tutaj - Wydawnictwo Szkolne OMEGA

Komentarze

Transkrypt

tutaj - Wydawnictwo Szkolne OMEGA
jêzyk
rosyjski
Poziom podstawowy i rozszerzony
Halina Lewandowska
Ludmi³a Stopiñska
Halina Wróblewska
Wydawnictwo Szkolne OMEGA
Kraków 2011
3
5
Spis treœci
Wstêp
7
Przed egzaminem
Poziom podstawowy
9
11
Opis egzaminu pisemnego
Rozumienie s³uchanego tekstu
11
13
Rozumienie pisanego tekstu
40
WypowiedŸ pisemna
Przyk³adowe zestawy egzaminacyjne
96
120
Poziom rozszerzony
141
Opis egzaminu pisemnego
Zadania leksykalno-gramatyczne
141
143
Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych
Rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych
WypowiedŸ pisemna
144
172
189
Rozumienie s³uchanego tekstu
Rozumienie pisanego tekstu
Przyk³adowe zestawy egzaminacyjne
198
236
293
Materia³ jêzykowy w zadaniach powtórzeniowych
S³owniczek tematyczny
312
332
Transkrypcje tekstów
367
Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony
Klucz odpowiedzi
367
408
467
Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony
Materia³ jêzykowy w zadaniach powtórzeniowych
5
467
480
508
6
7
Wstêp
Seria publikacji Matura, której czêœæ stanowi niniejsza ksi¹¿ka, ma u³atwiæ przygotowanie
siê do egzaminu maturalnego. Pozosta³e pozycje poœwiêcone s¹ najczêœciej wybieranym
przedmiotom maturalnym. Ksi¹¿ki powinny zainteresowaæ nie tylko maturzystów, ale i nauczycieli przygotowuj¹cych swoich wychowanków.
Matura sprawdza przede wszystkim wykszta³cone w toku ca³ej edukacji umiejêtnoœci
zdaj¹cych. Wynikaj¹ one bezpoœrednio z Podstawy programowej danego przedmiotu, a zawarte i szczegó³owo opisane zosta³y w standardach wymagañ egzaminacyjnych.
Cech¹ szczególn¹ systemu egzaminacyjnego jest jednolitoœæ: ka¿dy egzamin jest taki sam
dla ka¿dego zdaj¹cego. Równie istotna jest jego forma zewnêtrzna polegaj¹ca na tym, ¿e
egzaminatorzy powo³ani przez Okrêgowe Komisje Egzaminacyjne sprawdzaj¹ i oceniaj¹ zakodowane prace, stosuj¹c te same kryteria w ca³ym kraju.
Opracowania z naszej serii przekazuj¹ wszechstronn¹ wiedzê teoretyczn¹ i praktyczne
wskazówki dotycz¹ce egzaminu z danego przedmiotu. Korzystanie z nich i systematyczna
nauka w szkole pozwol¹ sukcesywnie przygotowywaæ siê do przysz³ego egzaminu.
O wyj¹tkowej wartoœci ksi¹¿ek z serii Matura decyduje fakt, ¿e zosta³y one napisane przez
nauczycieli-praktyków, którzy nie tylko dobrze znaj¹ realia szkolne, ale równie¿ orientuj¹ siê
w za³o¿eniach egzaminu. S¹ to pracownicy CKE i Okrêgowych Komisji Egzaminacyjnych lub
osoby od wielu lat zajmuj¹ce siê tworzeniem systemu egzaminacyjnego.
Niniejsza publikacja skierowana jest zarówno do uczniów zadaj¹cych maturê z jêzyka
rosyjskiego na poziomie podstawowym, jak i na rozszerzonym. Ma pomóc w przygotowaniu
siê do czêœci pisemnej egzaminu z tego jêzyka, u³atwiæ opanowanie wiadomoœci i umiejêtnoœci z zakresu jêzyka rosyjskiego okreœlonych w standardach wymagañ egzaminacyjnych.
Ksi¹¿ka zawiera nie tylko krótki opis nowego egzaminu, jego wymagañ, wskazówki dotycz¹ce
sposobu przygotowania siê do czêœci pisemnej egzaminu maturalnego, ale przede wszystkim
liczne zadania z poszczególnych sprawnoœci jêzykowych.
W kolejnych rozdzia³ach skoncentrowano siê na typach zadañ charakterystycznych dla
danego poziomu. Bior¹c jednak pod uwagê rozbie¿noœci w planach nauczania realizowanych
przez poszczególne szko³y, zaproponowano teksty o ró¿nych stopniach trudnoœci. Zadania
mo¿na zatem stosowaæ na ró¿nych etapach przygotowañ do egzaminu.
