowa.
473. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Złotousty pan
Jerzy. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 268 s. 3.
Wspomnienia o Jerzym Pleśniarowiczu związanym z Rzeszowem.
Woj. t ar nobrzesk ie
474. BORZĘCKI JAN ADAM: Być człowiekiem. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 10 s. 1, 5, il.
478. GASS ANDRZEJ: Mikołaja Marczyka
katyńskie przypadki. Expr. Wiecz. 1995 nr
133 s. 5, il.
Historia frezera z Zakładów Zbrojeniowych w
Stalowej Woli, który był w Katyniu podczas ekshumacji.
479. GRĄDZIEL KRZYSZTOF: Edward
Szylko (1900–1957) – zapomniany regionalista. Zesz. Sand. 1995 nr 3 s. 34–35, portr.
Związki z Sandomierzem i Ożarowem.
480. KONIECKA ANNA: Ja w konkury a
ona śpi. Nowiny 1995 nr 150 s. 6, il.
Związki Edwarda Szemraja z Buffalo z Zagorzycami.
481. KOZICKI ANDRZEJ: Gorycz życia.
Nowiny 1995 nr 35 s. 11, il.
Wspomnienia Władysława Cebuli ze wsi Jawołęsy.
482. KRASIŃSKI JÓZEF: Kapłan, żołnierz,
więzień, uczony: (sylwetka śp. ks. profesora
Jana Stępnia). Zesz. Sand. 1995 nr 3 s. 52–54,
portr.
Urodzony w Osieku.
483. ŁUKASZEK ANDRZEJ: Jacka Leptacza przygoda z tańcem. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr
8 s. 8, il.
Tarnobrzeżanin w zespole „Mazowsze”.
484. MADEJ BOGDAN: Między Niemnem
a Sanem. (II). Kresy 1995 nr 23 s. 189–197.
Wspomnienia z okresu II wojny światowej dotyczące rodziny Lasotów z Przepiórowa.
M. in. wspomnienia dotyczące woj. tarnobrzeskiego.
475. BORZĘCKI JAN A[DAM]: Gołąb na
dachu. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 38 s. 7, il.
485. MALICKI WOJCIECH: Mikrus i inni...
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 18 s. 7, il.
Maria Sekuła mieszkanka Zrębina.
28
Sylwetka Ryszarda Statucha z Sandomierza.
486. MALICKI WOJCIECH: Sprawiedliwy. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 2 s. 4.
496. SUROWANIEC ZDZISŁAW: Jasne
smugi na błękicie. Wieści 1995 nr 20 s. 5.
Edward Winiarski mieszkaniec Grębowa, odznaczony medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”.
Maria Niemiec – pilot zawodowy z Charzewic
– Stalowej Woli.
487. MYJAK JÓZEF
Katyń: przerwane życiorysy / Józef Myjak.
– Sandomierz: Myjakpress, 1995. – 31 s.: rys.;
21 cm. – (Sandomierskie Zeszyty Biograficzne. Cmentarz Katedralny w Sandomierzu; 1).
Sylwetki związane z woj. tarnobrzeskim.
488. NYCZEK MIECZYSŁAW: Ziarnko
różańca. Nowiny 1995 nr 135 s. 7, il.
Wspomnienia wojenne ks. Stanisława Grębskiego z Pysznicy.
489. ORŁOWSKA BEATA: Najstarsza sandomierzanka. Nowiny 1995 nr 174 s.. 6.
Także: Tyg. Nadwiśl. 1995
��������������������
nr 37 s. 3, il.
Sylwetka Marii Kotowicz z Sandomierza.
490. RESZCZYŃSKI JERZY: Z zazdrości
ptakom... Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 32 s. 1, 7, il.
497. SZPLIT ANITA: W muzykującej rodzinie. Kobieta i Życie 1995 nr 36 s. 4–5, il.
Rodzina Steczkowskich ze Stalowej Woli.
498. SZWEDO BOGUSŁAW: Bez zadośćuczynienia. Nowiny 1995 nr 30 s. 6, il.
Wspomnienia rodzeństwa Zofii i Feliksa Ramosów ze wsi Maśnik dotyczące 1947 r.
499. SZWEDO BOGUSŁAW: Pamięci pułkownika „Lina”. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 29 s.
8, portr.
Sylwetka Antoniego Żółkiewskiego – inspektora sandomierskiego AK.
500. SZWEDO BOGUSŁAW: Zestrzelili go
nad Francją. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 49 s. 8, il.
Sylwetka Michała Latawca – żołnierza kampanii wrześniowej z Majdanu Zbydniowskiego.
Edward Paterek – konstruktor amator ze Stalowej Woli.
501. TARNOWSCY na Dzikowie: kalendarium. Oprac. T.Z. Tarnobrzes. Zesz. ������
Hist.
1995 nr 11 s. 11.
491. SADŁOCHA WŁADYSŁAW: Wspomnienia sprzed lat 75-ciu. Ziel. Sztand. 1995
�����
nr 34 s. 7.
502. TARNOWSKI ADAM: Kronika Dzikowska. Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1995 nr 11 s.
3–10, il.
Michał Dudek z Kamieńca.
492. SOBOLEWSKI WINCENTY: Sandomierz – jesień 1944: (fragmenty z Dziennika). Oprac. Krzysztof Burek. Zesz. Sand.
1995 nr 3 s. 57–59, il.
493. STACHIEWICZ JACEK: Obywatele.
Nowiny 1995 nr 87 s. 5–6, il.
Sylwetki Józefa Chciuka, Stanisława Szymczyka
i Stanisława Owczarka pierwszych pracowników
huty w Stalowej Woli.
494. STADNIK JANINA: Stanisław Bąk
(1900–1981): językoznawca rodem z Grębowa. Zesz. Sand. 1995 nr 2 s. 40–44, portr.
495. STECZKOWSKA JUSTYNA: Mam
talent. Życie Warsz. 1995 nr 128 dod. Niedziela s. 6, il.
Piosenkarka związana ze Stalową Wolą.
Fragment kroniki rodzinnej Tarnowskich z Tarnobrzega.
503. TARNOWSKI JAN: W cieniu przodków. Rozm. Tadeusz Zych. Tarnobrzes. Zesz.
Hist. 1995 nr 11 s. 45–47, portr.
Syn Artura Tarnowskiego, ostatniego dziedzica
Dzikowa, m. in. na temat powojennych losów ojca.
504. TOCHMAN KRZYSZTOF A.
Słownik biograficzny cichociemnych /
Krzysztof A. Tochman. – Oleśnica, 1994.
Rec. KOPACZ B., Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 2 s. 9, il.
505. TRZASKA BOGUMIŁA: Pół wieku
miłości. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 51 s. 4, il.
Stanisława i Józef Mularczykowie z Blinowia.
506. UNIMSKI JERZY: Światowa kariera
stalowowolskiego „Obserwatora”. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 26 s. 11.
29
Sylwetka Tomasza Walawskiego ze Stalowej
Woli.
507. (wel): Proces kanonizacyjny ks. prof.
Wincentego Granata. Nowiny 1995 nr 113 s. 3.
Sylwetka wieloletniego rektora KUL-u związanego z Ćmielowem.
508. WOJTECZKA TADEUSZ: Gołąb w
przestworzach. Rozm. Janina Skalska. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 15 s. 10, il.
Prezes Oddziału i Okręgu Polskiego Związku
Hodowców Gołębi Pocztowych w Tarnobrzegu.
509. ZDZISŁAW Tarnowski. Tarnobrzes.
Zesz. Hist.
������ 1995 nr 11 s. 30–33.
Związany z Dzikowem, obecnie dzielnicą Tarnobrzega.
510. ZYCH TADEUSZ: Juliusz Tarnowski.
Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1995 nr 11 s. 26–29,
portr., bibliogr.
Związany z Dzikowem, obecnie dzielnicą Tarnobrzega, zginął w Powstaniu Styczniowym.
Biografie zob. też. 4, 820, 920, 938, 971, 984,
987, 1003, 1035, 1046, 1103, 1129, 1131, 1147,
1150, 1153, 1158, 1176, 1199–202, 1204, 1473,
1493, 1495, 1506, 1509, 1526, 1540–42, 1548,
1571, 1730, 1811, 1975–76, 1978, 2044–45,
2048, 2054–55, 2057, 2059, 2063, 2069, 2078,
2082, 2138, 2144–45, 2155, 2166, 2425, 2439,
2492, 2494, 2505, 2608, 2662, 2667, 2671, 2675,
2682, 2685, 2688, 2690–92, 2695, 2699–705,
2709–10, 2713, 2718, 2722–24, 2732, 2745,
2762, 2771, 2842, 2863, 2868, 2872, 2876,
2878, 2925, 3135, 3154, 3162, 3165, 3167–68,
3172, 3175, 3180, 3191–92, 3202, 3223, 3230–
30
31, 3282, 3295, 3302, 3305, 3337, 3339, 3347,
3370, 3388, 3453, 3474, 3495, 3503, 3506–07,
3513, 3554, 3564, 3608, 3625, 3538, 3645,
3649, 3655, 3657–59, 3677, 3684, 3700, 3711,
3714 –15, 3717, 3744, 3748, 3753–54, 3785,
3792, 3797, 3852, 3866–67, 3876, 3881, 3922,
3935, 3952, 3969, 3980, 3989, 3991, 3997, 4177,
4204, 4217, 4225, 4237, 4243, 4250, 4261, 4269,
4272–73, 4280, 4291, 4299, 4307, 4334, 4350,
4363, 4365, 4367, 4377–78, 4382, 4386, 4396,
4399, 4401–3, 4406, 4414–15, 4417, 4425–26,
4428–30, 4433, 4435, 4439, 4455, 4457–59,
4461, 4463–64, 4467, 4470, 4473, 4486, 4494,
4498, 4507, 4511, 5426, 4528, 4532, 4536–38,
4540, 4543, 4545, 4558–60, 4564, 4567, 4569,
4586, 4591, 4599, 4602, 4615, 4617–26, 4628,
4631–33, 4636–37, 4639, 4641, 4644–45, 4648,
4650, 4652, 4655–58, 4660–61, 4666, 4673,
4690, 4810, 4827, 4851, 4859, 4899, 4903,
4905–8, 4910, 4912–13, 4915, 4917, 4920–21,
4923–28, 4931, 4935, 4937, 4939–40, 4943–48,
4950, 4952, 4955, 4959–64, 4966–67, 4969–70,
4973, 4975, 4981–86, 4990, 5004, 5006–7,
5041, 5057, 5075, 5080, 5083–85, 5089, 5093,
5095–96, 5134, 5139–41, 5144–46, 5149, 5151,
5157, 5163–65, 5169, 5171, 5173–75, 5178–82,
5187–92, 5194, 5200, 5202–3, 5210–11, 5213,
5217, 5227, 5229–30, 5239, 5241, 5244–45,
5250, 5252, 5254, 5256, 5258, 5260, 5263,
5269, 5271–72, 5274, 5277, 5278, 5293–94,
5329, 5334, 5343, 5354, 5377
W s p o m n i e n i a zob. też poz. 215, 245,
272, 780, 908, 921, 923, 1006, 1069, 1082,
1092, 1106, 1116, 1132, 1147, 1173–74, 1177,
1180, 1193, 2181, 2770, 2632, 4557, 4654,
5173, 5356
II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
1. MAPY. PLANY
511. ATLAS historyczny Polski / pod red.
Stanisława Trawkowskiego. [T.] 2: Województwo Sandomierskie w drugiej połowie
XVI wieku – Warszawa, 1993.
Rec. GULDON ZENON, Rocz. Muz. Nar. Kiel.
T. 18: 1995 s. 436–437; SZCZYGIEŁ RYSZARD,
Zesz. Sand. 1995 z. 3 s. 60–61; WILSKA MAŁGORZATA Tamże s. 62.
512. BIESZCZADY: mapa turystyczna =
tourist map = turistická mapa = Touristenkarte / red. Zofia Awłasewicz, Urszula Cichowska; red. tech. Wanda Łyżwińska; treść
turyst. oprac. na podstawie mater. Stanisława
Kłosa. – Wyd. 16 / red. Antoni Kieniewicz
– 1 : 75 000. – Warszawa; Wrocław: Polskie
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1995. – 1
mapa: kolor.; 85x72 cm, złoż. 22x13 cm
Legenda także ang., czes., niem. – Na odwr.
treść turyst.
513. CIOŁKOSZ ANDRZEJ, OSTROWSKI
MAREK
Atlas zdjęć satelitarnych Polski / Andrzej
Ciołkosz, Marek Ostrowski. – Warszawa:
„SCI & Art”, cop. 1995. – 130 s.: fot. kolor.,
mapki kolor.; 29 cm
Zawiera m. in.: 23. Wyżyna Lubelska, Roztocze,
wschodnia część Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego, Wysoczyzna Wołyńska [m. in.
woj. przemyskie i tarnobrzeskie].
28. Góry Świętokrzyskie, Wyżyna KieleckoSandomierska, Kotlina Sandomierska, Beskid
Sądecki, Beskid Niski [m. in. woj. krośnieńskie,
rzeszowskie i tarnobrzeskie].
29. Roztocze, Kotlina Sandomierska, Pogórze Karpackie, Beskid Niski, Bieszczady [przede
wszystkim woj. krośnieńskie, przemyskie, rzeszowskie i tarnobrzeskie].
514. CISNA: mapa topograficzna Polski:
wydanie turystyczne: M-34-105/106 / treść
turyst. Tomasz Darmochwał; prace kartogr.
Barbara Mączyńska – 1 : 100 000. – Warszawa:
Zarząd Topograficzny Sztabu Gen[eralnego]
W[ojska] P[olskiego]: Wojskowe Zakłady
Kartograficzne, 1995. – 1 mapa: kolor., il. kolor.; 75x39 cm, złoż. 21x13 cm
U dołu mapy: Bieszczady Zachodnie. – Na
odwr. treść turyst. i inf.
Legenda także ang., niem.
515. DRATH MARCIN: Mapa za 100 lat.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 139 s. 1.
Dotyczy tworzenia mapy cyfrowej woj. rzeszowskiego w Wydziale Geodezji i Gospodarki
Gruntowej U.W. w Rzeszowie.
516. JAROSŁAW: plan miasta = Stadtplan
/ oprac. red. Ryszard Michna; oprac. kartogr.
Maria Lubas, Bogusław Graboń. – 1 : 15 000.
– Orac. planu zakończ. w listopadzie 1993
r., aktualiz. październik 1995. – Rzeszów:
[Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne] OPGK, 1995. – 1 mapa: kolor.: il.; 57x80
cm, złoż. 21x12 cm.
Na odwr. tekst inf. i spis ulic.
Legenda także ang., niem., ros.
517. KROSNO: mapa topograficzna Polski: wydanie turystyczne: M-34-79/80 / treść
turyst. Helena Kalisz; prace kartogr. Barbara
Mączyńska. – 1 : 100 000. – Warszawa: Zarząd Topograficzny Sztabu Gen[eralnego]
W[ojska] P[olskiego]: Wojskowe Zakłady
Kartograficzne, 1995. – 1 mapa: kolor., il. kolor.; 75x39 cm, złoż. 21x13 cm
U dołu mapy: Czarnorzecko-Strzyżowski Park
Krajobrazowy. – Na odwr. treść turyst. i inf.
Legenda także ang., niem.
518. ŁAŃCUT: plan miasta = Stadtplan /
oprac. kartogr. Jolanta Sochacka. – 1 : 10 000.
– Rzeszów: Przedsiębiorstwo GeodezyjnoKartograficzne OPGK, 1995. – 1 mapa: kolor.: il.; 56x79 cm, złoż. 22x12 cm.
31
Mapa poboczna: Zamek i park. Na odwr. tekst
inf. i spis ulic.
Legenda także ang., niem.
519. MALEC PIOTR: Ręce mi opadają...
czyli errata do drugiego wydania mapy
Pogórza Przemyskiego. Płaj 1995 t. 11 s.
153–161.
520. MAŁOPOLSKA Wschodnia, Karpaty
Wschodnie: mapa krajoznawcza / red. Elżbieta Ostrowska; red. tech. Wanda Łyżwińska. – 1 : 300 000. – Warszawa; Wrocław:
Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1995.
– 1 k. mapa kolor.; 115x82 cm, złoż. 22x14
cm. – (Mapa krajoznawcza; 8)
Legenda także ang., niem., fr., ros.
Na odwr. tekst inform.
M. in. obejmuje woj. południowo-wschodnie.
521. MAŁOPOLSKA Zachodnia, Karpaty
Zachodnie: mapa krajoznawcza / red. Wojciech Nerlo; red. tech. Wanda Łyżwińska.
– 1 : 300 000. – Warszawa; Wrocław: Polskie
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1995. – 1
k. mapa kolor.; 115x69 cm, złoż. 22x14 cm.
– (Mapa krajoznawcza; 7).
Legenda także ang., niem., fr., ros.
Na odwr. tekst inform.
M. in. obejmuje część woj. tarnobrzeskiego.
522. MOJSKI PIOTR MARIA
Cartographia Rappersviliana Polonorum:
katalog zbiorów kartograficznych Muzeum
Polskiego w Rappersvilu / Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal). – Rappersvil: Muzeum Polskie, 1995. – XVIII, 642 s.: faks., fot. w
tym kolor.; 24 cm
Indeksy. – Bibliogr.
M. in. mapy Galicji.
523. OLSZAŃSKI TADEUSZ A.: Rzeszowskie mapy. Płaj 1995 [nr] 11: jesień s.
148–152.
Dotyczy map „Pogórze Przemyskie” i „Bieszczady” wydanych przez Przedsiębiorstwo Geograficzno-Kartograficzne S.A. w Rzeszowie.
32
524. POLSKA: mapa zamków / oprac. Józef
Matusik, Jerzy Miszalski; red. Janusz Łopatto,
Zofia Awłasewicz. – Wyd. 5 / red. Michał Starzewski. – 1 : 750 000. – Warszawa; Wrocław:
Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1995.
– 1 mapa: kolor.; 94x87 cm, złoż. 22x14 cm.
Legenda także ang., fr., niem., - Na odwr. treść
turyst.
525. PRZEMYŚL: mapa topograficzna Polski: wydanie turystyczne: M-34-81/82 / treść
turyst. Elżbieta i Alek Sieroń; red. tech. Jan
Pachniewicz – 1 : 100 000. – Warszawa: Zarząd
Topograficzny Sztabu Generalnego W[ojska]
P[olskiego]: Wojskowe Zakłady Kartograficzne, 1995. – 1 mapa: kolor., il.; 73x39 cm, złoż.
21x13 cm
U dołu mapy: Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego. Legenda także ang., niem. – Na odwr.
treść turyst. i inf.
526. PRZEMYŚL: plan miasta = Stadtplan / oprac. red. Zbigniew Grodecki, Józef
Gniewek; oprac. kartogr. Maria Dec. – 1 : 15
000. – Aktualiz. czerwiec 1995. – Rzeszów:
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK, 1995. – 1 mapa: kolor.: il.; 66x55
cm, złoż. 19x11 cm
Mapa poboczna: Centrum 1 : 7 500. Na odwr.
tekst inf. i spis ulic.
Legenda także ang., niem., ros.
527. RZESZÓW: plan miasta = city map
= Stadtplan = plan goroda / red. Wanda Koziorowska i Jadwiga Wasilewska; red. tech.
Jadwiga Kobiałka; [treść turyst. i informator]
oprac. Stanisław Kłos. – Wyd. 6, aktualiz.
planu zakończ. w październiku 1994 r. / red.
Michał Dworak. – 1 : 11 000. – Warszawa;
Wrocław: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1995. – 1 mapa: kolor.; 56x63 cm, złoż.
22x12 cm
Mapa poboczna: Okolice Rzeszowa 1:500000.
– Legenda także ang., niem., ros. – Na odwr. spis
ulic i tekst inf.
528. RZESZÓW: plan miasta = city plan
/ oprac. red. Józef Chruszczyński, Zbigniew
Grodecki; oprac. kartogr. Bogusława Ciejka,
Ewa Szlacha. – 1 : 15 000. – Oprac. planu zakończ. w marcu 1991 r., aktualiz. – luty 1995.
– Rzeszów: Przedsiębiorstwo GeodezyjnoKartograficzne OPGK, [1995]. – 1 mapa: kolor.; 57x66 cm, złoż. 22x12 cm
Mapa poboczna: Centrum; Okolice Rzeszowa.
Na odwr. tekst inf. i spis ulic.
529. SANOK: mapa topograficzna Polski: wydanie turystyczne: M-34-93/94. – 1 :
100 000. – Warszawa: Zarząd Topograficzny
Sztabu Generalnego W[ojska] P[olskiego]:
Wojskowe Zakłady Kartograficzne, 1995. – 1
mapa: kolor., il.; 74x39 cm, złoż. 21x13 cm
U dołu mapy: Jezioro Solińskie. Legenda także
ang., niem. – Na odwr. treść turyst. i inf.
530. WITOWSKI GRZEGORZ: Mapa numeryczna Rzeszowa – krok w przyszłość.
Głos Rzeszow 1995 nr 11 s. 16.
Dotyczy prac nad przygotowaniem mapy.
2. PALEONTOLOGIA
531. TULIK JAN: Beskid w pradziejach.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 108 s. 3.
Badania paleobotaniczne pod Duklą, woj. krośnieńskie.
3. GEOLOGIA. GEOFIZYKA.
GEODEZJA. GEOMORFOLOGIA
(CZAK): Raport o dwóch dziesięcioleciach
= poz. 242
532. JAKUBOWSKI SZYMON: Ratowanie
Staszowa. Dz. Pol. 1995 nr 134 s. 12.
Warunki geologiczne. Woj. tarnobrzeskie.
(jm): Kaplice pod... przemyską bazyliką =
poz. 883
533. KARPATY Polskie: przyroda, człowiek i jego działalność / pod red. Jadwigi
Warszyńskiej. – Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1995, - 367 s.: fot., mapki, tab.; 30 cm
Bibliogr. – Indeksy.
Streszcz. w jęz. ang.
Zawiera: Budowa geologiczna / Nestor Oszczypko. Rzeźba / Bogdan Izmaiłow i in. Klimat / Barbara
Obrębska-Starklowa i in. Wody / Irena Dynowska.
Pokrywa glebowa / Stefan Skiba. Szata roślinna /
Krystyna Towpasz, Bogdan Zemanek. Świat zwierzęcy / Andrzej Górecki, Bogusław Petryszak, Jacek
Wasilewski. Regiony fizycznogeograficzne / Jarosław Balon i in. Ochrona przyrody i krajobrazu /
Zygmunt Denisiuk. Dzieje Karpat Polskich / Kazimierz Przyboś. Przemiany krajobrazu kulturowego
Karpat Polskich / Tomasz Węcławowicz. Kultura
ludowa / Małgorzata Maj. Ośrodki kultu religijnego / Antoni Jackowski. Ludność / Zbigniew Długosz, Maria Soja. Osadnictwo / Zygmunt Górka.
Przemysł / Jerzy Adamus, Lidia Luchter. Rolnicze
użytkowanie ziemi / Czesław Guzik. Gospodarstwo
leśne / Jerzy Fabijanowski, Andrzej Jaworski. Turystyka / Jerzy Groch, Włodzimierz Kurek. Komunikacja / Urszula Birek, Renata Janiec. Zróżnicowanie
społeczno-gospodarcze Karpat Polskich w świetle
urbanizacji / Andrzej Zborowski.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.
534. MĘKARSKA DOROTA: Bieszczady
minieralne. Nowiny 1995 nr 67 s. 1–2.
Dotyczy złóż wód mineralnych w woj. krośnieńskim.
535. MOŁOŃ WANDA: Przybyszówka od
macochy? Nowiny 1995 nr 60 s. 5–6.
Badania geofizyczne przyczyną ubytków wody
w studniach, woj. rzeszowskie.
536. (nic): Grunty razem. Dz. Pol. 1995 nr
16 s. 7.
Scalanie gruntów na terenie woj. rzeszowskiego.
537. NIEMCZYK JAN: Stosunki sedymentologiczno-facjalne w miocenie allochtonicznym regionu Ropczyc. Geologia 1995 z. 3 s.
177–182.
Streszcz. w jęz. ang..
538. ODKRYTO zoolity. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 104 s. 1.
Złoża zoolitów w woj. rzeszowskim i przemyskim.
539. PEREK MARIAN: Stan degradacji
czwartorzędowych wód podziemnych w
zachodnim obszarze tarnobrzeskiego przemysłu siarkowego. Prz. Geol. 1995 nr 11 s.
945–948.
33
540. STACHÓW JÓZEF, SZENBORN
MAREK: Po-działki. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 57 s. 1, rys.; nr 66 s. 1, rys.
Dotyczy podziału gruntów w Miłocinie, woj.
rzeszowskie.
541. SZELIGA KRZYSZTOF: „Nieużytki”
pożyteczne. Nowiny 1995 nr 12 s. 4.
Torfowiska na terenie woj. rzeszowskiego.
542. SZELIGA ZDZISŁAW: Nadzieja na
Kuwejt. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 141 s. 3.
Złoża surowców mineralnych w woj. przemyskim.
543. TWARDOWSKI JÓZEF: Nosowskie
pola naftowe. Nowiny 1995 nr 50 s. 5, il.
Złoża ropy naftowej w Nosówce, woj. rzeszowskie.
544. TWARDOWSKI JÓZEF: Ruchome
ary. Nowiny 1995 nr 125 s. 5. – Polem. * JAMROZIK ANNA: Ruchome ary. Nowiny
1995 nr 164 s. 4. – Odp. Twardowski J.: Od
autora, Tamże.
Spór Mikołaja Rawskiego z urzędem gminy w
Jaworniku Polskim, woj. przemyskie, dotyczący
prawidłowości ewidencji jego działek.
545. (wałd): Przemyskiej nafty szukanie. Pogranicze 1995 nr 20 s. 2, il.
Przemyskie złoża gazu.
546. WARZOCHA ADAM: Rażąca obraza
wspólnoty. Nowiny 1995 nr 45 s. 5, rys.
Scalanie gruntów we wsi Maleniska, woj. rzeszowskie.
G e o l o g i a zob. też poz.992
4. GLEBOZNAWSTWO
KARPATY Polskie: przyroda, człowiek i jego
działalność = poz. 533
547. SKIBA STEFAN: Mapa gleb Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Rocz. Bieszcz.
1995 t. 4 s. 242–243.
548. SKIBA STEFAN, SZMUC RAFAŁ,
ZALESKI TOMASZ: Wstępna charakterystyka właściwości wodnych gleb Bieszczadz34
kiego Parku Narodowego. Rocz. Bieszcz. 1995
t. 4 s. 117–122, tab., wykr., bibliogr., Summ.
549. SKIBA STEFAN, WINNICKI TOMASZ: Gleby zbiorowisk roślinnych bieszczadzkich połonin. Rocz. Bieszcz. 1995 t. 4 s.
97–109, bibliogr., Summ.
G l e b o z n a w s t w o zob. też poz. 992,
2102
5. HYDROLOGIA. METEOROLOGIA.
KLIMATOLOGIA
550. BORUCKI JERZY, PSZONICKI
LEON: The Seasonal geochemical variations
in the active stream sediment of the tributaries of Lubatówka and Jasiołka by Rogi, near
Krosno (Carpathians). Kwart. �����
Geol. 1995 nr
1 s. 145–163, streszcz.
551. BORZĘCKI JAN A[DAM]: Jeziora z
przeszłości. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 31 s. 8.
Dotyczy dawnych jezior na terenie woj. tarnobrzeskiego.
552. (jt): Bogactwo Podkarpacia. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 69, wkładka s. II.
Zasoby mineralne woj. krośnieńskiego.
553. NOWOSAD MAREK: Zarys klimatu
Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego
otuliny w świetle dotychczasowych badań.
Rocz. Bieszcz. 1995 t. 4 s. 163–183, tab., wykr.,
bibliogr., Summ.
554. (sl): Orzeźwiająco uzdrawiające i z bąbelkami. Nowiny 1995 nr 145 s. 1, 3.
Dotyczy wód mineralnych leczniczych i stołowych w Iwoniczu Zdroju i Rymanowie, woj. krośnieńskie.
555. WISŁOK: rola rzeki w krajobrazie naturalnym i kulturowym regionu: materiały
z konferencji. – Rzeszów, 7–8 XI 1994 / red.
Krzysztof Ruszel. – Rzeszów: Muzeum Okręgowe, 1995. – 217 s.; [6] s. fot. kolor.: fot.,
mapy, rys., tab., wykr.; 24 cm
Bibliogr. przy ref.
Streszcz. w jęz. niem.
Zawiera: Wstęp / K. Ruszel. Osadnictwo pradziejowe w dolinie górnego Wisłoka [Woj. krośnieńskie i rzeszowskie] / Antoni Lubelczyk, Piotr
Mitura. Osadnictwo pradziejowe w dolinie dolnego Wisłoka [Woj. rzeszowskie] / Sylwester Czopek,
Joanna Podgórska-Czopek. Problemy gospodarki
wodnej w dorzeczu Wisłoka [Woj. krośnieńskie,
rzeszowskie i przemyskie] / Andrzej Roszkowski.
Rola samorządu w działaniach na rzecz poprawy
czystości Wisłoka [Rzeszów i woj. rzeszowskie]
/ Dionizy Beda. Problemy gospodarki rybackowędkarskiej [Woj. krośnieńskie, przemyskie
i rzeszowskie] / Stanisław Prokulski. Rzeka Wisłok
w życiu i gospodarce człowieka doby nowożytnej
[Woj. krośnieńskie, przemyskie i rzeszowskie] /
J. Półćwiartek. Nazwy wodne w dorzeczu Wisłoka
[Woj. krośnieńskie, przemyskie i rzeszowskie] /
Wanda Daszykowska-Ruszel. Wisłok a odrębności regionalne kultury ludowej [Woj. krośnieńskie,
przemyskie i rzeszowskie] / K. Ruszel. Motyw
rzeki Wisłok w regionalnej twórczości literackiej
(rekonesans problematyki) / Adam Horbowski.
Rzeszów nad Wisłokiem. Wpływ rzeki na rozwój
i rozplanowanie miasta / Jan Malczewski. Zalew w
Rzeszowie. Stan obecny i koncepcja przebudowy
/ Józef Witkowski. Ścieżka przyrodnicza im. prof.
dr. Władysława Szafera w Rzeszowie / Zygmunt
Wnuk i in. Wisłok w życiu codziennym mieszkańców Rzeszowa / Bogusław Kotula.
556. WOŚ ALOJZY
Zakrys klimatu Polski / Alojzy Woś. – Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe,
1995. – 301 s.: mapy, tab., wykr.; 24 cm
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
H y d r o l o g i a zob. też poz. 613, 992
— historia 1039
K l i m a t o l o g i a zob. też poz. 992
6. ROŚLINNOŚĆ, ZWIERZĘTA.
OCHRONA PRZYRODY I ŚRODOWISKA
a) Roślinność. Zwierzęta
557. (BH): Bieszczadzkie relikty. Dz. Pol.
1995 nr 48 s. 19.
Dotyczy raportu o zagrożonych gatunkach
zwierząt w Bieszczadach.
558. (BH): Niedźwiedź w Bieszczadach...
Dz. Pol. 1995 nr 108 s. 33.
559. (BH): Skarby przyrody. Dz. Pol. 1995
nr 300 s. 20.
Woj. krośnieńskie.
560. (BH): Tajemnice ptasich gniazd. Dz.
Pol. 1995 nr 288 s. 11.
Orły przednie żyjące w Bieszczadach.
561. BADANIA nad ornitofauną Ziemi
Przemyskiej. T. 3 / red. Przemysław Kunysz,
Józef Hordowski. – Przemyśl: Wojewódzki
Zarząd Parków Krajobrazowych w Przemyślu,
1995. – 95, [1] s.: mapy, rys., wykr.; 24 cm
Zawiera: Zimowanie ptaków drapieżnych pod
Przemyślem zimą 1994/1995 / P. Kunysz. Wstępne
wyniki badań nad zimującą awifauną Arboretum
Bolestraszyce (1994/95) [Woj. przemyskie] / Mariusz Czernicki. Zimowe noclegowiska gawronów
i kawek (Corvus frugilegus, C. monedula) w Przemyślu / J. Hordowski. Zimowe zgrupowania ptaków parku zamkowego w Przemyślu 1994/1995 /
P. Kunysz. Gniazdowanie orła przedniego (Aquilla chrysaetos) w Górach Sanocko-Turczańskich
w latach 1994–1995 [Dotyczy woj. krośnieńskiego] / Cezary Ćwikowski. Dynamika lęgowej populacji gawrona (Corvus frugilegus) na Ziemi
Przemyskiej w latach 1963–1995 / J. Horodowski.
Ptaki Bieszczadów Zachodnich i Gór SanockoTurczańskich (1980–1995) [Woj. krośnieńskie] /
C. Ćwikowski. Ptaki doliny potoku Stebnik i terenów sąsiednich (Park Krajobrazowy Gór Słonnych) [Woj. krośnieńskie] / C. Ćwikowski. Występowanie kląskawki (Saxicola torquata) w krajobrazie kulturowym nizinnej części Ziemi Przemyskiej / J. Hordowski. Zagęszczenie kląskawki
(Saxicola torquata) na obszarze Pogórza Przemyskiego (1995) / P. Kunysz. Awifauna lęgowa
projektowanego rezerwatu „Turnica” [Woj. przemyskie] / P. Kunysz. Kolejna obserwacja kalandry białoskrzydłej (Melanocorypha leucptera} w
Polsce [Będziemyśl, woj. rzeszowskie] / Grzegorz
Filipek. Obserwacja sępa płowego (Gyps fulvus) w
Bieszczadach / P. Kunysz. Rzadkie gatunki ptaków
obserwowane w dolinie Sanu w okolicach Sanoka
i Jeziora Myczkowieckiego [Woj. krośnieńskiego]
/ Maciej Skowroński. Druga obserwacja pustułeczki (Falco naumanni) w okolicach Przemyśla
/ P. Kunysz, Henryk Kurek. Drugie stwierdzenie
warzęchy (Platalea leucorodia) w województwie
przemyskim / P. Kunysz, H. Kurek.
562. BOROWIEC LECH, KANIA JAROSŁAW: Chrząszcze (Coleoptera) nowe i rzadkie w faunie Bieszczadów. Wiad. Ent. 1995 nr
3 s. 153–157, Summ.
35
563. (CZAK): Wliczy apetyt myśliwych.
Dz. Pol. 1995 nr 124 s. 14.
Dotyczy populacji wilka w woj. krośnieńskim.
564. ĆWIKOWSKI CEZARY: Stanowisko
storczyka męskiego Orchis mascula w Bieszczadach Niskich. Chrońmy Przyr. 1995 z. 4 s.
70–72.
565. DERWICH ANTONI: Reintrodukcja
bobrów w Bieszczadach Polskich. Rocz. Bieszcz.
1995 t. 4 s. 217–225, mapy, bibliogr., Summ.
566. (ewg): Koegzystencja wilka z człowiekiem. Nowiny 1995 nr 184 s. 4.
Ochrona populacji wilka na terenie woj. krośnieńskiego.
567. GŁOWACIŃSKI ZBIGNIEW, PROFUS PIOTR, FIJAŁ JAN: Herpetofauna
Bieszczadów Polskich i jej ochrona. Rocz.
Bieszcz. 1995 t. 4 s. 264–270, il., mapka, rys.
GŁOWACIŃSKI Z., PROFUS P., WUCZYŃSKI A.: Zarys awifauny Bieszczadzkiego Parku Narodowego i problemy jego
ochrony = poz. 653
568. GORCZYCA ANNA: Poligony badawcze w Bieszczadach. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 287 s. 3.
Także: Nowiny 1995 nr 239 s. 4.
Dotyczy badań zwierzyny żyjącej w Bieszczadach.
569. GORCZYCA EWA: O wilku mowa.
Nowiny 1995 nr 10 s. 7, il.
Wilki na terenie woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
570. HORDOWSKI JÓZEF: Charakterystyka kuźni dzięcioła dużego (Dendrocopos
major) w lasach mieszanych Pogórza Przemyskiego. Not. Orn. 2995 z. 3/4 s. 374–377,
Summ�.
571. JAKUBIEC ZBIGNIEW: Analiza
stopnia zagrożenia populacji niedźwiedzia
brunatnego w polskiej części Karpat. Rocz.
Bieszcz. 1995 t. 4 s. 271.
572. JAKUBIEC ZBIGNIEW: Program
ochrony niedźwiedzia w Bieszczadach z
36
uwzględnieniem roli Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Rocz. Bieszcz. 1995 t. 4 s.
272–273.
573. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Rozbójnik
z kniei. Prawo i Życie 1995 nr 7 s. 22, il.
Ochrona wilków w Bieszczadach.
KARPATY Polskie: przyroda, człowiek i
jego działalność = poz. 533
574. KŁONOWSKA-OLEJNIK MAŁGORZATA, PAWŁOWSKI JERZY: Atlas walorów faunistycznych Bieszczadów (propozycja wydawnicza). Rocz. Bieszcz. 1995 t. 4 s.
227–230, rys.
575. KUKUŁA KRZYSZTOF: Ichtiofauna
Bieszczadzkiego Parku Narodowego i problemy jej ochrony. Rocz. Bieszcz. 1995 t. 4 s.
123–142, mapa, tab., bibliogr., Summ.
576. KUKUŁA KRZYSZTOF: Life cycles of
selected species of mayflies (Ephemeroptera)
of the Wołosatka and Terebowiec streams
(the Bieszczady National Park, south-eastern Poland). Acta Hydrob. – 1995, fasc. 4�����
s.
213–224, streszcz.
577.KUNYSZ PRZEMYSŁAW: The Flora
and Fauna of Przemyśl. Welcome to Małopolska 1995 nr 7 s. 28, il.
Osobliwości przyrody Przemyśla.
578. KWIATKOWSKA MARZENA: Roślinność wodna i nadbrzeżna Zalewu Rzeszowskiego. Ann. UMCS, Sect. C. Vol. 50
(1995), s. 145–171, Summ.
579. LEŃ ADAM: Liczenie bocianów. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 187 s. 2.
Bieszczady.
MICHALIK S., RYKA W.: Przeglądowy atlas rozmieszczenia zbiorowisk roślinnych na
terenie BdPN = poz. 657.
580. MICHALIK STEFAN, SKIBA STANISŁAW: Ocena relacji między pokrywą glebową a roślinnością w Bieszczadzkim Parku
Narodowym. Rocz. Bieszcz. 1995 t. 4 s. 85–95,
tab., bibliogr., Summ.
581. MICHALIK STEFAN, SZARY ADAM:
Zróżnicowanie fitosocjologiczne lasów bukowych w Bieszczadzkim Parku Narodowym.
Rocz. Bieszcz. 1995
��������������������������������
t. 4 s. 67–84, tab., Summ.
582. NIEDŹWIEDŹ łakomczuch. Przyr.
Pol. 1995 nr 12 s. 11.
Bieszczady.
583. NIETOPERZE Bieszczadzkiego Parku
Narodowego i ich ochrona. [Aut.] Bronisław
W. Wołoszyn. Rocz. Bieszcz. 1995 t. 4 s. 278–
280, bibliogr.
584. NOWE gatunki roślin naczyniowych
dla Bieszczadów i Bieszczadzkiego Parku Narodowego / [aut] Bogdan Zemenek i in. Rocz.
Bieszcz. 1995
�����������������������������������
t. 4 s. 17–23, biblogr., Summ.
585. O LOSACH wilków zdecyduje wojewoda. Przyr. Pol. 1995 nr 12 s. 11.
Bieszczady.
586. OKLEJEWICZ KRZYSZTOF: Flora
Dołów Jasielsko-Sanockich. �����������������
The Flora of the
Jasło-Sanok Basin. Zesz. Nauk. UJ Pr. Bot.
1993 z. 28 s. 9–165, mapy, bibliogr.
Woj. krośnieńskie.
587. PETRYSZAK BOGUSŁAW, SKALSKI
TOMASZ: Ryjowce Coleoptera, Curculionidae Bieszczadów Wysokich. Rocz. Bieszcz.
1995 t. 4 s. 281–282.
588. POTOCKI RAFAŁ: Wilki w Bieszczadach. Przyr. Pol.
���� 1995 nr 5 s.4–5, il.
Dotyczy populacji wilka.
589. POTOCKI RAFAŁ: Wilki za kratami.
Dz. Pol. 1995 nr 52 s. 14.
Nielegalna hodowla prowadzona przez Uniwersytet Jagielloński w Bieszczadach.
590. ROM: Na wypoczynek i ryby do Rudy
Różanieckiej. Pogranicze 1995 nr 30 s. 1, il.
Flora i fauna. Również Gospodarstwo Rybackie
Skarbu Państwa, Woj. przemyskie.
592. STÓJ MARIAN: Ekologia rozrodu
bociana czarnego Ciconia nigra w Bieskidzie
Niskim i okolicach Jasła. Chrońmy Przyr.
1995 nr 2 s. 29–39, tab.
Woj. krośnieńskie.
593. SUROWANIEC ZDZISŁAW: Diabły
na stawie. Wieści 1995 nr 42 s. 3.
Dotyczy kormoranów na stawach rybackich w
Budzie Stalowskiej, woj. tarnobrzeskie.
594. SZATA roślinna parków narodowych
i rezerwatów Polski południowej: przewodnik Sesji Terenowych 50 Zjazdu Polskiego
Towarzystwa Botanicznego / red. Zbigniew
Mirek, Jan J. Wójcicki; [aut. i red. ���������
Anna Drozdowicz et al.]. – Kraków: Polish Academy of
Sciences. W. Szafer Institute of Botany, 1995.
– 248 s.: il., mapy; 21 cm. – (Polish Botanical
Studies. Guidebook series, no 12)
Bibliogr. przy rozdz.
595. SZKUDLARZ PIOTR: Aktualny stan
populacji azalii pontyjskiej Rhododendron
luteum w Woli Zarzyckiej koło Leżajska.
Chrońmy Przyr. 1995 z. 1 s. 91–96.
Woj. rzeszowskie.
596. WALD: Z tatarskiego worka? Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 155 s. 4, il.
Rezerwat azalii pontyjskiej w Kołaczni przysiółek Woli Zarzyckiej, woj. rzeszowskie.
597. WAJRAK ADAM
(Za)piski Wajraka / Adam Wajrak. – Warszawa: „Pusty Obłok”, cop. 1995. – 151, [1]
s.: il; 21 cm
¡
598. ZEMANEK BOGDAN: Flora roślin
naczyniowych Bieszczadzkiego Parku Narodowego – waloryzacja i ochrona gatunków
rzadkich i zagrożeń. Rocz. Bieszcz. ����������
1995 t. 4
s. 251–253, rys., tab.
F l o r a i f a u n a zob. też poz. 624, 736
591. SIWAK STANISŁAW: Hejże na żubra!
Nowiny 1995 nr 248 s. 12, il.
Żubry w Bieszczadach.
37
b) Ochrona przyrody i środowiska
O pracowani a dot yczące
c ałoś ci reg ionu
599. JAROSZ ANTONI: Ekologiczne zagrożenie środowiska naturalnego człowieka w makroregionie Polski południowowschodniej. Rocz. Przemys. 1995 z. 2 s. 3–10,
bibliogr.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
600. MICHALIK STEFAN: Zagadnienia
ochrony procesów ekologicznych i różnorodności szaty roślinnej w polskiej części Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty
Wschodnie. Rocz. Bieszcz. 1995 t. 4 s. 53–66,
mapy, bibliogr., Summ.
601. MISZCZAK JAN: Inwazja glonów.
Nowiny 1995 nr 92 s. 4.
Także: Nowiny 1995 nr 94 s. 2; Dz. Pol. 1995 nr
112 s. 15.
Zanieczyszczenie glonami rzeki San.
602. OCHRONA środowiska 1995 / Główny Urząd Statystyczny. – Warszawa: GUS,
1995. – 490 s.: tab.; 29 cm
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
603. PROBLEMY budownictwa i inżynierii
środowiska: IV Naukowa Konferencja Rzeszowsko-Lwowska [Rzeszów 15–16 września
1995 / red. wyd. Michał Gałda; Politechnika
Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska].
Cz. 2: Inżynieria środowiska. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza PR, [1995]. – 252 s.: 3 fot.,
2 mapy, rys., wykr.; 24 cm
Tekst częśc. ukr.
Bibliogr., Rez., Summ. przy ref.
Zawiera m. in.: Analiza zawartości cynku i ołowiu w osadach dennych zbiornika zaporowego
w Solinie / Ewa Czerwieniec, Janusz Tomaszek.
Wpływ jakości wody na korozję i zarastanie osadami instalacji wodociągowej. [Na przykładzie sieci
miejskiej w Tarnobrzegu, Stalowej Woli i Rudniku
nad Sanem, woj. tarnobrzeskie] / Marian Granops, Jadwiga Kaleta, Dorota Papciak. Chemiczne usuwanie fosforu ze ścieków. [M. in. badania
38
w oczyszczalni ścieków w Rzeszowie] / Bogumił
Kucharski. Neutralizacja pozostałości medycznych. [Na przykładzie firmy ItalRES w Rzeszowie]
/ Wiesław Sipowicz. Stan istniejący i perspektywy
gospodarki odpadami miasta Rzeszowa / W. Sipowicz, Jan Szpakowski. Wypływ wysypisk odpadów
komunalnych na wody podziemne i powierzchniowe. [Na przykładzie Mielca woj. rzeszowskie] /
J. Szpakowski. Zawartość tlenu rozpuszczonego w
wodzie Jeziora Solińskiego na stanowisku w środku jeziora i przy zaporze w latach 1972–1993 / J.
Szpakowski. Chemizm osadów dennych zbiornika zaporowego w Myczkowacach / J. Tomaszek, E.
Czerwieniec.
604. ROSZKOWSKI ANDRZEJ: Należy
przeprowadzić leczenie zachowawcze. Głos
Rzeszowa 1995 nr 1 s. 16.
Stan czystości wód w zlewni Wisłoka.
605. (S.J.): Szansa dla pacyfistów. Dz. Pol.
1995 nr 241 s. 18.
Dotyczy programu ekologicznego pt. „Objectorzy dla środowiska” m. in. w Rzeszowie, Jaśle i
Mielcu.
606. (sos): Śmieci na dziko. Nowiny 1995
nr 58 s. 3, il.
Dzikie wysypiska śmieci w woj. południowowschodnich.
Woj. k rośnieńsk ie
607. (BH): Enklawa przyrodniczego bogactwa. Dz. Pol. 1995 nr 168 s. 24. * (ewg):
Województwo pod ochroną. Nowiny 1995 nr
137 s. 2. * (GB): Wzór do naśladowania. Gaz.
Bieszcz. 1995 nr 22 s. 12, mapa.
Ochrona przyrody w woj. krośnieńskim.
608. (BH): Niebezpieczne mogilniki. Dz.
Pol. 1995 nr 66 s. 17.
Zagrożenie dla środowiska naturalnego w woj.
krośnieńskim.
609. (bh): Zjednoczyć Bieszczady. Dz. Pol.
1995 nr 19 s. 6. * FORMOWICZ KRYSTYNA: Huculszczyzna z kopytami. Rzeczpospolita 1995 nr 210 s. 25. * (pg): Rezerwat „Karpaty Wschodnie”. Ziel Sztand. 1995 nr 16,
wkładka s. II.
Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty
Wschodnie.
BATA A.
Korczyna i okolice / A. Bata = poz. 755
610. BATA ARTUR: Wysadzić rezerwat.
Tyg. Kroś. 1995 nr 6 s. 4, il.
Niszczenie rezerwatu skalnego „Prządki” przez
amatorów sportu wspinaczkowego.
611. BOCZAR MAREK: Skutecznie ochranić przyrodę. Kur. Podkarp. 1995 nr 11 s. 9.
Liga Ochrony Przyrody w woj. krośnieńskim.
612. BRZEŹNIAK ELIGIUSZ: Wartości
środowiska abiotycznego wybranych karpackich parków krajobrazowych. Chrońmy
Przyr. 1995
������������������������
nr 5 s. 11–26, tab.
Woj. krośnieńskie.
613. (CZAK): Więcej ścieków niż wody.
Dz. Pol. 1995 nr 166 s. 32. * (r): Gdzie woda
czysta... Nowe Podkarp. 1995 nr 34 s. 7.
Stan sanitarny rzek w woj. krośnieńskim.
614. CZADERNA EWA, NAWROT JOLANTA
Stan środowiska w województwie krośnieńskim w 1994 roku / Ewa Czaderna, Jolanta Nawrot; Państwowa Inspekcja Ochrony
Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krośnie. – Krosno; Jasło:
WIOŚ; [Warszawa]: PIOŚ, 1995. – [1], 129 s.:
fot., mapy, wykr. kolor., err.; 24 cm. – (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
Bibliogr. s. 125–126
615. (ewg): Gminy pod ochroną. Nowiny
1995 nr 95 s. 2.
Plany ochrony parków krajobrazowych na terenie woj. krośnieńskiego.
616. (emes): Brzozów ekologiczny. Nowiny
1995 nr 214 s. 4.
Ochrona środowiska naturalnego w gminie
Brzozów.
617. EKOLOGIA wsi: materiały z V ogólnopolskiego forum, Solina 7–10 września
1995 / [red. Krzysztof Kamiński]. – Krosno:
Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, 1995.
– 191 s.: rys., 1 wykr.; 20 cm
Bibliogr. przy ref. – Summ.
Zawiera m. in.: Cele i zadania działalności Fundacji CEEW w Krośnie / Adam Kowalak. Działalność naukowa i popularnonaukowa Fundacji
CEEW w Krośnie / Bolesław Smyk.
618. EKOLOGICZNE i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Karpat
Południowo-Wschodnich: Międzynarodowa
Konferencja Naukowa „Bieszczady”, 25–29
maja ’95 / [red. nauk. Bolesław Smyk, Janusz
Żmija]. – Krosno: CEEW [Centrum Edukacji
Ekologicznej Wsi, 1995]. – 447 s.: mapy, rys.,
wykr.; 21 cm
Tekst częśc. ang., niem.
Bibliogr., summ., Zsfassung przy ref.
619. GORCZYCA ANNA: Jasło i ekologia.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 73 s. 3, il.
620. GORCZYCA ANNA: Miliardy dla
gminy. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 267 s. 2.
Nagroda pieniężna dla gminy Komańcza przyznana w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i „Gazety Rolniczej” za właściwą
gospodarkę odpadami i ochronę środowiska.
621. GORCZYCA ANNA: Ropa w Wisłoku! Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 19 s. 1.
Także: Nowiny 1995 nr 16 s. 1, Nowiny
1995 nr 17 s. 1–2.
Uszkodzenie ropociągu i wycieku ropy w
Krośnie.
622. HUĆKO BOGDAN: Bomby ekologiczne z opóźnionym zapłonem. Dz. Pol.
1995 nr 180 s. 20.
Mogilniki w woj. krośnieńskim.
623. HUĆKO BOGDAN: Protestujący z
wilkami. Dz. Pol. 1995 nr 69 s. 5. * TENŻE
„Puszcza Walcząca”. Dz. Pol. 1995 nr 55 s. 15.
Także: Nowiny 1995 nr 58 s. 1–2; Gaz. Wyb.
1995 nr 71 s. 2.
Protesty przeciwko odstrzałom wilka w woj.
krośnieńskim.
624. IT: Rezerwat u źródła. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 174 s. 4. * R.M.: Barwinek na Jasielu. Nowe Podkarp. 1995
�����������������������
nr 30 s. 8, mapa.
Atrakacje turystyczne, flora i fauna rezerwatu
Jasiel, będącego częścią Jaśliskiego Parku Krajobrazowego w woj. krośnieńskim.
39
625. (jb): Krajobrazowy zamiast narodowego. Nowiny 1995 nr 231 s. 2.
Dotyczy projektu utworzenia Turnickiego Parku Narodowego na terenie woj. krośnieńskiego
i przemyskiego.
626. JT: Szklany biznes gmin. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 249 s. 1, rys.
Dotyczy zbiórki stłuczki w gminach.
627. JSL: Czas na kolorowe szlaki. Kur.
Podkarp. 1995 nr 21 s. 7.
Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy.
628. (jsl): „Grünland” w akcji. Kur. Podkarp.
1995 nr 3 s. 7, il. * STANERT DARIUSZ: Zielony kraj. Nowe Podkarp. 1995 nr 5 s. 8.
Małopolskie Stowarzyszenie Ekologiczne Grünland w Krośnie.
KARPATY Polskie: przyroda, człowiek i
jego działalność = poz. 533
629. KIREK DAMIAN: 45 stopni poniżej
zera w Sanoku. Tyg. Kroś. 1995 nr 13 s. 3.
Imprezy organizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie na rzecz
ochrony przyrody.
630. NA chronionym szlaku. Nowe Podkarp. 1995
����������������������
nr 32 s. 8, mapa.
Obszary chronione w woj. krośnieńskim.
631. V [PIĄTE] Ogólnopolskie Forum Ekologia Wsi: Solina 7–10 wrzesień 1995: program Forum, streszczenia referatów / [red.
Krzysztof Kamiński]. – Krosno: Fundacja
Centrum Edukacji Ekologicznej, [1995]. – 44
s.; 24 cm
Tekst równol. pol., ang.
632. (r): Jasło truje. Nowe Podkarp. 1995 nr
35 s. 6.
Zanieczyszczenie środowiska w woj. krośnieńskim.
633. (r): Nie bójmy się parków. Nowe Podkarp. 1995 nr 14 s. 5.
Obszary chronione w woj. krośnieńskim.
634. (r): Nie deptać skał! Nowe Podkarp.
1995 nr 36 s. 4.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 214 s. 2.
40
Rezerwat przyrody „Prządki” w Odrzykoniu.
635. SIWAK STANISŁAW: Krosno nie chce
truć. Nowiny 1995 nr 3 s. 5, il.
Utworzenie Związku Komunalnego „Wisłok”
na terenie woj. krośnieńskiego.
636. SIWAK STANISŁAW: Pejzaż nad
Stobnicą. Nowiny 1995 nr 114 s. 9, il.
Ochrona środowiska w Brzozowie.
637. SIWAK STANISŁAW: Zastaw się
– postaw się. Nowiny 1995 nr 8 s. 7, il.
Ochrona środowiska w dorzeczu Wisłoka.
638. SKROBAŁA CZESŁAW [A.]: Krok od
tragedii. Dz. Pol. 1995 nr 193 s. 4.
Także: Nowiny 1995 nr 162 s. 1–2.
Dotyczy wycieku amoniaku z instalacji Miejskiego Ośrodka Sportu w Sanoku.
639. SOWA STANISŁAW: Kryzys ekologiczny to kryzys moralny. Nowiny 1995 nr
206 s. 3.
IV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna
w Brzozowie.
640. STACHYRAK JAN: Parki krajobrazowe w województwie krośnieńskim. Przyr.
Pol. 1995 nr 8 s. 26, il.
641. STEBNICKI WIESŁAW: Sprawa gajowego Szula. Nowe Podkarp. 1995 nr 41 s. 8,
rys. – Polem. KRUKAR MIECZYSŁAW, Tamże nr 43 s. 7; Polem. SMERECKI KRZYSZTOF, Tamże; Polem. �������������
RAJCHEL JAN, Tamże,
nr 45 s. 8.
Konflikt w Posadzie Górnej o wycinkę lasu pod
budowę wyciągu narciarskiego.
642. SZCZĘSNY BRONISŁAW: Bentofauna Bieszczadów – waloryzacja i wytyczne
ochrony. Rocz. Bieszcz. 1995 t. 4 s. 283–286.
643. SZEWCZYK T[ADEUSZ]: Bieszczadzkie Centrum Ekologii. Gaz. Bieszcz.
1995 nr 10 s. 7. * FISCHER-MALINOWSKA
ZOFIA: Nie ma odwrotu. Rozm. T. Szewczyk.
Tamże nr 14 s. 6.
Międzynarodowy Instytut Ekologiczny w Ustrzykach Dolnych.
644. t.s.: Aby skutecznie chronić. Gaz.
Bieszcz. 1995 nr 22 s. 5, il.
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Zasoby przyrodnicze Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie i ich ochrona”
w Ustrzykach Dolnych.
645.TULIK JAN: Byle za próg. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 172 s. 2.
Dzikie wysypiska śmieci w woj. krośnieńskim.
646. TULIK JAN: Czysta Wisła, czysty kraj.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 201 s. 2.
Dotyczy Fundacji Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie.
647. TULIK JAN: Róża francuska i kocimiątka naga. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 140 s. 1.
Inwentaryzacja przyrody w Jaśliskim Parku
Krajobrazowym.
648. ZABOROWSKI MARIAN: Ochronić
środowisko. Rozm.
�����������������
Jan Tulik. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 189 s. 2.
Dotyczy woj. krośnieńskiego.
649. ZATORSKI RYSZARD: Wysypisko
naturalnie oczyszczone. Trybuna 1995 nr
275 s. 12.
Ochrona środowiska w gminie Komańcza.
Bieszczadzk i Park Naro dow y
650. BIESZCZADZKI Park Narodowy a
kształtowanie się postaw i świadomości ekologicznej jego mieszkańców. [Aut.] Andrzej
Górecki. Rocz. Bieszcz, 1995 t. 4 s. 185–206,
mapa, tab., wykr.
651. ĆWIKOWSKA BARBARA: Udostępnianie Bieszczadzkiego Parku Narodowego i
otuliny do zwiedzania i edukacji ekologicznej. Rocz. Bieszcz, 1995 t. 4 s. 295–297.
652. DENISIUK ZYGMUNT: Bieszczadzki
fenomen w europejskiej ochronie przyrody.
Aura 1995 nr 11 s. 16 –20, il.
653. GŁOWACIŃSKI ZBIGNIEW, PROFUS PIOTR, WUCZYŃSKI ANDRZEJ: Zarys awifauny Bieszczadzkiego Parku Narodo-
wego i problemy jej ochrony. Rocz. Bieszcz.
1995 t. 4 s. 259–263, mapy, tab., wykr.
654. HILSBERG LILIANA: Mapa numeryczna wybranych elementów przyrody
Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Rocz.
Bieszcz. 1995 t. 4 s. 237–238.
655. KUCHARZYK STANISŁAW: Lasy
objęte ochroną scisłą w Bieszczadzkim Parku Narodowym – problemy inwentaryzacji,
waloryzacji i ochrony. Rocz. Bieszcz, 1995 t. 4
s. 256–258, tab.
656. LEŃ ADAM: Kronika najważniejszych wydarzeń w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Oprac... Rocz. Bieszcz. 1995 t. 4 s.
298–306
657. MICHALIK STEFAN, RYKA WITOLD: Przeglądowy atlas rozmieszczenia
zbiorowisk roślinnych na terenie BdPN.
Rocz. Bieszcz. 1995 t. 4 s. 246–250, rys.
658. MYCZKOWSKI ZBIGNIEW: Operat
ochrony dziedzictwa kulturowego w planie
ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Rocz. Bieszcz. 1995 t. 4 s. 287–289.
659. NOWOSAD MAREK: Informacja o
stanie powietrza atmosferycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym i w jego otulinie. Rocz. Bieszcz. 1995 t. 4 s. 239–241.
660. PATOCZKA PIOTR: Ochrona estetycznych walorów krajobrazu BdPN z otuliną. Rocz. Bieszcz. 1995 t. 4 s. 290–291.
661. PRĘDKI RYSZARD: Ocena stopnia zniszczeń środowiska przyrodniczego
wzdłuż szlaków turystycznych BdPN. Rocz.
Bieszcz. 1995 t. 4 s. 292–294.
662. PRZYBYLSKA KRYSTYNA: Monitorowanie procesów zachodzących w drzewostanach Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Rocz. Bieszcz. 1995 t. 4 s. 254–255.
663. ROZMIESZCZENIE interesujących
zjawisk przyrody nieożywionej w Bieszczadzkim Parku Narodowym. [Aut.]
����������������������
Stefan Skiba i
in. Rocz. Bieszcz. 1995 t. 4 s. 244–245.
41
664. SIWAK STANISŁAW: Cios w gminę
Cisna. Nowiny 1995 nr 121 s. 1, 7, il.
Dotyczy negatywnego stanowiska Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w
sprawie budowy małych elektrowni wodnych w
gminie Cisna oraz wyciągów narciarskich na Górze Jasło, woj. krośnieńskie.
665. ŚMIETANA WOJCIECH, WAJDA JACEK: Stan obecny oraz perspektywy ochrony
dużych drapieżników (wilka i rysia) oraz
kopytnych w Bieszczadzkim Parku Narodowym i w jego otoczeniu. Rocz. Bieszcz. 1995
t. 4 s. 274–277.
666. WINNICKI TOMASZ: Bieszczady National Park. Parki Nar. Rezer. Przyr. 1995 nr 1
(mongr.) s. 25–30.
667. WYPAŁY węgla drzewnego zagrażają Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu.
Przyr. Pol. 1995 nr 12 s. 11.
668. ZAWARTOŚĆ metali ciężkich w glebach Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Aut. Stefan Skiba i in. Rocz. Bieszcz. 1995 t. 4
s. 111–116, wykr., bibliogr., Summ.
Bieszczadzki Park Narodowy
zob. też poz. 547–48, 553, 572, 575–76, 580–
81, 583–84, 594, 598.
Magursk i Park Naro dow y
669. (BH): Godzenie flory z fauną. Dz. Pol.
1995 nr 110 s. 16.
670. (bh): Godłem orlik krzykliwy? Dz.
Pol. 1995 nr 2 s. 7.
Także: Gaz. Krak. 1995 nr 1 s. 3, il.
Dotyczy utworzenia parku.
671. CICHOŃ TOMASZ: Łemkowski węzeł. Tyg. Powsz. 1995 nr 8 s. 5, il.
672. (ewg): Naukowcy dla parku. Nowiny
1995 nr 93 s. 2.
673. (ewg): Park przyciąga turystów i naukowców. Nowiny 1995 nr 128 s. 3.
674. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Nagonka.
Prz. Tyg. 1995 nr 2 s. 22.
42
675. MICHALIK STEFAN: Magurski Park
Narodowy. Chrońmy Przyr. 1995
����������������
nr 1 s. 19–
35, mapy.
676. SZAFRAŃSKI JAN: Magurski Park
Narodowy. Przyr. Pol.
����� 1995 nr 2 s. 3–4, il.
677. TULIK JAN: Lasy, łąki i jeleniowate.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 109 s. 2.
Powstanie Rady Naukowej Magurskiego Parku
Narodowego w Krośnie.
678. TULIK JAN: Orły na Magurze. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 16 s. 3, il.
679. WARZECHA ADAM: W Magurskim
Parku Narodowym. Nowiny 1995 nr 177 s. 7, il.
Woj. przemysk ie
680. Al-Bo: Kiedy zaczyna się zima? Pogranicze 1995 nr 1 s. 10.
Raport o stanie środowiska w woj. przemyskim.
681. BEK WIESŁAW: Sołokija umiera stojąc. Życie Przemys. 1995 nr 29 s. 3, il.
Plany lokalizacji składowiska węgla w pobliżu
rezerwatu jałowców „Sołokija” w Dziewięcierzu.
682. (d): Krzyż na śmietniku. Życie Przemys. 1995 nr 13 s. 5, il.
Dzikie wysypisko śmieci w Ostrowie.
683. Elek: „Truciciele”. Życie Przemys. 1995
nr 7 s. 9.
Zanieczyszczenia środowiska w woj. przemyskim.
684. HRYŃKIW OLGA: Nasze dzieci nam
tego nie wybaczą... Życie Przemys. 1995 nr 64
s. 6, il.
Dotyczy kampanii na rzecz utworzenia parku
narodowego Pogórza Przemyskiego.
(jb): Krajobrazowy zamiast narodowego =
poz. 625
685. (Just): Ścieżki ekologiczne. Nowiny
1995 nr 125 s. 3, il.
Południoworoztoczański Park Krajobrazowy.
KARPATY Polskie: przyroda, człowiek i
jego działalność = poz. 533
696. (zs): Ekologiczne przedsięwzięcia.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 67 s. 3, il.
686. MŁYNARSKI JANUSZ: Podzwonne
dla Wiaru. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 166 s. 2.
Program Ekologiczny w Hucie Szkła „Jarosław”.
Ochrona środowiska w woj. przemyskim.
687. OGRYZŁO ROMAN: Park w Oleszycach przywrócić do dawnej świetności. Pogranicze 1995 nr 12 s. 4, il.
Park krajobrazowy.
688. POZNAŃSKI GRZEGORZ: Zieleń
twierdzy Przemyśl. Aura 1995 nr 6 s. 12–14, il.
Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego.
689. RAPORT o stanie środowiska w województwie przemyskim w 1994 / [oprac. zespół
aut. Krystyna Głowacka i in.]; Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska w Przemyślu.
Urząd Wojewódzki w Przemyślu. Wydział
Ochrony Środowiska. – Przemyśl: PIOŚ, 1995.
– 119 s.: fot., kolor., mapy, wykr.; 24 cm. – (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
690. SIWAK STANISŁAW: Belweder dostrzegł Grodzisko. Nowiny 1995 nr 53 s. 4.
Działania na rzecz ochrony środowiska w Grodzisku Dolnym, woj. rzeszowskie i gminie Tryńcza.
691. SIWAK STANISŁAW: Rzeka pełna
mleka? Nowiny 1995 nr 48 s. 4.
Degradacja środowiska zlewni Wisłoka w gminach Kańczuga i Przeworsk.
692. ŚCIEŻKA przyrodniczo-dydaktyczna po torfowisku „Winne-Podbukowina” /
tekst Witold Maślanka i in. – Przemyśl: Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych,
1995. – 16 s.: il., pl.; 21 cm
693. TRUJĄ i nie płacą. Nowiny 1995 nr 54
s. 1, 3, il.
Woj. rzeszowsk ie
697. (ASK): Czysta woda, przejrzyste powietrze, bujna zieleń. Dz. Pol. 1995 nr 61 s. 17.
Gmina Grodzisko Dolne wyróżniona w konkursie na najbardziej ekologiczna gminę w Polsce.
698. (ASK): Dręczenie hałasem i pyłem.
Dz. Pol. 1995 nr 147 s. 18.
Woj. rzeszowskie.
699. ANDRES MARIUSZ: Lista siedmiu.
Nowiny 1995 nr 132 s. 6, il. * (sos): Pogoda
dla trucicieli. Tamże nr 198 s. 1–2. * (sos):
Ekologiczny portret województwa. Tamże nr
228 s. 2. * MAJKA DANUTA: Po pierwsze
– Wisłok. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 132 s. 3.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 136 s. 1.
Ochrona środowiska woj. rzeszowskiego.
700. BOCZAR WOJCIECH: Nie ma rtęciówek, jest rtęcica. Dz. Pol. 1995 nr 80 s. 18.
Dotyczy skutków działalności „Polamu” w Pogwizdowie Nowym, dla środowiska oraz zdrowia
okolicznych mieszkańców.
701. CHMIELOWIEC ZBIGNIEW: Na ryby
nad ... Nil. Rozm. SKD. Wieści 1995 nr 22 s. 7.
Dotyczy działań i inwestycji mających na celu
ochronę środowiska w mieście i gminie Kolbuszowa.
702. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Zachęceni do oczyszczania. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 300 s. 3.
Ekologiczne dotacje w mieście i gminie Strzyżów.
Dotyczy opłat za gospodarcze korzystanie ze
środowiska naturalnego w woj. przemyskim.
EDUKACJA ekologiczna w praktyce szkolnej = poz. 3671
694. W.Ż.: Prywatyzacja śmieci w Jarosławiu. Nowa Europa 1995 nr 164 s. 3.
703. EKOLOGIA, środowisko, przyroda: podręcznik dla szkół średnich / Tomasz
Umiński. – Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1995. – 415, [1] s.: il. kolor., fot.,
mapy, wykr.; 24 cm
Ochrona środowiska.
695. WOŚ JUSTYNA: Nowe rezerwaty.
Nowiny 1995 nr 33 s. 3.
Nowe rezerwaty przyrody w woj. przemyskim.
M. in. gospodarka leśna na przykładzie woj.
rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
43
704. GUBERNAT ANDRZEJ: Ściek w Mogielnickim. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 273 s. 2.
Ochrona środowiska w mieście i gminie Kolbuszowa.
Sprawa zanieczyszczenia potoku w Boguchwale.
715. (NIC): Strzyżowska ekologia. Dz. Pol.
1995 nr 60 s. 19.
705. GUBERNAT ANDRZEJ, SZENBORN
MAREK: Xylamit w polu. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 105 s. 1, il.
Utwardzenie drogi odpadkami nasączonymi
substancją trującą w Miłocinie.
706. JANDA PAWEŁ: Zagrożone ptaki.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 117 s. 2.
Prace renowacyjne zbiornika Rzeszów zagrożeniem dla kilku gatunków ptaków.
KARPATY Polskie: przyroda, człowiek i
jego działalność = poz. 533
707. KLIMCZAK JOANNA: Takie małe, a
dymi. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 57 s. 2, rys.
Dotyczy województwa.
708. KONIECZNY GRZEGORZ: Gniazda
na stos. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 86 s. 1, il.
Dewastacja przyrody w Rzeszowie.
709. KRUCZEK MAREK: Ekologiczne miasto. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 251 s. 2, rys.
Mielec.
710. LENIART JERZY: Wyciąć 22 topole
znad Mikośki. Nowiny 1995 nr 231 s. 12, il.
Rzeszów.
711. LENIART JERZY: Zatrute rzeki i czystsza atmosfera. Nowiny 1995 nr 108 s. 12, rys.
Woj. rzeszowskie.
712. MAJKA DANUTA: Kasa nie dla każdego. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 140 s. 3, il.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w
Rzeszowie.
713. MAJKA DANUTA: Miejskie wodociągi na czarnej liście. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 273 s. 2. * SIWAK STANISŁAW: Rzeszów
krzyczy i truje. Nowiny 1995 nr 24 s. 4.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 272 s. 22.
Ochrona środowiska w Rzeszowie.
714. MAZAN STANISŁAW: Gmina z ekologicznymi ambicjami. Rozm. Stanisław K.
Dziedzic. Ziel. Sztand. 1995 nr 48 s. 8.
44
Strzyżów ekologiczną gminą.
716. OCHRONA środowiska w województwie rzeszowskim w 1994 r. / Wojewódzki
Urząd Statystyczny w Rzeszowie. – Rzeszów:
WUS, 1995. – 165 s.: tab.; 29 cm
717. PROGRAM monitoringu jakości
środowiska województwa rzeszowskiego do
1997 roku / [oprac. zespół aut. Ewa Kozak
i in.]; Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Rzeszowie. – Rzeszów: PIOŚ:
WIOŚ, 1995. – 61 s.: mapy, rys. kolor.; 24
cm. – (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
718. RAPORT o stanie środowiska województwa rzeszowskiego w 1994 roku /
[oprac. zespół aut. Ewa Kozak i in.; red. Renata Jaroń-Warszyńska]; Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
– Rzeszów: WIOŚ; [Warszawa]: PIOŚ, 1995.
– 221 s.: fot. kolor., mapy, wykr.; 24 cm. – (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
719. (sos): Co się gotuje w stawie? Nowiny
1995 nr 58 s. 1, il.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 70 s. 15, Nowiny 1995
nr 59 s. 1.
Ekologiczna bomba w Bratkowicach.
720. (sos): Mamy czerwień, mamy fiolet...
Nowiny 1995 nr 62 s. 1, il.
Dotyczy bomby ekologicznej w Rudnej Małej.
721. SAWA ANNA: Rzeszów truje... Nowiny 1995 nr 94 s. 12, il.
Zanieczyszczenie rzeki Wisłok.
SIWAK S.: Belweder dostrzegł Grodzisko
= poz. 690
722. SIWAK STANISŁAW: Ekologiczny
„Van Pur”? Nowiny 1995 nr 42 s. 3, il.
Dotyczy degradacji środowiska naturalnego w
zlewni Wisłoka w gminach Czarna i Żołynia.
723. SIWAK STANISŁAW: Pochwała niedzieli i półzięcia. Nowiny 1995 nr 12 s. 6.
Woj. t ar nobrzesk ie
Ochrona środowiska w zlewni Wisłoka w gminach Wiśniowa i Strzyżów.
733. (bt): Bez przekłamań. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 47 s. 4.
724. SIWAK STANISŁAW: Progi i bariery.
Nowiny 1995 nr 38 s. 7, il.
Konferencja prasowa wojewody tarnobrzeskiego na temat ekologii.
Ochrona środowiska zlewni Wisłoka w gminach Łańcut i Białobrzegi.
725. SIWAK STANISŁAW: Raport z trucia.
Nowiny 1995 nr 60 s. 4, mapa.
Dotyczy degradacji środowiska naturalnego w
zlewni Wisłoka.
726. SIWAK STANISŁAW: Razem czy
osobno? Nowiny 1995 nr 19 s. 3, il.
Dotyczy oczyszczania zlewni Wisłoka w gminach Czudec i Boguchwała.
727. STACHÓW JÓZEF: Brudu w brud.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 15 s. 3. * DRATH
MARCIN: W przyrodzie będzie lepiej. Tamże nr 86 s. 3.
Stan środowiska w woj. rzeszowskim.
728. SUCHA MARIA: Czy zlikwidowany
„Polam-Rzeszów” jeszcze truje? Aura 1995
nr 8 s. 14–15, il.
729. SUCHA MARIA: Zanieczyszczenie
środowiska rtęcią. Aura 1995 nr 9 s. 15–16.
Dotyczy woj. rzeszowskiego.
730. SZENBORN MAREK: Armia ślimaków sunie na Rzeszów. Gaz. Wyb. 1995 nr
144 s. 4, rys.
Plaga ślimaków w Łańcucie i okolicach.
731. (WIR): Chińska tortura. Dz. Pol. 1995
nr 132 s. 22. * (S.J.): Nie jest najgorzej. Tamże
nr 179 s. 22. * (S.J.): Więcej rezerwatów. Tamże nr 269 s. 18. * (S.J.): Mniej pyłów, więcej
hałasu. Tamże nr 280 s. 20.
Ochrona środowiska w woj. rzeszowskim.
732. (WIR): Komu tyka bomba? Dz. Pol.
1995 nr 62 s. 14.
Beczki z trującymi substancjami w Mielcu.
WISŁOK: rola rzeki w krajobrazie... = poz.
555
734. BORZĘCKI JAN ADAM: Wzór do naśladowania. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 48 s. 4, il.
Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki: gminy Baćkowice, Iwaniska, Bogoria, Klimontów, Łoniów, Koprzywnica i Samborzec.
735. CAPIGA ANDRZEJ: Świeży oddech.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 10 s. 1, 4, il. * EKOLOGIA – szansa na poprawę. Tamże nr 50
wkładka s. III.
Ochrona środowiska w woj. tarnobrzeskim.
EKOLOGIA, środowisko, przyroda = poz.
703
736. FIJAŁKOWSKI DOMINIK, MATUSZKIEWICZ ANIELA, POLSKI ADAM:
Szata roślinna projektowanego rezerwatu
Stawy Wilczowskie. Ann. UMCS, Sect. C.
Vol. 50 (1995), s. 71–89, Summ.
737. GUMIŃSKA MARIA: Problemy ekologiczne we współczesnym świecie i próby
przeciwdziałania zagrożeniom. Zesz. Sand.
1995 nr 2 s. 26–29, il., wykr. * BĘC MARIA:
„Człowiek – środowisko – rozwój”. Tamże nr
3 s. 4–5.
Konferencja ekologiczna w Sandomierzu.
738. JAKUBOWSKI SZYMON: Z kwasem
w las. Dz. Pol. 1995 nr 155, s. 1, 17. * (koz):
Kłótnia nad rozlanym azotem. Nowiny 1995
nr 126 s. 1, 3.
Skażenie gruntu w miejscowości Durdy-Krasiczyn oraz problemy z usunięciem jego skutków.
739. KOT ANNA: Ziemia niczyja. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 29 s. 1, 6, il.
Rezerwat w Górach Pieprzowych.
740. (r): Jak w dym. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr
44 s. 7, il.
Ochrona środowiska w Janowie Lubelskim.
45
741. (S.J.): Ekolodzy nie rezygnują. Dz. Pol.
1995 nr 109 s. 22.
748. (sl): Cisza, zieleń i pieniądze. Nowiny
1995 nr 84 s. 3.
Dotyczy przekształcenia parku miejskiego w
park ekologiczny w Nisku.
Stowarzyszenie „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne” obejmujące woj. południowo-wschodnie.
742. (S.J.): Szambo w rzece. Dz. Pol. 1995
nr 233 s. 22.
749. WOŹNIAK GRAŻYNA: Wypocząć
na wsi. Nowiny 1995 nr 17 s. 4, il.
Zanieczyszczenie rzek w woj. tarnobrzeskim.
Gospodarstwa agroturystyczne w woj. południowo-wschodnich.
743. TRZASKA BOGUMIŁA: Samooczyszczenie. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 34 s. 1, 5.
Zanieczyszczanie środowiska przez gorzelnie w
Olbięcinie.
744. (wel): Powstrzymać rzeź. Nowiny 1995
nr 143 s. 2.
Protest ekologów w Tarnobrzegu przeciwko odstrzałowi kormorana czarnego w okolicach Budy
Stalowskiej.
O c h r o n a p r z y r o d y zob. tez poz.
598
Woj. k rośnieńsk ie
750. AG: Następne targi już za rok. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 235 s. 1.
Także: Wieści 1995 nr 45 s. 5.
III Euroregionalne Targi Turystyczne w Krośnie.
751. (BH): Bieszczady? Gdzie to jest? Dz.
Pol. 1995 nr 61 s. 14.
Walory przyrodnicze woj. krośnieńskiego.
O c h r o n a ś r o d o w i s k a zob też poz.
33, 992, 1538–39, 1550, 1555, 1729, 1900,
2006–9, 2470, 4011
752. (BH): „Karpaty” Bieszczadom. Dz.
Pol. 1995 nr 89 s. 28.
7. GEOGRAFIA.
KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA
753. (BH): Powrót do tradycji letnisk. Dz.
Pol. 1995 nr 222 s. 20, il. * KACZOROWSKI
ANDRZEJ W.: Rolniku pokochaj turystę!
Ziel. Sztand. 1995
���������������������
nr 27 s. 10, il.
O pracowani a dot yczące
c ałoś ci reg ionu
745. GDY Ewa zechce spać... Nowiny 1995
nr 116 s. 4.
Baza hotelowa w woj. południowo-wschodnich.
746. IVOSA RENATA: Jak zamienić zielone na złote? Pogranicze 1995 nr 20 s. 5, il.
Dotyczy podpisania umowy w sprawie „Rozwoju produktu turystycznego w Polsce południowowschodniej” między wojewodami woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.
747. KRUCZEK ZYGMUNT, SACHA
STEFAN
Geografia atrakcji turystycznych Polski /
Zygmunt Kruczek, Stefan Sacha. – Kraków:
Ostoja, 1995. – 170 s.: mapki, rys., tab.; 24 cm
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
46
Biuro Turystyczne „Karpaty” w Ustrzykach
Dolnych.
Agroturystyka w woj. krośnieńskim.
754.(BH): „Produkt turystyczny”. Dz. Pol.
1995 nr 70 s. 15. * ZATORSKI RYSZARD:
Usuwać bariery. Trybuna 1995 nr 76 s. 16.
Także: Gaz. Bieszcz. 1995 nr 6 s. 11; Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 70 s. 1, Nowiny 1995 nr 59 s. 3.
VII Forum Turystyki w Solinie.
755. BATA ARTUR
Korczyna i okolice / Artur Bata. – Krosno:
„Roksana”, [1995]. – 29 s.: fot., 1 mapa; 20 cm
Zawiera: Z dziejów Korczyny. „Polski Edison”
w Korczynie. [Jan Szczepanik]. Zabytki Korczyny. Okolice Korczyny. Z Korczyny do Węglówki.
[Rezerwat Skalny „Prządki” i zamek „Kamieniec.
Kombornia. Malinówka. Krościenko Wyżne. Jasienica Rosielna.
Rec. ROMAN STANISŁAW, Nowe Podkarp.
1995 nr 51/52 s. 9.
756. BIESZCZADY: przewodnik / [współaut. Wojciech Krukar et. al.; red. merytor. i
tech. Paweł Luboński, Jan Jacek Swianiewicz].
– Wyd. 4 aktualiz. – Pruszków: „Rewasz”; Olszanica: „Bosz”, 1995. – 390 s.: fot., mapy, pl.,
rys.; 17 cm
Indeks.
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1995 nr 170 s. 7,
WRONA JERZY, Wierchy 1995 R. 58 s. 209–211.
757. BIESZCZADY. Zima pod połoninami. Tina 1995 nr 52 s. 28–9, il.
Walory turystyczne.
BIESZCZADY: słownik historyczno-krajoznawczy = poz. 944
758. BOGLINO JOE, HENWOOD KIRK
A Guide Book to the Bieszczady: “Gdzie
diabeł mówi dobranoc” / Joe Boglino, Kirk
Henwood. – Kraków: Wierchy, 1995. – 126,
[2] s.: pl., rys.; 21 cm
Bibliogr.
Rec. OLSZAŃSKI TADEUSZ ANDRZEJ, Płaj
1995 [nr] 11 s. 169–172.
759. BRONICKI WOJCIECH: Trzygwiadkowe schronisko. Rozm. Włodzimierz Rudolf. Dz. Pol. 1995 nr 66 s. 19 * WARZOCHA
ADAM: Hotel górski. Nowiny 1995 nr 10 s. 4,
il. * (si): Strzał do wróbla. Tamże nr 205 s. 8.
Hotel Górski PTTK w Ustrzykach Górnych.
760. BUDZIŃSKI TADEUSZ
Bieszczady / Tadeusz Budziński; [tekst
Stefan Michalik]. – Olszanica: „Bosz”, 1995.
– [48] s.: fot. kolor.; 20 cm
761. BUDZIŃSKI TADEUSZ
W krainie wilka: [album] / fot. Tadeusz
Budziński; tekst Tomasz Konarski, [tł. Adam
Piechal, Jerzy Bojarski, Urszula Wilska]. –
Warszawa, Łowiec Polski, 1995. – 175 s.: fot.
(w tym kolor.); 30 cm
Bieszczady.
762. (drm): Mydło z kamienia, taniec w
saunie. Nowiny 1995 nr 140 s. 1–2.
Schronisko ekologiczne „Re-Earting Center” w
Komańczy.
763. DELL: Nie ma kata, ani króla. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 153 s. 4.
Biecz.
764. DARMOCHWAŁ TOMASZ
Beskid Niski polski i słowacki: przewodnik
/ Tomasz Darmochwał. – Wyd. 2 rozszerz. i
popr. – Białystok: Agencja „TD”, 1995. – 286,
[2] s.: mapki, pl., rys., 1 mapa luz.; 21 cm
Bibliogr.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego.
765. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Gdy zapiał kur. Grom. Rol. Pol. 1995 nr 9 s. 7.
Lesko.
766. (emes): Bieszczadzka eskapada. Nowiny 1995 nr 140 s. 3.
Z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego
PTTK w Sanoku i Ustrzykach Górnych.
767. (emes): Laworta nade wszystko. Nowiny 1995 nr 2 s. 8, il.
Turystyka w Ustrzykach Dolnych.
768. (emes): Stowarzyszenie turystyczne.
Nowiny 1995 nr 84 s. 4.
Powołanie Stowarzyszenia Turystycznego „Solina”.
769. GRĄDALSKI MIECZYSŁAW: Chłodne spojrzenie na gorące potrzeby Bieszczad.
Kur. Podkarp. 1995 nr 14 s. 3, il. * KASSENBERG EWA: Bieszczady dobre przez cały rok.
Rzeczpospolita 1995 nr 45 s. 7 dod. Turyst. i
Podróże * KELLER JADWIGA: Sumnier in
the Bieszczady. Welcome to Krosno 1995 nr 2
s. 16–17, il.
Turystyka w Bieszczadach.
770. HAUS: Wędrówka w górę Gór Słonnych. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 182 s. 4.
771. JaL: Szansa dla Wetliny. Nowe Podkarp. 1995 nr 43 s. 6.
Agroturystyka w Wetlinie.
772. JSL: Wetlina w gronie wybranych. Kur.
Podkarp. 1995 nr 24 s. 5.
Dotyczy projektu „Turystyka wiejska krokiem
w kierunku rozwoju wsi”.
47
773. (jsl): Nadzieja w turystyce. Kur. Podkarp. 1995 nr 17 s. 1, 3, il. * KOMORNICKI
PIOTR: Promocja turystyki i wypoczynku.
Rozm. (ew) Wieści 1995 nr 2 s. 2. * STRUŚ
MARIAN: Na narty z „Przewodnikiem”. Nowiny 1995 nr 17 s. 6, il. * (sos): Zajrzyjmy do
Biecza. Tamże nr 135 s. 3, il. * SIWAK STANISŁAW: Lutek oferuje...podłogę. Tamże nr
141 s. 3, il.
Turystyka w woj. krośnieńskim.
774. KACZOROWSKI ANDRZEJ W.:
Gościna u gospodarza. Gaz. Bieszcz. 1995 nr
11, il. * (WIR): Agroturystyka da się lubić.
Dz. Pol. 1995 nr 174 s. 20, il.
Agroturystyka w Bieszczadach.
775. KARP ALEKSANDER
Biecz perła Podkarpacia / Aleksander
Karp. – Rzeszów: [bw], 1995, – 138 [1] s.: fot.,
mapki., pl., portr.; 20 cm
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1995 nr 185 s. 6.
KARPATY Polskie: przyroda, człowiek
i jego działalność = poz. 533
776. KOT WIESŁAW, SOCHA NATASZA:
Prostowanie Bieszczad. Wprost 1995 nr 32 s.
70, il.
M. in. dotyczy przewodników turystycznych po
Bieszczadach.
777. KROSNO: [historia, zabytki, ludzie,
legendy]: przewodnik dla zwiedzających /
[aut. Katarzyna Laskoś-Źrebiec i in.; red. Ewa
Mańkowska]. – Krosno: Muzeum Rzemiosła,
1995. – 93 s.: il., fot. kolor., portr.; 21 cm
Bibliogr. s. 55, 87. – Indeks
Rec. JT, Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 211 s. 2.
778. LEŃ ADAM: Rozsądek w cenie. Gaz.
Bieszcz. 1995 nr 2 s. 7. * PUSZCZEWICZ JANUSZ: Bieszczady piękne, ale... Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 215 s. 5, il. * TALKO LESZEK
K.: Szukaj chłopa w polu. Gaz. Wyb. 1995 nr
138 dod. Magazyn nr 24 s. 14–15, il.
Także: Słowo 1995 nr 117 s. 7, il.
Turystyka w Bieszczadach.
779. MICHALAK JANUSZ
Gorlice, Biecz i okolice: nie tylko przewodnik / Janusz Michalak. – Krosno: „Roksana”,
48
1995. – 164 s.: fot., il., 2 pl., portr., rys.; 20 cm.
– (Biblioteczka Janusza Michalaka; 4)
Bibliogr. s. 159–161
M. in. dotyczy Biecza, Libuszy, Binarowej, Racławic, Rożnowic, Sitnicy, Krygu, Rozdzieli, Lipinek, Wojtowej. Również fragm. wiersza M. Białoszewskiego pt. „Stara pieśń na Binnarową”.
780. MICHALAK JANUSZ
Iwonicz-Zdrój i okolice: nie tylko przewodnik / Janusz Michalak. – Krosno: „Roksana”, cop. 1995. – 134 s.: fot., portr.; 20 cm.
– (Biblioteczka Janusza Michalaka; 1)
Bibliogr.
Zawiera m. in.: Iwonicz-Zdrój. Środowisko geograficzne. Z dziejów miejscowości i uzdrowiska.
Lecznictwo uzdrowiskowe. Zabytki i miejsca historyczne. Spacery na najbliższe wzgórza. Okolice
Iwonicza-Zdroju. Sąsiednie miejscowości [Klimkówka, Wólka (nieistniejąca), Bałucianka, Lubatowa, Lubatówka, Rogi, Miejsce Piastowe]. Wycieczki piesze. Wycieczki samochodowe [Krosno,
Rymanów, Rymanów-Zdrój, Korczyna, rezerwat
„Prządki” i ruiny zamku Kamieniec w Odrzykoniu,
Kombornia, Haczów, Jedlicze, Bóbrka – Muzeum
Przemysłu Naftowego im. I. Łukasiewicza, Żarnowiec – Muzeum Marii Konopnickiej, Dukla i „dolina śmierci”, Pustelnia bł. Jana z Dukli w Trzcianie,
przełom Jasiołki, Zyndranowa, Przełęcz Dukielska,
Jaśliska, przełom Wisłoka, Sanok]. Jak dawniej bywało. Wspomnień czar. Uzdrowisko w dawnym
rymotwórstwie. Folklor zapomniany.
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1995 nr 144 s. 5.
il.; JSL, Kur. Podkarp. 1995 nr 21 s. 3, il.; TULIK
JAN, Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 196 s. 2; (WIR),
Dz. Pol. 1995 nr 147 s. 18.
781. MICHALAK JANUSZ
Na bieszczadzkich połoninach: (nie tylko przewodnik) / Janusz Michalak. – Krosno: Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze
„Roksana”, 1995. – 96 s.: il.; 20 cm. – (Biblioteczka Janusza Michalaka; 3)
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1995 nr 185 s. 6;
TULIK JAN, Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 196 s. 2.
MICHALAK J.
Rymanów, Rymanów-Zdrój i okolice / J.
Michalak = poz. 272
782. MICHALCZAK JANUSZ: Bieszczadzka jesień. Dz. Pol. 1995 nr 12–13, il.
Walory turystyczne Bieszczadów jesienią.
783. OLCHOWIK LILIANA: Samotnicze
szlaki. Auto Motor Sport 1995 nr 14 s. 34–36,
il., mapa.
M. in. dotyczy Biecza.
784. OSIECKA KAROLINA: Swojskie bieszczadzkie klimaty. Nowa Europa 1995 nr 173
dod. Koniec Tygodnia s. XI, il. * SIWAK STANISŁAW: Drugie wysiedlenie? Nowiny 1995 nr
115 s. 2.
Turystyka w gminie Cisna.
785. PIETRZYK MARIUSZ, GORCZYCA
ANNA: Bieszczady – narciarska ziemia nieznana. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 12 s. 4–5, il.
786. POLLER TOMASZ: Krosno – czarna
dziura? Gaz. Krak. 1995 nr 192 s. 22.
Problem schronisk turystycznych w Krośnie.
POZAROLNICZE przedsięwzięcia gospodarcze na obszarze wiejskim... =
�����������
poz. 1363
787. PRZEPIÓRA ROMAN: The Solina
Community of the Bieszczady. Welcome to
Krosno 1995 nr 2 s. 29, il. *��������������
SZEWCZYK TADEUSZ: Solina – szansa wykorzystana. Gaz.
Bieszcz. 1995
��������������������
nr 12 s. 7, il.
Turystyka w gminie Solina.
Gospodarstwa umieszczone w międzynarodowej sieci informacji turystycznej.
792. SKRZYPCZYK ZDZISŁAW: Stawy w
Bartoszowie. Nowe Podkarp. 1995 nr 36 s. 3.
Plany budowy stawów i zagospodarowania terenu, głównie dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych. Woj. krośnieńskie.
793. SZEWCZYK TADEUSZ: Lutowiska
– potencjał do wykorzystania. Gaz. Bieszcz.
1995 nr 13 s. 12, il.
Walory turystyczne gminy Lutowiska.
794. SZYMBARA JÓZEF: Solina sprzedana.
Rozm. Marian Struś. Nowiny 1995 nr 69 s. 2.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 83 s. 2.
Zakup obiektów turystycznych w Solinie przez
Spółkę Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK.
795. SZYMCZYK WITOLD: Krosno –
a European Town for Centuries. Welcome to
Małopolska 1995 nr 7 s. 27, il.
Osobliwości Krosna.
796. XXXI Centralny: XXXI Centralny
Rajd Turystyczny WP. Pol. Zbroj. 1995 nr 101
s. 8, il.
Impreza turystyczna – Bieszczady ’95.
788. PTASZYCKA-JACKOWSKA DANUTA: Polityka przestrzenna rozwoju turystyki
w Sanoku. Człow. i Środ. 1995 nr 3/4 s. 521–
534, Summ.
797. TURYSTYKA i interes. Nowe Podkarp. 1995 nr 26 s. 3.
789. PTASZYCKA-JACKOWSKA DANUTA: „Szlak ikon” w Euroregionie Karpackim
(zarys koncepcji). Pereg. Crac. 1995 z. 1 s.
67–84, il., mapki., Summ.
798. WARZOCHA ADAM: Uroki gminy.
Nowiny 1995 nr 130 s. 6, il.
Woj. krośnieńskie.
RAUS A.: Szansa na dobry interes = poz.
2196
790. RAZNOWIECKI ROBERT: „Tarant”
(owa) inicjatywa. Kur. Podkarp. 1995 nr 9 s.
5, il.
S.c. „Tarant” Turystyka Konna i Hipoterapia w
Iwoniczu Zdroju.
Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy
na terenie woj. krośnieńskiego i rzeszowskiego.
Turystyka w Polańczyku.
799. ZATORSKI RYSZARD: Bieszczadzkie
„Karpaty”. Trybuna 1995 nr 92 s. 2.
Biuro Turystyczne „Karpaty” w Ustrzykach
Dolnych.
800. ZATORSKI RYSZARD: Z bieszczadzkiej ostoi. Trybuna 1995 nr 294 s. 14.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 240 s. 20; Gaz. Bieszcz.
1995 nr 20 s. 3.
Hotel w Zatwarnicy.
791. SIWAK STANISŁAW: Eko-Turystyka w
Jasienicy Rosielnej. Nowiny 1995 nr 103 s. 4, il.
49
Woj. przemysk ie
KARPATY Polskie: przyroda, człowiek i
jego działalność = poz. 533
801. BAŁDA WALDEMAR: Dynów, cichy, choć ognisty. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
163 s. 4.
810. MOTYKA JANUSZ: „Przemyska Land”
bawi i straszy. Dz. Pol. 1995 nr 29 s. 19.
802. BUDZIŃSKI TADEUSZ
Ziemia przemyska / Tadeusz Budziński;
[tekst Stanisław Stępień]. – Olszanica: „Bosz”,
1995. – [48] s.: fot. klor.; 20 cm
803. BUDZIŃSKI TADEUSZ
Ziemia przemyska / Tadeusz Budziński;
[tekst Tomasz Jurasz]. – Olszanica: „Bosz”;
Przemyśl: przy współpr. z Wydziałem Kultury Urzędu Wojewódzkiego, 1995. – [128] s.:
fot. klor.; 30 cm
Streszcz. ang., niem.
Rec. WOŚ JUSTYNA, Nowiny 1995 nr 111 s. 7.
804. BURZMIŃSKI W[ACŁAW]: Szansa
na hotel w Przemyślu. Nowiny 1995 nr 44 s. 3.
Projekt budowy hotelu.
805. CIECH PRZEMYSŁAW: Barwy Przemyśla. Życie Przemys. 1995 nr 8 s. 6, il.
Także: Grom. Rol. Pol. 1995 nr 11 dod. Grom.
Małop. nr 6 s. IV.
Dotyczy folderu „Barwy Ziemi Przemyskiej”.
811. RUŻYCKI ZBIGNIEW
Przemyśl i okolice w 7 [siedem] dni / [tekst
Zbigniew Rużycki]. – Przemyśl: Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej: na zlec.
Urzędu Miejskiego, 1995. – 44 s.: 2 mapy,
rys.; 21 cm
Bibliogr. s. 43
812. SAWA ANNA: Uszczęśliwianie na siłę.
Nowiny 1995 nr 232 dod. Biznes nr 47 s. I, il.
Prywatyzacja Domu Wycieczkowego w Przemyślu.
813. SKOWROŃSKI WOJCIECH: Przyszłość w turystyce. Życie Przemys. 1995 nr 52
s. 13, il.
Woj. przemyskie.
806. CIECH PRZEMYSŁAW: Do Europy
idziemy!? Życie Przemys. 1995 nr 1 s. 6, il.
Woj. rzeszowsk ie
M. in. film nakręcony przez Warszawskie Centrum
Informacji Turystycznej pt. „Przemyśl i okolice”.
814. (a-s): Uszczęśliwianie na siłę. Nowiny 1995
nr 124 s. 8. * ADAMSKI ANTONI: Urodzaj na
agencję. Tamże nr 244 s. 1, 3, rys. O PROMOCJI
turystyki. Tamże nr 249 s. 3 * (S.J.): Zarabiać na
gościach. Dz. Pol. 1995 nr 292 s. 20.
807. ćch: „Polonez” był pierwszy. Życie
Przemys. 1995 nr 22 wkładka s. A, rys.
Prywatne Biuro Podróży „Polonez” w Przemyślu.
808. GRYMUZA HENRYK: Do Jarosławia
po szczypytę... historii. Do Radawy po wyśmienity wypoczynek. Rzeczpospolita 1995
nr 172 s. 26.
Atrakcje dla turystów w Jarosławiu i Radawie.
HOŁUB J.: Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej O.O. Dominikanów w Jarosławiu =
poz. 5205
809. (jb): Pechowy folder. Nowiny 1995 nr
8 s. 2. * BORZĘCKI JACEK: Wrzawa wokół
folderu. Tamże nr 21 s. 6, il.
Wycofanie nakładu folderu prezentującego
atrakcje turystyczne woj. przemyskiego.
50
Regionalna Agencja Promocji Turystyki i Centrum Informacji Turystycznej w Rzeszowie.
815. (ASK): Turystyka na wsi. Dz. Pol. 1995
nr 148 s. 26.
Dotyczy woj. rzeszowskiego.
816. AMBROZOWICZ JÓZEF
Ziemia Rzeszowska: [album] / Józef Ambrozowicz; wstęp Jan Grygiel. – Rzeszów:
Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Jota”,
1995. – 14, [178] s. tabl.: fot. kolor.; 31 cm
Streszcz. w jęz. ang., fr., niem., słowac., ukrain., węg.
Rec. (Ad), Nowiny 1995 nr 92 s. 8, il.; WOLNY
KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 157 s. 3.
817. BARYLANKA JOLANTA: Walory
turystyczno-krajoznawcze. Zamów. Publicz.
1995 nr 27 s. 10, il. dod. spec. Województwo
Rzeszowskie.
KARPATY Polskie: przyroda, człowiek i
jego działalność = poz. 533
818. KONIECZNY GRZEGORZ: Z „piekiełka” do nieba. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
87 s. 2.
Hotel „Rzeszów”.
819. KORYBUT-DASZKIEWICZ ANDRZEJ: „Złoty klucz” dla „Budmex-u”. Tyg.
Solid. 1995 nr 7 s. 22. * (MJ): Złoty klucz dla
„Budimexu”. Nowiny 1995 nr 21 s. 1, 4, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 24 s. 1, il.; Trybuna 1995 nr 25 s. 4.
Rzeszowski hotel „Budimex” zwycięzcą w
konkursie ogólnopolskim na najlepszy obiekt
hotelowy.
820. LESZCZYŃSKA ANNA: Turystyczne
ciasteczka. Rozm. Piotr Cyrek. Nowiny 1995
nr 213 s. 6, il.
Sylwetka działaczki turystycznej z Rzeszowa.
821. MAJKA DANUTA: Gościnne gospodarstwo. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 169 s. 3. *
(WIR): Niech „góra” przyjdzie do „agro”. Dz.
Pol. 1995 nr 141 s. 20.
Agroturystyka w woj. rzeszowskim.
822. MIKROREGION Dolina Strugu: Tyczyn, Chmielnik, Hyżne, Błażowa: przewodnik historyczno-krajoznawczy / [zesp. red.
Jan Malczewski, Janina Kadyło, Kazimierz
Szczepański]; Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” w Tyczynie. – Tyczyn: RTRP „Dolina Strugu”, 1995.
– 98 s.: fot. kolor.; 1 mapa; 21 cm
Rec. (Ad.): Nowiny 1995 nr 208 s. 5, il.; DM,
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 248 s. 3, il.
OCALIĆ od zapomnienia = poz. 958
823. SAWA ANNA: Wyjść z turystycznego
zaścianka. Nowiny 1995 nr 192 s. 4. * TWARDOWSKI JÓZEF: Połączyć perły kultury z
walorami przyrody. Tamże nr 249 s. 3, il.
Turystyka w woj. rzeszowskim.
824. (turysta): Turystyczne miasto Rzeszów? Głos Rzeszowa 1995 nr 8 s. 9, dod. Witryna s. VIII.
TURYSTYKA i interes = poz. 797
825.(wm): Survival w wydaniu rzeszowskim. Nowiny 1995 nr 142 s. 6, il.
Klub Pol-Survival Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Rzeszowie.
826. WALD: w cieniu Rzeszowa. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 207 s. 4.
Woj. t ar nobrzesk ie
827. (at): Zdobywamy „Pieprzówki”. Nowiny 1995 nr 150 s. 3, il.
Góry Pieprzowe.
828. bea: Agroturystyka w Tarnobrzeskiem.
Nowiny 1995 nr 207 s. 3. * WOJTAS-CIBORSKA ELŻBIETA: Na ziemi sandomierskiej.
Gospodyni 1995 nr 34 s. 6–7, il
829. CIOCH PRZEMYSŁAW: Oswojony,
śpiący lew. Życie Przemys. 1995 nr 30 s. 8, il.
* GAJEWSKI EDMUND: Sandomierz. The
Town That Is a Historic Monument. Welcome
to Małopolska 1995 nr 7 s. 26, il
Walory turystyczne Sandomierza.
830. FALANDYSZ ADAM: Z miastem w
perspektywie. Rozm. Andrzej Capiga. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 26 s. 6, portr.
Wójt Krzeszowa o walorach turystycznych i infrastrukturze gminy.
831. INFORMATOR Turystyczny Województwa Tarnobrzeskiego 1995. – 1995.
Rec. (wp), Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 11 s. 5, il.
832. (koz): Opatowski labirynt. Nowiny
1995 nr 111 s. 3, il.
Dotyczy podziemnej trasy turystycznej w Opatowie.
KONOPKA M.: Krajobraz kulturowy w
1811 r. = poz. 1040
51
833. MYJAK JÓZEF
Obrazów i okolice: (informator historyczno-krajoznawczy) / Józef Myjak. – Sandomierz: Prywatna Agencja Informacji Regionalnej „Myjakpress”, 1995. – 47 s.: 1 mapa, 2
portr., rys.; 20 cm
840. SZLAKIEM Kościuszki na Ziemi Staszowskiej / teskt Maciej Andrzej Zarębski,
tłum. Agnieszka Kwietniewska, Małgorzata
Bąk. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo
Kulturalne, 1995: il., plan; 30 cm
834. MYJAK JÓZEF: The Chorm and Attractions of Our Region. Welcome to Tarnobrzeg 1995 nr 3 s. 12, il.
841. SZYMCZYK ALINA
Baranów Sandomierski i okolice / Alina
Szymczyk. – Baranów Sandomierski: Stowarzyszenie Miłośników Kultury „Ziemia Baranowska”, [1995]. – 127, [1] s.; il.; 21 cm
Atrakcje woj. tarnobrzeskiego.
835. PIOTROWSKI JAN PAWEŁ: Sandomierz czeka na turystów. Rzeczpospolita 1995
nr 142 s. 26.
Turystyka woj. tarnobrzeskiego.
836. (S.J.): Agroturystyka po tarnobrzesku.
Dz. Pol. 1995 nr 126 s. 22.
Międzynarodowe seminarium na temat agroturystyki w Mokoszynie.
837. SKALSKA JANINA: 30 lat na szlaku.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 51 s. 3.
Zakładowy Oddział Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego przy Kopalni Siarki
„Machów”.
838. STASZÓW: Poland / tekst Maciej
Andrzej Zarębski, tłum. Jerzy Wiśniewski.
– Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kultury, 1995: il., plan; 30 cm
Składanka. – Tekst również w jęz. ang.
839. SZADO ADAM: Na gminny garnuszek.
Rozm. Andrzej Capiga. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr
27 s. 6, portr. – (Samorządy w działaniu)
Wójt gminy Harasiuki na temat przejęcia przez
gminę szkół podstawowych, a także o walorach
turystycznych.
52
Składanka. – Tekst również w jęz. ang. i niem.
Tyt. okł. i grzb.: Baranów i okolice: dawno i dziś.
842. WEDIUK ANDRZEJ, KOMIERZYŃSKI TADEUSZ
Lasy Janowskie: leśny kompleks promocyjny / zdjęcia Adnrzej Wediuk, tekst Tadeusz
Komierzyński, A. Wediuk. – Janów Lubelski:
Nadleśnictwo Janów Lubelski. – 85, [1] s., [1]
k. mapa złoż.: fot. kolor.; 22 cm
Tekst częśc. równol. pol., ang.
843. WYSZKOWSKI MAREK, MYJAK JÓZEF
Wieś lubelska i tarnobrzeska zaprasza /
[aut. Wieś lubelska – Marek Wyszkowski,
Wieś tarnobrzeska – Józef Myjak]. – Końskowola: Ośrodek Doradztwa Rolniczego: Sandomierz: ODR, [1995]. – 135 s., [2] s. tabl.
kolor.: fot.; 21 cm
Bibliogr. s. 78, 135
844. ZIEMIA Staszowska / oprac. Marek
Sobieniak, Maciej A. Zarębski, tłum. Jerzy
Wiśniewski. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1995: il., plan; 27 cm
Składanka.
T u r y s t y k a zob. też poz. 74, 132, 249,
282, 512, 514, 517, 520–21, 524–25, 529, 624,
661, 1806, 2737
III. LUDNOŚĆ
845. BATA ARTUR, WAY MICRO: Ostatni
Grecy w Bieszczadach. Życie Przemys. 1995
nr 5 s. 9.
Ośrodek dla uchodźców w Krościenku, woj.
krośnieńskie.
846. HUĆKO BOGDAN: Będziem Polakami... Dz. Pol. 1995 nr 193 s. 11, il.
Osadnicy z Kazachstanu w Bieszczadach.
847. KACZOROWSKI ANDRZEJ W.: Już
nie Kazachy jeszcze nie Polaki. Słowo 1995 nr
140 s. 12, il.
Dotyczy osiedlenia się rodziny z Kazachstanu w
Bystrym, woj. krośnieńskie.
848. KACZOROWSKI ANDRZEJ W.: W
Bystrem czeka dom. Słowo 1995 nr 75 s.
17, il.
Dotyczy przesiedlenia rodziny Jachimowiczów
z Kazachstanu w Bieszczady.
849. KARAŚ ANDRZEJ: Podajmy im rękę.
Rozm. Teresa Hurkała. Ziel. Sztand. 1995 nr
32 s. 6.
Dotyczy osiedlenia się polskich rodzin z Kazachstanu m. in. w gminie Zaleszany, woj. tarnobrzeskie.
KARPATY Polskie: przyroda, człowiek
i jego działalność = poz. 533
850. NICPOŃ HENRYK: Ziemia obiecana.
Dz. Pol. 1995 nr 100 s. 9, il.
Dotyczy oddania gospodarstwa w Brzeżance,
woj. rzeszowskie polskiej rodzinie z Kazachstanu.
851. POTACZAŁA KRZYZTOF: Drugie
życie Kazacha. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 10 s. 5,
il. * STRUŚ MARIAN: Zesłania i powroty.
Nowiny 1995 nr 248 s. 10, il.
Osadnicy z Kazachstanu w Bystrem, woj. krośnieńskie.
852. REJMAN JAN, GÓRZ BRONISŁAW:
Tendencje demograficzne i osadnicze na terenach przygranicznych Polski południowowschodniej. Rozpr. i Monogr. Wydz. ������
Ekon.
1995 t. 7 s. 329–345, mapa, tab., Summ.
Na podst.badań przeprowadzonych m. in. w
woj. krośnieńskim i przemyskim.
853. ROCZNY remanencik / MAR [i in.].
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 302 s. 1, rys.
Rzeszów w liczbach.
854. WIETECHA-GORCZYCA EWA: Leśni
ludzie. Nowiny 1995 nr 125 s. 5. * WITOSZEK
ARTUR: Azyl apolityczny. Wprost 1995 nr 16
s. 28–29, il.
Osadnictwo w Bieszczadach.
WISŁOK: rola rzeki w krajobrazie... = poz.
555
855. ZMIANY w sytuacji demograficznej województwa rzeszowskiego w latach 1990–1994 /
Wojewódzki Urząd Statystyczny w Rzeszowie:
- Rzeszów: WUS, 1995. – 74 s., tab.; 29 cm
L u d n o ś ć zob. też poz. 2672, 3049,
3051, 3056, 3058, 3063, 3072, 3075–76, 3079,
3081–82, 3084–87
—historia 958, 975–76, 1025, 1027, 1041–
42, 1044, 1056, 1088–89, 3047–48
53
IV. HISTORIA. NAUKI POMOCNICZE HISTORII
1. OPRACOWANIA OGÓLNE. ŹRÓDŁA.
NUMIZMATYKA
856. BAŁDA WALDEMAR: Łgarstw czar.
Kur. Podkarp. 1995 nr 7 s. 3.
Dotyczy herbu Sanoka.
857. CHŁAPOWSKI KRZYSZTOF: „Atlas
historyczny Polski – Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI w.” (Warszawa 1993: dyskusja w Komisji Geografii
Historycznej Komitetu Nauk Historycznych
PAN, Warszawa, 14 kwietnia 1994 r. Kwart.
Hist. Kult. 1995 nr 1 s. 177–178.
858. FENCZAK AUGUST S.: Zagadka
herbu. Życie Przemys. 1995 nr 40 s. 6.
Dotyczy herbu miasta Przemyśla.
859. GLEGER ZYGMUNT
Geografia historyczna ziem dawnej Polski
/ Zygmunt Gleger. – Warszawa, 1991.
Rec. GOTAR J., Pogranicze 1995 nr 37 s. 10.
Dotyczy m. in. woj. przemyskiego.
N u m i z m a t y k a zob. poz. 4289
2. ARCHEOLOGIA. ANTROPOLOGIA
860. BADANIA archeologiczne prowadzone w Polsce południowo-wschodniej w 1994
r. [Aut.] Sylwester Czopek i in. Mater. i Sprawozd. Rzeszow. Ośrodka Archeol. 1995 t. 16 s.
183–186, mapa, tab., Rez., Zsfg.
861. BORZĘCKI J[ACEK]: Śmietnisko na
„skorupkach”. Nowiny 1995 nr 141 s. 1.
Odkrycia archeologiczne na projektowanym
wysypisku śmieci w Przemyślu.
862. (CZAK): Archeolodzy kopią zimą:
Izba wytrzeźwień na średniowiecznej fosie.
Dz. Pol. 1995 nr 292 s. 20.
Odkrycie fosy wchodzącej w system ochrony
średniowiecznego Krosna.
863. (CZAK): „Fajka” sypnęła skarbami.
Dz. Pol. 1995 nr 220 s. 5. * TULIK JAN: Z
54
pradziejów Podkarpacia. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 244 s. 3.
Wykopaliska archeologiczne w Trepczy, woj.
krośnieńskie.
864. (CZAK): Skarb sprzed 35 wieków. Dz.
Pol. 1995 nr 195 s. 1, 5. * SKROBAŁA CZESŁAW A.: Skarb odlewnika. Tamże nr 196 s.
1, 4. * TULIK JAN: Unikatowe odkrycie archeologiczne w Hłomczy. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 202 s. 2. * ZATORSKI RYSZARD:
Skarb z Hłomczy. Trybuna 1995 nr 237 s. 11.
Woj. krośnieńskie.
865. (CZAK): Tajemnice pradawnych grobów. Dz. Pol. 1995 nr 67 s. 17.
Dotyczy prac wykopaliskowych na cmentarzysku w Bachórzu, woj. przemyskie.
866. (CZAK): Zagadka pałacu biskupiego.
Dz. Pol. 1995 nr 116 s. 20.
Odkrycia archeologiczne w Krośnie.
867. (CZAK): Zapisywanie białej karty. Dz.
Pol. 1995 nr 194 s. 18.
Wykopaliska archeologiczne w woj. krośnieńskim.
868. CZOPEK SYLWESTER: Archeolodzy
i autostrada. Rozm. Małgorzata Tokarz. Nowiny 1995 nr 172 s. 5.
M. in. dotyczy wykopalisk archeologicznych w
woj. rzeszowskim.
869. CZOPEK SYLWESTR: Żelazny akinakes z Rozborza, woj. przemyskie, w kontekście z innych znalezisk tzw. scytyjskich z
południowo-wschodniej Polski. Archeol. �����
Pol.
1995 z. 1/2 s. 107–123, Zfsg.
870. (d): Bachórz 3000 lat temu. Życie Przemys. 1995 nr 35 s. 8, il.
Wykopaliska archeologiczne.
871. (EMP): Odkrywki na A-4. Dz. Pol.
1995 nr 143 s. 22.
Badania archeologiczne przed budową autostrady na terenie woj. przemyskiego i rzeszowskiego.
872. FLOREK MAREK: Badania ratownicze na cmentarzysku kultury pomorskiej w
Kornacicach stan. 1, gm. Opatów, woj. tarnobrzeskie. Mater. i Sprawozd. Rzeszow. Ośrodka Archeol. 1995 t. 16 s. 129–141, il., mapa,
pl., rys., tab., bibliogr., Rez., Zsfg.
873. FLOREK MAREK: Czy „Ogródek” to
jest gródek. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 51 s. 9.
Dotyczy lokalizacji dworu Tarnowskich w Tarnobrzegu – Wielowski.
874. FLOREK MAREK: Kolejne znalezisko
szczątków mamuta. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 28
s. 8, il.
Odkrycia archeologiczne we wsi Zielonka, woj.
tarnobrzeskie.
875. FLOREK MAREK: Kolekcja zabytków archeologicznych z okolic Wojciechowic
w woj. tarnobrzeskim. Mat. i Sprawozd. Rzeszow. Ośrodka Archeol. 1995 t. 16 s. 13–22,
mapa, rys., bibliogr., Rez., Zsfg.
876. FLOREK MAREK: Kościół Św. Jakuba
i dawny klasztor dominikanów w Sandomierzu. Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych. W: Kwartalnik Historii Kultury
Materialnej 1994 nr 1.
Rec. MISCHKE WOJCIECH, Pam. Sand.
����� 1995
T. 2 s. 187–189.
877. FLOREK MAREK: Kościół Świętego. Jakuba i dawny klasztor dominikanów
w Sandomierzu w świetle ostatnich badań
archeologicznych i architektonicznych. Zesz.
Sand. 1995 nr 3 s. 19–24, il., rys.
878. FLOREK MAREK: Problem wydzielenia i ewidencji stanowisk archeologicznych
na terenie miast zabytkowych (na przykładzie Sandomierza). Mat. i Sprawozd. Rzeszow. Ośrodka Archeol. 1995 t. 16 s. 165–173,
pl., bibliogr., Rez., Zsfg.
879. FLOREK MAREK: Tajemnica dacharzowskiego kurhanu. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr
36 s. 8.
Odkrycia archeologiczne w Dacharzowie, woj.
tarnobrzeskie.
880. GARBACZ KRZYSZTOF: Rzymskie
trójskrzydełkowe grociki strzał z Grzybowa,
gm. Staszów, woj. Tarnobrzeg. Spraw. Archeol. 1995 t. 47 s. 211–219, Summ.
881. GEDL MAREK: Badania archeologiczne we wschodniej części Pogórza Dynowskiego.
Rocz. Przemys. 1995 z. 1 s. 23–46, rys. Summ.
Woj. przemyskie.
882. GDZIE osiedlili się w Sandomierzu
wielkopolscy Polanie / Andrzej Buko. Archeol. Pol. 1995 z. 1/2 s. 167–188.
Pocz. polemiki w „Bibliografii woj. krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1991”, poz. 471.
883. (jm): Kaplica pod... przemyską bazyliką. Nowiny 1995 nr 199 s. 3.
Także: Życie Przemys. 1995 nr 46 s. 5, il.
Prace archeologiczne i geologiczne w bazylice
metropolitarnej w Przemyślu.
884. (jer): Nowy jantarowy szlak. Nowiny
1995 nr 70 s. 2.
Odkrycie archeologiczne w Ulanowie, woj. tarnobrzeskie.
885. KOPERSKI ANDRZEJ: Cmentarzyska
przykościelne w Przemyślu. Rocz. Przemys.
1995 z. 1 s. 93–105, rys. Summ.
ŁEMKOWIE w historii i kulturze Karpat =
poz. 3046
886. MACHNIK JAN: Zapomniany kurhan kultury ceramiki sznurowej w Morawsku koło Jarosławia. Rocz. Przemys. 1995 z. 1
s. 3–22, il., rys. Summ.
887. MADYDA-LEGUTKO RENATA
Zróżnicowanie kulturowe polskiej strefy
beskidzkiej w okresie lateńskim i rzymskim:
katalog stanowisk / Renata Madyda-Legutko.
– Kraków: nakł. UJ 1995. – 86 s.; 24 cm +
Mapy: [8] k. złoż. – (Rozprawy Habilitacyjne
/ Uniwersytet Jagielloński; nr 304/2)
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego.
888. MICHALAK-ŚCIBOR JOLANTA M.:
Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej w Piotrowicach. Pam. Sand. 1995 t. 2 s. 105–124,
rys., tab., bibliogr.
Woj. tarnobrzeskie.
55
889. MICHALAK-ŚCIBOR JOLANTA M.:
Nowe nabytki Działu Archeologii Muzeum
Okręgowego w Sandomierzu – materiały z
cmentarzyska kultury przeworskiej w Grzybowie, gm. Staszów, woj. Tarnobrzeg. Pam.
Sand. 1995 t. 2 s. 195–200, rys.
897. SZUWAROWSKI KRZYSZTOF: Stratygrafia archeologiczna i architektura północno-wschodniego skrzydła zamku w Przemyślu w świetle badań archeologicznych w latach
1974–1978. Rocz. Przemys. 1995 z. 1 s. 55–91,
il., rys. Summ.
890. MICHALAK-ŚCIBOR JOLANTA M.,
TARAS HALINA: Wczesnoneolityczna osada
w Sandomierzu – Krukowie, stan. 20. Spraw.
Archeol. 1995 t. 47 s. 69–135, Summ.
898. SZYBOWICZ BARBARA
Cmentarzysko z epoki brązu w Bachórzu–
Chodorówce: analiza antropologiczna = Das
Gräberfeld aus der Bronzezeit in Bachórz–
Chodorówka: die anthropolgische Analyse /
Barbara Szybowicz; Uniwersytet Jagielloński.
Instytut Archeologii. – Kraków: UJ, 1995. –
181, [2] s.: il.; 24 cm. – (Młodsza Epoka Brązu we Wschodniej Części Polskich Karpat; 2)
(Varia / Uniwersytet Jagielloński, 351)
891. (oh): Tajemnica placu Św. Michała.
Życie Przemys. 1995 nr 32 s. 7, il.
Prace wykopaliskowe w Jarosławiu.
892. PORADYŁO WOJCIECH: Materiały
z dawnych badań na cmentarzyskach grupy
tarnobrzeskiej przechowywane w muzeach
w Przemyślu i Krakowie. Mater. i Sprawozd.
Rzeszow. Ośrodka Archeol. 1995 t. 16 s. 23–
118, plany, rys., bibliogr., Rez., Zsfg.
Dotyczy woj. rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
893. SANDOMIERZ: badania 1969–1973,
T. 1. – Warszawa 1993.
Rec. PIEKALSKI JERZY, Kwart. �����������
Hist. Kult. 1995
nr 1 s. 132–136.
SANOK: dzieje miasta = poz. 992
894. SKALSKI KAZIMIERZ: Problem wykorzystania źródeł archeologicznych do badań
nad składem drużyny pierwszych Piastów.
Kwart. Hist. 1995 nr 2 s. 85–96.
M. in. dotyczy kompleksu sepulkralno-osadniczego na Wzgórzu Świętojakubskim w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
895.SŁYSZ ADAM: Co kryją jarosławskie
krypty? Pogranicze 1995 nr 36 s. 5, il. * KRYPTY gotyckiego kościoła. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 198 s. 1. * ZIELIŃSKI KRZYSZTOF:
Skarby w podziemnych kryptach. Tamże nr
202 s. 3, il.
Także: Nowiny 1995 nr 165 s. 1.
Prace archeologiczne w Jarosławiu, woj. przemyskie.
896. SWIERZNIKOW IGOR: List z Przemyśla z początków XII wieku. Rocz. Przemys.
1995 z. 1 s. 47–53, il., rys. Summ.
56
Streszcz. niem.
Bibliogr.
899. ŚCIBOR JÓZEF: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej w 1992
roku. Konferencja sprawozdawcza, Sandomierz 4–5.02.1993 r. Pam. �����
Sand. 1995 t. 2 s.
201–203.
900. TARAS HALINA
Kultura trzciniecka w międzyrzeczu Wisły,
Bugu i Sanu / Halina Taras. – Lublin: Wydaw.
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
1995. – 261, [1] s.: mapy, rys.; 30 cm
Bibliogr. s. 246–258
901. TULIK JAN: Dwór w nowym miejscu.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 31 s. 3, rys.
Odkrycie archeologiczne w Temeszowie, woj.
krośnieńskie.
902. TULIK JAN: Dzwony pod ziemią.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 218 s. 2.
Odkrycie archeologiczne w Dźwiniaczu, woj.
krośnieńskie.
903. WYTWÓRNIA prehistorycznych siekier. Nowiny 1995 nr 70 s. 2.
Odkrycia archeologiczne we wsi Niedźwiada,
woj. rzeszowskie.
A r c h e o l o g i a zob. też poz. 77, 4266,
4290, 4294, 4298–99, 4307
3. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
Bandrów Naro d ow y,
woj. k rośni eńsk i e
904. KRYCIŃSKI STANISŁAW: Bandrów.
Gaz. Bieszcz. 1995 nr 24 s. 9.
Bi e cz, woj. k rośni eńsk i e
KARP A.
Biecz perła Podkarpacia / A. Karp = poz.
775
905. SZYMCZYK WITOLD: The Messerschmitt from Biecz. Welcome to Krosno 1995
nr 2 s. 24, il.
906. ZIELIŃSKI JERZY: Na starej pocztówce. Nowe Podkarp. 1995 nr 22 s. 6, il.
Bieszczady
907. BALOWSKI JÓZEF: Straże przeciw
zbójcom. (1). Gaz. Bieszcz. 1995 nr 22 s. 8, il.
908. KARDASZ JÓZEF
Dzieje Bieszczadów / Józef Kardasz. – Sanok: Józef Kardasz, 1995. – [2], 148 s., [10] s.
tabl.: fot., portr. (w tym kolor.); 20 cm
Błaż owa,
woj. rz esz owsk i e
909. DELL: Miasteczko na końcu świata.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 208 s. 4.
910. WNĘK SŁAWOMIR: Żydzi z Błażowej od XVII wieku. Pr. Hist.-Arch. 1995 t. 3
s. 105–141.
B o g u chwała,
woj. rz esz owsk i e
911. BOGUNIA-PACZYŃSKI ANDRZEJ:
Chwała Bogu, Boguchwała. Czas Krak. 1995
nr 138 s. 13, il.
912. BOGUNIA-PACZYŃSKI ANDRZEJ:
Chwała Bogu, Boguchwała. Nowiny 1995 nr
162 s. 12, il.
B orek Star y, woj. rz esz owsk i e
Z DZIEJÓW sanktuarium w Borku Starym
k. Rzeszowa = poz. 5257
B orowa, woj. rz esz owsk i e
913. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Nauczanie
przed wiekami. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
110 s. 3, il.
Również historia pierwszej w regionie szkoły
powszechniej.
Bu dziwój, woj. rz esz owsk i e
914. BOROWIEC TERESA, BOROWIEC
SATURNIN
Z przeszłości Budziwoja / Teresa Borowiec,
Saturnin Borowiec. – Rzeszów, 1994.
Rec. DZIEDZIC S., Grom. Rol. Pol. 1995 nr 11, s.
4, il.
Ć mi el ów, woj. tarnobrz esk i e
915. MIERNIK RYSZARD
Kolumna bociana / Ryszard Miernik.
– Kielce: Oficyna Poligraficzna „Apla”, 1993.
– 289, [5] s.: il.; ok. 20 cm
D obrz e chów, woj. rz esz owsk i e
GRZEBIEŃ L.: Dzieje parafii dobrzechowskiej = poz. 5233
D u k l a, woj. k rośni eńsk i e
916. DELL: Z wieżą na zapleczu. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 157 s. 4.
Dotyczy historii. Również o XVII-wiecznym
ratuszu w mieście.
917. SZYMCZYK WITOLD: Dukla – the
Gateway to Poland. Welcome to Małpolska
1995 nr 5 s. 14, il.
D y nów, woj. prz emysk i e
918. DYNÓW: studia z dziejów miasta:
praca zbiorowa / pod red. Bronisława Jaśkiewicza i Andrzeja Meissnera. – Dynów:
57
Zarząd Miasta; Rzeszów: „Mitel”, 1995. – 375
s.; 24 cm
Bibliogr. s. [354]–365. – Indeks
Zawiera: Pradzieje okolic Dynowa / Michał Parczewski. Dynów i okolice od początku XVI wieku / B.
Jaśkiewicz. Dynów i okolice od XVII do XVIII wieku
(do 1772) / Jerzy Motylewicz. Dynów w latach zaborów / Marian Kozaczka. Powstanie i rozwój szkoły
ludowej w Dynowie. Początki życia kulturalnego /
A. Meissner. Dynów w okresie międzywojennym /
Mieczysław Krasnopolski. Stan szkolnictwa do 1939
roku / A. Meissner. Losy Dynowa w latach 1939–
1944 / M. Krasnopolski. Jawna i tajna oświata; Po
II wojnie światowej / A. Meissner. Rozwój społeczno-gospodarczy Dynowa / Eugeniusz Szal. Działalność organów władz miejskich w latach 1944–1975 /
Ludmiła Krasnopolska. Dynów w latach 1975–1995
/ Jan Tucki. Odbudowa i rozbudowa szkolnictwa /
A. Meissner. Życie kulturalne / Janina Jurasińska.
Z etnografii Dynowa / Tadeusz Burzyński. Źródła i
opracowania z dziejów Dynowa i regionu.
dora. – Strzyżów: Towarzystwo Miłośników
Ziemi Strzyżowskiej, Burmistrz Gminy i Miasta Strzyżów, Rada Sołecka w Grodzisku, 1995.
– 193 s.: faks., fot., mapy, portr., wykr.; 21 cm
Bibliogr. s. 191–192
Ho cz e w, woj. k rośni eńsk i e
922. POTOCKI ANDRZEJ: Hoczew
– osiemnaście wieków historii. Gaz. Bieszcz.
1995 nr 15 s. 6, il.
Huta Pol ańsk a, woj. k rośni eńsk i e
TULIK J.: Świątynia w puszczy = poz.
5199
Iwoni cz-Z drój, woj. k rośni eńsk i e
Rec. PELCZAR ROMAN, Pr. Hist.-Arch. 1995 t.
3 s. 247–249; RZĄSA ADAM, Pogranicze 1995 nr
47 s. 3; GRYGIEL JAN, Nowiny 1995 nr 251 s. 6.
MICHALIK J.
Iwonicz-Zdrój i okolice / J. Michalik = poz.
780
Dzi kow i e c , woj. rz esz owsk i e
Jarosław, woj. prz emysk i e
919.PIÓREK MARIAN: Szkice z dziejów
Dzikowca i okolic / Marian Piórek. – Kolbuszowa: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy,
1995. – 224 s.: faks., fot., mapy; 20 cm. – (Varia Kolbuszowskie; 6)
HOŁUB J.: Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej O.O. Dominikanów w Jarosławiu =
poz. 5202
Bibliogr. s. 217–224
Gręb ów, woj. tarnobrz esk i e
920. SOKÓŁ JAN
Ludzie czterolistnej koniczynki: Grębów
tętnem powiatu w działalności ludowców /
Jan Sokół; Staszowskie Towarzystwo Kulturalne. – Staszów: STK, 1995. – 169 s.: 3 faks., fot.,
portr.; 21 cm. – (Biblioteka Staszowska; 47)
Rec. BARAN ADAM F.: Zesz. Sand. 1995 z. 3 s. 67.
Również dotyczy Uniwersytetu Ludowego w
Gaci, woj. przemyskie.
Gro dzisko, woj. rz esz owsk i e
921. IRZYK IGNACY
Z dziejów Grodziska w świetle wspomnień
autora / Ignacy Irzyk; pod red. Stanisława Dę58
923. KŁAK-ZARZECKA EWA: Wspomnienia z historii miasta. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 284 s. 2.
924. KUS JÓZEF: Jarmarki jarosławskie i
ich wpływ na rozwój miasta w XVI i XVII
wieku. Rocz. Hist.-Arch. 1995 [t.] 9 s. 29–43.
925. OSTROWSKI ROMUALD: Piękny
folder. Pogranicze 1995 nr 42 s. 5, il.
Fragment folderu wydanego z okazji 620 rocznicy nadania lokacji, zawierający historię miasta.
926. PRZYWILEJ Anny ze Stemberku,
księżnej Ostrogskiej, wojewodziny wołyńskiej, dla Jarosławia z 1 sierpnia 1630 roku
/ [wstęp i oprac.] Michał Proksa; Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Oddział Wojewódzki w Przemyślu, Archiwum Państwowe
w Przemyślu. – Przemyśl: AP: na zlec. Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu
Wojewódzkiego, 1995. – 75 s.; 21 cm
927. SŁYSZ ADAM: To już 620 lat. Pogranicze 1995 nr 50 s. 4, il.
Dotyczy prawa lokacyjnego dla Jarosławia.
928. TRADYCJA i szanse. Nowiny 1995 nr
40 s. 8, il.
929. WOLNE Królewskie Miasto Jarosław:
1375–1995 / oprac. Romuald Ostrowski.
– Jarosław: Stowarzyszenie Miłośników Jarosłwia, 1995. – [16] s.: il.; 21 cm
Wydano z okazji 620 rocznicy nadania miastu
lokacji na prawie magdeburskim.
Jasi el, woj, k rośni eńsk i e
930. GRZYWACZ JAN: Zapomniana wieś.
Nowe Podkarp. 1995 nr 3 s. 6.
Komb orni a, woj. k rośni eńsk i e
936. GAJEWSKI BENEDYKT
Kombornia: (zarys dziejów wsi) / Benedykt
Gajewski; pod red. Józefa Marka. – Krosno:
„Chemigrafia”, 1995. – [4], 111 s., [25] s. tabl.:
fot.; 21 cm
Streszcz. ang., niem.
Bibliogr. s. 96
Korczy na, woj. k rośni eńsk i e
BATA A.
Korczyna i okolice / A. Bata = poz. 755
Kr asi czy n, woj. prz emysk i e
Jasło, woj. k rośni eńsk i e
937. JGF: Sapieha w Krasiczynie. Pogranicze 1995 nr 27 s. 10.
931. RUDNICKA MAŁGORZATA: Cenne
ślady przeszłości. Nowiny 1995 nr 7 s. 6, il.
KARDYNAŁ Adam Stefan Sapieha = poz.
5209
932. SARNA WŁADYSŁAW: Opis powiatu
jasielskiego / napisał Władysław Sarna. – Jasło: Jasielski Dom Kultury, 1995. – [2], 292 s.:
il., rys.; 30 cm
Krosno
Przedruk oryg.: Jasło: nakł. autora 1908.
Kańczug a, woj. prz emysk i e
933. MR: Dziś prezentujemy Kańczugę.
Oprac... Słowo 1995 nr 227 dod. Słowo Rzeszowskie s. II.
934. WALD: W ślady towarzyszy pancernych. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 152 s. 4.
Historia i zabytki.
Kolbusz owa, woj. rz esz owsk i e
935. Dawna Kolbuszowa i jej mieszkańcy:
(komentarz wystawy) / [tekst Jacek Bardan];
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
– Kolbuszowa: Muzeum Kultury Ludowej,
1995. – 15 s.: faks., fot. (głównie kolor.), mapki; 21 cm
Bibliogr.
938. KROSNO: studia z dziejów miasta i
regionu / pod red. Stanisława Cynarskiego.
– T. 3. – Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1995. – 434, [2] s.: fot., mapki, portr.,
tab.; 24 cm
Indeksy
Zawiera: Nazwy miejscowe województwa
krośnieńskiego / Władysław Lubaś. Rozwój latyfundium Kamienieckich i ich rola polityczna do
początków XVI wieku / Stanisław Gawęda. Ze studiów nad urbanizacją Podkarpacia w XIX wieku
/ Tomasz Gąsowski. Zmiany w zabudowie miast
podgórskich w XIX wieku (Cz. 1) [Jasło] / S. Cynarski. „Górnik” – pierwsze czasopismo naftowe
[M. in. dotyczy kopalni ropy naftowej w Bóbrce]
/ Zdzisław Wójcikiewicz. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Krośnie w latach 1892–1914 /
Beata Łopatkiewicz. Uroczystość kościuszkowska
w Krośnie w 1894 roku / Andrzej Kosiek. Pisarstwo polskie w początkach przemysłu naftowego w Galicji / Aleksander Zyga. Życie polityczne
i religijne ludności łemkowskiej powiatu krośnieńskiego w latach 1918–1939 (na tle całego regionu)
/ Jarosław Moklak. Strajk chłopski w Dukli w 1937
roku / Eugeniusz Michalczyk. Z dziejów konspiracji AK na lotnisku w Krośnie / Stanisław Fryc. „Bu-
59
rza” na Podkarpaciu / Stanisław Dąbrowa-Kostka.
Problemy konserwatorskie kaplicy Oświęcimów w
Krośnie / Zdzisław Gil. Seweryn Bieszczad – okresy jego twórczości / Marian Hubert Terlecki. Z kart
historii lotnictwa i Aeroklubu Podkarpackiego w
Krośnie / Józef Kusiba. Trzydzieści pięć lat Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie / Zdzisław Łopatkiewicz.
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1995 nr 138 s. 5,
rys.; TULIK JAN, Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 187 s.
3 ,il.; (CZAK), Dz. Pol. 1995 nr 177 s. 18; WÓJCIK
ZBIGNIEW K., Stud. Rzesz. 1995 t. 2 s. 239–241.
939. RĄCZY ELŻBIETA
Ludność żydowska w Krośnie od 1919
roku / Elżbieta Rączy. – Krosno: Muzeum
Rzemiosła, 1995. – 29, [3] s.: 3 faks., fot., 1
mapa; 21 cm. – (Biblioteka Krośnieńska. Historia; z. 9)
Augustyn [i in.]; do druku przyg. Stanisław
Kryciński. – Cz. 1: Gmina Lutowiska. – Ustrzyki Górne; Warszawa: Bieszczadzki Park
Narodowy; Wydawnictwo Stanisław Kryciński, 1995. – 494, [1] s.: faks., fot., il., mapki,
pl., portr., tab.; 24 cm + Mapa: Bieszczady:
gmina Lutowiska.
Bibliogr. – Indeksy
Tyt. grzbiet.: Bieszczady – gmina Lutowiska.
Rec. BURGHARDT ANDRZEJ, Wierchy 1995
R. 61 s. 288–290; GRYGIEL JAN, Nowiny 1995 nr
170 s. 7; OLSZAŃSKI TADEUSZ ANDRZEJ, Płaj
1995 t. 10 s. 146–149; R.M., Nowe Podkarp. 1995
nr 32 [właść. nr 31] s. 8 mapa.
Ł ańc ut , woj. rz esz owsk i e
940. ZELL ZYGMUNT: Krosno – mały
Kraków. Wspólnota 1995 nr 51/52 s. 28, il.
945. SZYMANEK ANDRZEJ: Obóz żołnierzy Atamana Petlury. Nowiny 1995 nr 222
dod. Biznes nr 45 s. V.
L esko, woj. k rośni eńsk i e
Ł ę tow ni a, woj. prz emysk i e
941. BUDZIAK JÓZEF
Dzieje Leska 1772–1918 / Józef Budziak. –
Lesko i in.: Wydaw. Św. Stanisława BM, 1995.
– 237, [2] s.: faks., fot., portr.; 24 cm
946. KONIECZNY ZDZISŁAW
Łętownia: (zarys dziejów). – Przemyśl,
1994.
Rec. (ga.an), Gaz. ���������
Bieszcz. 1995 nr 21 s. 4; KIRYK FELIKS, Nowiny 1995 nr 249 s. 5, il.
942. SZEWCZYK TADEUSZ: Lesko –
moje miasto, moja miłość. Cz. 2:. Dzień jak
co dzień; Cz. 3: Czar i koloryt; Cz. 4: Dzień
jak co dzień; Cz. 5: Dzień jak co dzień. Gaz.
Bieszcz.: 1995, nr 24 [właśc. 1], s. 8, il.; nr 2 s.
8, il.; nr 3 s. 8, il.; nr 4 s. 6, il.
L e żajsk, woj. rz esz owsk i e
LEŻAJSK: 1397–1997 = poz. 249
943. ZELL ZYGMUNT: Nostra Lyazansko
– Krolovo Myastho czyli Leżajsk. Wspólnota
1995 nr 31 s. 28, il.
Lutow isk a – g mina,
woj. k rośni eńsk i e
944. BIESZCZADY: słownik historyczno-krajoznawczy / materiały zebrali Maciej
60
Rec. JANOWICZ STANISŁAW, Pogranicze 1995
nr 2 s. 13; MP, Życie Przemys. 1995 nr 42 s. 11.
Ł ę żany, woj. k rośni eńsk i e
947. GŁOWACKI WOJCIECH: Kronika
wsi Łężany. Nowe Podkarp. 1995 nr 45 s. 6, il.
Mi el e c , woj. rz esz owsk i e
948. MIELEC: Studia i materiały z dziejów
miasta i regionu. – T. 3. / Red.
�������������������
Feliks Kiryk.
– Mielec:
�������������������������������
Wydaw. „Resovia”, 1994.
Rec. BONUSIAK ANDRZEJ, Stud. Rzesz. 1995
t. 1 s. 178–179.
WITEK J.: Mielec from prehistoric days to
today = poz. 260
Ni enad ów k a, woj. rz esz owsk i e
GONIEC Nienadowski = poz. 49
949. SZELIGA KRZYSZTOF: Okolice poety. Nowiny 1995 nr 91 s. 6.
400 lat wsi.
Now y Ż mig ró d, woj. k rośni eńsk i e
950. WOŹNIACKI JAN: Przyczynek do
dziejów Nowego Żmigrodu. Nowe Podkarp.
1995 nr 34 s. 6, il.
Obr az ów, woj. tarnobrz esk i e
MYJAK J.
Obrazów i okolice / J. Myjak = poz. 833
O drzy koń, woj. k rośni eńsk i e
NAWROCKI P.
Pamiętnik polityczny... / P. Nawrocki =
poz. 330
Ożarów, woj. tarnobrz esk i e
951. SZYLKO EDWARD
Z przeszłości Ożarowa / Edward Szylko.
– Ożarów 1994.
Rec. BORZĘCKI JAN, Tyg. ��������
Nadwiśl. 1995 nr
16 s. 9; DUNIN-WĄSOWICZ TERESA, Zesz.
Sand. 1995 nr 2 s. 61, il.
Prz emyśl
952. GOLUBEC MIKOLA
Peremišl’ / Mikola Golubec. – L’viv: Institut
Ukrainoznavstva im. I. Krip’jakeviča NAN
Ukraïni, 1995. – 31 s.: rys.; 17 cm
Tekst w jęz. ukr.
953. KROCHMAL JACEK: Podwojewodziowie przemyscy (od końca XVI do XVIII
wieku). Rocz. Hist.-Arch. 1995 [t.] 9 s. 45–54.
954. RZ: Przemyśl jako pomnik. Trybuna
1995 nr 141 s. 12.
957. ŚWIĄTEK SZCZEPAN: Materiały do
dziejów Przemyśla i regionu w zespołach banków krakowskich: (komunikat źródłoznawczy). Rocz. Hist.-Arch. 1995 t. 10 s. 211–216.
R a kszawa, woj. rz esz owsk i e
958. OCALIĆ od zapomnienia: materiały
do monografii Rakszawy: praca zbiorowa /
[red.] Tadeusz Babiarz [i in.]; Towarzystwo
Przyjaciół Rakszawy. – Rakszawa: Społeczno-Kulturalne Towarzystwo Przyjaciół Rakszawy, 1995. – 656 s.: faks., fot., portr.; 21 cm
Bibliogr. przy większości rozdziałów.
Zawiera: Środowisko fizyczno-geograficzne /
Renata Trzaska, Tadeusz Trzaska. Zarys dziejów
wsi Rakszawa do 1918 r. / Aleksander Wawrzaszek. Samorząd gminy i jego działalność / Władysław Bolesławski. Wczoraj i dziś parafii rakszawskiej / Wiesław Opaliński. Tradycje włókiennicze /
Lesław Śliż. Krajowa Szkoła Sukiennicza / Andrzej
Bardjan, Maria Matuszek. Szkolenie praktyczne /
Bronisław Noga, Roman Przybyło. Rakszawski
Teatr Szkolny / Zenona Turska. Sport szkolny
/ Jan Jabłoński. Historia Szkoły Powszechnej w
Rakszawie Środkowej / Czesława Kołodziej. Zanim zbudowano szkołę / Agnieszka Kilian. Szkoła
„Murowana” – obecnie Szkoła Podstawowa Nr 2
w Rakszawie / A. Kilian. Kronika Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rakszawie / Elżbieta Suszek. Tajne
nauczanie / Adam Tokarz. Emigracja rakszawska
od połowy XIX wieku do czasów obecnych / Marta Cisek-Babiarz. Działalność kulturalna w Rakszawie / Tadeusz Babiarz. Legendy i zwyczaje wsi
Rakszawa / Stanisław Wałczyk. Żydzi w Rakszawie
/ Ireneusz Janas. Sport w Rakszawie / Mieczysław
Leja. Zdrowotność i ochrona zdrowia w Rakszawie / Michał Turski. Pożarnictwo w Rakszawie /
Tadeusz Świątoniowski, Roman Dec. Życie polityczne w Rakszawie w okresie II Rzeczypospolitej
/ Kazimierz Wróbel. Organizacje młodzieżowe w
okresie 1918–1939 / Alina Werfel. Ruch oporu,
walki wyzwoleńcze w latach 1939–1945 / Piotr
Leja. Życie polityczno-społeczne po wyzwoleniu /
B. Noga. Rakszawa w okresie III Rzeczypospolitej / M. Matuszek. Rakszawa w 100-letniej historii
– Kalendarium.
955. SZELIGA ZDZISŁAW: Przemyscy
święci. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 299 s. 2.
Ru d aw k a Jaślisk a,
woj. k rośni eńsk i e
956. SZELIGA ZDZISŁAW: Przemyskie
podziemia. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 96 s. 6.
959. GRZYWACZ JAN: Rudawka Jaśliska.
Nowe Podkarp. 1995 nr 7 s. 8.
61
Ru dni k nad S anem,
woj. tarobrz esk i e
960. FLOREK MAREK: Rudnik nad Sanem
od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku. Pam. Sand. 1995 t. 2 s. 5–22, mapki, rys.
Ry b otycz e, woj. prz emysk i e
961. HRYŃKIW OLGA: Przystanek Rybotycze. Pogranicze 1995 nr 23 s. 3, il.
Również obyczaje.
Ry manów Z drój, woj. k rośni eńsk i e
MICHALAK J.
Rymanów, Rymanów Zdrój i okolice / J.
Michalak = poz. 272
Rz esz ów
962. ADAMSKI ANTONI: Rzeszowska
Pagoda. Nowiny 1995 nr 223 s. 9, rys.
963. BIEDA TADEUSZ, OPAS TOMASZ:
Raport Zjednoczonej Kancelarii Nadwornej
z 6 marca 1845 r. w sprawie zakupu Dominium Rzeszów przez miasto Rzeszów. Prz.
Hist.-Arch. 1995 t. 3 s. 3–26.
964. BURTAN JERZY: Co Kraków, Lwów i
Polska winne są Rzeszowowi. Głos Rzeszowa
1995 nr 11 s. 7.
965. BURTAN JERZY: Mosty Rzeszowa. Głos
Rzeszowa 1995 nr 10 s. 7.
966. BURTAN JERZY: Tamten Rzeszów A.D.
1928. Głos Rzeszowa 1995 nr 7 wkładka s. II.
969. GOTTMAN JERZY: W rocznicę
Wielkiej Konstytucji 1791–1995. Głos Rzeszowa 1995 nr 4 s. 10–11, il.
970. KOWAL PAWEŁ ROBERT: Królewski
dar. Głos Rzeszowa 1995 nr 2 s. 3.
Sylwetka Jana Rzeszowskiego.
971. MALCZEWSKI JAN
Zamek w Rzeszowie – jego otoczenie i właściciele / Jan Malczewski. – Rzeszów: „Libri
Ressovienses”: Społeczny Komitet Wspierania
Odnowy Zamku w Rzeszowie, 1995. – 47, [3]
s.: il., fot., pl., portr.; 20 cm. – (Biblioteka Rzeszowska; z. 1)
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1995 nr 133 s. 5,
il.; WOLNY KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 169 s. 3.
Dotyczy Mikołaja Spytka Ligęzy, Hieronima Lubomirskiego i Jerzego Sebastiana Lubomirskiego.
972. MIKUŁA STANISŁAW: Przedwojenne Podwisłocze. Głos Rzeszowa 1995 nr 4 s.
6, rys.
Obecnie ulica dzielnicy Nowe Miasto.
973. (prk): Sto lat temu nad Wisłokiem.
Głos Rzeszowa 1995 nr 6 s. 2.
974. PIĄTEK ANDRZEJ: W „Luftmaszynie”
i „Pod Latarką”. Nowiny 1995 nr 25 s. 7, il.
Czas karnawału w dawnym Rzeszowie.
975. WIERZBIENIEC WACŁAW: Z dziejów gminy żydowskiej w Rzeszowie (od XVI
do XX wieku). Prz. Hist.-Arch. 1995 t. 3 s.
79–90.
967. DZIEJE Rzeszowa. – T. 1 / pod red.
Feliksa Kirka. Rzeszów, 1994.
976. WINIARSKA BARBARA: Żydzi przed
sądami rzeszowskimi w XVII i XVIII wieku.
Prz. Hist.-Arch. 1995 t. 3 s. 91–103.
Rec. ZIELIŃSKI WIESŁAW, Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 12 s. 3, il.; TENŻE, Tamże nr 18 s. 3, il.;
GRYGIEL JAN, Nowiny 1995 nr 23 s. 5, il.; RAKUŚ
ANNA, Głos Rzeszowa 1995 nr 1, wkładka s. VII.
977. WÓJCIK ZBIGNIEW K.
Z dziejów Rzeszowa 1935–1939 / Zbigniew
K. Wójcik. – Rzeszów, 1994.
968. GACEK JERZY
Policja miejska w Rzeszowie w okresie
autonomii Galicji / Jerzy Gacek. – Rzeszów:
Muzeum Okręgowe, 1995. – 65, [1] s.: fot.,
portr.; 21 cm
Bibliogr.
62
Rec. OPAS TOMASZ, Stud. Rzesz. 1995 t. 1 s.
176–178.
978. Z PRZESZŁOŚCI Rzeszowa: materiały z konferencji naukowej w 640-lecie lokacji
miasta zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe w dniach 12–13.X.1994 / red. Małgorza-
ta Jarosińska: Muzeum Okręgowe, 1995. – 204
s., [1] k. mapa złoż.: fot., portr., rys.; 24 cm
Bibliogr.
Streszcz. rozdz. w jęz. ang.
984. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Sukcesja po
Jerzym Ignacym Lubomirskim. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 145 s. 3, il.
Dotyczy majątków właścicieli miasta.
Zawiera: O pradziejach Rzeszowa raz jeszcze / Sylwester Czopek. Wsie dominum rzeszowskiego jako
zaplecze gospodarcze miasta: (wybrane zagadnienia)
/ Józef Półćwiartek. Rola Rzeszowa w dziejach Kościoła (w okresie staropolskim) / Zdzisław Budzyński.
Z dziejów handlu Rzeszowa w XVII i XVIII wieku
/ Jerzy Motylewicz. Rzeszów na przełomie dwóch
epok / Tomasz Opas. Drukarstwo i księgarstwo w
Rzeszowie / Andrzej Jagusztyn. Początki kolei żelaznych w Rzeszowie 1858–1890 / Bogdan Kreczmar.
Elita i życie kulturalne Rzeszowa w dobie autonomii
Galicji / Jadwiga Hoff. Okręgowe Towarzystwo Rolnicze w Rzeszowie 1881–1939: powstanie, organizacja, główne kierunki działania / Jan Basta. Powstanie Stronnictwa Ludowego / Krzysztof Szela. Ruch
niepodległościowy w Rzeszowie i regionie w latach
1908–1918 / Alojzy Zielecki. Początki organizacji
Wojska Polskiego w Rzeszowie (listopad – grudzień
1918 r.) / Jerzy Majka. Życie polityczne Rzeszowa w
20-leciu międzywojennym / Włodzimierz Bonusiak.
Ustrój i organizacja rzeszowskiej gminy żydowskiej
w okresie autonomii Galicji i II Rzeczypospolitej /
Wacław Wierzbieniec.
985. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Właściciele Staromieścia. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 66 s. 3, il.
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1995 nr 182 s.
5; OŻÓG MARIA EWA, Stud. Rzesz. 1995 t. 2 s.
243–246; ZAMOYSKI GRZEGORZ, Prz. Hist.Arch. 1995 t. 3 s. 250–251.
Rec. ROZWAŁKA ADAM, Pam. Sand. 1995 t.
2 s. 177–179.
979. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Grunwaldzka niejedno miała imię. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 15 s. 4, il.
Ulica Grunwaldzka.
980. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Pańska zwana 3 Maja. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 48, wkładka s. I, il.
Historia ulicy.
981. ZIELIŃSKI WIESŁAW: „Budujemy
mosty dla pana starosty”. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 54 s. 3, il.
982. ZIELIŃSKI WIESŁAW: O średniowiecznej przeszłości Rzeszowa. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 286 s. 3, il.
983. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Ostatni członkowie sławnego rodu Lubomirskich. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 151 s. 3.
Historia dzielnicy.
986. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Z działalności Towarzystwa „Przyjaźń”. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 6 s. 3, il.
987. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Zaraza, głód
i miłość. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 292 s. 3,
il. * TENŻE: Finał z Esterką i dzieje okolic.
Tamże nr 302 s. 3, il.
Wizyta Kazimierza Wielkiego.
R z e s z ó w – h i s t o r i a zob. też poz.
472.
S and omi erz, woj. tarnobrz esk i e
988. DZIEJE Sandomierza. Średniowiecze
/ pod red. Stanisława Trawkowskiego. – T. 1.
– Warszawa, 1993.
989. DZIEJE Sandomierza XVI–XVIII w.
/ pod red. Feliksa Kiryka. – T. 2. – Warszawa,
1993.
Rec. RYŚ JAN, Pam. Sand.
����� 1995 t. 2 s. 179–181.
990. DZIEJE Sandomierza 1795–1918 /
pod red. Jana M. Małeckiego. – T. 3. – Warszawa, 1993.
Rec. KAROLCZAK KAZIMIERZ, Pam. Sand.
1995 t. 2, s. 181–184; SŁAWIŃSKI PIOTR, Tamże
s. 184–187.
991. KOWALCZYK ELŻBIETA: Czwarte
wcielenie Sędomira. Zesz. Sand. 1995 nr 2 s.
47–48. – Polem. BUKO ANDRZEJ: „Czwarte
wcielenie Sędomira”. Tamże s. 48–49.
Geneza Sandomierza.
S anok, woj. k rośni eńsk i e
992. SANOK: dzieje miasta: praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka. – Kraków: „Se63
cesja”, 1995. – 1011, [1] s.: il., faks., fot., mapy,
pl., portr., rys., wykr.; 25 cm
Indeks
Zawiera: Środowisko geograficzne [Geologia,
klimat, wody powierzchniowe, gleby, ochrona
środowiska, gospodarka wodna, gospodarka
odpadami] / Jan Lach. Najdawniejsze dzieje Sanoka [Archelogia] / Michał Parczewski, Elżbieta
Pohorska-Kleja. Lokacja miasta / F. Kiryk. Terytorium i zabudowa / F. Kiryk. Stosunki ustrojowe / Franciszek Leśniak. Życie gospodarcze / F.
Kiryk, F. Leśniak. Stosunki kościelne / F. Kiryk.
Stolica Ziemi Sanockiej / F. Kiryk. Sanok w okresie przedautonomicznym / Tomasz Opas. Sanok
siedzibą organów państwowych i samorządowych / Alojzy Zielecki. Oświata i szkolnictwo /
Wojciech Sołtys. Życie religijne w mieście / W.
Sołtys. Społeczeństwo Sanoka w progu XX wieku / A. Zielecki. Życie gospodarcze, społeczne i
polityczne / W. Sołtys. Oświata i szkolnictwo. Życie kulturalne / Edward Zając. System okupacji /
Jacek Chrobaczyński. Szkolnictwo i oświata / J.
Chrobaczyński. Konspiracja w Sanoku w okresie okupacji / Andrzej Zagórski. Życie polityczne [Lata 1944–1956] / Andrzej Brygidyn. Życie
gospodarcze / Władysław Stachowicz. Oświata
i szkolnictwo / Krystyna Chowaniec. Życie kulturalne [Domy kultury, Towarzystwo Rozwoju i
Upiększania Miasta Sanoka, Miejska Biblioteka
Publiczna, Muzeum Historyczne, Muzeum Budownictwa Ludowego] / Józef Ząbkiewicz. Sport
i rekreacja / J. Ząbkiewicz. Sztuka Sanoka między Zachodem a Wschodem / Ewa ŚnieżyńskaStolot, Franciszek Stolot. Kalendarium sanockie
1974–1994.
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1995 nr 162 s. 5,
il.; ZAMOYSKI GRZEGORZ, Stud. Rzesz. 1995 t.
2 s. 241–242.
Si eni awa, woj. prz emysk i e
993. KUPEROWA WITOLDA: W Sieniawie nad Sanem. Poznaj Swój Kraj 1995 nr 11
s. 10–11, il.
Sta l owa Wol a, woj. tarnobr z esk i e
994. GARBACZ DIONIZY
Czas nadziei: Stalowa Wola 1945–1953 /
Dionizy Garbacz. – Stalowa Wola, 1994.
Rec. PLUTA MAŁGORZATA, Stud. Rzesz. 1995
t. 1 s. 169–171.
64
995. GARBACZ DIONIZY: Narodziny
miasta. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 19 s. 6, il.
996. WARZOCHA ADAM: Wszędzie tutaj
spotkamy superheterodyny. Nowiny 1995 nr
87 s. 5–6, il.
S t a l o w a W o l a – h i s t o r i a zob. też
poz. 3089
Str aszyd l e, woj. rz esz owsk i e
SZYPUŁA A.: Parafia rzymsko-katolicka w
Straszydlu = poz. 5249
Stasz ów, woj. tarnobrz esk i e
997. ALMANACH Staszowski 1994 / pod
red. Macieja Andrzeja Zarębskiego. – Staszów, 1994.
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1995 nr 43 s. 5;
WIERZBA JÓZEF, Zesz. Sand.
����� 1995 z. 3 s. 66, il.
998. STASZÓW 1525–1995: kalendarium
wydarzeń / zebrał i oprac. Maciej Andrzej
Zarębski. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1995. – 52 s.: rys.; 21 cm.
