PLANOWANIE I PROGRAMOWANIE REKREACJI

Komentarze

Transkrypt

PLANOWANIE I PROGRAMOWANIE REKREACJI
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014
Jednostka organizacyjna:
Wydział Turystyki
i Rekreacji
Kierunek:
Rodzaj studiów i profil:
II stopień
profil akademicki
Kod przedmiotu:
Turystyka i rekreacja
TR – M - 14
Planowanie i programowanie rekreacji
Nazwa przedmiotu:
Tryb studiów
Rok
stacjonarne/niestacjonarne
Semestr
Rodzaj zajęć
1
wykłady
ćwiczenia
I
Liczba
godzin
15/10
15/8
Punkty
ECTS
3
Typ
przedmiotu
obligatoryjny
Język
wykładowy
polski
Nauczyciel(-e) odpowiedzialny(-i) za przedmiot: dr Bogumiła Przysiężna
e-mail: [email protected]
Wymagania wstępne:
Znajomość zagadnień z zakresu teorii i metodyki rekreacji oraz animacji czasu wolnego.
Posiadanie statusu studenta I roku studiów II stopnia.
Cele przedmiotu:
C1 – Wyposażenie w umiejętność zaplanowania długoterminowych działań rekreacyjnych w różnych podmiotach zajmujących się organizowaniem czasu wolnego
dla ludzi w różnym wieku.
Opis efektów kształcenia dla przedmiotu oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku:
WIEDZA
W1
Omawia uwarunkowania kulturowe, społeczne i przyrodnicze istotne przy projektowaniu oferty rekreacyjnej.
W2
Omawia zasady tworzenia planów w różnych podmiotach organizujących zajęcia wolnoczasowe
dla mieszkańców i turystów (MOSiR, dom kultury, ośrodek wczasowy, hotel).
UMIEJĘTNOŚCI
K_W10
K_W07
M2_W06, M2_W08, S2A_W03,
S2A_W05, P2A_W04
S2A_W03
U1
Planuje animacje dla turystów przebywających w ośrodku wczasowym.
K_U03
K_U07
M2_U05, M2_U10
M2_U07
U2
Tworzy program kolonii letniej dla dzieci lub obozu stałego dla młodzieży.
K_U03
M2_U05, M2_U10
U3
Dokonuje analizy preferencji wolnoczasowych ludzi w różnym wieku.
K_U03
M2_U05, M2_U10
K_K09
K_K07
S2A_K02
M2_K04, M2_K06, S2A_K02,
S2A_K03
KOMPETENCJE
K1
Pracuje w zespole pełniąc w nim różne role.
Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
W1 – zestawienie mocnych i słabych stron podejmowania działań rekreacyjnych w różnych miejscach przez ludzi w różnym wieku, kolokwium (test wyboru),
W2 – analiza planów rekreacyjnych różnych podmiotów z branży turystyki i rekreacji, planowanie imprez w różnych podmiotach organizujących turystykę
i rekreację (ośrodek wczasowy, hotel, MOSiR, dom kultury),
U1 – zaplanowanie programu animacji w ośrodku wczasowym, hotelu dla ludzi w różnym wieku,
U2 – zaplanowanie programu kolonii lub obozu dla dzieci i młodzieży,
U3 – skonstruowanie kwestionariusza ankiety badającego preferencje wolnoczasowe klientów różnych podmiotów z branży turystycznej i rekreacyjnej,
K1 – przygotowywanie planów rekreacyjnych (U1, U2) – obserwacja przedłużona.
Większość zadań wykonywana jest w kilkuosobowych zespołach. Za przygotowanie programów studenci są oceniani przez nauczyciela oraz grupę, w skład której
wchodzili. Pod uwagę brana jest kreatywność i oryginalność pomysłów oraz poprawność metodyczna.
Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty kształcenia.
Metody i formy realizacji przedmiotu:
Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza SWOT, metoda problemowa.
Treści kształcenia:
Wykłady:
1. Środowisko a rekreacja. Środowisko i jego elementy jako przestrzeń rekreacji. Wpływ środowiska na uczestnika rekreacji. Oddziaływanie uczestnika rekreacji na
środowisko. Zagrożenia ze strony środowiska.
2. Osobowościowe i społeczne uwarunkowania rekreacji. Motywy podejmowania zachowań wolnoczasowych. Rekreacja różnych środowisk społecznych. Instytucje
wychowania do rekreacji.
3. Trendy współczesnej rekreacji.
4. Charakterystyka procesu rekreacji. Modelowa koncepcja działalności rekreacyjnej. Kierowanie procesem rekreacji.
5. Diagnoza w rekreacji. Rodzaje diagnozy. Sposoby diagnozowania.
6. Programowanie i planowanie w rekreacji. Czynniki warunkujące proces rekreacji. Cechy dobrego planu. Treści programów.
7. Planowanie i programowanie rekreacji w ośrodku wypoczynkowym. Animator czasu wolnego. Rodzaje animacji. Determinanty rekreacji.
8. Planowanie i programowanie rekreacji w miejskim lub gminnym ośrodku sportu i rekreacji.
9. Planowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Procedury organizowania kolonii lub obozu.
Ćwiczenia:
1. Mocne i słabe strony rekreacji w plenerowej oraz rekreacji w pomieszczeniach zamkniętych.
2. Determinanty rekreacji w różnych środowiskach (w lesie, nad jeziorem, w górach, w mieście).
3. Regulamin imprezy rekreacyjnej w środowisku naturalnym.
4. Kwestionariusz ankiety jako narzędzie diagnozy w poznawaniu potrzeb i oczekiwań uczestników rekreacji.
5. Planowanie i programowanie rekreacji w ośrodku wypoczynkowym.
6. Planowanie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
Forma zaliczenia:
Zaliczenie na ocenę.
Literatura:
Podstawowa:
1. Kiełbasiewicz - Drozdowska I., Siwiński W. (red), 2001, Teoria i metodyka rekreacji. Zagadnienia podstawowe. Wydawnictwo AWF, Poznań.
2. Nawara H., Cooper A. , 2008, Kolonie i obozy. Zdrowe, radosne, bezpieczne. Wydawnictwo AWF, Wrocław.
3. Strugarek J. , 2006, Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Uzupełniająca:
1. Przysiężna B. , 2007, Wdrażanie dzieci do kultury czasu wolnego. [W:] Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym. Nitecka – Walerych A. (red.),
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 145-163.
2. Plany imprez rekreacyjnych różnych podmiotów z branży turystycznej i rekreacyjnej.
Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):
Obciążenie studenta
Aktywność
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Udział w ćwiczeniach
Przygotowanie się do ćwiczeń/samodzielne zdobywanie wiedzy dotyczące tematyki ćwiczeń
Przygotowanie prac zaliczeniowych
Całkowite obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
15 godz.
15 godz.
15 godz.
10 godz.
20 godz.
8 godz.
15 godz.
16 godz.
22 godz.
16.godz.
76 godz.
76 godz.
ECTS 3

Podobne dokumenty