Integraln¹ czêœci¹ ksi¹¿ki jest p³yta CD z nagraniami tekstów do sprawdzenia umiejêtnoœci rozumienia tekstu ze s³uchu (podczas egzaminu zdaj¹cy us³yszy tekst dwukrotnie). Zamieszczamy równie¿ transkrypcje nagranych tekstów oraz klucze odpowiedzi do zadañ zamkniêtych.
7
8
Znajomoœæ jêzyka obcego w dzisiejszym œwiecie jest niezbêdna, niezale¿nie od tego, jaki
kierunek studiów i zawód m³ody cz³owiek wybierze w przysz³oœci. Mamy nadziejê, ¿e pomo¿emy ka¿demu odnaleŸæ w³aœciwy kierunek w przygotowaniach do egzaminu. Chcielibyœmy,
aby dziêki informacjom tutaj zawartym jego zdanie sta³o siê celem mo¿liwym do osi¹gniêcia,
oczywiœcie przy odpowiednim zaanga¿owaniu w naukê – nie wolno zapominaæ, ¿e w myœl
zasady „æwiczenie czyni mistrza”, tylko systematyczne kszta³cenie umiejêtnoœci przyniesie
po¿¹dany efekt.
Wszystkim naszym Czytelnikom ¿yczymy sukcesu!
8
9
Przed egzaminem
Ten wie wystarczaj¹co du¿o, kto wie, jak siê uczyæ.
Henry Adams
Jak zaplanowaæ pracê i co zrobiæ, aby powtarzanie materia³u do egzaminu maturalnego
z jêzyka obcego przynios³o rezultaty? Nie tylko w uczeniu siê jêzyka obcego, ale i w utrwalaniu
umiejêtnoœci z tego przedmiotu, obowi¹zuj¹ dwie podstawowe zasady:
m
jak najczêstszy kontakt z jêzykiem obcym,
m
systematycznoϾ.
Kontakt z jêzykiem obcym powinien byæ mo¿liwie ró¿norodny. Ucz siê systematycznie
s³ówek, dobieraj¹c przy tym metodê, jaka najbardziej Ci odpowiada. ProwadŸ konwersacje
z kolegami, pisz ró¿ne teksty, czytaj czasopisma, ksi¹¿ki, ogl¹daj obcojêzyczne programy
telewizyjne, s³uchaj audycji radiowych. Nie zapominaj, ¿e niezast¹pionym Ÿród³em tekstów
obcojêzycznych jest internet. Nauka jêzyka obcego powinna byæ przyjemnoœci¹, wiêc znajdŸ
w nauce i przygotowaniach do egzaminu tê przyjemnoœæ, np. t³umacz s³owa ulubionych
piosenek. W ten sposób poznasz lepiej wykonawcê i, co jest wa¿ne, poszerzysz s³ownictwo.
W zasadzie ka¿da forma kontaktu z jêzykiem jest po¿yteczna, poniewa¿ utrwala zdobyte
umiejêtnoœci.
Kilkugodzinne œlêczenie nad podrêcznikiem raz w tygodniu nie wp³ynie ani na szybkoœæ,
ani na jakoœæ zapamiêtywania. Wiêksze efekty osi¹gniesz, jeœli zaplanujesz czêste, krótkie
i systematyczne powtarzanie mniejszych partii materia³u. 45–50 minut to najd³u¿szy czas,
w którym cz³owiek potrafi pracowaæ z pe³n¹ koncentracj¹. Wykorzystaj go umiejêtnie.
Informacji o egzaminie szukaj w informatorze maturalnym wydanym przez Centraln¹
Komisjê Egzaminacyjn¹ do ka¿dego przedmiotu egzaminacyjnego1. Znajdziesz tam opis
wymagañ (w tym zakres tematyczny oraz zakres struktur gramatycznych), opis egzaminu,
przyk³adowe arkusze egzaminacyjne, kryteria oceniania oraz przyk³adowe prace pisemne
uczniów. Spróbuj rozwi¹zaæ przyk³adowy arkusz. SprawdŸ swoje rozwi¹zania z kluczem.
Wypisz te zagadnienia, które sprawi³y Ci najwiêcej trudnoœci. Pamiêtaj – nie wszystko musisz
ju¿ umieæ, warto natomiast oceniæ swoje umiejêtnoœci i stwierdziæ, na æwiczenia której sprawnoœci jêzykowej musisz poœwiêciæ najwiêcej czasu.