– (Biblioteka Staszowska; 50)
Strzyż ów, woj. rz esz owsk i e
999. WALD: Ot, Galicja... Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 164 s. 4.
Św i ę c any, woj. k rośni eńsk i e
1000. ŚLAWSKI TADEUSZ
Święcany: zarys monograficzny / Tadeusz
Ślawski. – Skołyszyn: Stowarzyszenie Miłośników Skołyszyna i Okolicy, 1995. – 375 s.,
[8] s. tab. kolor.: il., faks., fot., portr.; 21 cm
Bibliogr. 366–369. – Summ.
Tarnobrz e g
1001. JANAS ALEKSANDRA, WÓJCIK
ADAM
Zamek Tarnowskich w Dzikowie / Aleksandra Janas, Adam Wójcik. – Tarnobrzeg, 1994.
Rec. BARAN ADAM F., Zesz. Sand. 1995 nr 2 s.
61–62, il.; (HAS), Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 1 s. 9, il.
1002. RAWSKI JÓZEF, RAWSKI WOJCIECH
Miechocin: kolebka Tarnobrzega / Józef
Rawski, Wojciech Rawski. – Tarnobrzeg,
1994.
Rec. FLOREK MAREK, Zesz. Sand. 1995 nr 2
s. 62, il.
1003. WIĄCEK ANNA: Działalność społeczna rodu Tarnowskich z Dzikowa. Tarnobrzes. Zesz. Hist.
������ 1995 nr 11 s. 34–44.
W XIX i XX w.
Tarnow i e c , woj. k rośni eńsk i e
1004. HAUS: Wieś rycerska. Gaz. w Rze-
szowie 1995 nr 206 s. 4.
cji / Z. Dziedzic. Okres powojenny / Z. Dziedzic.
Szkolnictwo w Trzcianie – Słotwince / Z. Dziedzic.
Powojenna działalność biblioteki szkolnej / Anna
Szuterkiewicz. Drużyna – jedna z wielu [ZHP] /
Jan Irzyński. Wspomnienia z rozbudowy szkoły
/ Adam Stawarz. Zarys działalności chóralnej w
Trzcianie / Władysław Skorupski, J. Barlik. III. Biogramy / Mikołaj Draus / J. Draus. Antoni Smagała
(1858–1931) / Bronisław Smagała. Józef Frankiewicz (1914–1994) / J. Draus, Jan Zbigniew Nyzio.
Mieczysław Kawalec (1916–1951) / J. Draus, J. Z.
Nyzio. Józef Dziedzic (1908–1980) / Zofia Draus.
Jerzy Nawrocki (1926–1990) / Z. Dziedzic.
Tursko, woj. tarnobrz esk i e
1007. ZUB JERZY: Na szlaku mongolskiego najazdu. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 27 s. 8.
Temesz ów, woj. k rośni eńsk i e
Wa l aw a , woj. pr z emysk i e
1005. PARCZEWSKI MICHAŁ: Tajemnica
starego stawu czyli zaklęty dwór w Temeszowie. Nowe Podkarp. 1995 nr 8 s. 8, il.
1008. TAS JÓZEF: Złoty jubileusz Walawy.
Życie Przemys. 1995 nr 60 s. 6.
Historia nieistniejącego drewnianego dworu.
Również historia miejscowości.
Trz ci ana, woj. rz esz owsk i e
50 lat Zespołu Szkół Budownictwa Wodnego, Melioracji i Weterynarii w Trzcianie =
poz. 3991
1006. TRZCIANA: szkice z dziejów wsi
i szkolnictwa / zesp. red. Józef Barlik i in.
– Trzciana: Szkoła Podstawowa w Trzcianie,
1995. – 198 s.: faks., fot., tab.; 24 cm
Zawiera: I. Z dziejów Trzciany. Środowisko
geograficzno-przyrodnicze / Janusz Pisula. Prehistoria okolic Trzciany / J. Pisula. Dzieje dworu w
Trzcianie / J. Pisula. Osadnictwo i zabudowa dawnej Trzciany / J. Pisula. Życie w Trzcianie w okresie pańszczyźnianym / J. Pisula. Lata wojen, klęsk i
nieurodzajów / J. Pisula. Życie i tradycje obyczajów
dawnej Trzciany / J. Pisula. Z historii Parafii i kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Trzcianie
k/Rzeszowa / Józef Kośclielny. Działalność konspiracyjna organizacji niepodległościowych na terenie
Trzciany i gminy Świlcza w okresie II wojny światowej / Jan Draus. II. Czasy najdawnjesze / Zofia
Dziedzic. Okres galicyjski / Z. Dziedzic. Szkoła w
latach 1919–39 / Z. Dziedzic. Lata wojny i okupa-
50. lecie osiedlenia się przesiedleńców spod Lwowa. Również historia wsi po II wojnie światowej.
Z agórz, woj. k rośni eńsk i e
1009. ZAGÓRZ nad Osławą / [pod red. Zbigniewa Osenkowskiego]. – Zagórz; Rzeszów:
„Mitel”, 1995. – 123, [1] s., [8] s. tabl. kolor., [1]
k. tabl. złoż.: fot., mapy, pl., portr., rys.; 23 cm
Bibliogr. s. 117
Zawiera: Zarys dziejów okolicy Zagórza / Z.
Osenkowski. Z kolejarskim rodowodem [z historii
kolei w Zagórzu] / Tadeusz Kuraś. Walka o niepodległość Polski w latach 1910–1920 (fragment
pamiętnika) [autor związany z Zagórzem] / Stanisław Szwed. Początki zagórskiego harcerstwa /
T. Kuraś. Rozwój oświaty w zagórskiej gminie / Z.
Osenkowski. Miejscowości gminy Zagórz [historia] / Z. Osenkowski. Zabytki sakralne Zagórza
/ Z. Osenkowski. Klasztor Karmelitów Bosych w
Zagórzu / Z. Osenkowski. Miejsca pamięci narodowej [dot. gminy] / Z. Osenkowski.
Z a l esi e, woj. tarnobrz esk i e
1010. ZYBURA ANNA
Przeszłość historyczna wsi Zalesie koło Niska / Anna Zybura. – Kraków; Stalowa Wola:
65
[Anna Pysz]: nakł. autora, 1995. – 137, [2] s.,
[20] s. tabl.: il., faks., fot., 1 mapa, 3 portr.;
30 cm
Z aw i chost , woj. tarnobrz esk i e
1011. CHYŁA ROMAN: Warownia w nurtach Wisły. Pam. Sand. 1995 t. 2 s. 125–133,
il., rys.
Również historia nieistniejącego zamku.
1012. STARZYK MICHAŁ
Moje spojrzenie na dzieje Zawichostu /
Michał Starzyk. – Zawichost, 1994.
Rec. (S.Ł.), Tyg. Nadwiśl. 1995
����������������������
nr 1 s. 8; CHYŁA
ROMAN, Pam. Sand.
����� 1995 t. 2 s. 189–191.
1013. STARZYK MICHAŁ: Tatarskie echa.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 29 s. 8.
4. HISTORIA RUCHU LUDOWEGO
1014. DASZKIEWICZ ANDRZEJ
Polskie Stronnictwo Ludowe na Rzeszowszczyźnie 1945–1947 / Andrzej Daszkiewicz.
– Rzeszów, 1994.
Rec. ŚLIWA MICHAŁ, Rocz. Dziej. Ruchu Lud.
1995 nr 29 s. 244–246.
1015. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Stulatek
z koniczynką w herbie. Kur. Podkarp. 1995 nr
5 s. 6. * SKD: Zielony jubileusz ruchu ludowego. Wieści 1995 nr 11 s. 6, il. * WOJTASCIBORSKA ELŻBIETA: 100 przebudzenie
wsi. Gospodyni 1995 nr 41 s. 8–9, il.
100-lecie powstania Stronnictwa Ludowego w
Rzeszowie.
1016. J.C.: Od Stojałowskiego do Mikołajczyka. Dz. Pol. 1995 nr 123 s. 26.
Wystawa pt. „Czasy i ludzie. Z dziejów ruchu
ludowego” w Rzeszowie.
1017. JAKUBOWSKA BARBARA
Ruch ludowy wobec przeszłości narodowej (do 1939 r.) / Barbara Jakubowska.
– Warszawa: TRIO, 1995. – 215, [1] s.; 21 cm.
– (Rozprawy Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku)
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
66
1018. KUBRAK ZYGMUNT
Pod zielonym sztandarem: zarys dziejów
ruchu ludowego w powiecie lubaczowskim
1918–1948 / Zygmunt Kubrak. – Lubaczów:
Muzeum w Lubaczowie, 1995. – 26, [2] s., [8]
s. tabl.: faks., fot., portr.; 20 cm
Woj. przemyskie.
1019. KURKIEWICZ JAN: Podchorążówki
Batalionów Chłopskich w obwodzie sandomierskim. Rocz. Hist.
����������������������������
Muz. �����������������
Hist. Pol. Ruchu
Lud. 1995 z. 9 s. 105–210.
Woj. tarnobrzeskie.
1020. NAWROCKI TADEUSZ
Udział chłopów w przełomie 1980/81
i 1988/89 (przyczynek w dokumencie) / Tadeusz Nawrocki. – Warszawa, 1994.
Rec. Z Odrzykonia w świat. Słowo 1995 nr 59
s. 9, il.
1021. ROPIŃSKI ZDZISŁAW: Rzeszów kolebka ruchu ludowego. Ziel. Sztand. 1995 nr 26
wkładka s. IV, il.
SOKÓŁ J.
Ludzie czterolistnej koniczynki / J. Sokół =
poz. 920
1022. WARZOCHA ADAM: Pamięć o łańcuchach i wiązce słomy. Nowiny 1995 nr
135 s. 7, il
Wspomnienia z działalności ruchu ludowego w
woj. południowo-wschodnich.
Z przeszłości Rzeszowa = poz. 978
H i s t o r i a r u c h u l u d o w e g o zob.
też poz. 339, 3104, 3110–21, 5370, 5372
5. HISTORIA POLITYCZNA
I SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
DO ROKU 1772
1023. DROŻDŻ-SZCZYBURA MAŁGORZATA: Ordynacja. Spotk. z Zabyt. 1995 nr
5 s. 2–8, il., mapy.
Dotyczy historii ordynacji łańcuckiej, woj. rzeszowskie.
1024. GOTTMAN JERZY: O konfederacji
barskiej na ziemi rzeszowskie. Głos Rzeszowa
1995 nr 1 s. 9, il.
Z historii Rzeszowa i woj. południowo-wschodnich.
1025. HUNDERT GERSHON DAVID
The Jews in a Polish Private Town. The
Case of Opatów i the Eighteenth Centry.
– Baltimore–London, 1992.
Rec. OPALSKI MAGDALENA M., Polin. Vol. 8:
1994 s. 382–384.
¡
1026. KIRYK FELIKS
Urbanizacja Małopolski: województwo
sandomierskie XIII–XVI wiek / Feliks Kiryk.
– Kielce, 1994.
Rec. GULDON ZENON, Rocz. Muz. Nar. Kiel.
1995 t. 16 s. 437–440.
1032. OSTROWSKI JERZY
Posiedzenie naukowe Komisji Geografii
Historycznej przy Komitecie Historii PAN
poświęcone nowemu tomowi „Atlasu Historycznego Polski”. Pol. Prz. Kartogr. ������������
t. 26: 1994
nr 3 s. 177–178.
14 IV 1994 r.; temat: Województwo Sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku.
1033. SKRZYPCZAK JERZY: Sejmik opatowski. Cz. 2. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 26 s. 8.
Sejmiki opatowskie w XVI wieku, woj. tarnobrzeskie.
1034. STUDIA z dziejów Żydów w Polsce /
zesp. wydawniczy Zofia Borzymińska, Andrzej
Żbikowski. – Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny. Instytut Naukowo-Badawczy, 1995.
– 209 s. [16] s. tabl.; fot., plany, mapka; 21 cm
1027. KROCHMAL JACEK: Ormianie przemyscy w XV wieku. Rocz. Hist.-Arch. 1995 t. 10
s. 3–20.
Zawiera m. in.: Terytorialna organizacja kahalna Żydów Korony 1623–1764. [M. in. okręg przemyski] / Anatol Leszczyński. Cmentarze żydowskie w Polsce. [M. in. woj. południowo-wschodnie] / Jan Jagielski.
KROSNO: Studia z dziejów miasta i regionu = poz. 938
H i s t o r i a d o 1 7 7 2 zob. też poz. 918.
1028. MATWIJÓW MACIEJ: Poddanie się
szlachty województwa sandomierskiego Karolowi Gustawowi w 1655 roku. Stud. Hist.
������
1995 z. 2 s. 163–182.
Historia woj. tarnobrzeskiego.
1029. MOTYLEWICZ JERZY: Wpływ wydarzeń militarnych pierwszej połowy XVIII
wieku na przemiany socjotopograficzne w
miastach województwa ruskiego. Kwart. Hist.
Kult. 1995 nr 1 s. 81–86.
Dotyczy m. in. woj. przemyskiego, rzeszowskiego i krośnieńskiego.
1030. MUSZYŃSKA JADWIGA
Gospodarstwo chłopskie w starostwie sandomierskim 1510–1663 / Jadwiga Muszyńska. – Kielce, 1991.
Rec. WIJACZKA JACEK, Kwart. ������������
Hist, Kult. 1995
nr 3 s. 382–385.
1031.MUSZYŃSKA JADWIGA: Udział
starostwa sandomierskiego w spaławie wiślanym w XVI i pierwszej połowie XVII wieku.
Pam. Sand. 1995 t. 2 s. 23–27.
Z przeszłości Rzeszowa = poz. 978
6. HISTORIA POLITYCZNA
I SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
1772–1914
1035. ADAMSKI BOGDAN: Udział księży
w powstaniu narodowym 1846 roku na ziemi
sanockiej. Rocz. Nauk.-Dyd. WSP Krak. Z.
167: Pr. Hist. [T. 17]: 1995 s. 127–135.
W aneksie noty biograficzne księży aresztowanych, internowanych i biorących udział w powstaniu 1846 r. w Sanockiem.
1036. BARTKOWSKI FRANCISZEK KSAWERY
Pod Rybnicą i Jurkowicami w roku 1863 /
Franciszek Ksawery Bartkowski; posł. opatrzył Leszek Tymiakin.– Chełm: Adam, Andrzej i Wiktor Broniccy, 1995. – 52, [2] s., [1]
k. mapa: 1 portr., err.; 21 cm
Indeksy
Rec. NIEBELSKI EUGENIUSZ, Zesz. Sand.
1995 nr 3 s. 65, il.
Historyczne bitwy w woj. tarnobrzeskim.
67
1037. BATIUK ANNA, HOFF JADWIGA:
Struktura społeczna i układy przestrzenne
miast galicyjskich na początku XX w. Kwart.
Hist. Kult. 1995 nr 1 s. 97–100, tab.
Dotyczy Łańcuta, woj. rzeszowskie i Jarosławia,
woj. przemyskie.
1038. FRANSZEK PIOTR
Produkcja roślinna w Galicji doby autonomicznej / Piotr Franaszek. – Kraków:
nakł. UJ, 1995. – 159 s.: mapa, wykr.; 24 cm.
– (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński; nr 306)
Bibliogr. s. 145–150. – Zsfassung.
1039. KAROLCZAK KAZIMIERZ, ŻALIŃSKI MAREK: Wylewy w dorzeczu Wisły
w Galicji doby autonomicznej (1867–1918).
Pam. Sand. 1995 t. 2 s. 63–78.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
1040. KONOPKA MAREK
Krajobraz kulturowy w 1811 r. Teki Krakowskie. [t.] 2: 1995 s. 145–164.
Zawiera też teksty Stanisława Konopki: Opis
historyczno-malarski podróży z Mogielan do Zaleszan w 1811 r.; Rzut oka na podróż moją z Zaleszan na drugą stronę Sanu w 1811 r.; Opisanie
miasta Sandomierza.
1041. KORZENIOWSKI TOMASZ: Czas na
pamięć. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 12 s. 3.
Dotyczy Żydów w Galicji i powstanie Towarzystwa Pamięci Żydów Galicyjskich z siedzibą w Lesku, woj. krośnieńskie.
KROSNO: z dziejów miasta i regionu =
poz. 938
1042. KULCZYKOWSKI MARIUSZ
Żydzi – studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji (1867–
1918) / Mariusz Kulczykowski. – Kraków:
Uniwersytet Jagielloński. Instytut Historii,
1995. – 435 s., [1] k. tabl.: mapa kolor., tab.,
24 cm. – (Studia nad Kształtowaniem się Inteligencji w Polsce w XIX i XX wieku; 3)
Bibliogr. – Summ.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
1043. MAJKOWSKA-ALEKSIEWICZ ANNA:
Historia drukarstwa Galicji Wschodniej w la68
tach 1815–1860 / Anna Majkowska-Aleksiewicz. – Wrocław, 1992.
Rec. KOWALEWSKA JADWIGA T[ERESA],
Rocz. Bibl. 1995 z. 1/2 s. 170–171.
Dotyczy m. in. Przemyśla i Sanoka.
1044. MICHALEWICZ JERZY
Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie
gminy wyznaniowe w Galicji / Jerzy Michalewicz. Ruch naturalny ludności żydowskiej
okręgu metrykalnego Brzostek w latach
1894–1938 / Wiesław Tyburowski; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Historii. – Kraków: „Księgarnia Akademicka”, 1995. 215 s.:
wykr.; 24 cm. – (Wydawnictwa „Księgarni
Akademickiej; nr 21)
Summ.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
1045. NIEBELSKI EUGENIUSZ: Poematy
o bitwach pod Rybnicą i Jurkowicami w 1863
r. Nowe źródła. Wojs. Prz. Hist. 1994 nr 4 s.
288–290.
Woj. tarnobrzeskie.
1046. ORZECHOWSKA ELŻBIETA: Księża kapelani w oddziałach powstańczych województwa sandomierskiego 1863–1864. Wojs.
Prz. Hist. 1994 nr 4 s. 94–109.
Woj. tarnobrzeskie.
1047. PATEREK MIECZYSŁAW: Kampania wojenna księcia Józefa Poniatowskiego
1809 roku w okolicach Sandomierza. Pam.
Sand. 1995 t. 2 s. 47–62, plan.
Woj. tarnobrzeskie.
SANOK: dzieje miasta = poz. 992
1048. SPOŁECZEŃSTWO i gospodarka /
red. Jerzy Chłopecki, Helena MadurowiczUrbańska. – Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995 (Rzesz.: WSP). – 284
s., [4] s. fot.: mapy, 2 wykr.; 24 cm. – (Galicja
i Jej Dziedzictwo; t. 2)
Materiały z międzynarodowej konferencji
naukowej w Rzeszowie 14–18 września 1992 r.
– Tekst częśc. tł. z ang., niem.
Bibliogr. s. 153–156. – Summ., Zsfg. przy pracach.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
1049. STĘPKOWSKI LECH: Z dziejów Wisły jako granicy polsko-austriackiej w latach
1772–1794. Pam. Sand. 1995 t. 2 s. 29–45.
M. in. częściowo woj. tarnobrzeskie.
1050. SZULC ZOFIA: Przepisy prawne dotyczące prowadzenia ksiąg metrykalnych w
Galicji. Pr. Hist.-Arch. 1995 t. 3 s. 27–42.
1051. SZYMCZAK-HOFF JADWIGA
Społeczność małego miasteczka galicyjskiego w dobie autonomii / Jadwiga Szymczak-Hoff. – Rzeszów, 1992.
1057. ZIELECKI ALOJZY: Ruch niepodległościowy w powiecie sanockim na przełomie XIX i XX wieku. Zesz. Nauk. WSP Hist.
1995 z. 5 s. 101–125.
1058. ZIELECKI ALOJZY: Ruch niepodległościowy w Przemyślu i regionie na przełomie XIX i XX wieku. Rocz. Hist. Arch. 1995 t.
10 s. 125–147.
1059. ZIELIŃSKI WIESŁAW: O Kasach
Stefczyka i Reiffeisena. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 60 s. 3, il.
Rec. DOBOSZ STANISŁAW, Karta Groni 1995
nr 18 s. 158–160.
Dotyczy spółek Oszczędnościowo-Pożyczkowych w 1873 roku w Rzeszowie.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
H i s t o r i a 1 7 7 2 – 1 9 1 4 zob. też poz.
918, 1023, 1426
1052. SZYPOSZ JADWIGA: Dzieje kancelarii urzędów i instytucji na terenie Galicji od
1772 do 1918 roku. Krak. Rocz. Arch. 1995 t.
1 s. 36–45, Summ.
1053. TABASZ WŁADYSŁAW M.: Bić
panów. Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Grom.
Rol. Pol. 1995 nr 13/14 s. 5, il.
Dotyczy buntów chłopskich w Galicji m. in. w
Brzezinach, woj. rzeszowskie.
1054. TOMASIK JERZY: Armia autro-węgierska i udział w niej Polaków. Zesz. Nauk. WSP
Rzesz. Hist.
������ 1995 z. 5 s. 141–153, mapa, tab.
M. in. dotyczy części woj. krośnieńskiego.
1055. WOJTYCZA JANUSZ
Pierwsza dekada skautingu polskiego
w Galicji (1910–1919) / Janusz Wojtycza.
– Kraków; Bochnia: Prowincjonalna Oficyna
Wydawnicza, 1995. – 153 s.: 21 cm
Bibliogr. s. 135–152
¡
Z PRZESZŁOŚCI Rzeszowa = poz. 978
1056. ZAMORSKI KRZYSZTOF
Transformacja demograficzna w Galicji
na tle przemian ludnościowych innych obszarów Europy Środkowej w drugiej połowie
XIX i na początku XX w. / Krzysztof Zamorski. – Kraków, 1991.
Rec. JANCZAK JULIAN K., Pol. Popul. Rev.
1995 nr 6 s. 324–327
7. HISTORIA POLITYCZNA
I SPOŁECZNA 1914–1939
1060. BASTA JAN: Ruch spółdzielczy w
Małopolsce środkowej 1918–1939. Pr. Hist.Arch. 1995 t. 3 s. 155–170, tab.
Dotyczy woj. rzeszowskiego, przemyskiego,
krośnieńskiego i tarnobrzeskiego.
1061. CEREMUGA JANUSZ: Starosta i zamachowcy. Nowe Podkarp. 1995 nr 1 s. 10.
Historia starosty brzozowskiego Bronisława
Nazimka (w latach 1930–33).
1062. CIEPIELA PAWEŁ
Staszowskie Dni Józefa Piłsudskiego w
osiemdziesiątą rocznicę pobytu Legionów
Polskich na Ziemi Staszowskiej 1914–1915
/ Paweł Ciepiela. – Staszów: PAIR „Myjakpress”, 1995. – 40 s.: fot., portr., rys., mapka; 21 cm
1063. DĄBKOWSKI TADEUSZ
Ukraiński ruch narodowy w Galicji
wschodniej 1912–1923 / Tadeusz Dąbkowski. – Warszawa, 1995.
Rec. PARTACZ CZESŁAW, Zesz. Nauk. Inst.
Nauk Społ. / WSI Koszal.1995 nr 8 s. 173–175.
1064. DUDA OKTAWIAN
Cmentarze I wojny światowej w Galicji
Zachodniej 1914–1918 / Oktawian Duda.
69
– Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu: Narodowa Instytucja Kultury, 1995. – 605, [2] s.: fot., pl., rys.; 30 cm.
– (Cmentarze I wojny światowej; t. 2)
Streszcz. w jęz. ang., niem., ros.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego.
1065. FRODYMA ROMAN
Galicyjskie cmentarze wojenne: przewodnik / Roman Frodyma; Towarzystwo Karpackie. T. 1: Beskid Niski i Pogórze. – Warszawa; Pruszków: „Rewasz”, 1995. – 151, [1] s.,
[19] s. fot.: mapy, pl., rys., err.; 17 cm
Bibliogr. s. 21–23. – Indeks
Rec. OLSZAŃSKI TADEUSZ ANDRZEJ, Płaj
1995 t. 11 s. 164–167.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego.
1066. JÓZEFCZYK A[NDRZEJ]: Odbudowany cmentarz. Nowe Podkarp. 1995 nr 37 s.
7, il.
Cmentarz wojskowy z czasów I wojny światowej w Grabiu, woj. krośnieńskie.
1067. KONEFAŁ JAN: Ruch chrześcijańsko-ludowy w Galicji na przełomie XIX i XX
wieku. Rocz. Hum. 1995 z. 2 s. 59–71, Summ.
¡
1068. KOZICKI ANDRZEJ: Zapomniana
bitwa. Nowiny 1995 nr 91 s. 11, il. – Uzup.
WALICKI LESZEK: Zapomniana bitwa. Nowiny 1995 nr 116 s. 6.
Dotyczy bitwy pod Konarami, woj. tarnobrzeskie w 1915 roku.
KROSNO: z dziejów miasta i regionu =
poz. 938
1069.KUŹMIN STEPAN: Brygada Bojkowska – Grupa „Lutowiska”. Płaj 1995 [nr]
10: wiosna s. 20–39.
Wspomnienia dotyczące ukraińskiego ugrupowania wojskowego w latach 1918/19. M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego. Również komentarz
Tadeusza A. Olszańskiego.
ŁEMKOWIE w historii i kulturze Karpat =
poz. 3046
1070. (MOT): Groby pojednania. Dz. Pol.
1995 nr 233 s. 2.
70
Dotyczy cmentarzy żołnierzy Wermachtu poległych w II wojnie światowej oraz żołnierzy rosyjskich poległych w 1914–15 roku w Przemyślu.
1071. MAJKA JERZY: Rzeszów u progu wielkiej wojny. Głos Rzeszowa 1995 nr 8 s. 17, il.
Rok 1914.
1072. MYJAK JÓZEF
Konary 1995 / Józef Myjak. – [Sandomierz]: „Myjakpress”, 1995. – 28, [1] s.: fot.,
mapa; 15 cm
Dotyczy bitwy w 1915 r.
OCALIĆ od zapomnienia = poz. 958
1073. OSTROWSKI JERZY: Konotop i
czumiza. Głos Rzeszowa 1995 nr 8 s. 16, rys.
Fragm. reportażu „Widły Wisły i Sanu”. Dotyczy
Rzeszowa i okolic w 1937 r.
1074. POZNAŃSKI GRZEGORZ: Sto tysięcy ofiar. Oprac... Pogranicze 1995 nr 3 s. 10, il.
Twierdza Przemyśl.
1075. PRAGA JACEK: Bitwa I Brygady Legionów pod Konarami. Zesz. Sand. 1995 nr 3
s. 13–16, il., portr.
Woj. tarnobrzeskie.
1076. [PRUSZYŃSKI KSAWERY]: Wola
władzy. Głos Rzeszowa 1995 nr 5 s. 9, portr.
Relacja z pobytu autora w Rzeszowie w sierpniu
1936 r.
1077. ROŻAŃSKI JAN
Tajemnice przemyskiej twierdzy / Jan Rożański; [Towarzystwo Przyjaciół Nauk w
Przemyślu]. – Przemyśl: Wydaw. Naukowe
TPN, 1995. – 138, [1] s.: fot., mapy, pl., portr.;
21 cm. – (Biblioteka Przemyska; t. 27)
Bibliogr. s. 137–138
Rec. WOŚ JUSTYNA, Nowiny 1995 nr 101 s. 7,
il.; zz, Pogranicze 1995 nr 18 s. 12, il.
1078. RYBICKI ANDRZEJ: Przemyśl padł
z honorem. Czas Krak. 1995 nr 127 s. 13, il.
Oblężenie Twierdzy Przemyśl.
1079. SKRZYPCZAK JERZY: Tarnobrzeskie w ogniu. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 18 s. 8, il.
Dotyczy działań wojennych w 1915 roku na terenie woj. tarnobrzeskiego.
1080. SOŁTYS WOJCIECH: Sanockie w
okresie I wojny światowej w relacjach pamiętnikarzy i w prasie. Rocz. Sanoc. 1995 [t.]
7 s. 45–82, il.
1087. ZYCH TADEUSZ: Powrót Prezydenta. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 30 s. 8, il.
1081. SZEWCZYK TADEUSZ: O międzywojennym Krościenku opowieść. Bieszczad
1995 R. 3 s. 144–169, il.
1088. ŻYDZI i judaizm we współczesnych
badaniach polskich: Kraków, 21–23 XI 1995:
program, streszczenia referatów i komunikatów / [red. Krzysztof Pilarczyk]. – Polska
Akademia Umiejętności & Uniwersytet Jagielloński. Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce. – Kraków:
PAU: UJ, 1995. – 70, [2] s.: 1 faks.; 24 cm
Odświętne i codzienne życie w Krościenku w
okresie międzywojennym, woj. krośnieńskie.
1082. VIT JAN
Wspomnienia z mojego pobytu w Przemyślu podczas rosyjskiego oblężenia 1914–1915
/ Jan Vit; z jęz. czes. przeł. Ladislav Hofbauer
i Jerzy Husar; do dr. przygot. i przedmową
poprzedził Stanisław Stępień; PołudniowoWschodni Instytut Naukowy w Przemyślu.
– Przemyśl: PWIN, 1995. – 104 s., [20] s. tabl.
(w tym kolor), [2] k. mapy: il.; 21 cm
Streszcz. czes.
Rec. WOŚ JUSTYNA, Nowiny 1995 nr 60 s. 5, il.
1083. WAŃKOWICZ :MELCHIOR: Wańkowicz w Rzeszowie. Oprac. Jerzy Burtan.
Głos Rzeszowa 1995 nr 4 wkładka s. V.
Rzeszów – reportaż z 1937 r.
1084. WIĘCKOWSKI JERZY WŁADYSŁAW
Żołnierze Staszowa: zarys dziejów 1 Batalionu 2 Pułku Piechoty Legionów / Jerzy
Władysław Więckowski. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1995. – 96 s.:
fot., mapy, portr.; 21 cm. – (Biblioteka Staszowska; 58)
Bibliogr. s. 85
Z PRZESZŁOŚCI Rzeszowa = poz. 978
ZAGRÓRZ nad Osławą = poz. 1009
1085. ZAJĄC EDWARD
Jak Sanok wybił się na niepodległość /
Edward Zając. – Sanok: Miejska Biblioteka
Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 1995. – 44
s.: fot., 1 mapka, portr., rys.; 21 cm. – (Biblioteka Sanocka; Historia; t. 1)
Bibliogr.
1086. ZYCH TADEUSZ: Konary. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 22 s. 8.
Bitwa pod Konarami, woj. tarnobrzeskie w 1915 r.
M. in. wizyta Prezydenta I. Mościckiego w Tarnobrzegu i okolicy w 1929 r.
Indeks
Zawiera m. in. Społeczność żydowska a Polacy i
Ukraińcy w Przemyślu w okresie II Rzeczypospolitej / Wacław Wierzbieniec.
1089. ŻYDZI w świetle sprawozdań starostów
z lat 1938, 1939. [Wyd.] Zdzisław Konieczny.
Rocz. Hist.-Arch. 1995 t. 10 s. 255–272.
Brzozów i Sanok, woj. krośnieńskie; Jarosław,
Lubaczów, Przeworsk, woj. przemyskie; Przemyśl.
H i s t o r i a 1 9 1 4 – 1 9 3 9 zob. też poz.
363, 918, 939, 1023, 1441, 1515, 3784, 4789,
5209
8. HISTORIA POLITYCZNA
I SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
1939–1945
O pracowani a dot yczące
c ałoś ci reg ionu
1090. GRABOWSKI WALDEMAR
Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Kraj / Waldemar Grabowski. – Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1995. – 293
s., [48] s. tabl.: faks., fot., portr.; 25 cm
Bibliogr, – Indeks
Dotyczy m. in. woj. południowo-wschodnich.
1091. KSIĘGA poległych i pomordowanych
żołnierzy Batalionów Chłopskich 1940–1945
/ [kol. red. Józef Czajkowski i in.]. – Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 1995. – XIII, 444 s.: portr.; 24 cm
Bibliogr. – Indeksy
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
71
1092. POLSKA Partia Socjalistyczna w
latach wojny i okupacji 1939–1945: księga wspomnień / red. Edward Hałoń; Polska
Fundacja Upowszechniania Nauki; Polskie
Towarzystwo Przyjaciół Pamiętnikarstwa.
– Warszawa: „UN-O”, 1995. – 2 t (726 s.; 158
s.) – 23 cm
1099. KALBA MIROSLAW
Nachtigal: Ukraiński Batalion 1941 r. /
Miroslaw Kalba. – Detroit; Lwów: Wydaw.
Drużyny Ukraińskich Nacjonalistów, 1995.
– 132, [1] s.: fot.; 20 cm
M. in. dotyczy Barwinka.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
KROSNO: z dziejów miasta i regionu =
poz. 938
1093. WOJNA obronna Polski 1939 = The
Poland’s defensive war of 1939: [atlas] / red.
Andrzej Aksamitowski [i in.]. – Warszawa:
Wojskowy Instytut Wydawniczy: „Egros”,
1995. – XXIV, 226 s.: fot., mapki kolor., portr.,
rys.; 34 cm
1100. MOTYKA GRZEGORZ: Partyzantka w Bieszczadach. I–IX 1944. Płaj 1995 [nr]
10: wiosna s. 52–69.
Bibliogr.
Indeksy.
Streszcz. w jęz. ang.
M. in. działania wojenne na terenie woj. południowo-wschodnich.
Woj. k rośnieńsk ie
1094. BUSZ TOMASZ: Inny wymiar wyzwolenia. Nowe Podkarp. 1995 nr 3 s. 8.
M. in. wyzwolenie Jasła przez Armię Czerwoną.
1095. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Gdy w
Jasielskiem panoszyło się gestapo. Kur. Podkarp. 1995 nr 4 s. 6.
1096. JASIAK MAREK: Działania partyzanckie na terenach górskich Polski Południowo-Wschodniej 1942–1945. Wojs. Prz.
Hist. 1995 nr 3–4 s. 57–73.
M. in. woj. krośnieńskie i rzeszowskie.
1097. JASKÓŁKA ROMAN: Wyrzuty sumienia. Nowe Podkarp. 1995 nr 44 s. 6, rys.
Wydarzenia związane z likwidacją obozu w
Szebniach w listopadzie 1943 r.
1098. JAŚKIEWICZ BRONISŁAW: Zbrodnie niemieckie w Małopolsce środkowej w
czasie wojny obronnej 1939 roku. Rzesz.
Zesz. Nauk. Praw.-Ekon. 1995 t. 17 s. 121–
128, Summ.
Dotyczy woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
72
1101. ROJEK WOJCIECH: Powiat gorlicki
1939–1945. Zarys podstawowych struktur
organizacji konspiracyjnych i form działania
oraz losów ludności. Zesz. Nauk. UJ Pr. Hist.
1995 z. 112: Wojna i Polityka. Studia nad historią XX wieku, s. 153–168, Res., Zsfg.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego.
1102. RZĄSA ADAM: O tym nie wolno zapomnieć. Pogranicze 1995 nr 2 s. 13.
Sytuacja Żydów w czasie okupacji. Dotyczy województwa.
SANOK: dzieje miasta = poz. 992
1103. WRZEŚNIOWI tułacze / red. Adam
Piecuch. – Brzozów: [b.w.], 1995. – 91, [1] s.:
faks., fot., pl., portr.; 21 cm. – (Brzozowskie
Zeszyty Historyczne: „Ocalić od zapomnienia”: praca zbiorowa; 6)
Sylwetki mieszkańców Brzozowa i okolic –
uczestników II wojny światowej.
1104. ZIEMBOLEWSKI Z[BIGNIEW]: Gdyby wiedzieli o Katyniu... Pogranicze 1995 s. 27
s. 12.
Dotyczy ukrywania jeńców radzieckich w czasie
II wojny światowej na terenie woj. krośnieńskiego
i rzeszowskiego.
Woj. przemysk ie
1105. ANDRZEJEWSKI ZENON: Anonimowy proporczyk. Pogranicze 1995 nr 24 s.
10, portr.
Toż: Prawo i Życie 1995 nr 26 s. 29, il.
Dotyczy powstania historycznego proporczyka
12 Pułku Ułanów Podolskich i dzieje jego wykonawcy Jana Donocika z Przemyśla podczas II wojny światowej.
1106. COMPLAK JAN: Moja minisaga.
Oprac. Romuald Borysławski. Pogranicze
1995 nr 15 s. 13, portr.
Wspomnienia z okresu II wojny światowej w
Przemyślu.
1107. FAL JAN G.: Pięć dni, które wstrząsnęły Przemyślem. Pogranicze 1995 nr 25 s. 10.
Przejście frontu w 1941 roku przez centrum
Przemyśla.
1108. FURMAŃSKI BRUNO: Tajemnicze
mydło RIF. Pogranicze 1995 nr 35 s. 6, il. *
SZELIGA ZDZISŁAW: Mydło „RIF”. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 183 s. 1. * (wab): Mydło
„RIF” do wyjaśnienia. Nowiny 1995 nr 161 s.
1.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 192 s. 1, il.
Dotyczy odnalezienia składu poniemieckiego
mydła w Przemyślu.
JAŚKIEWICZ B.: Zbrodnie niemieckie w
Małopolsce... = poz. 1098
KRYCZKO M.
Szkolenie w podobwodzie AK Rzeszów
Południe / M. Kryczko = poz. 1120
1109. MAZURKIEWICZ JÓZEF: Akcja
Zaziemskiego. Głos Rzeszowa 1995 nr 8 dod.
Witryna s. III.
Dotyczy wydarzeń z Pełkiniach w 1942 r.
1110. MOTYKA JANUSZ: Ocalić przed
grabieżą. Dz. Pol. 1995 nr 179 s. 2, il. * TENŻE: Kto wyjaśni tajemnicę mydła „RIF”?
Tamże nr 180 s. 3, il.
Także: Tamże nr 181 s. 1, 4.
Dotyczy mydła produkowanego z tłuszczu ludzkiego w czasie II wojny światowej, odnalezionego
w Przemyślu.
1111. OGRYZŁO ROMAN: Holokaust Żydów lubaczowskich. Pogranicze 1995 nr 33 s.
10, il.
1112. PLAN mobilizacyjny „W”: wykaz oddziałów mobilizowanych na wypadek wojny
/ wstęp i oprac. Piotr Zarzycki. – Pruszków:
„Ajaks”, 1995. – 275, [8] s. mapy; 21 cm
Bibliogr.
M. in. Jarosław,
������������������������������������
Przemyśl, Rzeszów i Sandomierz, woj. tarnobrzeskie.
1113. PRZEMSZA-ZIELIŃSKI JAN
Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej / Jan Przemsza-Zieliński. – Warszawa:
Bellona, cop. 1995. – 407 s.: il. (w tym kolor.),
portr.; 20 cm
Bibliogr.
M. in. ����������������������������������
dotyczy 22. Pułku Ułanów Podkarpackich organizowanego w Przemyślu oraz 10. Brygady Kawalerii w Rzeszowie.
1114. PRZEMYŚLANIE – ofiary zbrodni
katyńskiej. Pogranicze 1995 nr 29 s. 4.
Dotyczy wystawy archiwalno-bibliograficznej
w Przemyślu pt. „Przemyślanie w radzieckich
obozach jenieckich 1939–1941”.
1115. SŁYSZ ADAM: Pamięci ofiar hitlerowskiego terroru. Pogranicze 1995 nr 41 s. 5, il.
Spotkanie byłych więźniów politycznych w Jarosławiu.
1116. SMOŁKO FELIKS
Małoletniacy znad Sanu / Feliks Smołko. –
Warszawa: „Bellona”, 1995. – 261, [3] s.; 21 cm
Wspomnienia związane ze Szkołą Podoficerską
Piechoty dla Małoletnich w Nisku, woj. tarnobrzeskie oraz obronę Przemyśla we wrześniu 1939 r.
1117. Z.A.: Przemyskie ślady w Powstaniu
Warszawskim. Cz. 2. Pogranicze 1995 nr 31
s. 10, il. – Uzup. CZYŃSKI APOLONIUSZ:
Suplement do „Przemyskich śladów...” Tamże
nr 34 s. 10, portr.
Woj. rzeszowsk ie
1118. ADAMSKI ANTONI: Rejsza moja
rejsza. Nowiny 1995 nr 199 s. 8, il.
Żydzi w Rzeszowie w latach 1939–1944.
JASIAK M.: Działania partyzanckie na terenach górskich... = poz. 1096
73
1119. KRĘŻEL JANUSZ
Szare Szeregi na terenie Dębicy / Janusz
Krężel. – Mielec; Dębica: nakład własny autora, 1995. – 61 s.: faks., fot., portr, 21 cm
M. in. dotyczy więzienia na zamku w Rzeszowie.
1120. KRYCZKO MICHAŁ J[ERZY]
Szkolenie w podobwodzie AK [Armii Krajowej] Rzeszów Południe na przykładzie placówek Błażowa i Dynów / Michał J. Kryczko;
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu.
– Przemyśl; Wydaw. Naukowe IPN, 1995. –
faks., fot., mapy, portr.; 21 cm. – (Biblioteka
Przemyska; t. 21)
Indeksy
Dotyczy gminy Błażowa i gminy Dynów.
1121. LOSY rzeszowskich Żydów podczas
II wojny światowej w relacjach świadków.
(Z Archiwum Yad Vashem w Jerozolimie).
[Oprac.] Wacław Wierzbieniec. Stud. Rzesz.
1995 t. 2 s. 169–180.
Relacja Aleksandra Hellera i Heleny Starysolec.
1122. LUTCZA w czasach okupacji / [red.
wyd. Dionizy Garbacz, Renata Lesiczka-Walat]. – Stalowa Wola: „Sztafeta”, 1995. – 104,
[1] s., [14] s. tabl.: fot., il., mapa, portr.; 21 cm
Bibliogr. s. 83–84
1123. MAJKA JERZY: Tamten wrzesień,
niebo nad Rzeszowem. Głos Rzeszowa 1995
nr 9 s. 9, il.
Pierwsze dni września 1939 r. w Rzeszowie.
1124. MAZUR GRZEGORZ: Agonia Armii Krajowej 1944–1945. Zesz. Hist. 1995 z.
114 s. 34–59.
M. in. dotyczy woj. rzeszowskiego.
1125. NOWAK JANUARY: O mapie Stadt
Reichshof. Głos Rzeszowa 1995 nr 6 s. 13.
Dotyczy mapy miasta Rzeszowa za czasów okupacji.
OCALIĆ od zapomnienia = poz. 958
50 lat Liceum Ogólnokształcącego im. A.
Mickiewicza w Żołyni = poz. 3949
PLAN mobilizacyjny „W” = poz. 1112
74
1126. PRYNDA KAZIMIERZ: W 50-tą
rocznicę walki Armii Krajowej w okresie
„Akcji Burza”. Oprac. ... Biblioteka Ropczycka
1995 z. 1 s. 31–39.
M. in. dotyczy Ropczyc i okolic.
PRZEMSZA-ZIELIŃSKI J.
Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej / J. Przemsza-Zieliński = poz. 1113
TRZCIANA: szkice z dziejów wsi... = poz.
1006
1127. SZCZYPEK JÓZEF
Placówka ZWZ-AK [Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej] Tyczyn (1939–1945) /
Józef Szczypek. – Wyd. 2 poszerz. – Tyczyn:
Rada Miejska; Rzeszów: „Mitel”, 1995. – 171,
[2] s., [67] s. tabl.: faks., fot., portr.; 21 cm
Bibliogr. s. 159–161. – Indeksy
1128. WINIARSKI EDWARD: Parafia Nienadówka w latach okupacji. Zwiastowanie
1995 nr 3 s. 85–92.
1129. WÓJCIK STANISŁAW: Rodzina
Wójcików. Nowiny 1995 nr 244 s. 6.
Pamiątkowa tablica dla rodziny rozstrzelanej
przez gestapo w 1943 r.
1130. WÓJCIK ZBIGNIEW K.: Działalność
tymczasowego Zarządu i Rady Miejskiej w
Rzeszowie (9 września–25 października 1939
roku). Stud. Rzesz. 1995 t. 2 s. 11–21.
ZIEMBOLEWSKI Z.: Gdyby wiedzieli o
Katyniu ... = poz. 1104
Woj. t ar nobrzesk ie
1131. GRUSZCZYŃSKI WŁODZIMIERZ
Odwet – Jędrusie: próba monografii / Włodzimierz Gruszczyński. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1995. – 270 s.,
[16] k. tabl.: faks., fot., mapy, nuty, portr.; 21
cm. – (Biblioteka Staszowska; 55)
Bibliogr. s. 240–243. – Indeksy
Dotyczy oddziału partyzanckiego działającego przede wszystkim na terenie woj. tarnobrzeskiego.
1132. PĘKALSKI JAN
Relacja z okresu okupacji niemieckiej z lat
1939–1945 / Jan Pękalski. – Ćmielów; Radom: Jerzy Moniewski, 1995. – XI, [1], 95 s.;
21 cm
Na prawach rps.
Indeksy
M. in. dotyczy regionu Tarnobrzega.
PLAN mobilizacyjny „W” = poz. 1112
SMOŁKO F.
Małoletniacy znad Sanu / F. Smołko = poz.
1116
1133. TARNOWSKI ARTUR: Losy zbiorów dzikowskich w latach II wojny. Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1995 nr 11 s. 48–54.
1134. ZABORSKI MARCIN: Dzielni
chłopcy AL-owcy. Gaz. Pol. 1995 nr 39 s.
10–11, il.
Dotyczy zdarzeń w 1944 r. w „Puziowych Dołach”.
1135. ZYCH TADEUSZ: Sandomierski
pułk. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 35 s. 8, il.
Dotyczy wydarzeń w 1939 r.
A r m i a K r a j o w a zob. też. poz. 409,
440, 442–43, 448, 464, 469, 471, 1139, 1150,
1174, 1177, 1183, 2755
W o l n o ś ć i N i e z a w i s ł o ś ć zob.
też poz. 404–6, 442, 448, 460, 469, 471, 1138,
1158, 1167, 1171–2, 1179, 1189, 1191–92,
1194
H i s t o r i a 1 9 3 9 – 1 9 4 5 zob. też poz.
408, 413, 416, 444, 450, 474, 488, 492, 918,
1023, 1426, 1441
T a j n e n a u c z a n i e zob. też poz. 918,
958, 992
1137. AKCJA „Wisła”: dokumenty / oprac.
Eugeniusz Misiło. – Warszawa, 1993.
Rec. BOBUSIA BOGUSŁAW, Rocz. Hist.-Arch.
1995 t. 10 s. 315–320; KUSIAK FRANCISZEK,
Prz. Zach. 1995 nr 4 s. 178–183.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
1138. AKT oskarżenia przeciwko trzydziestu dziewięciu działaczom Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość”, sporządzony przez
Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie. Stud. Rzesz. 1995 t. 1 s.
79–140.
1139. BARAN ADAM: Od „Burzy” po
kres Armii Krajowej. Zesz. Sand. 1995 nr 3 s.
38–42, il., portr.
Obwód AK Tarnobrzeg w latach 1944–1945.
1140. BASTA JAN: Kolektywizacja wsi rzeszowskiej 1948–1956. Stud. Rzesz. 1995 t. 2
s. 123–133.
1141. BASTA JAN: Wojewódzka Izba Rolnicza w Rzeszowie 1944–1946: (powstanie,
funkcjonowanie i likwidacja). Rzesz. Zesz.
Nauk. Praw.-Ekon. 1995 t. 17 s. 153–166, tab.,
Summ.
1142. BONUSIAK WŁODZIMIERZ: Więzienie na Zamku w Rzeszowie w latach 1944–
1956. Stud. Rzesz. 1995 t. 1 s. 31–42, tab.
1143. BOROWIEC JANUSZ: Materiały
dotyczące Urzędu Bezpieczeństwa w aktach Wojskowej Prokuratury Rejonowej w
Rzeszowie i Wojewódzkiego Urzędu Spraw
Wewnętrznych w Rzeszowie. Prz.
�����������������
Hist.-Arch.
1995 t. 3 s. 65–77.
9. HISTORIA POLITYCZNA
I SPOŁECZNA 1944–1956
1144. BOROWIEC JANUSZ: Metody śledcze stosowane podczas przesłuchań przez
pracowników urzędów bezpieczeństwa publicznego (na podstawie akt Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie 1946–1955).
Stud. Rzesz. 1995 t. 2 s. [45] –58.
1136. AKCJA na więzienie w Rzeszowie
7–8 października 1944 (dokumenty). [Wyd.]
Bogdan Satalecki. Krak. Rocz. Arch. ��������
[t.] 1:
1995 s. 117–125, Summ.
1145. BOROWIEC JANUSZ: Ukraińcy
skazani na śmierć przez Wojskowy Sąd grupy
operacyjnej „Wisła” w 1947 roku. Stud. Rzesz.
1995 t. 1 s. 55–66, tab.
75
1146. CHORZEMPA TERESA: Bohaterskie
kobiety. Głos Rzeszowa 1995 nr 4 s. 8, rys.
Rzeszów.
1147. CZAS „wyzwolenia” / red. Adam Piecuch. – Brzozów: [b.w.], 1995. – 92 s.: faks.,
fot., portr., rys.; 21 cm. – (Brzozowskie Zeszyty Historyczne: „Ocalić od zapomnienia”:
praca zbiorowa; 5)
Zawiera m. in.: „Terror stalinowski – ofiary Podkarpacia [Brzozów i okolice] / Eugeniusz Bachta.
Niemy krzyk świadków / A. Piecuch. Odbicie więźniów z aresztu w Brzozowie / Zygmunt Szczepkowski. Odbicie więźniów w Brzozowie: (relacje
dowódcy) / Feliks Maziarski. Na marginesie głównego wydarzenia. [Dotyczy odbicia więźniów w
Brzozowie] / oprac. Z. Szczepkowski. Brzozowskie
w latach 1944–1947 / Jan Preidl. Nie tylko „gdzieś
w Polsce”. [Dotyczy działalności organizacji młodzieżowych w Brzozowie] / A. Piecuch. Powojenna
historia sztandaru Męskiej Harcerskiej Drużyny im.
Romualda Traugutta w Brzozowie / Zbigniew Kubas. Informator o nielegalnych antypaństwowych
organizacjach i bandach zbrojnych działających w
Polsce Ludowej w latach 1944–1956. [Wpis fragm..
dotyczących Brzozowa i okolic]. Żubryd Antoni
ps. „Orłowski”, „Zuch”. [Działalność na terenie woj.
krośnieńskiego] / A. Zagórski. Żubryd – bandyta,
watażka czy bohater? / A. Piecuch.
1148. D.L.: Zabili i skuli. Nie 1995 nr 29 s.
6, rys.
Dotyczy tablicy z nazwiskami milicjantów poległych w latach 1944–49, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1149. DASZKIEWICZ ANDRZEJ: Z dziejów Stronnictwa Narodowego w Polsce południowo-wschodniej w latach 1945–1946.
Stud. Rzesz. 1995 t. 2 s. [89] –96.
1150. DĄBROWSKI EUGENIUSZ: Należy
osądzić zło. Rozm. Adam F. Baran. Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1995 nr 9 s. 35–[38].
Porucznik AK z Tarnobrzega o swojej działalności po 1945 r.
1151. DRAUS JAN: Lista zatrzymanych i
aresztowanych przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie w
1944 roku. Sand. Rzesz. 1995 t. 2 s. 181–184.
1152. DRAUS JAN: Stronnictwo Pracy w
Rzeszowie 1945–1946–1950. Stud. Rzesz.
1995 t. 2 s. 59–87.
76
1153. GARBACZ DIONIZY: Śmierć Wołyniaka. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 5 s. 8, il.
Sylwetka Józefa Zadzierskiego dowódcy oddziału walczącego z UPA i władzą ludową w woj.
południowo-wschodnich.
1154. HAJNOSZ IWONA: Wszczęte śledztwo. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 131 s. 1. *
TAŻ: Gdy pojawi się świadek, śledztwo będzie wznowione. Tamże nr 148 s. 2, il. * (sl):
Pomnik pomordowanym AK-owcom. Nowiny 1995 nr 205 s. 3, il. * SOLAREWICZ
HANNA: Obóz NKWD – Trzebuska 1944.
Relacja prokuratora. Stud. Rzesz. 1995 t. 2 s.
259–268.
Dotyczy mogił więźniów z obozu w Trzebusce
pomordowanych w 1944 roku przez NKWD w lesie koło Turzy, woj. rzeszowskie.
1155. HAUSNER WOJCIECH: Zastęp
„Rysie” (1944–1951). Ład 1995 nr 26 dod.
historyczny nr 6 s. IV.
Dotyczy pracy konspiracyjnej harcerskiej drużyny z Mielca, woj. rzeszowskie.
1156. INFORMATOR o nielegalnych antypaństwowych organizacjach i bandach zbrojnych działających w Polsce Ludowej w latach
1944–1956. – Lublin, 1994.
Rec. ŁUC KAZIMIERZ, Nowiny 1995 nr 5 s. 8.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
1157. KISIEL MAŁGORZATA: Polityka
PPR i PZPR wobec Kościoła Rzymsko-Katolickiego w świetle akt KW PZPR w Rzeszowie 1944–1956. Pr. Hist.-Arch. 1995 t. 3 s.
215–229.
Dotyczy woj. rzeszowskiego w granicach sprzed
1975 roku.
1158. KOSIOR MARIAN: Konsekwencja
wyboru. Rozm. Tadeusz Zych. Tarnobrzes.
Zesz. Hist. 1995 nr 9 s. 22–[24].
Żołnierz AK, kierownik Koła WiN w Tarnobrzegu na temat swej działalności konspiracyjnej.
1159. MACIĄGA MIROSŁAW: Śmierć porucznika Tadeusza Jaworskiego. Stud. Rzesz.
1995 nr 1 s. 157–159.
Grupa partyzancka działająca w lasach mielecko-kolbuszowskich, woj. rzeszowskie, w 1946 r.
1160. MAJKA JERZY: Lista katyńska garnizonu rzeszowskiego. Głos Rzeszowa 1995
nr 4 s. 17, il.
1161. MĘKARSKA DOROTA: Liszniański
las. Nowiny 1995 nr 115 s. 8.
Masowy grób w Lisznej, woj. krośnieńskie,
prawdopodobnie członków UPA rozstrzelanych
w 1947 r.
1162. MOTYKA GRZEGORZ: Z moskiewskich archiwów. Nowiny 1995 nr 133 s. 7.
Dotyczy woj. południowo-wschodnich w latach
1944/45.
1163. MOŻDŻEŃ STANISŁAW: Zginęli
bez wyroku. Pogranicze 1995 nr 15 s. 12.
Dotyczy zasadzki zorganizowanej przez oddział
UPA między Zapałowem a Oleszycami, woj. przemyskie.
1164. NAWROCKI ZBIGNIEW: Młodzież
w więzieniach UB. Stud. Rzesz. 1995 t. 2 s.
194–201.
Dotyczy procesu młodzieży oskarżonej o przynależność do organizacji „Piast” w pow. Nisko
(1952–1953).
1165. NAWROCKI ZBIGNIEW: Powstanie
i rozbudowa aparatu bezpieczeństwa publicznego w woj. rzeszowskim (sierpień 1944–luty
1945). Stud. Rzesz. 1995 t. 2 s. 23–43.
1166. NESPIAK DANUTA: Konstruowanie bieszczadzkiej legendy. Semper Fidelis
1995 nr 4 s. 1.
1170. POLISZCZUK WIKTOR
Gorzka prawda: zbrodniczość OUN-UPA:
(spowiedź Ukraińca) / Wiktor Poliszczuk.
– Toronto; Warszawa; Kijów: nakł. autora,
1995. – [6], 422, [2] s.: il.; 22 cm
Indeks
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
1171. POPIEL LESZEK: Byłem realistą.
Rozm. Tadeusz Zych. Tarnobrzes. Zesz. Hist.
1995 nr 9 s. 12–[14].
Prezes Rady WiN na powiat Tarnobrzeg o swojej działalności konspiracyjnej.
1172. POPIEL LESZEK: Organizacje poakowskie („Nie”, DSZ, WiN) na terenie powiatu Tarnobrzeg. Zesz. Hist. WiN-u 1995 nr 7
s. 15–22.
1173. POVSTANS’KI mogili: propam’jatna
kniga vpavsich na poli slavi vojaki… / zibrav
i do druku pidgotuvav Evgen Mislo. – T. 1. –
Warszawa; Toronto; Archiwum Ukraińskie,
1995. – 402 s.: 1 faks., fot., portr.; 21 cm
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
1174. RECZEK KAZIMIERZ: Spotkanie z
wolnością. Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1995 nr 9
s. 25–[34].
Wspomnienia żołnierza AK z lat 1944–1948.
1167. OSTASZ GRZEGORZ: Działalność
Rzeszowskiego Wydziału WiN (1945–1947).
Stud. Rzesz. 1995 s. 97–121.
1175. REPRESJE NKWD wobec żołnierzy
podziemnego Państwa Polskiego w latach
1944–1945: wybór źródeł / wybór i oprac.
Franciszek Gryciuk, Piotr Matusak; Wyższa
Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach.
– Siedlce: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej
Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, 1995. – 2 t.
(397 s.; 233 s.); 24 cm
1168. OŻÓG MARIA EWA: Lista straconych i zmarłych w więzieniu na Zamku w
Rzeszowie (sierpień 1944–grudzień 1956.
Stud. Rzesz. 1995 t. 1 s. 67–77, tab.
1176. REWER STANISŁAW: Władza ludowa a sprawa chłopska w Zabratówce. Stud.
Rzesz. 1995 t. 2 s. 185–193.
1169. OŻÓG MARIA EWA: Ukraińcy w
więzieniu na Zamku w Rzeszowie w latach
1945–49. Stud. Rzesz. 1995 t. 1 s. 43–54.
Dotyczy zbrodni dokonanej na rodzinie Rzymów w Zabratówce, woj. rzeszowskie, przez funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej Władysława
Wojdasa w 1950 r.
Dotyczy UPA w Bieszczadach na marginesie
filmów dokumentalnych „Pid horoju” i „Nie dla
wszystkich nastał pokój” emitowanych w TV.
M. in. woj. południowo-wschodnie.
77
1177. ROŚ MIECZYSŁAW: Epilog. Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1995 nr 9 s. 15–[21].
Wspomnienia dotyczące działalności w AK w
latach 1944–45 w Tarnobrzegu i woj. tarnobrzeskim.
SANOK: dzieje miasta = poz. 992
1178. (sl): W pamięci narodu. Nowiny 1995
nr 245 s. 3.
Okręgowa Komisja Głównej Komisji Badania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie.
1179. SCHEMAT organizacyjny WiN
Rady (Obwodu) Tarnobrzeg. Oprac. Marian
Kosior. Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1995 nr 9 s.
9–11.
1180. SŁOWIK FRANCISZEK: Kartki z
życiorysu. Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1995 nr 9
s. 39–[44], portr.
Wspomnienia z aresztowania w 1948 r. w Chwałowicach, pobytu w areszcie UBP w Tarnobrzegu
oraz w więzieniu w Rzeszowie.
1181. STĘPIEŃ JÓZEF: Poprawki do Curzona. Rzeczpospolita 1995 nr 187 dod. �����
PlusMinus nr 32 s. IV, mapa.
Polsko-radziecki układ graniczny z 1945 r. M.
in. dotyczy woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
1182. STOLARZ TADEUSZ: Zwierzenia
ubeka. Gaz. Pol. 1995 nr 21 s. 12, il.
Dotyczy 1944 r. m. in. w Janowie Lubelskim,
woj. tarnobrzeskie.
1183. SZYMAŃSKI JAN MARIA: W diabelskim kręgu. Gaz. Wyb. 1995 nr 213 s.
12–13, il.
1186. WINIARSKI KRZYSZTOF: Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie
1946–1955. Stud. Rzesz. 1995 t. 1 s. 25–29.
1187. WITALEC ROBERT: Struktura organizacyjna i działalność Wojewódzkiej Komisji
Partyjnej przy KW PZPR w Rzeszowie w latach
1949–1956. Pr. Hist.-Arch. 1995 t. 3 s. 231–246.
1188. WÓJCIK ZBIGNIEW K., ZAGÓRSKI ANDRZEJ
Na katorżniczym szlaku / Zbigniew K. Wójcik, Andrzej Zagórski. – Warszawa, 1994.
Rec. TERLECKI RYSZARD, Stud. Rzesz. 1995
t. 1 s. 168–169.
Dotyczy woj. południowo-wschodnich.
1189. WYROK na trzydziestu dziewięciu
działaczy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
w Rzeszowie. Stud. Rzesz. 1995 t. 2 s. 145–167.
Dokumenty.
1190. ZAGÓRSKI ANDRZEJ: Publiczny
mord na rynku w Dębicy w 1946 roku. Stud.
Rzesz. 1995 t. 1 s. 160–163.
Oddział zbrojny „Mściciel” działający na terenie woj. rzeszowskiego.
1191. ZAGÓRSKI ANDRZEJ: Schemat organizacyjny WiN-u (1945–1947). Zesz. Hist.
WiN-u 1995 nr 6 s. 51–115, portr.
Okręg WiN Rzeszów.
1192. ZAGÓRSKI ANDRZEJ: Zrzeszenie
„Wolność i Niezawisłość” na Rzeszowszczyźnie w latach 1945–1947. Stud. Rzesz. 1995
t. 1 s. 13–23.
Dotyczy woj. rzeszowskiego sprzed reformy administracyjnej w 1975 r.
Akcje odwetowe AK przeciwko Ukraińcom w
woj. krośnieńskim, przemyskim i rzeszowskim.
1193. ZAKERZONE T. 1: Wspomnienia
żołnierza Ukraińskiej Powstańczej Armii.
– Warszawa, 1994.
1184. TŁUCZEK RYSZARD: Ściśle tajne.
Życie Przemys. 1995 nr 42 s. 9.
Rec. ZYGMAŃSKI MACIEJ, Prz. Zach. 1995 nr
4 s. 184–187.
Stosunek władz do księży diecezji przemyskiej
w latach 1948–1955 (woj. przemyskie i rzeszowskie).
1185. TWARDOWSKI J[ÓZEF]: Odtajnianie stalinizmu. Nowiny 1995 nr 67 s. 1, 3.
Dotyczy m. in. województw południowowschodnich w latach 1944–1956.
78
1194. ZYCH TADEUSZ: Najdzielniejsi
z dzielnych. Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1995 nr
9 s. 5.
M. in. dotyczy organizacji „Wolność i Niezawisłość” w Obwodzie Tarnobrzeg.
H i s t o r i a 1 9 4 4 – 5 6 zob. też poz. 289,
390, 407, 409, 413, 450, 492, 498, 1514, 3045.
V. ETNOGRAFIA
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1195. JANICKA-KRZYWDA URSZULA:
Płacząca Madonna w folklorze słownym na
polskim Podkarpaciu. Liter. Lud. [R.] 39:
1995 nr 3 s. 3–14.
KARPATY Polskie: przyroda, człowiek i jego
działalność = poz. 533
1196. LEW STEFAN
Ścieżkami Lasowiaków i Rzeszowiaków /
Stefan Lew. – Kolbuszowa, 1994.
Rec. ADAMSKI ANTONI, Nowiny 1995 nr 48
s. 5, il.
MICHALAK J.
Iwonicz-Zdrój i okolice / J. Michalak =
poz. 780
OCALIĆ od zapomnienia = poz. 958
1197. PATOCZKA PIOTR: Upamiętnienie
śladów kultury rusnackiej w Bieszczadach
Zachodnich. Rocz. Bieszcz. 1995 t. 4 s. 207–
215, rys., bibliogr., Summ.
1198. RAK ROMAN: Pasja życia. Kur. Podkarp. 1995 nr 9 s. 5, il.
Towarzystwo Miłośników Muzyki i Folkloru w
Krośnie.
1199. (TEC): Znani i nieznani. Dz. Pol.
1995 nr 67 s. 17.
Laureaci nagród im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie – Stanisław Franciszek Gajerski z Cieszanowa, woj. przemyskie, za całokształt pracy naukowej w dziedzinie kultury regionu, Zespół Regionalny „Grodziszczoki” i Franciszek Dubiel za
monografię gminy Tarnowiec, woj. krośnieńskie.
TRZCIANA: szkice z dziejów wsi ... = poz.
1006
1200. W KRĘGU badań nad folklorem:
materiały pokonferencyjne w dziesięciolecie
śmierci Franciszka Kotuli / pod red. Alojzego
Kopoczka, Krzysztofa Ruszela. – Rzeszów:
Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995.
– 199 s.: 2 mapy, nuty, 1 portr.; 21 cm
Tekst częśc. tł. z czes. – Materiały sesji naukowej, 26–27 kwietnia 1993 r., Rzeszów
Bibliogr. przy ref.
Zawiera m. in.: Tradycje muzyki ludowej na Rzeszowszczyźnie / Bogusław Linette. Folklor muzyczny
Rzeszowszczyzny w działalności Rozgłośni Polskiego
Radia w Rzeszowie / Jolanta Danak-Gajda. Wkład
doc. Franciszka Kotuli w badania folklorystyczne w Rzeszowskiem / K. Ruszel. Franciszek Kotula
i jego spuścizna archiwalna [związki z Rzeszowem
i Głogowem Młp., woj. rzeszowskie] / W. Daszykowska –Ruszel. Zygmunt Wierzchowski – badacz
folkloru lasowiackiego [woj. tarnobrzeskie] / Ewa
Fedyczkowska. Leon Magierowski jako folklorysta
i nauczyciel w Sanockiem / Stefan Olbert. Bronisław
Gustawicz (1852–1916) i jego znaczenie dla badań
etnograficznych i folklorystycznych w Galicji [m. in.
woj. południowo-wschodnie] / Władysław Skwirut.
Narzędzia dźwiękowe południowo-wschodniej Polski w granicach I Rzeczypospolitej / A. Kopyczek. Instrumentarium ludowe w Muzeum Regionalnym w
Bieczu / Małgorzata Bosak-Skrzyszowska. Spotkania
cymbalistów przy Wojewódzkim Domu Kultury w
Rzeszowie / Szczepan Gliniak.
Rec. WOLNY KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 218 s. 3.
WISŁOK: rola rzeki w krajobrazie... = poz.
555
ZYBURA A.
Przeszłość historyczna wsi Zalesie... / A.
Zybura = poz. 1010
E t n o g r a f i a zob. też poz. 908, 1365,
4093, 4236, 4241, 4246–54, 4260–63, 4299,
4304, 4311–12
2. LITERATURA LUDOWA
(OPRACOWANIA I TEKSTY)
ADAMSKI A.: Legenda o tragicznej miłości = poz. 301
1201. FIJAŁKOWSKI JERZY
O zbójach świętkrzyskich / Jerzy Fijałkowski. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo
79
Kulturalne, 1995. – 127 s.: fot., rys.; 21 cm.
– (Biblioteka Staszowska; 51)
Zawiera m. in.: Grot Słupecki z Konar. Łukasz
Słupecki. [Słupcza]. Zbój z Opatowa. Cyganie.
Kolbuszowie.
Legendy związane z woj. tarnobrzeskim.
3. SZTUKA LUDOWA
1202. ATAMAN JULIAN: We present the
most popular creative personality of the region. Welcome to Małopolska 1995 nr 9 s.
21, il.
Sylwetka Franciszka Frączka, artysty ludowego
z Żołyni, woj. rzeszowskie.
1203. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Ginący czar ludowych zabawek. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 288 s. 3.
I Jarmark Ludowej Sztuki Zabawkarskiej w Leżajsku, woj. rzeszowskie.
1204. NICPOŃ HENRYK: Ballada o Zdzichu Radosie. Sztand. Młod. 1995 nr 181/182
s. 5, 7, il.
Osadnik, rzeźbiarz ludowy z Cisnej, woj. krośnieńskie.
4. MUZYKA. TANIEC.
STROJE LUDOWE
1205. GADOMSKI STANISŁAW
Strój ludowy w Polsce / Stanisław Gadomski. – Warszawa: Fundacja Kultury Wsi,
[1995]. – 182: fot. kolor.; 28 cm
Tekst również w jęz. ang.
Dotyczy woj. południowo-wschodnich.
1206. KARWICKA TERESA
Ubiory ludowe w Polsce / Teresa Karwicka.
– Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1995. – 154, [2] s., [5] tabl.: fot., il. (w
tym kolor.), portr.; 20 cm. – (Biblioteka Popularnonaukowa; t. 12)
Bibliogr. s. 141–[146]
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
80
1207. NITA ZBIGNIEW J., TRYKA LIDIA
Z Kolbergiem po Ziemi Janowskiej / Zbigniew J. Nita, Lidia Tryka. – Janów Lubelski:
Janowski Ośrodek Kultury, 1995. – 87, [3] s.:
fot., portr.; 21 cm
Woj. tarnobrzeskie.
1208. Z ludowych tradycji Grodziska [Dolnego]: Orkiestra Dęta / oprac. Kazimierz
Kryla. – [Grodzisko Dolne]: Ośrodek Kultury
w Grodzisku Dolnym, 1995. – 36 s.: il.; 21 cm
Woj. rzeszowskie.
M u z y k a l u d o w a zob. też poz. 272,
4230
5. ZWYCZAJE, OBRZĘDY.
WIERZENIA
1209. (Ad): Parada straży grobowych. Nowiny 1995 nr 80 s. 1–2.
Także: Tamże nr 91 s. 5, il.
III Wielkanocna Parada Straży Grobowych
„Turki ‘95” w Grodzisku Dolnym, woj. rzeszowskie.
1210. ADAMSKI ANTONI: Godowe święta. Oprac. ... Nowiny 1995 nr 248 s. 12, il.
Zwyczaje wigilijne i bożonarodzeniowe w woj.
krośnieńskim i rzeszowskim.
1211. BURZYŃSKI TADEUSZ: Z tradycji pisankarskich. Pogranicze 1995 nr 15 s. 9,
rys.
M. in. dotyczy woj. przemyskiego.
1212. (d): Przeworskie bicie w bęben. Życie
Przemys. 1995 nr 15 s. 12.
Zwyczaj na pamiątkę oblężenia przez Tatarów.
Woj. przemyskie.
1213. DUDEK ZBIGNIEW: „Turki” z Grodziska. Ziel. Sztand. 1995 nr 16 s. 8, il.
Obyczaje w woj. rzeszowskim.
1214. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Niedziela palmowa. Kur. Podkarp. 1995 nr 14
s. 4.
Zwyczaje w woj. południowo-wschodnich.
1215. DZIEDZIC STANISŁAW K.: O Panno Prześliczna Gromniczna! Kur. Podkarp.
1995 nr 4 s. 1, 3.
Obrzędy i zwyczaje związane ze świętem w woj.
południowo-wschodnich.
1216. DZIEDZIC STANISŁAW K.: W Boże
Ciało. Nowe Podkarp. 1995 nr 24 s. 6, il.
Tradycje i obrzędy w woj. krośnieńskim i rzeszowskim.
1217. DZIEDZIC STANISŁAW [K.]: Zielone świątki. Nowe Podkarp. 1995 nr 22 s. 9.
Zwyczaje w woj. krośnieńskim i rzeszowskim.
1218. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Zmartwychwstał Pan! Wieści 1995 nr 15 s. 3, rys.
Obyczaje Palmowej Niedzieli w woj. krośnieńskim i rzeszowskim.
1219. FAL JAN G.: Przekładaniec świąteczny. Pogranicze 1995 nr 51/52 s. 1–2.
Obchody Świąt Bożego Narodzenia w woj.
przemyskim w XVII i XIX w.
1220. GAJ-PIOTROWSKI WILHELM
Duchy i demony w wierzeniach ludowych
z okolic Stalowej Woli – Rozwadowa i Tarnobrzega / Wilhelm Gaj-Piotrowski. – Wrocław
1993.
Rec. LATAWIEC PIOTR, Saec. Christ.
�������� 1995 nr
1 s. 272–273.
HRYŃKIW O.: Przystanek Rybotycze =
poz. 961
1221. MICUŁA GRZEGORZ: Turki
Wielkanocne. Poznaj Swój Kraj 1995 nr 4,
wkładka.
Zwyczaj związany z misteriami wielkanocnymi
w woj. przemyskim i rzeszowskim.
1222. MIELNICZUK JERZY: Tuuurki idąąą! Nowiny 1995 nr 75 s. 8, il.
Obyczaje w woj. tarnobrzeskim.
1223. SKD: Gdy w Wielopolu Skrzyńskim
bębnią... Wieści 1995 nr 15 s. 5.
Obyczaje związane z Wielkanocą, woj. rzeszowskie.
1224. SKD: Pisanki. Kur. Podkarp. 1995 nr
14 s. 4.
Obyczaje w woj. krośnieńskim i rzeszowskim.
1225. ZIELIŃSKA G.: O diabłach, czarownicach i innych demonach z okolic Dubiecka.
Pogranicze 1995 nr 17 s. 12, rys.
Tradycje wierzeń ludności wsi, woj. przemyskie.
1226. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Zapomniana tradycja. Oprac... Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 298 s. 8, il.
Wigilia u Lasowiaków w woj. tarnobrzeskim.
VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE.
PLANOWANIE. INWESTYCJE
O pracowani a dot yczące
c ałoś ci reg ionu
1227. (EMP): Średnia krajowa. Dz. Pol.
1995 nr 132 s. 22. * RACHUNEK dla prywatyzacji. Nowiny 1995 nr 20 s. 6, il. * K.M.:
Taniec w miejscu. Tamże nr 110 dod. Biznes
nr 23 s. II.
Prywatyzacja w woj. południowo-wschodnich.
1228. KM: Eksport przekleństwem? Nowiny 1995 nr 83 dod. Biznes nr 17 s. II.
Zakłady wyróżniające się w eksporcie.
1229. KAMIŃSKA WIOLETTA: Rozwój
pozarolniczej indywidualnej działalności gospodarczej w Polsce południowo-wschodniej
w latach 1988–1994. Rozpr. i Monogr. Wydz.
Ekon. 1995 t. 7 s. 145–164, mapy, tab., wykr.,
bibliogr., Summ.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
81
1230. (LK): Obce pieniądze. Dz. Pol. 1995
nr 54 s. 19.
Dotyczy zagranicznych inwestorów.
1231. LITAK-ZARĘBSKA BARBARA:
Boję się kolejnej iluzji społecznej. Rozm.
Marcin Drath. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 137
wkładka s. II, il.
Dotyczy programu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego w woj. krośnieńskim, przemyskim i
rzeszowskim.
1232. LONCZAK JÓZEF: Tylko dwadzieścia. Nowiny 1995 nr 83 dod. Biznes nr 17 s.
I, tab.
Przedsiębiorstwa przychodowe woj. południowo-wschodnich.
1233. MD: Coraz mniej państwowych firm.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 195 s. 6. * NASZE
miejsce na mapie. Nowiny 1995 nr 209 s. 9, il.
Przekształcenia własnościowe w woj. krośnieńskim, przemyskim i rzeszowskim.
1234. MAJKA DANUTA: Małe firmy podbijają rynek. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 69
wkładka s. II.
Raport o kondycji małych firm prywatnych w
woj. południowo-wschodnich.
1235. MAJKA DANUTA: Poligon dla RTS.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 258 s. 3.
Program Wspierania Transakcji Prywatyzacyjnych dla woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.
1236. WOŹNIAK MICHAŁ, ZIOŁO ZBIGNIEW: Przemiany społeczno-gospodarcze
obszarów przygranicznych Polski południowo-wschodniej w latach 1985–1993. Rozpr.
i Monogr. Wydz. Ekon. 1995 t. 7 s. 127–144,
rys., tab., bibliogr., Summ.
prywatyzacji. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 296
s. 7. * JAK to robią w Krośnieńskiem? Expr.
Wiecz. 1995 nr 251/252 s. 18, il.
Prywatyzacja w województwie.
1238. (BH): Bariery i braki. Dz. Pol. 1995
nr 47 s. 23. * (r): Województwo w liczbach.
Nowe Podkarp. 1995 nr 8 s. 7, rys.
Sytuacja społeczno-gospodarcza woj. krośnieńskiego.
1239. (BH): Powstaje Agencja „Karpaty”.
Dz. Pol. 1995 nr 128 s. 20. * (jsl): Szansa. Kur.
Podkarp. 1995 nr 13 s. 3.
Agencja Rozwoju Regionalnego w Krośnie.
1240. DRATH MARCIN: W likwidacji celem prywatyzacji. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
225 s. 3. * TENŻE: Nieoczekiwana zmiana
miejsc. Tamże nr 260 s. 3.
Prywatyzacja Bieszczadzkiego Przedsiębiorstwa
Przemysłu Drzewnego w Rzepedzi.
1241. G.A.: Priorytety i środki. Grom. Rol.
Pol. 1995 nr 9 dod. Grom. Małop. nr 5 s. IV.
* GORCZYCA ANNA: Bariery i możliwości.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 4 s. 3.
Gospodarka woj. krośnieńskiego.
1242. (ggw): „Promocja Natury”. Nowe
Podkarp. 1995 nr 12 s. 3.
Promocja woj. krośnieńskiego.
1243. GORCZYCA ANNA: Budżetowa
dotacja na inwestycje. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 222 s. 6.
Rozbudowa infrastruktury gminnej w woj.
krośnieńskim.
1244. JUCHA STANISŁAW: Korzystne
zmiany. Rozm. Jerzy Arlet. Tyg. Kroś. 1995 nr
13 s. 4.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
Rozmowa z wicewojewodą krośnieńskim na temat gospodarki woj. krośnieńskiego.
Woj. k rośnieńsk ie
1245. KOMORNICKI PIOTR: Traktowanie Jasła. Nowe Podkarp. 1995 nr 4 s. 1, 8.
1237. (ar): Progi i bariery prywatyzacji,
Nowiny 1995 nr 72 s. 3. * (BH): Inwestorzy
pilnie poszukiwani. Dz. Pol. 1995 nr 288
s. 20. * GORCZYCA ANNA: Na ścieżkach
82
Gospodarka Jasła.
1246. PĘZIOŁ ADAM: Postęp w dzikim
skrawku Polski. Rozm. Adam Warzocha.
Nowiny 1995 nr 236 s. 3. * SZEWCZYK
T[ADEUSZ]: Bez uBaRRwiania. Gaz. Bieszcz.
1995 nr 3 s. 5.
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego
S.A. w Ustrzykach Dolnych,
1247. PODKARPACKA Izba Gospodarcza
w Krośnie. Nowe Podkarp. 1995 nr 25 s. 8.
PROBLEMY przekształceń własnościowych w procesie transformacji... = poz. 1300
1248. (r): Będzie lepiej? Oprac. ... Kur. Podkarp. 1995 nr 2 s. 3.
Dotyczy założeń do strategii rozwoju woj. krośnieńskiego.
1249. RAK ROMAN: Nie spełnione nadzieje. Kur. Podkarp. 1995 nr 12 s. 1, 3. *
ROZWÓJ w regionie. Nowe Podkarp.. 1995
nr 2 s. 3. * WYSOCKI KRZYSZTOF: Jak zrobić coś z niczego. Tamże nr 12 s. 3.
Gospodarka woj. krośnieńskiego.
SANOK: dzieje miasta = poz. 992
1250. TELEFONIZACJA + ...oświata. Kur.
Podkarp. 1995 nr 16 s. 6, il.
Dotyczy inwestycji w gminie Lipinki.
1251. TRUSEWICZ IWONA: Koniec rancza Teksas. Rzeczpospolita 1995 nr 167 s. 12.
Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza mający na celu aktywizację gospodarczą gmin.
1252. TULIK JAN: Strategia dla Krośnieńskiego. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 179 s. 3, il.
Dotyczy rozwoju gospodarczego województwa.
1255. BAJDA STANISŁAW: List otwarty
do mieszkańców województwa przemyskiego. Pogranicze 1995 nr 23 s. 7.
Także: Życie Przemys. 1995 nr 23 s. 3.
Dotyczy gospodarki,
1256. BORYSŁAWSKI ROMUALD: Zamiast rozwoju – plajta... Pogranicze 1995 nr
6 s. 1, 5, il. * (jb): Kto kupi „Bramę Przemyską”? Nowiny 1995 nr 22 s. 3 * tom: Zamknięta
„Brama” fundacji. Życie Przemys. 1995 nr 3 s.
3. – Polem. * BALICKI ADAM: Zamknięta
„Brama” fundacji: – Cz. 2. Tamże nr 4 s. 7, il. *
SOŁEK JAN: Targ o targi. Tamże nr 10 s. 5, il.
Fundacja Rozwoju Miasta Przemyśla i Okolic,
która miała na celu promować miasto oraz ożywić
gospodarczo region.
1257. BURZMIŃSKI WACŁAW: Na rzecz
miasta i regionu. Nowiny 1995 nr 6 s. 7, rys.
* JASIEWICZ STANISŁAW, PIJANOWSKI
TADEUSZ: Rynek interesów. Rozm. Danuta
Tarnawska. Nowiny 1995 nr 227 dod. Biznes
nr 46 s. I.
Niezależne Forum Prywatnego Biznesu w Jarosławiu.
DYNÓW: studia z dziejów miasta = poz.
918
1258. KŁAK-ZARZECKA EWA: Ekologiczne sukcesy. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
296 s. 7.
Inwestycje w gminie Jarosław.
1259. LESZCZYŃSKI ANDRZEJ: Po naukę
do Jarosławia. Trybuna 1995 nr 105 s. 13.
Prywatyzacja przedsiębiorstw w Jarosławiu.
Woj. przemysk ie
1253. ADAMSKI ANTONI: Przemyskie
umie zapraszać. Nowiny 1995 nr 249 s. 3,
il.
Promocja woj. przemyskiego.
1254. BAJDA STANISŁAW: Chciałoby się
więcej. Rozm. Z[bigniew] Ziembolewski. Pogranicze 1995 nr 7 s. 3, il.
Wicewojewoda przemyski o dokonaniach w
dziedzinie gospodarki.
1260. LOS WOC. Nowiny 1995 nr 70 s. 3,
pl. * (MOT): Czas dla inwestorów. Dz. Pol.
1995 nr 262 s. 6. * WOŚ ANDRZEJ: Honkong – za kilka lat... Rozm. Marek Cynkar.
Pogranicze 1995 nr 5 s. 4, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 266 s. 4; Nowiny 1995 nr 23 s. 1–2, nr 222 s. 2.
Wolny Obszar Celny Przemyśl–Medyka.
1261. MAZUR ANDRZEJ, KUCHCIŃSKI
MAREK: Szansa dla Przemyśla. Pogranicze
1995 nr 41 s. 9.
83
PROBLEMY przekształceń własnościowych w procesie transformacji... = poz. 1300
1262. SZELIGA ZDZISŁAW: Coraz mniej
państwowych firm. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
92 wkładka s. I.
Dotyczy woj. przemyskiego.
1263. SZELIGA ZDZISŁAW: Symptomy
ożywienia. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 259
s .3.
Gospodarka w woj. przemyskim.
1264. (wab): Pogoda dla biznesu. Nowiny
1995 nr 98 s. 4.
Woj. przemyskie.
1265. (wab): Z państwowych na prywatne. Nowiny 1995 nr 93 s. 4. * KRASOWSKA
HALINA: Rachunek sumienia. Rozm. (raw).
Tamże nr 218 s. 6. * PRZEKSZTAŁCENIA
własnościowe w woj. przemyskim. Expr.
Wiecz. 1995 nr 127 s. IV.
1266. WALEWSKI TOMASZ: Jarosław:
coraz mniej państwa, coraz więcej kapitału.
Sztand. Młod. 1995 nr 99/100 s. 28, il.
Prywatyzacja przedsiębiorstw.
1267. ZAJĄC JERZY: By dużo zrobić, trzeba mieć dużo pieniędzy. Rozm. Adam Łazar.
Pogranicze 1995 nr 40 s. 4. – Polem. BEK
WIESŁAW: Nie pieniądze, ale głowa. Życie
Przemys. 1995 nr 48 s. 5.
Burmistrz Lubaczowa o problemach miasta.
1268. ZWIERKOWSKI TADEUSZ: Czy
ludziom dobrze się żyje? Rozm. Marek Cynkar. Pogranicze 1995 nr 1 s. 3, il.
Wójt gminy Stubno o wykonanych inwestycjach.
Woj. rzeszowsk ie
1269. (a-s): Kto zainwestuje. Nowiny 1995
nr 121 s. 1–2.
Dotyczy woj. rzeszowskiego.
1270. ADAMSKI ANTONI: Rzeszów w
wielkim świecie. Nowiny 1995 nr 57 s. 4, il.
84
* (EMP): Jak wypromować Rzeszowskie?
Dz. Pol. 1995 nr 58 s. 16. * ZATORSKI RYSZARD: Aby szanse nie umknęły... Trybuna
1995 nr 63 s. 12.
Dotyczy „Programu promocji województwa
rzeszowskiego na lata 1995–1997”.
1271. ANDRES MARIUSZ: Tyczyński program aktywizacji. Nowiny 1995 nr 249 s. 7.
Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
dla Miasta i Gminy Tyczyn.
1272. BARAN DARIUSZ: Myśląc o strategii rozwoju Rzeszowa. Głos Rzeszowa 1995 nr
11 dod. Witryna nr 11 s. IV–V.
1273. BARAN DARIUSZ: Przystanek Rzeszów. Cz. 9. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 262 s.
5, il.
Dotyczy strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Rzeszowa.
1274. BARYLANKA JOLANTA: Program
Struder – dłużej. Zamów. Publicz. 1995 nr 24 s.
5. * (EMP): Program do powtórki. Dz. Pol. 1995
nr 96 s. 20. * TDK: Powoli, ale ruszył. Grom.
Rol. Pol. 1995 nr 7 dod. Grom. Małop. nr 4 s. I.
Program „Struder” w woj. rzeszowskim.
1275. BARYLANKA JOLANTA: Rarr
– Struder – leader. Zamów. Publicz. 1995 nr
27 s. 9 dod. spec. Województwo Rzeszowskie.
* DM: Cztery w jednym. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 224 s. 3.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego.
1276. BOROWIK ZYGMUNT: Przystanek
„Rzeszów”. Cz. 10. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
268 s. 4, il.
Rozwój gospodarczy i kulturalny miasta.
1277. DRATH MARCIN: Bliżej niż dalej.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 86 s. 3. * TENŻE:
Na mapie przekształceń. Tamże nr 255 s. 3.
* SIWAK STANISŁAW: Fart i pech. Nowiny
1995 nr 193 dod. Biznes nr 39 s. II.
Prywatyzacja w województwie.
1278. DRATH MARCIN: Jak planować
i promować. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 117 s. 3.
Seminarium polsko-australijskie w Rzeszowie
dla przedstawicieli small biznessu.
1279. (EMP): Małe jest efektowne. Dz. Pol.
1995 nr 143 s. 22.
Raport Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie.
1280. FERENC TADEUSZ: Przystanek
Rzeszów. Cz. 4. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
234 s. 5.
Dotyczy rozwoju gospodarczego miasta Rzeszowa.
1281. (greg): Rzeszowskie w statystyce.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 21 s. 4. * MAJKA
DANUTA: Pułapki statystyki. Tamże nr 97 s.
3. * (S.J.): Optymizm z lekkim niepokojem.
Dz. Pol. 1995 nr 186 s. 22. * ZATORSKI RYSZARD: Rzeszów: kredyty czekają. Trybuna
1995 nr 191 s. 13.
Dotyczy gospodarki woj. rzeszowskiego.
1282. GUBERNAT ANDRZEJ: Budżet bez
marzeń. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 39 s. 1.
Program społeczno-gospodarczy na rok 1995
dla woj. rzeszowskiego.
1283. (jam): Z pucybuta na milionera? Nowiny 1995 nr 120 s. 3.
Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości.
1284. KRÓLIKOWSKI KAZIMIERZ:
Demokracja i biznes. Rozm. Jan Niebudek.
Nowiny 1995 nr 203 dod. Biznes nr 41 s. II,
rys.
Fundacja Międzynarodowego Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego – Mielec.
1285. KUŹNIAR-JABŁCZYŃSKA BARBARA: Potrzebna strategia. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 246 s. 5.
Program rozwoju Rzeszowa.
1286. LONCZAK JÓZEF: Agendy rozwoju. Nowiny 1995 nr 24 dod. Biznes nr 5 s. II.
Agencje rozwoju regionalnego na terenie woj.
rzeszowskiego.
1287. LONCZAK JÓZEF: Biedna Agencja.
Nowiny 1995 nr 74 dod. Biznes nr 15 s. II.
* ORTYL WŁADYSŁAW: Będzie mielecki
„Oskar”? Tamże nr 205 s. 5, il.
Mielecka
„MARR”.
Agencja
Rozwoju
Regionalnego
1288. MAJKA DANUTA: Dla małych i
średnich firm. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 232
s. 4.
Rzeszowskie Centrum Wspierania Biznesu.
1289. MAJKA DANUTA: Gdzie lęgną się
firmy? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 219 s. 5.
Inkubatory przedsiębiorczości w woj. rzeszowskim.
1290. MAJKA DANUTA: Informacja to
chodliwy towar. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
123 s. 1.
Wywiadownie gospodarcze przy Regionalnej
Izbie Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie.
1291. MAJKA DANUTA: Miliardy Mielca.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 122 s. 1, il.
Dotacja z budżetu państwa na inwestycje w woj.
rzeszowskim.
1292. MAJKA DANUTA: Nastały dobre
czasy dla konsultingu. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 205 s. 4.
Biura Analiz Ekonomiczno-Prawnych RARR w
Rzeszowie.
1293. MAJKA DANUTA: Powstaje bank
danych. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 125 s. 3.
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w
Rzeszowie.
1294. MAJKA DANUTA: Tu zawsze będzie
Polska B. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 254 s. 4.
Dotyczy inwestycji w woj. rzeszowskim.
1295. MAJKA DANUTA: Zaproszenie w
Rzeszowskie. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 63 s.
3, il.
Promocja województwa rzeszowskiego.
1296. MAJKA DANUTA: Zostało niewiele czasu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 39 s. 3.
* (dm): Struder dla gmin. Tamże nr 41 s. 2.
* MAJKA D.: Rzeszów zbyt skromny. Tamże
nr 103 s. 3. * TAŻ: Efekty „Strudera” bardziej
widoczne. Tamże nr 211 s. 3. * TAŻ: Jeszcze
jeden rok? Tamże nr 299 s. 3.
Także: Nowiny 1995 nr 222 dod. Biznes nr 45
s. II.
Dotacje z programu pomocowego UE „Struder”
dla woj. rzeszowskiego.
85
1297. MAJKA DANUTA, DRATH MARCIN: NFI – nieufność i nadzieja. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 166 s. 5, il.
Program Powszechnej Prywatyzacji w woj. rzeszowskim.
1298. PODSTAWOWE dane statystyczne
według miast i gmin za 1994 r. / Wojewódzki
Urząd Statystyczny. – Rzeszów: WUS, 1995.
– 88 s.: tab.; 29 cm
Dotyczy woj. rzeszowskiego.
1299. POMIANEK TADEUSZ: Przystanek
Rzeszów. Cz. 3. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 222
s. 4, il.
Społeczno-gospodarcze perspektywy rozwoju
miasta Rzeszowa.
1300. PROBLEMY przekształceń własnościowych w procesie transformacji gospodarczej: materiały konferencji naukowej / [red.
nauk. Antoni Jarosz i in.: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza. Katedra Ekonomii i in.]. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza
Politechniki Rzeszowskiej, 1995. – 214 s.:
mapka, rys., tab.; 24 cm
Zawiera m. in.: Przekształcenia własnościowe
w województwach krośnieńskim, przemyskim
i rzeszowskim; zaawansowanie, doświadczenia,
spojrzenie na przyszłość / Krystyna Jaskowska.
Przekształcenia własnościowe w województwie krośnieńskim / Stanisław Kubit. Problemy
przekształceń własnościowych w województwie
przemyskim / Halina Krasowska. Problematyka przekształceń własnościowych województwa
rzeszowskiego / Stanisław Padowicz. Wyzwania
amerykańskich inwestorów w Rzeszowie (na
przykładzie firmy Alima-Gerber S.A.) / Daniel
Kortlan. Sprawozdanie z realizacji programu
pomocy europejskiej PHARE SIP w roku 1994
w województwie rzeszowskim / Zbigniew Pretorius. Raport o stanie i kondycji small businessu w
regionie południowo-wschodniej Polski / Tadeusz Pomianek. Praktyczne aspekty prywatyzacji
państwowego przedsiębiorstwa budowlanego w
trybie art. 37 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych [Na przykładzie Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych
Spółka z o.o.] / Józef Mrozek. Proces prywatyzacji w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Rzeszowie / Ewa Rok,
Marian Kaługa. „Conres” w okresie przejścia do
gospodarki rynkowej / Bronisława Misiąg. Stra-
86
tegia z elementami taktyki dla Cukrowni „Ropczyce” S.A. na lata 1995–1997 / Andrzej Skarbek.
Restrukturyzacja organizacyjna, majątkowa i zatrudnienia Zakładów Mięsnych „Jarosław” S.A.
przed sprzedażą spółki / Stanisław Wierzbicki.
Problemy restrukturyzacji WF „PZL-Sędziszów”
w kontekście przekształceń własnościowych /
Leon Marciniec. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej trzech spółek przemysłu browarniczego
metodą skwantyfikowaną analizy finansowej (m.
in. Zakłady Piwowarskie w Leżajsku) / Krystyna
Sieniawska. Podstawowe problemy przekształceń własnościowych (na podstawie doświadczeń
prywatyzowanych przedsiębiorstw). [Dotyczy
woj. południowo-wschodnich] / E. Rok.
1301. (raw): Ze ślepymi o kolorach. Nowiny 1995 nr 139 s. 1–2.
Komercjalizacja przedsiębiorstw w woj. rzeszowskim.
1302. RECZEK REGINA, BIERNAT WŁADYSŁAW: Przystanek Rzeszów. Cz. 7. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 252 s. 4.
Radni lewicy o rozwoju społecznym i gospodarczym miasta.
1303. RÓŻYCKI WIESŁAW: Przystanek
Rzeszów. Cz. 6. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
246 s. 5, il.
Dotyczy przyszłości i szans rozwoju Rzeszowa.
1304. SAWUŁA ROBERT: Przystanek
Rzeszów. Cz. 11. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
274 s. 4, il.
Jakość życia w mieście.
1305. SIWAK STANISŁAW: Pejzaż po Balcerowiczu. Nowiny 1995 nr 86 s. 2.
Dotyczy programu Wspierania Inicjatyw Prywatyzacyjnych w woj. rzeszowskim.
1306. SMOLAK BEATA: Każdy w swoją
stronę. Chłop. Droga 1995 nr 15 s. 1, 7.
Dotyczy Fundacji Rozwoju Ziemi Rzeszowskiej.
1307. SUROWIEC KAZIMIERZ: Zielone
światło dla inwestorów. Rozm. Elżbieta Cierlica, Andrzej Zieliński, Zamów. Publicz. 1995
nr 27 s. 7–8, portr., il. dod spec. Województwo Rzeszowskie.
Dotyczy rozwoju gospodarczego województwa.
1308. SZCZEPANEK MAREK: Nie ma
rzeczy niemożliwych. Wspólnota 1995 nr 45
s. 12–13, mapa.
Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe
„Dolina Strugu” obejmująca gminy: Chmielnik,
Tyczyn, Błażowa i Hyżne.
1309. SZENBORN MAREK: Dymisja w
MDI. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 232 s. 1, rys.
Małopolska Dyrekcja Inwestycji w Rzeszowie.
1310. SZENBORN MAREK: Jak się żyje za
miedzą. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 84 s. 4, il.
Porównanie warunków życia mieszkańców
Rzeszowa i Tarnowa.
1311. SZENBORN MAREK, AN: Wzgardzone miliardy. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
227 s. 1, nr 228 s. 1, rys.
Dotacje do inwestycji w Rzeszowie.
1312. SZORTYKA ANDRZEJ: Ojcowie
chrzestni prywatyzacji. Rozm. Andrzej Zagórski. Nowiny 1995 nr 65 s. 8, rys.
Burmistrz Ulanowa o budżecie, inwestycjach,
gospodarce komunalnej w gminie.
BIULETYN Informacyjny = poz. 18
1318. BRDULAK JACEK
Projekt organizacyjno-ekonomiczny infrastruktury technicznej makroregionu województw bialsko-podlaskiego, chełmskiego,
lubelskiego i tarnobrzeskiego: synteza I etapu
badań / Jacek Brdulak. – Warszawa: „Bizant”,
1995. – 79, [1] s.; 24 cm
Bibliogr. s. 78–[80]
1319. BRUDEK WŁADYSŁAW: „Czuję
się dowartościowany”. Rozm. Anna Kot. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 29 s. 6, portr. – (Samorządy
w działaniu)
Wójt gminy Bogoria o inwestycjach w gminie.
1320. CHOLEWIŃSKI ZYGMUNT: Wyjaśnianie wątpliwości. Rozm. Andrzej Capiga. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 23 s. 6, il. – (samorządy w działaniu)
Prezes Zarządu Rzeszowskiej Grupy Konsultingowej o działalności firmy.
Wójt gminy Pysznica na temat gminnych inwestycji.
1313. TOMCZYK MAREK: Biznesmeni,
łączcie się! Nowiny 1995 nr 61 s. 3, il.
CHLEWIK H.: Z daleka od Zdziłowic =
poz. 3221
Dotyczy wizyty prezesa Business Center Club w
Boguchwale i Rzeszowie.
1314. TWARDOWSKI JÓZEF: Wszędzie
coś robią. Nowiny 1995 nr 52 s. 4, rys.
FALANDYSZ A.: Z miastem w perspektywie = poz. 830
Infrastruktura techniczna gmin w woj. rzeszowskim.
1321. GAJEC ANDRZEJ: Czas wielkich inwestycji. Rozm. Piotr Niemiec. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 52 s. 6, portr.
1315. WARZOCHA ADAM: Rzeszowskie
Spotkania Biznesowe. Nowiny 1995 nr 234 s. 2.
Rozmowa z prezydentem Stalowej Woli na temat zamierzeń gospodarczych.
1316. WARZOCHA ADAM: Te pieniądze są do wzięcia. Nowiny 1995 nr 112 s. 4.
* STRUDER wspiera. Tamże nr 203 dod. Biznes nr 41 s. II.
1322. INFRASTRUKTURA techniczna
– wiele zrobiono, potrzeba więcej. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 50 wkładka s. IV. * PROMOCJA
to inwestycja. Tamże s. II. * 1995 [TYSIĄC
dziewięćset dziewięćdziesiąty piąty] – blaski i
cienie. Tamże s. I, il. * PRZEKSZTAŁCENIA.
Tamże s. II.
Dotyczy województwa.
Woj. t ar nobrzesk ie
1317. BĄK ANDRZEJ: Gminny front budowalny. Rozm. Andrzej Capiga. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 11 s. 6, portr. – (Samorządy w
działaniu)
Gospodarka woj. tarnobrzeskiego.
1323. (jam): Forum biznesu w Janowie. Nowiny 1995 nr 224 s. 2.
Krajowa Rada Koordynacyjna Forum Prywatnego Biznesu w Janowie Lubelskim.
87
1324. (jam): Wojewoda zakłada Izbę. Nowiny 1995 nr 18 s. 2.
Dotyczy utworzenia Izby Gospodarczej w Stalowej Woli.
1325. KOMUNIKAT Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Tarnobrzegu o sytuacji
społeczno-gospodarczej w I kwartale 1995 r.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 19 s. 11.
1326. KOMUNIKAT Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego w Tarnobrzegu o sytuacji społeczno-gospodarczej woj. w 1994 r.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 7 s. 5, il.
1333. SAWA MIECZYSŁAW: Walczyć o
swoje. Rozm. Anna Kot. Tyg. Nadwiśl. 1995
nr 30 s. 6, portr. – (Samorządy w działaniu)
Dotyczy gminy Dwikozy.
1334. SENDROWICZ CZESŁAW: Droga
do miasta. Rozm. Anna Kot. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 1 s. 6, portr.
Wójt gminy Annopol na temat infrastruktury i
inwestycji w gminie.
1335. SIEMBIDA JANUSZ: Rozważania o
budżecie. Rozm. Andrzej Capiga. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 14 s. 6, portr.
1327. KOMUNIKAT Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego w Tarnobrzegu o
sytuacji społeczno-gospodarczej województwa w I półroczu 1995 r. Tyg. Nadwiśl. 1995
nr 31 s. 5.
Wójt gminy Jarocin na temat budżetu gminy i
planowanych inwestycjach.
1328. KOT ANNA: Gminny bilans roku.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 2 s. 6, il.
Wojewoda Tarnobrzeski na temat inwestycji w
województwie oraz planowanej reformie administracyjnej.
Planowane i zrealizowane inwestycje w gminach: Nowa Dęba, Szastarka, Opatów, Padew Narodowa i Klimontów.
1329. MICHAŁEK HENRYK: Duże problemy małej gminy. Rozm. Jan Adam Borzęcki. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 3 s. 6, portr.
Wójt gminy Batorz na temat budżetu i inwestycji gminnych.
1330. PADUCH ZUZANNA: Bogactwo
pomaga. Rozm. Andrzej Capiga. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 40 s. 6, portr. – (Samorządy w
działaniu)
Wójt gminy Grębów na temat planowanych inwestycji w gminie.
1331. PAMUŁA JACEK: Ciernista droga
do miasta. Rozm. Andrzej Capiga. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 31 s. 6, portr. – (Samorządy w
działaniu)
Problemy gminy Radomyśl.
PROBLEMY przekształceń własnościowych w procesie transformacji... = poz. 1300
1332. PROGRAMOWANIE regionalne.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 50 wkładka s. II.
Rozwój gospodarczy woj. tarnobrzeskiego.
88
1336. STAWOWY PAWEŁ: Zejść na ziemię! Rozm. Bogumiła Trzaska. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 24 s. 1, 4, portr.
1337. TRZASKA BOGUMIŁA: II Nadwiślańskie Targi Kooperacji Tarnobrzeg ’95.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 10 s. 6, il.
1338. TUZIAK ARKADIUSZ: Rozwój lokalny w warunkach transformacji. Samorz.
Teryt. 1995 nr 7/8 s. 35–46.
Woj. tarnobrzeskie.
1339. WRÓBEL ZDZISŁAW: Robić swoje.
Rozm. Anna Kot. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 9 s. 6,
portr. – (Samorządy w działaniu)
Wójt gminy Lipnik na temat budżetu gminy, inwestycji i szkolnictwa.
1340. WUS informuje. Tyg. Nadwiśl. 1995
nr 50 s. 5.
Sytuacja społeczno-gospodarcza w woj. tarnobrzeskim po trzech kwartałach 1995 r.
G o s p o d a r k a zob. też poz. 249, 282,
618
I n w e s t y c j e zob. też poz. 701, 792,
2376, 2433, 2437, 2440, 2530, 2534, 2540,
2560, 2566, 2574, 2579, 2590, 2597–98, 3222,
3704, 3707, 3884, 3897, 3901, 3903, 3907,
3909, 3917, 3937
2. GEOGRAFIA GOSPODARCZA
1341. (ag): Przybywa nowych firm. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 21 s. 4.
Woj. krośnieńskie.
1342. (bt): Z „Teraz Polska” w tle. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 19 s. 5, il.
Zakłady woj. tarnobrzeskiego.
1343. BARYLANKA JOLANTA: Dolina
Strugu. Zamów. Publicz. 1995 nr 27 s. 9, il.
dod. spec. Województwo Rzeszowskie. *
(twa): Strategia dla gmin. Nowiny 1995 nr 39
s. 8. * (and): Dolina Strugu – „Mała Ojczyzna”. Tamże nr 158 s. 6. * MAJKA DANUTA:
Najpierw trzeba poflirtować. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 188 s. 2, il.
Dotyczy Regionalnego Towarzystwa RolniczoPrzemysłowego „Dolina Strugu” obejmującego
gminy: Chmielnik, Hyżne, Błażowa i Tyczyn.
1351. MAJKA STANISŁAW: Rzeszów –
centrum aglomeracji regionu. Głos Rzeszowa
1995 nr 6 s. 16.
1352. MALIKOWSKI MARIAN, SOWA
KAZIMIERZ Z.
Szanse i bariery rozwoju „Ściany wschodniej” Polski / Marian Malikowski, Kazimierz
Z. Sowa. – Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły
Pedagogicznej, 1995. – 98, [1] s.: tab.; 21 cm
Rec. PIĄTEK ANDRZEJ, Nowiny 1995 nr 225
s. 6, il.
Dotyczy m. in. woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
1353. MATOSZKO KRYSTYNA: Bez odwołania. Nowiny 1995 nr 251 s. 9, il.
Dotyczy wyludniającej się wsi Potok, woj. tarnobrzeskie, w związku z sąsiedztwem cementowni.
1354. MATOSZKO KRYSTYNA: Fasada
i drugie dno. Nowiny 1995 nr 79 s. 5, il.
1344. CAPIGA ANDRZEJ: Amerykanie w
inkubatorze. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 17 s. 5.
Gospodarka w gminie Bogoria, woj. tarnobrzeskie.
Międzynarodowy Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości w Podborku, woj. tarnobrzeskie.
1355. MATOSZKO KRYSTYNA: Gdzie
zdobyć pieniądze? Nowiny 1995 nr 70 s. 9, il.
1345. GEOGRAFIA gospodarcza Polski:
praca zbiorowa / pod red. Ireny Fierli. – Wyd.
3 uaktual. – Warszawa: Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1995. – 327, [1] s.: mapy, rys.; 24 cm
Problemy gospodarcze gminy Zaklików, woj.
tarnobrzeskie.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
1346. GOŁDA JANUSZ: Lesko. Sycyna
1995 nr 21 s. 12–13.
Woj. krośnieńskie.
1347. (jb): Trójkąt nadziei. Nowiny 1995 nr
232 s. 2.
1348. (jer): Smutny raport. Nowiny 1995 nr
37 s. 1, 3.
Dotyczy gospodarki woj. rzeszowskiego.
1349. (kot): Nadzieja na biznes. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 39 s. 3.
Gmina Baćkowice.
1350. LONCZAK JÓZEF: Dziewiętnaście z
„Bankowej”. Nowiny 1995 nr 95 dod. Biznes
nr 20 s. I, tabl.
Największe firmy woj. południowo-wschodnich.
1356. MATOSZKO KRYSTYNA: Odwrót
i powrót. Nowiny 1995 nr 50 s. 6, il.
Dotyczy problemów i przemian gospodarczych
w Annopolu, woj. tarnobrzeskie.
1357. MATUSZ JERZY: Rozmowa z burmistrzem Jarosławia. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 202 dod. Giełda Galicyjska s. IV.
Dotyczy miasta.
1358. MAZAN STANISŁAW: Gospodarski
dwugłos. Rozm. SKD. Wieści 1995 nr 22 s. 6,
portr.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Kolbuszowej, woj. rzeszowskie, o problemach bieżących gminy.
1359. MIKROREGION Dolina Strugu: informator gospodarczy gmin Tyczyn, Chmielnik, Hyżne, Błażowa / [zesp. red. Kazimierz
Szczepański, Jan Hermaniuk, Tomasz Cyrulik]. – Tyczyn: Regionalne Towarzystwo
89
Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”, 1995.
– 140 s.; 21 cm
Rec. ADAMSKI ANTONI, Nowiny 1995 nr 168
dod. Biznes Nowiny nr 34 s. I.
1360. NIEBUDEK JAN: Strategia dla gminy. Nowiny 1995 nr 11 s. 6, il.
Dotyczy gminy Modliborzyce, woj. tarnobrzeskie.
1361. PANORAMA miast i gmin województwa krośnieńskiego / oprac. Józef
Habrat; przy współpracy Danuty Habrat.
– Krosno: „Haben”, 1995. – 116 s.; 21 cm
Bibliogr.
1362. PIECH MAREK: Gminny kaganek
oświaty. Rozm. Andrzej Capiga. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 33 s. 6, portr.
Gospodarka w gminie Dzwola, woj. tarnobrzeskie.
1363. POZAROLNICZE przedsięwzięcia
gospodarcze na obszarze wiejskim województwa krośnieńskiego: materiały z konferencji naukowo-technicznej / [red. nauk.
Aleksander Kędzior, Sylwester Makarski];
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu,
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Iwoniczu,
Akademia Rolnicza w Krakowie. Filia w Rzeszowie. – Przemyśl; Trzcinica: Wydaw. TPN,
1995. – 80, [1] s. [3] k. tabl. złoż.: mapy; 21
cm. – (Biblioteka Przemyska; t. 29)
U dołu s. tyt. i okł.: Przemyśl – Trzcinica 1995.
Bibliogr. przy ref.
Zawiera: Przyrodnicze podstawy gospodarki rolnej w województwie krośnieńskim / Adam Partyka. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wsi
i rolnictwa w województwie krośnieńskim / Sylwester Makarski. Formy inicjatyw lokalnych w województwie krośnieńskim / Maria Grzybek. Obsługa
handlowa ludności wiejskiej w województwie krośnieńskim / Wiesława Lazur. Problemy agroturystyki na podstawie działalności Koła Bieszczadzkiego
Stowarzyszenia Agroturystycznego „Galicyjskie
Gospodarstwa Gościnne” / Andrzej Gąsiorowski.
Niektóre aspekty pozarolniczej działalności gospodarczej w nawiązaniu do województwa krośnieńskiego / A. Kędzior. Realizacja bieżących i perspektywicznych zadań gospodarczych w rolnictwie na
terenie województwa krośnieńskiego / Franciszek
Pudło. Podsumowanie konferencji / S. Makarski.
90
1364. Rozwój regionalny w warunkach
monokultury technicznej w regionie, polityka proinnowacyjnych zmian strukturalnych.
– Stalowa Wola: „Sztafeta”, 1995. – 79 s.: 2
mapy, 2 rys., wykr.; 30 cm
Referaty z sympozjum naukowo-informacyjnego, Stalowa Wola, 22 lutego 1995 r. – Tekst częśc.
tł. z niem.
Dotyczy woj. tarnobrzeskiego.
1365. RZEKI: kultura – cywilizacja – historia / pod red. Jerzego Kułtumierka. – T. 4.
– Katowice: „Śląsk”, 1995. – 298, [5] s.: fot.,
mapki, rys., tab.; 24 cm
Zawiera m. in.: Geografia miast nadrzeczych
[M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich] /
Stanisław Liszewski. Demony wodne w polskim
folklorze (Ujęcie przestrzenne) [M. in. woj. południowo-wschodnie] / Janusz Bohdanowicz.
1366. (si): Pasaż. Nowiny 1995 nr 192 s. 3.
Gospodarka Mielca, woj. rzeszowskie.
1367. SIWAK STANISŁAW: Dukielski sposób na trucie. Nowiny 1995 nr 107 s. 9, il.
Dukla, woj. krośnieńskie – sprawy bieżące miasta.
1368. SIWAK STANISŁAW: Sandomierz
– „Galony” i „Parasole”. Nowiny 1995 nr 159
s. 1, 3, il.
Problemy miasta. Woj. tarnobrzeskie.
1369. SZELIGA ZDZISŁAW: Mały Hongkong pod Przemyślem. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 118 s. 3. * DRATH MARCIN: Wolny
obszar Medyka. Tamże nr 254 s. 4. * (MOT):
Bliżej Wolnego Obszaru Celnego. Dz. Pol..
1995 nr 239 s. 26.
Projekt utworzenia Wolnego Obszaru Celnego
Przemyśl-Medyka.
1370. SZUL ROMAN, MYNC AGNIESZKA: Szanse i zagrożenia obszarów przygranicznych Polski ze szczególnym uwzględnieniem regionu południowo-wschodniego.
Rozpr. i Monogr. Wydz. Ekon. 1995 t. 7 s.
177–199, Summ.
Woj. krośnieńskie, przemyskie i rzeszowskie.
1371.TAŃSKA ANNA: Statystyczny portret miasta. Nowiny 1995 nr 87 s. 5.
Stalowa Wola, woj. tarnobrzeskie.
1372. TRZASKOWSKI SŁAWOMIR: Jarosławianie. Życie Gosp. 1995 nr 16 s. 31,33, il.
Sp e c j a lna St refa E konomiczna
Euro-Park w Mielc u
Gospodarka, woj. przemyskie.
1373. TWARDOWSKI JÓZEF: Tak różne
i tak podobne. Nowiny 1995 nr 13 s. 4.
Dotyczy gminy Grodzisko Dolne i gminy Łańcut, woj. rzeszowskie.
1374. WARZOCHA WIESŁAW: Słodko i
gorzko. Rozm. Anna Kot, Tyg. Nadwiśl. 1995
nr 52 s. 6, portr.
Burmistrz Sandomierza, woj. tarnobrzeskie, o
sukcesach gospodarczych i planach.
1375. WELCOME to the province of Rzeszów.
– Rzeszów, 1995. – 19 [s.]: il, mapy; 28 cm
WISŁOK: rola rzeki w krajobrazie... = poz.
555
1376. WOJTCZAK IWONA: Z niedźwiadkiem w herbie. Prz. Tech. 1995 nr 7 s. 12–13.
Przemyśl.
1377. ZATORSKI RYSZARD: Znów raki w
Nilu? Trybuna 1995 nr 33 s. 12.
Kolbuszowa, woj. rzeszowskie – problemy gospodarcze.
1378. ZIOŁO ZBIGNIEW: Próba delimitacji regionu rzeszowskiego. Rozpr. i Monogr.
Wydz. Ekon. 1995 t. 7 s. 165–176, mapa, bibliogr., Summ.
Dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego,
rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
1379. ZUBCZYŃSKA URSZULA: Wszystkie drogi prowadzą do Jarosławia. Przyjaciółka 1995 nr 26 s. 38–39, il.
Rozwój gospodarczy Jarosławia, woj. przemyskie.
1380. ŻWIRUK STANISŁAW: Bez fajerwerków. Rozm. Trzaska Bogumiła. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 52 s. 6, portr.
Prezydent Tarnobrzega na temat gospodarki.
1381. (ASK): Wyjątkowa strefa. Dz. Pol.
1995 nr 253 s. 18.
1382. BARLIK EWA: Ile kosztuje raj. Rzeczpospolita 1995 nr 219 s. 15.
1383. BIEL TOMASZ: Strefa szans. Nowa
Europa 1995 nr 203 s. 3.
1384. CHMIELEWSKI MAREK: Europark
Mielec. Prz. Tech. 1995 nr 39 s. 8–10, il.
1385. (dm): Przedłużające się czekanie.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 76 s. 2.
1386. ID: Stefa z „Iskrą”. Nowe Życie Gosp.
1995 nr 24 s. 20.
1387. JS: W Mielcu chcą inwestować nie
czekając na rząd. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
165 s. 2.
1388. (jano): Mielec czeka na strefę. Słowo
1995 nr 153 s. 2.
1389. JAKUBOWSKI SZYMON: Strefa nadziei. Dz. Pol. 1995 nr 221 s. 4.
Także: Słowo 1995 nr 227 s. 3.
1390. KASPRZAK MIROSŁAW: Czy Mielec będzie „tygrysem Europy”. Prawo i Życie
1995 nr 36 s. 25, il.
1391. KLICH JANUSZ: Strefa nadziei. Gaz.
Krak. 1995 nr 225 s. 10, il.
1392. KOBLAŃSKI BOGDAN: Legislacje
ożywiające gospodarkę. Nowa Europa 1995
nr 44 s. 22–23, pl.
1393. KOLIŃSKI ŁUKASZ: Mielecki królik. Trybuna 1995 nr 234 s. 2.
1394. (LK): 5 lat bez strefy. Dz. Pol. 1995
nr 88 s. 14.
Także: Nowiny 1995 nr 74 s. 3.
1395. (LK): Wszystko gotowe na cud… Dz.
Pol. 1995 nr 56 s. 15.
1396. LONCZAK JÓZEF: Bliżej szansy.
Nowiny 1995 nr 39 dod. Biznes nr 8 s. I, il.
91
1397. LONCZAK JÓZEF: Budowa strefy.
Nowiny 1995 nr 173 dod. Biznes Nowiny nr
35 s. II, rys.
1398. LONCZAK JÓZEF: Oczekiwanie.
Nowiny 1995 nr 188 dod. Biznes nr 38 s.
I, il.
1399. LONCZAK J[ÓZEF]: Specjalna strefa premiera. Nowiny 1995 nr 184 s. 1–2.
1400. LONCZAK J[ÓZEF]: Strefa bliżej
Mielca. Nowiny 1995 nr 31 s. 4.
1401. ŁYŚ GRZEGORZ: Twarde lądowanie. Gaz. Bank. 1995 nr 43 s. 25, portr.
1402. MAKU: Raj bez podatków. Czas
Krak. 1995 nr 235 s. 1–2, rys.
Także: Trybuna 1995 nr 237 s. 1–2; Dz. Pol.
1995 nr 235 s. 18; Gaz. Krak. 1995 nr 234 s. 11,
nr 235 s. 4, il.
1403. MAJKA DANUTA: Czas inwestorów. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 202 s. 1.
1411. SIWAK STANISŁAW: Mielecki głód
sukcesu. Nowiny 1995 nr 170 s. 6, il.
1412. SŁAWATYNIEC MAREK: Mielec
polskim Shannon? Rynki Zagr. 1995 nr 104
s. 12.
Także: Sztand. Młod. 1995 nr 193/194 s. 26.
1413. SOCHA ANDRZEJ: Na początek
– Mielec. Pol. Zbroj. 1995 nr 195 s. 2.
Także: Nowa Europa 1995 nr 233 s. 4; Życie
Warsz. 1995 nr 275 s. 8; Sztand. Młod. 1995 nr 226
s. 3; Dz. Pol. 1995 nr 234 s. 1–2.
1414. SOROKA TADEUSZ: Pierwsza w
Polsce. Prz. Tech. 1995 nr 39 s. 32.
1415. STACHÓW JÓZEF: Powstała strefa!
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 201 s. 1.
1416. SUROWIEC KAZIMIERZ: Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec.
Welcome to Małopolska 1995 nr 7 s. 5, il.
Także: Gaz. Wyb. 1995 nr 202 s. 16; Rzeczpospolita 1995 nr 201 s. 8 dod. Ekon. i Rynek.
1417. WIKTOR MIROSŁAW: Strefa Mielec. Prawo i Życie 1995 nr 35 s. 4.
1404. MAJKA DANUTA: Tu ma być wielki
biznes. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 236 s. 1, il.
1418. WILCZAK JAGIENKA: Strefa nadziei. Polityka 1995 nr 42 s. 59–60, il.
Także: Gaz. Wyb. 1995 nr 236 s. 18; Nowiny
1995 nr 196 s. 1–2, il.
1405. MOŚCICKI BOGDAN: W Mielcu
przecięto wstęgę. Wspólnota 1995 nr 42 s.
26.
1406. (raw): Socjalistyczne dziecko szczęścia. Nowiny 1995 nr 217 dod. Biznes nr 44 s.
I, rys.
1407. ROJKOWICZ MAŁGORZATA: The
Mielec Zone Invites and Welcom You! Welcome to Małopolska 1995 nr 8 s. 8–9, il.
1408. (S): Ruszy strefa [ekonomiczna] w
Mielcu. Nowiny 1995 nr 168 s. 4.
1409. (si): Patron Oleksy. Nowiny 1995 nr
123 s. 3.
1410. (si): Strefa coraz bliżej. Nowiny 1995
nr 2 s. 1–2.
92
Także: Gaz. Krak. 1995 nr 241 s. 10.
1419. ZATORSKI RYSZARD: Mieleckie nadzieje. Trybuna 1995 nr 207 s. 1–2.
1420. ZATORSKI RYSZARD: Mieleckie zbliżenie do strefy. Trybuna 1995 nr 171 s. 13.
1421. ZATORSKI RYSZARD: Strefa nadziei. Trybuna 1995 nr 235 s. 1, 4.
Także: Sztand. Młod. 1995 nr 225 s. 16; Dz. Pol.
1995 nr 233 s. 1.
1422. ZATORSKI RYSZARD: Trochę jaśniej nad Mielcem. Trybuna 1995 nr 140 s.
1–2.
1423. ZIELEWSKI PAWEŁ: Mielec – strefa specjalna. Życie Gosp. 1995 nr 44 s. 8–10,
rys.
3. PLANOWANIE PRZESTRZENNE.
ARCHITEKTURA. URBANISTYKA.
BUDOWNICTWO
a) Planowanie przestrzenne.
Architektura. Urbanistyka
a) Histor i a
1424. CHAŁUPSKI JAN, LICHOŁAI
LECH. Rzeszów – osiedle PZL. Spotk. z Zabyt. 1995 nr 3 s. 38–39, il.
Osiedle mieszkaniowe pracowników PZL wybudowane podczas realizacji Centralnego Okręgu
Przemysłowego.
1425. KRASSOWSKI WITOLD
Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polskich / Witold Krassowski. – T. 4:
Budownictwo i architektura w warunkach
rozkwitu folwarku pańszczyźnianego: (XVI
w, - pierwsza połowa XVII w.). – Warszawa:
Arkady, 1995. – 434, [1] s.: fot., il., mapki, pl.,
rys.; 25 cm
Indeks.
tle przemian organizmu miejskiego / A. Rybka.
Zmiany koncepcji budowy centrum Rzeszowa
projekt konkursowy na zagospodarowanie centrum z 1973 roku / A. Rybka. Ochrona zabytków
Rzeszowa w okresie 1945–1995 / Zbigniew Jucha.
Perspektywy rozwojowe miasta Rzeszowa jako
ośrodka ponadregionalnego / Leszek Humięcki,
Edward Malisiewicz, Władysław Woźniak. Konserwacja zespołów i obiektów zabytkowych. [Zabytkowy budynek we Frysztaku, woj. krośnieńskie] / A. Rybka.
1427. RYBKA ADAM
Centralny Okręg Przemysłowy a polska
awangardowa urbanizacja międzywojenna /
Adam Rybka. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1995. – 316 s.:
fot., mapki.
Bibliogr. – Indeks.
Streszcz. w jęz. ang.
M. in. woj. południowo-wschodnich.
1428. RYBKA ADAM: Plany urbanistyczne zabudowania Sandomierza z okresu realizacji Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Zesz. Nauk. PRzesz. Bud. i Inż. Środ. 1995 z.
24 s. 35–98, Summ.
M. in. dotyczy Biecza i Ulucza, woj. krośnieńskie, Krosna, Głogowa Młp., Łańcuta, woj. rzeszowskie, Rzeszowa, Jarosławia, Krasiczyna, woj.
przemyskie, Przemyśla, Baranowa Sandomierskiego, Janowa Lubelskiego, Ujazdu, Rytwian,
Sandomierza, woj. tarnobrzeskie.
1429. RYBKA ADAM: Początki planowania przestrzennego w Polsce i w innych krajach w okresie międzywojennym. Zesz. Nauk.
PRzesz. Bud. i Inż. Środ. z. 24 s. 25–31, mapa,
Summ.
1426. ROZWÓJ Rzeszowa na przestrzeni
dziejów: przyczynek do historii miasta: materiały na konferencję naukową organizowaną
przez Zakład Urbanistyki i Architektury Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechniki Rzeszowskiej. – Rzeszów: PR
WBiIŚ ZUiA, 1995. – 104 s.: il., mapki; 30 cm
1430. ZAJĄC IRENA: Rozwój zabudowy
przemyskich przedmieść. Rocz. Hist.-Arch.
1995 t. 10 s. 93–124.
Bibliogr. przy rozdz. – Tekst częśc. ukr.
Zawiera m. in. Przemiany przestrzenne i rozbudowa Rzeszowa w latach 1772–1914 / Jan Malczewski. Rozwój przestrzenny Rzeszowa w latach
1935–1939 związany z realizacją programu Centralnego Okręgu Przemysłowego / Adam Rybka.
Rozwój przestrzenny Rzeszowa od 1939 roku
do czasów współczesnych – zagadnienia wybrane, dostrzeżone, zapomniane / Stanisław Majka.
Kształtowanie się układu komunikacyjnego Rzeszowa / Janina Hajdaś. Centrum Rzeszowa na
M. in. dotyczy Centralnego Okręgu Przemysłowego.
b) Z agadnieni a wsp ółczesne
1431. (Ad): Żydowski pomnik. Nowiny
1995 nr 122 s. 1, il.
Odsłonięcie pomnika pamięci Żydów w Głogowie Młp., woj. rzeszowskie.
1432. AN: Komu boiska?. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 248 s. 2.
Dotyczy gruntów przekazanych w użytkowanie
przez Radę Miasta Rzeszowa Stowarzyszeniu Lo-
93
kalnemu Salezjańska Organizacja Sportowa „Salos – Dom Bosco”.
1433. ADAMSKI ANTONI: Plomba na
Starówce. Nowiny 1995 nr 83 dod. Biznes nr
17 s. II, il.
Dotyczy projektu W. Henniga na zabudowę
centrum starego Rzeszowa.
1434. (bk): Pozostała pamięć. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 29 s. 8, il.
Pomnik poległych partyzantów w Lipowcu,
woj. tarnobrzeskie.
1435. (bt): Upiększyć Tarnobrzeg. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 50 s. 6, il.
Przebudowa rynku.
1436. BEDA DIONIZY: Domy ludzie dla
ludzi budują. Głos Rzeszowa 1995 nr 10 s.
10–11, il.
Architektura ul. Kraszewskiego w Rzeszowie.
1437. (ewg): Dworek Mazurków sprzedany. Nowiny 1995 nr 8 s. 5.
Pomniki poświęcone żołnierzom rosyjskim
z I wojny światowej i żołnierzom niemieckim z
II wojny światowej w Przemyślu.
KARPATY Polskie: przyroda, człowiek
i jego działalność = poz. 533
1442. LENIART JERZY: Aluminium w centrum Rzeszowa. Nowiny 1995 nr 103 s. 8, il.
Projekt zagospodarowania kamieniczek w Rynku w Rzeszowie.
1443. LENIART JERZY: Kasa Miejska
i rozrzutna. Nowiny 1995 nr 57 s. 12, rys.
Opracowanie planu osiedla Słocina w Rzeszowie.
1444. LEŻEŃ LESZEK: Rezerwat. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 38 s. 6, il.
Skutki wprowadzenia strefy ochronnej w Tarnobrzegu, zabraniającej budowy, rozbudowy i remontu obiektów znajdujących się na terenie strefy.
1445. MK: Gdzie się podział staw? Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 248 s. 2.
Park Miejski w Rzeszowie.
Sprzedaż należącego do miasta zabytkowego
obiektu w Krośnie.
1446. MAJKA DANUTA: Wielkie planowanie. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 129 s. 3.
1438. GRZESIUK-OLSZEWSKA IRENA
Polska rzeźba pomnikowa w latach 1945–
1995 / Irena Grzesiuk-Olszewska. – Warszawa: Neriton, 1995. – 347 s., [65] s., fot.; 24 cm
Projekt zagospodarowania przestrzennego woj.
południowo-wschodnich.
Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang., fr.
M. in. Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie, Pomnik Partyzantów w Lasach Janowskich oraz Pomnik gen. Karola Świerczewskiego
w Przemyślu.
1439.(jb): Wizyta rabina. Nowiny 1995 nr
234 s. 2. * (jb): Rabin ogrodzi cmentarz. Tamże nr 240 s. 1–2.
Sprawa zagospodarowania terenu po starym
cmentarzu żydowskim w Przemyślu.
1440. JKK: Pomnik ku czci pomordowanych Żydów. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 123
s. 2.
Ustawiony w lesie w Głogowie Młp., woj. rzeszowskie.
1441. (Just): Z przeszłości ku przyszłości.
Nowiny 1995 nr 198 s. 3, il.
94
1447. MALKO RYSZARD: „Czy musimy
żyć w jarmarcznej, taniej brzydocie?” Pogranicze 1995 nr 9 s. 13.
Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru
Budowlanego Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
1448. MARTENS KRZYSZTOF: Przystanek Rzeszów. Cz. 8. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 257 s. 4.
Dotyczy problemów Rzeszowa związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, komunikacją i
gospodarką komunalną.
1449. MISZCZAK JAN: Powrót do pierwotnego kształtu. Nowiny 1995 nr 239 s. 3,
rys.
Nowa koncepcja architektoniczna Karmelu w
Przemyślu.
1450. MŁYNARSKI JANUSZ: Ożywić starówkę. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 96 s. 6, il.
Zagospodarowanie Starówki w Przemyślu.
1451. PAMIĘCI pomordowanych żołnierzy AK. Pol. Zbroj. 1995 nr 209 s. 9. * WINIARSKI EDWARD: Po roku starań. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 245 s. 2.
Pomnik poświęcony żołnierzom AK w Turzy,
woj. rzeszowskie.
1452. R.M.: Krosno moich marzeń. Nowe
Podkarp. 1995 nr 51/52 dod. Kurier Krośnieński nr 12 s. I.
1460. WIERDAK WOJCIECH: Krośnieński rynek – jaki będzie na przełomie tysiącleci. Rozm. Anna Munia. Tyg. Kroś. 1995 nr
14/15 s. 8, rys.
1461. WILCZUR JACEK E.: Pomniki morderców na ziemi przemyskiej. Słowo 1995 nr
20 s. 11, il.
Pomniki poświęcone pamięci UPA w woj. przemyskim.
Koncepcja Jana Jakubowskiego dotycząca rozwoju urbanistycznego miasta.
WISŁOK: rola rzeki w krajobrazie... =
�������
poz.
555
1453. SAWA A[NNA]: Śródmieście do
przeróbki. Nowiny 1995 nr 109 s. 14, il.
1462. WOŹNIAK WŁADYSŁAW: The
Churches of Rzeszów. Welcome to Małpolska
1995 nr 9 s. 5, il.
Zagospodarowanie ciągów pieszo-jednych na ul
3 Maja, Kościuszki i Grunwaldziej w Rzeszowie.
1454. SIWOWSKI TOMASZ: Studium architektoniczne mostu przez Wisłok w Rzeszowie. Zesz. Nauk. PRzesz. Bud. i Inż. Środ.
1995 z. 24 s. 69–77, rys., Summ.
1455. SOCHACKA DANUTA: Badanie
struktury przestrzennej krajobrazu Krościenka. Geod. i Kartogr. 1995 z. 2/3 s. 383–388.
Woj. krośnieńskie.
1456. SZELIGA ZDZISŁAW: Oblicza przemyskiego rynku. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
101 s. 5. * TENŻE: Rynek jak przed wiekami?
Tamże nr 275 s. 2, il.
Dotyczy zrekonstruowania zachodniej pierzei
rynku w Przemyślu.
1457. SZENBORN MAREK: Trzy razy rzeszowski Rynek. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 219
s. 2, il.
Projekty odbudowy kamienic w Rynku w Rzeszowie.
1458. TONDOS BARBARA: Nasze myślenie o drewnianej cerkwi. Fraza 1995 nr 9 s.
96–98, il.
Dotyczy budowy cerkwi w woj. przemyskim
i krośnieńskim oraz ich losów po II wojnie światowej.
1459. WALD: Ratusz w cieniu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 217 s. 4.
Ratusz w Leżajsku, woj. rzeszowskie.
Architektura kościołów w Rzeszowie.
1463. ZIAJA MARIUSZ: Studium zagrożeń
i szans. Głos Rzeszowa 1995 nr 12 s. 14, il.
Gospodarka przestrzenna Rzeszowa.
A r c h i t e k t u r a zob. też poz. 660
P l a n o w a n i e p r z e s t r z e n n e zob.
też poz. 2470, 2632
U r b a n i s t y k a zob. też poz. 938
— historia 1026
b) Budownictwo
1464. (Ad): 10 metrów pod Rynkiem. Nowiny 1995 nr 7 s. 10, il.
Katastrofa budowlana na Rynku w Rzeszowie.
1465. (ag), (js), (zs): Coraz mniej mieszkań.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 69 wkładka s. I, il.
Budownictwo mieszkaniowe w woj. południowo-wschodnich.
1466. AN: Eko-dom z gipsu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 120 s. 4. * MD, AN: Gipsowy
dom. Tamże nr 250 s. 3, il.
Firma Eko-Dom z Boguchwały, woj. rzeszowskie.
1467. (ASK): Budująca firma. Dz. Pol. 1995
nr 265 s. 30.
Exbud w Rzeszowie.
95
1468. (ASK): Nowy wizerunek pasażu. Dz.
Pol. 1995 nr 205 s. 24, il.
Dotyczy planów budowy nowego centrum handlowego pomiędzy ul. Matejki i ul. Kopernika w
Rzeszowie.
1469. (ASK): Trudny sukces. Dz. Pol. 1995
nr 43 s. 18.
Polsko-Ukraińska Izba Budownictwa z siedzibą
w Rzeszowie.
1470. ADAMSKI ANTONI: Potrzeba 100
miliardów. Nowiny 1995 nr 240 s. 12, il.
Dotyczy budowy hali widowiskowo-sportowej
na Podpromiu w Rzeszowie.
1471. (bea): Hala wśród zabytków. Nowiny
1995 nr 231 s. 3.
Dotyczy budowy hali sportowej w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
1472. BATA ARTUR: Za kościelnym murem. Tyg. Kroś. 1995 nr 10 s. 6, il.
Dotyczy zabudowy placyku graniczącego z kościołem parafialnym w Dukli, woj. krośnieńskie.
1473. BERDAN WIKTOR: Dom na gazociągu. Sztand. Młod. 1995 nr 90 s. 4–5. * BORZĘCKI J[ACEK]: Dom na bombie. Nowiny
1995 nr 237 s. 1–2. * PARDECKA DOROTA:
Pierdut. Nie 1995 nr 19 s. 5, rys. * ŻERDZICKI J.: Legalny dom do… wyburzenia?! Pogranicze 1995 nr 17 s. 1, il.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 283 s. 4; Życie Przemys.
1995 nr 17 s. 5.
Dom wybudowany na gazociągu w Ostrowie,
woj. przemyskie.
1474. BIEL TOMASZ: Przyszłość Bieszczad. Nowa Europa 1995 nr 228 s. 4.
Dotyczy budowy „wioski narciarskiej” w Ustrzykach Górnych, woj. krośnieńskie.
1475. BORZĘCKI JAN ADAM: Ściana
płaczu. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 39 s. 5, il.
Kamienica przy ul. Szerokiej w Opatowie, woj.
tarnobrzeskie.
1476. BORZĘCKI JAN ADAM: Wojna
„Domowa”. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 46 s. 5, il.
Działki budowlane w Tarnobrzegu.
96
1477. „BUDEXIM” otwarty na zmiany.
Pogranicze 1995 nr 51/52 wkładka s. II. *
(EMP): Kłopoty z przeszacowaniem. Dz. Pol.
1995 nr 112 s. 20. * LONCZAK JÓZEF: Rozterki „Budeximu”. Nowiny 1995 nr 35 dod.
Biznes nr 18 s. II, rys.
Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „Budexim” w Jarosławiu, woj. przemyskie.
1478. DRATH MARCIN: Działki do zwrotu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 155 s. 2.
Działki budowlane na osiedlu Gwardzistów w
Rzeszowie.
1479. DRZYMAŁA ADAM: List otwarty do
prezydenta. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 242 s. 2.
Protesty przeciw budowie garaży na terenie
osiedli mieszkaniowych w Rzeszowie.
1480. GDZIE zamieszkać? Nowiny 1995 nr
226 s. 1, 3, il.
Budownictwo spółdzielcze i komunalne w woj.
krośnieńskim, przemyskim i tarnobrzeskim.
1481. J.L.: Cisza przed burzą. Grom. Rol. Pol.
1995 nr 1/2 dod. Grom. Małop. nr 1 s. II.
Nielegalne budowle na terenie woj. przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
1482. JUŻ dojrzeli. Nowiny 1995 nr 55 s. 8, il.
Firmy budowlane w woj. rzeszowskim.
1483. KLICH JANUSZ: Cicha wojna o
„Klajnówkę”. Dz. Pol. 1995 nr 6 s. 7.
Spór o budynek w Krośnie.
KRASSOWSKI W.
Dzieje budownictwa i architektury… / W.
Krassowski = poz. 1425
1484. KRUCZEK MAREK: Niepotrzebny
budynek. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 166 s. 2, il.
Dotyczy niewykończonego budynku w parku
przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie.
1485. MATOSZKO KRYSTYNA: Krajobraz za mgłą. Nowiny 1995 nr 34 dod. Biznes
nr 6 s. I, il.
Budownictwo w woj. południowo-wschodnich.
1486. MATUSZ JÓZEF F.: Wynalazek czy
obowiązek. Nowiny 1995 nr 120 s. 6, rys.
Dotyczy wdrożenia projektów racjonalizatorskich przy budowie Szpitala Wojewódzkiego nr 2
w Rzeszowie.
1487. MATUSZ JÓZEF F.: Zemsta urzędnika. Nowiny 1995 nr 130 s. 5.
Dotyczy własności działek na osiedlu Gwardzistów w Rzeszowie.
1488. MICHALIK JÓZEF: Silnemu łatwiej.
Nowiny 1995 nr 158 dod. Biznes Nowiny nr
32 s. I.
Dotyczy ZPOW Dwikozy, Tarnobrzeskiego
Przedsiębiorstwa Budowlanego „BUDOKOP”, Fabryki Firanek w Skopaniu.
Izabela Skrzypczak. Hałas i drgania blachownicowego mostu kolejowego. [Na przykładzie mostu
w Głuchowie, woj. rzeszowskie] / Lucjan Janas,
Władysław Łakota. Wpływ dodatków chlorków
na wytrzymałość na ścianie gruntów ilastych. [Badania na przykładzie pobranego gruntu w Załużu,
woj. krośnieńskie] / Stanisław Siwiec. Posadowienie obiektów budowlanych na terenach o zmiennej wytrzymałości gruntu. [Na przykładzie fundamentów hali malarni Huty Szkła Stalowa Wola] /
Irena Świeboda.
1494. RAKUŚ ANNA: Śmierć wielkiej płyty. Głos Rzeszowa 1995 nr 7 s. 7, rys.
Budownictwo w Rzeszowie.
1489. MINI-OSIEDLE. Nowiny 1995 nr
126 s. 4, rys.
ROZWÓJ Rzeszowa na przestrzeni dziejów = poz. 1426
Dotyczy budowy nowego osiedla w Rzeszowie.
1495. SIWAK STANISŁAW: Bieg po schodach. Nowiny 1995 nr 250 dod. Biznes nr 51
s. II, rys.
1490. MŁOT JAN KAROL: Nasz niedoszły
dobroczyńca. Nowiny 1995 nr 101 s. 5.
Budowa hali widowiskowo-koncertowej w Rzeszowie.
1491. MŁYNARSKI JANUSZ: Lepiej późno
niż wcale. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 50 s. 2.
Plany budowy hotelu „Gromady” w Przemyślu.
1492. NOWAK ANDRZEJ: Grunt jest jak
ser szwajcarski. Sztand. Młod. 1995 nr 227 s.
20, il.
Osiedle Północ w Staszowie, woj. tarnobrzeskie.
1493. PROBLEMY budownictwa i inżynierii środowiska: IV Naukowa Konferencja
Rzeszowsko-Lwowska [Rzeszów 15–16 wrzesień 1995]. Cz. 1, Budownictwo / red. wyd.
Michał Gałda; [Politechnika Rzeszowska im.
Ignacego Łukaszewicza. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska]. – Rzeszów:
Oficyna Wydawnicza PR, [1995]. – 404 s.:
1 portr., rys., wykr.; 24 cm
Tekst częśc. ang., słowac., ros., ukr. – Streszcz.
pol., ang.
Zawiera m. in.: Profesor Stanisław Kuś inżynier
– naukowiec – nauczyciel w 70. rocznicę urodzin
i 45. rocznicę działalności naukowej. [M. in.
związki z Politechniką Rzeszowska] / Jerzy Kerste. O niektórych aspektach zmniejszania parcia
gruntu na ścianę przednią przyczoła ściankowopalowego. [Na przykładzie projektowanego mostu
w Radymnie, woj. przemyskie] / Zbigniew Jajuga,
Juliusz Sieczkowski zarządca komisaryczny rzeszowskiej firmy budowlanej „Budrem”.
1496. SZENBORN MAREK: Blok nie runie. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 97 s. 1, il.
Stan techniczny bloku nr 12 przy ul. ks. Popiełuszki w Rzeszowie.
1497. SZENBORN MAREK: Prawo do szczęścia. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 220 s. 1, rys.
Dotyczy zamiany działek położonych na Staroniwie w Rzeszowie.
1498. (twa): Garaże na Krakowskiej ruszyły. Nowiny 1995 nr 22 s. 2.
Budowa garaży na osiedlu Krakowska-Południe
w Rzeszowie.
1499. TWARDOWSKI JÓZEF: Dziesięć lat
samowoli. Nowiny 1995 nr 194 s. 8, il.
Inwestycja budowlana w Sędziszowie Młp., woj.
rzeszowskie.
1500. TWARDOWSKI JÓZEF: Klin. Nowiny 1995 nr 189 s. 5.
Dotyczy sprzedaży działki w Sanoku, woj. krośnieńskie.
1501. TWARDOWSKI JÓZEF: Legalna samowola. Nowiny 1995 nr 235 s. 4.
Budownictwo w woj. rzeszowskim.
97
1502. (WIR): Region strasznych dworów.
Dz. Pol. 1995 nr 197 s. 20, il.
Naczelna Organizacja Techniczna w woj. krośnieńskim, przemyskim i rzeszowskim.
Niedokończone budowy w Olchowcu, woj.
krośnieńskie i w Rzeszowie.
1509. (nn): Ogrzewanie wiatrem. Nowiny
1995 nr 14 dod. Biznes nr 3 s. I, il.
1503. WARZOCHA ADAM: Życie pozagrobowe. Nowiny 1995 nr 239 s. 8, il.
Siłowania wiatrowa Gustawa Wandasa w Dubiecku, woj. przemyskie.
Dotyczy budowy domu parafialno-wycieczkowego w Ustrzykach Górnych, woj. krośnieńskie
na terenie byłego cmentarza prawosławnego.
1510. (wald): Sztyce w ruchu. Tyg. Kroś.
1995 nr 7 s. 6, il.
Rzeszowskie
Przedsiębiorstwo
R ob ót Inży nier yjnych Sp. z o. o.
zob też poz. 1300
B u d o w n i c t w o zob. też poz. 819, 1569,
2061, 2473, 2614, 2619, 2623, 2629, 2634,
2832, 3557, 3609, 5150, 5167, 5193, 5265
4. PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TECHNIKA
a) Zagadnienia ogólne
1504. ANDRES MARIUSZ: Nie trzeba być
Edisonem. Nowiny 1995 nr 167 s. 3.
Racjonalizatorzy w Rzeszowie i Tarnobrzegu.
(CZAK): Raport o dwóch dziesięcioleciach
= poz. 242
1505. DRATH MARCIN: Ranking firm.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 145 wkładka s. 1.
Firmy komputerowe w woj. rzeszowskim.
1506. GAŁCZYŃSKA KRYSTYNA: Bez
dachu nad głową. Nowe Podkarp. 1995 nr 49
s. 7, il.
Dotyczy skonstruowania samochodu „Taj” przez
Jerzego Stasiczaka i Jerzego Cyrulika z Turaszówki,
dzielnicy Krosna.
1507. (jam): Targi na medal gorzej z frekwencją. Nowiny 1995 nr 126 s. 4.
I Targi Techniki i Nowych Technologii w Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
KARPATY Polskie: przyroda, człowiek i
jego działalność = poz. 533
1508. MAJKA DANUTA, (zs), (ag): Zarabiać, czyli przetrwać. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 76 s. 4, il.
98
Wiatraki w woj. krośnieńskim.
P r z e m y s ł zob. też poz. 743, 1514
b) Historia techniki,
przemysłu, rzemiosła i handlu
1511. AUGUSTYN MACIEJ: Tajemnicza
huta. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 11 s. 5, mapa.
Z historii hutnictwa szkła w Bieszczadach.
1512. GOŁĘBIOWSKI JERZY: Elektryfikacja Centralnego Okręgu Przemysłowego w
okresie międzywojennym. Stud. Hist. 1995 z.
3 s. 381–396, Summ.
1512a. DWORSKA pracownia haftów w
Krasiczynie hetmanowej Ludwiki Potockiej /
Stanisława Gomulonka. Rocz. Hum. 1994 z.
4 s. 287–314.
1513. HISTORIA gospodarcza Polski XX w.:
wybór źródeł / wybór i oprac. Bogusław Polak,
Czesław Partacz: Wyższa Szkoła Inżynierska w
Koszalinie. – T. 1, cz. 1–2. – Koszalin: Wydaw.
Uczelniane WSI, 1995. – 294, [3] k. mapy złoż.
luz., tab.; 24 cm
Indeksy
M. in. dotyczy Centralnego Okręgu Przemysłowego.
1514. HISTORIA polskiego przemysłu
naftowego / pod. red. Ryszarda Wolwowicza.
– T. 2. – Brzozów: Kraków: Muzeum Regionalne PTTK im. Adama Fastnachta w Brzozowie, 1995. – 614, [1] s.: fot., mapki, rys.,
tab.; 25 cm
Bibliogr. przy rozdz. – Indeksy. – Streszcz. w jęz.
ang., fr.
Zawiera m. in.: Powstanie i rozwój przemysłu gazu ziemnego (1912–1939). [M. in. dotyczy
woj. krośnieńskiego] / Kazimierz Nycz. Przesył
i rozprowadzanie gazu ziemnego w okresie II wojny światowej (1939–1944). [M. in. dotyczy woj.
krośnieńskiego] / K. Nycz. Odbudowa i przebudowa przemysłu gazu ziemnego (1944–1986).
[M. in. dotyczy woj. przemyskiego, rzeszowskiego
i krośnieńskiego] / K. Nycz. Organizacja kopalnictwa naftowego. [M. in. woj. krośnieńskie] /
Andrzej Chabrzyk. Urzędy górnicze i ich kompetencje. [M. in. Jasło i Krosno] / Karol Jahoda.
Organizacja przemysłu rafineryjnego. [M. in. rafineria w Jaśle i Jedliczu, woj. krośnieńskie] / Kazimierz Kachlik. Geologia naftowa w historii nauki
i szkolnictwa wyższego. [M. in. Instytut Naftowy w
Krośnie] / Zbigniew Wójcik. Technologia i chemia
ropy naftowej w Polsce. [M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego] / Włodzimierz Kisielow. Zawodowe
szkolnictwo naftowe. [M. in. woj. krośnieńskie]
/ Tomasz Kapała. Instytuty i ośrodki badawcze
przemysłu naftowego. [M. in. Krosno] / Wincenty
Pawłowski. Piśmiennictwo naftowe. [M. in. w woj.
krośnieńskim] / W. Pawłowski. Muzealnictwo
naftowe. [Muzeum-skansen w Bóbrce, woj. krośnieńskie] / Józef Sozański. Społeczne organizacje
techniczne przemysłu naftowego (1876–1939).
[M. in. Jasło i Krosno] / Kazimierz Mischke. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. [M. in. Krosno] / K. Mischke, Józef Pietrusza.
Zatrudnienie, zarobki, umowy zbiorowe, związki
zawodowe. [M. in. woj. krośnieńskie] / Adolf Mikulski. Udział pracowników przemysłu naftowego
w ruchu oporu i wojnach światowych. [M. in. woj.
krośnieńskie] / J. Pietrusza.
Rec. ORŁOWSKA MAŁGORZATA, Nowe Podkarp. 1995 nr 13 s. 7; WOLWOWICZ RYSZARD,
Tyg. Kroś. 1995 nr 14/15 s. 4, il.; GRYGIEL JAN,
Nowiny 1995 nr 234 s. 5.
1515. KOZACZKA MARIAN: Przemysł
ordynacji łańcuckiej w latach 1918–1939.
Zesz. Nauk. WSP Rzesz. ������
Hist. 1995 z. 5 nr
155–179.
KROSNO: z dziejów miasta i regionu =
poz. 938
1516. Młyn: Więcej światła. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 112 s. 2.
100 lat elektryczności w Przemyślu.
1517. MONIEWSKI JERZY
Legenda o garncarzu Wojtosie / Jerzy Moniewski. – Rzeszów: [nakł. autora], 1994.
– [4], 69 s., [1] k. mapa złoż; 21 cm
Zawiera także dokumenty łac. i ros.
Dotyczy Ćmelowa, woj. tarnobrzeskie.
1518. MOTYLEWICZ JERZY: Handel zewnętrzny Przeworska w świetle rejestrów
komór celnych. Zesz. Nauk. WSP Rzesz. Hist.
1995 z. 5 s. 67–72, tab.
OCALIĆ od zapomnienia = poz. 958
1519. SOZAŃSKI JÓZEF: Łebak. Symbol
bezimiennych ludzi nafty. Wiek Nafty 1995
nr 2 s. 38–42.
Zbieracze ropy na Podkarpaciu.
¡
1520. SZYMCZYK WITOLD: COP Central Industrial Circle. Welcome to Tarnobrzeg
1995 nr 3 s. 18, il.
Centralny Okręg Przemysłowy, woj. południowo-wschodnie.
1521. ŚWIĆ HALINA: Przemysł rafineryjny Polski – dawnej i dziś. Czas. Geogr. 1995
nr 1 s. 37–49, mapa.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego.
1522. WACHAL ANTONI LESZEK: Rafineria Nafty w Krośnie. Szkic z dziejów jej powstania i rozwoju do roku 1916. Wiek Nafty
1995 nr 1 s. 9–22.
1523. WRONKA KRZYSZTOF, LASKOŚ
KATARZYNA
Obywatel Królewskiego Wolnego Miasta
Krosna Michał Mięsowicz / Krzysztof Wronka, Katarzyna Laskoś. – Krosno, 1994.
Rec. (STAF): Nowe Podkarp. 1995 nr 1 s. 7.
Historia Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie.
1524. WODZICKI MIECZYSŁAW: Drugie
narodziny COP. Trybuna 1995 nr 220 s. 1–2,
rys.
M. in. historia przemysłu w woj. krośnieńskim,
rzeszowskim i tarnobrzeskim.
1525. WOŹNIAK JULIAN: From the „Łoś”
bomber – to the Special Economic Zone.
Welcome to Małpolska 1995 nr 8 s. 13, il.
Historia przemysłu w Mielcu, woj. rzeszowskie.
99
1526. ­ ZDZIENICKI M.: Zapomniany
„szejk” z Chorówki. Kur. Pol. 1995 nr 140 s.
28, rys.
Ignacy Łukasiewicz – twórca przemysłu naftowego. Woj. krośnieńskie.
1527. ZUZAK JÓZEF: Zarys dziejów najstarszej w świecie kopalni ropy naftowej w
Bóbrce. Wiek Nafty 1995 nr 2 s. 35–44.
Od 1854 r.
H a n d e l – h i s t o r i a zob. też poz.
978
Przemysł –
4264–65, 4310–11.
h i s t o r i a zob. poz.
c) Przemysł naftowy
1528. (BH): Niczym wybuch bomby. Dz.
Pol. 1995 nr 276 s. 15.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 278 s. 1; Nowiny 1995 nr 232 s. 1.
Wypadek w kopalni ropy naftowej w Jaszczwi,
woj. krośnieńskie.
1529. BAŁDA WALDEMAR: Krater z
ropą naftową. Poznaj Swój Kraj 1995 nr 10
s. 21, il.
Kopanki ropy naftowej w woj. krośnieńskim.
1530. GORCZYCA ANNA, RZ: A wszystko zaczęło się od lampy naftowej. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 281 s. 8.
Kopalnie ropy naftowej w woj. krośnieńskim i
gazu ziemnego w woj. przemyskim.
HISTORIA polskiego przemysłu naftowego = poz. 1514
1531. JÓZEFCZYK A[NDRZEJ]: Krośnieński Naftomet ma 75 lat. Nowe Podkarp.
1995 nr 26 s. 3, il.
Zakład Urządzeń Naftowych „Naftomet” w
Krośnie.
1532. MATOSZKO KRYSTYNA: Przed
zmianą szyldu. Nowiny 1995 nr 64 dod. Biznes nr 13 s. I, il.
Kopalnia ropy naftowej w Mokrem, woj. krośnieńskie.
100
1533. STRUŚ MARIAN: Pół wieku sanockiego górnictwa naftowego. Rocz. Sanoc.
1995 [t.] 7 s. 19–41, il., portr.
ŚWIĆ H.: Przemysł rafineryjny Polski
– dawniej i dziś = poz. 1521
1534. TWARDOWSKI JÓZEF: Bogactwo
ropy. Wieści 1995 nr 12 s. 1, 4, il.
Kopalnia ropy naftowej w Nosówce, woj. rzeszowskie.
Po d kar p ack ie Z a kłady R af iner yjne
im. I. Łu kasie w icza w Jaśle,
woj. k rośnieńsk ie
1535. Awa: Postanowienie sądu. Nowiny
1995 nr 44 s. 2.
1536. Awa: Sąd Apelacyjny strofuje Radę
Pracowniczą. Nowiny 1995 nr 107 s. 4.
1537. BAJOREK EDWARD, WÓJTOWICZ JÓZEF: Znaleźć sobie miejsce. Rozm.
Grzegorz Lasecki. Ziel. Sztand. 1995 nr 52–
53, s. X.
Rozmowa z dyrektorem i przewodniczącym
Rady Pracowniczej.
1538. BIODROWICZ TOMASZ: Rafineria
a środowisko. Życie Gosp. 1995 nr 3 s. 25, il.
1539. BIODROWICZ TOMASZ: Rafineria
z Karpackiego Pogórza. Życie Gosp. 1995 nr
8 s. 34.
1540. (K): Co powiedział dyrektor Balik.
Nowe Podkarp. 1995 nr 10 s. 8.
1541. (mra): Balik nie może być dyrektorem. Nowiny 1995 nr 140 s. 3.
1542. (mra): Czerwone światło dla Balika.
Nowiny 1995 nr 13 s. 1–2.
Także: Nowiny 1995 nr 14 s. 1; Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 17 s. 1.
Odwołanie Zbigniewa Balika z funkcji dyrektora.
1543. (mra): Rafineria chce nowe dyrektora. Nowiny 1995 nr 44 s. 2.
1544. (mra): Rozmowy – i co dalej. Nowiny
1995 nr 57 s. 2.
1557. PRZEWYŻSZYĆ normy. Życie Gosp.
1995 nr 3 s. 26, il.
1545. (ne): Próba intronizacji. Tyg. Małop.
1995 nr 13 s. 1, 12, il.
1558. R.M.: Rafineria 2000. Nowe Podkarp.
1995 nr 24 s. 8, il.
1546. POLSKI kapitalizm. Nowe Podkarp.
1995 nr 33 s. 5. – Polem. BALIK ZBIGNIEW:
Balik odpowiada. Tamże 1995 nr 35 s. 6.
1559. RAJDOWE oleje. Dz. Pol. 1995 nr
276 s. 22, il.
List otwarty pracowników Podkarpackich Zakładów Rafineryjnych w Jaśle do władz RP dotyczący konfliktu z dyrektorem.
1560. ZATORSKI RYSZARD: Odzyskiwanie olejów. Trybuna 1995 nr 156 s. 12.
1547. [RADA Pracownicza Podkarpackich
Zakładów Rafineryjnych w Jaśle]: Wojna dyrektora Balika. Prawo i Życie 1995 nr 2 s. 7.
– Odp. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Wojna
dyrektora Balika. Tamże nr 6 s. 6, il.
Pocz. polem. „Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1994” poz. 1456.
1548. Vava: Sąd Apelacyjny w sprawie odwołania Balika. Nowiny 1995 nr 26 s. 4.
1549. WARZOCHA ADAM: Sąd Apelacyjny odrzucił rewizję Rady Pracowniczej.
Nowiny 1995 nr 15 s. 2.
R af iner i a Naf t y „Je d licze”
w Je d liczu, woj. k rośnieńsk ie
1550. (BH): Miliardy na ekologię. Dz. Pol.
