ZARZĄDZENIE NR 1153/2008 r. PREZYDENTA MIASTA

Komentarze

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR 1153/2008 r. PREZYDENTA MIASTA
ZARZĄDZENIE NR 1153/2008 r.
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 10 stycznia 2008 r.
w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m. st. Warszawy
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 i poz. 645) oraz w związku z art. 23 ust. 1 i art.
25 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. 1),
art. 19 ust. 5 i art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 260), art. 183 § 2 i art. 343 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z
1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.2), art. 603 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z
2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.3) i § 9 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
czerwca 1966 r., w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U z 1966 r., Nr 22, poz. 141 z późn. zm. 4)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się „Zasady prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m. st. Warszawy”,
stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się zarządom dzielnic m. st. Warszawy, Dyrektorowi
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektorowi Biura
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy, kierownikom jednostek organizacyjnych
m. st. Warszawy sprawujących zarząd nieruchomościami, kierownikom jednostek organizacyjnych
m. st. Warszawy wykonujących funkcje i zadania zarządców dróg publicznych, Dyrektorowi Biura
Administracyjno – Gospodarczego Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektorowi Biura Funduszy
Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m. st. Warszawy.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu m. st. Warszawy
i urzędów dzielnic m. st. Warszawy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963,
Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz.
732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429
oraz poz. 1529.
2
3
4
Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz.
122, z 1982 r. Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242 , z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55 , poz. 321 i Nr 79 ,poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i
Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27 ,poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr
83, poz. 417 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139 ,poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272, Nr 115, poz. 741 i Nr 117, poz. 751, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz.
532, z 2000 Nr 22, poz. 271, z 2000 Nr 74, poz. 855, Nr 74, poz. 857, Nr 88 , poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r.
Nr 11, poz. 91 ,Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz.
1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 , Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 ,Nr
96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157 , poz.
1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538 i Nr 82, poz. 557,
z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 220, poz. 1425, Nr 220, poz. 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr
79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075; z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 85,
poz. 458 oraz Nr 230, poz. 1370.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589;
z 2010 r. Nr 106, poz. 672, Nr 152, poz. 1017, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011
r. Nr 126, poz. 715, Nr 217, poz. 1180, Nr 224, poz. 1340, Nr 230, poz. 1370, Nr 240, poz. 1431.
Zmianę tekstu rozporządzenia ogłoszono w Dz. U z 1991 r., Nr 36, poz. 156.
Prezydent m. st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz – Waltz
Załącznik
do zarządzenia nr 1153/2008
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 10 stycznia 2008 r.
Zasady prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy
W trosce o należyty wizerunek m.st. Warszawy, dla ochrony reprezentacyjnego charakteru
przestrzeni publicznej, ustala się zasady mające na celu ujednolicenie działań związanych
z funkcjonowaniem handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy.
Rozdział I
Przepisy ogólne
1.
2.
3.
4.
§ 1.
Zasady dotyczą prowadzenia handlu obwoźnego na gruntach:
1) stanowiących własność m.st. Warszawy albo Skarbu Państwa, położonych poza
pasami drogowymi dróg publicznych, zarządzanych przez jednostki organizacyjne
m.st. Warszawy, komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy albo komórki
organizacyjne urzędów dzielnic m.st. Warszawy,
2) położonych na terenie m.st. Warszawy, stanowiących pasy drogowe dróg
publicznych, zarządzanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, komórki
organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy albo komórki organizacyjne urzędów dzielnic
m.st. Warszawy.
Przepisów zasad nie stosuje się do targowisk, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych do
handlu jednodniowego (targowisk jednodniowych).
Handel obwoźny oznacza handel całoroczny, jednodniowy, okolicznościowy lub
sezonowy, prowadzony z ruchomych stoisk handlowych usuwanych codziennie po
zakończeniu działalności. Codzienne usuwanie stoisk handlowych nie dotyczy
sezonowego handlu choinkami.
Handlem obwoźnym jest również handel „z ręki”, tj. handel prowadzony bez użycia
jakichkolwiek elementów wyposażenia stanowiska handlowego.
§ 2.
Prezydent m. st. Warszawy, na podstawie ustalonego przez Zarząd dzielnicy wykazu,
określa, w odrębnym zarządzeniu, wykaz miejsc na gruntach:
1) stanowiących własność m.st. Warszawy albo Skarbu Państwa, położonych poza
pasami drogowymi dróg publicznych, zarządzanych przez jednostki organizacyjne
m.st. Warszawy, komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy albo komórki
organizacyjne urzędów dzielnic m.st. Warszawy,
2) położonych na terenie m.st. Warszawy, stanowiących pasy drogowe dróg publicznych,
zarządzanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, komórki organizacyjne
Urzędu m.st. Warszawy albo komórki organizacyjne urzędów dzielnic m.st.
Warszawy,
na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego.
2. Zarząd dzielnicy, po zasięgnięciu opinii rady dzielnicy, ustala w formie uchwały, wykaz
miejsc na gruntach, o których jest mowa w ust 1.
1.
