pobierz - WODN Zgierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz - WODN Zgierz
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
OFERTA SZKOLENIOWA
2016/2017
Zgierz 2016
Copyright by Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zgierzu
(zespół ds. wizerunku)
-2-
Spis treści
Cennik form doskonalenia .......................................................................................................... 4
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 ....................... 6
KURSY NADAJĄCE SPECJALNE UPRAWNIENIA .......................................................... 10
ROZWÓJ I AWANS ZAWODOWY ...................................................................................... 14
OFERTA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK .................................................... 18
OFERTA DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI.................................................................. 28
OFERTA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ............................................ 50
OFERTA DLA NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW .................................................................... 92
OFERTA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ............................ 128
KONFERENCJE .................................................................................................................... 150
SEMINARIA .......................................................................................................................... 154
KONKURSY .......................................................................................................................... 158
SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH .......................................................................... 162
LEKCJE OTWARTE ............................................................................................................. 172
Oferta kształcenia Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla
Dorosłych w Zgierzu .............................................................................................................. 175
-3-
Cennik form doskonalenia1
Stawki odpłatności za udział w formach doskonalenia:
 kursy kwalifikacyjne od 1000 – 2000 zł od uczestnika
 kursy doskonalące od 20 – 400 zł od uczestnika
 warsztaty metodyczne do 100 zł od uczestnika
 szkolenia rad pedagogicznych od 500 zł
 kompleksowe wspomaganie szkół od 2000 do 2500 zł
Szczegółowa wycena każdej z form doskonalenia (warsztatów
metodycznych,
zamieszczona
kursów
będzie
na
doskonalących,
stronie
konferencji)
internetowej
w Zgierzu.
1
Stawki uzgodniono z organem prowadzącym i obowiązują na terenie całego województwa.
-4-
WODN
Zgierz, 15 sierpnia 2016 r.
Szanowni Państwo,
spotkanie i praca z drugim człowiekiem jest wymianą doświadczeń, szukaniem
nowych, innych dróg rozwiązań kreowaniem rzeczywistości szkolnej
odpowiadającej wymogom współczesnej światowej transformacji. Dla nas, osób
wykonujących zawód nauczyciela, ma to ogromne znaczenie. Jesteśmy bowiem
świadomi tego, że skutki naszych działań odnoszą się do przyszłości.
Za cel wiodący w roku szk. 2016/2017 stawiamy sobie szeroko rozumiane
wspomaganie szkół i placówek, tworzenie tematycznych sieci wsparcia powiatu
kutnowskiego, łęczyckiego i zgierskiego, w odniesieniu do kierunków polskiej,
ale również europejskiej polityki oświatowej.
Będziemy w roku szk. 2016/2017 dążyli do tego, aby Wojewódzki Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu był ambasadorem aktywności edukacyjnej,
artystycznej oraz sportowej dzieci i młodzieży.
Jestem przekonana, że nasze wspólne działania przełożą się na radość
poszukiwania, odkrywania wiedzy i satysfakcję wynikającą z dzielenia się nią.
Życzę Nam Wszystkim w roku szk. 2016/2017 owocnej współpracy w miejscu,
które od lat ma „duszę pedagogiczną”!
Anna Cain
Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
www.get.edu.pl
-5-
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2016/2017
Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U
z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej
państwa w roku szkolnym 2016/2017:
1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród
dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach
i placówkach.
3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez
angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy.
Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:
1) w zakresie kontroli:
a) w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych:
 „Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.”
b) w publicznych technikach i zasadniczych szkołach zawodowych:
 „Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu.”
c) w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych:
 „Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.”
2) w zakresie ewaluacji:
Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):
W szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach
kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego w zakresie wymagań:
 „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
 „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji”.
Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie
wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).
-6-
W roku szkolnym 2016/2017 monitorowanie będzie obejmowało:
 „Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania
kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej
i gimnazjum”.
 „Liczbę uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących
kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu”.
 „Organizację
pracy
świetlicy
w
szkołach
podstawowych
i gimnazjach, w tym specjalnych”.
Rekomendacje Łódzkiego Kuratora Oświaty
rok szkolny 2016/107
Rekomendacje dotyczące planowania nadzoru pedagogicznego na następny rok szkolny
(wynikające z wniosków z ewaluacji):
1. Opracowanie w ramach zadań wojewódzkich doskonalenia nauczycieli propozycji oferty dla
szkół, odzwierciedlającej wykorzystanie zajęć interdyscyplinarnych jako sposobu na
rozwijanie zainteresowań, a także pogłębianie ciekawości świata u dzieci i młodzieży.
2. Szersze upowszechnianie osiągnięć szkół i przedszkoli poprzez propagowanie nowatorskich
rozwiązań lub przykładów dobrej praktyki w zakresie wspomagania rozwoju, edukacji
i terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem.
3. Wspieranie szkół (we współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli) w rozpoznawaniu
i rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych występujących w pracy z dziećmi
i młodzieżą.
4. We współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli opracować propozycje oferty
szkoleniowej w zakresie indywidualizacji nauczania, rozwijania uzdolnień uczniów,
oceniania kształtującego współpracy rady pedagogicznej w obszarze analizowania efektów
podejmowanych działań
-7-
-8-
KURSY NADAJĄCE
SPECJALNE UPRAWNIENIA
Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać.
Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię.
Johann Wolfgang Goethe
-9-
KURSY NADAJĄCE SPECJALNE UPRAWNIENIA
Temat
Kurs pedagogiczny dla kandydatów na instruktorów
praktycznej nauki zawodu
Uwaga: kurs zostanie uruchomiony po zatwierdzeniu programu przez Łódzkiego
Kuratora Oświaty.
Adresat przedstawiciele pracodawców, którzy w zakładach pracy będą pełnić funkcję instruktora
PNZ lub opiekuna praktyk
Treści  elementy psychologii,
 podstawy pedagogiki,
 metodyka praktycznej nauki zawodu,
 praktyka metodyczna
Liczba godzin 80
Termin listopad
2016,
kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Kurs przygotowawczy dla kandydatów na
wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci
i młodzieży (zgodnie z USTAWĄ z dnia 11 września 2015 r. poz. 1629 Art.
92q.1. podpunkt 1)
Adresat osoby, które:
 mają ukończone 18 lat,
 posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
 posiadają warunki zdrowotne pozwalające na pełnienie roli wychowawcy,
 są niekarane,
 posiadają predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 studenci kierunków pedagogicznych,
 zainteresowani nauczyciele, trenerzy, instruktorzy sportu
Treści  kurs nadający kwalifikacje wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Liczba godzin 36
Termin marzec,
kwiecień, maj
2017
Temat
Osoba prowadząca Robert Podgórski
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Kurs kierownika wycieczek szkolnych (zgodnie z USTAWĄ z
dnia 11 września 2015 r. poz. 1629 Art. 92q.1. podpunkt 1)
Adresat osoby, które:
 spełniają warunki, o których mowa w art. 92a ust. 1a ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty,
- 10 -
 ukończyły 18 lat,
 posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
 posiadają co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub
opiekuńczo-wychowawczej
Treści  treści zgodne z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia MEN z dnia 16 stycznia
2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą
spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży
szkolnej,
 uprawnienia kierownika wypoczynku
Liczba godzin 10
Termin kwiecień, maj
2017
Osoba prowadząca Robert Podgórski
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 11 -
- 12 -
ROZWÓJ I AWANS ZAWODOWY
Ludzie wierzą, że aby odnieść sukces trzeba wstawać wcześnie. Otóż
nie - trzeba wstawać w dobrym humorze.
Marcel Achard
- 13 -
ROZWÓJ I AWANS ZAWODOWY
Temat
Awans zawodowy
Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Treści 




planowanie rozwoju zawodowego,
opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego,
sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju,
dokumentowanie rozwoju zawodowego,
prezentacja dorobku zawodowego
Liczba godzin 2
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Termin do uzgodnienia
Temat
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Awans zawodowy
Adresat zainteresowani nauczyciele szkół i przedszkoli
Treści 



prawo oświatowe w pracy nauczyciela i wychowawcy,
jak sporządzić sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
jak dobrze zaprezentować swój dorobek zawodowy podczas rozmowy
kwalifikacyjnej lub egzaminu,
indywidualne konsultacje
Liczba godzin 20
Termin rozpoczęcie
luty 2017
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Awans zawodowy – jak napisać lub modyfikować plan
rozwoju
Adresat zainteresowani nauczyciele szkół i przedszkoli
Treści 
praktyczne wskazówki dotyczące redagowania planu rozwoju
Liczba godzin wg potrzeb
Termin cały rok
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Awans zawodowy – jak napisać sprawozdanie z planu
rozwoju
Adresat zainteresowani nauczyciele szkół i przedszkoli
Treści 
praktyczne wskazówki dotyczące redagowania sprawozdania
- 14 -
Liczba godzin wg potrzeb
Termin cały rok
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej lub
egzaminu
Adresat zainteresowani nauczyciele szkół i przedszkoli
Treści 
praktyczne wskazówki dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu
Liczba godzin wg potrzeb
Termin cały rok
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Awans nauczyciela - nie tylko zawodowy. Jak
zaplanować i zrealizować awans na stopień naukowy
doktora?
Adresat wszyscy pedagodzy zainteresowani rozwojem i awansem naukowym
Treści 



awans naukowy nauczycieli,
obowiązujące procedury awansu na stopień naukowy doktora,
praktyczne aspekty rozwoju naukowego (wybór tematu, promotora,
możliwości pozyskania grantu, wyboru uczelni przeprowadzającej
postępowanie awansowe, warunki formalne oraz organizacja pracy własnej),
przygotowanie do uczestnictwa w cyklicznym seminarium dla nauczycieli
zainteresowanych rozwojem naukowym od semestru letniego 2016/2017
Liczba godzin 3
Termin 27.10.16
15.12.16
16.03.17
Temat
Osoba prowadząca dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik,
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Awans naukowy na stopień doktora
Adresat wszyscy pedagodzy zainteresowani rozwojem i awansem naukowym
Treści 
konsultacja i poradnictwo w zakresie zaplanowania indywidualnej ścieżki
rozwoju naukowego w celu uzyskania stopnia naukowego doktora
Liczba godzin wg potrzeb
Termin do uzgodnienia
Osoba prowadząca dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik,
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 15 -
- 16 -
OFERTA DLA DYREKTORÓW
SZKÓŁ I PLACÓWEK
Celem wielu liderów jest sprawić, by ludzie mieli o nich jak najlepsze
zdanie. Celem wielkiego lidera jest sprawić, by ludzie lepiej myśleli
o sobie.
Carla Northcutt
- 17 -
OFERTA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
Temat
Awans naukowy na stopień doktora
Adresat dyrektorzy
Treści  konsultacja i poradnictwo w zakresie zaplanowania indywidualnej ścieżki
rozwoju naukowego w celu uzyskania stopnia naukowego doktora
Liczba godzin wg potrzeb
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik,
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Jak pozyskać fundusze ze źródeł zewnętrznych na
funkcjonowanie placówki edukacyjnej
Adresat dyrektorzy
Treści  informacje o programach, grantach dedykowanych szkołom,
 możliwości pozyskania środków na sfinansowanie kosztów szkolnych
inwestycji, szkoleń i programów
Liczba godzin 3
Termin listopad 2016,
marzec 2017
Temat
Osoba prowadząca Sebastian Skrobisz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
ERASMUS+ - Informacja o możliwościach programu,
sektorach i akcjach przeznaczonych dla szkół
Adresat dyrektorzy
Treści  informacja o możliwościach skorzystania z programu ERASMUS+,
 kryteria, jakie musi spełniać placówka, aby przystąpić do jednego z trzech
sektorów programu
Liczba godzin 4
Termin październik
2016
Temat
Osoba prowadząca Sebastian Skrobisz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Jak napisać wniosek w programie Erasmus+ - akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej
Adresat dyrektorzy
- 18 -
Treści  wypełnianie wniosku,
 najważniejsze kryteria oceny
Liczba godzin 4
Termin listopad 2016
Temat
Osoba prowadząca Sebastian Skrobisz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Jak napisać wniosek w programie Erasmus+ - akcja 2 –
partnerstwa strategiczne – międzynarodowa współpraca
placówek edukacyjnych
Adresat dyrektorzy
Treści  wypełnianie wniosku,
 najważniejsze kryteria oceny
Liczba godzin 4
Termin styczeń 2017
Temat
Osoba prowadząca Sebastian Skrobisz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Jak napisać wniosek w programie Erasmus+ - akcja 2 –
partnerstwa strategiczne – międzynarodowa współpraca
placówek edukacyjnych
Adresat dyrektorzy
Treści  wypełnianie wniosku,
 najważniejsze kryteria oceny
Liczba godzin 4
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Sebastian Skrobisz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Różnorodność jest wśród nas – edukacja
międzykulturowa i antydyskryminacyjna
Adresat dyrektorzy
Treści  wprowadzenie do problematyki nierówności i dyskryminacji ze względu na
kolor skóry, rasę czy narodowość,
 relacje nauczyciela i szkoły z uczniem uchodźczym
Liczba godzin 8
Osoba prowadząca Sebastian Skrobisz
[email protected]
- 19 -
Termin grudzień 2016
Temat
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sieć współpracy i samokształcenia „Nowoczesny
nauczyciel”
Adresat dyrektorzy
Treści 





nauczyciel przyszłości,
uczeń w procesie edukacji przez całe życie,
edukacja przez zabawę,
wspólne uczenie się,
darmowe zasoby edukacyjne,
nowoczesne technologie w edukacji
Liczba godzin
Termin październik
2016, czerwiec
2017
Temat
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Jak uczyć, żeby nauczyć? – techniki skutecznego
nauczania
Adresat dyrektorzy
Treści  nowatorskie techniki nauczania i narzędzia ułatwiające pracę z dziećmi,
 przyczyny trudności uczniów w procesie edukacyjnym,
 sposoby radzenia sobie z trudnościami przy wykorzystaniu poznanych
narzędzi
Liczba godzin 10
Termin listopad 2016,
kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca Sebastian Skrobisz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sposoby pozyskiwania programów nauczania przez
nauczycieli
Adresat dyrektorzy
Treści 




program nauczania w prawie oświatowym,
elementy programu nauczania,
jak formułować cele edukacyjne,
jak napisać dobry program,
jak modyfikować istniejące programy,
- 20 -
 jak napisać innowację pedagogiczną
Liczba godzin 20
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sukces ucznia sukcesem szkoły
Adresat dyrektorzy
Treści  rozpoznawanie indywidualnych strategii uczenia się,
 dopasowywanie metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych,
 wiedza dotycząca procesów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych
przez uczniów,
 elementy komunikacji interpersonalnej: udzielanie informacji zwrotnej
uczniom i ich rodzicom na temat postępów w nabywaniu umiejętności
i wiadomości,
 realizowanie przez szkołę zadań dotyczących indywidualizacji procesu
edukacji i właściwej organizacji środowiska edukacyjnego
Liczba godzin 30
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Warsztat pracy dydaktycznej współczesnego nauczyciela
Adresat dyrektorzy
Treści 








techniki nauczania oraz metody aktywizujące,
techniki uczenia się i zapamiętywania,
style uczenia się, preferencje polisensoryczne,
teoria inteligencji wielorakich,
sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania
uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność
osobistą za rozwój,
wypracowanie katalogu sposobów motywowania uczniów,
nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników
motywujących w zależności od ucznia, sytuacji, kontekstu edukacyjnego,
doskonalenie przez nauczycieli umiejętności stosowania
aktywizujących metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
Liczba godzin 30
Termin do uzgodnienia
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 21 -
Temat
Nauczyciel i dyrektor jako coach, mentor i przywódca
Adresat dyrektorzy
Treści 



cechy skutecznego przywództwa,
czym jest coaching w nauczaniu
metody i narzędzia coachingu w klasie,
mentoring w klasie oraz wśród członków rady pedagogicznej
Liczba godzin 20
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Metody i techniki wspomagające diagnozę szkoły
Adresat dyrektorzy
Treści  przegląd narzędzi wspomagających diagnozę
 refleksja – w jakich sytuacjach stosować konkretne narzędzia
Liczba godzin 10
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Kształcenie zawodowe
Adresat dyrektorzy
Treści 




monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie,
tworzenie programu kształcenia w zawodzie,
modyfikacja programu kształcenia w zawodzie,
tworzenie testów pisemnych i testów praktycznych,
kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych
Liczba godzin 2
Termin dyrektorzy
i nauczyciele
szkół
kształcących
w zawodach
Temat
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek
oświatowych
Adresat dyrektorzy
- 22 -
Treści  zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli,
 diagnozowanie potrzeb szkoły lub placówki,
 ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły
lub placówki,
 zaplanowanie form wspomagania i ich realizacja,
 ocena efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form
wspomagania
Liczba godzin 40
Termin wrzesień 2016,
czerwiec 2017
Temat
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Nowoczesny proces kształcenia w szkole zawodowej
Adresat dyrektorzy
Treści  rola nauczyciela w procesie kształcenia zawodowego,
 organizacja procesu uczenia się,
 metody stymulujące aktywność uczących się
Liczba godzin 15
Termin marzec 2017
Temat
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Badanie osiągnięć uczniów szkoły zawodowej
Adresat dyrektorzy
Treści 



diagnozowanie umiejętności,
ocenianie kształtujące,
konstruowanie testów pisemnych i testów praktycznych,
analiza ilościowa i jakościowa wyników testu
Liczba godzin 15
Termin październik,
listopad 2016
Temat
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
„Przedsiębiorczość – wyobraźnia – wspólnota”, czyli jak
i po co przybliżać nastolatkom ideę ekonomii społecznej
Adresat dyrektorzy
Treści  przybliżenie uczestnikom idei ekonomii społecznej i ukazanie jej jako
atrakcyjnej alternatywy zatrudnienia bądź innych działań na rzecz wspólnoty,
 obszary przedsiębiorczości społecznej oraz atrakcyjne i poruszające
wyobraźnię młodego przedsiębiorcy przykłady działań spółdzielczych
- 23 -
Liczba godzin 3
Termin 6.10.2016,
9.03.2016
10.05.2016
Temat
Osoba prowadząca dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik,
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Rozwój zawodowy i planowanie ścieżki kariery
z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Adresat dyrektorzy
Treści  przybliżenie uczestnikom specyfiki rozwoju zawodowego i procesu szkolnego
doradztwa zawodowego dla uczniów ze SPE,
 propozycja zajęć rozwojowych oraz narzędzi planowania ścieżki rozwoju
indywidualnego
Liczba godzin 3
Termin 8.12.2016
6.04.2016
Temat
Osoba prowadząca dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik,
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sztuka komunikacji – w domu i w pracy…
Adresat dyrektorzy
Treści  trening podstawowych i zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych
w zakresie:
o radzenia sobie z uczuciami,
o poszukiwania wspólnych rozwiązań,
o trening asertywności
Liczba godzin 8
Termin maj 2017
przyjmowanie
zgłoszeń do:
05.05.17
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Idealne spotkania z rodzicami, czyli jakie?
Adresat dyrektorzy
Treści  diagnoza potrzeb nauczycieli i rodziców w zakresie spotkań w szkole,
 możliwości wykorzystania przestrzeni fizycznej do organizacji efektywnych
spotkań z rodzicami w szkole,
 trening podstawowych umiejętności z zakresu efektywności interpersonalnej
- 24 -
Liczba godzin 4
Termin wrzesień 2016
przyjmowanie
zgłoszeń do:
15.09.16
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Mobbing- charakterystyka zjawiska, przyczyny,
zapobieganie
Adresat dyrektorzy
Treści  objawy mobbingu,
 przyczyny mobbingu,
 obowiązki pracodawcy wobec ofiar mobbingu,
 odpowiedzialność karna sprawcy
Liczba godzin 3
Termin do uzgodnienia
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 25 -
- 26 -
OFERTA DLA NAUCZYCIELI
PRZEDSZKOLI
Bądź sobą - szukaj własnej drogi, poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci
poznawać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim
dzieciom poczniesz wykreślać zakres praw i obowiązków. Ze wszystkich
sam
jesteś
dzieckiem,
które
musisz
poznać,
wychować
i wykształcić przede wszystkim.
Janusz Korczak
- 27 -
OFERTA DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI
Temat
Identyfikacja i rozwój zdolności twórczych uczniów
Adresat nauczyciele przedszkoli, nauczyciele prowadzący terapię zajęciową i socjoterapię,
pedagodzy i psycholodzy szkolni
Treści  identyfikacja zdolności twórczych,
 charakterystyka rodzajów twórczości,
 omówienie narzędzi służących identyfikacji i ocenie kreatywnego myślenia,
 poznanie ćwiczeń i strategii usprawniających twórcze działania,
 charakterystyka zasad rozwoju kreatywności
Liczba godzin 12
Termin listopad 2016
przyjmowanie
zgłoszeń do:
10.11.16
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Co bardziej szkodzi piękności- złość czy brak złości? –
Trening Umiejętności Społecznych i Kontroli Złości
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści  charakterystyka rozwoju emocjonalnego ze szczególnym uwzględnieniem
złości/ agresji,
 omówienie powszechnych strategii radzenia sobie z pozytywnymi
i negatywnymi stanami emocjonalnymi,
 trening konstruktywnego sobie ze złością
Liczba godzin 12
Termin styczeń 2017
przyjmowanie
zgłoszeń do:
10.01.17
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sztuka komunikacji – w domu i w pracy…
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści  trening podstawowych i zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych
w zakresie:
o radzenia sobie z uczuciami,
o poszukiwania wspólnych rozwiązań,
o trening asertywności
- 28 -
Liczba godzin 8
Termin maj 2017
przyjmowanie
zgłoszeń do:
05.05.17
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Techniki szybkiego zapamiętywania
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści  techniki wspomagające zapamiętywanie
Liczba godzin 4
Termin wrzesień 2016
przyjmowanie
zgłoszeń do:
15.09.16
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Kiedy potrzebna jest wizyta u logopedy?
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści  właściwości rozwojowe dotyczące mowy dziecka w wieku przedszkolnym,
 objawy, które można przemilczeć i objawy, na które należy bezwzględnie
zareagować
Liczba godzin 3
Termin styczeń 2017
przyjmowanie
zgłoszeń do:
10.01.17
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Idealne spotkania z rodzicami, czyli jakie?
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści  diagnoza potrzeb nauczycieli i rodziców w zakresie spotkań w szkole,
 możliwości wykorzystania przestrzeni fizycznej do organizacji efektywnych
spotkań z rodzicami w szkole,
 trening podstawowych umiejętności z zakresu efektywności interpersonalnej
- 29 -
Liczba godzin 4
Termin wrzesień 2016
przyjmowanie
zgłoszeń do:
15.09.16
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sposoby na trudne zachowania – behawioralne pomysły
na trudne i nielubiane zachowania dzieci
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści  identyfikacja zachowań trudnych,
 behawioralne zasady wzmacniania zachowań pożądanych i eliminowania
zachowań niepożądanych,
 strategie radzenia sobie z niepożądanymi zachowaniami dzieci,
 rozwiązywanie problemów metodą opartą na współpracy
Liczba godzin 15
Termin październik
2016
przyjmowanie
zgłoszeń do:
01.10.16
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Zabawa i bajka w terapii pedagogicznej
Adresat nauczyciele przedszkoli, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele prowadzący
terapię pedagogiczna i socjoterapię
Treści  poznanie roli wyobraźni w terapii pedagogicznej,
 poznanie technik wykorzystujących dziecięcą fantazję i literaturę do
prowadzenia terapii pedagogicznej,
 wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela terapii pedagogicznej
Liczba godzin 16
Termin grudzień 2016
przyjmowanie
zgłoszeń do:
01.12.16
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 30 -
Temat
Mobbing- charakterystyka zjawiska, przyczyny,
zapobieganie
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści  objawy mobbingu,
 przyczyny mobbingu,
 obowiązki pracodawcy wobec ofiar mobbingu,
 odpowiedzialność karna sprawcy
Liczba godzin 3
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
„Easy reading” – tekst łatwy w czytaniu i komunikacja
alternatywna w edukacji włączającej uczniów ze SPE
Adresat nauczyciele przedszkoli, pedagodzy, psycholodzy
Treści  charakterystyka tekstu łatwego w czytaniu oraz oceny potrzeb i możliwości
wykorzystania alternatywnych i wspomagających środków komunikacyjnych
w pracy z uczniami ze SPE (z uszkodzonym słuchem, wzrokiem, mutyzmem
wybiórczym, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem
Aspergera)
Liczba godzin 3
Termin 13.10.16
01.12.16
06.04.17
Temat
Osoba prowadząca dr hab. Dorota PodgórskaJachnik, [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
„Wybuchowe dzieci” – jak radzić sobie z trudnymi
emocjami u dzieci
Adresat nauczyciele przedszkoli, terapeuci, opiekunowie dzieci ze SPE
Treści  radzenie sobie w sytuacjach braku kontroli emocjonalnej u dzieci (metoda
R. Greene)
Liczba godzin 3
Termin 03.11.16
12.01.17
27.04.17
Osoba prowadząca dr hab. Dorota PodgórskaJachnik, [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 31 -
Temat
Trudni rodzice… Jak radzić sobie w komunikacji
z rodzicami uczniów
Adresat nauczyciele przedszkoli, pedagodzy, psycholodzy
Treści  przyczyny trudności w relacjach z rodzicami wynikające z zaburzeń
komunikacji interpersonalnej i sposoby radzenia sobie z nimi,
 ćwiczenia w formułowaniu komunikatów zwiększających kontrolę sytuacyjną
Liczba godzin 3
Termin 29.09.16
02.02.17
11.05.17
Temat
Osoba prowadząca dr hab. Dorota PodgórskaJachnik, [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Praca z dzieckiem ze SPE
Adresat nauczyciele przedszkoli, rodzice i opiekunowie dzieci ze SPE
Treści  konsultacja w zakresie problemów rozwojowych, dydaktycznych
i wychowawczych dotyczących dzieci ze SPE; możliwość obserwacji dziecka
w czasie zajęć, udział w spotkaniu z rodzicami itp.
Liczba godzin wg potrzeb
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca dr hab. Dorota PodgórskaJachnik, [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu lub
w placówce (do ustalenia)
Jak cię widzą, tak cię piszą - sekrety autoprezentacji
i wystąpień publicznych również w kontekście pracy
nauczyciela
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści 