1995 nr 150 s. 22.
1551. (BH): Proekologiczna inwestycja.
Dz. Pol. 1995 nr 248 s. 24, il.
1552. (BH): Senatorowie o odpadach. Dz.
Pol. 1995 nr 280 s. 20.
1553. (ewg, bor): Zamiast do rzeki. Nowiny
1995 nr 108 s. 2.
1554. GINALSKI JAN: Tradycja i nowoczesność. Rozm. Bogdan Hućko. Dz. Pol.
1995 nr 171 s. 22, 24, il.
1555. GORCZYCA ANNA: Nie chce truć.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 136 s. 3.
Proekologiczne inwestycje w rafinerii.
1556. HUĆKO BOGDAN: Zarabiając – chronią środowisko. Dz. Pol. 1995 nr 137 s. 22.
Zakład
Poszukiwań
Nafty
i G a z u w J a ś l e zob. poz. 4215
d) Siarka
1561. (bt): Zapobiec apokalipsie. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 26 s.4, il.
Kopalnie siarki w Piasecznie i Tarnobrzegu–
Machowie, woj. tarnobrzeskie.
1562. CHEMIA siarki – od surowca do odpadów: materiały ogólnopolskiego sympozjum, Baranów Sandomierski 26–27.X.1995
r. / Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego „Siarkopol”, Instytut Chemii
Nieorganicznej. – Tarnobrzeg: „Siarkopol”:
ICP, [1995]. – [4], 56, [2], 38, [2], 29, [1] s.:
rys., wykr.; 30 cm. – (Siarka elementarna)
Bibliogr. – przy ref.
¡
1563. DROZD JÓZEF: „Siarkopol” odzyskał rentowność. Rozm. Wojciech Malicki.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 6 s. 1, 4, il.
Tarnobrzeg.
1564. GUTMAN EUGENIUSZ: Sulphur
– The Treasure of the Tarnobrzeg Land. Welcome to Tarnobrzeg 1995 nr 3 s. 10–11, il. *
LEDWOCH ANDRZEJ: Żólte na złote. Gaz.
Bank. 1995 nr 46 s. 23.
Przemysł siarkowy w woj. tarnobrzeskim.
1565. LIKWIDACJA kopalń odkrywkowych siarki: (sympozjum naukowe, Baranów
Sandomierski, 8 września 1995) / Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego „Siarkopol”: Tarnobrzeg: OBRPS, [1995].
101
– [4], 41, [1] s., [11] k. tabl.: 1 mapa, rys.,
wykr.; 30 cm
Częśc. tł. z ukr.
Dotyczy budowy kopalni gazu w dzielnicy Drabinianka w Rzeszowie.
Bibliogr. przy ref.
M. in. dotyczy Kopalni Siarki „Machów” w Tarnobrzegu.
1566. (si): Bat na dyrektorów. Nowiny 1995
nr 22 s. 1, 3.
Likwidacja kopalń siarki w Tarnobrzegu–Machowie i Grzybowie, woj. tarnobrzeskie.
1567. SZWEDO BOGUSŁAW: Likwidacja
kopalń. Nowiny 1995 nr 134 dod. Biznes nr
27 s. II.
Likwidacja kopalń siarki w Tarnobrzegu–Machowie i Piasecznie, woj. tarnobrzeskie.
Kopalnia Siarki „Machów”
w T a r n o b r z e g u – M a c h o w i e zob.
też poz. 837
Kopalnie i Zakłady Przetwórc z e S i a r k i „ S i a r k o p o l ” w Ta r n o b r z e g u zob. poz. 2846
S i a r k a zob. też poz. 3792
e) Gaz
1568. BORYSŁAWSKI R[OMUALD]: Jubileusz przemyskich gazowników. Pogranicze
1995 nr 46 s. 4, il.
Eksploatacja złóż gazu w woj. przemyskim.
1569. BORZĘCKI J[ACEK]: Przenieść gazociąg. Nowiny 1995 nr 73 s. 1–2, il. * KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Dom na gazie. Prawo
i Życie 1995 nr 15 s. 21, il.
Także: Życie Przemys. 1995 nr 15 s. 5, il.
Dotyczy przesunięcia międzynarodowego gazociągu w Ostrowie, woj. przemyskie.
GORCZYCA A., RZ: A wszystko zaczęło
się od lampy naftowej = poz. 1530
1570. GUBERNAT ANDRZEJ: Tylko do
Opatrzności. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 143
s. 2, il. * SOWA STANISŁAW: Na gazie, a bez
gazu. Nowiny 1995 nr 201 s. 12, il. * ZATOR102
SKI RYSZARD: Gaz spod Rzeszowa. Trybuna 1995 nr 158 s. 12.
1571. MATOSZKO KRYSTYNA: Wybuchowa konkurencja. Nowiny 1995 nr 106 s.
4, il.
Ryszard Bień – dealer Zakładu Gazowego w
Klimontowie, woj. tarnobrzeskie.
1572. STRUŚ MARIAN: Gazowa bomba w
Zalesiu. Nowiny 1995 nr 35 s. 8, il. * TENŻE:
Carringtonowie z Zalesia. Tamże 1995 nr 249
s. 7, il.
Dotyczy budowy kopalni gazu w Zalesiu, dzielnicy Rzeszowa.
1573. (WALD): Górnicy – informatycy.
Pogranicze 1995 nr 46 s. 4, il.
Kopalnia gazu „Jodłówka” w Jodłówce, woj.
przemyskie.
G a z zob. też poz. 1514
f) Hutnictwo
1574. (jam): Trzystu na bezrobocie? Nowiny 1995 nr 51 s. 2.
Dotyczy likwidacji filii Huty „Stalowa Wola” w
Lubaczowie, woj. przemyskie.
Hut a „ St a lowa Wol a”
w St a lowej Woli,
woj. t ar nobrzesk ie
1575. (AMC): Koniec „bezprezesia”. Dz.
Pol. 1995 nr 58 s. 17.
Także: Nowiny 1995 nr 50 s. 2.
1576.FRAŃCZAK ADAM: Wychodzimy z
wirażu. Rozm. Jerzy Umiński. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 26 s. 1, 4, il.
1577. GAJEC ANDRZEJ: Powtórka z przeszłości. Rozm. Andrzej Capiga. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 13 s. 6, portr.
Prezydent Stalowej Woli o Hucie „Stalowa
Wola” i gospodarce mieszkaniowej w mieście.
1578. GROCHOWSKI RYSZARD: Ostrożny optymizm. Rozm. Walenty Sowa. Nowiny
1995 nr 4 dod. Biznes nr 1 s. I, il.
1579. (jam): Atmosfera w HSW bliska
strajku. Nowiny 1995 nr 21 s. 1–2.
1580. (jam): Huta bliska strajku. Nowiny
1995 nr 33 s. 1–2.
1581. (jam): Nie będzie indyjskiego kontraktu. Nowiny 1995 nr 45 s. 2.
1582. (jam): Niesolidna Rada Nadzorcza.
Nowiny 1995 nr 66 s. 2.
1583. (jam): Rada w starym składzie. Nowiny 1995 nr 52 s. 1, 3.
1584. (jam): Transporter odjeżdża na Śląsk.
Nowiny 1995 nr 138 s. 1, 3.
1585. KWIATKOWSKI JÓZEF: Co kryje
najlepszy w świecie pancerz? Nowiny 1995 nr
176 s. 6.
Dotyczy produkowanego opancerzonego transporteru kołowego.
1586. MIELNICZUK JERZY: Huta wynoszona w kieszeni. Nowiny 1995 nr 119 dod.
Biznes nr 24 s. I, rys.
1587. MIELNICZUK JERZY: Komu z
„Dresstą” po drodze? Nowiny 1995 nr 29
dod. Biznes nr 6 s. II, il.
Współpraca z partnerem zagranicznym.
1588. NICPOŃ HENRYK: Sfrustrowana
kadra. Dz. Pol. 1995 nr 52 s. 15.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 53 s. 21; Trybuna 1995
nr 57 s. 13.
Konflikt w hucie.
1589. NICPOŃ HENRYK: Stal jeszcze
czerwona. Dz. Pol. 1995 nr 51 s. 16.
1590. (PAP): Ciągłe odlewanie. Dz. Pol.
1995 nr 170 s. 6.
Także: Nowiny 1995 nr 143 s. 4.
Dotyczy wytopu stali metodą ciągłego odlewania.
1591. (r): Huta Stalowa Wola – w „kawałkach”. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 50 s. 4.
1592. RESZCZYŃSKI JERZY: Nie dać się
biedzie. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 38 s. 1, 4, il.
1593. (so): Rewelacyjny Pandur. Nowiny
1995 nr 182 s. 1–2, il.
Opancerzony transporter kołowy wyprodukowany w hucie.
1594. SROKA MIROSŁAW: Jesteśmy najlepsi. Rozm. Zenon Dubis. Rzeczpospolita
1995 nr 223 dod. Autostrady s. VII, il.
Zakłady Mechaniczne.
1595. TAŃSKA ANNA: W HSW leje się
stal specjalna. Nowiny 1995 nr 161 s. 1, 3, il.
Nowa linia w hucie.
1596. (WIR): 13 córek hutniczej matki. Dz.
Pol. 1995 nr 293 s. 18.
Przekształcenia kolejnych wydziałów w spółki z
o. o. i powstanie holdingu.
1597. WALENTEK ANDRZEJ: Co ma robić zbrojeniówka? Pol. Zbroj. 1995 nr 122 s.
6–7, il.
1598. WRABEC PAWEŁ: Specjalna linia do
specjalnej stali. Gaz. Wyb. 1995 nr 194 s. 16.
1599. ZATORSKI RYSZARD: Gdy ma się
talent w rękach... Trybuna 1995 nr 159 s. 5.
Dotyczy nieuczciwych transakcji w hucie.
1600. ŻEGOTA ADAM: Napędowy przekręt. Nowiny 1995 nr 129 s. 1, 3.
Zakłady Obrotu Materiałowego.
H u t a „ S t a l o w a W o l a ” zob. też poz.
39, 493, 1493, 2717, 2848, 2852–53, 5356
g) Przemysł budowy
maszyn i metalowy
1601.CIASTOŃ A[NNA] M[ARIA]: Sprzedanie fabryki to „pryszcz”. Dz. Pol. 1995 nr 3
s. 8.
Tarnobrzeska Fabryka Obrabiarek.
KOPECKI H.: Tropami „Belfegora” = poz.
3844
103
1602. KUNYSZ WOJCIECH: Szukamy
fachowców. Nie zgłasza się nikt... Rozm.
Roman Ogryzło. Pogranicze 1995 nr 17 s. 2,
portr.
Wyt wór ni a Sprzętu
Komuni kac yjnego w Mielc u,
woj. rzeszowsk ie
Huta „Stalowa Wola” – Zakład Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. w Lubaczowie, woj. przemyskie.
1610. BARYLANKA JOLANTA: Sukcesy
mieleckiej WSK. Zamów. Publicz. 1995 nr 27 s.
10, il. dod. spec. Województwo Rzeszowskie.
1603. MALICKI WOJCIECH: Mafia w
„Dezamecie”. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 13 s. 1,
5, rys.
Kradzieże w Zakładach Metalowych w Nowej
Dębie, woj. tarnobrzeskie.
1604. MALICKI WOJCIECH: Pierwsze
urodziny „Dezalu” Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 41
s. 4.
Spółka „Dezal” w Nowej Dębie, woj. tarnobrzeskie.
1605. MATOSZKO KRYSTYNA: KAMAX
w natarciu. Nowiny 1995 nr 158 dod. Biznes
Nowiny nr 32 s. II, il.
Kańczuga, woj. przemyskie.
1606. RAUS ANDRZEJ: Firma jakich mało.
Nowiny 1995 nr 146 s. 6, il.
Centralna Szkoła Lotniczo-Techniczna Aeroklubu Polskiego w Krośnie, zajmująca się remontem samolotów oraz produkcją samolotów
FK-9.
1607. ROGALSKI KRZYSZTOF, DANILUK ANDRZEJ. Śrubex SA. Nowa Europa
1995 nr 194 s. 8. * W poczekalni. Nowiny
1995 nr 55 s. 8.
Fabryka Śrub „Śrubex” S.A. w Łańcucie, woj.
rzeszowskie.
1608. (tom): Sabotaż w „Dezamecie” Nowiny 1995 nr 38 s. 1–2.
Zakłady Metalowe „Dezamet” w Nowej Dębie,
woj. tarnobrzeskie.
1609. ZATORSKI RYSZARD: Perspektywy
„Nimetu”. Trybuna 1995 nr 213 s. 13.
„Nimet” w Nisku, woj. tarnobrzeskie.
1611. CIELEMĘCKI MIROSŁAW, BUKOWSKI SŁAWOMIR: Iryda w korkociągu.
Wprost 1995 nr 51 s. 30, il.
Także: Gaz. Krak. 1995 nr 288 s. 1.
1612. CZUCHNOWSKI WOJCIECH,
KLICH JANUSZ: Czarne krzyże zamalowane szachownicami. Gaz. Krak. 1995 nr 276
s. 20, il.
1613. DRATH MARCIN: Druga młodość
„Dromadera”. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 253
s. 3, il.
Dotyczy programu modernizacyjnego produkowanego samolotu.
1614. DRATH MARCIN: Druga młodość
Dromadera? Gaz. Wyb. 1995 nr 258 s. 24, il.
Dotyczy produkowanego samolotu rolniczego.
1615. DRATH MARCIN: Koszty rezygnacji z programu „Iryda”. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 284 s. 3.
1616. (EMP): Boeing wyróżnił Mielec. Dz.
Pol. 1995 nr 108 s. 22.
1617. (EMP): Czas na „kobrę”? Dz. Pol.
1995 nr 96 s. 20.
Produkcja samochodu „gepard”.
1618. (emp): „Gepard” z Mielca. Dz. Pol.
1995 nr 6 s. 6.
1619. FUK KRYSTYNA: Bękart przemysłu
zbrojeniowego. Sztand. Młod. 1995 nr 273 s.
4, rys.
Także: Pol. Zbroj. 1995 nr 236 s. 1, 3, il.
Dotyczy samolotu szkolno-bojowego „Iryda”.
1620. FRYDRYCHOWICZ ALEKSANDER, MAJ GERARD: A jednak „Iryda”. Trybuna 1995 nr 290 s. 1–2.
Także: Pol. Zbroj. 1995 nr 241 s. 1–2; Nowiny
1995 nr 242 s. 1, 3.
104
1621. FRYDRYCHOWICZ ALEKSANDER, ZATORSKI RYSZARD, EWAR: Mielec
na złom? Trybuna 1995 nr 274 s. 1–2.
1633. ŁUCZAK WOJCIECH, (Kf): Mielec
walczy o polską „Irydę”. Sztand. Młod. 1995
nr 269/270 s. 1.
1622. GRZEGRZÓŁKA KRZYSZTOF:
Drzwi Boeinga otwierają światowe rynki.
Rzeczpospolita 1995 nr 146 s. 11, il.
1634. ŁYŚ GRZEGORZ: Alpha-jety wracają do bazy. Gaz. Bank. 1995 nr 51 s. 23, rys.
1623. GUBERNAT ANDRZEJ: Chcę głowy Okońskiego. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
294 s. 1.
Także: Nowiny 1995 nr 245 s. 2.
M. in. dotyczy WSK-PZL Mielec.
1624. HENZLER MAREK: Iryda: samolot
w okopach. Polityka 1995 nr 50 s. 28–29, il.
M. in. dotyczy WSK-PZL Mielec.
1625. KLICH JANUSZ: Supermyśliwiec
„M-2000” czy szwedzki „Gripen”? Gaz. Krak.
1995 nr 206 s. 1.
Dotyczy produkcji nowoczesnego myśliwca.
1626. KONIECZNY GRZEGORZ: Wpuszczeni w maliny. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
294 s. 1, rys.
1627. KOPER URSZULA: Bój o Irydę. Tyg.
Solidarność 1995 nr 50 s. 14, il.
1628. KRASKOWSKI LESZEK: „Iryda” w
korkociągu. Życie Warsz. 1995 nr 334 s. 6, il.
Także: Czas Krak. 1995 nr 285 s. 9.
1629. KWAŚNIEWSKI PAWEŁ, TALKO
LESZEK K.: Śmigło na łańcuchu. Gaz. Wyb.
1995 nr 29 s. 12–13, il.
Dotyczy samolotu Skytruck.
1630. KWIATKOWSKI ANDRZEJ: Czarne jest białe. Prz. Tyg. 1995 nr 50/51 s. 7, il.
M. in. dotyczy WSK Mielec i produkowanego
samolotu „Iryda”.
1631. LENTOWICZ ZBIGNIEW, RESZKA
PAWEŁ: W pętli „Irydy”. Rzeczpospolita 1995
nr 280 s. 4, il.
M. in. WSK-PZL Mielec.
1632. LONCZAK J[ÓZEF]: Akrobacja wokół „Irydy”. Nowiny 1995 nr 4 dod. Biznes nr
1 s. III, il.
1635. MAJKA DANUTA: Superszansa?
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 200 s. 1.
Także: Nowiny 1995 nr 166 s. 1.
Dotyczy produkcji nowoczesnego bombowca.
1636. MEJSSNER MAREK: Sny o potędze.
Życie Gosp. 1995 nr 52–53 s. 20–21, il.
M. in. dotyczy samolotów Iryda.
1637. MOLGA JAROSŁAW: Iryda – polityczne lądowanie? Słowo 1995 nr 238 s. 2.
Także: Gaz. Wyb. 1995 nr 285 s. 1.
Dotyczy produkowanego samolotu.
1638. (pp-hel): Tajna broń Mielca. Kur. Pol.
1995 nr 240 s. 1, il.
1639. PĘCAK MIROSŁAW: „Iryda” poleci
do armii. Dz. Pol. 1995 nr 23 s. 19.
M. in. WSK Mielec S.A.
1640. PLĘS ANDRZEJ: Umiera zakład,
umiera miasto. Nowiny 1995 nr 108 dod. Biznes Nowiny nr 34 s. II.
1641. RZ: „Antek”do Guinessa” Trybuna
1995 nr 276 s. 12.
Dotyczy produkowanego samolotu.
1642. ROGOŃ RYSZARD: Kto weźmie
Mielec? Pol. Zbroj. 1995 nr 190 s. 2.
1643. (si): Czyste niebo nad „Irydą”. Nowiny 1995 nr 25 s. 2, il.
1644. (si): Gdzie poleci Iryda? Nowiny 1995
nr 202 s. 3.
1645. (si): „Irydą” w kierunku szturmowego „Orkana”. Nowiny 1995 nr 92 s. 6, il.
1646. (si): „Krótkie spięcie”. Nowiny 1995
nr 131 s. 1.
Konflikt w spółkach.
105
1647. (si): Podminowana zbrojeniówka.
Nowiny 1995 nr 232 s. 1, 3.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 279 s. 1, rys.;
Nowiny 1995 nr 233 s. 1, 3.
1648. (si): Szansa czy blef? Nowiny 1995 nr
174 s. 4.
1649. (si): Światło dla Irydy. Nowiny 1995
nr 241 s. 1, 3.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 289 s. 1.
1650. (si): Wojna o „Irydę”. Nowiny 1995 nr
198 s. 1–2, il.
M. in. WSK-Mielec.
1651. (si, P): Iryda w URM-ie. Nowiny
1995 nr 238 s. 1–2.
Także: Gaz. Wyb. 1995 nr 288 s. 2.
Dotyczy produkowanego samolotu.
1652. (S.J.): Minister Okoński polubił „Irydę”. Dz. Pol. 1995 nr 287 s. 3.
1653. SIWAK STANISŁAW: Determinacja
w Mielcu. Nowiny 1995 nr 236 s. 1, 3, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 283 s. 1; Dz.
Pol. 1995 nr 281 s. 10; Czas Krak. 1995 nr 282 s. 2;
Sztand. Młod. 1995 nr 274 s. 2.
Strajk okupacyjny.
1654. SIWAK STANISŁAW: Druga młodość Dromadera. Nowiny 1995 nr 177 s. 7, il.
Historia konstrukcji rolniczego samolotu.
1655. SIWAK STANISŁAW: Iryda na polskim niebie. Nowiny 1995 nr 243 s. 3, il.
1656. SIWAK STANISŁAW: Irydowe igrzyska. Oprac. Nowiny 1995 nr 241 s. 4.
Posłowie z naszego regionu o przyszłości samolotu Iryda.
1657. SIWAK STANISŁAW: Kogo „Melex
w oczy kole? Nowiny 1995 nr 104 s. 3, il.
1658. SIWAK ST[ANISŁAW]: Koniec lotnictwa? Nowiny 1995 nr 228 s. 1–2.
1659. SIWAK STANISŁAW: Mielecka
„Iskierka” nadziei. Nowiny 1995 nr 18 s. 3.
106
1660. SIWAK STANISŁAW: Niewidzialny
vector. Nowiny 1995 nr 203 s. 1–2, il.
1661. SIWAK STANISŁAW: Sensacyjna historia Skytrucka. Nowiny 1995 nr 202 s. 1, 4.
1662. SIWAK STANISŁAW: Trzy schody
do nieba. Nowiny 1995 nr 37 s. 6, il.
Dotyczy samolotu „Iryda”.
1663. SKARBEK AGNIESZKA: Gra o „Irydę”. Dz. Pol. 1995 nr 274 s. 2.
1664. SKARBEK AGNIESZKA: Szach
Mielcowi. Dz. Pol. 1995 nr 271 s. 1, 5.
1665. SOBCZAK GRZEGORZ, GŁOWACKI BARTOSZ: Podcięte skrzydła? Młody
Tech. 1995 nr 6 s. 10–16, il.
M. in. dotyczy WSK-Mielec.
1666. STACHÓW JÓZEF, DRATH MARCIN: Gra o „Irydę”. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 282 s. 1, il.
Także: Nowiny 1995 nr 235 s. 1–2, il.; Gaz. Krak.
1995 nr 281 s. 4, il.; Nowa Europa 1995 nr 280 s. 2;
Trybuna 1995 nr 283 s. 1.
1667. STACHÓW JÓZEF, DRATH MARCIN: Przerwa w zamówieniach. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 280 s. 1.
Także: Gaz. Wyb. 1995 nr 280 s. 2; Dz. Pol. 1995
nr 278 s. 2.
1668. STARCIE o polskie niebo. Sztand.
Młod. 1995 nr 263–264 s. 11, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 273 s. 1.
M. in. dotyczy WSK-Mielec.
1669. WOŹNIAK JULIAN: A new chance
for Mielec aviation. Welcome to Rzeszów,
Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg 1995 nr 1 s.
6–7, il.
PZL-Mielec – produkcja samolotów.
1670.WOŹNIAK JULIAN: The Hope of
Mielec for Better Times... Welcome to Małopolska 1995 nr 5 s. 8–9, il.
Dotyczy produkcji samolotów.
1671. WROŃSKI PAWEŁ: Ani Alpha-Jet,
ani „Iryda”. Gaz. Wyb. 1995 nr 284 s. 3.
1672. Z.L., P.R.: MON ogłasza mobilizację.
Rzeczpospolita 1995 nr 280 s. 4.
Także: Nowiny 1995 nr 234 s. 1, 3.
1684. SILNIKI z jakością. Nowa Europa
1995 nr 168 s. 4.
Także: Nowiny 1995 nr 141 s. 4.
1673. ZATORSKI RYSZARD: „Dromader”
z klasą. Trybuna 1995 nr 294 s. 17.
1685. SIWAK STANISŁAW: Rzeszowski
Franklin. Nowiny 1995 nr 73 s. 7, il.
1674. ZATORSKI RYSZARD: „Iryda” coraz lepsza. Trybuna 1995 nr 25 s. 12.
Wy t w ó r n i a S p r z ę t u K o m u n i kacyjnego „PZL-Rzeszów” S.A.
zob. też poz. 140
1675. ZATORSKI RYSZARD: „Melexem”
do Ameryki. Trybuna 1995 nr 164 s. 12.
1676. ZATORSKI RYSZARD: Nie grzebać
polskiej „Irydy”. Trybuna 1995 nr 185 s. 11.
M. in. dotyczy WSK Mielec.
Wy t w ó r n i a S p r z ę t u K o m u n i kacyjnego WSK-PZL w Mielcu
zob. też poz. 45, 186, 2698, 2706
Zakłady Metalowe „Dezamet”
w Nowej Dębie, woj. tarnob r z e s k i e zob. też poz. 2849, 4211
Zakłady Metalowe „Nimet” w
N i s k u , w o j . t a r n o b r z e s k i e zob.
poz. 2716
h) Przemysł szklarski
Wyt wór ni a Sprzętu
Komuni kac yjnego w Rzeszow ie
1677. BORUC RAFAŁ: Przebudzenie
wschodu. Wprost 1995 nr 32 s. 34–36, il.
M. in. dotyczy WSK PZL Rzeszów, Krośnieńskich Hut Szkła i Zelmeru w Rzeszowie.
1678. CEBULAK TADEUSZ: Zemsta
„Nietoperza”? Rozm. Stanisław Siwak. Nowiny 1995 nr 117 s. 3.
1679. (EMP): Bojowy „Huzar”. Dz. Pol.
1995 nr 18 s. 5.
1680. POTRZEBA TOMASZ: Aeronautical
propulsiom the herat of an airplane. Welcome to Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg
1995 nr 1 s. 7, il.
1681. PRZEPIÓRA ROMAN: „Franklin”
– ciemna karta czy wielka szansa dla polskiego przemysłu lotniczego? Nowiny 1995 nr 4
dod. Biznes nr 1 s. IV, il.
1686. (czar.): Szkło z artystyczną duszą.
Słowo 1995 nr 21 s. 7, il.
Huta Szkła „Tarnowiec” w Tarnowcu, woj. krośnieńskie.
1687. DRATH MARCIN: Szklana technika. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 212 s. 3, il.
Firma „Maryland” z Rzeszowa, zajmująca się
produkcją materiałów z uszlachetnionego szkła.
1688. SKROBAŁA CZESŁAW A.: Szklane
cacka z Tarnowca. Dz. Pol. 1995 nr 7 s. 8.
Huta „Civitas Christiana”, woj. krośnieńskie.
Hut a Szkła „Jarosław” S.A.
w Jarosław iu, woj. przemysk ie
1689. (CZAK): Zarobić na stłuczce. Dz.
Pol. 1995 nr 230 s. 20.
1690. HOMOLEWSKI FILIP: Jak smok
wawelski. Prz. Tech. 1995 nr 49 s. 14.
1682. (si): Lotnicza „S” żąda strategii
obronnej. Nowiny 1995 nr 71 s. 2.
1691. JAKOŚĆ i ekologia. Oprac. Wiesław
Warejko. Pogranicze 1995 nr 43 s. 4.
1683. (si): Rzeszowski „Franklin” podbija
Amerykę. Nowiny 1995 nr 170 s. 4.
1692. (K-gur): W Jarosławiu Hutę wzięli
Amerykanie. Expr. Wiecz. 1995 nr 127 s. IV, il.
107
1693. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Szklany
interes. Raj 1995 nr 3 s. 22.
1694. KŁAK-ZARZECKA EWA: Huta dla
środowiska. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 281 s. 3.
1695. LESZCZYŃSKI ANDRZEJ: Szklana
transakcja. Trybuna 1995 nr 110 s. 16, il.
1696. (N-k): Wanna z dolarowym „wsadem”. Nowiny 1995 nr 240 s. 2.
1697. NYCZEK MIECZYSŁAW: To już
XXI wiek. Nowiny 1995 nr 104 s. 1, 3.
1698. SYZDEK ELŻBIETA: Nowa jakość.
Trybuna 1995 nr 120 dod. Targowa s. 3.
1699. WOŚ JUSTYNA: Przyjaźni dla środowiska. Nowiny 1995 nr 61 s. 6, il.
Dotyczy prywatyzacji.
1700. ZŁOTY uścisk dłoni. Nowiny 1995
nr 40 s. 8, il.
Dotyczy prywatyzacji.
Huta Szkła „Jarosław” S.A.
w Jarosławiu, woj. przemyskie
zob. też poz. 696
Hut a Szkła „ Sandog l ass”
w Sandomierzu, woj. t ar nobrzesk ie
1701. (bos): Sandomierski float ruszy w
czerwcu. Nowiny 1995 nr 73 s. 2.
Krośnieńsk ie Hut y Szkła
„ Krosno” S.A.
1706. A.B.: Fairy Tele Glass. Welcome to
Krosno 1995 nr 2 s. 8, il.
1707. (BH): Dywidenda i Rada Nadzorcza.
Dz. Pol. 1995 nr 125 s. 26.
1708. (bh): Zdobywanie szklanej góry. Dz.
Pol. 1995 nr 11 s. 19.
BORUC R.: Przebudzenie wschodu = poz.
1677
1709. E.S.: Akcje gwarantowane. Grom.
Rol. Pol. 1995 nr 16/18 dod. Grom. Małop.
nr 8/9 s. IV.
1710. FRANCZAK KRZYSZTOF: Kruchy
interes. Życie Gosp. 1995 nr 1 s. 26–27, portr.
1711. GORCZYCA ANNA: Szklana menażeria. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 15 s. 3, il.
1712. GORCZYCA ANNA: Wierzytelności
na udziały. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 93 s. 1.
1713. LANDOWSKA PATRYCJA: Kapitalizm
pracowniczy. Życie Gosp. 1995 nr 35 s. 23–25.
M. in. dotyczy prywatyzacji.
1714. PATRICK SUZANNE: Dlaczego kupiliśmy Krosno. Rozm. Paweł Wujec. Gaz.
Wyb. 1995 nr 178 s. 20.
Zakup akcji przez amerykańską firmę maklerską.
1702. BORZĘCKI JAN ADAM: Słowo stało
się szkłem. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 23 s. 5, il.
1715. R.M.: To jest dobry interes. Nowe
Podkarp. 1995 nr 3 s. 5, il.
1703. PIEKUT HENRYK: Szklane domy w
Sandomierzu. Prz. Tech. 1995 nr 29 s. 6.
i) Przemysł chemiczny
1704. PILKINGTON Sandoglass Float.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 39 wkładka s. III, il.
Prze dsiębiorst wo Far maceut yczne
„ Polfa” S.A. w Rzeszow ie
1705. (S.J.): Szkło polsko-brytyjskie. Dz.
Pol. 1995 nr 128 s. 20.
1716. LASKOWSKI JÓZEF: Dobrym podkładają nogi. Rozm. Krystyna Matoszko. Nowiny 1995 nr 54 dod. Binzes
����������������������
nr 11 s. I, il.
Także: Nowiny 1995 nr 108 s. 4.
Huta Szkła w Sandomierzu,
w o j . t a r n o b r z e s k i e zob. też poz.
2609
108
1717. LASKOWSKI JÓZEF: Nowe technologie, nowe sukcesy. Rozm. Anna Rakuś.
Głos Rzeszowa 1995 nr 11 s. 8.
1718. MD: Polfa w czołówce. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 288 s. 3.
Z a kłady Tworzy w Sztucznych
„Gamrat” w Jaśle, woj. k rośnieńsk ie
1719. MATOSZKO KRYSTYNA: „Polfy”
do wzięcia? Nowiny 1995 nr 165 s. 5, il.
1728. DRATH MARCIN: Pierwsza fabryka
sidingu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 258 s. 3.
Z a kłady C hemiczne
„Organi ka-Sarzy na”
w Nowej Sarzy nie,
woj. rzeszowsk ie
1720. GUBERNAT ANDRZEJ: Spółka z Holendrami. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 31 s. 1.
1721. MATOSZKO KRYSTYNA: Sarzyński ruch. Nowiny 1995 nr 124 dod. Biznes
1995 nr 25 s. I, il.
1722. STACHÓW JÓZEF: Kosmiczne silikony. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 75 s. 4.
Z a kłady Przemysłu Gumowego
„ Stomi l” S.A. w Sanoku,
woj. k rośnieńsk ie
1723. AG: Pierwsi w kraju. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 214 s. 1.
1729. GORCZYCA ANNA: Ekologiczny
Gamrat. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 263 s. 3,
rys.
1730. WARZOCHA ADAM: Minister broni dyrektora „Gamratu”. Nowiny 1995 nr 4
dod.. Biznes nr 1 s. III, rys.
Odwołanie dyrektora naczelnego K. Węgrzyna.
1731. ZBOROWSKI ROBERT: Ciągły rozwój i troska o ludzi. Rozm. Grzegorz Lasecki.
Ziel. Sztand. 1995 nr 52–53 s. IX.
Z a k ł a d y Tw o r z y w S z t u c z n y c h
“A r t - G o s ” w B r z o z o w i e , w o j .
k r o ś n i e ń s k i e zob. poz. 198
j) Przemysł motoryzacyjny
1732. PAWLAK JANUSZ: Fabryka Opla w
Mielcu? Nowiny 1995 nr 201 s. 2.
Dotyczy przedsięwzięcia budowy fabryki Opla
w Mielcu, woj. rzeszowskie.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 213 s. 15; Nowiny 1995
nr 179 s. 1–2.
1733. SIWAK STANISŁAW: Skok Geparda. Nowiny 1995 nr 172 s. 6, il.
1724. (CZAK): Przepustka na Zachód. Dz.
Pol. 1995 nr 170 s. 13.
Dotyczy samochodu produkowanego w Fabryce Samochodów „Gepard” w Mielcu.
Dotyczy wejścia do klubu „ISO 9001”.
1725. KOJ: Atest na 99 procent. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 173 s. 3.
Operacja certyfikacji systemu jakości.
1726. KOJ: Certyfikatowe zakusy. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 126 s. 3.
1727. STRUŚ MARIAN: „Stomil Sanok”
– superstar. Nowiny 1995 nr 141 s. 4.
Sanockie Zakłady Przemysłu
Gumowego „Stomil” S.A. w San o k u zob. poz. 201
Fabr y ka Amor t yzatorów S.A.
w Krośnie
1734. GORCZYCA ANNA: Amortyzatory
z ISO. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 283 s. 3.
1735.GORCZYCA ANNA: Amortyzacja
zysków. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 219 s. 5.
1736. NASZYM celem zero wad. Nowe
Podkarp. 1995 nr 30 s. 7.
1737. OCZEKIWANIA klientów stymulatorem rozwiązań konstrukcyjnych. Nowe
Podkarp. 1995 nr 29 s. 7.
109
1738. P.F.: Wyroby z Krosna. Nowa Europa
1995 nr 294 s. 15.
Fabr y ka Autobus ów „ Autos an” S.A.
w Sanoku, woj. k rośnieńsk ie
1739. (CZAK): Nowy autobus z Sanoka.
Dz. Pol. 1995 nr 283 s. 33.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 287 s. 3.
1740. (drm): „Autosan” szuka kooperantów. Nowiny 1995 nr 89 s. 1.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 108 s. 4.
1741. (drm): Szturm na „Autosan”. Nowiny
1995 nr 96 s. 4.
1742. DRATH MARCIN: Zamówione, nie
odebrane. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 281 s. 3.
1743. E.K.: Bilionowy kontrakt Autosanu.
Nowe Podkarp. 1995 nr 20 s. 3.
Także: Rzeczpospolita 1995 nr 114 s. 10.
1744. (emes): Szach dla ministra Kaczmarka. Nowiny 1995 nr 21 s. 2.
Protest załogi.
1745. GORCZYCA ANNA: Autobusy kupowane hurtem. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
100 s. 1; nr 101 s. 1.
1746. GORCZYCA ANNA: Kontrakt jak z
bajki. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 103 s. 3, il.
Także: Nowiny 1995 nr 85 s. 4.
1747. GORCZYCA ANNA: Od PKS-u do
PKS-u. Gaz. Wyb. 1995 nr 107 s. 20.
1748. GORCZYCA ANNA, qub: Akcje Autosanu albo akcja protestacyjna. Gaz. Wyb.
1995 nr 15 s. 20.
1749. KOJ: Autosan na półmetku. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 172 s. 3.
Poszukiwanie nowych rynków zbytu.
1750. KRZANOWSKI ANDRZEJ: Ludzie
mówią, że... Nowiny 1995 nr 221 s. 6.
1751. KRZANOWSKI ANDRZEJ: Nowe
szanse „Autosanu”. Rozm. Ryszard Zatorski.
Trybuna 1995 nr 282 s. 12.
110
1752. LESZCZYŃSKI ANDRZEJ: 1000 autobusów. Trybuna 1995 nr 224 s. 8.
1753. OSENKOWSKI ZBIGNIEW: Od
kotłów po pojazdy szynowe Fabryki Sanockiej. Rocz. Sanoc. 1995 [t.] 7 s. 85–164, il,
rys., tab.
Historia zakładu.
1754. P.P.: Autobus z komputerem. Grom.
Rol. Pol. 1995 nr 5 dod. Grom. Małop. nr 3
s. IV.
1755. ROGOŃ RYSZARD: Restrukturyzacja przemysłu motoryzacyjnego. Pol. Zbroj.
1995 nr 232 s. 6, il.
M. in. dotyczy „Autosanu” S.A. Sanok.
1756. SKOCZEK ZBIGNIEW D.: Autosan
w kolorze blue. Motor 1995 nr 6 s. 6, il.
1757. STRUŚ MARIAN: Budowanie imperium. Nowiny 1995 nr 2 s. 7, il.
1758. STRUŚ MARIAN: Straż na wylocie.
Nowiny 1995 nr 245 s. 4.
Dotyczy pracowników straży przemysłowej.
1759. STRUŚ MARIAN: W „Autosanie”
gra! Nowiny 1995 nr 131 s. 1–2.
1760. STRUŚ MARIAN: Zabrakło tylko
szampana. Nowiny 1995 nr 82 s. 6.
Także: Trybuna 1995 nr 102 s. 4.
1761. ZATORSKI RYSZARD: „Autosan”
uskrzydlony. Trybuna 1995 nr 154 s. 12.
1762. ZATORSKI RYSZARD: „Autosan” z
nowymi skrzydłami, czyli polonizacja „Mercedesa”. Trybuna 1995 nr 11 s. 12.
1763. ZYBAŁA ANDRZEJ: Gwiazda mercedesa. Wprost 1995 nr 40 s. 38, il.
M. in. „Autosan” S.A. Sanok.
Fabr y ka Autobus ów „ Autos a n ” S . A . w S a n o k u zob. też poz.
2785
Wyt wór ni a Fi lt rów PZL
w S ę dziszow ie Małop olsk im,
woj. rzeszowsk ie
1764. (ASK): Filtry do wszystkiego. Dz.
Pol. 1995 nr 256 s. 22.
1765. JAKUBOWICZ MAREK: Kto filtruje
ten jedzie. Nowiny 1995 nr 207 s. 6, il.
Wy t w ó r n i a F i l t r ó w „ P Z L - S ę dziszów” w Sędziszowie Małop o l s k i m zob. poz. 1300.
Z a kład Budow y Przyczep i Naczep
„ Z asław” w Z agórzu,
woj. k rośnieńsk ie
1766. (drm): Zasław dostaje skrzydeł. Nowiny 1995 nr 100 s. 4.
1767. DRATH MARCIN: Przyczepy nie
upadną. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 185 s. 1.
1768. (emes): Parcelacja „Zasławia” Nowiny 1995 nr 217 dod. Biznes nr 44 s. IV.
1769. J.L.: Restrukturyzacyjna rewolucja.
Grom. Rol. Pol. 1995 nr 9 dod. Grom. Małop.
nr 5 s. IV.
1770. KOJ, MD, JS: Czy bank straci miliardy? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 158 s. 2.
1771. STRUŚ MARIAN: Kołodko na frasunek. Nowiny 1995 nr 110 dod. Biznes nr 23
s. I, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 134 s. 1, il.
1772. STRUŚ MARIAN: „Zasław” nie utonie.
Nowiny 1995 nr 4 dod. Biznes nr 1 s. II, il.
1773. STRUŚ MARIAN: Zasław – pacjent
wraca do zdrowia. Nowiny 1995 nr 48 s. 6.
1774. ZATORSKI RYSZARD: Kurs na polski rynek. Trybuna 1995 nr 15 s. 12.
Zakład Budowy Przyczep i
Naczep „Zasław” w Zagórzu,
w o j . k r o ś n i e ń s k i e zob. też poz. 2673
P r z e m y s ł m o t o r y z a c y j n y zob.
też poz. 1617–18, 1657, 1675
k) Przemysł drzewny i meblowy
1775. BORYSŁAWSKI ROMUALD: U
przemyskich drzewiarzy. Pogranicze 1995 nr
31 s. 4, il.
Przemyskie
Przedsiębiorstwo
Drzewnego w Przemyślu.
Przemysłu
1776. JAKUBOWICZ MAREK: Sanacja
Sędziszowa. Nowiny 1995 nr 78 s. 8, il.
Sędziszowska Fabryka Mebli w Sędziszowie
Małopolskim, woj. rzeszowskie.
1777. MATOSZKO KRYSTYNA: Cztery
nogi. Nowiny 1995 nr 234 s. 8.
M. in. Przemyskie Fabryki Mebli.
1778. OZIMEK JAN: Wśród 500 największych... Rozm. Romuald Borysławski. Pogranicze 1995 nr 26 s. 3, portr.
Zakłady Płyt Pilśniowych w Przemyślu.
1779. RAK ROMAN: Komputerowy tartak. Kur. Podkarp. 1995 nr 17 s. 1, 7, il.
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
„Prodrew” w Bieczu, woj. krośnieńskie.
1780. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Pracownicy czy żebracy? Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 14 s. 1, 7.
Usługowo-Produkcyjny Zakład Drzewny w
Nowej Dębie, woj. tarnobrzeskie.
Fabr y ka Krzes eł „Trax”
w Prze worsku, woj. przemysk ie
1781. (Jas): Przeworsk wśród najlepszych.
Życie Przemys. 1995 nr 19 s. 4.
Godło „Teraz Polska” przyznane fabryce.
1782. MATOSZKO KRYSTYNA: Kapitalizm po przeworsku. Nowiny 1995 nr 31 s.
6, il.
1783. MATOSZKO KRYSTYNA: Przemeblowanie. Nowiny 1995 nr 205 s. 6, il.
111
Fabr y ka Mebli Bl ack R e d White.
Fi li a w D achnow ie, woj. przemysk ie
1784. MATOSZKO KRYSTYNA: Meble z
adresem. Nowiny 1995 nr 129 dod. Biznes nr
26 s. II, il.
1785. OGRYZŁO ROMAN: Był POM –
jest Fabryka Mebli w Dachnowie. Pogranicze
1995 nr 35 s. 2, il.
Bieszczadzk ie Prze dsiębiorst wo
Przemysłu Drze w nego w Rzep e dzi,
woj. k rośnieńsk ie
1794. GORCZYCA ANNA: Co dalej będzie z Rzepedzią? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
271 s. 5.
Dotyczy prywatyzacji.
1795. MATOSZKO KRYSTYNA: Na krechę.
Nowiny 1995 nr 95 dod. Biznes nr 20 s. I, il.
Fabr y ka Mebli w Kolbuszowej,
woj. rzeszowsk ie
1796. MATOSZKO KRYSTYNA: Pobojowisko. Nowiny 1995 nr 242 dod. Biznes nr 49
s. IV, il.
1786. (si): Bawarczyk górą w Kolbuszowej.
Nowiny 1995 nr 186 s. 2.
1797. STRUŚ MARIAN: „Rzepedź” ginie.
Nowiny 1995 nr 234 s. 8.
1787. (si): Bawarczyk się naciął? Nowiny
1995 nr 121 s. 4.
1798. STRUŚ MARIAN: „Rzepedź” na kroplówce. Nowiny 1995 nr 38 s. 4, il.
Prze dsiębiorst wo Przemysłu
Drze w nego „Ust i anowa”
w Ust i anowej, woj. k rośnieńsk ie
1799. (u): Podzwonne dla Rzepedzi. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 13 s. 5.
Dotyczy trudnej sytuacji finansowej zakładu.
1788. DRATH MARCIN: Drewno na eksport. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 219 s. 5.
Bieszczadzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w
Rzepedzi, woj. krośnieńskie
zob. poz. 1240
1789. MATOSZKO KRYSTYNA: Impas to
ostatni? Nowiny 1995 nr 86 dod. Biznes nr 18
s. II.
l) Przemysł energetyczny
1790. MATOSZKO KRYSTYNA: Nie jestem partnerem do rozmów. Nowiny 1995 nr
37 s. 4.
1791. STRUŚ MARIAN: „Ustianowa” ruszyła. Nowiny 1995 nr 174 s. 4.
1792. SZEWCZYK T[ADEUSZ]: „Ustianowa” jeszcze niegotowa. Gaz. Bieszcz. 1995 nr
12 s. 8, il.
Dotyczy procesu restrukturyzacyjnego.
1793. TRUSEWICZ IWONA: Odbicie od
dna. Rzeczpospolita 1995 nr 160 s. 12.
1800. E.K.: Siła bieszczadzkich strumyków.
Nowe Podkarp. 1995 nr 22 s. 3.
Budowa małych elektrowni wodnych w Wetlinie i Ustrzykach Górnych, woj. krośnieńskie.
1801. FERENC KAZIMIERZ: Spółkowanie nad Soliną. Rozm. Marian Struś. Nowiny
1995 nr 36 s. 4.
Przekształcenie spółek Zespołu Elektrowni
Wodnych Solina-Myczkowce, woj. krośnieńskie.
1802. GUBERNAT ANDRZEJ, MŁYNARSKI JANUSZ: Złodzieje watów. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 12 s. 1, rys. * CZACHARA
MARIO MIŁOSZ: Elektryczne zadłużenie.
Tamże nr 287 s. 2. * (twa): Reelektryfikacja.
Nowiny 1995 nr 249 s. 4.
Zakład Energetyczny w Rzeszowie.
112
1803. K.F.: Niech dymią. Rzeczpospolita
1995 nr 232 s. 25.
Elektrownie wodne w Bieszczadach, woj. krośnieńskie.
1804. (KN): Cieplne dysonanse. Nowiny
1995 nr 79 s. 6, il. �������������������
* PRZEPIÓRA ROMAN:
Electric Power Plant Stalowa Wola. Welcome
to Tarnobrzeg 1995 nr 3 s. 6, il.
E lekt row ni a im. T. Koś ciuszk i
w Połańc u, woj. t ar nobrzesk ie
1812. (bt): Miliardy w rozumie. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 47 s. 5, il.
1813. SŁOMA EDWARD: Elektrownia im.
T. Kościuszki w Połańcu. Rzeczpospolita 1995
nr 296 dod. Nauka i Tech. s. XIII, il.
Elektrownia w Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
1814. ZATORSKI RYSZARD: „Połaniec”
nabiera mocy. Trybuna 1995 nr 278 s. 13, il.
1805. KOZYSA JÓZEF: Cechy energetyki
w Polsce i regionie południowo-wschodnim.
Czas. Geogr. 1995 nr 3/4 s. 386–389, mapa.
ł) Przemysł dziewiarski,
włókienniczy i odzieżowy
Woj. południowo-wschodnie.
1806. POTOCKI RAFAŁ: PTTK inwestuje w małe elektrownie wodne. Gaz. Bieszcz.
1995 nr 6 s. 6, il. * (R.P.): Czysty, tani, własny
prąd. Dz. Pol. 1995 nr 62 s. 15.
Inwestycje PTTK w Sanoku w budowę małych
elektrowni wodnych w Bieszczadach, woj. krośnieńskie.
1807.PRZEPIÓRA ROMAN: The Queen of
Dams. Welcome to Krosno 1995 nr 2 s. 28, il.
Elektrownia wodna w Solinie, woj. krośnieńskie.
1808. (si): Tani prąd z Mielca? Nowiny 1995
nr 181 s. 4.
Elektrociepłownia w Mielcu, woj. rzeszowskie.
1815. BOROWIEC W[ŁADYSŁAW]: Na 3
Maja zakład konfekcyjny. Nowiny 1995 nr 89
s. 14, il.
Dotyczy otwarcia zakładu konfekcyjnego łódzkiej spółki PROiMPEX, na terenie warsztatów
szkolnych Zespołu Szkół Włókienniczych w Rakszawie, woj. rzeszowskie.
1816. Jas: Czy dojdzie do strajku? Życie
Przemys. 1995 nr 10 s. 3.
ZPO „Vistula” w Przeworsku, woj. przemyskie.
1817. KRUCZEK MAREK: Zaradna Rena.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 264 s. 4, il.
Spółdzielnia Dziewiarska w Rzeszowie.
MICHALIK J.: Silnemu łatwiej = poz.
1488
1809. SKRZYPCZYK ZDZISŁAW: Błękitna energia szansą dla Dukielskiego. Aura
1995 nr 2 s. 22–23, il.
1818. PRZEMYSŁ lekki nie jest lekki. Nowiny 1995 nr 204 s. 6, il.
Siłownie wiatrowe wytwarzające energię elektryczną w woj. krośnieńskim.
1819. TRZASKA BOGUMIŁA: „Modaru”
dzień powszedni. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 26 s.
5, il.
1810. SKRZYPCZYK ZDZISŁAW: List otwarty do wojewody krośnieńskiego Piotra Komornickiego. Nowe Podkarp. 1995 nr 42 s. 7.
Dotyczy budowy elektrowni wiatrowych w
gminie Dukla, woj. krośnieńskie.
1811.TALKO LESZEK K.: I stanie się ciemność. Gaz. Wyb. 1995 nr 147 s. 14, il.
Dotyczy sporu Łukasza Kornela z Przemyśla z
Zakładem Energetycznym, wynajmującym w jego
budynku pomieszczenia na stację transformatorową.
„Conres” w Rzeszowie.
Zakład Przemysłu Odzieżowego „Modar” w
Staszowie, woj. tarnobrzeskie.
1820. TRZASKA BOGUMIŁA: Wólczanka
bliższa ciału. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 3 s. 5, il.
Zakład „Wólczanka” w Opatowie, woj. tarnobrzeskie.
1821.(wm): Tkanie w przędzy i życiu. Nowiny 1995 nr 80 s. 4, il.
Fabryka Sukna S.A. w Rakszawie, woj. rzeszowskie.
113
Z a kłady Przemysłu Dzie w i arsk iego
„Jarl an” w Jarosław iu,
woj. przemysk ie
1835. RAUS ANDRZEJ: „Krosnolen” w
dołku. Nowiny 1995 nr 154 dod. Biznes Nowiny nr 31 s. III.
1822. ADAMSKI ANTONI: Pierre Cardin
w Jarlanie. Nowiny 1995 nr 111 s. 6, il.
Zakłady
Przemysłu
Lniars k i e g o „ K r o s n o l e n” w K r o ś n i e
zob. też poz. 2665–66
1823. Jas.: Popłoch w „Jarlanie”. Życie Przemys. 1995 nr 11 s. 4, il.
Zwolnienia grupowe w filii w Przeworsku.
1824. SZELIGA ZDZISŁAW: Odchudzanie
zakładu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 75 s. 4.
1825. TARNOWSKA DANUTA: Kolos ma
niełatwe życie. Nowiny 1995 nr 144 dod. Biznes Nowiny nr 29 s. II, il.
1826. WALEWSKI TOMASZ: Jarlan: koronkowe przygotowania do NFI. Sztand.
Młod. 1995 nr 117/118 s. 28, il.
Z a kłady Przemysłu L ni arsk iego
„ Krosnolen” w Krośnie
1827. (ama): Czy wszystkie nici zostaną zerwane? Tyg. Kroś. 1995 nr 9 s. 1, 4, rys.
Dotyczy trudnej sytuacji finansowej.
1828. (BH): Porozumienia i rozbieżności.
Dz. Pol. 1995 nr 292 s. 20.
Negocjacje pomiędzy dyrektorem przedsiębiorstwa a przewodniczącym komitetu strajkowego
NSZZ „Solidarność”.
1829. (dn): Koniec mody na len? Nowe
Podkarp. 1995 nr 47 s. 7.
1830. (ewg): Jak to ze lnem będzie. Nowiny
1995 nr 103 s. 1.
1831.(ewg): Trzeba cienko prząść. Nowiny
1995 nr 95 dod. Biznes nr 20 s. I, il.
1832. GORCZYCA ANNA: Len wraca na
pola. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 107 s. 3.
1833. GORCZYCA ANNA: Niemodny już
len. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 226 s. 3.
1834. GORCZYCA ANNA: Pikieta odwołana. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 293 s. 1, il.
114
Z a kłady Przemysłu
Pasmanter yjnego „ Koron k i”
w Brzozow ie, woj. k rośnieńsk ie
1836. BIEL TOMASZ: Po prostu koronkowa robota. Nowe Podkarp. 1995 nr 200 s. 4.
1837. GORCZYCA ANNA: Bezpieczny
wybór „Koronek”. Nowiny 1995 nr 208 dod.
Biznes nr 42 s. I.
1838. GORCZYCA ANNA: Jak „Koronki”
szły do NFI. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 243 s. 5.
Zakład Przemysłu Odzieżow e g o „ C o n r e s ” w R z e s z o w i e zob.
też poz. 1300
Zakłady Przemysłu Odzieżow e g o „V i s t u l a ” w P r z e w o r s k u
zob. też poz. 2847
m) Przemysł rolny i spożywczy
Woj. k rośnieńsk ie
1839. MENTELSKI PAWEŁ: Mleczarnia
rodzinna w Puławach. Grom. Rol. Pol. 1995
nr 1/2 dod. Grom. Małop. nr 1 s. IV.
Puławy Górne.
1840. SKD: Czyżby zaściankowość
krośnieńskiego mleczarstwa? Kur. Podkarp.
1995 nr 11 s. 5. * SKD: Mleczne dylematy
Bieszczad. Wieści 1995 nr 37 s. 1.
Spółdzielnie mleczarskie w woj. krośnieńskim.
1841. SZAREK JAN, GIL ZYGMUNT,
WĘGLARZ ANDRZEJ: Jak poprawić jakość
młodej wołowiny produkowanej w regionie
Polski południowo-wschodniej. Rocz. Przemys. 1995 z. 2 s. 67–78, tab.
Ok ręgowa Sp ółdzielni a
Mle czarska w Jasienic y R osielnej
1842. (ar): Mleko jak na wsi z piwnicy...
Nowiny 1995 nr 138 s. 2.
Nowa hala produkcyjna.
1843. RAK ROMAN: Gdy inni bankrutują.
Kur. Podkarp. 1995 nr 2 s. 1, 5, il.
Z a kład Przemysłu Cu k ier niczego
„ L iwo cz” S.A. w Jaśle
1844. GORCZYCA ANNA: Poprawa smaku. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 154 s. 3.
1845. LIZAK z gwizdkiem. Nowiny 1995
nr 228 s. 6, il.
Z a kłady Przet wórst wa O wo cowoWarzy w nego „ Pektow in” w Jaśle
1852. (SL): Mleczne wiry. Nowiny 1995 nr
176 s. 4.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Lubaczowie.
1853. WAREJKO WIESŁAW: Udany skup
jarosławskich „Młynarzy”. Pogranicze 1995
nr 39 s. 2.
Zakłady Przetwórstwa Zbożowego w Jarosławiu.
Cu k row ni a „ Prze worsk”
w Prze worsku
1854. (ASK): Słodka jubilatka. Dz. Pol.
1995 nr 143 s. 22.
Jubileusz 100-lecia cukrowni.
1855. CISZEWSKI MAREK: Słodki jubileusz w Przeworsku. Rozm. Lidia Kopisz. Pogranicze 1995 nr 15 s. 2.
1856. DRATH MARCIN: Będzie słodko.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 111 s. 3.
1846. ARLET JERZY: Rok wielkiego przełomu. Tyg. Kroś. 1995 nr 11 s. 4.
1857. (MN): „Przeworsk” pod Zamościem.
Nowiny 1995 nr 137 s. 4.
1847. FRYC STANISŁAW: Wyjście z dołka.
Nowe Podkarp. 1995 nr 47 s. 8, rys.
1858. (N-k): 100 lat „Przeworska”. Nowiny
1995 nr 180 s. 4, il.
Z a kłady Mięsne „ B e ef-San”
w Sanoku
1848. KAPITALISTA zbiorowy. Nowiny
1995 nr 45 s. 8, il.
1859. NYCZEK M[IECZYSŁAW]: Z... kombajnem na słońce? Nowiny 1995 nr 34 s. 3.
Z a kłady Przemysłu Sp oży wczego
„ Pomona” w Przemyślu
1849. TYJE zbiorowy kapitalista. Nowiny
1995 nr 189 s. 6, rys.
1860. BORZĘCKI J[ACEK]: Kto kupi „Pomonę”. Nowiny 1995 nr 140 s. 4.
Woj. przemysk ie
1861. BUKOWSKI JACEK: O prywatyzacji
„Pomony” i POM w Radymnie. Rozm. Marek Cynkar. Pogranicze 1995 nr 11 s. 2.
1850. DELMANOWICZ DARIUSZ: Czy
zamilknie młyńskie koło. Życie Przemys.
1995 nr 8 s. 9, il.
Młyn wodny w Nowych Sadach.
1851. MAJKA DANUTA, SZELIGA ZDZISŁAW: Płytka rzeka mleka. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 92 wkładka s. I.
Mleczarstwo w woj. przemyskim i rzeszowskim.
1862. (jm): Upadłość „Pomony” czyli zabawa w kotka i myszkę. Nowiny 1995 nr 92 s. 4.
Z a kłady Mięsne „Jarosław” S.A.
w Jarosław iu
1863. DM: Sklep jedzie do klienta. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 294 s. 3, il.
115
1864. FINAŁ blisko. Nowiny 1995 nr 223
s. 6, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 270 s. 3.
1865. JS: Przygotowania przed prywatyzacją. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 135 s. 3.
1866. KOSTKA ZBIGNIEW: Zakłady Mięsne „Jarosław” S.A. na drodze do prywatyzacji.
Pogranicze 1995 nr 51/52 wkładka s. II.
1867. MAJKA DANUTA: Pierwsza liga
mięsna. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 195 s. 5, il.
1868. NIE wszystko na sprzedaż. Nowiny
1995 nr 189 s. 6.
Prywatyzacja.
1869. (raw): Zakład na sprzedaż. Nowiny 1995
nr 144 dod. Biznes Nowiny 1995 nr 29 s. I.
1870. WALEWSKI TOMASZ: Mięsny potentat szuka partnera. Sztand. Młod. 1995 nr
105/106 s. 28, il.
Zakłady Mięsne „Jarosław”
S.A. w Jarosławiu, woj. przem y s k i e zob. poz. 1300
Z a kłady Przemysłu Cu k ier niczego
„ San” S.A. w Jarosław iu
1871. JS: Ciasteczka w czekoladzie. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 201 s. 3.
1872. LONCZAK JÓZEF: Szerokie wody
„Sanu”. Nowiny 1995 nr 95 dod. Biznes nr 20
s. II.
1873. NYCZEK MIECZYSŁAW: Słowo Anglika. Nowiny 1995 nr 59 s. 1, 3.
Dotyczy prywatyzacji.
1874. SZELIGA ZDZISŁAW: Wspólny interes. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 119 wkładka s. I.
1875. TU zaszły zmiany. Nowiny 1995 nr
228 s. 6, il.
1876. WALEWSKI TOMASZ: Jarosławski
„San” gotowy do biszkoptowej wojny. Sztand.
Młod. 1995 nr 94/95 s. 24, rys.
116
1877. WAREJKO WIESŁAW: Nasz cel być
najlepszym. Pogranicze 1995 nr 30 s. 4.
1878. ZACHÓD nad Sanem. Nowiny 1995
nr 40 s. 8.
1879. ZATORSKI RYSZARD: Europa w Jarosławiu. Trybuna 1995 nr 48 s. 17.
1880. ZATORSKI RYSZARD: Najpopularniejsze herbatniki. Trybuna 1995 nr 212 s. 10.
1881. ZUBCZYŃSKA URSZULA: Ciasteczkowa rewolucja. Przyjaciółka 1995 nr 30 s. 37,
rys.
1882. ŻOTKIEWICZ WOJCIECH: Pieczemy twoje ciasteczka. Expr. Wiecz. 1995 nr
109/110 s. 14, il.
Woj. rzeszowsk ie
1883. Bukiet starego browaru. Trybuna
1995 nr 244 s. 14.
Browar w Zaczerniu.
MAJKA D., SZELIGA Z.: Płytka rzeka
mleka = poz. 1851
1884. NIEBUDEK JAN: Zdrowie i pewny
zysk. Nowiny 1995 nr 129 dod. Biznes nr 26 s. I.
Także: Trybuna 1995 nr 168 s. 12.
Przetwórnia rzepaku w Boguchwale.
1885. NICPOŃ HENRYK: (Nie)wykorzystana szansa. Dz. Pol. 1995 nr 31 s. 16, il.
Przemysł rolno-spożywczy w woj. rzeszowskim.
1886. STACHÓW JÓZEF: Kurczę konkurencyjne. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 119
wkładka s. I.
Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie „Resdrób”.
1887. (twa): Upadłość mleczarni. Nowiny
1995 nr 100 s. 3. * (si): Uderzeni po kieszeni.
Tamże nr 192 s. 1–2.
Zakład Mleczarski „Tao Mleczarnia” w Błażowej.
1888. TABOR JANUSZ: Wszelkie schematy prowadzą donikąd. Rozm. Marcin Drath.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 183 s. 3, portr.
Dyrektor oddziału PepsiCo w Rzeszowie.
1889. TWARDOWSKI JÓZEF: Cienka rzeka mleka. Nowiny 1995 nr 100 dod. Biznes nr
21 s. I–II.
Spółdzielnie mleczarskie w woj. rzeszowskim.
1890. TWARDOWSKI JÓZEF: Nie samym
chlebem żyje pan Józek. Nowiny 1995 nr 75
s. 10, il.
Sylwetka Józefa Guzka, właściciela piekarni w
Boguchwale.
A lima-G erb er S.A. w Rzeszow ie
1902. WOJTKOWSKI RYSZARD: Witaminy w szkle. Rozm. Anna Turska. Nowe Życie
Gosp. 1995 nr 20 s. 18–19, portr.
1903. WOJTKOWSKI RYSZARD: Zagrożenie likwidacją było poważane. Rozm. Józef
Stachów, Marcin Drath. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 220 s. 3, il.
1904. ZIĘBIŃSKI JAROSŁAW: Nowe wyzwolenie. Rozm. Włodzimierz Rudolf. Nowiny 1995 nr 100 dod. Biznes nr 21 s. II.
1891. BIEL TOMASZ: Szansa na przyszłość leży w krajowym rynku. Nowa Europa
1995 nr 183 s. 3.
Alima-Gerber S.A. w Rzeszow i e zob. poz. 1300
1892. (emp): Bruksela wspiera zdrową
marchewkę. Dz. Pol 1995 nr 12 s. 8, il.
Browar „Van Pur” w R a kszaw ie
1893. KAPUŚCIŃSKI PAWEŁ: Alima i Gerber – małżeństwo w trudnych czasach. Życie
Gosp. 1995 nr 32 s. 24–25.
1894. KONIECZNY GRZEGORZ: Na rynku
arabskim. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 21 s. 4.
1895. MATUSZ JÓZEF F.: Krzywda pani
prezes. Nowiny 1995 nr 101 s. 1, 4.
1896. NIEBUDEK JAN: Rumieńce Alimy
G. Nowiny 1995 nr 168 dod. Biznes Nowiny
nr 34 s. I, il.
1905. BIEL TOMASZ: Nie trzeba być gigantem. Nowa Europa 1995 nr 182 s. 3.
1906. DRATH MARCIN: Rośnie chmielowa konkurencja. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
125 s. 3, rys.
1907. IDZIAK ANDRZEJ: „Młodzian z Rakszawy”. Trybuna 1995 nr 58 s. 10.
1908. SKD: Od hrabiego Potockiego do
„Van Pur-Bis”. Wieści 1995 nr 19 s. 5.
Dotyczy m. in. browaru.
1897. SKARBEK AGNIESZKA: Amerykańska gra rynkowa. Dz. Pol. 1995 nr 170 s. 18.
Cu k row ni a „ R op czyce” S.A.
w R op czyc ach
1898. STACHÓW JÓZEF: Alima w Arabii.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 29 s. I, il.
1909. CUKROWNIA dla Ciebie. Dz. Pol.
1995 nr 65 s. 19.
1899. STACHÓW JÓZEF: Edukacja rolników. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 9 s. 3, il.
1910. INTERES słodki i pewny. Nowiny
1995 nr 67 s. 1, 3.
1900. WAŻNY R[YSZARD]: Interes na
ochronie. Nowiny 1995 nr 193 dod. Biznes
nr 39 s. I, il.
1911. JAKUBOWICZ MAREK: Słodka
krzepa. Nowiny 1995 nr 10 s. 3.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 230 s. 15.
Nowa oczyszczalnia ścieków.
1901. WOJTKOWSKI RYSZARD: Rumieniec Alimy G. Nowiny 1995 nr 188 dod. Biznes nr 38 s. II.
1912. KONIECZNY GRZEGORZ, STACHÓW JÓZEF: O krok od holdingu. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 4 s. 3, il.
1913. P.J.: Wychodzenie z opresji. Grom.
Rol. Pol. 1995 nr 8 s. 1, 3.
117
1914. SKARBEK AGNIESZKA: Ożywienie „Ropczyc”. Rozm. Jan Niebudek. Nowiny
1995 nr 193 dod. Biznes nr 39 s. II, portr.
1915. SŁODSZE „Ropczyce”. Wieści 1995
nr 3 s. 4.
1916. ZATORSKI RYSZARD: W „Ropczycach” wygaszono piece. Trybuna 1995 nr 283
s. 12.
1917. ZATORSKI RYSZARD: Wielka ropczycka. Trybuna 1995 nr 219 s. 13.
C u k r ow n i a „ R o p c z y c e” S . A .
w R o p c z y c a c h zob. też poz. 1300
Fabr y ka Wó dek „ Polmo s”
w Ł ańc ucie
1918. (ASK): Mocarne a dyskretne. Dz. Pol.
1995 nr 52 dod. Coctail
������������������
s. 10, il.
1919. CZAJA MARCIN: Mniej trująca
benzyna. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 111 s. 3.
1920. KŁECZEK TADEUSZ: Wojna o „Wyborową”. Dz. Pol. 1995 nr 70 s. 5.
1921. TOMASIEWICZ MAREK: Fabryka
Wódek „Polmos” w Łańcucie – ponad 200 lat
tradycji. Nowe Podkarp. 1995 nr 50 s. 7.
1922. TOMZIŃSKA BEATA: 200 lat tradycji. Czas Krak. 1995 nr 74 s. 13.
1923. ZATORSKI RYSZARD: „Biała Dama”
z Łańcuta. Trybuna 1995 nr 80 s. 12.
1924. ZIOBRO WIESŁAW: Dzieje przecieku. Dz. Pol. 1995 nr 1 s. 5.
Prze dsiębiorst wo Przemysłu
Zb ożowo-Mły narsk iego PZZ S.A.
w Rzeszow ie
1925. GRZECH zaniechania. Nowiny 1995
nr 243 s. 8, il.
1926. STACHÓW JÓZEF: Spalić elewator?
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 8 s. 1.
Także: Nowiny 1995 nr 7 s. 2.
118
1927. TOMCZYK MAREK: Ucieczka
przed agonią. Nowiny 1995 nr 39 dod. Biznes
nr 8 s. II, il.
Rzeszowska Sp ółdzielni a
Mle czarska w Trzeb ow nisku
1928. DM: Jogurtu nie zabraknie. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 164 s. 3.
1929. KOGUT ANTONI: Z korzyścią dla
obu stron. Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Wieści 1995 nr 17–18 s. 8, portr.
1930. MAJKA DANUTA: Inwestowanie w
rzekę mleka. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 241 s. 3.
1931. SKD: Nasi w Nitrze. Wieści 1995 nr
37 s. 4, il.
Z a kład Ub oju i Przerobu Mięs a
„Janip ek” w Trzeb ow nisku
1932. GUBERNAT ANDRZEJ: Jaki stopień
społecznej szkodliwości. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 249 s. 1.
Konflikt z lekarzami weterynarii.
1933. SZENBORN MAREK, GUBERNAT
ANDRZEJ: Janik i urzędnicy. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 133 s. 1.
1934. SZENBORN MAREK, GUBERNAT
ANDRZEJ: Rzeszowska ośmiornica? Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 170 s. 1, il. – Polem. MATUSZ J.: Ośmiornica z Loch Ness? Nowiny
1995 nr 143 s. 1, 3.
1935. SZENBORN MAREK, GUBERNAT
ANDRZEJ: Urzędnicy i Janik. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 135 s. 1, rys.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 136 s. 1, rys.;
nr 138 s. 1, rys.
1936. WARZOCHA ADAM: Prokuratura
odmówiła Janikowi. Nowiny 1995 nr 194 s. 3.
1937. WARZOCHA ADAM: Wyjątkowy
rzeźnik. Nowiny 1995 nr 169 s. 1, 4, rys. – Polem. JANIK KAZIMIERZ: „Wyjątkowy rzeźnik”. Tamże nr 177 s. 4, rys.
1938. WILCZAK JAGIENKA: Człowiek
czynu. Polityka 1995 nr 37 s. 8, rys.
Otwarcie oddziału polskiego belgijskiej firmy
branży spożywczej w Sandomierzu.
Z a kłady Przemysłu Mięsnego
„ R es-Mięs” w Rzeszow ie
1939. DRATH MARCIN, STACHÓW JÓZEF, MAR: Gdzie świnia ma ryj? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 275 s. 1, rys.
M. in. dotyczy zakładów mięsnych.
1940. JAKUBOWSKI SZYMON: Burza
wokół prezesa. Dz. Pol. 1995 nr 277 s. 30.
1941. MAJKA DANUTA, DRATH MARCIN: Czekanie na mannę z NFI. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 177 s. 3, il.
1942. WIANO dla IX NFI. Nowiny 1995 nr
199 s. 6, il.
Chłodnia w Dwikozach.
MICHALIK J.: Silnemu łatwiej = poz.
1488
1949. RESZCZYŃSKI JERZY: Po karczowaniu „Lasu”. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 45 s. 4, il.
Spółka „Eko-Fruit” w Janowie Lubelskim zajmująca się przetwórstwem owocowo-warzywnym.
1950. TRZASKA BOGUMIŁA: Sposób na
krówkę. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 44 s. 1, 5, il.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opatowie.
Wytwórnia Wódek w Stalowej Woli.
1943. (raw): Prywatyzacja piwa. Nowiny
1995 nr 141 s. 4.
1944. SKARBEK AGNIESZKA: Leżajsk
wyszedł z „zamrażarki”. Dz. Pol. 1995 nr 232
s. 16.
Dotyczy prywatyzacji.
Cu k row ni a „Włostów”
we Włostow ie
1952. (ASK): Popłoch w cukrowni „Włostów”. Dz. Pol. 1995 nr 76 s. 23.
Odwołanie dyrektora.
1945. WAŻNY R[YSZARD]: Prywatyzowanie prywatnego. Nowiny 1995 nr 154 dod.
Biznes Nowiny 1995 nr 31 s. 1.
w
Le-
Cukiernicza Spółdzielnia Inw a l i d ó w „ R o x a n a” w S t r z y ż o w i e , w o j . r z e s z o w s k i e zob. poz. 200
Woj. t ar nobrzesk ie
1946. (bos): Nowoczesny zakład. Nowiny
1995 nr 94 s. 3.
Wytwórnia Pasz w Sandomierzu.
1948. KOT ANNA: Przemrożona nadzieja.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 11 s. 1, 4.
1951. (WIR): Nowa firma w starych murach. Dz. Pol. 1995 nr 283 s. 30.
Zakłady Piwowarskie
w Leżajsku
Zakłady Piwowarskie
ż a j s k u zob. też poz. 249, 1300
1947. (kot): Dossche w Sandomierzu. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 21 s. 4, il.
1953. MAROSZEK EDWARD: Życie z cukrem. Rozm. Anna Kot. Tyg. Nadwiśl. 1995
nr 41 s. 1, 4, il.
1954. MATOSZKO KRYSTYNA: Zmiana
warty. Nowiny 1995 nr 105 dod. Biznes nr 22
s. I, il.
Ok ręgowa Sp ółdzielni a
Mle czarska w Bidzinach
1955. CIASTOŃ ANNA MARIA: Wiem, czego potrzeba chłopom. Dz. Pol. 1995 nr 17 s. 22.
1956. TRZASKA BOGUMIŁA: Sposób na
sukces. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 8 s. 5, il.
119
Zakład Przetwórstwa
Owocowo-Warzywnego w Dwikozach
1957. DULĘBA ADAM: Sieroty po „Igloopolu”. Ziel. Sztand. 1995 nr 21 s. 1, 4.
1958. DYSTANS do liderów. Nowiny 1995
nr 238 s. 8.
1959. KORONA WACŁAW: Budzenie potencjału. Rozm. Jan A[dam] Borzęcki. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 27 s. 4, il.
1960. TRZASKA BOGUMIŁA: Rok uporczywej pracy. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 49 s. 5, il.
Z a kład Ż el at y na S.A. w Annop olu
1961. KOT ANNA: Kości zostały rzucone.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 4 s. 5.
1962. TRZASKA BOGUMIŁA: Powrót
„Żelatyny”. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 29 s. 5, il.
Z a kłady Mięsne w Nisku
1963. CAPIGA ANDRZEJ: Gruba ryba w
puszce. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 27 s. 1, 5.
Dotyczy nadużyć.
1964. (mik): Łyso wam „dyrektorzy”? Nowiny 1995 nr 119 s. 1, 3.
Dotyczy nadużyć.
1965. TRZASKA BOGUMIŁA: Iść ciągle
iść... Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 20 s. 5, il.
Przemysł rolny i spożywczy
zob. też poz. 3361
n) Inne gałęzie przemysłu
1966. (am): Automat z olejem. Nowiny
1995 nr 81 s. 3.
Zakłady Obuwia „Kolbut” w Kolbuszowej, woj.
rzeszowskie.
1967. BORYSŁAWSKI ROMUALD: Z wizytą w „Sanwilu” Pogranicze 1995 nr 37 s. 4, il.
120
Zakłady Wyrobów Powlekanych „Sanwil” w
Przemyślu.
1968. DRATH MARCIN: Velą do bramki.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 160 s. 3.
Wytwórnia Sprzętu Sportowego „Polsport” w
Strzyżowie, woj. rzeszowskie.
1969. (EMP): Srebro wyszło z mody. Dz.
Pol. 1995 nr 36 s. 21.
Rzeszowska „Resovia-Silver”.
1970. GORCZYCA EWA: Plastikowy świat.
Nowiny 1995 nr 217 dod. Biznes nr 44 s. IV.
Zakład Tworzyw Sztucznych ANTGOS w Brzozowie, woj. krośnieńskie.
1971. (hen): Transsytem-Łańcut partnerem europejskich liderów. Rynki Zagr. 1995
nr 2 s. 6.
Prywatna firma z Łańcuta, woj. rzeszowskie.
1972. HIT w wodzie. Nowiny 1995 nr 228 s. 6.
Jasielska Fabryka Armatur „Jafar”, woj. krośnieńskie.
1973. LONCZAK JÓZEF: Świadectwo dojrzałości. Nowiny 1995 nr 105 dod. Biznes nr
22 s. II.
Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A., woj. rzeszowskie.
1974. MAJKA DANUTA: Kanciasta prywatyzacja. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 288 s.
1, rys.
Cegielnia w Kupnie, woj. rzeszowskie.
1975. MATOSZKO KRYSTYNA: Gwoździem dobity. Nowiny 1995 nr 87 s. 11, il.
Dotyczy upadłej firmy „Hemafra” i jej dyrektora Alfreda Denko z Ustrzyk Dolnych, woj. krośnieńskie.
1976. MATOSZKO KRYSTYNA: Nie cierpią wyłączeń. Nowiny 1995 nr 95 dod. Biznes
nr 20 s. II, il.
Cegielnia Sołtysów w Klimontowie, woj. tarnobrzeskie.
1977. MATUSZ J[ÓZEF]: Puszczeni w cholewkach. Nowiny 1995 nr 123 s. 3. * (si): Nieugięci z Dylągówki. Nowiny 1995 nr 129 s. 2.
Firma Obuwnicza PPHU „Pasternak” w Dylągówce, woj. rzeszowskie.
1987. MATOSZKO KRYSTYNA: Przeczekalnia. Nowiny 1995 nr 183 dod. Biznes nr
37 s. I, il.
1978. NYCZEK MIECZYSŁAW: Miecz w
wodzie. Nowiny 1995 nr 91 s. 7, il.
1988. SKARBEK AGNIESZKA: Irlandczycy w Ożarowie. Dz. Pol. 1995 nr 173 s. 10.
Także: Nowiny 1995 nr 124 s. 2.
Sylwetka Mieczysława Szczurowskiego – kierownika Zakładu Eksploatacji Kruszywa w Ostrowie, woj. przemyskie.
1979. STRUDER wspiera. Nowiny 1995 nr
178 dod. Biznes nr 36 s. II.
Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe WABEX-Mielec, woj. rzeszowskie.
1980. TRZASKA BOGUMIŁA: Gliniany
biznes. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 37 s. 1, 5.
Cegielnia w Kepiu Zaleszańskim, woj. tarnobrzeskie.
1981. TRZASKA BOGUMIŁA: Już się nie
boją. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 24 s. 5, il. – Polem. ������������������
DIGOUT DOMINIQUE, Tamże nr 28 s.
5. �������������������������������������
* WELANYK PIOTR: Przez okno na bruk.
Nowiny 1995 nr 111 s. 1.
Spółka „Eurokien” produkująca okna w Tarnobrzegu.
1982.TRZASKA BOGUMIŁA: Polubić kapitalistę. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 31 s. 1, 4.
Dotyczy firmy polonijnej – PPZ „Tarnobut” w
Tarnobrzegu.
1983. TRZASKA BOGUMIŁA: Życie na
nowo. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 33 s. 1, 4.
Techmix Integral z Sobowa-Tarnobrzega produkująca chłodziarki do piwa.
1984. ZATORSKI RYSZARD: „Astra” na
swoim. Trybuna 1995 nr 110 s. 17.
Przedsiębiorstwo „Astra-Pollena” w Przemyślu.
C ementow ni a „Ożarów”
w Ożarow ie, woj. t ar nobrzesk ie
1985. (bos): Spór o cementownię. Nowiny
1995 nr 24 dod. Biznes nr 5 s. I, il.
1986. (Mik): Odrzucone zaloty. Nowiny
1995 nr 125 s. 1.
Także: Nowiny 1995 nr 146 s. 4.
1989. TRZASKA BOGUMIŁA: Cisza przed
burzą? Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 5 s. 1, 4.
1990. TRZASKA BOGUMIŁA: Wesołe usposobienie Ministra. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 27 s. 7.
Spotkanie załogi cementowni z przedstawicielami rządu.
1991. WIKTOROWSKA BOŻENA: Cementownia jak panna młoda. Expr. Wiecz. 1995 nr
160 s. 4–5, il.
1992. ZARYCZNY ZDZISŁAW: Prywatyzacja jak z „Pana Tadeusza”. Nowa Europa
1995 nr 222 s. 18.
Fabr y ka Porcel any „Ćmielów”
w Ćmielow ie, woj. t ar nobrzesk ie
1993. KOZIARZ WANDA: Porcelana na
płytce? Rozm. Jan A[dam] Borzęcki. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 22 s. 1, 4, il.
1994. MATOSZKO KRYSTYNA: Pięćdziesiąt wieków patrzy na was. Nowiny 1995 nr
30 s. 4, il.
1995. MATOSZKO KRYSTYNA: Porcelany nikt nie kocha. Nowiny 1995 nr 250 dod.
Biznes nr 51 s. II.
1996. (nik): Ćmielów za prywatyzację. Nowiny 1995 nr 226 s. 4.
Fabr y ka O buw i a Sp or towego
„ Fab os” w Krośnie
1997. ARLET JERZY: Żal coraz większy, nadzieje – mniejsze. Tyg. Kroś. 1995 nr 9 s. 4, il.
Trudna sytuacja finansowa fabryki.
1998. BIEL TOMASZ: Czy ktoś kupi buty?
Nowa Europa 1995 nr 131 s. 4.
121
1999. GORCZYCA ANNA: Nadzieje Fabosu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 272 s .3.
2000. GORCZYCA ANNA: Pożyczka dla
„Fabosu”. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 82 s. 3.
Także: Nowiny 1995 nr 69 s. 1, il.
Fabr y ka Urządzeń Me chanicznych
„ Kamax” S.A. w Kańczudze,
woj. przemysk ie
2001. MN: Kamax „pod klucz”. Nowiny
1995 nr 241 s. 3.
Tyczy ńska Fabr y ka Urządzeń
Went y l ac yjnych „Ty went”
w Tyczy nie, woj. rzeszowsk ie
2010. DRATH MARCIN: Ciche wiatraki.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 108 s. 4.
2011. UCIECZKA spod młotka. Nowiny
1995 nr 65 s. 8, il.
Z a kład Porcelany
Elektrotechnicznej „Z apel” S.A.
w B oguchwale, woj. rzeszowskie
2002. RYNDAK MAREK: „Kamax” i jego
hity. Słowo 1995 nr 227 dod. Słowo Rzeszowskie s. II.
2012. (EMP): Udana prywatyzacja. Dz. Pol.
1995 nr 136 s. 26.
Rzeszowsk ie Z a kłady L amp
Wyładowczych „ Pol am”
w Pog w izdow ie Now y m,
woj. rzeszowsk ie
Z a kłady Automat y k i „ Polna” S.A.
w Przemyślu
2003. GUBERNAT ANDRZEJ: Ważą się losy
„Polamu”. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 295 s. 1.
2014. MALINOWSKI STANISŁAW: Na
drodze do prywatyzacji. Rozm. Romuald Borysławski. Pogranicze 1995 nr 25 s. 5, il.
Trudna sytuacja finansowa zakładu.
2004. GUBERNAT ANDRZEJ, SZENBORN MAREK: Kup pan „Polam”. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 125 s. 2, il.
Likwidacja zakładu.
2005. HAJNOSZ IWONA: Próżnia po „Polamie”. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 260 s. 1.
Dotyczy upadłości.
2006. (jer): Rtęciowy sarkofag. Nowiny
1995 nr 63 s. 3.
2007. MAJKA DANUTA: Sprzątanie po
„Polamie”. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 190 s. 3.
Likwidacja szkód spowodowanych działalnością zakładu.
2013. SAMI swoi. Nowiny 1995 nr 45 s. 8, il.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 144 s. 24.
2015. MALINOWSKI STANISŁAW: Polna
daje pracę. Rozm. Olga Hryńkiw. Życie Przemys. 1995 nr 35 s. 14, portr.
Z a kłady O pt yczne „O ptores”
w Rzeszow ie
2016. SIWAK STANISŁAW: Krzywda czy
żądza posiadania. Nowiny 1995 nr 132 s. 4, rys.
Dotyczy sprzedaży zakładu.
2017. ZATORSKI RYSZARD: Kredyt lub
bankructwo? Trybuna 1995 nr 190 s. 12.
2008. (si): „Polam” przestanie straszyć? Nowiny 1995 nr 170 s. 4.
Z a kłady Z me chanizowanego
Sprzętu D omowego
„ Z elmer” w Rzeszow ie
2009. SIWAK STANISŁAW: Polam nie będzie Czarnobylem? Nowiny 1995 nr 234 s. 5, il.
2018. and: „Zelmer” stawia na jakość. Pol.
Zbroj. 1995 nr 239 s. 2.
122
2019. (ASK): Inwazja „meteorów”. Dz. Pol.
1995 nr 12 s. 7.
2032. LONCZAK J[ÓZEF]: Jak osiągnąć
zwycięstwo. Nowiny 1995 nr 200 s. 1–2.
BORUC R.: Przebudzenie wschodu = poz.
1677
2033. LONCZAK JÓZEF: Uskrzydlona firma. Nowiny 1995 nr 14 dod. Biznes nr 3 s.
I, rys.
2020. DRATH MARCIN: Jak Zelmer rzucił
palenie. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 266 s. 4, il.
2021. EGLOF WERNER: Szwajcarska jakość Zelmeru. Rozm. Józef Lonczak. Nowiny
1995 nr 100 dod. Biznes nr 21 s. II.
Współpraca z Rotelem.
2022. FRONCZAK KRZYSZTOF: Ręka
zarządcy. Nowe Życie Gosp. 1995 nr 31/32 s.
60–61.
2023. GORCZYCA ANNA: Droga na Zachód. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 124 s. 3.
Współpraca ze szwajcarską firmą Rotel.
2024. GORCZYCA ANNA: 25 lat z Rotelem. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 117 s. 1.
Także: Nowiny 1995 nr 98 s. 4.
Współpraca ze szwajcarską firmą Rotel.
2025. GORCZYCA ANNA: „Dzieło Sztuki”.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 119 wkładka s. I, il.
2026. (hg): Sprzątanie po polsku. Kur. Pol.
1995 nr 216 s. 3, il.
2027. LECH STANISŁAW: Rywalizacja z
czasem. Rozm. Józef Stachów. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 113 s. 3, il.
2028. LECH STANISŁAW: Taktyczna przerwa „Zelmera”. Rynki Zagr. 1995 nr 71/72 s. 4.
2029. LECH STANISŁAW: Zelmer –przyjaciel domu. Rozm. Jerzy Bojanowicz. Prz.
Tech. 1995 nr 19 s. 17.
2030. LEŚNIEWSKA ZOFIA: Zelmer: wizytówka laureata. Nowa Europa 1995 nr 264
s. 4, il.
2031. LEWANDOWSKA PATRYCJA: Za
dwa lata najlepszy w kraju, za cztery w Europie: rzeszowski Zelmer. Życie Gosp. 1995 nr
42 s. 18–19.
2034.MD: Menedżerowie ocenili wysoko.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 296 s. 7, il.
Przyznanie „Brązowego Wawrzyna” – nagrody
„Gazety Bankowej” dla najlepszych firm.
2035. MD: Odkurzacz i krajalnice. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 271 s. 5.
2036. MADERA BOGUSŁAW: Jaki był?
jaki będzie? Życie Gosp. 1995 nr 3 s. 29.
2037. MADERA BOGUSŁAW: Polska jakość. Rozm. Krystyna Sonntag. Nowe Życie
Gosp. 1995 nr 3 s. 58–59, portr.
2038. MAJER JANINA: „Zelmer” – zakład
dla niepalących i trzeźwych. Probl. Alkoh.
1995 nr 6 s. 19–20, Summ.
2039. (p): Zelmer nie do sprzedania. Słowo
1995 nr 42 s. 7.
2040. SKARBEK AGNIESZKA: Hipolit
wrócił do Zelmeru. Dz. Pol. 1995 nr 1 s. 24.
2041. STACHÓW JÓZEF: Dokąd pędzi „Zelmer”. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 21 s. 4, il.
2042. TUMIŁOWICZ BRONISŁAW: Cel
Zelmera – numer 1 w świecie. Rynki. Zagr.
1995 nr 134 dod. specjalny s. II, il.
R z e s z o w s k i e Z a k ł a d y L a m p Wy ł a d o w c z y c h „ P o l a m” w P o g w i z d o wie Now ym, woj. rzeszowskie zob.
też poz. 700, 728
o) Przemysł drobny. Spółdzielczość pracy.
Rzemiosło
2043. (am): Koniec roboty u Paternaka.
Nowiny 1995 nr 137 s. 3.
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe „Pasternak” w Dylągówce, woj. rzeszowskie.
123
2044. BEK WIESŁAW: „Drewniane motyle”. Życie Przemys. 1995 nr 32 s. 8, il.
Tomasz Klimkiewicz – snycerz z Lubaczowa,
woj. przemyskie.
2045. BENBENEK KAROL: Czy wymierający zawód? Rozm. R[omuald] Borysławski.
Pogranicze 1995 nr 19 s. 3, portr., il.
Mistrz kowalski z Przeworska, woj. przemyskie.
2046. CZUBA ANDRZEJ: Dusza dzwonu.
Expr. Wiecz. 1995 nr 32 s. 10, il.
Przemyska firma ludwisarska rodu Felczyńskich.
2047. JAR: „Halinka” nie umarła. Kur. Podkarp. 1995 nr 9 s. 3.
Spółdzielnia Pracy „Halinka” w Krośnie.
2048. KOT ANNA: Portret mężczyzny z
szablą. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 31 s. 1, 8.
Pracownia płatnerska Jacka Dąbala z Wólki Tanewskiej, woj. tarnobrzeskie.
2049. KOT ANNA: Spółdzielczość pod
kreską. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 8 s. 4, il.
Dotyczy woj. tarnobrzeskiego.
2050.LESZCZYŃSKI ANDRZEJ: Niedaleko Tarnobrzega. Trybuna 1995 nr 288 s. 8.
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe „Paliński” w Łążku, woj. tarnobrzeskie.
2051. LONCZAK JÓZEF: Bękarty komuny?
Nowiny 1995 nr 183 dod. Biznes nr 37 s. II.
Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie obejmująca
woj. krośnieńskie, przemyskie i rzeszowskie.
2052. MAJKA DANUTA: Ekologiczne folie. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 214 s. 3, il.
Przedsiębiorstwo Produkcji Opakowań Ekologicznych „Pucek Eko” w Rzeszowie.
2053. MAJKA DANUTA: Tradycje już nie
wystarczają. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 64 s.
5, rys.
Rzemiosło w woj. rzeszowskim.
2054. MATOSZKO KRYSTYNA: Niepotrzebny. Nowiny 1995 nr 91 s. 9, portr.
Sylwetka Stanisława Starobrata, mistrza kowalstwa z Kraśnika, woj. tarnobrzeskie.
124
2055. MATOSZKO KRYSTYNA: W wiklinowym splocie. Nowiny 1995 nr 86 dod.
Biznes nr 18 s. I, il.
Rodzina wikliniarzy Piziorów ze wsi Kosin, woj.
tarnobrzeskie.
2056. MATUSZ JÓZEF [F.]: Przemyśl – the
Pipe Capital of Poland. Welcome to Małopolska 1995 nr 5 s. 30–31, il.
Dotyczy wytwórni fajek w Przemyślu.
2057. MATUSZ JÓZEF [F.]: Silver Bells the
whole world. Welcome to Przemyśl 1995 nr 4
s. 18–19, il.
Dotyczy produkcji dzwonów i historii rodu ludwisarzy z Przemyśla – Felczyńskich.
2058. MATUSZ JÓZEF F.: Z felczera biznesmen. Nowiny 1995 nr 80 s. 6.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Celbud” w
Śwliczy, woj. rzeszowskie.
2059. MIELNICZUK JERZY: Kuźnia rycerskiej legendy. Nowiny 1995 nr 150 s. 5, il.
Wytwórnia broni siecznej Jacka Dąbala w Żabiu,
części wsi Wólka Tanewska, woj. tarnobrzeskie.
2060. MIELNICZUK JERZY: W wiklinowym gąszczu. Nowiny 1995 nr 218 s. 5, il.
Spółka „Wikplast” w Rudniku, woj. tarnobrzeskie.
2061. (NIC): Budowlane wilki. Dz. Pol. 1995
nr 120 s. 22.
Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani” w
Rzeszowie.
2062. NICPOŃ HENRYK: Jak upada rzeszowskie rzemiosło? Dz. Pol. 1995 nr 11 s.
19. – Polem. ZARZĄD CECHU: Jak upada
rzemiosło? Tamże nr 27 s. 9. – NICPOŃ H.:
Od autora. Tamże.
Dotyczy rzemieślników w Rzeszowie.
2063. NOWAK JANUARY: Od rymarstwa
po ozdobne ramy. Głos Rzeszowa 1995 nr 2
s. 12, il.
Historia firmy F. K. Rylskiego zakładu rzemieślniczego w Rzeszowie.
2064. OGRYZŁO ROMAN: Rzemiosło się
trzyma. Pogranicze 1995 nr 19 s. 3.
Lubaczów, woj. przemyskie.
2065. POTOCKI RAFAŁ: Dymy w Bieszczadach. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 231 s. 2.
Dotyczy wypału węgla. Woj. krośnieńskie.
2066. RAK ROMAN: Skromnie ale lepiej.
Kur. Podkarp. 1995 nr 16 s. 5.
2073. STASIAK ANDRZEJ: Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie terenów wsi. Wieś i Państ.
1995 nr 1 s. 51–76, mapy, tab., bibliogr.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza „Ogniwo”
w Bieczu, woj. krośnieńskie.
2074. (tom): Ziemia bez ludzi dziczeje. Nowiny 1995 nr 63 s. 3.
2067. RAK ROMAN: Wielobranżówka bankrutem. Kur. Podkarp. 1995 nr nr 5 s. 4.
Dotyczy przejęcia ziemi przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa w woj. południowowschodnich.
Usługowo-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy w
Krośnie.
2068. (sl): Trzy lata ROUS. Nowiny 1995 nr
90 s. 3.
Regionalny Ośrodek Usług Spółdzielczych w
Rzeszowie, udzielający pomocy spółdzielniom
wiejskim na terenie województw południowowschodnich.
2069. SKD: Jeden z tysiąca stu. Wieści 1995
nr 22 s. 7.
Firma St. Wilka – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „Wilk-Pol” w Kolbuszowej, woj.
rzeszowskie.
2070. W.S.: Rudnik the Capital of Polish
Rattan. Welcome to Małopolska 1995 nr 6 s.
10, il.
Dotyczy wyrobów wikliniarskich z Rudnika,
woj. tarnobrzeskie.
2071. (WIR): Siła magnetyzmu i ciężar inercji. Dz. Pol. 1995 nr 168 s. 20.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SpólNet” spółka z o.o. w Rzeszowie.
5. GOSPODARSTWO WIEJSKIE
a) Rolnictwo
O pracowani a dot yczące
c ałoś ci reg ionu
2072. (MN): Przełamać regres. Nowiny
1995 nr 76 s. 2.
Program organizacji produkcji nasiennej w południowo-wschodniej Polsce.
Woj. k rośnieńsk ie
2075. (A.J.): Obradował sejmik. Nowe Podkarp. 1995 nr 46 s. 5.
Problemy rolnictwa w województwie.
2076. (BH): Ziemia do wzięcia. Dz. Pol.
1995 nr 270 s. 20. * (BH): Ziemia do wzięcia.
Tamże nr 272 s. 36.
Ziemia po upadłych PGR-ach w woj. krośnieńskim.
2077. (CZAK): Miliardy dla Podkarpacia.
Dz. Pol. 1995 nr 282 s. 10.
Wsparcie rolnictwa w woj. krośnieńskim przez
Unię Europejską.
(CZAK): Raport o dwóch dziesięcioleciach
= poz. 242
2078. CZAJCZYŃSKA JOANNA: Jest interes do zrobienia. Expr. Wiecz. 1995 nr 245
s. 6, il.
Rolnik Marian Fryncel ze wsi Żurawin.
2079. GORCZYCA ANNA: Minister obiecuje. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 88 s. 1, rys.
Rolnictwo w woj. krośnieńskim.
KARPATY Polskie: przyroda, człowiek i
jego działalność = poz. 533
2080. KRZANOWSKI CZESŁAW: Być gospodarzem tej ziemi. Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Wieści 1995 nr 35 s. 3–4.
Dotyczy rolnictwa w woj. krośnieńskim. Również działalność Zarządu Krośnieńskiej Fundacji
Restrukturyzacji Rolnictwa.
125
2081. KURKAREWICZ BOGUSŁAW: Jesteśmy niezależni. Rozm. A. Górski. Gaz. Bieszcz.
1995 nr 24 s. 4, portr.
Dotyczy byłego wojskowego gospodarstwa rolniczego w Kwaszeninie.
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Ustrzykach
Dolnych.
2092. SZACIŁŁO MIROSŁAW: Najdroższy człowiek III Rzeczypospolitej. Prz. Tyg.
1995 nr 21 s. 10, il.
2082. MĘKARSKA DOROTA: Kozy na licytację. Nowiny 1995 nr 27 s. 7, il.
Dotyczy likwidacji gospodarstwa „Igloopolu”
m. in. w woj. krośnieńskim i przemyskim.
Gospodarstwo Zbigniewa Takuśki w Hoszowczyku.
2093. WARZOCHA ADAM: Hodowla zarodowa. Nowiny 1995 nr 50 s. 5.
2083. MICRO WAY: Powraca galicyjska
bieda? Gaz. Krak. 1995 nr 49 s. 7.
Dotyczy wykupu ziemi po byłych PGR-ach w
woj. krośnieńskim i przemyskim.
Rozdrabnianie ziemi w woj. krośnieńskim.
2084. MUNIA ANNA: Tylko w Bażanówce. Tyg. Kroś. 1995 nr 5 s. 4.
Rolnictwo ekologiczne w Bażanówce.
2085. POTOCKI RAFAŁ: Cztery tysiące
niepotrzebnych hektarów. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 265 s. 3, il.
Likwidacja PGR-ów w Bieszczadach.
POZAROLNICZE przedsięwzięcia gospodarcze na obszarze wiejskim... = poz. 1363
2086. R.M.: Człowiek i ziemia. Nowe Podkarp. 1995 nr 16 s. 5.
Także: Nowiny 1995 nr 74 s. 1, 3.
Rolnictwo w woj. krośnieńskim.
2087. RAZNOWIECKI ROBERT: Dwa oblicza. Kur. Podkarp. 1995 nr 6 s. 10.
Polityka rolna w woj. krośnieńskim.
2088. SKARBEK AGNIESZKA: Bieszczady
na sprzedaż. Dz. Pol. 1995 nr 137 s. 1, 5.
Wykup ziemi w woj. krośnieńskim od Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa.
2089. SKARBEK AGNIESZKA: Odzyskiwanie Bieszczadów. Dz. Pol. 1995 nr 277 s. 1.
Gospodarstwa rolne Jednostek Nadwiślańskich
MSW pod zarządem Lasów Państwowych.
2090. SKARBEK AGNIESZKA: Więzienie
bez krat. Dz. Pol. 1995 nr 270 s. 4.
Gospodarstwo rolne w Średniej Wsi.
2091. STRUŚ MARIAN: Marnotrawstwo.
Nowiny 1995 nr 151 s. 3.
126
Woj. przemysk ie
2094. BEK WIESŁAW: Obszarnicy. Życie
Przemys. 1995 nr 38 s. 4, il.
Gospodarstwa rolne po byłych PGR-ach w
Werchracie.
BUKOWSKI J.: O prywatyzacji „Pomony”
i POM w Radymnie = poz. 1861
2095. GRZYBEK MARIA: Indywidualne
gospodarstwa rolne w otoczeniu rynkowym.
Rocz. Przemys. 1995 z. 2 s. 11–25, tab., bibliogr.
Na podstawie badań przeprowadzonych w gminach: Lubaczów, Sieniawa, Chłopice i Rokietnica.
2096. HAMULECKA TERESA, KĘDZIOR
ALEKSANDER: „Dni Otwartych Drzwi”:
(Korytniki, 25–28 VI 1994 r.). Rocz. Przemys.
1995 nr 2 s. 103–105.
Impreza w Ośrodku Doradztwa Rolniczego.
2097. (jb): Mleczny kryzys. Nowiny 1995
nr 238 s. 2.
Spadek produkcji mleka w woj. przemyskim.
KARPATY Polskie: przyroda, człowiek i
jego działalność = poz. 533
2098. KĘDZIOR ALEKSANDER: Niektóre problemy użytkowania gruntów w województwie przemyskim. Rocz. Przemys. 1995
z. 2 s. 85–92, tab.
2099. KĘDZIOR ALEKSANDER: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w województwie przemyskim. Rocz. Przemys. 1995 z.
2 s. 107–111.
Konferencja naukowa w Ośrodku Doradztwa
Rolniczego w Korytnikach.
Dni Otwartych Drzwi w Ośrodku Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale.
2100. MATOSZKO KRYSTYNA: Nadzieja
w morzu troski. Nowiny 1995 nr 135 s. 8, il.
2108. MAJKA DANUTA, GUBERNAT
ANDRZEJ: Filozofia agrobiznesu. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 292 s. 1, rys.
Założenie spółki z o.o. w Nowym Siole przez
byłych pracowników PGR.
2101. MATOSZKO KRYSTYNA: Wyprzedaż. Nowiny 1995 nr 96 s. 1, 3, il.
PGR-y w województwie.
2102. PARTYKA ADAM: Kryteria wyróżniania rolniczej przydatności gleb czarnoziemnych z terenu województwa przemyskiego. Rocz. Przemys. 1995 z. 2 s. 35–43, mapa.
2103. POM? to się źle kojarzy. Nowiny 1995
nr 218 s. 8, il.
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Radymnie.
SZACIŁŁO M.: Najdroższy człowiek III
Rzeczypospolitej = poz. 2092.
WARZOCHA A.: Hodowla zarodowa =
poz. 2093
2104. WÓJCIK TADEUSZ: Wyniki doświadczeń podstawowych pszenicy ozimej
i rzepaku ozimego w stacjach doświadczalnych oceny odmian na terenie woj. przemyskiego w latach 1991–1993. Rocz. Przemys.
1995 z. 2 s. 93–96, tab.
Woj. rzeszowsk ie
Gospodarstwo rolne w Dąbrownicy.
2109. MATUSZ JÓZEF F.: Jak prywatyzowano Sadkową Górę. Nowiny 1995 nr 56 s.
6. – Polem. LITAK-ZARĘBSKA BARBARA:
Jak prywatyzowano Sadkową Górę. Tamże nr
76 s. 6, rys.
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna.
2110. (nn): Z usług nie wyżyje. Nowiny
1995 nr 119 dod. Biznes nr 24 s. II.
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Błażowej.
2111. NAZIMEK FELICJAN: Na chłopskim rozrachunku. Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Wieści 1995 nr 10 s. 4.
Kółko Rolnicze w Chmielnku Rzeszowskim.
2112. NIEBUDEK JAN: Biznes na miedzy.
Nowiny 1995 nr 74 dod. Biznes nr 15 s. II.
Powołanie Komitetu Założycielskiego Małopolskiego Związku Producentów Zbóż w Rzeszowie.
2113. S.Dz.: Brak gospodarza. Grom. Rol.
Pol. 1995 nr 5 s. 14.
Elewator zbożowy w Załęzu.
2114. SKD: Nie dać się biedzie. Wieści 1995
nr 50 s. 11.
Rolnictwo w Wielopolu.
2105. BAŃKOWSKI JAN: Rolnik musi mieć
zysk. Rozm. SKD. Wieści 1995 nr 22 s. 6.
Rolnictwo w gminie Kolbuszowa.
2106. HOMA STANISŁAW: Do Unii Europejskiej przez... Małopolskę. Rozm. Stanisław
K. Dziedzic. Wieści 1995 nr 8 s. 5, il.
Dotyczy Małopolskiego Programu Polityki Rolnej w Wydziale Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
KARPATY Polskie: przyroda, człowiek i
jego działalność = poz. 533
2107. MAJKA DANUTA: O szansach regionu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 142, wkładka s. I.
2115. SUROWIEC KAZIMIERZ: Nadzieja. Rozm. Henryk Nicpoń. Nowa Wieś 1995
nr 9 s. 19.
Rolnictwo w województwie.
2116. SZELIGA KRZYSZTOF: Z ziarna jest
chleb powszedni... Nowiny 1995 nr 6 s. 6, il.
Okręgowy Inspektorat Inspekcji Nasiennej w
Rzeszowie.
2117. TOMCZYK MAREK: Jak ojciec z synem. Nowiny 1995 nr 150 s. 6.
Dotyczy sprzedaży działek należących do
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Gogołowie.
127
2118. TWARDOWSKI JÓZEF: Ostatni POM.
Wieści 1995 nr 33/34 s. 2, il. * TENŻE: POM w
naprawie. Nowiny 1995 nr 86 dod. Biznes nr 18
s. I–II.
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Ropczycach.
2119. UŻYTKOWANIE gruntów, powierzchnia zasiewów i zwierzęta gospodarskie w 1995
r. – Rzeszów: Wojewódzki Urząd Statystyczny
1995. – 39 s.: tab.; 29 cm
Woj. rzeszowskie.
Agenc j a R est r u ktur yzac ji
i Mo der nizac ji R olnic t wa
w Rzeszow ie
2120. BW: Agencja tanich kredytów. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 266 s. 4.
2121. JANDA PAWEŁ: Dotacje z agencji.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 98 s. 4.
2122. MAJKA DANUTA: Komu i na co
dopłaca agencja? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
95 s. 8.
2123. (sl): Agencja dla wsi. Nowiny 1995 nr
82 s. 2.
2124. (sl): ARiMR dla wsi i ogrodnictwa.
Nowiny 1995 nr 184 s. 2.
Pomoc dla gmin.
2129. SOSNOWSKI ZYGMUNT: Popyt na
ziemię. Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Nowe
Podkarp. 1995 nr 22 s. 9.
2130. SZENBORN MAREK, STACHÓW
JÓZEF: Dobrowolny przymus. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 34 s. 3, rys.
Dotyczy ubezpieczeń Agencji.
Woj. t ar nobrzesk ie
2131. (bt): Rok dobrego urodzaju. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 29 s. 1, 4, il. * ROLNICTWO
– stać nas na więcej. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 50
wkładka s. III, il.
Rolnictwo w woj. tarnobrzeskim.
2132. BORZĘCKI JAN ADAM: Spółka
„RT” and COMPANY. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr
4 s. 1, 5, il. �����������������������
* TENŻE: „RT”&Company. Tamże nr 5 s. 1, 5, il.; nr 6 s. 3. – Polem. ������
MYJAK
JÓZEF: „RT”&Company. Tamże nr 9 s. 4.
– Odp. BORZĘCKI J. A.; Tamże.
Dotyczy prywatyzacji Zakładów Naprawczych
Maszyn Rolniczych w Rytwianach.
R o l n i c t w o zob. też poz. 15, 82, 646,
1140–41, 2856, 2864, 2865–66, 2868, 2875–
77, 4010, 4012
— historia 1038
b) Hodowla. Weterynaria
Agenc j a Własnoś ci R olnej Skarbu
Państ wa. O ddzi ał Terenow y
w Rzeszow ie
2125. (ASK): Ziemskie interesy. Dz. Pol.
1995 nr 160 s. 26.
2126. JS: Kto kupi ziemię. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 125 s. 3.
2127. SOSNOWSKI ZYGMUNT: Galicyjska specyfika. Rozm. Grzegorz Lasecki. Ziel.
Sztand. 1995 nr 14 s. 16, portr.
2128. SOSNOWSKI ZYGMUNT: Na skarbowych włościach. Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Wieści 1995 nr 19 s. 11, portr.
128
2133. (BH): Owce wracają. Dz. Pol. 1995 nr
203 s. 20. * JT: Hodujcie owce. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 199 s. 3.
Hodowla w woj. krośnieńskim.
2134. BOROWIEC WŁADYSŁAW: Dwie
godziny głaskania. Nowiny 1995 nr 233 s. 7, il.
Schronisko dla zwierząt w Mielcu, woj. rzeszowskie.
2135. BORYSŁAWSKI ROMUALD: Azyl
w Orzechowcach. Pogranicze 1995 nr 36 s. 3,
il. * DELMANOWICZ DARIUSZ: Psy. Życie
Przemys. 1995 nr 11 s. 9, il.
Schronisko w Orzechowcach, woj. przemyskie.
2136. CAPIGA ANDRZEJ: Z Pacanowa do
Borowa. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 21 s. 5, il.
2146. SARNOWSKI ZBIGNIEW: „Widmo
eksmisji”. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 4 s. 7.
Hodowla kóz w Borowie, woj. tarnobrzeskie.
Sprawa budynku byłej lecznicy dla zwierząt w
Zbydniowie, woj. tarnobrzeskie.
2137. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Ślimakowy kryzys. Ziel. Sztand. 1995 nr 40 s. 9.
Stowarzyszenie Hodowców Ślimaków w Rzeszowie.
2138. FEDACZYŃSKI ANDRZEJ: Dom
pełen ludzi i zwierząt. Rozm. Mateusz Pieniążek. Życie Przemys. 1995 nr 66 s. 7, portr.
Lekarz weterynarii z Przemyśla.
2139. GORCZYCA ANNA: Ślimaki na polskim stole? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 276 s. 3.
2147. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Widmo eksmisji. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 2
s. 5, il.
Konflikt weterynarza z wójtem gminy Zaleszany dotyczący lokalu, w którym znajduje się
lecznica i mieszkanie lekarza w Zbydnowie, woj.
tarnobrzeskie.
SZAREK J,, GIL Z., WĘGLARZ A.: Jak poprawić jakość młodej wołowiny produkowanej w regionie... = poz. 1841
Hodowla ślimaków w Budziwoju, woj. rzeszowskie.
2148. (twa): Zbyt kosztowne krowy. Nowiny 1995 nr 98 s. 4.
2140. GORCZYCA ANNA: W elitarnej dwudziestce. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 211 s. 3.
Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Chorzelowie, woj. rzeszowskie.
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie.
2141. KONIECZNY GRZEGORZ: Smród
nie do zmierzenia. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
182 s. 2.
Dotoczy fermy lisów w Świlczy, woj. rzeszowskie.
2142. KONIECZNY GRZEGORZ: Wielkie
święto psiej arystokracji. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 192 s. 6, il.
Dotyczy Związku Kynologicznego w Rzeszowie.
2143. PLĘS ANDRZEJ, SOWA STANISŁAW: Zbiórka na Burka. Nowiny 1995 nr 10
s. 1, 3, rys. – Polem. BURTMAN JERZY: Psia
prawda. Dz. Pol. 1995 nr 17 s. 22; Polem. JAKUBOWSKI SZYMON: Wszystko robiłem
społecznie. Tamże nr 13 s. 3. – Odp. PLĘS A.,
SOWA S.
Dotyczy schroniska dla zwierząt w Rzeszowie.
2144. R.M.: Owieczki i górale. Nowe Podkarp. 1995 nr 35 s. 6, il.
Gospodarstwo hodowlane Stanisława
kaszczyka z Płonnej, woj. krośnieńskie.
Łu-
2149. TŁUCZEK RYSZARD: Konie, moja
miłość. Życie Przemys. 1995 nr 26 s. 6, il.
Stadnina w Stubnie, woj. przemyskie.
2150. TRZASKA BOGUMIŁA: To tylko
pies. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 29 s. 1, 7, il.
Prywatne schronisko dla zwierząt w Annopolu,
woj. tarnobrzeskie.
2151. TULIK JAN: Nasze owce w EWG.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 26 s. 3.
Nowa ubojnia owiec w Lesku, woj. krośnieńskie.
2152. TWARDOWSKI JÓZEF: Tylko głupi
hoduje ogony. Nowiny 1995 nr 119 dod. Biznes nr 24 s. II, il.
Hodowla krów w woj. rzeszowskim.
UŻYTKOWANIE gruntów, powierzchnia
zasiewów i zwierzęta gospodarskie w 1995 r.
= poz. 2119
H o d o w l a zob. też poz. 48
c) Ogrodnictwo. Sadownictwo
2145. REICHERT JOSEF: Futerkowy biznes. Rozm. Tadeusz Kłeczek. Grom. Rol. Pol.
1995 nr 1/2 dod. Grom. Małop. nr 1 s. II.
2153. BIEŹDZIECKA LUCYNA: Ogórkowa wojna. Dz. Pol. 1995 nr 200 s. 20.
Właściciel rzeszowskiej firmy hodowlanej
Reichert&CO w Rzeszowie.
Plantacje ogórków w Rzędzianowicach, woj.
rzeszowskie.
129
2154. MAJKA DANUTA: Drzewka życzeń.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 69 wkładka s. II.
2163. (ewg): Kilogramy lasu. Nowiny 1995
nr 226 s. 3.
Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Albigowej, woj. rzeszowskie.
Zbiór nasion w Nadleśnictwie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na terenie woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.
2155. NICPOŃ HENRYK: Ogórkowa wojna
domowa. Sztand. Młod. 1995 nr 189 s. 5, il.
Dotyczy plantacji ogórków Jacka Kasprzaka z
Rzędzianowic, woj. rzeszowskie.
2156. SZELIGA KRZYSZTOF: Mafia w
ogórkach. Nowiny 1995 nr 180 s. 5.
Dotyczy plantatorów ogórków w Orłowie i Pławie, woj. rzeszowskie.
d) Rośliny przemysłowe
2157. WAŁKOWSKI TADEUSZ: Nowoczesna uprawa rzepaku ozimego w województwie przemyskim. Rocz. Przemys. 1995
z. 2 s. 45–65, mapa, tab., bibliogr.
e) Leśnictwo
2158. (ASK): Tarpany na ratunek lasom.
Dz. Pol. 1995 nr 152 s. 22. * SKARBEK AGNIESZKA: Etaty dla tarpanów i bobrów.
Tamże nr 162 s. 15.
Nadleśnictwo Tuszyma, woj. rzeszowskie.
2159. (BH): Lasy ochronne i rezerwaty. Dz.
Pol. 1995 nr 178 s. 24.
Dotyczy Nadleśnictwa Rymanów, woj. krośnieńskie.
2160. (BH): Pionierzy życia. Dz. Pol. 1995
nr 150 s. 25.
Jubileusz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
2161. (BH): Samolot z bombami wodnymi.
Dz. Pol. 1995 nr 183 s. 16.
Zagrożenie lasów w woj. krośnieńskim.
2162. DOMAŃSKI ZDZISŁAW: Buki obrodziły. Rozm. Ryszard Zatorski. Trybuna
1995 nr 188 s. 11. * DOMAŃSKI Z.: Lasy
– zielone płuca. Rozm. Roman Ogryzło. Pogranicze 1995 nr 9 s. 3, il.
Nadleśnictwo Lubaczów, woj. przemyskie.
130
2164. (ewg): Las z lodówki. Nowiny 1995
nr 72 s. 2.
Przechowania nasion w Równem, woj. krośnieńskie.
2165. (ewg): Niech rośnie las. Nowiny 1995
nr 67 s. 1–2.
Zalesianie na terenach Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Krośnie.
KARPATY Polskie: przyroda, człowiek i
jego działalność = poz. 533
2166. KOSINA PAWEŁ: Inż. Jan Kosina –
nestor leśnictwa małopolskiego. (W 50-lecie
zgonu). Rocz. Sanoc. 1995 [t.] 7 s. 217–219,
il., portr.
Związki z Sanokiem, woj. krośnieńskie.
2167. KOSTERKIEWICZ RYSZARD: Pilarze. Życie Przemys. 1995 nr 7 s. 8, il.
Nadleśnictwo Krasiczyn, woj. przemyskie.
2168. MĘKARSKA DOROTA: Był „Las”...
Nowiny 1995 nr 36 s. 6.
Bieszczadzkie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej „Las” w Lesku, woj. krośnieńskie.
2169. MIELNICZUK JERZY: Janowskie promowanie lasu. Nowiny 1995 nr 146 s. 7, il.
Dotyczy włączenia Lasów Janowskich do Leśnych Kompleksów Promocyjnych.
2170. (rak): Domy na drzewach. Życie
Przemys. 1995 nr 7 s. 4, il.
Zakładanie konstrukcji na drzewach dla puszczyka uralskiego w Nadleśnictwie Krasiczyn, woj.
przemyskie.
2171. (rak): Popyt na drewno. Nowe Podkarp. 1995 nr 5 s. 8.
Nadleśnictwo Brzegi Dolne, woj. krośnieńskie.
2172. RYGIEL ZYGMUNT: Konie i ludzie.
Nowe Podkarp. 1995 nr 13 s. 6; nr 14 s. 6.
Organizowanie nadleśnictw w Bieszczadach.
2173. TULIK JAN: Co piszczy w lesie? Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 43 s. 3.
Dewastacja lasów na terenie woj. krośnieńskiego.
2174. TULIK JAN: Las, nasz los. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 93 s. 2.
Leśnictwo w woj. krośnieńskim.
L e ś n i c t w o zob. też poz. 703, 2652,
2957, 3310
f) Łowiectwo
cyzję. Gaz. Krak. 1995 nr 246 s. 3, il. * TENŻE: Rosół z żubra. Prawo i Życie 1995 nr 45
s. 30, il.
Dotyczy odstrzału żubrów w Bieszczadach, woj.
krośnieńskie.
2181. PEPERA WŁADYSŁAW
Wśród lasów i zwierząt Bieszczad / Władysław Pepera; [współaut.-oprac. literackie
Julian Huta]. – Warszawa: „Łowiec Polski”,
1995. – 170 s., [12] s. tabl.: fot. (w tym kolor.), portr.; 21 cm. – (Biblioteka Beletrystyki
Łowieckiej)
Informacje o współaut.-oprac. literackie na s. 3.
2175. CHRUŚCICKA ALICJA: 40 lat
„Boru”. Pogranicze 1995 nr 41 s. 4, il.
Koło Łowieckie „Bór” w Birczy, woj. przemyskie.
2176. (drm): Wilki między młotem a kowadłem. Nowiny 1995 nr 62 s. 4. * Lil.: Nosił
wilk razy kilka... Życie Przemys. 1995 nr 14
s. 8, il. * LEWANDOWSKI WIESŁAW: Walczący z wilkami. Życie Warsz. 1995 nr 90/91
dod. Niedziela s. 1, 3, il. * RAK ROMAN:
Łowca myśliwych. Kur. Podkarp. 1995 nr 13
s. 1, 3, il.
Także: Nowiny 1995 nr 209 s. 3.
Dotyczy odstrzału wilka na terenie woj. krośnieńskiego.
2177. GORCZYCA EWA: Myśliwi i ekolodzy na tropie wilka. Nowiny 1995 nr 215 s. 4.
Dotyczy polowań na wilki w woj. krośnieńskim.
2178. HUĆKO BOGDAN: Człowiek wilkowi wilkiem. Dz. Pol. 1995 nr 249 s. 26. *
POTACZAŁA KRZYSZTOF: Wilcze echa.
Gaz. Bieszcz. 1995 nr 2 s. 6, il. * POTOCKI
RAFAŁ: Pytajnik nad drapieżnikiem. Tamże
nr 4 s. 7, il.
Dotyczy odstrzałów wilków w Bieszczadach.
2179. (jb): Łowy z trąbką i dwururką. Nowiny 1995 nr 211 s. 3.
Łowiectwo w woj. przemyskim.
2180. LEŃ ADAM: Bój się żubrze! Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 216 s. 2. * JT: Bieszczadzkie żubry ma muszce. Tamże nr 231 s. 2. *
SZYCH ZYGMUNT: Minister podejmie de-
2182. POTOCKI ANDRZEJ: Ogary poszły
w las. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 16 s. 7, il.
Wspomnienia uczestników polowań myśliwskich w XIX w. w Bieszczadach.
2183. URBANEK KRYSTYNA: Kłusownicy kontra myśliwi. Nowiny 1995 nr 237 s. 8.
Wojskowe Koło Łowieckie „Rogacz” w Rzeszowie.
2184. WILCZAK JAGIENKA: Polowałam
na wilki. Polityka 1995 nr 50 s. 92–96, il.
Dotyczy polowań na wilki w woj. krośnieńskim.
2185. ZIOBRO WIESŁAW: Charciarze.
Dz. Pol. 1995 nr 283 s. 17, il.
Dotyczy akacji usypiania psów rasy chart w gmnie Łubnice, woj. tarnobrzeskie, przez przedstawicieli koła łowieckiego „Bażant” i problem kłusownictwa w gminie.
h) Gospodarka rybna
ROM: Na wypoczynek i ryby do Rudy Różanieckiej = poz. 590
2186. RYBY i prezydent. Nowiny 1995 nr
248 s. 8, il.
M. in. Gospodarstwo Rybne w Zaklikowie, woj.
tarnobrzeskie.
2187. SZELIGA ZDZISŁAW: Wielkie łowy.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 295 s. 3.
Stawy hodowlane karpia w Starzawie, woj. przemyskie i sprzedaż ryb.
WISŁOK: rola rzeki w krajobrazie... = poz.
555
131
G o s p o d a r k a r y b n a zob. też poz.
593
2195. RAK R[OMAN]: Tam, gdzie rządzą
kobiety. Kur. Podkarp. 1995 nr 10 s. 3.
Spółdzielczość w Korczynie.
6. HANDEL. SPÓŁDZIELCZOŚĆ.
USŁUGI. ŻYWIENIE ZBIOROWE
a) Handel. Spółdzielczość
2196. RAUS ANDRZEJ: Szansa na dobry
interes. Nowiny 1995 nr 206 dod. Sąsiedzi nr
11 s. I, il.
III Euroregionalne Targi Turystyczne w Krośnie.
Woj. k rośnieńsk ie
2197. STRUŚ MARIAN: Naiwność nie ma
granic. Nowiny 1995 nr 73 s. 4, rys.
2188. AG: Agro-Bieszczady po raz trzeci.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 134 s. 1.
Działalność prywatnego Biura InformacyjnoKonsultacyjno-Handlowego „Mexlux” w gminie
Zarszyn.
Targi rolno-spożywcze w Lesku.
2189. AG: Nagrodzono wódkę i nowe technologie. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 124 s. 3. *
GORCZYCA ANNA: „Kontakt ‘95”, czyli dla
każdego coś dobrego. Tamże: nr 209 wkładka
s. I, il.
2198. WOŹNIAK GRAŻYNA: Żywnościowe buble. Nowiny 1995 nr 38 s. 4.
Kontrole PIH w woj. południowo-wschodnich.
Woj. przemysk ie
Także: Tamże nr 211 s. I, il.
Krośnieńskie targi.
2190. E.K.: Hala targowa dzieli handlowców. Nowe Podkarp. 1995 nr 47 s. 5. * KOJ:
Dwukrotne przebicie. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 158 s. 4.
Hala targowa w Sanoku.
2191. GORCZYCA EWA: Świdnik targowy. Nowiny 1995 nr 230 dod. Sąsiedzi nr 12
s. II.
Wystawcy z Krosna i Strzyżowa, woj. rzeszowskie, na imprezie euroregionalnej na Słowacji.
2192. J.A.: Komputery w tartaku. Tyg. Kroś.
1995 nr 5 s. 4, il.
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
„PRODREW” w Bieczu.
2193. JUCHA STANISŁAW: Nasze okno
na świat. Rozm. (czak): Dz. Pol. 1995 nr 119
s. 45.
Także: Tamże 1995 nr 121 s. 19.
2194. (st): VII Targi Euroregionalne. Dz.
Pol. 1995 nr 207 s. 28.
Krosno.
POZAROLNICZE przedsięwzięcia gospodarcze na obszarze wiejskim... = poz. 1363
132
2199. BEK WIESŁAW: Zażalenie do „Nie”.
Życie Przemys. 1995 nr 22 s. 5, il.
Miejski bazar w Lubaczowie.
2200. NICPOŃ HENRYK: Prohibicję
uchwalili na trzeźwo. Szatand. Młod. 1995 nr
158/159 s. 7.
Sprzedaż alkoholu w gminie Jarosław.
IV Targ i nad Sanem w Przemyślu
2201. MŁYNARSKI JANUSZ: Kontrakty,
wystawy, konkursy. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 220 s. 7, il.
2202. MŁYNARSKI JANUSZ: Targi nad
Sanem. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 57 wkładka s. I.
2203. SZELIGA ZDZISŁAW: Dla każdego
coś ciekawego. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 266
s. 8, il.
Także: Nowiny 1995 nr 222 s. 4.
2204. SZELIGA ZDZISŁAW: „Wstęga Sanu”
dla najlepszych. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 132
s. 6, il.
Także: Nowiny 1995 nr 110 s. 2; Życie Przemys.
1995 nr 23 s. 2.
2205. (wab): W kręgu samochodów. Nowiny 1995 nr 231 s. 6, il.
WOŹNIAK G.: Żywnościowe buble = poz.
2198
Mię dzy naro dowe Targ i „ Brama
Przemyska” w Przemyślu
2217. ZS: Przyciągnąć wystawców i publiczność. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 202 dod.
Giełda Galicyjska s. I, il.
2206. (jac): Powrót „Bramy”. Życie Przemys. 1995 nr 56 s. 4, il.
Woj. rzeszowsk ie
2207. NICPOŃ HENRYK: Ostra gra o targi w Przemyślu. Sztand. Młod. 1995 nr 228
s. 10, il.
2218. ADAMSKI ANTONI: Hala meblowowidowiskowa. Nowiny 1995 nr 236 s. 12, il.
2208. SZELIGA ZDZISŁAW: Pod starym
szyldem. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 260 s. 6, il.
2219. ADAMSKI ANTONI: W Rzeszowie
będzie „Europa”. Nowiny 1995 nr 176 s. 12, il.
2209. SZELIGA ZDZISŁAW: U nas zawsze
diabeł zamiesza... Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
278 s. 3, rys.
Również dotyczy „Targów nad Sanem”.
Wiel ka Giełd a Ga lic yjska
w Jarosław iu
2210. BURZMIŃSKI WACŁAW: Poszukujący kontrahentów. Nowiny 1995 nr 78 dod.
Biznes nr 16 s. I.
2211. BURZMIŃSKI WACŁAW: Ruch na
giełdzie. Nowiny 1995 nr 186 dod. Sąsiedzi
nr 10 s. II.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 207 s. 3.
2212. (EMP): Wyróżnienia dla najlepszych.
Dz. Pol. 1995 nr 128 s. 20.
2213. KŁAK-ZARZECKA EWA: Wielki
jarmark różności. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
278 s. 7, il.
2214. SZELIGA ZDZISŁAW: Rekordowa galicyjska. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 57
wkładka s. I.
Także: Życie Przemys. 1995 nr 10 s. 2.
Handel na hali na Podpromiu w Rzeszowie.
Nowoczesne centrum handlowo-usługowe w
Rzeszowie.
2220. BARDZIEJ dealer niż sprzedawca.
Nowiny 1995 nr 251 s. 11.
„Elmet” w Rzeszowie zajmujący się handlem artykułami technicznymi i elektrotechnicznymi.
2221. BARYLANKA JOLANTA: Rzeszów
Poznaniem Wschodu. Zamów. Publicz. 1995 nr
27 s. 9 dod. spec. Województwo Rzeszowskie.
Imprezy handlowe w Rzeszowie.
2222. DRATH MARCIN: Centrala za 400
tys. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 250 s. 1.
Prywatyzacja Centrali Nasiennej w Rzeszowie.
2223. DRATH MARCIN: Pierś na medal.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 146 s. 3, il.
Międzynarodowe Targi InterRes „Agropol” w
Rzeszowie.
2224. (EMP): Wojewoda przekształca. Dz.
Pol. 1995 nr 45 s. 18.
Prywatyzacja przedsiębiorstw o charakterze
handlowym w województwie.
2225. EUROPEJSKIE centrum handlowe.
Nowiny 1995 nr 243 s. 1, il.
Centrum Handlowe „Europa II” w Rzeszowie.
2215. SZELIGA ZDZISŁAW: Wielka Galicyjska. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 126 s. 5.
GORCZYCA E.: Svidnik targowy = poz.
2191
2216. WAREJKO WIESŁAW: Jubileusz
Giełdy Galicyjskiej. Pogranicze 1995 nr 35 s.
1, 4, il.
2226. DM: Produkcja i usługi na wsi. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 240 s. 8, il.
VI Rzeszowska Giełda Towarowa „Boguchwała ‘95”.
133
2227. JS: Wystawy w „Polamie”. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 142 wkładka s. I, il.
Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe
i Spożywcze „Agropol ‘95” i Targi Opakowań „GalOpal” w Rzeszowie.
2228. KRUCZEK MAREK: „Plac Balcerowicza” po kontroli. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
210 s. 2.
Bazar w Rzeszowie.
2229. LENIART JERZY: Nie będę kandydował na prezydenta RP. Nowiny 1995 nr 4
s. 1, 3, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 4 s. 2, il.
Otwarcie w Rzeszowie salonu wyrobów firmy
Curtis International, produkującej telewizory.
2230. LIPSKI STANISŁAW: Nowoczesna
Giełda. Nowiny 1995 nr 65 s. 4, il.
Centrum Handlu Hurtowego w Rudnej Małej.
2231. MAJKA DANUTA: Z korzyścią dla
strefy. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 233 s. 9.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 235 s. 3.
I Mieleckie Targi Wielobranżowe.
2232. MAŁEK ADAM: Duszący niepokój.
Nowiny 1995 nr 51 s. 1–2; nr 52 s. 2.
Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „Kolor – Metal – bis” w Rzeszowie.
2233. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Gminnej
Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej w Błażowej. – Błażowa: Gminna Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna, 1995. – 46 s.: faks., fot.,
portr.; 30 cm
Zawiera: 50 lat Gminnej Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej w Błażowej / Jan Graboś.
Transport się rozwijał / Tadeusz Chuchla. 40 lat
za ladą sklepową / Władysław Chimka. Moje
wspomnienia ze spotkania z „Samopomocą
Chłopską” / Tadeusz Bator. Przeżyłem chwile
radości i smutku / Edward Chyłek. Zacząłem
od kasjera / Edward Dodolak. Los mnie nie
rozpieszczał / Marian Drewniak. Z perspektywy
26 lat... / Mieczysław Jakubczyk. Nie zapomnę
długich kolejek! / Helena Kałucka. Odpędzałem natrętne żaby... / Teofil Kawalec. Było
biednie, ale solidnie / Ludwik Kołodziej. Wyrazy wdzięczności od Księdza Dziekana / ks.
Adolf Kowal. Udało mi się do czegoś dojść /
134
Jan Kozdraś. W poszukiwaniu pracy i chleba /
Cecylia Mentel. Nie narzekałem na brak pracy / Eugeniusz Mentel. Żeby chleba nie brakowało / Adolf Paściak. Pracowałam na wielu
stanowiskach / Maria Róg. Wspomnienia z
działalności ruchu spółdzielczego na terenie Błażowszczyzny / Ferdynad Rybka. Spółdzielnia w Błażowej obroniła się / Jerzy Rybka. W służbie... naszego chleba powszedniego
/ Marian Sobczyk. 33 lata w Radzie Nadzorczej
/ Tadeusz Sowa. Wrócić myślami w przeszłość
/ Stanisław Surmacz. Szczęść Wam Boże! / Maciej Wyskiel. Klienci zawsze znaleźli dobre słowo... / Józefa Zawiło.
Historia spółdzielni i wspomnienia związanych
z nią osób.
2234. SOCJALIZM na własność. Nowiny
1995 nr 199 s. 6, il.
Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym
„Agroma” w Rzeszowie.
2235. STRUDER wspiera. Nowiny 1995 nr
217 dod. Biznes nr 44 s. II.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Kazex” w Rzeszowie.
2236. SZENBORN MAREK: Haczyk na
prezesa. Cz. 2. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 88
s. 3, il.
PSS „Społem” w Leżajsku.
Pocz. zob. „Bibliografia województw krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1994” poz. 2141.
2237. VI [SZÓSTA] Rzeszowska Giełda
Towarowa „Boguchwała ‘95”: informator:
wykaz firm uczestniczących w giełdzie. – Boguchwała: Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
1995. – 52 s.; 21 cm
2238. WARZOCHA ADAM: Nie będziemy
sobie skakać do oczu. Nowiny 1995 nr 227
dod. Biznes nr 46 s. II, il.
Założenie Stowarzyszenia Obrotu Nieruchomościami w Rzeszowie.
2239. ZGRABNA i powabna. Nowiny 1995
nr 179 s. 6, rys.
Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Handlu Artykułami Technicznymi „Elmet”
Małop olska Giełd a
R olno-Towarowa
w Rzeszow ie
2240. J.N.: Giełda nadziei. Grom. Rol. Pol.
1995 nr 16–18 dod. Grom. Małop. nr 8/9 s.
I, III.
2241. (js): Makrohandel. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 9 s. 3.
2242. KRYŃSKI ZDZISŁAW: Rusza giełda. Rozm. Krystyna Boroń. Głos Rzeszowa
1995 nr 8 s. 14.
2242a. LONCZAK JÓZEF: Zaręczyny. Nowiny 1995 nr 178 dod. Biznes nr 36 s. II, il.
Sandomierza. Nowiny 1995 nr 54 dod. Biznes
nr 11 s. I, il.
Także: Nowiny 1995 nr 219 s. 3.
Spółka „Giełda Ziemi Sandomierskiej” w Sandomierzu.
2250. BORZĘCKI JAN ADAM: Targ czasowo uratowany. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 1 s. 6.
* TENŻE: Kukułcze jajo. Tamże nr 27 s. 5, il.
* Koz: Targowisko pełne dziur i afer. Nowiny
1995 nr 144 dod. Biznes Nowiny nr 29 s. II.
Targowisko w Sandomierzu.
2251. BORZĘCKI JAN ADAM: Upadek
imperium. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 22 s. 7, il.;
nr 23 s. 1, 7, il.; nr 25 s. 1, 7. * TENŻE: Sprawna niepełnosprawność. Tamże nr 45 s. 1, 5.
2243. (nn): Giełda coraz bliżej. Nowiny
1995 nr 77 s. 2.
Przedsiębiorstwo Dystrybucji Węgla Kamiennego w Janowie Lubelskim.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 92 wkładka s. I.
2252. (jam): Prezes przepadł, długi zostały.
Nowiny 1995 nr 230 s. 1, 3.
2244. NIEBUDEK JAN: Giełda nadziei.
Nowiny 1995 nr 24 dod. Biznes nr 5 s. I, il.
2245. (Rz): Giełda Małopolska w Rzeszowie. Trybuna 1995 nr 94 s. 11.
2246. (raw): Akcje Małopolskiej Giełdy
Rolno-Twarowej. Nowiny 1995 nr 124 dod.
Biznes nr 25 s. II, il.
2247. STACHÓW JÓZEF: Spółka hurtowa.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 45 wkładka s. I.
WOŹNIAK G.: Żywnościowe buble = poz.
2198
Woj. t ar nobrzesk ie
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KIM”
w Stalowej Woli.
2253. MALICKI WOJCIECH: Nowa Dęba
z Daewoo. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 45 s 5, il.
Spółdzielnia Inwalidów “Zjednoczenie” w Nowej Dębie.
2254. MALICKI WOJCIECH: Szlachcic na
zagrodzie. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 16 s. 4.
Likwidacja Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Iwaniskach.
2255. NICPOŃ HENRYK: Petycja kupców
obwoźnych. Sztand. Młod. 1995 nr 199/200
s. 7, il.
Bazary w Stalowej Woli.
2248. BOROWY JAN: Dynamit w pawilonach. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 17 s. 5, il.
2256. (si): Międzynarodowa giełda w Sandomierzu? Nowiny 1995 nr 149 s. 3.
Lokalizacja pawilonów handlowych na osiedlu
Wzgórze w Ożarowie.
2257. SKALSKA JANINA: Kto tu rządzi?!
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 35 s. 5, il.
2249. BORZĘCKI JAN ADAM: Giełda z
pytajnikiem. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 28 s. 1,
6. * PANFIL TOMASZ: Giełda szans. Rozm.
Jan A. Borzęcki. Tamże nr 36 s. 1, 4, portr. *
BORZĘCKI J. A.: Giełdowa gra. Tamże nr 45
s. 1, 6. * TENŻE: Prezes ma głos. Tamże nr
46 s. 1, 7. * NIEBUDEK JAN: Na giełdę do
Spory wokół targowiska w Tarnobrzegu.
SZELIGA Z.: U nas zawsze diabeł zamiesza... = poz. 2209
2258. TRZASKA BOGUMIŁA: II Nadwiślańskie Targi Kooperacji Tarnobrzeg ’95.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 9 s. 1, 5, il.
135
2259. TRZASKA BOGUMIŁA: Smutek
„kooperacji”. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 43 s. 5, il.
III Nadwiślańskie Targi Kooperacji – Tarnobrzeg ’95.
2260. UMIŃŚKI J.: Stalowa Wola – miasto
targowe. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 28 s. 1, 5, il.
Impreza handlowa.
WOŹNIAK G.: Żywnościowe buble = poz.
2198
H a n d e l zob. też poz. 57, 177, 180, 2707,
3203
b) Usługi
2261. BOŻEK ROBERT: Komputerowy znak
zapytania. Rozm. Małgorzata M. Rygiel. Kur.
Podkarp. 1995 nr 21 s. 7, portr.
Firma software’owa „Gal-Soft” w Krośnie.
2262. DYTKA ZYGMUNT: Bliżej klienta.
Rozm. Antoni Adamski. Nowiny 1995 nr 3 s.
3, portr.
Dotyczy towarzystw ubezpieczeniowych w Rzeszowie.
2268. NIERODA JAN: Od lat pilnują
szwajcarskich banków. Rozm. Iwona Hajnosz. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 169 wkładka
Finanse nr 7 s. II, il.
Regionalna Firma Ochroniarska „Group 4 Polska” w Rzeszowie.
2269. OLSZEWSKA B.: Weekend w Słonnem. Pogranicze 1995 nr 36 s. 4.
Towarzystwo Ubezpieczeniowe „TUK”.
2270. RYBAK LUCYNA: Zaufać TUW.
Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Kur. Podkarp.
1995 nr 18 s. 8.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Rzeszowie.
2271. SIWAK STANISŁAW: Pod niebem
Iranu i Sudanu. Nowiny 1995 nr 187 s. 4, il.
Zakład Usług Agrolotniczych w Mielcu.
U s ł u g i zob. też poz. 2132, 2252, 2707
Oddział Okręgowy Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń S.A. w Rzeszowie.
c) Żywienie zbiorowe
2263. GUBERNAT ANDRZEJ, SZENBORN
MAREK: Polmozgrzyt. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 99 s. 1, il. * ROGALSKI KRZYSZTOF, HOMIŃSKI PAWEŁ: Polmozbyt Rzeszów. Nowa
Europa 1995 nr 218 s. 19, tab.
2272. (AC): „Retman” na psy? Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 33 s. 7. – Polem. SIUTA BOŻENA:
Nie było afery. Tamże nr 37 s. 3.
2264. JAKUBOWICZ MAREK: Sto lat tradycji! Nowiny 1995 nr 54 s. 8, il.
Zakład rzemieślniczy oprawy obrazów rodziny
Deręgów w Rzeszowie.
2265. Lil.: Gdzie jest „złota rączka”? Życie
Przemys. 1995 nr 18 s. 9, rys.
Zakłady usługowe w Przemyślu.
2266. MASA krytyczna zmian. Nowiny
1995 nr 55 s. 8, il.
Prywatyzacja „Polmozbytu” w Rzeszowie.
2267. MICHALCZYK JANUSZ, MAJKA
DANUTA: Zanim cię okradną, spalą lub zabiją. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 94 s. 5.
136
Prywatyzacja restauracji „Retman” w Ulanowie,
będącej własnością Gminnej Spółdzielni SCh, woj.
tarnobrzeskie.
2273. MATUSZ JÓZEF: Disco marzenie.
Nowiny 1995 nr 211 s. 12, il.
Kawiarnia „Disco Marzenie” w Rzeszowie.
2274. MOTYKA JANUSZ: Bezalkoholowe
ogródki. Dz. Pol. 1995 nr 99 s. 24.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 100 s. 1, rys.
Protest restauratorów z Przemyśla.
2275. SOŁEK JAN: Kaskada Club. Życie
Przemys. 1995 nr 26 s. 5, il.
Karczma „Kaskada Club” w Jarosławiu.
7. FINANSE
a) Histor i a
2276. BASTA JAN: Materiały do dziejów
bankowości w archiwach Polski południowo-wschodniej. Pr. Hist. Arch. 1995 t. 3 s.
43–53.
2277. DOLECKI MACIEJ: Ukraińskie instytucje kredytowe w Przemyślu w latach
1894–1945. Rocz. Hist.-Arch. 1995 t. 10 s.
[149]–159.
2278. ŁAZAR ADAM: Kasa Stefczyka w
Płazowie. Oprac... Pogranicze 1995 nr 34 s. 2.
Pocz. XX w. Woj. przemyskie.
b) Z agadnieni a wsp ółczesne
Woj. k rośnieńsk ie
2279. (czak): Kredyty dla swoich. Dz. Pol.
1995 nr 2 s. 7. * (czak): Wszyscy zadowoleni.
Tamże nr 6 s. 5. * (czak): Sprzedaż po 6 godzinach kłótni. Tamże nr 18 s. 5.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 2 s. 1; Nowiny
1995 nr 2 s. 2.
Bank Spółdzielczy w Krośnie.
2280. DEMONY w Banku Spółdzielczym.
Nowe Podkarp. 1995 nr 3 s. 7. – Odp. BATA
ARTUR: Demonów przemijanie. Tamże nr 4
s. 6; Polem. MAŁEK JADWIGA: Demonów
przemijanie. Tamże.
Dotyczy Banku Spółdzielczego w Krośnie.
Pocz. zob. „Bibliografia województw krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego
1994” poz. 2161.
2281. OLBRYCHT KRZYSZTOF: „Nie jestem demonem”. Nowe Podkarp. 1995 nr 1 s.
13. – Polem. BATA ARTUR: Demonom do
rozumu. Tamże nr 2 s. 6, rys.
Bank Spółdzielczy w Krośnie.
2282. P.P.: Były sobie banki. Grom. Rol. Pol.
1995 nr 3 dod. Grom. Małop. nr 2 s. I.
Banki spółdzielcze w Miejscu Piastowym i w
Krośnie.
2283. R.M.: Zachód we Wschodnim. Nowe
Podkarp. 1995 nr 11 s. 3.
Krośnieński Oddział Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A.
2284. ROGOWSKI JAN: Efekty działalności kredytowej Banku Spółdzielczego w Jaśle.
Probl. Zagosp. Ziem Górs. 1995 z. 39 s. 65–75,
Summ., Rez.
2285. ROMAN STANISŁAW: Bliżej mieszkańców. Rozm. Red. Kur. Podkarp. 1995 nr 9
s. 6, portr.
Wójt gminy Korczyna na temat budżetu gminy.
2286. (si): Kapitału nie brakuje. Nowiny
1995 nr 72 s. 2.
Przekształcanie banków spółdzielczych w woj.
południowo-wschodnich.
2287. SOŁTYS JÓZEF: Bank dla ludzi. Rozm.
Roman Rak. Kur. Podkarp. 1995 nr 19 s. 7.
Bank Spółdzielczy w Bieczu.
Woj. przemysk ie
2288. BEK WIESŁAW: Grawitacja na krawędzi. Życie Przemys. 1995 nr 23 s. 9.
Bank Spółdzielczy w Cieszanowie.
2289. CYCHOL DARIUSZ: Jarosławski wał.
Pogranicze 1995 nr 27 s. 1, 12.
TOŻ: Nie 1995 nr 25 s. 6, il.
Oddział Banku Depozytowo-Kredytowego w
Jarosławiu.
2290. DZIKI STANISŁAW: 41 lat PKO BP
w Jarosławiu. Rozm. Lidia Kopisz. Pogranicze
1995 nr 23 s. 2.
2291. (Jas): Budżet kompromisu. Życie Przemys. 1995 nr 7 s. 3, il.
Budżet miasta Przemyśla w 1995 r.
2292. (Jas): Nasze :Las Vegas. Życie Przemys. 1995 nr 46 s. 3, il.
Polski Bank Inwestycyjny S.A. filia w Jarosławiu.
2293. KŁAK-ZARZECKA EWA: Liczenie
gminnych pieniędzy. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 278 s. 7.
Projekt budżetu miasta Jarosławia.
137
2294. KŁAK-ZARZECKA EWA: Siódmy
bank. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 294 s. 3.
Woj. rzeszowsk ie
Filia Wschodniego Banku Cukrownictwa w Jarosławiu.
2303. DRATH MARCIN: Zdalne sterowanie kontem. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 169
wkładka Finanse nr 7 s. I, il.
2295. KŁONCZYŃSKA DANUTA: O kredytach i bankach. Rozm. Romuald Borysławski. Pogranicze 1995 nr 10 s. 5, portr.
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie.
2296. (maj): Bankowa przelewanka. Nowiny 1995 nr 120 s. 1.
Oddział Banku Depozytowo-Kredytowego w
Jarosławiu.
2297. MAZURKIEWICZ ANDRZEJ [TADEUSZ]: Samo nic nie przejdzie. Rozm. Andrzej Zagórski. Nowiny 1995 nr 40 s. 8.
Wiceburmistrz Jarosławia o problemach finansowych miasta.
2298. MŁYNARSKI JANUSZ: Impuls i
elixir. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr169 wkładka
Finanse nr 7 s. 1. * (pk): Dynamiczny i bezpieczny. Życie Przemys. 1995 nr 25 s. 7. * (d):
Nowy bank w Przemyślu. Tamże nr 38 s. 3, il.
Inwest-Bank S.A. oddział w Przemyślu.
2299. (N): Wschodni przyczółek. Nowiny 1995 nr 111 s. 1, il. * (pko): Wejście BSK.
Życie Przemys. 1995 nr 23 s. 3. * Z.S.: Zanim
zarobili złotówkę. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
139 wkładka Finanse s. 1.
Otwarcie Oddziału Banku Śląskiego w Przemyślu.
2300. NYCZEK MIECZYSŁAW: „Rolbank”
w opałach. Nowiny 1995 nr 42 s. 1, 3. * SZELIGA ZDZISŁAW: „Rolbank” otwarty. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 66 wkładka s. I, il.
Oddział Banku Rozwoju Rolnictwa „Rolbank”
S.A. w Przemyślu.
2301. (pko): Prężne biuro. Życie Przemys.
1995 nr 26 s. 3.
Biuro Maklerskie Banku Depozytowo-Kredytowego w Przemyślu.
(si): Kapitału nie brakuje = poz. 2286
2302. WARZOCHA ADAM: Korzystna
upadłość. Nowiny 1995 nr 130 s. 2.
Upadłość Banku Spółdzielczego w Zarzeczu.
138
Nowe usługi w Banku Przemysłowo-Handlowym w Rzeszowie.
2304. (EMP): To nie jest budżet marzeń.
Dz. Pol. 1995 nr 43 s. 18.
Budżet woj. rzeszowskiego na 1995 rok.
2305. (L): Największy zysk. Nowiny 1995
nr 83 s. 3.
Jubileusz Banku Handlowego w Rzeszowie.
2306. (maj): BOŚ w prokuraturze. Nowiny
1995 nr 122 s. 3.
Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
2307. MATUSZ JÓZEF F.: Pieczęcie fortuny. Nowiny 1995 nr 17 s. 1–2.
Dotyczy rzeszowskich inwestorów zamieszanych w prywatyzację Banku Śląskiego.
2308. (nn): Zaglądanie do gminnej kasy.
Nowiny 1995 nr 178 dod. Biznes nr 36 s. II.
Dotyczy budżetów gmin woj. rzeszowskiego.
2309. (raw): Dzieci ministra finansów. Nowiny 1995 nr 10 s. 1. * (sl): Długa droga do
Banku Regionalnego. Tamże nr 222 s. 4.
Dotyczy utworzenia banku w Rzeszowie.
(si): Kapitału nie brakuje = poz. 2286
2310. SEMEN JERZY: Przeszkolimy ukraińskich bankowców. Rozm. Stanisław Siwak.
Nowiny 1995 nr 23 s. 4.
Kredyt-Bank S.A. Oddział w Rzeszowie.
2311. SZENBORN MAREK, GUBERNAT
ANDRZEJ: Gorąca sesja. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 45 s. 1.
Także: Nowiny 1995 nr 38 s. 1–2, il.
Budżet Rzeszowa.
2312. TABASZ MICHAŁ WŁADYSŁAW:
Bank bliżej wsi. Rozm. Stanisław K. Dziedzic.
Grom. Rol. Pol. 1995 nr 10 s. 1, 3, portr. * TABASZ W. M.: Zaufany i elastyczny partner.
Rozm. S. K. Dziedzic. Wieści 1995 nr 4 s. 5,
portr. * (EMP): Powstanie Bank Regionalny?.
Dz. Pol. 1995 nr 76 s. 17.
2313. WÓJCIK ZBIGNIEW K.: Wyroki forują sądy nie Izba. Rozm. Jaromir Kwiatkowski. Nowiny 1995 nr 51 s. 3.
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
Ga lic yjsk i Tr ust
Kapit ałowo-Inwest yc yjny
w Rzeszow ie
2314. BIEL TOMASZ: Czy wierzyciele odzyskają pieniądze? Nowa Europa 1995 nr 107
s. 16.
Także: Trybuna 1995 nr 109 s. 4; Dz. Pol. 1995
nr 77 s. 21.
2315. (EMP): 200 miliardów na rachunkach. Dz. Pol. 1995 nr 40 s. 16.
2316. FISCHER MACIEJ: Trust chce oddać
pieniądze, ale sam nie wie jakie. Życie Warsz.
1995 nr 38 s. 5.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 35 s. 26.
2323. MATUSZ J[ÓZEF F.]: GTKI – ścianą
płaczu. Nowiny 1995 nr 35 s. 4.
2324. MATUSZ J[ÓZEF F.]: Płacz i zgrzytanie zębów wierzycieli GTKI. Nowiny 1995
nr 36 s. 3, il.
2325. MATUSZ J[ÓZEF F.]: Topniejące
szanse. Nowiny 1995 nr 73 s. 3.
Także: Trybuna 1995 nr 88 s. 4.
Dotyczy upadłości.
2326. MATUSZ JÓZEF F.: Trust zawiedzionych ...nadziei. Sztand. Młod. 1995 nr 83 s. 6.
2327. WARZOCHA ADAM: Galicyjski
spór kapitałowo-inwestycyjny. Prawo i Życie
1995 nr 21 s. 6, il.
2328. WARZOCHA ADAM: Tajemniczy
właściciel GTKI. Czas Krak. 1995 nr 28 s. 3.
Także: Nowiny 1995 nr 25 s. 2.
2329. WARZOCHA ADAM: W majestacie
prawa. Nowiny 1995 nr 30 s. 4.
2330. ZATORSKI RYSZARD: „Fenix” z...
popiołów GTKI? Trybuna 1995 nr 155 s. 11.
2317. KITTEL BERTOLD: Wielkie oszustwo. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 21 s. 3.
Pier wszy Komerc yjny B an k
w Lublinie. O ddzi ał w Rzeszow ie
2318. KOTARBA STANISŁAW: Z biznesu
do aresztu. Rozm. Janusz Klich. Gaz. Krak.
1995 nr 149 s. 19, il.
2331. JAKUBOWSKI SZYMON: Wyłudzone miliardy. Dz. Pol. 1995 nr 48 s. 18.
Główny udziałowiec.
2319. (maj): Mafia upomina się o swoje.
Nowiny 1995 nr 59 s. 1–2.
Dotyczy upadłości.
2320. MAJKA DANUTA, STACHÓW JÓZEF: Biznes Trust. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
73 s. 1, rys.
2321. MATUSZ JÓZEF F.: Droga do fortuny i więzienia. Nowiny 1995 nr 45 s. 1, 3, rys.
Także: Rzeczpospolita 1995 nr 53 s. 16.
2332. SZENBORN MAREK, GUBERNAT
ANDRZEJ: Tajny protokół. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 100 s. 1.
Kontrola NIK-u w Pierwszym Komercyjnym
Banku w Rzeszowie.
2333. WARZOCHA ADAM: Pierwszy Komercyjny w akcji. Nowiny 1995 nr 41 s. 4.
Rzeszowski Oddział Pierwszego Komercyjnego
Banku w Lublinie.
M. in. Rzeszowski Oddział Galicyjskiego Trustu
Kapitałowo-Inwestycyjnego.
Woj. t ar nobrzesk ie
2322. MATUSZ JÓZEF F.: Grobelni numer
dwa. Nowiny 1995 nr 90 s. 1–2.
BĄK A.: Gminny front budowlany = poz.
1317
139
2334. CAPIGA ANDRZEJ: Poręczył swój
koniec. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 21 s. 1, 5. – Polem. PALEŃ ZYGMUNT, Tamże nr 29 s. 5.
– Odp. Red.; Tamże
Bank Spółdzielczy w Nisku.
WRÓBEL Z.: Robić swoje = poz. 1339
F i n a n s e zob. też poz. 2591, 3331, 3351,
3358, 3362, 3375–76
— historia 1059
2335. HEBA SZYMON: Granice wytrzymałości. Rozm. Anna Kot. Tyg. Nadwiśl. 1995
nr 15 s. 6, portr. – (Samorządy w działaniu)
8. KOMUNIKACJA. TRANSPORT.
ŁĄCZNOŚĆ
Burmistrz Ćmielowa na temat swojej kadencji
i budżetu gminy.
a) Komunikacja. Transport
2336. (jam): Radosne kredytów branie. Nowiny 1995 nr 122 s. 1, 3.
a) Histor i a
Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli.
2337. (km): Finansistą z przeszłością? Nowiny 1995 nr 96 s. 4.
Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie. Filia
w Opatowie.
2338. KOZICKI ANDRZEJ: Wojna z bankiem i innymi. Nowiny 1995 nr 120 s. 4, rys.
* TWARDOWSKI JÓZEF: Przekręt z 32 milionami. Tamże nr 196 s. 4.
2342. DAROCHA MIECZYSŁAW: Szlakami kolejek wąskotorowych w Bieszczadach.
Bieszczad 1995 R. 3 s.109–134, il., mapki.
Odtworzenie przebiegu dawnych tras bieszczadzkich kolejek wąskotorowych i ich rys historyczny.
2343. FRYC STANISŁAW
Z dziejów lotniska w Krośnie w latach
1928–1945 / Stanisław Fryc. – Krosno, 1995.
Spór sądowy właściciela firmy „Tapex” z Bankiem Spółdzielczym w Stalowej Woli.
Rec. KACZOR JAN, Kur. Podkarp. 1995 nr 2 s.
4; TULIK JAN, Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 66 s. 3.
2339. KRZOSEK TADEUSZ: Cięcia w budżecie. Rozm. Andrzej Capiga. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 36 s. 6, portr.
2344. GOŁĘBIOWSKI JERZY: Koncepcje
rozbudowy sieci kolejowej w Centralnym
Okręgu Przemysłowym u schyłku lat trzydziestych. Pam. Sand. 1995 t. 2 s. 87–104,
mapki, tab.
Gmina Modliborzyce.
MICHAŁEK H.: Duże problemy małej
gminy = poz. 1329
2340. PINTAL WACŁAW: Miasto biednieje. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 11 s. 6.
Projekt budżetu Tarnobrzega na 1995 r.
(si): Kapitału nie brakuje = poz. 2286
SIEMBIDA J.: Rozważanie o budżecie =
poz. 1335
2341. SZENBORN MAREK: Beton niejedno ma imię. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 8 s.
3. – Polem. TWARDOWSKI JÓZEF: Beton
niejedno ma imię. Nowiny 1995 nr 10 s. 3.
Pocz. zob. „Bibliografia województw krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1994” poz. 2211.
140
M. in. woj. południowo-wschodnie.
2345. KUSIBA JÓZEF: Lotnicze Podkarpacie. Nowe Podkarp. 1995 nr 34 s. 12, portr.
Z historii lotnictwa w Krośnie.
2346. RAKUŚ ANNA: Wsiąść do pociągu...
Głos Rzeszowa 1995 nr 7 s. 15–16, il.
Historia kolei w Rzeszowie.
b) Z agadnieni a wsp ółczesne
O pracowani a dot yczące
c ałoś ci reg ionu
2347. AN: Stan chronicznej biedy. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 289 s. 2.
Utrzymanie i konserwacja dróg.
2348. CYREK PIOTR: Tragiczny bilans.
Nowiny 1995 nr 6 s. 1, 3, il. * TENŻE: Śmierć
wciąż zbiera żniwo. Tamże nr 202 s. 6, il.
Wypadki drogowe.
2349. LONCZAK J[ÓZEF]: Miasta czekają na obwodnice. Nowiny 1995 nr 138 s. 1–2.
* (Ad, Mik): Obwodnice w sferze marzeń.
Tamże nr 176 s. 3.
Budowa obwodnic.