1
3. Do uchwały zarządu dzielnicy zmieniającej uchwałę, o której jest mowa w ust. 2,
komórka właściwa do spraw działalności gospodarczej i zezwoleń dla dzielnicy
sporządza, nie stanowiący jej części, tekst ujednolicony wykazu, w tym jego formę
elektroniczną. Tekst ujednolicony wykazu uwzględnia jego tekst pierwotny oraz wszystkie
zmiany tekstu pierwotnego.
4. Przed zasięgnięciem opinii rady dzielnicy zarząd dzielnicy uzgadnia usytuowanie miejsc,
na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego:
1) z innymi organami albo uzyskuje opinię innych organów, jeżeli obowiązek
uzgodnienia albo uzyskania opinii wynika z przepisów prawa,
5.
6.
7.
8.
9.
2) z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy sprawującymi zarząd danym terenem
lub z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy wykonującymi funkcje i zadania
zarządcy dróg publicznych.
Zasady prowadzenia sprzedaży w miejscach wyznaczonych do handlu jednodniowego
określa uchwałą zarząd dzielnicy uwzględniając, w szczególności:
1) dni i godziny funkcjonowania miejsca wyznaczonego do handlu jednodniowego,
2) formę prowadzenia handlu i wymagane wyposażenie (które z przepisów § 3 oraz
rozdziału II i III zasad mogą mieć zastosowanie do prowadzenia sprzedaży
w miejscu handlu jednodniowego),
3) wysokość obowiązujących opłat za korzystanie z miejsca wyznaczonego do handlu
jednodniowego (oprócz opłaty targowej),
4) zasady utrzymania porządku,
5) rozwiązania dotyczące zachowania norm sanitarnych.
Ustalenie przez zarząd dzielnicy zasad prowadzenia sprzedaży w miejscach
wyznaczonych do handlu jednodniowego nie wymaga opinii rady dzielnicy.
Ustalenie miejsc do handlu obwoźnego w pasie drogowym drogi publicznej może
nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach i dotyczyć handlu obejmującego:
1) sprzedaż choinek, ozdób choinkowych i świątecznych – w okresie od 3 grudnia do
1 stycznia,
2) sprzedaż palm wielkanocnych i innych artykułów związanych z obchodami Świąt
Wielkanocnych – w okresie 3 tygodni przed datą Świąt,
3) sprzedaż zniczy, kwiatów i wieńców nagrobnych na terenach przyległych
bezpośrednio do cmentarzy,
4) sprzedaż towarów, o których jest mowa w § 3 ust. 13 pkt. 4) w okresie maj –
październik,
5) inne przypadki, niż wskazane w pkt 1 – 4, jeżeli prowadzenie handlu uzasadnione jest
lokalizacją i charakterem miejsca.
Wykaz, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać informacje dotyczące:
1) położenia (adres lub ulica albo nazwa skrzyżowania, numer działki ewidencyjnej
i obręb) miejsca przeznaczonego do handlu obwoźnego,
2) położenia miejsca poza pasem drogowym albo w pasie drogowym,
3) powierzchni miejsca przeznaczonego do handlu obwoźnego,
4) liczby stanowisk usytuowanych w ramach danego miejsca,
5) powierzchni stanowisk usytuowanych w ramach danego miejsca,
6) przedmiotu sprzedaży (asortyment),
7) okresu prowadzenia handlu,
8) zarządcy tereny, w tym jego danych kontaktowych.
Każde miejsce i stanowisko powinno być oznaczone numerem oraz dokładnie wskazane
2
na planie w skali 1:500 wraz z podaniem powierzchni poszczególnych stanowisk.
10. Plany, o których jest mowa w ust. 9 są dostępne w siedzibie Biura Funduszy Europejskich
i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy oraz w siedzibach Urzędów dzielnic
m. st. Warszawy.
11. Zmiana liczby i powierzchni stanowisk w ramach danego miejsca, przedmiotu sprzedaży
(asortyment) oraz okresu prowadzenia handlu nie wymaga opinii rady dzielnicy.
12. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, wraz z planami, oraz uaktualnienia wykazu, zarząd
dzielnicy przekazuje, w terminie 14 dni od ich uchwalenia, Prezydentowi m.st. Warszawy.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1.
§ 3.
1. Handel obwoźny prowadzony jest przez kupców posiadających jednolite wyposażenie
stanowisk, zawierające następujące elementy:
1) składany parasol,
2) numer identyfikacyjny.
2. Składany parasol, o którym jest mowa w ust. 1 pkt. 1), powinien mieć kształt stożka
o podstawie ośmiokąta i maksymalnej przekątnej podstawy 300 cm, z pokryciem
w jednolitej kolorystyce tożsamej z barwą RAL 1013, z nadrukiem logotypu
promocyjnego „Zakochaj się w Warszawie” o wysokości od 25 cm do 75 cm (dobranej
w zależności od rozmiaru parasola). Parasole wyposażone są w boczne fartuchy
z wgrzewaną przezroczystą kieszenią przeznaczoną do umieszczenia numeru
identyfikacyjnego. Kolor konstrukcji parasola musi odpowiadać barwie RAL 1013.
