Prezentacja_Z.S. GASTRONOMICZNO

Komentarze

Transkrypt

Prezentacja_Z.S. GASTRONOMICZNO
DOBRE PRAKTYKI W ZESPOLE
SZKÓŁ GASTRONOMICZNOHOTELARSKICH W GDAŃSKU
Maciej Małecki
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W GDAŃSKU
Realizacja projektu
Leonardo da Vinci
„Hiszpańskie smaki polska
gościnność”
Projekt LdV „Hiszpańskie smaki,
polska gościnność” realizowany w
ZSGH należy do jednej z pięciu
akcji całego programu LdV i jest
programem mobilności.
Celem
takiego
wyjazdu
jest
szkolenie i zdobywanie praktycznego
doświadczenia
zawodowego
w
ramach
praktyki
i
stażu
zagranicznego.
Co zyskują
uczniowie dzięki
udziałowi w
projekcie?
• zdobywanie kwalifikacji i
doświadczenia zawodowego za granicą,
• poznawanie kultury pracy i praktyk
stosowanych w europejskich firmach,
•
doskonalenie języków obcych,
szczególnie słownictwa
specjalistycznego,
•
zwiększanie tolerancji i otwartości na
inne kultury,
•
•
zwiększanie motywacji do dalszego
kształcenia,
zwiększenie szans na rynku pracy.
Uczestnicy otrzymują dokument EUROPASS
MOBILITY - Dokument Europass-Mobilność służy
do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia,
odbywanych w innym kraju europejskim w
ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych
mianem europejskich ścieżek kształcenia)
wydawany jest w dwóch językach – polskim i
obcym, potwierdzonym przez Krajowe Centrum
Europass.
Ponadto,
uczestnicy
otrzymują
zaświadczenie
o
uczestnictwie
w
projekcie wydane przez EUROPROYECTOS
LdV, referencje z zakładu pracy,
świadectwa o ukończeniu kursów z języka
hiszpańskiego zawodowego i angielskiego
zawodowego.
Realizacja projektu
„Smaki Hiszpanii,
smak sukcesu”
Podobnie jak poprzedni projekt, ten
również
należy
do
programu
mobilności. Wyjazd został poprzedzony
przygotowaniem
językowopedagogiczno-kulturowym w tym kurs
języka hiszpańskiego zawodowego- 40
godzin.
Co zyskują uczniowie
dzięki udziałowi w
projekcie?
zdobywanie kwalifikacji i
doświadczenia zawodowego za granicą,
• poznawanie kultury pracy i praktyk
stosowanych w europejskich firmach,
• nauka języków obcych, szczególnie
słownictwa specjalistycznego,
• zwiększanie elastyczności i mobilności
na rynku pracy,
•
• zwiększanie tolerancji i otwartości na inne
kultury,
• zwiększanie motywacji do dalszego
kształcenia,
• zwiększanie pewności siebie, pokonywanie
własnych barier i słabości,
• zwiększanie szans na rynku pracy.
Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów
finansowych w związku z udziałem w projekcie.
Podróż,
zakwaterowanie,
wyżywienie,
ubezpieczenie, przygotowanie do udziału w
projekcie, niewielkie kieszonkowe (NIEWIELKIE! nie można liczyć, że praktyka za granicą będzie
okazją do zarobku ), którego część wypłacona
będzie dopiero po zakończeniu stażu i
rozliczeniu finansowym projektu, pokryte jest ze
środków unijnych.
Natomiast od uczestników projektu wymagane jest
zaangażowanie
w
przygotowanie
językowopedagogiczno-kulturowe, w odbywane praktyki w akcję
promującą rezultaty projektu.
Należy pamiętać, że wyjazd na staż NIE JEST
WYCIECZKĄ REKREACYJNĄ, ale okazją do zdobywania
nowych
umiejętności
zawodowych,
rozwoju
umiejętności językowych, zdobycia motywacji do
dalszego kształcenia.
Elementy rekrutacji:
• przynajmniej ocena dostateczna z języka angielskiego,
• pod uwagę będą brane wybrane przedmioty zawodowe
i punktowane od 1 do 6, w zależności od uzyskanej oceny,
opina wychowawcy i n-le prowadzącego przedmiotu
zawodowego,
• punkty uzyskane za rozmowę kwalifikacyjną.
Kolejny przygotowany i zatwierdzony
projekt do realizacji.

Projekt jest przeznaczony dla klas II technikum o
specjalnościach: technik hotelarstwa (14 ucz), t. żywienia i
usług gastronomicznych (14 ucz), kelner ( ) i kucharz (6
uczniów z zsz), łącznie 34 uczniów. Wezmą udział w stażach
zorganizowanych w hotelach i restauracjach o różnym profilu
usług w Granadzie (Andaluzja, płd Hiszpania). Wyjadą 2 grupy
po 17 stażystów osób. Z każdą grupą wyjedzie po dwóch
opiekunów. Długość stażu – 4 tygodnie, I gr - maj i II gr czerwiec 2016 w zakładach gastronomicznych i hotelarskich
cieszących się renomą i o różnym charakterze.