2350. MATOSZKO KRYSTYNA: Betonowe czy bitumiczne? Nowiny 1995 nr 100 dod.
Biznes nr 21 s. II, il. * LENIART JERZY: Autostradą do Europy. Tamże nr 198 s. 1–2.
Dotyczy budowy autostrad w woj. południowowschodnich.
Woj. k rośnieńsk ie
2351. (al): Temat główny: drogi. XI Sesja
Rady Miasta w Ustrzykach Dolnych. Gaz.
Bieszcz. 1995 nr 14 s. 5.
Dotyczy miasta i gminy.
2352. ATLAS JANUSZ: Czerwony szlaban
nad Soliną. Motor 1995 nr 35 s. 5. *��������
KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Myto nad Soliną. Prawo i
Życie 1995 nr 25 s. 25, il. * MIZERSKI SŁAWOMIR: Biznes na krowim łańcuchu. Czas
Krak. 1995 nr 118 s. 11.
Także: Gaz. Bieszcz. 1995 nr 9 s. 1.
Problem szlabanów stawianych przez prywatnych właścicieli działek na drodze publicznej do
przystani wodnej „Jawor” w Solinie.
2353. (b): Tragedia w Jaśle. Expr. Wiecz. 1995
nr 208 s. 1. * RAUS ANDRZEJ: Pijacka szarża
kierowcy fiata. Nowiny 1995 nr 173 s. 1–2.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 206 s. 1.
Dotyczy wypadku drogowego w Jaśle.
2354. (BH): Na ratunek bieszczadzkiej ciuchci. Dz. Pol. 1995 nr 67 s. 16. * E.K.: Pod znakiem
zapytania. Nowe Podkarp. 1995 nr 4 s. 1.
2355. GORCZYCA ANNA: Jedzie ciuchcia. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 104 s. 4, il. *
(Micz): Ostania stacja ciuchci. Expr. Wiecz.
1995 nr 178 s. 2.
Dotyczy bieszczadzkiej kolejki leśnej.
2356. (CZAK): Do autostrady w gumiakach. Dz. Pol. 1995 nr 54 s. 18, il.
Utrzymanie dróg w woj. krośnieńskim.
2357. E.K.: Prywatyzacja czy prywata? Nowe
Podkarp. 1995 nr 21 s. 8. – Polem. ZIMKA
ROMAN: „Prywatyzacja czy prywata?” Tamże nr 24 s. 8.
Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej
w Krośnie.
2358. GORCZYCA ANNA: Podatki, wydatki i kiepskie drogi. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 76 s. 4. * RAUS ANDRZEJ: Ratujmy, co
jest. Nowiny 1995 nr 52 s. 1–2.
Stan dróg w woj. krośnieńskim.
2359. (jsl): Pod dyktando monopolisty.
Kur. Podkarp. 1995 nr 9 s. 4.
Komunikacja gminna w Miejscu Piastowym.
KARPATY Polskie: przyroda, człowiek i
jego działalność = poz. 533
2360. KOMORNICKI TOMASZ: Transgraniczne powiązania transportowe Polski południowo-wschodniej. Rozpr. i Monogr. Wydz.
Ekon. 1995 t. 7 s. 269–286, mapa, tab., bibliogr.,
Summ.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.
2361. KUBICKI WOJCIECH: Cisza w Bieszczadach. Trybuna 1995 nr 171 s. 8. * ZATORSKI RYSZARD: Tama dla bieszczadzkiej ciuchci. Tamże nr 186 s. 13.
Także: Tamże nr 302 s. 4.
Dotyczy wstrzymania przejazdów kolejki wąskotorowej w Bieszczadach.
2362. LONCZAK JÓZEF: Drogi na manowce. Nowiny 1995 nr 144 dod. Biznes Nowiny nr 29 s. I.
Zła kondycja dróg w woj. krośnieńskim i rzeszowskim.
2363. MATOSZKO KRYSTYNA: Powstaje
fortuna? Nowiny 1995 nr 194 s. 7, il.
Firma przewozowo-dostawcza „Polen Extrans”
w Sanoku.
141
2364. MĘKARSKA DOROTA: Wojna autobusowa. Nowiny 1995 nr 33 s. 6, il.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Sanoku.
2365. MUNIA ANNA: Krosno, dworzec
Wygwizdów. Tyg. Kroś. 1995 nr 12 s. 4.
Dworzec PKS w Krośnie.
2366. NICPOŃ HENRYK: Myto. Dz. Pol.
1995 nr 113 s. 16, rys. * (BH): Zawiłości prawno-geodezyjne. Tamże nr 116 s. 23. * (BH):
Kolejni właściciele drogi. Tamże nr 151 s. 20.
* (BH): „Prywatyzowanie” solińskiego zalewu.
Tamże nr 156 s. 5. * (BH): Szlaban przed sądem.
Tamże nr 218 s. 15.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 134 s. 12; nr 270 s. 10;
Expr. Wiecz. 1995 nr 118 s. 4; Kur. Podkarp. 1995
nr 20 s. 1, 6, il.; Nowe Podkarp. 1995 nr 27 s. 8, il.
Problem szlabanów stawianych przez właścicieli prywatnych działek na drodze publicznej do
przystani wodnej „Jawor” w Solinie.
2367. PAWLAK JANUSZ: Od rajdów do
karty rowerowej. Nowiny 1995 nr 246 s. 6, il.
Działalność PZM-otu w woj. krośnieńskim,
przemyskim i rzeszowskim.
2368. R.M.: Pieszo do autostrady. Nowe
Podkarp. 1995 nr 10 s. 5.
Drogownictwo woj. krośnieńskiego.
2369. ROWENCZAK IWAN: Struktury komunikacyjne strefy granicznej ukraińsko-polskiej (stan aktualny i perspektywy). Rozpr. i Monogr. Wydz. Ekon. 1995 t. 7 s. 287–291, bibliogr.,
Summ.
Na podstawie badań przeprowadzonych m. in.
w woj. krośnieńskim i przemyskim.
2370. RÓŻYCKI KRZYSZTOF: Droga Dopierały. Gaz. Krak. 1995 nr 132 s. 21, rys. *
SZWEDO HENRYK: Szlaban nad Soliną.
Sztand. Młod. 1995 nr 101 s. 7, il. * ZATORSKI RYSZARD: Szlaban do Soliny. Trybuna
1995 nr 150 s. 12.
Także: Czas Krak. 1995 nr 184 s. 2; Trybuna
1995 nr 114 s. 13
Dotyczy wykupu działki asfaltowej w gminie
Solina.
2371. RUDNICKA MAŁGORZATA: Ominąć Jasło. Nowiny 1995 nr 236 s. 7.
142
2372. (si): Bieszczady bez kolejki. Nowiny
1995 nr 148 s. 1, 3. * SIWAK STANISŁAW:
Ostatni kurs „Orient-Expresu”? Tamże nr
244 s. 5, il.
Bieszczadzka kolejka leśna.
2373. STRUŚ MARIAN: Myto nad Soliną. Nowiny 1995 nr 87 s. 1. * WARZOCHA
ADAM: Na pastwisku w Solinie. Tamże nr 96
s. 4, il. * STRUŚ M.: Tak pięknie mogło być.
Tamże nr 140 s. 3.
Także: Tamże nr 95 s. 1–2; nr 101 s. 2; nr 116 s.
1; nr 132 s. 1; nr 227 s. 2.
Sprawa opłat za przejazd drogą dojazdową do zalewu Solińskiego, pobieranych przez jej właściciela.
2374. SZENBORN MAREK: Solina zamknięta. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 102 s. 1,
rys. * SAJNUG DOROTA: Droga niezgody.
Tamże nr 139 s. 5, il. * SMOLARA LUCYNA:
Szlabany nad Soliną. Gaz. Krak. 1995 nr 164
s. 13, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 104 s. 1; nr 118
s. 1; nr 159 s, 1, il.; nr 272 s. 1.
Dotyczy pobierania opłat za przejazd drogą,
przez właścicieli prywatnych działek w gminie
Solina.
2375. TWARDOWSKI JÓZEF: Budujemy
mosty... Nowiny 1995 nr 240 s. 4, il.
Dotyczy remontu i modernizacji mostów w woj.
krośnieńskim, przemyskim i rzeszowskim.
Woj. przemysk ie
2376. AS: Wszystkie środki na Radymno.
Grom. Rol. Pol. 1995 nr 16/18 dod. Grom.
Małop. nr 8/9 s. IV. * (jb): Wszystkie środki
na Radymno. Nowiny 1995 nr 17 s. 2.
Dotyczy budowy obwodnicy wokół Radymna.
2377. Al-Bo: Autostrada na Wschód. Pogranicze 1995 nr 30 s. 3. * BORZĘCKI J[ACEK]: Medyka czy Korczowa. Nowiny 1995 nr 224 s. 1–2.
Plany budowy autostrady w woj. przemyskim.
2377a. BAŁDA WALDEMAR: Bańkoczyce
sentymentalne. Pogranicze 1995 nr 19 s. 9, il.
Stacja kolejowa Przemyśl-Bakończyce.
2378. BIERNAT STANISŁAW, HOP MARIAN, KOPKO MIECZYSŁAW: Jak utrzymać się w czołówce. Rozm. R[omuald] Borysławski. Pogranicze 1995 nr 30 s. 3, il.
Przedsiębiorstwo PKS w Przemyślu.
2379. BORZĘCKI JACEK: Jak naprawić
MZK? Nowiny 1995 nr 26 s. 7, il.
Miejski Zakład Komunikacji w Przemyślu.
2380. BORZĘCKI JACEK: Lepiej nie będzie. Nowiny 1995 nr 52 s. 3, il.
Stan dróg w woj. przemyskim.
2381. CIOCH PRZEMYSŁAW: Taksówkowa
wojna trwa? Życie Przemys. 1995 nr 32 s. 6, il.
Dotyczy Przemyśla.
2382. (d): Lądowisko dla wiatru. Życie
Przemys. 1995 nr 52 s. 3, il.
Lądowisko w Przemyślu.
2383. DELMANOWICZ DARIUSZ: Kapitan na Sanie. Życie Przemys. 1995 nr 25 s. 8, il.
Kapitan Władysław Szpytman – przewoźnik na
promie w Krzywczy.
2384. GRYMUZA HENRYK: Radawski festyn. Nowiny 1995 nr 123 s. 6, il.
VI Zlot Motocykli Ciężkich i Zabytkowych w
Radawie i Jarosławiu.
2385. HRYŃKIW OLGA: Bomba z opóźnionym zapłonem?... Życie Przemys. 1995
nr 31 s. 3, il. * TAŻ: Bomba pokoleń! Tamże nr 33 s. 4, il. * KŁAK-ZARZECKA EWA:
Bomba ekologiczna. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 267 s. 2. * ZB: Kres jarosławskiej „bomby
ekologicznej”?
Problem lokalizacji stacji CPN w Jarosławiu.
2386. (jm): Hity z Gniewczyny. Nowiny
1995 nr 239 s. 2.
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. w
Gniewczynie.
2387. JS: Autostrada do nieba. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 142 s. 3, il.
Także: Nowiny 1995 nr 118 s. 4; Dz. Pol. 1995
nr 142 s. 30.
Dotyczy autostrady na terenie woj. rzeszowskiego i przemyskiego.
KARPATY Polskie: przyroda, człowiek
i jego działalność = poz. 533
2388. KŁAK-ZARZECKA EWA: Na zdrowych zasadach. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
300 s. 2.
Dotyczy utworzenia Komunikacji Międzygminnej w Jarosławiu mającej na celu zapewnienie
sprawnego funkcjonowania pasażerskiej komunikacji zbiorowej.
KOMORNICKI T.: Transgraniczne powiązania transportowe Polski... = poz. 2960
2389. KOZANECKA MARIA: Komunikacja autobusowa jako miernik powiązań
przestrzennych województwa przemyskiego. Rozpr. i Monogr. Wydz. Ekon. 1995 t. 7 s.
253–268, mapy, tab., bibliogr., Summ.
LONCZAK J.: Drogi na manowce = poz.
2362
2390. (MN): Wrzenie w Przemyślu. Nowiny 1995 nr 65 s. 1, 3.
Zakaz ruchu drogowego w centrum Przemyśla.
2391. (MOT): Kolekcjonerskie świętowanie. Dz. Pol. 1995 nr 284 s. 22.
Jubileusz przemyskiej kolei – obchody.
2392. MISZCZAK JAN: Pociągi pod strajkowym nadzorem. Nowiny 1995 nr 91 s. 1–2.
Także: Trybuna 1995 nr 110 s. 3.
Strajk w przemyskim węźle PKP.
2393. MŁYNARSKI JANUSZ: Ekspresem
po wąskim torze. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
132 s. 2, il.; nr 156 s. 4.
Także: Trybuna 1995 nr 170 s. 10.
Kolejka wąskotorowa na trasie Przeworsk-Dynów.
2393a. NICPOŃ HENRYK: Diabelski zakątek. Dz. Pol. 1995 nr 36 s. 21.
Drogi w gminie Stary Dzików.
2394. NICPOŃ HENRYK: Jak za komuny...
Dz. Pol. 1995 nr 60 s. 11. * (NIC): Strefa nierentowności. Tamże nr 61 s. 16, il. * SOŁEK
JAN: Rewizor. Życie Przemys. 1995 nr 12 s. 5.
– Polem. MATUSZ JERZY: Pijacki proceder?
Tamże nr 13 s. 3.
Dotyczy zatrudnienia w MZK w Jarosławiu.
143
2395. NYCZEK M[IECZYSŁAW]: Smutny
raport. Nowiny 1995 nr 148 s. 6, il.
Wypadki na drogach woj. przemyskiego.
PAWLAK J.: Od rajdów do karty rowerowej = poz. 2367
2396. PIĄTEK ANDRZEJ: Samorząd trzyma za futrynę. Nowiny 1995 nr 12 s. 6, il.
Likwidacji linii kolejowej w Horyńcu-Zdroju.
ROWENCZAK I.: Struktury komunikacji
strefy granicznej... = poz. 2369
2397. SAWCZAK MIKOŁAJ: „Zrujnował”
Pan firmę... Rozm. Zdzisław Besz. Pogranicze
1995 nr 9 s. 2, portr.
Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w
Przemyślu.
2398. SOWA STANISŁAW: Wąskim torem
z Dużym konduktorem. Nowiny 1995 nr 91
s. 1, 3, il.
Przeworska Kolej Dojazdowa między Przeworskiem a Dynowem.
2399. SZELIGA ZDZISŁAW: Autostradowe niepokoje. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 124
s. 1. * STACHÓW JÓZEF: Tamże nr 148 s. 4.
* KŁAK-ZARZECKA EWA: Którędy pobiegnie A-4? Tamże nr 265 s. 3.
Lokalizacja autostrady w woj. przemyskim.
2400. SZELIGA KRZYSZTOF: Ekolodzy
dyktują warunki. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
275 s. 3.
Zakład Przeładunkowo-Spedycyjny w Werchracie, towarowe przejście graniczne.
TWARDOWSKI J.: Budujemy mosty... =
poz. 2375
2401. TWARDOWSKI JÓZEF: Grunt, że jest
praca. Nowiny 1995 nr 30 s. 1, 3, il.
Zakład Przeładunkowy PKP w Żurawicy-Medyce.
2402. Wib.: Śląska Giełda pod Horyńcem.
Życie Przemys. 1995 nr 21 s. 5, il.
Zagospodarowanie stacji przeładunkowej w
Werchracie przez Śląską Giełdę Towarowo-Pieniężną S.A.
2403. ZATORSKI RYSZARD: Przejścia z
przejściem. Trybuna 1995 nr 165 s. 12.
144
Projekt budowy autostrady przez Medykę lub
Korczową.
2404. ŻERDZICKI JANUSZ: Dorzynanie
na Topolowej. Pogranicze 1995 nr 25 s. 3–5, il.
Likwidacja Rejonu Budowy Dróg Miejskich w
Przemyślu.
2405. ŻERDZICKI JANUSZ: „Wyrok” na Rejon Dróg Miejskich. Pogranicze 1995 nr 13 s. 4.
Przemyśl.
Woj. rzeszowsk ie
2406. (Ad): CPN – spółką akcyjną. Nowiny
1995 nr 240 s. 2.
M. in. CPN S.A. w Rzeszowie.
2407. (Ad): Polskie drogi. Nowiny 1995 nr
226 s. 3, il.
Drogi gminne w gminach Głogów Młp. i Nowa
Dęba, woj. tarnobrzeskie.
2408. (akk): Ekologiczna stacja benzynowa. Nowiny 1995 nr 56 s. 3, il. * (an): Ekologicznie i ekonomicznie. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 61 wkładka s. I, il.
Także: Trybuna 1995 nr 70 s.12.
Rzeszów.
2409. (bam): Pilotaż na końcu świata. Dz.
Pol. 1995 nr 14 s. 8.
Dotyczy programu pilotażowego w utrzymaniu
dróg na terenie woj. rzeszowskiego.
2410. BOROŃ KRYSTYNA: Miasto zatłoczone. Głos Rzeszowa 1995 nr 8 dod. Witryna s. II, plan. * MAJKA DANUTA: Komu
w drogę? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 57 s. 3,
il. – Polem. KOWAL WŁADYSŁAW: Komu
w drogę? Tamże nr 70 s. 2. – Odp. Majka D.
Tamże * SAWA ANNA: Obyś jeździł po Rzeszowie. Nowiny 1995 nr 123 s. 12, il.
Komunikacja w Rzeszowie.
2411. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Kontrowersyjny parking. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
269 s. 2.
Spór mieszkańców z Urzędem Miasta i Gminy
Strzyżów.
2412. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Przeciąganie struny. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 259
s. 2.
Stacja paliw w Widełce.
2413. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: To
nie my, to zima. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
272 s. 2.
Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Rzeszowie.
2414. (DM): Uziemione nadzieje. Dz. Pol.
1995 nr 16 s. 7.
Powołanie spółki akcyjnej Regionalna Linia
Lotnicza Rzeszów.
2415. DRATH MARCIN: Latarnie nie świecą. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 168 s. 1, rys.
Niebezpieczna droga na terenie gminy Krasne.
2416. DRATH MARCIN: Łatwiej przez
rzekę. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 267 s. 1, il.
* PAWLAK JANUSZ: Nowe Miasto bliżej ...
miasta. Nowiny 1995 nr 226 s. 12, il.
Budowa nowej kładki na Wisłoku w Rzeszowie.
2417. (EMP): „Autostrada” zrobi dokumentacje. Dz. Pol. 1995 nr 35 s. 18.
Spółka „Autostrada Wschód” w Rzeszowie.
2418. GREG: Zebry bez pasków. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 135 s. 2.
Drogownictwo w Rzeszowie.
2419. (HN): Do remontu – tysiące kilometrów. Dz. Pol. 1995 nr 62 s. 15, il.
Drogownictwo w woj. rzeszowskim.
2420. HAJNOSZ IWONA: Most na Strugu.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 48 s. 1, il. * IH: Byle
do wiosny. Tamże nr 238 s. 2, il.
Most na Strugu w Rzeszowie.
2421. HAJNOSZ IWONA: Na co parkować? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 97 s. 2.
2423. JERZEWSKI JERZY: Śmierć wjechała do sypialni. Nowiny 1995 nr 176 s. 1, 3, il.
* NICPOŃ HENRYK: W domu na zakręcie
śmierci mieszkać nie sposób. Sztand. Młod.
1995 nr 203 s. 6.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 212 s. 1, il.; Nowiny 1995 nr 177 s. 3.
Wypadek w Sokołowie Małopolskim.
KARPATY Polskie: przyroda, człowiek
i jego działalność = poz. 533
2424. KLIMCZAK JOANNA: Czarna lista
policji. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 164 s. 1, il.
Problem bezpieczeństwa ruchu drogowego na
terenie woj. rzeszowskiego.
KOMORNICKI T.: Transgraniczne powiązania transportowe Polski... = poz. 2360
2425. KONIECZNY GRZEGORZ: Małe
jest piękne i ...tańsze. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 277 s. 2, il.
Prywatny przewoźnik Stanisław Marciniak z
Rzeszowa.
2426. KONIECZNY GRZEGORZ: Wojna
grubych z chudymi. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 194 s. 2.
Konflikt między PKS a prywatnymi przewoźnikami w Łańcucie.
2427. KONIECZNY GRZEGORZ: Zakopywanie przejść. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
60 s. 4, il.
Dotyczy podziemnych przejść w Rzeszowie.
2428. KRUCZEK MAREK: Taksówkarze
– niańki i kelnerzy. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 292 s. 4, rys.
Sieć Radio-Taxi w Rzeszowie.
2429. (L): Węzły. Nowiny 1995 nr 119 s. 1, 3.
Autostrada – węzeł Łańcut–Leżajsk.
Problemy z parkowaniem na terenie Rzeszowa.
LONCZAK J.: Drogi na manowce = poz.
2362
2422. JAKUBOWICZ MAREK: Współczesne karawanseraje. Nowiny 1995 nr 202 s.
6, il.
2430. MAJKA DANUTA: Eko(nie)logicznie.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 193 s. 1, il.
Nowa stacja benzynowa Shella w Rzeszowie.
Spór o stację paliw na Osiedlu Mieszka I w Rzeszowie.
145
2431. MAJKA DANUTA: I czym oddychać? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 80 s. 1, il.
Także: Nowiny 1995 nr 67 s. 12.
Lokalizacja stacji paliw w Rzeszowie.
2432. MOŁOŃ WANDA: Rugi autobusowe. Nowiny 1995 nr 151 s. 4; nr 180 s. 5, il.
Dotyczy prywatnych linii autobusowych i PKS-u
w Łańucie.
2439. SIWAK STANISŁAW: Cena wysokiego ryzyka. Nowiny 1995 nr 185 s. 9, il.
Sylwetka pilota doświadczalnego Wiesława
Ceny z Mielca.
2440. SUROWIEC KAZIMIERZ: Szansa czy
zagrożenie. Zamów. Publicz. 1995 nr 23 s. 1,
portr. * BARYLANKA JOLANTA: Autostrada
na wschód. Tamże nr 27 s. 8, il. dod. spec. Województwo Rzeszowskie.
2433. MAŁEK ADAM: Widełka pachnąca
benzyną. Nowiny 1995 nr 15 s. 2.
Dotyczy budowy autostrad na terenie woj. rzeszowskiego.
Także: Grom. Rol. Pol. 1995 nr 11 dod. Grom
Małop. nr 6 s. I.
2441. SZENBORN MAREK: Bitwa o plac.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 27 s. 1, il.
Adaptacja stacji na hurtownię paliw.
MARTENS K.: Przystanek Rzeszów. Cz. 8
= poz. 1448
Także: Nowiny 1995 nr 23 s. 3.
Konflikt między taksówkarzami „Radia Taxi”
a firmą Zjednoczenie Transportu Prywatnego w
Rzeszowie.
2434. (NIC): Sposób na remont. Dz. Pol.
1995 nr 59 s. 21.
2442. SZENBORN MAREK: Parko-straty.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 74 s. 1, rys.
Remont mostu na Wisłoku pod Strzyżowem.
2435. (prc): Rowerowe ścieżki w Rzeszowie. Nowiny 1995 nr 212 s. 8, il.
Tworzenie traktów dla rowerzystów w Rzeszowie.
PAWLAK J.: Od rajdów do karty rowerowej = poz. 2367
50 lat Gminnej Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej w Błażowej = poz. 2233
2436. PRZEPIÓRA ROMAN: Zanosi się na
lotniczy jubileusz. Głos Rzeszowa 1995 nr 2 s. 6.
Inicjatywa Związku Lotników Polskich zorganizowania w Rzeszowie w 1996 r. Wielkiego Lotniczego Jubileuszu Miasta.
ROCZNY remanencik = poz. 853
ROZWÓJ Rzeszowa na przestrzeni wieków
= poz. 1426
2437. SAWA A[NNA]: Na prawo most...
Nowiny 1995 nr 110 s. 8.
Budowa mostu na Wisłoku w Rzeszowie.
2438. SCHODY dla cierpliwych. Nowiny
1995 nr 209 s. 9, rys.
Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.
146
Dotyczy „Spółki Respark” w Rzeszowie prowadzącej działalność związaną ze strefą płatnego
parkowania.
TWARDOWSKI J.: Budujemy mosty... =
poz. 2375
2443. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Radio-Taxi.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 113 s. 5.
Zrzeszenie Transportu Prywatnego w Rzeszowie.
2444. ZIELIŃSKI WŁADYSŁAW: Na rodzimych szlakach. Rozm. Józef Lonczak. Nowiny 1995 nr 173 dod. Biznes Nowiny nr 35
s. 1, portr.
Dotyczy rzeszowskiego rejonu firmy Spedycja
Polska – SPEDPOL.
Por t L ot niczy Rzeszów-Jasion ka
2445. (a-s): Rzeszów liczy na LOT, LOT liczy pieniądze. Nowiny 1995 nr 168 s. 1, 3.
Dotyczy zwiększenia liczby lotów.
2446. HAJNOSZ IWONA: Próbne przyLOT-y. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 240 s. 1; nr
241 s. 1, il.
Także: Nowiny 1995 nr 200 s. 1; Dz. Pol. 1995
nr 240 s. 20.
Wznowienie połączeń lotniczych do Warszawy.
2447. MAJKA DANUTA: Bez entuzjazmu.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 83 s. 1, il.
2461. PINTAL WACŁAW: Katastrofa pod
Annopolem. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 7 s. 7, il.
2448. MAJKA DANUTA: Jakie lądowanie.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 35 s. 1, il.
Katastrofa drogowo-ekologiczna w woj. tarnobrzeskim.
2449. MAJKA DANUTA: Metrem do Warszawy? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 118 s. 2.
Dotyczy uruchomienia dodatkowych połączeń
lotniczych.
2462. (r): Asfaltowa science fiction. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 51 s. 6, il.
Dotyczy modernizacji układu komunikacyjnego w Stalowej Woli.
2450. ROMAN MIECZYSŁAW: Gra pozorów i złudzeń. Nowiny 1995 nr 44 dod. Biznes nr 9 s. I, il.
2463. (raw): Krajobraz po upadłych. Nowiny 1995 nr 250 dod. Biznes nr 51 s. I, il.
2451. (si): Wicherek nad Rzeszowem. Nowiny 1995 nr 131 s. 1, 4.
2464. RESZCZYŃSKI JERZY: Gminna „Pustynna Burza”. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 41 s. 1, 5, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 159 s. 1.
2452. SAWA ANNA: LOT leci w Polskę.
Nowiny 1995 nr 81 s. 4.
2453. SAWA ANNA: Wszyscy chcą latać?
Nowiny 1995 nr 12 s. 3, il.
2454. SAWA ANNA: Z Krakowa prosto za
ocean. Nowiny 1995 nr 239 s. 5, il.
2455. SIWAK STANISŁAW: Wypali? Nowiny 1995 nr 108 s. 1, 4.
Dotyczy uruchomienia regularnej linii lotniczej
do Warszawy.
2456. SZENBORN MAREK: LOT-eria.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 206 s. 1.
2457. WARZOCHA ADAM: Po słowie o
lotnisku. Nowiny 1995 nr 176 s. 3.
Woj. t ar nobrzesk ie
(Ad): Polskie drogi = poz. 2407
2458. (kot): Kosztowne drogi. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 45 s. 2.
Gmina Koprzywnica.
2459. (koz): „CPN” na torach. Nowiny 1995
nr 233 s. 1, 3, il.
Sprzedaż paliwa w Durdach.
2460. MICHALIK JÓZEF: Odjazdowy PKS.
Nowiny 1995 nr 171 s. 7, il.
Konflikt w PKS-ie w Tarnobrzegu.
Zakład Transportowy w Chmielowie.
Lokalizacja stacji paliwowej w Jeżowem.
2465. RESZCZYŃSKI JERZY: Kwadratura
koła. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 32 s. 4, il.
Komunikacja w Stalowej Woli.
2466. RESZCZYŃSKI JERZY: Strach przed
autostradami? Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 47 s. 1, 5.
Drogownictwo w woj. tarnobrzeskim.
2467. RESZCZYŃSKI JERZY: Z toru wyścigowego – na policyjny parking. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 39 s. 7, il.
Wypadek drogowy w Stalowej Woli.
2468. (si): Jaki finał „bitwy o szyny”. Nowiny 1995 nr 238 s. 4.
Dotyczy likwidacji linii kolejowej na trasie Rzeszów–Nowa Dęba.
2469. TRZASKA BOGUMIŁA: W rękach
eksperta. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 36 s. 1, 5, il.
Konflikt dyrektora z Radą Pracowniczą w PPKS
w Tarnobrzegu.
2470. TRZASKA BOGUMIŁA: Zagrożenia
nie będzie! Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 36 s. 7, il.
Plany budowy stacji paliw w Samborcu.
2471. WARZECHA WIESŁAW: Nie błądzić w czasie. Rozm. Jan A[dam] Borzęcki.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 21 s. 6, portr. – (Samorządy w działaniu)
Burmistrz Sandomierza o strategii rozwoju
miasta (rozbudowa dróg, budowa oczyszczalni
ścieków).
147
2472. WIECZNI podróżnicy. Nowiny 1995
nr 243 s. 8, il.
Spółka cywilna „Intertransport” w Chmielowie.
2473. ZYCH TADEUSZ: Wokół sporu o
stację. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 36 s. 8.
Stacja benzynowa budowana w Dzikowie –
dzielnicy Tarnobrzega.
K o m u n i k a c j a zob. też poz. 705, 1453–
54, 1493, 2686, 2869, 3417
b) Łączność
2474. A.S.: Telefonizacja Jarosławia. Pogranicze 1995 nr 42 s. 5. * KŁAK-ZARZECKA
EWA: Telefony na gwiazdkę. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 227 s. 2. * TAŻ: Telefony po nowym roku. Tamże nr 291 s. 2.
Woj. przemyskie.
2475. Awa: Tyczyńska telekomunikacja w
Ameryce. Nowiny 1995 nr 191 s. 3.
Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie, woj. rzeszowskie.
2476. (awa): Cywilizacja telefoniczna. Nowiny 1995 nr 155 s. 4.
Dotyczy woj. rzeszowskiego.
2477. ADAMSKI ANTONI: Do średniej
już blisko. Nowiny 1995 nr 208 dod. Biznes
nr 42 s. II.
Zakład Telekomunikacji w Rzeszowie.
2478. ADAMSKI ANTONI: Gabinet za
25,7 tys. marek. Nowiny 1995 nr 217 dod. Biznes nr 44 s. I, il.
M. in. dotyczy budowy światłowodowej linii
kablowej Tarnobrzeg–Mielec–Rzeszów.
2479. ADAMSKI ANTONI: Telefoniczny
węzeł gordyjski. Nowiny 1995 nr 160 s. 1, 3.
Dotyczy telefonizacji osiedla Staromieście w
Rzeszowie.
2480. ARLET JERZY, JAGIEŁŁO STANISŁAW: Pieniądze „zamrożone” w kabelkach.
Tyg. Kroś. 1995 nr 10 s. 6, rys.
Telefonizacja w gminie Chorkówka, woj. krośnieńskie.
148
2481. BUKSIŃSKI CZESŁAW: Telefony o
telefonach. Rozm. Iwona Hajnosz. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 76 s. 2, il.
Dyrektor Telekomunikacji w Rzeszowie.
2482. DRATH MARCIN: Światłowody pod
Rzeszowem. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 112
s. 5.
Miejska Sieć Komputerowa w Rzeszowie.
2483. DRATH MARCIN: Światłowody w
sieci. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 195 s. 6.
Telekomunikacja w Rzeszowie.
2484. DRATH MARCIN: W sieci. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 279 s. 1.
Dotyczy sieci Internet w Rzeszowie.
2485. (HN): Telefon dla każdego. Dz. Pol.
1995 nr 39 s. 19.
Telefonizacja w woj. przemyskim.
2486. HAJNOSZ IWONA: Światłowodem
na Ukrainę. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 242 s.
1, rys.
Także: Nowiny 1995 nr 201 s. 1, il.
Oddanie do użytkowania linii światłowodowej
w Rzeszowie.
2487. HOFF TADEUSZ: Poziom rozwoju łączności w przygranicznych województwach południowo-wschodnich na tle sytuacji w Polsce. Rozpr. i Monogr. Wydz. Ekon.
1995 t. 7 s. 241–251, tab., Summ.
M. in. woj. ����������������������������������
krośnieńskie, przemyskie, rzeszowskie i tarnobrzeskie.
2488. (jar): Huta złamała monopol TP S.A.
Nowiny 1995 nr 215 s. 1.
Zakład Energetyczny HSW S.A. świadczący
usługi telekomunikacyjne w Stalowej Woli.
2489. KONIECZNY GRZEGORZ: Bój o
kabel. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 92 s. 1, il.
Dotyczy kabla telefonicznego w dzielnicy Staroniwa w Rzeszowie.
2490. LEŃ ADAM: Korbka w odwrocie.
Gaz. Bieszcz. 1995 nr 13 s. 6, il. * TENŻE: Kto
pierwszy ten lepszy. Tamże nr 18 s. 3, il.
Telefonizacja Ustrzyk Dolnych.
2491. LEŃ ADAM: Pół szczęścia abonentów. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 263 s. 2.
Telefonizacja w Bieszczadach.
2492. LESZCZYŃSKI ANDRZEJ: Telefon
z Sandomierza. Trybuna 1995 nr 276 s. 7, 9.
Przedsiębiorstwo „TELWOLT” Ireny i Wiesława Woltańskich. Woj. tarnobrzeskie.
2493. (NIC): Elektryfikacja plus telefon.
Dz. Pol. 1995 nr 16 s. 7.
Konieczność reelektyrfikacji i telefonizacji wsi
w woj. rzeszowskim.
2501. (twa): Pustki bliżej świata. Nowiny
1995 nr 226 s. 12.
Telefonizacja przysiółka Przybyszówki, woj.
rzeszowskie.
2502. TWARDOWSKI JÓZEF: Niespokojna gmina. Nowiny 1995 nr 140 s. 5, rys.
Budowa kanalizacji, wodociągów, sieci telefonicznej w gminie Śwlicza, woj. rzeszowskie.
2503. Wib: Telefony w zasięgu marzeń. Życie Przemys. 1995 nr 27 s. 5.
Telefonizacja woj. przemyskiego.
2494. PAN na Sandomierzu. Nowiny 1995
nr 238 s. 8, il.
2504. WARZOCHA ADAM: Jedna gałąź
wyżej. Nowiny 1995 nr 229 s. 6, il.
Dotyczy prywatnego przedsiębiorstwa „Telwolt”
Wiesława Woltańskiego z Sandomierza, zajmującego
się budową i instalacją sieci i linii telekomunikacyjnych oraz produkcją dla potrzeb telekomunikacji.
Spółdzielnie telefoniczne w woj. rzeszowskim.
2495. PASZCZYŃSKI STANISŁAW
Poradnik użytkownika Rzeszowskiej Miejskiej Sieci Komputerowej: materiały pomocnicze / Stanisław Paszczyński. – Rzeszów:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1995. – 48 s.; 24 cm
2496. (r): Telefoniczny rak. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 47 s. 6.
Telefonizacja w Stalowej Woli.
2497. R.M.: Fascynacje i frustracje (telefoniczne). Nowe Podkarp. 1995 nr 12 s. 8, rys.
Skargi na telekomunikację w woj. krośnieńskim.
2498. SŁYSZ ADAM: Archimedes z Wiązownicy czyli dzieje poczty w Szówsku. Pogranicze
1995 nr 37 s. 5. – Polem. DŁUGOŃ JÓZEF:
Wójt Wiązownicy wyjaśnia. Tamże nr 48 s. 3.
Woj. przemyskie.
2499. SOBOL SATURNIN: Ameryka pod
Rzeszowem. Ziel. Sztand. 1995 nr 13 s. 5.
Dotyczy Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej w
Tyczynie i Spółdzielni Telekomunikacyjnej „Wist”
w Łące, woj. rzeszowskie.
2500. STACHÓW JÓZEF, RÓŻYŃSKI PAWEŁ: Nie chciany telekoder. Gaz. Wyb. 1995
nr 52 s. 21.
Telekomunikacja w Rzeszowie.
2505. WARZOCHA ADAM: Poseł Mierzwa oszukał samorządy? Nowiny 1995 nr 65
s. 4, rys.
Dotyczy kontrowersyjnych działań posła Zbigniewa Mierzwy na rzecz telefonizacji woj. przemyskiego.
9. GOSPODARKA WODNA.
HYDROTECHNIKA
2506. AN: Wkrótce ruszą prace. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 205 s. 1. * (NIC): Dzielenie
zalewu. Dz. Pol. 1995 nr 108 s. 33. * (ASK):
Wisłok do poprawy. Tamże nr 172 s. 26. * RZ:
Prąd Wisłoka przyspiesza bieg. Trybuna 1995
nr 231 s. 12.
Przebudowa zbiornika na Wisłoku w Rzeszowie.
2507. (a-s): Mułu stale przybywa. Nowiny
1995 nr 222 s. 8, il.
Dotyczy zalewu na Wisłoku w Rzeszowie.
2508. BEDNARZ TERESA, BUCKA HALINA: Zastosowanie testów glonowych do
oceny żyzności i zanieczyszczenia wód rzecznych górnego biegu Wisły. Wiad. Bot. 1995
nr 3/4 s. 27–32, Summ.
2509. BORZĘCKI JAN ADAM: Kubeł
wody. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 16 s. 5.
Budowa wodociągu we wsi Brzustowa, woj. tarnobrzeskie.
149
2510. FOROWICZ JAN: Mielizny na Wisłoku. Pol. Zbroj. 1995 nr 110 dod. Magazyn
nr 23 s. II.
Dotyczy raportu na temat zaopatrzenia w wodę
Rzeszowa.
2511. GUBERNAT ANDRZEJ: Dobra woda
zdrowia doda. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 33 s.
3, il. * TENŻE: Nie nadaje się do picia. Tamże
nr 195 s. 1, il. * TENŻE: Trudna woda. Tamże
nr 206 s. 2. * TENŻE: Za trudna woda. Tamże
nr 243 s. 2. * ZIAJA MARIUSZ: Woda ze znakiem jakości. Głos Rzeszowa 1995 nr 9 s. 18.
Jakość wody pitnej w Rzeszowie.
2512. GUBERNAT ANDRZEJ: Kanał jak
nowy. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 261 s. 2.
Renowacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w Rzeszowie.
2513. GUBERNAT ANDRZEJ: Nie wiemy,
co mamy. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 190 s. 2, il.
Dotyczy zalewu na Wisłoku w Rzeszowie.
GUBERNAT A.: Ścieki, drogi, lepsza woda
= poz. 2555
2519. ORŁOWSKA BEATA: Mają się z
pyszna. Nowiny 1995 nr 140 s. 5.
Ujęcie wody we wsi Pysznica, woj. tarnobrzeskie.
2520. POTOCKI RAFAŁ: Plaże na cmentarzu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 265 s. 2.
Dotyczy budowy Zalewu Solińskiego. Woj.
krośnieńskie.
2521. (r): Komu źródełko, komu?... Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 44 s. 6.
Problem zagospodarowania nadmiaru wody w
Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
2522. RESZCZYŃSKI JERZY: Loch Ness
pod Janowem. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 37 s. 7, il.
Zalew w Janowie Lubelskim, woj. tarnobrzeskie.
2523. RESZCZYŃSKI JERZY: Wodowanie.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 46 s. 4, il.
Zaopatrzenie w wodę w gminie Janów Lubelski,
woj. tarnobrzeskie.
2524. (S.J.): Ropa w kranach. Dz. Pol. 1995
nr 222 s. 15.
Także: Nowiny 1995 nr 187 s. 2.
2514. LONCZAK JÓZEF: Co tam woda...
Nowiny 1995 nr 3 s. 5, il.
Skażenie wody substancjami ropopochodnymi
w Tarnobrzegu.
Dotyczy budowy zbiorników retencyjnych w
woj. rzeszowskim.
2525. SZEWCZYK TADEUSZ: Bez lania
wody. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 10 s. 4.
2515. (mra): Krempna drugą Soliną? Nowiny 1995 nr 100 s. 1.
Wodociągi w Ustrzykach Dolnych, woj. krośnieńskie.
Dotyczy budowy zbiornika wodnego. Woj.
krośnieńskie.
2526. (WIR): Miliardy utopione w błocie.
Dz. Pol. 1995 nr 273 s. 24.
MACH A.: Cała para w kanał = poz. 2579
2516. MAJKA DANUTA: Dla rolników i strażaków. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 120 s. 3.
Zapora wodna na Wisłoku w Rzeszowie.
2527. WARZOCHA ADAM: Utrzymanie z
koryta rzeki. Nowiny 1995 nr 141 s. 6, il.
Zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa w woj.
rzeszowskim.
Sprawa uporządkowania koryta rzeki San poniżej zapory w Myczkowcach, woj. krośnieńskie.
2517. MOŁOŃ WANDA: Przybyszówka
traci cierpliwość. Nowiny 1995 nr 50 s. 2.
WISŁOK: rola rzeki w krajobrazie... = poz.
555
Budowa wodociągów w Bziance i Przybyszówce, woj. rzeszowskie.
2518. (NIC): Wiadro problemów. Dz. Pol..
1995 nr 22 s. 9, il.
Dotyczy budowy wodociągów i kanalizacji w
woj. rzeszowskim.
150
2528. WITKOWSKI JÓZEF: Nie odwracajmy
się od rzeki. Głos Rzeszowa 1995 nr 1 s. 17, rys.
Zalew na Wisłoku w Rzeszowie.
G o s p o d a r k a w o d n a zob. też poz.
992
H y d r o t e c h n i k a zob. też poz. 664,
1800, 1803, 1806
10. GOSPODARKA KOMUNALNA
2529. (Ad): Nie przepłacać za wywóz śmieci! Nowiny 1995 nr 185 s. 4. * SZENBORN
MAREK: Koniec dyktatu śmieciowego? Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 222 s. 1.
2537. BOROWY JAN: Ci zza drogi. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 43 s. 7.
Budowa gazociągu w Górach Wysokich – Kolonia, woj. tarnobrzeskie.
2538. BOROWY JAN: Katastrofy nie będzie. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 37 s. 1, 5.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Staszowie, woj. tarnobrzeskie.
Także: Nowiny 1995 nr 185 s. 4.
2539. BOROWY JAN: Metodyczne odśmiecanie. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 45 s. 4.
Problem wysypiska śmieci dla Rzeszowa.
Wysypisko śmierci w gminie Klimontów, woj.
tarnobrzeskie.
2530. AN: Uchwycić ścieki. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 246 s. 5.
Dotyczy budowy prawobrzeżnego kolektora
ścieków w Rzeszowie.
2531. (a-s): Śmieci – problem dziś i na
przyszłość. Nowiny 1995 nr 129 s. 1–2.
Wysypisko śmieci w Kozodrzy, woj. rzeszowskie.
2532. ASK: Dla gmin. Dz. Pol. 1995 nr 70
s. 15.
Agencja Rozwoju Komunalnego w gminie Rzeszów.
2533. (ASK): Ekologiczne poręczenie. Dz.
Pol. 1995 nr 94 s. 22. * (RZ): Rzeszów nadal żyrantem Strzyżowa. Trybuna 1995 nr 103 s. 13.
Oczyszczalnia ścieków w Strzyżowie, woj. rzeszowskie.
2534. ANDRES MARIUSZ: Inwestycja 50lecia. Nowiny 1995 nr 32 s. 10.
Budowa oczyszczalni ścieków dla Łańcuta i
okolicznych gmin. Woj. rzeszowskie.
2535. (BH): Ekologiczne opalanie. Dz. Pol.
1995 nr 66 s. 19.
Gazyfikacja woj. krośnieńskiego.
BĄK A.: Gminny front budowlany = poz.
1317
2536. BIS JÓZEF: Nie pasuje do układu.
Rozm. Andrzej Capiga. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr
22 s. 6, portr. – (Samorządy w działaniu)
Burmistrz Miasta i Gminy Nisko, woj. tarnobrzeskie, o gospodarce komunalnej na terenie
gminy.
2540. CAPIGA ANDRZEJ: Kruger-Holter
na bis. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 6 s. 6. * TAŃSKA ANNA: Wokół oczyszczalni. Nowiny
1995 nr 171 s. 6.
Budowa oczyszczalni ścieków w Nisku, woj. tarnobrzeskie.
2541. CAPIGA ANDRZEJ: Parada oczyszczalni. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 36 s. 6.
Woj. tarnobrzeskie.
2542. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Kto
wykaże dobrą wolę? Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 288 s. 2.
Utylizacja odpadów w Rzeszowie.
2543. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Szklany interes. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 244 s. 2.
Zagospodarowanie odpadów szklanych w woj.
rzeszowskim.
2544. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: W
Sokołowie czyściej. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
264 s. 4.
Także: Nowiny 1995 nr 222 s. 1.
Nowa oczyszczalnia ścieków. Woj. rzeszowskie.
2545. CZUBA ANDRZEJ: Dzikie wysypiska straszą. Expr. Wiecz. 1995 nr 171 s. 2.
Wysypiska śmieci w woj. krośnieńskim.
2546. (d): Marzenie o wysypisku. Życie
Przemys. 1995 nr 10 s. 6, il. * zs: Prowizorki
najtrwalsze. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 112
s. 3.
Wysypisko odpadów komunalnych w Przemyślu.
151
2547. (drm): Monopolistyczne śmieci. Nowiny 1995 nr 236 s. 3.
Wywóz nieczystości w Sanoku, woj. krośnieńskie.
* TENŻE: Komunalne gadanie. Tamże nr 147
s. 3, rys.
Rzeszowska Gospodarka Komunalna.
2548. DEGIEL RAFAŁ: Kamienna księga.
Polis 1995 nr 6 s. 14–15.
2557.HAJNOSZ IWONA: Czyj ten dług?
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 11 s. 1, rys.
Cmentarz Komunalny Główny w Przemyślu.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Rzeszowie.
2549. DRATH MARCIN: Plastikowy kanał. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 244 s. 1, il.
Nowoczesna metoda renowacji rur zastosowana w sieci kanalizacyjnej w Rzeszowie.
2550. DRATH MARCIN: Prąd z Załęża?
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 224 s. 1.
Elektrociepłowania w Rzeszowie.
2551. DRATH MARCIN: Żeby było cieplej
w naszym domu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
232 s. 6.
VII Konferencja Ciepłowników Polski Południowo-Wschodniej nt. „Uwarunkowań wyboru
źródła ciepła” w Solinie, woj. krośnieńskie.
2552. DZIUBAK JAN: Kto i dlaczego kłamie w Cieklinie? Nowe Podkarp. 1995 nr 1
s. 9, rys. * TENŻE: Cieklin, strusie i piasek.
Tamże nr 20 s. 6. * CHOCHOLI taniec radnych w Dębowcu. Tamże nr 36 s. 8.
Gazyfikacja w Cieklinie, woj. krośnieńskie.
2553. (ewg): Czystsze Podkarpacie. Nowiny 1995 nr 219 s. 3.
Dotacje na oczyszczalnię ścieków w Krośnie.
2554. GUBERNAT ANDRZEJ: Decydujące kilometry. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 51 s.
3, il. * HAJNOSZ IWONA: Baza niezgody.
Tamże nr 86 s. 2.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie.
GUBERNAT A.: Kanał jak nowy = poz.
2512
2555. GUBERNAT ANDRZEJ: Ścieki, drogi, lepsza woda. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
240 s. 5.
Dotyczy Rzeszowa.
2556. GUBERNAT ANDRZEJ: Zmiany w
RGK. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 139 s. 1, rys.
152
2558. (jap): Wójtowe sukcesy. Nowiny 1995
nr 187 s. 1–2.
Oddanie do użytkowania oczyszczalni ścieków
w Cmolasie, woj. rzeszowskie.
2559. JAR: Dwa lata i po krzyku. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 143 s. 3. * GREG: Czystszy San?
Tamżę nr 150 s. 2. * DRATH MARCIN: Pod
kontrolą komputera. Tamże nr 299 s. 3, il.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 142 s. 30; Nowiny 1995
nr 124 s. 1, il.
Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Leżajsku,
woj. rzeszowskie.
2560. (kot): Uczyć się na cudzych błędach.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 48 s. 3.
Budowa oczyszczalni ścieków w Połańcu, woj.
tarnobrzeskie.
2561. KLIMCZAK JANUSZ: Myślenie ekologiczne? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 10 s. 2, il.
* MAŁEK A[DAM]: Zdecyduje Rada. Nowiny
1995 nr 14 s. 8, il.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 11 s. 18.
Lokalizacja gminnego wysypiska śmieci w
Krzemienicy, woj. rzeszowskie.
2562. KONIECZNY GRZEGORZ: Biogaz
ze śmieci. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 231 s. 4,
il. * GUBERNAT ANDRZEJ: Wszystkie odpady w drobne maczki. Tamże nr 274 s. 2. *
TENŻE: Już po słowie. Tamże nr 289 s. 2.
Budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Rzeszowie.
2563. KONIECZNY GRZEGORZ: Domy
bez prądu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 300 s. 1.
Doprowadzenie elektryczności do przysiółka
Lisi Kąt w Chmielniku, woj. rzeszowskie.
2564. KONIECZNY GRZEGORZ: Łamańce z gazociągiem. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
231 s. 3.
Dotyczy gazociągu dla Przybyszówki i Rzeszowa-Staroniwy. Woj. rzeszowskie.
Problem lokalizacji wysypisk śmieci na przykładzie Mielca.
2565. KONIECZNY GRZEGORZ: Stłuczka
do hut! Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 199 s. 1.
2574. LONCZAK J[ÓZEF]: Sztuka brania
pieniędzy. Nowiny 1995 nr 149 dod. Biznes
Nowiny nr 30 s. II, rys.
Zbiórka stłuczki szklanej w Rzeszowie.
2566. KONIECZNY GRZEGORZ: Teren
prywatny. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 202 s. 2.
Dotyczy budowy gazociągu przy ul. Ustrzyckiej
w Rzeszowie.
2567. KONIECZNY GRZEGORZ: Wędrówka śmieci. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 239
s. 2. * PLĘS ANDRZEJ: Trucizny i tajemnice.
Nowiny 1995 nr 126 s. 9, il.
Problem spalania poszpitalnych odpadów w
Rzeszowie.
2568. KOT ANNA: Kto komu daje w gaz?
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 43 s. 7.
Sieć gazowa w woj. tarnobrzeskim.
2569. KOZIOŁ ANDRZEJ: Polityka decyduje o wszystkim. Rozm. Renata Kurowska.
Nowe Podkarp. 1995 nr 6 s. 8.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krosna na
temat gospodarki mieszkaniowej i komunalnej w
mieście.
2570. KRUCZEK MAREK: „Dolina Strugu” będzie czystsza. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 245 s. 1.
Także: Nowiny 1995 nr 204 s. 2.
Biologiczna oczyszczalnia ścieków w Chmielniku Rzeszowskim, woj. rzeszowskie.
2571. KRUCZEK MAREK: W trosce o
czystsze środowisko. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 225 s. 1.
Nowa oczyszczalnia ścieków w Cmolasie, woj.
rzeszowskie.
2572. LEŃ ADAM: Odbić się od dna. Gaz.
Bieszcz. 1995 nr 21 s. 6, il.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych,
woj. krośnieńskie.
2573. LONCZAK JÓZEF: Rok najwyżej
dwa. Nowiny 1995 nr 163 dod. Biznes Nowiny nr 33 s. I, il.
Dotyczy dofinansowania inwestycji komunalnych w woj. rzeszowskim.
2575. ŁOKAJOWA HALINA: Interes na
odpadach. Nowiny 1995 nr 203 dod. Biznes
nr 41 s. II, il.
Rzeszowska firma „Pero”
2576. MK: Mielczanie za opodatkowaniem.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 270 s. 2.
Referendum w sprawie samoopodatkowania się
na rzecz oczyszczania miasta w Mielcu, woj. rzeszowskie.
2577. (MAT): Śmieci i świadomość. Dz.
Pol. 1995 nr 70 s. 24.
Samorządy o odpadach komunalnych w woj.
południowo-wschodnich.
2578. (mra, emes, n-k): Referendum i wybory. Nowiny 1995 nr 181 s. 1–2.
Dotyczy zagospodarowania miejskich odpadów
w Jaśle, woj. krośnieńskie i Przemyślu
2579. MACH ADAM: Cała para w kanał.
Rozm. Andrzej Capiga. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr
24 s. 6, portr. – (Samorządy w działaniu)
Burmistrz Rudnika, woj. tarnobrzeskie, na temat budowy kanalizacji, wodociągu i szkoły podstawowej.
2580. MAJKA DANUTA: Kto dostanie miliardy? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 170 s. 3.
Przystąpienie do konkursu na nowoczesne wysypisko gmin woj. rzeszowskiego i przemyskiego.
2581. MAJKA DANUTA: Nie zawsze na
wysypisko. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 165 s. 3.
Selektywna zbiórka odpadów na terenie woj.
rzeszowskiego.
2582. MAJKA DANUTA: Rtęć zapuszkowana. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 135 s. 3.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 134 s. 18.
Dotyczy sarkofagu na stłuczkę szklaną w Wygodzie, dzielnicy Głogowa Młp., woj. rzeszowskie.
153
MARTENS K.: Przystanek Rzeszów. Cz. 8
= poz. 1448
(NIC): Wiadro problemów = poz. 2518
2583. (NIC): Wojna o kubły. Dz. Pol. 1995
nr 157 s. 18.
Dotyczy uchwały Zarządu Gminy Jarosław, woj.
przemyskie, o zaopatrzeniu w pojemniki na śmieci.
2584. NIEBUDEK JAN: W kanale. Nowiny
1995 nr 121 s. 4.
Kanalizacja wsi Zwięczyca, woj. rzeszowskie.
2585. PÓŁWŁAŚCICIELE. Nowiny 1995
nr 251 s. 11, il.
Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Rzeszowie.
PROBLEMY budownictwa i inżynierii środowiska = poz. 603
2586. RAK ROMAN: Cudów nie będzie.
Kur. Podkarp. 1995 nr 19 s. 4, il.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Zakład Miejski Komunikacji Samochodowej w Krośnie.
2587. RESZCZYŃSKI JERZY: Odliczanie i
...obliczanie. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 48 s. 6, il.
Oczyszczalnia ścieków w Janowie Lubelskim,
woj. tarnobrzeskie.
2588. RZESZOWSKI ROBERT: Śmierdzący interes. Głos Rzeszowa 1995 nr 9 s. 16.
Stan rzeszowskich szaletów.
2589. (si): Elektociepłowania WSK spółką.
Nowiny 1995 nr 245 s. 4.
2590. (S.J.): Oczyszczalnia dla Czudca. Dz.
Pol. 1995 nr 154 s. 26.
Woj. rzeszowskie.
2591. (sos): Referendum w Rzeszowie? Nowiny 1995 nr 241 s. 12.
Dotyczy opodatkowania mieszkańców na rzecz
wywozu i utylizacji odpadów komunalnych.
2592. SIWAK STANISŁAW: Kto daje i odbiera... Nowiny 1995 nr 83 dod. Biznes nr 17 s. II.
Spór o prawo własności zakładu utylizacji odpadów „Utires” w Przewrotnem, woj. rzeszowskie,
154
między Urzędem Miasta i Gminy w Głogowie
Młp., a syndykiem firmy „Bacutil” w Krakowie.
2593. SIWAK STANISŁAW: Łańcut nie
chce truć. Nowiny 1995 nr 32 s. 6, il.
Dotyczy gospodarki komunalnej w niektórych
gminach woj. rzeszowskiego.
2594. St.G.: Zapach szamba. Nowe Podkarp. 1995 nr 1 s. 12, rys.
Oczyszczalnie ścieków w woj. krośnieńskim.
2595. STRUŚ MARIAN: Gaz popłynie
w Bieszczadach. Nowiny 1995 nr 185 s. 4. *
ZATORSKI RYSZARD: Gaz w Bieszczadach.
Trybuna 1995 nr 242 s. 13.
Gazyfikacja w Bieszczadach.
2596. SZELIGA ZDZISŁAW: Miejsce na
cmentarzu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 91 s. 2.
Cmentarz zasański w Przemyślu.
2597. SZENBORN MAREK: Miliard w błocie. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 18 s. 1, il.
Dotyczy rozpoczętej budowy gazociągu na lotnisku w Jasionce, woj. rzeszowskie.
2598. SZENBORN MAREK, GUBERNAT
ANDRZEJ: Działki droższe niż w Tokio. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 230 s. 1, il.
Zakup łąki pod budowę kolektora ścieków przez
Urząd Miasta Rzeszowa.
2599. TOMCZYK MAREK: Nie mają szans?
Nowiny 1995 nr 28 s. 3.
Spór mieszkańców przysiółka Przybyszówki o
gazociąg. Woj. rzeszowskie.
2600. TULIK JAN: Co ma ściek do wiatraka? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 146 s. 3.
Nowa oczyszczalnia ścieków w Dukli, woj.
krośnieńskie.
TWARDOWSKI J.: Niespokojna gmina =
poz. 2502
2601. (wab): MPGK walczy o „Techmę”.
Nowiny 1995 nr 74 s. 1–2.
Sprawa przeniesienia bazy. Rzeszów.
2602. (wel): Oczyszczalnia w Majdanie.
Nowiny 1995 nr 205 s. 2.
Woj. tarnobrzeskie.
WARZOCHA W.: Nie błądzić w czasie =
poz. 2471
2603. WARZOCHA ADAM: Zaczepki
ściekowe. Nowiny 1995 nr 35 s. 4, rys.
Spółka Rzeszowska Gospodarka Komunalna w
Rzeszowie.
G o s p o d a r k a k o m u n a l n a zob. też
poz. 620, 646, 694, 702, 713, 992
11. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
2612. (dm): Zaliczka na remont. Dz. Pol.
1995 nr 5 s. 18, il.
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w
Rzeszowie.
2613. d.n.: Biecz droższy od Krakowa.
Nowe Podkarp. 1995 nr 8 s. 6.
Czynsz za mieszkania komunalne. Woj. krośnieńskie.
2614. (greg): Ile nowych mieszkań? Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 34 dod. Gaz. Budowlana
s. I, rys.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 35 s. 18.
2604. (a-s), (emes), (wab), (ar): Więcej
obaw niż nadziei. Nowiny 1995 nr 6 s. 1–2.
Budownictwo mieszkaniowe w Rzeszowie w
1994 r.
Tworzenie wspólnot mieszkaniowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w woj. krośnieńskim, przemyskim i rzeszowskim.
GAJEC A.: Powtórka z przeszłości = poz.
1577
2605. (ASK): Ile własności, tyle kosztów.
Dz. Pol. 1995 nr 48 s. 19.
Dotacje do czynszów w Rzeszowie.
2606. (ASK): Małe, ciasne ale własne. Dz.
Pol. 1995 nr 167 s. 22.
Sytuacja mieszkaniowa w woj. rzeszowskim.
2607. (ASK): Mieszkania znajdują właścicieli. Dz. Pol. 1995 nr 165 s. 18.
Sprzedaż mieszkań w woj. rzeszowskim.
2608. BEK WIESŁAW: Eksmisja. Życie
Przemys. 1995 nr 28 s. 4, il.
Dotyczy eksmisji rodziny Turczaników z zajmowanego lokalu w Lubaczowie, woj. przemyskie.
2609. BOROWY JAN: W obronie kieszeni.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 1 s. 1, 4. * PUŁAWSKI
ZBIGNIEW: Mała spółdzielnia, duże problemy. Tamże nr 34 s. 3.
Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Huty Szkła
Okiennego w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
2610. (CZAK): Coraz mniej mieszkań. Dz.
Pol. 1995 nr 242 s. 20.
Woj. krośnieńskie.
2611. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Własny dom. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 264 s. 4.
Społeczna Spółdzielnia Mieszkaniowa „Własny
Dom” w Strzyżowie, woj. rzeszowskie.
2615. GORCZYCA ANNA: W „Jedności” siła. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 232 s. 3. *
GORCZYCA EWA: Wyłom w „Jedności”.
Nowiny 1995 nr 115 s. 7. * TWARDOWSKI
JÓZEF: Podziały w „Jedności” na lepszych
i gorszych. Sztand. Młod. 1995 nr 231 s. 10, il.
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Jedność” w Krośnie.
2616. GROMEK TADEUSZ, JAGIEŁŁO
EWA, GIEC JERZY: List otwarty do Rady
Nadzorczej Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pogranicze 1995 nr 18 s. 13.
Sprawa naruszeń Statutu Spółdzielni w Przemyślu.
2617. GUBERNAT ANDRZEJ, SZENBORN
MAREK: Wielki urodzaj pustostanów. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 187 s. 5.
Dotyczy Rzeszowa,
2618. HRYNKIW OLGA: Uszczęśliwieni
na siłę. Pogranicze 1995 nr 2 s. 3.
Wynajem pomieszczenia na działalność oazową
na osiedlu w Przemyślu.
2619. (J.R.): Mieszkania – sprawa polityczna. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 34 s. 6, il.
Budownictwo mieszkaniowe w Stalowej Woli,
woj. tarnobrzeskie.
2620. (jsl): Wrzenie w kurorcie. Kur. Podkarp. 1995 nr 12 s. 3, il.
155
Stawki czynszu w budynkach komunalnych w
Iwoniczu-Zdroju, woj. krośnieńskie.
2621. KASZUBA LILIANNA: Małe „ciasne, ale własne”. Życie Przemys. 1995 nr 46 s.
9, il.
Osiedle Salezjańskie w Przemyślu.
2622. KLIMCZAK JOANNA: Kara dla
właścicieli? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 10 s. 3.
Dotyczy ustawy o własności lokali w rzeszowskich MZBM-ach.
2623. KONIECZNY GRZEGORZ: Niechęć mieszkańców. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
69 s. 2.
Plany zarządu spółdzielni mieszkaniowej osiedla „Kmity” w Rzeszowie dotyczące rozbudowy
bloków przy ul. Korczaka.
2624. KONIECZNY GRZEGORZ: O czym
dumać na rzeszowskim bruku? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 245 s. 5.
Eksmisje w Rzeszowie.
2625. KONIECZNY GRZEGORZ: Opłaca
się nie płacić. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 264
s. 3.
Zaległości czynszowe w spółdzielniach mieszkaniowych w Rzeszowie.
2626. KONIECZNY GRZEGORZ: Pięć metrów na osobę. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 250
s. 2.
Budowa mieszkań zastępczych w Rzeszowie.
2627. KOZICKI ANDRZEJ: Ciekawski kierownik, chutliwi mieszkańcy. Nowiny 1995
nr 10 s. 5, rys.
Hotel rodzinny nr 7 w Tarnobrzegu.
2628. KOZICKI ANDRZEJ: Lokatorzy na
sprzedaż. Nowiny 1995 nr 220 s. 1, 3.
Bloki mieszkalne tarnobrzeskiego „Ponaru”.
KOZIOŁ A.: Polityka decyduje o wszystkim = poz. 2569
LEŃ A.: Odbić się od dna = poz. 2572
2629. MATOSZKO KRYSTYNA: Nos dla
tabakiery? Nowiny 1995 nr 173 dod. Biznes
Nowiny nr 35 s. III, il.
156
Problemy budownictwa mieszkaniowego w
Rzeszowie, Jarosławiu, woj. przemyskie, i w woj.
tarnobrzeskim.
2630. MATOSZKO KRYSTYNA: Zniewolone wspólnoty. Nowiny 1995 nr 163 dod. Biznes Nowiny nr 33 s. I, il.
Dotyczy wspólnot mieszkaniowych w Rzeszowie.
2631. MOŁOŃ WANDA: Czerwona kroplówka. [Cz. 1–2]. Nowiny 1995 nr 57 s. 4, il.;
nr 150 s. 7.
Dotyczy toksycznego mieszkania w Sanockiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
2632. (NIC): Marzenia wiceburmistrza.
Dz. Pol. 1995 nr 136 s. 26.
Projekt osiedla domków jednorodzinnych w Jarosławiu, woj. przemyskie.
2633. RAK ROMAN: Eksmisje donikąd.
Kur. Podkarp. 1995 nr 21 s. 1, il.
Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
2634. (si): Perspektywy głogowskiej „Niwy”.
Nowiny 1995 nr 195 s. 3.
Budownictwo mieszkaniowe w Głogowie Młp.,
woj. rzeszowskie.
2635. SAWA ANNA: Wszyscy wszystkim
mają za złe. Nowiny 1995 nr 63 s. 12.
Czynsze regulowane w Spółdzielniach Mieszkaniowych w Rzeszowie.
2636. SKARBEK AGNIESZKA: „Diamentowe Domki”. Dz. Pol. 1995 nr 21 s. 24. * TAŻ:
Szeregówki w leasingu. Tamże nr 117 s. 29.
Spółdzielnia Mieszkaniowa INSAGAZ w Rzeszowie.
2637. STRUŚ MARIAN: Mieszkania na beczce prochu. Nowiny 1995 nr 224 s. 7, rys.
Sprzedaż mieszkań zakładowych przez Sanocki
„Stomil”. Woj. krośnieńskie.
2638. SZENBORN MAREK, GUBERNAT
ANDRZEJ: Nasze Bevery Hills. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 130 s. 1, rys. * SZENBORN
M.: Artykuł 266. Tamże nr 257 s. 1, rys.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Insagaz” w Rzeszowie.
2639. (tom): Pustostan – błogostan. Nowiny 1995 nr 172 s. 10.
Problem mieszkań komunalnych i zastępczych
w Rzeszowie.
2640. TOMUSIAK JERZY: „Rotacyjne” życie. Życie Przemys. 1995 nr 3 s. 5, il.
Bloki rotacyjne przy ul. Grunwaldziej w Przemyślu.
2641. TWARDOWSKI JÓZEF: Blok sierota. Nowiny 1995 nr 244 s. 7.
Blok przy ul. Kołłątaja 4 w Leżajsku, woj. rzeszowskie.
2642. TWARDOWSKI JÓZEF: Mieszkaniowe dno. Nowiny 1995 nr 250 s. 4, il.
Spółdzielnie mieszkaniowe w woj. rzeszowskim.
2643. TWARDOWSKI JÓZEF: Zbankrutowane bloki. Nowiny 1995 nr 111 s. 4, rys. *
(twa): Agonia trwa. Tamże nr 121 s. 4.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach, woj.
rzeszowskie.
2644. TWARDOWSKI JÓZEF: Zimna pułapka. Nowiny 1995 nr 198 dod. Biznes nr 40
s. II, il.
Blok „Hotelowiec” w Górnie, woj. rzeszowskie.
2645. (wab): Czynsze na raty. Nowiny 1995
nr 109 s. 4.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w
Przemyślu.
2646. WARZOCHA ADAM: Szczere pola
INSAGAZU. Nowiny 1995 nr 20 s. 3, 5. *
TENŻE: Szczególny niepokój. Tamże nr 120
s. 5, rys.
Spółdzielnia Mieszkaniowa INSAGAZ w Rzeszowie.
2647. (zs): Mało, coraz mniej. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 67 s. 3, il.
2649. (CZAK): Pożar w sanockiej cerkwi.
Dz. Pol. 1995 nr 32 s. 14, il. * (JW): Zabytek
w ogniu. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 3 s. 3. * (r):
Dlaczego spłonął skansen. Nowe Podkarp.
1995 nr 9 s. 6.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 32 s. 1; Nowe
Podkarp. 1995 nr 7 s. 6; Nowiny 1995 nr 27 s. 1.
Pożar w Muzeum Budownictwa Ludowego w
Sanoku, woj. krośnieńskie.
2650. CEBULA H.: Nie ma to jak w straży.
Pogranicze 1995 nr 35 s. 4, il.
90 lat OSP w Tryńczy, woj. przemyskie.
2651. (d): Ognisty spór. Życie Przemys.
1995 nr 12 s. 5.
Ochotnicza Straż Pożarna w Babicach, woj.
przemyskie.
2652. (ewg): Dobrze, że paliły się buki. Nowiny 1995 nr 161 s. 4, il.
Pożar w lasach Nadleśnictwa Rymanów. Woj.
krośnieńskie.
2653. IH: Komputer na straży. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 141 s. 2.
Ochrona przeciwpożarowa w woj. rzeszowskim.
2654. LEOSZ CZESŁAW
Z dziejów i rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie: 1884–1994 / Czesław
Leosz. – Skołyszyn: Zarząd Gminny OSP,
1995. – 89, [7] s.: fot., portr.; 21 cm
Woj. krośnieńskie.
2655. (nn): Niezastąpione maniactwo. Nowiny 1995 nr 139 s. 8, il.
Ochotnicza Straż Pożarna w Błażowej, woj. rzeszowskie.
OCALIĆ od zapomnienia = poz. 958
Sytuacja mieszkaniowa w woj. przemyskim.
2656. R.M.: Dzielni jak strażacy. Nowe Podkarp. 1995 nr 4 s. 5, il.
12. POŻARNICTWO
„Krzyże Zasługi za Dzielność” dla jednostek
ratowniczo-gaśniczych krośnieńskiej straży pożarnej.
2648. BARAN STANISŁAW: Taktyczny
wybieg. Rozm. Adam Małek. Nowiny 1995
nr 183 s. 8, il.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
2657. RAK ROMAN: Ogień w deskach.
Kur. Podkarp. 1995 nr 22 s. 1, il.
Pożar w jednej z hal produkcyjnych byłego
POM-u w Miejscu Piastowym, woj. krośnieńskie.
157
2658. (Staw): Remiza pod „trzynastką”. Pogranicze 1995 nr 30 s. 2, il.
2660. ZA krótka drabina. Nowiny 1995 nr
35 s. 3, rys.
Otwarcie nowej remizy strażackiej w Lubaczowie, woj. przemyskie.
Pożarnictwo w woj. krośnieńskim, przemyskim
i rzeszowskim.
2659. WELANYK PIOTR: Jak fajnie jechać
na sygnale... Nowiny 1995 nr 217 s. 1–2; nr
218 s. 4. * TENŻE: Strażnicy czerwonego
kura. Tamże nr 223 s. 4, rys.
P o ż a r n i c t w o zob. też poz. 124, 3034,
4038, 4246, 4253
Podpalenia w Ćmielowie, woj. tarnobrzeskie.
VII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE
Woj. k rośnieńsk ie
O pracowani a dot yczące
c ałoś ci reg ionu
2665. (BH): Tylko obietnice. Dz. Pol. 1995
nr 280 s. 5.
2661. JAK głosowaliśmy w regionie? Nowiny 1995 nr 215 s. 3, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 259 s. 1, il.
I tura wyborów prezydenckich w woj. południowo-wschodnich.
2662. KONIECZNY GRZEGORZ: Prawica
mądra po szkodzie. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 171 s. 1.
Wizyta wiceprzewodniczącego KPN Krzysztofa
Króla w Rzeszowie.
2663. WIELKI finał. Nowiny 1995 nr 224
s. 1, 3, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 282 s. 1; Nowiny 1995 nr 235 s. 1.
Strajk ostrzegawczy w „Krosnolenie” w Krośnie.
2666. GORCZYCA ANNA: Groźba strajku. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 263 s. 2.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 262 s. 11; Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 264 s. 1; Nowiny 1995 nr 220 s. 2, nr
223 s. 2; Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 267 s. 1.
Pikieta w Zakładach Przemysłu Lniarskiego w
Krośnie.
2667. KENSY ELŻBIETA: Popołudnie z
posłem W. Nowe Podkarp. 1995 nr 12 s. 6.
Władysław Wrona – poseł PSL.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 270 s. 1, il.
II tura wyborów prezydenckich w woj. południowo-wschodnich.
2668. LEŃ ADAM: Wojna osiedlowa. Gaz.
Bieszcz. 1995 nr 12 s. 6, il.
2664. WSCHODNIE pogranicze w perspektywie socjologicznej / pod red. Andrzeja
Sadowskiego; Uniwersytet Warszawski. Filia
w Białymstoku. Zakład Socjologii. – Białystok:
„Ekonomia i Środowisko”: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych,
1995. – 331 s.: mapy, rys., wykr.; 23 cm
2669. (mra): Z ojcowskim błogosławieństwem. Nowiny 1995 nr 18 s. 1–2.
Tekst częśc. ang. i tł. z ang., fr., ros.
Bibliogr. s. 41, 50
158
¡
Spór między mieszkańcami bloków przy placu
Szopena w Ustrzykach Dolnych o zagospodarowanie terenu i korzystanie z niego przez dzieci.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 22 s. 1.
Szkolny strajk w Roztokach.
2670. MIKA WACŁAW: Oświadczenie. Nowe
Podkarp. 1995 nr 12 s. 6.
Dotyczy konferencji posła Władysława Wrony
– prezesa ZW PSL w Krośnie.
2671. SADOŚ ANDRZEJ: Urodziłem się
w małym mieście. Tyg. Solid. 1995 nr 44 s.
17, il.
Sylwetka senatora Ireneusza Zarzyckiego z Sanoka.
2672. SOBOCIŃSKA BEATA: Stacja Bieszczady. Kur. Pol. 1995 nr 144 s. 4, il.
Reportaż o ludziach zamieszkałych w Dwerniku.
2673. STRUŚ MARIAN: Dwieście ludzi na
bruk. Nowiny 1995 nr 107 s. 1, 3.
Pikieta załogi Zakładu Budowy Przyczep i Naczep „Zasław” w Zagórzu.
2674. WITOSZEK ARTUR: Azyl apolityczny: kto się ukrywa w Bieszczadach? Wprost
1995 nr 16 s. 28–29.
2675. ZAJĄC STANISŁAW: Mediacja i kompromis. Rozm. Elżbieta Kensy. Nowe Podkarp.
1995 nr 14 s. 8, portr.
Działacz polityczny związany z Jasłem.
Woj. przemysk ie
2676. BEK WIESŁAW, SOŁEK JAN: Nie tylko Przemyśl! Życie Przemys. 1995 nr 64 s. 4.
Zagadnienia społeczne w Przemyślu.
2677. BESZ Z[DZISŁAW]: Odnowiony Komitet. Pogranicze 1995 nr 21 s. 3. * CIECH
PRZEMYSŁAW: Spór o pamięć. Życie Przemys.
1995 nr 18 s. 3.
2680. EUROPEJSKIE nadzieje i niepokoje.
Oprac. Dariusz Delmanowicz. Życie Przemys.
1995 nr 48 s. 3.
Wręczenie Przemyślowi „Flagi Europejskiej”.
2681. HRYŃKIW OLGA: Przystanek Leszczawa. Pogranicze 1995 nr 18 s. 4, il.
Zagadnienia społeczne wsi.
2682. (jm, am): Kandydaci w regionie. Nowiny 1995 nr 205 s. 1, 3, il.
Wizyta Lecha Wałęsy i Hanny GronkiewiczWaltz w woj. przemyskim.
2683. KACZYŃSKI ANDRZEJ: Nie ma
miejsca na politykę. Rzeczpospolita 1995 nr
257 s. 4, il.
Wybory w Dynowie.
2684. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Mapa polityczna. Prz. Tyg. 1995 nr 2 s. 3.
Dotyczy obsadzenia przez partie polityczne
najważniejszych stanowisk w woj. przemyskim i
rzeszowskim.
2685. MICHALIK JÓZEF: Mandat poselski zobowiązuje. Rozm. Roman Ogryzło. Pogranicze 1995 nr 12 s. 2, portr. * MICHALIK
J.: Pomagać innym, nie szkodzić! Rozm. R.
Ogryzło. Wieści 1995 nr 20 s. 4, il.
Sylwetka posła na Sejm RP z ramienia PSL z
woj. przemyskiego.
2686. MISZCZAK JAN: Kompromis. Nowiny 1995 nr 92 s. 3. * MŁYNARSKI JANUSZ:
Czy staną pociągi? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
104 s. 1. * POCIĄG śmierci. Dz. Pol. 1995 nr
107 s. 2. * SZWIC JACEK: 600 minut. Życie
Przemys. 1995 nr 20 s. 4, il.
Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa w Przemyślu.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 109 s. 1, il.; nr
111 s. 2.
Strajk kolejarzy w Przemyślu.
2678. BORYSŁAWSKI ROMUALD: Lustracja po przemysku. Pogranicze 1995 nr 43 s. 12.
2687. MŁYNARSKI JANUSZ: Integracja polityczna. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 135 s. 1.
Dotyczy księgi zasłużonych dla Przemyśla.
2679. BORYSŁAWSKI R[OMUALD]: Przemyska ferajna. Cz. 1–5. Pogranicze 1995 nr 17
s. 5, il.; nr 18 s. 3, il.; nr 19 s. 4, il.; nr 21 s. 4,
il.; nr 23 s. 4.
Zagadnienia społeczne Przemyśla.
II Kongres Ligi Partii Międzymorza w Jarosławiu.
Brały w nim udział partie niepodległościowe z Polski, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Ukrainy.
2688. NYCZ KAZIMIERZ: Moja powinność – pomagać innym. Rozm. Roman Ogryzło. Pogranicze 1995 nr 15 s. 11, il.
Poseł regionu przemyskiego.
159
2689. SAWICKI TADEUSZ: Chcemy współtworzyć Europę... Życie Przemys. 1995 nr 48 s. 3, il.
Fragmenty wystąpienia Prezydenta Przemyśla
podczas wręczenia Przemyślowi flagi Zjednoczonej Europy.
2690. SŁYSZ ADAM: Kwaśniewski w Jarosławiu. Pogranicze 1995 nr 43 s. 5.
2691. SOŁEK JAN: Gdybym był królem...
Życie Przemys. 1995 nr 50 s. 3, il.
Wizyta Lecha Wałęsy w Jarosławiu.
2692. SOŁEK JAN: Lubię pogodne filmy.
Życie Przemys. 1995 nr 23 s. 5, il.
Sylwetka senatora Adama Wasia z PSL z Pigan.
2693. SZWIC JACEK: To nie może zostać
bez echa... Życie Przemys. 1995 nr 60 s. 4, il.
Zagadnienia społeczne w przysiółku Kosztowa
Łazy.
2694. TŁUCZEK RYSZARD: Głodówka.
Życie Przemys. 1995 nr 1 s. 1, 4, il.
Protest głodowy pracowników służby zdrowia i
oświaty w Przemyślu.
2695. WILCZAK JAGIENKA: Jak Kułaj
plajtował. Polityka 1995 nr 3 s. 6, il.
Jan Kułaj – sygnatariusz porozumień rzeszowsko-ustrzyckich z rządem w 1981 roku, związany
z Cieszacinem Wielkim.
Woj. rzeszowsk ie
2696. BENTKOWSKI ALEKSANDER: Prawdy, plotki i półprawdy. Rozm. Marek Szenborn.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 101 s. 5, il.
Działalność posła na rzecz woj. rzeszowskiego.
2697. BUCZKOWSKI JERZY: Banaś jest
pierwszy. Rozm. Stanisława Sowa. Nowiny
1995 nr 52 s. 3.
Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Rzeszowie.
2698. BURTAN JERZY: „Irydy” lot pokrętny. Sztand. Młod. 1995 nr 275/276 s. 7, il. *
CZUCHNOWSKI WOJCIECH, (Kak): Mielec
grozi strajkiem. Gaz. Krak. 1995 nr 275 s. 1. *
JAKUBOWSKI SZYMON: O „Irydę” bój ostatni. Dz. Pol. 1995 nr 280 s. 4. * P.W.R.: Strajkują,
ale pracują. Rzeczpospolita 1995 nr 281 s. 1.
160
Także: Dz. Pol. 1995 nr 275 s. 1, 5; nr 283 s. 2; nr
286 s. 1; Expr. Wiecz. 1995 nr 278 s. 3; Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 277 s. 1; nr 285 s. 1; Gaz. Wyb. 1995
nr 282 s. 1; Kur. Pol. 1995 nr 231 s. 3, il.; Nowiny
1995 nr 231 s. 1–2.
Strajk okupacyjny w WSK-Mielec.
2699. GUBERNAT ANDRZEJ, SZENBORN MAREK: Czyste ręce Fortuny? Gaz.
Wyb. 1995 nr 18 s. 1. * WILCZAK JAGIENKA: Do tych zbrodni się przyznaję. Polityka
1995 nr 21 s. 9. * WIŚNIOWSKI MACIEJ:
Polowanie na agenta. Nie 1995 nr 11 s. 5, rys.
* ZATORSKI RYSZARD: Banał czy afera?
Trybuna 1995 nr 61 s. 10.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 45 s. 5; Nowiny 1995 nr
92 s. 2.
Dotyczy posła W. Ciesielskiego z Rzeszowa zamieszanego we współpracę z firmą ubezpieczeniową „Fortuna”.
2700. HAJNOSZ IWONA: Nie lekceważcie
demokracji. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 182 s.
1, il. * KWIATKOWSKI JAROMIR. MAŁEK
ADAM, SZCZEPAŃSKI JAROSŁAW A.:
Cmolaska Góra Przemienienia. Nowiny 1995
nr 151 s. 1, 3, il.
Także: Sztand. Młod. 1995 nr 172 s. 3; Tyg. Solid.
1995 nr 32 s. 2.
Wizyta prezydenta L. Wałęsy w Cmolasie i Rzeszowie.
2701. JARUGA ROBERT: On jako jeden z
nich. Nie 1995 nr 33 s. 8, il. * KWIATKOWSKI JAROMIR, MAŁEK ADAM: W końcu to
prezydent czyli kuluary wizyty Lecha Wałęsy
w Cmolasie. Nowiny 1995 nr 155 s. 5, il.
KAMIŃSKI K.: Mapa polityczna = poz.
2684
2702. KONIECKA ANNA: Poważna zabawa. Nowiny 1995 nr 243 s. 6, il.
M. in. Marcin Kocan uczeń I LO w Rzeszowie
parlamentarzystą w Europejskim Parlamencie
Młodzieży.
2703. KONIECZNY GRZEGORZ: Niedemokratyczne ostoje porządku. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 186 s. 2, il.
Wizyta J. Korwina-Mikke w Rzeszowie.
2704. MAJKA DANUTA: Co prywatyzować? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 96 s. 1.
Także: Nowiny 1995 nr 80 s. 2.
Wizyta ministra przekształceń własnościowych
W. Kaczmarka w Rzeszowie.
2705. NICPOŃ HENRYK: Bankructwo
filantropa z Czarnej. Sztand. Młod. 1995 nr
210 s. 6.
Bankructwo Tadeusza Łyczki z Czarnej.
2706. (si): Czekamy do piątku. Nowiny
1995 nr 237 s. 1–2. * (si): Górą iryda? Tamże
nr 239 s. 1–2. * (si): Oczekiwanie. Tamże nr
240 s. 1–2.
Strajk okupacyjny w WSK-Mielec.
2707. (si): W Dylągówce strajkują i pilnują.
Nowiny 1995 nr 135 s. 4.
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe „Pasternak”.
2708. SKARBEK AGNIESZKA: Jak muchę... Dz. Pol. 1995 nr 207 s. 10.
Konflikt sąsiedzki w Budziwoju.
2709. SZCZEPAŃSKI JAROSŁAW A.: Przystanek Rzeszów. Nowiny 1995 nr 152 s. 3.
Wizyta prezydenta L. Wałęsy w Rzeszowie.
2710. SZENBORN MAREK, GUBERNAT
ANDRZEJ: Ubezpieczony poseł. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 24 s. 1, il. ���������������
* GUBERNAT A.,
SZENBORN M.: Uchylić immunitet! Tamże
nr 44 s. 1, il. – Polem. BEREŚ RYSZARD:
„Gazeta” wie najlepiej... Tamże nr 49 s. 3. *
SZENBORN M.: „Fortuna” kołem zawraca.
Tamże nr 76 s. 1, rys. ��������������������
* WEST, AN: Kolejny
obrót Fortuny. Tamże nr 111 s. 1. * SZENBORN M., GUBERNAT A.: Kampania przeinaczeń. Tamże nr 149 s. 1, il.
Dotyczy posła W. Ciesielskiego zamieszanego
w nielegalnie działającą firmę ubezpieczeniową w
Rzeszowie.
Dotyczy nadprzyrodzonych wydarzeń związanych z 12-letnią dziewczynką w Nienadówce w
latach 1897–98.
Woj. t ar nobrzesk ie
2713. CZAJKA JACENTY: Musimy być silni i dziś. Ziel. Sztand. 1995 nr 31 s. 5.
Wizyta prezesa PSL Waldemara Pawlaka w Sandomierzu oraz we wsi Wrzawy i Batorz.
2714. CZYM jest dla mnie Mała Ojczyzna: przemyślenia staszowskich licealistów:
[małe ojczyzny – tradycja dla przyszłości /
red. Maciej Andrzej Zarębski] ; Staszowskie
Towarzystwo Kulturalne; Uniwersytet Młodzieżowy „Małych Ojczyzn”. – Staszów: STK,
1995. – 49 s.: portr.; 21 cm. – (Biblioteka Staszowska; 49)
2715. GROCHOWSKA MAGDALENA:
Ksiądz P. i milczące dzwony. Życie Warsz.
1995 nr 297 s. 6, il.
Zagadnienia społeczne we wsi Zaleszany.
2716. (jam): Olszewski wygrał w cuglach.
Nowiny 1995 nr 145 s. 1–2.
Prawybory prezydenckie w Zakładach Metalowych „Nimet” w Nisku.
2717. (jam): „Stalowa Wola” w pogotowiu.
Nowiny 1995 nr 102 s. 2.
Pogotowie strajkowe w Hucie Stalowa Wola.
2718. (jam, bea): Pamiętam, skąd przyszedłem. Nowiny 1995 nr 207 s. 2.
Wizyta Lecha Wałęsy w Stalowej Woli i Sandomierzu.
2719. MATOSZKO KRYSTYNA: Samemu
strasznie. Nowiny 1995 nr 243 s. 6, il.
Zagadnienia społeczne w Czekarzewicach.
2711. SZKUTNIK JANUSZ: Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej (1978–
1980). Stud. Rzesz. 1995 t. 2 s. 135–143.
2720. MATOSZKO KRYSTYNA: Swoi ale
obcy. Nowiny 1995 nr 224 s. 6, il.
2712. WINIARSKI EDWARD: Nienadowski diabeł. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 298 s.
5, rys.
2721. MATOSZKO KRYSTYNA: Testowanie. Nowiny 1995 nr 213 s. 9, il.
Problemy społeczne we wsi Świnki.
Problemy społeczne w gminie Klimontów.
161
2722. NIEMIEC PIOTR, BORZĘCKI JAN
A[DAM]: Majdan prezydencki. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 43 s. 1, 4, il.
2731. MASTERNAK STANISŁAW: Koalicja z rozsądku. Rozm. Piotr Niemiec. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 5 s. 1, 4, portr.
Wizyta Lecha Wałęsy w woj. tarnobrzeskim.
Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego w Tarnobrzegu.
2723. TRZASKA BOGUMIŁA: Poselski
„Remanent”. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 28 s. 4.
Działalność posła Władysława Stępnia na rzecz
woj. tarnobrzeskiego.
2. PARTIE POLITYCZNE.
ORGANIZACJE SPOŁECZNE
I MŁODZIEŻOWE
a) Partie polityczne
2724. BANAŚ JAN: Nie jestem zadymiarzem. Rozm. Marek Szenborn. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 62 s. 2.
Pełnomocnik Polskiej Partii Emerytów i Rencistów w Rzeszowie.
2725. BORYSŁAWSKI R[OMUALD]: Wspólne chłopskie sprawy. Pogranicze 1995 nr 9 s.
9, il.
IV Wojewódzki Zjazd Delegatów PSL w Przemyślu.
2726. (CZAK): Groźba rekomunizacji. Dz.
Pol. 1995 nr 138 s. 18.
Regionalny Zjazd Unii Wolności w Krośnie.
2727. (dn): Partyjna kontynuacja? Nowe
Podkarp. 1995 nr 35 s. 8.
Dotyczy przejmowania majątku po PZPR przez
SdRP w Krośnie.
2728. GROCHALA-WŁODEK EWA: Odmłodzić szeregi! Wieści 1995 nr 6 s. 6, il.
III Wojewódzki Zjazd PSL w Krośnie.
2729. GROCHALA-WŁODEK EWA: Przemyskie przemiany. Oprac... Wieści 1995 nr 13
s. 4, il.
Z wystąpienia wojewody przemyskiego Zygmunta Ciupińskiego podczas IV Wojewódzkiego
Zjazdu PSL.
2730. MAŁEK A[DAM], (ewg): Zmiany w
Unii Wolności. Nowiny 1995 nr 116 s. 2.
W Rzeszowie i Krośnie.
162
2732. STRUŚ MARIAN: Strzelec. Nowiny
1995 nr 55 s. 7, il.
Sylwetka Jana Papisza działacza KPN z Sanoka,
woj. krośnieńskie.
2733. ZATORSKI RYSZARD: Włamanie
do SdRP i biura posła Ciesielskiego. Trybuna
1995 nr 68 s. 13.
W Rzeszowie.
Polskie Stronnictwo Ludowe
zob. też poz. 73, 143
Socjaldemokracja Rzeczypos p o l i t e j P o l s k i e j zob. poz. 64
Par t ie p olit yczne zob. tez poz. 3247
b) Organizacje społeczne
2734. BESZ ZDZISŁAW: „Pisankowe” marki z Paderborn. Pogranicze 1995 nr 27 s. 3, il.
Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym w Przemyślu.
2735. BORYSŁAWSKI ROMUALD: Ubogo w związku. Pogranicze 1995 nr 23 s. 4, il.
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Przemyślu.
2736. BURZMIŃSKI WACŁAW: Żyć godnie aż do końca. Nowiny 1995 nr 81 s. 4.
M. in. Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej w
Przemyślu.
2737. (ewg): Ktoś za kolejką tą stoi. Nowiny
1995 nr 73 s. 2. * (ewg): Datki dla stulatki. Tamże nr 93 s. 4. * ZATORSKI RYSZARD: Ciuchcia
uratowana? Trybuna 1995 nr 92 s. 12.
Powołanie Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej z siedzibą w Cisnej, woj. krośnieńskie.
2738. GREG: Forum społeczników. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 257 s. 2.
Forum Inicjatyw Pozarządowych w Rzeszowie.
2739. GREG: Pięć lat „Hioba”. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 223 s. 2.
2749. (Lil): Bariery do pokonania. Życie
Przemys. 1995 nr 4 s. 6, il.
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Ruchowo
„Hiob” w Rzeszowie.
Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział w
Przemyślu.
2740. HAJNOSZ IWONA: Ludzie głodują,
a ja za psami łażę. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
100 s. 2, il.
2750. (nep): Zawsze wierni ojczyźnie. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 39 s. 4, il.
Mieleckie Towarzystwo Ochrony Zwierząt.
2741. (Jas): Z Cieszanowa do USA. Życie
Przemys. 1995 nr 14 s. 5.
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych na Rzecz Rozwoju Rolnictwa w Lubaczowie,
woj. przemyskie.
2742. JKK: „Integracja” na rzecz człowieka.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 121 s. 2.
Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej
„Integracja” działające na obszarze woj. rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
2743. JSL: O pomoc dla naszych dzieci.
Kur. Podkarp. 1995 nr 20 s. 3.
Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Krośnie.
2744. (jsl): Bardziej będę niż jestem. Kur.
Podkarp. 1995 nr 4 s. 9, il.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Krośnie.
2745. KAMIŃSKA BRONISŁAWA: Dziecko powinno być chlubą, a nie udręką społeczną. Rozm. Romuald Borysławski. Pogranicze 1995 nr 24 s. 3, portr.
Delegatka na Krajowy Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Przemyślu.
2746. KONIECZNY ZDZISŁAW: Przestańmy być „Polską C”. Rozm. Z[bigniew]
Ziembolewski. Pogranicze 1995 nr 32 w. 3.
Polski Związek Wschodni w Przemyślu.
2747. KOPACZ STANISŁAW: Związek Sybiraków w Rzeszowie (1989–1995). Stud. Rzesz.
1995 t. 2 s. 272–275.
2748. KUROWSKA HELENA: Nie tylko
telewizor. Rozm. J[an] A[dam] Borzęcki. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 17 s. 8, portr.
Koło Gospodyń Wiejskich w Kleczanowie, woj.
tarnobrzeskie.
Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej
Polskiej w Janowie Lubelskim, woj. tarnobrzeskie.
2751. PASTERNAK JAN: Zrzeszenie „WiNu” w Rzeszowie (1989–1995). Stud. Rzesz.
1995 t. 2 s. 276–278.
Dotyczy działalności Koła WiN w Rzeszowie,
skupiającego byłych członków organizacji.
2752. PIĄTEK ANDRZEJ: Festiwale i repatrianci. Nowiny 1995 nr 67 s. 4, il.
Oddział Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej w
Rzeszowie.
2753. R.M.: Niepełnosprawni w urzędzie.
Nowe Podkarp. 1995 nr 6 s. 5.
Oddział Polskiego Związku Głuchych w Krośnie.
2754. 75 [SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ] lat działalności Związków Inwalidów Wojennych RP
[Rzeczypospolitej Polskiej] w regionie rzeszowskim 1919–1995 r.: (zarys historyczny) / [aut.
Mieczysław Lisiak, Jan Nowakiewicz]; Związek
Inwalidów Wojennych RP. Zarząd Okręgowy w
Rzeszowie. – Rzeszów: ZIW, 1995. – 57, [1] s.,
[5] s. fot.; 21 cm
Nazwy aut. pod przedm.
Bibliogr. s. 57
2755. SZELIGA KRZYSZTOF: Sztandar
weteranów AK. Nowiny 1995 nr 163 s. 8, il.
Uroczystość poświęcenia sztandaru w rzeszowskim Oddziale Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
2756. WASZKOWSKI HENRYK: Niepełnosprawni naszą troską. Rozm. Wiesław Zieliński. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 67 s. 2. * WASZKOWSKI H.: Pokonać kalectwo. Rozm. Halina
Łokajowa. Nowiny 1995 nr 50 s. 6, il.
Oddział Towarzystwa Walki z Kalectwem w
Rzeszowie.
2757. ZATORSKI RYSZARD: Kwiaty pod
kwaterą w Wilkowyi. Trybuna 1995 nr 31 s. 10.
Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Rzeszowie.
163
2758. ZIOBRO WIESŁAW: Jak przeżyć
piekło. Dz. Pol. 1995 nr 117 s. 11.
Fundacja „Życie” w Mielcu pomagająca osobom chorym na nowotwory.
O r g a n i z a c j e s p o ł e c z n e zob. też
poz. 14, 16, 446, 611, 1514, 2767, 4072, 4077
c) Organizacje młodzieżowe
2759. Al-Bo: Zbuntowana młodość? Pogranicze 1995 nr 32 s. 5, il.
OHP w Przemyślu.
2760. (BH): Koniec BAL-owania. Dz. Pol.
1995 nr 194 s. 18.
Dotyczy Bieszczadzkiej Akcji Letniej organizowanej przez Chorągiew Małopolską ZHP w Rzeszowie.
2761. BARAN ADAM F.
Z dziejów harcerstwa tarnobrzeskiego:
1912–1949 / Adam F. Baran. – Tarnobrzeg:
wyd. nakł. autora, 1995. – 99 s.; [20] s. tabl.;
faks., portr.; 21 cm
Bibliogr. – Indeks
Rec. MASTALERZ NORBERT, Zesz. Sand. 1995
nr 2 s. 62–63, il.
2762. BOCZAR MAREK: Jubileusz harcmistrza. Kur. Podkarp. 1995 nr 21 s. 3.
Sylwetka druha Czesława Borczyka z Sanoka,
woj. krośnieńskie.
2763. JAKUBOWSKI SZYMON: Bieszczadzkie harcowanie. Dz. Pol. 1995 nr 169 s. 18.
Obozy harcerskie w Stebniku, Dwerniku i Suchych Rzekach, woj. krośnieńskie.
2764. KOZICKI ANDRZEJ: Sandomierska Chorągiew Rycerska. Nowiny 1995 nr 15
s. 5, rys.
Plany powołania Chorągwi Rycerskiej w Sandomierzu.
2765. KRAKOWSKI STANISŁAW: Zlot
szczepu harcerskiego. Gimn[azjum] i Lic[eum]
im. J. Słowackiego w Przemyślu. Pogranicze
1995 nr 36 s. 6, rys.
2766. NOWAKOWSKA ZOFIA: Półwiecze. Głos Rzeszowa 1995 nr 2 s. 17.
Harcerstwo w Rzeszowie.
164
50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Żołyni =
poz. 3949
2767. POTACZAŁA K[RZYSZTOF]: Sposób na życie. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 9 s. 6, il.
Młodzieżowe Koło Polskiego Czerwonego
Krzyża w Ustrzykach Dolnych, woj. krośnieńskie.
2768. (S.J.): Nie nawykli do polskiej kuchni. Dz. Pol. 1995 nr 157 s. 18.
Wizyta członków belgijskiej Federacji Skautów
Katolickich w ośrodku wypoczynkowym Hufca
ZHP Ziemi Rzeszowskiej w Wetlinie, woj. krośnieńskie.
2769. (S.J.): Wakacje w Wetlinie. Dz. Pol.
1995 nr 182 s. 20.
Dotyczy obozu wypoczynkowego Hufca ZHP
Ziemi Rzeszowskiej.
2770. SYKAŁA ZBIGNIEW: My też byliśmy
harcerzami. Pogranicze 1995 nr 38 s. 9, il.
Wspomnienia harcerzy z Przemyśla.
TRZCIANA: szkice z dziejów wsi... = poz.
1006
2771. WACHOWICZ BARBARA
Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju!: gawęda o twórcach Harcerstwa Polskiego Oldze
i Andrzeju Małkowskich / Barbara Wachowicz. – Warszawa: Rytm, 1995. – 279, [1] s.:
fot., il., portr.; 21 cm. – (Wierna Rzeka Harcerstwa; 1)
Bibliogr.
M. in. Dotyczy
������������������������������������
harcerstwa w Rzeszowie oraz
Leopolda Lisa-Kuli.
2772. WORSZTYNOWICZ HUBERT: Pracują za dziękuję. Nowiny 1995 nr 93 s. 5, il.
Rada Młodzieży Rzeszowa.
ZAGÓRZ nad Osławą = poz. 1009
O r g a n i z a c j e m ł o d z i e ż o w e zob.
też poz. 1147, 1155, 1164
— historia 958, 1055
4. PRACA. ZABEZPIECZENIE
SPOŁECZNE. ZWIĄZKI ZAWODOWE.
ZAGADNIENIA SOCJALNE
a) Praca. Zabezpieczenie społeczne
O pracowani a dot yczące
c ałoś ci reg ionu
Rzeszowie 1995 nr 175 s. 6. * TAŻ: Refundacja i pożyczki. Tamże nr 222 s. 6. * RYGIEL
MAŁGORZATA: Odkryj siłę w sobie. Kur.
Podkarp. 1995 nr 10 s. 9.
Bezrobocie w woj. krośnieńskim.
2780. DELL: Naznaczony widmem bezrobocia. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 203 s. 4, il.
Moszczaniec.
2773. (bes, ar, a-s): Od zasiłku do zasiłku.
Nowiny 1995 nr 181 s. 1, 3.
2781. E.K.: Czarny humor oszusta. Nowe
Podkarp. 1995 nr 13 s. 9.
Prace interwencyjne w woj. krośnieńskim, rzeszowskim i tarnobrzeskim.
Firma MEX-LUX w Sanoku, zajmująca się zatrudnianiem Polaków poza granicami kraju bez
zezwolenia Ministra Pracy.
2774. MATOSZKO KRYSTYNA: Sezamie
z pracą otwórz się. Nowiny 1995 nr 24 dod.
Biznes nr 5 s. III, il. * ZAWÓD wykonywany:
bezrobotny. Tamże nr 105 s. 3, rys.
Bezrobocie w woj. południowo-wschodnich.
2775. TWARDOWSKI JÓZEF: Śmierć czyhająca w pracy. Nowiny 1995 nr 44 s. 4.
Wypadki przy pracy w woj. południowowschodnich.
Woj. k rośnieńsk ie
2776. (BH): Chcą sobie pomóc. Dz. Pol.
1995 nr 124 s. 14.
Miejski Klub Aktywnego Poszukiwania Pracy i
Biuro Prac Krótkoterminowych w Krośnie.
2777. (bh): Syndrom robót publicznych.
Dz. Pol. 1995 nr 14 s. 9. * (BH): Syndrom
bezrobocia. Tamże nr 116 s. 20. * (CZAK):
Statystyki nie kłamią, chociaż... Tamże nr 167
s. 17. * (BH): Jedna oferta na 296 bezrobotnych. Tamże nr 246 s. 18. * (BH): Przybywa
bezrobotnych. Tamże nr 299 s. 26.
Dotyczy województwa.
2778. CENTRUM pracy. Nowe Podkarp.
1995 nr 24 s. 5. * GORCZYCA ANNA: Klub
aktywnych. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 128
s. 6. * SŁANULA EWA: Centrum pracy w
Krośnie. Rynek Pr. 1995 nr 11 s. 49–53.
2779. (drm, ar): Europa w Sanoku. Nowiny 1995 nr 57 s. 2. * GORCZYCA ANNA:
Odeszli leniwi, przybyli absolwenci. Gaz. w
2782. (gal): Stawka za efektywność. Nowe
Podkarp. 1995 nr 11 s. 5.
Roboty publiczne w woj. krośnieńskim.
2783. GORCZYCA ANNA: Zasiłek tak,
kredyt nie. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 169 s.
5, rys. * (tom): Tylko krośnieńskie skorzysta.
Nowiny 1995 nr 232 s. 1, 3.
Fundusze pracy wspierające bezrobotnych w
woj. krośnieńskim.
2784. GORCZYCA ANNA: Zatrudnienie
dla niepełnosprawnych. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 238 s. 4.
Firma Mikrotech w Krośnie.
2785. HAJNUS ZDZISŁAW: Dogadywanie
w „Autosanie”. Rozm. Józef Twardowski. Nowiny 1995 nr 249 s. 9.
Społeczny inspektor pracy w „Autosanie” w Sanoku.
2786. Jal: Na rynku pracy. Nowe Podkarp.
1995 nr 30 s. 5.
Bezrobocie i rynek pracy w woj. krośnieńskim.
2787. NICPOŃ HENRYK: Bieda po bieszczadzku. Dz. Pol. 1995 nr 32 s. 22, il.
Bezrobocie w Bieszczadach.
2788. (r): Groźba zwolnień grupowych.
Nowe Podkarp. 1995 nr 22 s. 5.
Woj. krośnieńskie.
2789. RAK ROMAN: Bezrobotni. Kur.
Podkarp. 1995 nr 4 s. 1, 4–5, portr. * PRO165
FITZ KAROL: Sposób na życie. Tamże nr 12
s. 1, 5, il.
Bezrobocie w woj. krośnieńskim.
Woj. przemysk ie
2790. (EW): Dużo rąk, mało miejsc pracy.
Wieści 1995 nr 9 s. 4. * SZELIGA ZDZISŁAW:
Pozarolniczy biznes. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 21 s. 5, il. * MŁYNARSKI JANUSZ: Jak się
zmienia bezrobocie. Tamże nr 193 s. 3.
Woj. przemyskie.
2791. (jb): Więcej ofert pracy. Nowiny 1995
nr 139 s. 2.
Woj. przemyskie.
2792. MARKIEWICZ ZBIGNIEW: O bezrobociu w Lubaczowskiem. Rozm. Roman
Ogryzło. Pogranicze 1995 nr 8 s. 3.
Rejonowy Urząd Pracy w Lubaczowie.
2793. MATOSZKO KRYSTYNA: Z odzysku. Nowiny 1995 nr 115 s. 6, il.
Zatrudnienie w gminie Lubaczów.
2794. MŁYNARSKI JANUSZ: Wiosną będzie lepiej. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 79 s. 2.
Bezrobocie w Jarosławiu.
2795. OGRYZŁO ROMAN: Pomysły lubaczowskich radnych na zatrudnienie. Pogranicze 1995 nr 37 s. 4.
Bezrobocie i działalność samorządu ograniczająca jego wzrost.
Woj. rzeszowsk ie
2796. (ASK): Jak szukać i znaleźć. Dz. Pol.
1995 nr 110 s. 22.
Klub Aktywnej Pracy w Rzeszowie.
2797. (ASK): Kontrolerzy rynku pracy. Dz.
Pol. 1995 nr 193 s. 24.
„Policja pracy” w Rzeszowie.
2798. ADAMSKI ANTONI: Emeryci poczekają. Nowiny 1995 nr 3 s. 1–2. * (Ad): ZUS
w nowej siedzibie. Tamże nr 209 s. 3, il. * MA166
TUSZ JÓZEF F.: Jak pani Bożena ZUS skubała.
Sztand. Młod. 1995 nr 39 s. 6. * (WIR): „Młyn”
bez barier. Dz. Pol. 1995 nr 88 s. 20, il.
Siedziba Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie.
2799. BARAN ANDRZEJ: Rozdroże. Rozm.
Krystyna Matoszko. Nowiny 1995 nr 139 dod.
Biznes nr 28 s. I, il. * CZACHARA MARIO
MIŁOSZ: Sposób na tańsze studia? Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 249 s. 2.
Rejonowy Urząd Pracy w Rzeszowie.
2800. CHMAJ ARTUR: O bezrobociu wśród
młodzieży na przykładzie województwa rzeszowskiego. Rzesz. Zesz. Nauk. Prawo Ekon.
1995 t. 18 s. 47–58, tab., Summ.
2801. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Pracę oferują nieliczni. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
262 s. 10.
Rejonowy Urząd Pracy w Strzyżowie.
2802. (hł): Praca jak na lekarstwo. Nowiny
1995 nr 49 dod. Biznes Nowiny nr 10 s. II.
Zakład pracy chronionej – „Spólnet” w Rzeszowie.
2803. LONCZAK JÓZEF: Szukam pracy.
Nowiny 1995 nr 83 dod. Biznes nr 17 s. I, rys.
Biuro Pośrednictwa Pracy „Solidarność” w Rzeszowie.
2804. MAR, AN: Czyja policja pracy? Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 188 s. 1.
Kontrola legalności zatrudnienia w Rzeszowie.
2805. MAJKA DANUTA: Dorobić się
na ZUS-ie. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 137
wkładka s. I, rys.
Kontrola NIK-u w ZUS-ie w Rzeszowie.
2806. MAJKA DANUTA: Niepogoda dla ekonomistów. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 167 s. 2.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 168 s. 20.
Bezrobotni absolwenci w woj. rzeszowskim.
2807. MATUSZ J[ÓZEF]: Nazywam się
Bożena W. Nowiny 1995 nr 33 s. 1, 3.
Także: Nowiny 1995 nr 34 s. 1.
Dotyczy pracownicy ZUS-u w Rzeszowie.
2808. (raw): Dyscyplinowanie bezrobocia.
Nowiny 1995 nr 119 s. 3.
Dotyczy woj. rzeszowskiego.
2809. STANISZ JAN: Jak ograniczyć bezrobocie. Aspekt 1995 nr 3 s. 1, 4–5.
Zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów
szkół w woj. rzeszowskim.
2810. TWARDOWSKI JÓZEF: Na czarno...
Nowiny 1995 nr 62 s. 4.
Zatrudnienie w woj. rzeszowskim.
2811. TWARDOWSKI J[ÓZEF]: Pomoc dla
osób bez „kuroniówki”. Nowiny 1995 nr 59 s.
8, rys.
Bezrobocie w woj. rzeszowskim.
2812. TWARDOWSKI JÓZEF: Poszkodowany pracownik. Nowiny 1995 nr 74 dod.
Biznes nr 15 s. I, rys.
Wyniki kontroli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.
2813. ZATORSKI RYSZARD: Niepełnosprawni w sukurs ekologii. Trybuna 1995 nr
173 s. 13.
Zakład pracy chronionej „Spól Net” w Rzeszowie.
Woj. t ar nobrzesk ie
2814. CAPIGA ANDRZEJ: Koniec fikcji.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 7 s. 5.
Państwowa Inspekcja Pracy w Tarnobrzegu.
2815. Koz: Dorabianie na lewo. Nowiny
1995 nr 144 s. 2.
Kontrola zatrudnienia pracy funkcjonariuszy
policji pracy w woj. tarnobrzeskim.
2816. LESICZKA GABRIEL: Zagrożeni bezrobociem. Rozm. Andrzej Capiga. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 43 s. 6, portr.
Gmina Jeżowe.
2817. MALICKI W[OJCIECH]: Z „Tarnobutu” na bruk. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 17 s. 7, il.
Zwolnienia w przedsiębiorstwie „Tarnobut” w
Tarnobrzegu.
2818. (raw): Tarnobrzeskie obrachunki. Nowiny 1995 nr 49 dod. Biznes Nowiny nr 10 s. I.
Bezrobocie w województwie.
2819. (SJ): 1 oferta dla 400 bezrobotnych.
Dz. Pol. 1995 nr 184 s. 24.
Dotyczy woj. tarnobrzeskiego.
P r a c a zob. tez poz. 126, 128, 1514, 1528,
1653, 2392, 2665–66, 2673
b) Zagadnienia socjalne.
Wczasy. Rekreacja
2820. BORZĘCKI JAN ADAM: Sandomierz w Mszanie Dolnej. Tyg. Nadwiśl. 1995
nr 35 s. 7, il.
Dotyczy domu wypoczynkowego sandomierskiego samorządu.
2821. E.K.: Złodzieje zamiast inwestorów.
Nowe Podkarp. 1995 nr 19 s. 9.
Ośrodek wypoczynkowy „Stomilu” w Olchowcach – Sanoku, woj. krośnieńskie.
2822. KRZANOWSKI ADRIAN: Zdrowe pomieszanie. Nowe Podkarp. 1995 nr 28 s. 8, il.
Ośrodek jeździecko-wypoczynkowy „Podzamcze” w Odkrzykoniu, woj. krośnieńskie.
2823. KURIEREM z gminy Bukowsko. Raj
we dworze. Kur. Podkarp. 1995 nr 21 s. 4, il.
Dotyczy zagospodarowania podworskich budynków i parku w Woli Sękowej, woj. krośnieńskie i utworzenie w nim Ośrodka Jazdy Konnej
„Dwór”.
2824. LEŃ ADAM: Przypadki Anny Z. i Jana
H. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 14 s. 7, il.
Dotyczy kolonii w ośrodku „Na Kresach” w
Czarnej, woj. krośnieńskie.
2825. MAZURKOW EDWARD: Bieszczadzki „Jawor”. Pol. Zbroj. 1995 nr 148 s. 6, il.
Dotyczy wojskowego ośrodka wypoczynkowego. Woj. krośnieńskie.
2826. NIEBUDEK JAN: Armata jest, kul
śniegowych brak. Nowiny 1995 nr 251 s. 8, il.
Powstanie ośrodka sportowo-rekreacyjnego w
Dylągówce, woj. rzeszowskie.
167
2827. PINTAL W[ACŁAW]: „Dworek pod
Lipami”. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 9 s. 10, il.
Hotel Ośrodka Doskonalenia Pedagogicznego
w Tarnobrzegu–Mokrzyszowie.
2828. RESZCZYŃSKI JERZY: Pobojowisko na Uroczysku. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 34
s. 11, il.
Dotyczy zorganizowania terenu rekreacyjnego
w Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
2829. (st): Oaza relaksu. Nowiny 1995 nr
133 s. 10, il.
Kompleks rekreacyjny w Boguchwale, woj. rzeszowskie.
2830. SKROBAŁA CZESŁAW: Wczasy po
staropolsku. Dz. Pol. 1995 nr 169 s. 5.
Możliwości spędzania wczasów w Woli Sękowej, woj. krośnieńskie.
2831. SOWA STANISŁAW: Kąpielisko, którego nie ma. Nowiny 1995 nr 149 s. 8.
Nielegalne kąpielisko w Rzeszowie.
2832. SZENBORN MAREK: Coś się dzieje
w Straszydlu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 236
s. 2, il.
Budowa kompleksu rekreacyjnego w gminie
Lubenia, woj. rzeszowskie.
2833. (WIR): Bliżej raju. Dz. Pol. 1995 nr
187 s. 20.
Ośrodek wypoczynkowy „Tanew” w Ulanowie,
woj. tarnobrzeskie.
Ośro dek w yp o czy n kow y
w Arłamow ie, woj. k rośnieńsk ie
2834. ARLET JERZY: Kto kupi Arłamów?
Tyg. Kroś. 1995 nr 8 s. 6, il.
Dotyczy byłego ośrodka wypoczynkowego
URM.
2835. BOGOMILSKA KAJA, ZARZYCKA
EWA: Odpoczynek prominenta. Gaz. Pol.
1995 nr 40 s. 10–11, il.
2836. FOLAND MAGDALENA: Arłamów
do wzięcia. Ziel. Sztand. 1995 nr 16 s. 1, 7.
168
2837. HUĆKO BOGDAN, SKARBEK AGNIESZKA: Legenda na sprzedaż. Dz. Pol.
1995 nr 216 s. 15.
2838. (jel): Kto kupi luksus. Gaz. Krak.
1995 nr 210 s. 1.
Dotyczy sprzedaży ośrodka.
2839. JAKUBOWICZ MAREK: Zaproszenie na weekend. Nowiny 1995 nr 148 s. 6, il.
2840. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Arłamów
nie wróci. Prz. Tyg. 1995 nr 5 s. 14.
2841. MOSZKOWICZ ZYGMUNT: Sekrety Arłamowa na sprzedaż. Czas Krak. 1995 nr
222 s. 11, il.
Dotyczy sprzedaży ośrodka.
2842. NOTATNIK znaleziony w Arłamowie [oprac.] ������������������
Magdalena Foland. Ziel. Sztand.
�������
1995 nr 16 s. 7; nr 17 s. 6.
Dotyczy notatnika służbowego ppłk. Kazimierza Doskoczyńskiego, długoletniego szefa ośrodka rządowego w Arłamowie.
2843. (oh): Dawnych wspomnień czar... Życie Przemys. 1995 nr 29 s. 9, il.
2844. (wab): Arłamów pod młotek. Expr.
Wiecz. 1995 nr 209/210 s. 2.
R e k r e a c j a zob. też poz. 590
c) Związki zawodowe. Samorządy
2845. (Awa): Odzyskanie siedziby „Solidarności” RI. Nowiny 1995 nr 110 s. 3.
Rzeszów.
2846. ANTOŃCZYK DANUTA, ANTOŃCZYK MARIAN: Jak to ze sztandarem było...
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 37 wkładka s. IV, il.
Dotyczy sztandaru „Solidarności” KiZPS Siarkopol w 1981 r., woj. tarnobrzeskie.
2847. BEREZA JAN: Protest w „Vistuli”.
Czas Krak. 1995 nr 55 s. 5.
Protest związkowców „Solidarności” w zakładzie „Vistula” w Przeworsku, woj. przemyskie.
2848. CAPIGA ANDRZEJ: Solidarni w
walce. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 27 s. 1, 4.
Zarząd Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność80” Huty Stalowa Wola S.A., woj. tarnobrzeskie.
2849. CHWESIUK KAZIMIERZ: Internowanie. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 37 wkładka s. II.
Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”
przy Zakładach Metalowych „Dezamet” w Nowej
Dębie, woj. tarnobrzeskie.
2850. IV [CZWARTE] Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego, Rzeszów, 3–4 marca 1995 roku:
dokumenty. – Rzeszów, 1995. – 12 s.; 21 cm
2851. IV [CZWARTE] Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego, Rzeszów, marzec 1995 roku: sprawozdanie [...]. – Rzeszów, 1995. – 20 s.; tab.; 21 cm
2852. GARBACZ DIONIZY: Jak powstała
Solidarność. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 37 wkładka s. II, il.
Huta Stalowa Wola, woj. tarnobrzeskie.
2853. GARGAŚ ANDRZEJ: Strajk będzie
ostatecznością. Rozm. Jerzy Mielniczuk. Nowiny 1995 nr 37 s. 4, il. * GARGAŚ A.: Ucieczka od odpowiedzialności. Rozm. Andrzej Capiga. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 8 s. 1, 4, portr.
IV Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Sandomierska w Stalowej
Woli, woj. tarnobrzeskie.
2858. (jasz): Konsolidacja. Nowiny 1995 nr
16 s. 1–2.
VII Walne Zgromadzenie Delegatów NSZZ
„Solidarność” w „Instal-u Rzeszów S.A.”.
2859. KACZMAREK ANDRZEJ: Nie chcemy martwych dusz. Rozm. Andrzej Capiga.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 12 s. 1, 4, portr.
Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „S”
Ziemia Sandomierska.
2860. KŁAK KRZYSZTOF: Czym żyje „Solidarność”. Rozm. Romuald Borysławski. Pogranicze 1995 nr 3 s. 2.
Zarząd Regionu „Ziemia Przemyska” NSZZ
„Solidarność”.
2861. KWIATKOWSKI JAROMIR: Gdzie są
chłopcy z tamtych lat? Nowiny 1995 nr 164 s.
6–7, il.
Ludzie, którzy tworzyli NSZZ „Solidarność” w
woj. krośnieńskim, przemyskim i rzeszowskim.
2862. MIELNICZUK JERZY, (mn), (ar): 15
lat „Solidarności”. Nowiny 1995 nr 170 s. 3.
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Huty
Stalowa Wola S.A.
Dotyczy woj. krośnieńskiego, rzeszowskiego
i tarnobrzeskiego.
2854. HAJNOSZ IWONA: Dzień protestu.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 40 s. 1, il.
2863. NICPOŃ HENRYK: Chłopskie podorywki. Dz. Pol. 1995 nr 38 s. 16.
Także: Nowiny 1995 nr 34 s. 1, 3, il.
Protest NSZZ Policjantów w Rzeszowie.
2855. (jb): Jak zdemontować ten układ. Nowiny 1995 nr 56 s. 1–2. * (Jas): Bez konkurenta. Życie Przemys. 1995 nr 12 s. 2, il.
VII Regionalny Zjazd Delegatów NSZZ „S” Regionu „Ziemia Przemyska”
2856. (J.B., NIC): Bój o sztandar i biuro.
Dz. Pol. 1995 nr 79 s. 19.
Także: Nowiny 1995 nr 66 s. 1.
Dotyczy Józef Ślisza i Józefa Frączka – działaczy
rzeszowskiej „Solidarności” RI.
2864. NICPOŃ HENRYK: Indywidualni rolnicy i skrajne poglądy. Dz. Pol. 1995 nr 95 s. 17.
Także: Nowiny 1995 nr 80 s. 1, 3.
NSZZ RI „Solidarność” w Rzeszowie.
2865. NICPOŃ HENRYK: Szeryf weryfikuje wieś. Dz. Pol. 1995 nr 99 s. 13, rys.
Dotyczy działaczy związkowych NSZZ RI „Solidarność” w Rzeszowie.
III Wojewódzki Zjazd „Solidarności” Rolników
Indywidualnych w Rzeszowie.
2866. P.Ć.: Kreta o Pupę potłuc. Nie 1995
nr 15 s. 7, rys.
2857. (jam): Zjazd „S” Ziemi Sandomierskiej.
Nowiny 1995 nr 60 s. 1. * (nep): Piętnaście lat
później. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 36 s. 1, il.
2867. RAUS ANDRZEJ: Związek topnieje.
Nowiny 1995 nr 71 s. 1, 3.
Rada Wojewódzka NSZZ RI „S” w Rzeszowie.
169
Zjazd „Solidarności” Regionu Podkarpacie w
Krośnie.
2877. WARZOCHA ADAM: Duchy. Nowiny 1995 nr 40 s. 4, rys.
2868. ROPIŃSKI ZDZISŁAW: „Solidarność”
wyślizgała Ślisza. Ziel. Sztand. 1995 nr 11 s. 7.
Związkowa Rada Wojewódzka „Solidarność”
Rolników Indywidualnych w Rzeszowie.
Założyciel NSZZ Rolników Indywidualnych
„Solidarność” w Rzeszowie.
2878. WOJTAS WIESŁAW: Życie pod napięciem. Rozm. D[ionizy] Garbacz. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 37 wkładka s. III, il.
2869. (sl): Wóz czy przewóz. Nowiny 1995
nr 88 s. 1–2.
Protest kolejarzy NSZZ „S” w Rzeszowie.
2870. SIWAK STANISŁAW, LONCZAK JÓZEF: Bez większych zmian. Nowiny 1995 nr 46
s. 1, 3, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 55 s. 1, il.; Dz.
Pol. 1995 nr 56 s. 14.
IV Walny Zjazd NSZZ „Solidarność” Regionu
Rzeszowskiego w Rzeszowie.
2871. SIWAK STANISŁAW: Co gryzie związkowców? Nowiny 1995 nr 45 s. 1, 3.
IV Walne Zebranie Delegatów Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”.
2872. SZCZEPAŃSKI JAROSŁAW A.: Pożegnaliśmy Adama. [Nekrolog]. Nowiny 1995
nr 229 s. 3, il.
Sylwetka Adama Matuszczaka założyciela NSZZ
„Solidarność” w Rzeszowie.
2873. ŚNIEŻEK ADAM: Sprzężenie zwrotne i uwalnianie energii. Rozm. Józef Lonczak.
Nowiny 1995 nr 56 s. 6, portr.
Rzeszowski Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”.
2874. ŚWIĄTONIOWSKI STANISŁAW:
Najstarszy w Polsce. Rozm. Włodzimierz
Wal. Nowiny 1995 nr 83 s. 8, rys.
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu
Poligraficznego w Rzeszowie.
2875. WARZOCHA ADAM: Czerwona ze
wstydu demokracja. Prawo i Życie 1995 nr 16
s. 8, il.
Zjazd „Solidarności” Rolników Indywidualnych
woj. rzeszowskiego.
Przywódca strajku w 1988 roku w Stalowej
Woli, woj. tarnobrzeskie.
N S Z Z „ S o l i d a r n o ś ć ” zob. też poz.
39, 54, 113, 120, 423, 1828
Samorządy
poz. 1536, 2469
pracownicze
Związki
zawodowe
zob.
poz.1514, 3642, 3690, 3703, 5036
zob.
też
d) Pomoc społeczna
2879. (AMC): Dom kobiet. Dz. Pol. 1995
nr 61, s. 16, il.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach, woj.
tarnobrzeskie.
2880. (AWA, ASK, JEC): Sezon bezdomnych. Dz. Pol. 1995 nr 263 s. 11, il. * KONIECZNY GRZEGORZ: Byłem bezdomny.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 78 s. 4, il.
Schronisko Brata Alberta w Rzeszowie.
2881. (Abaka): Safari czy aids w Bieszczadach. Życie Przemys. 1995 nr 27 s. 8. * HUĆKO BOGDAN: Hospicjum Michałowskiego.
Dz. Pol. 1995 nr 47 s. 4. * TENŻE: Szkoła bez
dzieci? Tamże nr 49 s. 15. * POTOCKI RAFAŁ: Do dyspozycji chorych na AIDS. Tamże
nr 65 s. 18.
Projekt utworzenia hospicjum dla chorych na
AIDS w Lutowiskach, woj. krośnieńskie.
2882. ANDRES MARIUSZ: Wspólne śniadanie w szkole. Nowiny 1995 nr 242 s. 8.
Pomoc społeczna dla dzieci w woj. rzeszowskim.
2876. WARZOCHA ADAM: Człowiek z
soli w roli. Gaz. Krak. 1995 nr 64 s. 12–13, il.
2883. (BH): Poufna pomoc. Dz. Pol. 1995
nr 280 s. 10.
Jan Kułaj – przewodniczący NSZZ „S” RI z Cieszacina Wielkiego, woj. przemyskie.
Fundacja Polska Akcja Humanitarna w Bieszczadach, woj. krośnieńskie.
170
2884. B.I.W.: Na śniadanie i na buty. Rzeczpospolita 1995 nr 275 s. 2. * FOLAND MAGDALENA: Bieszczadzkie dzieci ciągle w
potrzebie. Ziel. Sztand. 1995 nr 14 s. 1, 4. ��*
KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Zastrzyk na zimę.
Prawo i Życie 1995 nr 50 s. 12, il. * KLICH JANUSZ: Bieszczadzka bieda. Gaz. Krak. 1995
nr 283 s. 12–13, il. * OCHOJSKA JANINA:
Akcja „Bieszczady”. Rozm. Małgorzata Wyszyńska. Gaz. Wyb. 1995 nr 276 s. 6, portr.
Także: Czas Krak. 1995 nr 276 s. 3.
Akcja pomocy dzieciom w Bieszczadach.
2885. BAL na 125 par. Życie Przemys. 1995
nr 8 s. 4, il.
Bal charytatywny pod hasłem „Przemyślanie
pomagają swoim dzieciom” w Przemyślu.
2886. BORYSŁAWSKI R[OMUALD]: Sprawni inaczej. Pogranicze 1995 nr 6 s. 3, il.
Dotyczy ludzi niepełnosprawnych w woj. przemyskim.
2887. BORZĘCKI JACEK: Dom dla bezdomnych. Nowiny 1995 nr 76 s. 7, il.
Oddział Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Przemyślu.
2888. BORZĘCKI JAN ADAM: Ludzie są
dobre. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 18 s. 1, 6, il.
Tamże nr 64 s. 2, il. * POTACZAŁA KRZYSZTOF: Precz a „Adidasem”! Gaz. Bieszcz. 1995
nr 4 s. 1, 5, il. * TENŻE: W Lutowiskach nie
chcą dzieci chorych na AIDS. Sztand. Młod.
1995 nr 47 s. 7.
Plany utworzenia hospicjum. Woj. krośnieńskie.
2893. GORCZYCA ANNA: Pomoc chorym.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 135 s. 2.
Także: Nowiny 1995 nr 112 s. 2, il.
Otwarcie Stacji Caritas w Kątach, woj. krośnieńskie.
2894. GORCZYCA EWA: Polska bieda. Nowiny 1995 nr 229 s. 7, il.
Także: Życie Warsz. 1995 nr 324 s. 3.
Pomoc społeczna dla gmin bieszczadzkich, woj.
krośnieńskie.
2895. (hł): Nowy Dom w Babicy. Nowiny
1995 nr 184 s. 1, il.
Dom dla osób ze schorzeniami układu nerwowego w Babicy, woj. rzeszowskie.
2896. HRYŃKIW OLGA: Czego oni właściwie chcą?... Pogranicze 1995 nr 4 s. 2, il. –
Polem. MIKOŁAJCZYK JADWIGA, Tamże
nr 8 s. 13. – Odp. Hryńkiw O., Tamże.
Schronisko Brata Albert w Przemyślu.
Akcja pomocy w gminie Obrazów, woj. tarnobrzeskie.
2897. HRYŃKIW OLGA: Papierowa wojna. Życie Przemys. 1995 nr 46 s. 13.
2889. (graw): Ucz się trzeźwości. Nowiny
1995 nr 143 s. 2.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu, woj, przemyskie.
Działalność Miejscowego Ośrodka Profilaktyki
przy Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie.
2898. JT: Pomóc bezdomnym. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 244 s. 2.
2890. GREG: Byt w Domu Dziennego Pobytu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 284 s. 2.
Ośrodki pomocy społecznej w woj. krośnieńskim.
W Rzeszowie.
2891. GOŁDA JANUSZ: Gdzie ta bieda,
gdzie ten głód, kto je widział? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 262 s. 6.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim, woj. krośnieńskie.
2892. GORCZYCA ANNA: Chorzy – pretekstem? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 47 s. 3, il.
* TAŻ: Gdzie diabeł mówi dobranoc. Tamże
nr 60 s. 6–7, il. * TAŻ: Nosiciele w Hulskiem?
2899. (jap), bebe, wab: Wielkie liczenie
Wielkiej Orkiestry. Nowiny 1995 nr 7 s. 2.
*JAKUBOWSKI SZYMON, (MOT): Dziś
wielki finał. Dz. Pol. 1995 nr 6 s. 6.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 6 s. 1, il.
III Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w woj. przemyskim i rzeszowskim.
2900. (jsl): W solidarności z bliźnimi. Kur.
Podkarp. 1995 nr 11 s. 3.
Dom Pomocy Społecznej w Zagórzu, woj. krośnieńskie.
171
2901. JAKUBOWSKI SZYMON: Rekordowa Orkiestra. Dz. Pol. 1995 nr 8 s. 8.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 8 s. 2.
III Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w woj. rzeszowskim.
2902. KLIMCZAK JOANNA: Samotni
wśród innych. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 78
s. 6–7, il.
Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
2903. KONIECKA ANNA: Stacja miłosierdzia. Nowiny 1995 nr 55 s. 1, 3, il.
Stacja Opieki Caritas w Ropczycach, woj. rzeszowskie.
2904. KONIECZNY GRZEGORZ: Artykuły na wagę złota. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
172 s. 2.
Pomoc charytatywna dla Polaków mieszkających na Ukrainie, zorganizowana przez oddział
stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Rzeszowie.
2905. KONIECZNY GRZEGORZ: Wigilia
na dworcu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 296 s. 1.
2911. ŁOKAJ HALINA: Dom na miarę potrzeb i marzeń. Nowiny 1995 nr 134 s. 8, il.
Dom Spokojnej Starości w Kąkolówce, woj. rzeszowskie.
2912. ŁOKAJOWA HALINA: Domy otwarte na świat. Nowiny 1995 nr 187 s. 12,
il. * MAŁEK ADAM: „Rzekoma awantura”.
Tamże nr 228 s. 8, il. * SZENBORN MAREK:
Dom niespokojnej starości. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 260 s. 1, rys.
Także: Nowiny 1995 nr 217 s. 2.
Dom Kombatanta w Słocinie, woj. rzeszowskie.
2913. ŁOKAJOWA HALINA: Zaczęło się
400 lat temu. Nowiny 1995 nr 15 s. 6, il.
M. in. dom dla ubogich im. ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie, woj. rzeszowskie.
2914. ŁUKASZEK ANDRZEJ: Jak w niebie. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 30 s. 1, 7.
Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu.
2915. MAJKA DANUTA: Bieszczady lub
księżyc. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 256 s. 1, rys.
Formy organizacji wigilii dla najuboższych i bezdomnych w Rzeszowie.
Dotyczy budowy ośrodka dla narkomanów w
woj. rzeszowskim.
2906. KRUCZEK MAREK: Nie łatwo pomagać. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 287 s. 1.
2916. MAJKA DANUTA: Ośrodek dla narkomanów. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 51 s. 2.
Fundacja „Pomóż z serca” w Rzeszowie.
2907. KWIATKOWSKI J[AROMIR]: Miłować czynem. Nowiny 1995 nr 193 s. 8.
Parafialny Zespół Charytatywny „Caritas” w
Rzeszowie.
2908. KWIATKOWSKI J[AROMIR]: Zajmują się nie tylko ubogimi. Nowiny 1995 nr
226 s. 4.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tyczynie, woj. rzeszowskie.
2909. (L): Stabilizacja biedy. Nowiny 1995
nr 131 s. 9, rys.
Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
2910. LASOTA CECYLIA: Odcień starości. Głos Rzeszowa 1995 nr 12 s. 6.
Dom Seniora na Nowym Mieście w Rzeszowie.
172
Utworzenie ośrodka w Rzeszowie.
2917. MATOSZKO KRYSTYNA: Bez ścisku. Nowiny 1995 nr 247 dod. Biznes Nowiny
nr 50 s. I, il.
Dotyczy wypłacanego dodatku mieszkaniowego w woj. południowo-wschodnich.
2918. MATOSZKO KRYSTYNA: Czynszowy chwyt. Nowiny 1995 nr 44 dod. Biznes nr
9 s. I, il.
Dotyczy dodatków mieszkaniowych w Sanoku.
2919. MĘKARSKA DOROTA: Miłość mieszka w Myczkowcach. Nowiny 1995 nr 174 s. 8, il.
Dotyczy Caritasu. Woj. krośnieńskie.
2920. MŁYNARSKI JANUSZ: Ofiary „odmedyczniania”. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 246 s. 4.
Zwolnienia w Państwowym Domu Pomocy
Społecznej im. Brata Alberta w Przemyślu.
2921. MOŁOŃ WANDA: Centrum dla
niepełnosprawnych. Nowiny 1995 nr 232
s. 10, il.
Dotyczy utworzenia w Rzeszowie Centrum dla
Osób Niepełnosprawnych przez Caritas Diecezji
Rzeszowskiej.
2922. MOŁOŃ WANDA: Ktoś woła SOS.
Nowiny 1995 nr 202 s. 3, il.
Stacja Opieki „Caritas” w Tyczynie, woj. rzeszowskie.
2923. MOŁOŃ WANDA: Raz pajda chleba. Nowiny 1995 nr 210 s. 5, rys.
Powstanie Centrum Charytatywnego Caritas
Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie.
2924. MOŁOŃ WANDA: Starość niejedno ma imię. Nowiny 1995 nr 242 s. 4. * SKD:
Kiedy znajdziesz się w potrzebie. Wieści 1995
nr 41 s. 5, il. * ZATORSKI RYSZARD: Domy
otwarte na świat. Trybuna 1995 nr 239 s. 13.
Domy pomocy społecznej w woj. rzeszowskim.
2925. MUCHA HENRYK: Jest potrzebą
czasu. Rozm. Marek Cynkar. Pogranicze 1995
nr 3 s. 5, il.
Uczeń Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, koordynator przemyskiego sztabu Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
OCHRONA zdrowia i opieka społeczna w
województwie rzeszowskim... = poz. 3568
PATRUŚ Z.: Rzeszowska ochrona zdrowia
i opieka społeczna = poz. 3570
2926. PAWLAK JANUSZ: Serduszkowe
prezenty. Nowiny 1995 nr 33 s. 1–2.
Dary dla szpitala w Rzeszowie od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2927. PLĘS ANDRZEJ: Baranówka przed
dolarową szansą. Nowiny 1995 nr 220
s. 12.
Pomoc społeczna dla dzielnicy Rzeszowa.
2928. POMÓŻ dzieciom przetrwać zimę.
Tyg. Kroś. 1995 nr 14/15 s. 3.
Dotyczy akcji w Krośnie.
PRZĄDKA A.: Po drugiej stronie muru =
poz. 3572
2929. (r): Sprawni inaczej. Nowe Podkarp.
1995 nr 38 s. 5.
Dom Pomocy Społecznej w Orzechówce, woj.
krośnieńskie.
2930. R.M.: Wesołe jest życie staruszka...
Nowe Podkarp. 1995 nr 9 s. 8, il.
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, woj.
krośnieńskie.
2931. RESZCZYŃSKI JERZY: Wyspa. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 50 s. 1, 4, il.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, woj. tarnobrzeskie.
2932. (S.J.), (bh): Wielka Orkiestra zebrała pond 820 mln. Dz. Pol. 1995 nr 9
s. 8, rys.
Dotyczy woj. krośnieńskiego i rzeszowskiego.
2933. SAWKA JERZY: Wszystko jest możliwe. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 234 s. 4.
Schronisko dla niepełnosprawnych w Żubraczem, woj. krośnieńskie.
2934. SERDUSZKOWA życzliwość. Nowiny 1995 nr 6 s. 1–2, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 7 s. 1.
III Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w woj. południowo-wschodnich.
2935. SOŁEK JAN: Ostania szansa. Życie
Przemys. 1995 nr 1 s. 5, il.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie,
woj. przemyskie.
2936. STEBNICKI WIESŁAW: Widły przeciw AIDS. Nowe Podkarp. 1995 nr 9 s. 1, il. * (r):
Strażnicy z hospicjum. Tamże nr 12 s. 1. – Polem. KOKOSZKA E[LŻBIETA]: Rezygnują z
hospicjum... Tamże nr 16 s. 7. * (ewg): Burza
w Lutowiskach. Nowiny 1995 nr 39 s. 1, 3, il. *
STRUŚ MARIAN: Lutowiska obstają przy swoim. Tamże nr 41 s. 3.
Sprawa planowanego utworzenia hospicjum dla
chorych na AIDS w Lutowiskach, woj. krośnieńskie.
2937. STRUŚ MARIAN: Wołanie. Nowiny
1995 nr 229 s. 7, il.
Pomoc społeczna dla gmin bieszczadzkich, woj.
krośnieńskie.
173
2938. SYREK TOMEK: Jak brat z bratem.
Nowe Podkarp. 1995 nr 13 s. 5.
2947. WRÓBEL PIOTR: Konspiracja. Nowiny 1995 nr 35 s. 5.
Koło Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta w
Krośnie.
Opieka społeczna w gminie Dynów, woj. przemyskie.
2939. SZENBORN MAREK: Miasto nędzarzy. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 153 s. 1, il.
2948. ZIAJA MARIUSZ: Miasto opiekuńcze. Głos Rzeszowa 1995 nr 11 dod. Witryna
nr 11 s. II.
Działalność MOPS w Rzeszowie.
2940. TULIK JAN: Powołanie w Wielkich
Oczach. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 53 s. 3, il.
Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym w Krośnie.
2941. TWARDOWSKI JÓZEF: Oblicza
biedy. Nowiny 1995 nr 167 s. 10. * (hł): Zawód: pracownik socjalny. Tamże nr 232 s.
3. * (S.J.): Coraz więcej potrzebujących. Dz.
Pol. 1995 nr 35 s. 21, il. * ASK: Pieniądzy
nie zbywa, ale... Tamże nr 289 s. 30. * (S.J.):
Standaryzowana opieka społeczna. Tamże
nr 300 s. 20.
Pomoc społeczna w woj. rzeszowskim.
2942. (uk): Uwierzyć w sens życia. Nowiny
1995 nr 5 s. 3.
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
„Podkarpacie” w Jaśle, woj. krośnieńskie.
2943. (wm): Miłosierdzie w busie. Nowiny
1995 nr 83 s. 3, il.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
2949. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Pomoc chorym. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 8 s. 3, il. – Polem. KONIOR MARIUSZ: O pomocy chorym. Tamże 1995 nr 16 s. 4. – Odp. ZIELIŃSKI W.: Od autora. Tamże. – Polem. Konior
M.: Pomoc chorym. Tamże 1995 nr 22 s. 3.
Komitet Pomocy Społecznej w Rzeszowie, Łańcucie i Leżajsku, woj. rzeszowskie.
5. PATOLOGIA SPOŁECZNA
2950. (a): Złodziej siedzi, obrazu nie ma.
Tyg. Kroś. 1995 nr 13 s. 6, il. * (BH): Gdzie
ikona z Jasienia? Dz. Pol. 1995 nr 295 s. 34.
* GORCZYCA ANNA: Kara Boska. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 280 s. 1.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 279 s. 1.
Kradzież obrazu Matki Boskiej Rudeckiej w Jasieniu, woj. krośnieńskie.
Dotyczy kupna mikrobusu dla osób niepełnosprawnych przez „Caritas” w Rzeszowie.
2951. (Ad): Alarm w szkołach. Nowiny
1995 nr 58 s. 3.
2944. Wib: Czy 100 000 DM zastanie w Lubaczowie? Życie Przemys. 1995 nr 15 s. 2. * Wib:
Anioły w volkswagenie. Tamże nr 54 s. 8.
Przestępczość nieletnich w woj. rzeszowskim.
Utworzenie specjalnej placówki Caritasu w Lubaczowie, woj. przemyskie.
2945. WERBANOW ROBERT: Bieszczady: uciec, ale dokąd? Czas Krak. 1995 nr 290
s. 24–25, il.
Polska Akcja Humanitarna dla bieszczadzkich
dzieci.
2946. WOJTUSZEWSKA WANDA, ZAKRZEWSKA MARIA: Serce społeczeństwa.
Rozm. Dorota Mękarska. Nowiny 1995 nr
107 s. 8, il.
Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta w Sanoku, woj. krośnieńskie.
174
2952. (ar): Geografia śmierci. Nowiny 1995
nr 62 s. 1, 3, il.
Narkotyki w woj. krośnieńskim, rzeszowskim i
tarnobrzeskim.
2953. (ASK): Zaostrzcie ustawę antyalkoholową! Dz. Pol. 1995 nr 20, il.
Patologia społeczna w woj. rzeszowskim.
2954. (ASK): Żeby się dobrze bawić... Dz.
Pol. 1995 nr 47 s. 22.
Narkotyki w szkołach w Rzeszowie.
2955. (ABOR): Złodzieje łącz. Trybuna
1995 nr 50 s. 13.
Dotyczy kradzieży kabli telefonicznych w woj.
tarnobrzeskim.
2956. Amigo.: Skradziona broń. Nowe Podkarp. 1995 nr 22 s. 4.
Kradzież zabytkowej broni palnej z Muzeum Historycznego – Pałacu w Dukli, woj. krośnieńskie.
2957. ANDRES MARIUSZ: Leśni złodzieje. Nowiny 1995 nr 147 s. 4, il.
Kradzież drzewa w lasach woj. krośnieńskiego,
przemyskiego i rzeszowskiego.
2958. (BH): Bezpieczniej niż gdzie indziej.
Dz. Pol. 1995 nr 54 s. 19, il.
Przestępczość w woj. krośnieńskim.
2959. (BH): Dozbrojony gang. Dz. Pol.
1995 nr 255 s. 4. * GORCZYCA ANNA: Gang
emeryta? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 231 s. 1.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 258 s. 2; Nowiny 1995 nr 197 s. 2.
Dotyczy gangu samochodowego działającego
na terenie woj. krośnieńskiego i rzeszowskiego.
2960. (BH): Od klejów do amfetaminy. Dz.
Pol. 1995 nr 57 s. 19. * GORCZYCA ANNA:
Kompot, makiwara i międzynarodowy przemyt. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 71 s. 2. * (r):
Jedno uratowane życie. Nowe Podkarp. 1995
nr 11 s. 9, rys.
Narkomania w woj. krośnieńskim.
2961. BS: Narkomani są wśród nas. Pogranicze 1995 nr 30 s. 5.
Zapobieganie narkomanii w woj. przemyskim.
2962. RAK WIESŁAW: Drzewka nieszczęścia. Życie Przemys. 1995 nr 52 s. 6, rys.
Przestępczość w Lubaczowie, woj. przemyskie.
2963. BERDAN WIKTOR: Handel, mafia i
łóżkowy interes. Sztand. Młod. 1995 nr 44 s. 6.
Przemyśl.
2964. BERDAN WIKTOR: Mężczyzna słaba płeć? Sztand. Młod. 1995 nr 178 s. 11, rys.
Samobójstwa w woj. przemyskim.
2965. BOGOMILSKA KAJA: Nowa fala
napadów na księży. Gaz. Pol. 1995 nr 45 s.
10–11, il. * KOWALIK ROBERT: Inwazja
szatana. Kur. Pol. 1995 nr 203 s. 5, il. �����
* NOWAK ANDRZEJ: Kolejny skok na plebanię.
Sztand. Młod. 1995 nr 260 s. 5, il. * WELA-
NYK PIOTR: Przychodzą o zmroku. Nowiny
1995 nr 235 s. 8.
Napady na plebanie w woj. tarnobrzeskim.
2966. BOROWY JAN: Skok na autokar.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 51 s. 7.
Napad na autokar z ukraińskimi biznesmenami
pod Zawichostem, woj. tarnobrzeskie.
2967. BORZĘCKI JAN ADAM: Przestępcy
czy ofiary? Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 51 s. 7.
Dotyczy zabójstwa w Stalowej Woli.
2968. BORZĘCKI JAN ADAM: Z prokuratorskiej pierwszej ręki. Tyg. Nadwiśl. 1995
nr 42 s. 4.
Zwalczanie przestępczości w woj. tarnobrzeskim.
2969. CEG: Mielec kolebką handlarzy kokainą. Życie Warsz. 1995 nr 214 s. 3. * HAJNOSZ IWONA: Mafia kupuje milczenie?
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 191 s. 1, rys. * TAŻ:
Kryptonim „Kurier”. Tamże nr 246 s. 1, rys.
Także: Nowiny 1995 nr 152 s. 2.
Przemyt narkotyków przez mieszkańców Mielca, woj. rzeszowskie.
2970. CAPIGA ANDRZEJ: Bestie. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 26 s. 7, il. * MIELNICZUK
JERZY: Psychoza strachu. Nowiny 1995 nr 130
s. 6, il.
Morderstwo w Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
2971. CAPIGA ANDRZEJ: Miliardy pana
Anatola. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 49 s. 1, 5, il.
Dotyczy właściciela spółki cywilnej „KIM” ze
Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie, oskarżonego
przez Prokuraturę Rejonową w Stalowej Woli m.
in. o nielegalnie wyłudzenia kredytów z banków.
2972. (dn): Grube ryby w Siepietnicy. Nowe
Podkarp. 1995 nr 29 s. 8, il.
Łamanie przepisów na terenie stawów rybnych
w Siepietnicy, woj. krośnieńskie.
2973. (dn): Mord w Cieklinie. Nowe Podkarp. 1995 nr 49 s. 3, il.
Woj. krośnieńskie.
2974. DELMANOWICZ DARIUSZ: Imperium Janusza K. Życie Przemys. 1995 nr 13 s. 4.
Przestępczość gospodarcza biznesmena z Przemyśla.
175
2975. GREG: Wypić „merca”. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 245 s. 2.
Patologia społeczna w Rzeszowie.
2976. (jb): Niebezpieczny Przemyśl. Nowiny 1995 nr 206 s. 1–2.
Dotyczy przestępczości.
2977. (jam): Tyralierą przez makowe pola.
Nowiny 1995 nr 146 s. 2.
Nielegalne uprawy maku i konopi w woj. tarnobrzeskim.
2978. (Jas): Wódka z szynką osądzone.
Życie Przemys. 1995 nr 21 s. 8. * NICPOŃ
HENRYK: Sprawiedliwości stanie się zadość.
Sztand. Młod. 1995 nr 174 s. 9, rys.
Afera łapówkarska w MZK w Jarosławiu, woj.
przemyskie.
2979. JAKUBOWSKI SZYMON: Sataniści
pod rzeszowskim Rynkiem. Dz. Pol. 1995 nr
223 s. 4. * JAKUBOWSKI SZYMON: „Czarna
kaplica” pod Rynkiem. Tamże nr 224 s. 17, il.; nr
225 s. 17; nr 226 s. 22; nr 227 s. 4. * TENŻE: Pluralizm wyznawców zła. Tamże nr 278 s. 22, il.
Sataniści w Rzeszowie.
2980. KLIMCZAK JOANNA: Narodowe specjalności. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 49 s. 2.
Przestępczość obcokrajowców w woj. rzeszowskim.
2981. KLIMCZAK JOANNA: Nasz kat domowy. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 40 s. 3, il.
Znęcanie się nad rodzinami i interwencje policji w domach woj. rzeszowskiego.
2982. KLIMCZAK JOANNA: Ucieczka w
śmierć. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 32 s. 2, rys.
Samobójstwa w woj. rzeszowskim.
2983. KOKOSZKA E[LŻBIETA]: Nieletni
przestępcy. Nowe Podkarp. 1995 nr 13 s. 9.
Sanok, woj. krośnieńskie.
2984. KONIECZNY GRZEGORZ: Pół promila. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 204 s. 2, il.
Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie.
2985. KOT ANNA: Staruszkowie na muszce. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 32 s. 1, 5.
176
Dotyczy napadów na staruszki w woj. tarnobrzeskim.
2986. KRYGOWSKA ANETA: Sztuka dymania. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 30 s. 1, 7; nr 31
s. 1, 7.
Nadużycia gospodarcze biznesmena ze Stalowej
Woli.
2987. LENIART JERZY: Przestępcy w szkolnych mundurkach. Nowiny 1995 nr 39 s. 3.
Przestępczość w Rzeszowie.
2988. LENIART JERZY, MATUSZ JÓZEF F.:
Czarne interesy. Nowiny 1995 nr 189 s. 1, 4, rys.
Dotyczy oszustw finansowych właściciela firmy
Colima Eksport-Import w Rzeszowie zajmującej się
zaopatrzeniem w węgiel zakładów przemysłowych.
2989. LEŃ ADAM: Z wytrychem i „na
bani”. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 14 s. 3.
Przestępczość w Bieszczadach.
2990. ŁUKA WIESŁAW: Wśród nocnej ciszy. Prawo i Życie 1995 nr 51/52 s. 17, il.
Dotyczy zbrodni w Zrębinie, woj. tarnobrzeskie.
2991. (maj): Związek nie tylko małżeński.
Nowiny 1995 nr 2 s. 1–2.
Wyłudzenia kredytów i fałszowanie dokumentacji przez biznesmena z Rzeszowa.
2992. MAJKA DANUTA: Pijane Rzeszowskie. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 66 s. 1.
Dotyczy nadużywania alkoholu przez mieszkańców woj. rzeszowskiego.
2993. MAJKA DANUTA: Strzeż się tych
miejsc. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 265 s. 1.
Przestępczość w Rzeszowie.
2994. MALICKI WOJCIECH: Oczekiwanie na wyrok. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 3 s. 1, 7.
Dotyczy lekarza z Sandomierza, woj. tarnobrzeskie, oskarżonego o branie łapówek.
2995. MALICKI WOJCIECH: Policjanci
i złodzieje. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 9 s. 1, 9.
Gang samochodowy w Opatowie, woj. tarnobrzeskie.
2996. MAŁEK ADAM: Konie fabryki heroiny. Nowiny 1995 nr 61 s. 1–2, il.
Likwidacja przez policję wytwórni narkotyków
ze słomy makowej w Rzeszowie,
nr 43 s. 1, 5. * WELANYK PIOTR: Zginęła z
ręki brata. Nowiny 1995 nr 199 s. 9, rys.
2997. MAŁEK ADAM: Kradzież na cmentarzu. Nowiny 1995 nr 200 s. 8, il.
Zabójstwo nauczycielki w Sandomierzu, woj.
tarnobrzeskie.
Cmentarz w Wojciechowicach, woj. tarnobrzeskie.
2998. MAŁEK ADAM A.: W sidłach zbrodni. Nowiny 1995 nr 96 s. 9, il. * ŚLUBOWSKI
SŁAWOMIR: I pochowajcie mnie na rodzicach. Expr. Wiecz. 1995 nr 115 s. 7, il.
Morderstwo w Kosinie, woj. rzeszowskie.
2999. MAŁEK ADAM: „Złota rączka” u jubilera. Nowiny 1995 nr 235 s. 1, 3, il. * TENŻE: Ukraiński ślad. Tamże nr 241 s. 12.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 282 s. 1; Gaz.
Krak. 1995 nr 281 s. 1.
Włamanie do zakładu jubilerskiego w Rzeszowie.
3000. MAŁEK ADAM: Zwyrodnialec. Nowiny 1995 nr 214 s. 8, il.
Morderstwo w przysiółku Przeuszyn-Kolonia,
woj. tarnobrzeskie.
3001. MATUSZ JÓZEF F.: Boss. Nowiny
1995 nr 55 s. 4, il.
Biznesmen Janusz K. z Przemyśla, któremu prokuratura zarzuca m. in. wyłudzanie i zagarnięcie
mienia.
3002. MATUSZ JÓZEF F.: Kopeć odkrywa
karty. Nowiny 1995 nr 65 s. 6.
Dotyczy przemyskiego biznesmena oskarżonego o wyłudzenia pieniędzy.
3003. MATUSZ JÓZEF F.: Pastwa losu. Cz.
1–4. Nowiny 1995 nr 228 s. 4; nr 229 s. 3; nr
230 s. 4; nr 231 s. 3. * HAJNOSZ IWONA,
SZENBORN MAREK: Andrzej Pastwa story.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 273 s. 1, rys.
Także: Gaz. Wyb. 1995 nr 273 s. 2.
Dotyczy oszusta Andrzeja Pastwy z Rzeszowa.
3004. MATUSZ JÓZEF F.: Wendeta? Nowiny 1995 nr 51 s. 6.
Zabójstwo w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
3005. MISIAK LESZEK: Z zimną krwią.
Expr. Wiecz. 1995 nr 256/257 s. 3, il. * TRZASKA BOGUMIŁA: Tragiczny finał Cz. 1–3.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 41 s. 1, 7; nr 42 s. 7;
3006. MISZCZAK JAN: Na haju. Nowiny
1995 nr 54 s. 1–2.
Narkomania w woj. przemyskim.
3007. MŁYNARSKI JANUSZ: Zagrożenie ze
Wschodu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 98 s. 2.
Przestępczość w woj. przemyskim.
3008. MŁYNARSKI JANUSZ: Żegnaj, spokojny Przemyślu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
37 s. 1.
Przestępczość w woj. przemyskim.
3009. MOCZUK EUGENIUSZ: Województwo uzależnione. Rozm. Andrzej Plęs.
Nowiny 1995 nr 14 s. 3, portr.
Pełnomocnik wojewody rzeszowskiego o problemach alkoholizmu.
3010. MOŁOŃ WANDA: Na dziko. Nowiny 1995 nr 1 s. 3, il.
Ludzie bezdomni w Rzeszowie.
3011. NIEPRZYSTOSOWANIE społeczne
dzieci i młodzieży województwa rzeszowskiego w 1994 roku: metody zapobiegania
/ oprac. Jadwiga Kaźmierczyk. – Rzeszów:
Kuratorium Oświaty, 1995. – 11, [1] s.: tab.;
21 cm
Powiel. – Do użyt. służb.
3012. NOWAK ANDRZEJ: Chciał się zemścić za śmierć syna i sięgnął po nóż. Sztand.
Młod. 1995 nr 14 s. 8, rys.
Napad na kierownika Urzędu Rejonowego w
Opatowie, woj. tarnobrzeskie.
3013. (OH): Szukaj wiatru w polu...? Życie
Przemys. 1995 nr 50 s. 4.
Patologia społeczna we wsi Munina, woj. przemyskie.
3014. OLEKSYN PRZEMYSŁAW: Biznesy
Ryszard G. Życie Przemys. 1995 nr 10 s. 8; nr
11 s. 8, il.
Wyłudzenia kredytów przez handlowców z
Przemyśla.
177
3015. PLĘS ANDRZEJ: Gdy życie traci
sens. Nowiny 1995 nr 123 s. 3.
Samobójstwa w woj. południowo-wschodnich.
3016. PLĘS ANDRZEJ: Życie między
„działkami”. Nowiny 1995 nr 2 s. 5, il. * MAŁEK ADAM: W sztucznym raju. Tamże nr
87 s. 11, il.
Narkomania w woj. rzeszowskim.
3017. (r): Tak dobrze żarło i... Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 40 s. 5.
Fałszowanie bonów towarowych w Stalowej
Woli i Nisku, woj. tarnobrzeskie.
3018. (r): Śmierć z wyboru. Nowe Podkarp.
1995 nr 6 s. 9.
3027. SZENBORN MAREK, STACHÓW
JÓZEF: Wpadka fałszerzy. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 222 s. 1, rys.
Fałszerze farmaceutyczni w Rzeszowie.
3028. SZWIC JACEK: Rzeka alkoholu. Życie Przemys. 1995 nr 35 s. 6, il.
Problem przemytu alkoholu w Przemyślu.
3029. ŚWIĘTOKRADCY. Tyg. Kroś. 1995
nr 14/15 s. 8, il.
Dotyczy włamań do obiektów sakralnych w
woj. krośnieńskim.
3030. TOMCZYK MAREK: „Mnie powiedziałby prawdę”. Nowiny 1995 nr 76 s. 3.
Samobójstwa popełnione w woj. krośnieńskim.
Napad na właścicielkę kantoru w Jarosławiu,
woj. przemyskie.
3019. (S.J., WIR): Bieszczady – raj fałszerzy. Dz. Pol. 1995 nr 93 s. 28.
3031. TOMCZYK MAREK: Śmierć taksówkarza. Nowiny 1995 nr 30 s. 7, il.
Wprowadzenie w obieg fałszywych banknotów
w Bieszczadach, woj. krośnieńskie.
Zabójstwo taksówkarza w Sandomierzu, woj.
tarnobrzeskie.
3020. SARJUSZ-WOLSKI MAREK: Cena
strachu. Wprost 1995 nr 34 s. 30–32, il.
3032. TORAŃSKI BŁAŻEJ: Sezon na świętych. Prawo i Życie 1995 nr 30 s. 24.
Przestępczość obcokrajowców w Przemyślu.