Wysokość parasola powinna wynosić wraz z konstrukcją i podstawą maksymalnie 240
cm. Opis parasola, wynikający z niniejszego ustępu, zamieszcza się w umowie, o której
jest mowa w § 4 ust. 1 i warunkach decyzji, o której jest mowa w § 7 ust. 1. Dopuszcza
się także stosowanie parasola o czaszy mającej w rzucie kwadrat o boku długości do
2,5 m.
3. Wzór logotypu promocyjnego, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2.
4. Wielkość parasola dopasowana jest do powierzchni stanowiska, przy czym parasol nie
może wykraczać poza granice stanowiska.
5. Numer identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), powinien być umieszczony
w kieszeni wgrzewanej w boczny fartuch parasola. Numer identyfikacyjny nadaje
dzielnica m. st. Warszawy. Składa się on z symbolu kancelaryjnego urzędu dzielnicy, na
terenie której znajduje się miejsce do handlu obwoźnego oraz numeru miejsca do handlu
łamanego przez numer stanowiska (przykład dla dzielnicy Bemowo, miejsce do handlu
nr 1, stanowisko nr 1:UD-I-1/1).
6. Obowiązek umieszczania numeru identyfikacyjnego w kieszeni wgrzewanej w boczny
fartuch parasola nie dotyczy sytuacji, o których mowa w ust. 13.
7. Na stanowisku dopuszcza się, poza elementami wyposażenia wymienionymi w ust. 1,
używanie lad, stelaży i stojaków. Kolor tych elementów musi odpowiadać barwie RAL
1014. W przypadku sprzedaży choinek dopuszcza się wygrodzenia, przy czym
zachowanie kolorystyki nie jest wymagane.
8. Prowadzenie handlu z użyciem lady, o której mowa w ust. 7, wymaga przykrycia lady
suknem o barwie RAL 1014 w ten sposób, aby sukno zakrywało konstrukcję lady.
9. Zarząd dzielnicy, w uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii Wydziału Estetyki
Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st.
Warszawy, może wyrazić zgodę na korzystanie z miejsca lub stanowiska
z wyposażeniem innym, niż określone w ust. 1 i 7 (np. namiotu handlowego – typu
3
otwartego; bez ścian bocznych).
9a.Uzyskanie opinii, o której mowa w ust. 9, jest obligatoryjne. Opinia jest wydawana na
podstawie wniosku, do którego załącza się rysunek (fotografię) projektu stoiska
(uwzględniający warunki, o których jest mowa w ust. 9 b wraz z zaznaczoną na planie
jego lokalizacją.
9b.Inne wyposażenie, o którym jest mowa w ust.9 swoją wielkością nie powinno przekraczać
powierzchni 9 m2, jego pokrycie i konstrukcja powinna być tożsama
z barwą RAL 1013, posiadać nadruk promocyjny „Zakochaj się w Warszawie”
o wysokości od 25 cm do 75 cm (w zależności od wielkości innego wyposażenia), fartuch
z wgrzewaną kieszenią przeznaczona do umieszczenia numeru identyfikacyjnego oraz
swoim rozmiarem odpowiadać wielkości stanowiska a jego wysokość nie przekraczać
240 cm.
10. Parasol, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, kupcy nabywają od m.st. Warszawy – w urzędach
właściwych dzielnic albo jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy sprawujących
zarząd nieruchomościami lub wykonujących funkcje i zadania zarządcy dróg publicznych.
11. Zakupem i dystrybucją parasoli do poszczególnych urzędów dzielnic i jednostek
organizacyjnych m.st. Warszawy zajmuje się Biuro Administracyjno – Gospodarcze
Urzędu m.st. Warszawy.
12. Cena parasola dla kupca ustalana jest przez Biuro Administracyjno – Gospodarcze
w wysokości równej kosztom zakupu. Opłatę za nabycie parasola kupiec uiszcza na
rachunek m.st. Warszawy.
12a.Niezależnie do postanowień ust. 10, 11 i 12 kupiec może we własnym zakresie i na
własny koszt zakupić parasol oraz inne dopuszczone przez zarząd dzielnicy wyposażenie,
spełniające wymagania dotyczące, w szczególności, jego wielkości, kolorystyki, kształtu
i eksponowaniu numeru identyfikacyjnego.
13. Korzystanie ze stanowiska bez posiadania parasola, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest
możliwe w przypadku:
1) handlu „z ręki”,
2) sprzedaży choinek w okresie od 3 grudnia do 1 stycznia,
3) sprzedaży przed wejściami na cmentarze,
4) sezonowej sprzedaży truskawek, malin, porzeczek, agrestu i wiśni (czereśni),
5) sprzedaży prowadzonej w miejscu wyznaczonym do handlu jednodniowego.
Rozdział II
Prowadzenie handlu na podstawie umowy
§ 4.
1. W przypadku prowadzenia handlu obwoźnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,
udostępnienie stanowiska następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej. Umowę,
w imieniu m.st. Warszawy, podpisuje upoważniona osoba. Umowy zawiera się na czas
oznaczony, nie dłuższy niż 1 rok. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.