najważniejsze założenia skutecznej autoprezentacji,
wskazówki dotyczące głosu, postawy ciała, mimiki, gestykulacji, stylu
wypowiedzi,
obszary zachowań asertywnych, niezbędne w skutecznym komunikowaniu
się z rozmówcami
Liczba godzin 3
Termin luty 2017
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 32 -
Temat
Skazany na sukces, czyli o kompetencjach miękkich
w pracy nauczyciela
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści 


definicyjne ujęcie kompetencji miękkich i ich wpływu na sukcesy odnoszone
w życiu osobistym i zawodowym,
sposoby rozwijania kompetencji miękkich,
ćwiczenia rozwijające kompetencje miękkie
Liczba godzin 6
Termin kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Jestem asertywny - trening asertywności dla nauczycieli
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści  obszary zachowań asertywnych, niezbędnych w skutecznym komunikowaniu
się z rozmówcami,
 prawa asertywności wg H. Fensterheima,
 trening asertywności
Liczba godzin 6
Termin maj 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Trening kreatywności
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści  myślenie dywergencyjne/ myślenie konwergerncyjne,
 procesy twórcze: EKSPLORACJE, KOMBINACJE, TRANSFORMACJE,
 ćwiczeniach na płynność, giętkość i oryginalność myślenia
Liczba godzin 6
Termin czerwiec 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Folkowe inspiracje
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści  zabawy muzyczne, taneczno-ruchowe, pląsy, zabawy na powitanie i
pożegnanie,
 tańce integracyjne oparte na figurach i motywach tańców regionalnych
 działania plastyczne inspirowane kulturą ludową (indywidualne i grupowe),
 wykorzystanie tradycyjnej muzyki ludowej do pracy w grupach,
 zabawy rytmiczne rozwijające motorykę dużą,
 ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania,
- 33 -
 materiały Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
Liczba godzin 3
Termin trzeci
poniedziałek
września 2016
trzeci
poniedziałek
października
2016
Temat
Osoba prowadząca Anna Cain
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Grafomotoryka poza granicami – inspiracje plastyczne,
czyli jak zachęcić dzieci do podejmowania aktywności
artystycznej z jednoczesną terapią motoryki małej
(ciekawe zabawy matematyczne)
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści  ćwiczenia manualne przygotowujące do pisania,
 techniki plastyczne usprawniające terapię ręki, inspirowane zabawami
muzycznymi,
 ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania,
 ćwiczenia w tworzeniu prac graficznych z uwzględnieniem kreślenia owali
i prostych w różnych kierunkach,
 praca z instrukcją na bazie pedagogiki planu daltońskiego
Liczba godzin 3
Termin trzeci
poniedziałek
listopada 2016
Temat
Osoba prowadząca Anna Cain
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Zabawa z wełną – pobudzanie i rozwijanie wyobraźni
poprzez wykorzystanie wełny jako podstawowego
surowca
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści  zabawy z muzyką poważną – działania na bazie motoryki dużej.
 wykorzystanie Rytmiki Vivy w pracy z wełną,
 przygotowanie do kształtnego pisania poprzez zestaw ćwiczeń z motoryki
małej,
 tworzenie różnorodnych prac plastycznych w oparciu o rytmiczne wiersze,
 zabawy rytmiczne na bazie motoryki dużej,
 ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania,
 twórcze działania z wełną ułatwiające pracę z dziećmi z nadpobudliwością
psychoruchową.
 tańce integracyjne i zabawy w kręgu,
- 34 -
 tworzenie dużych obrazów, prac indywidualnych oraz „majsterek"
Liczba godzin 3
Termin trzeci
poniedziałek
stycznia i
lutego 2017
Temat
Osoba prowadząca Anna Cain
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Poczytaj mi mamo! Propozycje ciekawych lektur dla
dzieci
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści  przykłady współczesnej literatury dla dzieci,
 wymiana doświadczeń związanych z ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi
praktykowanymi podczas zajęć z dziećmi
Liczba godzin 6
Termin wrzesień 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Język obcy w wychowaniu przedszkolnym – warsztaty
metodyczne
Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego
Treści  metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu
Liczba godzin 6
Termin wrzesień 2016
marzec 2017
Temat
Osoba prowadząca Ewa Wiszniewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Język niemiecki po niemiecku – na drodze do
jednojęzyczności
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści  zagadnienie używania języka niemieckiego jako jedynego języka na lekcji
Liczba godzin 4
Termin wrzesień 2016
Osoba prowadząca kierownik: Ewa Wiszniewska
[email protected]
prowadzący: Adam Grodek
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 35 -
Temat
Kultura żywego słowa dla każdego – warsztaty z zakresu
poprawnej wymowy
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści  zasady poprawnej wymowy
 ćwiczenia doskonalące poprawną artykulację,
 korekta błędów wymowy wynikających z hiperpoprawności lub braku dbałości
o wymowę,
 teksty do ćwiczeń artykulacyjnych
Liczba godzin 5
Termin październik
2016
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień
[email protected],
dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Jak się skutecznie komunikować? (warsztaty
z komunikacji interpersonalnej)
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści  najważniejsze założenia skutecznej komunikacji,
 podstawowe zasady komunikowania się werbalnego,
 reguły zachowań społecznych i techniki aktywnego słuchania,
 specyfika komunikacji pozawerbalnej,
 praktyczne ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej
Liczba godzin 6
Termin październik
2016
listopad 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Warto czytać!
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści  wyniki badań dotyczących stanu czytelnictwa,
 czytanie jako twórcza forma spędzania czasu wolnego,
 sposoby promowania czytelnictwa wśród uczniów,
 zbawienny wpływ czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny człowieka,
 polskie i światowe kampanie promujące czytanie
Liczba godzin 2
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
- 36 -
Termin październik,
listopad 2016
kwiecień 2017
Temat
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Chór nauczycielski (5 etapów)
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści  rozwój zdolności wokalnych – ćwiczenia prawidłowego oddechu, swobodnego
wydobycia dźwięku, pełnego brzmienia głosu i właściwej artykulacji,
 integracja środowiska nauczycielskiego, dzielenie się doświadczeniem
i nawiązywanie nowych kontaktów,
 twórcze doskonalenie poprzez artystyczne opracowanie pieśni i piosenek
z uwzględnieniem tempa, dynamiki, środków artykulacyjnych, tekstu
Liczba godzin 2 godz. w
tygodniu
Termin każdy piątek
17.00- 19.00
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Wyraź siebie przez muzykę – zabawy integracyjne
z wykorzystaniem instrumentów muzycznych i głosu
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści
 zabawy umożliwiające świadomą, kreatywną, pobudzającą do twórczych
rozwiązań pracę z dziećmi,
 zabawy ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia, poznanie
imion, powierzchownych cech dzieci z wykorzystaniem instrumentów i głosu
Liczba godzin 5
Termin wrzesień 2016
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sieć wsparcia dla nauczycieli – uczymy się od siebie
nawzajem –„Daj, weź i podziel się z innymi!”
Adresat nauczyciele przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej
Treści
 wymiana doświadczeń uczestników,
 analiza przykładów dobrych praktyk,
 poszerzenie kompetencji uczestników,
 tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących
w sieci,
 nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół
Liczba godzin wg potrzeb
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
- 37 -
Termin październik
2016
Temat
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Piosenka w ruchu i w zabawie
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści  rozwijanie umiejętności wykorzystania różnorodnych środków artystycznych
w inscenizacji przestrzenno-ruchowej piosenki,
 zabawy łączące dźwięk, gest, ruch i słowo – działania w oparciu o wybraną
piosenkę,
 wykorzystanie instrumentów perkusyjnych na zajęciach z dziećmi
Liczba godzin 4
Termin listopad 2016
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Wpływ muzyki na rozwój dziecka w teorii i w praktyce
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści
 wykorzystanie muzyki i aktywności muzycznej dziecka dla celów
wychowawczych,
 umiejętność rozbudzania u dzieci wyobraźni i wrażliwości w ogólnym
i muzycznym znaczeniu,
 wykorzystanie muzyki, słowa oraz ruchu w zabawach wspomagających rozwój
ogólnych zdolności dziecka
Liczba godzin 4
Termin grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Sebastian Skrobisz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Muzyka klasyczna – jak wykorzystać ją na zajęciach
z dziećmi
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści
 rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania muzyki,
 poznanie literatury muzycznej,
 analiza słuchanych utworów,
 próba odtworzenia utworów na prostych instrumentach szkolnych,
 elementy muzykoterapii
Liczba godzin 4
Termin styczeń 2017
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 38 -
Temat
Rozśpiewany nauczyciel przedszkola
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści  kształcenie umiejętności wokalnych poprzez ćwiczenia oddechowe,
artykulacyjne i fonacyjne,
 zapoznanie z repertuarem piosenek dziecięcych,
 rozwój słuchu harmonicznego i umiejętności śpiewu wielogłosowego
w kanonie,
 praca z piosenką z uwzględnieniem poprawnego oddechu, tempa, dynamiki,
barwy głosu, intonacji i artykulacji
Liczba godzin 3
Termin luty 2017
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Bądź twórczy – śmieciowa orkiestra, czyli tworzymy coś
z niczego – wykorzystanie surowców wtórnych na
zajęciach artystycznych
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści
 refleksja nad relacją formy, tworzywa i funkcji instrumentu,
 rozwój kreatywności poprzez wykorzystanie surowców wtórnych do budowy
instrumentów,
 tworzenie akompaniamentu do wybranych piosenek,
 improwizowanie rytmów, melodii do wybranych tekstów literackich,
 umiejętność gry na zbudowanych instrumentach,
Liczba godzin 4
Termin marzec 2017
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Cezary Marasinski
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Trening twórczości na zajęciach z dziećmi
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści
 rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego,
 kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
rozwijanie ekspresji literackiej, plastycznej, muzycznej,
 rozpoznawanie własnych predyspozycji i możliwości twórczych
Liczba godzin 4
Termin kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Dyrygowanie chórem dziecięcym, czyli wszystko
w twoich rękach
- 39 -
Adresat nauczyciele muzyki i chóru, nauczyciele przedszkoli
Treści  zapoznanie z podstawowymi metodami pracy w zespole dziecięcym,
 praca nad zbiorową emisją głosu właściwą dla brzmienia chóru dziecięcego,
 wprowadzenie podstawowych zasad techniki dyrygowania w celu
przygotowania nauczyciela do pracy z zespołem,
 zapoznanie z zasadami doboru repertuaru w chórach szkolnych,
 zapoznanie z zasadami organizacji pracy w chórze, począwszy od prób
wprowadzających do generalnych, jak również występów
Liczba godzin 5
Termin kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Mówię wyraźnie – zabawy muzyczne i artykulacyjne
rozwijające mowę dzieci i ich pewność siebie
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści
 zabawy i ćwiczenia artykulacyjne poprawiające wyrazistość mowy dzieci,
 rozwijanie wyobraźni, ekspresji i zdolności improwizacji w celu swobodnego
wydobycia głosu,
 śpiewanie ćwiczeń emisyjnych opartych na elementach
dźwiękonaśladowczych i prostych melodiach,
 recytowanie tekstów i śpiewanie piosenek,
 techniki relaksu i odblokowania napięć
Liczba godzin 5
Termin maj 2017
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Muzykoterapia w walce z agresją i stresem
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści
 schemat OZURA (Odreagowanie, Zrytmizowanie, Uwrażliwienie, Relaksacja,
Aktywizacja),
 działania łączące muzykę z ruchem, słowem, gestem, tańcem, rysowaniem,
pisaniem i dotykiem,
 aktywne muzykowanie poprzez ruch, śpiew i grę na instrumentach,
 słuchanie muzyki kształtującej wrażliwość, wyobraźnię i twórcze myślenie,
 zabawy oparte na swobodnej improwizacji
Liczba godzin 5
Termin czerwiec 2017
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Zaprezentować się inaczej
Adresat nauczyciele przedszkoli
- 40 -
Treści  nauka tworzenia prezentacji multimedialnych w środowisku PREZI
Liczba godzin 4
Termin wrzesień,
grudzień 2016,
luty, czerwiec
2017
Temat
Osoba prowadząca dr Cezary Marasiński
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Internetowa platforma w pracy sieci
Adresat nauczyciele przedszkoli chętni do udziału w sieci współpracy i samokształcenia
w zakresie edukacji ekologicznej i przyrodniczej
Treści  zapoznanie z użytkowaniem platformy internetowej na użytek sieci
współpracy i samokształcenia
Liczba godzin 4
Termin wrzesień 2016
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Planowanie pracy sieci
Adresat nauczyciele przedszkoli chętni do udziału w sieci współpracy i samokształcenia
w zakresie edukacji ekologicznej i przyrodniczej
Treści  ustalenie zadań i planu pracy sieci współpracy i samokształcenia
Liczba godzin 4
Termin wrzesień 2016
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu (lub do
uzgodnienia)
PET i aluminiowa puszka czy pomoc dydaktyczna?
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści  warsztat prezentujący niektóre możliwości wykorzystania surowców wtórnych
podczas lekcji w edukacji przyrodniczej
Liczba godzin 4
Termin listopad 2016,
maj 2017
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Nauka matematyki poprzez zabawę
- 41 -
Adresat nauczyciele przedszkola
Treści 


rodzaje gier dydaktycznych rozwijających myślenie matematyczne,
gry dydaktyczne a zalecane warunki realizacji podstawy programowej,
zastosowanie dostępnych gier planszowych w rozwijaniu myślenia
matematycznego dzieci
Liczba godzin 10
Termin
Temat
styczeń 2017
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
MS Office dla ambitnych – WORD i Power Point
w zastosowaniach szkolnych
Adresat nauczyciele przedszkola
Treści 

praca z szablonami, przypisy, spis treści dokumentu, autonumeracja zdjęć
i tabel, style, ochrona dokumentów,
tworzenie albumów fotograficznych, wstawianie hiperłączy, przyciski akcji,
animacja niestandardowa, makra, wstawianie multimediów
Liczba godzin 8
Termin grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Wykorzystanie programów graficznych
w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych
nauczyciela
Adresat nauczyciele przedszkola
Treści 




wykonanie samodzielne zdjęć,
wgrywanie zdjęć z Internetu,
kadrowanie zdjęć, praca na warstwach, maski, scalanie warstw,
obróbka grafiki w programie Corel Paint Shop Pro,
ramki; zapisywanie zdjęć w różnych formatach (łącznie z przezroczystością)
Liczba godzin 8
Termin styczeń 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Poznaję swój komputer – ABC obsługi komputera
Adresat nauczyciele przedszkola
Treści 


przygotowanie komputera do pracy (ustawienia),
tworzenie plików i folderów,
podstawy pakietu OFFICE (Word, Power Point, Excel),
- 42 -

przygotowywanie dokumentów, dyplomów, prostej prezentacji i robienie
zestawień z obliczeniami.
Liczba godzin 8
Termin listopad 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Przedszkole w obiektywie, czyli tworzymy fotokronikę
przedszkola
Adresat nauczyciele przedszkola, rodzice
Treści 



obsługa sprzętu foto,
zalecane ustawienia,
zasady dobrej fotografii,
obróbka zdjęć w Corel Paint Shop Pro
Liczba godzin 8
Termin kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Fotografuj.pl - warsztaty fotograficzne
Adresat nauczyciele przedszkola
Treści 

pierwszy dzień – zdjęcia w terenie: architektura, zdjęcia portretowe, pejzaż,
zdjęcia makro,
drugi dzień – obróbka i prezentacja zdjęć (Corel Paint Shop Pro)
Liczba godzin 8
Termin październik
2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Praca w chmurze – sieci współpracy i samokształcenia
Adresat nauczyciele przedszkola chcący należeć do sieci współpracy
Treści 

poznanie techniki pracy w chmurze,
zasady pracy w sieci współpracy i samokształcenia
Liczba godzin 4
Termin wrzesień 2016
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 43 -
Temat
Zadanie wytwórcze – frajda czy przykry obowiązek?
Zadania wytwórcze z tektury – pojemnik na drobne
przedmioty
Adresat nauczyciele przedszkola
Treści 





planowanie pracy,
elementy materiałoznawstwa,
technologia produkcji,
wykonanie samodzielne pracy,
zdobienie prac różnymi technikami,
BHP na zajęciach
Liczba godzin 8
Termin październik
2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Zadanie wytwórcze – frajda czy przykry obowiązek?
Zadania wytwórcze z filcu - ozdoby
Adresat nauczyciele przedszkola
Treści 





planowanie pracy,
elementy materiałoznawstwa,
technologia produkcji,
wykonanie samodzielne pracy,
zdobienie prac różnymi technikami,
BHP na zajęciach
Liczba godzin 8
Termin marzec 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Warsztaty rękodzieła - decoupage, ozdabianie
przedmiotów drewnianych
Adresat nauczyciele przedszkola
Treści 





przygotowanie przedmiotu zdobionego,
podstawy techniki decoupage,
samodzielne zdobienie,
przedmiotu wybranym wzorem,
lakierowanie powierzchni,
transfer napisów
Liczba godzin 4
Termin ferie zimowe
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 44 -
Temat
Karty świąteczne – wykorzystanie techniki quillingu,
ozdobnych elementów i brokatu do wykonania karty
bożonarodzeniowej
Adresat nauczyciele przedszkola
Treści 



wprowadzenie do techniki,
narzędzia i przykładowe prace,
podstawy quillingu,
samodzielne wykonywanie kartki okolicznościowej,
Liczba godzin 4
Termin grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Mała motoryka kluczem do efektywności umysłowej
Adresat nauczyciele przedszkola
Treści  metodyka ćwiczeń o charakterze koordynacyjnym z wykorzystaniem
woreczków i taśm
 ćwiczenia pobudzające organizm i jego funkcje wegetatywne
Liczba godzin 3
Termin październik
2016, luty 2017
Temat
Osoba prowadząca Sebastian Skrobisz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Wykorzystanie zagadek, łamigłówek, gier na zajęciach
Adresat nauczyciele przedszkola
Treści  wyszukiwanie zagadek, łamigłówek, gier w zależności od tematyki, poziomu
trudności,
 dobór zagadek, łamigłówek, gier do celów,
 kształtowanie kompetencji kluczowych,
Liczba godzin 5
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Termin kwiecień 2017
Temat
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Edukacja przez zabawę
Adresat nauczyciele przedszkola
Treści  nauka przez działanie,
 cyfrowe opowieści,
 tworzenie gier terenowych i questów,
- 45 -
 wykorzystanie nowoczesnych technologii,
Liczba godzin 15
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
2017
Termin lipiec
wakacje
Temat
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Każdy umie rysować!
Adresat nauczyciele przedszkola
Treści
 narzędzia myślenia wizualnego,
 proces myślenia wizualnego,
 modele myślenia wizualnego,
 myślenie wizualne w praktyce,
Liczba godzin 25
Termin styczeń 2017
(ferie zimowe)
Temat
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sieć współpracy i samokształcenia „Nowoczesny
nauczyciel”
Adresat nauczyciele przedszkola
Treści 





nauczyciel przyszłości,
uczeń w procesie edukacji przez całe życie,
edukacja przez zabawę,
wspólne uczenie się,
darmowe zasoby edukacyjne,
nowoczesne technologie w edukacji
Liczba godzin
Termin październik
2016, czerwiec
2017
Temat
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sposoby pozyskiwania programów nauczania przez
nauczycieli
Adresat nauczyciele przedszkola
Treści 




program nauczania w prawie oświatowym,
elementy programu nauczania,
jak formułować cele edukacyjne,
jak napisać dobry program,
jak modyfikować istniejące programy,
- 46 -
 jak napisać innowację pedagogiczną
Liczba godzin 20
Termin
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Warsztat pracy dydaktycznej współczesnego nauczyciela
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 




techniki nauczania oraz metody aktywizujące,
techniki uczenia się i zapamiętywania,
style uczenia się, preferencje polisensoryczne,
teoria inteligencji wielorakich,
sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania
dzieci do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność
osobistą za rozwój,
 wypracowanie katalogu sposobów motywowania dzieci,
 nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników
motywujących w zależności od dziecka, sytuacji, kontekstu edukacyjnego,
 doskonalenie przez nauczycieli umiejętności stosowania aktywizujących
metod pracy na zajęciach edukacyjnych w przedszkolu
Liczba godzin 30
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Kurs przygotowujący do nauczania języka angielskiego
w przedszkolach- poziom podstawowy
(Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego)
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści docelowy poziom znajomości języka, określony jako poziom B2, to poziom,
który umożliwi uczestnikom kursu przystąpienie do zewnętrznego egzaminu
FCE i uzyskanie świadectwa znajomości języka angielskiego, niezbędnego do
nauczania tego języka w przedszkolu i klasach 1-3, zgodnie z obowiązującymi
przepisami MEN
Liczba godzin 480
Koszt 2400 zł
Termin październik
2016
Temat
Osoba prowadząca Robert Podgórski
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Kurs przygotowujący do nauczania języka angielskiego
w przedszkolach- poziom średniozaawansowany
(Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego)
- 47 -
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści Docelowy poziom znajomości języka, określony jako poziom B2, to poziom,
który umożliwi uczestnikom kursu przystąpienie do zewnętrznego egzaminu
FCE i uzyskanie świadectwa znajomości języka angielskiego, niezbędnego do
nauczania tego języka w przedszkolu i klasach 1-3, zgodnie z obowiązującymi
przepisami MEN
Liczba godzin 240
Koszt 1200 zł
Termin październik
2016
Temat
Osoba prowadząca Robert Podgórski
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Kurs przygotowujący do nauczania języka niemieckiego
w przedszkolach- poziom podstawowy
(Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego)
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści
Docelowy poziom znajomości języka, określony jako poziom B2, umożliwi
uczestnikom kursu przystąpienie do zewnętrznego egzaminu Goethe - Zertifikat
B2 i uzyskanie świadectwa znajomości języka niemieckiego, niezbędnego do
nauczania tego języka w przedszkolu i klasach 1-3, zgodnie z obowiązującymi
przepisami MEN.
Liczba godzin 480
Koszt 2400 zł
Termin październik
2016
Temat
Osoba prowadząca Robert Podgórski
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Kurs przygotowujący do nauczania języka niemieckiego
w przedszkolach- poziom średniozaawansowany
(Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego)
Adresat nauczyciele przedszkoli
Treści
Docelowy poziom znajomości języka, określony jako poziom B2, umożliwi
uczestnikom kursu przystąpienie do zewnętrznego egzaminu Goethe - Zertifikat
B2 i uzyskanie świadectwa znajomości języka niemieckiego, niezbędnego do
nauczania tego języka w przedszkolu i klasach 1-3, zgodnie z obowiązującymi
przepisami MEN.
Liczba godzin 240
Koszt 1200 zł
Termin październik
2016
Osoba prowadząca Robert Podgórski
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 48 -
OFERTA DLA NAUCZYCIELI
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Nie ma ważniejszego zadania, jak być miłym i pełnym uroku. Krzewić radość, promieniować szczęściem, rozlewać jasność na ciemnych
drogach życia... Czyż nie jest to największa przysługa dla innych?
Victor Marie Hugo
- 49 -
OFERTA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Temat
Rozwijanie wyobraźni geometrycznej dziecka
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Treści 


rodzaje gier dydaktycznych rozwijających wyobraźnię geometryczną na
płaszczyźnie i w przestrzeni,
przykłady zabaw klockami,
tworzenie przez dzieci gier rozwijających wyobraźnię geometryczną
Liczba godzin 10
Termin listopad 2016
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Nauka matematyki poprzez zabawę
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VI
Treści 


rodzaje gier dydaktycznych rozwijających myślenie matematyczne,
gry dydaktyczne a zalecane warunki realizacji podstawy programowej,
zastosowanie dostępnych gier planszowych w rozwijaniu myślenia
matematycznego uczniów
Liczba godzin 10
Termin styczeń 2017
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Jak poprawić jakość nauczania edukacji matematycznej
– analiza sprawdzianów kompetencji trzecioklasistów
(OPERON, K3)
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Treści 



wyniki sprawdzianów kompetencji trzecioklasistów
analiza mocnych i słabych stron szkoły,
badania IBE dotyczące nauczania matematyki,
rekomendacje dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji
matematycznej
Liczba godzin 5
Termin wrzesień
2016
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Strategie rozwiązywania zadań tekstowych
- 50 -
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VI
Treści 


rodzaje zadań tekstowych,
strategie rozwiązywania zadań tekstowych,
motywowanie uczniów do rozwiązywania zadań tekstowych
Liczba godzin 10
Termin luty 2017
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Kangur matematyczny i Kangurek – czy tylko dla
uczniów uzdolnionych matematycznie?
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VI
Treści 