Egzamin maturalny z jêzyka obcego sprawdza stopieñ opanowania umiejêtnoœci niezbêdnych w ¿yciu codziennym. S¹ one badane w ramach czterech sprawnoœci jêzykowych:
1
Informator o egzaminie maturalnym z jêzyka obcego nowo¿ytnego od roku szkolnego 2011/2012, CKE,
Warszawa 2010.
9
MATURA
10
rozumienia s³uchanego tekstu, rozumienia pisanego tekstu, formu³owania wypowiedzi pisemnych, mówienia. Przygotowuj¹c siê do egzaminu, musisz zatem pamiêtaæ o równomiernym kszta³towaniu umiejêtnoœci jêzykowych.
m
Korzystaj na lekcji z æwiczeñ jêzykowych, szczególnie tych rozwijaj¹cych Twoj¹ sprawnoœæ rozumienia s³uchanego tekstu i mówienia. Pamiêtaj, ¿e nauczyciel jest dla Ciebie
Ÿród³em informacji o egzaminie i udzieli Ci wskazówek, jak przygotowaæ siê do rozwi¹zywania konkretnych zadañ.
m
Nie traæ ¿adnej okazji do czynnego u¿ycia jêzyka obcego. Koresponduj z rówieœnikami, pisz pocztówki, listy, e-maile.
m
Nie ograniczaj siê do biernego czytania. Staraj siê analizowaæ i wnioskowaæ.
m
Rób notatki; wracaj do tych partii materia³u, które przysporzy³y Ci najwiêcej trudnoœci.
m
Stosuj wypróbowane techniki zapamiêtywania.
m
Rozwi¹zuj wiele testów, rób æwiczenia utrwalaj¹ce u¿ywanie struktur gramatycznych.
Wybieraj ró¿norodne zadania, tak aby nauka nie by³a monotonna i abyœ mia³ okazjê do
poznania ró¿nych technik ich rozwi¹zywania.
m
Pracuj w porach dnia, które najbardziej sprzyjaj¹ Twojej kreatywnoœci i mo¿liwoœci
koncentracji.
Kierowanie w³asnym procesem uczenia siê odgrywa istotn¹ rolê w zapamiêtywaniu materia³u. Stopieñ zapamiêtania informacji zale¿y w du¿ej mierze od kana³ów, jakimi one do nas
docieraj¹. I tak, zapamiêtujemy:
m
10% z tego, co czytamy;
m
20% z tego, co s³yszymy;
m
30% z tego, co widzimy;
m
50% z tego, co s³yszymy i widzimy;
m
70% z tego, co sami mówimy;
m 90% z tego, co sami wykonujemy.
Nie oczekuj zatem, ¿e bez Twojego pe³nego zaanga¿owania osi¹gniesz sukces. Ca³y
proces nauki i przygotowañ do egzaminu maturalnego przebiega wed³ug starej i sprawdzonej regu³y:
systematyczna nauka Þ æwiczenia utrwalaj¹ce Þ sprawdzian Þ odpoczynek
Þ egzamin = nagroda
10
11
Poziom podstawowy
Opis egzaminu pisemnego
Czas trwania egzaminu: 120 minut, w tym nagranie: 20 minut
Egzamin pisemny
Poziom podstawowy
m
Rozumienie s³uchanego tekstu
m
Rozumienie pisanego tekstu
m
WypowiedŸ pisemna
Egzamin pisemny sprawdza stopieñ opanowania trzech sprawnoœci: rozumienia s³uchanego tekstu, rozumienia pisanego tekstu oraz pisania. Egzamin na poziomie podstawowym
ró¿ni siê od egzaminu na poziomie rozszerzonym stopniem trudnoœci i rodzajem tekstów,
typami zadañ, a tak¿e kryteriami oceniania.
W tym rozdziale skoncentrujemy siê na opisie arkusza dla poziomu podstawowego.
Egzamin trwa 120 minut. Zdaj¹cy przyjmuje w³asne tempo pracy – z wyj¹tkiem pocz¹tkowej fazy, podczas której rozwi¹zuje zadania sprawdzaj¹ce umiejêtnoœæ rozumienia s³uchanego tekstu. Rytm pracy jest tu narzucony przez trwaj¹ce 20 minut nagranie, które zawiera
teksty (do dwukrotnego wys³uchania), polecenia w jêzyku polskim i przerwy przeznaczone na
wykonanie zadañ.
Umiejêtnoœæ rozumienia s³uchanego tekstu sprawdzana jest przy wykorzystaniu 3 adaptowanych tekstów, takich jak komunikaty, instrukcje, rozmowy, wywiady, dyskusje, teksty
narracyjne – za pomoc¹ zadañ zamkniêtych typu prawda/fa³sz, dobieranie, wielokrotny wybór.