2. Umowę zawiera się na podstawie pisemnego wniosku, składanego przez kupca w urzędzie
dzielnicy właściwym ze względu na położenie miejsca do handlu obwoźnego albo
w jednostce organizacyjnej m.st. Warszawy będącej zarządcą danego terenu. Wniosek,
w szczególności, powinien zawierać:
1) imię i nazwisko albo firmę przedsiębiorcy,
2) adres zamieszkania albo siedziby,
3) numer miejsca i stanowiska,
4
3.
4.
5.
6.
7.
4) przedmiot handlu (asortyment),
5) okres obowiązywania umowy.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4.
Do wniosku o udostępnienie stanowiska kupiec załącza następujące dokumenty:
1) oświadczenie o aktualnym prowadzeniu działalności gospodarczej lub zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej albo informacja o numerze z Krajowego Rejestru
Sądowego, chyba że kupiec nie jest przedsiębiorcą;
2) oświadczenie kupca, że nie zalega on z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) w przypadku położenia stanowiska na terenie objętym ochroną organu właściwego ds.
ochrony zabytków – decyzję tego organu zezwalającą na prowadzenie handlu we
wnioskowanej formie na danym stanowisku.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5.
Termin rozpatrzenia wniosku oraz ewentualnego zawarcia umowy wynosi 14 dni, chyba
że przeprowadza się konkurs ofert, o którym mowa w § 5 ust. 4.
W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż oświadczenie, o którym mowa
w ust. 3 pkt 2 zawiera nieprawdziwe dane, osoba rozpatrująca wniosek przeprowadza
postępowanie wyjaśniające, a w szczególności może żądać od wnioskodawcy
przedstawienia stosownych zaświadczeń. W takim przypadku termin rozpatrzenia
wniosku wynosi 14 dni od daty doręczenia dokumentów potwierdzających prawdziwość
danych zawartych w oświadczeniu.
Niewywiązywanie się przez kupca z zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa lub
m.st. Warszawy stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy, chyba że uzyskał on
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
W umowach zawartych na okres co najmniej 3 miesięcy wprowadza się zapisy dotyczące
kaucji. Kaucję ustala się w wysokości równej jednomiesięcznemu wynagrodzeniu za
stanowisko.
§ 5.
1. Pierwszeństwo w udostępnieniu stanowiska należy zapewnić kupcom, którzy:
1) aktualnie prowadzą w danym miejscu, na podstawie tytułu prawnego, handel
obwoźny,
2) nie zalegają z zapłatą wynagrodzenia z tego tytułu na rzecz m.st. Warszawy,
2a). przestrzegają zasad prowadzenia handlu obwoźnego określonych w umowach
o udostępnienie stanowiska handlowego bądź decyzjach zezwalających na
zajmowanie pasa drogowego,
3) złożą wniosek o przedłużenie umowy albo zawarcie nowej umowy, na to samo
stanowisko, przed upływem 15 dni od daty wygaśnięcia umowy.
2. W przypadku umów krótszych niż 15 dni pierwszeństwo, o którym mowa w ust. 1, nie
obowiązuje.
3. Pozostałe stanowiska udostępnia się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
5
4. W przypadku złożenia wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z tego samego
stanowiska, położonego w miejscu do handlu na terenie Starego Miasta, przez więcej niż
jednego kupca, przeprowadza się przetarg (konkurs ofert).
5. Konkurs ofert, o którym mowa w ust. 4, przeprowadza się w oparciu o zasady dotyczące
wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
§ 6.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio zasady
wynikające z zarządzeń Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie zasad wydzierżawiania na
okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu
Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m. st. Warszawy.
Rozdział III
Prowadzenie handlu na podstawie decyzji administracyjnej
§ 7.
1. W przypadku prowadzenia handlu obwoźnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,
udostępnienie stanowiska następuje na podstawie zezwolenia wydanego w drodze decyzji,
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 260), którą w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy podpisuje upoważniona
osoba.
2. Wniosek, składany przez kupca u właściwego zarządcy pasa drogowego, powinien być
zgodny z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140,
poz. 1481). Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego związanego
z prowadzeniem handlu obwoźnego stanowi załącznik nr 6.
3. W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, określa się m.in. cel zajęcia pasa drogowego,
powierzchnię zajmowanego pasa drogowego, okres zajęcia pasa drogowego, wysokość
opłaty za zajęcie pasa drogowego i sposób jej uiszczenia oraz inne warunki, w tym
obowiązek posiadania wyposażenia stanowiska w składany parasol i numer
identyfikacyjny.
§ 8.
Stanowiska udostępnia się zgodnie z kolejnością składania wniosków, o których mowa w § 7
ust. 2.
Rozdział IV
Wynagrodzenie i opłaty za prowadzenie handlu obwoźnego
6
§ 9.
1. Wysokość wynagrodzenia pobieranego za udostępnienie stanowiska na podstawie umowy
ustala się w wysokości równej stawkom określonym w Zarządzeniu Prezydenta m. st.