analiza zadań z kilku edycji konkursu Kangur Matematyczny,
strategie rozwiązywania zadań zamkniętych
Liczba godzin 5
Termin styczeń 2017
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Gry logiczne w edukacji matematycznej
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VI
Treści 


rodzaje gier logicznych,
gry logiczne a podstawa programowa,
strategie rozwiązywania gier logicznych
Liczba godzin 10
Termin marzec 2017
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Koła matematyczne dla uczniów I etapu edukacyjnego
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Treści 



planowanie pracy koła matematycznego,
planowanie diagnozy dzieci i ewaluacji postępu w myśleniu matematycznym,
metody i techniki pracy z dziećmi uzdolnionymi matematycznie,
oferta WODN w Zgierzu wspomagająca nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie
Liczba godzin 5
Termin wrzesień
2016
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 51 -
Temat
Identyfikacja i rozwój zdolności twórczych uczniów
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VI, nauczyciele prowadzący
terapię zajęciową i socjoterapię, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Treści  identyfikacja zdolności twórczych,
 charakterystyka rodzajów twórczości,
 omówienie narzędzi służących identyfikacji i ocenie kreatywnego myślenia,
 poznanie ćwiczeń i strategii usprawniających twórcze działania,
 charakterystyka zasad rozwoju kreatywności
Liczba godzin 12
Termin listopad 2016
przyjmowanie
zgłoszeń do:
10.11.16
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Co bardziej szkodzi piękności- złość czy brak złości? –
Trening Umiejętności Społecznych i Kontroli Złości
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VI, pedagodzy i psycholodzy
szkolni
Treści  charakterystyka rozwoju emocjonalnego ze szczególnym uwzględnieniem
złości/ agresji,
 omówienie powszechnych strategii radzenia sobie z pozytywnymi
i negatywnymi stanami emocjonalnymi,
 trening konstruktywnego sobie ze złością
Liczba godzin 12
Termin styczeń 2017
przyjmowanie
zgłoszeń do:
10.01.17
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sztuka komunikacji – w domu i w pracy…
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VI, pedagodzy szkolni
Treści  trening podstawowych i zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych
w zakresie:
o radzenia sobie z uczuciami,
o poszukiwania wspólnych rozwiązań,
o trening asertywności
- 52 -
Liczba godzin 8
Termin maj 2017
przyjmowanie
zgłoszeń do:
05.05.17
Temat
Osoba Monika Kowalska-Wojtysiak
prowadząca [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Techniki szybkiego zapamiętywania
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Treści  techniki wspomagające zapamiętywanie
Liczba godzin 4
Termin wrzesień 2016
przyjmowanie
zgłoszeń do:
15.09.16
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Kiedy potrzebna jest wizyta u logopedy?
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Treści  właściwości rozwojowe dotyczące mowy dziecka w wieku przedszkolnym,
 objawy, które można przemilczeć i objawy, na które należy bezwzględnie
zareagować
Liczba godzin 3
Termin styczeń 2017
przyjmowanie
zgłoszeń do:
10.01.17
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Idealne spotkania z rodzicami, czyli jakie?
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VI, pedagodzy szkolni
Treści  diagnoza potrzeb nauczycieli i rodziców w zakresie spotkań w szkole,
 możliwości wykorzystania przestrzeni fizycznej do organizacji efektywnych
spotkań z rodzicami w szkole,
 trening podstawowych umiejętności z zakresu efektywności interpersonalnej
Liczba godzin 4
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
- 53 -
Termin wrzesień 2016
przyjmowanie
zgłoszeń do:
15.09.16
Temat
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Uczeń z zaburzeniami IS w szkole ogólnodostępnej
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VI
Treści  pojęcie IS i jej znaczenie dla funkcjonowania człowieka,
 przejawy zaburzeń IS,
 rozpoznawanie dzieci z zaburzeniami IS,
 przykładowe ćwiczenia usprawniające funkcjonowanie IS
Liczba godzin 3
Termin luty 2017
przyjmowanie
zgłoszeń do:
10.02.17
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sposoby na trudne zachowania – behawioralne pomysły
na trudne i nielubiane zachowania uczniów
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VI, pedagodzy szkolni
Treści  identyfikacja zachowań trudnych,
 behawioralne zasady wzmacniania zachowań pożądanych i eliminowania
zachowań niepożądanych,
 strategie radzenia sobie z niepożądanymi zachowaniami uczniów,
 rozwiązywanie problemów metodą opartą na współpracy
Liczba godzin 15
Termin październik
2016
przyjmowanie
zgłoszeń do:
01.10.16
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło… – konflikt
w grupie szkolnej
- 54 -
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VI, pedagodzy i psycholodzy
szkolni
Treści  charakterystyka klasy jako grupy społecznej,
 charakterystyka konfliktu,
 omówienie konstruktywnych i destrukcyjnych sposobów rozwiązywania
konfliktów,
 poznanie własnego stylu radzenia sobie z konfliktem,
 promocja mediacji i negocjacji jako formy rozwiązywania konfliktów,
 wzrost zachowań pożądanych wśród uczniów w sytuacji konfliktu,
 kształtowanie pożądanych wzorców komunikacyjnych
Liczba godzin 15
Termin marzec 2017
przyjmowanie
zgłoszeń do:
01.03.17
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Zabawa i bajka w terapii pedagogicznej
Adresat pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele prowadzący terapię pedagogiczna
i socjoterapię
Treści  poznanie roli wyobraźni w terapii pedagogicznej,
 poznanie technik wykorzystujących dziecięcą fantazję i literaturę do
prowadzenia terapii pedagogicznej,
 wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela terapii pedagogicznej
Liczba godzin 16
Termin grudzień 2016
przyjmowanie
zgłoszeń do:
01.12.16
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Mobbing- charakterystyka zjawiska, przyczyny,
zapobieganie
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VI
Treści  objawy mobbingu,
 przyczyny mobbingu,
 obowiązki pracodawcy wobec ofiar mobbingu,
 odpowiedzialność karna sprawcy
Liczba godzin 3
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
- 55 -
Termin do uzgodnienia
Temat
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Konflikt w zespole klasowym - jak reagować, jak
przeciwdziałać
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VI
Treści  praca z grupą szkolną, w której występują konflikty mające destrukcyjny
wpływ na jej funkcjonowanie,
 sposoby reagowania nauczycieli na konflikt,
Liczba godzin 4
Termin grudzień 2016,
kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca Sebastian Skrobisz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
„Easy reading” – tekst łatwy w czytaniu i komunikacja
alternatywna w edukacji włączającej uczniów ze SPE
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VI, pedagodzy, psycholodzy
placówek realizujących edukację włączającą
Treści  charakterystyka tekstu łatwego w czytaniu oraz oceny potrzeb i możliwości
wykorzystania alternatywnych i wspomagających środków komunikacyjnych
w pracy z uczniami ze SPE (z uszkodzonym słuchem, wzrokiem, mutyzmem
wybiórczym, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem
Aspergera)
Liczba godzin 3
Termin 13.10.16
01.12.16
06.04.17
Temat
Osoba prowadząca dr hab. Dorota PodgórskaJachnik, [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
„Rzucę palenie – schudnę – będę biegać”. Psychologia
pozytywna a motywowanie do zmian nawyków
zdrowotnych
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści  rozwijanie świadomości psychologicznych ograniczeń i możliwości zmian
nawyków zdrowotnych dla osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności
coachingowych w zakresie motywowania innych / siebie w procesie zmiany,
 zachęta do zmiany nawyków zdrowotnych we własnym życiu,
 rozwijanie świadomości zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi
- 56 -
Liczba godzin
Termin 24.11.16
26.01.17
30.03.17
Temat
Osoba prowadząca dr hab. Dorota PodgórskaJachnik, [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
„Wybuchowe dzieci” – jak radzić sobie z trudnymi
emocjami uczniów
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VI, wychowawcy, terapeuci,
opiekunowie dzieci ze SPE
Treści  radzenie sobie w sytuacjach braku kontroli emocjonalnej u uczniów (metoda
R. Greene)
Liczba godzin 3
Termin 03.11.16
12.01.17
27.04.17
Temat
Osoba prowadząca dr hab. Dorota PodgórskaJachnik, [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Trudni rodzice… Jak radzić sobie w komunikacji
z rodzicami uczniów
Adresat nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy
Treści  przyczyny trudności w relacjach z rodzicami wynikające z zaburzeń
komunikacji interpersonalnej i sposoby radzenia sobie z nimi,
 ćwiczenia w formułowaniu komunikatów zwiększających kontrolę sytuacyjną
Liczba godzin 3
Termin 29.09.16
02.02.17
11.05.17
Temat
Osoba prowadząca dr hab. Dorota PodgórskaJachnik, [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Praca z uczniem ze SPE
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VI, wychowawcy, terapeuci,
opiekunowie dzieci ze SPE
Treści  konsultacja w zakresie problemów rozwojowych, dydaktycznych
i wychowawczych dotyczących uczniów ze SPE; możliwość obserwacji ucznia
w czasie lekcji, udział w spotkaniu z rodzicami itp.
- 57 -
Liczba godzin wg potrzeb
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca dr hab. Dorota PodgórskaJachnik, [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu lub
w placówce (do ustalenia)
Jak cię widzą, tak cię piszą - sekrety autoprezentacji
i wystąpień publicznych również w kontekście pracy
nauczyciela
Adresat nauczyciele wszystkich specjalności
Treści 


najważniejsze założenia skutecznej autoprezentacji,
wskazówki dotyczące głosu, postawy ciała, mimiki, gestykulacji, stylu
wypowiedzi,
obszary zachowań asertywnych, niezbędne w skutecznym komunikowaniu
się z rozmówcami
Liczba godzin 3
Termin luty 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Mobbing w szkole
Adresat nauczyciele wszystkich specjalności
Treści 



zjawisko mobbingu i inne odmiany przemocy psychicznej w środowisku
pracy i środowisku uczniowskim,
przyczyny i skutki mobbingu,
sylwetka typowego mobbera,
sposoby obrony przed mobberem
Liczba godzin 6
Termin marzec 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Skazany na sukces, czyli o kompetencjach miękkich
w pracy nauczyciela
Adresat nauczyciele wszystkich specjalności
Treści 


definicyjne ujęcie kompetencji miękkich i ich wpływu na sukcesy odnoszone
w życiu osobistym i zawodowym,
sposoby rozwijania kompetencji miękkich,
ćwiczenia rozwijające kompetencje miękkie
Liczba godzin 6
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
- 58 -
Termin kwiecień 2017
Temat
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Jestem asertywny - trening asertywności dla nauczycieli
Adresat nauczyciele wszystkich specjalności
Treści 


obszary zachowań asertywnych, niezbędnych w skutecznym komunikowaniu
się z rozmówcami,
prawa asertywności wg H. Fensterheima,
trening asertywności
Liczba godzin 6
Termin maj 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Trening kreatywności
Adresat nauczyciele wszystkich specjalności
Treści 


myślenie dywergencyjne/ myślenie konwergerncyjne,
procesy twórcze: EKSPLORACJE, KOMBINACJE, TRANSFORMACJE,
ćwiczeniach na płynność, giętkość i oryginalność myślenia
Liczba godzin 6
Termin czerwiec 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
O sztuce prowadzenia sporów, czyli wstęp do erystyki
Adresat nauczyciele wszystkich specjalności
Treści 


najważniejsze założenia sztuki erystycznej,
najczęstsze chwyty/techniki erystyczne,
ćwiczenia i zastosowanie ich na przykładach
Liczba godzin 3
Termin czerwiec 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Folkowe inspiracje
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy placówek socjalnych
i kulturalno-oświatowych
Treści  zabawy muzyczne, taneczno-ruchowe, pląsy, zabawy na powitanie
i pożegnanie,
 tańce integracyjne oparte na figurach i motywach tańców regionalnych
- 59 -
 działania plastyczne inspirowane kulturą ludową (indywidualne i grupowe),
 wykorzystanie tradycyjnej muzyki ludowej do pracy w grupach,
 zabawy rytmiczne rozwijające motorykę dużą,
 ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania,
 materiały Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
Liczba godzin 3
Termin trzeci
poniedziałek
września 2016
trzeci
poniedziałek
października
2016
Temat
Osoba prowadząca Anna Cain
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Grafomotoryka poza granicami – inspiracje plastyczne,
czyli jak zachęcić dzieci do podejmowania aktywności
artystycznej z jednoczesną terapią motoryki małej
(ciekawe zabawy matematyczne)
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Treści  ćwiczenia manualne przygotowujące do pisania,
 techniki plastyczne usprawniające terapię ręki, inspirowane zabawami
muzycznymi,
 ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania,
 ćwiczenia w tworzeniu prac graficznych z uwzględnieniem kreślenia owali
i prostych w różnych kierunkach,
 praca z instrukcją na bazie pedagogiki planu daltońskiego
Liczba godzin 3
Termin trzeci
poniedziałek
listopada 2016
Temat
Osoba prowadząca Anna Cain
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Zabawa z wełną – pobudzanie i rozwijanie wyobraźni
poprzez wykorzystanie wełny jako podstawowego
surowca
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Treści  zabawy z muzyką poważną – działania na bazie motoryki dużej.
 wykorzystanie Rytmiki Vivy w pracy z wełną,
 przygotowanie do kształtnego pisania poprzez zestaw ćwiczeń z motoryki
małej,
 tworzenie różnorodnych prac plastycznych w oparciu o rytmiczne wiersze,
 zabawy rytmiczne na bazie motoryki dużej,
- 60 -
 ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania,
 twórcze działania z wełną ułatwiające pracę z dziećmi z nadpobudliwością
psychoruchową.
 tańce integracyjne i zabawy w kręgu,
 tworzenie dużych obrazów, prac indywidualnych oraz „majsterek"
Liczba godzin 3
Termin trzeci
poniedziałek
stycznia i
lutego 2017
Temat
Osoba prowadząca Anna Cain
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Poczytaj mi mamo! Propozycje ciekawych lektur dla
uczniów
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Treści  przykłady współczesnej literatury dla dzieci,
 wymiana doświadczeń związanych z ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi
praktykowanymi podczas zajęć z dziećmi
Liczba godzin 6
Termin wrzesień 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Język obcy w edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty
metodyczne
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Treści  metodyka nauczania języka angielskiego w klasach I-III SP
Liczba godzin 6
Termin wrzesień 2016
marzec 2017
Temat
Osoba prowadząca Ewa Wiszniewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Język niemiecki po niemiecku – na drodze do
jednojęzyczności
Adresat nauczyciele języka niemieckiego
Treści  zagadnienie używania języka niemieckiego jako jedynego języka na lekcji
Liczba godzin 4
Osoba prowadząca kierownik: Ewa Wiszniewska
[email protected]
prowadzący: Adam Grodek
- 61 -
Termin wrzesień 2016
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Temat Praktyczne projekty na lekcji języka niemieckiego
Adresat nauczyciele języka niemieckiego
Treści  wpływ wprowadzenia praktycznych projektów edukacyjnych na zmiany
w procesie dydaktycznym
Liczba godzin 4
Termin grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca kierownik: Ewa Wiszniewska
[email protected]
prowadzący: Adam Grodek
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Kultura żywego słowa dla każdego – warsztaty z zakresu
poprawnej wymowy
Adresat nauczyciele wszystkich specjalności zainteresowani kulturą żywego słowa
Treści 



zasady poprawnej wymowy
ćwiczenia doskonalące poprawną artykulację,
korekta błędów wymowy wynikających z hiperpoprawności lub braku
dbałości o wymowę,
teksty do ćwiczeń artykulacyjnych
Liczba godzin 5
Termin październik
2016
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień
[email protected],
dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Jak się skutecznie komunikować? (warsztaty
z komunikacji interpersonalnej)
Adresat nauczyciele wszystkich specjalności
Treści 




najważniejsze założenia skutecznej komunikacji,
podstawowe zasady komunikowania się werbalnego,
reguły zachowań społecznych i techniki aktywnego słuchania,
specyfika komunikacji pozawerbalnej,
praktyczne ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej
Liczba godzin 6
Termin październik
2016
listopad 2016
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 62 -
Temat
Ciemna strona baśni – kanibalizm, przemoc, erotyzm,
czyli o baśniach w mrocznej odsłonie
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele języka polskiego w klasach
IV - VI
Treści 

pierwotne wersje znanych baśni,
literacka, psychologiczna i antropologiczna interpretacja znanych baśni
Liczba godzin 3
Termin listopad 2016
grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Wiedźmy, czarownice, szeptunki w różnych tekstach
kultury
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele języka polskiego w klasach
IV - VI
Treści 

wiedźmy, czarownice i szeptunki w różnych tekstach kultury
historyczne uwarunkowania opresji kulturowej kobiet
Liczba godzin 3
Termin grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Estetyka piękna i brzydoty w kulturze na przestrzeni
dziejów
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele języka polskiego w klasach
IV - VI
Treści 

definicyjne ujęcie estetycznych kategorii brzydoty i piękna,
zmiany, jakie zaszły w postrzeganiu piękna i brzydoty w ciągu wieków
Liczba godzin
Termin styczeń 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Warto czytać!
Adresat poloniści, bibliotekarze, wszyscy zainteresowani promocją czytelnictwa
Treści 


wyniki badań dotyczących stanu czytelnictwa,
czytanie jako twórcza forma spędzania czasu wolnego,
sposoby promowania czytelnictwa wśród uczniów,
- 63 -


zbawienny wpływ czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny człowieka,
polskie i światowe kampanie promujące czytanie
Liczba godzin 2
Termin październik,
listopad 2016
kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
W świecie (anty)wartości globalnego nastolatka
Adresat poloniści klas IV- VI, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele
Treści  charakterystyka rzeczywistości postmodernistycznej jako środowiska życia
dzieci i młodzieży,
 kultura popularna jako czynnik kształtujący tożsamość oraz wartości dzieci
i młodzieży,
 wpływ mediów na kształtowanie systemu wartości dzieci i młodzieży,
 współczesne modele tożsamości (kultura klikania, kultura instant, kultura
infantylizacji, seksualizacja dzieciństwa, zjawisko tożsamości nadanej,
przymus konsumowania),
Liczba godzin 3
Termin wrzesień 2016
maj 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Chór nauczycielski (5 etapów)
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści  rozwój zdolności wokalnych – ćwiczenia prawidłowego oddechu, swobodnego
wydobycia dźwięku, pełnego brzmienia głosu i właściwej artykulacji,
 integracja środowiska nauczycielskiego, dzielenie się doświadczeniem
i nawiązywanie nowych kontaktów,
 twórcze doskonalenie poprzez artystyczne opracowanie pieśni i piosenek
z uwzględnieniem tempa, dynamiki, środków artykulacyjnych, tekstu
Liczba godzin 2 godz. w
tygodniu
Termin każdy piątek
17.00- 19.00
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 64 -
Temat
Wyraź siebie przez muzykę – zabawy integracyjne
z wykorzystaniem instrumentów muzycznych i głosu
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści
 zabawy umożliwiające świadomą, kreatywną, pobudzającą do twórczych
rozwiązań pracę z dziećmi,
 zabawy ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia, poznanie
imion, powierzchownych cech dzieci z wykorzystaniem instrumentów i głosu
Liczba godzin 5
Termin wrzesień 2016
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Muzyczne ABC nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Treści
 poszerzanie wiedzy o muzyce i literaturze muzycznej,
 wzbogacanie praktycznych umiejętności związanych z edukacją muzyczną (gra
na instrumentach, śpiew, improwizacja, ruch),
 rozwijanie postawy twórczej w zakresie różnorodnych działań muzycznych,
 poznawanie i wdrażanie sposobów na uatrakcyjnianie zajęć muzycznych
Liczba godzin 5
Termin październik
2016
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sieć wsparcia dla nauczycieli – uczymy się od siebie
nawzajem –„Daj, weź i podziel się z innymi!”
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści
 wymiana doświadczeń uczestników,
 analiza przykładów dobrych praktyk,
 poszerzenie kompetencji uczestników,
 tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących
w sieci,
 nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół
Liczba godzin wg potrzeb
Termin październik
2016
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Piosenka w ruchu i w zabawie
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Treści  rozwijanie umiejętności wykorzystania różnorodnych środków artystycznych
w inscenizacji przestrzenno-ruchowej piosenki,
- 65 -
 zabawy łączące dźwięk, gest, ruch i słowo – działania w oparciu o wybraną
piosenkę,
 wykorzystanie instrumentów perkusyjnych na zajęciach z dziećmi
Liczba godzin 4
Termin listopad 2016
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Wpływ muzyki na rozwój ucznia w teorii i w praktyce
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści
 wykorzystanie muzyki i aktywności muzycznej ucznia dla celów
wychowawczych,
 umiejętność rozbudzania u ucznia wyobraźni i wrażliwości w ogólnym
i muzycznym znaczeniu,
 wykorzystanie muzyki, słowa oraz ruchu w zabawach wspomagających rozwój
ogólnych zdolności ucznia
Liczba godzin 4
Termin grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Sebastian Skrobisz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Muzyka klasyczna – jak wykorzystać ją na zajęciach
z uczniami
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele muzyki klas IV - VI
Treści
 rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania muzyki,
 poznanie literatury muzycznej,
 analiza słuchanych utworów,
 próba odtworzenia utworów na prostych instrumentach szkolnych,
 elementy muzykoterapii
Liczba godzin 4
Termin styczeń 2017
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Bądź twórczy – śmieciowa orkiestra, czyli tworzymy coś
z niczego – wykorzystanie surowców wtórnych na
zajęciach artystycznych
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele muzyki klas IV - VI
Treści
 refleksja nad relacją formy, tworzywa i funkcji instrumentu,
 rozwój kreatywności poprzez wykorzystanie surowców wtórnych do budowy
instrumentów,
 tworzenie akompaniamentu do wybranych piosenek,
- 66 -
 improwizowanie rytmów, melodii do wybranych tekstów literackich,
 umiejętność gry na zbudowanych instrumentach,
Liczba godzin 4
Termin marzec 2017
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Cezary Marasinski
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Trening twórczości na zajęciach z uczniami
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele muzyki klas IV - VI
Treści
 rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego,
 kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
rozwijanie ekspresji literackiej, plastycznej, muzycznej,
 rozpoznawanie własnych predyspozycji i możliwości twórczych
Liczba godzin 4
Termin kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Dyrygowanie chórem dziecięcym, czyli wszystko
w twoich rękach
Adresat nauczyciele muzyki i chóru
Treści  zapoznanie z podstawowymi metodami pracy w zespole dziecięcym,
 praca nad zbiorową emisją głosu właściwą dla brzmienia chóru dziecięcego,
 wprowadzenie podstawowych zasad techniki dyrygowania w celu
przygotowania nauczyciela do pracy z zespołem,
 zapoznanie z zasadami doboru repertuaru w chórach szkolnych,
 zapoznanie z zasadami organizacji pracy w chórze, począwszy od prób
wprowadzających do generalnych, jak również występów
Liczba godzin 5
Termin kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Mówię wyraźnie – zabawy muzyczne i artykulacyjne
rozwijające mowę ucznióa i ich pewność siebie
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści
 zabawy i ćwiczenia artykulacyjne poprawiające wyrazistość mowy uczniów,
 rozwijanie wyobraźni, ekspresji i zdolności improwizacji w celu swobodnego
wydobycia głosu,
 śpiewanie ćwiczeń emisyjnych opartych na elementach
dźwiękonaśladowczych i prostych melodiach,
 recytowanie tekstów i śpiewanie piosenek,
- 67 -
 techniki relaksu i odblokowania napięć
Liczba godzin 5
Termin maj 2017
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Muzykoterapia w walce z agresją i stresem
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele muzyki klas IV - VI
Treści
 schemat OZURA (Odreagowanie, Zrytmizowanie, Uwrażliwienie, Relaksacja,
Aktywizacja),
 działania łączące muzykę z ruchem, słowem, gestem, tańcem, rysowaniem,
pisaniem i dotykiem,
 aktywne muzykowanie poprzez ruch, śpiew i grę na instrumentach,
 słuchanie muzyki kształtującej wrażliwość, wyobraźnię i twórcze myślenie,
 zabawy oparte na swobodnej improwizacji
Liczba godzin 5
Termin czerwiec 2017
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Warsztat grafiki EBRU
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele plastyki klas IV - VI
Treści  praktyczna znajomość grafiki EBRU oraz możliwości wykorzystania jej
w edukacji
Liczba godzin 6
Termin wrzesień,
listopad 2016,
styczeń,
marzec, maj
2017
Temat
Osoba prowadząca dr Cezary Marasiński
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Zajęcia EBRU dla grup dziesięcio- i piętnastoosobowych
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele plastyki klas IV – VI
z uczniami
Treści  wykonanie prac w technice EBRU
Liczba godzin 3
Termin do uzgodnienia
Osoba prowadząca dr Cezary Marasiński
[email protected]
Miejsce realizacji poza WODN
- 68 -
Temat
Zaprezentować się inaczej
Adresat nauczyciele, wszyscy zainteresowani
Treści  nauka tworzenia prezentacji multimedialnych w środowisku PREZI
Liczba godzin 4
Termin wrzesień,
grudzień 2016,
luty, czerwiec
2017
Temat
Osoba prowadząca dr Cezary Marasiński
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Linoryt w szkole
Adresat nauczyciele plastyki
Treści  możliwości wykorzystania linorytu na lekcjach plastyki
Osoba prowadząca dr Cezary Marasiński
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Liczba godzin 6
Termin październik
2016,
maj 2017
Temat
Plakat edukacyjny
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści  praca nad świadomym i efektywnym kształtowaniem przekazu wizualnego
Liczba godzin 4
Termin
Temat
kwiecień,
czerwiec 2017
Osoba prowadząca dr Cezary Marasiński
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
„Makroplastyka”, czyli duży format na zajęciach
plastycznych
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele plastyki klas IV - VI
Treści  możliwości i sposoby realizacji zadań plastycznych z przedszkolakami na
dużych formatach oraz działania z wykorzystaniem dużych obiektów 3D
Liczba godzin 4
Termin styczeń,
2017
maj
Osoba prowadząca dr Cezary Marasiński
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 69 -
Temat
"Ładne - brzydkie", czyli jak być sprawiedliwym
w czasach obowiązkowego pluralizmu estetycznego
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści  kryteria oceny prac plastycznych
Liczba godzin 3
Termin listopad 2016,
marzec,
czerwiec 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Cezary Marasiński
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Internetowa platforma w pracy sieci
Adresat nauczyciele chętni do udziału w sieci współpracy i samokształcenia w zakresie
edukacji ekologicznej i przyrodniczej
Treści  zapoznanie z użytkowaniem platformy internetowej na użytek sieci
współpracy i samokształcenia
Liczba godzin 4
Termin wrzesień 2016
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Planowanie pracy sieci
Adresat nauczyciele chętni do udziału w sieci współpracy i samokształcenia w zakresie
edukacji ekologicznej i przyrodniczej
Treści  ustalenie zadań i planu pracy sieci współpracy i samokształcenia
Liczba godzin 4
Termin wrzesień 2016
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu (lub do
uzgodnienia)
Kompas i lupa – przyjaciele małego przyrodnika
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele przyrody klas IV - VI
Treści  wykorzystanie podstawowych przyrządów w edukacji przyrodniczej
Liczba godzin 4
Termin wrzesień 2016
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 70 -
Temat
Jesień idzie – nie ma na to rady
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele przyrody klas IV - VI
Treści  warsztaty terenowe – obserwacje przyrodnicze w lesie i na łące
Liczba godzin 4
Termin październik
2016
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji tereny leśne, łąka
PET i aluminiowa puszka czy pomoc dydaktyczna?
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele przyrody klas IV - VI
Treści  warsztat prezentujący niektóre możliwości wykorzystania surowców wtórnych
podczas lekcji w edukacji przyrodniczej
Liczba godzin 4
Termin listopad 2016,
maj 2017
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Od śnieżynki do bałwana
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele przyrody klas IV - VI
Treści  praktyczne wykorzystanie zimowej aury w edukacji przyrodniczej
Liczba godzin 4
Termin styczeń 2017
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Zajęcia terenowe w realizacji PP przyrody
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele przyrody klas IV - VI
Treści  mierzenie prędkości ruchu,
 ocenianie odległości i wysokości w terenie,
 mierzenie prędkości nurtu rzeki
Liczba godzin 8
Termin marzec 2017
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu, park miejski
Co w trawie wiosną piszczy
- 71 -
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele przyrody klas IV - VI
Treści  warsztat terenowy – obserwacja przyrody,
 łąka i las wiosną
Liczba godzin 8
Termin kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji tereny leśne, łąka
Pomyślmy o przyszłym roku szkolnym
Adresat nauczyciele przyrody klas IV – VI,
Treści  program nauczania – wybór, modyfikacja, zgodność z podstawą programową
i możliwościami uczniów
Liczba godzin 8
Termin maj, czerwiec
2017
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Idzie wiosna – przygotujmy projekt
Adresat nauczyciele przyrody klas IV - VI
Treści  metoda projektu w edukacji przyrodniczej i ekologicznej,
 projekty interdyscyplinarne i międzyklasowe –efekt – kompletny plan projektu
edukacyjnego
Liczba godzin 16
Termin luty,
2017
Temat
marzec
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Multimedia na lekcjach edukacji przyrodniczej – jak je
wykorzystać jako metody aktywizujące
Adresat nauczyciele przyrody klas IV - VI
Treści  wykorzystanie multimediów (filmy, aplikacje, programy interaktywne) jako
narzędzia aktywizującego uczniów podczas lekcji i pracy w domu
Liczba godzin 16
Termin grudzień 2016,
styczeń, luty
2017
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 72 -
Temat
Fizyka w kuchni i łazience
Adresat nauczyciele przyrody klas IV - VI
Treści  wykorzystanie zjawisk z najbliższego otoczenia do aktywizowania uczniów na
przedmiotach przyrodniczych
Liczba godzin 16
Termin listopad,
grudzień 2017
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu, pracownie
szkolne uczestników
Wg potrzeb zainteresowanych (konsultacje indywidualne)
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści  zagadnienia merytoryczne z zakresu fizyki i przyrody,
 organizacja procesu dydaktycznego w edukacji przyrodniczej
Liczba godzin
Termin do uzgodnienia
lub w
godzinach
dyżurów
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Wg potrzeb zainteresowanych (konsultacje zespołowe)
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści  zagadnienia merytoryczne z zakresu fizyki i przyrody,
 organizacja procesu dydaktycznego w edukacji przyrodniczej
Liczba godzin
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu, różne
placówki oświatowe
Zrównoważony rozwój – ekologiczna edukacja globalna
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści 


