REGULAMIN BIURA KARIER POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Nazwa i

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN BIURA KARIER POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Nazwa i
REGULAMIN
BIURA KARIER POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
Nazwa i miejsce w strukturze organizacyjnej Uczelni
§ 1.
1. Biuro Karier Politechniki Lubelskiej, zwane w dalszej części Regulaminu
„Biurem Karier”, jest jednostką ogólnouczelnianą powołaną przez Rektora
w trybie § 16 Statutu Politechniki Lubelskiej i w związku z przepisami
Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.).
2. Biuro Karier organizacyjnie i funkcjonalnie podlega Prorektorowi
ds. Studenckich.
Cele działalności Biura Karier
§ 2.
1. Celem funkcjonowania Biura Karier jest działanie na rzecz aktywizacji
zawodowej studentów i absolwentów, w szczególności poprzez:
1) dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji
o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
2) zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk
zawodowych;
3) prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Uczelni
zainteresowanych znalezieniem pracy;
4) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na
wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe;
5) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, w szczególności poprzez:
− poradnictwo indywidualne i grupowe z uwzględnieniem
predyspozycji i ograniczeń do wykonywania zawodu,
− poradnictwo w zakresie metod poszukiwania pracy,
− udzielanie informacji o kursach, studiach podyplomowych oraz
stypendiach,
− udzielanie informacji o procedurach rekrutacji pracowników danego
pracodawcy;
6) nawiązywanie stałych kontaktów z pracodawcami krajowymi
i zagranicznymi;
7) nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami rynku pracy;
8) gromadzenie informacji o ofertach pracy, praktyk, staży oraz kursach
i stypendiach;
9) organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz
indywidualnego doradztwa zawodowego;
10) organizowanie prezentacji i spotkań firm ze studentami
i absolwentami Uczelni;
11) projektowanie badań, analizowanie danych oraz sporządzanie
raportów, w tym monitorowanie karier zawodowych absolwentów,
we współpracy z odpowiednimi jednostkami Uczelni;
12) współpracę z Samorządem Studenckim, kołami naukowymi,
organizacjami studenckimi oraz innymi jednostkami Uczelni.
2. Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom Uczelni w planowaniu
kariery zawodowej.
§ 3.
Z usług Biura Karier mogą korzystać:
1) studenci i absolwenci Uczelni dla uzyskania porady zawodowej lub
informacji o rynku pracy;
2) pracodawcy poszukujący kandydatów na praktyki, staże i wolne
miejsca pracy;
3) podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni celem doskonalenia
programów kształcenia.
Zarządzanie Biurem Karier
§ 4.
1. Prace Biura Karier koordynuje powołany przez Rektora Koordynator Biura
Karier.
2. Do zadań Koordynatora Biura Karier należy w szczególności:
1) merytoryczny
i
organizacyjny
nadzór
nad
prawidłowym
funkcjonowaniem Biura Karier;
2) współpraca z pracownikami zatrudnionymi w Uczelni na
stanowiskach ds. praktyk zawodowych oraz pracownikami
koordynującymi wyjazdy na praktyki zagraniczne (m.in. w ramach
programu Erasmus);
3) nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami;
4) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez potencjalnych
pracodawców.