Kolejne zadania arkusza sprawdzaj¹ rozumienie pisanego tekstu. Zdaj¹cy otrzymuje
3 adaptowane teksty informacyjne, publicystyczne lub literackie o ³¹cznej d³ugoœci 1,5 strony
formatu A4. S¹ one punktem wyjœcia do rozwi¹zywania zadañ typu prawda/fa³sz, dobieranie,
wielokrotny wybór. Pod pojêciem zadañ zamkniêtych rozumie siê zadania, w których zdaj¹cy
wskazuje jedn¹ z gotowych odpowiedzi.
W zadaniach typu prawda/fa³sz nale¿y rozstrzygn¹æ, czy przedstawione twierdzenie jest
prawdziwe czy fa³szywe, tzn. czy jest zgodne z informacjami zawartymi w wys³uchanym lub
przeczytanym tekœcie, czy od nich odbiega.
Zadanie wielokrotnego wyboru polega na wskazaniu spoœród wymienionych 3–4 odpowiedzi tej prawid³owej, zgodnej z treœci¹ tekstu. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e tylko jedna odpowiedŸ
jest w³aœciwa, a pozosta³e maj¹ jedynie pozory poprawnoœci.
11
12
MATURA
Zadanie na dobieranie polega na ³¹czeniu ró¿nych elementów treœci tekstu w logiczne
ca³oœci, np. tytu³u z fragmentem tekstu, opinii z osob¹ j¹ wypowiadaj¹c¹, pytania z odpowiedzi¹ na nie, wyizolowanych zdañ z tekstem.
W trzeciej czêœci arkusza, sprawdzaj¹cej umiejêtnoœæ pisania, zdaj¹cy musz¹ napisaæ
krótki tekst u¿ytkowy (bez limitu s³ów) w formie notatki, wiadomoœci, pocztówki, og³oszenia,
zaproszenia lub ankiety oraz d³u¿szy tekst u¿ytkowy – licz¹cy od 120 do 150 s³ów list prywatny
lub prosty list formalny.
Wszystkie polecenia w arkuszu egzaminacyjnym sformu³owane s¹ w jêzyku polskim.
Zawieraj¹ tak¿e informacjê o mo¿liwej do uzyskania liczbie punktów za prawid³owe rozwi¹zanie zadania.
Podczas egzaminu nie mo¿na korzystaæ ze s³owników.
MATURA
13
Rozumienie s³uchanego tekstu
Jak przygotowaæ siê do tej czêœci egzaminu
S³uchanie i rozumienie s¹ podstaw¹ konieczn¹ do mówienia w jêzyku obcym. Zanim
nauczysz siê mówiæ, naucz siê zatem s³uchaæ. Jest to jedna z najtrudniejszych sprawnoœci.
Kiedy czytasz tekst i masz problemy, mo¿esz do niego wróciæ wielokrotnie. Tekst s³uchany
ulatuje: nie mo¿esz wys³uchaæ ponownie informacji radiowej czy zapowiedzi na dworcu
kolejowym. Z tego w³aœnie wzglêdu bardzo istotne jest os³uchanie siê z jêzykiem i jego
sygna³ami. Mówi siê, ¿e s³uchanie to rozumienie w ciemnoœciach. W ciemnym pokoju poruszamy siê sprawnie, jeœli wczeœniej poznamy rozk³ad stoj¹cych w nim mebli. Podobnie jest
z jêzykiem obcym. Znajomoœæ struktur leksykalnych i gramatycznych u³atwi Ci rozumienie
s³uchanego tekstu. Jeœli np. ogl¹dasz prognozê pogody, wiesz, ¿e pojawi¹ siê takie pojêcia,
jak s³oñce, chmury, deszcz, temperatura. Jeœli znasz s³owa klucze, ³atwiej zrozumiesz
ca³oœæ tekstu.
Æwicz zatem s³uchanie. Rozejrzyj siê wokó³ siebie, a znajdziesz z pewnoœci¹ wiele sytuacji
sprzyjaj¹cych takiemu kontaktowi z jêzykiem obcym. S³uchaj wiêc audycji radiowych i ogl¹daj
programy telewizyjne. Wykorzystuj wiadomoœci, komunikaty, prognozy pogody, reporta¿e,
wywiady, quizy, programy historyczne, humorystyczne itd.
Jeœli lubisz muzykê, staraj siê zrozumieæ s³owa piosenek. Kompletuj nagrania obcojêzyczne
(np. mo¿esz nagrywaæ wiadomoœci telewizyjne na kasetê audio).
Pamiêtaj, ¿e najlepiej pracowaæ z d³ugopisem w rêku. Staraj siê zatem zanotowaæ to,
co s³yszysz. SprawdŸ potem wszystkie swoje notatki z transkrypcj¹ (zapisem) nagrania albo
poproœ kogoœ kompetentnego, aby je sprawdzi³.