Energia Ziemi – odnawialne i nieodnawialne źródła energii,
energia klimatu – zmiany klimatyczne Ziemi, perspektywy, zagrożenia,
energia wody – niebieska planeta
Liczba godzin 3
Termin październik
2016
Osoba prowadząca Robert Podgórski
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 73 -
grudzień 2016
marzec 2017
Temat
Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów na
lekcjach matematyki i przedmiotów przyrodniczych
Adresat nauczyciele matematyki i przyrody klas IV - VI
Treści 




kompetencje nauczyciela matematyki XXI wieku,
kompetencje kluczowe,
pojęcie kompetencji matematyczno-przyrodniczych we współczesnej szkole,
uczenie się,
sposoby rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych
Liczba godzin 30
Termin rozpoczęcie:
listopad 2016
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Nauka matematyki poprzez zabawę
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele matematyki klas IV - VI
Treści 


rodzaje gier dydaktycznych rozwijających myślenie matematyczne,
gry dydaktyczne a zalecane warunki realizacji podstawy programowej,
zastosowanie dostępnych gier planszowych w rozwijaniu myślenia
matematycznego dzieci
Liczba godzin 10
Termin
Temat
styczeń 2017
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Jak poprawić jakość nauczania matematyki – analiza
sprawdzianu i K5
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele matematyki klas IV - VI
Treści 



wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej,
analiza mocnych i słabych stron szkoły,
badania IBE dotyczące nauczania matematyki,
rekomendacje dla nauczycieli matematyki
Liczba godzin 5
Termin wrzesień
2016
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 74 -
Temat
Nowoczesne technologie w pracy nauczyciela
matematyki
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele matematyki klas IV - VI
Treści 

programy multimedialne na lekcjach matematyki,
możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej na lekcjach matematyki
Liczba godzin 5
Termin listopad 2016
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Ocenianie kształtujące i orientujące na lekcjach
matematyki
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele matematyki klas IV - VI
Treści 



ocenianie kształtujące w przepisach prawa oświatowego,
elementy oceniania kształtującego,
funkcje oceniania kształtującego,
ocenianie kształtujące a ocenianie sumujące
Liczba godzin 5
Termin
Temat
grudzień 2016
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Metoda problemowa na lekcjach matematyki
Adresat nauczyciele matematyki klas IV - VI
Treści 


stosowanie metody problemowej na lekcjach matematyki,
mity i fakty w nauczaniu matematyki na wszystkich etapach nauczania,
ocenianie uczniów podczas stosowania metody problemowej
Liczba godzin 5
Termin styczeń 2017
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Ziarenka matematyczne – wyzwanie dla ucznia
i nauczyciela
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele matematyki klas IV - VI
Treści 

przykłady problemów rozwijających myślenie matematyczne uczniów,
jak oceniać prace badawcze naszych uczniów
Liczba godzin 5
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
- 75 -
Termin luty 2017
Temat
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Uczeń ze SPE na lekcjach matematyki
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele matematyki klas IV - VI
Treści 


trudności w uczeniu się matematyki i ich przyczyny,
diagnoza uczniów z dyskalkulią,
dobór metod i form pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki
Liczba godzin 5
Termin marzec 2017
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Komunikacja interpersonalna w relacjach uczeń –
nauczyciel matematyki
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele matematyki klas IV - VI
Treści 



elementy komunikacji interpersonalnej niezbędne w pracy nauczyciela
matematyki,
bariery komunikacyjne uczniów,
zasady udzielania informacji zwrotnej,
sposoby rozwiązywania problemów nauczycieli matematyki z uczniami
Liczba godzin 5
Termin marzec 2017
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sztuka stawiania pytań na lekcjach matematyki
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele matematyki klas IV - VI
Treści 


rodzaje pytań stawianych przez nauczyciela oraz uczniów,
pytania kluczowe w ocenianiu kształtującym,
dobór pytań do założonych celów lekcji
Liczba godzin 5
Termin
Temat
kwiecień 2017
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Różnorodność jest wśród nas – edukacja
międzykulturowa i antydyskryminacyjna
Adresat zainteresowani nauczyciele
- 76 -
Treści  wprowadzenie do problematyki nierówności i dyskryminacji ze względu na
kolor skóry, rasę czy narodowość,
 relacje nauczyciela i szkoły z uczniem uchodźczym
Liczba godzin 8
Termin grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca Sebastian Skrobisz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Nie taki Excel straszny – wykorzystanie programu
w codziennej pracy nauczyciela
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści 




podstawowe funkcje programu EXCEL,
samodzielne pisanie formuł,
zastosowanie programu w warunkach szkolnych,
hiperłącza i proste makra,
tworzenie przykładowych zastosowań
Liczba godzin 8
Termin wrzesień 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
MS Office dla ambitnych – WORD i Power Point
w zastosowaniach szkolnych
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści 

praca z szablonami, przypisy, spis treści dokumentu, autonumeracja zdjęć
i tabel, style, ochrona dokumentów,
tworzenie albumów fotograficznych, wstawianie hiperłączy, przyciski akcji,
animacja niestandardowa, makra, wstawianie multimediów
Liczba godzin 8
Termin grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Wykorzystanie programów graficznych
w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych
nauczyciela
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści 


wykonanie samodzielne zdjęć,
wgrywanie zdjęć z Internetu,
kadrowanie zdjęć, praca na warstwach, maski, scalanie warstw,
- 77 -


obróbka grafiki w programie Corel Paint Shop Pro,
ramki; zapisywanie zdjęć w różnych formatach (łącznie z przezroczystością)
Liczba godzin 8
Termin styczeń 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Poznaję swój komputer – ABC obsługi komputera
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści 



przygotowanie komputera do pracy (ustawienia),
tworzenie plików i folderów,
podstawy pakietu OFFICE (Word, Power Point, Excel),
przygotowywanie dokumentów, dyplomów, prostej prezentacji i robienie
zestawień z obliczeniami.
Liczba godzin 8
Termin listopad 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Szkoła w obiektywie, czyli tworzymy fotokronikę szkoły
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści 



obsługa sprzętu foto,
zalecane ustawienia,
zasady dobrej fotografii,
obróbka zdjęć w Corel Paint Shop Pro
Liczba godzin 8
Termin kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Fotografuj.pl - warsztaty fotograficzne
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści 

pierwszy dzień – zdjęcia w terenie: architektura, zdjęcia portretowe, pejzaż,
zdjęcia makro,
drugi dzień – obróbka i prezentacja zdjęć (Corel Paint Shop Pro)
Liczba godzin 8
Termin październik
2016
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 78 -
Temat
Mój pierwszy film – tajniki sztuki filmowej
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści 



podstawowe zasady sztuki filmowej, obsługa kamery,
samodzielne nagranie materiału źródłowego wideo,
montaż materiałów na komputerze (Pinnacle Studio),
eksport filmu do pliku
Liczba godzin 8
Termin marzec 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
E-podręczniki w edukacji informatycznej na poziomie
szkoły podstawowej
Adresat nauczyciele klas IV - VI
Treści 

jak korzystać z e-podręczników na poziomie szkoły podstawowej,
przykładowe ćwiczenia lekcyjne
Liczba godzin 4
Termin październik
2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Praca w chmurze – sieci współpracy i samokształcenia
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 

poznanie techniki pracy w chmurze,
zasady współpracy w sieci współpracy i samokształcenia
Liczba godzin 4
Termin wrzesień 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
"Lecimy pod niebiosa", czyli jak zbudować atrakcyjny
latawiec płaski (metoda projektu)
Adresat nauczyciele klas IV - VI
Treści 





zapoznanie z materiałami, narzędziami i urządzeniami,
omówienie zasad BHP,
wykonanie stelaża latawca,
wykonanie poszycia papierowego,
łączenie elementów latawca i dowiązywanie uzd,
regulacja latawca i próby oblatywania modelu
- 79 -
Liczba godzin 12
Termin wrzesień 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Zadanie wytwórcze – frajda czy przykry obowiązek?
Zadania wytwórcze z drewna - pudełko
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści 





planowanie pracy,
elementy materiałoznawstwa,
technologia produkcji,
wykonanie samodzielne pracy,
zdobienie prac różnymi technikami,
BHP na zajęciach
Liczba godzin 8
Termin listopad 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Zadanie wytwórcze – frajda czy przykry obowiązek?
Zadania wytwórcze z tektury – pojemnik na drobne
przedmioty
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści 





planowanie pracy,
elementy materiałoznawstwa,
technologia produkcji,
wykonanie samodzielne pracy,
zdobienie prac różnymi technikami,
BHP na zajęciach
Liczba godzin 8
Termin październik
2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Zadanie wytwórcze – frajda czy przykry obowiązek?
Zadania wytwórcze ze szkła – witraż
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści 


planowanie pracy,
elementy materiałoznawstwa,
technologia produkcji,
- 80 -



wykonanie samodzielne pracy,
zdobienie prac różnymi technikami,
BHP na zajęciach
Osoba dr Bronisław Matusz
prowadząca [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Liczba godzin 8
Termin styczeń 2017
Temat
Zadanie wytwórcze – frajda czy przykry obowiązek?
Zadania wytwórcze z tworzyw sztucznych – modele
samolotów
Adresat nauczyciele klas IV - VI
Treści 





planowanie pracy,
elementy materiałoznawstwa,
technologia produkcji,
wykonanie samodzielne pracy,
zdobienie prac różnymi technikami,
BHP na zajęciach
Liczba godzin 8
Termin luty 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Zadanie wytwórcze – frajda czy przykry obowiązek?
Zadania wytwórcze z filcu - ozdoby
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści 





planowanie pracy,
elementy materiałoznawstwa,
technologia produkcji,
wykonanie samodzielne pracy,
zdobienie prac różnymi technikami,
BHP na zajęciach
Liczba godzin 8
Termin marzec 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Warsztaty rękodzieła - decoupage, ozdabianie
przedmiotów drewnianych
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści 
przygotowanie przedmiotu zdobionego,
- 81 -





podstawy techniki decoupage,
samodzielne zdobienie,
przedmiotu wybranym wzorem,
lakierowanie powierzchni,
transfer napisów
Liczba godzin 4
Termin ferie zimowe
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Warsztaty rękodzieła - quilling, kartki okolicznościowe
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści 




wprowadzenie do techniki,
narzędzia i przykładowe prace,
podstawy quillingu,
samodzielne wykonywanie kartki okolicznościowej,
różne formy zdobienia kart
Liczba godzin 4
Termin ferie zimowe
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Warsztaty rękodzieła – string art – artystyczny obraz
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści 



wprowadzenie do techniki,
narzędzia i przykładowe prace,
podstawy string art,
samodzielne wykonywanie obrazu na tekturze,
Liczba godzin 4
Termin ferie zimowe
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Karty świąteczne – wykorzystanie techniki quillingu,
ozdobnych elementów i brokatu do wykonania karty
bożonarodzeniowej
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści 



wprowadzenie do techniki,
narzędzia i przykładowe prace,
podstawy quillingu,
samodzielne wykonywanie kartki okolicznościowej,
- 82 -
Liczba godzin 4
Termin grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Mała motoryka śródlekcyjna kluczem do efektywności
umysłowej
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści  metodyka ćwiczeń o charakterze koordynacyjnym z wykorzystaniem
woreczków i taśm
 ćwiczenia pobudzające organizm i jego funkcje wegetatywne
Liczba godzin 3
Termin październik
2016, luty 2017
Temat
Osoba prowadząca Sebastian Skrobisz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Metodyka nauczania narciarstwa zjazdowego
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego
Treści  wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające planowanie
i realizację zajęć z zakresu narciarstwa zjazdowego dla dzieci i młodzieży
w ramach zajęć szkolnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych
Liczba godzin 30 (5 dni)
Termin pierwszy lub
drugi tydzień
ferii zimowych
Temat
Osoba prowadząca Sebastian Skrobisz
[email protected]
Miejsce realizacji Krynica lub Zieleniec
Master Class Zumba Fitness – latynoamerykańskie
rytmy na lekcji wychowania fizycznego
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele wychowania fizycznego klas
IV - VI
Treści  metodyczne podstawy nauczania zumby fitness
Liczba godzin 2
Termin listopad 2016,
kwiecień 2017
Osoba prowadząca kierownik: Sebastian Skrobisz
[email protected]
prowadząca:
Ewa
Biernat
(trenerka fitness, certyfikowana
instruktorka,
nauczycielka
wychowania fizycznego)
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 83 -
Temat
Elementy sztuki walk i samoobrony środkiem do
wszechstronnego kształtowania zdolności motorycznych
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego
Treści  rozwój kluczowych we wszystkich dyscyplinach sportu zdolności
motorycznych (koordynacji, gibkości, szybkości, reakcji na bodźce),
 ćwiczenia kształtujące powyższe zdolności
Liczba godzin 2
Termin grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca kierownik: Sebastian Skrobisz
[email protected]
prowadzący: Marcin Krakowiak
(certyfikowany
instruktor
samoobrony, zawodnik MMA i
brazylijskiego Jujitsu)
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Tag rugby – bezkontaktowa odmiana rugby w lekcji
wychowania fizycznego
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele wychowania fizycznego klas
IV - VI
Treści 



metodyka nauczania gry Tag rugby,
zasady gry,
ćwiczenia kształtujące,
podstawy taktyki
Liczba godzin 3
Termin październik
2016, marzec
2017
Temat
Osoba prowadząca kierownik: Sebastian Skrobisz
[email protected]
prowadzący: Zbigniew Jurzysta
(Regionalny Oficer Rozwoju
Rugby w Łodzi)
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Taniec nowoczesny na lekcji wychowania fizycznego
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele wychowania fizycznego klas
IV - VI
Treści  sposoby włączania tańca do lekcji wychowania fizycznego,
 zajęcia z choreografii jako alternatywa dla tradycyjnych lekcji wychowania
fizycznego,
 podstawy metodyki nauczania tańca
Liczba godzin 3
Osoba prowadząca kierownik: Sebastian Skrobisz
[email protected]
prowadzący: Joanna i Piotr
- 84 -
Sieradzcy (instruktorzy tańca
nowoczesnego, wielokrotni
medaliści mistrzostw Europy
i świata w tańcu nowoczesnym,
nauczyciele wychowania
fizycznego w klasach o profilu
tanecznym)
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Termin listopad 2016,
marzec 2017
Temat
Boule – narodowa rekreacja Francuzów jako
alternatywna forma zajęć wychowania fizycznego
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele wychowania fizycznego klas
IV - VI
Treści  metodyka nauczania,
 zasady gry,
 ćwiczenia doskonalące
Liczba godzin 3
Termin październik
2016, maj 2017
Temat
Osoba prowadząca kierownik: Sebastian Skrobisz
[email protected]
prowadzący: Radosław
Banaszkiewicz (Mistrz Polski
i uczestnik mistrzostw świata
w Boule)
Miejsce realizacji Park Miejski im. Tadeusza
Kościuszki w Zgierzu
Bezpieczeństwo nad wodą – elementy ratownictwa
wodnego i pierwszej pomocy przedmedycznej
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele wychowania fizycznego klas
IV - VI
Treści  zasady bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą nad wodą,
 sposoby podejmowania i holowania poszkodowanych znajdujących się
w wodzie
 zasady pierwszej pomocy przedmedycznej
Liczba godzin 3
Termin listopad 2016,
kwiecień 2017
Osoba prowadząca kierownik: Sebastian Skrobisz
[email protected],
prowadzący: Andrzej Biskupski
(trener grup ratowniczych
i sportowych w WOPR Łódź,
nauczyciel wychowania
fizycznego)
Miejsce realizacji pływalnia MOSiR, Zgierz,
ul. Leśmiana 1
- 85 -
Temat
Koszykówka inaczej – nowatorskie zajęcia kształtujące
bazowe zdolności koordynacyjne i umiejętności
koszykarskie
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego
Treści  ćwiczenia kształtujące zdolności motoryczne i umiejętności koszykarskie,
 autorskie ćwiczenia rozwijające podstawowe umiejętności koszykarskie,
 gry i zabawy dla koszykarskich nowicjuszy
Liczba godzin 3
Termin grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca kierownik: Sebastian Skrobisz
[email protected]
prowadzący: Bartłomiej
Szczepaniak (trener II klasy
koszykówki, viceprezes klubu TK
Basket Stryków, nauczyciel
wychowania fizycznego)
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Snack learning, czyli jak inaczej przekazywać wiedzę
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści  istota metody snack learning,
 opracowanie „kęsów” wiedzy
Liczba godzin 5
Termin grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Wykorzystanie zagadek, łamigłówek, gier na lekcjach
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści  wyszukiwanie zagadek, łamigłówek, gier w zależności od tematyki, poziomu
trudności i etapu edukacyjnego,
 dobór zagadek, łamigłówek, gier do celów,
 kształtowanie kompetencji kluczowych,
 lekcje powtórzeniowe na wesoło
Liczba godzin 5
Termin kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Edukacja przez zabawę
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
- 86 -
Treści 



nauka przez działanie,
cyfrowe opowieści,
tworzenie gier terenowych i questów,
wykorzystanie nowoczesnych technologii,
Liczba godzin 15
2017
Termin lipiec
wakacje
Temat
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Każdy umie rysować!
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści
 narzędzia myślenia wizualnego,
 proces myślenia wizualnego,
 modele myślenia wizualnego,
 myślenie wizualne w praktyce,
Liczba godzin 25
Termin styczeń
2017
(ferie zimowe)
Temat
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sieć współpracy i samokształcenia „Nowoczesny
nauczyciel”
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści 





nauczyciel przyszłości,
uczeń w procesie edukacji przez całe życie,
edukacja przez zabawę,
wspólne uczenie się,
darmowe zasoby edukacyjne,
nowoczesne technologie w edukacji
Liczba godzin
Termin październik
2016, czerwiec
2017
Temat
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Jak uczyć, żeby nauczyć? – techniki skutecznego
nauczania
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści  nowatorskie techniki nauczania i narzędzia ułatwiające pracę z dziećmi,
 przyczyny trudności uczniów w procesie edukacyjnym,
- 87 -
 sposoby radzenia sobie z trudnościami przy wykorzystaniu poznanych
narzędzi
Liczba godzin 10
Termin listopad 2016,
kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca Sebastian Skrobisz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sposoby pozyskiwania programów nauczania przez
nauczycieli
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści 





program nauczania w prawie oświatowym,
elementy programu nauczania,
jak formułować cele edukacyjne,
jak napisać dobry program,
jak modyfikować istniejące programy,
jak napisać innowację pedagogiczną
Liczba godzin 20
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sukces ucznia sukcesem szkoły
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele klas IV - VI
Treści  rozpoznawanie indywidualnych strategii uczenia się,
 dopasowywanie metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych,
 wiedza dotycząca procesów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych
przez uczniów,
 elementy komunikacji interpersonalnej: udzielanie informacji zwrotnej
uczniom i ich rodzicom na temat postępów w nabywaniu umiejętności
i wiadomości,
 realizowanie przez szkołę zadań dotyczących indywidualizacji procesu
edukacji i właściwej organizacji środowiska edukacyjnego
Liczba godzin 30
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Warsztat pracy dydaktycznej współczesnego nauczyciela
- 88 -
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 








techniki nauczania oraz metody aktywizujące,
techniki uczenia się i zapamiętywania,
style uczenia się, preferencje polisensoryczne,
teoria inteligencji wielorakich,
sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania
uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność
osobistą za rozwój,
wypracowanie katalogu sposobów motywowania uczniów,
nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników
motywujących w zależności od ucznia, sytuacji, kontekstu edukacyjnego,
doskonalenie przez nauczycieli umiejętności stosowania
aktywizujących metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
Liczba godzin 30
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Nauczyciel jako coach, mentor i przywódca
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 



cechy skutecznego przywództwa,
czym jest coaching w nauczaniu
metody i narzędzia coachingu w klasie,
mentoring w klasie oraz wśród członków rady pedagogicznej
Liczba godzin 20
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sztuka stawiania pytań
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści  rodzaje pytań stawianych przez nauczyciela oraz przez uczniów,
 pytania kluczowe w ocenianiu kształtującym,
 dobór pytań do założonych celów lekcji
Liczba godzin 5
Termin do uzgodnienia
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 89 -
Temat
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 