Projekt odpowiada potrzebom wsparcia uczniów w wejściu na rynek
pracy i mobilności na rynku pracy poprzez umożliwienie im zdobycia
umiejętności zawodowych wymaganych od absolwentów dzięki
odbyciu stażu zagranicznego. Ma też zapobiegać ryzyku wykluczenia
zawodowego i przedwczesnemu kończeniu nauki. Absolwenci nie
posiadający żadnego doświadczenia zawodowego są szczególnie
narażeni na wykluczenie zawodowe. Tym samym projekt wpisuje się
w europejską strategię na rzecz wzrostu "Europa 2020. Istnieje
także potrzeba rozwijania wśród młodych ludzi przedsiębiorczości,
otwartości i szybkiego reagowania na zmiany, pokonywana własnych
słabości, wzrostu wiary we własne możliwości oraz kompetencji
językowych. Potrzeba projektu jest zgodna z jedną z polityk Unii
Europejskiej zakładającą wolny przepływ pracowników na rynku
pracy, dlatego uczniowie naszej szkoły muszą w praktyce poznać
zasady technologii produkcji posiłków i obsługi klienta w gastronomii
i hotelarstwie oraz poznać, inne niż w Polsce, rozwiązania w
organizacji pracy w hotelach i restauracjach.
Organizacja praktyk w
instytucie
PAULA BOCUSE W
LYONIE
Międzynarodowa szkoła sztuki kulinarnej
została założona przez światowy autorytet
kulinarny francuskiej kuchni - Paula
Bocuse’a na prośbę prezydenta Francji - F.
Miterand. Dziś jej dyplomy są gwarantem
starannego przygotowania abiturientów
szkoły do zawodu.
W roku 1990 w Lyon powstał Instytut
sygnowany nazwiskiem Paula Bocuse. On sam
otrzymał tytuł honorowego prezydenta szkoły.
Prezydentem zaś został Gerard Pelisson
(założyciel grupy Accor). Dziś szkoła rocznie
kształci 300 studentów ponad 35 narodowości.
Studia dla managerów gastronomii dające
wiedzę i profesjonalne umiejętności IPB
prowadzi we współpracy z I.A.E (Business
Administration of University Lyon).
Projekt Kulinarna Francja
początkiem drogi
zawodowej
Jest to pierwszy projekt realizowany we
współpracy między kilkoma partnerami ABC
Wiedzy,
Zespołem
Szkół
Gastronomiczno – Hotelarskich, Association
France – Pologne oraz hotelami i
restauracjami z różnych regionów Francji.
Staże i praktyki zagraniczne dla osób
kształcących się i szkolących zawodowo”
realizowanego przez FRSE (Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji) w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego –
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na
zasadach Programu Leonardo da Vinci
będącego częścią Programu Uczenie się
przez całe życie.
„
Cele projektu:
•
praktyczne zdobycie i ugruntowanie wiedzy w kolebce kultury
kulinarnej,
•
doskonalenie
umiejętności
językowych,
w
tym
języka
zawodowego, które mają ułatwić znalezienie lepszej pracy,
•
kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej oraz
umiejętności adoptowania się do warunków życia i pracy w innym
kraju europejskim,
•
nabycie i wzmocnienie cech osobowości takich jak
pewność siebie, wiara w swoje możliwości, łatwość
nawiązywania kontaktów,
zdobycie informacji o tym, jakie kwalifikacje i
umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu
będą pomocne, by móc z powodzeniem pracować w
innych krajach.
•

Działania projektowe były realizowane w okresie od listopada 2013 do
28 listopada 2014 roku.

W pierwszym etapie projektu odbyły się spotkania informacyjnoorganizacyjne, na przełomie listopada i grudnia 2013r. odbyła się
rekrutacja podczas której wyłoniono grupę 18 uczestników. W okresie
od stycznia do kwietnia 2014 roku uczestnicy realizowali obowiązkowy
programy zajęć przygotowujących do wyjazdu.

W drugim, najważniejszym etapie projektu, 18 uczniów wyjechało na
dwumiesięczny staż do Francji w okresie od kwietnia do września
2014r., w różne regiony Francji. Praktyki zagraniczne były dla uczniów
pierwszym doświadczeniem zawodowym za granicą. Podczas całego
pobytu wszyscy Partnerzy byli bardzo pomocni przy wdrażaniu
uczniów do pracy, chętnie odpowiadali na pytania, chętnie
przekazywali swoją wiedzę.
Inne działania skierowane dla uczniów w
zakresie pomocy w znalezieniu zatrudnienia.
 Dziękuję
za uwagę.

Podobne dokumenty