Jeœli posiadasz transkrypcjê nagrania, korektorem wyma¿ pojedyncze s³owa lub zwroty.
Nastêpnego dnia wys³uchaj tekstu, patrz¹c na przygotowane przez siebie æwiczenie i staraj siê
uzupe³niæ luki zgodnie z tym, co us³ysza³eœ.
Rozwi¹zuj wiele zadañ rozwijaj¹cych sprawnoœæ rozumienia ze s³uchu. £¹cz rozumienie
tekstu s³uchanego z rozumieniem pisanego tekstu, np. ogl¹daj programy z list¹ dialogow¹
lub w trakcie s³uchania piosenek obcojêzycznych patrz na ich zapisany tekst.
W rozumieniu s³uchanego tekstu kieruj siê strategi¹: koncentracja na materiale, który
masz zrozumieæ, odró¿nienie informacji wa¿nych od ma³o istotnych, wykorzystanie nabytej wczeœniej wiedzy – s³ysz¹c, potrafimy bowiem interpretowaæ tylko te sygna³y, które s¹
nam znane.
13
MATURA
14
S³uchaj¹c tekstu, staraj siê zawsze odpowiedzieæ na podstawowe pytania: êòî?, ÷òî?,
ïî÷åìó?, êîãäà?, ãäå?, êóäà?.
Podczas s³uchania musisz siê bardzo koncentrowaæ, dlatego szybciej siê mêczysz. Æwicz
zatem czêsto, systematycznie i w ma³ych dawkach czasowych.
Sposób rozwi¹zywania zadañ – wskazówki
¢ Ogólne wskazówki dotycz¹ce sposobu rozwi¹zywania zadañ
m
Rozwi¹zuj poni¿sze zadania, s³uchaj¹c nagrañ.
m
Przed s³uchaniem nie zagl¹daj do transkrypcji tekstu, zrób to natomiast po rozwi¹zaniu
zadania. SprawdŸ w s³owniku nieznane wyrazy i zanotuj w zeszycie s³ówek.
m
Pamiêtaj, ¿e na egzaminie nagranie zawiera – oprócz tekstu – instrukcje i polecenie do
zadania. Zanim wys³uchasz tekstu, bêdziesz mia³ czas na zapoznanie siê z treœci¹ zadania.
m
Przeczytaj dok³adnie polecenie w arkuszu.
m
Nagrania wys³uchasz dwukrotnie.
m
Bêdziesz musia³ jednoczeœnie czytaæ ze zrozumieniem treœæ zadania i s³uchaæ.
m
Nie denerwuj siê, jeœli nie rozumiesz pojedynczych s³ów – spróbuj domyœleæ siê ich
znaczenia z kontekstu. Ws³uchaj siê w inne s³owa wokó³ tego nieznanego, poniewa¿
mog¹ byæ one podpowiedzi¹.
m
Pamiêtaj, ¿e w zadaniach z regu³y nie wykorzystuje siê s³ów identycznych z tymi, które
us³yszysz.
m
Po pierwszym s³uchaniu zaznacz odpowiedzi, których jesteœ absolutnie pewien. W trakcie
drugiego s³uchania skup siê na tych fragmentach tekstu, które pozwol¹ Ci na rozwi¹zanie zadania w ca³oœci.
m
Wszystkie zadania w tej czêœci egzaminu s¹ zamkniête, tzn. nie wymagaj¹ od Ciebie
samodzielnego formu³owania odpowiedzi, a jedynie zaznaczenia tych prawid³owych.
Pytania/zdania mog¹ dotyczyæ g³ównej myœli tekstu, jego szczegó³ów, intencji rozmówców,
rozró¿nienia formalnego i nieformalnego stylu tekstu lub okreœlenia kontekstu sytuacyjnego, miejsca, czasu, osób, warunków.
¢ Wskazówki szczegó³owe dotycz¹ce poszczególnych typów zadañ
1. Zadanie typu prawda/fa³sz
m
Przeczytaj uwa¿nie stwierdzenia podane w zadaniu.
m
Nie okreœlaj, które s¹ prawdziwe, a które fa³szywe przed wys³uchaniem tekstu.
MATURA
m
Korzystaj tylko z informacji zawartych w nagraniu, a nie z w³asnej wiedzy.
m
Ka¿de stwierdzenie mo¿e byæ tylko albo prawdziwe, albo fa³szywe.
m
Kolejnoœæ podanych stwierdzeñ jest zgodna z chronologi¹ nagranego tekstu.