techniki nauczania oraz metody aktywizujące,
techniki uczenia się i zapamiętywania,
style uczenia się, preferencje polisensoryczne,
teoria inteligencji wielorakich,
sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania
uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność
osobistą za rozwój,
 wypracowanie katalogu sposobów motywowania uczniów,
 nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników
motywujących w zależności od ucznia, sytuacji, kontekstu edukacyjnego,
 doskonalenie przez nauczycieli umiejętności stosowania aktywizujących
metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
Liczba godzin 30
Termin do uzgodnienia
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 90 -
OFERTA DLA NAUCZYCIELI
GIMNAZJÓW
Trzymaj się z dala od ludzi, którzy próbują umniejszyć Twoje ambicje.
Mali ludzie zawsze tak robią, ale ci prawdziwie wielcy dają Ci poczucie,
że Ty także możesz być wielki.
Mark Twain
- 91 -
OFERTA DLA NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW
Temat
Identyfikacja i rozwój zdolności twórczych uczniów
Adresat nauczyciele gimnazjum, nauczyciele prowadzący
i socjoterapię, pedagodzy i psycholodzy szkolni
terapię
zajęciową
Treści  identyfikacja zdolności twórczych,
 charakterystyka rodzajów twórczości,
 omówienie narzędzi służących identyfikacji i ocenie kreatywnego myślenia,
 poznanie ćwiczeń i strategii usprawniających twórcze działania,
 charakterystyka zasad rozwoju kreatywności
Liczba godzin 12
Termin listopad 2016
przyjmowanie
zgłoszeń do:
10.11.16
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Co bardziej szkodzi piękności- złość czy brak złości? –
Trening Umiejętności Społecznych i Kontroli Złości
Adresat nauczyciele gimnazjum, nauczyciele prowadzący terapię zajęciową
i socjoterapię, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Treści  charakterystyka rozwoju emocjonalnego ze szczególnym uwzględnieniem
złości/ agresji,
 omówienie powszechnych strategii radzenia sobie z pozytywnymi
i negatywnymi stanami emocjonalnymi,
 trening konstruktywnego sobie ze złością
Liczba godzin 12
Termin styczeń 2017
przyjmowanie
zgłoszeń do:
10.01.17
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sztuka komunikacji – w domu i w pracy…
Adresat nauczyciele gimnazjum, pedagodzy szkolni
Treści  trening podstawowych i zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych
w zakresie:
o radzenia sobie z uczuciami,
o poszukiwania wspólnych rozwiązań,
o trening asertywności
- 92 -
Liczba godzin 8
Termin maj 2017
przyjmowanie
zgłoszeń do:
05.05.17
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Techniki szybkiego zapamiętywania
Adresat nauczyciele gimnazjum, pedagodzy szkolni
Treści  techniki wspomagające zapamiętywanie
Liczba godzin 4
Termin wrzesień 2016
przyjmowanie
zgłoszeń do:
15.09.16
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Idealne spotkania z rodzicami, czyli jakie?
Adresat nauczyciele gimnazjum, pedagodzy szkolni
Treści  diagnoza potrzeb nauczycieli i rodziców w zakresie spotkań w szkole,
 możliwości wykorzystania przestrzeni fizycznej do organizacji efektywnych
spotkań z rodzicami w szkole,
 trening podstawowych umiejętności z zakresu efektywności interpersonalnej
Liczba godzin 4
Termin wrzesień 2016
przyjmowanie
zgłoszeń do:
15.09.16
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sposoby na trudne zachowania – behawioralne pomysły
na trudne i nielubiane zachowania uczniów
Adresat nauczyciele gimnazjum, pedagodzy szkolni
Treści  identyfikacja zachowań trudnych,
 behawioralne zasady wzmacniania zachowań pożądanych i eliminowania
zachowań niepożądanych,
- 93 -
 strategie radzenia sobie z niepożądanymi zachowaniami uczniów,
 rozwiązywanie problemów metodą opartą na współpracy
Liczba godzin 15
Termin październik
2016
przyjmowanie
zgłoszeń do:
01.10.16
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło… – konflikt
w grupie szkolnej
Adresat nauczyciele gimnazjum, pedagodzy szkolni i psycholodzy szkolni
Treści  charakterystyka klasy jako grupy społecznej,
 charakterystyka konfliktu,
 omówienie konstruktywnych i destrukcyjnych sposobów rozwiązywania
konfliktów,
 poznanie własnego stylu radzenia sobie z konfliktem,
 promocja mediacji i negocjacji jako formy rozwiązywania konfliktów,
 wzrost zachowań pożądanych wśród uczniów w sytuacji konfliktu,
 kształtowanie pożądanych wzorców komunikacyjnych
Liczba godzin 15
Termin marzec 2017
przyjmowanie
zgłoszeń do:
01.03.17
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Zabawa i bajka w terapii pedagogicznej
Adresat pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele prowadzący terapię pedagogiczna
i socjoterapię
Treści  poznanie roli wyobraźni w terapii pedagogicznej,
 poznanie technik wykorzystujących dziecięcą fantazję i literaturę do
prowadzenia terapii pedagogicznej,
 wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela terapii pedagogicznej
Liczba godzin 16
Termin grudzień 2016
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 94 -
przyjmowanie
zgłoszeń do:
01.12.16
Temat
Czy to jest normalne? O rozwoju zachowań seksualnych
w wieku gimnazjalnym
Adresat zainteresowani nauczyciele gimnazjum, pedagodzy, psycholodzy szkolni
Treści  charakterystyka rozwoju w sferze seksualnej – od niemowlaka do dorosłości,
 identyfikacja zachowań zdrowych i niepożądanych w sferze seksualnej,
 mity o masturbacji,
 sposoby reagowania
Liczba godzin 3
Termin czerwiec 2017
przyjmowanie
zgłoszeń do:
01.03.17
Temat
Osoba prowadząca Edukator seksualny/seksuolog
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Mobbing- charakterystyka zjawiska, przyczyny,
zapobieganie
Adresat zainteresowani nauczyciele gimnazjum, pedagodzy, psycholodzy szkolni
Treści  objawy mobbingu,
 przyczyny mobbingu,
 obowiązki pracodawcy wobec ofiar mobbingu,
 odpowiedzialność karna sprawcy
Liczba godzin 3
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Konflikt w zespole klasowym - jak reagować, jak
przeciwdziałać
Adresat zainteresowani nauczyciele gimnazjum, pedagodzy, psycholodzy szkolni
Treści  praca z grupą szkolną, w której występują konflikty mające destrukcyjny
wpływ na jej funkcjonowanie,
 sposoby reagowania nauczycieli na konflikt,
Liczba godzin 4
Osoba prowadząca Sebastian Skrobisz
- 95 -
Termin grudzień 2016,
kwiecień 2017
Temat
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
„Easy reading” – tekst łatwy w czytaniu i komunikacja
alternatywna w edukacji włączającej uczniów ze SPE
Adresat nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy gimnazjum realizujący edukację
włączającą
Treści  charakterystyka tekstu łatwego w czytaniu oraz oceny potrzeb i możliwości
wykorzystania alternatywnych i wspomagających środków komunikacyjnych
w pracy z uczniami ze SPE (z uszkodzonym słuchem, wzrokiem, mutyzmem
wybiórczym, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem
Aspergera)
Liczba godzin 3
Termin 13.10.16
01.12.16
06.04.17
Temat
Osoba prowadząca dr hab. Dorota PodgórskaJachnik, [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
„Rzucę palenie – schudnę – będę biegać”. Psychologia
pozytywna a motywowanie do zmian nawyków
zdrowotnych
Adresat zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy szkolni
Treści  rozwijanie świadomości psychologicznych ograniczeń i możliwości zmian
nawyków zdrowotnych dla osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności
coachingowych w zakresie motywowania innych / siebie w procesie zmiany,
 zachęta do zmiany nawyków zdrowotnych we własnym życiu,
 rozwijanie świadomości zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi
Liczba godzin
Termin 24.11.16
26.01.17
30.03.17
Temat
Osoba prowadząca dr hab. Dorota PodgórskaJachnik, [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Trudni rodzice… Jak radzić sobie w komunikacji
z rodzicami uczniów
Adresat zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy szkolni
- 96 -
Treści  przyczyny trudności w relacjach z rodzicami wynikające z zaburzeń
komunikacji interpersonalnej i sposoby radzenia sobie z nimi,
 ćwiczenia w formułowaniu komunikatów zwiększających kontrolę sytuacyjną
Liczba godzin 3
Termin 29.09.16
02.02.17
11.05.17
Temat
Osoba prowadząca dr hab. Dorota PodgórskaJachnik, [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Praca z uczniem ze SPE
Adresat nauczyciele, wychowawcy, terapeuci, opiekunowie dzieci ze SPE
Treści  konsultacja w zakresie problemów rozwojowych, dydaktycznych
i wychowawczych dotyczących uczniów ze SPE; możliwość obserwacji ucznia
w czasie lekcji, udział w spotkaniu z rodzicami itp.
Liczba godzin wg potrzeb
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca dr hab. Dorota PodgórskaJachnik, [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu lub
w placówce (do ustalenia)
Jak cię widzą, tak cię piszą - sekrety autoprezentacji
i wystąpień publicznych również w kontekście pracy
nauczyciela
Adresat nauczyciele wszystkich specjalności
Treści 


najważniejsze założenia skutecznej autoprezentacji,
wskazówki dotyczące głosu, postawy ciała, mimiki, gestykulacji, stylu
wypowiedzi,
obszary zachowań asertywnych, niezbędne w skutecznym komunikowaniu
się z rozmówcami
Liczba godzin 3
Termin luty 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Mobbing w szkole
Adresat nauczyciele wszystkich specjalności
Treści 

zjawisko mobbingu i inne odmiany przemocy psychicznej w środowisku
pracy i środowisku uczniowskim,
przyczyny i skutki mobbingu,
- 97 -


sylwetka typowego mobbera,
sposoby obrony przed mobberem
Liczba godzin 6
Termin marzec 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Skazany na sukces, czyli o kompetencjach miękkich
w pracy nauczyciela
Adresat nauczyciele wszystkich specjalności
Treści 


definicyjne ujęcie kompetencji miękkich i ich wpływu na sukcesy odnoszone
w życiu osobistym i zawodowym,
sposoby rozwijania kompetencji miękkich,
ćwiczenia rozwijające kompetencje miękkie
Liczba godzin 6
Termin kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Jestem asertywny - trening asertywności dla nauczycieli
Adresat nauczyciele wszystkich specjalności
Treści 


obszary zachowań asertywnych, niezbędnych w skutecznym komunikowaniu
się z rozmówcami,
prawa asertywności wg H. Fensterheima,
trening asertywności
Liczba godzin 6
Termin maj 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Trening kreatywności
Adresat nauczyciele wszystkich specjalności
Treści 


myślenie dywergencyjne/ myślenie konwergerncyjne,
procesy twórcze: EKSPLORACJE, KOMBINACJE, TRANSFORMACJE,
ćwiczeniach na płynność, giętkość i oryginalność myślenia
Liczba godzin 6
Termin czerwiec 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
O sztuce prowadzenia sporów, czyli wstęp do erystyki
- 98 -
Adresat nauczyciele wszystkich specjalności, poloniści
Treści 


najważniejsze założenia sztuki erystycznej,
najczęstsze chwyty/techniki erystyczne,
ćwiczenia i zastosowanie ich na przykładach
Liczba godzin 3
Termin czerwiec 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Język obcy w gimnazjum
Adresat nauczyciele języka angielskiego w gimnazjum
Treści  metodyka nauczania języka angielskiego w gimnazjum
Liczba godzin 6
Termin styczeń 2017
czerwiec 2017
Temat
Osoba prowadząca Ewa Wiszniewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Język niemiecki po niemiecku – na drodze do
jednojęzyczności
Adresat nauczyciele języka niemieckiego w gimnazjum
Treści  zagadnienie używania języka niemieckiego jako jedynego języka na lekcji
Liczba godzin 4
Termin wrzesień 2016
Temat
Osoba prowadząca kierownik: Ewa Wiszniewska
[email protected]
prowadzący: Adam Grodek
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Praktyczne projekty na lekcji języka niemieckiego
Adresat nauczyciele języka niemieckiego w gimnazjum
Treści  wpływ wprowadzenia praktycznych projektów edukacyjnych na zmiany
w procesie dydaktycznym
Liczba godzin 4
Termin grudzień 2016
Osoba prowadząca kierownik: Ewa Wiszniewska
[email protected]
prowadzący: Adam Grodek
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 99 -
Temat
Komiks – sztuka czy kicz? Propozycje wybranych
tekstów do wykorzystania na lekcjach języka polskiego
Adresat nauczyciele języka polskiego gimnazjów
Treści 


przykłady wybranych komiksów,
historia komiksu w pigułce,
„narzędzia” do krytycznej oceny i interpretacji komiksu
Liczba godzin 3
Termin wrzesień 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Kultura żywego słowa dla każdego – warsztaty z zakresu
poprawnej wymowy
Adresat nauczyciele wszystkich specjalności zainteresowani kulturą żywego słowa
Treści 



zasady poprawnej wymowy
ćwiczenia doskonalące poprawną artykulację,
korekta błędów wymowy wynikających z hiperpoprawności lub braku
dbałości o wymowę,
teksty do ćwiczeń artykulacyjnych
Liczba godzin 5
Termin październik
2016
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień
[email protected],
dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Jak się skutecznie komunikować? (warsztaty
z komunikacji interpersonalnej)
Adresat nauczyciele wszystkich specjalności
Treści 




najważniejsze założenia skutecznej komunikacji,
podstawowe zasady komunikowania się werbalnego,
reguły zachowań społecznych i techniki aktywnego słuchania,
specyfika komunikacji pozawerbalnej,
praktyczne ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej
Liczba godzin 6
Termin październik
2016
listopad 2016
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 100 -
Temat
Projektowanie bez granic, czyli praca metodą projektu
na lekcjach języka polskiego (i nie tylko)
Adresat nauczyciele języka polskiego gimnazjów
Treści 

metoda projektu edukacyjnego (dokumentacja, etapy realizacji),
przykłady realizacji kilku tematów metodą projektu edukacyjnego
Liczba godzin 3
Termin listopad 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Ciemna strona baśni – kanibalizm, przemoc, erotyzm,
czyli o baśniach w mrocznej odsłonie
Adresat nauczyciele języka polskiego w gimnazjum
Treści 

pierwotne wersje znanych baśni,
literacka, psychologiczna i antropologiczna interpretacja znanych baśni
Liczba godzin 3
Termin listopad 2016
grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Wiedźmy, czarownice, szeptunki w różnych tekstach
kultury
Adresat nauczyciele języka polskiego w gimnazjum
Treści 

wiedźmy, czarownice i szeptunki w różnych tekstach kultury
historyczne uwarunkowania opresji kulturowej kobiet
Liczba godzin 3
Termin grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Estetyka piękna i brzydoty w kulturze na przestrzeni
dziejów
Adresat nauczyciele języka polskiego i zajęć artystycznych w gimnazjum
Treści 

Liczba godzin
definicyjne ujęcie estetycznych kategorii brzydoty i piękna,
zmiany, jakie zaszły w postrzeganiu piękna i brzydoty w ciągu wieków
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
- 101 -
Termin styczeń 2017
Temat
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Warto czytać!
Adresat poloniści, bibliotekarze, wszyscy zainteresowani promocją czytelnictwa
Treści 




wyniki badań dotyczących stanu czytelnictwa,
czytanie jako twórcza forma spędzania czasu wolnego,
sposoby promowania czytelnictwa wśród uczniów,
zbawienny wpływ czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny człowieka,
polskie i światowe kampanie promujące czytanie
Liczba godzin 2
Termin październik,
listopad 2016
kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
W świecie (anty)wartości globalnego nastolatka
Adresat poloniści, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele
Treści 



charakterystyka rzeczywistości postmodernistycznej jako środowiska życia
dzieci i młodzieży,
kultura popularna jako czynnik kształtujący tożsamość oraz wartości dzieci
i młodzieży,
wpływ mediów na kształtowanie systemu wartości dzieci i młodzieży,
współczesne modele tożsamości (kultura klikania, kultura instant, kultura
infantylizacji, seksualizacja dzieciństwa, zjawisko tożsamości nadanej,
przymus konsumowania),
Liczba godzin 3
Termin wrzesień 2016
maj 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Chór nauczycielski (5 etapów)
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści  rozwój zdolności wokalnych – ćwiczenia prawidłowego oddechu, swobodnego
wydobycia dźwięku, pełnego brzmienia głosu i właściwej artykulacji,
 integracja środowiska nauczycielskiego, dzielenie się doświadczeniem
i nawiązywanie nowych kontaktów,
- 102 -
 twórcze doskonalenie poprzez artystyczne opracowanie pieśni i piosenek
z uwzględnieniem tempa, dynamiki, środków artykulacyjnych, tekstu
Liczba godzin 2 godz. w
tygodniu
Termin każdy piątek
17.00- 19.00
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Wyraź siebie przez muzykę – zabawy integracyjne
z wykorzystaniem instrumentów muzycznych i głosu
Adresat nauczyciele muzyki w gimnazjum
Treści
 zabawy umożliwiające świadomą, kreatywną, pobudzającą do twórczych
rozwiązań pracę z dziećmi,
 zabawy ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia, poznanie
imion, powierzchownych cech dzieci z wykorzystaniem instrumentów i głosu
Liczba godzin 5
Termin wrzesień 2016
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Piosenka w ruchu i w zabawie
Adresat nauczyciele muzyki w gimnazjum
Treści  rozwijanie umiejętności wykorzystania różnorodnych środków artystycznych
w inscenizacji przestrzenno-ruchowej piosenki,
 zabawy łączące dźwięk, gest, ruch i słowo – działania w oparciu o wybraną
piosenkę,
 wykorzystanie instrumentów perkusyjnych na zajęciach z dziećmi
Liczba godzin 4
Termin listopad 2016
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Wpływ muzyki na rozwój ucznia w teorii i w praktyce
Adresat nauczyciele muzyki w gimnazjum
Treści
 wykorzystanie muzyki i aktywności muzycznej dziecka dla celów
wychowawczych,
 umiejętność rozbudzania u dzieci wyobraźni i wrażliwości w ogólnym
i muzycznym znaczeniu,
 wykorzystanie muzyki, słowa oraz ruchu w zabawach wspomagających rozwój
ogólnych zdolności dziecka
Liczba godzin 4
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
- 103 -
Termin grudzień 2016
Temat
Sebastian Skrobisz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Muzyka klasyczna – jak wykorzystać ją na zajęciach
z uczniami
Adresat nauczyciele muzyki w gimnazjum
Treści
 rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania muzyki,
 poznanie literatury muzycznej,
 analiza słuchanych utworów,
 próba odtworzenia utworów na prostych instrumentach szkolnych,
 elementy muzykoterapii
Liczba godzin 4
Termin styczeń 2017
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Bądź twórczy – śmieciowa orkiestra, czyli tworzymy coś
z niczego – wykorzystanie surowców wtórnych na
zajęciach artystycznych
Adresat nauczyciele muzyki i plastyki w gimnazjum
Treści
 refleksja nad relacją formy, tworzywa i funkcji instrumentu,
 rozwój kreatywności poprzez wykorzystanie surowców wtórnych do budowy
instrumentów,
 tworzenie akompaniamentu do wybranych piosenek,
 improwizowanie rytmów, melodii do wybranych tekstów literackich,
 umiejętność gry na zbudowanych instrumentach,
Liczba godzin 4
Termin marzec 2017
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Cezary Marasinski
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Trening twórczości na zajęciach z uczniami
Adresat nauczyciele języka polskiego, muzyki i plastyki w gimnazjum
Treści
 rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego,
 kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
rozwijanie ekspresji literackiej, plastycznej, muzycznej,
 rozpoznawanie własnych predyspozycji i możliwości twórczych
Liczba godzin 4
Termin kwiecień 2017
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 104 -
Temat
Dyrygowanie chórem uczniowskim, czyli wszystko
w twoich rękach
Adresat nauczyciele muzyki i chóru
Treści  zapoznanie z podstawowymi metodami pracy w zespole dziecięcym,
 praca nad zbiorową emisją głosu właściwą dla brzmienia chóru dziecięcego,
 wprowadzenie podstawowych zasad techniki dyrygowania w celu
przygotowania nauczyciela do pracy z zespołem,
 zapoznanie z zasadami doboru repertuaru w chórach szkolnych,
 zapoznanie z zasadami organizacji pracy w chórze, począwszy od prób
wprowadzających do generalnych, jak również występów
Liczba godzin 5
Termin kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Mówię wyraźnie – zabawy muzyczne i artykulacyjne
rozwijające mowę uczniów i ich pewność siebie
Adresat nauczyciele muzyki w gimnazjum
Treści
 zabawy i ćwiczenia artykulacyjne poprawiające wyrazistość mowy dzieci,
 rozwijanie wyobraźni, ekspresji i zdolności improwizacji w celu swobodnego
wydobycia głosu,
 śpiewanie ćwiczeń emisyjnych opartych na elementach
dźwiękonaśladowczych i prostych melodiach,
 recytowanie tekstów i śpiewanie piosenek,
 techniki relaksu i odblokowania napięć
Liczba godzin 5
Termin maj 2017
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Muzykoterapia w walce z agresją i stresem
Adresat nauczyciele muzyki w gimnazjum, psycholodzy i pedagodzy szkolni
Treści
 schemat OZURA (Odreagowanie, Zrytmizowanie, Uwrażliwienie, Relaksacja,
Aktywizacja),
 działania łączące muzykę z ruchem, słowem, gestem, tańcem, rysowaniem,
pisaniem i dotykiem,
 aktywne muzykowanie poprzez ruch, śpiew i grę na instrumentach,
 słuchanie muzyki kształtującej wrażliwość, wyobraźnię i twórcze myślenie,
 zabawy oparte na swobodnej improwizacji
Liczba godzin 5
Termin czerwiec 2017
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 105 -
Temat
Warsztat grafiki EBRU
Adresat nauczyciele plastyki w gimnazjum
Treści  praktyczna znajomość grafiki EBRU oraz możliwości wykorzystania jej
w edukacji
Liczba godzin 6
Termin wrzesień,
listopad 2016,
styczeń,
marzec, maj
2017
Temat
Osoba prowadząca dr Cezary Marasiński
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Zajęcia EBRU dla grup dziesięcio- i piętnastoosobowych
Adresat nauczyciele plastyki w gimnazjum z uczniami
Treści  wykonanie prac w technice EBRU
Liczba godzin 3
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca dr Cezary Marasiński
[email protected]
Miejsce realizacji poza WODN
Zaprezentować się inaczej
Adresat nauczyciele, wszyscy zainteresowani
Treści  nauka tworzenia prezentacji multimedialnych w środowisku PREZI
Liczba godzin 4
Termin wrzesień,
grudzień 2016,
luty, czerwiec
2017
Temat
Osoba prowadząca dr Cezary Marasiński
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Linoryt w szkole
Adresat nauczyciele plastyki w gimnazjum
Treści  możliwości wykorzystania linorytu na lekcjach plastyki
Liczba godzin 6
Termin październik
2016,
maj 2017
Osoba prowadząca dr Cezary Marasiński
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 106 -
Temat
Plakat edukacyjny
Adresat nauczyciele plastyki w gimnazjum
Treści  praca nad świadomym i efektywnym kształtowaniem przekazu wizualnego
Liczba godzin 4
Termin
Temat
kwiecień,
czerwiec 2017
Osoba prowadząca dr Cezary Marasiński
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
"Ładne - brzydkie", czyli jak być sprawiedliwym
w czasach obowiązkowego pluralizmu estetycznego
Adresat nauczyciele niebędący zawodowymi plastykami
Treści  kryteria oceny prac plastycznych
Liczba godzin 3
Termin listopad 2016,
marzec,
czerwiec 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Cezary Marasiński
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Internetowa platforma w pracy sieci
Adresat nauczyciele chętni do udziału w sieci współpracy i samokształcenia w zakresie
edukacji ekologicznej i przyrodniczej
Treści  zapoznanie z użytkowaniem platformy internetowej na użytek sieci
współpracy i samokształcenia
Liczba godzin 4
Termin wrzesień 2016
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Planowanie pracy sieci
Adresat nauczyciele chętni do udziału w sieci współpracy i samokształcenia w zakresie
edukacji ekologicznej i przyrodniczej
Treści  ustalenie zadań i planu pracy sieci współpracy i samokształcenia
Liczba godzin 4
Termin wrzesień 2016
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu (lub do
uzgodnienia)
- 107 -
Temat
PET i aluminiowa puszka czy pomoc dydaktyczna?
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści  warsztat prezentujący niektóre możliwości wykorzystania surowców wtórnych
podczas lekcji w edukacji przyrodniczej
Liczba godzin 4
Termin listopad 2016,
maj 2017
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Od śnieżynki do bałwana
Adresat nauczyciele fizyki i chemii w gimnazjum
Treści  praktyczne wykorzystanie zimowej aury w edukacji przyrodniczej
Liczba godzin 4
Termin styczeń 2017
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Od bałwana do kałuży
Adresat nauczyciele fizyki, biologii, geografii i chemii w gimnazjum
Treści  termodynamika przemian fazowych w praktyce
Liczba godzin 4
Termin styczeń 2017
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Pomyślmy o przyszłym roku szkolnym
Adresat nauczyciele przedmiotów ścisłych
Treści  program nauczania – wybór, modyfikacja, zgodność z podstawą programową
i możliwościami uczniów
Liczba godzin 8
Termin maj, czerwiec
2017
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Pracownia fizyczna – jak ją wykorzystać optymalnie
Adresat nauczyciele fizyki w gimnazjum
- 108 -
Treści  analiza optymalnego wykorzystania zasobów pracowni fizycznej do zajęć
pokazowych i eksperymentalnych
Liczba godzin 16
Termin kwiecień, maj
2017
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu, pracownie
fizyczne w szkołach
Idzie wiosna – przygotujmy projekt
Adresat nauczyciele fizyki, biologii, geografii i chemii w gimnazjum
Treści  metoda projektu w edukacji przyrodniczej i ekologicznej,
 projekty interdyscyplinarne i międzyklasowe – efekt – kompletny plan
projektu edukacyjnego
Liczba godzin 16
Termin luty,
2017
Temat
marzec
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Multimedia na lekcjach edukacji przyrodniczej – jak je
wykorzystać jako metody aktywizujące
Adresat nauczyciele fizyki, biologii, geografii i chemii w gimnazjum
Treści  wykorzystanie multimediów (filmy, aplikacje, programy interaktywne) jako
narzędzia aktywizującego uczniów podczas lekcji i pracy w domu
Liczba godzin 16
Termin grudzień 2016,
styczeń, luty
2017
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Fizyka w kuchni i łazience
Adresat nauczyciele fizyki w gimnazjim
Treści  wykorzystanie zjawisk z najbliższego otoczenia do aktywizowania uczniów na
przedmiotach przyrodniczych
Liczba godzin 16
Termin listopad,
grudzień 2017
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu, pracownie
szkolne uczestników
- 109 -
Temat
Wg potrzeb zainteresowanych (konsultacje indywidualne)
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści  zagadnienia merytoryczne z zakresu fizyki i przyrody,
 organizacja procesu dydaktycznego w edukacji przyrodniczej
Liczba godzin
Termin do uzgodnienia
lub w
godzinach
dyżurów
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Wg potrzeb zainteresowanych (konsultacje zespołowe)
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści  zagadnienia merytoryczne z zakresu fizyki i przyrody,
 organizacja procesu dydaktycznego w edukacji przyrodniczej
Liczba godzin
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu,
placówki oświatowe
różne
Zrównoważony rozwój – ekologiczna edukacja globalna
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści  energia Ziemi – odnawialne i nieodnawialne źródła energii,
 energia klimatu – zmiany klimatyczne Ziemi, perspektywy, zagrożenia,
 energia wody – niebieska planeta
Liczba godzin 3
Termin październik
2016
grudzień 2016
marzec 2017
Temat
Osoba prowadząca Robert Podgórski
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów na
lekcjach matematyki i przedmiotów przyrodniczych
Adresat nauczyciele matematyki i przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum
Treści 


