zyciorysy

Komentarze

Transkrypt

zyciorysy
Życiorys:
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
- imię i nazwisko, pełniona funkcja: Hanna Piworun , członek RN,
- termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2018 r ,
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
- 2008 – 2012 – Polish European Media Sp. z o. o., PEM Direct Marketing – Księgowa, Kadrowa,
Asystentka Zarządu
- 2012 – 2013 – TEB Edukacja Sp. z o. o. Centrala w Poznaniu – Księgowa, Sp. ds środków trwałych
- 2013 – InLand-Audit Sp. z o. o.– Samodzielna Księgowa
- 2014 – obecnie – Alfa Concept Sp. z o. o. – Dyrektor Generalny, Zarządca Nieruchomości, Kontroler
finansowo-księgowy, Kadrowa
- 2014 – obecnie – Alfa Concept Sp. z o. o. – Prokurent Zarządu
- 2015 – obecnie – WW Hotels Sp. z o. o. - Prezes Zarządu
Kwalifikacje:
- 2000 – 2001 – Akademia Rolnicza w Poznaniu - Retoryka i sztuka negocjacji
- 2003 – University by Uppsala – The Baltic Sea Environment / Ekologia Bałtyku
- 2009 – 2010 – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Specjalista ds. Kadr i Płac
- 2011 – 2012 -Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Samodzielny Księgowy, Specjalista ds.
Rachunkowości
- 2012 - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Środki trwałe w standardach rachunkowości i prawie
podatkowym
- 2012 - 2013 - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Certyfikat Głównego Księgowego
- 2014 - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Kontroler finansowy
- 2014 - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Specjalista w zakresie rozliczania podatku VAT
Wykształcenie – wyższe techniczne ( Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu, 2008 )
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta
- nie prowadzi
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech
lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,
pkt. b )
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- nie dotyczy
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- nie dotyczy
g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
prawnej,
- nie dotyczy
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
- nie figuruje
Życiorys:
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
- imię i nazwisko, pełniona funkcja: Paweł Moździerz , członek RN ,
- termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2018r ,
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
- 2013 – obecnie –Elite Circle Group Sp. z o.o , - Członek Zarządu, udziałowiec
- 2012 – 2014 – Standby Crew – właściciel
- 2007 – 2010 – Avionicus Sp. z o.o. – Vice Prezes Zarządu
- 2003 – 2005 – Chatter Polska – właściciel
Wykształcenie – techniczne ( Administrator sieci komputerowych )
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta
- nie prowadzi
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech
lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,
pkt. b )
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- nie dotyczy
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- nie dotyczy
g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
prawnej,
- nie dotyczy
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
- nie figuruje

Podobne dokumenty