Warszawy w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta
stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem
reprezentującym właściciela jest Prezydent m. st. Warszawy.
2. Wysokość opłaty pobieranej za udostępnienie stanowiska na podstawie decyzji ustala się
zgodnie z przepisami określonymi w Uchwale Rady m. st. Warszawy w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze
m. st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.
3. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia albo opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, nie uchybia
obowiązkowi uiszczenia podatków i opłat wynikającemu z przepisów prawa.
Rozdział V
Kontrola legalności zajmowania terenów
§ 10.
1.Zarządy dzielnic kontrolują legalność zajmowania terenów miejskich znajdujących się
w posiadaniu m. st. Warszawy przez osoby prowadzące handel obwoźny, w tym
przestrzegania warunków ich zajmowania, z zastrzeżeniem ust 2.
2.Kompetencje kontrolne zarządów dzielnic m. st. Warszawy, o których jest mowa w ust. 1,
nie uchybiają zadaniom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, komórek
organizacyjnych Urzędu m. st. Warszawy lub urzędów dzielnic m. st. Warszawy
wykonujących funkcje i zadania zarządcy dróg publicznych w zakresie przeprowadzania
kontroli pasów drogowych dróg publicznych lub realizujących zadania na rzecz ochrony
porządku publicznego.
3.(uchylony)
4.Podczas przeprowadzania kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na posiadanie tytułu
prawnego do zajęcia nieruchomości, o których jest mowa w § 1 ust 1 pkt 1 i 2, numeru
identyfikacyjnego, uiszczenie wynagrodzenia i opłat (w tym opłaty targowej), prawidłowe
wyposażenie stanowiska do handlu oraz czy sprzedawany asortyment, okres prowadzenia
handlu obwoźnego i wielkość zajmowanego stanowiska są zgodne z umowa lub decyzją.
5.W przypadku stwierdzenia uchybień sporządza się protokół potwierdzający
nieprawidłowości, który może zostać przekazany innym jednostkom organizacyjnym
m. st. Warszawy lub komórkom organizacyjnym Urzędu m. st. Warszawy bądź urzędom
dzielnic m. st. Warszawy, do wykorzystania według właściwości.
5a.W protokole umieszcza się dane osobowe osoby prowadzącej handel obwoźny,
a mianowicie: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (zameldowania), imiona rodziców
i numer PESEL lub dane dotyczące przedsiębiorcy, jeżeli osoba prowadząca handel
obwoźny jest przedsiębiorcą.
5b.Dane osobowe zawarte w protokole, o którym jest mowa w ust 5 i ust. 6a, podlegają
ochronie wynikającej z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
6.W przypadku stwierdzenia prowadzenia handlu bez tytułu prawnego do zajmowania
nieruchomości, po uprzednim nieskutecznym wezwaniu osoby prowadzącej handel
obwoźny do usunięcia się wraz z należącymi do niej rzeczami (towarem, stoiskiem oraz
7
jego wyposażeniem i elementami) z zajmowanego terenu, upoważnieni przez Prezydenta
m.st. Warszawy pracownicy podejmują na podstawie art. 343 § 2 Kodeksu cywilnego,
działania zmierzające do przywrócenia posiadania stanu poprzedniego nieruchomości.
6a. Z czynności, o których jest mowa w ust. 6 sporządza się protokół.
7.Usunięte, w trybie określonym w ust. 6, ruchomości (rzeczy) są przechowywane do czasu
ich zwrotu właścicielom lub osobom upoważnionym do dysponowania tymi rzeczami.
8.Zwrot rzeczy następuje na wniosek właściciela lub osoby upoważnionej do dysponowania
tymi rzeczami. Wniosek, oprócz danych identyfikacyjnych właściciela lub osoby
upoważnionej do dysponowania rzeczami, powinien zawierać informacje (oświadczenia,
faktury lub inne) o prawie własności do usuniętych rzeczy.
9.Zarządy dzielnic mogą określić poniesione koszty w związku z przywróceniem posiadania
stanu poprzedniego nieruchomości, w tym koszty przechowywania rzeczy.
9a.Prezydent m. st. Warszawy może określić w odrębnym Zarządzeniu wysokość innych
kosztów ponoszonych w związku z przywróceniem posiadania stanu poprzedniego
nieruchomości, np. koszty usuwania pojazdów, z których jest prowadzony handel
w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
10.Zwrot rzeczy może nastąpić po zapłaceniu kosztów, o których jest mowa w ust. 9.
11. (uchylony)
12. (uchylony)
Rozdział VI
Obowiązek informacyjny
§ 11.
1. W celu usprawnienia procesu przyjmowania i rozpatrywania wniosków niezbędne
informacje i wzory dokumentów, a także przepisy dotyczące handlu obwoźnego,
udostępnia się na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy, urzędów dzielnic,
jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy będących zarządcą danego terenu oraz
stronach internetowych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wykonujących
funkcje i zadania zarządcy dróg publicznych.