kompetencje nauczyciela matematyki XXI wieku,
kompetencje kluczowe,
pojęcie kompetencji matematyczno-przyrodniczych we współczesnej szkole,
- 110 -


uczenie się,
sposoby rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych
Liczba godzin 30
Termin rozpoczęcie:
listopad 2016
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Jak poprawić jakość nauczania matematyki – analiza
egzaminu gimnazjalnego
Adresat nauczyciele matematyki w gimnazjum
Treści 



wyniki egzaminu z matematyki
analiza mocnych i słabych stron szkoły,
badania IBE dotyczące nauczania matematyki,
rekomendacje dla nauczycieli matematyki
Liczba godzin 5
Termin październik
2016
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Nowoczesne technologie w pracy nauczyciela
matematyki
Adresat nauczyciele matematyki w gimnazjum
Treści 

programy multimedialne na lekcjach matematyki,
możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej na lekcjach matematyki
Liczba godzin 5
Termin listopad 2016
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Ocenianie kształtujące i orientujące na lekcjach
matematyki
Adresat nauczyciele matematyki w gimnazjum
Treści 



ocenianie kształtujące w przepisach prawa oświatowego,
elementy oceniania kształtującego,
funkcje oceniania kształtującego,
ocenianie kształtujące a ocenianie sumujące
Liczba godzin 5
Termin
grudzień 2016
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 111 -
Temat
Metoda problemowa na lekcjach matematyki
Adresat nauczyciele matematyki w gimnazjum
Treści 


stosowanie metody problemowej na lekcjach matematyki,
mity i fakty w nauczaniu matematyki na wszystkich etapach nauczania,
ocenianie uczniów podczas stosowania metody problemowej
Liczba godzin 5
Termin styczeń 2017
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Ziarenka matematyczne – wyzwanie dla ucznia
i nauczyciela
Adresat nauczyciele matematyki w gimnazjum
Treści 

przykłady problemów rozwijających myślenie matematyczne uczniów,
jak oceniać prace badawcze naszych uczniów
Liczba godzin 5
Termin luty 2017
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Uczeń ze SPE na lekcjach matematyki
Adresat nauczyciele matematyki w gimnazjum
Treści 


trudności w uczeniu się matematyki i ich przyczyny,
diagnoza uczniów z dyskalkulią,
dobór metod i form pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki
Liczba godzin 5
Termin marzec 2017
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sztuka stawiania pytań na lekcjach matematyki
Adresat nauczyciele matematyki w gimnazjum
Treści 


rodzaje pytań stawianych przez nauczyciela oraz uczniów,
pytania kluczowe w ocenianiu kształtującym,
dobór pytań do założonych celów lekcji
Liczba godzin 5
Termin
kwiecień 2017
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 112 -
Temat
Różnorodność jest wśród nas – edukacja
międzykulturowa i antydyskryminacyjna
Adresat zainteresowani nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Treści  wprowadzenie do problematyki nierówności i dyskryminacji ze względu na
kolor skóry, rasę czy narodowość,
 relacje nauczyciela i szkoły z uczniem uchodźczym
Liczba godzin 8
Termin grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca Sebastian Skrobisz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Nie taki Excel straszny – wykorzystanie programu
w codziennej pracy nauczyciela
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 




podstawowe funkcje programu EXCEL,
samodzielne pisanie formuł,
zastosowanie programu w warunkach szkolnych,
hiperłącza i proste makra,
tworzenie przykładowych zastosowań
Liczba godzin 8
Termin wrzesień 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
MS Office dla ambitnych – WORD i Power Point
w zastosowaniach szkolnych
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 

praca z szablonami, przypisy, spis treści dokumentu, autonumeracja zdjęć
i tabel, style, ochrona dokumentów,
tworzenie albumów fotograficznych, wstawianie hiperłączy, przyciski akcji,
animacja niestandardowa, makra, wstawianie multimediów
Liczba godzin 8
Termin grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Wykorzystanie programów graficznych
w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych
nauczyciela
- 113 -
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 




wykonanie samodzielne zdjęć,
wgrywanie zdjęć z Internetu,
kadrowanie zdjęć, praca na warstwach, maski, scalanie warstw,
obróbka grafiki w programie Corel Paint Shop Pro,
ramki; zapisywanie zdjęć w różnych formatach (łącznie z przezroczystością)
Liczba godzin 8
Termin styczeń 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Poznaję swój komputer – ABC obsługi komputera
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 



przygotowanie komputera do pracy (ustawienia),
tworzenie plików i folderów,
podstawy pakietu OFFICE (Word, Power Point, Excel),
przygotowywanie dokumentów, dyplomów, prostej prezentacji i robienie
zestawień z obliczeniami.
Liczba godzin 8
Termin listopad 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Szkoła w obiektywie, czyli tworzymy fotokronikę szkoły
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 



obsługa sprzętu foto,
zalecane ustawienia,
zasady dobrej fotografii,
obróbka zdjęć w Corel Paint Shop Pro
Liczba godzin 8
Termin kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Fotografuj.pl - warsztaty fotograficzne
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 

pierwszy dzień – zdjęcia w terenie: architektura, zdjęcia portretowe, pejzaż,
zdjęcia makro,
drugi dzień – obróbka i prezentacja zdjęć (Corel Paint Shop Pro)
Liczba godzin 8
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
- 114 -
Termin październik
2016
Temat
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Mój pierwszy film – tajniki sztuki filmowej
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 



podstawowe zasady sztuki filmowej, obsługa kamery,
samodzielne nagranie materiału źródłowego wideo,
montaż materiałów na komputerze (Pinnacle Studio),
eksport filmu do pliku
Liczba godzin 8
Termin marzec 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
E-podręczniki w edukacji informatycznej na poziomie
gimnazjum
Adresat nauczyciele informatyki
Treści 

jak korzystać z e-podręczników na poziomie gimnazjum,
przykładowe ćwiczenia lekcyjne
Liczba godzin 4
Termin listopad 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Praca w chmurze – sieci współpracy i samokształcenia
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 

poznanie techniki pracy w chmurze,
zasady współpracy w sieci współpracy i samokształcenia
Liczba godzin 4
Termin wrzesień 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
"Lecimy pod niebiosa", czyli jak zbudować atrakcyjny
latawiec płaski (metoda projektu)
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 


zapoznanie z materiałami, narzędziami i urządzeniami,
omówienie zasad BHP,
wykonanie stelaża latawca,
- 115 -



wykonanie poszycia papierowego,
łączenie elementów latawca i dowiązywanie uzd,
regulacja latawca i próby oblatywania modelu
Liczba godzin 12
Termin wrzesień 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Zadanie wytwórcze – frajda czy przykry obowiązek?
Zadania wytwórcze z drewna - pudełko
Adresat nauczyciele zajęć technicznych w gimnazjum
Treści 





planowanie pracy,
elementy materiałoznawstwa,
technologia produkcji,
wykonanie samodzielne pracy,
zdobienie prac różnymi technikami,
BHP na zajęciach
Liczba godzin 12
Termin listopad 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Zadanie wytwórcze – frajda czy przykry obowiązek?
Zadania wytwórcze z tektury – pojemnik na drobne
przedmioty
Adresat nauczyciele zajęć technicznych ii plastycznych w gimnazjum
Treści 





planowanie pracy,
elementy materiałoznawstwa,
technologia produkcji,
wykonanie samodzielne pracy,
zdobienie prac różnymi technikami,
BHP na zajęciach
Liczba godzin 8
Termin październik
2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Zadanie wytwórcze – frajda czy przykry obowiązek?
Zadania wytwórcze ze szkła – witraż
Adresat nauczyciele zajęć technicznych i plastycznych w gimnazjum
- 116 -
Treści 





planowanie pracy,
elementy materiałoznawstwa,
technologia produkcji,
wykonanie samodzielne pracy,
zdobienie prac różnymi technikami,
BHP na zajęciach
Liczba godzin 8
Termin styczeń 2017
Temat
Osoba dr Bronisław Matusz
prowadząca [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Zadanie wytwórcze – frajda czy przykry obowiązek?
Zadania wytwórcze z tworzyw sztucznych – modele
samolotów
Adresat nauczyciele zajęć technicznych w gimnazjum
Treści 





planowanie pracy,
elementy materiałoznawstwa,
technologia produkcji,
wykonanie samodzielne pracy,
zdobienie prac różnymi technikami,
BHP na zajęciach
Liczba godzin 8
Termin luty 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Zadanie wytwórcze – frajda czy przykry obowiązek?
Zadania wytwórcze z filcu - ozdoby
Adresat nauczyciele zajęć technicznych i plastycznych w gimnazjum
Treści 





planowanie pracy,
elementy materiałoznawstwa,
technologia produkcji,
wykonanie samodzielne pracy,
zdobienie prac różnymi technikami,
BHP na zajęciach
Liczba godzin 8
Termin marzec 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Warsztaty rękodzieła - decoupage, ozdabianie
przedmiotów drewnianych
- 117 -
Adresat nauczyciele zajęć technicznych i plastycznych w gimnazjum
Treści 





przygotowanie przedmiotu zdobionego,
podstawy techniki decoupage,
samodzielne zdobienie,
przedmiotu wybranym wzorem,
lakierowanie powierzchni,
transfer napisów
Liczba godzin 4
Termin ferie zimowe
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Warsztaty rękodzieła - quilling, kartki okolicznościowe
Adresat nauczyciele zajęć technicznych i plastycznych w gimnazjum
Treści 




wprowadzenie do techniki,
narzędzia i przykładowe prace,
podstawy quillingu,
samodzielne wykonywanie kartki okolicznościowej,
różne formy zdobienia kart
Liczba godzin 4
Termin ferie zimowe
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Warsztaty rękodzieła – string art – artystyczny obraz
Adresat nauczyciele zajęć technicznych i plastycznych w gimnazjum
Treści 



wprowadzenie do techniki,
narzędzia i przykładowe prace,
podstawy string art,
samodzielne wykonywanie obrazu na tekturze,
Liczba godzin 4
Termin ferie zimowe
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Karty świąteczne – wykorzystanie techniki quillingu,
ozdobnych elementów i brokatu do wykonania karty
bożonarodzeniowej
Adresat nauczyciele zajęć technicznych i plastycznych w gimnazjum
Treści 

wprowadzenie do techniki,
narzędzia i przykładowe prace,
- 118 -


podstawy quillingu,
samodzielne wykonywanie kartki okolicznościowej,
Liczba godzin 4
Termin grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Mała motoryka śródlekcyjna kluczem do efektywności
umysłowej
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego w gimnazjum
Treści  metodyka ćwiczeń o charakterze koordynacyjnym z wykorzystaniem
woreczków i taśm
 ćwiczenia pobudzające organizm i jego funkcje wegetatywne
Liczba godzin 3
Termin październik
2016, luty 2017
Temat
Osoba prowadząca Sebastian Skrobisz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Metodyka nauczania narciarstwa zjazdowego
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego w gimnazjum
Treści  wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające planowanie
i realizację zajęć z zakresu narciarstwa zjazdowego dla dzieci i młodzieży
w ramach zajęć szkolnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych
Liczba godzin 30 (5 dni)
Termin pierwszy lub
drugi tydzień
ferii zimowych
Temat
Osoba prowadząca Sebastian Skrobisz
[email protected]
Miejsce realizacji Krynica lub Zieleniec
Master Class Zumba Fitness – latynoamerykańskie
rytmy na lekcji wychowania fizycznego
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego w gimnazjum
Treści  metodyczne podstawy nauczania zumby fitness
Liczba godzin 2
Osoba prowadząca kierownik: Sebastian Skrobisz
[email protected]
prowadząca:
Ewa
Biernat
(trenerka fitness, certyfikowana
instruktorka,
nauczycielka
wychowania fizycznego)
- 119 -
Termin listopad 2016,
kwiecień 2017
Temat
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Elementy sztuki walk i samoobrony środkiem do
wszechstronnego kształtowania zdolności motorycznych
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego w gimnazjum
Treści  rozwój kluczowych we wszystkich dyscyplinach sportu zdolności
motorycznych (koordynacji, gibkości, szybkości, reakcji na bodźce),
 ćwiczenia kształtujące powyższe zdolności
Liczba godzin 2
Termin grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca kierownik: Sebastian Skrobisz
[email protected]
prowadzący: Marcin Krakowiak
(certyfikowany
instruktor
samoobrony, zawodnik MMA
i brazylijskiego Jujitsu)
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Tag rugby – bezkontaktowa odmiana rugby w lekcji
wychowania fizycznego
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego w gimnazjum
Treści 



metodyka nauczania gry Tag rugby,
zasady gry,
ćwiczenia kształtujące,
podstawy taktyki
Liczba godzin 3
Termin październik
2016, marzec
2017
Temat
Osoba prowadząca kierownik: Sebastian Skrobisz
[email protected]
prowadzący: Zbigniew Jurzysta
(Regionalny Oficer Rozwoju
Rugby w Łodzi)
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Taniec nowoczesny w lekcji wychowania fizycznego
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego w gimnazjum
Treści  sposoby włączania tańca do lekcji wychowania fizycznego,
 zajęcia z choreografii jako alternatywa dla tradycyjnych lekcji wychowania
fizycznego,
 podstawy metodyki nauczania tańca
- 120 -
Liczba godzin 3
Termin listopad 2016,
marzec 2017
Temat
Osoba prowadząca kierownik: Sebastian Skrobisz
[email protected]
prowadzący: Joanna i Piotr
Sieradzcy (instruktorzy tańca
nowoczesnego, wielokrotni
medaliści mistrzostw Europy
i świata w tańcu nowoczesnym,
nauczyciele wychowania
fizycznego w klasach o profilu
tanecznym)
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Boule – narodowa rekreacja Francuzów jako
alternatywna forma zajęć wychowania fizycznego
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego w gimnazjum
Treści  metodyka nauczania,
 zasady gry,
 ćwiczenia doskonalące
Liczba godzin 3
Termin październik
2016, maj 2017
Temat
Osoba prowadząca kierownik: Sebastian Skrobisz
[email protected]
prowadzący: Radosław
Banaszkiewicz (Mistrz Polski
i uczestnik mistrzostw świata
w Boule)
Miejsce realizacji Park Miejski im. Tadeusza
Kościuszki w Zgierzu
Bezpieczeństwo nad wodą – elementy ratownictwa
wodnego i pierwszej pomocy przedmedycznej
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego w gimnazjum
Treści  zasady bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą nad wodą,
 sposoby podejmowania i holowania poszkodowanych znajdujących się
w wodzie
 zasady pierwszej pomocy przedmedycznej
Liczba godzin 3
Osoba prowadząca kierownik: Sebastian Skrobisz
[email protected],
prowadzący: Andrzej Biskupski
(trener grup ratowniczych
i sportowych w WOPR Łódź,
nauczyciel wychowania
fizycznego)
- 121 -
Termin listopad 2016,
kwiecień 2017
Temat
Miejsce realizacji pływalnia MOSiR, Zgierz,
ul. Leśmiana 1
Koszykówka inaczej – nowatorskie zajęcia kształtujące
bazowe zdolności koordynacyjne i umiejętności
koszykarskie
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego w gimnazjum
Treści  ćwiczenia kształtujące zdolności motoryczne i umiejętności koszykarskie,
 autorskie ćwiczenia rozwijające podstawowe umiejętności koszykarskie,
 gry i zabawy dla koszykarskich nowicjuszy
Liczba godzin 3
Termin grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca kierownik: Sebastian Skrobisz
[email protected]
prowadzący: Bartłomiej
Szczepaniak (trener II klasy
koszykówki, viceprezes klubu TK
Basket Stryków, nauczyciel
wychowania fizycznego)
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Snack learning, czyli jak inaczej przekazywać wiedzę
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści  istota metody snack learning,
 opracowanie „kęsów” wiedzy
Liczba godzin 5
Termin grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Wykorzystanie zagadek, łamigłówek, gier na lekcjach
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści  wyszukiwanie zagadek, łamigłówek, gier w zależności od tematyki, poziomu
trudności i etapu edukacyjnego,
 dobór zagadek, łamigłówek, gier do celów,
 kształtowanie kompetencji kluczowych,
 lekcje powtórzeniowe na wesoło
Liczba godzin 5
Termin kwiecień 2017
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 122 -
Temat
Edukacja przez zabawę
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 



nauka przez działanie,
cyfrowe opowieści,
tworzenie gier terenowych i questów,
wykorzystanie nowoczesnych technologii,
Liczba godzin 15
2017
Termin lipiec
wakacje
Temat
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Każdy umie rysować!
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści
 narzędzia myślenia wizualnego,
 proces myślenia wizualnego,
 modele myślenia wizualnego,
 myślenie wizualne w praktyce,
Liczba godzin 25
Termin styczeń 2017
(ferie zimowe)
Temat
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sieć współpracy i samokształcenia „Nowoczesny
nauczyciel”
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 





nauczyciel przyszłości,
uczeń w procesie edukacji przez całe życie,
edukacja przez zabawę,
wspólne uczenie się,
darmowe zasoby edukacyjne,
nowoczesne technologie w edukacji
Liczba godzin
Termin październik
2016, czerwiec
2017
Temat
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Jak uczyć, żeby nauczyć? – techniki skutecznego
nauczania
- 123 -
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści  nowatorskie techniki nauczania i narzędzia ułatwiające pracę z dziećmi,
 przyczyny trudności uczniów w procesie edukacyjnym,
 sposoby radzenia sobie z trudnościami przy wykorzystaniu poznanych
narzędzi
Liczba godzin 10
Termin listopad 2016,
kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca Sebastian Skrobisz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sposoby pozyskiwania programów nauczania przez
nauczycieli
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 





program nauczania w prawie oświatowym,
elementy programu nauczania,
jak formułować cele edukacyjne,
jak napisać dobry program,
jak modyfikować istniejące programy,
jak napisać innowację pedagogiczną
Liczba godzin 20
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sukces ucznia sukcesem szkoły
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści  rozpoznawanie indywidualnych strategii uczenia się,
 dopasowywanie metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych,
 wiedza dotycząca procesów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych
przez uczniów,
 elementy komunikacji interpersonalnej: udzielanie informacji zwrotnej
uczniom i ich rodzicom na temat postępów w nabywaniu umiejętności
i wiadomości,
 realizowanie przez szkołę zadań dotyczących indywidualizacji procesu
edukacji i właściwej organizacji środowiska edukacyjnego
Liczba godzin 30
Termin do uzgodnienia
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 124 -
Temat
Warsztat pracy dydaktycznej współczesnego nauczyciela
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 








techniki nauczania oraz metody aktywizujące,
techniki uczenia się i zapamiętywania,
style uczenia się, preferencje polisensoryczne,
teoria inteligencji wielorakich,
sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania
uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność
osobistą za rozwój,
wypracowanie katalogu sposobów motywowania uczniów,
nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników
motywujących w zależności od ucznia, sytuacji, kontekstu edukacyjnego,
doskonalenie przez nauczycieli umiejętności stosowania
aktywizujących metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
Liczba godzin 30
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Nauczyciel jako coach, mentor i przywódca
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 



cechy skutecznego przywództwa,
czym jest coaching w nauczaniu
metody i narzędzia coachingu w klasie,
mentoring w klasie oraz wśród członków rady pedagogicznej
Liczba godzin 20
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sztuka stawiania pytań
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści  rodzaje pytań stawianych przez nauczyciela oraz przez uczniów,
 pytania kluczowe w ocenianiu kształtującym,
 dobór pytań do założonych celów lekcji
Liczba godzin 5
Termin do uzgodnienia
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 125 -
Temat
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 