3021. SKROK-KRZYŻANOWSKA J[OLANTA]: Podpalił własny dom. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 11 s. 7, il.
Nasławice, woj. tarnobrzeskie.
3022. SKROK-KRZYŻANOWSKA J[OLANTA]: Zagrożenie przestępczością nie
maleje. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 5 s. 3.
Woj. tarnobrzeskie.
3023. SOWA STANISŁAW: Margaryniarz
pod kluczem. Nowiny 1995 nr 209 s. 2.
Fałszerze z Serednicy, woj. krośnieńskie.
3024. SZENBORN MAREK: Kradzież nieunikniona. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 62 s. 2, il.
Włamanie do Hali Targowej w Rzeszowie.
3025. SZENBORN MAREK: Przerażeni paserzy. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 287 s. 1, rys.
Gang złodziei antyków w Rzeszowie.
3026. SZENBORN MAREK: Terror młodych. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 132 s. 1, il.
Patologia społeczna w woj. rzeszowskim.
178
Dotyczy kradzieży szesnastowiecznych dzieł w
kościele w Bieczu, woj. krośnieńskie oraz cennego
malowidła „Matki Bożej Bolesnej” w parafii w Sulisławicach, woj. tarnobrzeskie.
3033. TRZASKA BOGUMIŁA: Nie nienawidzić! Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 49 s. 7, il.
Napad na plebanię w Bidzianach, woj. tarnobrzeskie.
3034.TRZASKABOGUMIŁA:Podpalacz(e)
w strażackim mundurze. Tyg. Nadwiśl. 1995
nr 47 s. 1, 5.
Przypadki podpaleń w Ćmielowie, woj. tarnobrzeskie, oraz sprawa zatrzymania członków miejscowej OSP pod zarzutem wzniecania ognia.
3035. TUZIAK BOŻENA: Bezrobocie –
rodzina – przestępczość na przykładzie Rzeszowa. Polit. Społ. 1995 nr 9 s. 21–23.
3036. WEBER MACIEJ: Przyjechali nie
wyjadą! Expr. Wiecz. 1995 nr 83 s. 6, il.
Ekscesy kibiców na stadionie w Przemyślu.
3037. WELANYK PIOTR: I nie będzie przy
was córki lub syna. Nowiny 1995 nr 71 s. 6.
Narkotyki w szkołach średnich Tarnobrzega.
3038. WELANYK PIOTR: Noc szakali.
Nowiny 1995 nr 238 s. 7, il.
Dewastacje na cmentarzu w Staszowie, woj. tarnobrzeskie.
1. – Wyd. 2 uzup. i popr. – Sanok: Muzeum
Budownictwa Ludowego, 1995. – 408 s., [19]
k. map. złoż.: fot., mapki, tab.; 23 cm
Dotyczy nielegalnych upraw maku w woj. przemyskim.
Zawiera m. in.: Geneza Łemkowszczyzny w
świetle wyników badań archeologicznych. [M. in.
woj. krośnieńskie i przemyskie] / Michał Parczewski. Dzieje osadnictwa historycznego na Podkarpaciu i jego odzwierciedlenie w grupach etnicznych.
[M. in. woj. krośnieńskie, przemyskie i rzeszowskie] / J. Czajkowski. Związki kulturowe po obu
stronach Karpat w rejonie Łemkowszczyzny. [M.
����
in. woj. krośnieńskie] / Roman Reinfuss. Związ������
ki wsi i dworu z cerkwią we wsiach beskidzkich
i podbeskidzkich od XVI w. do końca ery galicyjskiej. [M.
����������������������������������������������
in. woj. krośnieńskie]
���������������������������������
/ Wojciech Sołtys.
Struktura terytorialna i stan wiernych kościoła
unickiego na Łemkowszczyźnie w XVIII wieku.
[M. in. woj. krośnieńskie] / Zdzisław Budzyński.
Stosunki między grekokatolikami i prawosławnymi na Łemkowszczyźnie w latach 1926–1939. [M.
in. woj. krośnieńskie] / Anna Krochmal. Apostolska Administracja Łemkowszczyzny. [M. in. woj.
krośnieńskie] / Bogusław Prach. Sytuacja polityczna na Łemkowszczyźnie w latach 1918–1939. [M.
in. woj. krośnieńskie] / Krzysztof Z. Nowakowski. Dzieje Łemków po drugiej wojnie światowej.
(Zarys problematyki). [M. in. woj. krośnieńskie
i przemyskie] / Kazimierz Pudło. Problem autochtonizmu Rusinów w Beskidzie Niskim. [M. in.
woj. krośnieńskie i przemyskie] / Iwan Krasowski.
Łemkowie w historii i kulturze Karpat: dyskusja.
3044. (zs): Do izby czy do domu. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 23 s. 2, il.
3047. SZEWCZYK TADEUSZ: Powtórka z
pamięci. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 13 s. 10, il.
3039. WELANYK PIOTR: Widmo Frankensztajna. Nowiny 1995 nr 51 s. 6.
Morderstwo w Staszowie, woj. tarnobrzeskie.
3040. WOLNY KAZIMIERZ: W Rzeszowie
bezpiecznie!? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 145 s. 4.
Dotyczy przestępczości w Rzeszowie.
3041. WRÓBEL PIOTR: Filmowiec. Nowiny 1995 nr 234 s. 7, rys.; nr 235 s. 3. * TENŻE:
Pseudofilmowiec z Rzeszowa. Sztand. Młod.
1995 nr 279 s. 11.
Prywatne śledztwo reportera „Nowin” w sprawie filmów pornograficznych z udziałem dzieci w
Rzeszowie.
3042. WRZOS JANUSZ: Cuchnący biznes.
Gaz. Bieszcz. 1995 nr 20 s. 6, il.
Przestępczość w Serednicy, woj. krośnieńskie.
3043. ZS: Plan akcji „Mak”. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 196 s. 2.
Miejska Izba Wytrzeźwień w Przemyślu z siedzibą w Żurawicy.
Dotyczy społeczności żydowskiej zamieszkałej
w Bieszczadach przed II wojną i obecnie.
P a t o l o g i a s p o ł e c z n a zob. też poz.
1599, 1603, 1963–64, 2659
3048. SZEWCZYK TADEUSZ: Zachować
od niepamięci. Bieszczad 1995 R. 3 s. 49–62, il.
6. PROBLEMY NARODOWOŚCIOWE
Losy narodowości żydowskiej z Leska i etapy
tworzenia w tym mieście Towarzystwa Pamięci
Żydów Galicyjskich, woj. krośnieńskie.
a) Histor i a
3045. HRYŃKIW OLGA: Ekshumacja. Dz.
Pol. 1995 nr 89 s. 12.
Sprawa ekshumacji i pochówku w Birczy, woj.
przemyskie, żołnierzy UPA, poległych w czasie
walk z Ludowym Wojskiem Polskim i Milicją
Obywatelską w 1946 r.
3046. ŁEMKOWIE w historii i kulturze
Karpat / pod red. Jerzego Czajkowskiego. Cz.
b) Z agadnieni a wsp ółczesne
3049. (a): Ofiary bohaterów. Nowe Podkarp.
1995 nr 2 s. 5. * ADAMIECKI WOJCIECH:
Historia w cieniu bazaru. Rzeczpospolita 1995
nr 10 s. 3, il. * NESPIAK DANUTA: Komu
pomnik, komu pamięć w „Zakierzonnym
Kraju”. Semper Fidelis 1995 nr 6 s. 1–2.
Stosunki polsko-ukraińskie na terenie woj.
przemyskiego.
179
3050. BERDAN WIKTOR: Przemyska
wojna o festiwal kultury ukraińskiej. Sztand.
Młod. 1995 nr 133 s. 10.
Także: Gaz. Wyb. 1995 nr 143 s. 2; Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 144 s. 2, il.; Nowiny 1995 nr 120
s. 1–2.
3051. BOROWIEC WŁADYSŁAW: Trudno zarobić wróżeniem. Nowiny 1995 nr 228
s. 9, il.
Romowie w Mielcu, woj. rzeszowskie.
3052. BORZĘCKI JACEK: Burza wokół
pomników UPA. Nowiny 1995 nr 51 s. 4. *
TENŻE: Co dalej z pomnikami UPA? Tamże
nr 226 s. 2.
Woj. przemyskie.
3053. ćoh: Zdewastowano pomnik. Życie
Przemys. 1995 nr 14 s. 7, il.
Dotyczy pomnika pamięci żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii w Hruszowicach, woj.
przemyskie.
3054. E.K.: Ukraińcy na Podkarpaciu. Nowe
Podkarp. 1995 nr 8 s. 7.
3059. (jm): Spotkanie „Pod Białym Orłem”.
Nowiny 1995 nr 170 s. 3.
Spotkanie liderów organizacji mniejszości narodowych w Przemyślu.
3060. (Jas): Szczyt polsko-ukraiński. Życie
Przemys. 1995 nr 46 s. 2.
Konferencja pod hasłem: „Ukraińcy w Polsce,
Polacy na Ukrainie – oczekiwania i rzeczywistość”
w Rzeszowie, Jarosławiu, Przemyślu i Krośnie.
3061. JAGIEŁŁO MICHAŁ: Na pograniczu
kultur. Prz. Powsz. 1995 nr 2 s. 164–173.
M. in. dotyczy Łemków w woj. krośnieńskim.
3062. KACZYŃSKI ANDRZEJ: Strachy na
Lachy. Rzeczpospolita 1995 nr 121 s. 3, il.
Zagadnienia narodowościowe m. in. w woj.
przemyskim.
3063. KICKA KATARZYNA: Miasto pogranicza. Polis 1995 nr 6 s. 61–62.
Społeczność ukraińska w Przemyślu.
3064. KLICH JANUSZ: Niezłomny Łemko. Gaz. Krak. 1995 nr 179 s. 17, il.
Międzywojewódzki Krośnieńsko-Nowosądecki
Związek Ukraińców w Sanoku, woj. krośnieńskie.
Łemkowie w Zyndranowej, woj. krośnieńskie.
Również dotyczy Muzeum Kultury Łemkowskiej
i jego założyciela Teodora Gocza.
3055. E.S.: Nowy pomnik UPA? Grom. Rol.
Pol. 1995 nr 1/2 dod. Grom. Małop. nr 2 s. I.
3065. KLIMCZAK JOANNA: Wydaleni z
kraju. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 94 s. 2.
Stanisławczyk, woj. przemyskie.
3056. FENCZAK AUGUST STANISŁAW,
GĄSIOROWSKA-CZARNY NATALIA: Ukraińska mniejszość narodowa w województwie
przemyskim w latach 1989–1993. Fraza 1995
nr 8 s. 138–158, bibliogr.
3057. (jb): Pretensje do władz Przemyśla.
Nowiny 1995 nr 208 s. 3.
Dotyczy wydalenia obcokrajowców z terenu
woj. rzeszowskiego.
3066. KŁECZEK TADEUSZ: W rytmie disco polo. Atak na Romów. Dz. Pol. 1995 nr
38 s. 16.
Zamieszki na tle narodowościowym w Mielcu,
woj. rzeszowskie.
M. in. odpowiedź prezydenta Przemyśla na zarzuty Związku Ukraińców w Polsce.
3067. KONIECZNY GRZEGORZ: Wiza do
innego świata. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
170 s. 2.
3058. (jm): Mniejszości w Przemyskiem.
Nowiny 1995 nr 123 s. 2. * KOŹNIEWSKI
KAZIMIERZ: Przemyśl – przemyśl... Trybuna 1995 nr 155 s. 7. * KRASKOWSKI LESZEK: Groby niezgody. Życie Warsz. 1995 nr
181 s. 6, il.
3068. KRASKOWSKI LESZEK: UPAprany
festiwal. Czas Krak. 1995 nr 156 s. 7, 11, il.
* RYBUS RYSZARD: Bez złudzeń. Przekrój
1995 nr 35 s. 16–17, il. * SZWIC JACEK: Próba ognia. Życie Przemys. 1995 nr 27 s. 4, il.
Problemy narodowościowe w woj. przemyskim.
180
Wydalenie grupy Rumunów z Rzeszowa.
Także: Polityka 1995 nr 24 s. 13.
Problemy narodowościowe w Przemyślu.
3069. (MOT): Kto w Przemyślu sieje wiatr?
Dz. Pol. 1995 nr 116 s. 22.
Dotyczy wniosku o zakazie działalności „Związku Ukraińców w Polsce”.
3070. (MOT): Pomniki bez zezwolenia. Dz.
Pol. 1995 nr 273 s. 24. * MŁYNARSKI JANUSZ: Weryfikacja pomników. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 146 s. 1.
Także: Nowiny 1995 nr 121 s. 2.
Pomniki upamiętniające UPA w woj. przemyskim.
3071. (MOT): Ukraińscy strzelcy. Dz. Pol.
1995 nr 138 s. 19.
Także: Nowiny 1995 nr 116 s. 2. * MŁYNARSKI
JANUSZ: Słowo pojednania. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 140 s. 1, il.
Uroczystości żałobne na cmentarzu wojennym
Ukraińskiej Armii Ludowej i Ukraińskiej Galicyjskiej Armii w Pikulicach, woj. przemyskie.
3072. MADEJCZYK PIOTR: Mniejszości
narodowe a Październik 1956 roku. Dzieje
Najnow. 1995 nr 1 s. 89–105.
3076. MŁYNARSKI JANUSZ: Raj dla emigrantów? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 269 s. 2, rys.
Cudzoziemcy w woj. przemyskim.
3077. NABYWANIEC STANISŁAW: Łemkowszczyzna i Łemkowie w świetle badań
i opinii. Resov. Sac. 1995 nr 2 s. 85–114.
3078. O.H.: „Uczcie się siebie nawzajem”.
Pogranicze 1995 nr 23 s. 12. * ZATORSKI
RYSZARD: Wybaczyć, gdy zapomnieć nie
można. Trybuna 1995 nr 132 s. 12.
Z obrad sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Przemyślu.
3079. POTOCKI ANDRZEJ: Granice polskiej Bojkowszczyzny. Gaz. Bieszcz. 1995 nr
24 s. 9.
Dotyczy grupy etnicznej Bojków na terenie woj.
krośnieńskiego.
3080. REJT JERZY: Ad vocem. Życie Przemys. 1995 nr 48 s. 3. – Odp. SAWICKI TADEUSZ: Poczta. Tamże nr 50 s. 13.
M. in. dotyczy ludności ukraińskiej w woj. krośnieńskim i przemyskim.
Dotyczy przemówienia prezydenta Przemyśla
Tadeusza Sawickiego podczas wręczenia miastu
Flagi Europejskiej.
3073. MŁYNARSKI JANUSZ: Niech pieśń
nas pojedna. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 110
s. 4, il.
3081. SAŁASZEWSKI ARTUR: Spotkają
się na weselu. Prz. Tyg. 1995 nr 4 s. 8.
Uroczystości nad mogiłą księdza Mijchajły
Werbyckiego twórcy hymnu ukraińskiego w Młynach, woj. przemyskie.
3074. MŁYNARSKI JANUSZ: Nieudany
krok do zgody. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 84
s. 6, il. * BORZĘCKI JACEK: Dokąd przeniosą mogiłę UPA? Nowiny 1995 nr 41 s. 3. *
OSTAŁOWSKA LIDIA: Postanowienie. Gaz.
Wyb. 1995 nr 84 s. 10–11, il. * ZATORSKI
RYSZARD: Wokół birczańskiej mogiły UPA.
Trybuna 1995 nr 63 s. 13.
Dotyczy ekshumacji żołnierzy UPA w Birczy,
woj. przemyskie.
3075. MŁYNARSKI JANUSZ: Pomówienia
„Peremyszczyny”. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 168
s. 2. * SZELIGA ZDZISŁAW: Ukraińskie stowarzyszenia protestują. Tamże nr 243 s. 1, rys. *
MISZCZAK JAN: Protokół rozbieżności. Nowiny 1995 nr 103 dod. Sąsiedzi nr 6 s. I–III, il.
Problemy narodowościowe w Przemyślu.
Ukraińcy w Przemyskiem.
3082. SZELIGA ZDZISŁAW: Festiwal niezgody. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 129 s. 1,
rys. * UMIĘCKA MAGDALENA, STRZAŁKOWSKI PIOTR: Tryzub, orlęta i duże jasne.
Expr. Wiecz. 1995 nr 156 s.18, il.
Stosunki narodowościowe w woj. przemyskim.
3083. SZELIGA ZDZISŁAW: Konfliktogenna flaga. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 244 s. 1.
Konflikt władz Przemyśla z przedstawicielami
mniejszości ukraińskiej.
3084. TOMCZYK MAREK: Wiedeńczyk
na bieszczadzkiej połoninie. Panorama 1995
nr 44 s. 12–13, il.
3085. UMIĘCKA MAGDALENA, STRZAŁKOWSKI PIOTR: Wieś dwóch bogów. Expr.
Wiecz. 1995 nr 150 s. 6, il.
Problemy narodowościowe we wsi Pawłokoma,
woj. przemyskie.
181
3086. (WIR): Zobaczyć szczęśliwych Cyganów. Dz. Pol. 1995 nr 103 s. 22.
Mielec, woj. rzeszowskie.
3087. ZATORSKI RYSZARD: „Bat´kiwszczyna” nad Osławą. Trybuna 1995 nr 78 s.
10–11.
Mniejszość ukraińska we wsi Mokre, woj. krośnieńskie.
3088. ZATORSKI RYSZARD: Trzeba podać rękę. Trybuna 1995 nr 93 s. 12.
Dotyczy budowy pomnika ofiar zbrodni OUNUPA w Birczy, woj. przemyskie.
3093. BORZĘCKI JAN ADAM: Każdy sobie... Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 27 s. 1–6, il.
20-lecie powstania województwa tarnobrzeskiego.
3094. BORZĘCKI JAN ADAM: Pamięć
w Kamieniu. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 42 s. 1,
3, il.
Uroczystości odsłonięcia pomnika w hołdzie
pomordowanym w Katyniu mieszkańcom ziemi
sandomierskiej na cmentarzu wojennym w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
3095. (CZAK): Kadysz na leskim kirkucie.
Dz. Pol. 1995 nr 150 s. 24.
Zagadnienia
narodowościow e zob. też poz. 306, 3095, 3889, 3936, 4127,
4134–55, 4277–80, 4311–12, 4610, 5369
— historia 938–39, 975–76, 978, 1025, 1027,
1034, 1041–42, 1044, 1063, 1088–89, 1102,
1111, 1118, 1121, 2277, 4611, 4668, 4744,
4761, 4769, 4781
Uroczystości żałobne na cmentarzu żydowskim
w Lesku, woj. krośnieńskie.
7. UROCZYSTOŚCI. OBCHODY
3097. GARBACZ DIONIZY: Oddanie sprawiedliwości NOW. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 38 s.
1, 8, il.
3089. (ac, nep): Stalowa Wola Narodu
Polskiego. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 19 s. 1, 6,
il. * (jam): Złoty jubileusz Stalowej Woli.
Nowiny 1995 nr 88 s. 1–2. * NICPOŃ HENRYK: Przeklęty jubileusz. Dz. Pol. 1995 nr
135 s. 11.
50. rocznica uzyskania praw miejskich przez
Stalową Wolę, woj. tarnobrzeskie.
3090. (ap): Święto Niepodległości w Rzeszowie. Nowiny 1995 nr 220 s. 12, il.
3091. BS: Wojewoda wśród dziennikarzy.
Pogranicze 1995 nr 26 s. 4.
30-lecie województwa przemyskiego.
3092. BESZ ZDZISŁAW: Gorzki Dzień
Niepodległości. Pogranicze 1995 nr 48 s. 9,
il. * (jb): Konkurencja pod Orlętami? Nowiny 1995 nr 215 s. 1–2; nr 217 s. 2. * SZWIC
JACEK: Popsute święto. Życie Przemys. 1995
nr 56 s. 3, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 260 s. 2; Życie
Przemys. 1995 nr 54 s. 2.
Obchody Święta Niepodległości w Przemyślu.
182
3096. (CZAK): Pamiętając o Katyniu –
przebaczamy. Dz. Pol. 1995 nr 267 s. 13.
Także: Nowiny 1995 nr 224 s. 1–2.
Uroczystości patriotyczne w Sanoku, woj. krośnieńskie.
Uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej
żołnierzom i dowódcom Narodowej Organizacji
Wojskowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
3098. GORCZYCA ANNA: Tydzień Ziemi.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 94 s. 1, il.
Obchody Tygodnia Ziemi w Jaśle, woj. krośnieńskie.
3099. JP: Pamięć zmarłym, żyjącym – pojednanie. Pogranicze 1995 nr 42 s. 3.
Uroczystości w Zarządzie Koła Terenowego
Związku Sybiraków w Przemyślu.
3100. (jasz): Politycy na scenie teatru. Nowiny 1995 nr 36 s. 1–2.
Obchody 14. rocznicy podpisania Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckiego oraz 100-lecie istnienia Ruchu Ludowego w Rzeszowie.
3101. JASNY dzień zwycięstwa nie był
dniem wolności. Nowiny 1995 nr 88 s. 1, 3.
M. in. uroczystości w woj. południowo-wschodnich.
3102. KASZUBA LILIANNA: Hymn dla
Gwizdaja. Życie Przemys. 1995 nr 42 s. 6.
Obchody I Rocznicy Powstania Niezależnej
Wsi – Samodzielnego Sołectwa Gwizdaj, woj.
przemyskie.
3103. ŁAZAR ADAM: Hołd walczącym o
niepodległość. Pogranicze 1995 nr 42 s. 2.
Uroczystości religijno-patriotyczne w Starym
Dzikowie, woj. przemyskie.
3104. NICPOŃ HENRYK: Chłopi w teatrze. Dz. Pol. 1995 nr 178 s. 11.
Obchody 100-lecia ruchu ludowego w Rzeszowie i Strzyżowie, woj. rzeszowskie.
3105. OGRYZŁO ROMAN: Lubaczów na
zielono. Wieści 1995 nr 24 s. 11.
Obchody Święta Ludowego, woj. przemyskie.
3106. OPAŁEK BOLESŁAW: Żołnierze
Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego Oddziałów Leśnych „Warta” upamiętnieni w
obchodach Święta Odzyskania Niepodległości w Łańcucie. Semper Fidelis 1995 nr 6
s. 30–31.
Woj. rzeszowskie.
3107. Rom.: Lubaczów pod zielonymi sztandarami. Pogranicze 1995 nr 25 s. 4, il.
Obchody Święta Ludowego w Lubaczowie, woj.
przemyskie.
3108. SZELIGA ZDZISŁAW: Konkurencyjne święta. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 262 s.
1, rys. * MŁYNARSKI JANUSZ: Obchody do
wyboru. Tamże nr 263 s. 1.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 260 s. 4; Nowiny 1995
nr 218 s. 3.
Obchody Święta Niepodległości w Przemyślu.
3109. ŚWIĘTO Konstytucji bez konstytucji. Nowiny 1995 nr 86 s. 3, il.
Woj. południowo-wschodnie.
O b cho dy 100-le ci a
r uchu ludowego w Rzeszow ie
3110. (j.g.): Zjazd weteranów ruchu ludowego. Ziel. Sztand. 1995 nr 32 s. 2.
3111. JABŁOŃSKI EUGENIUSZ, ROPIŃSKI ZDZISŁAW: Z pokolenia na pokolenie.
Ziel. Sztand. 1995 nr 27 s. 2.
3112. HAJNOSZ IWONA: Weekend z PSLem. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 143 s. 1.
Także: Trybuna 1995 nr 147 s. 3; Wieści 1995 nr
27–28 s. 1–2, il.
3113. KACZOROWSKI ANDRZEJ W.: Kongres Historyków Wsi. Słowo 1995 nr 90 s. 9.
3114. ROPIŃSKI ZDZISŁAW: Liczyć na
siebie. Ziel. Sztand. 1995 nr 27 s. 2.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 146 s. 1, il.; Nowiny 1995 nr 121 s. 1–2.
3115. ROPIŃSKI Z[DZISŁAW]: Uroczystości 100-lecia w Rzeszowie. Ziel. Sztand.
1995 nr 18 s. 8.
3116. (s): Święto ludowców. Nowiny 1995
nr 145 s. 1.
3117. (si): Sto lat po 28 lipca 1895. Nowiny
1995 nr 146 s. 1, 3, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 175 s. 1, il.
3118. SOWA STANISŁAW: Sto lat i jeden
dzień. Nowiny 1995 nr 146 s. 1, 3, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 176 s. 1, il.
3119. STEBNICKI WIESŁAW: Sto lat ruchu ludowego. Nowe Podkarp. 1995 nr 27 s.
6, il.
3120. STULECIE Ruchu Ludowego. TIM
1995 nr 6 s. 3, il.
3121. WARZOCHA ADAM: 100 lat nadziei. Nowiny 1995 nr 150 s. 4.
J u b i l e u s z e zob. też poz. 38, 1854,
2160, 2216, 2233, 2290, 2305, 2650, 3110–
21, 3526, 3625, 3644, 3690, 3902, 3948–50,
3954–55, 3975, 3982–83, 3987, 3991, 3995,
3997, 4001–3, 4007, 4019, 4025–26, 4210,
4225, 4285, 4292–93, 4295, 4299, 4318–19,
4324–25, 4357, 4369, 4390, 4437–38, 4527,
5253, 6255, 5304, 5327, 5330, 5381, 5384
O b c h o d y zob. też poz. 49, 79, 193, 1063,
3089–121, 3424, 3625, 3987, 4292–93, 5147
183
VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO-ADMINISTRACYJNE
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE
Otwarcie przejścia granicznego Łupków-Medzialborce.
a) Histor i a
3129. (BH): Troski i obawy posła Wrony.
Dz. Pol. 1995 nr 63 s. 18.
3122. ĆWIK WŁADYSŁAW: Miasto Jarosław jako ośrodek admnistracyjno-sądowy:
(zarys historyczny). Rzesz. Zesz. Nauk. Prawo-Ekon. 1995 t. 17 s. 83–93, Summ.
b) Z agadnieni a wsp ółczesne
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 64 s. 1.
Zastrzeżenia do pracy Urzędu Wojewódzkiego
w Krośnie.
3130. (BH): Zdziwienie i zdumienie. Dz.
Pol. 1995 nr 65 s. 18.
Praca w Urzędzie Wojewódzkim w Krośnie.
O pracowani a dot yczące
c ałoś ci reg ionu
3123. Mic: Z polskiego na nasze. Gaz. Krak.
1995 nr 209 s. 2.
Zmiany nazw miejscowości w 1977 r. w woj. południowo-wschodnich.
3124. NYCZEK M[IECZYSŁAW]: Przecinanie szlaków. Nowiny 1995 nr 178 s. 2.
Przestępczość na odcinku granicy strzeżonym
przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.
3125. SOWA STANISŁAW: Makroregiony
zamiast powiatów. Nowiny 1995 nr 7 s. 1–2.
Dotyczy utworzenia nowych struktur administracyjnych w woj. południowo-wschodnich.
3131. BAJOREK JAN: Za więziennym murem. Nowe Podkarp. 1995 nr 17 s. 9, rys.
Zakład Karny w Uhercach.
3132. BOROWIEC WIESŁAW: Pieszczochy zza krat. Nowiny 1995 nr 101 s. 9, il.
Więzienie w Średniej Wsi.
3133. CAŁKA PIOTR: Krośnieńskie. Prz.
Tyg. 1995 nr 1 s. 10.
Układ polityczny w Urzędzie Wojewódzkim i
Sejmiku Województwa Krośnieńskiego.
3134. CHMAJ ARTUR, SZYMAŃCZUK
PIOTR: O wybranych aspektach ruchu transgranicznego w [roku] 1994. Rozpr. i Monogr.
Wydz. Ekon. 1995 t. 7 s. 351–366, tab., wykr.,
Summ.
Woj. k rośnieńsk ie
Dotyczy przejść granicznych m. in. w Barwinku
i Medyce, woj. przemyskie.
3126. AG: Czy to wieś, czy to miasto? Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 227 s. 2.
3135. CZAJCZYŃSKA JOANNA: To je moje!
Expr. Wiecz. Kulisy 1995 nr 191/192 s. 6, rys.
Dotyczy przywrócenia utraconych praw miejskich dla Korczyny.
Spór o ziemię Mariana Frencla i Dominika Jastrzębskiego w Bieszczadach.
3127. ARLET JERZY: Sentyment i kalkulacja. Tyg. Kroś. 1995 nr 10 s. 4, il.
3136. (dn): (D)efekty demokracji. Nowe
Podkarp. 1995 nr 38 s. 8, rys. – Polem. MIKA
TADEUSZ: „(D)efekty demokracji”. Tamże
nr 45 s. 7, rys.
Dotyczy przynależności administracyjnej gminy Lipinki.
3128. ARLET JERZY: Z Jasła do Wiednia
ekspresem. Tyg. Kroś. 1995 nr 13 s. 4, il. *
(ewg): Droga dla towarów, praca dla bezrobotnych. Nowiny 1995 nr 123 s. 2.
184
Urząd Gminy w Lipinkach.
3137. (dn): Urząd szarych eminencji. Nowe
Podkarp. 1995 nr 26 s. 7, il.
Urząd Miasta i Gminy w Bieczu.
3138. (drm): Wiceburmistrz przed sądem.
Nowiny 1995 nr 58 s. 1.
Sanok.
3139. (emes): Alkohol i panienki. Nowiny
1995 nr 166 dod. Sąsiedzi nr 9 s. I.
Dotyczy przejścia granicznego w Krościenku.
3140. FRYC STANISŁAW: Czyj magistrat?
Tyg. Małop. 1995 nr 2 s. 14. * (STAF): Czyj
Magistrat? Nowe Podkarp. 1995 nr 23 s. 6.
Sprawa własności budynku Magistratu w Kołaczycach.
3141. GORCZYCA ANNA: Dziewięciu do
quorum. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 148 s. 1. *
RZ: Zdecyduje premier. Trybuna 1995 nr 172
s. 12. * (twa), (ar): Ultimatum. Nowiny 1995
nr 43 s. 3.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 146 s. 19; Nowiny 1995
nr 123 s. 2.
Problemy z wyborem nowego zarządu i wójta
w gminie Raniżów, woj. rzeszowskie i w gminie
Chorkówka, woj. krośnieńskie.
3142. GORCZYCA ANNA: Jak wrócić na
swoje? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 275 s. 3, il.
3147. (r): Przygraniczne sprawy. Nowe
Podkarp. 1995 nr 28 s. 5.
Przejścia graniczne w woj. krośnieńskim.
3148. (rek): Tajne przejście. Nowe Podkarp.
1995 nr 1 s. 7, il.
Przejście graniczne w Krościenku.
3149. STRUŚ MARIAN: Urzędnik nie przeprasza. Nowiny 1995 nr 195 s. 5–6, rys.
Dotyczy meldunków w Urzędzie Miasta w Sanoku.
3150. WALENTEK ANDRZEJ: Na „Dzikim Wschodzie”. Pol. Zbroj. 1995 nr 95 dod.
Magazyn nr 20 s. VII.
Strażnica Bieszczadzkiego Oddziału Straży
Granicznej w Wetlinie.
3151. WARZOCHA ADAM: Interesy w
krzakach. Nowiny 1995 nr 111 s. 1, 3. – Polem. MICHAŁOWSKI WITOLD STANISŁAW: Jak Michałowski kupił Bieszczady.
Interesy w krzakach. Tamże nr 151 s. 10, il.;
CZERWONKA STANISŁAW: W papierach
wszystko gra. Tamże – Odp. WARZOCHA
A.: Papiery a zdrowy rozsądek. Tamże.
Dotyczy zwrotu wywłaszczonych nieruchomości w Krośnie.
Dotyczy sprzedaży gruntów leśnych z naruszeniem prawa we wsi Hulskie w Bieszczadach.
3143. JAMROGA JAN: Komornik – zawód
trudny. Rozm. Janusz Kość-Konarzewski.
Nowe Podkarp. 1995 nr 32 [właśc. 31] s. 7.
Woj. przemysk ie
Komornik Urzędu Skarbowego w Krośnie.
3144. KITOWSKI JERZY: Społeczne koszty migracji transgranicznych w południowo-wschodniej Polsce. Rozpr. i Monogr.
Wydz. Ekon. 1995 t. 7 s. 283–328, tab., wykr.;
Summ.
Dotyczy przejść granicznych w Barwinku i
Krościenku oraz w Medyce, woj. przemyskie.
3145. KUBIT STANISŁAW: Krośnieńskie klimaty. Rozm. (raw). Nowiny 1995 nr 283 s. 6, il.
Wydział Przekształceń Własnościowych UW w
Krośnie.
3146. (Miecz): Szturm od Wschodu. Nowiny 1995 nr 186 s. 1, 3.
Nielegalni imigranci naruszający granice Polski.
Dotyczy woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
3152. BAJDA STANISŁAW: Będę mówił
prawdę. Rozm. Jan Sołek. Życie Przemys.
1995 nr 18 s. 3, portr.
Wojewoda Przemyski o planach związanych ze
sprawowanym urzędem.
3153. BEK WIESŁAW: Hammurabi z Cieszanowa. Życie Przemys. 1995 nr 40 s. 5.
Burmistrz Cieszanowa Edward Dziaduła.
3154. BEK WIESŁAW: Szpak dziobał bociana. Życie Przemys. 1995 nr 2 s. 7.
Pocz. polem. zob. „Bibliografia woj. krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1994” poz. 2868.
3155. BORZĘCKI JACEK: Jak elektorat bił
się z radnym. Nowiny 1995 nr 65 s. 1, 3.
Urząd Gminy Adamówka.
185
3156. BORZĘCKI JACEK: Rośnie przejście w Korczowej. Nowiny 1995 nr 36 s. 3, il. *
TENŻE: Zaległości po drugiej stronie. Tamże
nr 74 s. 3.
Przejście graniczne Korczowa-Krakowiec.
3157. BORZĘCKI J[ACEK}: Zwrócić
gmach Muzeum. Nowiny 1995 nr 242 s. 1–2.
* (MOT): Przemyśl do zwrotu. Dz. Pol. 1995
nr 277 s. 2.
Także: Nowiny 1995 nr 233 s. 2; Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 281 s. 2.
Roszczenia majątkowe Kościoła bizantyjskoukraińskiego w Przemyślu.
CHMAJ A., SZYMAŃCZUK P.: O wybranych aspektach ruchu transgranicznego =
poz. 3134
3158. CIOCH PRZEMYSŁAW: Szansa na
wielkie pieniądze. Życie Przemys. 1995 nr 26
s. 5.
Przejście graniczne w Korczowej,
3159. CIUPIŃSKI ZYGMUNT: „Nie ma
potrzeby zmian kadrowych”. Rozm. Jarosław A. Szczepański. Nowiny 1995 nr 32 s. 2,
portr.
Dotyczy pracy wojewody przemyskiego.
3165. GREŃ ZENON: Szpak został zadziobany. (fragmenty). Życie Przemys. 1995 nr 1
s. 7. – Polem. CZEKALSKI JERZY: Wielki
szwindel? Tamże nr 2 s. 7.
Dotyczy burmistrza Cieszanowa, Edwarda
Dziaduły.
Pocz. polem. zob. „Bibliografia woj. krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1994” poz. 2868.
3166. (Jas): Odwołać wójta. Życie Przemys.
1995 nr 5 s. 5.
Wiązownica.
KITOWSKI J.: Społeczne koszty migracji
transgranicznej... = poz. 3144
3167. KOWALSKA ANNA: Byłam niesfornym dzieckiem... Rozm. Dariusz Delmanowicz. Życie Przemys. 1995 nr 28 s. 3, portr.
Burmistrz Dynowa.
3168. (MOT): Nowy wojewoda przemyski.
[Stanisław Bajda]. Dz. Pol. 1995 nr 80 s. 2.
3169. (MOT): Ruchy kadrowe. Dz. Pol.
1995 nr 152 s. 16.
Urząd Wojewódzki w Przemyślu.
(Miecz): Szturm od Wschodu = poz. 3146
3160. CYNKAR MAREK: Z konferencji prasowej Rzecznika Praw Obywatelskich w Przemyślu. Nowe Podkarp. 1995 nr 11 s. 3, portr.
3170. MŁYNARSKI JANUSZ: Prywatyzacja
coraz bliżej. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 57 s. 3.
3161. (d): Rezygnacja wojewody. Życie Przemys. 1995 nr 9 s. 1.
3171. NYCZEK M[IECZYSŁAW]: Szersza
brama Medyka-Szeginie. Nowiny 1995 nr 13
s. 1–2. * MISZCZAK JAN: Vademecum podróżnika. Tamże nr 206 dod. Sąsiedzi nr 11
s. I * WALENTEK ANDRZEJ: Przemyt, fałszerstwa i kradzione mercedesy. Pol. Zbroj.
1995 nr 95 dod. Magazyn nr 20 s. VI.
Odwołanie wojewody przemyskiego.
3162. DELMANOWICZ DARIUSZ: Dynów bez burmistrza. Życie Przemys. 1995 nr
21 s. 7.
Odwołanie burmistrza Dynowa Antoniego Balawejdera.
3163. DELMANOWICZ DARIUSZ: Koniec
bezkrólewia. Życie Przemys. 1995 nr 25 s. 5.
Wybór nowego burmistrza Dynowa.
3164. DELMANOWICZ DARIUSZ: Skazani
z importu. Życie Przemys. 1995 nr 64 s. 9, il.
Cudzoziemcy w Zakładzie Karnym w Przemyślu.
186
Prywatyzacja mienia komunalnego w Przemyślu.
Przejście graniczne w Medyce.
3172. NYCZEK MIECZYSŁAW: Wojewodowie dwudziestolecia. Nowiny 1995 nr 106
s. 5, il.
Sylwetki wojewodów przemyskich.
3173. NYCZEK M[IECZYSŁAW]: „Zapora” w Horyńcu. Nowiny 1995 nr 175 s. 2.
Otwarcie strażnicy Bieszczadzkiego Oddziału
Straży Granicznej w Horyńcu.
3174. (SJ, MOT): Odzyskane prawa. Dz.
Pol. 1995 nr 298 s. 10.
Także: Nowiny 1995 nr 250 s. 1–2.
Status miasta dla Annopola w woj. tarnobrzeskim i Narola.
3175. SOŁEK JAN: Murem za Stanisławem
Bajdą. Życie Przemys. 1995 nr 14 s. 3.
Kandydat na wojewodę przemyskiego.
3176. SŁYSZ ADAM: Władza nierychliwa.
Pogranicze 1995 nr 39 s. 5. – Polem. DŁUGOŃ JÓZEF: Wójt Wiązownicy wyjaśnia.
Tamże nr 48 s. 3.
Dotyczy zamiany działek we wsi Piwoda.
3177. SZELIGA ZDZISŁAW: Herb Rzeszowa w płomieniach. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
163 s. 3, il.
Dotyczy powołania woj. przemyskiego.
3178. SZWIC JACEK: Pociąg. Życie Przemys. 1995 nr 12 s. 8, il.
Odprawa celna na stacji Medyka.
3179. TOMUSIAK JERZY: Czystki w magistracie? Życie Przemys. 1995 nr 12 s. 3, rys.
Kontrola kwalifikacyjna pracowników w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.
3180. WRÓBEL PIOTR: Franciszek bez
ziemi. Nowiny 1995 nr 15 s. 4, rys.
Franciszek Śliwak z Nowej Grobli walczący
z gminą o prawa do wiejskiego pastwiska i gromadzkiego lasu.
3181. ZATORSKI RYSZARD: Kolejką
przez Werchratę. Trybuna 1995 nr 38 s. 13.
Nowe przejście graniczne.
Woj. rzeszowsk ie
3182. (am): Spór rozstrzygnie sąd. Nowiny
1995 nr 109 s. 4.
Dotyczy sprzedaży stacji przeładunku bitumitu
i materiałów sypkich w Widełce.
3183. (ASK): Wnioski w szufladzie. Dz.
Pol. 1995 nr 82 s. 20.
Wnioski o zwrot upaństwowionego mienia w
woj. rzeszowskim.
3184. GUBERNAT ANDRZEJ: Jak się teren
zbroił. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 72 s. 1, rys. *
KTO tu dezinformuje? Tamże nr 74 s. 3, rys.
Dotyczy kontroli finansowej przeprowadzonej
przez inspektorów z Urzędu Wojewódzkiego w
Urzędzie Miasta Rzeszowa.
3185. GUBERNAT ANDRZEJ, SZENBORN
MAREK: Dokument jak kamfora. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 171 s. 1. * MATUSZ J[ÓZEF
F.]: Ośmiornica z Loch Ness? Nowiny 1995 nr
143 s. 1, 3.
Afera w UW w Rzeszowie, związana z notatką
sporządzoną na odwrocie pisma z „Janipeku” w
Trzebownisku do wojewody rzeszowskiego.
3186. GUBERNAT ANDRZEJ, SZENBORN
MAREK: „Mietek, bój się Boga”. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 58 s. 1, il.
Także: Nowiny 1995 nr 49 s. 1.
Konferencja prasowa w Urzędzie Miasta w Rzeszowie.
3187. GUBERNAT ANDRZEJ, SZENBORN
MAREK: BIO-Granda.Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 59 s. 1, rys. * KWIATKOWSKI JAROMIR:
Afera czy przeciek kontrolowany. Nowiny
1995 nr 45 s. 1, 4, rys. * TENŻE: Nierzetelna
kontrola? Tamże nr 46 s. 4.
Także: Dz. Pol. `1995 nr 59 s. 20.
Nieprawidłowości w Urzędzie Miasta w Rzeszowie.
3188. GUBERNAT ANDRZEJ, SZENBORN
MAREK: RIO-śledztwo. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 104 s. 1, rys.
Wszczęcie śledztwa w sprawie nadużyć uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Urząd
Miasta Rzeszowa.
3189. HOMA STANISŁAW: Wspólne oranie w Małopolsce. Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Grom. Rol. Pol. 1995 nr 5 s. 7.
Wydział Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w
Rzeszowie.
3190. JANOWSKI MIECZYSŁAW: Uchybienia nieformalne. Rozm. Jaromir Kwiatkowski. Nowiny 1995 nr 50 s. 3.
Prezydent Miasta Rzeszowa o kontroli Urzędu
Miasta Rzeszowa, przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
187
3191. KOWAL PAWEŁ R.: Magistrat. Głos
Rzeszowa 1995 nr 10 wkładka s. IV–V, portr.
Józef Radwan – prezydent Rzeszowa w latach
1950–1952.
3192. LITAK-ZARĘBSKA BARBARA: Satysfakcja. Rozm. (raw). Nowiny 1995 nr 251
s. 11.
Dyrektor Delegatury Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w Rzeszowie.
3193. MARYNOWSKA ANNA: Nie tylko
szampan. Rozm. Joanna Klimczak. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 66 s. 4.
3200. STACHÓW JÓZEF, DRATH MARCIN: Zdaniem prawników. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 232 s. 1.
Wątpliwości co do zgodności z obowiązującymi
przepisami przekwalifikowania działek z rolniczych na budowlane w Rzeszowie.
3201. SUROWIEC KAZIMIERZ: Równowaga wyłącznie koalicyjna. Rozm. Marek Pękala. Nowiny 1995 nr 200 s. 1, 5–6, il.
Wojewoda rzeszowski m. in. o rozwoju województwa rzeszowskiego i obsadzaniu stanowisk w
agendach wojewódzkich.
Regionalny Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie.
3202. SZENBORN MAREK: Czynow-NIK.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 274 s. 1, rys.
3194. MOŁOŃ WANDA: Gończy za tatusiem. Nowiny 1995 nr 145 s. 1, 5, rys.
Odwołanie ze stanowiska szefa delegatury rzeszowskiej NIK Stanisława Sikory.
Więźniowie zakładu karnego w Załężu odsiadujący karę za uchylanie się od płacenia alimentów.
3203. SZENBORN MAREK, DRATH
MARCIN: Limitologia stosowana. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 170 s. 1.
3195. PO kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 54 s. 6–7.
Raport pokontrolny Regionalnej Izby Obrachunkowej.
3196. (RZ): Konwent wójtów i burmistrzów. Trybuna 1995 nr 100 s. 1.
Rzeszów.
3197. SIWAK STANISŁAW: Bój graniczny
pod Rzeszowem. Nowiny 1995 nr 192 s. 2.
Dotyczy wniosku o powiększenie gminy Głogów Młp., starań gminy Ostrów o poszerzenie
granic oraz propozycji włączenia do gminy Łańcut części Krzemienicy.
3198. SKIBA BOGDAN: Paszportowy zawrót głowy... Rozm. Grzegorz Krół. Nowiny
1995 nr 150 s. 12, portr.
Oddział Paszportów Urzędu Wojewódzkiego w
Rzeszowie.
3199. STACHÓW JÓZEF, DRATH MARCIN: Były sobie działki trzy. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 210 s. 1. – Polem. SZCZEPAŃSKI STANISŁAW: Pan Jarosław Gawlik redaktor naczelny „Gazety w Rzeszowie”. Głos
Rzeszowa 1995 nr 10 wkładka s. 7.
Dotyczy przekwalifikowania gruntów rolnych
na budowlane w rejonie „Słocina” w Rzeszowie, z
naruszeniem przepisów prawnych.
188
Przyznawanie koncesji na sprzedaż alkoholu
przez Urząd Miasta Rzeszowa.
3204. SZENBORN MAREK, GUBERNAT
ANDRZEJ: RIO-raport o stanie miasta. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 52 s. 1, il. – Polem. JANOWSKI MIECZYSŁAW: Prezydent Rzeszowa odpowiada. Tamże nr 54 s. 7. – Polem. GAWLIK
JAROSŁAW: Zdaniem cyklisty. Tamże.
Wyniki kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Urzędzie Miasta Rzeszowa.
3205. TWARDOWSKI JÓZEF: Raniżów
ma wójta. Nowiny 1995 nr 226 s. 2.
3206. TWARDOWSKI JÓZEF: Spór o
dwór. Nowiny 1995 nr 22 s. 2.
Spór o plany sprzedaży dworku w Zgłobniu między mieszkańcami a władzami gminy Boguchwała.
3207. (WIR): Urząd rośnie w siłę. Dz. Pol.
1995 nr 287 s. 18.
Dotyczy wyremontowanego budynku Ratusza
oraz innych lokali zajmowanych przez Urząd Miasta Rzeszowa.
3208. WYROK Naczelnego Sądu Administracyjnego. Samorz. Teryt. 1995 nr 12 s. 116–
126.
Spór Wojewody Rzeszowskiego i Prezydenta
Miasta Rzeszowa.
3209. ZARĘBA TADEUSZ: Stanowisko
wojewody w sprawie pilotażu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 287 s. 2.
W Rzeszowie.
3210. ZELL ZYGMUNT: Rzeszów – jednodniowa stolica sołtysów. Wspólnota 1995
nr 43 s. 11, rys.
3219. CAPIGA ANDRZEJ: Wydudkać
Dudkę. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 16 s. 6.
Wybory sołtysa wsi Gwizdów.
3220. CAPIGA ANDRZEJ: Z fiskusem za
bary. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 42 s. 1, 7.
Urząd Skarbowy w Stalowej Woli.
Posiedzenia Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Rzeszowie.
3221. CHLEWIK HENRYK: Z daleka od
Zdziłowic. Rozm. A[ndrzej] Capiga. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 32 s. 6, portr.
Woj. t ar nobrzesk ie
Wójt gminy Godziszów m. in. o podziale gminy
na dwie jednostki administracyjne: Godziszów i
Zdziłowice.
3211. ADMINISTRACJA – przestrzeganie prawa, życzliwość dla interesantów. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 50 dod. Tarnobrzeskie fakty, wydarzenia, informacje s. IV.
Zadania realizowane przez Urząd Wojewódzki
w Tarnobrzegu.
3212. BORZĘCKI JAN ADAM: Fotel wciąż
wolny. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 16 s. 6, il.
Dotyczy wyboru burmistrza w Sandomierzu.
3213. BORZĘCKI JAN ADAM: Mistyfikacja. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 21 s. 1, 4.
Dotyczy burmistrza Ćmielowa.
3214. BORZĘCKI JAN ADAM: Wojna secesyjna. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 15 w. 5, il.
Dotyczy podziału administracyjnego wsi Grochocice.
3215. BORZĘCKI JAN ADAM: Zimny
prysznic. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 17 s. 1, 6.
Zarzuty niegospodarności dla wójta gminy Sadowie.
3216. CAPIGA ANDRZEJ: Powrót do
RIO. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 1 s. 6. * TENŻE:
Na straży „Skarbka”. Tamże nr 10 s. 5.
Kontrola w Urzędzie Miejskim w Stalowej Woli.
3217. CAPIGA ANDRZEJ: Śmierdząca
sprawa. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 2 s. 1, 5.
Wotum nieufności dla burmistrza Niska.
3218. CAPIGA ANDRZEJ: Walka o ziemię. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 33 s. 1, 5.
Spór o ziemię we wsi Pysznica.
3222. DUDEK RYSZARD: Wójt jak lekarstwo. Rozm. Andrzej Capiga. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 39 s. 6, portr.
Wójt gminy Szastarka na temat swojej pracy
w Urzędzie Gminy i o inwestycjach w oświacie.
3223. KOT ANNA: Wiesław Warzecha burmistrzem Sandomierza. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr
18 s. 6.
3224. KOT ANNA: Wyboista droga do
miasta. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 20 s. 6, il.
Dotyczy starań mieszkańców wsi Strachocice w
sprawie przyłączenia do Sandomierza.
3225. MIŚ ALICJA: Reanimacja. Rozm
(raw). Nowiny 1995 nr 228 s. 6.
Wydział Polityki Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego UW w Tarnobrzegu.
3226. RESZCZYŃSKI JERZY: Pod choinkę
– wójt. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 51 s. 6.
Wybory wójta w Modliborzycach.
3227. RESZCZYŃSKI JERZY: W krainie
„fortepianów”. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 42 s. 6, il.
Urząd Miejski w Stalowej Woli.
3228. RUTKOWSKI MICHAŁ: Światło w
tunelu. Rozm. Andrzej Capiga. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 50 s. 6, portr.
Zastępca prezydenta Stalowej Woli.
(SJ, MOT): Odzyskane prawa = poz. 3174
3229. SIWAK STANISŁAW: Kapitalizm pod
Krzyżtoporem. Nowiny 1995 nr 46 s. 6, il.
Dotyczy przywrócenia praw miejskich w Iwaniskach.
189
3230. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Wieś żąda ugody. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 6
s. 1, 6, il.
Konflikt pomiędzy władzami gminy a weterynarzem Tadeuszem Krzakiem w Zbydniowie.
3230a. WARZECHA WIESŁAW: Odkryć
Sandomierz na nowo. Rozm. Piotr Welanyk.
Nowiny 1995 nr 85 s. 3.
Burmistrz Sandomierza o planach sprawowania
swojej funkcji.
3231. WARZECHA WIESŁAW: Piękny
jak Rzym. Rozm. Marek Nejman. Wspólnota
1995 nr 31 s. 1, 10.
Problemy Sandomierza. Również sylwetka rozmówcy – burmistrza miasta.
3232. ZYCH TADEUSZ: Z perspektywy
XX lat. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 25 s. 4, il. * (bt):
Wspomnienia, wzruszenia, nadzieje. Tamże
nr 26 s. 6, il.
20-lecie utworzenia woj. tarnobrzeskiego.
A d m i n i s t r a c j a zob. też poz. 28–31,
1336, 3102, 5363
— historia 425
2. SAMORZĄD TERYTORIALNY
3233. (Ad): Kłopoty gmin. Nowiny 1995 nr
217 s. 1–2.
Spotkanie konwentu przewodniczących zarządów gmin woj. rzeszowskiego.
3234. ARLET JERZY: Komisarz w spódnicy. Tyg. Kroś. 1995 nr 3 s. 6, portr. * (CZAK):
Wójt kością niezgody. Dz. Pol. 1995 nr 52 s.
17. * (CZAK): Zemsta wójta?. Tamże nr 156
s. 15. * (CZAK): Decyzję podejmie premier.
Tamże nr 163 s. 20.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 157 s. 1.
Problemy z wyborem wójta i zarządu w gmnie
Chorkówka, woj. krośnieńskie.
3235. ARLET JERZY: „Sąd kapturowy” w
Dukli. Tyg. Kroś. 1995 nr 3 s. 4, il.
Zarząd Miasta i Gminy Dukla, woj. krośnieńskie.
3236. BALAWENDER KAZIMIERZ: Zmienić rzeczywistość. Rozm. Iwona Hajnosz. Gaz.
190
w Rzeszowie 1995 nr 26 dod. specj. Encyklopedia s. 2, portr.
Sejmik samorządowy woj. rzeszowskiego.
3237. BASIAK JANUSZ: Z zagwarantowanym prawem do rozwodu. Rozm. J[anusz]
Reszczyński. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 34 s. 6,
portr.
Projekt powołania związku międzygminnego
„Ziemia Janowska”.
3238. BOROŃ KRYSTYNA: Bądź nam
szkołą. Oprac... Głos Rzeszowa 1995 nr 7 s.
9, 12, il.
Dotyczy wstąpień na sesji Rady Miasta poświęconej oświacie w Rzeszowie.
3239. BORZĘCKI JAN ADAM: Kochajmy się jak bracia... Tyg. Nadwiśl. 1995 nr
41 s. 6.
Rada Miasta w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
3240. BORZĘCKI JAN ADAM: Kto tu rządzi?! Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 13 s. 1, 6, il.
Zarząd Gminy Obrazów, woj. tarnobrzeskie.
3241. BORZĘCKI JAN ADAM: Strażnicy
niepokoju? Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 26 s. 1, 7.
Straż Miejska w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
CAŁKA P.: Krośnieńskie = poz. 3133
3242. CIASTOŃ A[NNA] M[ARIA]: Wojna po tarłowsku. Dz. Pol. 1995 nr 40 s. 17.
* koz: Wyborcza wolnoamerykanka. Nowiny
1995 nr 83 s. 1–2.
Wybory samorządowe w Tarłowie, woj. tarnobrzeskie.
3243. CIESZKOWSKI ZDZISŁAW, MADEJ MARIAN, ZAJĄC STEFAN: „Ośmiornica” w Iwaniskach? Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 12 s.
6. – Polem. [Radni Gminy]. „OŚMIORNICA”
w Iwaniskach? Tamże nr 14 s. 6.
Krytyka pracy wójta i Rady Gminy w Iwaniskach, woj. tarnobrzeskie.
3244. (d): Czy w Dynowie ręka rękę myje?
Życie Przemys. 1995 nr 42 s. 3.
Dotyczy odwołania Rady Miejskiej w Dynowie,
woj. przemyskie.
3245. (d): Komendant odwołany. Życie
Przemys. 1995 nr 14 s. 2, portr.
Odwołanie komendanta straży miejskiej w
Przemyślu.
3246. (dn): Czyim kosztem? Nowe Podkarp. 1995 nr 34 s. 6.
Konflikt między samorządem gminy a dyrektorem szkoły podstawowej w Miejscu Piastowym,
woj. krośnieńskie.
3247. DARAŻ ZDZISŁAW: Opozycja jest
krytyczna. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 216 s. 5.
Stanowisko Zespołu Radnych SLD Rady Miasta
Rzeszowa wobec działań Zarządu Miasta.
3248. DEC ANDRZEJ: Praw ekonomii nie
da się ignorować. Nowiny 1995 nr 72 s. 4, rys.
– Polem. GUBERNAT ANDRZEJ: Miasto na
kroplówce. Tamże nr 98 s. 4, il. – Gawlik J.,
Tamże. – Odp. DEC A.: Miasto na kroplówce.
Tamże nr 105 s. 6, il. – Odp. Gubernat A.: Od
autora. Tamże.
Dotyczy pracy Rady Miasta Rzeszowa.
3249. GUBERNAT ANDRZEJ: Czyja większość w radzie. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 234
s. 5.
Konwencja Radnych Prawicy przy Radzie Miasta Rzeszowa.
3250. GUBERNAT ANDRZEJ: Polityczna
woda. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 62 s. 1, rys.
Sesja Rady Miasta Rzeszowa.
3251. GUBERNAT ANDRZEJ: Rok po wyborach. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 154 s. 2, rys.
* TENŻE: Wieści z miasta. Tamże nr 222 s. 4.
Samorząd w Rzeszowie.
3252. GUBERNAT ANDRZEJ, SZENBORN
MAREK: Veto dla Rady? Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 56 s. 1, rys.
Dotyczy odwołania Rady Miasta Rzeszowa.
3253. HAJNOSZ IWONA: Lawina podwyżek. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 295 s. 1. *
(S.J.): Podwyżka za podwyżką. Dz. Pol. 1995
nr 294 s. 20.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 296 s. 2.
Dotyczy podwyżek uchwalonych na rok 1996
przez radnych na sesji RM Rzeszowa.
INFORMATOR sejmiku województwa
rzeszowskiego = poz. 56
3254. (jam): Elektroniczny system robienia
pieniędzy. Nowiny 1995 nr 82 s. 1, 3.
Odwołanie komendanta Straży Miejskiej w Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
3255. (jam): Głowy polecą, a smród zostanie. Nowiny 1995 nr 93 s. 2.
Konflikt w Radzie Miasta w Stalowej Woli, woj.
tarnobrzeskie.
3256. JAKUBOWSKI SZYMON: Kto sieje
burzę? Dz. Pol. 1995 nr 55 s. 17.
Rada Miasta Rzeszowa.
3257. KŁOSOWSKI ANTONI: Rzemieślnik przewodniczącym. Rozm. A[ndrzej] Capiga. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 25 s. 6, portr.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stalowej Woli,
woj. tarnobrzeskie, na temat swojej pracy w prezydium RM.
3258. KUCHCIŃSKI MAREK: Co zrobiliśmy? Życie Przemys. 1995 nr 58 s. 3.
Samorząd w Przemyślu.
3259. LESIECKI KAZIMIERZ, MICRO
WAY: Nadsańska federacja. Życie Przemys.
1995 nr 9 s. 3.
Przystąpienie Miasta i Gminy w Janowie Lubelskim i gminy Szastarka, woj. tarnobrzeskie, do
związku gmin.
3260. (Miecz, jm): „Zamach stanu” w Dynowie? Nowiny 1995 nr 181 s. 3. – Polem.
KĘDZIERSKI JÓZEF: „Zamach stanu” w
Dynowie. Tamże nr 229 s. 6. * (N-k): Referendum bez skutku. Tamże nr 245 s. 4.
Rada Miejska w Dynowie, woj. przemyskie.
3261. MAJKA DANUTA: Miasto nie chce
pilotować karykatury. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 148 s. 1, rys. * SZENBORN MAREK, GUBERNAT ANDRZEJ: Zabawa w Indian. Tamże nr 151 s. 1, rys. * IH: Stwierdzam nieważność – mówi wojewoda o pilotażu. Tamże nr
165 s. 1. * ZATORSKI RYSZARD: Rzeszów:
jednak pilotaż. Trybuna 1995 nr 171 s. 13.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 163 s. 20; Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 167 s. 1, nr 284 s. 1.
191
Dotyczy umowy pilotażowej zawartej między
wojewodą rzeszowskim a prezydentem Rzeszowa.
3262. MALICKI WOJCIECH: Zarząd pozostał. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 36 s. 5.
Zarząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, woj. tarnobrzeskie.
3263. MARSZAŁEK TADEUSZ: Rada w
Radę. Rozm. Jan Niebudek. Nowiny 1995 nr
22 s. 4.
Przewodniczący Rady Miasta w Dynowie, woj.
przemyskie, o działalności samorządu.
3264. (N-k): Tajemnica w Ulanicy. Nowiny
1995 nr 2 s. 2.
Fałszowanie wyborów samorządowych do Rady
Gminy Dynów w obwodzie w Ulanicy, woj. przemyskie.
3265. (NIC): Większość i mniejszość. Dz.
Pol. 1995 nr 55 s. 17.
Także: Nowiny 1995 nr 46 s. 4.
Wybory samorządowe w Raniżowie, woj. rzeszowskie.
3266. NIEBUDEK JAN: Samorządowe obrachunki. Oprac... Nowiny 1995 nr 66 s. 7.
Dotyczy dyskusji na temat samorządu terytorialnego zorganizowanej przez Towarzystwo
Studiów Samorządowych i Gospodarczych przy
Filii UMCS w Rzeszowie, w której wzięli udział
pracownicy naukowi oraz samorządowcy z woj.
rzeszowskiego, przemyskiego i krośnieńskiego.
3267. NYCZEK MIECZYSŁAW: Kantowanie w Łowcach. Nowiny 1995 nr 79 s. 1, 3, il.
Sfałszowanie wyników wyborów samorządowych 19 czerwca 1994 r. w Łowcach, woj. przemyskie.
3268. NYCZEK MIECZYSŁAW: Rewanż.
Nowiny 1995 nr 84 s. 6, rys.
Ponowne wybory do Rady Gminy Chłopice,
woj. przemyskie.
OCALIĆ od zapomnienia = poz. 958
3269. POLAŃSKI RYSZARD: Nic o ludziach bez ludzi. Rozm. Janina Skalska. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 7 s. 6, portr.
Samorządy w gminie Zaklików, woj. tarnobrzeskie.
192
3270. PRAJSNAR FRANCISZEK: Wybory
do rad gmin w woj. krośnieńskim. Wiad. Statyst. 1995 nr 5 s. 42–43.
3271. PRZYSTANEK Rzeszów: próba remanentu. ��������������������������������
[Cz. 1]–2. Oprac. Andrzej Gubernat��, Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 210 s. 4–5, il.;
nr 216 s. 5. * GAWLIK JAROSŁAW: Przystanek Rzeszów. Cz. 5. Tamże nr 240 s. 5, il.
Podsumowanie dokonań samorządu Rzeszowa
w ciągu 5 lat.
3272. RESZCZYŃSKI JERZY: Dziewiętnastu gniewnych ludzi. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr
38 s. 1, 5, il.
Rada Gminy w Modliborzycach, woj. tarnobrzeskie.
3273. SAWA A[NNA]: Pilotaż w zawieszeniu. Nowiny 1995 nr 64 s. 8, rys. * JANOWSKI MIECZYSŁAW: Musieliśmy zrobić krok
w tył. Rozm. Stanisław Sowa. Tamże nr 126 s.
3. * (sos): Smaganie batem. Tamże nr 138 s.
2. * (sos): Finanse – kością niezgody. Tamże
nr 144 s. 2. * MATUSZ J[ÓZEF F.]: Prezydent
wygrał z wojewodą. Nowiny 1995 nr 236 s.
1–2; nr 237 s. 1–2.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 282 s. 20; Nowiny 1995
nr 123 s. 3; nr 137 s. 1.
Dotyczy umowy pilotażowej zawartej między
wojewodą rzeszowskim a prezydentem miasta
Rzeszowa.
3274. SIEŃKO EMILIA BARBARA: Analiza uwarunkowań rozwoju jednostki samorządowej na przykładzie gminy Komańcza.
Rozpr. i Monogr. Wydz. Ekon. 1995 t. 7 s.
415–425, tab., bibliogr., Summ.
Woj. krośnieńskie.
3275. SKALSKA JANINA: Nadrabianie zaległości. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 14 s. 1, 5, il.
Tarnobrzeg.
3276. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Połaniec samorządowy. Tyg. Nadwiśl. 1995
nr 27 s. 6.
Samorządy w gminie Połaniec, woj. tarnobrzeskie.
3277. SOŁEK JAN: Rady radnego prokuratorem. Życie Przemys. 1995 nr 54 s. 9. – Polem. BOREZ KAZIMIERZ: Tropem sprawcy.
Rozm. Jan Sołek. Życie Przemys. 1995 nr 64
s. 5. * Jas: Bój o Zbigniewa Walaszka. Tamże
nr 56 s. 5.
Samorząd w Przeworsku, woj. przemyskie.
3278. SOŁEK JAN: Zmartwychwstała
demokracja. Życie Przemys. 1995 nr 17 s.
4, il.
Wybory samorządowe w Łowcach, woj. przemyskie.
3279. STACHÓW JÓZEF: Znów referendum? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 171 s. 1. *
TENŻE: Strach w oczach. Tamże nr 172 s.
1. * SZENBORN MAREK: Obrażeni kupcy.
Tamże nr 179 s. 1, rys.
3286. SZENBORN MAREK, STACHÓW
JÓZEF: Masz(t) ci los. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 36 s. 1, rys.
Rady samorządowe na osiedlu „Baranówka” w
Rzeszowie.
3287. TWARDOWSKI JÓZEF, (wel): Odwołania nie będzie. Nowiny 1995 nr 102 s. 3.
Dotyczy referendum w sprawie odwołania Rady
Gminy w Raniżowie, woj. rzeszowskie, i Tarłowie,
woj. tarnobrzeskie.
3288. UCHWAŁY niezgodne z prawem.
Nowiny 1995 nr 25 s. 3.
Dotyczy nadzoru wojewody nad działalnością samorządów gmin w woj. południowo-wschodnich.
Konflikt między Urzędem Miasta a Partią Kupiecką w Rzeszowie.
3289. Wib: Uchwała za 100 000 marek. Życie Przemys. 1995 nr 19 s. 5.
3280. STAREST JAN: Dwunastu gniewnych ludzi. Rozm. Olga Hryńkiw. Życie Przemys. 1995 nr 46 s. 7, il.
Sesja rady miejskiej w sprawie absolutorium za
rok 1994 w Lubaczowie, woj. przemyskie.
Straż Miejska w Jarosławiu, woj. przemyskie.
3281. SUROWIEC KAZIMIERZ: Razem
zrobimy więcej. Rozm. Andrzej Gubernat.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 26 dod. spec. En���
cyklopedia s. 1, il.
Funkconowanie samorządu w woj. rzeszowskim.
3282. SZCZEPAŃSKI JAROSŁAW A.: Jajecznica i referendum. Nowiny 1995 nr 65 s. 14.
Dotyczy Jana Banasia i referendum odwołania
Rady Miasta Rzeszowa.
3283. SZENBORN MAREK: Argumenty
kontra emocje. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 77
s. 1, il.
Sprawa kontroli w zarządzie Miasta Rzeszowa.
3284. SZENBORN MAREK: Strażnicy
– kamienicznicy. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
264 s. 1, il.
Przekazanie kamienicy nr 11 w Rzeszowie na
siedzibę Straży Miejskiej.
3285. SZENBORN MAREK, GUBERNAT
ANDRZEJ: Zamach stanu? Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 43 s. 1, rys.
Sesja Rady Miasta Rzeszowa.
WISŁOK: rola rzeki w krajobrazie... = poz.
555
3290. ZATORSKI RYSZARD: Lewica przeciw stagnacji. Trybuna 1995 nr 58 s. 17.
Rada Miasta Rzeszowa.
3291. ZIAJA MARIUSZ: Miejscy stróże...
parkometrów? Głos Rzeszowa 1995 nr 10 s.
15, rys. * KONIECZNY GRZEGORZ: Wystrzałowy projekt. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
291 s. 1, il.
Dotyczy funkcjonariuszy Straży Miejskiej w
Rzeszowie.
S a m o r z ą d t e r y t o r i a l n y zob. też
poz. 20–21, 25, 47, 67–68, 81, 83, 119, 248,
1331, 1333, 1339, 2285, 2291, 2293, 2297,
2304, 2311, 2335, 2339–40, 2795, 2820, 3646,
4328
3. PROKURATURA. SĄDOWNICTWO
a) Histor i a
3292. DALECKI MACIEJ: Z dziejów ustroju i kancelarii sądów w środkowej Galicji w
latach 1855–1918. Rocz. Hist.-Arch. 1995 [t.]
9 s. 97–113.
193
3293. DZIESZYŃSKI RYSZARD: „Miłość,
pieniądze, śmierć”. – Warszawa 1994.
Wojewódzki Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krośnie.
Rec. GRYGIEL JAN: Pitval Rzeszowski. Nowiny
1995 nr 3 s. 7.
3301. (emes, jb, am): Ucieczka prawie niemożliwa. Nowiny 1995 nr 142 s. 1, 4.
Dotyczy spraw sądowych w Rzeszowie pod koniec XIX w. oraz przestępczości w woj. południowo-wschodnich w I poł. XX w,
3294. TŁUCZEK RYSZARD: Banda Mitkowskiego. Życie Przemys. 1995 nr 29 s. 5.
Grupa przestępcza działająca przed II wojną światową i egzekucje jej członków w Przemyślu w 1925 r.
3295. TŁUCZEK RYSZARD: Dlaczego zabił? Życie Przemys. 1995 nr 27 s. 9, il.
Proces sądowy w Sądzie Okręgowym w Przemyślu
w 1930 r. w sprawie morderstwa Stefanii Rylskiej.
3296. ZIELIŃSKI WIESŁAW: O tym, jak
ksieże Lubomirski pozwał karczmarza. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 30 s. 3.
Proces z 1860 r. przed Sądem Obwodowym w
Rzeszowie.
3297. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Z historii rzeszowskich sądów i sądownictwa. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 24 s. 3, il.
XVIII–XX w.
3298. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Za rubaszne
zachowanie się... Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
48 s. 3, il.
Omówienie dokumentu „Księga wizytacyi więzień i aresztów c.k. Sądu Obwodowego i Magistrackiego w Rzeszowie” (z przełomu XIX i XX w.) ze
zbiorów Państwowego Archiwum w Rzeszowie.
b) Z agadnieni a wsp ółczesne
O pracowani a dot yczące
c ałoś ci reg ionu
3299. (EMP): Prokuratorski bilans. Dz. Pol.
1995 nr 44 s. 14.
Woj. południowo-wschodnie.
Woj. k rośnieńsk ie
3300. (ewg): Sąd albo apteka. Nowiny 1995
nr 125 s. 2.
194
Dotyczy systemów ochrony w więzieniach
w Sanoku, Załężu, woj. rzeszowskie, i Przemyślu.
3302. GORCZYCA ANNA: Droga kancelaria Macieja B. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
231 s. 3.
Sprawa komornika z Krosna.
3303. GORCZYCA EWA: Miejsce dla Temidy. Nowiny 1995 nr 160 s. 6.
Problemy lokalowe Sądu Rejonowego i Sądu
Wojewódzkiego w Krośnie.
3304. POTACZAŁA KRZYSZTOF: Karabin i krew. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 12 s. 5, il.
Morderstwo we wsi Liskowate.
3305. PRZYSTASZ TOMASZ: Mieczysław
Przystasz – los pisany historią. Rocz. Sanoc.
1995 [t.] 7 s. 221–223, portr.
Prawnik, były radny i działacz społeczny w Sanoku.
3306. (r): To jest napad... Nowe Podkarp.
1995 nr 7 s. 9, rys.
Napad z bronią w ręku na prywatną stację benzynową w Jaśle.
3307. R.M.: Sąd pojednania. Nowe Podkarp. 1995 nr 32 s. 5.
Sąd Konsumencki w Krośnie.
3308. RAK ROMMAN: Bieszczadzka „Wesoła” ferajna. Kur. Podkarp. 1995 nr 10 s. 1, 4.
Zabójstwo w Berezce.
3309. RAZNOWIECKI ROBERT: Polityka
i czary. Kur. Podkarp. 1995 nr 2 s. 1, 8.
Zakład Karny w Jaśle.
3310. STRUŚ MARIAN: Piękny i biedny.
Nowiny 1995 nr 233 s. 6.
Spór sądowy między Mrzygłodem a gminą
Dydnia o własność lasu w miejscowości Końskie,
woj. krośnieńskie oraz wycinki drzew w tymże
lesie.
Pro ces „ sp ons ora” w Krośnie
3311. (ar): Głos mają świadkowie. Nowiny
1995 nr 37 s. 3.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 45 s. 5.
3312. (CZAK): „Byliśmy tylko trybikami”.
Dz. Pol. 1995 nr 91 s. 4.
3313. (CZAK): Gra o milion dolarów. Dz.
Pol. 1995 nr 134 s. 13.
3314. (CZAK): Komu kredyt? Dz. Pol. 1995
nr 117 s. 4.
3315. (CZAK): Krośnieński maraton sądowy. Dz. Pol. 1995 nr 49 s. 17.
3316. (CZAK): Nieuchwytny świadek. Dz.
Pol. 1995 nr 135 s. 4.
3317. (CZAK): Operacja warta miliard.
Dz. Pol. 1995 nr 96 s. 4; nr 97 s. 5.
3318. (CZAK): Oskarżony bez paszportu.
Dz. Pol. 1995 nr 105 s. 16.
3319. (CZAK): Pan Janek rozchlapał. Dz.
Pol. 1995 nr 48 s. 4.
3320. (CZAK): Premie i nagrody. Dz. Pol.
1995 nr 140 s. 34.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 142 s. 4.
3321. (CZAK): Przypadkowo ujawniono
proceder. Dz. Pol. 1995 nr 92 s. 15.
3322. (CZAK): Roztrwonione miliardy.
Dz. Pol. 1995 nr 75 s. 4.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 76 s. 5.
3323. (CZAK): Strażnicy wiedzieli niewiele. Dz. Pol. 1995 nr 124 s. 15.
3324. (CZAK): Wzięli sprawy w swoje ręce.
Dz. Pol. 1995 nr 63 s. 4; nr 64 s. 17.
3325. (CZAK): ZUS nie odpuści. Dz. Pol.
1995 nr 62 s. 10.
3326. (czak): Główny oskarżony na wolności. Dz. Pol. 1995 nr 11 s. 7.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 11 s. 1; Rzeczpospolita 1995 nr 12 s. 11.
3327. GORCZYCA ANNA: Żmudne wyjaśnianie. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 82 s. 2, il.
3328. R.M.: Odzyskana wolność. Nowe
Podkarp. 1995 nr 3 s. 9.
3329. SKROBAŁA CZESŁAW A.: Magia
wielkiej forsy. Dz. Pol. 1995 nr 8 s. 9.
Woj. przemysk ie
3330. DELMANOWICZ DARIUSZ: Zabójstwo z premedytacją? Życie Przemys. 1995
nr 40 s. 4, il.
Morderstwo w Przemyślu.
3331. DRATH MARCIN: Nieroztropni
bankierzy. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 174 s. 1.
Śledztwo w sprawie upadku Banku Spółdzielczego w Zarzeczu.
(emes, jb, am): Ucieczka prawie niemożliwa = poz. 3301
3332. HRYŃKIW OLGA: Kto jest za tym
murem? Życie Przemys. 1995 nr 35 s. 4, il.
Zakład karny w Przemyślu.
3333. (Jas): Były burmistrz pod pręgierzem. Życie Przemys. 1995 nr 25 s. 3.
Wyrok Sądu Rejonowego w Przeworsku, w sprawie burmistrza i byłych członków Zarządu Miasta
i Gminy w Kańczudze oskarżonych o fałszerstwo
dokumentów.
3334. MATUSZ JÓZEF F.: Afera bez poszkodowanych. Nowiny 1995 nr 174 s. 4.
Śledztwo prokuratorskie w sprawie domniemanych nieprawidłowości finansowych w gminie
Przeworsk.
3335. MISZCZAK JAN: Przepraszam, że
zabiłem. Nowiny 1995 nr 184 s. 1, 3. * TENŻE: W kuluarach zbrodni. Tamże nr 187 s. 3.
Zabójstwo w Przemyślu.
3336. NYCZEK MIECZYSŁAW: Proces
dwudziestolecia. Nowiny 1995 nr 206 s. 8, il.
Rozprawa w Wojewódzkim Sądzie w Przemyślu dotycząca napadu rabunkowego i zabójstwo
księdza.
195
3337. PIĄTEK ANDRZEJ: Wymazani. Nowiny 1995 nr 43 s. 4, il.
Walka w sądzie o prawo do własności posesji
przy ul. Traugutta w Przemyślu, córki dawnych
właścicieli Barbary Pasternak.
3338. SŁYSZ ADAM: Eksmisja na własną
rękę. Pogranicze 1995 nr 36 s. 1, il.
Bezprawna eksmisja w Jarosławiu.
3339. SOŁEK JAN: „Kat” na wiersze. Życie
Przemys. 1995 nr 22 s. 5.
Prokurator Józef Piechota z Prokuratury Wojewódzkiej w Przemyślu.
Wo j . r z e s z o w s k i e
3340. (Ad): Śledztwo w impasie. Nowiny
1995 nr 7 s. 1. * (Ad): Śledztwo na zamku
umorzone. Tamże nr 90 s. 1.
Dotyczy szkieletu znalezionego na terenie zamku w Rzeszowie.
3341. DRATH MARCIN: Słony interes.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 260 s. 3, rys.
Przekazanie przez prokuraturę do sądu sprawy
przeciwko członkowi zarządu spółki „Rustikal” w
Trzebusce oskarżonemu o wyłudzanie na rzecz
firmy towarów i usług.
(emes, jb, am): Ucieczka prawie niemożliwa = poz. 3301
3342. GUBERNAT ANDRZEJ: KPN: prawo
jest łamane. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 115 s. 1.
Także: Nowiny 1995 nr 96 s. 2.
Dotyczy prokuratury w Rzeszowie.
3343. GUBERNAT ANDRZEJ, SZENBORN MAREK: Pan minister czyści. Gaz.
Wyb. 1995 nr 108 s. 3. * SZENBORN MAREK: Czystka w prokuraturze. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 85 s. 1, rys. * WARZOCHA
ADAM: Czy coś się dzieje w prokuraturze?
Nowiny 1995 nr 184 s. 1, 3.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 87 s. 1, rys.
Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie.
3344. HAJNOSZ IWONA: Morderstwo doskonałe? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 252 s. 1, il.
Zabójstwo taksówkarza w Łańcucie.
196
3345. JERZOWSKI JERZY: Bandyta o
dwóch twarzach. Nowiny 1995 nr 47 s. 3,
portr.
Poszukiwanie zabójcy pracowników „Wersalu”
w Łańcucie oraz napad na właściciela kantoru w
Rzeszowie.
3346. (KOS, ASK): Trudne prawo do własności. Dz. Pol. 1995 nr 76 s. 4, il.
M. in. dotyczy postępowań sądowych o odzyskanie nieruchomości przez spadkobierców byłych właścicieli w woj. rzeszowskim.
3347. KAMIŃSKI KRZYSZTOF, NOWICKA JUSTYNA: Kurs do Łańcuta. Prawo i
Życie 1995 nr 10 s. 21, il.
Zabójstwo rzeszowskiego taksówkarza Kazimierza Możdżenia.
3348. KOSTUREK ARTUR: Zapaść. Rozm.
Józef F. Matusz. Nowiny 1995 nr 91 s. 1, 4, il.
Sąd Rejonowy w Rzeszowie.
3349. KULESZA MICHAŁ: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek
Zamiejscowy w Rzeszowie, z 5 grudnia 1995
r. (SA/Rz110995): tezy; Opinia dotycząca charakteru prawnego porozumienia, zwanego
pilotażowym: zawartego 25 X 1995 r. pomiędzy Wojewodą Rzeszowskim a Prezydentem
Rzeszowa w sprawie przekazania niektórych
zadań i kompetencji z zakresu administracji
rządowej do wykonania Gminie Rzeszów:
[uzup.]. Samorz. Teryt. 1995 nr 12 s. 116–137.
3350. (maj): Statut czy brudnopis. Nowiny
1995 nr 245 s. 2. * SZENBORN MAREK: Sfałszowany statut. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 174 s.
1. * TENŻE: Dwie osoby z aeroklubu przed sądem. Tamże nr 207 s. 1. * KRUCZEK MAREK:
Wypadek mniejszej wagi. Tamże nr 296 s. 2.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 294.
Sprawa sfałszowania statutu Aeroklubu Rzeszowskiego.
3351. (maj): „Żyliśmy w zgodzie”. Nowiny
1995 nr 13 s. 1, 3. * (maj): Dyrektorzy banku
skazani. Tamże nr 55 s. 1–2.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 16 s. 8.
Proces przeciwko byłym dyrektorom PKO BP
w Rzeszowie.
3352. MATUSZ J[ÓZEF] F.: Dwanaście
osób na ławie oskarżonych. Nowiny 1995 nr
144 s. 1, 3.
Afera fałszowania dokumentów w ZUS-ie w
Rzeszowie.
3353. MATUSZ JÓZEF F.: Miedzy paragrafem a polityką. Nowiny 1995 nr 85 s. 4. *
GUBERNAT ANDRZEJ, SZENBORN MAREK: Nie komentujemy doniesień prasowych. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 150 s.1, rys.
* SZENBORN MAREK: Celnicy skorumpowani? Tamże nr 231 s. 1.
Także: Nowiny 1995 nr 192 s. 2.
Konferencja prasowa w Prokuraturze Wojewódzkiej w Rzeszowie dotycząca bieżących spraw
przez nią prowadzonych.
3354. (NIC): Fałszywe poparcie. Dz. Pol.
1995 nr 93 s. 28.
Zakończenie śledztwa w sprawie fałszerzy podpisów na listach popierających kandydaturę J. Ślisza na senatora.
3355. 15 lat więzienia dla Damiana C. Nowiny 1995 nr 83 s. 2.
Zabójstwo przedstawicieli firmy „Jarex” w Rzeszowie.
3356. SAWA ANNA: Miasto na ławie
oskarżonych. Nowiny 1995 nr 247 dod. Biznes Nowiny nr 50 s. I, il.
3360. SZENBORN MAREK, GUBERNAT
ANDRZEJ: Wiesław C. i celnicy. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 46 s. 1, il.
Wojewódzka Prokuratura w Rzeszowie.
3361. TWARDOWSKI JÓZEF: Nie widzieliśmy go już nigdy. Nowiny 1995 nr 11 s. 6.
Proces w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, w
sprawie działalności spółki „Tao Mleczarnia” w
Błażowej.
3362. WARZOCHA ADAM: Sąd apelacyjny
przywraca wiarę. Nowiny 1995 nr 5 s. 5, rys.
Wyłudzenie kredytów przez kupców z Rzeszowa
z Banku Gospodarki Żywnościowej w Rzeszowie.
3363. WILCZAK JAGIENKA
„Musicie zabić” / Jagienka Wilczak. – Warszawa, 1994.
Rec. SMOLEŃSKI PAWEŁ, Gaz. Wyb. 1995 nr
10 s. 10.
Reportaż dotyczący zamordowania pracowników hurtowni „Jarex” w Rzeszowie.
3364. WOLNY KAZIMIERZ: Zapuszkowani. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 84 s. 5, il.
Zakład Karny w Załężu.
3365. ŻUKOWSKI LUDWIK: Sąd nad
urzędami. Rozm. Józef F. Matusz. Nowiny
1995 nr 249 s. 4.
Dotyczy procesów sądowych o prawo do nieruchomości w Rzeszowie.
Naczelny Sąd Administracyjny, Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie.
3357. SZENBORN MAREK: Będzie śledztwo? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 69 s. 1, rys.
Woj. t ar nobrzesk ie
Także: Nowiny 1995 nr 58 s. 12.
Kontrola dokumentów RIO przez Prokuraturę
w Rzeszowie.
3358. SZENBORN MAREK: Lista 23. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 7 s. 1, rys.
Działalność rzeszowskiego oddziału Bydgoskiego Konsorcjum Kapitałowo Inwestycyjnego w
prokuraturze.
3359. SZENBORN MAREK, GUBERNAT
ANDRZEJ: Rzeszów dechami zabity. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 118 s. 1, rys. * AN, MAR:
Pożyjemy, zobaczymy. Tamże nr 120 s. 1, rys.
Dotyczy likwidacji Prokuratury Apelacyjnej w
Rzeszowie.
3366. (bt): Czystek nie będzie. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 23 s. 6.
Prokuratura Wojewódzka w Tarnobrzegu.
3367. BORZĘCKI JAN ADAM: Co dalej w
sprawie PDWK. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 46 s.
1, 4, * (jam): Kandydat w pudle. Nowiny 1995
nr 64 s. 1–2.
Śledztwo prokuratury dotyczące nieprawidłowości w spółce Przedsiębiorstwo Dystrybucji Węgla Kamiennego w Janowie Lubelskim.
3368. BORZĘCKI JAN ADAM: Strzał niżej
pasa. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 20 s. 1, 7. – Polem.
197
ZASTAWNY WALDEMAR: Rozmawiający z
dzikami. Tamże nr 23 s. 1, 7. – Odp. BORZĘCKI
J. A.: „Strzał poniżej pasa”. Tamże nr 24 s. 7.
Sprawa postrzelenia rolnika przez myśliwego w
Studzieńcu i umorzenie postępowania w tej sprawie przez sąd.
3369. BORZĘCKI JAN ADAM: Wojewódzka Temida w statystyce. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 17 s. 3.
Woj. tarnobrzeskie.
3370. CAPIGA ANDRZEJ: Szczęsny przed
sądem. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 31 s. 10; nr 32
s. 11.
Dotyczy procesu sądowegp bramkarza warszawskiej „Legii“ Macieja Szczęsnego w Stalowej
Woli.
3371. (jam): Straż czeka na komendanta.
Nowiny 1995 nr 143 s. 1, 2.
Umorzenie śledztwa w sprawie przekroczenia
uprawnień i niedopełnienia obowiązku przez
funkcjonariuszy straży miejskiej w Stalowej Woli.
3372. KOWALSKA ANNA: Tu się jest. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 52 s. 4, il.
Dotyczy Kuratorskiego Ośrodka Pracy z Młodzieżą w Sandomierzu.
3373. MALICKI WOJCIECH: Tendencja
zwyżkowa. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 8 s. 1, 5.
Dotyczy ilości przeprowadzonych śledztw w
1994 r. przez prokuratorów w woj. tarnobrzeskim.
3374. MALICKI WOJCIECH: Wziął, a nie
leczył? Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 1 s. 1, 7.
Proces sądowy lekarza z Sandomierza o przyjmowanie łapówek.
3375. MIELNICZUK JERZY: Komu skrzynię? Komu ładowarkę? Nowiny 1995 nr 40 s. 7.
Dotyczy procesu byłego dyrektora Oddziału Banku Depozytowo-Kredytowego w Stalowej Woli.
3376. TWARDOWSKI JÓZEF: Księgowa
uniewinniona. Nowiny 1995 nr 26 s. 2.
Śledztwo o niegospodarność w Oddziale PKO
BP w Stalowej Woli.
P r o k u r a t u r a zob. też poz. 1186
198
S ą d o w n i c t w o zob. też poz. 2338
W i ę z i e n n i c t w o zob. też poz. 4209
4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
a) Histor i a
3377. GACEK JERZY: Policja miejska w
Rzeszowie w okresie autonomicznym. Głos
Rzeszowa 1995 nr 1 s. 13.
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w XIX w.
b) Z agadnieni a wsp ółczesne
3378. AG: Bezpiecznej nad zalewem. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 174 s. 2.
Bezpieczeństwo turystów nad Zalewem Solińskim, woj. krośnieńskie.
3379. BEK WIESŁAW: Jeden szeryf na jednego mieszkańca. Życie Przemys. 1995 nr 2 s. 4.
Dotyczy stanu bezpieczeństwa w Lubaczowie,
woj. przemyskie.
3380. CHYC BOGUSŁAW: Policji pieniądze potrzebne jak lekarstwo. Rozm. Marek
Cynkar. Pogranicze 1995 nr 10 s. 5.
Problemy Komendy Wojewódzkiej Policji w
Przemyślu.
3381. DELMANOWICZ DARIUSZ: Poszukiwani. Życie Przemys. 1995 nr 1 s. 9, il.
Osoby zaginione na terenie woj. przemyskiego.
3382. (ewg), (wab), (am): Gdyby doszło do
tragedii. Nowiny 1995 nr 79 s. 1, 3.
Zabezpieczenia i systemy ratunkowe w przypadkach katastrof w woj. krośnieńskim, przemyskim i rzeszowskim.
3383. GÓRSKI ANDRZEJ: „Katastrofa
kolejowa”, „skażenie ekologiczne”, „katastrofa lotnicza”. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 4 s. 9, il.
* HUCKO BOGDAN: To się mogło wydarzyć... Dz. Pol. 1995 nr 49 s. 14.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 49 s. 1; Nowiny
1995 nr 41 s. 3.
Ćwiczenia grup ratowniczych „Uherce ‘95”, woj.
krośnieńskie.
3384. HAJNOSZ IWONA: Spór dwóch komendantów? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 180 s. 1,
rys. * SZENBORN MAREK: Komenda Główna niezadowolona. Tamże nr 208 s. 1, rys.
Także: Sztand. Młod. 1995 nr 174 s. 2; Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 190 s. 1; nr 197 s. 1.
Dotyczy konfliktu między Komendą Rejonową
a Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie.
3385. HUĆKO BOGDAN: Kryptonim
„Poszukiwany”. Dz. Pol. 1995 nr 162 s. 4. *
KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Czesanie Bieszczad. Prawo i Życie 1995 nr 22 s. 23, il.
Akcja pod kryptonimem „Poszukiwany” w
Bieszczadach, woj. krośnieńskie.
3386. (JC): Podwładny złożył raport. Dz.
Pol. 1995 nr 178 s. 1.
Kontrola w Wojewódzkiej Komendzie Policji w
Rzeszowie.
3387. JaL: Afera fakturowo-mundurowa
nie tylko w krośnieńskiej policji. Nowe Podkarp. 1995 nr 40 s. 8, rys. * SZENBORN MAREK: Policmajster. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
263 s. 1.
Dotyczy pracownika Komendy Wojewódzkiej
Policji w Krośnie.
3388. JĘŚKO HENRYK: Ukarany za prawdę. Oprac. Krzysztof Potaczała. Gaz. Bieszcz.
1995 nr 18 s. 8–9, il.
Sylwetka funkcjonariusza MO do 1949 roku
związanego z Bieszczadami, woj. krośnieńskie.
3389. JÓZFCZYK ANDRZEJ: Pijany weekend nad zalewem. Nowe Podkarp. 1995 nr 30
s. 9, il.
Dotyczy pracy Sezonowego Komisariatu Policji
w Solinie, woj. krośnieńskie.
3390. KLICH JANUSZ: Szwadron sadystów
w mundurach. Gaz. Krak. 1995 nr 242 s. 21.
Oskarżenia policjantów z komisariatu w Białobrzegach, woj. rzeszowskie.
3391. KONIECZNY GRZEGORZ: Izba w
przedszkolu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 292
s. 1.
Dotyczy planów utworzenia nowej policyjnej
izby dziecka w willi obok Komendy Rejonowej
Policji w Rzeszowie.
3392. KONIECZNY GRZEGORZ: Kurs na
Sherlocka Holmesa. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 168 s. 3, rys.
Agencja Ochrony „Bezpol” w Rzeszowie.
3393. KOT ANNA: Nie igraj z wodą! Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 29 s. 3, il.
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w
woj. tarnobrzeskim.
3394. LENIART JERZY: Prawie bezpieczny
Rzeszów. Nowiny 1995 nr 43 s. 12, il.
Komenda Rejonowa Policji w Rzeszowie.
3395. ŁAZAR ADAM: Bezpieczeństwo
i sport w Lubaczowie. Pogranicze 1995 nr
48 s. 13.
Woj. przemyskie.
3396. MŁYNARSKI JANUSZ: Funkcjonariusze policji pracują w „kanionach”. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 158 s. 2, il.
Kolejowy Komisariat Policji w Przemyślu.
3397. MUCHA ZENON: Skrępowana ruchliwość. Rozm. Jacek Stachowicz. Nowiny
1995 nr 61 s. 4.
Problemy Komisariatu Policji w Krzywczy, woj.
przemyskie.
3398. NICPOŃ HENRYK: Terrorysta. Dz.
Pol. 1995 nr 159 s. 9.
Bezpieczeństwo publiczne w Przeworsku, woj.
przemyskie.
3399. NIEBUDEK JAN: Lęki i niepokoje.
Nowiny 1995 nr 125 s. 4.
Bezpieczeństwo publiczne w Rzeszowie.
3400. POLICJI przemyskiej portret własny. Życie Przemys. 1995 nr 35 s. 1, 3. – Uzup.
SZWIC JACEK: Bardzo niedokładny portret.
Tamże nr 44 s. 8.
Dotyczy pracy policji w woj. przemyskim.
3401. POTOŃ MIECZYSŁAW: Piąty raz w
czołówce. Rozm. R.M. Nowe Podkarp. 1995
nr 8 s. 9, il.
Komenda Wojewódzka Policji w Krośnie.
3402. (r): Kosztowne trzeźwienie. Nowe
Podkarp. 1995 nr 21 s. 9, rys.
Policyjna Izba Wytrzeźwień w Krośnie.
199
3403. (RA): Policja opuszcza zaścianek.
Głos Rzeszowa 1995 nr 7 s. 16, il.
Współpraca policji z Rzeszowa z partnerskim
miastem Bielefeld w Niemczech.
3404. R.M.: Trzeba przewidywać... Nowe
Podkarp. 1995 nr 18 s. 9, il.
Zespół ds. prewencji kryminalnej w Krośnie.
3405. RAK ROMAN: Policjanci. Kur. Podkarp. 1995 nr 19 s. 1, 3, il.
Komenda Rejonowa Polcji w Sanoku, woj. krośnieńskie.
3406. RAK ROMAN: Szaleństwa sobotniej
nocy. Kur. Podkarp. 1995 nr 8 s. 4, il.
Komenda Rejonowa Policji w Krośnie.
ROCZNIK remanencik = poz. 853
3407. ROMAN BOGDAN: Polubić gliniarzy. Rozm. Marek Szenborn. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 72 s. 4.
Komenda Rejonowa Policji w Rzeszowie.
3408. SKALSKA JANINA: Policja w nowych
obiektach. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 44 s. 4, il.
Komenda Rejonowa Policji w Tarnobrzegu.
3409. SKARBEK AGNIESZKA: Fałszowała
dokumenty. Dz. Pol. 1995 nr 106 s. 4.
Dotyczy rzecznika prasowego KWP w Rzeszowie.
3410. SOBOLEWSKI JÓZEF: Policjant w
roli słupka. Rozm. Wiesław Bek. Życie Przemys. 1995 nr 27 s. 7, il.
Komenda Rejonowa Policji w Lubaczowie, woj.
przemyskie.
3411. STRUŚ MARIAN: Tragedia świętojańskiej nocy. Nowiny 1995 nr 130 s. 1, 3.
na filozofia Kalego. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 7 s. 3. – Odp. GAWLIK JAROSŁAW: Od
redakcji. Tamże. – Polem. SKARBEK AGNIESZKA: Rzecznik w sidłach prawa. Dz.
Pol. 1995 nr 8 s. 9. – Polem. GAWLIK JAROSŁAW, SZENBORN MAREK: Fałsz po
fałszu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 10 s. 1, rys,
- Polem. SKARBEK AGNIESZKA: Liczą się
tylko fakty. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 19 s. 3,
rys. – Odp. GAWLIK J., SZENBORN M.: Od
redakcji. Tamże.
Pocz. polem. zob. „Bibliografia woj. krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1994” poz. 2408
3414. SZENBORN MAREK: Parszywa „12”.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 161 s. 1, il. * TENŻE: Koniec kontroli. Tamże nr 207 s. 1.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 207 s. 26; Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 215 s. 2.
Konflikt w rzeszowskiej policji pomiędzy policją rejonową a wojewódzka.
3415. SZENBORN MAREK: Policji lubi dziennikarzy. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 172 s. 1.
Także: Nowiny 1995 nr 143 s. 1, 3.
Dotyczy „Raportu 12” złożonego do KGP z
zarzutami pod adresem KW Policji w Rzeszowie
i konferencji prasowej w KWP.
3416. SZENBORN MAREK: Prawda po latach? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 189 s. 1, rys. *
SZENBORN MAREK: Kto stał za Raportem
12. Tamże nr 193 s. 1.
Dotyczy kontroli w Komendzie Rejonowej Policji w Rzeszowie.
3417. SZENBORN MAREK, GUBERNAT
ANDRZEJ: Awantura w policji. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 110 s. 2, il.
Dotyczy śmierci mężczyzny zastrzelonego podczas interwencji policji we wsi Liskowate, woj.
krośnieńskie.
Umowa zawarta przez KWP w Rzeszowie z PKS
w Rzeszowie na holowanie pojazdów, które uległy
wypadkom drogowym i tych, których kierowcy
weszli w konflikt prawem.
3412. SYREK TOMEK: Bomba w Krośnie.
Nowe Podkarp. 1995 nr 10 s. 9.
3418. SZWIC JACEK: Wilcze to nie Floryda. Życie Przemys. 1995 nr 64 s. 6, il.
Niewypał w centrum Krosna.
3413. SZENBORN MAREK: Kto tu fałszuje? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 4 s. 1, rys.
– Polem. SKARBEK AGNIESZKA: Pociesz200
Bezpieczeństwo publiczne w dzielnicy Przemyśla.
3419. TULIK JAN: Prawie najlepsi w kraju.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 39 s. 2.
Policja w Krośnie.
3420. WAWRZYNKIEWICZ ZENON: Na
szlaku przestępstwa. Rozm. Jan Niebudek.
Nowiny 1995 nr 40 s. 5.
Komisariat Policji w Sokołowie Młp., woj. rzeszowskie.
3421. WOLSKI STANISŁAW: Szukanie
rezerw. Rozm. Janina Skalska. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 20 s. 1, 4, portr.
3422. ZDYBEL ROMAN: Praworządny
komendant. Pogranicze 1995 nr 37 s. 3.
Z pracy Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Przemyślu.
B e z p i e c z e ń s t w o p u b l i c z n e zob.
też poz. 2348, 2353, 2395, 2423–24, 2467,
2815, 2854.
Komenda Wojewódzka Policji w Tarnobrzegu.
IX. WOJSKO
3423. (Ad): Podhalańczycy już rok w Rzeszowie. Nowiny 1995 nr 102 s. 2.
Uroczystości w Rzeszowie.
3424. (and): Schrony i ukrycia. Nowiny
1995 nr 4 s. 6.
Budowle ochronne na terenie woj. rzeszowskiego.
3425. ANDRES MARIUSZ: Sprawdzian
OC. Nowiny 1995 nr 68 s. 12, il.
Ćwiczenia sprawdzające funkcjonowanie Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania
Obrony Cywilnej, zorganizowane na terenie województwa rzeszowskiego.
3426. BERNABIUK PIOTR: Alpejczycy w Bieszczadach. Żoł. Pol. 1995 nr 10 s.
24–25, il. * HUĆKO BOGDAN: Piechota
górska w Bieszczadach. Dz. Pol. 1995 nr
154 s. 26.
Wspólnie ćwiczenia wojsk polsko-francuskich
w Bieszczadach, woj. krośnieńskie.
3427. BERNABIUK PIOTR: Podhalanie
w Bieszczadach. Żoł. Pol. 1995 nr 4 s. 18–19,
il. * CZEKAJ FRYDERYK: Podhalańczycy w Rzeszowie. Rozm. Antoni Adamski.
Nowiny 1995 nr 107 s. 9, il. * MILEWSKI
JACEK: Pod znakiem szarotki. Pol. Zbroj.
1995 nr 98 s. 6–7, il. * TENŻE: Witajcie
wśród elity. Tamże nr 106 dod. Magazyn nr
22 s. VI, il.
21. Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.
3428. BESZ Z[DZISŁAW]: Święto „pancernych” z Żurawicy. Pogranicze 1995 nr 23
s. 2, il.
2. Pułk Czołgów z Żurawicy, woj. przemyskie.
3429. BORZĘCKI JAN ADAM: Osiodłać
śmigłowiec. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 22 s. 5, il. *
HAJNOSZ IWONA: Inny poligon. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 72 s. 5, il. * LENIART JERZY:
Kogo boi się Rambo. Nowiny 1995 nr 59 s. 3, il.
Poligon w Nowej Dębie, woj. tarnobrzeskie.
3430. 9 [DZIEWIĄTA] Dywizja Piechoty w
dziejach oręża polskiego / Edward KospathPawłowski i in. – Pruszków: „Ajaks”, 1995.
– 166 s. [20] s. tabl.: fot., mapki, portr.; 21 cm
Bibliogr. – Indeksy.
Zawiera m. in. 9. Dywizja w latach 1948–1993.
[Dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego] / Bolesław Martowicz. Działalność
kół ZBZZ z 9. Dywizji Zmechanizowanej. [Dotyczy woj. rzeszowskiego].
3431. LEWOSIŃSKI JÓZEF: Dorabiamy
do budżetu. Rozm. Andrzej Walentek. Pol.
Zbroj. 1995 nr 249 s. 6–7, il.
12. Pułk Komunikacyjny w Nisku, woj. tarnobrzeskie.
3432. ŁUCZAK WOJCIECH: Polska bomba wodorowa miała eksplodować w Bieszczadach. Sztand. Młod. 1995 nr 34 s. 1, il.
Dotyczy wojskowej instalacji nuklearnej w roku
1975.
201
3433. MN: „Czarne berety” w „T-72 M1”.
Nowiny 1995 nr 96 s. 1–2, il. * NYCZEK
M[IECZYSŁAW]: 568 pancernych i sztandar. Tamże nr 121 s. 2. * MILEWSKI JACEK:
Pancerni z Kresów. Pol. Zbroj. 1995 nr 141
s. 1–2. * (MOT): Batalion pod sztandarem.
Dz. Pol. 1995 nr 238 s. 22.
14. Brygada Pancerna Ziemi Przemyskiej im.
Hetmana Jana Karola Chodkiewicza w Przemyślu.
3434. MACIOSZEK ANTONI: Jesteśmy
przygotowani. Rozm. Mariusz Andres. Nowiny 1995 nr 43 s. 12, il.
Wojewódzki Inspektorat Obrony Cywilnej w
Rzeszowie.
3435. MAZURKOW EDWARD: Rzeszowscy „górale”. Pol. Zbroj. 1995 nr 245 s. 5, il.
Szkolenie żołnierzy z 5. Batalionu Strzelców
Podhalańskich w Rzeszowie.
3436. MŁYNARSKI JANUSZ: Obrona cywilna czuwa. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 11
s. 2.
W woj. przemyskim.
3437. PIWNICKI GRZEGORZ: Lubaczów
– najbardziej „morskie” miasto. Rozm. Adam
Łazar. Pogranicze 1995 nr 43 s. 10.
Wizyta 1. Morskiego Pułku Strzelców im. płka
Stanisław Dąbka z Gdyni, w Lubaczowie, woj.
przemyskie.
3438. OGRYZŁO ROMAN: 50 lat LOK w
Lubaczowie. Pogranicze 1995 nr 10 s. 2, il.
Woj. przemyskie.
3439. R.M.: Dyscyplina i rozrywka. Nowe
Podkarp. 1995 nr 32 s. 8, il.
Obóz przysposobienia obronnego w Lesku, woj.
krośnieńskie.
3440. STRUŚ MARIAN: Śmiercionośny
„kałsznikow”. Nowiny 1995 nr 210 s. 1–2. *
WALENTEK ANDRZEJ: Życie na kredyt.
Pol. Zbroj. 1995 nr 98 s. 9, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 253 s. 1.
Nadwiślańska Jednostka Wojskowa w Sanoku,
woj. krośnieńskie.
202
3441. WALENTEK ANDRZEJ: Marzenia o
służbowym „M”. Pol. Zbroj. 1995 nr 81 s. 6.
Problemy mieszkaniowe w garnizonach wojskowych w Rzeszowie.
3442. WŁASNE wojsko. Dz. Pol. 1995 nr
222 s. 1–2, il.
Dotyczy powrotu jednostek Wojska Polskiego
do koszar na terenie woj. krośnieńskiego, rzeszowskiego i przemyskiego.
3443. ZAJĄC STANISŁAW
Z dziejów Krakowskiego Okręgu Wojskowego / Stanisław Zając. – Warszawa: Bellona,
cop. 1995. – 190, [1] s.; [8] s. fot.: faks., mapki, portr.; 21 cm
Bibliogr.
M. in. woj. południowo-wschodnie.
Mane w r y wojskowe „Tat r y 95”
w Bieszczad ach
3444. (BH): Jeden zabity, dwóch rannych.
Dz. Pol. 1995 nr 220 s. 4.
Także: Nowiny 1995 nr 199 s. 3.
3445. HUĆKO BOGDAN: Desant na zaporę. Dz. Pol. 1995 nr 215 s. 26.
Także: Nowiny 1995 nr 180 s. 1, 3, il.
3446. LENTOWICZ ZBIGNIEW: W Kalnicy wojna. Rzeczpospolita 1995 nr 218 s. 3, il.
3447. PLĘS ANDRZEJ: Desant bez głowy.
Prawo i Życie 1995 nr 40 s. 9, rys.
3448. PLĘS ANDRZEJ: Kulisy ćwiczeń.
Nowiny 1995 nr 183 s. 1, 3, il. – Polem. STEGIENKO ANDRZEJ: Poczta. Tamże nr 196 s.
10. – Odp. Plęs A.: Od autora. Tamże.
3449. SATAŁA MARIAN: Wojna na niby.
Gaz. Krak. 1995 nr 219 s. 12–13, il.
W o j s k o zob. też poz. 2089, 2091, 2183,
2825, 3150, 3173, 4075, 4192
X. SŁUŻBA ZDROWIA. LECZNICTWO. HIEGIENA
a) Histor i a
3458. PROTEST Związku trwa... Nowiny
1995 nr 4 s. 3.
3450. BILIŃSKI ZBIGNIEW: Warunki higieniczne i stan zdrowotny mieszkańców dawnego Jarosławia. Acta Medica Premis. 1995 t.
12 s. 64–67.
Protest służby zdrowia i oświaty w woj. krośnieńskim, rzeszowskim i przemyskim.
3451. CZYŻ LIDIA MARIA: Bogate tradycje aptek rzeszowskich. Głos Rzeszowa 1995
nr 1 s. 3, okł., rys.
Obchody III Światowego Dnia Chorego w woj.
przemyskim i rzeszowskim.
Historia aptekarstwa w Rzeszowie.
3452. GULDON ZENON, KOWALSKI
WALDEMAR: Szpitale w województwie sandomierskim w drugiej połowie XVII w. Nasza
Przeszł. 1995 [t.] 84 s. 81–134, Summ.
3453. JONECKO ANTONI: Epitafium doktora Alberta Nigritiusa, XVI-wiecznego lekarza
z Płocka, w kościele parafialnym w Bieczu. Arch.
Hist. Filoz. Med. 1995 z. 1 s. 71–75, Summ.
3454. KUCZYŃSKI JANUSZ: Księga budżetowa szpitala miejskiego w Kurozwękach
z lat 1732–1825. Rocz. Muz. Nar. Kiel. T. 18:
1995 s. 19–34, Summ.
3455. MOŻDZAN KRZYSZTOF: Zarys
dziejów opieki zdrowotnej i społecznej na Ziemi Przeworskiej. Przewor. Zapiski Hist. 1995 t.
2 s. 131–209, faks., il., portr., tab., bibliogr.
Przeworsk, Kańczuga, woj. przemyskie i Markowa, woj. rzeszowskie.
3456. ZYCH SŁAWOMIR: Zarys dziejów
Szpitala Ubogich w Zabierzowie. Zwiastowanie 1995 nr 3 s. 51–59.
Przysiółek Racławówki, woj. rzeszowskie.
b) Z agadnieni a wsp ółczesne
O pracowani a dot yczące
c ałoś ci reg ionu
3459. SENS cierpienia. Nowiny 1995 nr 31
s. 1, 3, il.
3460. (twa): Fartuch medycznym rarytasem. Nowiny 1995 nr 38 s. 2.
Kontrola PIH w zakładach służby zdrowia w
woj. południowo-wschodnich.
Woj. k rośnieńsk ie
3461. (ar): Jedziemy do wód. Nowiny 1995
nr 130 s. 3, il.
Uzdrowiska: Rymanów-Zdrój i Iwonicz-Zdrój.
3462. BURTAN JERZY: Cudowna maść
doktora Owoca. Sztand. Młod. 1995 nr 225 s.
9, il. * JaL: Leczenie bez blizn. Nowe Podkarp.
1995 nr 33 s. 6, il. * NICPOŃ HENRYK: Tajemnica maści. Dz. Pol. 1995 nr 155 s. 12, rys.
* RYGIEL MAŁGORZATA: Smutna prawda
o czekaniu na cud. Kur. Podkarp. 1995 nr 16
s. 1, 4, il. * STRUŚ MARIAN: Supermetoda
czy superskandal. Nowiny 1995 nr 106 s. 5,
8, il.
Metoda leczenia oparzeń opracowana przez lekarza Mariana Owoca z Brzozowa.
3463. (CZAK): Zagrożenia i nadzieje. Dz.
Pol. 1995 nr 78 s. 17.
Sympozjum onkologiczne w Iwoniczu Zdroju.
3464. (czak): Samorządy dbają o zdrowie.
Dz. Pol. 1995 nr 25 s. 7.
Służba zdrowia w woj. krośnieńskim.
3457. (ewg), (jm), (bea): Finansowy garb.
Nowiny 1995 nr 177 s. 1, 4. * (apl): Terapia na
kredyt. Tamże nr 223 s. 1, 3, il.
3465. CZACHARA MARIO MIŁOSZ,
GORCZYCA ANNA: Równi wobec wirusa.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 279 s. 2.
Służba zdrowia w woj. południowo-wschodnich.
Wirus HIV woj. rzeszowskim i krośnieńskim.
203
3466. DREŚCIK RYSZARD: Kuracjusz
– nasz pan. Rozm. Ewa Wietecha- Gorczyca.
Nowiny 1995 nr 100 s. 2. * DREŚCIK RYSZARD: W Iwoniczu po nowemu. Kur. Podkarp. 1995 nr 6 s. 10, il. * JaL: Uzdrowiskowa
na celowniku. Nowe Podkarp. 1995 nr 34 s. 8,
il. * ZIELIŃSKI WIESŁAW: Uzdrowiskowa
perła regionu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 274
s. 3, il.
Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój.
3467. (emes): Polańczyk uzdrowiskiem.
Nowiny 1995 nr 195 s. 1.
Nadanie statusu uzdrowiska Polańczykowi.
3468. GABRUK EDWARD: Kuracja nad
Soliną. Rozm. Maria Gołębiewska. Trybuna
1995 nr 108 s. 10.
Sanatorium Federacji Związków Zawodowych
Spółdzielczości SCh „Solinka” w Polańczyku.
3469. GORCZYCA ANNA: Niezbędny mammograf. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 256 s. 3.
Szpitale w woj. krośnieńskim.
3470. (jsl): Kongres w Iwoniczu. Kur. Podkarp. 1995 nr 18 s. 1–2, il.
IV Kongres Uzdrowisk Polskich w Iwoniczu
Zdroju.
3471. KOKOSZKA E[LŻBIETA]: Dzieci z
alergią. Nowe Podkarp. 1995 nr 4 s. 9.
Poradnie alergologiczny w Krośnie i Lesku.
3472. ŁOKAJOWA HALINA: Iwonicz po
raz trzeci. Nowiny 1995 nr 164 s. 6, il.
Turnus rehabilitacyjny w Iwoniczu-Zdroju dla
chorych na stwardnienie rozsianie.
MICHALAK J.
Iwonicz-Zdrój i okolice / J. Michalak =
poz. 780
MICHALAK J.
Rymanów, Rymanów Zdrój i okolice / J.
Michalak = poz. 272
3473. MOŁOŃ WANDA: Pora zdrojowa. Nowiny 1995 nr 50 s. 5, il. * SZELIGA
KRZYSZTOF: Kurort co rok piękniejszy.
Tamże nr 135 s. 8, il. * R.M.: Wakacyjna alergia. Nowe Podkarp. 1995 nr 21 s. 8, il. * WI204
NIARSKA-PIASECKA IWONA: Rymanów
dla Potockich? Gaz. Wyb. 1995 nr 46 s. 21.
Uzdrowisko w Rymanowie Zdroju.
3474. PROFITZ KAROL: Od radiestezji do
bioterapii. Tyg. Kroś. 1995 nr 95 s. 6, il.
Dotyczy szczególnych właściwości energetycznych Zbigniewa Stygara, radiestety z Jasła.
3475. SKD: Po zdrowie do Polańczyka.
Wieści 1995 nr 3 s. 4, il.
Uzdrowisko w Polańczyku.
3476. STANERT DARIUSZ: Raj utracony.
Nowiny 1995 nr 78 dod. Biznes nr 16 s. I, il.
Lecznictwo uzdrowiskowe w woj. krośnieńskim.
3477. STRUŚ MARIAN: Ciężko chore Jurowce. Nowiny 1995 nr 135 s. 4. * TENŻE:
Jurowce nadal chore. Tamże nr 141 s. 2.
Ośrodek Zdrowia w Jurowcach.
3478. STRUŚ MARIAN: Żyć z cukrzycą.
Nowiny 1995 nr 250 s. 4.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Sanoku.
Po d kar p ack i Ośro dek On kolog iczny
w Brzozow ie
3479. OBERC J[ÓZEF]: Czerniak złośliwy.
Rocz. Nauk. Med. 1995 t. 10 s. 198–202, tab.,
streszcz., bibliogr.
Z doświadczeń Oddziału Chirurgii Onkologicznej.
3480. OBERC JÓZEF: Guzy Hűrtlea w 15letnim materiale Oddziału Chirurgii Onkologicznej. Acta Medica. Premis. 1995 t. 11 s.
36–38, tab.
Z doświadczeń szpitala.
3481. OBERC J[ÓZEF]: Mięsak mięśni
gładkich uchyłka Meckela. Rocz. Nauk Med.
1995 t. 10 s. 191–192, bibliogr.
Z Oddziału Chirurgii Onkologicznej.
3482. OBERC J[ÓZEF[: Rak tarczycy w endemicznym wolu województwa krośnieńskiego. Rocz. Nauk. Med. 1995 t. 10 s. 193–197,
bibliogr., tab.
Z doświadczeń Oddziału Chirurgii Onkologicznej.
3483. OBERC J[ÓZEF]: Tłuszczakomięsak
sutka. Rocz. Nauk Med. 1995 t. 10 s. 187–190,
bibliogr.
Z doświadczeń Oddziału Chirurgii Onkologicznej.
3484. OBERC JÓZEF: Zastosowanie płata
skórno-mięśniowego mięśnia prostego brzucha w zabiegach rekonstrukcyjnych po mastektomii. Acta Medica Premis. 1995 t. 11 s.
42–44, streszcz.
Z doświadczeń Oddziału Chirurgii Onkologicznej.
3491. GORCZYCA ANNA: Nowy szpital,
nowe oddziały. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 27
s. 2.
3492. PODWYŻKI w krośnieńskim szpitalu. Nowe Podkarp. 1995 nr 35 s. 8, il.
List otwarty pracowników szpitala w sprawie
podwyżek płac.
3493. SZPITAL rusza. Tyg. Kroś. 1995 nr 13
s. 1, il.
Woj. przemysk ie
3485. OBERC JÓZEF, BRUDKIEWICZ PAWEŁ, STOLARZ GRZEGORZ: Torbiele rzekome trzustki w dziewięcioletnim materiale Oddziału Chirurgii Onkologicznej Podkarpackiego
Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie. Acta
Medica Premis. 1995 t. 11 s. 39–41, streszcz.
3494. BEK WIESŁAW: Zaleta obrzucenia
się błotem. Życie Przemys. 1995 nr 26 s. 6, il.
3486. OBERC J., NIEMIEC SZ., WĘGRZYN
J.: Ocena lymphangiectomii w leczeniu przerzutów nowotworowych do regionalnych węzłów chłonnych. Rocz. Nauk Med. 1995 t. 10 s.
182–186, tab., bibliogr.
Wspomnienia o lekarzu Jerzym Stabiszewskim
z Przemyśla.
Z doświadczeń Oddziału Chirurgii Onkologicznej.
3487. OBERC J., WĘGRZYN J., CZAJKOWSKI W.: Leczenie operacyjne paliatywne raka trzustki. Rocz. Nauk Med. 1995 t. 10
s. 178–181, bibligr.
Z doświadczeń Oddziału Chirurgii Onkologicznej.
3488. WĘGRZYN JACEK, OBERC JÓZEF,
BRUDKIEWICZ PAWEŁ: Rak jelita grubego
w materiale oddziału chirurgii onkologicznej.
Acta Medica Premis 1995 t. 11 s. 29–35, tab.
M. in. z doświadczeń Oddziału Chirurgii Onkologicznej.
Szpit a l Woj e wó dzk i w Krośnie
3489. (ar): Przeprowadzka szpitala. Nowiny 1995 nr 244 s. 3.
3490. GORCZYCA ANNA: Jakie zadłużenie, takie leczenie. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
256 s. 2.
ACTA Medica Premisliensis = poz. 6
Uzdrowiska w Horyńcu.
3495. BESZ ZDZISŁAW: „FUFAK”. Pogranicze 1995 nr 36 s. 6.
3496. BURZMIŃSKI WACŁAW: Zamach
na „Metalowca”. Nowiny 1995 nr 251 s. 8, il.
Sanatorium uzdrowiskowe „Metalowiec” w Horyńcu.
3497. (d): Chora służba zdrowia. Życie
Przemys. 1995 nr 13 s. 1–2, il. * KŁAK-ZARZECKA EWA: Błędne koło. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 290 s. 4. * (NIC): Stan beznadziejności. Dz. Pol. 1995 nr 59 s. 20, il.
Służba zdrowia w woj. przemyskim.
3498. DELMANOWICZ DARIUSZ: Karetką pogotowia pod górkę. Życie Przemys.
1995 nr 50 s. 5, rys.
Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego
w Przemyślu.
3499. DŁUGOSZ URSZULA: Przedwczesna utrata zębów mlecznych i stałych (doniesienie wstępne). Acta Medica Premisl. 1995 t.
11 s. 123–126 * TAŻ: Ocena zaburzeń zgryzu
oraz potrzeb leczniczych u dzieci przedszkoli jarosławskich w roku szkolnym 1993/94.
Tamże t. 12 s. 57–58.
Na podstawie doświadczeń Poradni Ortodontycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu.
205
3500. HOŁOWKA JAN: Nowotwory złośliwe szyjki macicy w województwie przemyskim w latach 1975–1990. Acta Medica
Premisl. 1995 t. 11 s. 45–49, mapa, tab., wykr.
* TENŻE: Profilaktyka raka sutka u kobiet z
województwa przemyskiego (wybrane gminy)
w latach 1987–1988. Rocz. Nauk Med. 1995 t.
10 s. 155–158, mapa, tab.
3510. PRACAŁO TERESA: Poród po ludzku. Rozm. Adam Łazar. Pogranicze 1995 nr
33 s. 5.
Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna w
Przemyślu.
Zdrowotny program edukacyjno-profilaktyczny w Przemyślu.
3501. HOŁÓWKA JAN, LENECKA KATARZYNA, KLISKO ROMAN: Wstępna ocena
uświadomienia kobiet województwa przemyskiego o nowotworach złośliwych. Acta Medica Premis. 1995 t. 11 s. 50–54, tab.
3502. KOROBCZAK HELENA: To było
niezapomniane spotkanie. Rozm. Romuald
Borysławski. Pogranicze 1995 nr 44 s. 3, il.
Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci Niepełnosprawnych w Przemyślu.
3503. KOŚCIUSZKIEWICZ TADEUSZ: Wolnotariusz. Rozm. Roman Ogryzło. Pogranicze
1995 nr 22 s. 3, il.
Sylwetka lekarza z Lubaczowa, laureata nagrody
ministra zdrowia.
3504. ŁANIEWSKI JERZY: O, cholera. Prz.
Tyg. 1995 nr 27 s. 6.
Zagrożenie chorobą w Przemyślu.
3505. (młyn): Leczenie poza szpitalami.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 102 s. 2.
Woj. przemyskie.
3506. MISZCZAK JAN: Żółta kokarda.
Nowiny 1995 nr 209 s. 6, il.
Sylwetka lekarza – pilota Edmunda Mikołajczyka z Przemyśla.
3507. NYCZEK MIECZYSŁAW: Być sobą.
Nowiny 1995 nr 155 s. 5, il.
Tadeusz Miszczak – lekarz z Przemyśla.
3508. NYCZEK MIECZYSŁAW: W Siedliskach zaraza. Nowiny 1995 nr 60 s. 1, 3, il.
Epidemia czerowonki.
3509. OGRYZŁO ROMAN: Modernizacja
szpitala w Lubaczowie. Pogranicze 1995 nr 48
s. 12.
206
Szkoła Rodzenia w Lubaczowie.
3511. SIDOROW ANDRZEJ: Program CINDI. Rozm. Ryszard Tłuczek. Życie Przemys.
1995 nr 18 s. 4, portr.
3512. SŁABIK WITALIS: O zdrowym ciele, w którym zdrowy duch... Rozm. B[arbara]
Sykała. Pogranicze 1995 nr 8 s. 4, il.
Poradnia Sportowa w Przemyślu.
3513. SOBOCKI STANISŁAW: Dr Jerzy
Kaczor – specjalista ginekolog – położnik
– cytolog (1930–1995): wspomnienie. Acta
Medica Premisl. 1995 t. 11 s. 153, portr.
Lekarz związany z Przemyślem i Jarosławiem.
3514. SOŁEK JAN: Łamanie aptekarskich
konwenansów. Życie Przemys. 1995 nr 6 s. 5.
Dotyczy dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lubaczowie.
3515. SOŁEK JAN: Republika kolegów?
Życie Przemys. 1995 nr 16 s. 5.
Konflikt w ZOZ w Przeworsku.
3516. SZKODNY JANUSZ: Poród siłami
natury po przebytym cięciu cesarskim. Rocz.
Nauk Med. 1995 t. 10 s. 207–212, tab.
Z Oddziału Położniczo-Ginekologicznego ZOZ
w Jarosławiu.
3517. WARZOCHA ADAM: Pacjenci załatwiają, urzędnicy milczą. Nowiny 1995 nr
220 s. 4.
Dotyczy zorganizowania stacji dializ w ZOZ-ie
w Jarosławiu.
3518. WARZOCHA ADAM: Zezy na ZOZy. Nowiny 1995 nr 183 s. 3.
Służba zdrowia w Jarosławiu i Przeworsku.
3519. WOŚ JUSTYNA: Na rehabilitację do
Horyńca. Nowiny 1995 nr 39 s. 3, il.
Centrum Rehabilitacji Rolników w HoryńcuZdroju.
3520. ZASADNY MAREK: Musimy analizować samych siebie. Rozm. Romuald Borysławski. Pogranicze 1995 nr 33 s. 5, il.
Wojewódzka Przychodnia Gruźlicy i Chorób
Płuc w Przemyślu.
3521. ZATORSKI RYSZARD: Kuropatwy pod
oknami Centrum. Trybuna 1995 nr 53 s. 12.
Centrum Rehabilitacji Rolników w HoryńcuZdroju.
Sp e c j a list yczny Psychi at r yczny
Z esp ół O piek i Z drowot nej
im. Antoniego Kępińsk iego
w Jarosław iu
3522. ADAMIK STANISŁAW: Historia powstania, rozwoju i działalność obecna Szpitala Psychiatrycznego w Jarosławiu. Rocz. Nauk
Med. 1995 t. 10 s. 15–22.
drzej Chojak i in. Rocz. Nauk Med. 1995 t. 10
s. 82–87, tab.
Z Oddziału Chirurgii Ogólnej.
3528. DRENAŻ wewnętrzny dróg żółciowych w przebiegu kamicy żółciowej w materiale własnym. [Aut.] Jan J. Pasierbski i in.
Rocz. Nauk Med. 1995 t. 10 s. 73–75.
Z doświadczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej.
3529. OPERACJA Hartmana – alternatywa
w leczeniu powikłań ropnia kulszowo-odbytniczego. [Aut.]
������������������������������
Jan J. Pasiebski i in. Acta
Medica Premisl. 1995
������������������������
t. 12 s. 37–42, il.
Z doświadczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej.
3530. POWIKŁANIA i doświadczenia własne w drenowaniu PŻW drenem „T” w przebiegu kamicy żółciowej. [Aut.] Jan J. Pasierbski
i in. Rocz. Nauk Med. 1995 t. 10 s. 68–72.
Z doświadczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej.
3523. ADAMIK STANISŁAW: Przypadek
chorego z zespołem AIDS z zaburzeniami
psychicznymi. Acta Medica Premisl. 1995 t.
11 s. 131–135, Streszcz.
3531. POWIKŁANIA pooperacyjne po resekcji żołądka sposobem H-F, wymagające
relaparotomii wczesnej w materiale własnym
oddziału. Rocz. Nauk Med. 1995 t. 10 s. 76–81.
3524. NUCKOWSKA LUCYNA, ADAMIK
STANISŁAW, WOLANIN STANISŁAW:
Rozważania psychologiczno-psychiatryczne na temat problematyki samobójstw. Acta
Medica Premis. 1995 t. 12 s. 43–47, tab.
Z doświadczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej.
Z doświadczeń Pracowni Psychologii Klinicznej.
3525. ROGA JADWIGA, SYGUŁA JOANNA: Rola rehabilitacji w lecznictwie psychiatrycznym i neurologicznym na przykładzie
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego
Kępińskiego w Jarosławiu. Rocz. Nauk Med.
1995 t. 10 s. 30–34, il.
3526. SOBOCKI STANISŁAW: Jubileusz
40 lat Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu: 1954–
1994. Rocz. Nauk Med. 1995 t. 10 s. 10–13.
114. Szpit a l Wojskow y
w Przemyślu
3527. CHOLECYSTEKTOMIA laparoskopowa – doświadczenia własne. [Aut.] An-
3532. PRZYPADEK współistnienia kamicy pęcherzyka żółciowego nowotworu jelita
cienkiego i nowotworu jelita grubego. [Aut.]
Danuta Skorupska-Pasierbska i in. Rocz.
Nauk Med. 1995 t. 10 s. 65–67, bibliogr.
Z doświadczeń Oddziału Chirurgicznego.
Szpit a l Miejsk i w Jarosław iu
3533. BAJDA STANISŁAW: Elementy smutnej sprawy. Rozm. Adam Warzocha. Nowiny
1995 nr 218 s. 4.
3534. HRYŃKIW OLGA: Wewnętrzna sprawa wewnętrznego? Życie Przemys. 1995 nr 40
s. 8.
Oddział wewnętrzny.
3535. NICPOŃ HENRYK: Oddział wewnętrzny. Sztand. Młod. 1995 nr 155 s. 8, il.
– Polem. GNIEWEK JERZY: Zamiana zwłok
w Jarosławiu. Tamże nr 185 s. 4.
207
3536. NICPOŃ HENRYK: Prawdę zna tylko Pan Bóg. Cz. 1–4. Sztand. Młod. 1995 nr
239 s. 8, rys.; nr 240 s. 10; nr 248 s. 5; nr 254
s. 9. – Polem. JAWORSKI WŁADYSŁAW:
Sprostowanie ordynatora. Sztand. Młod.
1995 nr 248 s. 5.
3537. SŁYSZ ADAM: Szpital zniszczonego zaufania. Pogranicze 1995 nr 46 s. 5, il.; nr 48 s. 5.
3538. WARZOCHA ADAM: Dyrektor
przesunął ordynatora, kto przesunie dyrektora? Nowiny 1995 nr 210 s. 3.
3539. WARZOCHA ADAM: Rozpacz w
pigułce. Prawo i Życie 1995 nr 46 s. 8, il.
3540. WARZOCHA ADAM: Szpital niebiańskiego spokoju. Nowiny 1995 nr 204 s. 1, 4; nr
205 s. 4. – Polem. KUKLA ZOFIA: Stanowisko
organu. Tamże nr 212 s. 3. – Odp. Warzocha
A. Tamże. * [ŚRODOWISKO LEKARSKIE]:
W obronie honoru i dobrego imienia. Tamże
nr 221 s. 4. – Odp. Warzocha A.: Od Autora.
Tamże
3541. ŻOCHOWSKI JACEK: Czy ten dyrektor jeszcze pracuje? Rozm. Adam Warzocha. Nowiny 1995 nr 212 s. 3.
Szpit a l R ej onow y
w Jarosław iu
3542. (Jas): Speckomisja uleczy! Życie Przemys. 1995 nr 62 s. 4.
3543. SOŁEK JAN: Osaczony. Życie Przemys. 1995 nr 58 s. 8, il.
3544. SOŁEK JAN: Uwaga! Tu leczą! Życie
Przemys. 1995 nr 54 s. 5.
Woj e wó dzk i Szpit a l Z esp olony
w Przemyślu
3545. (Jas): Lewicki dyrektorem. Życie
Przemys. 1995 nr 8 s. 1–2.
Wybory dyrektora.
3546. MISZCZAK JAN: Alarm dla szpitala. Nowiny 1995 nr 221 s. 1; nr 222 s. 2.
208
3547. WILGUCKI ARTUR: Producenci
zdrowia. Życie Przemys. 1995 nr 20 s. 5, il.
Woj. rzeszowsk ie
3548. (and): Pogorszenie zdrowia w województwie. Nowiny 1995 nr 208 s. 10.
Dotyczy woj. rzeszowskiego.
3549. (apl): Nie brakuje tylko pacjentów.
Nowiny 1995 nr 115 s. 1, 3, il.
Wojewódzka Przychodnia Przemysłowa w Rzeszowie.
3550. (ASK): Batalia z wirusem. Dz. Pol.
1995 nr 95 s. 22.
Wirusowe zapalenie wątroby w woj. rzeszowskim.
3551. (ASK): Gminne zdrowie. Dz. Pol. 1995
nr 252 s. 22.
Lecznictwo w gminie Ropczyce.
3552. (ASK): Zdrowie w długach. Dz. Pol.
1995 nr 131 s. 26.
Służba zdrowia w woj. rzeszowskim.
3553. ANDRES MARIUSZ: Pożar w szpitalu. Nowiny 1995 nr 67 s. 12, il.
Pozorowane ćwiczenia pod kryptonimem
„Szpital – ’95” w Szpitalu Rejonowym w Sędziszowie Młp.
BIULETYN = poz. 13
BIULETYN Informacyjny Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych = poz. 19
3554. BURTAN JERZY: Chory doktor czy
oszust? Sztand. Młod. 1995 nr 122 s. 6, rys. *
NICPOŃ HENRYK: Psychodrama. Dz. Pol.
1995 nr 126 s. 11, rys.
Dotyczy lekarza Macieja Łukasiewicza z Giedlarowej.
3555. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Przychodnia na kółkach. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
282 s. 3.
Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego
w Rzeszowie.
CZACHARA M. M., GORCZYCA A.: Równi wobec wirusa = poz. 3465
3556. DOMAGAŁA ŁUCJA: Postęp w
dziedzinie cukrzycy. Acta Medica Premisl.
1995 t. 11 s. 116–120.
Z doświadczeń Poradni Specjalistycznej Diabetologii dla Dzieci w Rzeszowie.
3557. (EMP): Szpital na raty. Dz. Pol. 1995
nr 41 s. 20, il. * KRUCZEK MAREK, GREG:
Dobre wiadomości ministra Żochowskiego.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 254 s. 1. * ZATORSKI RYSZARD: Fabryki medyczne w Mielcu? Trybuna 1995 nr 257 s. 2.
Także: Nowiny 1995 nr 211 s. 1–2.
Rozbudowa Szpitala Rejonowego w Mielcu.
3558. GAWEŁKO JAN: Onkologia. Głos
Rzeszowa 1995 nr 7 s. 17, il. * KLIMCZAK JOANNA: Z powrotem niezależni? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 41 s. 1. * SKOŁYSZEWSKI JAN:
Centrum onkologii i nadziei. Rozm. Anna Koniecka. Nowiny 1995 nr 104 s. 3, portr.
Centrum onkologiczne w Rzeszowie.
3559. (hł): NFOZ wdzięczny ofiarodawcom. Nowiny 1995 nr 47 s. 12.
Wojewódzki Komitet Stowarzyszenia NFOZ w
Rzeszowie.
3560. HAJNOSZ IWONA: Bezpłatna recepta jak czek potwierdzony. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 155 s. 2.
Dotyczy kontroli nad bezpłatnymi receptami w
woj. rzeszowskim.
3561. KARP-DAMIDIN MARIA, WIŚNIEWSKI RYSZARD: Występowanie zakażeń rzeżączkowych, rzęsistkowych i grzybicznych u kobiet z poradni dermatologicznych.
Acta Medica Premisl. 1995 t. 11 s. 146–148,
tab., streszcz.
Z doświadczeń Pracowni Bakteriologicznej,
Rzeżączkowych i Nierzeżączkowych Zapaleń Dróg Moczowo-Płciowych Wojewódzkiej
Przychodni Skórno-Wenerologicznej w Rzeszowie.
3562. KLIMCZAK JOANNA: Rośnie liczba zachorowań. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 44
s. 4, il.
Wzrost zachorowań na nowotwory w woj. rzeszowskim.
3563. KONIECZNY GRZEGORZ: Bezcenny dar życia. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 128 s.
4, il.
Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa w Rzeszowie.
3564. KWIATKOWSKI ANDRZEJ: Mężczyzna nie wpada w histerię. Rozm. Wanda
Mołoń. Nowiny 1995 nr 251 s. 5, il.
Dyplomowany pielęgniarz z Rzeszowa.
3565. LECZENIE przedziurawionego wrzodu żoładka i dwunastnicy. [Aut.] Zbigniew
Jończyk i in. Rocz. Nauk Med. 1995 t. 10 s.
173–177, tab., bibliogr.
Z doświadczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej
Szpitala Miejskiego nr 2 w Rzeszowie.
3566. MAJKA DANUTA: Za dużo niewiadomych. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 39 s. 2.
Przejmowanie ośrodków zdrowia przez gminy
w woj. rzeszowskim.
3567. MRUK ANDRZEJ: Wyznaczanie
granic życia. Rozm. Grzegorz Konieczny.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 286 s. 5, il.
Zakład Opieki Paliatywnej w Rzeszowie.
OCALIĆ od zapomnienia = poz. 958
3568. OCHRONA zdrowia i opieka społeczna w województwie rzeszowskim w latach
1990–1994 / Wojewódzki Urząd Statystyczny
w Rzeszowie. – Rzeszów: WUS, 1995. – 83,
[1] s.: wykr.; 30 cm
3569. PATOMORFOLOGIA wczoraj, dziś i
jutro: wydanie z okazji XIII Zjazdu Polskiego
Towarzystwa Patologów / Polskie Towarzystwo Patologów Oddział w Rzeszowie; pod
red. Andrzeja Hajduka. – Rzeszów: PTP,
1995. – 97, [3] s., [15] s. tabl.: portr.; 29 cm
Zawiera m. in.: Powstanie i działalność Rzeszowskiego Ośrodka Patomorfologii / A. Hajduk.
3570. PATRUŚ ZOFIA: Rzeszowska ochrona zdrowia i opieka społeczna (w cyfrach).
Głos Rzeszowa 1995 nr 11 s. 19.
Dotyczy miasta i województwa.
3571. PIĄTEK ANDRZEJ: Udany zakup
dr. Rudnickiego. Nowiny 1995 nr 28 s. 7, il.
Pogotowie Ratunkowe w Strzyżowie.
209
3572. PRZĄDKA ANETA: Po drugiej stronie muru. Aspekt 1995 nr 1 s. 1–2.
Sanatorium i Dom Pomocy Społecznej w Górnie.
3573. (r.nicz.): Czy powstanie druga przychodnia? Nowiny 1995 nr 3 s. 10.
Przychodnia Rehabilitacji Leczniczej w Mielcu.
3574. (S.J.): Służba zdrowia bez zobowiązań. Dz. Pol. 1995 nr 34 s. 14.
Lecznictwo w Rzeszowie.
3575. SKARBEK AGNIESZKA: Rozliczanie zdrowia. Dz. Pol. 1995 nr 268 s. 20.
Dotyczy finansowania służby zdrowia w woj.
rzeszowskim.
3576. STACHÓW JÓZEF: Przetargi o aptekę. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 131 s. 3.
Dotyczy zakupu nieruchomości „Cefarmu” w
Rzeszowie.
3577. SZENBORN MAREK: Pan pielęgniarka. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 285 s. 1.
Dotyczy dyrektora Izby Pielęgniarskiej w Rzeszowie.
3578. SZENBORN MAREK: Pielęgniarki
pokazują pazury. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
295 s. 2.
Dotyczy wystąpienia pielęgniarek Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie przeciwko przewodniczącej rzeszowskiej Izby Pielęgniarskiej I. Bieniek.
3579. TWARDOWSKI JÓZEF: Szlachetne
zdrowie. Nowiny 1995 nr 122 s. 4, il.
Międzyzakładowa Przychodnia Przedsiębiorstw
Budowlanych w Rzeszowie.
3580. (wam): Cierpienie jest... Głos Rzeszowa 1995 nr 5 s. 6.
IV Wojewódzki Sejmik Rehabilitacyjny w Rzeszowie.
3581. WIŚNIEWSKI RYSZARD, SAWICKA-WIŚNIEWSKA BOŻENA: Badania
nad obecnością rzęsistka pochwowego w basenach kapielowych miasta Rzeszowa. Acta
Medica Premisl. 1995 t. 12 s. 60–61.
Na podstawie doświadczeń Działu Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.
210
3582. WIŚNIEWSKI RYSZARD, SAWICKA-WIŚNIEWSKA BOŻENA: Przypadek
inwazji Trichomonas hominis seu indestinalis.
Acta Medica Premisl. 1995 t. 12 s. 59.
Z doświadczeń Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.
3583. WRÓBEL PIOTR: Dzieci od macochy. Nowiny 1995 nr 70 s. 6.
Służba zdrowia w Bratkowicach.
Szpit a l Miejsk i w Rzeszow ie
3584. (akk): Gorące miliony. Nowiny 1995
nr 32 s. 3, rys.
Aukcja dla szpitala.
3585. KUBIŚ BERNADETA: Chirurgiczne
leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy.
Rocz. Nauk Med. 1995 t. 10 s. 159–166, tab.
Z Oddziału Chirurgii Ogólenej.
3586. MK: Laser leczy złamania. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 259 s. 2.
3587. MOŁOŃ WANDA: Narodziny. Nowiny 1995 nr 91 s. 8, il.
Szkoła Rodzenia przy szpitalu.
3588. OLSZEWSKA B.: Leczyć się po ludzku. Pogranicze 1995 nr 50 s. 3.
Oddział Urazowo-Ortopedyczny.
3589. SCHWARZ ROBERT: Ostra niedrożność jelit w materiale własny. Rocz. Nauk
Med. 1995 t. 10 s. 167–172, tab., bibliogr.
Na podst. doświadczeń Oddziału Chirurgii
Ogólnej.
Szpit a l Woj e wó dzk i nr 1
w Rzeszow ie
3590. KLIMCZAK JOANNA: Chcieli lepiej – będzie gorzej. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 140 s. 2.
Dotyczy remontu.
3591. KLMCZAK JOANNA: Laryngolodzy u
chirurgów. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 132 s. 2.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 136 s. 2.
Remont oddziału Otorynolaryngologicznego.
3592. MAŁEK ADAM: (Prze)targ prywatnych intersów? Nowiny 1995 nr 113 s. 2. –
Polem. MAGER JAROSŁAW, OPPENAUER
ZBIGNIEW, GAWEŁKO JAN.: [Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie]. Nowiny 1995 nr
132 s. 4. – Odp. Małek A.: Od autora. Tamże.
Dotyczy remontu oddziału otorynolaryngologicznego.
3593. RUDOLF WŁODZIERZ: A jednak
się kręci. Nowiny 1995 nr 119 dod. Biznes nr
24 s. II, rys.
3594. SZENBORN MAREK: GLOBalny interes. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 266 s. 1, rys.
Kontrola w szpitalu.
3595. SZENBORN MAREK: Rada radzi
wojewodzie. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 156
s. 1, rys.
Odwołanie dyrektora.
3596. SZENBORN MAREK: Sprzątanie „jedynki”. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 254 s. 1, rys.
3597. SZENBORN MAREK: Szpital jest
chory. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 155 s. 1, il.
Dotyczy remontu.
3598. SZENBORN MAREK: Uzdrowiciel
Noworolski. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 255 s. 1.
Także: Nowiny 1995 nr 212 s. 3.
Zmiany personalne.
Polem. KWOLEK ANDRZEJ: Odszedłem na
własną prośbę. Nowiny 1995 nr 7 s. 3.; Polem.
HAEHNE ELŻBIETA: Poczta po „wnioskach”.
Nowiny 1995 nr 9 s. 3; Polem. KLATKA ZYGMUNT, Tamże; [STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
NR 2]: Nasz głos w sprawie doktora Wrzesława Romańczuka. Nowiny 1995 nr 12 s. 4.
Dotyczy odejsćia z funkcji dyrektora Andrzeja
Kwolka oraz wyniki kontroli NIK w szpitalu
3602. KONIECZNY GRZEGORZ: Poszpitalny kłopot. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 146 s. 2.
Konflikt wokół spalarni odpadów poszpitalnych.
3603. KWOLEK ANDRZEJ: Ruch na receptę. Rozm. Halina Łokajowa. Nowiny 1995
nr 194 s. 5, il.
Oddział Rehabilitacji.
3604. LASOTA CECYLIA: Skromny jubileusz – dużej sprawy. Głos Rzeszowa nr 11 s. 6, il.
Dotyczy Oddziału Rehabilitacji.
3605. ŁOKAJOWA HALINA: Korekta błędów natury. Nowiny 1995 nr 40 s. 5, il.
3606. NIŻANKOWSKA-BŁAŻ TERESA,
KORCZOWSKI RYSZARD, KUSZ MARTA:
Subkliniczna niedoczynność tarczycy u 15letniej dziewczynki. Acta Maedica Premis.
1995 t. 11 s. 103–106, Streszcz., Summ.
Z doświadczeń Oddziału Dziecięcego.
3599. SZENBORN MAREK, JS: Prośby i
groźby. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 290 s. 1,
rys.; nr 291 s. 2.
3607. ROMAŃCZUK WRZESŁAW: Nowa
wizja nowego dyrektora. Rozm. Andrzej Plęs.
Nowiny 1995 nr 117 s. 3.
3600. SZENBORN MAREK, STACHÓW
JÓZEF: Unieważniony przetarg. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 157 s. 1, rys.
3608. TOMCZYK MAREK: Ozdrowieniec.
Nowiny 1995 nr 199 s. 5, il.
Dotyczy unieważnienia przetargu na kapitalny
remont szpital.
Szpit a l Woj e wó dzk i nr 2
w Rzeszow ie
3601. BIZOŃ JÓZEF: Wnioski jednak były.
Nowiny 1995 nr 2 s. 3. – Polem. ROMAŃCZUK WRZESŁAW: Kto obraża ofiarodawców? Nowiny 1995 nr 4 s. 3; Polem. Edward
Brzewski, Krzysztof Szuber. Tamże;
Leczenie białaczki u Andrzeja Kasperkowicza.
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia
Farmaceutycznego
„C e f a r m ” w R z e s z o w i e zob. poz. 1300
Woj. t ar nobrzesk ie
3609. (AC): Skazani na kompostownię.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 46 s. 6.
M. in. wybudowanie spalarni odpadów poszpitalnych w Stalowej Woli.
211
3610. BORZĘCKI JAN ADAM: Dwa miliardy filantropii. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 24 s. 6.
Oddział Dziecięcy Szpitala Rejonowego w Sandomierzu.
3611. BORZĘCKI JAN ADAM: Prawo do
człowieczeństwa. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 42 s.
5, il.
Dotyczy m. in. opieki psychiatrycznej w woj.
tarnobrzeskim.
3612. BORZĘCKI JAN A[DAM]: Recepta
na niezgodę. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 38 s. 1,
4, il.
ZOZ w Sandomierzu.
3613. CAPIGA ANDRZEJ: Zrehabilitować
rehabilitację. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 26 s. 5.
Woj. tarnobrzeskie.
3614. (jam): Świadomość jest, tylko pieniędzy brak. Nowiny 1995 nr 212 s. 3. * ZDROWIE – konieczne zmiany. Tyg. Nadwiśl. 1995
nr 50 wkładka s. III.
Służba zdrowia w woj. tarnobrzeskim.
3615. KOS JAN: Będzie szpital. Rozm. Bogumiła Trzaska. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 11 s.
1, 4, portr.
Wojewódzki Szpital Zespolony w Tarnobrzegu.
3616. KOT ANNA: Psychoanalityk potrzebny od zaraz. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 16 s. 7, il.
Poradnie zdrowia psychicznego w woj. tarnobrzeskim.
3617. MALICKI W[OJCIECH]: Zadowoleni z przejęcia. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 23 s. 3, il.
Otwarcie gabinetu rehabilitacyjnego w Padwi
Narodowej.
3618. MATACZYŃSKI KRZYSZTOF:
Chory z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego – jako złożony problem diagnostycznoleczniczy, rehabilitacyjny i społeczny. Acta
Medica Premisl. 1995 t. 11 s. 107–112, tab.,
Streszcz. * TENŻE: Wczesne wyniki leczenia
czynnościowego złamań nasady bliższej kości
piszczelowej. Tamże s. 113–115, tab., Summ.
Z doświadczeń Wojewódzkiego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Zakładu Rehabilitacji
Medycznej Szpitala Rejonowego w Sandomierzu.
212
3619. MATOSZKO KRYSTNA: Gdzie się
kończy prowinacja? Nowiny 1995 nr 195 s.
5, il.
Publiczny Samorządowy Ośrodek Zdrowia w
Koniemłotach.
3620. NIEMIEC PIOTR: Szpital na peryferiach. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 25 s. 5, il.
Szpital Rejonowy w Janowie Lubelskim.
3621. PŁATEK STANISŁAW: Nie wystarczy zmienić szyld. Rozm. Krystyna Matoszko. Nowiny 1995 nr 233 s. 6, il.
Służba zdrowia w Koniemłotach.
3622. RESZCZYŃSKI JERZY: Kronika wypadków medycznych. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr
45 s. 6.
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zaleszanach.
3623. SKALSKA JANINA: Dar życia. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 48 s. 8. * (wel): Krwiodawcy
na posterunku. Nowiny 1995 nr 162 s. 4.
Dotyczy woj. tarnobrzeskiego.
3624. SKALSKA JANINA: Sandomierskie
Spotkania Pediatryczne. Tyg. Nadwiśl. 1995
nr 13 s. 9.
Spotkania naukowo-szkoleniowe w Szpitalu
Rejonowym w Sandomierzu.
3625. (wp): Patron staszowskiego szpitala.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 15 s. 8, il.
Obchody 150-lecia szpitalnictwa na ziemi staszowskiej oraz uroczystość nadania imienia Stefana Niewirowicza szpitalowi w Staszowie. Również
sylwetka S. Niewirowicza i jego związek ze Staszowem.
3626. WELANYK PIOTR: Wierzchołek góry
lodowej. Nowiny 1995 nr 35 s. 7.
Sprawa ordynatora I Oddziału Wewnętrznego
Szpitala Rejonowego w Sandomierzu, podejrzanego o łapówkarstwo.
L e c z n i c t w o zob. też poz. 104, 282,
1486, 2926
S ł u ż b a z d r o w i a zob. też poz. 2694,
2994, 3374
XI. KULTURA. NAUKA. OŚWIATA
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE OŚWIATY,
SZKOLNICTWA I WYCHOWANIA
O pracowani a dot yczące
c ałoś ci reg ionu
Aspiracje życiowe uczniów klas ósmych szkoły
podstawowej w środowisku wiejskim [M. in. na
przykładzie uczniów z woj. rzeszowskiego] / Józef
Formicki. Los dziecka wiejskiego we wspomnieniach i pamiętnikach galicyjskich [Dotyczy woj.
południowo-wschodnich] / A. Horobowski.
3627. (apl), (jb), (ewg): W ławkach luźniej... Nowiny 1995 nr 78 s. 1, 3.
3633. (S.J.), (BH): Czy wystarczy na opał?
Dz. Pol. 1995 nr 261 s. 24.
Szkolnictwo w woj. rzeszowskim, krośnieńskim
i przemyskim.
Oświata w woj. rzeszowskim, tarnobrzeskim i
krośnieńskim.
3628. DUTKOWA RENATA
Polityka szkolna w Galicji między autonomią a centralizmem: (1861–1875) / Renata
Dutkowa; Uniwersytet Jagielloński. Instytut
Historii. – Kraków: Księgarnia Akademicka,
1995. – 171 s.; 24 cm
3634. SZKOŁA czy parafia?: nauka religii
w szkole w świetle badań socjologicznych /
pod red. Krzysztofa Kicińskiego, Krzysztofa
Koseły, Wojciecha Pawlika. – Kraków: Nomos, 1995. – 204 s.: tab.; 21 cm
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.
3629. KONTROLA ciała kontrolnego. Nowiny 1995 nr 63 s. 1–2, il.
Kontrola NIK-u w kuratoriach woj. południowo-wschodnich.
3630. NAUKA i oświata / red. Andrzej Meissner, Jerzy Wyrozumski. – Rzeszów: Wydaw.
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995. – 286 s.;
24 cm. – (Galicja i Jej Dziedzictwo; t. 3)
Materiały z międzynarodowej sesji naukowej
w Łańcucie i Rzeszowie w jesieni 1992 r. – Tekst
częśc. tł. z ukr.
Bibliogr. s. 27–33. – Summ., Zfsg przy pracach.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
3631. PŁAZA CZESŁAW: Władze szkolne w województwie rzeszowskim w latach
1944–1968. Zesz. Nauk. WSP Rzesz. Pedag. z.
2 s. 137–153.
3632. PROBLEMY rozwoju i wychowania
dziecka wiejskiego / pod red. Mieczysława
Radochońskiego i Adama Horbowskigo.
– Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995. – 291 s.: rys., tab.; 24 cm
Zawiera m. in. Struktura wartości u młodzieży licealnej zamieszkałej na wsi [Na przykładzie
uczniów I kl. LO w Krośnie] / Bogumiła Stokłosa.
Zawiera m. in. Zasięg nauczania religii w szkołach polskich w 1991 r. w świetle danych statystycznych. [M. in. woj. południowo-wschodnie] /
Lucjan Adamczuk.
3635. Szkoły do garnuszka. Nowiny 1995
nr 240 s. 6, rys.
Szkolnictwo w woj. południowo-wschodnich.
Woj. k rośnieńsk ie
3636. AG: Bez prądu i gazu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 203 s. 2.
Kłopoty szkół w woj. krośnieńskim.
3637. AG: Nowe szkoły za europejskie pieniądze. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 206 s. 2.
Także: Nowiny 1995 nr 171 s. 1–2.
Ustianowa
3638. ADAMSKI JERZY F.
Księga pamiątkowa Szkoły Podstawowej
Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Humniskach / Jerzy F. Adamski, Stanisław Brzozowski, Henryk Skopiński. – Brzozów: Muzeum
Regionalne PTTK [Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego] im. Adama
Fastnachta, 1995. – 74, [1] s., [48] s. tabl.: fot.,
1 mapa, portr., rys.; 24 cm
Bibliogr. s. 25–26.
213
3639. (BH): Stypendium za powrót. Dz.
Pol. 1995 nr 115 s. 17.
Fundusz Stypendialny dla Absolwentów Szkół
Średnich w Ustrzykach Dolnych.
3640. (CZAK): Kształcenie w biedzie. Dz.
Pol. 1995 nr 63 s. 19 * R.M.: Debata oświatowa. Nowe Podkarp. 1995 nr 13 s. 8. * RAK
ROMAN: Dzień z Panią Minister. Kur. Podkarp. 1995 nr 20 s. 4, il.
Szkolnictwo w woj. krośnieńskim.
3641. (CZAK): Piąte koło u wozu. Dz. Pol.
1995 nr 299 s. 26.
Sale gimnastyczne w szkołach w województwie.
3642. CZĄSTKA JADWIGA: 90 lat Związku Nauczycieli. Rozm. Stanisław Rusnarczyk.
Nowe Podkarp. 1995 nr 17 s. 8.
Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego m.
in. dotyczy woj. krośnieńskiego.
3643. (ewg): Spotkanie „dzieci-tułaczy”.
Nowiny 1995 nr 173 s. 1–2.
Spotkanie byłych wychowanków polskich szkół
w Iraku w latach 40. w Iwoniczu Zdroju.
3644. KRZANOWSKI ADAM: Dwie historyczne tablice. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 13 s. 2, il.
Dotyczy jubileuszu Zakładów Kształcenia Nauczycieli w Krośnie.
3648. SZEWCZYK T[ADEUSZ]: Bez optymizmu. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 21 s. 6, il.
Szkolnictwo w bieszczadzkich gminach.
3649. SZULAKIEWICZ WŁADYSŁAWA
Władysław Seredyński: studium z dziejów
pedagogiki galicyjskiej / Władysława Szulakiewicz. – Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły
Pedagogicznej, 1995. – 166 s.: 1 portr.; 24 cm.
– (Galicja i jej dziedzictwo; t. 7)
Bibliogr. – Indeks.
M. in. związki pedagoga z Jasłem i Rzeszowem.
3650. Z.B., TERESZKIEWICZ FRANCISZEK: Nauczyciele języka polskiego. Polonistyka 1995 nr 5 s. 310–316.
M. in. w woj. krośnieńskim.
ZAGÓRZ nad Osławą = poz. 1009
Woj. przemysk ie
3651. Al-Bo: Sejmik pełen niepokojów. Pogranicze 1995 nr 23 s. 3.
Oświata w woj. przemyskim.
3652. BURZMIŃSKI W[ACŁAW]: Czy
szkoły „rozwalą” budżet gmin? Nowiny 1995
nr 233 s. 3.
Dotyczy woj. przemyskiego.
3645. PELCZAR URSZULA: Wybitni nauczyciele są wśród nas! Aspekt 1995 nr 2 s. 4.
DYNÓW: studia z dziejów miasta = poz.
918
Sylwetka nauczycieli Luizy Górskiej z I LO w
Krośnie.
3653. HRYŃKIW O[LGA]: Cygańskie dzieci – razem czy osobno? Pogranicze 1995 nr 8 s.
5. * SZWIC JACEK: Romska klasa. Życie Przemys. 1995 nr 11 s. 7, il.
3646. R.M.: Debata oświatowa. Nowe Podkarp. 1995 nr 13 s. 8. * „Debata oświatowa”.
Nowe Podkarp. 1995 nr 16 s. 8. * MORĄG
LESZEK: „Debata oświatowa”. Nowe Podkarp. 1995 nr 19 s. 8.
Dotyczy debaty na temat oświaty w woj. krośnieńskim.
3647. RYGIEL MAŁGORZATA: Podkarpacka wieża Babel. Kur. Podkarp. 1995 nr 12
s. 1, 5.
Prywatne Towarzystwo Edukacyjne w Krośnie.
SANOK: dzieje miasta = poz. 992
214
Problem edukacji cygańskich dzieci w Przemyślu.
3654. MROCZEK KRYSTYNA: Parlamentarzyści z Przemyśla. Słowo 1995 nr 73 s. 7.
Dotyczy uczniowskiego parlamentu w Przemyślu, składającego się z przedstawicieli woj. przemyskiego.
3655. NYCZEK MIECZYSŁAW: „Farba”.
Nowiny 1995 nr 248 s. 6, portr.
Paulina Farbotnik – emerytowana nauczycielka
z Przemyśla.
3656. ROMANOWSKA DOMICELA:
Przede wszystkim pomagamy. Rozm. Roman
Ogryzło. Pogranicze 1995 nr 44 s. 3.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie.
3657. RZĄSA ADAM: Magister rusticus
(wiejski nauczyciel). Pogranicze 1995 nr 32 s.
5, portr.
Bolesław Bielec z Bachórza.
3658. RZĄSA ADAM: Pedagog godny
naśladowania. Pogranicze 1995 nr 17 s. 13,
portr.
Sylwetka Józefa Galanta z Przemyśla.
3659. RZĄSA ADAM: Zasłużony nauczyciel? Pogranicze 1995 nr 19 s. 13, portr.
Sylwetka Józefa Hawlickiego z Chotylubia.