2. W szczególności udostępnieniu podlega:
1) ustawa o drogach publicznych,
2) rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń
na zajęcie pasa drogowego,
3) uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad
i dróg ekspresowych,
4) Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad wydzierżawiania na okres
do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu
Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent miasta
stołecznego Warszawy,
5) uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie opłaty targowej,
6) wykaz miejsc wraz z planem, na których dopuszczalne jest prowadzenie handlu
obwoźnego,
7) wykaz zarządców i zarządzanych przez nich terenów,
8) szczegółowy opis procedury wynikającej z niniejszego dokumentu,
9) wzory wniosków,
8
10) wzór umowy.
Rozdział VII
Przepisy przejściowe i dostosowujące
§ 12.
1. Zasady wynikające z niniejszego dokumentu nie uchybiają innym przepisom,
a w szczególności przepisom regulującym bezpieczeństwo ruchu drogowego, ochronę
zabytków oraz ochronę przyrody.
2. W stosunku do umów dotyczących udostępnienia stanowiska do handlu obwoźnego
obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego dokumentu należy dążyć do ich
dostosowania do przepisów wynikających z niniejszych Zasad, poprzez zmianę zapisów
umownych na podstawie porozumienia stron albo poprzez wypowiedzenie umów
i ewentualne zawarcie umów nowych, zgodnych z aktualnymi przepisami.
3. Kupcom, którzy w dniu wejścia w życie niniejszych Zasad, korzystają ze stanowiska do
handlu na podstawie umowy zawartej w oparciu o dotychczasowe zasady, przysługuje
pierwszeństwo zawarcia nowej umowy, chyba że poprzednia umowa została zwarta
w wyniku rozstrzygnięcia przetargu (konkursu ofert) na stanowisko do handlu położone
na terenie Starego Miasta.
4. Decyzje, o których mowa w § 7 ust. 1, wydane do dnia wejścia w życie niniejszych Zasad
zachowują moc.
5. Postępowania wszczęte, lecz nie zakończone, do dnia wejścia w życie niniejszych Zasad
prowadzi
się
na
ich
podstawie.
9
załącznik nr 1
Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego
DZIELNICA ………………………………………
położenie
miejsca
(adres lub
ulica albo
nazwa
Lp.
skrzyżowania
, numer
działki
ewidencyjnej
i obręb)
1 2
poza
pasem
powierz liczba powierzch przedmiot
drogowym chnia stano nia
sprzedaży
/ w pasie miejsca wisk stanowisk (asortyment)
drogowym
Dane
okres
kontaktowe
prowadz
dotyczące
enia
zarządcy
handlu
terenu
3
8
4
5
6
1
7
9
załącznik nr 2
1
2
załącznik nr 3
Umowa nr .....................
zawarta w dniu .................... w Warszawie pomiędzy :
m.st. Warszawą reprezentowaną przez:
1.
...........................................................................
2.
...........................................................................
a
imię i nazwisko/firma przedsiębiorcy ……………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………….…..
adres zamieszkania lub siedziby ………………………………………………………………..
zarejestrowany pod nr ………….....................................................................................………
NIP ………….……………..… Regon …….……………….………
zwanym w dalszej części umowy „Kupcem”.
§ 1. Przedmiot umowy
M.st. Warszawa udostępnia Kupcowi stanowisko nr ............... położone w miejscu
nr ............... w Warszawie przy ul. ......................................, o wymiarach .............., zwane
dalej „stanowiskiem udostępnionym”, z przeznaczeniem na prowadzenie handlu
obwoźnego w dniach5………………………………….., w godzinach od ............
do ................... .
2.
Stanowisko udostępnione, oznaczone na planie w skali 1:500, stanowiącym załącznik
nr 1 do umowy, wykorzystywane będzie przez Kupca do prowadzenia sprzedaży
następującego asortymentu:
1) ........................ ,
2) ........................ .
3.
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia ............. do dnia ....................... .
1.
§ 2. Obowiązki i odpowiedzialność Kupca
Kupiec zobowiązuje się do posiadania na stanowisku udostępnionym następującego
wyposażenia:
1) składanego parasola,
2) numeru identyfikacyjnego.
2.
Składany parasol, o którym jest mowa w ust. 1 pkt. 1), powinien mieć kształt stożka o
podstawie ośmiokąta i przekątnej podstawy/czaszy mającej w rzucie kwadrat o boku
długości ……………., z pokryciem w jednolitej kolorystyce tożsamej z barwą RAL 1013,
z nadrukiem logotypu promocyjnego „Zakochaj się w Warszawie” o wysokości
…………. cm. Parasol wyposażony jest w boczne fartuchy z wgrzewaną przezroczystą
1.
5
podać dni tygodnia, w których będzie prowadzony handel
1
kieszenią przeznaczoną do umieszczenia numeru identyfikacyjnego. Kolor konstrukcji
parasola musi odpowiadać barwie RAL 1013. Wysokość parasola powinna wynosić wraz
z konstrukcją i podstawą maksymalnie 240 cm..