techniki nauczania oraz metody aktywizujące,
techniki uczenia się i zapamiętywania,
style uczenia się, preferencje polisensoryczne,
teoria inteligencji wielorakich,
sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania
uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność
osobistą za rozwój,
 wypracowanie katalogu sposobów motywowania uczniów,
 nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników
motywujących w zależności od ucznia, sytuacji, kontekstu edukacyjnego,
 doskonalenie przez nauczycieli umiejętności stosowania aktywizujących
metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
Liczba godzin 30
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Metody i techniki wspomagające diagnozę szkoły
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści  przegląd narzędzi wspomagających diagnozę
 refleksja – w jakich sytuacjach stosować konkretne narzędzia
Liczba godzin 10
Termin do uzgodnienia
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 126 -
OFERTA DLA NAUCZYCIELI
SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
Świat podzielony jest pomiędzy ludzi, którzy coś robią i tych, którzy
zbierają za to laury. Postaraj się, jeżeli możesz, należeć do pierwszej
grupy. Jest w niej dużo mniejsza konkurencja.
Dwight Morrow
- 127 -
OFERTA DLA NAUCZYCIELI
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Temat
Identyfikacja i rozwój zdolności twórczych uczniów
Adresat nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele prowadzący terapię
zajęciową i socjoterapię, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Treści  identyfikacja zdolności twórczych,
 charakterystyka rodzajów twórczości,
 omówienie narzędzi służących identyfikacji i ocenie kreatywnego myślenia,
 poznanie ćwiczeń i strategii usprawniających twórcze działania,
 charakterystyka zasad rozwoju kreatywności
Liczba godzin 12
Termin listopad 2016
przyjmowanie
zgłoszeń do:
10.11.16
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Co bardziej szkodzi piękności- złość czy brak złości? –
Trening Umiejętności Społecznych i Kontroli Złości
Adresat nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Treści  charakterystyka rozwoju emocjonalnego ze szczególnym uwzględnieniem
złości/ agresji,
 omówienie powszechnych strategii radzenia sobie z pozytywnymi
i negatywnymi stanami emocjonalnymi,
 trening konstruktywnego sobie ze złością
Liczba godzin 12
Termin styczeń 2017
przyjmowanie
zgłoszeń do:
10.01.17
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sztuka komunikacji – w domu i w pracy…
Adresat nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Treści  trening podstawowych i zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych
w zakresie:
o radzenia sobie z uczuciami,
o poszukiwania wspólnych rozwiązań,
o trening asertywności
- 128 -
Liczba godzin 8
Termin maj 2017
przyjmowanie
zgłoszeń do:
05.05.17
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Techniki szybkiego zapamiętywania
Adresat nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Treści  techniki wspomagające zapamiętywanie
Liczba godzin 4
Termin wrzesień 2016
przyjmowanie
zgłoszeń do:
15.09.16
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Idealne spotkania z rodzicami, czyli jakie?
Adresat nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Treści  diagnoza potrzeb nauczycieli i rodziców w zakresie spotkań w szkole,
 możliwości wykorzystania przestrzeni fizycznej do organizacji efektywnych
spotkań z rodzicami w szkole,
 trening podstawowych umiejętności z zakresu efektywności interpersonalnej
Liczba godzin 4
Termin wrzesień 2016
przyjmowanie
zgłoszeń do:
15.09.16
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sposoby na trudne zachowania – behawioralne pomysły
na trudne i nielubiane zachowania uczniów
Adresat nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Treści  identyfikacja zachowań trudnych,
 behawioralne zasady wzmacniania zachowań pożądanych i eliminowania
zachowań niepożądanych,
- 129 -
 strategie radzenia sobie z niepożądanymi zachowaniami uczniów,
 rozwiązywanie problemów metodą opartą na współpracy
Liczba godzin 15
Termin październik
2016
przyjmowanie
zgłoszeń do:
01.10.16
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło… – konflikt
w grupie szkolnej
Adresat nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Treści  charakterystyka klasy jako grupy społecznej,
 charakterystyka konfliktu,
 omówienie konstruktywnych i destrukcyjnych sposobów rozwiązywania
konfliktów,
 poznanie własnego stylu radzenia sobie z konfliktem,
 promocja mediacji i negocjacji jako formy rozwiązywania konfliktów,
 wzrost zachowań pożądanych wśród uczniów w sytuacji konfliktu,
 kształtowanie pożądanych wzorców komunikacyjnych
Liczba godzin 15
Termin marzec 2017
przyjmowanie
zgłoszeń do:
01.03.17
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Zabawa i bajka w terapii pedagogicznej
Adresat nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, pedagodzy i psycholodzy szkolni,
nauczyciele prowadzący terapię pedagogiczna i socjoterapię
Treści  poznanie roli wyobraźni w terapii pedagogicznej,
 poznanie technik wykorzystujących dziecięcą fantazję i literaturę do
prowadzenia terapii pedagogicznej,
 wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela terapii pedagogicznej
Liczba godzin 16
Termin grudzień 2016
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 130 -
przyjmowanie
zgłoszeń do:
01.12.16
Temat
Mobbing- charakterystyka zjawiska, przyczyny,
zapobieganie
Adresat nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Treści  objawy mobbingu,
 przyczyny mobbingu,
 obowiązki pracodawcy wobec ofiar mobbingu,
 odpowiedzialność karna sprawcy
Liczba godzin 3
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Konflikt w zespole klasowym - jak reagować, jak
przeciwdziałać
Adresat nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Treści  praca z grupą szkolną, w której występują konflikty mające destrukcyjny
wpływ na jej funkcjonowanie,
 sposoby reagowania nauczycieli na konflikt,
Liczba godzin 4
Termin grudzień 2016,
kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca Sebastian Skrobisz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
„Easy reading” – tekst łatwy w czytaniu i komunikacja
alternatywna w edukacji włączającej uczniów ze SPE
Adresat nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Treści  charakterystyka tekstu łatwego w czytaniu oraz oceny potrzeb i możliwości
wykorzystania alternatywnych i wspomagających środków komunikacyjnych
w pracy z uczniami ze SPE (z uszkodzonym słuchem, wzrokiem, mutyzmem
wybiórczym, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem
Aspergera)
Liczba godzin 3
Osoba prowadząca dr hab. Dorota PodgórskaJachnik, [email protected]
- 131 -
Termin 13.10.16
01.12.16
06.04.17
Temat
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
„Rzucę palenie – schudnę – będę biegać”. Psychologia
pozytywna a motywowanie do zmian nawyków
zdrowotnych
Adresat nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Treści  rozwijanie świadomości psychologicznych ograniczeń i możliwości zmian
nawyków zdrowotnych dla osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności
coachingowych w zakresie motywowania innych / siebie w procesie zmiany,
 zachęta do zmiany nawyków zdrowotnych we własnym życiu,
 rozwijanie świadomości zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi
Liczba godzin
Termin 24.11.16
26.01.17
30.03.17
Temat
Osoba prowadząca dr hab. Dorota PodgórskaJachnik, [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Trudni rodzice… Jak radzić sobie w komunikacji
z rodzicami uczniów
Adresat nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, pedagodzy i psycholodzy szkolni
Treści  przyczyny trudności w relacjach z rodzicami wynikające z zaburzeń
komunikacji interpersonalnej i sposoby radzenia sobie z nimi,
 ćwiczenia w formułowaniu komunikatów zwiększających kontrolę sytuacyjną
Liczba godzin 3
Termin 29.09.16
02.02.17
11.05.17
Temat
Osoba prowadząca dr hab. Dorota PodgórskaJachnik, [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Praca z uczniem ze SPE
Adresat nauczyciele, wychowawcy, terapeuci, opiekunowie dzieci ze SPE
Treści  konsultacja w zakresie problemów rozwojowych, dydaktycznych
i wychowawczych dotyczących uczniów ze SPE; możliwość obserwacji ucznia
w czasie lekcji, udział w spotkaniu z rodzicami itp.
- 132 -
Liczba godzin wg potrzeb
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca dr hab. Dorota PodgórskaJachnik, [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu lub
w placówce (do ustalenia)
Jak cię widzą, tak cię piszą - sekrety autoprezentacji
i wystąpień publicznych również w kontekście pracy
nauczyciela
Adresat nauczyciele wszystkich specjalności
Treści 


najważniejsze założenia skutecznej autoprezentacji,
wskazówki dotyczące głosu, postawy ciała, mimiki, gestykulacji, stylu
wypowiedzi,
obszary zachowań asertywnych, niezbędne w skutecznym komunikowaniu
się z rozmówcami
Liczba godzin 3
Termin luty 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Mobbing w szkole
Adresat nauczyciele wszystkich specjalności
Treści 



zjawisko mobbingu i inne odmiany przemocy psychicznej w środowisku
pracy i środowisku uczniowskim,
przyczyny i skutki mobbingu,
sylwetka typowego mobbera,
sposoby obrony przed mobberem
Liczba godzin 6
Termin marzec 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Skazany na sukces, czyli o kompetencjach miękkich
w pracy nauczyciela
Adresat nauczyciele wszystkich specjalności
Treści 


definicyjne ujęcie kompetencji miękkich i ich wpływu na sukcesy odnoszone
w życiu osobistym i zawodowym,
sposoby rozwijania kompetencji miękkich,
ćwiczenia rozwijające kompetencje miękkie
Liczba godzin 6
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
- 133 -
Termin kwiecień 2017
Temat
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Jestem asertywny - trening asertywności dla nauczycieli
Adresat nauczyciele wszystkich specjalności
Treści 


obszary zachowań asertywnych, niezbędnych w skutecznym komunikowaniu
się z rozmówcami,
prawa asertywności wg H. Fensterheima,
trening asertywności
Liczba godzin 6
Termin maj 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Trening kreatywności
Adresat nauczyciele wszystkich specjalności
Treści 


myślenie dywergencyjne/ myślenie konwergerncyjne,
procesy twórcze: EKSPLORACJE, KOMBINACJE, TRANSFORMACJE,
ćwiczeniach na płynność, giętkość i oryginalność myślenia
Liczba godzin 6
Termin czerwiec 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
O sztuce prowadzenia sporów, czyli wstęp do erystyki
Adresat poloniści oraz zainteresowani nauczyciele
Treści 


najważniejsze założenia sztuki erystycznej,
najczęstsze chwyty/techniki erystyczne,
ćwiczenia i zastosowanie ich na przykładach
Liczba godzin 3
Termin czerwiec 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Język obcy w szkołach ponadgimnazjalnych
Adresat nauczyciele języka angielskiego
Treści  metodyka nauczania języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych
Liczba godzin 6
Termin listopad 2016
luty 2017
Osoba prowadząca Ewa Wiszniewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 134 -
Temat
Język niemiecki po niemiecku – na drodze do
jednojęzyczności
Adresat nauczyciele języka niemieckiego
Treści  zagadnienie używania języka niemieckiego jako jedynego języka na lekcji
Liczba godzin 4
Termin wrzesień 2016
Temat
Osoba prowadząca kierownik: Ewa Wiszniewska
[email protected]
prowadzący: Adam Grodek
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Praktyczne projekty na lekcji języka niemieckiego
Adresat nauczyciele języka niemieckiego
Treści  wpływ wprowadzenia praktycznych projektów edukacyjnych na zmiany
w procesie dydaktycznym
Liczba godzin 4
Termin grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca kierownik: Ewa Wiszniewska
[email protected]
prowadzący: Adam Grodek
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Komiks – sztuka czy kicz? Propozycje wybranych
tekstów do wykorzystania na lekcjach języka polskiego
Adresat nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych
Treści 


przykłady wybranych komiksów,
historia komiksu w pigułce,
„narzędzia” do krytycznej oceny i interpretacji komiksu
Liczba godzin 3
Termin wrzesień 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Kultura żywego słowa dla każdego – warsztaty z zakresu
poprawnej wymowy
Adresat nauczyciele wszystkich specjalności zainteresowani kulturą żywego słowa
Treści 



zasady poprawnej wymowy
ćwiczenia doskonalące poprawną artykulację,
korekta błędów wymowy wynikających z hiperpoprawności lub braku
dbałości o wymowę,
teksty do ćwiczeń artykulacyjnych
Liczba godzin 5
Osoba prowadząca Ewelina Bień
- 135 -
Termin październik
2016
Temat
[email protected],
dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Jak się skutecznie komunikować? (warsztaty
z komunikacji interpersonalnej)
Adresat nauczyciele wszystkich specjalności
Treści 




najważniejsze założenia skutecznej komunikacji,
podstawowe zasady komunikowania się werbalnego,
reguły zachowań społecznych i techniki aktywnego słuchania,
specyfika komunikacji pozawerbalnej,
praktyczne ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej
Liczba godzin 6
Termin październik
2016
listopad 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Projektowanie bez granic, czyli praca metodą projektu
na lekcjach języka polskiego (i nie tylko)
Adresat nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych
Treści 

metoda projektu edukacyjnego (dokumentacja, etapy realizacji),
przykłady realizacji kilku tematów metodą projektu edukacyjnego
Liczba godzin 3
Termin listopad 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Ciemna strona baśni – kanibalizm, przemoc, erotyzm,
czyli o baśniach w mrocznej odsłonie
Adresat nauczyciele języka polskiego i WOK
Treści 

pierwotne wersje znanych baśni,
literacka, psychologiczna i antropologiczna interpretacja znanych baśni
Liczba godzin 3
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
- 136 -
Termin listopad 2016
grudzień 2016
Temat
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Wiedźmy, czarownice, szeptunki w różnych tekstach
kultury
Adresat nauczyciele języka polskiego i WOK
Treści 

wiedźmy, czarownice i szeptunki w różnych tekstach kultury
historyczne uwarunkowania opresji kulturowej kobiet
Liczba godzin 3
Termin grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Estetyka piękna i brzydoty w kulturze na przestrzeni
dziejów
Adresat nauczyciele języka polskiego i WOK
Treści 

definicyjne ujęcie estetycznych kategorii brzydoty i piękna,
zmiany, jakie zaszły w postrzeganiu piękna i brzydoty w ciągu wieków
Liczba godzin
Termin styczeń 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Warto czytać!
Adresat poloniści, bibliotekarze, wszyscy zainteresowani promocją czytelnictwa
Treści 




wyniki badań dotyczących stanu czytelnictwa,
czytanie jako twórcza forma spędzania czasu wolnego,
sposoby promowania czytelnictwa wśród uczniów,
zbawienny wpływ czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny człowieka,
polskie i światowe kampanie promujące czytanie
Liczba godzin 2
Termin październik,
listopad 2016
kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
W świecie (anty)wartości globalnego nastolatka
- 137 -
Adresat poloniści, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele
Treści 



charakterystyka rzeczywistości postmodernistycznej jako środowiska życia
dzieci i młodzieży,
kultura popularna jako czynnik kształtujący tożsamość oraz wartości dzieci
i młodzieży,
wpływ mediów na kształtowanie systemu wartości dzieci i młodzieży,
współczesne modele tożsamości (kultura klikania, kultura instant, kultura
infantylizacji, seksualizacja dzieciństwa, zjawisko tożsamości nadanej,
przymus konsumowania),
Liczba godzin 3
Termin wrzesień 2016
maj 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Różnorodność jest wśród nas – edukacja
międzykulturowa i antydyskryminacyjna
Adresat dyrektorzy i nauczyciele wszystkich etapów kształcenia
Treści  wprowadzenie do problematyki nierówności i dyskryminacji ze względu na
kolor skóry, rasę czy narodowość,
 relacje nauczyciela i szkoły z uczniem uchodźczym
Liczba godzin 8
Termin grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca Sebastian Skrobisz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Wykorzystanie programów graficznych
w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych
nauczyciela
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 




wykonanie samodzielne zdjęć,
wgrywanie zdjęć z Internetu,
kadrowanie zdjęć, praca na warstwach, maski, scalanie warstw,
obróbka grafiki w programie Corel Paint Shop Pro,
ramki; zapisywanie zdjęć w różnych formatach (łącznie z przezroczystością)
Liczba godzin 8
Termin styczeń 2016
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 138 -
Temat
Szkoła w obiektywie, czyli tworzymy fotokronikę szkoły
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 



obsługa sprzętu foto,
zalecane ustawienia,
zasady dobrej fotografii,
obróbka zdjęć w Corel Paint Shop Pro
Liczba godzin 8
Termin kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Fotografuj.pl - warsztaty fotograficzne
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 

pierwszy dzień – zdjęcia w terenie: architektura, zdjęcia portretowe, pejzaż,
zdjęcia makro,
drugi dzień – obróbka i prezentacja zdjęć (Corel Paint Shop Pro)
Liczba godzin 8
Termin październik
2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Mój pierwszy film – tajniki sztuki filmowej
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 



podstawowe zasady sztuki filmowej, obsługa kamery,
samodzielne nagranie materiału źródłowego wideo,
montaż materiałów na komputerze (Pinnacle Studio),
eksport filmu do pliku
Liczba godzin 8
Termin marzec 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Wprowadzenie do grafiki 3D
Adresat nauczyciele informatyki
Treści 



programy do grafiki 3D
tworzenie prostej grafiki w programie 123D Design
drukarki 3D – zasada działania
wykonanie przykładowego wydruku
- 139 -
Liczba godzin 4
Termin styczeń 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Metodyka nauczania narciarstwa zjazdowego
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego
Treści  wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające planowanie
i realizację zajęć z zakresu narciarstwa zjazdowego dla dzieci i młodzieży
w ramach zajęć szkolnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych
Liczba godzin 30 (5 dni)
Termin pierwszy lub
drugi tydzień
ferii zimowych
Temat
Osoba prowadząca Sebastian Skrobisz
[email protected]
Miejsce realizacji Krynica lub Zieleniec
Master Class Zumba Fitness – latynoamerykańskie
rytmy na lekcji wychowania fizycznego
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego
Treści  metodyczne podstawy nauczania zumby fitness
Liczba godzin 2
Termin listopad 2016,
kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca kierownik: Sebastian Skrobisz
[email protected]
prowadząca:
Ewa
Biernat
(trenerka fitness, certyfikowana
instruktorka,
nauczycielka
wychowania fizycznego)
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Elementy sztuki walk i samoobrony środkiem do
wszechstronnego kształtowania zdolności motorycznych
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego
Treści  rozwój kluczowych we wszystkich dyscyplinach sportu zdolności
motorycznych (koordynacji, gibkości, szybkości, reakcji na bodźce),
 ćwiczenia kształtujące powyższe zdolności
Liczba godzin 2
Osoba prowadząca kierownik: Sebastian Skrobisz
[email protected]
prowadzący: Marcin Krakowiak
(certyfikowany
instruktor
samoobrony, zawodnik MMA
i brazylijskiego Jujitsu)
- 140 -
Termin grudzień 2016
Temat
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Tag rugby – bezkontaktowa odmiana rugby w lekcji
wychowania fizycznego
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego
Treści 



metodyka nauczania gry Tag rugby,
zasady gry,
ćwiczenia kształtujące,
podstawy taktyki
Liczba godzin 3
Termin październik
2016, marzec
2017
Temat
Osoba prowadząca kierownik: Sebastian Skrobisz
[email protected]
prowadzący: Zbigniew Jurzysta
(Regionalny Oficer Rozwoju
Rugby w Łodzi)
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Taniec nowoczesny w lekcji wychowania fizycznego
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego
Treści  sposoby włączania tańca do lekcji wychowania fizycznego,
 zajęcia z choreografii jako alternatywa dla tradycyjnych lekcji wychowania
fizycznego,
 podstawy metodyki nauczania tańca
Liczba godzin 3
Termin listopad 2016,
marzec 2017
Temat
Osoba prowadząca kierownik: Sebastian Skrobisz
[email protected]
prowadzący: Joanna i Piotr
Sieradzcy (instruktorzy tańca
nowoczesnego, wielokrotni
medaliści mistrzostw Europy
i świata w tańcu nowoczesnym,
nauczyciele wychowania
fizycznego w klasach o profilu
tanecznym)
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Boule – narodowa rekreacja Francuzów jako
alternatywna forma zajęć wychowania fizycznego
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego
- 141 -
Treści  metodyka nauczania,
 zasady gry,
 ćwiczenia doskonalące
Liczba godzin 3
Termin październik
2016, maj 2017
Temat
Osoba prowadząca kierownik: Sebastian Skrobisz
[email protected]
prowadzący: Radosław
Banaszkiewicz (Mistrz Polski
i uczestnik mistrzostw świata
w Boule)
Miejsce realizacji Park Miejski im. Tadeusza
Kościuszki w Zgierzu
Bezpieczeństwo nad wodą – elementy ratownictwa
wodnego i pierwszej pomocy przedmedycznej
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego
Treści  zasady bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą nad wodą,
 sposoby podejmowania i holowania poszkodowanych znajdujących się
w wodzie
 zasady pierwszej pomocy przedmedycznej
Liczba godzin 3
Termin listopad 2016,
kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca kierownik: Sebastian Skrobisz
[email protected],
prowadzący: Andrzej Biskupski
(trener grup ratowniczych
i sportowych w WOPR Łódź,
nauczyciel wychowania
fizycznego)
Miejsce realizacji pływalnia MOSiR, Zgierz,
ul. Leśmiana 1
Koszykówka inaczej – nowatorskie zajęcia kształtujące
bazowe zdolności koordynacyjne i umiejętności
koszykarskie
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego
Treści  ćwiczenia kształtujące zdolności motoryczne i umiejętności koszykarskie,
 autorskie ćwiczenia rozwijające podstawowe umiejętności koszykarskie,
 gry i zabawy dla koszykarskich nowicjuszy
Liczba godzin 3
Osoba prowadząca kierownik: Sebastian Skrobisz
[email protected]
prowadzący: Bartłomiej
Szczepaniak (trener II klasy
koszykówki, viceprezes klubu TK
- 142 -
Termin grudzień 2016
Temat
Basket Stryków, nauczyciel
wychowania fizycznego)
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Snack learning, czyli jak inaczej przekazywać wiedzę
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści  istota metody snack learning,
 opracowanie „kęsów” wiedzy
Liczba godzin 5
Termin grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sieć współpracy i samokształcenia „Nowoczesny
nauczyciel”
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 





nauczyciel przyszłości,
uczeń w procesie edukacji przez całe życie,
edukacja przez zabawę,
wspólne uczenie się,
darmowe zasoby edukacyjne,
nowoczesne technologie w edukacji
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Liczba godzin
Termin październik
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
2016, czerwiec
2017
Temat
Jak uczyć, żeby nauczyć? – techniki skutecznego
nauczania
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści  nowatorskie techniki nauczania i narzędzia ułatwiające pracę z dziećmi,
 przyczyny trudności uczniów w procesie edukacyjnym,
 sposoby radzenia sobie z trudnościami przy wykorzystaniu poznanych
narzędzi
Liczba godzin 10
Termin listopad 2016,
kwiecień 2017
Osoba prowadząca Sebastian Skrobisz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 143 -
Temat
Sposoby pozyskiwania programów nauczania przez
nauczycieli
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 





program nauczania w prawie oświatowym,
elementy programu nauczania,
jak formułować cele edukacyjne,
jak napisać dobry program,
jak modyfikować istniejące programy,
jak napisać innowację pedagogiczną
Liczba godzin 20
Termin
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sukces ucznia sukcesem szkoły
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści  rozpoznawanie indywidualnych strategii uczenia się,
 dopasowywanie metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych,
 wiedza dotycząca procesów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych
przez uczniów,
 elementy komunikacji interpersonalnej: udzielanie informacji zwrotnej
uczniom i ich rodzicom na temat postępów w nabywaniu umiejętności
i wiadomości,
 realizowanie przez szkołę zadań dotyczących indywidualizacji procesu
edukacji i właściwej organizacji środowiska edukacyjnego
Liczba godzin 30
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Warsztat pracy dydaktycznej współczesnego nauczyciela
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 




techniki nauczania oraz metody aktywizujące,
techniki uczenia się i zapamiętywania,
style uczenia się, preferencje polisensoryczne,
teoria inteligencji wielorakich,
sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania
uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność
osobistą za rozwój,
 wypracowanie katalogu sposobów motywowania uczniów,
 nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników
motywujących w zależności od ucznia, sytuacji, kontekstu edukacyjnego,
- 144 -
 doskonalenie przez nauczycieli umiejętności stosowania
 aktywizujących metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
Liczba godzin 30
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Nauczyciel jako coach, mentor i przywódca
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 



cechy skutecznego przywództwa,
czym jest coaching w nauczaniu
metody i narzędzia coachingu w klasie,
mentoring w klasie oraz wśród członków rady pedagogicznej
Liczba godzin 20
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sztuka stawiania pytań
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści  rodzaje pytań stawianych przez nauczyciela oraz przez uczniów,
 pytania kluczowe w ocenianiu kształtującym,
 dobór pytań do założonych celów lekcji
Liczba godzin 5
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści 




techniki nauczania oraz metody aktywizujące,
techniki uczenia się i zapamiętywania,
style uczenia się, preferencje polisensoryczne,
teoria inteligencji wielorakich,
sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania
uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność
osobistą za rozwój,
 wypracowanie katalogu sposobów motywowania uczniów,
- 145 -
 nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników
motywujących w zależności od ucznia, sytuacji, kontekstu edukacyjnego,
 doskonalenie przez nauczycieli umiejętności stosowania aktywizujących
metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
Liczba godzin 30
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Metody i techniki wspomagające diagnozę szkoły
Adresat zainteresowani nauczyciele
Treści  przegląd narzędzi wspomagających diagnozę
 refleksja – w jakich sytuacjach stosować konkretne narzędzia
Liczba godzin 10
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Kształcenie zawodowe
Adresat nauczyciele szkół zawodowych
Treści 




monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie,
tworzenie programu kształcenia w zawodzie,
modyfikacja programu kształcenia w zawodzie,
tworzenie testów pisemnych i testów praktycznych,
kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych
Liczba godzin 2
Termin dyrektorzy
i nauczyciele
szkół
kształcących
w zawodach
Temat
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Nowoczesny proces kształcenia w szkole zawodowej
Adresat nauczyciele kształcenia zawodowego
Treści  rola nauczyciela w procesie kształcenia zawodowego,
 organizacja procesu uczenia się,
 metody stymulujące aktywność uczących się
Liczba godzin 15
Termin marzec 2017
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 146 -
Temat
Badanie osiągnięć uczniów szkoły zawodowej
Adresat nauczyciele kształcenia zawodowego
Treści 