15
2. Zadanie na dobieranie
m
Najczêœciej spotykanym zadaniem tego typu jest dopasowywanie informacji do osoby j¹
wypowiadaj¹cej.
m
S³uchaj¹c ka¿dego rozmówcy, patrz na wszystkie mo¿liwe informacje.
m
Podkreœlenie kluczowych s³ów przed wys³uchaniem nagrania mo¿e pomóc Ci w roz-
wi¹zaniu zadania.
3. Zadanie wielokrotnego wyboru
m
Przeczytaj uwa¿nie pytania/zdania i wszystkie podane odpowiedzi: A, B, C (D).
m
Kolejnoœæ pytañ/zdañ jest zgodna z chronologi¹ tekstu.
m
Pamiêtaj, ¿e istnieje tylko jedna prawid³owa odpowiedŸ, choæ wszystkie mog¹ byæ do
siebie zbli¿one.
m
B¹dŸ ostro¿ny przy tzw. oczywistych odpowiedziach. Rozwi¹zuj zadanie na podstawie
us³yszanych informacji, a nie swojej wiedzy.
m
Jeœli ju¿ wybierzesz w³aœciw¹ odpowiedŸ, sprawdŸ, czy pozosta³e s¹ na pewno nieprawid³owe.
16
MATURA
Przyk³ady zadañ
¢ Zadanie 1.
Ø Wys³uchaj dwukrotnie opinii szeœciu osób (od 1. do 6.), odpowiadaj¹cych na pytanie:
„Ëþáèøü ëè òû õîäèòü â öèðê?”. Je¿eli wypowiadaj¹ca siê osoba lubi chodziæ do cyrku,
wstaw znak ü w kolumnie „Äà”. Natomiast je¿eli nie lubi cyrku, znak ü nale¿y wstawiæ
w kolumnie „Íåò”.
Äà
Íåò
1 ëèöî
2 ëèöî
3 ëèöî
4 ëèöî
5 ëèöî
6 ëèöî
¢ Zadanie 2.
Ø Wys³uchaj dwukrotnie opinii szeœciu osób (od 1. do 6.), odpowiadaj¹cych na pytanie:
„Íóæíà ëè øêîëüíàÿ ôîðìà?”. Je¿eli wypowiadaj¹ca siê osoba jest za wprowadzeniem
mundurków w szko³ach, wstaw znak ü w kolumnie „Äà”. Je¿eli ma odmienne zdanie,
wstaw znak ü w kolumnie „Íåò”.
Äà
1 ëèöî
2 ëèöî
3 ëèöî
4 ëèöî
5 ëèöî
6 ëèöî
Íåò
MATURA
17
¢ Zadanie 3.
Ø Zapoznaj siê ze zdaniami podanymi ni¿ej. Us³yszysz dwukrotnie tekst. Spoœród podanych
odpowiedzi tylko jedna jest prawdziwa. Wybierz w³aœciw¹, zgodn¹ z treœci¹ us³yszanych
informacji. Zakreœl literê A, B lub C.
1. Ðåäàêöèÿ ðàäèîïåðåäà÷è „Äðóã äëÿ äðóãà”
A. ïðèãëàøàåò íà âñòðå÷ó Íîâîãî ãîäà.
B. ðåêëàìèðóåò êíèãó „Íîâîãîäíèå ñêàçêè”.
C. ïðåäëàãàåò íàïèñàòü èíòåðåñíóþ èñòîðèþ.
2. Äàííîå îáúÿâëåíèå èíôîðìèðóåò î (îá)
A. óãðîçå ñèëüíîãî çåìëåòðÿñåíèÿ.
B. ïîäãîòîâêå íîâîé òåëåïåðåäà÷è.
C. ðåçóëüòàòàõ ñòèõèéíûõ áåäñòâèé.
3. Â òåêñòå ãîâîðèòñÿ î êîíêóðñå äëÿ
A. íà÷èíàþùèõ ñïîðòñìåíîâ.
B. ñåãîäíÿøíèõ è áóäóùèõ âðà÷åé.
C. ñòàðøåêëàññíèêîâ Åêàòåðèíáóðãà.
4. Àâòîð òåêñòà çíàêîìèò ÷èòàòåëåé ñ
A. óñëîâèÿìè òâîð÷åñêîãî êîíêóðñà.
B. ïðîãðàììîé ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàçäíèêà.
C. îñíîâíûìè çíàêàìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
5. Ñàìîë¸ò íå ìîã ïðèçåìëèòüñÿ, òàê êàê
A. áûëè ïëîõèå ïîãîäíûå óñëîâèÿ.
B. êàïèòàí ñàìîë¸òà õîòåë ïîøóòèòü.
C. äèñïåò÷åð àýðîïîðòà ïîø¸ë íà ïåðåðûâ.
¢ Zadanie 4.