(bądź alternatywnie)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
opis zastosowanego wyposażania zbieżny z indywidualną zgodą wydaną przez zarząd
dzielnicy
Numer identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinien być umieszczony
w kieszeni wgrzewanej w boczny fartuch parasola. Numer identyfikacyjny nadaje
dzielnica m. st. Warszawy.6
W przypadku prowadzenia handlu z użyciem lady kupiec zobowiązuje się przykryć ją
suknem o brawie RAL 1014 w ten sposób, aby sukno zakrywało konstrukcję lady.
Kupiec zobowiązuje się, po zakończeniu sprzedaży w danym dniu, do usunięcia
wyposażenia stanowiska udostępnionego7 oraz pozostawienia stanowiska udostępnionego
w należytym porządku.
Kupiec zobowiązuje się do korzystania ze stanowiska udostępnionego zgodnie
z przeznaczeniem wynikającym z umowy.
W przypadku konieczności wykonania robót drogowych, sieciowych, itp. Kupiec
zobowiązany jest, na wezwanie m.st. Warszawy, czasowo zaprzestać wykorzystywania
stanowiska udostępnionego na cele określone w umowie bez prawa do odszkodowania,
z uwzględnieniem § 3 ust. 4.
Kupiec zobowiązany jest na wezwanie m.st. Warszawy czasowo zaprzestać
wykorzystywania stanowiska udostępnionego na cele określone w umowie bez prawa do
odszkodowania, w przypadku organizowania imprez o charakterze artystycznym,
sportowym lub imprez organizowanych dla uczczenia rocznic bądź świąt, jeżeli będzie to
konieczne z uwagi na rangę lub rozmiar imprezy, z uwzględnieniem § 3 ust. 4.
Kupiec zobowiązuje się niezwłocznie, w formie pisemnej, informować m.st.
Warszawę
o zmianie jego danych zawartych w umowie.
§ 3. Wynagrodzenie
1.
Z tytułu korzystania ze stanowiska udostępnionego Kupiec zobowiązany jest
uiszczać
wynagrodzenie w wysokości ................ zł netto dziennie (słownie:
.......................), powiększone o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
Wynagrodzenie obliczone według stawki dziennej za cały czas trwania umowy wynosi
………………… zł brutto (słownie: ................), w tym podatek VAT ............................. zł
(słownie: .....................). Wynagrodzenie płatne będzie z góry za cały czas trwania umowy
w terminie 7 dni od jej podpisania, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia korzystania
ze stanowiska udostępnionego.8
Z tytułu korzystania ze stanowiska udostępnionego Kupiec zobowiązany jest uiszczać
wynagrodzenie w wysokości ................ zł netto dziennie (słownie: .......................),
powiększone o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT). Wynagrodzenie
6
7
8
zapisu nie stosuje w sytuacji określonej w §3 ust. 13 Zasad
pierwszej części zdania nie zamieszcza się w umowie w sytuacji określonej w § 3 ust. 13 pkt 2 w zw. z §1
ust. 3 Zasad, tj. sprzedaży choinek
dotyczy umów zawartych na okres krótszy niż 1 miesiąc
2
dzienne brutto wynosi ................. zł (słownie: .......................), w tym podatek VAT
..................... zł (słownie: ...................). Wynagrodzenie obliczone według stawki dziennej
płatne będzie miesięcznie z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca lub do dnia
rozpoczęcia korzystania ze stanowiska udostępnionego.9
2.
Wynagrodzenie płatne będzie w kasie ……………..……….. lub przelewem na
rachunek
nr.................................................................... . W tytule wpłaty należy podać: „umowa
nr ............. na korzystanie ze stanowiska do handlu obwoźnego za miesiąc .......... rok
.............. .”.
3.
W przypadku nie wniesienia wynagrodzenia w terminie, o którym mowa w ust.
1, Kupiec zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych od zaległej kwoty za
każdy dzień zwłoki.
4.
W przypadku przejściowego braku możliwości korzystania ze stanowiska
udostępnionego z przyczyn leżących po stronie m.st. Warszawy, w szczególności
określonych w § 2 ust. 7 i 8 umowy, wynagrodzenie za korzystanie ze stanowiska
udostępnionego zostanie obniżone o kwotę odpowiadającą liczbie dni, podczas których
prowadzenie handlu nie było możliwe.
§ 4. Zabezpieczenie10
1. Kupiec wpłaci m.st. Warszawie kaucję w wysokości ........... zł (słownie: ............)
na zabezpieczenie pokrycia wynagrodzenia i innych należności z tytułu umowy, w tym
w szczególności kosztów uprzątnięcia stanowiska udostępnionego.
2. Kaucja będzie wpłacona na oprocentowany rachunek m.st. Warszawy
nr ................................................. .
3. W razie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, m.st. Warszawa, w terminie 2 tygodni,
zwróci Kupcowi kaucję wraz z oprocentowaniem wynikającym z umowy o prowadzenie
rachunku, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku, oraz po potrąceniu
ewentualnych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
4. Wpłacenie kaucji, o której mowa w ust. 1, w terminie do dnia …………… jest
warunkiem wejścia w życie niniejszej umowy.