diagnozowanie umiejętności,
ocenianie kształtujące,
konstruowanie testów pisemnych i testów praktycznych,
analiza ilościowa i jakościowa wyników testu
Liczba godzin 15
Termin październik,
listopad 2016
Temat
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
„Przedsiębiorczość – wyobraźnia – wspólnota”, czyli jak
i po co przybliżać nastolatkom ideę ekonomii społecznej
Adresat nauczyciele przedsiębiorczości, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni,
Treści  przybliżenie uczestnikom idei ekonomii społecznej i ukazanie jej jako
atrakcyjnej alternatywy zatrudnienia bądź innych działań na rzecz wspólnoty,
 obszary przedsiębiorczości społecznej oraz atrakcyjne i poruszające
wyobraźnię młodego przedsiębiorcy przykłady działań spółdzielczych
Liczba godzin 3
Termin 6.10.2016,
9.03.2016
10.05.2016
Temat
Osoba prowadząca dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik,
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Rozwój zawodowy i planowanie ścieżki kariery
z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Adresat nauczyciele przedsiębiorczości, doradcy zawodowi, wychowawcy, pedagodzy
szkolni
Treści  przybliżenie uczestnikom specyfiki rozwoju zawodowego i procesu szkolnego
doradztwa zawodowego dla uczniów ze SPE,
 propozycja zajęć rozwojowych oraz narzędzi planowania ścieżki rozwoju
indywidualnego
Liczba godzin 3
Termin 8.12.2016
6.04.2016
Osoba prowadząca dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik,
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 147 -
- 148 -
KONFERENCJE
Jeśli chcesz zbudować statek, nie zbieraj ludzi, by rąbali drwa i ostrzyli
narzędzia, ani też nie przydzielaj robót i nie rozdawaj zadań. Naucz
ludzi tęsknoty za bezkresnym morzem.
Antoine de Saint-Exupery
- 149 -
KONFERENCJE
Temat
Jan Potocki między Innymi
Adresat zainteresowani nauczyciele i uczniowie
Treści
 edukacyjny wymiar działalności pisarza-podróżnika,
 znaczenie Jana Potockiego dla edukacji międzykulturowej i zrównoważonego
rozwoju
Liczba godzin 4
Termin listopad 2016
Temat
Osoba prowadząca Anna Cain, dr Cezary Marasiński
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
 Gry dydaktyczne w edukacji przyrodniczej
i matematycznej
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele matematyki i przedmiotów
przyrodniczych na wszystkich poziomach edukacji
Treści
 praktyczne zapoznanie z zastosowaniem gier dydaktycznych (planszowych,
komputerowych, terenowych)w praktyce szkolnej
Liczba godzin 8
Termin październik
2016
Temat
Osoba prowadząca Robert Podgórski, Dorota Kraska
[email protected],
Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Awans zawodowy w świetle przepisów prawa
oświatowego
Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Treści
 projektowane zmiany w awansie zawodowym nauczyciela,
 obowiązujące akty prawne dotyczące awansu zawodowego,
 zadania dyrektora i opiekuna stażu,
 procedury uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego
Liczba godzin 4
Osoba prowadząca Anna Cain, Maria Suliga
[email protected]
Termin wrzesień 2016
Temat
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Nowoczesny nauczyciel
Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
- 150 -
Treści
 cechy nowoczesnego nauczyciela,
 organizacja procesu kształcenia,
 wykorzystanie nowoczesnych technologii,
 przykłady dobrych praktyk
Liczba godzin 5
Osoba prowadząca Robert Podgórski, Maria Suliga
[email protected]
Termin październik
2016
Temat
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Pozyskiwanie środków finansowych
Adresat dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Treści
 pozyskiwanie informacji o konkursach i grantach,
 proces aplikowania o środki finansowe
Liczba godzin 4
Termin październik
Osoba prowadząca Anna Cain, Maria Suliga
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
2016
Temat
Zmiany w kształceniu zawodowym
Adresat dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych
Treści
 obowiązujące akty prawne dotyczące kształcenia zawodowego
 projektowane zmiany w kształceniu zawodowym
Liczba godzin 3
Termin wrzesień 2016
Temat
Osoba prowadząca Robert Podgórski, Maria Suliga
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Ciało i tożsamość – o kulturowych i społecznych
konstruktach kobiecości
Adresat uczniowie gimnazjów (kl. trzecie), szkół ponadgimnazjalnych
Treści
 różne ujęcia tematyki kobiecości w literaturze, malarstwie, filozofii i naukach
społecznych,
 dominujące w kulturze stereotypy dotyczące kobiet i kobiecości,
Liczba godzin 4
Osoba prowadząca Anna Cain, Monika KowalskaWojtysiak, Ewelina Bień, dr
Cezary Marasiński, Sebastian
Skrobisz,
dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
- 151 -
Termin marzec 2017 r.
Temat
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Konferencja nauczycieli techniki i informatyki
w związku ze zmianą podstawy programowej
Adresat nauczyciele techniki/informatyki
Treści
 zgodnie z programem konferencji
Liczba godzin 4
Osoba prowadząca Robert Podgórski,
dr Bronisław Matusz
[email protected]
Termin kwiecień 2017
Temat
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sporty walki – forma przeciwdziałania agresji wśród
dzieci i młodzieży oraz sposób na wszechstronny rozwój
ich zdolności motorycznych
Adresat nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele wszystkich etapów kształcenia
Treści  promocja alternatywnych form lekcji wychowania fizycznego,
 elementy sportów walki w programie zajęć wychowania fizycznego (forma
warsztatowa),
 popularność sztuk walki i sposób jej wykorzystania do zwiększenia
uczestnictwa uczniów w tradycyjnych lekcjach wychowania fizycznego,
 wpływ sportów walki na rozwój bazowych zdolności motorycznych
Liczba godzin 8
Termin styczeń 2017
Temat
Osoba prowadząca Anna Cain, Sebastian Skrobisz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Dziecko i choroba. Wspieranie edukacyjne dzieci
i młodzieży ze SPE spowodowanymi chorobą przewlekłą
Adresat nauczyciele, wychowawcy,
i pielęgniarki
terapeuci,
pedagodzy,
psycholodzy,
lekarze
Treści  dzieci i młodzież z chorobą przewlekłą w szkole ogólnodostępnej
 szkoła wobec chorób cywilizacyjnych
 choroba a problemy socjalizacji i wychowania
 choroby psychosomatyczne a stres edukacyjny
 wgląd w dokumentację choroby a dane wrażliwe w placówce oświatowej
Liczba godzin 6
Termin 25 listopada
2016
Osoba prowadząca dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 152 -
SEMINARIA
Liderem jest ten, kto widzi więcej niż inni, patrzy dalej niż inni i kto
dostrzega rzeczy, zanim zobaczą je inni.
Eims LeRoy
- 153 -
SEMINARIA
Temat
Co nowego w edukacji przyrodniczej w szkole
podstawowej
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele przyrody w klasach IV – VI
Treści  wymiana doświadczeń nauczycieli przyrodników w kontekście zmian
w systemie oświaty
Liczba godzin 4
Termin luty 2017
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
To jest zdolne dziecko, ale leniwe…, czyli uczeń
z Syndromem Nieadekwatnych Osiągnięć
Adresat nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów
Treści
 charakterystyka zjawiska Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć (SNO) wg S.B.
Rimm,
 poznanie przyczyn i rodzajów SNO,
 charakterystyka czynników podtrzymujących SNO,
 terapia SNO
Liczba godzin 5
Termin kwiecień 2017
przyjmowanie
zgłoszeń do:
01.04.17
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Wartości w szkole – jak rozmawiać z uczniami
i rodzicami?
Adresat zainteresowani nauczyciele i wychowawcy
Treści 



wartości w prawie oświatowym,
koncepcja pracy szkoły oparta o wartości,
rozmowy o wartościach z uczniami,
rozmowy o wartościach z rodzicami
Liczba godzin 5
Termin listopad 2016
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 154 -
Temat
Metoda „Storyline”
Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Treści  „The Scottish Storyline method” – przedstawienie metody, przykłady, elementy
praktyki
Liczba godzin 4
Termin październik,
grudzień 2016,
kwiecień 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Cezary Marasiński
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Mała etyka
Adresat nauczyciele etyki oraz wszyscy nauczyciele zainteresowani etycznofilozoficznym wymiarem pracy z uczniem
Treści  wybrane zagadnienia wychowawcze, etyczne i filozoficzne
Liczba godzin 6
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca dr Cezary Marasiński
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Sieci współpracy i samokształcenia „Praca z osobami
z głęboką niepełnosprawnością intelektualną”
Adresat nauczyciele, wychowawcy, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy pracujący
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
Treści  wsparcie psychospołeczne osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
i ich rodzin,
 metody diagnozy funkcjonalnej, stymulacji i terapii,
 komunikacja alternatywna i wspomagająca,
 kompetencje do pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną,
 nowe wyzwania i obszary działań oligofrenopedagogów - aktualne trendy
krajowe i zagraniczne oraz przykłady dobrej praktyki
 rozwiązania prawne
Liczba godzin 5
Termin grudzień 2016,
maj 2017
Osoba prowadząca dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 155 -
- 156 -
KONKURSY
Klęski się zdarzają. Nikt ich nie uniknie. Dlatego czasem lepiej przegrać bitwę o swoje marzenia niż zostać pokonanym, nie wiedząc,
po co się walczyło.
Paulo Coelho
- 157 -
KONKURSY
Temat
Festiwal wokalny dla dzieci i młodzieży „Cantus”
Adresat szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz
inne placówki edukacyjne
Treści  popularyzowanie muzyki chóralnej,
 prezentacja umiejętności i artystycznego dorobku solistów i zespołów,
 rozwój uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży,
 wzbudzanie aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z kulturą
muzyczną,
 stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń młodych wykonawców i ich
nauczycieli,
 inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej,
 rozwijanie umiejętności współzawodnictwa,
 integracja środowisk szkolnych, dzielenie się doświadczeniem i nawiązywanie
kontaktów,
 promocja pracy i osiągnieć wykonawców i ich nauczycieli w dziedzinie muzyki
Liczba godzin 1 dzień
Termin listopad 2017
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży ”Płynąca
kolęda”
Adresat szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz inne placówki
edukacyjne
Treści  kultywowanie tradycji świątecznych,
 upowszechnianie kolęd i pastorałek,
 umuzykalnienie dzieci i młodzieży,
 kształtowanie pozytywnych emocji w związku z działaniami muzycznymi,
 podtrzymywanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewania kolęd,
 prezentacja efektów pracy młodych wykonawców i ich nauczycieli,
 ujawnienie uzdolnień i umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży
Liczba godzin 1 dzień
Termin styczeń 2017
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Matematyka i sztuka
Adresat uczniowie wszystkich typów szkół
Treści  konkurs projektów uczniowskich
Liczba godzin
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
- 158 -
Termin rozpoczęcie:
październik
2016
Temat
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Rozciągnij swój mózg przed wakacjami!
Adresat uczniowie oraz nauczyciele wszystkich poziomów edukacji
Treści  konkurs gier logicznych
Liczba godzin
Termin maj 2017
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Słowa jak promienie… – konkurs recytatorski
twórczości mniej znanej
Adresat uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
Treści  popularyzacja literatury mniej znanej (poezji, prozy, form dramatycznych)
 rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich
uczestników
 rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury
żywego słowa
Liczba godzin 4
Termin grudzień 2016
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień
[email protected],
dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Konkurs latawcowy „Lecimy pod niebiosa”
Adresat uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
Treści  zgodnie z regulaminem
Liczba godzin
Termin październik
2016
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]u.pl
Miejsce realizacji plener
Konkurs fotograficzny ”Las i jego skarby”
Adresat uczniowie wszystkich typów szkół i placówek
Treści  zgodnie z regulaminem
- 159 -
Liczba godzin
Termin maj 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Konkurs - „Czas na handmade” – prace wytwórcze
z drewna
Adresat uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
Treści  zgodnie z regulaminem
Liczba godzin
Termin maj 2017
Temat
Osoba prowadząca dr Bronisław Matusz
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
#Create YourSelf(ie)!# - konkurs na selfie
Adresat uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
Treści 

popularyzowanie wiedzy o popkulturze,
propagowanie postawy świadomego uczestnictwa w kulturze popularnej
Liczba godzin
Termin maj 2017
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 160 -
SZKOLENIA RAD
PEDAGOGICZNYCH
Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że
twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości.
Nauczanie powinno polegać na tym, żeby to, co się ma do zaoferowania
uczniom, postrzegali oni jako drogocenny dar, a nie jako przykry
obowiązek.
Albert Einstein
- 161 -
SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH
Temat
Emisja i higiena głosu nauczyciela
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli
Treści  podstawowe pojęcia teoretyczne dotyczące budowy i działania narządu głosu,
 opanowanie prawidłowej techniki oddechowej,
 ćwiczenia fonacyjne wzmacniające głos,
 ćwiczenia artykulacyjne poprawiające wymowę i wyrazistość mówienia,
 praca z tekstem z uwzględnieniem poprawnego oddechu, tempa, dynamiki,
barwy głosu, intonacji i artykulacji
Liczba godzin 3
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Metody aktywizujące jako narzędzie do kształtowania
umiejętności kluczowych
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół
Treści  prezentacja metod aktywizujących uczniów z częścią warsztatową
wykorzystującą wybrane metody
Liczba godzin 4
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
zainteresowane
Miejsce realizacji placówki
tematyką
Ewaluacja wewnętrzna
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli
Treści  prezentacja istoty ewaluacji wewnętrznej,
 narzędzia ewaluacji,
 przygotowanie i analiza przykładowego narzędzia ewaluacji
Liczba godzin 6
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
Miejsce realizacji placówki zainteresowane
tematyką
Tablica interaktywna w pracy nauczyciela
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli
- 162 -
Treści  wykorzystanie tablicy interaktywnej podczas lekcji,
 przygotowanie materiałów do lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
Liczba godzin 6
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Piotr Kowalczyk
[email protected]
zainteresowane
Miejsce realizacji placówki
tematyką
Dziecko z Zespołem Aspergera w klasie szkolnej/
przedszkolnej
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli
Treści  charakterystyka ZA i innych zaburzeń ze spektrum autyzmu ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości komunikacyjnych i społecznych dziecka z ZA,
 jak komunikować się z dzieckiem z ZA?
 model pracy z uczniem z ZA i innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Liczba godzin 3
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji placówka zgłaszająca
zapotrzebowanie
Palec i główka – czy tylko szkolna wymówka? Objawy
psychosomatyczne zaburzeń nerwicowych
występujących u uczniów
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli
Treści  charakterystyka klasycznych objawów psychosomatycznych występujących
u dzieci w wieku szkolnym,
 przyczyny objawów psychosomatycznych,
 sposoby zapobiegania objawom psychosomatycznym i sposoby postępowania
w przypadku ich wystąpienia
Liczba godzin 3
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji placówka zgłaszająca
zapotrzebowanie
Kształtowanie zachowań pożądanych u dzieci młodzieży
- 163 -
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli
Treści  poznanie wzorów kształtowania zachowań pożądanych i akceptowanych
 kontrola gniewu u dzieci i młodzieży – założenia i przebieg treningu
Liczba godzin 3
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji placówka zgłaszająca
zapotrzebowanie
„Jak feniks z popiołów…” – wypalenie zawodowe
nauczyciela
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli
Treści  charakterystyka zjawiska WZ,
 identyfikacja przyczyn WZ,
 co zrobić, gdy pojawi się WZ,
 profilaktyka WZ
Liczba godzin 3
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji placówka zgłaszająca
zapotrzebowanie
Samouszkodzenia i kryzys suicydalny
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli
Treści  pojęcie samouszkodzenia i kryzysu suicydalnego,
 przyczyny samouszkodzeń i prób samobójczych podejmowanych przez dzieci
i młodzież,
 rozpoznawanie dzieci/ młodzieży z tendencjami do samouszkodzeń,
 profilaktyka samouszkodzeń
Liczba godzin 3
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji placówka zgłaszająca
zapotrzebowanie
Mobbing – charakterystyka zjawiska, przyczyny,
zapobieganie
- 164 -
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli
Treści  objawy mobbingu,
 przyczyny mobbingu,
 obowiązki pracodawcy wobec ofiar mobbingu,
 odpowiedzialność karna sprawcy
Liczba godzin 3
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Monika Kowalska-Wojtysiak
[email protected]
Miejsce realizacji placówka zgłaszająca
zapotrzebowanie
Kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie
nowoczesnych technologii
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli
Treści
 kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie,
 prawne uwarunkowania wykorzystania TIK w edukacji,
 zasoby Internetu,
 aplikacje mobilne,
 prawo autorskie w pracy nauczyciela.
Liczba godzin 4
Termin do ustalenia
Temat
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Ochrona danych osobowych w placówce edukacyjnej
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli
Treści  zasady przetwarzania danych osobowych,
 obowiązek informacyjny,
 udostępnianie danych osobowych,
 umowy o poufności i o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,
 dokumentacja Systemu Ochrony Danych Osobowych,
 rejestracja zbiorów danych osobowych,
 administrator danych osobowych i administrator bezpieczeństwa informacji
w jednostce oświatowej,
 kontrole Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 odpowiedzialność prawna
Liczba godzin 3
Termin do uzgodnienia
Osoba prowadząca Robert Podgórski
[email protected]
placówki
Miejsce realizacji
- 165 -
Temat
Mocne i słabe strony szkoły w kontekście analizy
wyników egzaminów zewnętrznych
(sprawdzian, egzamin gimnazjalny, matura, K3, K5, egzamin zawodowy)
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół
Treści  analiza ilościowa, jakościowa i kontekstowa,
 terminy statystyczne stosowane w analizie egzaminów zewnętrznych,
 wnioski do dalszej pracy,
 rekomendacje – tworzenie planu poprawy efektywności kształcenia
Liczba godzin 4
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji placówka
Różni uczniowie, różne style nauczania – jak to pogodzić
w klasie szkolnej?
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół
Treści  zasada indywidualizacji nauczania,
 formy i metody pracy z uczniem zdolnym oraz z trudnościami w uczeniu się,
 diagnoza uczniów i ich stylów uczenia się,
 diagnoza stylów pracy nauczycieli,
 organizacja procesu nauczania uwzględniająca wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów
Liczba godzin 4
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji placówka
Kształtowanie umiejętności kluczowych w procesie
nauczania i uczenia się
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli
Treści  co to są umiejętności kluczowe,
 umiejętności kluczowe w polskim i europejskim prawie oświatowym,
 rola umiejętności kluczowych w uczeniu się przez całe życie,
 organizowanie procesu nauczania i uczenia się wspomagających rozwój
umiejętności kluczowych
Liczba godzin 4
Termin do uzgodnienia
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji placówka
- 166 -
Temat
Monitorowanie podstawy programowej
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli
Treści  monitorowanie podstawy programowej w prawie oświatowym,
 zadania dyrektora w procesie monitorowania podstawy programowej,
 zadania nauczyciela w procesie monitorowania podstawy programowej,
 narzędzia monitorowania podstawy programowej
Liczba godzin 4
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji placówka
Metoda projektów – wyzwanie dzisiejszej szkoły lub
przedszkola
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli
Treści  projekt edukacyjny i Webquest jako metoda nauczania,
 metody pracy kształtujące umiejętność pracy w zespole,
 tworzenie efektywnych grup uczniów podczas pracy metodą projektów,
 ocenianie uczniów podczas pracy metodą projektow
Liczba godzin 4
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji placówka
Innowacje pedagogiczne
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli
Treści  czym są innowacje pedagogiczne,
 jak tworzyć program innowacji pedagogicznej,
 katalog pomysłów na własną innowację
Liczba godzin 4
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji placówka
Badania własne w placówce oświatowej – refleksja nad
własną pracą, a nie papierologia!
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli
Treści  różnica między funkcją ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 dobór obszarów do badania w ewaluacji wewnętrznej,
 narzędzia badawcze ewaluacji wewnętrznej,
 narzędzia badawcze wspomagające autorefleksję nauczycieli
- 167 -
Liczba godzin 4
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji placówka
Rola nauczyciela we współczesnej szkole
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół
Treści  nauczyciel i dyrektor w roli mentora, coacha, tutora i przywódcy,
 metody pracy wspierające pełnienie różnorakich ról przez nauczycieli
Liczba godzin 4
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji placówka
Komunikacja interpersonalna w kontaktach z rodzicami
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli
Treści  elementy komunikacji interpersonalnej,
 bariery komunikacyjne w kontaktach z rodzicami,
 przykłady rozwiązań problemów komunikacyjnych w kontaktach z rodzicami
Liczba godzin 4
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji placówka
Praca z uczniem ze SPE - zespół Aspergera i inne
zaburzenia ze spektrum autyzmu
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli
Treści  charakterystyka dziecka z zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami ze
spektrum autyzmu
 charakterystyka wynikających z tego specjalnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych,
 zróżnicowanie uczniów z zaburzeniami autystycznymi,
 diagnoza edukacyjna i dostosowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
(IPET)
Liczba godzin wg potrzeb
Termin do uzgodnienia
Osoba prowadząca dr hab. Dorota PodgórskaJachnik, [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 168 -
Temat
Praca z uczniem ze SPE – uczniowie
z niepełnosprawnością sensoryczną (uszkodzenia wzroku
i słuchu)
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli
Treści  charakterystyka dziecka z uszkodzonym słuchem i wzrokiem
 charakterystyka wynikających z tego specjalnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych,
 zróżnicowanie uczniów z niepełnosprawnościami,
 diagnoza edukacyjna i dostosowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym
(IPET)
Liczba godzin wg potrzeb
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca dr hab. Dorota PodgórskaJachnik, [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Praca z uczniem ze SPE – problemy emocjonalne
i doświadczenia traumy
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli
Treści  charakterystyka problemów emocjonalnych dzieci oraz traumy,
 przyczyny i skutki wydarzeń traumatycznych w okresie rozwojowym oraz
zasady udzielania wsparcia psychospołecznego i pomocy terapeutycznej,
 plany działań wspierających (PDW) dla dzieci z doświadczeniami traumy
(w tym spowodowanej śmiercią w rodzinie lub środowisku szkolnym)
Liczba godzin wg potrzeb
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca dr hab. Dorota PodgórskaJachnik, [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Inny temat na zamówienie z obszaru SPE
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli
Treści  zagadnienia z obszaru SPE inne niż wyżej wymienione, przygotowane wg
indywidualnych potrzeb placówki
Liczba godzin wg potrzeb
Termin do uzgodnienia
Osoba prowadząca dr hab. Dorota PodgórskaJachnik, [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 169 -
Temat
Wartości w szkole – jak rozmawiać z uczniami
i rodzicami?
Adresat rady pedagogiczne wszystkich typów szkół oraz przedszkoli
Treści 



wartości w prawie oświatowym,
koncepcja pracy szkoły oparta o wartości,
rozmowy o wartościach z uczniami,
rozmowy o wartościach z rodzicami
Liczba godzin 4
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Dorota Kraska
[email protected]
Miejsce realizacji placówka
Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek
oświatowych
Adresat rady pedagogiczne szkół lub placówek oświatowych prowadzących kształcenie
w zawodach
Treści  zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli,
 diagnozowanie potrzeb szkoły lub placówki,
 ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły
lub placówki,
 zaplanowanie form wspomagania i ich realizacja,
 ocena efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form
wspomagania
Liczba godzin 40
Termin wrzesień 2016,
czerwiec 2017
Osoba prowadząca Maria Suliga [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
- 170 -
LEKCJE OTWARTE
Ważne jest by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez
przyczyny. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej
tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie
potrafi pytać nie potrafi żyć.
Albert Einstein
- 171 -
LEKCJE OTWARTE
Temat
„Głos Twoją wizytówką” – warsztaty głosowo-dykcyjne
dla młodzieży
Adresat uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Treści  doskonalenie techniki recytacji poprzez: ustalenie prawidłowego toru
oddechowego oraz właściwej fonacji,
 usprawnianie motoryki artykulacyjnej,
 ćwiczenia dykcyjne oparte na tekstach literackich,
 poznanie zasad prawidłowej wymowy zgodnej z normą językową.
Liczba godzin 3
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca Ewelina Bień [email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Jestem kreatywny!
Adresat uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Treści  trzy główne procesy twórcze: EKSPLORACJE,
TRANSFORMACJE,
 ćwiczeniach na płynność, giętkość i oryginalność myślenia
Liczba godzin 3
Termin do ustalenia po
indywidualnej
konsultacji
z nauczycielem
Temat
KOMBINACJE,
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Komunikacja interpersonalna dla każdego
Adresat uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Treści 




najważniejsze założeniami skutecznej komunikacji,
podstawowe zasady komunikowania się werbalnego,
reguły zachowań społecznych i techniki aktywnego słuchania,
specyfika komunikacji pozawerbalnej,
ćwiczenia praktyczne z zakresu komunikacji interpersonalnej
Liczba godzin 3
Termin do ustalenia po
indywidualnej
konsultacji z
nauczycielem
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji do uzgodnienia
- 172 -
Temat
Ciemna strona baśni, czyli o baśniach w mrocznej
odsłonie
Adresat uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Treści 



ustalenia teoretyczno-literackie dotyczące baśni,
sylwetki znanych baśniopisarzy,
pierwotne wersje znanych baśni,
literacka, psychologiczna i antropologiczna interpretacja znanych baśni
Liczba godzin 2
Termin do ustalenia po
indywidualnej
konsultacji
z nauczycielem
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji do uzgodnienia
Sienkiewicz mniej znany…
Adresat uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
Treści 
zapoznanie z mniej znaną częścią biografii Henryka Sienkiewicza
Liczba godzin 1
Termin do ustalenia po
indywidualnej
konsultacji
z nauczycielem
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji do uzgodnienia
„Gorsze”, czyli o czarownicach, wiedźmach
i czarodziejkach w literaturze
Adresat uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
Treści 

sylwetki czarownic, wiedźm i czarodziejek w różnych tekstach kultury,
dyskusja nt. Polowania na czarownice jako forma opresji kulturowej wobec
kobiet
Liczba godzin 2
Termin do ustalenia po
indywidualnej
konsultacji z
nauczycielem
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji do uzgodnienia
Dlaczego warto czytać?
- 173 -
Adresat uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
Treści 


czytanie jako twórcza forma spędzania czasu wolnego,
zbawienny wpływ czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny człowieka,
polskie i światowe kampanie promujące czytanie
Liczba godzin 1-2
Termin do ustalenia po
indywid.
konsultacji
z nauczycielem
Temat
Osoba prowadząca dr Alicja Matusz-Rżewska
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Zajęcia EBRU
Adresat dzieci przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Treści  wykonanie serii ćwiczeń w technice EBRU
Liczba godzin 2
Termin do uzgodnienia
Temat
Osoba prowadząca dr Cezary Marasiński
[email protected]
Miejsce realizacji WODN w Zgierzu
Zrównoważony rozwój – ekologiczna edukacja globalna
Adresat uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Treści 


Energia Ziemi – odnawialne i nieodnawialne źródła energii,
energia klimatu – zmiany klimatyczne Ziemi, perspektywy, zagrożenia,
energia wody – niebieska planeta
Liczba godzin 3
Termin październik
2016
grudzień 2016
marzec 2017
Osoba prowadząca Robert Podgórski
[email protected]
Miejsce realizacji do uzgodnienia
- 174 -
Oferta kształcenia
Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych
dla Dorosłych w Zgierzu
- 175 -
- 176 -
- 177 -
- 178 -
- 179 -
- 180 -
- 181 -
- 182 -
- 183 -
- 184 -
- 185 -

Podobne dokumenty