Ø Zapoznaj siê z treœci¹ zadania. Wys³uchasz dwukrotnie wypowiedzi piêciu osób na temat
wykonywanego przez nich zawodu (od 1. do 5.). Dopasuj ich wypowiedŸ do nazwy zawodu (od A do F). Nazwa jednego zawodu nie pasuje do ¿adnej wypowiedzi.
A. Ó÷èòåëü
B. Ïàðèêìàõåð
1.
C. Ïðîäàâåö
D. Ïîëèöåéñêèé
2.
3.
E.
F.
Âðà÷
Ïî÷òàëüîí
4.
5.
MATURA
18
¢ Zadanie 5.
Ø Wys³uchaj dwukrotnie opinii piêciu osób (od 1. do 5.), odpowiadaj¹cych na pytanie: „Íóæåí
ëè ðåá¸íêó ñîòîâûé òåëåôîí?”. Je¿eli wypowiadaj¹ca siê osoba uwa¿a, ¿e telefon komórkowy jest dziecku potrzebny, wstaw znak ü w kolumnie „Äà”. Je¿eli jest odmiennego
zdania, znak ü nale¿y wstawiæ w kolumnie „Íåò”.
Äà
Íåò
1 ëèöî
2 ëèöî
3 ëèöî
4 ëèöî
5 ëèöî
¢ Zadanie 6.
Ø Zapoznaj siê z treœci¹ podanych ni¿ej zadañ. Us³yszysz dwukrotnie tekst „Âêóñíûé óðîê”.
Zdecyduj, które z podanych w tabeli informacji s¹ prawdziwe (P), a które fa³szywe (F).
Wpisz znak ü do odpowiedniej rubryki w tabeli.
P
1.
Âîñüìèêëàññíèêè îðãàíèçîâàëè íåîáû÷íûé óðîê â êîíöå ó÷åáíîãî ãîäà.
2.
Íà óðîêå, êðîìå áëþä ôðàíöóçñêîé êóõíè, áûëà ïðåäñòàâëåíà åù¸
è øêîëüíàÿ ìîäà.
3.
Ïîäãîòîâêà ê „âêóñíîìó” óðîêó ïðîäîëæàëàñü ïîëìåñÿöà.
4.
 ðàáîòó âêëþ÷èëèñü è äåòè, è âçðîñëûå.
5.
Âî âðåìÿ óðîêà ó÷åíèêè ïðåäñòàâëÿëè áëþäà íà èíîñòðàííîì ÿçûêå.
6.
Òåêñò ðàññêàçûâàåò î èíòåðåñíîé èíèöèàòèâå øêîëüíîãî áóôåòà.
F
MATURA
19
¢ Zadanie 7.
Ø Zapoznaj siê z podanymi ni¿ej tytu³ami (od A do I). Us³yszysz dwukrotnie krótkie informacje (od 1. do 7.). Dopasuj tytu³y do wys³uchanych informacji. Rozwi¹zania wpisz do
tabeli. Dwa tytu³y s¹ zbêdne i nie odpowiadaj¹ ¿adnej informacji.
A. Âëàñòü áëèæå ê íàðîäó
B. Çàêîí ñ äûìêîì
C. Êóõíÿ ïðîòèâ ôàøèçìà
D. Ïðèâèëåãèè äëÿ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà
E. „Ñíèêåðñ”, âîò ýòî ïðåëåñòü!
F.
Ñîâðåìåííîå ðàáñòâî
G. Âñòðå÷è ñ ëèäåðàìè ïàðòèè
H. Ñëàäêàÿ ñòðàíà
I.
Ïñåâäîáîëåëüùèêîâ ïîñ÷èòàëè
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
¢ Zadanie 8.
Ø Zapoznaj siê z podanymi ni¿ej tytu³ami (od A do I). Us³yszysz dwukrotnie krótkie informacje (od 1. do 7.). Dopasuj tytu³y do wys³uchanych informacji. Rozwi¹zania wpisz do
tabeli. Dwa tytu³y s¹ zbêdne i nie odpowiadaj¹ ¿adnej informacji.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
1.
È òåáÿ âûëå÷àò
Ïîçâîíè ìíå íà õîëîäèëüíèê
Ïåâåö áèãìàêîâ
Îðáèòó çà÷èñòÿò
Êóðñû èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ ïî-íîâîìó
Ñëîâàðü íå íóæåí
Çàùèòà îò òåððîðà
Âûèãðûø â õîðîøèå ðóêè
Çàïóñê êîñìè÷åñêèõ êîðàáëåé
2.