§ 5. Wcześniejsze rozwiązanie umowy
1. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
2. M.st. Warszawie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, jeżeli Kupiec:
1) bez zgody m.st. Warszawy będzie prowadził handel obwoźny w innym miejscu niż
stanowisko udostępnione,
2) będzie korzystał ze stanowiska udostępnionego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
a w szczególności bez zgody m.st. Warszawy zmieni przedmiot sprzedaży
(asortyment),
9
10
dotyczy umów zawartych na okres dłuższy niż 1 miesiąc
zapisy dotyczące kaucji należy wprowadzać w umowach, których czas trwania wynosi co najmniej 3
miesiące; wysokość kaucji należy ustalić na kwotę równą 1 miesięcznemu wynagrodzeniu, o którym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.
3
3) będzie prowadził handel obwoźny w sposób niezgodny z wytycznymi dotyczącymi
wyposażenia stanowisk, określonymi w § 2 ust. 1 – 5,
4) pozostawi stanowisko udostępnione w nienależytym porządku,
5) złoży nieprawdziwe oświadczenie, że nie zalega z płaceniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub oświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
6) naruszy postanowienia § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
4. W przypadku rozwiązania umowy Kupiec zobowiązuje się niezwłocznie opuścić
stanowisko udostępnione, usunąć wyposażenie stanowiska udostępnionego oraz
pozostawić stanowisko udostępnione w należytym porządku.
5. W przypadku gdy Kupiec nie opuści stanowiska udostępnionego po wygaśnięciu lub
rozwiązaniu umowy, m.st. Warszawa naliczy Kupcowi karę umowną w wysokości
trzykrotnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień bezumownego
korzystania ze stanowiska udostępnionego.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Kupiec nie może, bez zgody m.st. Warszawy, przekazywać osobom trzecim praw
i obowiązków wynikających z umowy.
2. M.st. Warszawa uprawnione jest, na mocy umowy, do dokonywania kontroli
prawidłowości wykorzystania stanowiska udostępnionego oraz sposobu realizacji umowy
przez Kupca.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Spory wynikłe na tle realizacji zapisów umowy rozpatrywane będą przez właściwy sąd
powszechny.
6. Adres Kupca do doręczeń: ………………………………………………… .
7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Kupca, a 2 dla
m.st. Warszawy.
m.st. Warszawa
Kupiec
........................................
........................................
4
5
załącznik nr 4
WNIOSEK
o udostępnienie stanowiska do handlu obwoźnego
1. Imię i nazwisko/firma przedsiębiorcy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania/siedziby, telefon
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Lokalizacja (numer miejsca i stanowiska)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Przedmiot handlu (asortyment)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Okres obowiązywania umowy (dokładne określenie liczby dni w tygodniu i godzin
handlu)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Opis wyposażenia stoiska handlowego (rysunek, fotografia stoiska handlowego)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Załączniki:
zaznaczyć
właściwe
znakiem „X”
nazwa załącznika
-
oświadczenie lub zaświadczenie o aktualnym wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej / Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
informacja o numerze z Krajowego Rejestru Sądowego
oświadczenie potwierdzające, że kupiec nie zalega z płaceniem podatków
i opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
oświadczenie, że kupiec uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu
inne .................................
……………………….........................
data i podpis
1
załącznik nr 5
OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko/firma przedsiębiorcy ……………………………..…........................…..
…………………………………..……...……………………………………….......……...... .
Adres zamieszkania lub siedziba ………………......……………………………………….
………………………………………………………………………………………………… .
Oświadczam/oświadczamy, że:
1) nie zalegam/nie zalegamy z płaceniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne1,
2) uzyskałem/uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu1.
1
skreślić pkt 1 albo pkt 2
...................................................
data i podpis
1
2
załącznik nr 6
...............................................
(miejscowość, data)
............................................................
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)
.............................................................
............................................................
(adres zamieszkania/siedziba)
telefon ..................................................
...................................................
...................................................
(adresat wniosku)
Wniosek
o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności
Proszę o wydanie zezwolenia na zajęcie, na prawach wyłączności, pasa drogowego ulicy
..................................................................................................................................................
(lokalizacja)
....................................................................................................................................................
w celu:
....................................................................................................................................................
(cel zajęcia, rodzaj obiektu)
....................................................................................................................................................
Planowany okres zajęcia pasa drogowego od ............................ do ..................................... .
Wymiary, powierzchnia oraz rodzaj zajętych elementów pasa drogowego:
jezdnia
długość .............. szerokość .................. powierzchnia .............................. m2
(zajęcie do 20% szerokości, powyżej 20% do 50%, powyżej 50% szerokość
jezdni)
pozostałe
elementy
............................ długość ........... szerokość ........... powierzchnia .............. m2
(rodzaj elementu)
............................ długość ........... szerokość ........... powierzchnia .............. m2
(rodzaj elementu)
............................ długość ........... szerokość ........... powierzchnia .............. m2
(rodzaj elementu)
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
1
..........................
(podpis)
2

Podobne dokumenty