3660. TOMUSIAK JERZY: Supercenzura.
Życie Przemys. 1995 nr 14 s. 6; nr 17 s. 5.
Komisja ds. Nauki w Przemyślu.
3666. ADAMSKI ANTONI: Gdzie się
uczyć? Nowiny 1995 nr 27 s. 1–2.
Likwidacja szkół w Rzeszowie.
3667. ANDRES MARIUSZ: Dbają o oświatę. Nowiny 1995 nr 3 s. 10.
W Sędziszowie Małopolskim.
BIULETYN oświatowy = poz. 22
3668. CYREK PIOTR: A to ci gazetki! Nowiny 1995 nr 27 s. 5, il.
I edycja Wojewódzkiego Konkursu „Na Najlepszą Szkolną Gazetkę” w Rzeszowie.
3669. CYREK PIOTR, PĘKALA MAREK:
Młode światło, młoda sól. Nowiny 1995 nr
216 s. 5. * RABIZO-BIREK MAGDALENA:
Z pędzlem na ściany. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 252 s. 3, il.
III Dni Kultury Szkolnej w Rzeszowie.
3670. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Zadziwiający świat dziecięcej wrażliwości. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 289 s. 3, il.
Woj. rzeszowsk ie
Wystawa w galerii kuratorium oświaty w Rzeszowie.
3661. (Ad.): Kontrola kontrolę kontrolą
pogania. Nowiny 1995 nr 15 s. 1.
3671. EDUKACJA ekologiczna w praktyce
szkolnej / pod red. Edmunda Jońcy. – Rzeszów: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.
Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych,
1995. – 108 s.: wykr.; 24 cm
Kuratorium w Rzeszowie.
3662. (Ad): Nie będzie likwidacji szkół.
Nowiny 1995 nr 34 s. 3.
Rzeszów.
3663. (Ad): Oświatowej biedy cd. Nowiny
1995 nr 86 s. 4. * ADAMSKI ANTONI: Szkoły bez grosza. Tamże nr 124 s. 8, rys. * (si):
Wołanie o pieniądze. Tamże nr 245 s. 12.
Problemy oświaty w woj. rzeszowskim.
3664. (and): Oświata na pierwszej linii. Nowiny 1995 nr 82 s. 12.
Placówki oświatowe na terenie gminy Boguchwała.
3665. (ASK): Ruch kadrowy z ograniczeniami. Dz. Pol. 1995 nr 133 s. 22. * NICPOŃ
HENRYK: Złapał Kozak Tatarzyna, a on?
Sztand. Młod. 1995 nr 195 s. 5, rys.
Oświata w woj. rzeszowskim.
Materiały z konferencji w Rzeszowie, 24 listopada 1994.
Bibliogr. przy ref.
Zawiera m. in.: Program monitoringu środowiska województwa rzeszowskiego w 1994 r. /
Andrzej Sikora. Stan środowiska w województwie
rzeszowskim w 1993 r. / Barbara Jarecka. Formy
ochrony przyrody w województwie rzeszowskim /
Zygmunt Wnuk, Mariusz Piasek. Treści ekologiczne i ich realizacja poprzez programy autorskie. [Na
przykładzie Szkoły Podstawowej w Budziwoju] /
Józefa Ataman. Obozy jako forma edukacji ekologicznej [Seminarium Ekologiczne zorganizowane
przez ZW LOP w Rzeszowie] / Krystyna Solecka.
Terenowa edukacja środowiska. [Projekt nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Przybyszówce] /
Witold Węglowski. Edukacja prozdrowotna jako
element wychowania ekologicznego. [Na podst.
Szkoły Podstawowej w Chorzelowie] / Stanisła-
215
wa Strąk. Działalność ekologiczna i innowacje
w klasie V szkoły podstawowej. [Na przykładzie
Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim]
/ Maria Woźniak. Formy edukacji proekologicznej w Szkole Podstawowej w Rzędzianowicach
/ Elżbieta Żuchowska-Pezda. Działalność ekologiczna w Zespole Szkół Rolniczych w Ropczycach / Teresa Gudyka, Elżbieta Szerszeń. Autorski
program „Energia w środowisku”. [Nauczyciel ze
Szkoły Podstawowej Nr 13 w Rzeszowie] / Anna
Surmacz. Autorski program nauczania ekologii
dla liceum ogólnokształcącego. [Nauczyciel z I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie] / Ludmiła
Smęt, Dariusz Witowski.
3672. HAJNOSZ IWONA: Jestem zbędny.
Gaz. Wyb. 1995 nr 189 s. 2.
Dotyczy kuratora oświaty w Rzeszowie.
3673. HAJNOSZ IWONA: Oddam szkołę w
dobre ręce. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 16 s. 1.
Rzeszów.
3674. HAJNOSZ IWONA: Oświatowa demoralizacja. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 188 s.
1, il.
Dotyczy rezygnacji kuratora oświaty w Rzeszowie.
3675. HAJNOSZ IWONA: Rzeszowski niż.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 174 s. 1.
Dotyczy zwolnień nauczycieli w związku z malejącą liczbą uczniów w szkołach podstawowych
w Rzeszowie.
3676. HAJNOSZ IWONA: Wybrali Kurpa.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 111 s. 1.
Także: Nowiny 1995 nr 92 s. 1–2.
Powołanie kuratora oświaty w Rzeszowie.
3677. KOMOŃSKI SZCZEPAN: Antoni Miłoś. Aspekt 1995 nr 6 s. 10, portr.
Nauczyciel, kierownik szkoły w Czajkowej w
latach 1929–1945.
3678. KOMOROWSKA EWA: Droga do
czarnej procesji. Rozm. Józef Matusz. Nowiny
1995 nr 98 s. 4.
Dotyczy problemów oświaty m. in. w Rzeszowie.
3679. KOZUBAL ALEKSANDRA, MŁYNARSKA MAŁGORZATA
Konkursy geograficzne w województwie rzeszowskim w latach 1983–1993 / Aleksandra
216
Kozubal, Małgorzata Młynarska. – Rzeszów:
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. Pracownia
Przedmiotów Przyrodniczych, 1995. – 108 s.:
mapki, rys., tab.; 21 cm
3680. KURP JAN: Nie będzie rewolucyjnych
zmian. Rozm. Antoni Adamski. Nowiny 1995
nr 94 s. 3. * KURP J.: Trzęsienia nie będzie.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 113 s. 2, portr.
Kurator oświaty w Rzeszowie.
3681. LENKOWSKA KRYSTYNA: Szkoła
języków obcych YES. Nowiny 1995 nr 97 s. 3.
* SZKOŁA Języków w Rzeszowie „YES”. Nowiny 1995 nr 165 s. 3.
3682. MAJKA DANUTA: Co miasto i kurator budują? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 30
s. 1, rys.
Budowa szkoły na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie.
3683. MAJKA DANUTA: Piszą do premiera. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 231 s. 1, rys.
Dotyczy dodatków funkcyjnych dla dyrektorów
szkół w woj. rzeszowskim.
3684. MAŁEK ADAM: Klucz do pogody.
Przepowiadacz, badacz czy szarlatan? Nowiny 1995 nr 155 s. 6, portr.
Marian Gałuszka – emerytowany nauczyciel z
Łańcuta.
3685. MATUSZ JÓZEF F.: Grzechy kuratora Stanisza. Nowiny 1995 nr 93 s. 3.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 112 s. 1.
Odwołanie kuratora oświaty w Rzeszowie.
3686. MOCZUK EUGENIUSZ: Alkohol
wśród młodzieży szkolnej: na przykładzie Rzeszowszczyzny. Probl. Alkoh. 1995 nr 7 s. 12.
3687. MOŁOŃ WANDA: Odczarować zaklęte. Nowiny 1995 nr 99 s. 4, il. * (wm): Błogosławieństwo na życie połamane. Tamże nr
127 s. 10, il.
Zespół Szkół Specjalnych w Rzeszowie.
3688. MOŁOŃ WANDA: Plaga meduz.
Nowiny 1995 nr 223 s. 7–8, rys.
Konkurs „Młodość – Trzeźwość” pod hasłem
„Sami o sobie” zorganizowany przez Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie.
3689. RAKUŚ ANNA: Nasze szkoły. Głos
Rzeszowa 1995 nr 9 s. 15. * PATRUŚ ZOFIA:
Rzeszowskie szkolnictwo w – cyfrach. – Tamże nr 10 s. 19.
Rzeszów.
3690. RUSZNICA STANISŁAW: 50 lat
Okręgu Rzeszowskiego ZNP. Aspekt 1995 nr 3
s. 1, 4, il.
3691. SALAŃSKI WITOLD: Rzeszowska
triada. Głos Naucz. 1995 nr 26 s. 7.
Współpraca szkół w Rzeszowie.
3692. SAWA A[NNA]: Temat morze – edukacja. Nowiny 1995 nr 99 s. 12. * NIEBUDEK JAN:
Oświatowe reformy i figi. Tamże nr 112 s. 3. *
TENŻE: Wokół szkoły. Tamże nr 196 s. 12, il.
Oświata w Rzeszowie.
3693. STANISZ JAN: Modernizacja szkolnictwa ponadpodstawowego w woj. rzeszowskim. Aspekt 1995 nr 5 s. 3–4.
3694. SZENBORN MAREK: Grzechy kuratora. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 131 s. 1, rys.
Dotyczy kontroli NIK w kuratorium w Rzeszowie.
3695. SZENBORN MAREK: Komórki do
pochowania. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 113
s. 1, rys.
3698. (wel): Odznaczono nie tylko nauczycieli. Nowiny 1995 nr 200 s. 3, il.
Woj. rzeszowskie i tarnobrzeskie.
3699. WARZOCHA ADAM: Ministerstwo oświaty gminy Krasne. Nowiny 1995 nr
25 s. 1, 3. – Polem. BORCZ EWA: „Jeszcze o
Ministerstwie Oświaty w Krasnem”. Tamże
nr 31 s. 3.
Dotyczy oświaty w gminie Krasne.
3700. ZATORSKI RYSZARD: Nie wstydzi
się korzeni. Pogranicze 1995 nr 25 s. 13.
Sylwetka Adama Rząsy nauczyciela związanego
m. in. z Rzeszowem.
3701. ZIOŁO IRMINA: Rola edukacji w
procesie transformowania gospodarki regionalnej. Rozpr. i Monogr. Wydz. Ekon. 1995
t. 7 s. 115–125, mapa, tab., wykr., bibliogr.,
Summ.
Dotyczy woj. rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
Woj. t ar nobrzesk ie
3702. ANDRES MARIA: Stanisław Jachowicz (1796–1857) – pedagog, poeta i redaktor. Por. Bibl. 1995 nr 11/12 s. 42–44.
Sylwetka pedagoga z Dzikowa – Tarnobrzega.
Także: Nowiny 1995 nr 94 s. 1.
Ostanie zarządzenia zdymisjonowanego kuratora oświaty w Rzeszowie Jana Stanisza.
DUDEK R.: Wójt jak lekarstwo = poz.
3222
3696. SZENBORN MAREK: Kurator Kurp
wygrał 6:0. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 141 s.1.
3703. GORTYCH JANINA: Jego doskonałość nauczyciel. Rozm. Anna Kot. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 47 s. 8, il.
Także: Nowiny 1995 nr 118 s. 2.
Dotyczy kuratora oświaty w Rzeszowie.
3697. SZENBORN MAREK: Zimno, ciemno i głodno. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 213 s.
1, il. * MAJKA DANUTA: Kuratora reforma
dodatków. Tamże nr 224 s. 1, rys.
Oświata w Rzeszowie.
SZULAKIEWICZ W.
Władysław Seredyński / W. Szulakiewicz =
poz. 3649
TRZCIANA: szkice z dziejów wsi = poz.
1006
Okręgowy Związek Nauczycielstwa Polskiego w
Tarnobrzegu.
3704. (kot): Szkoła na miarę miasta. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 14 s. 3, il.
Budowa szkoły w Osieku.
3705. (koz): Tajemnice Ewikanu. Nowiny
1995 nr 149 s. 4.
Szkolnictwo w woj. tarnobrzeskim.
3706. PINTAL WACŁAW: Szkołom lepiej.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 23 s. 6.
Tarnobrzeg.
217
3707. (r): „Trójką” pod górkę. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 41 s. 5.
Budowa szkoły w Janowie Lubelskim.
3708. RESZCZYŃSKI JERZY: Ziarno gorczycy. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 39 s. 8, il.
Szkolnictwo w Dąbrowie Annopolskiej.
3709. SKALSKA JANINA: Irlandka i inni.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 1 s. 8, il.
Nauczyciele cudzoziemcy uczący języków zachodnioeuropejskich na terenie woj. tarnobrzeskiego.
3710. SKALSKA JANINA: Spełnione marzenia. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 37 s. 8, il.
Nowa szkoła w Łysakowie.
(wel): Odznaczono nie tylko nauczycieli =
poz. 3698
WRÓBEL Z.: Robić swoje = poz. 1339
ZIOŁO I.: Rola edukacji w procesie transformowania gospodarki regionalnej = poz.
3701
3711. ZYCH TADEUSZ: Profesor. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 21 s. 8, portr.
Nauczyciel Michał Paź z Mokrzyszowa – Tarnobrzega.
S z k o l n i c t w o zob. też poz. 8, 32, 131,
2827, 3037, 4035, 4085, 5291, 5293, 5306,
5310, 5317–18, 5360, 5363.
2. ZAGADNIENIA OGÓLNE KULTURY
3712. ADAMSKI ANTONI: Kultura w gminie Iwierzyce. Nowiny 1995 nr 123 s. 5.
Woj. rzeszowskie.
3713. ADAMSKI ANTONI: Miasto Rzeszów
i kultura. Nowiny 1995 nr 43 s. 5.
Budżet na kulturę w Rzeszowie.
3714. ADAMSKI ANTONI: Ryszard Ziemba i Rzeszów. Nowiny 1995 nr 38 s. 5, il.
Nagroda Miasta Rzeszowa „za wybitne osiągnięcia w sztuce introligatorskiej”.
BOROWIK Z.: Przystanek Rzeszów. Cz. 10
= poz. 1276
218
3715. CYNKAR MAREK: Towarzystwo
wzajemnej adoracji. Pogranicze 1995 nr 4 s.
1–2, il. – Uzup. TENŻE: To już nie sen dyrektora... Tamże nr 5 s. 9, il.; Polem. IWANECZKO DARIUSZ: „Barwy Ziemi Przemyskiej”.
Tamże nr 8 s. 10, rys.
Krytyka dyrektora M. Olbromskiego z Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu
oraz zleconego przez urząd folderu „Barwy Ziemi
Przemyskiej”.
(CZAK): Raport o dwóch dziesięcioleciach
= poz. 242
3716. (d): Dyplomy dla animatorów. Życie
Przemys. 1995 nr 56 s. 4.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 265 s. 30.
Narody wojewody przemyskiego w dziedzinie
kultury za 1995 roku.
3717. FIJAŁKOWSKI DARIUSZ: Chcę
promować ciekawe inicjatywy. Rozm. Joanna Klimczak. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 124
s. 2, il.
Sylwetka dyrektora Wydziału Kultury, Sportu
i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
oraz plany na przyszłość.
3718. GRZYB WOJTOWICZ GRZEGORZ:
Cactusus Alternativus. Nowe Podkarp. 1995
nr 1 s. 11, rys.
Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej „Kaktus” w Krośnie.
INFORMATOR Kulturalny Województwa
Tarnobrzeskiego = poz. 55
3719. JAKS: Za krzewienie kultury. Wieści
1995 nr 47 s. 7.
Nagrody Wojewody Rzeszowskiego.
3720. KOZICKI ANDRZEJ: Fundacja od
nowa. Nowiny 1995 nr 68 s. 5. * ZIELIŃSKI
GRZEGORZ: Kultura po sandomiersku.
Rozm. Jan A[dam] Borzęcki. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 13 s. 8, portr.
Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej.
3721. KROWIAK DOROTA: Dziesięciu laureatów. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 19 s. 2.
Nagrody Miasta Rzeszowa w dziedzinie kultury
i sztuki.
3722. LEWANDOWSKI ANTONI: Raport o
kulturze lokalnej. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 28 s. 8.
Dotyczy badań edukacji kulturalnej młodzieży
na terenie m. in. woj. tarnobrzeskiego.
3723. MAJKA DANUTA: Wyjść za gminne
opłotki. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 52 s. 3, il.
Kultura w woj. rzeszowskim.
OCALIĆ od zapomnienia = poz. 958
3724. OGRYZŁO ROMAN: Tradycje
i współczesność kultury lubaczowskiej. Pogranicze 1995 nr 43 s. 2.
Woj. przemyskie.
3725. PIĄTEK ANDRZEJ: Spółdzielnia i parafia. Nowiny 1995 nr 53 s. 5, il.
Kultura na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie.
PRZEMYSKI Informator Kulturalny =
poz. 100
RZESZOWSKI Informator Kulturalny =
poz. 114
SANOK: dzieje miasta = poz. 992
3726. TULIK JAN: Wydarzenie roku. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 21 s. 2, il.
Kultura w Krośnie.
3727. ZATORSKI RYSZARD: Strzyżowskie „podróże” na kresy. Trybuna 1995 nr
264 s. 16.
3730. CRACOVIA – Polonia – Europa: studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą
rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej / kom. red. Krzysztof Baczkowski i in.;
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
– Kraków: „Secesja”, 1995. – 587 s., [3] k. tabl.:
1 mapa, portr. kolor.; 25 cm
Zawiera m. in.: Przyczynki do dziejów szkolnictwa i stosunków kulturalnych późnośredniowiecznego Przemyśla / Feliks Kiryk.
3731. CZEYKOWSKI STEFAN
Ludzie i słowa: (felietony, opowiadania, reportaże) / Stefan Czeykowski. – T. 1. – Przemyśl: nakładem Fundacji im. Ryszarda Siwca, 1995. – 172 s.: rys.; 24 cm
Zawiera m. in. Fanaberie prawa generała z Birczy.
[Generał Stanisława Kowalski – właściciel Birczy].
Chinio i inni. [Wspomnienia związane z gimnazjum w Przemyślu]. Teatry przemyskie. [Towarzystwo Dramatyczne im. A. Fredry w Przemyślu].
3732. HOFF JADWIGA: Środowisko nauczycieli w Łańcucie na początku XX wieku. Zesz.
Nauk. WSP Rzesz. Hist. 1995 z. 5 s. 127–133.
KARDYNAŁ Adam Stefan Sapieha = poz.
5209
3733. KOMOŃSKI SZCZEPAN: I Szkoła
Parafialna. Aspekt 1995 nr 3 s. 13–14, il.
Historia szkoły parafialnej w Borowej, woj. rzeszowskie.
K u l t u r a zob. też poz. 2714
3734. KOSIEK ANDRZEJ
Z dziejów starań miasta Krosna o założenie
gimnazjum i szkoły realnej / Andrzej Kosiek.
– Krosno, 1994.
3. HISTORIA KULTURY I OŚWIATY
Rec. (STAF), Nowe Podkarp. 1995 nr 23 s. 4;
TULIK JAN, Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 137 s. 2.
3728. BARAŃSKI CZESŁAW: Pół wieku.
Nowa Szk. 1995 nr 7 s. 25–27.
3735. KRAWCZYK JERZY
Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w latach 1860–1918 / Jerzy Krawczyk. – Kraków:
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 1995. – 295, [1]
s.; 24 cm
Kultura w Strzyżowie, woj. rzeszowskie.
Rok szkolny 1945/46 w Publicznej Szkole Powszechnej w Łownicy, woj. tarnobrzeskie.
3729. BILIŃSKA JOLANTA: Biblioteka i życie muzyczne u księżnej Izabelli Lubomirskiej
w Łańcucie (1792–1816). Monochord. Vol. 1:
1993 s. 17–24.
Woj. rzeszowskie.
¡
Bibliogr. s. 265–273. – Indeksy. – Rez., Zsfg.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
KROSNO: z dziejów miasta i regionu =
poz. 938
219
3736. KRZANOWSKI ADAM: Kształcenie
nauczycieli. Nowe Podkarp. 1995 nr 51/52
dod. Kurier Krośnieński nr 12 s. 2.
Dotyczy szkół pedagogicznych w Krośnie w latach 1895–1995.
LITERATURA – język – kultura = poz.
4612
3737. MAJCHRZAK MARIA
Z działalności kulturalnej członków Teatru
Amatorskiego w Bóbrce w latach 1922–1982
/ Maria Majchrzak. – Krosno: Roksana,
[1995]. – 77 s.: fot.; 20 cm
Bibliogr.
Na okł. tyt.: Tradycje kulturalne Bóbrki 1922–
1982.
3738. MEISSNER ANDRZEJ: Kształtowanie nauczycieli w liceach pedagogicznych w
Polsce (na przykładzie Liceum Pedagogicznego w Brzozowie 1937–1961). Zesz. Nauk.
WSP Rzesz. Pedag. 1995 z. 2 s. 117–135, tab.
3739. MICHALIK JAN: Teatr amatorski
regionu krośnieńskiego do roku 1918. Universitas. 1995 nr 2/3 s. 68–72.
3740. MIELNIK ANDRZEJ KAZIMIERZ:
Działalność oświatowo-kulturalna Związku
Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” we Lwowie z siedzibą w Gaci
(1927–1939). W świetle własnej dokumentacji. Rocz. Hist.-Arch. 1995 [T.] 9 s. 77–89.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
OCALIĆ od zapomnienia = poz. 958
3741. OD handlówki do ekonomika: 1925–
1995 / [zespół aut. Marek Boczar et. al.; red.
wyd. Wojciech Sołtys]. – Sanok: ZSE, 1995.
– 375, [2] s., [34] s. tabl. (w tym kolor.): faks.,
fot., portr., rys., wykr.; 22 cm
Tyt. okł.: Księga pamiątkowa Szkół Ekonomicznych w Sanoku: 1925–1995.
3742. PELCZAR ROMAN: Szkolnictwo jezuickie w Jarosławiu 1575–1773. Nasza Przeszł. 1995 [t.] 84 s. 13–47.
3743. PELCZAR ROMAN: Szkoły kolegiackie w diecezji przemyskiej obrządku łaciń220
skiego (1523–1790). Zesz. Nauk. WSP Rzesz.
Hist. 1995 z. 5 s. 43–56, tab.
Dotyczy Brzozowa, woj. krośnieńskie i Jarosławia, woj. przemyskie.
50 lat Liceum Ogólnokształcącego im. A.
Mickiewicza w Żołyni = poz. 3949
3744. PILIPOWICZ WŁODZIMIERZ:
Przyczynek do dziejów humanistyki przemyskiej. Biul. Inform. [Południowo-Wschodni Inst. Nauk w Przemyślu], Nr 1: 1995 s.
50–52.
Josyp Łozynski i jego dzieło „Ukrains’ke vesillja” (Przemyśl 1835).
3745. RYMAR STANISŁAW: Szkolnictwo
naftowe Podkarpacia 1885–1995. Wiek Nafty
[R. 5]: 1995 nr 1 s. 46–54.
3746. RYŚ JAN
Szkolnictwo parafialne w miastach Małopolski w XV wieku / Jan Ryś; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki. Zakład
Dziejów Oświaty. – Warszawa: Wydaw. IHN
PAN, 1995. – 150 s.: mapy; 24 cm. – (Monografie z Dziejów Oświaty; t. 37)
Bibliogr. s. 95–110. – Summ.
¡
3747. SŁAWIŃSKI PIOTR: Z dziejów szkolnictwa średniego w Sandomierzu w latach
1773–1939. Pam. Sand. 1995 t. 2 s. 79–85.
3748. SŁOWNIK biograficzny nauczycieli w Małopolsce w latach II wojny światowej:
(1939–1945): ofiary wojny, żołnierze, działacze konspiracyjni, nauczyciele w jawnym i tajnym szkolnictwie / wstęp, oprac. i red. Jacek
Chrobaczyński. – Kraków: Wydaw. Naukowe
WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej], 1995.
– 584 s., [3] k. map. (w tym złoż.) ; 24 cm
3749. SZAL EUGENIUSZ: Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie. Wiad.
Hist. 1995 nr 5 dod. Muzeum Szkolne nr 17
s. 70–74.
Woj. rzeszowskie.
3750. SZUMIŁ HALINA IRENA: Męska
Szkoła Filologiczna w Sandomierzu w latach
1915–1919. Zesz. Sand. 1995 nr 3 s. 29–33, il.
3751. ŚWIEBODA JÓZEF: Problemy narodowościowe w szkolnictwie galicyjskim (1772–
1918). Analaecta 1995 z. 2 s. 97–144, Summ.
Streszcz. w jęz. ang.
¡
3752. TARNAWSKA MARIA: Z dziejów
Miejskiego Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Sanoku w latach 1923–
1934. Rocz. Sanoc. 1995 [t.] 7 s. 187–195.
Woj. krośnieńskie.
3753. TARNAWSKI ANDRZEJ: „Belfrowie” – nostri magistri. Rocz. Sanoc. 1995 [t.]
7 s. 173–185.
Sylwetki nauczycieli Gimnazjum w Sanoku w
latach 1923–1931.
TRZCIANA: szkice z dziejów wsi... = poz.
1006
3754. W TRADYCJI idei Ignacego Solarza
/ Albin Koprukowniak, Antoni Krawczyk.
– Lublin, 1993,
Rec. MIELNIK ANDRZEJ KAZIMIERZ, Rocz.
Hist.-Arch. 1995 [t.] 9 s. 167–170.
M. in. dotyczy Uniwersytetu Ludowego w Gaci,
woj. przemyskie.
3755. WIERZBIENIEC WACŁAW: Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Żydowskiego
Towarzystwa Szkoły Ludowej średniej i zawodowej w Rzeszowie w świetle statutu szkoły z
1935 roku. Pr. Hist.-Arch. 1995 t. 3 s. 55–63.
Z PRZESZŁOŚCI Rzeszowa = poz. 978
3756. ZIELIŃSKI WIESŁAW: O początkach szkolnictwa w Staromieściu. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 72 s. 3, il.
Rzeszów.
Dzieje Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie.
3759. ZUB JERZY: Z dziejów dawnej sandomierskiej szkoły kolegiackiej. Zesz. Sand.
1995 nr 2 s. 34–37, il.
Woj. tarnobrzeskie.
Ku l t u r a – h i s t o r i a zob. też poz. 1048
S z k o l n i c t w o – h i s t o r i a 1, 344
355, 450, 918, 3902
4. TOWARZYSTWA REGIONALNE
3760. (Ad): Stracona szansa Rzeszowa. Nowiny 1995 nr 73 s. 4.
Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa.
3761. BUDZYŃSKI ZDZISŁAW: Funkcjonowanie towarzystwa naukowego w środowisku pozaakademickim (na przykładzie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu). Probl.
Społ. Ruchu Nauk. 1995 [nr] 3/4 s. 97–114.
3762. BUKO ANDRZEJ: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie – nowe towarzystwo
regionalne. Nauka 1995 nr 1 s, 207–211.
3763. KOPACZ BOGUSŁAW: Na pograniczu trzech regionów. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr
25 s. 8.
Towarzystwo Regionalne „Pokolenia” w Wierzchowiskach, woj. tarnobrzeskie.
3764. KOZAK SZCZEPAN: Regionalizm
historyczny w Przeworsku. Przewors. Zapiski
Hist. 1995 t. 2 s. 7–103, faks., il., bibliogr.
Regionaliści przeworscy, geneza i działalność
Towarzystwa Miłośników Przeworska oraz muzealnictwo w Przeworsku, woj. przemyskie.
3757. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Powrót do
szkolnictwa. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 84 s.
3, il.
3765. KOZIARZ ZBIGNIEW: Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka
1904–1994. Rocz. Sanoc. 1995 [t.] 7 s. 9–17.
Dotyczy historii szkoły w Staromieściu, dzielnicy Rzeszowa, na podstawie pracy dyplomowej
z 1948 roku M. Brydaka pt. „Przekształcenie się
Staromieścia pod wpływem miasta”.
KROSNO: z dziejów miasta i regionu =
poz. 938
3758. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Seminaria
nauczycielskie. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 116
s. 3, il.
3766. MICKOWSKI P.: Kto uratuje SMJ?
Pogranicze 1995 nr 15 s. 10.
Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia. Woj.
przemyskie.
221
3767. OGRYZŁO ROMAN: XXX-lecie
Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. Pogranicze 1995 nr 5 s. 9, il.
Woj. przemyskie.
3768. PACIOREK ANNA: Staszowskie wydawnictwa regionalne. Pam. Sand. 1995 t. 2
s. 193–194.
Z działalności Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego. Woj. tarnobrzeskie.
3769. SZOZDA ALICJA: Bezdomne towarzystwo. Pogranicze 1995 nr 15 s. 10.
Towarzystwo Miłośników Przeworska. Woj.
przemyskie.
3770. TABASZ WŁADYSŁAW MICHAŁ:
Czy można stąd odejść? Rozm. Stanisław K.
Dziedzic. Wieści 1995 nr 39 s. 6, il.
Towarzystwo Przyjaciół Brzezin. Woj. rzeszowskie.
3772. ZATORSKI RYSZARD: Przyjaciele w
„małej ojczyźnie”. Trybuna 1995 nr 83 s. 16.
Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa.
Dotyczy przejęcia w wieczyste użytkowanie
Doliny Łopienki w Bieszczadach przez SGGW w
Warszawie, która posiada tutaj stację naukowobadawczą.
3775. (CZAK): Placówka Uniwersytetu
Europejskiego. Dz. Pol. 1995 nr 187 s. 20.
Dotyczy mającej powstać w Ustrzykach Dolnych, woj. krośnieńskie, placówki naukowo-badawczej.
3776. DRATH MARCIN: Jaka jesteś, prywatyzacjo. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 132 s. 4, il.
Także: Nowiny 1995 nr 110 s. 2.
Konferencja naukowa na temat przekształceń
własnościowych w Rzeszowie.
3777. GRYCH STANISŁAW: Wiedza tajemna odkrywania na nowo. Rozm. Grażyna
Woźniak. Nowiny 1995 nr 2 s. 6, il.
Rzeszowskie Towarzystwo Psychotroniczne.
Towarzyst wo Miłośni ków Prze worska zob. poz. 101
Stowarzyszenie Miłośni ków Z iemi
Krośnieńsk iej zob. poz. 938
Towarzyst wo Miłośni ków
Lub aczowsk iej też zob. poz. 72
Z iemi
Towarzyst wo Miłośni ków
St rzyżowsk iej zob. poz. 136
Z iemi
Towarzyst wo R ozwoju i Upiększani a Mi ast a Sanoka zob. też poz. 106, 992
5. NAUKA. PLACÓWKI NAUKOWE
BIULETYN Informacyjny = poz. 17
3773. BUZIEWICZ MIECZYSŁAW: Pamięci Żydów Galicyjskich. Semper Fidelis
1995 nr 5 s. 22–23.
Dotyczy założenia w Lesku, woj. krośnieńskie,
Towarzystwa Pamięci Żydów Galicyjskich i otwarcie wystawy w synagodze w Lesku, poświęconej
pamięci Żydów.
222
3774. (CZAK): Czyja dolina Łopienki. Dz.
Pol. 1995 nr 183 s. 16. * TULIK JAN: Cerkiew
i parzydło leśne. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
180 s. 2.
3778. GRYGIEL JAN: Pogranicze – pomost
kultur. Nowiny 1995 nr 187 s. 5. * ZATORSKI
RYSZARD: Rozdroże kresowe. Trybuna 1995
nr 227 s. 13.
Konferencja naukowa „Pogranicze kultur” na
WSP w Rzeszowie.
3779. HAJNOSZ IWONA, MAR: Jeden
dzień Pawlaka. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
127 s. 1, il. * HAJNOSZ I.: Jaką partią ma być
PSL? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 129 s. 1.
Także: Nowiny 1995 nr 106 s. 1–2, il.; nr 107 s. 3,
il.; Wieści 1995 nr 23 s. 1, il.
Kongres Historyków Wsi i Ruchu Ludowego w
Rzeszowie.
3780. (jb): W oparciu o standardy europejskie. Nowiny 1995 nr 195 s. 2.
Dotyczy konferencji naukowej w Rzeszowie
„Ukraińcy w Polsce – Polacy na Ukrainie”.
3781. KIDA JAN: Nasze spotkania naukowe. Nowiny 1995 nr 235 s. 6.
Międzynarodowa konferencja naukowa nt.
„Sztuka a świat dziecka” zorganizowana na WSP
w Rzeszowie.
3782. KIDA JAN: Rozwój twórczej aktywności dziecka i jego języka w młodszym wieku szkolnym. Zesz. Nauk. WSP Rzesz. Pedag.
1995 z. 2 s. 185–187.
Dotyczy konferencji popularnonaukowych zorganizowanych przez Zakład Nauczania Początkowego WSP w Rzeszowie.
3783. KITOWSKI JERZY: Nauka o przemianach społeczno-gospodarczych regionów
przygranicznych. Rozm. J[ózef] Lonczak.
Nowiny 1995 nr 90 dod. Biznes nr 19 s. I.
Dotyczy konferencji naukowej zorganizowanej
w Polańczyku, woj. krośnieńskie.
3784. KUBIT ROBERT: Sesja w Dukli. Płaj
1995 [nr] 11: jesień s. 187.
Sesja poświęcona 80. rocznicy zakończenia
I wojny światowej w Beskidzie Niskim i na Pogórzu. M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego.
3785. PIĄTEK ANDRZEJ: „Najściślejsza ojczyzna”. Nowiny 1995 nr 197 s. 6, rys.
Dotyczy sesji poświęconej Andrzejowi Kuśniewiczowi w Strzyżowie, woj. rzeszowskie.
3786. STRUŚ MARIAN: Bieszczady pod lupą
naukowców. Nowiny 1995 nr 102 s. 3.
Międzynarodowa Konferencja poświecona ekologicznym i ekonomicznym uwarunkowaniom
rozwoju gospodarczego Karpat PołudniowoWschodnich w Solinie, woj. krośnieńskie.
3787. SUROWANIEC ZDZISŁAW: Amerykańskie gwiazdy w Podborku. Wieści 1995
nr 23 s. 1, il.
Instytut Międzynardowej Innowacji i Przedsiębiorczości w Podborku – przysiółku Zarzecza,
woj. tarnobrzeskie.
3788. SZELIGA KRZYSZTOF: Największa
zaleta Kamili. Nowiny 1995 nr 176 s. 4, il.
Stacja Hodowli Roślin w Mikulicach, woj. przemyskie.
3789. ŚWITKA JAN: Kiedy duże mogą
– milczą. Rozm. Adam Warzocha. Nowiny
1995 nr 246 s. 3.
Dotyczy inicjatywy powołania w Rzeszowie instytutu spółdzielczości wsi.
3790. TOMASZEWSKI JERZY: Towarzystwo Ośmieszania Tarnobrzega. Polityka
1995 nr 26 s. 27, rys. – Polem. ZYCH TADEUSZ: „Towarzystwo Ośmieszania Tarnobrzega”. Tamże nr 37 s. 26.
Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne.
3791. TOMUSIAK JERZY: Supercenzura.
Życie Przemys. 1995 nr 14 s. 6.
Dotyczy komisji do spraw nauki powołanej
przez wojewodę przemyskiego.
3792.TRZASKA BOGUMIŁA: Już się nie
kręci twoja płyta... Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 2 s.
4, il.
Sylwetka dr inż. Jana Kazimierza Krajewskiego
dyrektora ds. naukowo-badawczych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Siarkowego w
Tarnobrzegu.
3793. (wald): Naftowe pięćdziesięciolecie.
Kur. Podkarp. 1995 nr 19 s. 5.
Instytut Naftowy w Krośnie.
3794. WOLNY KAZIMIERZ: „Polska Niemcy Ukraina”. Głos Rzeszowa 1995 nr 6 s. 12.
Sesja naukowa nt. „Polska, Niemcy, Ukraina w
Europie – uwarunkowania, przesłanki i założenia
wzajemnej współpracy” na WSP w Rzeszowie.
Arb oretum w B olest raszyc ach,
woj. przemysk ie
3795. SYKAŁA BARBARA: Niedziela w
arboretum. Pogranicze 1995 nr 31 s. 1, 3, il.
3796. WOŚ JUSTYNA: Zima w Bolestraszycach. Nowiny 1995 nr 20 s. 8, il.
3797. ZABYTKOWE ogrody oraz problemy ich ochrony: materiały z Międzynarodowego Sympozjum, Bolestraszyce 22–24
września 1994 / [kom. red. Tomasz Nowak,
Jerzy Piórecki, Kazimierz Zarzycki]; Zakład
Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach.
– Bolestraszyce: ZFiA, 1995. – 147, [1] s.: 1
faks., 1 mapa, pl., rys.; 24 cm. – (Arboretum
Bolestraszyce; z. 3)
Tekst częśc. ros.
Bibliogr. przy ref.
Zawiera m. in.: Przekształcenia ogrodu dworskiego w Bolestraszycach do celów naukowo-
223
dydaktycznych / J. Piórecki. Zapiski z dziejów
ogrodów małopolskich: Ogrody w Krasiczynie,
Pełkiniach, Zarzeczu i Łańcucie / J. Piórecki. Majątki Fredrów w Ziemi Przemyskiej / Urszula Olbromska.
Ośro dek B ad awczo-R ozwoj ow y
Maszy n Z iemnych i Transp or tow ych
w St a lowej Woli, woj. t ar nobrzesk ie
3798. (dog): Stalowowolski OBR ma dwadzieścia lat. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 40 s. 8, il.
3799. (jam): Wielka feta. Nowiny 1995 nr
189 s. 4.
3800. KARDASZ RYSZARD: Akademicka
prywatyzacja. Rozm. Andrzej Capiga. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 4 s. 1, 4, portr.
3801. KARDASZ RYSZARD: Regionalny interes. Rozm. Jerzy Mielniczuk. Nowiny
1995 nr 242 dod. Biznes nr 49 s. IV, il.
Towarzyst wo Przyj aciół Nau k
w Przemyślu
3802. MARKIN ALEKSANDER: W oparach pizzy czyli rzecz o przemyskiej bibliotece TPN. Pogranicze 1995 nr 7 s. 1, il.
3802a. TOWARZYSTWO Przyjaciół Nauk
w Przemyślu w latach 1994–1995. Informacje
o stanie Towarzystwa i działalności Zarządu w
okresie od 1 maja 1994 do 31 marca 1995 r.,
propozycje do planu pracy w kolejnym roku
kadencji oraz inne materiały przygotowane na
doroczne Plenarne Zebranie Sprawozdawcze
Członków TPN w Przemyślu, w dniu 8 kwietnia 1995 r. / (Zestawił Zdzisław Budzyński).
– Przemyśl, 1995 Wydaw. Nauk TPN 8°. – s.
24. – (Miscellanea; nr 6)
¡
3803. zz: Jubileusz TPN w Przemyślu. Pogranicze 1995 nr 18 s. 9.
3804. zz: TPN – największy wydawca w
województwie. Pogranicze 1995 nr 49 s. 9.
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w
Przemyślu zob. też poz. 105
224
Ta r n o b r z e s k i e
To w a r z y s t w o
H i s t o r y c z n e zob. też poz. 130
Towarzyst wo Nau kowe Sandomiersk ie zob. poz. 162
N a u k a zob. też 2, 2148, 2154, 3869
6. SZKOLNICTWO WYŻSZE
I POMATURALNE
3805. (Ad): Jak budować, aby nie przeholować? Nowiny 1995 nr 39 s. 1–2.
Projekt powołania Uniwersytetu w Rzeszowie.
3806. AG: Do kolegium jak na studia. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 156 s. 2, rys.
Nauczycielskie kolegia w woj. krośnieńskim.
3807. (Ag): Uniwersytet w Rzeszowie? Pogranicze 1995 nr 50 s. 3.
Projekt utworzenia Uniwersytetu Małopolskiego w Rzeszowie.
3808. (ASK): „Millerówka” w „Kruczkówce”. Dz. Pol. 1995 nr 229 s. 18.
Nowa siedziba Policealnej Szkoły Pracowników
Służb Socjalnych w Rzeszowie.
3809. (ASK): Uniwersytet w 2000 roku. Dz.
Pol. 1995 nr 128 s. 20.
Projekt powstania uniwersytetu w Rzeszowie.
3810. ADAMSKI ANTONI: Ważna rocznica, ważna uczelnia. Nowiny 1995 nr 22 s. 3.
M. in. dotyczy powołania uniwersytetu w Rzeszowie.
3811. BAJORSKI BOGDAN: Pierwszy krok.
Rozm. Wojciech Malicki. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr
28 s. 1, 4, il. * (wel): Szkoła wyższa w Tarnobrzegu? Nowiny 1995 nr 118 s. 1.
Projekt utworzenia trzyletniej Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Tarnobrzegu.
3812. BORZĘCKI JAN ADAM: Sandomierska uczelnia przed startem. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 27 s. 7.
Dotyczy powstania uczelni wyższej w Sandomierzu.
3813. (dm): Zrobić dobre wrażenie. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 97 s. 1.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 99 s. 22, il.
Projekt powołania uniwersytetu w Rzeszowie.
3814. GOEBEL KAZIMIERZ: Nie na skróty. Rozm. Andrzej Piątek. Nowiny 1995 nr
215 s. 6, portr.
Projekt utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie.
3815. INWESTOWANIE w awans. Oprac.
(ap). Nowiny 1995 nr 208 s. 6.
Podyplomowe Studium Menedżerskie SGH w
Rzeszowie.
3816. (koz): Akademia Sandomierska coraz
bliżej. Nowiny 1995 nr 44 s. 3. * koz: Sandomierz polską Getyngą? Tamże nr 56 s. 1, 3.
Plan powołania uczelni. Woj. tarnobrzeskie.
KRZANOWSKI A.: Kształcenie nauczycieli = poz. 3736
3817. KWITOWSKA KATARZYNA: Spragnieni wiedzy. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 225
s. 2.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie.
3818. (mra), BURZMIŃSKI WACŁAW: Licencjat z Przemyśla, menadżer z Jasła. Nowiny
1995 nr 114 s. 1–2.
Projekt utworzenia uczelni w Jaśle, woj. krośnieńskie, i w Przemyślu.
3819. MAJKA DANUTA: Gronostaje niezgody. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 156 wkładka s. 1, rys.
Projekt utworzenia uniwersytetu w Rzeszowie.
3820. MAJKA DANUTA: Wylęgarnia kadr
gospodarczych. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
216 s. 6, il. * CZACHARA MARIO MIŁOSZ:
Przywiązani do szkoły. Tamże nr 220 s. 2.
3822. MĘKARSKA DANUTA: Uniwersytet w Sanoku. Raj 1995 nr 10 s. 29.
Powszechny Uniwersytet Wiedzy Ekologicznej.
Woj. krośnieńskie.
3823. MOŁOŃ WANDA: Student biedny.
Nowiny 1995 nr 208 s. 6, il.
Filia Akademii Rolniczej w Rzeszowie.
3824. ORŁOWSKA BEATA: Rośnie pęd do
wiedzy. Nowiny 1995 nr 196 s. 6, il.
Uczelnie wyższe w woj. tarnobrzeskim.
3825. (r): Wyższa uczelnia w Nisku. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 44 s. 4.
Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Woj. tarnobrzeskie.
3826. ROM: Uniwersytet Ludowy w Oleszycach. Pogranicze 1995 nr 27 s. 9, il.
Woj. przemyskie.
3827. SZELIGA ZDZISŁAW: Narodziny
uczelni. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 296 s.
1. * (wab): Powołali uczelnię. Nowiny 1995
nr 247 s. 2.
Powołanie Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu.
3828. TWARDOWSKI JÓZEF: Nauka bez
pieniędzy. Nowiny 1995 nr 196 s. 6.
Uczelnie w Rzeszowie.
3829. TWARDOWSKI JÓZEF: Szacowne
mury. Nowiny 1995 nr 215 s. 6, il.
Baza dydaktyczno-socjalna uczelni w Rzeszowie.
3830. (wab): Przymiarki do wyższej uczelni. Nowiny 1995 nr 50 s. 4.
Przemyśl.
3821. MAŁEK A[DAM]: Uczelnie samorządowe. Nowiny 1995 nr 118 s. 12. * WARZOCHA ADAM: Przemyśl na indeksie.
Tamże nr 145 s. 4.
3831. (wel): Brakuje tylko podpisu. Nowiny 1995 nr 140 s. 1, 3. – Polem. KŁAK CZESŁAW: Nierzetelna informacja. Nowiny 1995
nr 144 s. 3. – Odp. ŚWIDER PIOTR: Ten sam
błąd. Tamże. – Polem. SOWA KAZIMIERZ
Z.: Ten sam błąd? Nowiny 1995 nr 147 s. 3.
– Odp. Świder P.: Szanowny Panie Rektorze.
Tamże.
Plany utworzenia w Przemyślu Wyższej Szkoły
Administracji i Zarządzania.
Dotyczy tworzenia szkoły wyższej w Sandomierzu.
Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenia
Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie.
225
3832. WARZOCHA ADAM: Badanie Fundacji. Nowiny 1995 nr 84 s. 4, rys.
Fundacja Rozwoju Ośrodka Akademickiego w
Rzeszowie.
3833. WARZOCHA ADAM: Ku pożytkowi potomnych. Nowiny 1995 nr 91 s. 4, rys.
Projekt powołania uniwersytetu w Rzeszowie.
3834. WARZOCHA ADAM: Towarzystwo
Uniwersyteckie. Nowiny 1995 nr 225 s. 3.
Także: Trybuna 1995 nr 271 s. 12.
Powołanie Towarzystwa Uniwersyteckiego w
Rzeszowie.
Państ wowe Pomatura lne Studium
Animatorów Ku ltur y i Bibliotekarzy
w Krośnie
3835. FARAJEWICZ GRAŻYNA: Region
w pracach dyplomowych. Kur. Podkarp. 1995
nr 24 s. 3.
3836. TULIK JAN: Animacja wkracza.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 86 s. 2.
Polite chni ka Rzeszowska
im. I. Łu kasie w icza
3837. (ASK): Co lata nad Rzeszowem? Dz.
Pol. 1995 nr 199 s. 18, il.
Dotyczy Aeroklubu Rzeszowskiego i Ośrodka
Kształcenia Lotniczego przy Politechnice Rzeszowskiej.
3838. DZIŚ i jutro elektroniki, elektrotechniki i informatyki w regionie: sesja naukowo-techniczna / oprac. i przygot. do dr.
Kazimierz Buczek. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, [1995].
– 119 s.: 1 pl., 1 wykr.; 24 cm
30-lecie Wydziału Elektrycznego PR 1965–1995.
Bibliogr. s. 95–96.
GAZETA Politechniki = poz. 40
3840. HAJNOSZ IWONA: Piloci bez spadochronów. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 156
wkładka s. I.
Wydział lotnictwa.
3841. INFORMATOR jubileuszowy: [30lecie Wydziału Elektrycznego Politechniki
Rzeszowskiej: 1965–1995] / oprac. i przygot.
do druku Kazimierz Buczek. – Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,
1995. – 48 s.; 24 cm
3842. KŁAK-ZARZECKA EWA: „Gaudaemus” po raz pierwszy. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 220 s. 2.
Wydział zamiejscowy Politechniki Rzeszowskiej w Jarosławiu, woj. przemyskie.
3843. KOPACZ STANISŁAW: Krótka historia Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej (1963–1994). Zesz. Nauk.
PRzesz. Chemia 1995 z. 12 s. 5–7.
3844. KOPECKI HENRYK: Tropami „Belfegora”. Rozm. Stanisław Siwak. Nowiny 1995
nr 92 s. 7.
Zakłady lotnicze w woj. rzeszowskim i kształcenie pilotów na uczelni.
3845. MAJKA DANUTA: Punktowanie
naukowców. Dz. Pol. 1995 nr 22 s. 9.
3846. OCZOŚ KAZIMIERZ: Nowy profil.
Rozm. Andrzej Piątek. Nowiny 1995 nr 208
s. 6, portr.
3847. OCZOŚ KAZIMIERZ E.: Nie handluję żywym towarem. Rozm. Marek Szenborn, Danuta Majka. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 145 s. 5, il.
3848. PLANY programy studiów: informator / oprac. Kazimierz Buczek. – Rzeszów:
Politechnika Rzeszowska. – 80 s.; 24 cm
Dotyczy Wydziału Elektrycznego.
3839. (EMP): Jak przekształcić? Dz. Pol.
1995 nr 134 s. 18.
3849. PRZEPIÓRA ROMAN: Dorównały
orłom. Nowiny 1995 nr 48 s. 3, il.
Konferencja naukowa nt. przekształceń własnościowych.
Kobiety, które ukończyły Ośrodek Szkolenia
Personelu Lotniczego w Rzeszowie.
226
3850. PRZEPIÓRA ROMAN: 85 years of
tradition. Rzeszów – the centre of civil aviation education. Welcome to Rzeszów, Krosno,
Przemyśl, Tarnobrzeg 1995 nr 1 s. 8, il.
Dotyczy kształcenia pilotów w Rzeszowie.
3851. SIWAK STANISŁAW: Nie kupujcie
„Robinsona”! Nowiny 1995 nr 83 s. 3, il.
Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki
Rzeszowskiej.
3852. ŻMICHORSKA-GOTFRYD ANNA,
HANECZKOWSKI MACIEJ: Włodzimierz
Szlezynger: 45-lecie działalności naukowej
i dydaktycznej. Zesz. Nauk. PRzesz. Chemia
1995 z. 13 s. 7–9, portr.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 251 s. 24.
3857. BORZĘCKI JAN ADAM: Studiować
w Sandomierzu. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 12 s.
1, 5, il.
3858. BORZĘCKI JAN ADAM: Uczelnia,
giełda, targowisko. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 22
s. 6.
3859. KREMPF ZBIGNIEW: 250 lat w szybkim czasie. Nowiny 1995 nr 81 s. 6.
3860. ORŁOWSKA BEATA: Niemieckie
wzorce. Nowiny 1995 nr 161 s. 10, il.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 168 s. 20.
Politechnika Rzeszowska im.
I . Ł u k a s i e w i c z a zob. też poz. 152–57
3861. SZYMAŃSKI JÓZEF: Gaudeamus w
Sandomierzu. Rozm. Jan A[dam] Borzęcki.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 23 s. 4, portr.
Uniwersytet Mar ii
Cur ie-Skło dowsk iej.
Fi li a w Rzeszow ie
3862. SZYMAŃSKI JÓZEF: Sandomierz
w pełni zasługuje na to, by stać się ośrodkiem
akademickim z prawdziwego zdarzenia. Rozm.
Józef Ścibor. Zesz. Sand. 1995 nr 2 s. 387.
3853. KLIMCZAK JOANNA: Studenci w
przedszkolu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 27
s. 2, il.
3863. (WIR): Studium Generale Sandomieriense. Dz. Pol. 1995 nr 68 s. 2.
Pozyskanie budynku.
3854. ZIĘBA-ZAŁUCKA HALINA: Testy
nie były najłatwiejsze. Rozm. Stanisław Sowa.
Nowiny 1995 nr 130 s. 3.
Wydział Prawa i Administracji.
Uniwersytet Mar ii Cur ie-Skło dow sk iej. Fi li a w Rzeszow ie zob. też poz.
110, 116–17
Wyższa Szkoła
Humanist yczno-Przy ro dnicza
w Sandomierzu,
woj. t ar nobrzesk ie
3855. BORZĘCKI JAN ADAM: Czyżby
falstart sandomierskiej uczelni? Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 45 s. 9.
3856. BORZĘCKI JAN ADAM: Jest Sandomierska Alma Mater! Tyg. Nadwiśl. 1995
nr 49 s. 1, 4, il.
3864. ZATORSKI RYSZARD: Sandomierz
akademicki? Trybuna 1995 nr 85 s. 12.
Także: Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 14 s. 1, 7.
Wyższa Szkoła Pe d agog iczna
w Rzeszow ie
3865. (Ad): Podwieszane sufity. Nowiny
1995 nr 84 s. 1–2. – Polem. PIETRZAK HENRYK: Frustracje pana AD. Tamże nr 90 s. 3. –
Odp. ADAMSKI ANTONI: Od autora. Tamże. – Polem. PIETRZAK H.: Dobro publiczne
ponad podziałami. Nowiny 1995 nr 101 s. 3.
3866. (ap): Jubileusz prof. Józefa Półćwiartka. Nowiny 1995 nr 245 s. 6, il.
Pracownik naukowy.
3867. BUDZYŃSKI ZDZISŁAW: Profesor
Józef Półćwiartek. Zesz. Nauk. WSP Rzesz.
Hist. 1995 z. 5 s. 7–11.
Sylwetka pracownika naukowego.
227
3868. CZARNOTA MIROSŁAWA, NIEWOLAK-KRZYWDA ANNA: Trzydzieści
lat polonistyki rzeszowskiej. Głos Rzeszowa
1995 nr 12 s. 7.
Instytut Filologii Polskiej.
3869. HORBOWSKI ADAM: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy
rozwoju i wychowania dziecka wiejskiego”, Rzeszów 16–17 listopada 1993 r. Zesz.
Nauk. WSP Rzesz. Pedag. i Psychol. 1994 z.
2 s. 183–184.
3870. KŁAK CZESŁAW: WSP rozważania
rocznicowe. Nowiny 1995 nr 196 s. 6, il.
3871. KONIECZNY GRZEGORZ: Studiować w Polsce. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 119
s. 3, rys.
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców.
3872. KOWAL PAWEŁ R.: Polska w nagrodę. Głos Rzeszowa 1995 nr 5 s. 12.
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców.
3873. SOWA KAZIMIERZ Z.: Egzotyczne
partnerstwo. Rozm. Andrzej Piątek. Nowiny
1995 nr 63 s. 3, il.
Współpraca z uczelnią brazylijską.
3874. SOWA KAZIMIERZ [Z.]: Sposób
na budowanie prestiżu uczelni. Rozm. Iwona Hajnosz. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 134
s. 4, il.
Wyższe S eminar ium D uchow ne
w Przemyślu
3878. BASTA JAN: Seminarium czy szkoła
rolnicza: konflikt wokół Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu 1965–1966.
Rocz. Hist.-Arch. 1995 t. 10 s. 187–195.
3879. HARĘZGA STANISŁAW: Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium
Duchownego i Instytutu Teologicznego w
Przemyślu za rok akademicki 1993/94. Premis. Christ. 1995 t. 6 s. 175–182.
3880. HARĘZGA STANISŁAW: Życie liturgiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Premis. Christ. 1995 t. 6 s.
115–125, bibliogr.
3881. PRÓBA odwołania ks. Michała Jastrzębskiego z funkcji rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. [Wyd.]
Jan Basta. Stud. Rzesz. 1995 t. 2 s. 202–210.
Dokumenty z XI–XII 1966 r.
Wyższe S eminar ium D uchow ne
w Rzeszow ie
3882. GARBARZ ANDRZEJ: Sprawozdanie z działalności Instytutu Teologicznego w
Rzeszowie. Resov. Sac. 1995 nr 2 s. 225–229.
Dotyczy zorganizowania przez uczelnię Kongresu Historyków Wsi i Ruchu Ludowego.
3883. GARBARZ ANDRZEJ: Z pracy Instytutu Teologicznego w Rzeszowie. Zwiastowanie 1995 nr 2 s. 78–80.
3875. SOWA KAZIMIERZ Z.: Uniwersytet w ciągu dwóch lat. Rozm. Andrzej Piątek.
Nowiny 1995 nr 235 s. 6, il.
Szkolnic t wo w yższe zob. też poz. 127,
4084, 4328, 4336, 4482, 5319, 5321
3876. WOLNY KAZIMIERZ: Jubileusz profesora. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 298 s. 3.
7. SZKOLNICTWO PODSTAWOWE
I ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Sylwetka prof. Józefa Półćwiartka.
3877. ZATORSKI RYSZARD: Laserowe
ambicje. Trybuna 1995 nr 272 s. 16.
Instytut Techniki.
Wyższa Szkoła Pe d agog iczna w
Rzeszow ie zob. też poz. 2, 158–61, 5296
228
a) Szkolnictwo podstawowe
3884. (Ad): Budować szybko i oszczędnie.
Nowiny 1995 nr 95 s. 8, il.
Budowa Szkoły Podstawowej w Lutczy i Konieczkowej, woj. rzeszowskie.
3885. (am): Niewygodna szkoła. Nowiny
1995 nr 249 s. 4.
Szkoła Społeczna nr 2 w Rzeszowie.
3886. (and): Szkoła w Łące. Nowiny 1995
nr 219 s. 4, il.; nr 222 s. 8, il.
Szkoła Podstawowa w Łące, woj. rzeszowskie.
3887. (ASK): Nadal dwa oddziały. Dz. Pol.
1995 nr 215 s. 24. * MATUSZ JÓZEF F., MAŁEK ADAM: Rodzice zaprotestowali. Nowiny 1995 nr 179 s. 4, il.
Szkoła Podstawowa w Czudcu, woj. rzeszowskie.
3888. ADAMSKI ANTONI: Wyróżnić i wyrzucić. Nowiny 1995 nr 120 s. 5.
Dotyczy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w
Ropczycach, woj. rzeszowskie.
3889. BAK JULIAN: Młodzież już się rozumie. Rozm. Jacek Szczepański, Rafał Degiel.
Polis 1995 nr 6 s. 63–65.
Szkoła Podstawowa im. Markiana Szaszkiewicza w Przemyślu z rozszerzonym językiem ukraińskim.
3890. BATA ARTUR: Sprawiedliwość w
Roztokach. Tyg. Kroś. 1995 nr 12 s. 4. * GORCZYCA ANNA: Finał kontroli w podstawówce. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 58 s. 1.
Szkoła Podstawowa w Roztokach, woj. krośnieńskie.
3891. BEDNARCZYK ANTONI: Do odważnych świat należy. Rozm. Andrzej Capiga. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 8 s. 6, portr.
Wójt gminy Bojanów, woj. tarnobrzeskie, na temat szkolnictwa podstawowego na terenie gminy.
3892. BOBULA MARIUSZ: W Miechocinie będzie szkoła. Słowo 1995 nr 29 s. 8.
Zmiana decyzji o likwidacji szkoły podstawowej w Miechocinie, dzielnicy Tarnobrzega.
3893. BOROWIEC W[ŁADYSŁAW]: Przekazać pasje. Nowiny 1995 nr 109 s. 3, il.
Szkoła Podstawowa w Budziwoju, woj. rzeszowskie.
3894. BORYSŁAWSKI ROMUALD: „Szesnastka” integruje. Pogranicze 1995 nr 14 s. 4, il.
Szkoła Podstawowa nr 16 w Przemyślu.
3895. BORZĘCKI JAN ADAM: Nowe sale
gimnastyczne. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 43 s. 8, il.
Szkoła Podstawowa w Łoniowie, woj. tarnobrzeskie.
3896. BORZĘCKI JAN ADAM: Szkoła elementarnego myślenia. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr
17 s. 6.
Szkoła Podstawowa w Głazowie, woj. tarnobrzeskie.
3897. BORZĘCKI JAN ADAM: Szkoła interesu. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 9 s. 8, il.
Budowa szkoły w Pliskowoli, woj. tarnobrzeskie.
3898. CAPIGA ANDRZEJ: Nauczycielski
samorząd. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 20 s. 6. *
SUROWANIEC ZDZISŁAW: Lekcja histerii.
Wieści 1995 nr 49 s. 3.
Szkoła Podstawowa w Majdanie Golczańskim,
woj. tarnobrzeskie.
(dn): Czyim kosztem? = poz. 3246
3899. (dn): Szkoła raz na wiek. Nowe Podkarp. 1995 nr 48 s. 8, rys.
Budowa nowej szkoły w Sitnicy, woj. krośnieńskie.
3900. DELMANOWICZ DARIUSZ: Zbyt
długa lekcja. Życie Przemys. 1995 nr 62 s. 4, il.
Szkoła w Rybotyczach, woj. przemyskie.
3901. E.K.: Jak budować to tylko w Porażu!
Nowe Podkarp. 1995 nr 47 s. 8.
Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej, woj. krośnieńskie.
3902. GOLA ZBIGNIEW: Jubileusz 100-lecia
Szkoły Podstawowej w Jabłonce. Aspekt 1995 nr
1 s. 4, il.
Woj. krośnieńskie.
3903. GORCZYCA ANNA: Duża hala za
dwa lata. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 296 s. 1.
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 9 w Krośnie.
3904. (hł): Komfort w Racławówce. Nowiny 1995 nr 169 s. 1, 3, il.
Dotyczy szkoły podstawowej w Racławówce,
woj. rzeszowskie.
229
3905. HAJNOSZ IWONA: Dura lex, sed
lex. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 47 s. 2.
Konflikt w Szkole Podstawowej w Wólce Podleśnej, woj. rzeszowskie.
3906. HRYŃKIW OLGA: Znaleźć winnego. Życie Przemys. 1995 nr 58 s. 5, rys.
Szkoła w Nowym Siole, woj. przemyskie.
3907. (Jas.): Nowa sala dla Kołłątaja. Życie
Przemys. 1995 nr 7 s. 5, il.
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Przeworsku, woj. przemyskie.
3908. (jsl): Strajk w szkole. Kur. Podkarp.
1995 nr 7 s. 1, 4. – Polem. R.R.: Kilka pytań...
Tamże nr 10 s. 5.
Ogródek ekologiczny przy Szkole Podstawowej
nr 23 w Rzeszowie.
3915. MOŁOŃ WANDA: Wójt wpuścił.
Nowiny 1995 nr 139 s. 8.
Organizacja szkół w Kielanówce i Przybyszówce, woj.rzeszowskie.
3916. MOŁOŃ WANDA: Z każdego komina. Nowiny 1995 nr 16 s. 3, il.
Otwarcie nowej szkoły w Tuczempach, woj.
przemyskie.
OCALIĆ od zapomnienia = poz. 958
3917. (NIC): Cud św. Jana Kantego. Dz.
Pol. 1995 nr 122 s. 20.
Konflikt w Szkole Podstawowej w Roztokach,
woj. krośnieńskie.
Remont i rozbudowa szkoły podstawowej we
Wrocance, woj. krośnieńskie.
3909. (kot): Czekanie na szkołę. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 23 s. 3.
3918. (piw): Szkoła, jak nowa. Nowiny 1995
nr 197 s. 12.
Budowa nowej szkoły w Wilczycach, woj. tarnobrzeskie.
3910. KĘPA JOLANTA: Bez stresu. Głos
Naucz. 1995 nr 23 s. 7.
Program autorski zastosowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Staszowie, woj. tarnobrzeskie.
3911. KLIMCZAK JOANNA: Integracja ze
sprawnymi inaczej. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
142 s. 3.
Szkoła Podstawowa nr 22 w Rzeszowie.
3912. KOWAL PAWEŁ R.: Wobec własnej
historii. Głos Rzeszowa 1995 nr 1 wkładka s.
VI, il.
Szkoła Podstawowa nr 11 w Rzeszowie.
3913. KWIATKOWSKI JAROMIR: „Nowa
Wspólnota” – miniszkoła w szkole. Nowiny
1995 nr 126 s. 6. * SZENBORN MAREK:
Ptaki ciernistych prawd. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 23 s. 1, il.
Także: Ład 1995 nr 36 dod. Ład w szkole s. III.
Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie.
MACH A.: Cała para w kanał = poz. 2579
3914. MOŁOŃ WANDA: Lubczyk w edukacji. Nowiny 1995 nr 207 s. 3, il.
230
Szkoła Podstawowa z Zarzeczu, woj. rzeszowskie.
3919. PIETRYKA MARIAN: Nie tylko klasa, tablica i kreda. Rozm. Włodzimierz Rudolf. Dz. Pol. 1995 nr 83 s. 26.
Szkoła Podstawowa nr 35 w Rzeszowie.
3920. PLĘS ANDRZEJ: Gimnastyka przez
miedzę. Nowiny 1995 nr 208 s. 10.
Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie.
3921. (r): Prawie pięć arów luksusu. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 50 s. 3, il.
Nowa sala sportowa w Szkole Podstawowej w
Zbydniowie, woj. tarnobrzeskie.
3922. R.M.: Dla dobra dziecka? Nowe Podkarp. 1995 nr 28 s. 1, 6. – Polem. MALINOWSKI JAN: Dla dobra dyrektora? Tamże nr 29
s. 6.
Dotyczy Jana Winiarskiego dyrektora Szkoły
Podstawowej w Miejscu Piastowym, woj. krośnieńskim.
3923. R.M.: Nie lubię takiej szkoły.
Nowe Podkarp. 1995 nr 15 s. 9. – Polem.
FRYC STANISŁAW: W zwarciu. Tamże
nr 40 s. 6.
Szkoła Podstawowa w Roztokach, woj. krośnieńskie.
3924. (rak): Moda na sport – Bircza. Życie
Przemys. 1995 nr 7 s. 12, il.
Szkolnic t wo p o dst awowe zob. też
poz. 58, 2669, 4199, 4223
XIV Gminne Zimowe Igrzyska rekreacyjnosportowe młodzieży szkół podstawowych. Woj.
przemyskie.
b) Szkolnictwo średnie
3925. SKANDALICZNA nagonka. Pogranicze 1995 nr 1 s. 12.
Konflikt w Szkole Podstawowej nr 3 w Przemyślu.
3926. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Szkoła na szóstkę. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 3
s. 8, il.
Szkoła Podstawowa w Połańcu, woj. tarnobrzeskie.
SZADO A.: Na gminny garnuszek = poz.
839
3927. SZKOŁA w Lutowiskach. Nowe Podkarp. 1995 nr 23 s. 3.
Budowa szkoły podstawowej. Woj. krośnieńskie.
3928. TOMCZYK MAREK: Bieda z nędzą.
Nowiny 1995 nr 209 s. 4, il.
Szkoła Podstawowa w Łukawicy, woj. przemyskie.
3929. (WP): Szkoła – stulatka. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 22 s. 8, il.
Szkoła Podstawowa w Dębie, woj. tarnobrzeskie.
3930. Wib: Wielkie święto w Wielkich
Oczach. Życie Przemys. 1995 nr 52 s. 5.
Dotyczy otwarcia nowej szkoły podstawowej w
Wielkich Oczach, woj. przemyskie.
3931. ZIELIŃSKI WIESŁAW: O najstarszej
szkole w regionie. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
105 s. 3, il.
Szkoła Podstawowa w Borowej, woj. rzeszowskie.
3932. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Sportowa
szkoła. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 28 s. 2, il.
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego we
Frysztaku, woj. rzeszowskie.
3933. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Sukcesy Głogowa. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 144 s. 3, il.
Sukcesy sportowe w Szkole Podstawowej w
Głogowie Małopolskim, woj. rzeszowskie.
3934. ŻAK ZBIGNIEW: Nowa szkoła w
Fredropolu. Aspekt 1995 nr 3 s. 6.
Woj. przemyskie
3935. ANTONI Bieżanek – powojenny dyrektor Żeromskiego [Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Staszowie] / Maciej
A. Zarębski. – [Staszów], 1995; il.; 30 cm
Składanka.
3935a. BOROWIEC WŁADYSŁAW: Tracy
robi pierogas. Nowiny 1995 nr 250 s. 4, il. *
GORDON TRACY: Nigdy nie widziałam
śniegu. Rozm. Mariusz Andres. Panorama
1995 nr 50 s. 22, il.
Wolontariuszka ucząca języka angielskiego w
LO w Błażowej, woj. rzeszowskie.
3936. BORZĘCKI J[ACEK]: Liceum ukraińskie w Przemyślu. Nowiny 1995 nr 69 s. 2.
Przemyśl.
3937. (ewg): Twarda szkoła planowania.
Nowiny 1995 nr 127 s. 2.
Budowa nowej szkoły średniej w Krośnie.
3938. GORCZYCA ANNA: Spotkanie posłów w liceum. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 286
s. 2.
I LO w Jaśle, woj. rzeszowskie.
3939. GRZYB ANDRZEJ: Rzeszów 1995
– Syndey 2000. Rozm. Marek Kruczek. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 220 s. 4, il.
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie.
3940. JANAS ANDRZEJ: Co ma Żołynia
do Ameryki. Nowiny 1995 nr 127 s. 6.
Liceum Ogólnokształcące w Żołyni, woj. rzeszowskie.
3941. KORYL JANUSZ: Do dyrektora II
LO. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 120 s. 2.
Rzeszów.
3942. KREMPF ZBIGNIEW: Już pół wieku...? Nowiny 1995 nr 197 s. 4, il.
Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie Młp.,
woj. rzeszowskie.
231
3943. LICEUM Ogólnokształcące Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w
Rzeszowie: informator. – Rzeszów, 1995. – 9
s.: il.; 21 cm
3944. MAJKA DANUTA: Za co płacili rodzice? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 77 s. 3.
Spór o lekcje informatyki w V LO w Rzeszowie.
3945. MOŁOŃ WANDA: Złote wspominanie. Nowiny 1995 nr 83 s. 4. * TAŻ: Powrót
do korzeni. Tamże nr 89 s. 6, il.
50 lat Liceum Ogólnokształcącego w Czudcu,
woj. rzeszowskie.
3946. oh: Buda na medal. Życie Przemys.
1995 nr 64 s. 5, il.
Zespół Szkół im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu, woj. przemyskie.
3947. PĘKALA MAREK: Krótki kurs informatyki pedagogicznej. Nowiny 1995 nr 71
s. 6, rys. – Polem. KURP JAN: Krótki kurs
informatyki pedagogicznej – polemicznie.
Tamże nr 92 s. 4. – Odp. PĘKALA M.: Od
autora. Tamże.
Konflikt w V LO w Rzeszowie.
3948. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Gimnazjum
i Liceum w Zaklikowie: pamiątka I Zjazdu
wszystkich roczników absolwentów na uroczystość nadania imienia i poświęcenia sztandaru szkoły / [materiały zebrała i oprac. Bogumiła Wołoszyn]. – [Sandomierz: Wydaw.
Diecezjalne]; Zaklików: na zlec. Komitetu Organizacyjnego Obchodów 50-lecia GiL, 1995.
– 152 s.: 2 faks., fot., 2 nuty, portr.; 21 cm
Bibliogr. s. 152
3949. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Liceum
Ogólnokształcącego im[ienia] Adama Mickiewicza w Żołyni: 1945–1995 / [materiał
zebrała i całość oprac. Anna Burghardt].
– Żołynia: Komitet Obchodów 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, 1995. – 386 s., [1] k. tabl. kolor.: faks.,
fot., 2 mapy, portr.; 25 cm
Bibliogr. s. 383
Zawiera: Od autora / A. Burghardt. Wprowadzenie / Stefan Natoński. Rys geograficzno-historyczny miejscowości Żołynia / Janina KazakWawrzaszek, A. Burghardt. Zalążki szkolnictwa w
232
Żołyni / A. Burghardt, Maria Puzio. Wspomnienie
autora „Cień Ojca” [Mieszkańcy Żołyni zamordowani w Katyniu] / A. Burghardt. Tajne nauczanie
w okresie okupacji hitlerowskiej / A. Burghardt.
Krótkie wspomnienie z 1943 r. / Danuta Dąbrowska-Pauch. Wspomnienia uczennicy Tajnego Nauczania / Zofia Mach-Sadecka. Rola mistrza w
wychowaniu kadr naukowych [Wspomnienia] /
Leon Leja. Prywatne Gimnazjum i Liceum GRN
w Żołyni / A. Burghardt, Helena Bąk. Wspomnienie: „Od ochronki do uniwersytetu” / Helena Turosz-Bąk. Upaństwowienie szkoły średniej i dalsze
jej losy / Kunegunda Sierant. Koncepcja budowy
gmachu LO i jej realizacja. Otwarcie nowego budynku / K. Sierant. Wspomnienia z okazji Jubileuszu 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Żołyni
/ Stanisław Kumik. Stan organizacyjny Liceum w
latach 1974–1994 / K. Sierant, J. Kazak, Bogusława
Stolarczyk. Kadra pedagogiczna / A. Burghardt.
Kierownictwo liceum. Sylwetki dyrektorów i ich
zastępców. Kierowictwo internatu. Zasłużeni Profesorowie Liceum Ogólnokształcącego w Żołyni
w latach 1950–1990. Uczniowie, skład socjalny,
krótka charakterystyka młodzieży oraz organizacji
młodzieżowych / A. Burghardt. Obchody 35-lecia
LO I. Zjazd Absolwentów / A. Burghardt. Nadanie
Liceum Ogólnokształcącemu w Żołyni imienia
i sztandaru / J. Kazak, A. Burghardt. Wspomnienia. Z sentymentem o pracy w Żołyni / Anna
Kulpaczuńska-Tkacz. Byłem uczniem moich rodziców / Andrzej Burghardt. Moja nowa szkoła /
Katarzyna Pelc. Lubię, gdy obiad smakuje. Wspomnienia mistrza szkolnej kuchni / Zofia Babiarz.
Moja działalność w Komitecie Rodzicielskim
LO / Stanisława Jucha. Wzrastali w tej w szkole / A. Burghardt. Sport – barwne wspomnienia
i szara rzeczywistość / Janusz Buszta. Nauczyciele
i Uczniowie Roku Jubileuszowego / Maria Opałka,
A. Burghardt. Przygotowania w roku szkolnym
1993/94 do uroczystości jubileuszowych / A. Burghardt. Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego
w Żołyni w latach 1951–1994. Callendarium.
3950. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Liceum
Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana
w Tyczynie (1945–1995) / zesp. red. Małgorzata Budzisz i in. – Tyczyn: Liceum Ogólnokształcące, 1995. – 119, [2] s.: faks., il., port.;
23 cm
Bibliogr.
Zawiera: Przedstawiamy się / Wanda Wojciechowska. Tak rodziło się „chłopskie gimnazjum”
/ Małgorzata Chlebowska, Adam Skowroński. Czy
lata 1955–1971, to „złota szesnastka” w tyczyńskim liceum / Krystyna Kielar. Wiele rzeczy w
niewielu słowach [Lata 1971–77] / Maria Wawrzkowicz, Małgorzata Budzisz. W rzeczach wielkich
wystarczy choćby chcieć [1978–96] / M. Budzisz.
Szkoła we wspomnieniach i w nadziejach.
3951. SKALSKA JANINA: Wdzięczna pamięć. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 45 s. 8, il.
Liceum Ogólnokształcące w Zaklikowie, woj.
tarnobrzeskie.
3952. SOŁTYS WOJCIECH: Józef Stachowicz – twórca Rocznika Sanockiego. Rocz.
Sanoc. 1995 [t.] 7 s. 213–216, portr.
M. in. związki z Jaćmierzem i Sanokiem, woj.
krośnieńskie.
3953. UCZNIOWSKA dyscyplinarka. Nowiny 1995 nr 18 s. 1–2.
Szkolnictwo średnie w woj. południowowschodnich.
3954. ZŁOTEK MARIAN
50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Liceum Ogólnokształcącego w Czudcu / Marian Złotek.
– Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium
Duchownego, 1995. – 151, [1] s., XXXV s.
tabl.: il., fot.; 24 cm
3955. ŻYŁA JÓZEF: Złoty jubileusz Liceum Ogólnokształcącego w Kańczudze. Aspekt 1995 nr 1 s. 4–5.
Woj. przemyskie.
I L iceum Ogólnokszt ałc ące
w Ł ańc ucie, woj. rzeszowsk ie
3956. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Tradycje i osiągnięcia. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
292 s. 2.
3957. (gra): Bunt uczniów. Kur. Pol. 1995
nr 20 s. 1, il.
3958. GUBERNAT ANDRZEJ: Fajna buda.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 21 s. 1, il. – Polem.
SOJA MAREK: Kurator odpowiada. Tamże
nr 26 s. 3.
Także: Trybuna 1995 nr 22 s. 17.
3959. MATUSZ JÓZEF F.: Embriony w sejfie. Sztand Młod. 1995 nr 76 s. 7, rys.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 84 s. 1, rys.; Expres. Wiecz. 1995 nr 86 s. 3; Dz. Pol. 1995 nr 86 s. 15.
3960. SZENBORN MAREK: MEN w akcji.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 23 s. 1, rys. – Polem. SOJA MAREK: Kurator odpowiada.
Tamże nr 26 s. 3.
3961. SZENBORN MAREK: Odwołanie w
planie. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 121 s. 1.
3962. SZENBORN MAREK, GUBERNAT
ANDRZEJ: Embriony w kasie. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 81 s. 1, rys.
Dotyczy eksponatów w pracowni szkolnej.
3963. SZENBORN MAREK, GUBERNAT
ANDRZEJ: Embriony w kasie pancernej.
Gaz. Wyb. 1995 nr 82 s. 4.
Pracownia biologiczna.
3964. SZENBORN MAREK, GUBERNAT
ANDRZEJ: Pro Kuratorium. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 17 s. 1, rys.
3965. (twa): Gra o dyrektora zakończona.
Nowiny 1995 nr 124 s. 3.
3966. TWARDOWSKI JÓZEF: Gra o dyrektora. Nowiny 1995 nr 103 s. 4.
Odwołanie dyrektora.
3967. Urban: Zgorszenie z formaliny. Nie
1995 nr 16 s. 2, rys.
Dotyczy eksponatów w pracowni biologicznej.
3968. WILCZAK JAGIENKA: Sporne szczątki. Polityka 1995 nr 22 s. 7, rys.
Dotyczy pomocy naukowych w gabinecie biologicznym.
3969. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Odziedziczona pasja. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 295 s. 4, il.
Sylwetka Krzysztofa Szczepaniaka prezesa Międzyszkolnego Klubu Sportowego.
I L iceum Ogólnokszt ałc ące
im. ks. St anisława Konarsk iego
w Rzeszow ie
3970. BEREŃ KRYSTYNA: Granitowa karta historii. Głos Rzeszowa 1995 nr 10 s. 8, il.
233
3971. (j): Liceum z tradycjami. Nowiny
1995 nr 95 s. 8.
3972. I [PIERWSZE] Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie / oprac.
Józef Świeboda. – Rzeszów, 1995: il.; 22 cm
Składanka.
3973. SPRAWOZDANIE Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Rzeszowie za rok szk. 1994/95 / red.
Ryszard Kisiel. – Rzeszów: Collegium Ressoviense, 1995. – 90, [3] s., [11] s. tabl.: fot.; 24
cm. – (Biblioteka „Collegium Ressoviense”;
Seria I; nr 13)
3974. TABLICA narodowych symboli. Dz.
Pol. 1995 nr 233 s. 22, il.
IV L iceum Ogólnokszt ałc ące
im. M. Kop er ni ka w Rzeszow ie
3975. IV [CZWARTE] Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Rzeszowie: 25
lat: 1970–1995. – Rzeszów: IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Rzeszowie,
1995. – 78, [1] s.: il.; 21 cm
Na okł. tyt.: 25 lat.
3976. KWIATKOWSKI JAROMIR: ... a „bezgrzesznych lat” żal. Nowiny 1995 nr 37 s. 12, il.
3977. LENIART JERZY: W krainie szyfrów.
Nowiny 1995 nr 5 s. 1–2.
Spotkanie uczniów z wybitnymi absolwentami
szkoły.
Szkolnic t wo ogólnokszt ałc ące zob.
też poz. 88, 4040
8. SZKOLNICTWO ZAWODOWE
3978. (Ad): Szkoła na bruk? Nowiny 1995
nr 72 s. 12.
Zespół Szkół Zawodowych w Rzeszowie przy
ul. Hoffmanowej.
3979. (BH): 406 wolnych miejsc. Dz. Pol.
1995 nr 175 s. 18.
Szkolnictwo zawodowe w woj. krośnieńskim.
234
3981. BORYSŁAWSKI ROMUALD: To już
50 lat szkolnictwa medycznego w Przemyślu.
Pogranicze 1995 nr 45 s. 3, il.
Zespół Szkół Medycznych w Przemyślu.
3982. (dn): Jubileusz Szkoły Rolniczej w
Trzcinicy. Nowe Podkarp. 1995 nr 40 s. 5, il.
Woj. krośnieńskie.
3983. GAJ TADEUSZ, MYJAK JÓZEF,
RODZEŃ TADEUSZ: 50 [Pięćdziesiąt] lat
Szkoły Rolniczej w Dzikowie-Tarnobrzegu: (od Liceum Gospodarstwa Wiejskiego
w Dzikowie do Zespołu Szkół Rolniczych
w Tarnobrzegu) / Tadeusz Gaj, Józef Myjak,
Tadeusz Rodzeń. – Dzików: „Myjakpress”,
1995. – 151 s.: fot., portr.; 21 cm
3984. KLIMCZAK JOANNA: Lekarze weterynarii kontra technicy, Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 87 s. 2.
Technikum Weterynaryjne w Trzcianie, woj.
rzeszowskie.
3985. KŁAK-ZARZECKA EWA: Szkoła rzemieślników. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 264 s. 4.
Utworzenie Centrum Szkolenia Zawodowego
w Jarosławiu, woj. przemyskie.
3986. KOT ANNA: Szkoła tolerancji. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 25 s. 3.
Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu,
woj. tarnobrzeskie.
3987. KRZANOWSKI ADAM: Stuleni
spadek. Głos Naucz. 1995 nr 31 s. 5.
Obchody 100-lecia Zakładów Kształcenia Nauczycieli w Krośnie oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej,
poświęconej „Pamięci profesorów i wychowanków”.
3988. ŁOKAJOWA HALINA: Klub „4H” w
Rzemieniu. Nowiny 1995 nr 213 s. 6, il.
Zespół Szkół Rolniczych w Rzemieniu, woj. rzeszowskie.
3989. MAŚLANKA JERZY: Urodziłem się
po południu. Rozm. Piotr Cyrek. Nowiny
1995 nr 79 s. 14, il.
Sylwetka dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie.
MEISSNER A.: Kształcenie nauczycieli w
liceach pedagogicznych w Polsce = poz. 3738
3990. NOWAK JÓZEF: Zespół Szkół Technicznych w Mielcu. Wiad. Hist. 1995 nr 2 dod.
Muzeum Szkolne nr 19 s. 28–30, bibliogr.
OCALIĆ od zapomnienia = poz. 958
OD handlówki do ekonomika = poz. 3741
3991. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Zespołu
Szkół Budownictwa Wodnego, Melioracji i
Weterynarii w Trzcianie k. Rzeszowa: złoty
jubileusz: 1945–1995 / zesp. red. Anna Dziedzic i in. – Trzciana: ZSBWMiW, 1995. – 159,
[1] s.: faks., fot.; 25 cm
Zawiera: Słowo wstępne / Józef Mieszkowicz.
Wprowadzenie / Bożena Kokoszka. Krótki rys historyczny miejscowości i dworu w Trzcianie k/ Rzeszowa / B. Kokoszka. Geneza powstania szkoły / B.
Kokoszka. Działalność dydaktyczno-wychowawcza
i organizatorska szkoły w latach 1945–1995 / B. Kokoszka. Historia budowy nowej szkoły / J. Mieszkowicz. Zespół Szkół w Roku Jubileuszu / Marian
Szumilas. Plan rozmiarów i struktury kształcenia
na lata 1995–2000 / J. Mieszkowicz. Kalendarium
ważniejszych wydarzeń życia szkoły / B. Kokoszka,
Jacek Szumilas, M. Szumilas. Nazwy i rodzaje szkół
w latach 1945–1995 w porządku chronologicznym
/ J. Szumilas, M. Szumilas. Wykaz imienny Rady
Kierowniczej w latach 1945–1995 / M. Szumilas.
Wykaz imienny nauczycieli w latach 1945–1995 /
M. Szumilas. Wykaz imienny pracowników ekonomiczno-administracyjnych i obsługowych w
latach 1945–1995 / J. Szumilas, M. Szumilas. Wykaz imienny nauczycieli ZSBWMiW w Roku Jubileuszu / A. Dziedzic, M. Szumilas. Wykaz imienny
pracowników
ekonomiczno-administracyjnych
i obsługowych ZSBWMiW w Roku Jubileuszu /
A. Dziedzic. Wykaz imienny pracowników, którzy
przepracowali w szkole ponad 25 lat / M. Szumilas.
Wykaz imienny absolwentów szkoły w latach 1947–
1994 wg. zasobów archiwum szkoły / J. Szumilas,
M. Szumilas. Wykaz imienny uczniów ZSBWMIW
w Roku Jubileuszu / A. Dziedzic. Wykaz imienny
uczniów klas maturalnych i kończących szkołę w
Roku Jubileuszu / A. Dziedzic. Wykaz laureatów
szczebla centralnego olimpiad, turniejów, konkursów i zawodów w latach 1945–1995 / M. Szumilas.
Wykaz patentów przyznanych szkole przez Urząd
Patentowy / M. Szumilas. Zestawienie fotografii /
M. Szumilas.
3992. PINTAL WACŁAW: Jubileusz „Rolnika”. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 39 s. 1, 4, il.
50-lecie Zespołu Szkół Rolniczych w DzikowieTarnobrzegu.
3993. PIÓREK MARIAN: Zespół Szkół
Rolniczych w Wryni. Aspekt 1995 nr 3 s. 10,
il. �����������������������������������
* WINIARSKI EDWARD: Chluba Weryni.
Nowiny 1995 nr 222 dod. Biznes nr 45 s. V.
Woj. rzeszowskie.
3994. RESZCZYŃSKI JERZY: Szkoła pod
młotek? Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 40 s. 1, 4, il.
Zespół Szkół w Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
RYMAR S.: Szkolnictwo naftowe = poz.
3745
3995. SZWEJK na Bakończycach. Pogranicze 1995 nr 1 s. 13.
Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Rolniczych im.
Władysława Szafera w Przemyślu-Bakończycach.
3996. (tom): Szkoła na wygnaniu. Nowiny
1995 nr 240 s. 12.
Zespół Szkół Zawodowych w Rzeszowie.
3997. TECHNIKUM Mechanizacji Rolnictwa
w Łańcucie (1945–1995): w pięćdziesiątą rocznicę Szkoły) / kom. red. Lucyna Kielar i in. – Łańcut: ZSMR, 1995. – 225 s.: fot., portr.; 23 cm
Zawiera: Słowo wstępne / E. Szal. Tradycje szkolnictwa rolniczego / Wacław Magoń. Powstanie
i rozwój szkoły / Stefan Ruta. Wybrane problemy
dydaktyczne i wychowawcze / E. Szal. Powstanie
i działalność warsztatów szkolnych / Stanisław Nazimek. Internat / Józef Ruszel. Ważniejsze wydarzenia z dziejów Technikum Mechanizacji Rolnictwa
w Łańcucie (1945–1995) / E. Szal. Zakończenie.
Dyrektorzy. Zastępcy dyrektora, kierownicy warsztatów i ich zastępcy, niektórzy kierownicy internatu i nauczyciele. Wybrane plany nauczania oraz
wykaz nauczycieli. Wykaz aktualnie pracujących
nauczycieli. Wykaz pracowników administracji.
Wykaz absolwentów Liceum Mechaniki Rolnej
i Technikum Mechanizacji Rolnictwa.
3998. TOMASIK MIECZYSŁAW
Monografia Zespołu Szkół Leśnych w Lesku:
Limanowa – Głogów Małopolski, Ojców – Krasiczyn – Baligród, Lesko / Mieczysław Tomasik.
– Warszawa: Fundacja „Rozwój SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego]”, 1995.
– 163 s., [38] s. tabl.: faks., fot.; 21 cm
3999. WARZOCHA ADAM: Szkoła biznesu.
Nowiny 1995 nr 110 dod. Biznes nr 23 s. II, il.
Rzeszowska Szkoła Menadżerów.
235
Z esp ół Szkół
Drogowo-G e o de zyjnych
i Meliorac ji Wo dnych
w Jarosław iu, woj. przemysk ie
4000. Jas: Mistrzowie cyrkli i szpady. Życie
Przemys. 1995 nr 18 s. 4.
4001. KŁAK-ZARZECKA EWA: Zjazd absolwentów „politechniki”. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 248 s. 2.
4002. SŁYSZ ADAM: 50 lat Technikum Drogowo-Geodezyjnego w Jarosławiu. Pogranicze
1995 nr 44 s. 5, il.
4003. SOŁEK JAN: Spotkanie po latach.
Życie Przemys. 1995 nr 48 s. 4, il.
Jubileusz szkoły.
Z esp ół Szkół G osp o d arczych
w Rzeszow ie
4004. MAJKA DANUTA: Moloch z ambicjami. Dz. Pol. 1995 nr 5 s. 19.
4005. NIEBUDEK JAN: Giełda chęci i nadziei. Nowiny 1995 nr 83 dod. Biznes nr 17 s. I.
Giełda pracy.
Z esp ół Szkół R olniczych
w Miło cinie, woj. rzeszowsk ie
4010. (ASK): Fundacja kontra burmistrz.
Dz. Pol. 1995 nr 5 s. 18.
Dotyczy umowy dzierżawnej na zarządzanie
gospodarstwem.
4011. HORBOWSKI ADAM: Z problematyki edukacji ekologicznej – świadomość
ekologiczna uczniów szkoły rolniczej. Zesz.
Nauk. WSP Rzesz. Pedag. 1995 z. 2 s. 87–94.
Na podst. badań przeprowadzonych wśród uczniów.
4012. SKARBEK AGNIESZKA: Cudaczny
patronat. Dz. Pol. 1995 nr 20 s. 9.
Gospodarstwo przyszkolne pod zarządem Fundacji Rozwoju Ziemi Rzeszowskiej.
Z esp ół Szkół R olniczych
im. W. Witos a w Z arze czu,
woj. przemysk ie
4013. Jas: Śladami hrabiów. Życie Przemys.
1995 nr 18 s. 4.
4014. NICPOŃ HENRYK: Wagary a sprawa
polska. Sztand. Młod. 1995 nr 281/282 s. 6.
4006. III Turniej Wiedzy o Sztuce. Aspekt
1995 nr 4 s. 15, il.
4015. SOŁEK JAN: Prześladowani? Życie
Przemys. 1995 nr 66 s. 4, portr.
Z esp ół Szkół E konomicznych
im. K. Ad amie ck iego
w Sanoku, woj. k rośnieńsk ie
9. SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE
4007. BOCZAR MAREK: Przed jubileuszem ZSE w Sanoku. Kur. Podkarp. 1995 nr
11 s. 5, rys.
Także: Nowe Podkarp. 1995 nr 26 s. 3.
70-lecie szkoły.
4008. (CZAK): Sanockie tradycje kupieckie. Dz. Pol. 1995 nr 141 s. 20.
4009. TULIK JAN: Szkoła, która zarabia.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 29 s. 3, rys.
236
4016. ADAMSKI ANTONI: Młodość nie znaczy niedojrzałość. Nowiny 1995 nr 118 s. 5, il.
Wystawa prac dyplomowych uczniów liceów
plastycznych w Rzeszowie.
4017. BORZECKI JACEK: „Pojedynek”.
Nowiny 1995 nr 244 s. 7.
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w
Przemyślu.
4018. BORZĘCKI JAN ADAM: Szkoła jak
z nut. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 32 s. 8.
Społeczna Szkoła Muzyczna w Sandomierzu,
woj. tarnobrzeskie.
4019. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Tu
rosną muzyczne elity. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 241 s. 3.
4029. RAKUŚ ANNA: Szkoła dwóch miast.
Głos Rzeszowa 1995 nr 10 s. 9, il.
20-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej w Rzeszowie.
10. OŚWIATA DOROSŁYCH
4020. KOSTKIEWICZ JANINA: Obciążenie nauką szkolną i domową, czas wolny uczniów szkoły muzycznej I stopnia. Zesz. Nauk.
WSP Rzesz. Pedag. 1995 z. 2 s. 95–100.
4030. (AGA): We Wzdowie żyje społecznikowska pasja. Chłop. Droga 1995 nr 52/53
s. 6, il.
Na podstawie badań przeprowadzonych w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Rzeszowie.
4021. MAJKA DANUTA: Chcieć to mieć.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 90 s. 1.
Szkoły muzyczne w Rzeszowie.
4022. ORŁOWSKA BEATA: Szansa dla muzycznych talentów. Nowiny 1995 nr 167 s. 5.
Szkoła Muzyczna w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
4023. PAWLAK MARCIN: Przygoda na
parkiecie. Nowiny 1995 nr 32 s. 5, il.
Studio Tańca Izabeli Wójtowicz w Rzeszowie.
4024. WIATR MAREK: To jest szkoła
przyszłości. Rozm. Roman Rak. Kur. Podkarp. 1995 nr 22 s. 5.
Prywatna Szkoła Wokalno-Aktorska w Krośnie.
Państ wowe L iceum Sztu k
Pl ast ycznych w Rzeszow ie
4025. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Młoda scena. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 241 s. 3.
Takze: Nowiny 1995 nr 200 s. 3, il.
Jubileusz 50-lecia.
4026. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra
Michałowskiego: 1945–1995/ oprac. Piotr
Panek, Marian Konopacki. – Rzeszów, 1995.
– 44 s.: il., portr.; 20 cm
4027. PLASTYCZNA burza trwa. Nowiny
1995 nr 88 s. 6–7, il.
4028. PLĘS ANDRZEJ: Podejrzewani, śledzeni, ocenzurowani... Nowiny 1995 nr 81 s.
5, rys. – Polem. KWIATKOWSKI JAROMIR:
Ile stron ma medal. Tamże nr 118 s. 3.
Uniwersytet Ludowy we Wzdowie, woj. krośnieńskie.
4031. DRATH MARCIN: Nowe systemy.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 135 s. 3.
Ośrodek kursów komputerowych w Rzeszowie.
Ośw i at a dorosłych zob. też poz. 3817
11. OPIEKA NAD DZIECKIEM
I MŁODZIEŻĄ
4032. (ac): Przedszkole dla alergików. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 7 s. 4, il.
Stalowa Wola, woj. tarnobrzeskie.
4033. AG: Organizator kolonii w Bieszczadach oszustem? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
174 s. 2.
Trudności żywieniowe i płacowe na koloni dzieci
pracowników PKP, w Czarnej, woj. krośnieńskie.
4034. AG: Zuchowa kolonia [w Myczkowacach]. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 178 s. 2, il.
Woj. krośnieńskie.
4035. ADAMSKI ANTONI: Bursa widmo.
Nowiny 1995 nr 24 s. 12, il.
Dotyczy bursy szkół artystycznych mającej powstać w Rynku w Rzeszowie.
4036. ADAMSKI ANTONI: Psychologiczny luksus. Nowiny 1995 nr 56 s. 2.
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w woj.
rzeszowskim.
4037. BOROWSKI RYSZARD: Wychowanie i resocjolizacja młodzieży oddziałów izolacyjnych w pogotowiach opiekuńczych / Ryszard Borowski. – Warszawa: Kronika, 1995.
– 261, [16] s.: tab.; 19 cm
Dotyczy m. in. woj. południowo-wschodnich.
237
4038. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Wypaczyła wizerunek... Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 295 s. 2.
Konflikt w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Mrowli, woj. rzeszowskie.
4039. DELMANOWICZ DARIUSZ: Na
Kopernika bieda piszczy. Życie Przemys. 1995
nr 18 s. 5, il. * MŁYNARSKI JANUSZ: Zachować „szkolne” targowisko. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 108 s. 2.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Przemyślu.
4040. GORCZYCA ANNA: Dla kogo przedszkole. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 78 s. 4.
Spór o budynek Przedszkola nr 3 w Jaśle, woj.
krośnieńskie, związany ze staraniami II Liceum
Ogólnokształcącego o przejęcie go na własność
szkoły.
Przedszkole nr 3 w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
4047. KOT ANNA: Spisek? Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 16 s. 6, il.
Likwidacja Przedszkola nr 4 w Sandomierzu,
woj. tarnobrzeskie.
4048. KOT ANNA: Zabawa w przedszkola.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 49 s. 6.
Likwidacja miejskich przedszkoli w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
4049. KOZACZUK FRANCISZEK: Postawy nieletnich wobec norm moralno-społecznych. Zesz. Nauk. WSP Rzesz. Pedag. i Psych.
1995 z. 2 s. 75–85, tab., wykr.
Na podstawie badań przeprowadzonych w
schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych w woj. południowo-wschodnich.
4041. HRYŃKIW OLGA: Dzieci gorszego
Boga? Życie Przemys. 1995 nr 52 s. 4, il. * ŁOKAJOWA HALINA: Trafić do dziecka. Nowiny 1995 nr 106 s. 6, il.
4050. LASOTA CECYLIA: Przekroczyć ciszę. Głos Rzeszowa 1995 nr 1 s. 18.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Jarosławiu, woj. przemyskie.
4051. LEŃ ADAM: Sprawni inaczej. Gaz.
Bieszcz. 1995 nr 6 s. 7, il.
4042. JZ: Otwieranie ciszy. Pogranicze 1995
nr 8 s. 4. * SPECJALNY Ośrodek nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Korczaka w Przemyślu. Aspekt 1995 nr 2 s. 15.
Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
Ruchowo przy oddziale Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Sanoku, woj. krośnieńskie.
4043. JAKUBOWSKI SZYMON: Samowolne uwolnienie. Dz. Pol. 1995 nr 169 s. 13.
Ucieczka ze schroniska dla nieletnich w Łańcucie, woj. rzeszowskie.
4044. KONIECZNY GRZEGORZ: Basen z
czterema tysiącami piłeczek. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 94 s. 4, il.
Oddział dla dzieci z porażeniem mózgowym w
Przedszkolu nr 24 w Rzeszowie.
4045. KORZENIOWSKI TOMASZ: Podły
nie daje nigdy. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 22 s. 6, il.
* MĘKARSKA DOROTA: Rodzinkowanie.
Nowiny 1995 nr 101 s. 6, il.
Państwowy Dom Dziecka w Sanoku.
4046. KOT ANNA: Przedszkole ocalone!
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 25 s. 6.
238
Dotyczy dzieci i młodzieży z wadą słuchu w
Rzeszowie.
4052. ŁOKAJOWA HALINA: Rodzice dorosłych niemowląt. Nowiny 1995 nr 70 s. 6, il.
Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Sędziszowie Młp., woj. rzeszowskie.
4053. ŁOKAJOWA HALINA: Zabieganie o
przedszkolaka. Nowiny 1995 nr 184 s. 10, il.
M. in. oddział specjalny w Przedszkolu nr 24 w
Rzeszowie.
4054. MALINOWSKI WOJCIECH: Droga
do miłości. Nowe Podkarp. 1995 nr 1 s. 13.
Polemika z artykułem S. Galosa pod tym samym tytułem, dotyczącym dzieci upośledzonych
umysłowo w Krośnie.
Pocz. zob. „Bibliografia woj. krośnieńskiego,
przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego
1994” poz. 3735
4055. MĘKARSKA DOROTA: Upośledzony
nie znaczy gorszy. Nowiny 1995 nr 13 s. 4, il.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Sanoku, woj. krośnieńskie.
4056. MOŁOŃ WANDA: Głębia i wysokość. Nowiny 1995 nr 205 s. 5, il.
Towarzystwo Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Altum” w Rzeszowie.
4057. MOŁÓŃ WANDA: Perła tu nie trafia. Nowiny 1995 nr 233 s. 6, il.
Schronisko dla Nieletnich w Łańcucie, woj. rzeszowskie.
4058. (NIC): Przeszkole XXI wieku. Dz.
Pol. 1995 nr 69 s. 23.
W Jarosławiu, woj. przemyskie.
4059. NOWAKOWSKA M.: Leskie dzieci
na bruk. Kur. Podkarp. 1995 nr 20 s. 1, 7.
Likwidacja przedszkola w Lesku, woj. krośnieńskie.
4060. (OH): Leżakowanie. Życie Przemys.
1995 nr 30 s. 6, il.
Żłobek nr 2 w Przemyślu.
4061. ORŁOWSKA BEATA: Sandomierski
eksperyment. Nowiny 1995 nr 229 s. 5, il.
Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
4062. OTULAK JÓZEF: Prostowanie dróg
życia. Rozm. Roman Ogryzło. Pogranicze
1995 nr 47 s. 2, il.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lubaczowie, woj. przemyskie.
4063. PIĘKOŚ MIECZYSŁAW: Wołanie o
pomoc. Nowe Podkarp. 1995 nr 1 s. 5.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Krośnie – Turaszówce.
4064. PROFITZ KAROL: Wyrównanie progów. Kur. Podkarp. 1995 nr 10 s. 5, il.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Jaśle, woj. krośnieńskie.
4065. PSYCHOLODZY dzieciom. Nowe
Podkarp. 1995 nr 18 s. 9.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sanoku, woj. krośnieńskie.
4066. (r): Z potrzeby uczuć. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 47 s. 8.
Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi przy Ośrodku Duszpasterskim Księży Michalitów w Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
4067. RAUS ANDRZEJ: Mamy swój dom.
Nowiny 1995 nr 70 s. 6, il.
Rodzinny Dom Dziecka w Chyrowej, woj. krośnieńskie.
4068. RAZNOWIECKI ROBERT: Skazani
nie tylko na przetrwanie. Kur. Podkarp. 1995
nr 12 s. 4.
Państwowy Dom Dziecka w Wolicy, woj. krośnieńskie.
4069. RAZNOWIECKI ROBERT: Wczoraj,
dziś, jutro. Kur. Podkarp. 1995 nr 10 s. 9.
Państwowy Dom Dziecka w Szebniach, woj.
krośnieńskie.
4070. SKALASKA J[ANINA]: Dziesiątka
„Siedemnastki”. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 9 s. 10, il.
Jubileusz Przedszkola nr 17 w Tarnobrzegu.
4071. SYKAŁA B[ARBARA]: Odmieniony
„straszny dwór”. Pogranicze 1995 nr 35 s. 9, il.
Wykorzystanie pałacu w Maćkowicach, woj.
przemyskie, na ośrodek wypoczynkowy dla dzieci.
4072. SYREK TOMEK: Dzieci mają przyjaciół... Nowe Podkarp. 1995 nr 48 s. 5.
Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Krośnie.
4073. SZENBORN MAREK: Policja wyrzuci dzieci? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 39
s. 1, rys. * HAJNOSZ IWONA: Spór o Izbę.
Tamże nr 51 s. 1, rys.
Plany likwidacji Policyjnej Izby Dziecka w Rzeszowie.
4074. SZWIC JACEK: Okno w okno. Życie
Przemys. 1995 nr 31 s. 12, il.
Dotyczy świetlicy w Kruhelu Wielkim, woj.
przemyskie.
4075. (twa): Wojsko likwiduje przedszkole.
Nowiny 1995 nr 74 s. 2.
Likwidacja Przedszkola Wojskowego w Rzeszowie.
4076. TRZASKA BOGUMIŁA: Chłopcy z
paragrafem. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 1 s. 1, 7, il.
Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zawichoście, woj. tarnobrzeskie.
239
4077. (WM): Trochę mniejszy człowiek.
Nowiny 1995 nr 113 s. 12, il.
XII Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rzeszowie.
4078. Wib: Z ruin Suchumi do Lubaczowa.
Życie Przemys. 1995 nr 31 s. 6, il.
Kolonia dla dzieci Polaków z terenu byłego
ZSRR w Lubaczowie, woj. przemyskie.
4079. WÓJCIK BARBARA: Obóz pod szlakiem czterolistnej koniczyny. Pogranicze 1995
nr 30 s. 1.
Program rozwoju młodzieży „4H” w Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Korytnikach, woj. przemyskie.
O pieka nad dzie ck iem i mło dzie żą
zob. też poz. 2760, 2763, 2769, 2882, 2884,
2891, 2945, 3011, 3372, 3653
II Rzeszowskie Juwenalia.
4085. (ASK): Nagrody dla przemyskich
uczniów. Dz. Pol. 1995 nr 104 s. 20.
Festiwal Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych w
Rzeszowie.
4086. ADAMSKI ANTONI: Jesień w Łańcucie. Nowiny 1995 nr 221 s. 5, il.
XX Łańcucka Jesień Kulturalna ’95.
4087. ATAMAN JULIAN: Plastyczna gmina. Nowiny 1995 nr 161 s. 12, il.
Impreza: Plastyczna Prezentacja gminy Boguchwała, woj. rzeszowskie.
4088. AULICH MARIA: Łączy ich pieśń.
Głos Naucz. 1995 nr 44 s. 10. * (CZAK): Wielkie śpiewanie. Dz. Pol. 1995 nr 230 s. 20.
12. PRACA
KULTURALNO-OŚWIATOWA
Ogólnopolski Przegląd Chórów Nauczycielskich w Krośnie.
a) Zagadnienia ogólne. Imprezy
4089. BĄCZKOWSKI PAWEŁ: Country
Bieszczadom. Rozm. Mario Miłosz Czachara. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 256 s. 3, il.
4080. (AC): Roztańczone miasto. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 18 s. 8.
III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o puchar Prezydenta Miasta Stalowa Wola, woj.
tarnobrzeskie.
4081. AG: Jarmark Krośnieński. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 133 s. 2, il.
Festyn sportowo-rekreacyjny „Michaeliada ’95”
w Krośnie.
4082. AG: Wołosate czy Wetlina? Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 163 s. 1. * (ewg): Raz
w roku w Wołosatem. Nowiny 1995 nr 156
s. 2.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 165 s. 18; nr 186 s. 17.
XXI Przegląd Piosenki Harcerskiej w Wołosatem, woj. krośnieńskie.
4083. (am): Kamień w harmonijkach. Nowiny 1995 nr 99 s. 8, il.
V Międzywojewódzki Konkurs Muzykujących
na Harmonijkach Ustnych „Hakam ‘95”, woj. rzeszowskie.
240
4084. (apl): Deszczowo-piwne Juwenalia.
Nowiny 1995 nr 93 s. 12, il.
Imprezy w Bieszczadach.
4090. BISKUP BOGDAN: W bajkę chcę się
wierzyć. Nowiny 1995 nr 118 s. 5.
Międzywojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych w Strzyżowie, woj. rzeszowskie.
4091. CYREK PIOTR: Batem go, batem!
Nowiny 1995 nr 138 s. 10.
Impreza – turnej gmin: Grodzisko – Leżajsk,
woj. rzeszowskie.
4092. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Nowa
formuła „Krosceny”. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 284 s. 2.
Wojewódzki Przegląd Teatrów Amatorskich w
Krośnie.
4093. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Pielęgnowanie tradycji ludowej. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 244 s. 3, il.
Także: Nowiny 1995 nr 211 s. 3, il.
XI Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca
Ludowego w Rzeszowie.
4094. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: W
rytmie Hołdysa. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
293 s. 3.
III Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych w Krośnie.
4095. CZACHARA MARIO MIŁOSZ,
KRUCZEK MAREK: Miasto dzieciom. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 223 s. 1, il.
Także: Nowiny 1995 nr 186 s. 3, il.
Impreza w Rzeszowie.
4096. CZECHAK ALDONA: Sierpień w
grodzie Mikołaja Gomółki. Ruch Muzycz.
1995 nr 22 s. 28–29.
Kursy „Letniej szkoły tańca i muzyki” w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
4097. DELMANOWICZ DARIUSZ: Królowa Dubiecka. Życie Przemys. 1995 nr 34 s. 4, il.
Wybory Miss Lata ’95.
4098. DELMANOWICZ DARIUSZ: Trębacze z remizy. Życie Przemys. 1995 nr 20 s. 9, il.
VIII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Strażackich
w Pruchniku, woj. przemyskie.
4099. Groch.: Miss Jarosławia. Pogranicze
1995 nr 50 s. 5, il.
Impreza w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu, woj. przemyskie.
4100. GORCZYCA EWA: Nowiny 1995 nr
189 s. 7, il.
Impreza „Straszydlisko III”, czyli Bies Folk
Plener na zamku Kamieniec w Odrzykoniu, woj.
krośnieńskie.
4101. J.N.: Reminiscencje Horynieckie w
Przemyślu. Pogranicze 1995 nr 15 s. 11, il. *
WISZLAŃSKA LUCJA: Czarny teatr i świątki. Życie Przemys. 1995 nr 14 s. 6, il.
Reminiscencje Horynieckie, woj. przemyskie.
4102. J.N.: Tropem Jasia i Małgosi Bircza
’95. Pogranicze 1995 nr 27 s. 10, rys.
4104. Jac.: Miss Jarosławia ’95. Życie Przemys. 1995 nr 60 s. 5, il.
Woj. przemyskie.
4105. (koj): Stolica polskiej akordeonistyki.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 98 s. 1.
Ogólnopolskie Spotkania Akordeonowe w Sanoku, woj. krośnieńskie.
4106. KAZNOWSKA-CHRAPKO GRAŻYNA: Bo życie to jest teatr... Rozm. Adam Leń.
Gaz. Bieszcz. 1995 nr 9 s. 8.
I Bieszczadzka Biesiada Teatralna w Orlecu,
woj. krośnieńskie.
4107. KIEREK DAMIAN: Rzecz o świadomości. Tyg. Kroś. 1995 nr 4 s. 4.
Jasielskie spotkania artystyczne i wernisaż prac
absolwentów Studium Teatralnego we Wzdowie,
woj. krośnieńskie.
4108. Ł.W.: Narody dla recytatorów. Życie
Przemys. 1995 nr 16 s. 6.
XI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w Przemyślu.
4109. ŁYSIAK SYLWESTER: Zabawa w teatr. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 50 s. 9.
Teatr lalkowy „Uśmiech” w Wiejskim Domu
Kultury w Sokolnikach, woj. tarnobrzeskie.
4110. (mkb): Cztery dni łagodności. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 50 s. 9.
Impreza „Festiwal łagodności” w Sandomierzu,
woj. tarnobrzeskie.
4111. (MOT): Spotkanie narodów. Dz. Pol.
1995 nr 138 s. 18.
II Jarmark Słowiańskich Zespołów Folklorystycznych Jarosław ’95.
4112. MAŁEK ADAM: Bal na szczycie. Nowiny 1995 nr 130 s. 4, il.
Spotkanie sobowtórów w Rzeszowie.
4103. j.n.: Tańcowały dwa Michały. Pogranicze 1995 nr 15 s. 4.
4113. METAMORFOZY: „Piękni, dwudziestoletni, źli”: materiały z sesji popularnonaukowej i spotkań autorskich Sanok 13–20
czerwca 1993 / Sanocki Dom Kultury. – Sanok: nakładem Sanockiego Domu Kultury,
cop. 1995. – 160 s.: fot. kolor.; 21 cm
XVIII Wojewódzkie Konfrontacje Dziecięcych
Zespołów Tanecznych w Przemyślu.
Impreza festiwalowa organizowana przez Sanocki Dom Kultury w Sanoku, woj. krośnieńskie.
XVIII Wojewódzki Przegląd Teatrzyków Dziecięcych. Woj. przemyskie.
241
4114. MIELNICZEK ZOFIA: II Wojewódzki Przegląd Dorobku Kulturalnego Szkół i
Ośrodków Specjalnych. Aspekt 1995 nr 6 s. 4.
Ustrzyki Dolne, woj. krośnieńskie.
4115. NOWAK JANUARY, STANKIEWICZ
JACEK: Kolekcjonerskie Targi Staroci. Głos
Rzeszowa 1995 nr 4 s. 13, il.
Impreza w WDK w Rzeszowie.
4116. (oh): Jest Dziewczyna Lata! Życie
Przemys. 1995 nr 44 s. 5, il.
Konkurs „Dziewczyna Lata ‘95” zorganizowany
przez redakcję „Życia Przemyskiego”.
4117. OPPENAUER ELŻBIETA: Cindy w
kolorze zimy. Rozm. Wanda Mołoń. Nowiny
1995 nr 204 s. 5, il.
Finalistka konkursu PEPSI z Rzeszowa.
4118. (prc): Jasełka w Głogowie. Nowiny
1995 nr 12 s. 12, il. * CYREK PIOTR: Heroda
udusili a gwiazdę strącili. Nowiny 1995 nr 20
s. 8, il.
V Wojewódzkie Spotkania Teatrów Jasełkowych
w Głogowie Młp., woj. rzeszowskie.
4119. (prc): Smętne „Bronki” i „Maryny”.
Nowiny 1995 nr 197 s. 12, il.
Impreza pt. „Święto Ziemniaka” w Białobrzegach, woj. rzeszowskie.
4120. PAWLAK JANUSZ: Kowboje jak baranki. Nowiny 1995 nr 160 s. 3, il.
4124. SABARA W.: Pierwszy Ustrzycki Festiwal Muzyki Country. Gaz. Bieszcz. 1995 nr
15 s. 8, il.
4125. SZENBORN MAREK: Miss ukoronowana. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 106 s. 2, il.
Lokalna edycja konkursu „Miss Polonia ‘95” w
Rzeszowie.
4126. SZENBORN MAREK: Niech żyje
bal... Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 49 s. 1, il. * ZIMOWSKI PRZEMYSŁAW: Pierwszy taki bal
w Rzeszowie. Fotoreportaż. Tamże s. 6–7, il.
Pierwszy Bal Ludzi Sukcesu w Rzeszowie.
4127. TULIK JAN: Od Rusal do Jana. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 145 s. 1.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 149 s. 22.
IV Święto Łemkowskiej Kultury w Zyndranowej, woj. krośnieńskie.
4128. (wab): Młodzież wiejska na scenie.
Nowiny 1995 nr 118 s. 4. * WINNICKI JACEK: Kultura terenów przygranicznych. Pogranicze 1995 nr 27 s. 9.
I Przegląd Działalności Artystycznej Młodzieży
Wiejskiej Terenów Przygranicznych w gminie Radymno, woj. przemyskie.
4129. (wel): Najpiękniejsza w regionie”. Nowiny 1995 nr 107 s. 1, portr.
Impreza w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
I Festiwal Muzyki Country CROK I Country
Rok w Ustrzykach Dolnych, woj. krośnieńskie.
4130. WISZLAŃSKA ŁUCJA: Festiwal radości! Życie Przemys. 1995 nr 60 s. 6.
4121. PĘKALA MAREK: Szalona noc. Nowiny 1995 nr 122 s. 8, il.
I Ogólnopolski Festiwal Wokalno-Muzyczny
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Przemyśl ’95.
Impreza pt. „Świętojańska fantazja” w Rzeszowie.
4122. PIĄTEK ANDRZEJ: Długosz i „Meluzyna”. Nowiny 1995 nr 38 s. 12, il. * TENŻE: Cyganie na wiosny pożegnanie. Tamże
nr 123 s. 4, il.
Wieczór z Muzami – impreza na Zamku Lubomirskich w Rzeszowie.
4123. POKRYWKA JANUSZ: Uwierzyć
lalce. Nowiny 1995 nr 197 s. 7, il.
Konkurs plastyczny i wystawa w filii WiMBP
przy ul. Słowackiego w Rzeszowie.
242
4131. WISZLAŃSKA LUCJA: Parady w CK.
Życie Przemys. 1995 nr 25 s. 9, il.
Impreza w Centrum Kulturalnym w Przemyślu
„Parady ‘95”.
4132. WITOWICZ JANUSZ: W słońcu
i śniegu. Nowiny 1995 nr 73 s. 3, il.
Widowisko plenerowe „Misterium pasionis” w
Malawie, woj. rzeszowskie.
4133. ZAJĄCZKOWSKI JERZY: Od Wodnickiego do Zazuli. Pogranicze 1995 nr 28 s. 9, il.
Także: Nowiny 1995 nr 135 s. 3.
Koncerty w ramach „Dni Przemyśla” w Centrum Kulturalnym w Przemyślu.
XIV Fest iwa l Ku ltur y Uk raińsk iej
w Przemyślu
4134. BERDAN WIKTOR: Przemyska
wojna plakatowa. Sztand. Młod. 1995 nr 136
s. 5, il.
Także: Trybuna 1995 nr 145 s. 6.
4135. BORZĘCKI JACEK: Normalny festiwal. Nowiny 1995 nr 128 s. 2.
4136. XIV Festiwal Kultury Ukraińskiej
– Przemyśl ’95. Życie Przemys. 1995 nr 20 s.
1, 3.
Opinie środowiska i organizacji przemyskich w
sprawie festiwalu.
4137. (d): Arogancja władzy. Życie Przemys. 1995 nr 24 s. 3.
4138. (jm): Kontrowersje. Nowiny 1995 nr
111 s. 2.
Także: Nowiny 1995 nr 113 s. 1–2.
4139. KACZYŃSKI ANDRZEJ: Święto wewnętrzne. Rzeczpospolita 1995 nr 152 s. 3.
Także: Trybuna 1995 nr 152 s. 13; Dz. Pol. 1995
nr 150 s. 5.
4140. KACZYŃSKI TADEUSZ: Ukraińcy w
Przemyślu. Tyg. Powsz. 1995 nr 32 s. 13.
4141. KUCHCIŃSKI MAREK: Szanse i złudzenia. Życie Przemys. 1995 nr 24 s. 3.
4142. MAZEPA LESZEK: „Nie zauważone”
koncerty. Nowiny 1995 nr 133 s. 5, il.
4143. MIKLASZEWSKA HELENA: Festiwal
pojednania? Kur. Pol. 1995 nr 128 s. 7, il.
4144. MŁYNARSKI JANUSZ: Festiwal zgody i niezgody. Sycyna 1995 nr 18 s. 17.
4145. MŁYNARSKI JANUSZ: Odwołają
zarząd? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 141 s. 1, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 142 s. 1, il.; Nowiny 1995 nr 118 s. 2.
4146. MŁYNARSKI JANUSZ: Ukrainka
Pszczółka Maja. Gaz. Wyb. 1995 nr 149 s. 12, il.
4147. NIDECKA EWA: Pofestiwalowe echa.
Pogranicze 1995 nr 30 s. 9, il.
4148. SOBOLEWSKI JANUSZ L.: Przemyśl osaczony. Gaz. Krak. 1995 nr 148 s. 3.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 150 s. 2.
4149. STĘPIEŃ STANISŁAW: Brak złych
wiadomości, to dobra wiadomość. Życie
Przemys. 1995 nr 32 s. 14.
4150. STĘPIEŃ STANISŁAW: Dłużej milczeć nie wolno! Życie Przemys. 1995 nr 24 s. 3.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 138 s. 2; Kur. Pol.
1995 nr 117 s. 1, 3, il.; Dz. Pol. 1995 nr 130 s. 22.
4151. SZELIGA ZDZISŁAW, MŁYNARSKI JANUSZ: Ukraińskie noce i dnie. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 152 s. 1.
Także: Nowiny 1995 nr 126 s. 1, 3; Gaz. Krak.
1995 nr 151 s. 4, il.
4152. TYMA PIOTR: Na pograniczu jest
strażnica. Rozm. Adam Warzocha. Nowiny
1995 nr 122 dod. Sąsiedzi nr 7 s. I, III, il.
Także: Rzeczpospolita 1995 nr 150 s. 3.
4153. WILCZAK JAGIENKA: Festiwal duchów. Polityka 1995 nr 26 s. 1, 12, il.
Także: Expr. WIecz. 1995 nr 149 s. 4, il.: Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 151 s. 1; Dz. Pol. 1995 nr 149
s. 17.
4154. ZB: Udany, spokojny festiwal. Pogranicze 1995 nr 29 s. 9, il.
4155. ZATORSKI RYSZARD: Jak Polak z
Ukraińcem... Trybuna 1995 nr 157 s. 11, il.
Fest iwa l Te at rów Autorsk ich
„C ol l age ‘95” w Sanoku,
woj. k rośnieńsk ie
4156. (BH): Alternatywne spektakle. Dz.
Pol. 1995 nr 95 s. 25.
Także: Nowiny 1995 nr 80 s. 1–2.
4157. COLLAGE Teatralny: festiwal teatrów autorskich 23–29 kwietnia 1995 r. Sa243
nok / Sanocki Dom Kultury. – Sanok, 1995.
69 s.: il.; 29 cm
4158. (emes): Festiwal nabiera rumieńców.
Nowiny 1995 nr 82 s. 3.
4159. KLIMCZAK JOANNA: Edukacja przez
sztukę. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 102 s. 2.
4160. KLIMCZAK JOANNA: Młodość, fantazja i zapał. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 105 s.
4, il.
4161. ROMAN BETTY: Collage wrażeń i
wyobraźni. Kur. Podkarp. 1995 nr 21 s. 5, rys.
4162. STRUŚ MARIAN: Eksperymenty teatralne w grodzie Grzegorza. Nowiny 1995 nr
99 s. 4.
4163. STRUŚ MARIAN: W zwycięskim
rydwanie. Nowiny 1995 nr 162 s. 5, il.
4164. TRZCIŃSKA EWA: III Collage Teatralny w Sanoku. Opcje 1995 nr 3 s. 46–49.
XVII Ogólnop olsk i Fest iwa l Kap el
Po dwórkow ych w Przemyślu
4165. MISZCZAK JAN: Uliczni felietoniści. Nowiny 1995 nr 97 s. 6, il.
4166. 17 [SIEDEMNASTY] Ogólnopolski
Festiwal Kapel Podwórkowych Przemyśl ’95:
program. – Przemyśl: Centrum Kulturalne,
1995. – [6] s.; 21 cm
Opis wg. okł.
4167. 17 [SIEDEMNASTY] Ogólnopolski
Festiwal Kapel Podwórkowych, 5–7 maja
1995: regulamin. – Przemyśl: Centrum Kulturalne, 1995. – [12] s.; 21 cm
Opis wg. okł.
4168. SZWIC JACEK: Złota Miotła została w
Przemyślu. Życie Przemys. 1995 nr 19 s. 4, il.
4169. TAS JÓZEF: Przemyśl – miasto kapel podwórkowych. Życie Przemys. 1995 nr
17 s. 8, il.
244
XVI Ogólnop olsk i Przeg l ąd Małych
For m Te at ra lnych
w Hor y ńc u-Z droju,
woj. przemysk ie
4170. KONFRONTACJE Zespołów Teatralnych Małych Form: XVI Biesiada Teatralna, Horyniec-Zdrój ’95: program: Centrum
Kulturalne w Przemyślu. – [Przemyśl], 1995.
– [8] s.; 21 cm
4171. PLATA TOMASZ: Etos amatora. Teatr 1995 nr 5 s. 32.
4172. WOŚ JUSTYNA: Biesiada. Nowiny
1995 nr 35 s. 6, il.
I m p r e z y zob. tez poz. 79, 193, 211–13,
796, 1062, 1203, 1507, 2095, 2107, 2389,
2885, 2899, 2901, 2934, 3050, 3669, 4973,
4977, 4989, 4993–95, 5015–33, 5037, 5039–
40, 5043, 5047, 5049–50, 5052–55, 5058–59,
5064–74, 5078, 5086, 5097–103, 5112–27,
5129–33, 5212, 5221, 5224, 5279, 5322–23,
5325
b) Domy kultury. Kluby
4173. ADAMSKI ANTONI: Zabytkowy?
Dom Kultury. Nowiny 1995 nr 104 s. 5, il.
Dom Kultury „Gambit-WSK” Rzeszów.
4174. BORZĘCKI JAN A[DAM]: Centrum
w Centrum. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 39 s. 9.
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, woj. tarnobrzeskie.
4175. (CZAK): Związkowcy walczą o schedę. Dz. Pol. 1995 nr 212 s. 20.
Siedziba Wojewódzkiego Domu Kultury w
Krośnie.
4176. (DM): Dom kultury czy dyskoteka w
remizie? Dz. Pol. 1995 nr 15 s. 9.
Kultura w gminie Gawłuszowice, woj. rzeszowskie.
4177. DRĄG CZESŁAW: 168 Tadeuszów
w jednym domu. Rozm. Piotr Cyrek. Nowiny
1995 nr 70 s. 14, portr.
Instruktor z WDK w Rzeszowie.
4178. GORCZYCA E[WA]: Wojewódzki
Dom Kultury na walizkach. Nowiny 1995 nr
89 s. 5, il.
4189. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Prowincja to nie pustynia. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 11 s. 9, il.
Wypowiedzenie umowy najmu obiektu w Krośnie.
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, woj. tarnobrzeskie.
4179. (hł): 15 lat minęło. Nowiny 1995 nr
204 s. 12, rys.
Klub Miłośników Kwiatów przy WDK w Rzeszowie.
4180. J.M.: Teatr i muzyka w Sanoku. Nowe
Podkarp. 1995 nr 49 s. 8.
Sanocki Dom Kultury. Woj. krośnieńskie.
4181. KALENDARZ imprez Wojewódzkiego Domu Kultury w Tarnobrzegu; styczeń
’95 / oprac. Anna Handerek. – Tarnobrzeg,
1995. – 32 s.; 21 cm
4182. KLIMCZAK JOANNA: Lek na patologie społeczne. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
108 s. 3, il.
Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie.
4183. KRZYWDA JÓZEF: Jasielski były
Dom Kultury. Nowe Podkarp. 1995 nr 10 s.
7. – Polem. GŁOWA KAROL: Jasielski Dom
Kultury. Tamże nr 12 s. 5.
4184. (mb): DŻET z Boguchwały. Nowiny
1995 nr 237 s. 8, il.
Klub Tańca DŻET z Boguchwały, woj. rzeszowskie.
4185. NIEBUDEK JAN: Prywatny Dom
Kultury. Nowiny 1995 nr 109 s. 5, il.
Prywatna działalność kulturalna państwa Kostyrów z Nowej Sarzyny, woj. rzeszowskie.
4186. PINTAL W[ACŁAW]: Wszystkie dzieci Małgosi. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 26 s. 8, il.
Gminny Ośrodek Kultury w Annopolu, woj.
tarobrzeskie.
4187. (si): Frysztacki GOK. Nowiny 1995
nr 29 s. 6.
Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku, woj.
rzeszowskie.
4190. SZCZUREK MARIUSZ: Spotkania
„Pod Palmą”. Rozm. Mario Miłosz Czachara.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 1 s. 2, il.
Ośrodek koncertowy w Rzeszowie.
4191. WELANYK PIOTR: Gorączka wakacyjnych nocy. Nowiny 1995 nr 146 s. 5, il.
Dotyczy dyskoteki w kawiarni „Tapima” w Tarnobrzegu.
4192. WOJTYŚ APOLINARY: Przemyski
WOK niezwyczajny. Pol. Zbroj. 1995 nr 57
s. 9, il.
Wojskowy Ośrodek Kultury.
Miejsk i K lub „ Nie dźw i adek”
w Przemyślu.
4193. CIOCH PRZEMYSŁAW: Za krótka
kołdra. Życie Przemys. 1995 nr 6 s. 6.
4194. DANIELAK BOGUSŁAW: ...w drodze na Rysy... czyli. Rozm. Joanna Markin.
Pogranicze 1995 nr 12 s. 9, il.
4195. DANIELAK BOGUSŁAW: Wysokie
loty „Niedźwiadka”. Rozm. Bartosz Nyczek.
Nowiny 1995 nr 157 s. 5, il.
4196. MŁYNARSKI JANUSZ: Fortepian
dla Chicka. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 96 s.
6, il.
4197. WISZLAŃSKA ŁUCJA: Miejski relikt. Życie Przemys. 1995 nr 5 s. 6, il.
Wo j e w ó d z k i D o m K u l t u r y w
R z e s z o w i e zob. też poz. 1200, 4203
D o m y k u l t u r y zob. też poz. 43, 992
4188. SKALSKA JANINA: Pod znakiem
Albatrosa. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 4 s. 9.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście, woj. tarnobrzeskie.
245
c) Amatorski ruch artystyczny
a) Histor i a
4198. MICHALIK JAN: Teatr amatorski
regionu krośnieńskiego do roku 1918. Uniwersitas 1995 nr 2–3, 68–72, il.
b) Z agadnieni a wsp ółczesne
4199. BURZMIŃSKI WACŁAW: „Tróczyce” tańczą. Nowiny 1995 nr 241 s. 5, il.
Szkolny Zespół Ludowy „Trójczyce” w Trójczycach, woj. przemyskie.
4200. CZACHARA MARIO MIŁOSZ:
„Resovia Saltans” – 20 lat minęło. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 265 s. 3.
Studencki Zespół Pieśni i Tańca WSP w Rzeszowie.
4201. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Taneczny krąg. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 291
s. 3, il.
House of Culture. Welcome to Małopolska
1995 nr 7 s. 16–17, il.
Zespół szałamaistek w Rzeszowie.
4207. GREG: Dziecięca Rewia. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 231 s. 3.
Dziecięca Rewia Taneczna „Estrada Uszatka” w
Rzeszowie.
4208. GRODECKA-ZAREMBA TAMARA:
... Bo życie kabaretem jest. Rozm. Janusz KośćKonarzewski. Kur. Podkarp. 1995 nr 16 s. 9. *
SIWAK STANISŁAW: „Mieć-ka”! Mieć-ka”!!!
Nowiny 1995 nr 10 s. 6, il.
Kabaret z Frysztaka, woj. rzeszowskie.
4209. HUZARSKA-SZUMIEC MAGDA:
Szekspir w więzieniu. Gaz. Krak. 1995 nr 29 s. 4.
Teatr w Rejonowym Zakładzie Karnym w Załężu, woj. rzeszowskie.
4210. (J.B.): Zaczynali na zamkowej scenie.
Dz. Pol. 1995 nr 265 s. 30.
50-lecie Teatru Amatorskiego „Lutnia” w Łańcucie, woj. rzeszowskie.
Stowarzyszenie Taneczne Ziemi Rzeszowskiej
przy szkole Tańca i Form Towarzyskich w Rzeszowie.
4211. (j.k.): Oby tak dalej. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 48 s. 8, il.
4202. CZACHARA MARIO MIŁOSZ:
Żeby taniec był częścią życia. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 238 s. 3.
4212. (jw): Agat. Nowiny 1995 nr 157 s. 12.
Szkoła Tańca i Form Towarzyskich w Rzeszowie.
4203. 45 [CZTERDZIEŚCI PIĘĆ] lat Zespołu Pieśni i Tańca „Bandoska” Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. – Rzeszów, 1995. – 11, [1] s.: il.; 21 cm
4204. CZYŃSKI APOLONIUSZ: Antoni
Sander. Pogranicze 1995 nr 21 s. 13.
Sylwetka aktora teatru „Fredreum” w Przemyślu.
4205. DUBIEL ANTONI DARIUSZ
Teatr „Lutnia” w Łańcucie 1945–1975 /
Antoni Dariusz Dubiel. – Łańcut: na zlec.
Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”, 1995. – 195, [1] s.: fot.; 21 cm
4206. (graw): Oszałamiające szałamaistki.
Nowiny 1995 nr 98 s. 12, il. *����������
WOŹNIAK
GRAZYNA: Attractions of the Rzeszów
246
Orkiestra dęta Zakładów Metalowych „Dezamet” w Nowej Dębie, woj. tarnobrzeskie.
Akademicka Grupa Twórcza „Agat” w Rzeszowie.
4213. (jer): Dziesięciolecie „Pogórza”. Nowiny 1995 nr 23 s. 12, il.
Zespół Pieśni i Tańca „Pogórze” ze Strzyżowa,
woj. rzeszowskie.
4214. (jkk): Zespół Bandoska. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 41 s. 3, il.
Zespół folklorystyczny z Rzeszowa.
4215. JUBILEUSZ górniczej orkiestry.
Nowe Podkarp. 1995 nr 49 s. 6.
Zakładowa orkiestra Zakładu Poszukiwań Nafty i Gazu w Jaśle, woj. krośnieńskie.
4216. ŁOKAJOWA HALINA: Cantus i Kantuski z Trzciany. Nowiny 1995 nr 68 s. 5, il.
Dotyczy miejscowego chóru amatorskiego. Woj.
rzeszowskie.
MAJCHRZAK M.: Z działalności kulturalnej członków Teatru Amatorskiego w
Bóbrce... = poz. 3737
4217. MATOSZKO KRYSTYNA: Urodzony
pod złą gwiazda. Nowiny 1995 nr 104 s. 5, il.
Sylwetka artysty, amatora Edwarda Wyrzykowskiego z Gieraszowic, woj. tarnobrzeskie, zajmującego się rzeźbą i malarstwem.
4218. MISZCZAK JAN: Legenda „Fredreum”. Nowiny 1995 nr 216 s. 5.
Towarzystwo Dramatyczne im Aleksandra Fredry w Przemyślu.
4219. MISZCZAK JAN: Street Columnists.
Welcome to Przemyśl 1995 nr 4 s. 33, il.
Kapele podwórkowe z Przemyśla.
OCALIĆ od zapomnienia = poz. 958
4220. (prc): Jubileusz dętej. Nowiny 1995
nr 133 s. 10, il.
Orkiestra Dęta w Grodzisku Dolnym, woj. rzeszowskie.
4221. RAK ROMAN: Bukowsko w Paryżu.
Kur. Podkarp. 1995 nr 21 s. 4, il.
Kapela dziecięca EURO-FOLK-SHOW w Bukowsku, woj. krośnieńskie.
4222. RADAWSKA LUCYNA, KRÓL
ADAM: Roztańczony „Przemyśl”. Rozm. Łucja
Wiszlańska. Życie Przemys. 1995 nr 32 s. 14, il.
Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl” z Przemyśla.
4223. SITO JANINA: Wystawa twórczości
dziecięcej w Szkole Podstawowej w Domatkowie. Rozm. Józef Sudoł. Aspekt 1995 nr 1
s. 7, il.
Woj. rzeszowskie.
4224. SKAŁBANIA BARBARA: Przez śpiew
do serca. Nowiny 1995 nr 157 s. 12, il.
Dziecięcy zespół „Amare” z Łańcuta, woj. rzeszowskie.
4225. SOKOŁOWSKA ANNA, ORZECHOWSKI RYSZARD: Pudełkowie i muzyka. Życie Przemys. 1995 nr 56 s. 6, il.
50 lat kapeli Pudełków z Siedleczki, woj. przemyskie.
4226. SUDOŁ JÓZEF: Niech rozbrzmiewa
pieśń... Aspekt 1995 nr 3 s. 15, il.
Chór mieszany Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie.
4227. SZELIGA ZDZISŁAW: Walna kłótnia. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 236 s. 2. * TOMUSIAK JERZY: Cyrk w teatrze. Życie Przemys. 1995 nr 48 s. 7, il.
Walne zebranie członków Towarzystwa „Fredreum” w Przemyślu.
4228. SZYMCZYK ALICJA
Baranowskie jubileusze: 20 lat zespołu „Lasowiaczki”, 10 lat Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Baranowie Sandomierskim / oprac.
Alina Szymczyk. – Sandomierz: PAIR – Prywatna Agencja Informacji Regionalnej „Myjakpress”, 1995. – 71 s.: 1 faks., fot., port.; 21 cm
4229. TOMUSIAK JERZY: Cyrk w teatrze.
Życie Przemys. 1995 nr 58 s. 4, il.
Konflikt w Towarzystwie im. Aleksandra Fredry
w Przemyślu.
TRZCIANA: szkice z dziejów wsi... = poz.
1006
4230. TWARDOWSKI JÓZEF: Krzepkie
„Nosowiany”. Nowiny 1995 nr 99 s. 5, il.
Zespół Ludowy „Nosowiany” z Nosówki, woj.
rzeszowskie.
4231. WITOWICZ JANUSZ: Misterium z
Markowej. Nowiny 1995 nr 75 s. 4, il.
Amatorski Zespół Teatralny z Markowej, woj.
rzeszowskie.
Amatorsk i r uch ar t yst yczny zob. też
poz. 4098, 4102–3, 4109, 4114, 4118, 4128
13. MUZEALNICTWO.
IZBY PAMIĘCI. ZBIORY
4232. (BH): Loża na prowincji. Dz. Pol.
1995 nr 127 s. 24. * BAŁA JANUSZ: Tajemnice Masonów w Dukli. Nowe Podkarp. 1995
nr 21 s. 4. * TULIK JAN: Rytuały i symbolika.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 107 s. 2.
Wystawa w Muzeum Historycznym w Dukli pt.
„Tajemnice masonów, rytuał i symbolika masonerii XVIII–XX wieku. Loża masońska w Dukli”.
247
4233. (BH): Muzealna oficyna. Dz. Pol.
1995 nr 274 s. 20.
Także: Nowiny 1995 nr 232 s. 3.
Muzeum Regionalne w Brzozowie.
4234. BORYSŁAWSKI ROMUALD: Tam
warto zajrzeć. Pogranicze 1995 nr 20 s. 9, il.
Muzeum w Lubaczowie, woj. przemyskie.
4235. CAPIGA ANDRZEJ: Los muzeum w
rękach radnych. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 3 s. 6.
* TENŻE: Muzeum z prawdziwego zdarzenia. Tamże nr 10 s. 8, il.
Dotyczy powołania muzeum regionalnego w
Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
4236. DRAGAN WOJCIECH
Skansen w Kolbuszowej: przewodnik /
[tekst, rys. i oprac. graf. Wojciech Dragan];
Muzeum Kultury Ludowej. – [Wyd. 2 popr.].
– Kolbuszowa: MKL, 1995. – 80 s., [1] k. tabl.
kolor. złoż.: pl., rys.; 17 cm
4237. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Urodzony w Tuszowie. Nowe Podkarp. 1995 nr
21 s. 6, il.
Izba Pamięci Władysława Sikorskiego w Tuszowie Narodowym, woj. rzeszowskie.
4238. JT: Ruiny przemówiły. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 217 s. 2.
Prywatne Muzeum Zamkowe w Odkrzykoniu,
woj. krośnieńskie.
4239. KŁAK-ZARZECKA EWA: Jubileusz
muzeum. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 290 s. 1.
Muzeum w Jarosławiu, woj. przemyskie.
KOZAK S.: Regionalizm historyczny w
Przeworsku = poz. 3764
MICHALAK J.
Rymanów, Rymanów Zdrój i okolice / J.
Michalak = poz. 272
4240. Museen in wojewodschaft Krosno /
tekst K. Kafara; tłum. J. Madej, L. Warzocha.
– [Krosno], 1995. – il.; 22 cm
Składanka – Tekst w jęz. niem.
Muzea w woj. krośnieńskim.
4241. RZ: Skansen w Grodzisku. Trybuna
1995 nr 243 s. 13.
248
Utworzenie w Grodzisku Dolnym skansenu
– „Zagrody grodziskiej”.
4242. RUBEL MAŁGORZATA: Nie bój się
Żyda. Rozm. Dorota Mękarska. Nowiny 1995
nr 120 s. 7, rys.
Muzeum Pamięci Żydów Galicyjskich w Lesku,
woj. krośnieńskie.
4243. STACHURSKI KAZIMIERZ: Dawna kolekcja miniatur hrabiów Tarnowskich
z Dzikowa ze zbiorów Muzeum Polskiego
w Rapperswilu i Muzeum Narodowego w
Krakowie. Kronika Zamkowa Nr 31: 1995 s.
126–129.
Wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie,
19 XII 1994 – 29 I 1995 r.
4244. STADNIK JANINA: Z Dzikowa do
Nowego Jorku. Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1995
nr 11 s. 66–68.
Dotyczy obrazu Rembrandta „Lisowczyk“ ze
zbiorów Tarnowskich.
4245. WYKAZ muzeów w Polsce: (marzec
1995) / oprac. Jadwiga Maisner-Nieduszyńska, Ewa Damentka; Ośrodek Dokumentacji
Zabytków. Dział Muzealnictwa – Warszawa,
1995. – 98 s.; 24 cm
Indeksy
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
Muzeum Budow nic t wa Ludowego
w Sanoku, woj. k rośnieńsk ie
ACTA Scansenologica = poz. 7
4246. CZAJKOWSKI JERZY: Pożar w Parku Etnograficznym w Sanoku. Acta Scansen.
1995 t. 7 s. 105–120.
4247. (BH): Trudniej o słomę niż zabytki.
Dz. Pol. 1995 nr 289 s. 33.
Odbudowa obiektów.
4248. (drm): Skansen staje na nogi. Nowiny
1995 nr 36 s. 2.
4249. KOKOSZKA E[LŻBIETA]: Bezbronny skansen. Nowe Podkarp. 1995 nr 49 s. 8,
rys.
4250. MĘKARSKA DOROTA: „Społeczeństwo napisało list...” Nowiny 1995 nr 55 s. 7, il.
Sprzedaż domu Nowakowskich w Tyrawie Solnej dla skansenu.
4251. OLSZAŃSKI HENRYK: Działalność
dochodowa Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w latach 1991–1993. Acta Scansen. 1995 t. 7 s. 130–134.
Muzeum Et nog raf iczne
w Rzeszow ie
4260. ADAMSKI ANTONI: Pasja i zmartwychwstanie w sztuce. Nowiny 1995 nr 58 s.
5, il.
Wystawa.
4252. RAUS A[NDRZEJ]: Skansen liczy na
św. Floriana? Nowiny 1995 nr 39 s. 2.
4261. ADAMSKI ANTONI: Wystawy w
Muzeum Etnograficznym. Nowiny 1995 nr
3 s. 6, il.
4253. TULIK JAN: Spłonęły nawet studnie.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 152 s. 1, il.
Wystawa ceramiki – Krystyny Wiejak związanej z Błażową, woj. rzeszowskie i Władysława Początka z Rzeszowa.
4254. WIŚNIEWSKI JACEK A.: Skansen w
Sanoku. Sztand. Młod. 1995 nr 205/206 s. 23,
rys.
4262. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Nastrój bożonarodzeniowy. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 301 s. 3.
Muzeum Budow nic t wa Ludowego
w Sanoku zob. też poz. 992, 2649
4263. RUSZEL KRZYSZTOF: Kto lubi
sztukę ludową? Rozm. Mario Miłosz Czachara. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 300 s. 3, il.
Muzeum Die ce zj a lne
w Sandomierzu,
woj. t ar nobrzesk ie
Muzeum Et nog raf iczne im. F. Ko tu li w Rzeszow ie zob. też poz. 4298
4255. ADAMSKI ANTONI: Muzeum z innej epoki. Nowiny 1995 nr 208 s. 5, il.
Muzeum G orzelnic t wa w Ł ańc ucie,
woj. rzeszowsk ie
4256. SKRZYPCZAK JERZY: Sandomierska Mansjonaria. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 11 s.
8, il.; nr 12 s. 8, il.
4264. BOROWIEC WŁADYSŁAW: Rebeka w muzeum. Nowiny 1995 nr 157 s. 4, il.
4257. STĘPIEŃ URSZULA: Gotycka rzeźba wśród jasełkowych figur. Zesz. Sand. 1995
nr 2 s. 24–25, il..
Zbiory muzeum.
STĘPIEŃ U.: Nowy przyczynek do dziejów
kultury... = poz. 4886
4258. STĘPIEŃ URSZULA
Przewodnik po Muzeum Diecezjalnym
w Sandomierzu / Urszula Stępień. – Sandomierz, 1994.
Rec. ŚCIBOR JÓZEF, Zesz. Sand. 1995 nr 2 s.
58–59, il.
4259. STĘPIEŃ URSZULA: Sandomierskie Muzeum Diecezjalne. Zesz. Sand. 1995
nr 2 s. 18–20, il.
4265. (lk): Muzeum gorzelnictwa. Dz. Pol.
1995 nr 52 dod. Cocktail
������������������
s. 9, il.
Muzeum Histor yczne
Mi ast a Tar nobrzega
4266. FLOREK MAREK: Z otchłani dziejów. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 15 s. 11, il.
Dotyczy wystawy poświęconej najważniejszym odkryciom archeologicznym w środkowowschodniej Polsce.
4267. JANAS ALEKSANDRA: Obrazy z kolekcji dzikowskiej w tarnobrzeskim muzeum.
Tarnobrz. Zesz. Hist. 1995 nr 11 s. 58–61, il.
Dotyczy zbiorów muzeum.
249
4268. WÓJCIK ADAM: Konterfekty Tarnowskich w Muzeum Historycznym Miasta
Tarnobrzega. Tarnobrz. Zesz. Hist. 1995 nr 11
s. 62–65.
Muzeum Histor yczne w Sanoku,
woj. k rośnieńsk ie
4269. ADAMSKI ANTONI: Cenny dar dla
Sanoka. Nowiny 1995 nr 128 s. 5.
Archiwum Józefa Jaremy dla muzeum.
4270. ADAMSKI ANTONI: Podatek od Kantora i Rembrandta? Nowiny 1995 nr 204 s. 5.
Cenne dary dla muzeum.
4271. ADAMSKI ANTONI: Sanockie wystawy. Nowiny 1995 nr 99 s. 5, il.
Wystawa ikon oraz ceramiki pokuckiej.
4272. ADAMSKI ANTONI: Sztuka współczesna i dawna. Nowiny 1995 nr 202 s. 5, il.
Wystawa Anny Marii Pilszak.
4273. (CZAK): Powrót wielkich. Dz. Pol.
1995 nr 122 s. 22.
Wystawa twórczości Marii Sperling i Józefa Jaremy.
4274. (CZAK): Świat cerkiewnych krzyży.
Dz. Pol. 1995 nr 257 s. 20.
Wystawa.
4275. E.K.: Skarby sanockiego muzeum.
Nowe Podkarp. 1995 nr 7 s. 8.
Dotyczy remontu zamku.
IMPRESJE = poz. 51
4276. SKROBAŁA CZESŁAW: Muzeum
sennych wizji. Dz. Pol. 1995 nr 268 s. 22, il.
Muzeum Histor yczne w Sanoku
zob. też poz. 992
Muzeum Ku ltur y Ł em kowsk iej
w Zy ndranowej, woj. k rośnieńsk ie
4277. B.: Smutny skansen. Nowe Podkarp.
1995 nr 7 s. 6.
250
4278. JAR: Muzeum łemkowskie. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 178 s. 5.
KLICH J.: Niezłomny Łemko = poz. 3064
4279. MUZEUM Kultury Łemkowskiej w
Zyndranowej / oprac. H. M. Gawrońska i in.
– Krosno, 1995: il.; 22 cm
Składanka. – Tekst również w jęz. niem.
4280. ROZENFELD ALEKSANDER: O
ludzkiej miłości i nienawiści. Sztand. Młod.
1995 nr 121 s. 10.
Odbudowa żydowskiego domu Samuela Olinera.
Muzeum Ku ltur y Ł em kowsk iej w
Zy ndranowej zob. też poz. 151
Muzeum Naro dowe Z iemi
Przemysk iej w Przemyślu
4281. MISZCZAK JAN: A Priceless Amulet
An Unusual Exhibit in the Przemyśl Muzeum.
Welcome to Przemyśl 1995 nr 4 s. 9, il.
4282. WOŚ JUSTYNA: Oddech niepodległości. Nowiny 1995 nr 224 s. 8, il.
Wystawa „Przemyśl, listopad-grudzień 1918 r.”
Muzeum Naro dowe Z iemi Przemysk iej zob. też poz. 3158, 4928
Muzeum Ok ręgowe w Krośnie
4283. (a): Gorączka w Pałacu Biskupim.
Nowe Podkarp. 1995 nr 6 s. 7, il.
Prace remontowe i konserwatorskie.
4284. AG: Skarby z ukrycia. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 292 s. 3.
Sztuka sakralna w zbiorach muzeum.
4285. (BH): Wystawy, wydawnictwa, festiwale. Dz. Pol. 1995 nr 67 s. 17.
40 lat muzeum.
4286. BATA ARTUR: Lamps in the Palace.
Welcome to Krosno 1995 nr 2 s. 25, il.
Kolekcja lamp.
4287. (CZAK): Dyrektor liczy na cud. Dz.
Pol. 1995 nr 130 s. 14.
4288. (CZAK): Historia na monetach. Dz.
Pol. 1995 nr 262 s. 20.
Wystawa „W kręgu historycznej tematyki patriotyczno-niepodległościowej”.
4289. GORCZYCA ANNA: Na monetach i
medalach. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 261 s. 3.
Wystawa numizmatyczna.
4290. WYSTAWA archeologiczna „Przeszłość ożywiona” z pradziejów Krosna i okolic / Muzeum Okręgowe w Krośnie. – Krosno: MO, 1995. – 8 s.: il.; 21 cm
4291. ZATORSKI RYSZARD: Z publicysty
– dyrektor. Trybuna 1995 nr 10 s. 13.
Dotyczy powołania Artura Baty na stanowisko
dyrektora muzeum.
Muzeum Ok ręgowe
w Rzeszow ie
4292. ADAMSKI ANTONI: Ludzie, style
epoki. Nowiny 1995 nr 211 s. 6, il.
Wystawa jubileuszowa pt. „Ludzie i style minionych epok”.
4293. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Ludzie i style minionych epok. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 249 s. 3, il.
Także: Nowiny 1995 nr 208 s. 10, il.
Jubileuszowa wystawa „Ludzie i style minionych epok”.
4294. CZOPEK SYLWESTER: Nagroda
dla rzeszowskiej wystawy archeologicznej.
Mater. i Sprawozd. Rzeszow. Ośrodka Archeol.
1995 t. 16 s. 187–188, il.
Wystawa „Rzeszów – odkopana przeszłość”.
4295. (graw): Święto muzealników. Nowiny
1995 nr 209 s. 3.
60-lecie placówki.
4296. (J.G.): Jubileuszowa wystawa Ex Librisu. Nowiny 1995 nr 226 s. 12.
Wystawa „Współczesny Ex Libris Polski”.
4297. KARBOWSKA ZOFIA
Ludzie i style minionych epok: komentarz
wystawy / Zofia Karbowska. – Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 1995. – 30, [2]
s., [12] s. tabl.: fot. kolor.; 20 x 21 cm
4298. MUZEUM Okręgowe w Rzeszowie:
informator. – Rzeszów, 1995; 20 x 21 cm
[1]: Biblioteka / tekst Grażyna Ungeheuer-Materna, Romana Płonka. - [12] s.: il.
[2]: Historia / tekst Małgorzata Jarosińska. – 12
s.: il.
[3]: Archeologia / tekst Sylwester Czopek. – [12]
s.: il.
[4]: Sztuka / tekst Teresa Szetela-Zauchowa.
– 12 s.: il.
[5]: Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli / tekst Krzyszof Ruszel. 12 s.: il.
Tekst równol. w jęz. ang.
4299. MUZEUM Okręgowe w Rzeszowie:
1935–1995 / [red. Sylwester Czopek]; Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. – Rzeszów: Muzeum Okręgowe, 1995. – 153, [1] s.; [10] s.
tabl. w tym kolor.: fot., mapki, tabl.; 30 cm
Zawiera: Jubileusz 60-lecia Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. – słowo wstępne / S. Czopek. Archeologia w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie /
Aleksandra Gruszczyńska. Działalność etnograficzna Muzeum Okręgowego w Rzeszowie / Krzysztof
Ruszel. Dział Historyczny Muzeum w Rzeszowie /
Małgorzata Jarosińska. Zbiory sztuki, opracowania,
wystawy i inne / T. Szetela-Zauchowa. Pracownia
Konserwacji Dzieł Sztuki w 60-leciu Muzeum / Jadwiga Schultis. Biblioteka Muzeum Okręgowego w
Rzeszowie / Stanisława Darłakowa. Wystawy zorganizowane przez Muzeum w Rzeszowie w latach
1935–1995 / Bogdan Kaczmar. Wydawnictwa Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (wykaz alfabetyczny
w układzie autorsko-tytułowym) / oprac. R. Płonka.
Pracownicy Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w
latach 1945–1995 / oprac. Halina Martuszewska.
Frekwencja i niektóre inne formy działalności edukacyjnej prowadzonej w Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Emil Bielecki / M. Jarosińska. Irena Kiernożycka-Ziewiec / M. Jarosińska.
4300. WSPÓŁCZESNY ekslibris polski X
Ogólnopolska Wystawa: katalog / Muzeum
Okręgowe w Rzeszowie; oprac. Grażyna Ugeheuer-Materna. – Rzeszów: MO, 1995. – 76,
[2] s.: il.; 20 cm
251
4301. WYDAWNICTWA Muzeum Okręgowego w Rzeszowie: 1985–1995 / oprac.
Romana Płonka. – Rzeszów: MO, 1995. – 34
s.; 21 cm
Muzeum Ok ręgowe w Sandomierzu,
woj. t ar nobrzesk ie
4302. BORZĘCKI JAN ADAM: „I lasy staną cyganami”. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 52 s. 7, il.
Wystawa.
4303. BORZĘCKI JAN A[DAM]: W hołdzie tolerancji. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 43 s. 9.
Wystawa „Epizod reformacyjny w 425. rocznicę
Zgody Sandomierskiej”.
4304. GODYŃ J.: Nowe nabytki etnograficzne. Pam. Sand. 1995 t. 2 s. 222–223.
4305. KONIECZNY MAREK: Działalność
wystawiennicza Muzeum Okręgowego w
Sandomierzu w roku 1993. Pam. Sand. 1995
t. 2 s. 216–222, il.
MICHALAK J.
Rymanów, Rymanów Zdrój i okolice / J.
Michalak = poz. 272
4310. (w): Skansen im. �����������������
I. Łukasiewicza.
Słowo 1995 nr 185 s. 8, il.
Muzeum Przemysłu Naf towego im.
Ig nacego Łu kasie w icza w B óbrce zob.
też poz. 145, 1514
Muzeum Z ag ro d a w Markowej,
woj. rzeszowsk ie
4311.(hł): Prezesura (honorowa) na zagrodzie. Nowiny 1995 nr 73 s. 5, il.
4312. MICHAŁOWSKA BARBARA: W
Markowej. Nowiny 1995 nr 130 s. 8, il.
Muzeum-Z amek w Ł ańc ucie,
woj. rzeszowsk ie
4306. KONIECZNY MAREK, BĘBEN MONIKA: Z działalności Muzeum Okręgowego
w Sandomierzu w 1993 r. Pam. Sand. 1995 t.
2 s. 213–216.
4313. ADAMSKI ANTONI: Wesele w muzeum. Nowiny 1995 nr 75 s. 1, 3.
MICHALAK-ŚCIBOR J. M.: Nowe nabytki
Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w
Sandomierzu... = poz. 889
4314. DZIEDZIC S[TANISŁAW]: Sztuka
cerkiewna przetrwała złe czasy. Grom. Rol.
Pol. 1995 nr 7 s. 4, il.
4307. STĘPIEŃ URSZULA: Kolekcja Marii i Stanisława Dawskich. Pam. Sand. 1995 t.
2 s. 159–172, il.
4315. (emp): Pomoc dla teatru. Dz. Pol.
1995 nr 14 s. 9.
Dar artystów dla muzeum.
4308. WÓDZ BOŻENA E.: Nabytki dzieł
sztuki złotniczej w latach 1991–1993. Pam.
Sand. 1995 t. 2 s. 203–213, il., bibliogr.
Muzeum Przemysłu Naf towego
im. Ig nacego Łu kasie w icza
w B óbrce, woj. k rośnieńsk ie
4309. BATA ARTUR: An Unusuol Skansen
– Museum. Welcome to Krosno 1995 nr 2 s.
13, il.
252
Udostępnienie sal Muzeum-Zamku w Łańcucie
rodzinie Potockich.
Teatr zamkowy.
4316. FABIJAŃSKA-ŻURAWSKA TERESA
Powozownia w Łańcucie / Teresa Fabijańska-Żurawska. – Łańcut, 1994.
Rec. ADAMSKI ANTONI, Nowiny 1995 nr 77
s. 5, il.
4317. HAUS: Niczym miodny plaster. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 196 s. 4.
Historia zamku.
4318. (NIC): Jubileusz w Łańcucie. Dz. Pol.
1995 nr 96 s. 14.
Także: Nowiny 1995 nr 81 s. 1, il.
4319. NALEPA MAREK: Dział Sztuki Cerkiewnej: 50. rocznica Muzeum w Łańcucie.
Fraza 1995 nr 9 s. 137–138.
4320. PIĄTEK ANDRZEJ: Na europejskim
szlaku. Nowiny 1995 nr 177 s. 5, il.
4321. PIĄTEK ANDRZEJ: Stroje i woluminy. Nowiny 1995 nr 104 s. 4, il.
Wystawy w muzeum.
4322. (S.J.): Łańcut w programie UNESCO.
Dz. Pol. 1995 nr 174 s. 20.
4323. SIEMIATYCKA KRYSTYNA: Duch
księżnej Marszałkowej. Pani 1995 nr 10, il.
4324. WOJTOWICZ KAROL WIT: O
świetności zamku. Rozm. Joanna Klimczak.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 96 s. 3, il.
50 lat muzeum.
4325. WOJTOWICZ KAROL WIT: 50 dobrych i złych lat. ���������������������
Rozm. Jan A. Stepek. Nowiny 1995 nr 80 s. 3, il.
Muzeum Histor yczne – Pałac w
D u k li, woj. k rośnieńsk ie zob. poz.
2956
Muzeum Ku ltur y Ludowej w Kolbuszowej, woj. rzeszowsk ie zob. też
poz. 935
M u z e a l n i c t w o zob. też poz. 780, 892
14. RADIO I TELEWIZJA
4326. (ama): Cztery lata studia Krosno.
Tyg. Kroś. 1995 nr 9 s. 3.
Telewizyjne Studio Krosno.
4327. BLAHACZEK ANDRZEJ: Jubileuszu nie będzie. Rozm. Mario Miłosz Czachara. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 277 s. 3, il.
Rozgłośnia Studenckie Radio Centrum w Rzeszowie.
4328. BOROWY JAN: Maszt na Ratuszu.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 30 s. 1, 4, il.
Dotyczy Samorządowego Radia „Opatów” w
Opatowie, woj. tarnobrzeskie.
4329. BORZĘCKI JACEK: Wieża nad
Przemyślem. Nowiny 1995 nr 2 s. 6, il.
Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze w
Przemyślu.
4330. BURTAN JERZY: Walka o rzeszowskie media. Sztand. Młod. 1995 nr 138 s. 8, il.
Radio i telewizja Rzeszów.
4331. CHŁOPECKI JERZY: Radio moich
marzeń. Rozm. Jarosław A. Szczepański. Nowiny 1995 nr 116 s. 3.
Radio Rzeszów.
4332. (d): Kto kupi maszt? Życie Przemys.
1995 nr 31 s. 8, il.
Dotyczy masztu radiowego w Przemyślu.
4333. (ewg, sos): Radio na „lewych” falach.
Nowiny 1995 nr 97 s. 1–2.
Lokalne rozgłośnie w Jaśle, woj. krośnieńskie.
4334. GNATOWSKI MACIEJ: Samotności
nie lubię. Rozm. Piotr Cyrek. Nowiny 1995 nr
125 s. 14, portr.
Sylwetka dziennikarza radiowego z Rzeszowa.
4335. (jap): Tajemnice szklanego ekranu.
Nowiny 1995 nr 6 s. 3, il.
Regionalny Ośrodek Telewizyjny w Rzeszowie.
4336. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: 25 lat
studenckiej rozgłośni. Głos Rzeszowa 1995 nr
1 s. 14, il.; nr 2 s. 9, il.
Studenckie Radio Rzeszów.
4337. KASZUBA LILIANNA: Intruz bez
kabla. Życie Przemys. 1995 nr 25 s. 14.
Przemyska Telewizja Kablowa.
4338. KONIECKA ANNA: Godzina między
psem a wilkiem. Nowiny 1995 nr 50 s. 1, 3, il.
Program telewizyjny „Kawa czy herbata” nagrywany w Muzeum-Zamku w Łańcucie, woj.
rzeszowskie.
4339. KWIATKOWSKI JAROMIR: Przystanek Rzeszów. Nowiny 1995 nr 162 s. 1, 3, il.
Transmisja audycji dla Radia Maryja z Rzeszowa.
4340. MD: Nowy program na święta. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 295 s. 3.
Rozpoczęcie nadawania programu stacji telewizyjnej „Wisła”, również dla mieszkańców Rzeszowa.
253
4341. NOWE radio lokalne. Nowe Podkarp.
1995 nr 20 s. 3.
Nowe radio lokalne FAN FM działające na terenie woj. krośnieńskiego i rzeszowskiego.
4342. POTACZAŁA KRZYSZTOF: Koniec
kłopotów? Gaz. Bieszcz. 1995 nr 14 s. 8, il.
TV Kablowa w Ustrzykach Dolnych, woj. krośnieńskie.
4343. RAK ROMAN: ... A Jasło ma telewizję. Kur. Podkarp. 1995 nr 3 s. 4, il.
Telewizja kablowa „S.TAR”. Woj. krośnieńskie.
4344. (S.J.): Słuchają go w całym Rzeszowie. Dz. Pol. 1995 nr 163 s. 20.
Rozgłośnia Studenckie Radio Centrum w Rzeszowie.
4345. SZELIGA ZDZISŁAW: „Hot” trafi w
eter. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 187 s. 1.
„Hot-Radio” w Przemyślu.
4346. WINIARSKI ANDRZEJ: Nikomu
nie szkodziliśmy. Rozm. O[lga] Hryńkiw. Pogranicze 1995 nr 3 s. 4, il.
Działalność rozgłośni „Radio 13” w Przemyślu.
R a d i o zob. też poz. 1200
15. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
a) Histor i a
4347. MIRKIEWICZ AGNIESZKA: Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Przeworsku w latach 1914–1939.
Przewor. Zapiski Hist. 1995 t. 2 s. 211–286, il.,
tab., bibliogr.
b) Z agadnieni a wsp ółczesne
O pracowani a dot yczące
c ałoś ci reg ionu
4348. (roy): Komu miejsce na honorowej
liście? Nowiny 1995 nr 224 dod. Stadion nr
47 s. II.
Plebiscyt na 10. najlepszych sportowców Polski
południowo-wschodniej.
254
4349. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Spełnione
życzenia i nadzieje. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 300 s. 4, il.
Sport w woj. południowo-wschodnich.
Woj. k rośnieńsk ie
4350. A.H.: Pojedzie na mistrzostwa świata. Nowe Podkarp. 1995 nr 29 s. 10.
Sylwetka sportowca Czesława Knapika z Jedlicza.
4351. (AJ): LZS Haczów utrzymać pozycję.
Nowe Podkarp. 1995 nr 50 s. 10.
4352. (BH): Kwesta na „Czarnych”. Dz. Pol.
1995 nr 162 s. 20.
Klub Sportowy w Jaśle.
4353. (BH): Tyle pieniędzy, ile medali. Dz.
Pol. 1995 nr 41 s. 21, il.
Finansowanie kultury fizycznej w woj. krośnieńskim.
4354. BANIAK TADEUSZ: II Bieg Uliczny
w Jaśle. Kur. Podkarp. 1995 nr 23 s. 11.
4355. CZECH SEBASTIAN: Bogata historia
Zrywu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 244 s. 4.
Klub Sportowy „Zryw” w Sanoku.
4356. CZECH SEBASTIAN: Fatalna wiosna. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 168 s. 3.
Piłkarze „Nafty” Jedlicze.
4357. CZECH SEBASTIAN: Jubileusz 50lecia. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 171 s. 3. *
E.K.: Złoty jubileusz „NAFTY”. Nowe Podkarp. 1995 nr 30 s. 11, il.
50-lecie ZKS „Nafta” przy Podkarpackich Zakładach Rafineryjnych w Jaśle.
4358. CZECH SEBASTIAN: Mocni narciarze. Kur. Podkarp. 1995 nr 8 s. 11.
Klub Sportowy „Karpaty” Klimkówka.
4359. CZECH SEBASTIAN: Pałki, rękawice
i piłki. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 185 s. 3, il.
Drużyna baseballowa w Jaśle.
4360. CZECH SEBASTIAN: Powolny powrót
na ring. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 126 s. 3.
Sekcja bokserska „Stali” w Sanoku.
4361. CZECH SEBASTIAN: Spadek po
trzech latach. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 162
s. 3. * NACHMAN JERZY: Powrót sponsora.
Nowiny 1995 nr 34 s. 4.
Piłkarze krośnieńskich „Karpat”.
4362. CZECH SEBASTIAN: W stolicy nart.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 273 s. 4. * (mich):
Rymanów stolicą nart? Kur. Podkarp. 1995 nr
5 s. 11.
Utworzenie sekcji narciarskiej i biathlonowej w
klubie sportowym „Start” Rymanów.
4363. CZECH SEBASTIAN, NACHMAN
JERZY: Entuzjasta sportu ludowego. Kur.
Podkarp. 1995 nr 13 s. 11, il.
Sylwester Jucha – były zawodnik „Legii” Krosno.
4364. DUDUŚ WŁADYSŁAW: Siatkówka
w Brzozowie. Nowe Podkarp. 1995 nr 30 s. 11.
Z historii siatkówki w Brzozowie.
4365. FABER ADAM: Medalista z żółtym
pasem. Rozm. Krzysztof Potaczała. Gaz.
Bieszcz. 1995 nr 22 s. 16, il.
Karateka z Czarnej.
4366. GORCZYCA EWA: Wilki Bieszczadzkiego Morza. Nowiny 1995 nr 169 s. 9, il.
Obóz żeglarski Krośnieńskiego Okręgu Związku Żeglarskiego w Polańczyku.
4367. HEJNAR WOJCIECH: Moje 167 dni
z Karpatami. Oprac. H. Andrzejewski. Nowe
Podkarp. 1995 nr 16 s. 11.
Trener II klasy, były szkoleniowiec „Karpat”
Krosno.
4368. HENDRZAK ANDRZEJ: Co dalej?
Nowe Podkarp. 1995 nr 21 s. 10.
Sport w woj. krośnieńskim.
4369. HENDRZAK ANDRZEJ: 20 lat Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Nowe Podkarp. 1995 nr 34 s. 10. * TULIK
JAN: Solińskie „Neptunalia”. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 187 s. 2.
4370. HENDRZAK ANDRZEJ: Iwonicki
jubileusz. Nowe Podkarp. 1995 nr 36 s. 10.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 208 s. 22.
Iwonicki Klub Narciarski „Górnik” w Iwoniczu
Zdroju.
4371. HENDRZAK ANDRZEJ: Młodzieżowe sukcesy. Rozm. Sebastian Czech. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 179 s. 3.
Dotyczy piłki nożnej w woj. krośnieńskim.
4372. HENDRZAK A[NDRZEJ]: Siatkarski
postscriptum. Nowe Podkarp. 1995 nr 16 s. 11.
Siatkarze „Karpat” Krosno.
4373. JAKUBOWICZ MAREK: Lotnicze
przedszkole. Nowiny 1995 nr 146 s. 6, il.
Bractwo Podwójnej Mewy – Stowarzyszenie
Lotnicze na lotnisku w Krośnie organizujące szkolenia dla miłośników lotnictwa.
4374. JASIONOWSKI A.: Boso, ale w ostrogach. Nowe Podkarp. 1995 nr 4 s. 11. *
KACZOR JÓZEF: „W naszym województwie
piłka to ruch amatorski”. Rozm. A.H. Tamże
nr 14 s. 11.
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Krośnie.
4375. KAFEL CZESŁAW: Będzie wyścig...
Rozm. Andrzej Raus. Nowiny 1995 nr 105 s.
4, il.
Organizator XV Międzynarodowego Bieszczadzkiego Wyścigu Górskiego z Automobilklubu
Krośnieńskiego.
4376. KATAN WACŁAW: Lekkoatletyka
w Karpatach. Rozm. Sebastian Czech. Kur.
Podkarp. 1995 nr 9 s. 13.
Krosno.
KROSNO: z dziejów miasta i regionu =
poz. 938
4377. KWAŚNIK BOGDAN: Nie zamierzamy odpuścić. Rozm. Wiesław Stebnicki.
Gaz. Bieszcz. 1995 nr 4 s. 11, il.
Trener piłkarzy KS „Bieszczady” w Ustrzykach
Dolnych.
4378. LEŃ ADAM: Po portu Loniek. Gaz.
Bieszcz. 1995 nr 16 s. 8, il.
Wspomnienia kariery sportowca Leona Terefeńki z Leska.
4379. ŁĄCKI RYSZARD: Na tenisowych
stołach. Rozm. A[ndrzej] Hendrzak. Nowe
Podkarp. 1995 nr 39 s. 11.
Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Krośnie.
255
4380. MIĘDZYNARODOWY Bieszczadzki Wyścig Górski ELF: informator. – [Krosno], 1995. [22] s.; 21 cm
4381. NACHMAN JERZY: Niezwykły klub.
Nowiny 1995 nr 134 s. 4, il.
Ludowy Klub Sportowy w Potoku.
4382. NOWAK ALEKSANDER: Bieg ku
światłu. Dz. Pol. 1995 nr 97 s. 11, il.
Sylwetka Ewy Stec – zdobywczyni srebrnego
medalu w pięcioboju niewidomych – Berlin 1994,
pochodzącej z okolic Jasła.
4383. PÓŁTORAK BERNARD: Promować
najlepszych. Rozm. Andrzej Hendrzak. Nowe
Podkarp. 1995 nr 3 s. 11.
Zastępca dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w
Krośnie na temat finansowania z budżetu wojewódzkiego sportu w województwie.
4384. PRZYBYLSKI STEFAN: „Jesteśmy
przekonani, że kibice nas nie zawiodą”. Rozm.
Andrzej Hendrzak. Nowe Podkarp. 1995 nr
41 s. 10.
Siatkarze MKS „Karpaty” Krosno.
4385. (r): Regaty samotników. Życie Przemys. 1995 nr 32 s. 12, il.
XV Regaty Samotników na Zalewie Solińskim
w Chrewcie.
4386. RABIEJ JANUSZ: Józef Bezeg. Kur.
Podkarp. 1995 nr 11 s. 11.
Drużyna piłkarska KS „Bieszczady” w Ustrzykach Dolnych.
4390. TARNOWSKI JULIUSZ: 45 lat minęło. Nowe Podkarp. 1995 nr 32 [właśc. nr
31] s. 10.
Ludowy Zespół Sportowy w Tarnawie Dolnej.
4391. ZAGULAK JÓZEF: Węzeł Chrewtu.
Życie Przemys. 1995 nr 32 s. 12.
Ośrodek żeglarski.
Krośnieńsk i K lub Żużlow y
4392. (BH): S.O.S. krośnieńskiego żużla.
Dz. Pol. 1995 nr 276 s. 20.
4393. (BH): Skończyć z żebraniną. Dz. Pol.
1995 nr 298 s. 20.
4394. HENDRZAK ANDRZEJ: Bez efektów. Nowe Podkarp. 1995 nr 49 s. 10.
4395. HENDRZAK ANDRZEJ: Nie zaprzepaścić szansy. Nowe Podkarp. 1995 nr 33
s. 10, il.
4396. JANUSZ ROMUALD: Romuald Janusz. ������������������������
Rozm. Andrzej Hendrzak. Nowe Podkarp. 1995 nr 24 s. 10.
4397. PAWŁOWSKI PIOTR: KKŻ nie
poddaje się. Rozm. Andrzej Hendrzak. Nowe
Podkarp. 1995 nr 28 s. 10.
Działacz sportowy z Leska.
4387. RUTKOWSKI MIROSŁAW: Święto w
Bieszczadach. Motor 1995 nr 27 s. 22–23, il.
XV Międzynarodowy Bieszczadzki Wyścig
Górski Elf.
4388. RYDAROWSKI WACŁAW
Jasielski Klub Sportowy „Czarni” – Jasło:
1910–1990 / Wacław Rydarowski. – Jasło:
Jasielski Dom Kultury: Studio CTP Compus,
1995. – 26 s.: fot.; 21 cm
Bibliogr. s. 6, 14–15.
4389. STEBNICKI WIESŁAW: Sportowcy
miejscy na start. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 14 s.
10, il.
256
LKS „ Sanov i a” w L esku
4398. GRZYB RYSZARD: Może zrezygnuję. Rozm. Wiesław Stebnicki. Gaz. Bieszcz.
1995 nr 2 s. 10.
Drużyna piłkarska.
4399. GUŻKOWSKA MAGDALENA: Pogodzić sport z nauką. Rozm. Adam Leń. Gaz.
Bieszcz. 1995 nr 15 s. 9.
Szachistka.
4400. STEBNICKI WIESŁAW: Konflikt,
którego nie ma? Gaz. Bieszcz. 1995 nr 18 s.
16, il.
MKS „ Krośni an ka” w Krośnie
Woj. przemysk ie
4401. KRAMARZ EDMUND: Wokół maratonu. Rozm. A[ntoni] Józefowicz. Nowe
Podkarp. 1995 nr 28 s. 11.
4412. BEK WIESŁAW: Co tam, panie w Pogoni... Życie Przemys. 1995 nr 63 dod. Sport
s. 3. * HASS HENRYK: Wreszcie awansowali!
Pogranicze 1995 nr 27 s. 6, il.
Maratończyk.
4402. ZATORSKA IZABELA: Marzeniem
Atlanta. Rozm. Sebastian Czech. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 173 s. 3.
Sylwetka biegaczki.
4403. ZATORSKA IZABELA: Zabrakło tylko... minimum. Rozm. M[arek] Bluj. Nowiny
1995 nr 247 s. 7.
Lekkoatletka Krośnianki.
4404. ZATORSKI ANDRZEJ: Batalia o bieżnię. Nowe Podkarp. 1995 nr 20 s. 11.
Klub Sportowy Pogoń w Lubaczowie.
4413. BESZ Z[DZISŁAW]: Gniewczyna żyje
finałem Pucharu. Pogranicze 1995 nr 23 s. 6, il.
Finał wojewódzki rozgrywek o Puchar Polski
na nowo wybudowanym obiekcie sportowym.
4414. BESZ Z[DZISŁAW]: „Siorek”. Pogranicze 1995 nr 43 dod. Sportowy nr 11 s. II, portr.
Sylwetka piłkarza Jerzego Busza z Przemyśla.
4415. BESZ Z[DZISŁAW]: Snajper z Dobkowic. Pogranicze 1995 nr 39 dod. Sportowy
nr 7 s. I, il.
Sylwetka sportowca Mariusza Lenca.
Sano ck ie Towarzyst wo Sp or towe
„ Autos an”
4405. CZECH SEBASTIAN: Kłopoty i
nadzieje klubu. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
115 s. 3.
4406. DEMKOWICZ TOMASZ: W Sanoku najlepiej... Rozm. Marek Bluj. Nowiny
1995 nr 24 s. 4, il.
Sylwetka hokeisty.
4407. E.K.: STS w sądzie. Nowe Podkarp.
1995 nr 46 s. 8, rys.
4408. (emes): Sanocka Republika Hokejowa. Nowiny 1995 nr 141 s. 11.
Drużyna hokeistów.
4409. KAWCZYŃSKI GRZEGORZ: STS
nadal walczy! Rozm. Dariusz Prosiecki. Nowe
Podkarp. 1995 nr 48 s. 10.
4410. (mich): Awansować do ósemki. Kur.
Podkarp. 1995 nr 3 s. 11.
4411. RYBICKI ROMAN: STS nabierał sił.
Nowiny 1995 nr 178 s. 4, il.
4416. BOJKO LESZEK, KORCZYŃSKI RAFAŁ: Pływać (z) Delfinem. Rozm. Ryszard Kosterkiewicz. Życie Przemys. 1995 nr 60 s. 13.
Klub Sportowy „Delfin” w Przemyślu.
4417. BORYSŁAWSKI ROMUALD: Ze sportem za pan brat. Oprac... Pogranicze 1995 nr 48
s. 6, il.; nr 49 s. 6, il.; nr 50 s. 6, il.
Wspomnienia Jerzego Husara sportowca „Czuwaju” w Przemyślu.
4418. DRYLA ANDRZEJ: Jarosławska szpada
wciąż ostra. Życie Przemys. 1995 nr 48 s. 13, il.
Szermierze „Startu” Jarosław.
4419. HRYŃKIW OLGA: Sport, muzyka i
Przemek Babiarz. Życie Przemys. 1995 nr 42
s. 4–5, il.
Festyn sportowo-rekreacyjny „Niedziela z Życiem” w Przemyślu.
4420. KAŁAMARZ ROMAN: Świat pełen
piłki. Rozm. Jan Sołek. Życie Przemys. 1995
nr 40 s. 13, il.
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Przemyślu.
4421. KOSTERKIEWICZ RYSZARD: Dobre
czasy. Oprac... Życie Przemys. 1995 nr 9 s. 12.
Sport w Dynowie.
257
4422. KOSTERKIEWICZ RYSZARD: Igrzyska w Oleszycach. Życie Przemys. 1995 nr 31 s.
1, 13, il.
Międzygminne Święto Sportu.
4423. KOSTERKIEWICZ RYSZARD: Rajd
na Orientację „AmaSan ‘95”. Życie Przemys.
1995 nr 25 s. 12, il.
Impreza sportowa na trasie z Dynowa do Przemyśla.
ŁAZAR A.: Bezpieczeństwo i sport w Lubaczowie = poz. 3395
4424. Mir: Ręczna czy kopana? Pogranicze
1995 nr 51/52 s. 8.
Sport w Jarosławiu.
4425. MICHALSKI ZDZISŁAW: Jak San
Błękitna. Rozm. Ryszard Kosterkiewicz. Życie Przemys. 1995 nr 12 s. 12, il.
Uczestnik I edycji Wstęgi z Przemyśla.
4426. NACHMAN JERZY: Piłkarz z Dynowa. Nowiny 1995 nr 208 s. 4, il.
Sylwetka Macieja Pindy.
4427. NAJPOPULARNIEJSI w województwie. Życie Przemys. 1995 nr 5 s. 13,
portr.
Plebiscyt sportowy 1994 w woj. przemyskim.
4428. PĘCAK MIROSŁAW: Sukces przemyślanina. Pogranicze 1995 nr 1 s. 1, 5, il * (rak):
Pech czy przeznaczenie. Życie Przemys. 1995 nr
2 s. 8, il.
Marek Przywalny z Przemyśla w eliminacjach
regionalnych „Camel Trophy 95”.
4429. PODBROŻNY JERZY: Przemyślanin
w Lidze Mistrzów. Rozm. Ryszard Kosterkiewicz. Życie Przemys. 1995 nr 35 s. 12, il.
Związki piłkarza z Przemyślem.
4430. (r): Szachista niezłomny. Życie Przemys. 1995 nr 3 s. 12.
Sylwetka Jana Oleara z Przemyśla.
4431. (rak): Mountain Bike – Bircza ’95.
Życie Przemys. 1995 nr 27 s. 12, il.
Wyścig rowerów górskich w woj. przemyskim.
258
4432. (rak): Przemyski Niedźwiadek dla
najlepszych. Życie Przemys. 1995 nr 26 s.
12, il.
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy o Przemyskiego Niedźwiadka w Przemyślu.
4433. RABSKI KRZYSZTOF: Latanie precyzyjne. Rozm. Ryszard Kosterkiewicz. Życie
Przemys. 1995 nr 54 s. 13, il.
Sylwetka wicemistrza Polski w klasie T5B-7 z
Przemyśla.
4434. RZĄSA MAREK: Mamy klub akademicki! Pogranicze 1995 nr 47 s. 6.
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego w Przemyślu.
4435. SZYMAŃSKI JAN: Brąz w Mistrzostwach Polski. Rozm. Ryszard Kosterkiewicz.
Życie Przemys. 1995 nr 20 s. 12, il.
Sylwetka karateki z Klubu Kyokushin w Przemyślu.
4436. (w.): Nurt dziękuje i prosi. Pogranicze 1995 nr 45 s. 6.
Miejski Klub Sportowy „Nurt” w Przemyślu.
4437. (wb.): Przeworski Orzeł lata pół wieku. Pogranicze 1995 nr 30 s. 6.
50-lecie Miejskiego Klubu Sportowego „Orzeł”
Przeworsk.
4438. (wb): Świątecznie o piłce. Pogranicze
1995 nr 3 s. 6.
75-lecie Polskiego Związku Piłki Nożnej w
Przemyślu.
4439. WARNICKA MONIKA: W cztery
oczy z Moniką. Rozm. Maciej Petruczenko.
Prz. Sport. 1995 nr 143 s. 4, il.
Monika Warnicka, lekkoatletka pochodząca z
Przemyśla.
4440. z-ak: Bircza wyłoniła najlepszych.
Życie Przemys. 1995 nr 3 s. 13.
Wyniki plebiscytu na najlepszych sportowców
Birczy.
4441. ZAGULAK JÓZEF: Jaki był 1994
rok? Życie Przemys. 1995 nr 1 s. 13, il.
Sport w woj. przemyskim.
Jarosławsk i K lub Sp or tow y
4442. BURZMIŃSKI WACŁAW: Jarosławskie znaki zapytania. Nowiny 1995 nr 183 s. 4.
4443. BURZMIŃSKI WACŁAW: „Siódemka” JKS znów w ekstraklasie! Nowiny 1995 nr
90 s. 4, il.
Także: Życie Przemys. 1995 nr 19 s. 13, il.
4444. BURZMIŃSKI W[ACŁAW]: W ocenie trenera. Pogranicze 1995 nr 33 dod. Pogranicze Sportowe nr 1 s. II, il.
Sekcja piłkarek ręcznych.
4445. KRAMARZ WACŁAW: U piłkarzy
JKS-u optymistyczniej. Życie Przemys. 1995
nr 63 dod. Sport s. 3, il.
„ Kamax” Kańczuga
4446. BURY RAFAŁ: Kamax: w pościgu za
czołówką. Pogranicze 1995 nr 5 s. 6, il.
Drużyna piłkarska.
4447. STEFANOWSKI KRZYSZTOF: Nie
rezygnujemy z awansu. Rozm. Józef Zagulak.
Życie Przemys. 1995 nr 59 s. 3.
Drużyna piłkarska.
4448. WARZOCHA ADAM: „Kamax Pany”.
Nowiny 1995 nr 209 s. 7, il.
4452. (wb.): Z rakietą na kortach. Pogranicze 1995 nr 32 s. 6.
Sekcja tenisa ziemnego.
K lub Sp or tow y „ Poloni a”
w Przemyślu
4453. BURY RAFAŁ: „Niedźwiadki” w
blasku srebra. Pogranicze 1995 nr 18 s.
6, il.
Drużyna koszykarzy.
4454. BURZMIŃSKI WACŁAW” Srebro
jak złoto. Nowiny 1995 nr 74 s. 4, il.
Także: Życie Przemys. 1995 nr 15 s. 21, il.
Drużyna koszykarzy.
4455. CZASKA PIOTR: Stać nas na podium. Dz. Pol. 1995 nr 7 s. 9.
Sylwetka koszykarza.
4456. (jm, apl): Burda odwetowa? Nowiny
1995 nr 57 s. 3.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 69 s. 3.
Ekscesy między kibicami „Polonii” Przemyśl
a „Polonii” Leżajsk, woj. rzeszowskie.
4457. JACIOW WŁADYSŁAW: Jak to w
„Polonii” było. Rozm. Romuald Borysławski.
Pogranicze 1995 nr 42 dod. Sportowy s. II, il.;
nr 43 s. II, il.; nr 44 s. II, il.
Sportowa kariera byłego bramkarza.
KKS „Czuwaj” w Przemyślu
4449. DRYŚ MICHAŁ: Jesteśmy na Czuwaju! Oprac. Romuald Borysławski. Cz. 1–4.
Pogranicze 1995 nr 35–38 s. 6, il., portr.
4450. KOSTERKIEWICZ RYSZARD: Wokół szczypiorniaka. Życie Przemys. 1995 nr 6
s. 12, il.
Sekcja piłki ręcznej.
4451. (wb): Przed pierwszym krokiem.
Pogranicze 1995 nr 39 dod. Sportowy nr 7
s. II, il.
Sekcja pięściarska.
4458. LEWICKI JÓZEF: Nikt nie był tak
bezczelny. Rozm. Jacek Stachiewicz. Nowiny
1995 nr 65 s. 7, il.
Dyrektor Miejskiego Klubu Sportowego „Polonia” w Przemyślu.
4459. MILA KRZYSZTOF: Stać nas na mistrzostwo. Rozm. Wacław Burzmiński. Nowiny 1995 nr 9 s. 4, portr.
Sylwetka koszykarza.
4460. MOŁŁOW TEODOR: Jak najmniej
błędów. Rozm. Józef Zagulak. Życie Przemys.
1995 nr 37 dod. Sport s. 3, il.
Drużyna koszykarzy.
259
4461. OTAŁĘGA JAN: Magia ringu. Dz.
Pol. 1995 nr 103 s. 37.
Sylwetka boksera Teofila Kowalskiego byłego
zawodnika „Polonii”.
4462. RYBICKI ROMAN, BURZMIŃSKI
WACŁAW: Większe grono faworytów. Nowiny 1995 nr 173 s. 4, il.
Dotyczy koszykarzy „Polonii” Przemyśl i „Stali”
Stalowa Wola, woj. tarnobrzeskie.
4463. ZARZĄD MKS „Polonia” Przemyśl.
Pogranicze 1995 nr 39 s. 6, il.
Zwolnienie Pawła Strzeleckiego z funkcji trenera zespołu piłki nożnej.
Woj. rzeszowsk ie
BANDA: magazyn żużlowy = poz. 9
4464. BLUJ MAREK: Akrobatyka, teatr i
pieniądze. Nowiny 1995 nr 100 s. 4, il.
Sylwetki Andrzeja Piechoty i Tomasza Wlezienia, akrobatów sportowych z Rzeszowa.
4465. CZECH SEBASTIAN: Pogoń za awansem. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 160 s. 3.
Piłkarze „Pogoni” Leżajsk.
4466. CZECH SEBASTIAN: W czołówce czwartej ligii. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
291 s. 4.
Piłkarze „Unii” Nowa Sarzyna.
4467. DZIURA MARIUSZ: Dziewięć lat
na tatami. Rozm. Marek Kruczek. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 219 s. 3, il.
Sylwetka mistrza Polski Juniorów w judo w
Rzeszowie.
4468. (gkr): Niedziela w Malawie. Nowiny
1995 nr 142 s. 12.
IV Wojewódzki Zlot Pojazdów Jednośladowych
oraz Rejonowe Eliminacje Motorowe „Pucharu
Polski” w Malawie.
4469. (graw): O wędkarzach i rybach. Nowiny 1995 nr 236 s. 12.
Okręg Rzeszowski Polskiego Związku Wędkarskiego w Rzeszowie.
260
4470. GRABSKA RENATA: Urok długich
dystansów. Rozm. Tadeusz Szylar. Nowiny
1995 nr 150 s. 5, il.
Biegaczka długodystansowa z Rzeszowa.
4471. GREŃ KAZIMIERZ: Aby sport był
stylem życia. Rozm. Tadeusz Szylar. Nowiny
1995 nr 3 s. 9. * KRUCZEK MAREK: Działalność „Rzeszowiaka”. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 154 s. 3, il.
Amatorski Klub Sportowy „Rzeszowiak” w Rzeszowie.
4472. GUBERNAT ANDRZEJ: Boisko niezgody. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 255 s. 2.
Dotyczy obiektu sportowego na osiedlu „Nowe
Miasto” w Rzeszowie.
4473. HAŁOŃ LUDWIK: Sędziowanie, to
był mój cały świat. Rozm. Wiesław Zieliński.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 296 s. 4.
Arbiter piłkarski z Rzeszowa.
4474. KLIMCZAK JOANNA: Pokonać
własną ułomność. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
159 s. 3, il.
III Spartakiada Niepełnosprawnych w Kamionce.
4475. KORBECKI EUGENIUSZ: Rzeszowskie kolarstwo przed nowym sezonem. Rozm.
Tadeusz Szylar. Nowiny 1995 nr 49 s. 7.
Dotyczy Okręgowego Związku Kolarskiego w
Rzeszowie.
4476. KOZIOŁ JANUSZ: Kryterium nocne
w Rzeszowie. Gaz. Krak. 1995 nr 117 s. 9.
Wyścig Kolarski Szlakiem Podkarpacia – kryterium uliczne w Rzeszowie.
4477. KRUCZEK MAREK: Do TKKF po
zdrowie. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 207 s. 3, il.
Rzeszów.
4478. KRUCZEK MAREK: Pierwszy krok
bokserskiego „Wisłoka”. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 135 s. 4.
Rzeszowski Klub „Wisłok”.
4479. KRUCZEK MAREK: Pociąg pod nadzorem. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 204 s. 1.
Dotyczy meczu między „Legią” Warszawa a GKS
Katowice odbywającego się w Rzeszowie.
4480. KRUCZEK MAREK: Shaolin – młody las. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 215 s. 4, il.
Sekcja Klubu Dalekowschodnich Sztuk Walki
„Triada” w Rzeszowie.
4481. KRUCZEK MAREK: Zawieszeni – oddelegowani. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 124 s. 4.
Piłkarskie drużyny Rzeszowa.
4482. KULTURA fizyczna studentów: jej
stan i perspektywy rozwoju / pod red. Kazimierza Obodyńskiego. – Rzeszów: Wydaw.
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995. – 401,
[1] s.: rys., wykr.; 24 cm
Referaty z międzynarodowej konferencji w Rzeszowie w dn. 15–16 stycznia 1993 r. – Tekst częśc.
tł. ze słowac.
Bibliogr. przy ref.
Zawiera m. in.: Kierunki i organizacja badań
w dziedzinie kultury fizycznej studentów w latach 1947–1992. [M. in. WSP w Rzeszowie] / K.
Obodyński. Zainteresowania kulturą fizyczną a
pochodzenie społeczne studentów rzeszowskich
uczelni / Marek Mirkiewicz. Ocena z wychowania fizycznego i jej kryteria w opinii studentów
i nauczycieli wf z rzeszowskich szkół wyższych
/ Marian Sikora. Poziom sprawności fizycznej
studentek Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie w czasie obowiązkowych badań sprawności fizycznej testem Pilicza i prób wytrzymałości Burpeego / Adela Jabłecka. Wybrane cechy
morfologiczne studentek I roku studiów Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie przyjętych na
studia w latach 1977/78 i 1987/88 / Jerzy Kołodziej. Ocena wydolności fizycznej na podstawie
pomiarów tętna w pracy submaksymalnej u studentek i studentów I roku Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie / Irena Momola, Jacek
Krawczyk.
4483. LASOTA CECYLIA: Sprawni inaczej. Głos Rzeszowa 1995 nr 11 s. 13, rys.
Sport dla niepełnosprawnych w Rzeszowie.
4484. MK: Tenis nie tylko dla wybranych.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 133 s. 2.
Dotyczy kortów tenisowych ROSiR-u w Rzeszowie.
4485. MATUSZ JÓZEF: Bike Madness.
Welcome to Małopolska 1995 nr 7 s. 30, il.
Sport w Rzeszowie.
4486. NACHMAN JERZY: Kandydat na
maratończyka. Nowiny 1995 nr 154 s. 3, il.
Wiesław Figurski – lekkoatleta z Mielca.
4487. NACHMAN JERZY: 50-lecie OKS w
Rzeszowie. Nowiny 1995 nr 244 Stadion.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 294 s. 4, il.
Okręgowe Kolegium Sędziów w Rzeszowie.
4488. NOWAK PAWEŁ: Ściana. Rozm. Włodzimierz Rudolf. Nowiny 1995 nr 5 s. 5, il.
Zarząd Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego.
4489. NYCZ WACŁAW: A Quarter of a
Century of Uninterupted Successive star of
Rzeszów sport aviation. Rozm.
�����������������
Roman Przepióra. Welcome to Rzeszów, Krosno, Przemyśl,
Tarnobrzeg 1995 nr 1 s. 9, il.
Lotnictwo sportowe w Rzeszowie.
OCALIĆ od zapomnienia = poz. 958
4490. PAWLAK JANUSZ: Figury na rowerach. Nowiny 1995 nr 100 s. 8, il.
Dyscyplina sportowa cyklotrial w Rzeszowie.
4491. SŁONINA STANISŁAW: Mielec is
not only known for aeroplanes. Welcome to
Małopolska 1995 nr 8 s. 35.
Sport w Mielcu.
4492. SOWA STANISŁAW: Speedway na
rowerze. Nowiny 1995 nr 181 s. 5, il.
Nowa dyscyplina sportowa w Tyczynie.
4493. SURDEJ JACEK: Kolbuszowa kontra
Komo Cho. Nowiny 1995 nr 103 s. 7.
Impreza sportowo-rekreacyjna, pojedynek korespondencyjny z japońskim miasteczkiem.
4494. SZAŁAJKO ALEKSANDRA: Wystartować w Sao Paulo. Rozm. Tadeusz Szylar. Nowiny 1995 nr 212 s. 4, il.
Zawodniczka Rzeszowskiego Klubu Karate Tradycyjnego.
4495. SZCZERBATY JERZY: Więcej pieniędzy! Rozm. (SAM). Dz. Pol. 1995 nr 25
s. 8.
Okręgowy Związek Pływacki w Rzeszowie.
261
4496. SZENBORN MAREK, GUBERNAT
ANDRZEJ: Agonia hali. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 184 s. 1, il.
Hala widowiskowo-sportowa w Rzeszowie.
4497. SZYLAR TADEUSZ: Mistrzowie nie
z przypadku. Nowiny 1995 nr 95 s. 1, 4, il.
Rzeszowski Klub Karate.
4498. TOMALSKI TOMASZ: Miliony dla
najlepszych. Rozm. Janusz Pawlak. Nowiny
1995 nr 162 s. 6, portr.
Reprezentant Automobilklubu Rzeszowskiego.
4499. WASZKOWSKI HENRYK: Nie wolno się załamywać! Rozm. Marek Kruczek.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 239 s. 4, il.
4506. MATUSZ J[ÓZEF]: Wirowanie nad
Jasionką. Nowiny 1995 nr 225 s. 12, il.
4507. PRZEPIÓRA ROMAN: A Man with
the Instinct of a Bird. Welcome to Małopolska
1995 nr 7 s. 29, il.
Osiągnięcia sportowe Janusza Trzeciaka.
4508. PRZEPIÓRA ROMAN: Lotniczy
Rzeszów. Nowiny 1995 nr 161 s. 10, il.; nr
162 s. 9, il.
PRZEPIÓRA R.: 85 years of tradition =
poz. 3850
4509. (roy): Jak za dawnych lat. Nowiny
1995 nr 186 s. 1, 7.
Zrzeszenie Sportowe Inwalidów „Start” w Rzeszowie.
Piloci Aeroklubu Rzeszowskiego na podium
Mistrzostw Polski.
4500. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Drużyna z
przeszłością. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 148
s. 4, il.
4510. SZENBORN MAREK: Czas nielotów.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 169 s. 3, il.
Klub „Sokołowianka” Sokołów Młp.
4501. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Pół wieku
OZPN w Rzeszowie. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 57 s. 2.
Okręgowy Związek Piłki Nożnej.
4502. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Turnej unihoca w Glinach Małych. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 76 s. 3.
4503. ZIELIŃSKI WIESŁAW: W rzeszowskim turnieju górą dziewczęta z Łodzi. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 125 s. 4, il.
III Mistrzostwa Polski Kobiet w Siatkówce Drużyn Głuchych.
Aerok lub Rzeszowsk i
(ASK): Co lata nad Rzeszowem? = poz.
3837
4504. MATUSZ J[ÓZEF]: Konflikt pokoleń czy interesów. Nowiny 1995 nr 226 s. 3.
4505. MATUSZ JÓZEF F.: Paragraf 8. Nowiny 1995 nr 180 s. 6, il.
262
4511. TRZECIAK JANUSZ: Marzyłem o
podium. Rozm. Marek Bluj. Nowiny 1995
nr 124 s. 7.
Pilot, mistrz Polski w szybowcowej klasie standard.
4512. WILCZAK JAGIENKA: Zamach na
mistrza. Polityka 1995 nr 41 s. 25, il.
A kademick ie Z esp oły Sp or towe
„Van Pur” w Rzeszow ie
4513. BORYS MAŁGORZATA: Najważniejszy sezon. Rozm. SAM. Dz. Pol. 1995 nr 12 s. 8.
Drużyna koszykarek.
4514. KĄSEK ELŻBIETA: Koszykarski
temperament. Rozm. Mariusz Szeliga. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 45 s. 4, il.
4515. SZYLAR TADEUSZ: Awans na wiele
głosów. Nowiny 1995 nr 78 s. 4.
Drużyna koszykarek.
4516. SZYLAR TADEUSZ: Pozostać wśród
najlepszych. Nowiny 1995 nr 178 s. 4, il.
Drużyna koszykarek.
K lub Sp or tow y „ R es ov i a”
w Rzeszow ie
4517. CZECH SEBASTIAN: Dyskusja o
przyszłości Resovii. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
283 s. 4.
Walne zebranie klubu.
4518. KANICKI BOGUSŁAW: Nie składamy
broni! Rozm. SAM. Dz. Pol. 1995 nr 13 s. 7.
Drużyna siatkarzy.
4519. KOSIOROWSKI ANDRZEJ: Resovia
Club of curs... Welcome to Małopolska 1995
nr 6 s. 28–29, il.
Historia i współczesność klubu.
4520. KRUCZEK MAREK: Święta wojna.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 256 s. 4, il.
23. derby Rzeszowa.
4521. PRZYTOCKI JÓZEF: Na nowe nazwiska za wcześnie. Rozm. Tadeusz Szylar.
Nowiny 1995 nr 83 s. 4, il.
Drużyna koszykarzy.
4522. RÓG STANISŁAW: Stawiam na młodzież. Rozm. SAM. Dz. Pol. 1995 nr 29 s. 19.
Trener piłkarzy o zespole.
4523. SAM: Wołają o pomoc. Dz. Pol. 1995
nr 19 s. 7.
Koszykarze „Resovii” Rzeszów.
4524. SOCHA ADAM
Resovio, klubie ty nasz... / Adam Socha.
– Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza,
1995. – 160 s.: tabl.: fot., faks., portr.; 24 cm
4525. SUCH JAN: Jeszcze nie kapitulujemy. Rozm. Tadeusz Szylar. Nowiny 1995 nr
19 s. 4, il.
Drużyna siatkarzy.
4526. ZABORNIAK STANISŁAW: W młodzieży nadzieja. Rozm. SAM. Dz. Pol. 1995 nr
13 s. 7.
Lekkoatleci.
4527. ZIELIŃSKI WIESŁAW: 90 lat sportu
w Rzeszowie. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 252
s. 3, il.
Jubileusz 90-lecia klubu.
K lub Sp or tow y „ St a l” w Mielc u
4528. CZYREK JANUSZ: W Mielcu nie
ma Eldorado. Rozm. Marek Bluj. Nowiny
1995 nr 37 s. 7.
Sylwetka piłkarza.
4529. RYBICKI ROMAN: Mielecka huśtawka nastrojów. Nowiny 1995 nr 232 s. 4, il.
Drużyna piłkarzy.
4530. SZYLAR TADEUSZ: Pozostać wśród
najlepszych. Nowiny 1995 nr 203 s .1.
Drużyna siatkarek.
4531. WILK SŁAWOMIR: Stalowy mikroklimat. Trybuna 1995 nr 105 s. 19, il.
4532. WYPARŁO BOGUSŁAW: Już nie
będę cudował! Rozm. Adam Godlewski. Prz.
Sport. 1995 nr 153 s. 6, portr.
Sylwetka piłkarza.
K lub Sp or tow y „ Z elmer”
w Rzeszow ie
4533. KRUCZEK MAREK: Zawiedzione
nadzieje na awans. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
167 s. 3.
4534. RUDOLF WŁODZIMIERZ: Mistrzowie na kołach. Nowiny 1995 nr 16 s. 6, il.
Koszykówka na wózkach.
4535. RUDOLF WŁODZIMIERZ: Skazani
na sukces. Dz. Pol. 1995 nr 71 s. 25.
Drużyna siatkarek.
K lub Sp or tow y „ St a l”
w Rzeszow ie
4536. BLUJ MAREK: Co lubi Koziołek...?
Nowiny 1995 nr 208 s. 4, il.
Piłkarz Paweł Koziołek.
4537. BLUJ MAREK: Damy są szczęśliwe...! Nowiny 1995 nr 220 s. 11.
Rzeszowianki Brygida Sakowska i Ewelina Fijołek medalistkami w akrobatyce sportowej.
263
4538. BLUJ MAREK: Mistrzowska interpretacja. Nowiny 1995 nr 222 s. 4, il.
Akrobatki Ewelina Fijołek i Brygida Sakowska.
4539. BLUJ MAREK: Zadania zostały wykonane. Nowiny 1995 nr 188 s. 4.
Drużyna żużlowców.
4540. CZARNECKI RYSZARD: Szanowałem siebie i kolegów. Rozm. Tadeusz Szylar.
Nowiny 1995 nr 159 s. 7, il.
Sylwetka byłego żużlowca.
4541. DOBRY nastrój Beniaminka. Nowiny 1995 nr 64 s. 6.
Drużyna żużlowców.
4542. (emp): Bez wzmocnień, na nowym
sprzęcie. Dz. Pol. 1995 nr 9 s. 8.
Drużyna żużlowców.
4543. HAEHNE ANDRZEJ: „Zaszczepiony” żużlem. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 78
dod. Gaz. o żużlu s. III.
Prezes sekcji żużlowej.
4544. HUZARSKI MARIUSZ: Marzy nam
się druga liga. Rozm. (SAM). Dz. Pol. 1995
nr 7 s. 9.
Drużyna piłkarzy.
4545. (J.C.): Debiut. Dz. Pol. 1995 nr 167
s. 22.
Sylwetka żużlowca Rafała Wilka.
4546. (JCZ): Motocykle już w garażach...
Dz. Pol.1995 nr 258 s. 18, il.
Sekcja żużla .
4547. KACZYŃSKI TOMASZ: Nie będziemy chłopcami do bicia. Rozm. Marek Kruczek. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 180 s. 3.
4548. KĘPOWICZ STANISŁAW: Pojechaliśmy po naukę. Rozm. Wiesław Zieliński.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 113 s. 4, il.
Drużyna żużlowców.
4549. KĘPOWICZ STANISŁAW: Z nadziejami. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 78 dod. Gaz. o
żużlu s. II, portr.
Drużyna żużlowców.
264
4550. KĘPOWICZ STANISŁAW: Zamilkły
maszyny. Rozm. Wiesław Zieliński. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 258 dod. Gaz. o żużlu s. I, il.
Sekcja żużlowa.
4551. KLICH JANUSZ
Barwy „Stali” / Janusz Klich. – Rzeszów: Jota,
1995. – 250 [1] s., [12] s. fot. kolor.: fot.; 24 cm
Rec. J.G., Nowiny 1995 nr 83 s. 4.
Rzeszów.
4552. KRUCZEK MAREK: Wilk kozłem
ofiarnym? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 209 s.
3, il.
Konflikt w „Stali” Rzeszów.
4553. KRUCZEK MAREK, ZIELIŃSKI
WIESŁAW: Rozmowy bez tajemnic. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 283 s. 4, il.
Spotkanie Czytelników „Gazety” z żużlowcami.
4554. (m.b.): Jak to się robi w Rzeszowie i
Tarnobrzegu. Nowiny 1995 nr 112 s. 11.
Juniorzy „Stali” Rzeszów i „Siarki” Tarnobrzeg.
4555. (m.b.): Roszady w Stali Rzeszów. Nowiny 1995 nr 131 s. 11.
4556. (MARK): Pozostać w gronie najlepszych. Dz. Pol. 1995 nr 43 s. 19.
Sekcja żużlowa „Stali” Rzeszów.
4557. RUSINEK KAZIMIERZ: Najwięcej
serca poświęciłem piłkarzom... Rozm. Wiesław
Zieliński. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 267 s. 4, il.
Wspomnienia działacza.
4558. RZEPKA JÓZEF: Jestem zawsze optymistą. Rozm. Wiesław Zieliński. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 258 dod. Gaz. o żużlu s. II, il.
Kierownik sekcji żużlowej.
4559. RZEPKA JÓZEF: Ponad pół wieku z
żużlem. Rozm. Red. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 78 dod. Gaz. o żużlu s. III, portr.
Kierownik techniczny sekcji żużlowej.
4560. RZEŹNIK EDWARD: Nadal myślimy
o kibicach. Rozm. Wiesław Zieliński. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 258 dod. Gaz. o żużlu s. III.
Sekcja żużlowa.
4561. RZEŹNIK EDWARD: Robimy to dla
społeczeństwa! Rozm. Red. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 78 dod. Gaz. o żużlu s. IV.
Wiceprezes sekcji żużlowej.
4562. SAM: Jeszcze nic straconego. Dz. Pol.
1995 nr 29 s. 19.
Piłkarze „Stali” Rzeszów.
4563. (SAM): Sięgną po „złoto”. Dz. Pol.
1995 nr 25 s. 8.
Akrobaci.
4564. SURDYKA STANISŁAW: Przedostatni mohikanin. Rozm. Marek Bluj. Nowiny 1995 nr 1 s. 10, il.
Sylwetka zapaśnika.
4565. SZYLAR TADEUSZ: W Rzeszowie
czujemy się dobrze. Nowiny 1995 nr 31 s. 7, il.
Sekcja żużlowa.
4566. (TEC): Niezwykłe barwy klubu. Dz.
Pol. 1995 nr 93 s. 26.
XIII Memor i ał im. E. Nazim ka
w Rzeszow ie
4574. CZOCHARA JACEK: Memoriałowy
turniej. Dz. Pol. 1995 nr 179 s. 22, il.
4575. MK: To już trzynasty z rzędu. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 179 s. 3.
4576. SZYLAR TADEUSZ: Sekundantów
przy tym nie było? Nowiny 1995 nr 168 s. 1, 4, il.
Dotyczy zajścia w czasie imprezy.
Woj. t ar nobrzesk ie
4577. BORZĘCKI JAN A[DAM]: Autonomia czy secesja? Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 38 s. 11.
Klub Sportowy „Wisła” w Sandomierzu.
Omówienie książki J. Klicha pt. „Barwy „Stali”.
4578. DELMANOWICZ DARIUSZ: Półtora kilometra nad ziemią. Życie Przemys. 1995
nr 44 s. 13, il.
4567. WILK RAFAŁ: Mało czasu na dziewczyny... Rozm. Red. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 78 dod. Gaz. o żużlu s. II, il.
4579. KOZICKI ANDRZEJ: Tama na Wiśle. Nowiny 1995 nr 43 s. 1–2.
Kapitan żużlowców.
4568. WILK RAFAŁ: Słuchałem rad trenera. Rozm. SAM. Dz. Pol. 1995 nr 6 s. 7.
Sekcja żużlowa.
4569. WINIARZ PIOTR: Na razie zostaję
w Stali. Rozm. SAM. Dz. Pol. 1995 nr 19 s. 7.
Żużlowiec „Stali” Rzeszów.
Zawody balonowe w Stalowej Woli.
Piłkarze „Wisły” Sandomierz.
4580. MALICKI WOJCIECH: Te wspaniałe balony. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 20 s. 1, 7, il.
VIII Międzynarodowy Zlot Balonowy o Puchar
Prezesa Zarządu HSW w Stalowej Woli.
4581. MALICKI WOJCIECH: Niech żyje
bal!!! Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 9 s. 13, il.
4570. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Jedność cementuje. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 277 s. 4.
Bal Mistrzów Sportu woj. tarnobrzeskiego w
Tarnobrzegu.
4571. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Pertraktacje
i nowa punktacja. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
291 s. 4.
4582. MALICKI WOJCIECH: Sukcesy i co
dalej? Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 34 s. 11, portr.
Sekcja żużlowa.
4572. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Podsumowanie sukcesów i porażek. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 273 s. 4, il.
4573. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Racja kierownika. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 114 s. 3, il.
Sekcja żużlowa.
Sekcja Badmintona klubu „Stal” w Nowej Dębie.
4583. MALICKI WOJCIECH: Trochę dobrze, trochę źle. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 52 s. 10.
Sport w woj. tarnobrzeskim.
4584. MALINOWSKI ZBIGNIEW: Sportowe remanenty. Dz. Pol. 1995 nr 1 s. 7.
Stalowa Wola.
265
4585. MKS „Wspólnota” z Tarnobrzegu daje
przykład. Słowo 1995 nr 90 s. 6.
Miejski Klub Sportowy „Wspólnota” w Tarnobrzegu.
4586. NIEBUDEK JAN: Próba życia Zbigniewa M. Nowiny 1995 nr 79 s. 6, il.
Sylwetka niepełnosprawnego sportowca ze Stalowej Woli – Zbigniewa Mdziarczyka.
4587. (u): Najszybszy weekend roku. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 21 s. 7, il.
I runda Międzynarodowych Wyścigowych Motocyklowych Mistrzów Polski w Stalowej Woli.
4588. (wm): Rekordowe mistrzostwa. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 23 s. 1, 11, il.
XIX Mistrzostwa Polski w Kulturystyce w Tarnobrzegu.
4589. (WIR): Próba wyjścia z „czarnej dziury”. Dz. Pol. 1995 nr 285 s. 24.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej
Woli.
4590. WELENYK PIOTR: Bakcyl baloniarski. Nowiny 1995 nr 111 s. 7, il.
VII Międzynarodowy Zlot Balonowy w Stalowej Woli.
4591. WĘGLARZ ANDRZEJ: Człowiek nazywany „Bandytą”. Rozm. J[erzy] Reszczyński.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 34 s. 11.
Samochodowy kierowca wyścigowy ze Stalowej
Woli.
K lub Sp or tow y „ Si arka”
w Tar nobrzegu
4592. GĄSIOR WŁODZIMIERZ: Konieczne wzmocnienia. Rozm. Sebastian Czech.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 137 s. 3.
Trener piłkarzy na temat zespołu i minionego
sezonu.
(m.b.): Jak to się robi w Rzeszowie i Tarnobrzegu = poz. 4554
4593. MALINOWSKI ZBIGNIEW: Czy powrócą lata chwały? Dz. Pol. 1995 nr 56 s. 17.
Sekcja pływacka.
266
4594. NACHMAN JERZY: Roczna kwarantanna. Nowiny 1995 nr 124 s. 4, il.
Drużyna piłkarzy.
4595. NACHMAN JERZY: Za nimi tylko
Bełchatów. Nowiny 1995 nr 237 s. 4, il.
Drużyna piłkarzy.
4596. NAHORNY RAFAŁ: Awans po spadku. Prz. Sport. 1995 nr 120 s. 5.
Drużyna piłkarzy.
4597. SKOWROŃSKA WIESŁAWA: Stopy
wody pod kilem! Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 18 s.
7, il.
Sekcja żeglarska.
4598. ­­­SZCZYTYŃSKI ZBIGNIEW: Walka
o czołówkę. Rozm. W[ojciech] Malicki. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 38 s. 10.
Drużyna koszykarzy.
K lub Sp or tow y „ St a l”
w St a lowej Woli
4599. BEBŁO LESZEK: W drodze do Atlanty. Rozm. Jerzy Mielniczuk. Nowiny 1995
nr 227 s. 4, il.
Sylwetka maratończyka.
4600. NACHMAN JERZY: Amerykanie ze
Stalowej Woli. Nowiny 1995 nr 217 s. 4, il.
Drużyna koszykarzy.
4601. NACHMAN JERZY: Powrót. Nowiny 1995 nr 139 s. 4, il.
Drużyna piłkarzy.
RYBICKI R., BURZMIŃSKI W.: Większe
grono faworytów = poz. 4462
4602. SEJUD ARTUR: Każdy ma aspiracje.
Rozm. Jerzy Nachman. Nowiny 1995 nr 69 s. 4.
Sylwetka bramkarza.
4603. STOLARCZYK DARIUSZ: Jak Stal
wojowała... Prz. Sport. 1995 nr 58 s. 7, il.
Drużyna piłkarzy.
Sp or t zob. też poz. 1474, 3924, 3933
XII. JĘZYKOZNAWSTWO
4604. BADANIA dialektów i onomastyki
na pograniczu polsko-wchodniosłowiańskim
/ pod red. Michała Kondratiuka; Uniwersytet
Warszawski. Filia w Białymstoku. Zakład Filologii Wschodniosłowiańskiej. – Białystok:
UW. Filia, 1995. – 372 s.: mapy; 24 cm
Bibliogr., rez., streszcz. przy ref.
Tyt. równol: Issledovanie dialektov i onomastiki
v zone pol’sko vostočnoslavjanskogo pogranič’ja.
– Tekst częśc. białor., ros., słow., ukr.
Zawiera m. in. Atlas davnich govoriv Nadsjannja ta sumižnich zemel’ / Miron Oniškevič.
4605. KOWALCZYK ELŻBIETA: Przewłoka: z historii nazw miejscowych Sandomierszczyzny. Zesz. Sand. 1995 nr 2 s. 30–31, mapa.
M. in. woj. tarnobrzeskie.
KROSNO: studia z dziejów miasta i regionu = poz. 938
4606. KRUKAR WOJCIECH: Prace nazewnicze w Beskidzie Niskim i Bieszczadach.
Płaj 1995 [nr] 11: jesień s. 63–83, mapy.
4607. KUREK HALINA
Przemiany językowe wsi regionu krośnieńskiego: studium socjolingwistyczne / Halina
Kurek. – Kraków: Towarzystwo Autorów i
Wydawców Prac Naukowych „Universitas”,
1995. – 210, [5] s.: 2 mapy; 23 cm
Nazwa wydaw. w cop.
LITERATURA – język – kultura = poz.
4612
4608. ORONOWICZ EWA: Nazwiska żon
i córek w gwarach Małopolski południowowschodniej (na przykładzie kilkunastu miejscowości). Zesz. Nauk. WSP Rzesz. Językozn.
z. 2 s. 139–147, tab., Zsfg.
Dotyczy woj. południowo-wschodnich.
4609. PIOTROWICZ-ZIEMBOLEWSKA
WANDA: Nazwy osobowe wsi Nienadowa
na przełomie XVIII i XIX wieku. Rocz. Przemys. 1995 z. 3 s. 87–100.
4610. RIEGER JANUSZ
Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie /
Janusz Reiger. – Warszawa: „Semper”, 1995.
– 256 s.: mapy; 24 cm
Bibliogr. s. 244–246
4611. OPAS TOMASZ: Z badań nad zagadnieniem nazwisk Żydów polskich w zaborze austriackim. Prz. Hist.-Arch. 1995 t. 3
s. 143–153.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
WISŁOK: rola rzeki w krajobrazie... = poz.
555
Ję zy koznawst wo zob. też poz. 4620
— historia 4612
Bibliogr. s. 205–[211]
267
XIII. LITERATURA PIĘKNA
1. HISTORIA LITERATURY
I KRYTYKA LITERACKA.
ŻYCIE LITERACKIE
O pracowani a dot yczące
c ałoś ci reg ionu
FRAZA = poz. 36
KAMERTON = poz. 60
4612. LITERATURA – język – kultura / red.
Czesław Kłak, Marta Wyka. – Rzeszów: Wydaw.
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995. – 190 s.;
24 cm. – (Galicja i Jej Dziedzictwo; t. 4).
Materiały z międzynarodowej konferencji
naukowej w Rzeszowie 14–18 września 1992 r.
– Tekst częśc. tł. z ang., niem.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
Woj. k rośnieńsk ie
4613. FAL JAN G.: Czym pogranicze zasłużyło się literaturze? Pogranicze 1995 nr 2
s. 10.
Pisarze wywodzący się z terenów woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
4614. FAL JAN G.: Od Olesia do Aleksandra. Pogranicze 1995 nr 35 s. 10, portr.
Motywy woj. krośnieńskiego i przemyskiego w
twórczości Aleksandra Fredry.
4615. JaL: Wieczór poezji. Nowe Podkarp.
1995 nr 48 s. 4.
4616. KOWALSKI STANISŁAW
Pieśń wiatru / Stanisław Kowalski – 1986.
Rec. WOLNY KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 60 s. 3.
Autor pochodzi ze wsi Zawór.
4617. MĘKARSKA DOROTA: Prowincjusz i wiersze. Nowiny 1995 nr 96 s. 6, il.
Sylwetka Janusza Szubera z Sanoka.
268
4618. MĘKARSKA DOROTA: Skomercjalizować poezję. Nowiny 1995 nr 249 s. 5.
Sylwetka poety Jana Gałwińskiego związanego z
woj. krośnieńskim.
4619. NIEZGODA na przemijanie. Kur.
Podkarp. 1995 nr 6 s. 4.
Twórczość Bronisławy Betlej z Jedlicza.
4620. O stylu poezji i prozy: funkcje, kategorie, struktury / pod red. Teresy Ampel.
– Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995. – 316 s.; 24 cm
Zawiera m. in.: Gwara ludowa w utworze Romana Turka „Moja mama, ja i reszta” [związki
autora z Wolą Dalszą, woj. rzeszowskie] / Halina
Kamińska. Ludowe tworzywo leksykalne w pamiętnikach Stanisława Pigonia [m. in. dotyczy
pamiętników „Z Komborni w świat] / T. Ampel.
Słownictwo tkackie w stylu naukowym Stanisława
Pigonia [związki z Kombornią, woj. krośnieńskie]
/ T. Ampel.
4621. ORŁOWSKI STANISŁAW: Beskidzkie ścieżki Pola. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 22 s.
10, portr.
Związki poety Wincentego Pola z woj. krośnieńskim.
4622. ORŁOWSKI STANISŁAW: Nieznany „Jaśko z Beskidu”. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 19
s. 7.
Jan Kanty Podolecki – poeta, pisarz związany z
Leskiem.
4623. ORŁOWSKI STANISŁAW: Piewca
znad Sanu. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 18 s. 7.
Sylwetka poety Januarego Późniaka z Hoczwi.
4624. ORŁOWSKI STANISŁAW: Twórca
lirycznych obrazów bieszczadzkich połonin.
Płaj 1995 [nr] 11: jesień s. 91–97.
Dotyczy twórczości poetyckiej Jana Szelca z Sanoka.
4625. POETA z Leska. Nowe Podkarp. 1995
nr 7 s. 8.
Mariusz Bończak. Również jego wiersze.
WISŁOK: rola rzeki w krajobrazie... = poz.
555
4626. ZYGA ALEKSANDER: Motywy
krośnieńskie w literaturze (do początków XX
wieku). Universitas 1995 nr 2/3 s. 73–78.
4627. ZYGA ALEKSANDER: Spotkania
pisarzy z Iwoniczem w XIX w. Wierchy R. 61
(1995), s. 83–102.
Woj. przemysk ie
4628. CYBULSKI KAZIMIERZ: Wydostałem się z cienia i teraz widzę Polskę w słońcu. Rozm. Mateusz Pieniążek. Życie Przemys.
1995 nr 50 s. 6, il.
Poeta związany z Medyką, mieszkający za granicą.
FAL J. G.: Czym pogranicze zasłużyło się
literaturze? = poz. 4613
FAL J. G.: Od Olesia do Aleksandra = poz.
4614
4628a. KASZUBA LILIANA: Gdzie te buty,
gdzie ta kiełbasa. Życie Przemys. 1995 nr 44
s. 9, il.
Dotyczy poematu Józefy Sowińskiej o Pruchniku.
4629. KROH ANTONI
O Szwejku i o nas / Antoni Kroh, - Nowy
Sącz, 1992.
Rec. (oh), Życie Przemys. 1995 nr 54 s. 8, il.
Omówienie związków bohatera książki Jarosława Haszka z Przemyślem.
4630. KURYLAK JÓZEF: „Świat jest nie
do wytrzymania...” Rozm. Olga Hryńkiw.
Pogranicze 1995 nr 2 s. 10. * PIENIĄŻEK
MATEUSZ: W poszukiwaniu światła. Życie
Przemys. 1995 nr 44 s. 6, il.
Twórczość Józefa Kurylaka, poety z Przemyśla.
4631. SZELIGA ZDZISŁAW: Są tylko dobrze napisane wiersze warte przeczytania.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 198 s. 3, portr. *
WARCHAŁ ARNOLD: Jestem kulturalnym
realistą. Rozm. Daniel Galisz. Pogranicze
1995 nr 39 s. 9, il.
Poeta związany z Przemyślem.
4632. TOMPALSKA RITA LEGUMINA: O
naturze kobiety. Rozm. Romuald Borysławski. Pogranicze 1995 nr 2 s. 9, il.
Pisarka związana z Przemyślem. Również
wiersz.
4633. WOŚ JUSTYNA: Sentymenty XBW.
Oprac... Nowiny 1995 nr 26 s. 9, il.
Ignacy Krasicki – twórczość związana z Dubieckiem.
4634. WOŚ JUSTYNA: Zaczarowany krąg.
Nowiny 1995 nr 199 s. 9, il.
Także: Życie Przemys. 1995 nr 46 s. 6.
Spotkanie laureatów Konkursu Literackiego dla
Polaków na Ukrainie w Przemyślu.
Woj. rzeszowsk ie
4635. (Ad): Biesiada młodych poetów. Nowiny 1995 nr 231 s. 5.
IV Ogólnopolska Biesiada Poetycka w Rzeszowie.
4636. BARTOSZ WŁADYSŁAW: Pisarz i
żołnierz. Pol. Zbroj. 1995 nr 196 s. 9.
Sylwetka Jerzego Żuławskiego z Glinika.
4637. BEDNARSKI TADEUSZ Z.: Juliana Przybosia portret krakowski. Czas Krak.
1995 nr 233 s. 13, il.
Sylwetka poety związanego z Gwoźnicą Dolną.
4638. BURTAN JERZY: Hymn o... Głos
Rzeszowa 1995 nr 10 s. 12.
Rzeszów w twórczości Franciszka Lipińskiego.
4639. JENTYS MARIA: Gospodyni z niebieskiej wsi. Sycyna 1995 nr 6 s. 6–7.
Stanisława Kopiec, poetka związana z Lubenią.
4640. KŁAK CZESŁAW
Pisarze galicyjscy. Szkice literackie / Czesław Kłak. – Rzeszów, 1995.
Rec. WOLNY KAZIMIERZ: Pisarze Galicji.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 234 s. 3.
4641. KOMOŃSKI SZCZEPAN: Spotkanie
z poetą. Aspekt 1995 nr 6 s. 7, il.
Wiesław Zieliński poeta z Rzeszowa.
269
4642. KONDRACIUK CZESŁAW PIOTR
Wiersze. Wybór / Czesław Piotr Kondraciuk. – Rzeszów, 1994.
4651. PĘKALA MAREK
To nic to wszystko / Marek Pękala. – Przemyśl, 1992.
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1995 nr 13 s. 5.
Rec. NOWAKOWSKI JÓZEF, Fraza 1995 nr 9
s. 22–25.
Autor związany z Rzeszowem.
4643. KORYL JANUSZ
Klęski / Janusz Koryl. – Rzeszów, 1994.
Rec. DŁUSKI STANISŁAW, Nowe Książ. 1995
nr 1 s. 55.
Poeta związany z Rzeszowem.
4644. KOZICKI ANDRZEJ: Ja w Polskę
mamo tak wierzę. Nowiny 1995 nr 133 s. 7, il.
Sylwetka Józefa Andrzeja Szczepańskiego –
poety, m. in. związanego z Rzeszowem.
4645. LASOTA CECYLIA: „Czas odlotów”.
Głos Rzeszowa 1995 nr 10 s. 6.
Sylwetka Reginy Schönborn poetki związanej z
Rzeszowem.
4646. NOWAK JANUARY: Jak powstawała książka [Franciszka Kotuli] „Tamten Rzeszów”. Głos Rzeszowa 1995 nr 11 s. 17.
4647. NOWAKOWSKI JÓZEF: Ironia czasu spiętrzonego. Fraza 1995 nr 9 s. 22–25.
Twórczość Marka Pękali, poety z Rzeszowa.
4648. OSTASZ GUSTAW: Wspomnienie o
Emilu Granacie. Aspekt 1995 nr 6 s. 2.
Poeta związany z Rzeszowem.
4649. PAJĄK CHRUBIN
W locie / Cherubin Pająk. – Rzeszów,
1994.
Rec, GRYGIEL JAN, Nowiny 1995 nr 82 s. 5, il.;
OSTASZ GUSTAW, Aspekt 1995 nr 5 s. 2, il.
Poeta związany z Rzeszowem.
4650. PARNAS bis: [słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku] / oprac. Paweł
Dunin-Wąsowicz, Krzysztof Varga. – Wyd. 2
popr. i rozszerz. – Warszawa: Empik: Odeon.
– 153 s.: portr.; 24 cm
M. in. zawiera biogramy Stanisława Dłuskiego
i Janusza Koryla – poetów związanych z Rzeszowem oraz charakterystykę czasopisma „Fraza”
ukazującego się w Rzeszowie.
270
Poeta związany z Rzeszowem.
4652. PLĘS ANDRZEJ: Kobyła była pierwsza. Tyg. Kroś. 1995 nr 12 s. 4.
Dotyczy palindromów Józefa Godzica z Rzeszowa.
4653. RUCKI MARIUSZ
Wobec milczenia / Mariusz Rucki. – Kraków, 1994.
Rec. KORYL JANUSZ, Nowiny 1995 nr 48 s. 5.
Autor związany z Mielcem.
4654. SAMOLEWICZ BARBARA: Wizyty w „Sahankówce”. Nowiny 1995 nr 3
s. 7, il.
Wspomnienia z pobytu Marii Dąbrowskiej w
Tyczynie.
4655. TOKARZ MAŁGORZATA: Poetka
dnia codziennego. Nowiny 1995 nr 153 s.
5, il.
Ludmiła Pietruszkowa z Rzeszowa.
WISŁOK: rola rzeki w krajobrazie... = poz.
555
4656. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Renesansowa postać Rzeszowa. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 157 s. 3.
Sylwetka Franciszka Lipińskiego związanego z
Rzeszowem.
4657. ZMARŁ red. Andrzej Zabierowski.
[Nekrolog]. Nowiny 1995 nr 224 s. 3, il.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 268 s. 20.
Poeta, dziennikarz związany z Rzeszowem.
Woj. t ar nobrzesk ie
4658. BORZĘCKI JAN ADAM: Życiorys
niezbyt prosty. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 33 s. 8.
Dotyczy twórczości Stanisława Stefana Gębali z
Żabna.
4659. DRZEWUCKI JANUSZ: Kolano Iwaszkiewicza. Twórczość 1995 nr 7/8 s. 236–243.
Sandomierz w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza.
4660. KOZICKI ANDRZEJ: Wszystko przez
te skowronki. Nowiny 1995 nr 75 s. 6, portr.
Sylwetka poetki Kazimiery Pudełkiewicz z Krzeszowa.
4661. KRZEMIŃSKI JERZY: O Romanie
Koseli. W setną rocznicę urodzin. Pam. Sand.
1995 t. 2 s. 141–147.
Literat związany z Sandomierzem.
L iteratura zob. też poz. 780, 5322, 5325
2. TEKSTY
Woj. k rośnieńsk ie
4662. BELCIK JAN
Fotografie (nie) przypadkowe: [wiersze] /
Jan Belcik. – Krosno: Oficyna Wydaw. ����
Kalliope, 1995. – 44 s.: rys.; 21 cm
Zawiera m. in.: Cergowa i leszczyny. Wola
Wyżna.
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1995 nr 172 s. 5.
Autor związany z Nową Wsią.
4663. BETLEJ BRONISŁAWA
Bać się nie trzeba / Bronisława Betlej. –
Krosno: Kalliope, 1995. – 44 s.; 20 cm
Rec. JAL, Nowe Podkarp. 1995 nr 41 s. 4.
Autorka związana z Jedliczem.
4664. BETLEJ BRONISŁAWA
Gorlice – brosza serca: [wiersze] / Bronisława Betlej. – Kraków: Pracownia AA, 1995.
– 59, [2] s.; 21 cm
Autorka związana z Jedliczem.
4665. BETLEJ BRONISŁAWA
Jakie jest imię ciszy...: [wiersze] / Bronisława Betlej. – Kraków: nakł. aut., 1995. – 44,
[3] s.; 21 cm
Rec. WOLNY KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 240 s. 3.
Autorka związana z Jedliczem.
4666. BETLEJ BRONISŁAWA: Ostanie pożegnanie Stanisława Kochanka [w]. Nowe Podkarp. 1995 nr 30 s. 8.
Wiersz ku pamięci zmarłego artysty z Krosna.
4667. CYGAN EDWARD
Coś znów zbroił i inne opowiadania /
Edward Cygan. – Jasło: dr. Mała Poligrafia
Redemptorystów w Tuchowie, 1995. – 100 s.;
21 cm
Tyt. okł.: Coś znów zbroił?
Dotyczy Jasła i okolic.
4668. CYGAN EDWARD
Dr Mechciu: o Żydach głupich i mądrych
/ Edward Cygan. – Jasło: Mała Poligrafia
Redemptorystów w Tuchowie, 1995. – 48
s.; 21 cm
Dotyczy Żydów w Jaśle.
4669. DŁUSKI STANISŁAW
Stary dom: [wiersze] / Stanisław Dłuski. –
Rzeszów: Fraza, 1995. – 30, [2] s.: rys.; 21 cm
Rec. PĘKALA MAREK, Nowiny 1995 nr 231 s. 8.
Poeta związany z Dębowcem i Rzeszowem.
4670. GŁOWACKI RYSZARD: Cmentarz
ofiar zarazy. Paradokumentalny zapis wigilijnego wieczoru w Uhercach (fragmenty) A.D.
1981. Życie Przemys. 1995 nr 66 s. 12.
Wigilia w celi aresztowanych podczas stanu wojennego.
OBŁÓJ K.: Na etacie człowieka = poz.
4696
4671. ORYSZYN ZYTA: Polowanie. Gaz.
Bank. 1995 nr 52 s. 20–21, rys.
Opowiadanie dotyczące woj. krośnieńskiego.
POETA z Leska = poz. 4625
4672. STASIUK ANDRZEJ
Opowieści galicyjskie / Andrzej Stasiuk.
– Kraków: „Znak”, 1995. – 95, [5] s.; 20 cm
Dotyczy m. in. woj. krośnieńskiego.
4673. SZELC JAN: Jędrek. [w]. Gaz. Bieszcz.
1995 nr 16 s. 1.
Wiersz poświęcony Andrzejowi Wasielewskimu-Połoninie z Bieszczad.
271
4674. SZELC JAN: Lato w Solinie. [w]. Nowiny 1995 nr 167 s. 5.
4675. SZELC JAN
Silne Wiry: wiersze bieszczadzkie / Jan
Szelc. – Rzeszów: Wojskowa Galeria Malarstwa, 1995. – 59, [1] s., [11] k. tabl. kolor.,
fot.; 21 cm
Rec. (WIR), Dz. Pol. 1995 nr 241 s. 18.
4676. SZOPKA Noworoczna. Nowe Podkarp. 1995 nr 51/52 s. 16–17, rys.
Dotyczy woj. krośnieńskiego.
4677. ZYCH JAN: Krosno. [w]. Nowiny
1995 nr 172 s. 5.
Woj. przemysk ie
4678. BARAN AUGUSTYN: Panny głupie.
Gaz. Krak. 1995 nr 79 s. 12–13, il.
Teskt o rolniku ze wsi w okolicach Dynowa.
4679. IWOSA-IVOSSE KAZIMIERZ
Wiersze grudniowe / Kazimierz IwosaIvosse. – Hannover, 1995.
Rec. PIENIĄŻEK MATEUSZ: „Powrót” Przyjaciela. Życie Przemys. 1995 nr 40 s. 6, il.
Poeta związany z Jarosławiem.
4681. KURYLAK JÓZEF
Góra duchów / Józef Kurylak – Warszawa
„Latona”, 1995. – 99 s.: il.; 21 cm
Poeta związany z Przemyślem.
4682. KURYLAK JÓZEF: Wiersze: Kalwaria Pacławska. [w]. Tyg. Powsz. 1995 nr 4 s. 9.
4683. PIENIĄŻEK MATEUSZ: Szopka przemyska. Życie Przemys. 1995 nr 66 s. 13, il.
4684. SZCZEPANIEC WITOLD: Przemyska
przestrzeń. [w]. Pogranicze 1995 nr 35 s. 10.
TOMPALSKA R. L.: O naturze kobiety =
poz. 4632
4685. UWE NATUS: „Miasto nad Sanem.
[w]. Pogranicze 1995 nr 38 s. 8, il.
Przemyśl
272
Woj. rzeszowsk ie
4686. BARTMAN JAN
Razowy bochen chleba: z ojczystych rzeszowskich i rodzinnych stron: wiersze wybrane / Jan Bartman. – Łańcut: „Techgraf ”,
[1995]. – 57 s.; 20cm
Rec. WOLNY KAZIMIERZ, Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 163 s. 3.
4687. BRUDEK ANIELA: Dzień w Boguchwale. [w]. Nowiny 1995 nr 208 s. 5.
4688. CIENIUTKA kładka niepewności:
(Almanach Forum Poetyckiego) / red. Stanisław Dłuski. – Rzeszów: Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie, 1995. – 21 s.: il.; 20 cm
4689. FĄFARA JERZY
Kłapacze / Jerzy Fąfara. – Rzeszów, 1995.
Poeta związany z Rzeszowem.
4690. KALINKA JAN: W te dni przedostatnie. [w]. Nowiny 1995 nr 226 s. 5.
Wiersze poświęcone aktorce Irenie Krawczyk z
Rzeszowa.
4691. KŁACZYŃSKI WŁODZIMIERZ
Anioł się roześmiał / Włodzimierz Kłaczyński. – Warszawa: AS, 1995. – 381, [1] s.; 21 cm
Autor powieści związany z Mielcem.
4692. KORYL JANUSZ
Daleko i blisko: [wiersze] / Janusz Koryl. –
Kraków: Oficyna Cracovia, 1995. – 45 s.; 20 cm
Poeta związany z Rzeszowem.
4693. KRALL HANNA
Dowody na istnienie / Hanna Krall. – Poznań: a5, 1995. – 149, [2] s., portr.; 21 cm
Zawiera m. in.: Fotel [M. in. �����������������
Sędziszów Młp.].
Żal [Leżajsk].
4694. KULIKOWSKI WIESŁAW
Przystanek dla kilku osób: [wiersze] / Wiesław Kulikowski. – Kraków: bw, 1995. – 78
s.; 21 cm
Zawiera m. in.: Odwiedziny u znajomych w
Sandomierzu. Odmierzony kamykami Sandomierz. Czas, sen [Januszowi Krążelowi]. Koncert
w Sandomierzu.
Poeta związany z Mielcem.
4695. KWIATKOWSKI JAROMIR
Kwasy i zasady: czyli felietony „pachnące
amboną” / Jaromir Kwiatkowski. – 87 s.; 17 cm
Autor związany z Rzeszowem.
4696. OBŁÓJ KAZIMIERZ
Na etacie człowieka: [wiersze] / Kazimierz Obłój. – Kraków: Miniatura, 1995. – 63 s.; 18 cm
Zawiera m. in. Wspomnienie dzieciństwa [Dotyczy Rudnej Małej]. Obłoń Kazek Rudnej Małej.
Na zaporze na Solinie.
4697. OŻÓG JAN B.: „Kloc”. [w]. Nowiny
1995 nr 91 s. 6, il.
Autor wiersza urodzony w Nienadówce.
4698. PASIERB GRZEGORZ
„... pozdrawiam Was, jakby z drugiej strony” / Grzegorz Pasierb. – 1995.
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1995 nr 221 s. 6.
Autor związany z Rzeszowem.
4699. PĘKALA MAREK: Wreszcie. [w].
Nowiny 1995 nr 210 s. 7.
Poeta związany z Rzeszowem.
4700. PIETRUSZKOWA LUDMIŁA
Soczystość traw: wiersze wybrane / Ludmiła Pietruszkowa; [wybór tekstów Mieczysław
Arkadiusz Łyp; wstęp Hanna Krupińska-Łyp;
fot. M. A. Łyp]. – Rzeszów: Wojskowa Galeria
Malarstwa Pracowni Psychologicznej KOW
[Krakowskiego Okręgu Wojskowego], 1995.
– [2], 81 s., [8] k. fot. kolor.: faks.; 21 cm
Poetka związana z Rzeszowem.
4701. PRZYWARA PAWEŁ
Amnezja: (antyutopia filozoficzna) / Paweł
Przywara. – Warszawa: Państwowy Instytut
Wydawniczy, 1995. – 239 s.; 21 cm. – (Nowa
Proza Polska)
Autor związany z Rzeszowem.
4702. RZĄSA STANISŁAW
Starość jest wśród nas: [wiersze] / Stanisław Rząsa. – Zaczernie, 1995. – 35 s.; 21 cm
Autor związany z Zaczerniem.
4703. RŻANY RAFAŁ
Wtedy nic jeszcze... / Rafał Rżany; posł.
Bronisław Maj. – Rzeszów: Stowarzyszenie
Literacko-Artystyczne „Fraza”, 1995. – 39, [4]
s.; 21 cm. – (Seria Poetycka / „Fraza”; t. 4)
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1995 nr 157 s. 5;
KORYL JANUSZ, Nowe Książ. 1995 nr 11 s. 34–
35; LORKOWSKI PIOTR WIKTOR, Nowy Nurt.
1995 nr 26 s. 7.
Autor związany z Rzeszowem.
4704. SCHÖNBORN REGINA
Czas odlotów: [wiersze] / Regina Schönborn; [słowem wstępnym opatrzył Jan Grygiel; oprac. graf. Teresa Świzdor]. Rzeszów:
[nakł. autorki], 1995. – 59, [1] s.: il.; 21 cm
Rec. KORYL JANUSZ, Nowiny 1995 nr 249 s. 5.
Poetka związana z Rzeszowem.
SZCZEPAŃSKI J. A.
Ja w Polskę, mamo, tak wierzę... / J. A.
Szczepańśki = poz. 459
4705. SZENBORN MAREK: Zapiski z dziennika radnego: [szopka noworoczna]. Oprac...
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 302 s. 4, rys.
Dotyczy Rzeszowa.
4706. ŚWIERCZEWSKA KRYSTYNA
Listy do przyjaciela / Krystyna Świerczewska. – [Rzeszów]: [bw], cop. 1995. – 372, [4]
s.: il., rys.; 24 cm
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1995 nr 236 s. 5.
Felietony publikowane w rzeszowskim dzienniku „Nowiny”.
4707. WIOSKA rodzinna: wiersze o Nienadówce: antologia / wybór wierszy: red. Edward
Winiarski. – Rzeszów, 1995. – 32 s.: rys.; 21 cm
Zawiera: Wioska rodzinna. Spółdzielnia. Wrona. Konserwanci. Męka / Wojciech Biernat. Moja
wieś rodzinna. Pamięci mojej matki / Helena Drapałowna. Pobór. Strajk / Franiczek Chorzempa.
Nad mogiłą kolegów. Zapłata. Pocztówka z Węgier / Walenty Nowak. Pieśń o polu. U ojca i matki. Kloc / Jan Bolesław Ożóg.
Rec. J.G., Nowiny 1995 nr 153 s. 5, il.
4708. ZOSTAW mi miejsce: almanach poetycki / [wyboru tekstu dokonali Alicja Jakubowska, Zenon Ożóg; zespół red. ��������������
A. Jakubowska
et. al.]. – Rzeszów: „Collegium Ressoviense”,
1995. – 56 s.: il.; 21 cm. – (Biblioteka “Collegium Ressoviense”; nr 19. Seria
��������
2)
273
Woj. t ar nobrzesk ie
4709. BABIEC URSZULA: Na dzień koronacji Matki Boskiej Dzikowskiej w 1966
roku: [wiersz]. Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1995
nr 10 s. 74–75.
4710. BALICKI MARIAN
Czas pieśni: [wiersze] / Marian Balicki.
– Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne,
1995. – 54, [2] s.: rys.; 16 cm
Zawiera m. in.: Powróciła Matka. [Dotyczy
obrazu Matki Boskiej w kościele w Sulisławicach].
Modlitwa do Matki Kolędowej. [Wiersz poświęcony Siostrom Służebniczkom w Nisku]. U stóp
rozwadowskiej Madonny. [Stalowa Wola].
4711. BĘCZKOWSKA KRYSTYNA
Rytmy serca / Krystyna Bęczkowska. – Tarnobrzeg: [b.w.], 1995. – 56 s.; 21 cm
Autorka poezji związana z Tarnobrzegiem.
4712. BORZĘCKI JAN ADAM: Noworoczna szopka biesiadna. Jubileuszowe gody czyli
bal u wojewody. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 51 s.
10, il.
Dotyczy woj. tarnobrzeskiego.
4713. DANEK ZOFIA
Chatka pod lasem: opowiadanie / Zofia
Danek. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo
Kulturalne, 1995. – 58.: 1 portr.; 20 cm. – (Biblioteka Staszowska; 57)
Autorka związana z Połańcem.
4714. DRZEWUCKI JANUSZ: Północ
w Sandomierzu: [wiersze]. Sycyna 1995 nr
15/16 s. 14–15.
4715. GRĄDZIEL KRZYSZTOF: Z listów Romana Koseły. Pam. Sand. 1995 t. 2 s. 149–157.
4716. KARAŚ MARIAN TADEUSZ
Igraszki – satyra / Marian Tadeusz Karaś;
[il. Jan Surma]. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1995. – 119 s.: il.; 20 cm.
– (Biblioteka Staszowska; 53)
Autor związany z woj. tarnobrzeskim.
274
4717. KOSEŁA ROMAN
Wiatr / Roman Koseła; [oprac. plast. Przemek Zamojski]. – Sandomierz: Miejska Biblioteka im. Jana Długosza: współ. wyd. Muzeum Okręgowe, 1995. – 39 s., [2] s. tabl.: 2
il.; 21 cm
Autor opowiadania związany z Sandomierzem.
4718. KOT WIESŁAW
Sygnały czasu: [wiersze] / Wiesław Kot.
– Staszów: Staszowskie Towarzystwo Naukowe, 1995. – 43 s.; 21 cm. – (Biblioteka Staszowska; 48)
Wiersze dotyczące Staszowa.
4719. KOZIOŁ DOROTA
Nie ma już we mnie lasu milczenia / Dorota Kozioł. – Sandomierz: Wydaw. Diecezjalne; Tarnobrzeg; nakł. Autorki, 1995. – 47, [1]
s.: il.; 20 cm
Rec. KALINKA JAN, Nowiny 1995 nr 104 s. 5.
Autorka poezji związana z Tarnobrzegiem.
KULIKOWSKI W.: Przystanek dla kilku
osób = poz. 4694
4720. LISOWSKI KRZYSZTOF: Wiersze.
List jedenasty zamiast rozmowy. [w]. Tyg.
Powsz. 1995 nr 5 s. 9.
Sandomierz.
4721. SINGER IZAAC BASHEVIS
Spinoza z ulicy Rynkowej / Izaac Bashevis
Singer. – Gdańsk: Atext, 1995. – 175, [7] s.;
21 cm
Zawiera m. in.: Opowieść o parze kłamców [Janów Lubeski]. Żebrak tak powiedział [Janów Lubelski]. Upadek Krzeszowa [woj. tarnobrzeskie].
4722. ZARUDZKI OLGIERD
Blisko i daleko: zbiór opowiadań / Olgierd
Zarudzki. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1995. – 93 s.; 20 cm
M. in. dotyczy woj. tarnobrzeskiego.
L iteratura – tekst y zob. też poz. 779
XIV. SZTUKA
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE.
HISTORIA SZTUKI. ZABYTKI
I ICH OCHRONA
O pracowani a dot yczące
c ałoś ci reg ionu
4723. ADAMSKI ANTONI: Pałace, dwory
i parki. Nowiny 1995 nr 182 s. 5, il.
Obiekty zabytkowe woj. południowo-wschodnich
4724. GADOMSKI JERZY
Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski:
1500–1540 / Jerzy Gadomski. – Warszawa;
Kraków: Wydaw. Naukowe PWN. Oddział,
1995. – 131, [3] s., [217] s. tabl. (w tym kolor.): il., 1 mapa, portr., rys.; 30 cm
Kontynuacja książki: Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1460–1500
Bibliogr. s. 113–120. – Indeks
¡
4725. MD: Dawnych malowideł ślad. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 216 s. 3, il.
Zabytkowe polichromie w woj. południowowschodnich.
4726. MALARSTWO monumentalne Polski południowo-wschodniej: informator regionalny. – Rzeszów: Regionalny Ośrodek
Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego,
1995. – [2], 81, [1] s.: il., fot.; 25 cm
Bibliogr. przy pracach
Zawiera: Monumentalne malarstwo nowożytne Polski południowo-wschodniej w jej obecnych granicach / Inga Sapetowa. Średniowieczne
malarstwo monumentalne Polski południowowschodniej – przegląd najważniejszych zabytków.
[Dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego] / Piotr Łopatkiewicz. Zabytki dawnego malarstwa ściennego z terenu województwa
krośnieńskiego. Wyniki odkryć z lat 1991–1995,
główne problemy konserwatorskie i perspektywy
badawcze / P. Łopatkiewicz. Z dziejów ochrony cerkiewnych polichromii. [Woj. krośnieńskie
i przemyskie] / Barbara Tondos. Polichromia
ścienna synagog w Łańcucie, Strzyżowie, Niebylcu, kuczki żydowskiej w Tyczynie – odkrycia
i konserwacja / Zbigniew Jucha. Sgraffito – dekoracja architektoniczna w XVI i XVII wieku, ze
szczególnym uwzględnieniem Zamku w Krasiczynie / Stanisław Sęk. Polichromie ścienne w drewnianych cerkwiach Nadsania. [M. in. Ulucz, woj.
krośnieńskie i Radruż, woj. przemyskie] / Jarosław
Giemza.
4727. NALEPA MAREK: Kilka uwag na
temat ochrony sztuki cerkiewnej w Rzeszowskiem. Fraza 1995 nr 10 s. 85–91, il.
Sztuka sakralna w woj. południowo-wschodnich.
Woj. k rośnieńsk ie
4728. AG: Cmentarz wspólnej pamięci. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 205 s. 2.
Poświęcenie odnowionego cmentarza wojskowego w Grabiu.
4729. AG: Św. Sebastian do obejrzenia.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 262 s. 2. * (CZAK):
Fresk bez tajemnic. Dz. Pol. 1995 nr 256 s. 5.
* R.M.: Odkrycie u franciszkanów. Tyg. Kroś.
1995 nr 9 s. 1.
Także: Nowiny 1995 nr 219 s. 3; Dz. Pol. 1995
nr 263 s. 5.
Okrycie w gotyckim kościele o. Franciszkanów
w Krośnie średniowiecznego fresku.
4730. (AKB): Ruiny klasztoru w Zagórzu.
Dz. Pol. 1995 nr 207 s. 19, rys.
4731. ADAMSKI ANTONI: Jak Cześnik z
Rejentem. Nowiny 1995 nr 194 s. 5, il. – Polem.
GIL ZDZISŁAW: Spór o zamek. Tamże nr 224
s. 7. – Odp. Adamski A., Tamże.
Spór o zamek w Odrzykoniu.
4732. AUGUSTYN BOGDAN: Remonty
i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych w Bieszczadach. Bieszczad R. 3: 1995 s.
170–172.
275
4733. AUGUSTYN BOGDAN: Stan zachowania tradycyjnego budownictwa wiejskiego
w polskiej części Bieszczadów. Bieszczad R. 3:
1995 s. 96–108, il.
4734. AUGUSTYN MACIEJ: Cerkiew w
Ustrzykach Górnych. Bieszczad R. 3: 1995 s.
29–31, il.
4735. AUGUSTYN MACIEJ: Kaplica grobowa w Jałowem. Bieszczad R. 3: 1995 s. 44–48, il.
4736. AUGUSTYN MACIEJ: Lokalizacja
dawnej cerkwi w Łodynie. Bieszczad R. 3:
1995 s. 9–17, il.
Przyczyny zmiany usytuowania świątyni greckokatolickiej w XIX wieku w Łodynie.
BATA A.
Koryczyna i okolice / A. Bata = poz. 755
4737. BLICHARCZYK ST., ROMAN S.:
Ratujmy Kamieniec. Nowe Podkarp. 1995 nr
20 s. 6.
Także: Nowiny 1995 nr 94 s. 5, il.
„Memoriał o Zamku Kamieniec” w Odrzykoniu.
4738. BOCZAR WOJCIECH: Ślady pamięci. Dz. Pol. 1995 nr 250 s. 22, il.
Stary cmentarz w Iwoniczu.
4739. BUDZYŃSKI TADEUSZ, TONDOS
BARBARA, TUR JERZY
Piękno w drewnie zamknięte: drewniane
kościółki i cerkiewki Bieszczadów, Bieskidu
Niskiego i Pogórza / zdjęcia Tadeusz Budzyński, tekst Barbara Tondos, Jerzy Tur.
– [Wyd. 2]. – Warszawa: „Voyager”, 1995.
– [64] s.: fot. kolor.; 20 cm. – (Z Voyagerem
przez Polskę)
Summ., Zsfassung
4740. (CZAK): Ruiny „Kamieńca” zagrożone. Dz. Pol. 1995 nr 116 s. 25. * TULIK JAN:
Uratować zamkowe ruiny. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 108 s. 3. * (w): Na ziemi krośnieńskiej. Słowo 1995 nr 196 s. 7, il.
Zamek Kamieniec w Odkrzykoniu.
4741. (CZAK): Sprzedać choćby za złotówkę! Dz. Pol. 1995 nr 125 s. 5.
Zespół dworski w Krościenku Wyżnym.
276
4742. (CZAK): Zadzwoniły po pół wieku.
Dz. Pol. 1995 nr 200 s. 5. * POTACZAŁA
KRZYSZTOF: Nie mówili, bo się bali. Gaz.
Bieszcz. 1995 nr 16 s. 5, il.
Dotyczy dzwonów wykopanych w Woli Romanowej.
4743. (czak): Zniszczył zabytkowy kościół.
Dz. Pol. 1995 nr 10 s. 1, 6.
Dotyczy proboszcza drewnianego kościoła w
Nowosielcach Kozickich oskarżonego o zniszczenie XVII-wiecznego zabytku podczas remontu.
4744. CMENTARZE żydowskie / [red. Jan
A. Choroszy i in.]. – Wrocław: Towarzystwo
Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1995. –
241 s.: tab.; 21 cm. – (Studia z dziejów kultury
żydowskiej w Polsce; t. 2) (Biblioteka Judaica)
Zawiera m. in.: Nagrobek jako źródło historyczne do początkowego okresu dziejów gminy
(na przykładzie Lublina, Chełma, Leska i Szczebrzeszyna) / Andrzej Trzciński.
4745. (dn): Wybiórcze widzenie. Nowe
Podkarp. 1995 nr 30 s. 6, il.
Konserwacja zabytków w Bieczu.
4746. DELL: Dusza carycy Katarzyny. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 161 s. 4, il.
Zabytki w Odrzykoniu.
4747. DELL: Świątynia cebularska. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 179 s. 4.
Zabytkowa cerkiew w Trepczy.
4748. DELL: Uszła z życiem. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 154 s. 4.
Cerkiew w Komańczy.
4749. DELL: Wygasły blask. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 168 s. 4.
Synagoga w Lesku.
DELL: Z wieżą na zapleczu = poz. 916
4750. GIL ZDZISŁAW
Dwory i dworki z Krośnieńskiego / Zdzisław Gil. – Krosno: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej: „Nowe Podkarpacie”, 1995. – 124 s.: fot. (w tym kolor.), portr.,
1 rys., err.; 14 x 21 cm
Bibliogr. s. 47–49
KARP A.
Biecz perła Podkarpacia / A. Karp = poz.
775
KROSNO: z dziejów miasta i regionu =
poz. 938
4758. MARKOWSKI STANISŁAW
Dwór polski/ Stanisław Markowski. – Warszawa: Split Trading, 1995. – 227, [14] s.: fot.
kolor., il., 32 x 37 cm
M. in. dotyczy dworu w Witkowicach, woj. rzeszowskie i Żarnowcu.
4751. KRYCIŃSKI STANISŁAW
Cerkwie w Bieszczadach / Stanisław Kryciński. – [Wyd. 2]. – Pruszków: „Rewasz”,
1995. – 195 s.: il., portr., mapy; 17 cm
MICHALAK J.
Iwonicz-Zdrój i okolice / J. Michalak =
poz. 780
Bibliogr. s. 186–187. – Indeks
Rec. OLSZAŃSKI TADEUSZ ANDRZEJ, Płaj
1995 [nr] 11 s. 162–164.
4759. PARCZEWSKI MICHAŁ: Krzyż ze
Zwierzynia. Nowe Podkarp. 1995 nr 15 s. 6.
4752. LECH LUDWIK: Apel członków i
sympatyków Stowarzyszenia Odkrzykoniaków w sprawie ratowania Zamku Odkrzykońskiego – Kamieńca. Nowe Podkarp. 1995
nr 34 s. 8, rys.
4753. ŁOPATKIEWICZ PIOTR
Fundacje artystyczne Kamienieckich dla
kościoła franciszkańskiego w Krośnie: uwagi na marginesie odkrycia średniowiecznych
malowideł ściennych / Piotr Łopatkiewicz.
– Krosno: Muzeum Rzemiosła, 1995. – 32 s.,
[1] k. tabl. złoż. luz.: fot., portr., rys.; 21 cm.
– (Biblioteka Krośnieńska. Zabytki; z. 7)
4754. ŁOPATKIEWICZ PIOTR
Krośnieńska fara w epoce renesansu i manieryzmu: przemiany architektoniczne i najważniejsze elementy wyposażenia kościoła
od połowy XVI do połowy XVII wieku / Piotr
Łopatkiewicz. – Krosno: Muzeum Rzemiosła,
1995. – 46, [1] s.: fot., 1 rys.; 21 cm. – (Biblioteka Krośnieńska. Zabytki; z. 8)
Rec. (STAF), Nowe Podkarp. 1995 nr 20 s. 4.
4755. ŁOPATKIEWICZ TADEUSZ: Proboszcz majsterklepka. Polityka 1995 nr 29 s.
20, il.
Ochrona zabytków sakralnych w woj. krośnieńskim.
4756. MER: Cesarskie łaski i niełaski. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 170 s. 4.
Zabytkowy klasztor i kościół Paulinów w Starej Wsi.
4757. (mra): Trzcinica pełna sensacji. Nowiny 1995 nr 53 s. 3.
Dotyczy zabytkowego kościoła.
4760. POKROPEK MARIAN, POKROPEK WOJCIECH
Tradycyjne budownictwo drewniane w Polsce / Marian Pokropek, Wojciech Pokropek.
– T. 1: Budownictwo ludowe: chałupy i ich
regionalne zróżnicowanie. – Warszawa: Neriton, 1995. – 186, [1] s., [104] s. tabl.: fot., pl.,
rys.; 24 cm
Zawiera m. in.: Domy przysłupowe we wsiach z
okolic Łańcuta, Przemyśla i Sanoka.
4761. POTOCKI ANDRZEJ: Bieszczadzkie kirkuty. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 5 s. 7, il.
Cmentarze żydowskie w Bieszczadach.
4762. POTOCKI ANDRZEJ: Grody obronne nad Sanem. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 19 s. 6,
mapy.
Woj. krośnieńskie.
4763. [PRACOWNICY PAŃSTWOWEJ
SŁUŻBY OCHRONY ZABYTKÓW W KROŚNIE]: Kto uratuje Biecz? Słowo 1995 nr 20 s. 3,
il. – Odp. Kaczorowski Andrzej W. Tamże.
Pocz. zob. „Bibliografia woj. krośnieńskiego,
przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego
1994” poz. 4293
4764. PROKSA MICHAŁ: Niektóre dwory
murowane w Polsce południowo-wschodniej.
Rocz. Hist.-Arch. 1995 [t.] 9 s. 55–76, rys.
Dotyczy Boguchwały i Łańcuta, woj. rzeszowskie, Krosna, Dukli i Nowotańca, woj. krośnieńskie, Krasiczyna i Dąbrówki Starzyńskiej, woj.
przemyskie.
PTASZYCKA-JACKOWSKA D.: „Szlak
ikon” w Euroregionie Karpackim = poz. 789
277
ROZWÓJ Rzeszowa na przestrzeni wieków
= poz. 1426
4765. SKOWROŃSKA AGATA, SKOWROŃSKI MACIEJ: Niczyje nagrobki?
Nowe Podkarp. 1995 nr 6 s. 1, il.
Zabytkowy cmentarz w Tyrawie Wołoskiej.
4766. SKROBAŁA CZESŁAW A.: Wandalizm na pograniczu. Dz. Pol. 1995 nr 13 s. 6.
Zabytkowy kościół w Nowosielcach Kozickich.
4767. STRUŚ MARIAN: Samotna cerkiewka. Nowiny 1995 nr 199 s. 7, il.
Czerteż.
4768. SZCZERBICKI ANDRZEJ: Bima leskiej synagogi. Bieszczad R. 3: 1995 s. 63–66, il.
Zagospodarowanie balustrady otaczającej bimę
w świątyni żydowskiej w Lesku.
4769. SZCZERBICKI ANDRZEJ: „Kazałem Izraelitom mieszkać w szałasach”. Bieszczad [R] 3: 1995 s. 67–71.
Śladami kultury materialnej Żydów w Bieszczadach.
4770. SZTUKA sakralna Podkarpacia cz. 1:
zabytki kościołów katolickich: krośnieńskie.
– Krosno: Muzeum Okręgowe, 1995. – 30 s.,
fot. kolor., 1 mapa; 21 cm
4771. TULIK JAN: Spór o mur. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 223 s. 3, il. * WILCZAK
JAGIENKA: Wojna o mur. Polityka 1995 nr
52 s. 30–31, il.
Zamek w Odrzykoniu.
4772. WALD: Chłopska polichromia. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 183 s. 5.
Zabytkowy kościół w Bliznem.
4773. WALD: Dwa oblicza Rzepedzi. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 187 s. 4.
Zabytkowa cerkiew.
4774. WALD: Pamiątki przeszłości. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 165 s. 4.
Cerkiew w Liskowatem.
4775. WIZERUNKI maryjne: archidiecezje krakowska i przemyska, diecezje łódzka,
278
opolska, rzeszowska: materiały z VII Seminarium Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki „Sacrum et decorum”
w Łańcucie w dniu 21 listopada 1992 r. / pod
red. Ingi Sapetowej. – Z. 2. – Rzeszów: Zarząd
Główny SHS w Warszawie i Oddział SHS w
Rzeszowie, 1995. – 71, [2] s.: fot.; 20 cm
Zawiera m. in.: Gotycki obraz Matki Boskiej z
Dzieciątkiem w Sławęcinie / Piotr Łopatkiewicz.
Gotycki obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z kościoła parafialnego w Czudcu / Barbara Stopyra.
Ikona Matki Boskiej Rudeckiej [z kościoła w Jasieniu, woj. krośnieńskie] / Mirosław P. Kruk. Matka
Boska Markowska. Treści artystyczne i ideowe,
geneza, autor, fundator i historia obrazu / I. Sapetowa.
ZAGÓRZ nad Osławą = poz. 1009
Woj. przemysk ie
4776. ABLEWICZ ADAM: Kościół parafialny p.w. Ducha Świętego, niegdyś prepozytura Bożogrobców Miechowskich w Przeworsku. Przewor. Zapiski Hist. 1995 t. 2 s.
106–128, il., bibliogr.
4777. BESZ ZDZISŁAW: W święconej ziemi. Pogranicze 1995 nr 43 s. 9, il. * SZELIGA
ZDZISŁAW: Po raz pierwszy zapłoną znicze.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 255 s. 2.
Cmentarze wojenne w Przemyślu.
4778. BORUTA MACIEJ: Dokument bitwy
– fort XI. Spotk. z Zabyt. 1995 nr 7 s. 21–24.
W Przemyślu.
4779. BORYSŁAWSKI ROMUALD: Restytucja czy kpina? Pogranicze 1995 nr 26 s. 10, il.
Restytucja cerkwi we wsi Kruhel Wielki, prowadzona przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.
4780. BORYSŁAWSKI ROMUALD: Szlakiem ruin. Cz. 1–4. Pogranicze 1995 nr 15 s. 4,
il.; nr 17 s. 3, il.; nr 18 s. 9, il.; nr 19 s. 10, il.
Pozostałości po obiektach zabytkowych w woj.
przemyskim.
4781. BORZĘCKI J[ACEK]: Nissenbaum
oskarża Przemyśl. Nowiny 1995 nr 216 s.
3. * DEGIEL RAFAŁ: Mowa kamieni. Polis
1995 nr 3 s. 18–19 * MŁYNARSKI JANUSZ:
Opuszczony cmentarz. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 256 s. 2.
Cmentarz żydowski w Przemyślu.
4782. BRZOSKWINIA WALDEMAR: Legenda pancernego fortu. Spotk. z Zabyt. 1995
nr 5 s. 19–22, il.
M. in. zespół fortyfikacyjny w Bolestraszycach.
4783. CIOCH PRZEMYSŁAW: Przemyskie zakamarki. Życie Przemys. 1995 nr 26 s.
7, rys.
4784. ćoh: Twierdza Przemyśl na liście
UNESCO? Życie Przemys. 1995 nr 19 s. 9.
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oddział w
Przemyślu.
4785. (d): Kłopotów z kopułą ciąg dalszy.
Życie Przemys. 1995 nr 44 s. 7, il. * (jm): Odnowa bazyliki. Nowiny 1995 nr 187 s. 1–2.
Także: Nowiny 1995 nr 193 s. 2.
Dotyczy odnowienia bazyliki metropolitalnej w
Przemyślu.
4786. DELL: Bajkowe, drewniane miasteczko. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 158 s. 5.
Zabytki Pruchnika.
4787. DELL: Grabowa aleja pamięta. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 169 s. 4.
Ruiny zamku w Dąbrówce Starzeńskiej.
4788. DELMANOWICZ DARIUSZ: Kwadratura kopuły. Życie Przemys. 1995 nr 56 s.
5, il.
Drewniana kopuła na kościele św. Teresy w
Przemyślu.
4789. FORTYFIKACJA austriacka w Polsce: stan badań i problemy ochrony: materiały konferencji naukowej 12–13.III.1993 r.,
Kraków / [red. tomu Waldemar Brzoskwinia].
– Warszawa: Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji: Kraków: Zebra, 1995. – 180 s.: faks., fot.,
mapy, rys.; 24 cm. – (Fortyfikacja; t. 2)
Bibliogr. przy referatach. – Streszcz. niem.
Zawiera m. in.: Austriackie forty obrony bliskiej w Twierdzy Przemyśl w świetle badań terenowych (streszczenie) / Krzysztof Wielgus. Fort
49a „Dłubnia” na tle koncepcji i realizacji głównych fortów pancernych Moriza von Brunnera.
[M. in. dotyczy fortu XIII „San Rideau” Twierdzy
Przemyśl] / W. Brzoskwinia, Magdalena Hodbod.
Modernizacja dwuwałowego fortu artyleryjskiego
na przykładzie Fortu XI „Duńkowiczki” Twierdzy
Przemyśl / Maciej Boruta. Rewaloryzacja cmentarzy wojennych Twierdzy Przemyśl / Bogusław Gębarowicz. Mapa stref ochrony konserwatorskiej
Twierdzy Przemyśl / Mikołaj Golenia. Galicyjskie
stacje lotnicze: stan badań, zarys dziejów i zachowane relikty próby interpretacji. [ M. in. lotnisko
forteczne w Przemyślu] / K. Wielgus.
4790. GOSZTYŁA MAREK: Odnowa kamienic miasta Przemyśl. Rocz. Hist.-Arch.
1995 [t.] 9 s. 19–28, rys.
4791. GOSZTYŁA MAREK: Ratujmy dwory. Rozm. Jacek Winnicki. Pogranicze 1995 nr
21 s. 9, il.
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu o swoich działaniach.
4792. GOSZTYŁA MAREK: Sklepienia
klasztoru OO. Karmelitów Bosych w Przemyślu. Rocz. Hist.-Arch. 1995 t. 10 s. 43–47.
4793. GOSZTYŁA MAREK, PROKSA MICHAŁ
Zamki, pałace i klasztory województwa
przemyskiego: przewodnik po wybranych
obiektach architektury monumentalnej województwa przemyskiego / Marek Gosztyła,
Michał Proksa. – Przemyśl: Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 1995. – 134 s.,
[1] k. mapa: fot., pl.; 24 cm
Bibliogr. s. 124–127. – Indeksy
Rec. MISZCZAK JAN, Nowiny 1995 nr 229 s. 6.
4794. HODBOD MAGDALENA, ŚRODULSKA-WIELGUS JADWIGA: Forteczne dzieło Salisa Soglio. Spotk. z Zabyt. 1995 nr 1 s.
28–31.
Przemyśl.
HOŁUB J.: Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej OO. Dominikanów w Jarosławiu =
poz. 5202
4795. (jm): „Kamax” mecenasem fredrowskiego gniazda. Nowiny 1995 nr 233 s. 4.
Zespół dworski w Nienadowej.
279
4796. (jm): Przywracanie świetności. Nowiny 1995 nr 182 s. 1. * WOŚ JUSTYNA: Raport z Zamku. Nowiny 1995 nr 242 s. 2.
Remont Zamku w Krasiczynie.
4797. (jm): Św. Teresa pod warstwą tynku.
Nowiny 1995 nr 226 s. 1.
Cenne malowidła w klasztorze OO. Karmelitów
w Przemyślu.
4798. (jm): Światła w zamku. Nowiny 1995
nr 238 s. 2. * MISZCZAK JAN: Duch w Krasiczynie. Tamże 1995 nr 249 s. 6 * NIE na
sprzedaż. Dz. Pol. 1995 nr 280 s. 2, il.
Także: Nowiny 1995 nr 235 s. 2; Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 283 s. 1.
Zamek w Krasiczynie.
4799. J.Z.: Pałac w Zarzeczu. Pogranicze
1995 nr 22 s. 9, il.
4800. KIETA KATARZYNA: Emocje wokół symbolu. Gaz. Krak. 1995 nr 288 s. 19. *
MISZCZAK JAN: NSA oddalił skargę oo. karmelitów. Nowiny 1995 nr 185 s. 1–2. * MŁYNARSKI JANUSZ: Kopuła nad miastem. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 206 s. 1, il. * MŁYNARSKI J.: Kopuła jak bumerang. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 226 s. 2, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 215 s. 1, il.; nr
291 s. 1, 3; Trybuna 1995 nr 224 s. 4.
Dotyczy kopuły na kościele oo. karmelitów w
Przemyślu.
4801. MAZUR ANDRZEJ: Przemyśl – miastem światowego dziedzictwa kultury. Pogranicze 1995 nr 30 s. 9, il.
Wpisanie Przemyśla, jako miasta zabytku na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
4802. MISZCZAK JAN: Czarna noc, w biały dzień. Nowiny 1995 nr 169 s. 8, il.
Podziemia na starym mieście w Przemyślu.
4803. MISZCZAK JAN: Przemyśl pomnikiem historii? Nowiny 1995 nr 107 s. 2.
Ochrona zabytków.
4804. NYCZEK MIECZYSŁAW: Bez pieczy. Nowiny 1995 nr 140 s. 7, il.
Dotyczy cerkiewnych dzwonów w Miękiszu
Starym skradzionych w 1953 r. i niszczejącej cerkwi z XVIII w.
280
4805. O.M.: Widok z Kopca. Oprac... Pogranicze 1995 nr 22 s. 12, il.
Historia Kopca tatarskiego w Przemyślu.
4806. OGRYZŁO ROMAN: Pałac w Narolu. Pogranicze 1995 nr 23 s. 10, il. * TOMCZYK MAREK: Gospodarze pięknych ruin.
Nowiny 1995 nr 213 s. 5, il. * TENŻE: Sny o
pałacu. Panorama 1995 nr 50 s. 12–13, il.
Pałac w Narolu.
4807. (prc): Na chwilę do Sieniawy. Nowiny
1995 nr 169 s. 3, il.
Zabytkowy pałac.
4808. PIENIĄŻEK MATEUSZ: Wielka Izba
Orsettiego. Życie Przemys. 1995 nr 64 s. 7, il.
Kamienica w Rynku w Jarosławiu.
POKROPEK M., POKROPEK W.
Tradycyjne budownictwo drewniane / M.
Pokropek, W. Pokropek = poz, 4760
PROKSA M.: Niektóre dwory murowane w
Polsce południowo-wschodniej = poz. 4764
4809. PROKSA MICHAŁ: Rozwarstwienie
chronologiczne murów bazyliki katedralnej
w Przemyślu w świetle najnowszych badań
archeologiczno-architektonicznych. Rocz.
Hist.-Arch. 1995 t. 10 s. 21–42.
4810. SITO JAKUB: Działalność rzeźbiarza
Tomasza Huttera w ziemii przemyskiej. Biul.
Hist. Szt. 1995 nr 3/4 s. 323–338, il.
4811. SOŁTYSÓWNA ALDONA: Zabudowania dworskie w stylu holenderskim w zespole rezydencjonalnym Magdaleny Morskiej w
Zarzeczu. Teka Komis. Urb. 1995 t. 27 s. 205–
213, Summ.
4812. SYKAŁA BARBARA: Dziedzictwo.
Pogranicze 1995 nr 40 s. 13, il.
Dotyczy przeglądu malowideł ściennych w budowlach zabytkowych woj. przemyskiego z okazji
Europejskich Dni Dziedzictwa.
4813. SYKAŁA BARBARA: Przemyska starówka będzie jak nowa. Pogranicze 1995 nr 28
s. 10, il.
Ochrona zabytków w Przemyślu.
4814. SZELIGA ZDZISŁAW: Tom pierwszy: zamki, pałace i klasztory. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 296 s. 3.
Omówienie książki M. Gosztyły i M. Proksy pt.
„Zamki, pałace i klasztory woj. przemyskiego”.
4815. SZWIC JACEK: Bardzo niebezpieczne atrakcje. Życie Przemys. 1995 nr 33 s. 6, il.
Forty w Przemyślu.
4816. SZYMCZYK WITOLD: A Fortress
on the San River. Wecome to Przemyśl 1995
nr 4 s. 27, il.
Twierdza obronna w Przemyślu.
4817. ŚWITALSKI ANDRZEJ: Zniszczone, zapomniane piękno. Pogranicze 1995 nr
17 s. 10, rys.
Zabytki Przeworska.
WALD: W ślady towarzyszy pancernych =
poz. 934
4818. WILCZAK JAGIENKA: Strażnik pamięci. Polityka 1995 nr 44 s. 92–97, il.
Dotyczy dziejów cmentarzy przemyskich.
4819. WOŚ JUSTYNA: „Miejsce słodkie”
na sprzedaż. Nowiny 1995 nr 25 s. 5, il.
Dotyczy sprzedaży zespołu zamkowo-parkowego w Dubiecku.
4820. WOŚ JUSTYNA: Życie w pałacu.
Nowiny 1995 nr 46 s. 6, il.
Pałac Czartoryskich w Sieniawie.
4821. zs: Celuj w serce. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 293 s. 2.
Dotyczy znalezienia sztandaru Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Przemyślu z 1914 r.
4824. (aż): Lubelscy muratorzy w Leżajsku.
Spotk. z Zabyt. 1995 nr 4 s. 19, il. * JANAS
ANDRZEJ: Ludzie z klasztornej Baszty. Nowiny 1995 nr 37 s. 5, il. * ADAMSKI ANTONI: Leżajsk czeka na wsparcie. Tamże nr
172 s. 5, il. * LAZAROWICZ ANDRZEJ: W
cieniu leżajskich organów. Słowo 1995 nr 135
dod. Magazyn nr 28 s. 16, il.
Bazylika oo. bernardynów w Leżajsku.
4825. (ABK): Stary Rzeszów. Dz. Pol. 1995
nr 71 s. 18, rys.
Zabytki Rzeszowa.
4826. (ASK): Na zamkowym szlaku. Dz.
Pol. 1995 nr 134 s. 18.
Udział Muzeum-Zamku w Łańucie w programie UNESCO pn. „Szlaki zamków Europy Środkowo Wschodniej mającego popularyzować dziedzictwo historyczne narodów.
4827. ADAMSKI ANTONI: Aleksander
Kwaśniewski i kiosk rzeszowski. Nowiny 1995
nr 250 s. 3, il.
Zabytkowy kiosk Zdzisława Pado w Rzeszowie.
4828. ADAMSKI ANTONI: Dostać zabytkiem po głowie. Nowiny 1995 nr 188 s. 8.
Ogrodzenie barokowego pałacu Lubomirskich
w Rzeszowie.
4829. ADAMSKI ANTONI: Ratusz na ukończeniu. Nowiny 1995 nr 231 s. 12, il.
Dotyczy konserwacji ratusza w Rzeszowie.
4830. ADAMSKI ANTONI: The Endangerd
Leżajsk Organ. Welcome to Małopolska 1995
nr 7 s. 11, il. * LEŻAJSKIE organy. Głos Rzeszowa 1995 nr 5 s. 8, rys. * (sa): Pieniądze dla
Leżajska. Spotk. z Zabyt. 1995 nr 4 s. 43, il.
Woj. rzeszowsk ie
Barokowe organy w bazylice bernardyńskiej w
Leżajsku.
4822. (Ad): Lochy pod Kościuszką. Nowiny
1995 nr 227 s. 8, il.
4831. BAKUN ELŻBIETA: Zabytkowa polichromia w Kamienicy Rynek 19. Głos Rzeszowa 1995 nr 10 s. 9.
Piwnice pod kamienicami w Rynku w Rzeszowie.
4823. (Ad): Pierwszy prywatny inwestor na
rzeszowskim Rynku. Nowiny 1995 nr 17 s. 12, il.
Remont kamieniczki nr 4.
Rzeszów.
4832. (gkr): Piękno rzeszowskiego zamku.
Nowiny 1995 nr 144 s. 8, il.
Historia zamku w Rzeszowie.
281
4833. JUCHA ZBIGNIEW: Ratować dla nas
i następnych pokoleń. Rozm. Wiesław Zieliński. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 95 s. 4, il.
Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków
w Rzeszowie.
4834. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Podziemny hangar Hitlera? Prz. Tech. 1995 nr 37 s. 15.
Dotyczy bunkra Hitlera koło Strzyżowa.
4835. KORNECKI MARIAN, SZKARADEK KAZIMIERZ, JUCHA ZBIGNIEW
Drewniany kościół Przemienienia Pańskiego w Cmolasie / Marian Kornecki, Kazimierz
Szkaradek, Zbigniew Jucha. – Cmolas; Rzeszów: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturalnego, 1995. – 51, [3]
s., [18] s. tabl. (w tym kolor.): il., 1 faks., fot.,
1 portr., 2 rys.; 21 cm
Tyt. okł.: Kościółek w Cmolasie. – Wyd. w
związku z obchodami 350-lecia zabytkowego kościoła i Europejskich Dni Dziedzictwa 1995.
Bibliogr. s. 26,44
4836. KWIATKOWSKI JAROMIR, MAŁEK ADAM: Pielgrzym Wałęsa. Nowiny
1995 nr 145 s. 1, 3, il.
Dzieje zabytkowego kościoła i cudownego
obrazu w Cmolasie.
4837. ŁOKAJOWA HALINA: Studenci
wspierają państwową służbę. Nowiny 1995
nr 148 s. 5, il.
4841. OMILANOWSKA MAŁGORZATA,
SITO JAKUB
Łańcut i okolice: tekst / oprac. aut. Małgorzata Omilanowska i Jakub Sito; wstępną inwentaryzację przeprowadzili Zofia Winiarz,
Ewa Śnieżyńska-Stolotowa i Franciszek Stolot.
– Warszawa: IS PAN, 1995. – XXXII, 151, [1]
s.: 2 mapy, 2 pl., rys.; 17 cm. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce: seria nowa / red. nacz.
Jerzy Z[ygmunt] Łoziński, Maria Kałamajska-Saeed; Instytut Sztuki. Polska Akademia
Nauk. Zakład Inwentaryzacji Zabytków; t.
3. Województwo rzeszowskie / pod red. M.
Omilanowskiej i J. Sito; z. 5)
Ilustracje / [przygot. M. Omilanowska i J. Sito.
– 1994. – [340] s.: il., fot., portr.
Bibliogr. s. 111–120. – Indeks
4842. P.K.: Spór o kordegardę. Głos Rzeszowa 1995 nr 8 s. 13, il.
Rzeszów.
POKROPEK M., POKROPEK W.
Tradycyjne budownictwo drewniane / M.
Pokropek, W. Pokropek = poz. 4760
PROKSA M.: Niektóre dwory murowane w
Polsce południowo-wschodniej = poz. 4764
4843. RZ: Do Przecławia. Trybuna 1995 nr
167 s. 12.
Zamek w Przecławiu.
Pomoc studentów Politechniki Krakowskiej w
zakresie ochrony zabytków w woj. rzeszowskim.
ROZWÓJ Rzeszowa na przestrzeni dziejów = poz. 1426
MARKOWSKI S.
Dwór polski / S. Markowski = poz. 4758
4844. RYBKA ADAM: Osiedla mieszkaniowe przy PZL-WS nr 2 i Fabryce H. Cegielskiego w Rzeszowie z okresu budowy centralnego
okręgu przemysłowego. Głos Rzeszowa 1995
nr 2 s. 10–11, plan.
4838. MIKUŁA STANISŁAW: Przydrożna
figura. Głos Rzeszowa 1995 nr 5 s. 7, il.
Historia kapliczki przydrożnej z 1860 r. w Drabiniance, dzielnicy Rzeszowa, przeniesionej do Słociny.
4839. (NIC): Katastrofa na życzenie. Dz.
Pol. 1995 nr 16, il.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 56 s. 14.
Zawalenie się zabytkowej kamieniczki w Strzyżowie.
4840. NALEPA MAREK: Kilka uwag na
temat sztuki cerkiewnej w Rzeszowskiem.
Fraza 1995 nr 10 s. 85–92.
282
Rzeszów w latach 1935–36.
4845. RZESZOWSKI ROBERT: Aluminium,
secesja i kupcy. Głos Rzeszowa 1995 nr 8 s. 10–
11, il. * ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Zaglądamy
do ratusza. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 240 s. 6, il.
Prace remontowe w Rynku w Rzeszowie.
4846. SKD: W kręgu zabytków. Wieści 1995
nr 22 s. 7, il.
Gmina Kolbuszowa.
4847. SAWA A[NNA]: Rzeszów pełen zabytków. Nowiny 1995 nr 138 s. 10, il.
4848. SZENBORN MAREK: Tajemnice pod
Rynkiem. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 223 s. 1.
Dotyczy elektronicznego badania podziemi w
Rynku w Rzeszowie.
4849. (TEC): Nowe życie zamku. Dz. Pol.
1995 nr 66 s. 19, il.
Historia i remont zamku w Rzeszowie.
4850. TONDOS BARBARA: Poczekajmy
na następny remont. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 94 s. 3, il. * (WIR): Uparta strzecha. Dz.
Pol. 1995 nr 266 s. 22, il.
4857. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Uchronić od
zapomnienia. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 122
s. 3, il.
Zabytki woj. rzeszowskiego
4858. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Wspólna
troska. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 70 s. 3, il.
Dotyczy opuszczonego zniszczonego budynku
z XIX w. na osiedlu Staromieście w Rzeszowie.
4859. ZIOBRO WIESŁAW: Święty klucz.
Dz. Pol. 1995 nr 131 s. 10, il.
Nagrobek cadyka Elimelecha w Leżajsku.
Woj. t ar nobrzesk ie
Ochrona zabytków w Rzeszowie.
4851. TROJNAR BARBARA: Ceramika z
Łańcuta. Spotk. z Zabyt. 1995 nr 1 s. 35–37, il.
Zabytkowa ceramika – rzemieślnika Engelberta
Flaiga,
4852. TUR JERZY: The Historic Church in
Cmolas. Welcome to Małopolska 1995 nr 6 s.
9, il.
Historia zabytkowego kościoła w Cmolasie.
WIZERUNKI maryjne = poz. 4775
4853. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF: Spacerkiem wśród historii. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 49 wkładka s. II, il.
Zabytki ulicy 3 Maja w Rzeszowie.
4854. ZIELIŃSKI WIESŁAW: O rzeszowskim Zamku i Muzeum Prawa. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 78 s. 3, il.
Historia i architektura Zamku w Rzeszowie.
4855. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Ochrona zabytków Rzeszowa. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
90 s. 3, il. * TENŻE: Z historii ochrony zabytków. Tamże nr 95 s. 3, il. * TENŻE: Rewaloryzacja miasta Rzeszowa. Tamże nr 101 s. 3, il.
Ochrona zabytków w Rzeszowie.
4856. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Rewaloryzacja zabytków. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 128
s. 3, il.
Dotyczy rewaloryzacji zabytków w woj. rzeszowskim.
4860. BORZĘCKI JAN ADAM: Amputacja
lochów. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 40 s. 1, 5, il.
Problem wyłączenia lochów spod prywatnej
własności w Opatowie.
4861. BORZĘCKI JAN ADAM: Niepotrzebny zabytek. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 5 s. 6, il.
Synagoga – zabytkowy budynek w Klimotowie.
4862. BORZĘCKI JAN ADAM: Perła bez
połysku. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 51 s. 6, il. *
(p): Sandomierskie oczekiwania. Słowo 1995
nr 138 s. 7. * ZATORSKI RYSZARD: Pomóc
Sandomierzowi. Trybuna 1995 nr 1 s. 7, 10, il.
Ochrona zabytków.
4863. BORZĘCKI J[AN] A[DAM]: (Pod) zamkowe porządki. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 41 s. 8.
Sandomierz.
4864. CHYŁA ROMAN: Warownia w nurtach Wisły. Pam. Sand. 1995 t. 2 s. 125–133.
Historia zamku w Zawichoście.
4865. DWÓR polski w XIX wieku: zjawisko historyczne i kulturowe: materiały III
seminarium zorganizowanego przez Oddział
Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki,
Kielce, 20–22 maja 1993 / [red. Teresa Hrankowska]. – Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki: „Avx Regia”, 1995. – 255, [1] s.:
faks., fot., il., pl., portr., rys.; 21 cm
Spis treści także ang.
Zawiera m. in.: Dworek podmiejski w Sandomierzu / Elżbieta Juszczyk.
283
4866. Gaj: The Peorl of The Polish Renaissance. Welcome to Tarnobrzeg 1995 nr
3 s. 32, il.
Renesansowy zamek w Baranowie Sandomierskim.
4867. GAJEWSKI EDMUND: Krzysztopór
in Ujazd Who will find the keys...? Welcome
to Tarnobrzeg 1995 nr 3 s. 24, il.
Zamek w Ujeździe.
4868. JUSZCZYK MAREK: Festiwalowe
sale. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 39 wkładka s. IV.
Zabytki Sandomierza.
4869. (kot): Nadzieja dla dworku. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 43 s. 8.
Dworek Karpińskich w Sandomierzu.
4870. (kot): Spichlerz na sprzedaż. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 46 s. 9.
Sprzedaż zabytkowego spichlerza w Sandomierzu.
4871. KOMADA DOMINIK: Neogotycki
pałac w Tarnobrzegu – Mokrzyszowie. Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1995 nr 11 s. 20–25, il., mapy.
4872. KOMADA DOMINIK. Założenie
kościelno-klasztorne zakonu kaznodziejskiego w Tarnobrzegu. Tarnobrzes. Zesz. Hist.
1995 nr 10 s. 15–[26], il., pl.
4873. KOT ANNA: Wali się, czy nie wali?
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 7 s. 9.
Konferencja dotycząca stanu zagrożenia w Sandomierzu.
4873a. LIS ANETA: Równy Wawelowi.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 171 s. 4. *
WIŚNIEWSKI JACEK A.: Renesansowy
zamek w Baranowie. Sztand. Młod. 1995 nr
246/247 s. 17, rys.
Baranów Sandomierski.
4874. MALICKI W[OJCIECH]: Szlakiem
zabytków. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 25 s. 3.
Zabytki woj. tarnobrzeskiego.
4875. MATOSZKO KRYSTYNA: Pan na
Klimontowskich Górkach. Nowiny 1995 nr
223 s. 9, il.
Pałac w Górkach Klimontowskich.
284
4876. MYJAK JÓZEF
Ujazd – Krzyżtopór / Józef Myjak. – [b.m.]:
„Myjakpress”, [1995]. – 11, [1] s.: fot., il.; 20 cm
Opis wg. okł.
4877. NA cysterskim szlaku – Koprzywnica. Słowo 1995 nr 104 s. 10, il.
Remont i plany zagospodarowania opactwa cysterskiego w Koprzywnicy.
4878. POLANOWSKI LESZEK: Historia zaklęta w murach. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 46 s. 8.
Dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkowych budowlach w Sandomierzu.
4879. POLANOWSKI LESZEK: Kościół
parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Miechocinie. Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1995 nr 10
s. 3– [14], il.
Obecnie dzielnica Tarnobrzega.
4880. (r): Pałacyk dla ludu. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 52 s. 7.
Komunalizacja pałacyku w Wierzchowiskach.
4881. SKRZYPCZAK JERZY: Barokowa
„Love story”. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 28 s. 8, il.
Prace renowacyjne w kościele w Baranowie
Sandomierskim.
4882. SKRZYPCZAK JERZY: Konserwacje
na półmetku. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 45 s. 8.
Ochrona zabytków w gminie Padew Narodowa.
4883. SKRZYPCZAK JERZY: „Przyjaciołom
każdy czas”. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 41 s. 8, il.
Prace konserwatorskie przy zegarze słonecznym w Zamku w Baranowie Sandomierskim.
4884. SPOTKANIA na szczycie. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 24 s. 8, il.
II posiedzenie komitetu rewaloryzacji zabytków
w Sandomierzu.
4885. STARZYK MICHAŁ: Podwodny relikt. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 42 s. 9.
Ruiny zamku obronnego w Zawichoście.
4886. STĘPIEŃ URSZULA: Nowy przyczynek do dziejów kultu Męczenników Dominikańskich. Pam. Sand. 1995 t. 2 s. 135–140, il.
Miedzioryt ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego
w Sandomierzu, przedstawiający martyrologię
sandomierskich dominikanów podczas napadu
Tatarów na klasztor w 1260 r.
4887. SUROWANIEC ZDZISŁAW: Ziele na
ruinie. Wieści 1995 nr 49 s. 3, il.
Ruiny zamku Ossolińskich w Ossolinie.
4888. SZWEDO BOGUSŁAW: Budujący
obraz. Nowiny 1995 nr 13 s. 5, il.
Prace konserwatorsko-remontowe obiektów zabytkowych w woj. tarnobrzeskim.
4889. ZABYTKOWE cmentarze i mogiły w
Polsce: województwo tarnobrzeskie / na podst.
kart cmentarza oprac. Marek Florek; Ośrodek
Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Narodowa
Instytucja Kultury. – Warszawa: OOZKNIK,
1995. – 227 s.: fot., mapa, pl.; 24 cm
Tyt. okł.: Zabytkowe cmentarze – woj. tarnobrzeskie.
4890. ZUB JERZY
Koprzywnica – kościół św[iętego] Floriana
i klasztor cysterski: woj. Tarnobrzeg / tekst i
red. Jerzy Zub. – Tarnobrzeg: „Profil”, 1995.
– s. 3–26: fot., 2 mapy, rys.; 17 cm. – (Przewodnik po Zabytkach Sztuki („Profil”; nr 8)
Tyt. okł.: Koprzywnica – kościół i klasztor cysterski. – Opis wg. nagł.
Bibliogr. s. 26
4891. ZUB JERZY
Opatów – kolegiata św[iętego] Marcina /
[tekst i red. Jerzy Zub]. – Tarnobrzeg: „Profil”, 1995. – 26 s.: il., pl., rys.; 17 cm. – (Przewodnik po Zabytkach Sztuki; nr 2)
Bibliogr. s. 26
4892. ZUB JERZY: Przemiany architektoniczne pałacu Tarnowskich w Dzikowie. Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1995 nr 11 s. 12–19, il.
Obecnie dzielnica Tarnobrzega.
4893. ZUB JERZY
Sandomierz – kamienica Oleśnickich: woj.
Tarnobrzeg / [tekst i red. Jerzy Zub]. – Tarnobrzeg: „Profil”, 1995. – S. 3–19, il., fot., pl.;
17 cm. – (Przewodnik po Zabytkach Sztuki /
„Profil”; nr 9)
Opis wg nagł.
Bibliogr. s. 20
4894. ZUB JERZY
Sandomierz – kościół p[od] w[ezwaniem]
św[iętego] Jakuba i klasztor dominikański:
woj. Tarnobrzeg / [tekst i red. Jerzy Zub]. –
Tarnobrzeg: „Profil”, 1995. – S. 3–26, il., fot.,
pl., rys.; 17 cm. – (Przewodnik po Zabytkach
Sztuki / „Profil”; nr 4)
Tyt. okł.: Sandomierz – kościół św. Jakuba.
– Opis wg. nagł.
Bibliogr. s. 26
4895. ZUB JERZY
Sandomierz – kościół katedralny p[od]
w[ezwaniem] Narodzenia Najświętszej Marii
Panny: woj. Tarnobrzeg / [tekst i red. Jerzy
Zub]. – Tarnobrzeg: „Profil”, 1995. – S. 3–26,
il., pl., rys.; 17 cm. – (Przewodnik po Zabytkach Sztuki / „Profil”; nr 3)
Tyt. okł.: Sandomierz – katedra – Opis wg. nagł.
Bibliogr. s. 26
Rec. BUREK KRZYSZTOF, Zesz. ������
Sand. 1995 z.
3 s. 67.
4896. ZUB JERZY
Sandomierz – ratusz: woj. Tarnobrzeg /
[tekst i red. Jerzy Zub]. – Tarnobrzeg: „Profil”,
1995. – S. 3–23, il., fot., pl.; 17 cm. – (Przewodnik po Zabytkach Sztuki / „Profil”; nr 7)
Opis wg. nagł.
Bibliogr. s. 23
4897. ZUB JERZY: Smutne dzieje strzyżowskiego pałacu. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 16 s. 8, il.
Zespół pałacowo-parkowy w Czyżowie Szlacheckim.
4898. ZUB JERZY
Ujazd – Zamek Krzyżtopór / [tekst i red.
Jerzy Zub]. – Tarnobrzeg: „Profil”, 1995. – 24,
[1] s.: il., 2 mapy, pl., rys.; 17 cm. – (Przewodnik po Zabytkach Sztuki / „Profil”; nr 1)
Bibliogr. s. 25
4899. ZUB JERZY: Uratowany zabytek. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 10 s. 9, il.
Obiekty zabytkowe związane z rodziną Karskich we wsi Włostów.
4900. ZUB JERZY: Z dziejów dominikańskiego klasztoru i kościoła św. Marii Magdaleny. Zesz. Sand. 1995 nr 3 s. 24–28, il., rys.
Sandomierz.
285
4901. ZYCH TADEUSZ: Tarnobrzeskie
cmentarze. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 44 s. 8, il.
Z abyt k i zob. też poz. 12, 249, 431, 929,
1424, 5209
2. ZAGADNIENIA WSPÓŁCZESNEJ
PLASTYKI
Woj. k rośnieńsk ie
4902. ADAMSKI ANTONI: Krośnieńscy
plastycy i architekci. Nowiny 1995 nr 192 s. 5, il.
Biennale Plastyki i Architektury Krośnieńskiej.
4903. ADAMSKI ANTONI: Polskie ikony.
Nowiny 1995 nr 40 s. 5, portr. * WORONIEC
PIOTR: Moja sztuka nie jest współczesna.
Rozm. Jan Tulik. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
64 s. 3, il.
Rzeźbiarz związany z Brzozowem.
4904. ADAMSKI ANTONI: Wśród śladów
znaków i symboli. Nowiny 1995 nr 216 s. 5, il.
Wystawa w Biurze Wystaw Artystycznych w
Krośnie.
4905. ADAMSKI ANTONI: Wśród złudzeń i nadziei. Nowiny 1995 nr 109 s. 5, rys.
Wystawa Władysława Hasiora w Krośnie.
4906. ANNA KOBAK-PISOWACKA: tkanina: [katalog] / tekst Magdalena Rabizo-Birek; Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie.
– Krosno: BWA, 1995. – 12 s.: il.; 19 x 21 cm
Plastyczka związana ze Zręcinem
4907. BEKSIŃSKI ZDZISŁAW: „Nie maluję czaszek”. Rozm. Mariusz Mika. Fraza 1995
nr 9 s. 99–106.
M. in. Związki artysty z Sanokiem.
4908. (CZAK): Pożegnanie Stanisława Kochanka. Dz. Pol. 1995 nr 163 s. 20. * JT: Legenda miasta. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 169
s. 2. * JT: Wieczór pamięci Kochanka. Tamże
nr 244 s. 3. * KOSIEK ANDRZEJ: Pożegnanie
ze Stanisławem Kochankiem. Nowe Podkarp.
1995 nr 30 s. 8, portr.
Sylwetka malarza artysty związanego z Krosnem.
286
4909. DYPLOM PLSP ’95: Przegląd – Biennale wyróżnionych prac dyplomowych uczniów Liceum Plastycznych z roku 1993/94 oraz
1994/95. – [Rzeszów]; 1995. – [16] s.: il.; 28 cm
M. in. prace z Jarosławia, woj. przemyskie,
Krosna i Rzeszowa.
4910. (emes): Bajeczny świat utrwalony w
drewnie. Nowiny 1995 nr 145 s. 3, il.
Wystawa rzeźb Bogusława Iwanowskiego w Tyrawie Wołoskiej.
4911. KORDYACZNY WALDEMAR: „Fragmenciki, kawałeczki, strzępy układanki”. Rozm.
Magdalena Rabizo-Birek. Fraza 1995 nr 10 s.
69–70, il. * RABIZO-BIREK M.: Liryczny szkicownik Kordyacznego. Tamże s. 70–72, rys.
Twórczość artysty z Leska.
4912. KOSIEK ANDRZEJ: Śladami młodości Stanisława Kochanka. Nowe Podkarp. 1995
nr 51/52 dod. Kurier Krośnieński nr 12 s. 3, il.
Związki artysty malarza z Jedliczem.
KROSNO: z dziejów miasta i regionu =
poz. 938
4913. RABIZO-BIREK MAGDALENA: Marka Pokrywki zmagania z czasem. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 101 s. 4, il.
Wystawa prac artysty plastyka podczas Collegu
Teatralnego w Sanoku. Również omówienie jego
twórczości.
4914. ROSTKOWSKA NINA: Czy twórczość
jest zaraźliwa? Tyg. Kroś. 1995 nr 6 s. 6, rys.
Międzynarodowy Plener Malarski w Polańczyku.
SANOK: dzieje miasta = poz. 992
4915. TULIK JAN: Malować 70 lat. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 58 s. 3.
Adam Habrat – artysta z Krosna.
Woj. przemysk ie
4916. ADAMSKI ANTONI: Przemyska
galeria. Nowiny 1995 nr 231 s. 8, il.
Państwowa Galeria Sztuki Współczesnej w
Przemyślu.
4917. CEBULA HENRYK: „Fantasmagorie” i inne zmyślenia czyli świat Teresy. Pogranicze 1995 nr 50 s. 9, il.
Twórczość artystki Teresy Ulmy z Jarosławia.
4918. CEBULA HENRYK: Gminna galeria
pod chmurką czyli odrobina kiczu w „Monidle”. Pogranicze 1995 nr 36 s. 9, rys.
Gmina Tryńcza.
4919. CEBULA HENRYK: „Na ulicy Cichosza” czyli spacerkiem po jarosławskich galeriach. Pogranicze 1995 nr 13 s. 9, rys.
4920. CEBULA HENRYK: Niedźwiedź w
Jarosławskiej Galerii „Rynek 6”. Pogranicze
1995 nr 22 s. 9, rys.
Wystawa grafiki Zdzisława Niedźwiedzia.
4921. CEBULA HENRYK: Pani Irena nie zabiega o rozgłos. Pogranicze 1995 nr 4 s. 9, il.
4928. (JUST): Śpiew obrazu. Nowiny 1995
nr 114 s. 5, il.
Także: Pogranicze 1995 nr 25 s. 9, il.
Wystawa malarstwa Czesława Rzepińskiego w
Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
4929. (Just.): Radość tworzenia. Nowiny
1995 nr 28 s. 5.
45-lecie Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego w
Przemyślu.
4930. (just): Pierścień z nefrytem. Nowiny
1995 nr 150 s. 5, il.
II warsztaty kulturalno-artystyczne dla zdolnej
plastycznie młodzieży polskiej z Ukrainy w Bolestraszycach.
4931. Ł.W.: Portret artysty. Życie Przemys.
1995 nr 1 s. 6, portr.
Sylwetka artystki malarki Ireny Oryl z Jarosławia.
Artysta malarz – Mariusz Kościuk z Przemyśla.
4922. CEBULA HENRYK: Plastyka Jarosławia 1995 czyli II Pokaz Dokonań Twórczych Jarosławskich Artystów. Pogranicze
1995 nr 28 s. 9, rys.
4932. PLASTYKA Jarosławia: II Pokaz Dokonań Twórczych Artystów Jarosławia: [katalog] / Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie. – Rzeszów: BWA, 1995; 21 cm
4923. CEBULA HENRYK: Portety Maryli.
Pogranicze 1995 nr 10 s. 10, il.
4933. SŁYSZ ADAM: Galeria w kamienicy
Orsettich. Pogranicze 1995 nr 37 s. 5, il.
Sylwetka artystki – Marii Ferenc z Jarosławia.
4924. CEBULA HENRYK: W Przemyślu
pozostał ślad. Pogranicze 1995 nr 25 s. 9, rys.
Wystawa rysunku Ryszarda Gancarza w Państwowej Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.
4925. CEBULA HENRYK: „Wystawa nie
całkiem satyryczna”. Pogranicze 1995 nr 18 s.
10, rys.
Wystawa plastyczna Witolda Targosza w Przemyślu.
4926. CEBULA HENRYK: Wyższość sztuki profesjonalnej nad nieprofesjonalną. Pogranicze 1995 nr 21 s. 9, rys.
Wystawa malarstwa i rysunku Agaty WoźniakNiemkiewicz z Jarosławia.
DYPLOM PLSP ’95 = poz.4909
4927. HRYŃKIW OLGA: „Ja waleczny” cały
czas. Życie Przemys. 1995 nr 48 s. 6, il., rys.
Sylwetka artysty Henryka Cebuli z Przeworska.
Jarosław.
4934. TAS JÓZEF: „Zamek ‘95” – czyli odkrywanie Polski. Życie Przemys. 1995 nr 38
s. 4, il.
Wystawa plenerowa III Międzynarodowego
Pleneru Malarskiego – „Zamek ‘95” w Przemyślu.
4935. TAWORSKI ROMAN: Bierut ze złotym okiem... Rozm. Jan Hołówka. Pogranicze
1995 nr 51/52 s. 2, il.
Plastyk – dekorator z Przemyśla.
4936. WOŚ JUSTYNA: Urok Słonnego.
Nowiny 1995 nr 182 s. 5, il.
Wystawa „Słonne ‘94” w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.
4937. WOŚ JUSTYNA: Wydarzenie towarzyskie. Nowiny 1995 nr 246 s. 5, portr.
Dotyczy konkursu plastycznego „Rysunek ‘95”
oraz sylwetka jego laureata Tadeusza Nuckowskiego. Przemyśl.
287
4938. ZACHARKO STANISŁAWA: Raz do
roku w Słonnem. Pogranicze 1995 nr 37 s. 9, il.
4948. ADAMSKI ANTONI: Pawie i wrony.
Nowiny 1995 nr 53 s. 5, il.
XIV Ogólnopolskie Konfrontacje Plastyczne
„Słonne ‘94”.
Wystawa twórczości Piotra Wrońca w rzeszowski Domu Sztuki.
Woj. rzeszowsk ie
4949. ADAMSKI ANTONI: Plastycy z Jarosławia i Podlasia. Nowiny 1995 nr 128 s. 5, il.
Wystawy w Domu Sztuki w Rzeszowie.
4939. (Ad): Malarstwo Roberta Inglota.
Nowiny 1995 nr 117 s. 12.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 148 s. 3.
Wystawa artysty z Rzeszowa.
4940. AN: Zagrożona śleboda wizji. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 258 s. 2.
Wystawa prac Eugeniusza Wilusza w galerii Biblioteki Publicznej w Strzyżowie o treściach antysemickich.
4941. ASK: Komputer jak... pędzel. Dz. Pol.
1995 nr 36 s. 20, il.
Także: Gaz. Krak. 1995 nr 35 s. 6, il.
I Międzynarodowe Biennale Sztuki Komputerowej w Łańcucie i wernisaż wystawy w Rzeszowie.
4942. ADAMSKI ANTONI: Artyści z Tarnopola. Nowiny 1995 nr 182 s. 5, il.
Wystawy w Domu Sztuki w Rzeszowie.
4943. ADAMSKI ANTONI: Bułgaria w Rzeszowie. Nowiny 1995 nr 187 s. 5, il.
Wystawa fotogramów Edwarda Hartwiga oraz
malarstwa Władimira Stanczewa w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa.
4944. ADAMSKI ANTONI: Ikonografia Piotra Wójtowicza. Nowiny 1995 nr 226 s. 5, il.
Wystawa w Domu Sztuki w Rzeszowie.
4945. ADAMSKI ANTONI: Malarstwo pełne światła. Nowiny 1995 nr 94 s. 5, il.
Robert Inglot – malarz z Rzeszowa.
4946. ADAMSKI ANTONI: Malarstwo Stanisława Jachyma. Nowiny 1995 nr 26 s. 9.
Artysta, malarz związany z Sędziszowem Małopolskim.
4947. ADAMSKI ANTONI: O sztuce portretu. Nowiny 1995 nr 8 s. 5, portr.
Barbara Borówna – malarka – portrecistka z
Rzeszowa.
288
4950. ADAMSKI ANTONI: Rzeszowskie
wystawy. Nowiny 1995 nr 197 s. 6, rys.
Wystawa malarstwa Emila Polita w Domu Sztuki w Rzeszowie.
4951. ADAMSKI ANTONI: Troje artystów
w Domu Sztuki. Nowiny 1995 nr 157 s. 5, il.
Wystawy w Rzeszowie.
4952. ADAMSKI ANTONI: W Rzeszowskim Domu Sztuki. Nowiny 1995 nr 85 s. 6, il.
* RABIZO-BIREK MAGDALENA: Emocje
i półtony – wystawa prac. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 98 s. 3, il.
Wystawa rodziny plastyków Zuzanny KosekKud, Alfreda Kud i Zuzanny Katarzyny Kud z
Rzeszowa.
4953. ADAMSKI ANTONI: Wspomnienia
i powroty. Nowiny 1995 nr 63 s. 5, il.
Wystawy w Domu Sztuki w Rzeszowie.
4954. BIREK WOJCIECH: Sztuka z komputera. Fraza 1995 nr 8 s. 199–202.
Międzynarodowe Biennale Grafiki Komputerowej w Rzeszowie.
4955. BISKUP BOGDN: Misja pana Śliwy.
Nowiny 1995 nr 197 s. 6, il. * CZACHARA
MARIO MIŁOSZ: Jubileusz twórcy ludowego. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 231 s. 3.
Sylwetka Stanisław Śliwy – malarza, poety ludowego ze Strzyżowa.
4956. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Artystyczna sztuka informacji. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 262 s. 3, il. * ŻEBROWSKA
ANNA: Czarne konie, czarny romb. Gaz.
Wyb. 1995 nr 269 s. 14, il. * PIĄTEK ANDRZEJ: Plakatowe Biennale. Nowiny 1995
nr 231 s. 5, il.
V Biennale Plakatu Teatralnego w Rzeszowie.
4957. CZACHARA MARIO MIŁOSZ:
Mowa ikon Pękalskiego. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 231 s. 3, il.
Wystawa prac bieszczadzkiego artysty w klubie
„Turkus” w Rzeszowie.
4958. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Po
lekcjach rzeźbią i malują. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 238 s. 3, il.
XI Ogólnopolska Wystawa Twórczości Instruktorów i Nauczycieli Plastyki w Rzeszowie.
4959. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Uroda świata i starych legend. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 258 s. 3, il.
Wernisaż wystawy Jana Jakieły w rzeszowskim
WDK.
DYPLOM PLSP ’95 = poz. 4909
4960. EMIL POLIT: malarstwo: [katalog
wystawy] / wystawa zorganizowana z okazji
XXX-lecia twórczości / Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie. – Rzeszów: BWA,
1995. – [20] s.: il.; 20 x 21 cm
Artysta plastyk związany z Rzeszowem.
4961. (graw): Eksportowy artysta. Nowiny
1995 nr 160 s. 6, portr.
Prace rzeszowskiego grafika Zygmunta Czyża.
4962. (hł): Program na emeryturę. Nowiny
1995 nr 233 s. 12, il.
Galeria obrazów Danieli i Ireneusza Kotrów z
Rzeszowa.
4963. JADWIGA HAJDUK: [katalog] /
tekst Magdalena Rabizo-Birek; Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie. – Rzeszów:
BWA, 1995. – [8] s.: il.; 20 cm
Artystka plastyk związana z Rzeszowem.
4964. KAWAŁEK JACEK: In A World of
Colour Zygmunt Czyż. Welcome to Małopolska 1995 nr 5 s. 27, il.
Sylwetka rzeszowskiego grafika Zygmunta Czyża.
4965. KLIMCZAK JOANNA: Rzeszów pionierem. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 39 dod. spec.
Biennale Grafiki Komputerowej s. II, il. * ZARĘBA TADEUSZ: I Biennale Grafiki Komputerowej. Rzeczpospolita 1995 nr 45 s. 6.
Rzeszów.
4966. MARIA CICHORZEWSKA-DRABIK:
1931–1992: [katalog] / Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie. – Rzeszów: BWA, 1995. – [8]
s.: il.; 21 cm
Artystka plastyk związana z Rzeszowem.
4967. (nn): Sztuka do przetrwania. Nowiny
1995 nr 43 s. 5, il.
Twórczość plastyczna Jana Macha z Łańcuta.
4968. XVIII [OSIEMNASTY] Ogólnopolski
Plener Malarski Julin ’95 / oprac. Michał Matusz. – Rzeszów; Rakszawa: Biuro Wystaw Artystycznych; Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa, 1995. – [8] s.: il.; 30 cm
4969. PALUCH-STASZKIEL KRYSTYNA:
Wspomnienie o Marii Markowskiej (1923–
1994). Nowiny 1995 nr 33 s. 5, il.
Malarka związana ze Strzyżowem.
4970. POMIAN JERZY: Józef Gazda. Głos
Rzeszowa 1995 nr 1 s. 2 okł., il.
Artysta malarz z Rzeszowa.
4971. RABIZO-BIREK MAGDALENA: Jesienne wystawy. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 245
s. 3, il.
Plenerowe wystawy w rzeszowskim BWA.
4972. RABIZO-BIREK MAGDALENA: Julin, Finowie i Ferenc. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 20 s. 3, il.
Także: Nowiny 1995 nr 18 s. 5, il.
Wystawa „Julin ‘94” w rzeszowskim Biurze Wystaw Artystycznych.
4973. RABIZO-BIREK MAGDALENA: Malarskie hierofanie. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
269 s. 3, il.
Wystawa „Personifikacje” Piotra Wójtowicza w
ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej w Rzeszowie.
4974. RABIZO-BIREK MAGDALENA: Nostalgia obrazów. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 72
s. 4.
Wystawy w rzeszowskim BWA.
4975. RABIZO-BIREK MAGDALENA: O
Korcze! Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 280 s. 3.
Wystawa obrazów Andrzeja Korca z Rzeszowa.
289
4976. RABIZO-BIREK MAGDALENA: Sierpniowe wystawy. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
181 s. 3, il.
Dotyczy BWA w Rzeszowie.
4977. RABIZO-BIREK MAGDALENA: Sztuka słowiańska. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 222 s.
3, il.
Wystawy plastyczne w ramach IV Dni Kultury
Słowiańskiej w Rzeszowie.
4978. RABIZO-BIREK MAGDALENA:
Wschodnia ściana sztuki. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 156 s. 3, il.
Wystawa prac artystów z Jarosławia i Podlasia w
rzeszowskim BWA.
Wo j . t a r n o b r z e s k i e
4985. NIEWĘGŁOWSKA-KONIECZNA
ANNA: Twórczość Stanisława Praussa: wystawa na zamku w Sandomierzu. Rocz. Hist. Muz.
Hist. Pol. Ruchu Lud. 1995 z. 9 s. 213–216
4986. OLSZÓWKA HENRYK: Wszystko
co potrafię. Rozm. (p). Tyg. Nadwiśl. 1995 nr
11 s. 8, portr.
Artysta rzeźbiarz z Borek.
P l a s t y k a zob. też poz. 4016, 4025–29,
4217
3. TEATR. ESTRADA
4979. RABIZO-BIREK MAGDALENA:
Wszystko co najlepsze. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 295 s. 3, il.
a) Zagadnienia ogólne
Dotyczy wystawy konkursowej „Obraz, grafika,
rysunek, rzeźba roku 1995” w sali wystawowej
BWA w Rzeszowie.
4987. PIĄTEK ANDRZEJ: Polszczyzna
bliższa i dalsza. Nowiny 1995 nr 208 s. 5, il.
4980. (tar): „Mistrz i uczennica” – po raz
trzeci. Nowiny 1995 nr 236 s. 12, il.
Wystawa twórczości plastycznej w klubie
„Akwarium” w Rzeszowie.
4981. TOKARZ MAŁGORZATA: Mistrz
Szymański. Nowiny 1995 nr 143 s. 5, il.
Sylwetka malarza Jana Szymańskiego związanego z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w
Sędziszowie Małopolskim i w Rzeszowie.
4982. TURBACZ DANUTA: Batik. Rozm.
Andrzej Piątek. Nowiny 1995 nr 28 s. 5,
portr.
Artystka, plastyk z Rzeszowa.
4983. WSPOMNIENIA – Powroty: [katalog wystawy] / Związek Polskich Artystów
Plastyków i Grafików w Rzeszowie; Biuro
Wystaw Artystycznych w Rzeszowie. – Rzeszów: BWA, 1995. – [16] s.: il.; 22 cm
Plastycy przede wszystkim z Rzeszowa i Żołyni.
4984. ZUZANNA Kusek-Kud, Alfred Kud,
Zuzanna Kud: malarstwo: [katalog] / Biuro
Wystaw Artystycznych w Rzeszowie. – Rzeszów: BWA, 1995; 21 cm
Plastycy związani z Rzeszowem.
290
Spotkania Teatrów Polskich z Zagranicy w Rzeszowie.
4988. PIĄTEK ANDRZEJ: Teatry polskie z
zagranicy. Nowiny 1995 nr 192 s. 4, il.
Spotkania Teatrów Polskich z Zagranicy w Rzeszowie.
4989. SKALSKA JANINA: Drama od kuchni. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 51 s. 8, il.
XVIII Brabórkowa Drama Teatralna w Tarnobrzegu.
4990. SOCHNACKI BOGUSŁAW: Matowy
odcień jesieni. Rozm. Andrzej Piątek. Nowiny
1995 nr 70 s. 5, portr.
Aktor związany z Teatrem Ziemi Rzeszowskiej
w latach 1953–58.
4991. (wm): Czar żywego słowa. Nowiny
1995 nr 132 s. 12, rys.
XI Walny Zjazd Oddziału Okręgowego Towarzystwa Kultury Teatralnej w Rzeszowie.
4992. WHARTON WILLIAM
„Ptasiek”. Prywatna Scena Propozycji Janusza Pokrywki.
Rec. PĘKALA MAREK, Nowiny 1995 nr 128
s. 5, il.; SKARBEK AGNIESZKA, Dz. Pol. 1995
nr 149 s. 22.
XVIII Krośnieńsk ie
Sp ot kani a Te at ra lne
5005. PIĄTEK ANDRZEJ: Początek z Fredrą. Nowiny 1995 nr 18 s. 5.
4993. GORCZYCA EWA: Dobre teatry,
popularni aktorzy. Nowiny 1995 nr 204 s. 3.
Dotyczy rozpoczęcia działalności „Trzeciej sceny”, gdzie odbywają się spektakle w Zamku Lubomirskich w Rzeszowie.
4994. RYGIEL MAŁGORZATA: Czym sie
stanie ta sztuki Gontyna? Kur. Podkarp. 1995
nr 15 s. 3.
5006. PIWIŃSKA MAŁGORZATA: Odszedł
Człowiek. Głos Rzeszowa 1995 nr 4 s. 18, il.
4995. TULIK JAN: Głód i rechot. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 83 s. 3.
5007. WEROWSKI BOLESŁAW: Teatr czyli
świat. Rozm. Krystyna Świerczewska. Nowiny
1995 nr 62 s. 3, il.
b) Teatr im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie
4996. CIOSEK BOGDAN: Pieniądze to
nie rekwizyt. Rozm. Andrzej Piątek. Nowiny
1995 nr 172 s. 7, portr.
Dyrektor na temat budżetu teatru.
4997. CIOSEK BOGDAN: Teatr obywatelski. Rozm. Joanna Klimczak. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 74 s. 2, il.
4998. CIOSEK BOGDAN, CIOSEK JOLANTA: Ludzie chcą oglądać przedstawienia.
Rozm. Anna Rakuś. Głos Rzeszowa 1995 nr 12
s. 9, 12, il.
4999. CIOSEK BOGDAN, CIOSEK JOLANTA: Przyjaźnie o teatrze. Rozm. Krzysztof Martens. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 280 s. 4, il.
5000. CIOSEK JOLANTA: Publiczności nie
można oszukać. Rozm. Mario Miłosz Czachara. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 251 s. 3, portr.
5001. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Staropolskie szlagiery. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
296 s. 3.
Impreza „Wieczór staropolski”.
5002. KLIMCZAK JOANNA: Czas na wypoczynek. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 151 s. 2.
5003. KLIMCZAK JOANNA: Międzynarodowy Dzień Teatru. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 73 s. 2, il.
5004. PĘKALA MAREK: Piękna obecność.
Nowiny 1995 nr 22 s. 8, portr.
Sylwetka aktorki Ireny Krawczyk.
Sylwetka aktorki Zofii Gorczyńskiej.
Sylwetka aktora.
R e cenzj e
5008. ANOUILH JEAN
Skowronek. Teatr im. W. Siemaszkowej.
Rec. GŁOWACKA MALWINA, Teatr 1995 nr
11 s. 38
5009. ANOUILH JEAN
Skowronek. Teatr im. W. Siemaszkowej.
Rec. PIĄTEK ANDRZEJ, Nowiny 1995 nr 187
s. 5, il.
5010. FREDRO ALEKSANDER
Mąż i żona. Teatr im. W. Siemaszkowej.
Scena na Zamku.
Rec. KLIMCZAK JOANNA, Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 25 s. 3, il.; ŚWIERCZEWSKA KRYSTYNA, Nowiny 1995 nr 23 s. 3, il.
5011. SCHULZ BRUNO
Jesień. Teatr im. W. Siemaszkowej.
Rec. ŚWIERCZEWSKA KRYSTYNA, Nowiny
1995 nr 65 s. 6, il.
5012. WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY
Szewcy. Teatr im. W. Siemaszkowej.
Rec. PIĄTEK ANDRZEJ, Nowiny 1995 nr 226
s. 5, il.; WINNICKA BOŻENA, Wiad. Kult.
����� 1995
nr 50 s. 17, il.
5013. WYSPIAŃSKI STANISŁAW
Maski, wg Wyzwolenia. Teatr im. W. Siemaszkowej.
Rec. PIĄTEK ANDRZEJ, Nowiny 1995 nr 23 s.
5, il.
291
5014. WYSPIAŃSKI STANISŁAW
Wesele. Teatr im. W. Siemaszkowej.
Rec. WINNICKA BOŻENA, Wiad. ������
Kult. 1995
nr 1 s. 18, il.
Również 50-lecie teatru.
II Rzeszowsk ie Te at ra lne
Sp ot kani a Plenerowe
5015. KLIMCZAK JOANNA: Ciekawe treści, atrakcyjne formy. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 140 s. 2.
5016. PIĄTEK ANDRZEJ: Pięć wiosennych wieczorów. Nowiny 1995 nr 94 s. 5, il.
5017. PIĄTEK ANDRZEJ: „Próby”. Nowiny 1995 nr 109 s. 4, il.
X X XIV Rzeszowsk ie
Sp ot kani a Te at ra lne
5026. CZACHARA MARIO MIŁOSZ:
Spotkania z teatrem. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 262 s. 3.
5027. PIĄTEK ANDRZEJ: Było jesiennie.
Nowiny 1995 nr 241 s. 5, il.
5028. PIĄTEK ANDRZEJ: Deszcz gwiazd i
świetnych spektakli. Nowiny 1995 nr 202 s. 5, il.
Także: Trybuna 1995 nr 247 s. 6; Nowiny 1995
nr 225 s. 3; nr 227 s. 2.
5029. PIĄTEK ANDRZEJ: „Fernando Krapp
napisał do mnie list”. Nowiny 1995 nr 219 s.
1–2, il.; nr 220 s. 1, il.
5030. PIĄTEK ANDRZEJ: „Klątwa”. Nowiny 1995 nr 221 s. 1, 3, il.
5018. PIĄTEK ANDRZEJ: Sen wiosennego
wieczoru. Nowiny 1995 nr 104 s. 4, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 265 s. 3, il.; nr
267 s. 3, il.; Nowiny 1995 nr 223 s. 3.
5019. RAKUŚ ANNA: II Rzeszowskie Spotkania Plenerowe. Głos Rzeszowa 1995 nr 6 s.
14, il.
5031. PIĄTEK ANDRZEJ: „Mishima” i Joanna Szczepkowska kontra... Nowiny 1995 nr
228 s. 1–2, il.; nr 229 s. 1, il.
III Rzeszowsk ie Sp ot kani a
Kar nawałowe
5032. RAKUŚ ANNA: Festiwal gwiazd. 34.
Rzeszowskie Spotkania Teatralne. Głos Rzeszowa 1995 nr 11 s. 14, il.
5020. FRAYN MICHAEL
Czego nie widać. Teatr im. Wandy Siemaszkowej.
Rec. PIĄTEK ANDRZEJ, Nowiny 1995 nr 27 s.
3, il.
5033. 34. [TRZYDZIESTE CZWARTE] Rzeszowskie Spotkania Teatralne 11–26 XI 1995:
[program] / Państwowy Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. – Rzeszów, 1995.
– [16] s.: il.; 21 cm
5021. GRYGIEL JAN: Teatr w teatrze i miłosne łajdactwa. Dz. Pol. 1995 nr 34 s. 15.
c) Państwowy Teatr Lalki
i Aktora „Kacperek”
5022. KLIMCZAK JOANNA: Widz i co
dalej. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 37 s. 4, il.
5034. WOJNAROWSKI EDMUND: Nowe
szaty Królika. Teatr Lalki i Aktora Kacperek
w Rzeszowie.
5023. PIĄTEK ANDRZEJ: „Czego nie widać”. Nowiny 1995 nr 25 s. 1–2, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 30 s. 1, il.
5024. PIĄTEK ANDRZEJ: Karnawał w Siemaszkowej. Nowiny 1995 nr 13 s. 5, il.
5025. RAKUŚ ANNA: Karnawał w teatrze.
Głos Rzeszowa 1995 nr 2 okładka s. 3, il.
292
Rec. PĘKALA MAREK, Nowiny 1995 nr 18 s. 5, il.
d) Estrada Rzeszowska
5035. PĘKALA MAREK: Żeby ciało ich
słuchało. Nowiny 1995 nr 75 s. 11, il.
Studium Piosenki przy Estradzie Rzeszowskiej.
4. MUZYKA
Woj. k rośnieńsk ie
5036. BIESIADA bieszczadzka: dla pracowników i ich rodzin w dniu wspólnego święta
z okazji 125-lecia Związku Zawodowego
Drukarzy, Rzeszów – Ustrzyki Dolne 14–18
czerwca 1995 r. / [wyboru tekstów dokonał
zespół Elżbiety Bieniasz et. al.]: Rzeszowskie
Zakłady Graficzne w Rzeszowie. – Rzeszów:
RZG, 1995. – 63, [1] s.: il.; 17 cm
Spis pieśni na s. 3 okł.
5037. (CZAK): Capella Cracoviensis w Krośnie. Dz. Pol. 1995 nr 281 s. 18.
XIII Krośnieńska Jesień Muzyczna.
5038. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Gorzkie gody. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 279 s. 3, il.
* TATAREK MICHAŁ: KSU – Bieszczady bez
prądu. Sztand. Młod. 1995 nr 226 s. 12, il.
Zespół muzyczny KSU z Ustrzyk Dolnych.
5039. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Polskie country wciąż rozbrzmiewa. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 160 s. 2, il.
Festiwal „Country w Bieszczadach” w Lesku.
KAMERTON = poz. 60
5040. PAWLAK JANUSZ: Kowboje, kowbojki i zwierzaki, Nowiny 1995 nr 165 s. 6, il.
I Ustrzycki Festiwal Muzyki Country.
5041. STRUŚ MARIAN: Szlifiernia diamentów. Nowiny 1995 nr 246 s. 5, rys.
Joanna Kielar i Joanna Szeruga z Sanoka – laureatki konkursów muzycznych.
5042. ŚPIEWAJ z nami: piosenki z Mazur,
Bieszczad, Karkonoszy i północnego Pacyfiku. – [Wyd. 2 popr.]. – Wrocław: „Croma”,
[1995]. – 3 t.; 21 cm
T. 1 / red. i oprac. Maciej Paweł Kosierkiewicz.
– 228 s.: nuty, rys.
Indeks.
T. 2 / red. i oprac. M. P. Kosierkiewicz. – 234 s.:
nuty, rys.
Indeks.
T. 3 / red. i oprac. M. P. Kosierkiewicz. – 226 s.:
nuty, rys.
Indeks.
VI Dni Muzy k i Woka lnej
im. A. Didura w Sanoku
5043. (CZAK): Parada gwiazd polskiej wokalistyki. Dz. Pol. 1995 nr 234 s. 20.
Także: Nowiny 1995 nr 197 s. 1–2.
5044. (emes): Festiwal pełen gwiazd. Nowiny 1995 nr 181 s. 2.
5045. ORSKI PAWEŁ: Tydzień modernistyczny. Ruch Muzycz. 1995 nr 25 s. 21–22.
5046. STRUŚ MARIAN: Inny świat. Nowiny 1995 nr 200 s. 1–2, il.
Także: Dz. Pol. 1995 nr 239 s. 5; Nowiny 1995
nr 199 s. 3.
Woj. przemysk ie
5047. (asj): Wielka sława to żart... Życie
Przemys. 1995 nr 54 s. 6.
Koncert „W rytmie walca” na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.
5048. BORYSŁAWSKI ROMUALD: 130 lat
z muzyką. Pogranicze 1995 nr 47 s. 1, 9, il.
Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu.
5049. HRYŃKIW O[LGA]: Dni pełne wrażeń... Pogranicze 1995 nr 1 s. 9, il.
Przemyskie Dni Muzyki Bandurowej.
5050. (Just.): Oratoria, kantaty, arie. Nowiny 1995 nr 35 s. 5.
II Dni Muzyki Oratoryjno-Kantatowej w Przemyślu.
5051. JUSZCZYK ANDRZEJ: Liroy w
Kaskadzie. Życie Przemys. 1995 nr 46 s.
8, il.
Występ muzyka w Jarosławiu.
5052. JUSZCZYK ANDRZEJ: Pełny sukces. Życie Przemys. 1995 nr 38 s. 6, il. * ZAJĄCZKOWSKI JERZY: Przebudzenie w Przemyślu. Ruch Muzycz. 1995 nr 22 s. 4–5.
Także: Nowiny 1995 nr 179 s. 8, il.
Dni Muzyki Oratoryjno-Kantatowej w Przemyślu.
293
5053. JUSZCZYK ANDRZEJ, SZWIC JACEK: Czapka dla Martina. Życie Przemys.
1995 nr 66 s. 9, il.
Relacja z koncertu zespołu Wishbone Ash w
Przemyślu.
KAMERTON = poz. 60
5054. MŁYNARSKI JANUSZ: Jazz od Mikołaja. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 283 s. 1.
Impreza Mikołajków Jazzowych – Przemyśl ’95.
5055. SOŁEK JAN: Konwój. Życie Przemys.
1995 nr 32 s. 4, il.
Ogólnopolski Konwój Country w Jarosławiu.
5056. SZOZDA A[LICJA]: 50 lat muzycznej edukacji w Przeworsku. Pogranicze 1995
nr 36 s. 9, il.
Towarzystwo Muzyczne w Przeworsku.
5057. WOŚ JUSTYNA: Aria dla Harty. Nowiny 1995 nr 145 s. 6, il.
Sylwetka Pawła Skałuby, tenora pochodzącego
z Harty.
5058. ZAJĄCZKOWSKI JERZY: XI Przemyska Jesień Muzyczna. Ruch Muzycz. 1995
nr 1/2 s. 30.
5059. ZAJĄCZKOWSKI JERZY: Nie tylko o
wieczorach... Pogranicze 1995 nr 32 s. 10, il.
Przemyskie Wieczory Muzyczne.
5060. ZAJĄCZKOWSKI JERZY: Rozchwiany walc... Pogranicze 1995 nr 47 s. 10.
Życie muzyczne w Przemyślu.
5061. ZAJĄCZKOWSKI JERZY: Tej idei nie
można zmarnować! Pogranicze 1995 nr 23 s.
10, il.
Projekt powstania zespołu kameralnego w
Przemyślu.
5062. ZAJĄCZKOWSKI JERZY: W rytmie
(nie tylko) pór roku. Pogranicze 1995 nr 3 s. 9.
O muzyce w Przemyślu w 1994 r.
5063. ZAZULA MAREK: Będę tyranem...
Rozm. Jerzy Zajączkowski. Pogranicze 1995
nr 22 s. 10.
Zespół Capelli Premisliensis w Przemyślu.
294
III Mię dzy naro dow y Fest iwa l
„Jar mark Muzy k i D aw nej”
w Jarosław iu
5064. CIUBA PIOTR, STYLSKA BERNADETA: Muzyka dawna. Nowiny 1995 nr 63 s. 5.
Także: Życie Przemys. 1995 nr 13 s. 6.
5065. HAWRYLUK JACEK: Muzyka dawna: między folklorem, medytacją a Hollywoodem. Ruch Muzycz. 1995 nr 23 s. 22–24.
5066. (MEM): Nuta, która nie przemija.
Dz. Pol. 1995 nr 208 s. 22.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 212 s. 1.
5067. RB: Spotkania z muzyką w Jarosławiu. Pogranicze 1995 nr 8 s. 9.
5068. SOŁEK JAN: Muzyczny jarmark. Życie Przemys. 1995 nr 42 s. 6, il.
5069. SŁYSZ ADAM: Muzyka dawna w Jarosławiu. Pogranicze 1995 nr 40 s. 5, il.
XII Przemyska Jesień Muzyczna
5070. BORYSŁAWSKI R[OMUALD]: Powiedzieli o Jesieni... Oprac... Pogranicze 1995
nr 51/52 s. 12, il.
5071. (jm): XII Przemyska Jesień Muzyczna. Nowiny 1995 nr 220 s. 1.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 264 s. 3; Dz.
Pol. 1995 nr 263 s. 20; Nowiny 1995 nr 223 s. 3.
5072. JUSZCZYK ANDRZEJ: CK w błękicie. Życie Przemys. 1995 nr 58 s. 6, il.
5073. JUSZCZYK ANDRZEJ: XII Przemyska Jesień Muzyczna. Życie Przemys. 1995 nr
60 s. 6.
5074. ZAJĄCZKOWSKI JERZY: Na jubileusz – XII Przemyska Jesień Muzyczna. Pogranicze 1995 nr 51/52 s. 11, il.
Woj. rzeszowsk ie
5075. (ap): Robert Szreder na Zamku w
Łańcucie. Nowiny 1995 nr 144 s. 1, il.
Występ światowej sławy skrzypka R. Szredera w
Łańcucie.
5076. A.S.: De Camera. Nowiny 1995 nr 73
s. 5, il.
Zespół Instrumentów Dętych „De Camera” w
Rzeszowie.
5077. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Ewolucja Chwili. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 232 s.
3, il.
Wydawnictwo płytowe „Moment Evolution” w
Rzeszowie.
5078. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Festiwalowe nagrody rozdane. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 152 s. 2, il. * TENŻE: Granie, to
radość i zabawa. Tamże nr 158 s. 3, il.
I Rock Centrum Festiwal w Rzeszowie.
5079. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Muzyka celem życia. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
163 s. 2, il.
Grupa muzyczna Via-Flamenko z Rzeszowa.
5080. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Nalepa znowu w Rzeszowie! Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 283 s. 3.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 285 s. 3; Nowiny 1995 nr 238 s. 16, il.
Koncert Tadeusza Nalepy.
5081. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Rockowa wizytówka. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
271 s. 3, il.
Wydawnictwo płytowe.
5082. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Wybrańcy muzyki niezależnej. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 290 s. 3, il.
Grupa muzyczna „Les Escogidos” z Łańcuta.
5083. CZELUŚNIAK JUREK: Spaart-Studio w Boguchwale. Rozm. Mario Miłosz Czachara. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 4 s. 3, il.
Współwłaściciel Studia Nagrań „Spaart”, o działalności studia.
5084. JANAS ANDRZEJ: Pianista. Nowiny
1995 nr 130 s. 7, portr.
Sylwetka Mariusza Drzewickiego pianisty związanego z Giedlarową.
KAMERTON = poz. 60
5085. KONIECZNY GRZEGORZ: Fortepian.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 105 s. 5, il. * TENŻE:
Z Rzeszowa do Japonii. Tamże nr 233 s. 3, il.
Joanna Brzęś – pianistka z Rzeszowa.
5086. MARCZYŃSKI JACEK: Festiwal jak
koło ratunkowe. Rzeczpospolita 1995 nr 149
s. 26. * PIĄTEK ANDRZEJ: Europa w Bazylice. Nowiny 1995 nr 182 s. 5, il.
IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku.
5087. MOŻDŻER MACIEJ, LANG JACEK:
Łodzki „Hedone” – rzeszowski „Milion Bułgarów”. Rozm. Mario Miłosz Czachara. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 59 s. 8, il.
M. in. rockowy zespół z Rzeszowa.
5088. PAWLAK JANUSZ: Stan średni. Nowiny 1995 nr 223 s. 16, il.
Rzeszowskie zespoły rockowe.
5089. PEZDA BODEK: Zatłuczeni przez
Bogów. Rozm. Mario Miłosz Czachara. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 8 s. 4, il.
Rzeszowski kompozytor i aranżer kapeli rockowej „Agressiva 69”.
5090. RAKUŚ ANNA: I popłynęła muzyka. Głos Rzeszowa 1995 nr 10 s. 18.
Jubileusz Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej w Rzeszowie.
5091. SKARBEK AGNIESZKA: Bogusław
Kaczyński znów w Łańcucie. Dz. Pol. 1995 nr
106 s. 22. * PIĄTEK ANDRZEJ: Muzyczny
Łańcut. Nowiny 1995 nr 82 s. 5, il.
Łańcuckie Towarzystwo Muzyczne.
5092. SKARBOWSKI JERZY: Quo vadis
muzyko rzeszowska. Nowiny 1995 nr 143 s.
5. – Uzup. SZYPUŁA ANDRZEJ: „Quo vadis
muzyko rzeszowska”. (Głos w dyskusji). Nowiny 1995 nr 153 s. 5.
Historia i współczesność życia muzycznego w
Rzeszowie.
5093. STACHURSKI SEBASTIAN: Włączam koncert na wideo i gram. Rozm. Jaromir
Kwiatkowski. Nowiny 1995 nr 171 s. 5, portr.
Sylwetka gitarzysty z Rzeszowa.
295
5094. SZAMOT GABOR: „Jesus Chrysler Suicide” – renesans rzeszowskiego rocka.
Rozm. Mario Miłosz Czachara. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 240 s. 4, il.
Zespół rockowy z Rzeszowa.
5095. ŚWIĘTNICKI ARTUR, MAĆKOWIAK PIOTR: Nie zgubmy tej perły... Wiad.
Kult. 1995 nr 21 s. 23, il.
5105. (ASK): Grają w Rzeszowie, Kudowie
i Paryżu. Dz. Pol. 1995 nr 222 s. 20.
5106. GOŁĄBEK WERGILIUSZ: Po raz
trzeci w Narodowej. Rozm. Andrzej Piątek.
Nowiny 1995 nr 246 s. 5, portr.
Dotyczy koncertów orkiestry filharmonii.
Sylwetka Justyny Steczkowskiej związanej z
Rzeszowem.
5107. GOŁĄBEK WERGILIUSZ: Syrenką czy
mercedesem. Rozm. Paweł R. Kowal, Tomasz
Moskal. Głos Rzeszowa 1995 nr 7 s. 13, rys.
5096. TUMIDAJEWICZ JANUSZ: Ustawiam się przeciwko. Rozm. Andrzej Piątek.
Nowiny 1995 nr 106 s. 16, il.
5108. GOŁĄBEK WERGILIUSZ: Tradycja
i współczesne wzorce. Rozm. Mario Miłosz
Czachara. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 221 s. 4, il.
Gitarzysta, muzyk i kompozytor z Rzeszowa.
Fest iwa l Muzyczny w Rzeszow ie
5109. GOŁĄBEK WERGILIUSZ: W nastroju jubileuszowym. Rozm. Andrzej Piątek.
Nowiny 1995 nr 181 s. 3, il.
5097. (ap): Słuchanie mistrza. Rzeszowski
Festiwal Muzyczny ’95. Nowiny 1995 nr 152
s. 1–2, il.
5110. GOŁĄBEK WERGILIUSZ, NATANEK ADAM: Co nieco o filharmonii. Rozm.
Krzysztof Martens. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
298 s. 3, il.
5098. (ASK): Klasyka europejska i Daleki
Wschód. Dz. Pol. 1995 nr 166 s. 26.
5099. (ASK): Mistrzowie w katedrze. Dz.
Pol. 1995 nr 125 s. 26.
Także: Nowiny 1995 nr 106 s. 3, il.; Dz. Pol. 1995
nr 179 s. 22; Nowiny 1995 nr 157 s. 1, 3, il.
5100. (ASK): Smyczki, organy i trąbka
piccolo. Dz. Pol. 1995 nr 155 s. 22.
5111. HETMAŃSKA ANNA: In Rzeszów
listen to music at the A. Malawski Philharmonia Holl. Welcome to Rzeszów, Krosno,
Przemyśl, Tarnobrzeg 1995 nr 1 s. 18, il.
Mię dzy naro dowe Kursy
Muzyczne w Ł ańc ucie
5101. (ASK): Szok w katedrze? Dz. Pol.
1995 nr 131 s. 26.
5112. (ASK): Muzyczny Łańcut. Dz. Pol.
1995 nr 152 s. 22.
Także: Nowiny 1995 nr 113 s. 1, il.; Dz. Pol. 1995
nr 142 s. 30.; Nowiny 1995 nr 122 s. 3, il.
5113. KAŃSKI JÓZEF: Muzyka wśród zieleni, czyli letnie Kursy w Łańcucie. Ruch Muzycz. 1995 nr 19 s. 13–14, il.
5102. STEFAŃSKI MAREK: Chorałowe lato.
Rozm. Anna Koniecka. Nowiny 1995 nr 167 s.
5, il.
5103. STEFAŃSKI MAREK: Odrzuciłem
artystyczne eksperymenty. Rozm. Agnieszka
Skarbek. Dz. Pol. 1995 nr 196 s. 22, portr.
5114. PIĄTEK ANDRZEJ: Wszystkie dzieci
prof. Brzewskiego. Nowiny 1995 nr 148 s. 5, il.
5115. PIĄTEK ANDRZEJ: Zamek i muzyka. Nowiny 1995 nr 123 s. 5, il.
Fi l har moni a w Rzeszow ie
Muzyczny Fest iwa l w Ł ańc ucie
5104. (akk): Piotruś i wilki w Paryżu. Nowiny 1995 nr 211 s. 6, il.
5116. CZAPLIŃSKI LESŁAW: Majowe
spotkania z muzyką w Łańcucie. Czas Krak.
1995 nr 123 s, 10, il.
Kwintet Dęty.
296
5117. EKIERT JANUSZ: Pora festiwalomanii. Wiad. Kult. 1995 nr 25 s. 19.
Fest iwa l Muzy k i w Sandomierzu
5118. (J.K.): Muzyczny Łańcut i TV „Polonia”. Trybuna 1995 nr 108 s. 11.
5129. BORZĘCKI JAN ADAM: Sandomierski sukces. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 40 s. 1, 8, il.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 109 s. 3.
5119. KAŃSKI JÓZEF: Maj w Łańcucie.
Ruch Muzycz. 1995 nr 13 s. 25–27, il.
5120. KAŃSKI JÓZEF: Muzyczne święto w
Łańcucie. Trybuna 1995 nr 135 s. 13.
5121. MACIEJEWSKI ADAM: Łańcut pełen muzyki. Nowa Europa 1995 nr 114 dod.
Koniec Tyg. Nr 114 s. VIIII, rys.
5122. MAJKA DANUTA: Mistrzowskie recitale. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 111 s. 1, il.
Także: Nowiny 1995 nr 92 s. 1–2, il., nr 93 s.
3, il., nr 94 s. 1–2, il., nr 95 s. 3, il., nr 96 s. 3, il.;
Dz. Pol. 1995 nr 115 s. 23.; Nowiny 1995 nr 97
s. 3, il.
5123. MAŁEK ADAM: Festiwal od kuchni.
Nowiny 1995 nr 101 s. 7, il.
5124. PIĄTEK ANDRZEJ: Festiwalowe kalendarium. Nowiny 1995 nr 58 s. 5, il.
5125. PIĄTEK ANDRZEJ: Festiwalowe muzykowanie. Nowiny 1995 nr 91 s. 1, 3, il
5126. SZWARCMAN DOROTA: Zasada
złotego środka. Gaz. Wyb. 1995 nr 118 s.
12.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 118 s. 3.; Nowiny 1995 nr 98 s. 2.
5127. SZYPUŁA ANDRZEJ: Muzyczny Festiwal w Łańcucie. Fraza 1995 nr 10 s. 111–
116.
Woj. t ar nobrzesk ie
KAMERTON = poz. 60
5130. KAŃSKI JÓZEF: Sandomierski Festiwal Muzyki. Ruch Muzycz. 1995 nr 24 s. 17.
5131. KAŃSKI JÓZEF: Wielkie muzykowanie w Sandomierzu. Trybuna 1995 nr 242 s. 12.
5132. MIKLASZEWSKI KRZYSZTOF: Sandomierskie moce muzyczne. Dz. Pol. 1995 nr
237 s. 45, rys.
M u z y k a zob. też poz. 38, 1017–22, 4024,
4094, 4105, 4120, 4124, 4211, 4215, 4220
5. FILM. KINO
5133. BORZĘCKI JAN A[DAM]: Sztuka w
sztuce. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 22 s. 9.
Sandomierski Festiwal Filmów o Sztuce. Woj.
tarnobrzeskie.
5134. DEPTUCH GRAŻYNA: O marzeniach mówię na ucho! Rozm. Piotr Cyrek,
Grzegorz Król. Nowiny 1995 nr 155 s. 12,
portr.
Kierowniczka kina „Zorza” w Rzeszowie.
5135. NOWAK JANUARY: Historia jak z
kina. Głos Rzeszowa 1995 nr 10 wkładka s.
VI, il.
Historia kina w Rzeszowie.
5136. PINTAL W[ACŁAW]: „Bajka” nie
Bajka. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 32 s. 1, 14, il.
Nowoczesne kino w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
F i l m zob. też poz. 806, 1166
6. FOTOGRAFIKA
5128. RESZCZYŃSKI JERZY: „Papugi” latem odlatują do Dynowa. Tyg. Nadwiśl. 1995
nr 34 s. 8, il.
5137. ADAMSKI ANTONI: „Agat” w piątą
rocznicę nieistnienia. Nowiny 1995 nr 162 s.
5, il.
Towarzystwo Muzyczne „Pod Papugami” w
Tarnobrzegu.
Akademicka Grupa Twórcza „Agat” w Rzeszowie.
297
5138. ADAMSKI ANTONI: Konflikt w galerii. Nowiny 1995 nr 89 s. 5, rys. – Polem.
PIETRYKA MARIAN, GAŁUSZKA IRENA,
KOZŁO WŁODZIMIERZ: Echa „Konfliktu
w Galerii”. Tamże nr 99 s. 4.
Konflikt Rzeszowskiego Towarzystwa Fotograficznego z Galerią Fotografii m. Rzeszowa.
5139. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Fotograficzne klimaty. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 250 s. 3, il.
Także: Nowiny 1995 nr 211 s. 12, il.
Wystawy prac Michała Drozda i Krzysztofa Łokaja z Rzeszowa.
5140. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Miasto z garbusem w tle. Gaz. w Rzeszowie 1995
nr 236 s. 3, il.
Wystawa rzeszowskiego artysty-fotografika Ireny Gałuszki pt. „Bielefeld – impresje” w Galerii
Fotografii Miasta Rzeszowa.
5141. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Samotnik na szlaku drzew. Gaz. w Rzeszowie
1995 nr 264 s. 3, il.
Wystawa fotografii Roberta Kozdrasia w Galerii
Miasta Rzeszowa.
5142. GIEŁŻYŃSKI WOJCIECH, KOSTROWICKA IRENA, KOSTROWICKI JERZY
Polska: Karpaty i Podkarpacie, Wyżyne
Polskie, Sudety i Nizina Śląska, Nizina Wielkopolska, Nizina Mazowiecko-Podolska,
Pobrzeże i Pojezierza / Wojciech Giełżyński,
298
Irena i Jerzy Kostrowiccy. – [Wyd. 2]. – Warszawa: „Arkady”, 1995. – 283, [5] s.: fot. kolor.; 32 cm
5143. O Sandomierzu! Starcze siwobrody...: wystawa dawnych fotografii ze zbiorów
Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu: [katalog] / red. Krzysztof Burek.
– Sandomierz: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 1995. – [20] s.: tab.; 14 x 20 cm
5144. ORŁOWSKA BEATA: Tradycja zobowiązuje. Nowiny 1995 nr 251 s. 13, il.
Ewa i Janusz Sierokoszowie fotograficy z Sandomierza, woj. tarnobrzeskie.
5145. PAWŁOWSKI ROBERT: „... fotografia to trzecie oko człowieka...” Rozm. O[lga]
Hryńkiw. Pogranicze 1995 nr 12 s. 5, portr.
Przemyski fotograf.
5146. RABIZO-BIREK MAGDALENA: Robotnicy światła. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 210
s. 3, il.
Wystawa fotografii Aleksandra i Macieja Błońskich z Rzeszowa.
5147. RABIZO-BIREK MAGDALENA: Rzeszowska nadrealność w sztuce. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 139 s. 4, il.
Wystawa w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa
z okazji Dni Rzeszowa.
F o t o g r a f i a zob. też poz. 802–3, 4212,
4943
XV. RELIGIA
a) Histor i a
ŁEMKOWIE w historii i kulturze Karpat =
poz. 3046
5148. AKTYWNOŚĆ społeczno-kulturalna kościołów i grup wyznaniowych w Polsce
w XIX i XX wieku / pod red. Marty Meduckiej i Reginy Renz. – Kielce: „Marka”, 1995.
– 219 s.; 24 cm
5156. NABYWANIEC STANISŁAW: Centralne Instytucje Cerkiewne w greckokatolickiej Diecezji Przemyskiej w II połowie XIX
w. Zwiastowanie 1995 nr 2 s. 119–131.
Zawiera m. in.: Działalność społeczno-kulturalna duchowieństwa zakonnego w Sandomierskiem
w XIX wieku / Kazimierz Warda.
5149. BASTRZYK STANISŁAW: Sandomierskie Godzinki. Zesz. Sand. 1995 nr 2 s.
22–24, il.
Teskt „Godzinek do Błogosławionych Męczenników Sandomierskich”, autorstwa benedyktynki
Marianny Moszyńskiej (1731–1782) oraz informacje dotyczące tekstu i jego autorki, związanej z
Sandomierzem.
5151. BORZĘCKI JAN ADAM: Obraza
majestatu. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 1 s. 9.
Postać sandomierskiego kanonika ks. Kacpra
Cichockiego (1545–1616).
5152. GŁOWA WŁADYSŁAW
Niedzielna służba Boża w kościołach parafialnych diecezji przemyskiej w pierwszej połowie XVIII w. w świetle wizytacji biskupich /
Władysław Głowa. – Przemyśl, 1993.
Rec. STEFAŃSKI JERZY, Stud. �����
Gnes. 1995 t. 10
s. 358–360.
5153. GŁOWACKI ZBIGNIEW: Erekcja
Kolegiaty i Kapituły w Jarosławiu jako wynik
złożonego pocesu prawnego. Kron. Archidiec.
Przemys. 1995 z. 4 s. 593–606
5154. KIEREK DAMIAN: Papieżnicy dusz
ludzkich zwodnicy. Tyg. Kroś. 1995 nr 14/15
s. 4.
Reformacja w woj. krośnieńskim.
5155. Konfesja Sandomierska / transkrypcja i komentarz językowy Krystyny DługoszKurczabowa. – Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe Semper, 1995. – 283 s.; 21 cm
5157. NABYWANIEC STANISŁAW
Uniccy biskupi przemyscy w latach 1610–
1991: szkice biograficzne / Stanisław Nabywaniec. – Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 1995. – 90, [1] s.: 1
fot., portr.; 21 cm
5158. PRZESTRZEŃ i sacrum: geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków
kultu i migracji pielgrzymkowych / [aut.] Antoni Jackowski i in. – Kraków: Instytut Geografii
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1995. – 328 s.: [1]
k. mapa kolor.: mapki, rys., tab.; 24 cm
Streszcz. w jęz. ang.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
5159. SŁAWIŃSKI PIOTR: Sylwetki ks.
Bazylego Narbuta. Zesz. Sand. 1995 nr 3 s.
17–18, faks.
Jezuita związany z Sandomierzem, woj. tarnobrzeskie.
5160. SZYMAŃSKI JÓZEF
Kanonikat świecki w Małopolsce: od końca
XI do połowy XIII wieku / Józef Szymański.
– Lublin: Agencja Wydawniczo-Handlowa
AD, 1995. – 143, [3] s.; 24 cm
Indeksy. – Res.
M. in. �������������������������������������
Sandomierz, Zawichiost, Opatów, woj.
tarnobrzeskie.
5161. ŚLIWA TADEUSZ: Stanisław Sieciński – biskup przemyski 1609–1619. Premis.
Chris. 1995 t. 6 s. 153–170, Summ.
5162. ZYCH TADEUSZ: Tarnobrzescy kapłani. Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1995 nr 10 s. 48–[51]
Działalność duchownych w Tarnobrzegu od
czasów średniowiecznych.
299
b) Z agadnieni a wsp ółczesne
O pracowani a dot yczące
c ałoś ci reg ionu
5163. BUKOWSKI KAZIMIERZ
Słownik polskich świętych: ilustrowany,
podręczny, popularno-naukowy: Święci, błogosławieni: 90 kandydatów na ołtarze / Kazimierz Bukowski. – Kraków: Impuls, 1995.
– 360 s.: portr. (w tym kolor.); 30 cm
Bibliogr. przy hasłach oraz na s. 354
M. in. sylwetki: św. Andrzeja Boblii ze Strachociny, woj. krośnieńskie; św. Jana z Dukli, woj.
krośnieńskie; bł. Józefa Sebastiana Pelczara związanego z Korczyną, woj. krośnieńskie i Przemyślem; ks. Jana Wojciecha Balickiego ur. w Rzeszowie, związanego z Przemyślem; ks. Zygmunta
Gorazdowskigo ur. w Sanoku; siostry Bernardyny
Jabłońskiej ur. Pizunach, woj. przemyskie; s. Anny
Jenke związanej z Jarosławiem, woj. przemyskie; s.
Anny Kaworek związanej z Miejscem Piastowym,
woj. krośnieńskie; brata Alojzego Piotra Kosiby
ur. w Libuszy, woj. krośnieńskie; o. Fabiana Maliszowskiego ur. w Przemyślu, ks. Bronisława Markiewicza związanego z Miejscem Piastowym, woj.
krośnieńskie; s. Leonii Marii Nastał związanej ze
Starą Wsią, woj. krośnieńskie.
KISEL M.: Polityka PPR i PZPR wobec
Kościoła Rzymsko-Katolickiego... = poz.
1157
5164. KRET WŁADYSŁAW
Ks. [Ksiądz] Jan Stączek: 1902–1989 / Władysław Kret. – Sandomierz: Wydaw. Diecezjalne, 1995. – 319, [1] s.: 1 portr.; 21 cm
Tyt. okł. i grzbiet.: Kapłani Rzeszowa.
Bibliogr. s. 311–318
5165. SŁOWNIK biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce: R–Ż / red. ���
Ryszard Bender [i in.]; aut. �����������������
biogramów Elżbieta Alabrudzińska [i in.]. – Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, 1995. – [4], VIII, 223 s.: portr.;
24 cm
Bibliogr. po biogramach.
M. in. osoby związane z woj. południowowschodnimi: ks. Michał Rec, ur. w Chorzelowie,
300
woj. rzeszowskie; ks. Antoni Rewera, związany
z Sandomierzem, woj. tarnobrzeskie; ks. Józef
Paweł Rokoczy związany w Sandomierzem, woj.
tarnobrzeskie; Stanisław Rymar, ur. w Haczowie,
woj. krośnieńskie; kard. Adam Stefan Sapieha, ur.
w Krasiczynie, woj. przemyskie; ks. Władysław
Józef Sarna, związany z diecezją przemyską i z
Przemyślem; gen. Władysław Eugeniusz Sikorski, ur. w Tuszowie Narodowym, woj. rzeszowskie; ks. Roman Sitko, ur. w Czarnej Sędziszowskiej, związany m. in. z Mielcem, woj. rzeszowskie; Kazimierz Sołtysik związany m. in. z Jasłem,
woj. krośnieńskie; Stanisław Stroński, ur. w Nisku, woj. tarnobrzeskie; ks. Szczepan Szydelski
z Sokołowa Młp., woj. rzeszowskie; bp Wojciech
Tomaka związany z Przemyślem; ks. Stanisław
Kostka Trzeciak, ur. w Rudnej Małej, woj. rzeszowskie; ks. Antoni Trznadel, ur. w Odrzykoniu,
woj. krośnieńskie, związany m. in. z Przemyślem,
ks. Antoni Tyczyński, związany m. in. z Albigową i Leżajskiem, woj. rzeszowskie; ks. Kazimierz
Izydor Dominik Wais, związany z Klimkówka,
woj, krośnieńskie i diecezją przemyską; ks. Adam
Wesoliński, ur. w Wesołej, woj. krośnieńskie; ks.
Jan Wiśniewski, związany m. in. z Ćmielowem,
woj. tarnobrzeskie; Piotr Wojtowicz, ur. w Targowiskach, woj. krośnieńskie; ks. Kazimierz Żuliński, związany m. in. z diecezją przemyską.
5166. SOŁJAN IZABELA: Koronowane
wizerunki maryjne w karpatach Polskich.
Pereg. Crac. 1995 z. 1 s. 153–164, il., mapka,
bibliogr., Summ.
Dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego i
rzeszowskiego.
5167. SZAREYKO HENRYK
Współdziałanie społeczności wiejskich
przy nielegalnej budowie obiektów sakralnych w diecezji przemyskiej w latach 1966–
1980 / Henryk Szareyko. – Warszawa 1994.
Rec. KRUCINA JAN, Chrześć. w Świecie 1995
nr 1 s. 134–138; PŁOSKI TADEUSZ, Kron. Archidiec. Przemys. 1995 z. 2 s. 375–376
5168. TOKARCZUK IGNACY
W starciu z totalitaryzmem / Ignacy Tokarczuk. – Paryż, 1994.
Rec. DRAUS JAN, Stud. Rzesz.
������� 1995 t. 1 s.
173–176; MACIĄG KAZIMIERZ, Arka 1995 nr
2 s. 153–154; MACIĄG M., Fraza 1995 nr 8 s.
188–189.
M. in. diecezja przemyska.
Woj. k rośnieńsk ie
5169. (BH): Kanonizacja w Dukli? Dz. Pol.
1995 nr 142 s. 30.
Dotyczy błogosławionego Jana z Dukli.
5170. BARAN JAN: Matka Boża, Królowa
Nieba i Ziemi czczona w swym wizerunku
łaskami słynącymi w świątyni parafialnej w
Jaślisakch. Kron. Archidiec. Przemys. 1995 z.
4 s. 656–659, il.
5171. BIELAMOWICZ ZBIGNIEW: Pochylony nad człowiekiem. Resov. Sac. 1995 nr 1 s.
139–145.
Sylwetka ks. biskupa Józefa Pelczara związanego z Korczyną.
5172. (d): Nowy kościół w Libuszy. Nowe
Podkarp. 1995 nr 37 s. 3, il.
5173. DZJUBINA STEPAN
I stverdi dilo ruk nasih: spogdi. / Stepan
Dzjubina. – Warszawa: Archiwum Ukraińskie, 1995. – 532 s.: fot.; 24 cm
Streszcz. w j. ang., pol. – Teksty w j. ukr., pol.
Wspomnienia greckokatolickiego księdza m.
in. związane z woj. krośnieńskim i przemyskim.
5174. GOŚCIŃSKI GRZEGORZ: Jubilate
Deo. Nowe Podkarp. 1995 nr 22 s. 8, portr.
Sylwetka brata Jakuba Nowaka z Klasztoru OO.
Kapucynów w Krośnie.
5175. HERTZ JANINA
Ojciec Jan z Dukli / Janina Hertz. – Wydaw. Calvarianum, 1994.
Rec. SUCHY ZBIGNIEW, Kron. Archidiec.
Przemys. 1995 z. 2 s. 373–375.
5176. HUĆKO BOGDAN: Dukla oczekuje
Jana Pawła II. Dz. Pol. 1995 nr 129 s. 19.
Przygotowania do wizyty w Dukli.
KARDYNAŁ Adam Stefan Sapieha = poz.
5209
KARPATY Polskie: przyroda, człowiek i
jego działalność = poz. 533
KOMBORSKI Dzwon = poz. 61
5177. KOROBIJ ELŻBIETA: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi
Panny Niepokalanie Poczętej „Służebniczki
Starowiejskie” Kron. Archidiec. Przemys. 1995
z. 2 s. 331–334, il.
Zgromadzenie generalne w Starej Wsi oraz placówki w archidiecezji przemyskiej.
5178. KRASOŃ STANISŁAW: Śp. ks. Jan
Wierzbiński. Zwiastowanie 1995 nr 3 s. 93–94.
Związki z Kosiną, woj. rzeszowskie i Nowym
Żmigrodem.
5179. KRASOŃ STANISŁAW: Wspomnienie o śp. ks. Zbigniewie Ciołku. Zwiastowanie
1995 nr 4 s. 113–115.
Związki z Ostrowem, woj. przemyskie i Starym
Żmigrodem.
5180. KRZANOWSKI ŁUKASZ: Ksiądz Łukasz w Londynie. Rozm. Łukasz Zborowski.
Nowe Podkarp. 1995 nr 30 s. 6, il.
Sylwetka księdza Ł. Krzanowskiego pochodzącego z Krosna.
MER: Cesarskie łaski i niełaski = poz.
4756
5181. MACHNIK R[ENATA]: Czy Papież
przyjedzie do Krosna? Nowe Podkarp. 1995
nr 33 s. 8, il.
Dotyczy kanonizacji bł Jana z Dukli.
5182. PIWOSZ FLORENTYN
Pokłosie jednego życia: rozważania na tle
osoby Błogosławionego Jana z Dukli / Florentyn
Piwosz. – Kalwaria Zebrzydowska: „Calvarianum”; Kraków: nakł. Prowincjałatu OO. [Ojców] Bernardynów, 1995. – 135, [1] s.; 21 cm
5183. POCHWAT JÓZEF: Krótki zarys
historyczny kultu figury Matki Bożej z La
Salette oraz jego formy i przejawy skupiające
się na słynącej łaskami figurze Matki Bożej
Płaczącej w Dębowcu. Zwiastowanie 1995 nr
2 s. 95–105.
5184. POCHWAT JÓZEF
Sanktuarium Matki Bożej z La Salette w
Dębowcu / Józef Pochwat. – Kraków, 1994.
Rec. DŁUSKI STANISŁAW, Nowiny 1995 nr 89
s. 5.
301
5185. rp: Spotkania Młodych. Kur. Podkarp. 1995 nr 17 s. 3, il.
Archidiecezjalne Spotkanie Młodych w Krośnie.
5186. RÓŻYCKI KRZYSZTOF: Bieszczady
– ziemia obiecana. Gaz. Krak. 1995 nr 44 s. 3.
Zielonoświątkowcy w Puławach Górnych.
5187. SAŁAPATA ALEKSANDER: Pielgrzym
z Baligrodu. Kur. Podkarp. 1995 nr 16 s. 3.
Sylwetka księdza Tomasza Kościa z Baligrodu.
5188. SINKA TARSYCJUSZ
Błogosławiony Jan z Dukli, kapłan / Tarsycjusz Sinka. – Kraków: Instytut Teologiczny
Księży Misjonarzy, 1995. – 16 s.: il., fot.; 14
cm. – (Twój Patron)
Tyt. okł.: Bł. Jan z Dukli.
5189. STRUŚ MARIAN: Mały, wielki człowiek. Nowiny 1995 nr 126 s. 9, il.
Sylwetka księdza Rudolfa Zubika z Zarszyna.
5190. STRUŚ MARIAN: Pasterz roku. Nowiny 1995 nr 75 s. 6.
Sylwetka ks. Kazimierza Jaremy z Jankowic.
5191. STRUŚ MARIAN: Strachocina dwóch
świętych. Nowiny 1995 nr 148 s. 7, il.
Kult św. Maksymiliana i św. Andrzeja w parafii.
5192. SZAL ADAM: Wspomnienie o zmarłych kapłanach. Oprac... Kron. Archidiec. Przemys. 1995 z. 4 s. 643–644.
Księża: Tadeusz Jakubiński z Nowego Żmigrodu, Ludwik Hupkała z Radymna, woj. przemyskie
i Władysław Świętnicki z Krosna.
5193. SZEWCZYK T[ADEUSZ]: Dzieło rąk
i serc. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 13 s. 4, il.
Budowa kościoła w Ustianowej Dolnej.
5194. SZPARA ADAM
Uwięzienie prymasa, kardynała Stefana Wyszyńskiego / Adam Szpara. – Czaszyn, 1994.
Rec. (CZAK), Dz. Pol. 1995 nr 57 s. 18.
Rekonstrukcja pobytu ks. kardynała w Komańczy.
5196. ŚWISTAK ZDZISŁAW
Franciszkanie w Jaśle / Zdzisław Świstak.
– Jasło: Jasielski Dom Kultury, 1995. – 199 s.:
fot., portr.; 24 cm
5197. ŚWISTAK ZDZISŁAW: Niezwykła historia dzwonów w Kościele oo. Franciszkanów
w Jaśle. Zwiastowanie 1995 nr 3 s. 65–68
5198. ŚWISTAK ZDZISŁAW
Parafia Dąbrówka-Gamrat / Zdzisław Świstak. – Rzeszów: [Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego], 1995. – 155, [1] s.: il.,
fot., portr.; 21 cm
5199. TULIK JAN: Świątynia w puszczy. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 273 s. 5, il.
Dotyczy odbudowy kościoła w Hucie Polańskiej. Również historia miejscowości.
5200. WALAWSKI JERZY: Kapelan. Dz. Pol.
1995 nr 252 s. 9, il.
Sylwetka kapelana Federacji Rodzin Katyńskich
Zdzisława Peszkowskiego związanego z Sanokiem.
Woj. przemysk ie
5201. BARCIK SYMEON JÓZEF: Kalwaria
Pacławska – obrządek łaciński i greckokatolicki. Pereg. Crac. 1995 z. 1 s. 85–87, il., Summ.
5202. BEK WIESŁAW: „Nie” oddamy Dudka... Życie Przemys. 1995 nr 19 s. 5. * Wib: Potrójne święto w Lubaczowie. Tamże nr 21 s. 5, il.
Dotyczy m. in. odejścia proboszcza Józefa Dudka z parafii konkatedralnej.
5203. CYCHOL DARIUSZ: Salon Dudek.
Nie 1995 nr 16 s. 3, rys. * MOROŃ ROBERT:
Auta sznurem dla parafii. Życie Warsz. 1995
nr 120 s. 11, rys.
Dotyczy sprowadzania samochodów z zagranicy przez proboszcza parafii w Lubaczowie.
DZJUBINA S.:
I stverdi dilo ruk nasih = poz. 5173
5195. ŚWIĘTO młodości w Krośnie i w
Rzeszowie. Nowiny 1995 nr 71 s. 3, il.
5204. GRYMUZA HENRYK: „Zostań tu ze
mną i się módl...” Nowiny 1995 nr 152 s. 7, il.
Uroczystości religijne dla młodzieży z okazji
Światowego Dnia Młodych.
Rekolekcje w sanktuarium Matki Bożej w Jarosławiu.
302
5205. HOŁUB JACEK
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej O.O.
Dominikanów w Jarosławiu: przewodnik dla
pielgrzymów i turystów / Jacek Hołub. – Jarosław, 1995. – 75, [1] s.: il.; 18 cm
Rec. (HG), Nowiny 1995 nr 152 s. 7.
5206. HRYŃKIW OLGA: Monaster. Pogranicze 1995 nr 17 s. 9, il.
Monaster św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach.
5207. HRYŃKIW OLGA: Obecni nieobecni... Pogranicze 1995 nr 21 s. 12, il.
Uroczysta panachyda na cmentarzu grekokatolickim w Pawłokmie.
5209. KARDYNAŁ Adam Stefan Sapieha:
środowisko rodzinne, życie i dzieło: praca zbiorowa / pod red. Stanisława Stępnia: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu.
– Przemyśl: P-WIN, 1995. – 253, [1] s., [12] s.
tabl.: il. (w tym kolor.), 2 faks., fot., portr.; 24 cm
Indeksy
Zawiera m. in.: Zamek w Krasiczynie / Józef T.
Frazik. Z przeszłości Krasiczyna (przyczynki do
dziejów założeń obronnych rezydencji magnackiej
i miasta od około 1520 do 1843 roku) / Augustyn
T. Fenczek. Krasiczyn – nowe gniazdo rodowe kodeńskiej linii książąt Sapiehów / A. F. Fenczek. Z
dziejów biblioteki Sapiehów w Krasiczynie / Beata
Szybka. Sapiehowie a obrządki wschodnie Kościoła
katolickiego / Stanisław Stępień. Wspomnienia z
pobytu w Krasiczynie / Stefan Kieniewicz. Działalność delegatury przemyskiej Książęco-Biskupiego
Komitetu w okresie I wojny światowej / Adam Szal.
Zasługi metropolity krakowskiego Adama Stefana
Karydnała Sapiehy dla Zgromadzenia św. Michała
Archanioła. [M. in. Miejsce Piastowe, woj. krośnieńskie i Przemyśl] / Jan Boćkowski.
KARPATY Polskie: przyroda, człowiek i jego
działalność = poz. 533
5210. KASPERKIEWICZ KAROLINA: Czcigodny Sługa Boży Ks. Jan Balicki (1869–1948).
Kron. Archidiec. Przemys. 1995 z. 4 s. 612–619.
* NYCZEK M[IECZYSŁAW]: Proces kanonizacji ks. Balickiego bliski uwieńczenia. Nowiny
1995 nr 4 s. 2. * NYCZEK M.: Debata nad cudem. Tamże nr 129 s. 3, portr. * TŁUCZEK RYSZARD: Kandydat na ołtarze. Życie Przemys.
1995 nr 2 s. 6, portr.
Ks. Jan Balicki związany z Seminarium Duchownym w Przemyślu.
5211. KLICH JANUSZ: Matka Boska na
urlopie. Gaz. Krak. 1995 nr 143 s. 19, il. *
MATUSZ JÓZEF F.: Święty biznes rolnika.
Sztand. Młod. 1995 nr 96 s. 14.
Dotyczy prywatnego „kościoła” Stanisław Kaczmara z Chotyńca.
KRASOŃ S.: Wspomnienie o śp. ks. Zbigniewie Ciołku = poz. 5179
KRONIKA Archidiecezji Przemyskiej =
poz. 63
5212. ŁAZAR ADAM: Lubaczów przed
Sopotem. Pogranicze 1995 nr 37 s. 10.
VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej.
5213. MN: Następca. Nowiny 1995 nr 77
s. 3, il.
Dotyczy arcybiskupa metropolity ks. dr Józef
Michalika z archidiecezji przemyskiej.
5214. MISZCZAK JAN: Świątynia pod ziemią. Nowiny 1995 nr 185 s. 5, il.
Kościół pw. Wszystkich Świętych w Jarosławiu.
5215. MŁYNARSKI JANUSZ: Jak Skręta z
kresowiakami. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 209
s. 2. * TENŻE: Muzeum nie oddamy. Tamże
nr 300 s. 1, rys.
Także: Nowiny 1995 nr 250 s. 2.
Roszczenia majątkowe Kościoła bizantyjskoukraińskiego w Przemyślu.
5216. MOLEBIEN’ do presviatoi Bogorodici Miłoserdâ dveri. – Jarosław, 1995. – 16
s.; 17 cm
Tekst w jęz. ukraińskim.
Dotyczy kultu ikony „Miłoserdâ Dveri” w Jarosławiu.
5217. (N-k): Ręce do zgody i przebaczenia.
Nowiny 1995 nr 88 s. 2.
Dotyczy uroczystości religijno-patriotycznej
w Młynach z okazji 180. rocznicy urodzin i 125.
– śmierci ks. Mychajły Werbyckiego.
5218. (N-k): Święta po świętach. Nowiny
1995 nr 79 s. 1–2.
Święto Zmartwychwstania Chrystusa – obrządku bizantyjsko-ukraińskiego w Przemyślu.
303
5219. NOWY dom pielgrzymkowy w Kalwarii Pacławskiej. Słowo 1995 nr 63 s. 4.
Długoletni profesor i rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.
5220. NYCZEK MIECZYSŁAW: Całkowite
zanurzenie. Nowiny 1995 nr 55 s. 6, il.
5228. TRADYCJE, współczesność i przyszłość pielgrzymek w Kalwarii Zebrzydowskiej / [red. t. Elżbieta Bilska]: Uniwersytet
Jagielloński. Instytut Geografii. – Kraków: IG
UJ, 1995. – 174, [1] s., XXI k. tabl. (w tym
tabl. złoż.): fot., mapy; 24 cm. – (Peregrinus
Cracoviensis; z. 2/1995)
Zgromadzenie specjalne Swiadków Jehowy w
Przemyślu.
5221. NYCZEK M[IECZYSŁAW]: Finał zlotu w Dubiecku-Wybrzeżu. Nowiny 1995 nr 166
s. 3.
II Archidiecezjalny Zlot Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
5222. NYCZEK M[IECZYSŁAW]: Pod kalwaryjskim krzyżem. Nowiny 1995 nr 177 s. 3.
Kalwaria Pacławska.
5223. NYCZEK M[IECZYSŁAW]: Prymas
wśród pielgrzymów. Nowiny 1995 nr 156 s.
1–2. * (mn): Patrzenie sercem. Tamże nr 157
s. 3, il. * (sz): Wielki odpust w Kalawarii Pacławskiej. Słowo 1995 nr 153 s. 4. * (Z.Sz.):
Walka z Kościołem to walka przeciwko człowiekowi. Tamże nr 157 s. 4.
Uroczystości religijne w Kalwarii Pacławskiej.
5224. NYCZEK M[IECZYSŁAW]: Wielkie
wyzwanie. Nowiny 1995 nr 86 s. 4., nr 88 s. 4.
I Kongres Rodziny w Archidiecezji Przemyskiej.
PREMISLIA CHRISTIANA = poz. 97
5225. STANIUKIEWICZ EDWARD: Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Oprac. Kron. Archidiec.
Przemys. 1995 z. 2 s. 328–330, il.
SZAL A.: Wspomnienie o zmarłych kapłanach = poz. 5192
5226. SZWIC JACEK: Sztandar za kratami.
Życie Przemys. 1995 nr 21 s. 6, il.
Dotyczy sztandaru wojskowego nad którym
pracują siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr
Karmelitanek Bosych w Przemyślu.
5227. ŚWIADEK Boga żywego – ks. Michał Jastrzębski: (1902–1993): [materiały z
sesji, Przemyśl 25 lutego 1994 / red. Stanisław
Haręzga, Jan Twardy]. – Przemyśl: [Rzeszów:
Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego], 1995. – 212, [4] s.: 1 portr.; 21 cm
304
Bibliogr. po art.
Streszcz. ang.
Zawiera m. in.: Kalwaria Zebrzydowska i Kalwaria Pacławska podobieństwa i różnice / Stanisław Dziedzic. Legendy o cudownych wizerunkach Matki Bożej na Polskim Podkarpaciu / Urszula Janicka-Krzywda.
Woj. rzeszowsk ie
BIULETYN Synodalny Diecezji Rzeszowskiej = poz. 23
5229. CHORZEMPA TERESA: Ksiądz Józef Jałowy. Głos Rzeszowa 1995 nr 5 s. 14, il.
Sylwetka duchownego związanego z Rzeszowem.
5230. DASZYKOWSKA-RUSZEL WANDA:
Dni chwały i zapomnienia. Nowiny 1995 nr 219
s. 5–6, il.
Sylwetka ks. Stanisława Żytkiewicza z Boguchwały.
5231. DRĄG MAGDALENA: X-lecie parafii
św. Rodziny w Rzeszowie. Zwiastowanie 1995
nr 4 s. 40–41.
5232. FOLCIK IRENEUSZ
Krzepić się słowem / Ireneusz Folcik. – Rzeszów. [bw], 1995. – 181, [3] s.: rys.; 20 cm
Homilie księdza związanego z Rzeszowem.
5233. GRZEBIEŃ LUDWIK
Dzieje parafii dobrzechowskiej: przewodnik / Ludwik Grzebień. – Dobrzechów: Parafia Dobrzechów, 1995. – 80 s., [16] s. tabl.:
fot., portr.; 16 cm
Bibliogr.
5234. J.K.: Odnowić wszystko w Chrystusie. Nowiny 1995 nr 121 s. 3. * KWIATKOW-
SKI JAROMIR: Odnowić wszystko w Chrystusie. Akcja Katolicka w Diecezji Rzeszowskiej. Ład 1995 nr 40 s. IV.
5240. NOWAK JANUARY: Epizod. Głos
Rzeszowa 1995 nr 10 s. 2, okł.
5235. JAGIEŁŁO CEZARY: W blaskach Przemienienia. Słowo 1995 nr 152 s. 4.
5241. NOWAK JANUARY: O czym (o kim)
zapomniał Rzeszów. Głos Rzeszowa 1995 nr 4
s. 14, portr.
Dotyczy kultu Chrystusa Przemienionego w
parafii Cmolas.
KARPATY Polskie: przyroda, człowiek i jego
działalność = poz. 533
KRASOŃ S.: Śp. ks. Jan Wierzbiński = poz.
5178
5236. KWIATKOWSKI JAROMIR: Kościół Domowy w kolorze zielonym. Nowiny
1995 nr 92 s. 8.
Ruch Domowego Kościoła działający przy Kościele garnizonowym w Rzeszowie.
5237. LA vie quotidienne des moines et
chanoines réguliers au Moyen Age et Temps
modernes. Actes du Premier Colloque International du LARHCOR. Wrocław–Książ, 30 novembre – 4 decembre 1994. T. 1–2. Red. Marek
Derwich. – Wrocław 1995 s. 422; ok. 20 cm
Materiały z międzynarodowego sympozjum
„Życie codzienne w klasztorach mniszych i kanonickich w Europie średniowiecznej i nowożytnej”
Wrocław–Książ, grudzień 1994.
Zawiera m. in.: Alltagsleben im Dominikanerkloster in Borek Stary als Beispiel der Fortdauer
und Alternative der Ideen von Mönchs – und Kanonikerorden / Maurycy Lucjan Niedziela.
¡
5238. M.Kin.: Uwieńczenie pobożności fatimskiej. Słowo 1995 nr 244 s. 4.
Także: Nowiny 1995 nr 244 s. 1, il., nr 245 s. 12, il.
Uroczystości w diecezji rzeszowskiej.
MAŁY Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej
= poz. 75
MARKOWSKI S.: Dwór polski = poz.
4758
5239. MOŁOŃ WANDA: W czepku urodzona. Nowiny 1995 nr 194 s. 5, il.
Sylwetka ks. Wiesława Opalińskiego z Rakszawy. Również dotyczy kultury religijnej wsi.
Jubileusz kościoła Świętego Krzyża w Rzeszowie.
Sylwetka ks. prałata Juliana Łukaszkiewicza z
Rzeszowa.
5242. NOWENNA do Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku Rzeszowskim / [oprac. Tadeusz Wołosz]. – Rzeszów: Tadeusz Wołosz,
1995. – 40 s.: fot. kolor.; 17 cm
OCALIĆ od zapomnienia = poz. 958
5243. (piw): Świadkowie Biblii. Nowiny
1995 nr 244 s. 3, il.
Zgromadzenie Obwodowe Świadków Jehowy w
Rzeszowie.
5244. PĘKALA MAREK: Takie były początki. Oprac... Nowiny 1995 nr 239 s. 5, portr.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 293 s. 1.
Sylwetka ks. infułata Józefa Sondeja – Honorowego Obywatela Rzeszowa.
5245. POCHWAT JÓZEF: Żegnaj, Ula. Nowiny 1995 nr 13 s. 12.
Sylwetka Urszuli Pałac katechetki z Rzeszowa.
RESOVIA Sacra = poz. 102
SALETYN = poz. 118
SIEWCA = poz. 121
5246. SOWA STANISŁAW: Kamień z serca. Nowiny 1995 nr 65 s. 7, il.
Pielgrzymka Chasydów do kirkutu w Leżajsku.
5247. STUDIA i materiały z dziejów nowożytnych / pod red. Krystyna Matwijowskiego
i Stefanii Ochmann-Staniszewskiej. – Wrocław: Instytut Historyczny UWr: Wrocławskie
Tow. Miłośników Historii, 1995. – 232, [2] s.;
21 cm. – (Prace Historyczne / Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego; 13)
Zawiera m. in.: Próba określenia mentalności
człowieka wierzącego epoki baroku na podstawie
opisu cudów z sanktuarium Matki Bożej Boreckiej
/ Maurycy Lucjan Niedziela.
Borek Stary.
305
5248. SZCZEPAŃSKI JAROSŁAW A.: Opłatek „Solidarności”. Nowiny 1995 nr 17 s. 3, il.
Klasztor oo. Bernardynów w Rzeszowie.
5249. SZYPUŁA ANTONI
Parafia rzymsko-katolicka w Strszydlu: rok
jubileuszowy 1929–1994 / Antoni Szypuła. –
Rzeszów: [Poligrafia Wyższego Seminarium
Duchownego], 1995. – 198, [1] s., [1] k. mapa
złoż.: fot.; 21 cm
Zawiera m. in.: Historia Straszydla. Powstanie
i rozwój parafii Straszydle. Szkoły i katechizacja w
parafii Straszydle. Zwyczaje i obrzędy religijno-ludowe w parafii.
ŚWIĘTO młodości w Krośnie i w Rzeszowie = poz. 5195
TRZCIANA: szkice z dziejów wsi... = poz.
1006
5250. (twa): Ks. Jan Zwierz nie żyje. Nowiny 1995 nr 98 s. 2. * TWARDOWSKI JÓZEF:
Swoje życie poświęcił Ropczycom. Tamże nr
113 s. 6, portr.
Sylwetka ks. dr Jana Zwierza związanego z Ropczycami.
5251. TUROŃ ANDRZEJ: Historia „Magdalenki” w Malawie. Zwiastowanie 1995 nr 3 s.
60–65.
Kaplica pw. św. Marii Magdaleny w Malawie.
W górę... = poz. 135
5252. W pół drogi / red. Janusz Nagórny,
Piotr Kieniewicz. – Rzeszów: Fundacja im.
Jacka Krawczyka, 1995. – 179 s.; 20 cm
M. in. związki księdza Jacka Krawczyka z Rzeszowem.
5253. (wm): Jubileusz z domieszką goryczy. Nowiny 1995 nr 23 s. 12.
30 lat duszpasterstwa rodzin w Rzeszowie.
5254. WARZOCHA ADAM: Pasterz. Nowiny 1995 nr 248 s. 7, rys.
Ksiądz Stanisław Samborski z parafii Kosowy.
5255. WINIARSKI EDWARD: Parafia Nienadówka ma 400 lat. Zwiastowanie 1995 nr 3
s. 40–42.
Uroczystości jubileuszowe parafii.
306
WINIARSKI E.: Parafia Nienadówka w latach okupacji = poz. 1128
WIZERUNKI maryjne = poz. 4775
5256. WÓJCIK ZBIGNIEW K.
Duszpasterz od Świętego Krzyża: ksiądz
Walenty Bal / Zbigniew K. Wójcik. – Rzeszów: [b.w.], 1995. – 91 s., [17] s.: faks., fot.,
portr.; 21 cm
Bibliogr.
Przede wszystkim związki z Rzeszowem.
5257. Z DZIEJÓW sanktuarium w Borku
Starym k[oło] Rzeszowa: [praca zbiorowa /
Pius Maria Bełch i in.]. – Tyczyn: Rada Miejska; [Rzeszów]: „PRINT-tronik”, 1995. – 151
s., [6] s. tabl. kolor.: fot., portr.; 21 cm
Tekst częśc. tł. z łac.
Bibliogr. s. 76–82
Zawiera: Wprowadzenie / P. M. Bełch. Zarys historii Borku Starego i sanktuarium / Barbara Stopyra.
Architektura i wyposażenie sanktuarium / Marta Nikiel, P. M. Bełch. Kult obrazu Matki Boskiej Boreckiej
/ B. Stopyra. Historia borkowskiego sanktuarium: trzy
etapy i miejsca jego powstania / P. M. Bełch. Historia sanktuarium w Borku Starym / Stefan Płaszczyc;
oprac. P .M. Bełch. Z dziejów budowy i wyposażenia
Kościoła i klasztoru oo. Dominikanów w Borku Starym k. Rzeszowa / Aleksander Jaśkiewicz.
Rec. ADAMSKI ANTONI, Nowiny 1995 nr 167
s. 5, il.
5258. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Pedagog i przyjaciel młodzieży. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 246
s. 3, il.
Sylwetka ks. Jana Stączka związanego z Rzeszowem.
ZNAK zapytania = poz. 164
ZWIASTOWANIE = poz. 165
5259. ZYCH SŁAWOMIR: Z dziejów parafii Zwięczyca XV–XVIII w. Zwiastowanie
1995 nr 4 s. 82–83.
5260. ZYGAROWICZ STANISŁAW: Wspomnienie o zmarłych kapłanach. Kron. Archidiec. Przemys. 1995 z. 4 s. 644–649.
Ks. Franciszek Gunia (1916–1991) z Majdanu Królewskiego, woj. tarnobrzeskie, ks. Jan Rąb
(1919–1989) z Krasnego.
ŹRÓDŁO Diecezji Rzeszowskiej = poz. 167
Woj. t ar nobrzesk ie
5260a. BONIECKI ADAM: Budowa kościoła pw. Męki Pańskiej w Tarnobrzegu. Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1995 nr 10 s. 37–[42].
W latach 1976–1977.
5261. BORZĘCKI JAN A[DAM]: Zaułek Nędzy i Rozpaczy. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 38 s. 8.
Klasztor dominikański w Sandomierzu.
5262. GOŁĄB STANISŁAW: Pogrzeb śp.
siostry Urszuli Babiec Służebniczki. Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1995 nr 10 s. 72–73.
Teskt kazania wygłoszonego na pogrzebie siostry w Tarnobrzegu.
5263. (KM): Mała Kalwaria księdza Piekarza. Nowiny 1995 nr 70 s. 5, il.
Budowa kapliczki przez ks. Józefa Piekarza w
Zaklikowie.
5264. KOWALCZYK STANISŁAW: Powrót
do tradycji wspólnej pracy. Rozm. Krzysztof
Burek. Zesz. Sand. 1995 nr 2 s. 10–13, portr., il.
Życie religijne Sandomierza.
5265. KOZIOŁ DOROTA: Zaczęło się w
majową noc. Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1995 nr
10 s. 43–[47], il.
Dotyczy budowy kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu.
5266. ŁUKASZEK ANDRZEJ: W Dominikańskim Domu. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 50 s. 8, il.
Działalność Dominikańskiego Duszpasterstwa
Młodzieży w Tarnobrzegu.
5267. R.Ch.: Uczyć się miłości Boga i człowieka. Słowo 1995 nr 93 s. 4, il.
350 lat od objawień w Janowie Lubelskim.
Wspomienie Służebniczki Najświętszej Maryi
Panny Niepokalanie Poczętej, związanej z Tarnobrzegiem.
5270. SZELĘGIEWICZ ROMAN: Udział
sióstr służebniczek w życiu Tarnobrzega. Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1995 nr 10 s. 55–[62], il.
5271. SZWEDO BOGUSŁAW: Kandydatka
na ołtarze z Wielowsi. Tarnobrzes. Zesz. Hist.
1995 nr 10 s. 52–[54], portr.
Matka Kolumba Białecka, założycielka zgromadzenia sióstr św. Dominika w Wielowsi i obecnie
dzielnicy Tarnobrzega.
5272. ŚWIERZAWSKI WACŁAW: Mieć
miłość w myśleniu / Wacław Świerzawski.
– Sandomierz, 1994.
Rec. SKWARA ANTONI, Zesz. Sand. 1995 nr 2
s. 53–55, portr.
Książka dotyczy wspomnień z pobytu ks. Konstantego Michalskiego w Sichowie.
5273. TAŃSKA ANNA: Pieszo na Jasną
Górę. Nowiny 1995 nr 159 s. 6, il.
Dotyczy pielgrzymki ze Stalowej Woli.
5274. TRZEŚNIOWSKA ALICJA: Wyjść z
„mułu” beznadziejności. Słowo 1995 nr 10 s. 4.
Spotkanie opłatkowe z o. Tadeuszem Rydzykiem,
dyrektorem Radia Maryja w Hucie „Stalowa Wola”.
5275. URYGA JAN: Święta Rodzina z Tarnobrzega. Słowo 1995 nr 130 s. 7, il.
Tanobrzeskie sanktuarium.
5276. WIĄCEK ANNA: Fundacje kościelne rodu Tarnowskich z Dzikowa. Tarnobrzes.
Zesz. Hist. 1995 nr 10 s. 27–36.
Kościoły, klasztory, kaplice, krzyże, kapliczki
i figury przydrożne ufundowane przez Tarnowskich na terenie woj. tarnobrzeskiego.
5277. WILK WIESŁAW: Odszedł od nas
nagle... Zesz. Sand. 1995 nr 2 s. 39, portr.
5268. SADOWSKI SŁAWOMIR: Parafia
na „Serbinowie”. Słowo 1995 nr 171 s. 4, il.
Dotyczy Romualda Syty związanego z Sanktuarium Duchownym w Sandomierzu.
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w
Tarnobrzegu.
ZYGAROWICZ S.: Wspomnienie o zmarłych kapłanach = poz. 5260
5269. STADNIK JANINA: „Kiedy myślimy
o kimś zostając bez niego” – pamięci siostry
Urszuli Babiec. Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1995
nr 10 s. 63–[71].
R e l i g i a zob. też poz. 92–93, 129, 150, 321,
780, 1184, 3634, 3878–83, 4255–59, 4776, 4800,
4835–36, 4852, 4877, 4890–91, 4894–95, 4900,
5374
307
XVI. KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI. ARCHIWA
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE
5278. (ASK): Zawód – artysta książki. Dz.
Pol. 1995 nr 130 s. 20. * ADAMSKI ANTONI: Ziemba nie będzie miał wystawy. Nowiny
1995 nr 249 s. 5. * GAJEWSKI EDMUND:
Only in Rzeszów. Welcome to Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg 1995 nr 1 s. 22, il.
Także: Nowiny 1995 nr 110 s. 8, il.
Ryszard Ziemba – artysta książki, introligator z
Rzeszowa.
5279. CZACHARA MARIO MIŁOSZ:
Obronić indywidualność artysty. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 266 s. 3, il.
X Ogólnopolska Wystawa Ekslibrisu w Rzeszowie
2. DRUKARSTWO.
RUCH WYDAWNICZY
5280. (Ad): Krośnieńskie reprinty. Nowiny
1995 nr 202 s. 5.
Dotyczy publikacji przez Wydawnictwo „Ruthenus” oraz Antykwariat – Księgarnia Zbigniewa
Oprządka w Krośnie, serii reprintów rzadkich wydawnictw na temat regionu i całej Galicji.
5281. (Ad): Nieudana licytacja. Nowiny 1995
nr 106 s. 2.
Dotyczy budynku siedziby oddziału Krajowej
Agencji Wydawniczej w Rzeszowie.
5282. (Ad): Uratujmy dorobek KAW-u. Nowiny 1995 nr 67 s. 2.
Dotyczy maszynopisów niewydanych książek
dokumentujących życie regionu rzeszowskiego.
5283. ADAMSKI ANTONI: Interes po rzeszowsku. Nowiny 1995 nr 23 s. 1–2, il. * TENŻE: Epitafium dla wydawcy. Tamże nr 73 s. 5.
* (Ad): KAW Rzeszów – spółką. Nowiny 1995
nr 111 s. 4.
Oddział Krajowej Agencji Wydawniczej w Rzeszowie.
308
5284. ADAMSKI ANTONI: Kolbuszowskie wydawnictwo. Nowiny 1995 nr 82 s. 5, il.
* DZIEDZIC STANISŁAW K.: Varia Kolbuszowskie. Wieści 1995 nr 22 s. 7, il.
Wydawnictwo w Kolbuszowej.
5285. ADAMSKI ANTONI: Szansa dla Rzeszowa! Nowiny 1995 nr 109 s. 14, il.
Dotyczy siedziby KAW-u w Rzeszowie.
5286. ROGOWSKA ANNA
Z dziejów ruchu wydawniczego w Przemyślu. „Książnica Naukowa”. Biul. Inform. [Południowo-Wschodni Inst. Nauk w Przemyślu].
Nr 1: 1995 s. 52–57.
W latach 1919–1936.
5287. SZENBORN MAREK: Co w spółce
piszczy? Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 245 s. 1,
rys. – Polem. DEC ANDRZEJ: Aby udowodnić
przyjętą tezę. Głos Rzeszowa 1995 nr 11 s. 12.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 272 s. 1, rys.
Spółka „Libri Ressovienses” w Rzeszowie.
5288. SZENBORN MAREK: Delegatura
zamiast oddziału. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
128 s. 1, rys. * ZATORSKI RYSZARD: Rzeszowska oficyna za warszawskie długi. Trybuna 1995 nr 37 s. 12.
Krajowa Agencja Wydawnicza w Rzeszowie.
5289. SZENBORN MAREK: „Głos” na puszczy. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 165 s. 1. * TENŻE: Uwaga „Głos” nie kontrolowany. Tamże
nr 234 s. 5. * TENŻE: Co w „Głosie” piszczy?
Tamże nr 282 s. 2.
Także: Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 178 s. 1.
Kontrola w spółce „Libri Ressovienses” w Rzeszowie.
5290. SZENBORN MAREK: Kontrola w
„Głosie”. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 115 s. 1, il.
– Polem. a/a: Tajemnicza własna ręka radnych.
Nowiny 1995 nr 98 s. 3; Polem. SZCZEPAŃSKI STANISŁAW: Szenboryzm. Tamże – Odp.
SZENBORN M.: Przypadki pana rzecznika.
Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 119 s. 3.
Dotyczy kontroli spółki „Libri Ressovienses”
przez grupę radnych w Rzeszowie.
D r u k a r s t w o zob. też poz. 2874, 5036
— historia 978, 1043
Księgarstwo
— historia zob. poz. 978
5299. CHMURA BARBARA: Historia bibliotek publicznych w Rzeszowie. Oprac...
Bibl. Rzesz. 1995 nr 1 s. 5–12.
5300. (js): Bibliotekarze wyróżnieni. Tyg.
Nadwiśl. 1995 nr 23 s. 8.
Woj. tarnobrzeskie.
5301. JAK nie kupić, a poczytać. Nowiny
1995 nr 186 s. 1–2.
3. BIBLIOTEKI. CZYTELNICTWO
Czytelnictwo prasy w woj. południowowschodnich.
5291. ADAMSKI ANTONI: Nauka niszczy
oświatę. Nowiny 1995 nr 33 s. 4, il.
5302. JANIK BEATA: Zbiory biblioteki oo.
Reformatów w Bieczu wyrazem kultury umysłowej Ziemi Bieckiej. Universitas 1995 nr 2–3
s. 79–81.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie.
5292. AUGUSTYN MAŁGORZATA: Kalendarium powstania bibliotek publicznych w
województwie rzeszowskim. Bibl. Rzesz. 1995
nr 1 s. 13–30.
Woj. krośnieńskie.
5293. BAL HELENA: Helena Sądej (1919–
1995). Por. Bibl. 1995 nr 11/12 s. 37–38, portr.
5303. KLIMECKA GRAŻYNA: Pochodzenie najstarszych rękopisów z Biblioteki Kapituły Grecko-Katolickiej w Przemyślu w zbiorach Biblioteki Narodowej. Rocz. Bibl. Nar. T.
30/31: 1994/1995 s. 129–134, Summ.
Sylwetka pracownika Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Rzeszowie.
5304. KŁOSEWICZ BARBARA: Jubileusz
biblioteki. Aspekt 1995 nr 3 s. 6, il.
5294. BARAN ADAM F.: Dr Michał Marczak – kustosz archiwum i bibliotekarz Tarnowskich w Dzikowie. Tarnobrzes. Zesz. Hist.
1995 nr 11 s. 69–79.
45-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej, woj. rzeszowskie.
5295. BIBLIOTEKI publiczne województwa
rzeszowskiego w liczbach: 1994 / Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.
– Rzeszów, 1995. – 22, [1] s.: tab.; 21 cm
Miejska Biblioteka Publiczna im. Długosza w
Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
Opis wg okł.
5296. BONUSIAK ANDRZEJ: Sprawozdania gimnazjów lwowskich z lat 1918–1938 w
zbiorach rzeszowskiej WSP. Zesz. Nauk. WSP
Rzesz. Hist. 1995 z. 5 s. 181–189.
5297. BORZĘCKI JAN A[DAM]: Książka
pod nowym dachem. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 22
s. 8, il.
Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu,
woj. tarnobrzeskie.
5298. (CZAK): Cywilizacja obrazkowa. Dz.
Pol. 1995 nr 61 s. 17.
Działalność bibliotek na terenie woj, krośnieńskiego.
5305. KOT ANNA: Książki czy igrzyska.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 2 s. 8, il.
5306. KRASOŃ JÓZEF: Rozczytany Mielec.
Nowiny 1995 nr 58 s. 5.
Biblioteka Pedagogiczna w Mielcu, woj. rzeszowskie.
5307. KROSNO – województwo / [oprac.
informacji Lucjan Biliński]. – Warszawa:
Wydaw. SBP [Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich], 1995. – 74 s.; 21 cm. – (Biblioteki
w Polsce – Informator)
Indeks
5308. LITERATURA polskiego baroku w
kręgu idei: referaty z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej
KUL, Kazimierz nad Wisłą 18–22 X 1993 /
pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej, Mirosławy Hanusiewicz i Adama Karpińskiego: Ka309
tolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk
Humanistycznych. – Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1995. – 476 s.; 21 cm
Indeks.
Tekst częśc. tł. z wł.
Zawiera m. in.: „Pia desideria” Hermana Hugona w bibliotece benedyktynek sandomierskich
/ Stanisław Szczęsny.
5309. MAZUR-PIETRZYK JOLANTA: Druki sandomierskie przechowywane w Bibliotece
Seminarium Duchownego w Sandomierzu.
Arch. Bibl. Muz. 1995 t. 64 s. 463–564.
Woj. tarnobrzeskie.
5310. MAZURKIEWICZ URSZULA, ŁABĘCKA-KWASEK TERESA: Co słychać w
bibliotekach szkolnych? Nowa Szk. 1995 nr
3 s. 29–30.
Biblioteki szkolne w Ożarowie i Sandomierzu,
woj. tarnobrzeskie.
5311. NICZYPORUK RYSZARD: Rozczytany Mielec. Nowiny 1995 nr 34 s. 8.
Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu, woj.
rzeszowskie.
5312. PRZEMYŚL – województwo / [oprac.
informacji Luacjan Biliński]. – Warszawa:
Wydaw. SBP [Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich], 1995. – 62, [1] s.; 21 cm. – (Biblioteki w Polsce – Informator)
Indeks
5313. RYGIEL MAŁGORZATA: Zapiski
o książce mówionej. Kur. Podkarp. 1995 nr
9 s. 10.
Dział Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krośnie.
5314. SKALSKA JANINA: Chwalebna
szczodrość. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 8 s. 9.
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzydniku Dużym, woj. tarnobrzeskie.
5315. SKRZYPCZAK JERZY: Biały kruk z
dzikowskiej biblioteki. Tarnobrzes. Zesz. Hist.
1995 nr 11 s. 55–57.
Dotyczy wydanego 1646 r. śpiewnika pieśni katolickich w jęz. litewskim pt. „Giesmes Tikieimuj
Katholickam pridiarancias”.
310
5316. TAŃSKA ANNA: Książka w izbie,
świat na przyzbie. Nowiny 1995 nr 77 s. 5, il.
Placówki biblioteczne woj. tarnobrzeskiego.
5317. TAS JÓZEF: Zapaść bibliotek szkolnych. Życie Przemys. 1995 nr 16 s. 6.
Przemyśl.
5318. WŁODYKA MAGDALENA: „Czterdzieści lat minęło...” Por. Bibl. 1995 nr 11/12
s. 15–16.
Biblioteka Pedagogiczna w Strzyżowie, woj. rzeszowskie.
5319. ZADANIA biblioteki wyższej uczelni technicznej wczoraj, dziś i jutro: materiały
konferencyjne, Warszawa 7–8 listopada 1995
r. / [zespół red. Olga Giwer, Iwona Socik,
Anna Tonakiewicz], Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej: Warszawa: BG PW,
[1995]. – [4], 151, [3] s., [15] k. tabl.: faks.,
rys.; 24 cm
Bibliogr., Summ. Przy ref.
Na okł. także: 80 lat Biblioteki Politechniki
Warszawskiej. – Tekst częśc. równol. ang., pol.,
częśc. tł. z fr.
Zawiera m. in.: Politechnika Warszawska i Politechnika Rzeszowska – wzajemne kontakty obu
uczelni i ich bibliotek / Urszula Kluska.
5320. ZAMOYSKI GRZEGORZ: Biblioteki podworskie na Rzeszowszczyźnie i ich
losy (1944–1949). Pr. Hist.-Arch. 1995 t. 3 s.
193–213.
Dotyczy woj. tarnobrzeskiego, przemyskiego,
krośnieńskiego i rzeszowskiego.
5321. ZMIANA miejsca i roli biblioteki w
uczelni technicznej jako efekt przeobrażeń w
nauce, technice i gospodarce: materiały z seminarium, Łódź – Konopnica 20–22 września 1995 / [oprac. red. Krystyna Masikowska]. – Łódź: Biblioteka Główna Politechniki
Łódzkiej, 1995. – 125 s.; 23 cm
Bibliogr., Summ. przy ref.
Zawiera m. in.: Niektóre problemy kształtowania księgozbioru bibliotek uczelnianych w sytuacji
znacznych ograniczeń finansowych (na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Rzeszowskiej) / Elżbieta Kałuża.
Woj e wó dzka Biblioteka
Publiczna w Przemyślu
5330. PIĄTEK ANDRZEJ: Pół wieku z
książką. Nowiny 1995 nr 211 s. 6, il.
Jubileusz 50-lecia.
5322. Pisn: Ogrody poezji. Życie Przemys.
1995 nr 54 s. 6, il.
Konkurs poetycki.
5323. WISZLAŃSKA ŁUCJA: Terapia plastyczna. Życie Przemys. 1995 nr 58 s. 6, il.
Wystawa prac plastycznych dzieci.
Woj e wó dzka i Miejska Biblioteka
Publiczna w Przemyślu zob. też poz. 10
Woj e wó dzka Biblioteka Publiczna
w Tar nobrzegu
5324. SKALSKA JANINA: Szkolenie bibliotekarzy. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 1 s. 8.
5325. (w): Nagrodzono młodych poetów.
Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 43 s. 8.
III edycja Konkursu Literackiego im. Stanisława
Jachowicza.
Woj e wó dzka Biblioteka Publiczna
w Tar nobrzegu zob. też poz. 10
Woj e wó dzka i Miejska Biblioteka
Publiczna w Rzeszow ie
5326. ADAMSKI ANTONI: Jest dobrze,
czy źle? Nowiny 1995 nr 23 s. 5.
BIBLIOTEKARZ Rzeszowski = poz. 11
5327. CZACHARA MARIO MIŁOSZ: Pięćdziesiąt lat minęło. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr
233 s. 3.
Jubileusz 50-lecia.
5328. JKK: Radość umiarkowana. Gaz. w
Rzeszowie 1995 nr 117 s. 2.
5329. KAWECKA JADWIGA: Pani Anna
Klocowa – organizator czytelnictwa dziecięcego w Rzeszowie i regionie. Bibl. Rzesz. 1995
nr 1 s. 42–46.
5331. POPULARYZUJEMY książkę dziecięcą w środowisku: scenariusze imprez organizowanych przez biblioteki samorządowe:
(prace nagrodzone w konkursie ogłoszonym
przez WiMBP w Rzeszowie, maj–październik
1994) / [wstęp, oprac. Lucyna Kloczkowska];
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. – Rzeszów: WiMBP, 1995.
– [2], 40, [1] s.; 20 cm
5332. RABIZO-BIREK MAGDALENA: Plastyczny teatr. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 60 s. 4.
Twórczość plastyczna w Bibliotece Muzycznej.
5333. RUDNICKI BRONISŁAW: To nie
„oni” panie dyrektorze! Dz. Pol. 1995 nr 9 s.
7. – Polem. TUREK STANISŁAW: Batalia o
bibliotekę. Tamże nr 20 s. 8.
Pocz. zob. „Bibliografia woj. krośnieńskiego,
przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego
1994” poz. 4723
5334. TOKARSKA LUDMIŁA, PASŁAWSKA PAULINA: Wspomnienia o Stanisławie
Piziaku. Bibl. Rzesz. 1995 nr 1 s. 31–41.
Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w
latach 1958–1968.
5335. WOJEWÓDZKA i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie: informator / red.
Halina Piotrowska. – Rzeszów, 1995. – 16 s.:
il.; 20 cm
Woj e wó dzka i Miejska Biblioteka
Publiczna w Rzeszow ie zob. też poz. 10,
4123
Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku, woj. k rośnieńsk ie zob. poz. 992
Woj e wó dzka Biblioteka Publiczna
w Krośnie zob. też poz. 10
B i b l i o t e k i zob. też poz. 4298–99, 4940
— historia 5209
311
4. CZASOPIŚMIENNICTWO.
DZIENNIKARSTWO
5344. NOTATNIK Sandomierski. – Sandomierz, 1994.
a) Histor i a
Rec. BUREK KRZYSZTOF, Zesz. Sand. 1995 nr
2 s. 59–60, il.
5336. ZIELIŃSKI WIESŁAW: „Przegląd
Rzeszowski”. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 280
s. 3, il.
Pismo wydawane w poł. XIX w. w Rzeszowie.
b) Z agadnieni a wsp ółczesne
5337. A.Ś.: W Rzeszowie. Wspólnota 1995
nr 5 s. 19. * SZENBORN MAREK: Daj na
„Głos”! Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 42 s. 1, il. *
TENŻE: Zabiorą „Głos”. Tamże nr 44 s. 1, rys.
* TENŻE: Cisza Rzeszowa. Tamże nr 60 s. 1,
rys. * TENŻE: „Głos” przez telefon. Tamże nr
177 s. 1, rys. * TENŻE: „Głos” w prokuraturze. Tamże nr 181 s. 1.
Dotyczy miesięcznika „Głos Rzeszowa”.
5338. CYRAN TOMASZ: Bez monopolu.
Rozm. Henryk Nicpoń. Dz. Pol. 1995 nr 166
s. 26.
Oddział „Ruch” w Rzeszowie.
5339. FLASZA ZBIGNIEW: Poprzednicy
„Tygodnika Nadwiślańskiego”. Tyg. Nadwiśl.
1995 nr 6 s. 8, nr 7 s. 8.
Prasa w woj. tarnobrzeskim.
5340. GRYGIEL JAN: „Fraza” coraz lepsza.
Nowiny 1995 nr 167 s. 5.
Dotyczy nr 9 miesięcznika literackiego ukazującego się w Rzeszowie.
5341. JODKOWSKI PRZEMYSŁAW: Narodziny gazety. Rozm. Jan Niebudek. Nowiny
1995 nr 17 s. 4, portr.
„Biuletyn Miejski” w Leżajsku, woj. rzeszowskie.
5342. KUBASIAK Z.: „PIK” – od nowa?
Pogranicze 1995 nr 32 s. 9, il.
Dotyczy pierwszego numeru kwartalnika
„Przemyski Informator Kulturalny”.
5343. KWIATKOWSKI JAROMIR: Żegnaj,
Joasiu. [Nekrolog]. Nowiny 1995 nr 219 s. 3.
Dziennikarka Joanna Klimczak z Rzeszowa.
312
Dotyczy zeszytu nr 6 czasopisma. Woj. tarnobrzeskie.
PARNAS bis = poz. 4650
5345. POTACZAŁA KRZYSZTOF: Piekielna machina, sąd, którego nie było i bigos a la
Leń. Gaz. Bieszcz. 1995 nr 13 s. 8, 9, il.
Kulisy pracy nad „Gazetą Bieszczadzką”.
5346. PRACE Historyczno-Archiwalne T.
1. – Rzeszów, 1993.
Rec. DOBOSZ STANISŁAW, Biul. Żyd. ������
Inst.
Hist. 1994/95 nr 4/94–2/95 s. 135–136; KROCHMAL ANNA, Rocz. ������������
Hist.-Arch. 1995 [t.] 9 s.
172–174.
5347. PRZEMYSKIE Zapiski Historyczne / Polskie Towarzystwo Historyczne,
Oddział w Przemyślu. – t. 8/9. – Przemyśl,
1993.
Rec. PROKSA MICHAŁ, Rocz. Hist.-Arch. 1995
[t.] 9 s. 177–182.
5348. ROCZNIK Przemyski / Towarzystwo
Przyjaciół Nauk w Przemyślu. – T. 29/30.
– Przemyśl, 1994.
Rec. PROKSA MICHAŁ, Rocz. Hist.-Arch. 1995
[t.] 9 s. 174–176.
5349. ROCZNIK Sanocki / red. Zbigniew
Koziarz. – R. 7. – Sanok, 1995
Rec. ADAMSKI JERZY F., Studia Rzeszowskie
t. 2 1995 s. 246–248.; WOLOWICZ R., Wiek Nafty
1995 nr 2 s. 43–45.
5350. ROCZNIKI Bieszczadzkie. – Ustrzyki Dolne, 1993.
Rec. (A), Gaz. Bieszcz. 1995 nr 3 s. 4.
5351. SOKÓŁ ZOFIA: Bezdebitowe czasopisma literackie w Polsce południowowschodniej w latach 1980–1981. Fraza 1995
nr 8 s. 203–210.
5352. SOKÓŁ ZOFIA: Lokalna prasa województwa rzeszowskiego. Aspekt 1995 nr 1
s. 10–11.
5353. SOKÓŁ ZOFIA: Tajna prasa w Polsce południowo-wschodniej (od 13 grudnia
1981 do czerwca 1989). Fraza 1995 nr 9 s.
139–146.
5355. STUDIA Rzeszowskie. – Rzeszów,
1995.
Rec. MALCZEWSKI JAN, Nowiny 1995 nr 97
s. 4.; TERELCKI RYSZARD, Czas. Krak. 1995 nr
118 s. 10, il.
5356. SZPYTMA CZESŁAWA: W podziemiu. Tyg. Nadwiśl. 1995 nr 27 wkładka s. III.
Wpsomnienia kolportera prasy niezależnej w
Hucie Stalowa Wola, woj. tarnobrzeskie.
5357. SZWIC JACEK: Proboszcz i redaktor. Życie Przemys. 1995 nr 18 s. 6, il.
Tygodnik Parafialny „Wieści” ukazujący się w
gminie Krasiczyn, woj. przemyskie.
5358. TARAKANOWSKA MARIA: Prace
Historyczno-Archiwalne. Archeion 1995 t. 95
s. 168–171.
Oównienie t. 1 i 2 czasopisma ukazującego się
w Rzeszowie.
5359. TARAKANOWSKA MARIA: Rocznik Historyczno-Archiwalny. Archeion 1995
t. 95 s. 181–183.
Omówienie t. 7/8 czasopisma ukazującego się w
Przemyślu.
5360. TULIK JAN: Ta szkoła „óczy” czy wychowuje. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 37 s. 2, rys.
Międzyszkolny Magazyn Młodzieżowy „Czad”
w Krośnie.
ZMARŁ red. Andrzej Zabierowski = poz.
4656
C z a s o p i ś m i e n n i c t w o zob. też poz.
3952, 4116
5. ARCHIWA
5361. BOBUSIA BOGUSŁAW: 120 [Sto
dwadzieścia] lat przemyskiego archiwum:
katalog wystawy, Archiwum Państwowe w
Przemyślu, Sala Herbowa, 17 X – 31 X 1995 r.
/ [wstęp Bogusław Bobusia; spis eksponowanych materiałów: B. Bobusia, E. Długosz, J.
Krochmal]. – Przemyśl: Archiwum Państwowe, 1995. – 45, [1] s.; 30 cm
5362. BOBUSIA BOGUSŁAW: XXX-lecie
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział Wojewódzki w Przemyślu (1965–1995).
Rocz. Hist. Arch. 1995 t. 10 s. 219–228.
5363. DALECKI MACIEJ
Akta szkół i administracji szkolnej w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu /
Maciej Dalecki. – Przemyśl, 1994.
Rec. OSIECKA MAŁGORZATA, Archeion 1995
t. 95 s. 119–120.
5364. DŁUGOSZ EMILIA: Kronika archiwów południowo-wschodniej Polski za rok
1993. Rocz. Hist.-Arch. 1995 t. 9 s. 159–164.
Dotyczy m. in.: województw przemyskiego i rzeszowskiego.
5365. DŁUGOSZ EMILIA: Kronika Archiwum Państwowego w Przemyślu za rok 1994.
Rocz. Hist.-Arch. 1995 t. 10 s. 273–277.
5366. DZIEDZIUK AURELIA
Akta notariuszy w zasobie Archiwum Państowego w Przemyślu (przewodnik) / Aurelia
Dziedziuk, 1994.
Rec. KOZAK SZCZEPAN, Stud. Rzesz. 1995 t.
2 s. 248–250
5367. (emp): Na dyskach optycznych. Dz.
Pol. 1995 nr 12 s. 8.
Utworzenie Archiwum Głównego Potockich w
Łańcucie, woj. rzeszowskie.
5368. INFORMATOR dla korzystających
z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu / Archiwum Państwowe w Przemyślu,
[aut.] Michał Proksa. – Przemyśl: AP, 1995.
– 53 s.; 21 cm
5369. KONIECZNY ZDZISŁAW: Akta
dotyczące stosunków polsko-ukraińskich instytucji i organizacji ukraińskich w zasobie
Archiwum Państwowego w Przemyślu. Rocz.
Hist.-Arch. 1995 t. 10 s. 197–202.
5370. KONIECZNY ZDZISŁAW: Materiały źródłowe do dziejów ruchu ludowego w
zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu. Rocz. Hist.-Arch. 1995 [t.] 9 s. 115–121.
313
5371. KONIECZNY ZDZISŁAW: Sprawozdanie Archiwum Państwowego w Przemyślu za lata 1993–1995. Rocz. Hist.-Arch. 1995
t. 10 s. 279–314.
5381. SZELIGA ZDZISŁAW: Archiwalia w
łaźni. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 251 s. 2.
5372. KONIECZNY ZDZISŁAW: Stronnictwo Ludowe w świetle wybranych dokumentów w zasobie Archiwum Państwowego
w Przemyślu. Rocz. Hist.-Arch. 1995 [t.] 9 s.
131–157.
5382. SZULC ZOFIA
Archiwum Państwowe w Rzeszowie: informator archiwalny / Zofia Szulc.- Rzeszów
1994.
5373. KRAJEWSKA HANNA: Przemyśl w
dokumetach Archiwum Głównego Akt Dawnych. Rocz. Hist.-Arch. 1995 t. 10 s. 229–253.
5374. KROCHMAL ANNA
Akta wyznaniowe w zasobie Archiwum
Państwowego w Przemyślu / Anna Krochmal. – Przemyśl, 1993.
Rec. TOMCZAK ANDRZEJ, Archeion 1995 t.
94 s. 138–141.
5375. KROCHMAL JACEK
Akta miasta Przemyśla (1402–1944) / Jacek Krochmal. T. 1: Przewodnik po zespole
archiwalnym. – Przemyśl: Archiwum Państwowe, 1995. – 220, [6] s.: tab.; 25 cm
Streszcz. w j. ang., fr.
5376. ŁOSOWSKA ANNA: Echa legacji
Filipa z Fermo w przemyskiej kolekcji „Liber Legum”. Rocz. Hist.-Arch. 1995 [t.] 9 s.
123–130.
5377. NOWAK ANNA: Akta Józefa Benbenka w zasobie przeworskiego archiwum.
Rocz. Hist.-Arch. 1995 t. 10 s. 203–206.
5378. PAWŁOWSKI PIOTR: Archiwum
Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu. Zesz. Sand. 1995 nr 3 s. 43–45, il.
Woj. tarnobrzeskie.
5379. PROKSA MICHAŁ
Akta wsi i dominiów w zasobie Archiwum
Państwowego w Przemyślu: (informator) /
Archiwum Państwowe w Przemyślu; [aut.]
Michał Proksa. – Przemyśl: AP, 1995. – 36 s.;
21 cm
5380. RÓŻAŃSKA MARIA: Informacja
o zasobie archiwalnym OKBZpNP-IPN w Rzeszowie. Stud. Rzesz. 1995 t. 2 s. 269–271.
314
Jubileusz 120-lecia Archiwum Państwowego w
Przemyślu.
Rec. DALECKI MACIEJ, Rocz. Hist.-Arch. 1995
t. 10 s. 321–323.
5383. WOJTOWICZ WIT KAROL: Archiwa nie trafiły do Łańcuta. Rozm. Mirosław
Pęcak. Dz. Pol. 1995 nr 17 s. 23.
Archiwum Potockich, wywiezione w 1944 r.
5384. z: 120 lat przemyskiego archiwum.
Pogranicze 1995 nr 44 s. 4, il.
5385. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Najstarsze
akta archiwum i rocznica „Sztambucha”. Gaz.
w Rzeszowie 1995 nr 42 s. 3, il.
Najstarsze zasoby Archiwum Państwowego w
Rzeszowie.
5386. ZIELIŃSKI WIESŁAW: O historii archiwum. Gaz. w Rzeszowie 1995 nr 36 s. 3, il.
Historia Archiwum Państwowego w Rzeszowie.
A r c h i w i s t y k a zob. też poz. 96, 103,
4269
INDEKSY
315
316
INDEKS AUTORSKI
Indeks zawiera w układzie alfabetycznym nazwiska autorów, współautorów, opracowujących, tłumaczy, redaktorów, recenzentów, polemistów, przeprowadzających wywiad, ilustratorów i autorów opracowań graficznych. Nazwiska autorów recenzowanych sztuk teatralnych wyróżniono kursywą. Liczby odsyłają do numerów pozycji w tekście „Bibliografii”.
Objaśnienia skrótów
fot. – autor fotografii
il. – ilustracje
odp. – odpowiedź
oprac. – opracował(a)
oprac. graf. – oprac. graficzne
polem. – autor polemiki
(A) rec. 5350; (a) 2950, 3049, 4283; a/a polem.
5290; A.B. 244, 1706; (AC) 2272, 3609, 4080;
(ac) 3089, 4032; (Ad) 1209, 1431, 1464,
2349, 2406–07, 2529, 2798, 2951, 3233,
3340, 3423, 3661–63, 3760, 3805, 3865,
3884, 3978, 4635, 4822–23, 4939, 5280–83;
rec. 816, 822; AG 750, 1723, 2188–89, 3126,
3378, 3636–37, 3806, 4033–34, 4081–82
4284, 4728–29; (Ag) 3807; (ag) 1341, 1465,
1508; A.H. 4350; rozm. 4374; A.J. 299; (A.J.)
2075; (AJ) 4351; (al) 2351; (am) 1966, 2043,
2682, 3182, 3301, 3382, 3885, 4083; AN
1311, 1432, 1466, 2347, 2506, 2530, 2710,
2804, 4940; (an) 2408; (ap) 3090, 3866,
5075, 5097; oprac. 3815; (ar) 1237, 1842,
2604, 2773, 2779, 2862, 2952, 3141, 3311,
3461, 3489; A.S. 2474, 5076; AS 2376; (as) 814, 1269, 2445, 2507, 2531, 2604, 2773;
A.Ś. 5337; (at) 827; AW 216; (aż) 4824;
(ABK) 4825; (AGA) 4030; (ABK) 4730;
(akk) 2408, 3584, 5104; (ama) 1827, 4326;
(AMC) 1575, 2879; and 2018; (and) 1343,
3424, 3548, 3664, 3886; (apl) 3457, 3549,
3627, 4084, 4456; (asj) 5047; (ASK) 168
–169, 697–98, 815, 1381, 1467–69, 1764,
1854, 1918, 1952, 2019, 2125, 2158, 2506,
2532–33, 2605–07, 2796–97, 2880, 2941,
przedm. – przedmowa
rec. – recenzent
red. – redaktor
reż. – reżyser
rozm. – rozmawiał(a)
tłum. – tłumacz
2953–54, 3183, 3346, 3550–52, 3665, 3808–
09, 3837, 3887, 4010, 4085, 4826, 4941,
5098–101, 5105, 5112, 5278; (AWA) 2880;
Awa 1535–36, 2475; (Awa) 2845; (awa)
2476; (ABOR) 2955; Al-Bo 680, 2377, 2759,
3651; (Abaka) 2881; Amigo. 2956
����
Ablewicz A. 4776
Adamczuk L. 3634
Adamiecki W. 3049
Adamik S. 3522–24
Adamski A. 300, 814, 962, 1118, 1253, 1270,
1433, 1470, 1822, 2218–19, 2477–79, 2798,
3663, 3666, 3712–14, 3810, 3888, 4016,
4035–36, 4086, 4137, 4255, 4260–61, 4269–
72, 4292, 4313, 4723, 4731, 4824, 4827–30,
4902–05, 4916, 4942–53, 5137–38, 5278,
5283–85, 5291, 5326; oprac. 1210; rec.
1196, 1359, 4316, 5297; polem. 3865, 4731;
rozm. 2262, 3427, 3680
Adamski B. 1035
Adamski J. F. 3638; rec. 5349; red. 142
Adamus J. 533
Aksamitowski A. red. 1093
Alabrudzińska E. 5165
Aleksiewicz A. zob. Majkowska-Aleksiewicz A.
Alterman M. 357
317
Ambrozowicz J. 816
Ampel T. 4620; red. 4620
Andres Maria 3702
Andres Mariusz 699, 1271, 1504, 2534,
2882, 2957, 3425, 3553, 3667; rozm. 3434,
3935a
Andrzejewski H. oprac. 4367
Andrzejewski Z. 358–59, 1105
Anouilh J. 5008–9
Antończyk D. 2846
Antończyk M. 2846
Arlet J. 1846, 1997, 2480, 2834, 3127–28,
3234–35; rozm. 1244
Ataman Józefa 3671
Ataman Julian 1202, 4087
Atlas J. 2352
Augustyn B. 4732–33
Augustyn Maciej 1511, 4734–36; oprac. 944
Augustyn Małgorzata 5292
Aulich M. 4088
Awłasewicz Z. red. 512, 524
B. 4277; (b) 2353; (BH) 301–02, 557–60, 607–
08, 669, 751–54, 1237–39, 1528, 1550–52,
1707, 1828, 2076, 2133, 2159–61, 2354,
2366, 2535, 2665, 2760, 2776–77, 2883,
2950, 2958–60, 3129–30, 3444, 3633, 3639,
3979, 4156, 4232–33, 4247, 4285, 4352–53,
4392–93, 5169; (bh) 609, 670, 1708, 2777,
2932; (bk) 1434; BS 360, 2961, 3091; (bt)
257, 733, 1342, 1435, 1561, 1812, 2131,
3232, 3366; BW 2120; (bam) 2409; (bea)
828, 1471, 2718, 2773, 3457; (bor) 1553;
(bos) 1701, 1946, 1985; bebe 2899; BIEL
170; B.I.W. 2884
Babiarz M. zob. Cisek-Babiarz M.
Babiarz T. 958; red. 958
Babiarz Z. 3949
Babiec U. 4709
Bachta E. 1147
Baczkowski K. red. 3730
Bajda S. 1254–55, 3152, 3533
Bajorek E. 1537
Bajorek Jan 3131
Bajorek Jerzy red. 154
318
Bajorski B. 3811
Bak J. 3889
Bakun E. 4831
Bal H. 5293
Balawender K. 3236
Balicki A. polem. 1256
Balicki M. 4710
Balik Z. polem. 1546
Balon J. 533
Balowski J. 907
Bała J. 4232
Bałda W. 801, 856, 1529, 2377a
Banaś J. 2724
Bandurka B. red. 51
Baniak T. 4354
Bańkowski J. 2105
Baran Adam F. 1139, 2761, 5294; oprac. 3;
rec. 920, 1001, rozm. 1150
Baran Andrzej 2799
Baran Augustyn 4678
Baran D. 1272–73
Baran J. 5170
Baran M. red. 14
Baran S. 2648
Baranowska-Bilska A. red. 27
Barański Cz. 3728
Barcik S. J. 5201
Bardan J. 935
Bardjan A. 958
Barlik E. 1382
Barlik J. 1006; red. 1006
Barnat T. red. 30
Bartkowski F. K. 1036
Bartman J. 4686
Bartosz W. 4636
Barylanka J. 817, 1274–75, 1343, 1610, 2221,
2240
Basiak J. 3237
Basta J. 978, 1060, 1140–41, 2276, 3878;
oprac. 3881
Bastrzyk S. 5149
Bata A. 303, 610, 755, 845, 1472, 3890, 4286,
4309; polem. 2281
����
Batiuk A. 1037
Bator T. 2233
Bączkowski P. 4089
Bąk A. 1317
Bąk H. 3949
Bąk H. zob. Turosz-Bąk H.
Bąk M. tłum. 840
���
Bebło L. 4599
Beda D. 555, 1436
Bednarczyk A. 3891
Bednarski T. Z. 4637
Bednarz T. 2508
Bek W. 253, 361–62, 681, 1267, 2044. 2094,
2199, 2288, 2608, 2676, 2962, 3153–54,
3379, 3494, 4412, 5202; rozm. 3410
Beksiński Z. 4907
Belick J. 4662
Bełch P. M. 5257
Benbenek K. 2045
Bender R. red. 5165
Bentkowski A. 2696
Berdan W. 1473, 2963–64, 3050, 4134
Bereś R. polem. 2710
����
Bereza J. 2847
Bernabiuk P. 3426–27
Besz Z. 2677, 2734, 3092, 3428, 3495, 4413–
15, 4777; rozm. 2397
Betlej B. 4663–66
Bęben M. 4306
Bęc M. 737
Bęczkowska K. 4711
Bidas U. red. 31
Bieda T. 963
Biel T. 1383, 1474, 1836, 1891, 1905, 1998,
2314
Bielamowicz Z. 5171
Bieniasz E. oprac. 5036
Bieniek I. red. 19
Biernat S. 2378
Biernat W. 1302, 4707
Bieździecka L. 2153
Bilińska J. 3729
Biliński L. oprac. 5307, 5312
Biliński Z. 3450
Bilska E. red. 5228
Biodrowicz T. 1538–39
Birek M. zob. Rabizo-Birek M.
Birek U. 533
Birek W. 4954
Bis J. 2536
Biskup B. 4090, 4955
Biskupska U. zob. Jeczeń-Biskupska U.
Bizoń J. 3601
Blahaczek A. 4337
Blicharczyk S. 4737
Blitz J. red. 297
Bluj M. 4464, 4536–39; red. 140; rozm. 4403,
4406, 4511, 4528, 4564
Błaż T. zob. Niżankowska-Błaż T.
Błeszyński J. reż. 5008
Bobran M. red. 158
Bobula M. 3892
Bobusia B. 5361–62; rec. 1137
Bochenek W. red. 43
Boczar M. 611, 2762, 3741, 4007
Boczar W. 406, 700, 4738
Boćkowski J. 5209
Boćkowski R. red. 150
Bogdan D. red. 45, 79
Boglino J. 758
Bogomilska K. 2835, 2965
Bogunia-Paczyński A. 911–12
Bohdanowicz J. 1365
Bojanowicz J. rozm. 2029
Bojarski J. tłum. 761
Bojko L. 4416
Bolesławski W. 958
Boniecki A. 5260a
Bonusiak A. 5296; rec. 948
Bonusiak W. 978, 1142
Borcz E. polem. 3699
Borcz K. polem. 3277
Boroń K. 2410, 3238, 3970; rozm. 2242
Borowiec J. 1143–45
Borowiec L. 562
Borowiec S. 914
Borowiec T. 914
Borowiec W. 304, 407, 1815, 2134, 3051, 3132,
3893, 3935a, 4264
Borowik Z. 1276
Borowski R. 4037
Borowy J. 2248, 2537–39, 2609, 2966, 4328
Boruc R. 1677
Borucki J. 550
Boruta M. 4778, 4789
319
Borys M. 4513
Borysławski R. 363, 1256, 1568, 1775, 1967,
2135, 2678–79, 2725, 2735, 2886, 3894,
3891, 4234, 4779–80, 5048, 5070; oprac.
1106, 4417, 4449; rozm. 381, 1778, 2014,
2045, 2295, 2378, 2745, 2860, 3502, 3520,
4457, 4632
Borzęcki Jacek 171, 809, 861, 1473, 1569,
1860, 2377, 2379–80, 2887, 3052, 3074,
3155, 3157, 3936, 4017, 4135, 4329, 4781
Borzęcki Jan A. 474–76, 551, 734, 1475–76,
1702, 2132, 2249–51, 2509, 2722, 2820,
2888, 2967–68, 3093–94, 3212–15, 3239–
41, 3367–69, 3429, 3610–12, 3812, 3855–
58, 3895–97, 4018, 4174, 4302–03, 4577,
4658, 4712, 4860–63, 5129, 5133, 5151,
5261, 5297; odp. 2132, 3368; rec. 951;
rozm. 1329, 1959, 1993, 2249, 2471, 2748,
3720, 3861
Borzymińska Z. oprac. 1034
Bosak-Skrzyszowska M. 1200
Bożek R. 2261
Brdulak J. 1318
Broda J. red. 59
Bronicki W. 759
Brudek A. 4687; oprac. 412
Brudek W. 1319
Brudkiewicz P. 3485, 3488
Brygidyn A. 992
Brzewski E. polem. 3601; red. 13
Brzeźniak E. 612
Brzęk G. 408
Brzoskwinia W. 4782, 4789; red. 4789
Brzozowski S. 3638
Bucka H. 2508
Buczek H. 412
Buczek K. oprac. 3838, 3841, 3848
Buczkowski J. 2697
Budziak J. 941
Budziński T. 760, 802–03; fot. 761, 4739
Budzisz M. 3950; red. 3950
Budzyński Z. 978, 3046, 3761, 3867; oprac.
3802a
Buko A. 882, 3762; polem. 991
Bukowski J. 1861
Bukowski K. 5163
320
Bukowski S. 1611
Buksiński Cz. 2481
Burek K. oprac. 492; rec. 3895, 5344; red. 162,
5143; rozm. 5264
Burghardt Anna 3949; oprac. 3949
Burghardt Andrzej 305, 3949; rec. 944
Burtan J. 964–66, 2698, 3462, 3554, 4330,
4638; oprac. 1083
����
Burtman J. polem. 2143
Bury R. 4446, 4453
Burzmiński W. 172, 804, 1257, 2210–11,
2736, 3496, 3652, 3818, 4199, 4442–44,
4454, 4462; rozm. 4459
Burzyński T. 918, 1211
Busz T. 1094
Buszta J. 3949
Buziewicz M. 3773
CEG 2969; (CZAK) 242, 563, 613, 862–67,
1689, 1724, 1739, 2077, 2356, 2610, 2649,
2726, 2777, 3095–96, 3234, 3312–25,
3463, 3640–41, 3774–75, 4008, 4088, 4175,
4273–74, 4287–88, 4729, 4740–42, 4908,
5037, 5043, 5298; rec. 939, 5194;(czak)
2279, 3326, 3464, 4743; rozm. 2193; (czar.)
1686
Całka P. 3133
Capiga A. 735, 1344, 1963, 2136, 2334, 2540,
2541, 2814, 2848, 2970–71, 3216–20, 3370,
3613, 3898, 4235; rozm. 830,
����������������
839, 1317,
1320, 1330–31, 1335, 1362, 1577, 2339,
2536, 2579, 2816, 2853, 2859, 3221–22,
3228, 3257, 3800, 3891
Cebula H. 364, 2650, 4917–26
Cebula T. 258
Cebula Z. red. 74
Cebulak T. 1678
Ceremuga J. 1061
Chabrzyk A. 1514
Chałupski J. 1424
Chamów D. red. 94
Chimka W. 2233
Chlebowska M. 3950
Chlewik H. 3221
Chłapowski K. 857
Chłopecki J. 4331; red. 1048
Chmaj A. 2800, 3134
Chmielewski M. 1384
Chmielowiec Z. 701
Chmura B. oprac. 5299
Chojak A. 3527
Cholewianka-Kruszyńska A. 365
Cholewiński Z. 1320
Chomiak R. 306
Choroszy J. A. red. 4744
Chorzempa F. 4707
Chorzempa T. 1146, 5229
Chowaniec K. 992
Chrapko G. zob. Kaznowska-Chrapko G.
Chrobaczyński J. 992; red. 3748
Chrobak J. red. 141
Chruszczyński J. oprac. 528
Chruścicka A. 2175
Chuchla T. 2233
Chwesiuk K. 2849
Chyc B. 3380
Chyła R. 1011, 4864; rec. 1012
Chyłek E. 2233
Ciastoń A. M. 1601, 1955, 3242
Ciborska E. zob. Wojtas-Ciborska E.
Cichoń T. 671
Cichowska U. red. 512
Ciejka B. oprac. 528
Cielemęcki M. 1611
Ciepiela P. 1062
Cierlicka E. rozm. 1307
Cieszkowski Z. 3243
Cieśla R. 409
Cimek H. 477
Cioch P. 268, 805–06, 829, 2381, 2677, 3158,
4193, 4783
Ciołkosz A. 513
Ciosek B. 4996–99
Ciosek J. 4998–5000
Cisek-Babiarz M. 958
Ciszewski M, 1855
Ciuba P. 5064
Ciupiński Z. 3159
Complak J. 1106
Cybulski K. 4628
Cychol D. 366, 2289, 5203
Cygan E. 4667–68
Cynarski S. 938; red. 938
Cynkar M. 3160, 3715; red. 95; rozm. 1260,
1268, 1861, 2925, 3380
Cyran T. 5338
Cyrek P. 2348, 3668–69, 4091, 4118; rozm.
417, 820, 3989, 4177, 4334, 5134
Cyrulik T. red. 1359
Czachara M. M. 702, 1203, 1802, 2411–13,
2542–44, 2611, 2799, 2801, 3465, 3555,
3670, 3820, 3956, 4019, 4025, 4038,
4092–95, 4200–02, 4262, 4293, 4955–59,
5001, 5026, 5038–39, 5077–82, 5139–41,
5279, 5327; rozm. 4089, 4190, 4263,
4327, 5000, 5083, 5087, 5089, 5094,
5108
Czaderna E. 614
Czaja M. 1919
Czajczyńska J. 2078, 3135
Czajka J. 2713
Czajkowski J. 3046, 4246; red. 7, 1091, 3046
Czajkowski W. 3487
Czajowski J. red. 78
Czapliński L. 5116
Czarnecki R. 4540
Czarnik W. 410
Czarnota M. 3868
Czarny N. zob. Gąsiorowska-Czarny N.
Czaska P. 4455
Cząstka J. 3642
Czech S. 4355–63, 4405, 4465–66, 4517; rozm.
4371, 4376, 4402, 4592
Czechak A. 4096
Czekaj F. 3427
Czekalski J. polem. 3165
Czeluśniak J. 5083
Czernicki M. 561
Czerwieniec E. 603
Czerwonka S. polem. 3151
Czeykowski S. 3731
Czochara J. 4574
Czopek J. zob. Podgórska-Czopek J.
Czopek S. 555, 860, 868–69, 978, 4294, 4298,
4299; red. 77, 4299
Czuba A. 367, 2046, 2545
Czuba K. 411
321
Czuchnowski W. 1612, 2698
Czudec A. red. 25
Czulińska J. red. 148
Czyński A. 1117, 4204
Czyrek J. 4528
Czyrnik A. red. 127
Czyż L. M. 3451
ćoh 807, 3053, 4784
Ćwik W. 3122
Ćwikowska B. 651
Ćwikowski C. 561, 564
(d) 682, 870, 1212, 2298, 2382, 2546, 2651,
3161, 3244–45, 3497, 3716, 4137, 4332,
4785, 5172; D.L. 1148; DM 1275, 1863,
1928, 2226; rec. 822; (DM) 2414, 4176;
(dm) 1296, 1385, 2612, 3813; d.n. 2613;
(dn) 1829, 2727, 2972–73, 3136–37, 3246,
3899, 3982, 4745; (dog) 3798; (drm) 762,
1740–41, 1766, 2176, 2547, 2779, 3138,
4248; DELL 763, 909, 916, 2780, 4746–49,
4786–87
Dalecki M. 2277, 3292, 5363
Damdin M. zob. Karp-Damdin
��������������
M.
Damentka E. oprac. 4245
Danak-Gajda J. 1200
Danek Z. 4713
Danielak B. 4194–95
Daniluk A. 1607
Daraż Z. 3247
Darłakowa S. 4299
Darocha M. 2342
Darmochwał T. 514, 764
Daszkiewicz A. 1014, 1149
Daszkiewicz A. zob. Korybut-Daszkiewicz A.
Daszykowska-Ruszel W. 555, 1200, 5230
Dawidowicz A. red. 108
Dąbkowski T. 1063
Dąbrowa-Kostka S. 938
Dąbrowska –Pauch D. 3949
Dąbrowski E. 1150
Dec A. 3248, 5287; odp. 3248
Dec M. oprac. 526
322
Dec R. 958
Degiel R. 4781; rozm. 3889
Delmanowicz D. 368, 1850, 2135, 2383, 2974,
3162–64, 3330, 3381, 3498, 3900, 4039,
4097–98, 4578, 4788; oprac. 2680; rozm.
3167
Demkowicz T. 4406
Denisiuk Z. 533, 652
Deptuch G. 5134
Deręgowski B. 412
Deręgowski J. 412
Derwich A. 565
Derwich M. red. 5237
Dędor S. red. 921
Dęgiel R. 2548
Digout D. 1981
Długoń J. polem. 2498, 3176
Długosz E. 5364–65; oprac. 5361
Długosz U. 3499
Długosz Z. 533
Długosz-Kurczabowa K. oprac. 5155
Dłuski S. 4669; rec. 4643, 5184; red. 36, 4688
Dobosz S. rec. 1051, 5346
Dodolak E. 2233
Domagała Ł. 3556
Domański Z. 2162
Dragan W. oprac. 4236
Drapałówna H. 4707
Drath M. 515, 727, 1240, 1277–78, 1297,
1369, 1478, 1505, 1613–15, 1666–67,
1687, 1728, 1742, 1767, 1788, 1856, 1906,
1939, 1941, 1968, 2010, 2020, 2222–23,
2303, 2415–16, 2482–84, 2549–51, 2559,
3199–3200, 3203, 3331, 3341, 3776, 4031;
rozm. 1231, 1888, 1903
Draus J. 370, 413, 1006, 1151–52; rec. 5168;
red. 125
Drąg Cz. 4177
Drąg M. 5231
Dreścik R. 3466
Drewniak M. 2233
Drozd J. 1563
Drozdowicz A. 594
Drożdż-Szczybura M. 1023
Dryla A. 4418
Dryś M. 4449
Drzewucki J. 4659, 4714
Drzymała A. 1479
Dubiel A. D. 4205
Dubiel D. 414
Dubis Z. rozm. 1594
Duda O. 1064
Dudek R. 3222
Dudek Z. 1213
Duduś W. 4364
Dulęba A. 1957
Dunin-Wąsowicz T. oprac. 4650; rec. 951
Dusińska H. 415
Dutko B. red. 118
Dutkowa R. 3628
Dynowska I. 533
Dytka Z. 2262
Dzieduszycki W. 371
Dziedzic A. 3991; red. 3991
Dziedzic S. K. 714, 765, 914, 1015, 1095,
1214–18, 2137, 4237, 4314, 5228, 5284;
rozm. 1053, 1929, 2080, 2106, 2111, 2128–
29, 2270, 2312, 3189, 3770
Dziedzic W. red. 101
Dziedzic Z. 1006
Dziedziuk A. 5366
Dzieszyński R. 3393
Dziki S. 2290
Dziubak J. 2552
Dziura M. 4467
Dzjubina S. 5173
E.K. 173, 307, 1743, 1800, 2190, 2354, 2357,
2781, 2821, 3054, 3901, 4275, 4357, 4407;
E.S. 1709, 3055; (EW) 2790; (ew) rozm.
773; (EMP) 871, 1227, 1270, 1274, 1279,
1477, 1616–17, 1679, 1969, 2012, 2212,
2224, 2304, 2312, 2315, 2417, 3299, 3557,
3839; (emp) 1618, 1892, 4315, 4542, 5367;
(ewg) 174, 566, 607, 615, 672–73, 1437,
1553, 1830–31, 2163–65, 2553, 2652, 2730,
2737, 2936, 3128, 3300, 3382, 3457, 3627,
3643, 3937, 4082, 4333; Elek. 683; (emes)
616, 766–68, 1744, 1768, 2578, 2604, 3139,
3301, 3467, 4158, 4408, 4910, 5044; EWAR
1621
Eberhardt P. 175
Eglof W. 2021
Ekiert J. 5117
Faber A. 4365
Fabijanowski J. 533
Fabijańska-Żurawska T. 4316
Fal J. G. 372, 1107, 1219, 4613–14
Falandysz A. 830
Farajewicz G. 3835
Fąfara J. 4689
Fedaczyński A. 2138
Fdyczkowska E. 1200
Fenczak A. S. 858, 3056
Fenczek A. T. 5209
Ferenc K. 1801
Ferenc T. 1280
Firla I. red. 1345
Fijał J. 567
Fijałkowski D. 736, 3717
Fijałkowski J. 1201
Filipek G. 561
Filipek J. red. 91
Fischer M. 2316
Fischer-Malinowska Z. 643
Flasza Z. 5339
Florek M. 872–79, 960, 4266; oprac. ������
4889;
rec. 1002
Fok K. 1619
Foland M. 226, 2836, 2884; oprac. 2842
Folcik I. 5232
Formicki J. 3632
Formowicz K. 609
Forowicz J. 2510
Franaszek P. 1038
Frańczak A. 1576
Frayn M. 5020
Frazik J. T. 5209
Fredro A. 5010
Frodyma R. 1065
Fronczak K. 1710, 2022
Fryc S. 938, 1847, 2343, 3140; polem. 3923
Frydrychowicz A. 1620–21
Furmanek W. red. 32
Furmański B. 1108
323
G.A. 1241; (GB) 607; Gaj 4866; (gal) 2782;
(ggw) 1242; (gkr) 4468, 4832; (gra) 3957;
(ga.an.) rec. 941; (graw) 2889, 4206, 4295,
4469, 4961; GREG 2418, 2559, 2738–39,
2890, 2975, 3557, 4207; (greg) 1281, 2614;
Groch 4099
Gabor 5094
Gabruk E. 3468
Gacek J. 968, 3377
Gadomski J. 4724
Gadomski S. 1205
Gaj T. 3983
Gaj-Piotrowski W. 1220
Gajda J. zob. Danak-Gajda J.
Gajdek T. red. 150
Gajec A. 1321, 1577
Gajerski S. F. 373
Gajewski B. 936
Gajewski E. 308, 829, 4867, 5278
Gajewski S. red. 160
Galisz D. 374; rozm. 4631
Galos S. 309
Gałczyńska K. 1506
Gałda M. red. 152, 603, 1493
Gałuszka I. polem. 5138
Garbacz D. 994–95, 1153, 2852, 3097; red.
1122; rozm. 2878
Garbacz K. 880
Garbarz A. 3882–83
Gargaś A. 2853
Gass A. 478
Gawełko J. 3558; polem. 3592
Gawęda S. 938
Gawlik J. 3271; odp. 3413; polem. 3204,
������������
3248,
3413; red. 41
Gawron S. red. 52
Gawrońska H. M. oprac. 4279
Gączewska D. 176
Gąsior W. 4592
Gąsiorowska-Czarny N. 3056
Gąsiorowwski A. 1363
Gąsowski T. 938
Gedl M. 881
Gębarowicz B. 4789
Giec J. 2616
324
Giełżyński W. 5142
Giemza J. 4726
Gil Z. 938, 1841, 4750; polem. 4731
Ginalski J. 1554
Giwer O. red. 5319
Gliniak S. 1200
Gloger Z. 859
Głowa K. polem. 4183
Głowa W. 5152
Głowaciński Z. 567, 653
Głowacka K. oprac. 689; red. 689
Głowacka M. rec. 5008
Głowacki B. 1665
Głowacki R. 4670
Głowacki W. 947
Głowacki Z. 5153
Gnatowski M. 4334
Gniewek Jerzy polem. 3535
Gniewek Józef oprac. 526
Godlewski A. rozm. 4532
����
Godyń J. 4304
Goebel K. 3814
Gola Z. 3902
Golenia M. 4789
Golubec M. 952
Gołąb S. 5262
Gołąbek W. 5106–10
Gołda J. 310–11, 1346, 2891
Gołębiewska M. rozm. 3468
Gołębiowski J. 1512, 2344
Gomulanka S. 1512a
Gorczyca A. 177, 568, 619–21, 785, 1237, 1241,
1243, 1530, 1555, 1711–12, 1729, 1734–35,
1745–48, 1794, 1832–34, 1838, 1844, 1999–
2000, 2023–25, 2079, 2139–40, 2189, 2355,
2358, 2615, 2779, 2783–84, 2892–93, 2950,
2959–60, 3098, 3141–42, 3302, 3327, 3465,
3469, 3490–91, 3890, 3903, 3938, 4040, 4289
Gorczyca E. 312, 569, 1837, 1970, 2177, 2191,
2615, 2894, 3303, 4100, 4178, 4366, 4993
Gorczyca E. zob. też Wietecha-Gorczyca E.
Gordon T. 3935a
Gortych J. 3703
Gosztyła M. 4790–93
Gościński G. 5174
Gotar J. 859
Gotfryd A. zob. Żmichorska-Gotfryd A.
Gottman J. 969, 1024
Górecki A. 533, 650
Górka Z. 533
Górski A. 3383; rozm. 2081
Górz B. 852
Graboń B. oprac. 516
Graboś J. 2233
Grabowski W. 1090
Grabska R. 4470
Gradziński A. 289
Granops M. 603
Grądalski M. 769
Grądziel K. 479, 4715
Grdeń S. red. 65, 90, 111, 139, 144
Greń K. 4471
Greń Z. 3165
Groch J. 533
Grochala-Włodek E. 2728; oprac. 2729
Grochowska M. 2715
Grochowski R. 1578
Grodecka-Zaremba T. 4208
Grodecki Z. oprac. 526, 528
Gromek T. 2616
Gruszczyńska A. 4299
Gruszczyński W. 1131
Gruszecki J. red. 157
Grych S. 3777
Gryciuk F. oprac. 1175
Grygiel J. 3778, 5021, 5340; przedm. 816,
4704; rec. 272, 378, 756, 775, 780–81, 918,
938, 944, 967, 971, 978, 992, 997, 1514,
3393, 4642, 4649, 4662, 4698, 4703, 4706
Grymuza H. 808, 2384, 5204
Grzebień L. 5233
Grzegrzółka K. 1622
Grzesiuk-Olszewska J. 1438
Grzyb A. 3939
Grzyb R. 4398
Grzyb Wojtowicz G. 3718
Grzybek M. 1363, 2095
Grzywacz J. 930, 959
Gubernat A. 704–05, 1282, 1570, 1623, 1720,
1802, 1932–35, 2003–04, 2108, 2263, 2311,
2332, 2511–13, 2554–56, 2562, 2598, 2617,
2638, 2699, 2710, 3184–88, 3204, 3249–
52, 3261, 3285, 3342–43, 3353, 3359–60,
3417, 3958, 3962–64, 4472, 4496; oprac.
3271; polem. 3248; rozm. 3281
Gudyka T. 3671
Guldon Z. 3452; rec. 511, 1026
Gumińska M. 737
Gutman E. 1564
Guz A. red. 9
Guzik A. red. 98
Guzik Cz. 533
Guzik K. 417
Gużkowska M. 4399
(HG) 5205; (hg) 2026; (hł) 2802, 2895, 2941,
3559, 3904, 4179, 4311, 4962; (HN) 2419,
2485; (HAS) rec. 1001; (hen) 1971; HAUS
770, 1004, 4317
Habrat D. oprac. 1361
Habrat J. oprac. 1361
����
Hadel M. red. 28
Haehne A. 4543
Haehne E. polem. 3601
����
Hajdaś J. 1426
Hajduk A. 3569; red. 3569
Hajnosz J. 1154, 2005, 2420–21, 2446, 2486,
2554, 2557, 2700, 2740, 2854, 2969, 3003,
3112, 3253, 3344, 3384, 3429, 3560, 3672–
76, 3779, 3840, 3905, 4073; rozm. 2268,
2481, 3236, 3874
Hajnus Z. 2785
Hałoń E. red. 1092
Hałoń L. 4473
Hamulecka T. 2096
Handerek A. oprac. 4181
Haneczkowski M. 3852
Hanusiewicz M. red. 5308
Haręzga S. 3879–80; red. 5227
Hass H. 4412
Hausner W. 1155
Hawryluk J. 5065
Heba S. 2335
Hejnara W. 4367
Heller D. red. 67
Hendrzak A. 4368–72, 4394–95; rozm. 4379,
4383–84, 4396–97
325
Henwood K. 758
Henzler M. 1624
Hermaniuk J. red. 1359
Hertz J. 5175
Hetmańska A. 5111
Hilsberg L. 654
Hodbod M. 4789, 4794
Hofbauer L. tłum. 1082
Hoff J. 978, 1037, 3732
Hoff J. zob. też
��������������������
Szymczak-Hoff J.
Hoff T. 110, 2487
Hołówka J. 269, 3500–01; rozm. 4935
Hołub J. 5205
Homa S. 2106, 3189
Homiński P. 2263
Homolewski F. 1690
Hop M. 2378
Horbowski A. 555, 3632, 3869, 4011; red. 3632
Hordowski J. 561, 570; red. 561
Hrankowska T. red. 4865
Hryńkiw O. 219, 221, 255, 288, 375, 684, 961,
2385, 2618, 2681, 2896–97, 3045, 3332,
3534, 3653, 3906, 4041, 4419, 4927, 5049,
5206–07; odp. 2896; rozm. 2015, 3280,
4346, 4630, 5145
Hućko B. 313, 622–23, 846, 1556, 2178, 2837,
2881, 3383, 3385, 3426, 3445, 5176; rozm.
1554
Humięcki L. 1426
Hundert G. D. 1025
Hurkała T. rozm. 849
Husar J. oprac. 376; tłum. 1082
Huzarska-Szumiec M. 4209
Huzarski M. 4544
ID 1386; IH 2420, 2653, 3261; IT 624; IGŁA
polem. 286
Idziak A. 1907
Irzyk I. 921
Irzyński J. 1006
Ivosa R. 746
Ivosse K. zob. Iwosa-Ivosse K.
Inwaneczko D. polem. 3715
����
Iwosa-Ivosse K. 4679
Izmaiłow B. 533
326
(j) 3971; J.A. 282, 2192; (J.B.) 2856, 4210; (jb)
178, 625, 809, 1256, 1347, 1439, 2097, 2179,
2376, 2791, 2855, 2976, 3057, 3092, 3301,
3627, 3780; (JC) 3386, 4545; J.G. 1016; rec.
4551, 4707; (J.G.) 4296; (j.g.) 3110; (J.K.)
5118, 5234; (j.k.) 4211; J.L. 1481, 1769;
J.M. 4180; (jm) 179, 883, 1862, 2386, 2682,
3058–59, 3260, 3457, 4138, 4456, 4785,
4795–98, 5071; J.N. 418, 2240, 4101–02;
j.n. 4103; JP 3099; oprac. 208; (J.R.) 2619;
JS 1387, 1770, 1865, 1871, 2126, 2227,
2387, 3599; (j.s.) 292; (js) 180, 1465, 2241,
5300; JT 626, 2133, 2180, 2898, 4238, 4908;
rec. 777; (jt) 552; (JW) 2649; (j.w.) 4212; JZ
4042, 4799; Jac. 4104; (jac) 2206; JAL rec.
4663; JaL 314, 771, 3387, 3462, 3466, 4615;
Jal 2786; (jam) 1283, 1323–24, 1507, 1574,
1579–84, 2252, 2336, 2716–18, 2857, 2977,
3089, 3254–55, 3367, 3371, 3614, 3799;
(jap) 2558, 2899, 4335; JAR 2047, 2559,
4278; (jar) 2488; Jas 1816, 1823, 3277,
4000, 4013; (Jas) 293, 377, 1781, 2291–92,
2741, 2855, 2978, 3060, 3166, 3333, 3542,
3545, 3907; (JCZ) 4546; (JEC) 2880; (jer)
181, 419, 884, 1348, 2006, 4213; JGF 315,
937; JKK 1440, 2742, 5238; (jkk) 4214;
(jol) 220, 2838; JSL 316, 627, 772, 2743;
rec. 780; (jsl) 628, 773, 1239, 2359, 2620,
2744, 2900, 3470, 3908; JAKS 3719; (jano)
1388; (jasz) 2858, 3100; (JUST) 4928;
(Just) 685, 1441, 4929–30, 5050
Jabłczyńska B. zob. Kuźniar-Jabłczyńska B.
Jabłecka A. 4482
Jabłońska H. 378
Jabłoński E. 3111
Jabłoński J. 958
Jaciow W. 4457
Jackowska D. zob. Ptaszycka-Jackowska D.
Jackowski A. 533, 5158
Jagielski J. 1034
Jagiełło C. 5235
Jagiełło E. 2616
Jagiełło M. 3061
Jagiełło S. 2480
Jagusztyn A. 978
Jahoda K. 1514
Jajuga Z. 1493
Jakubczyk M. 2233
Jakubiec Z. 571–72
Jakubowicz M. 1765, 1776, 1911, 2264, 2422,
2839, 4373
Jakubowska A. red. 4708
Jakubowska B. 1017
Jakubowski Sz. 532, 738, 1389, 1940, 2331,
2698, 2763, 2899, 2901, 2979, 3256, 4043;
polem. 2143
Jamroga J. 3143
Jamrozik A. polem. 544
���
Janas A. 1001, 3940, 4267, 4824, 5084
Janas I. 958
Janas L. 1493
Janczak J. K. rec. 1056
Janda P. 706, 2121
Janicka-Krzywda U. 1195, 5228
Janiec R. 533
Janik B. 5302
Janik K. polem. 1937
Janowicz S. rec. 946
Janowski M. 3190, 3273; polem. 3204
Janusz R. 4396
Jarecka B. 3671
Jaroń-Warszyńska R. red. 718
Jarosińska M. 4298–99; red. 978
Jarosz Adam red. 99
Jarosz Antoni 599; red. 1300
Jaruga R. 2701
Jasiak M. 1096
Jasiewicz S. 1257
Jasionowski A. 4374
Jaskowska K. 1300
Jaskółka R. 1097
Jastrzębski D. 317
Jaśkiewicz A. 5257
Jaśkiewicz B. 318, 918, 1098; red. 918
Jaworski A. 533
Jaworski Cz. 224
Jaworski W. polem. 3536
Jeczeń-Biskupska U. 420
Jentys M. 4639
Jerzowski J. 2423, 3345
Jeżowa A. zob. Nowicka-Jeżowa A.
Jękot M. 319
Jęśko H. 3388
Jodkowski P. S. 5341; red. 21
Jonecko A. 3453
Jońca E. red. 3671
Jończyk Z. 3565
Józefczyk A. 228, 291, 1066, 1531, 3389
Józefowicz A. rozm. 4401
Jucha Stanisław 1244, 2193
Jucha Stanisława 3949
Jucha Z. 1426, 4726, 4833, 4835
Jurasińska J. 918
Jurasz T. 803
Juszczak A. red. 55
Juszczyk A. 5051–53, 5072–73
Juszczyk E. 4865
Juszczyk M. 4868
(K) 1540; K.B. oprac. 3; K.F. 1803; (kf) 1633;
K.M. 1227; KM 1228; (KM) 1804, 5263;
(km) 2337; (Kak) 2698; KOJ 1725–26,
1749, 1770, 2190; (koj) 4105; (KOS) 3346;
(kot) 182, 276, 1349, 1947, 2458, 2560,
3704, 3909, 4869–70; Koz 2250, 2815; koz
3242, 3816; (koz) 738, 832, 2459, 3705,
3816; (K-gur) 1692
Kachlik K. 1514
Kaczmar B. 4299
Kaczmarek A. 2859
Kaczor J. 4374; rec. 2343
Kaczorowski A. W. 320, 753, 774, 847–48;
odp. 4763
Kaczyński A. 2683, 3062, 4139
Kaczyński T. 4140, 4547
Kadyło J. red. 822
Kafara K. 4240
Kafel Cz. 4375
Kalański A. 314
Kalba M. 1099
Kaleta J. 603
Kalinka J. 4690; rec. 4719
Kalisz H. oprac. 517
Kałamarz R. 4420
Kałucka H. 2233
Kaługa M. 1300
327
Kałuża E. 5321
Kałuża Z. red. 52
Kamińska B. 2745
Kamińska H. 4620
Kamińska W. 1229
Kamiński K. 183, 573, 674, 1569, 1693, 2352,
2684, 2840, 2884, 3347, 3385, 4336, 4834;
odp. 1547; red. 87, 617, 631
Kania J. 562
Kanicki B. 4518
Kański J. 5113, 5119–20, 5130–31
Kapała T. 1514
Kapuściński P. 1893
Karaś A. 849
Karaś M. T. 4716
Karbowska Z. 4297
Kardasz J. 908
Kardasz R. 3800–01
Karolczak K. 1039; rec. 990
Karp-Damdin M. 3561
Karp A. 775
Karpińska A. rec. 5308
Karwicka T. 1206
Kasperkiewicz K. 5210
Kasprzak M. 1390
Kassenberg E. 769
Kaszuba L. 2621, 3102, 4337, 4628a
Katan W. 4376
Kawa K. red. 58
Kawalec T. 2233
Kawałek J. 4964
Kawczyński G. 4409
Kawecka J. 5329
Kazanowska-Chrapko G. 4106
Kaźmierczyk J. oprac. 3011
Kądziela Ł. 295
Kąsek E. 4514
Keller J. 769
Kensy E. 2667; rozm. ����
2675
Kerste J. 1493
Kędzierski J. polem. ����
3260
Kędzior A. 1363, 2096, 2098–99; red. 105,
1363
Kępa J. 3910
Kępowicz S. 4548–50
Kiciński K. red. 3634
328
Kicka K. 3063
Kida J. 3781–82
Kielar K. 3950
Kielar L. red. 3997
Kieniewicz P. red. 5252
Kieniewicz S. 5209
Kierek D. 629, 4107, 5154
Kieta K. 4800
Kilian A. 958
Kiryk F. 992, 1026, 3730; rec. 941; red. 89,
948, 967, 989, 992
Kisiel M. 1157
Kisiel R. red. 3973
Kiesielow W. 1514
Kitowski J. 3144, 3783; red. 110, 116–17
Kittel B. 2317
Klatka Z. polem. 3601
Kleja E. zob. Pohorska-Kleja E.
Klich J. 222, 1391, 1483, 1612, 1625, 2884,
3064, 3390, 4551, 5211; rozm. 423,
2318
Klimczak J. 707, 2424, 2561, 2622, 2902,
2980–82, 3065, 3558, 3562, 3590–91,
3853, 3911, 3984, 4159–60, 4182, 4474,
4965, 5002–03, 5015, 5022; rec. 5010;
rozm. 3193, 3717, 4324
Klimecka G. 5303
Klimpel S. 245
Klis E. red. 80
Klisko A. red. 63
Klisko R. 3501
Kloczkowska L. oprac. 5331
����
Klus J. red. 54, 120
Kluska U. 5319
Kłaczyński W. 4691
Kłak Cz. 3870, 4640; polem. 3831; red. 4612
Kłak K. 2860
Kłak-Zarzecka E. 923, 1258, 1694, 2213,
2293–94, 2385, 2388, 2399, 2474, 3497,
3842, 3985, 4001, 4239
Kłeczek T. 1920, 3066; rozm. 2145
Kłonczyńska D. 2295
Kłonowska-Olejnik M. 574
Kłos S. oprac. 512, 527
Kłosowicz B. 5304
Kłosowski A. 3257
Kobak-Pisowacka A. 4906
Kobylański B. 1392
Kocot H. 314
Kogut A. 1929
Kokoszka B. 3991
Kokoszka E. 321–22, 2983, 3471, 4249; polem. 2936; rozm. 341
Kolano E. 421
Kolińska K. 422
Koliński Ł. 1393
Kołodziej Cz. 958
Kołodziej J. 4482
Kołodziej L. 2233
Komada D. 4871–72
Komierzyński T. 842
Komoński Sz. 3677, 3733, 4641
Komornicki P. 773, 1245
Komornicki T. 2360
Komorowska E. 3678
Konarski T. 761
Konarzewski J. zob. Kość-Konarzewski J.
Kondraciuk Cz. P. 4642
Kondratiuk M. red. 4604
Konefał J. 1067
Koniecka A. 236, 480, 2702, 2903, 4338;
rozm. 3558, 5102
Konieczna A. zob. Niewęgłowska-Konieczna A.
Konieczny G. 230, 708, 818, 1626, 1894,
1912, 2141–42, 2425–27, 2489, 2562–67,
2623–26, 2662, 2703, 2880, 2904–05,
2984, 3067, 3291, 3391–92, 3563, 3602,
3871, 4044, 5085; rozm. 3567
Konieczny M. 4305–06
Konieczny Z. 946, 2746, 5369–72; oprac.
1089; red. 71, 103
Konior M. polem. 2949
Konopacki M. oprac. 4026
Konopka M. 1040
Konopka S. 1040
Kopacz B. 504, 3763
Kopacz G. red. 88
Kopacz S. 2747, 3843
Kopaczewski A. 423
Kopecki H. 3844
Koper U. 1627
Koperski A. 885
Kopisz L. rozm. 1855, 2290
Kopko M. 2378
Kopoczek A. 1200; red. 1200
Koprukowniak A. red. 3754
Korbecki E. 4475
Korczowski R. 3606
Korczyński R. 4416
Kordyaczny W. 4911
Kornecki M. 4835
Korobczak H. 3502
Korobij E. 5177
Korona W. 1959
Kortlan D. 1300
Korybut-Daszkiewicz A. 819
Koryl J. 3941, 4643, 4692; rec. 459, 4653,
4703–04
Korzeniowski T. 1041, 4045
Kos J. 3615
Koseła K. red. 3634
Koseła R. 4717
Kosiek A. 938, 3734, 4908, 4912
Kosierkiewicz M. P. red. 5042
Kosina P. 2166
Kosior M. 1158; oprac. 1179
Kosiorowski A. 4519
Kospath E. 3430
Kosterkiewicz R. 2167, 4422–23, 4450; oprac.
4421; rozm. 388, 4416, 4425, 4429, 4433,
4435
Kostka S. zob. Dąbrowa-Kostka S.
Kostka Z. 1866
Kostkiewicz J. 4020
Kostrowicka I. 5142
Kostrowicki J. 5142
Kosturek A. 3348
Kościelny J. 1006
Kościuszkiewicz T. 3503
Kość-Konarzewski J. 323; rozm. 3143, 4208
Kot A. 739, 1328, 1948, 1961, 2048–49, 2568,
2985, 3223–24, 3393, 3616, 3986, 4046–48,
4873, 5305; rozm. 285, 289, 1319, 1333–34,
1339, 1374, 1953, 3703
Kot W. 776, 4718
Kotarba S. 2318
Kotula B. 555
Kowal A. 2233
329
Kowal P. R. 273, 424, 970, 3191, 3872, 3912;
rozm. 5107
Kowal W. polem. 2410
Kowalak A. 617
Kowalczyk E. 991, 4605
Kowalczyk S. 5264
Kowalewska J. T. rec. 1043
Kowalik R. 2965
Kowalska A. 3167, 3372
Kowalski S. 4616
Kowalski W. 3452
Kozaczka M. 918, 1515
Kozaczuk F. 4049
Kozak E. oprac. 717–718
Kozak Sz. 3764
Kozak-Wawrzaszek J. 3949
Kozanecka M. 2389
Kozdraś J. 2233
Koziarz W. 1993
Koziarz Z. 3765, 5349; red. 106
Kozicki A. 481, 1068, 2338, 2627–28, 2764,
3720, 4579, 4660
Kozioł A. 2569
Kozioł D. 4719, 5265
Kozioł J. 4476
Koziorowska W. red. 527
Kozło W. polem. 5138
����
Kozubal A. 3679
Kozysa J. 1805
Koźniewski K. 3058
Krajewska H. 5373
Krakowski S. 2765
Krall H. 4693
Kramarz E. 4401
Kramarz W. 4445
Krasiński J. 482
Kraskowski L. 1628, 3058, 3068
Krasnopolska L. 918
Krasnopolski M. 918
Krasoń J. 5306
Krasoń S. 5178–79
Krasowska H. 1265, 1300
Krasowski I. 3046
Krassowski W. 1425
Krawczyk A. red. 3754
Krawczyk J. 3735, 4482
330
Kreczmar B. 978
Krempf Z. 3859, 3942
Kret W. 5164
Krężel J. 1119; przedm. ���
459
Krochmal A. 3046, 5374; rec. 5346
Krochmal J. 379, 953, 1027, 5375; oprac.
5361
Kroh A. 4629; red. 306
Krowiak D. 3721
Król A. 4222
Król G. rozm. 3198, 5134
Królikowski K. 1284
Kruczek M. 709, 1484, 1817, 2228, 2428,
2570–71, 2906, 3350, 3557, 4095, 4471,
4477–81, 4520, 4533, 4552–53; rozm.
3939, 4467, 4499, 4547
Kruczek Z. 747
Kruk M. P. 4775
Krukar M. polem. 641
Krukar W. 756, 4606
Krupińska-Łyp H. przedm. 4700
Kruszewiec-Nowińska D. 240
Kruszyńska A. zob. Cholewianka-Kruszyńska A.
Kryciński S. 904, 944, 4751
Kryczko M. J. 1120
Krygowska A. 2986
Krygowski W. 324
Kryla K. oprac. 1208; red. 42
Kryński Z. 2242
Krzanowski A. 1750–51, 2822, 3644, 3736,
3987
Krzanowski Cz. 2080
Krzanowski Ł. 5180
Krzemiński J. 4661
Krzosek T. 2339
Krzywda A. zob. Niewolak-Krzywda A.
Krzywda J. 4183
Krzywda U. zob. Janicka-Krzywda U.
Krzyżanowska J. zob. Skrok-Krzyżanowska J.
Kubas Z. 1147
Kubasiak Z. 5342
Kubicki W. 2361
Kubiś B. 3585
Kubit R. 3784
Kubit S. 1300, 3145
Kubrak Z. 1018; red. 72
Kucharzyk S. 655
Kucharski B. 603
Kuchciński M. 380, 1261, 3258, 4141
Kuczyński J. 3454
Kukla Z. polem. 3540
Kukuła K. 575–76
Kulczykowski M. 1042
Kulesza M. 3349
Kulikowski W. 4694
Kulpaczyńska-Tkacz A. 3949
Kułtuniak J. red. 1365
Kumik S. 3949
Kunysz P. 561, 577; red. 561
Kunysz W. 1602
Kuperowa W. 993
Kuraś T. 1009
Kurczabowa K. zob. Długosz-Kurczabowa K.
Kurek Halina 4607
Kurek Henryk 381, 561
Kurek W. 533
Kurkarewicz B. 2081
Kurkiewicz J. 1019
Kurowska H. 2748
Kurowska R. rozm. 2569
Kurp J. 3680; polem. 3947
Kurylak J. 4630, 4681–82
Kurylak M. 248
Kus J. 924
Kusek S. 252
Kusiak F. rec. 1137
Kusiba J. 938, 2345
Kusz M. 3606
Kut L. 425
Kuźmin S. 1069
Kuźniar-Jabłczyńska B. 1285
Kwasek T. zob. Łabęcka-Kwasek T.
Kwaśniewski P. 1629
Kwaśnik B. 4377
Kwiatkowska M. 578
Kwiatkowski A. 1630, 3564
Kwiatkowski J. 426–27, 1585, 2700, 2701,
2861, 2907–08, 3187, 3913, 3976, 4339,
4695, 4836, 5234, 5236, 5343; polem.
4028; rozm. 409, 2313, 3190, 5093
Kwietniewska A. tłum. 840
Kwitowska K. 3817
Kwolek A. 3603; polem. 3601;
��������������
red. 150
(L) 2305, 2429, 2909; (LK) 1230, 1394–95;
(lk) 4265; Lil. 2176, 2265; (Lil) 2749
Lach J. 992
Lach L. 325
Landau Z. 326
Landowska P. 1713
Lang J. 5087
Lasecki G. rozm. 1537, 1731, 2127
Laskoś K. 1523
Laskoś-Źrebiec K. 777
Laskowski J. 1716–17
Lasota C. 428, 2910, 3604–05, 4050, 4483,
4645
Latawiec P. rec. 1220
Lazarowicz A. 4824
Lazur W. 1363
Lech S. 2027–29
Lechowski W. 302
Ledwoch A. 1564
Legutko R. Zob. Madyda-Legutko R.
Leja L. 3949
Leja M. 958
Leja P. 958
Lenart Z. red. 8
Lenecka K. 3501
Leniart J. 214, 710–11, 1442–43, 2229, 2350,
2987–88, 3394, 3429, 3977
Leniart Z. red. 163
Lenkowska K. 3681
Lentowicz Z. 1631, 3446
Leń A. 579, 656, 778, 2180, 2490–91, 2572,
2668, 2824, 2989, 4051, 4378; rozm. 4106,
4399
Leosz Cz. 2654
Lesiczka G. 2816
Lesiczka-Walat R. red. 1122
Lesiecki K. 3259
Leszczyńska A. 820
Leszczyński A. 1034, 1259, 1695, 1752, 2050,
3492
Leśniak F. 992
Leśniewska Z. 2030
331
Lew S. 1196
Lewandowska P. 2031
Lewandowski A. 3722
Lewandowski W. 2176
Lewicki J. 4458
Lewosiński J. 3431
Leżoń L. 1444
Lichołai L. 1424
Lignowski M. red. 92, 167
Linette B. 1200
Lipski S. 2230
Lis A. 4873a
Lisiak M. 2754
Lisowski K. 4720
Liszewski S. 1365
Litak-Zarębska B. 1231, 2109, 3192
Lonczak J. 184–186, 1232, 1286–87, 1350,
1396–1400, 1477, 1632, 1872, 1973,
2032–33, 2051, 2242a, 2349, 2362, 2514,
2573–74, 2803, 2870; rozm. 2021,
������������
2444,
2873, 3783
Lorkowski P. W. rec. 4703
Lubas J. 429
Lubas M. oprac. 516
Lubaś W. 938
Lubelczyk A. 555
Luboński P. red. 756
Lubowicz M. red. 54, 120
Luchter L. 533
Ł.W. 4108, 4931
Łąbęcka-Kwasek T. 5310
Łach L. 4752
Ładoś K. red. 40
Łagowski B. rec. 394
Łakota W. 1493
Łaniewski J. 3504
Łazar A. 3103, 3395, 5212; oprac. 2278; red.
72; rozm. 1267, 3437, 3510
Łącki R. 4379
Łokaj H. 2911
Łokajowa H. 430–31, 2575, 2912–13, 3472,
3988, 4041, 4052–53, 4216, 4837; rozm.
2756, 3603
Łopatkiewicz B. 938
332
Łopatkiewicz P. 4726, 4753–54, 4775
Łopatkiewicz T. 4755
Łopatkiewicz Z. 938
Łopatto J. red. 524
Łosowska A. 5376
Łuc K. rec. 1156
Łuczak W. 1633, 3432
Łuka W. 2990
Łukaszek A. 483, 2914, 5266
Łukomski G. 296
Łyp H. zob. Krupińska-Łyp H.
Łyp M. A. fot. 4700; oprac. 4700
Łysiak S. 4109
Łyś G. 1401, 1634
Łyżwińska W. red. 512, 520–21
(mb) 4184, 4554–55; MD 1233, 1466, 1718,
1770, 2034–35, 4340, 4725; (MJ) 819; MK
1445, 2576, 3586, 4484, 4575; MN 2001,
3433, 5213; (MN) 1857, 2072, 2390; (mn)
2862, 5223; MP rec. 946; MR 933; (maj)
2296, 2306, 2319, 2991, 3350–51; MAR
853, 1939, 2804, 3779; (MAT) 2577;
(MEM) 5066; MER 4756; Mic 3123; (Mik)
1986, 2349; (mik) 1964; Mir 4424; (mkb)
4110; (MOT) 1070, 1260, 1369, 2391,
2899, 3069–71, 3158, 3168–69, 3174, 3433,
4111; (mra) 1541–44, 2515, 2578, 2669,
3818, 4757; MAKU 1402; (MARK) 4556;
(mich) 4362, 4410; (Micz) 2355; M. Kin.
5238; Młyn 1516; (młyn) 3505; (Miecz)
3146, 3260
Mach A. 2579
Mach-Sadecka Z. 3949
Machcewicz P. 328–29
Machnik J. 886
Machnik R. 5181; red. 68
Maciąg K. rec. 5168
Maciąg M. rec. 5168
Maciąga M. 1159
Macioszek A. 3434
Mackowiak P. 5095
Madajczyk P. 3072
Madej B. 484
Madej J. tłum. 4240
Madej Małgorzata red. 33
Madej Marian 3243
Madera B. 2036–37
Madurowicz-Urbańska H. red. 1048
Madyda-Legutko R. 887
Mager J. polem. 3592
����
Magoń W. 3997
Maisner-Nieduszyńska J. oprac. 4245
Maj B. posł. 4703
Maj G. 1620
Maj M. 533
Majchrzak M. 3737
Majer J. 2038
Majka D. 187