3.
4.
5.
6.
7.
MATURA
20
¢ Zadanie 9.
Ø Wys³uchaj dwukrotnie opinii piêciu osób odpowiadaj¹cych na pytanie: „Ëþáèøü ëè òû
êëàññè÷åñêóþ ìóçûêó?”. Je¿eli wypowiadaj¹ca siê osoba lubi ten gatunek muzyki, wstaw
znak ü w kolumnie „Äà”. Je¿eli jest mi³oœnikiem innego gatunku muzycznego, wstaw znak
ü w kolumnie „Íåò”.
Äà
Íåò
1 ëèöî
2 ëèöî
3 ëèöî
4 ëèöî
5 ëèöî
¢ Zadanie 10.
Ø Zapoznaj siê z treœci¹ podanych ni¿ej zadañ. Us³yszysz dwukrotnie tekst „Áåðåãèòå ïîïóãàÿ!”.
Zdecyduj, które z podanych w tabeli informacji s¹ prawdziwe (P), a które fa³szywe (F).
Wpisz znak ü do odpowiedniej rubryki w tabeli.
P
1.
Ïîïóãàé Êåøà ïîÿâèëñÿ â ñåìüå âåñíîé.
2.
Ïîïóãàé íàó÷èëñÿ ãîâîðèòü, êîãäà åìó èñïîëíèëîñü äâà ìåñÿöà.
3.
Êåøà óìååò ãîâîðèòü òîëüêî îäíî ïðåäëîæåíèå.
4.
Ïîïóãàé íå ëþáèò äåìîíñòðèðîâàòü ñâîè óìåíèÿ ïåðåä âèäåîêàìåðîé.
5.
Êîãäà õîçÿåâà ïðèíèìàþò ãîñòåé, Êåøà ñêðîìíî ñèäèò â ñâîåé êëåòêå.
F
¢ Zadanie 11.
Ø Zapoznaj siê ze zdaniami podanymi ni¿ej. Us³yszysz dwukrotnie tekst „Ñàíêò-ïåòåðáóðãñêèé
òåàòð áàëåòà”. Spoœród podanych odpowiedzi tylko jedna jest prawdziwa. Wybierz w³aœciw¹, zgodn¹ z treœci¹ us³yszanych informacji. Zakreœl literê A, B, C lub D.
1. Áîðèñ Ýéôìàí ÿâëÿåòñÿ
A. ïåðâûì òàíöîðîì áàëåòà.
B. èçâåñòíûì õîðåîãðàôîì.
C. àâòîðîì áàëåòíîé ìóçûêè.
D. ñîçäàòåëåì îðèãèíàëüíûõ êîñòþìîâ.
MATURA
21
2. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé òåàòð âûñòóïèò ïåðåä âàðøàâñêîé ïóáëèêîé
A. òîëüêî ñ îäíèì ñïåêòàêëåì.
B. ñ ïðåìüåðîé ñïåêòàêëÿ „×àéêîâñêèé”.
C. ñî ñïåêòàêëåì „Æèçåëü”.
D. ñ íåñêîëüêèìè ñïåêòàêëÿìè.
3. Áàëåò „Ðóññêèé Ãàìëåò” – ýòî ñïåêòàêëü î
A. èñòîðè÷åñêîì ëèöå – öàðå Ïàâëå I.
B. òðàãè÷åñêîé æèçíè èçâåñòíîãî òàíöîâùèêà.
C. äóøåâíûõ ïåðåæèâàíèÿõ ×àéêîâñêîãî.
D. íåñ÷àñòíîé ñóäüáå Ãàìëåòà.
4. Ïîëüñêèå ëþáèòåëè áàëåòà
A. íå äîöåíèëè ìàñòåðñòâà áàëåòíîãî àíñàìáëÿ.
B. âûñîêî îöåíèëè ñþæåò áàëåòîâ.
C. êðèòèêîâàëè ìàëî îðèãèíàëüíîå îôîðìëåíèå.
D. áûëè â âîñòîðãå îò èñïîëíèòåëåé.
5. Ïåðåä íîâûìè ãàñòðîëÿìè Ïåòåðáóðãñêîãî áàëåòà âàðøàâÿíå
A. ïëàíèðóþò ó÷àñòèå â ïðåññ-êîíôåðåíöèè.
B. çíàêîìÿòñÿ ñ ðåïåðòóàðîì.
C. óæå äàâíî ðàñêóïèëè âñå áèëåòû.
D. íå èíòåðåñóþòñÿ ïðèåçäîì áàëåòà.
¢ Zadanie 12.
Ø Zapoznaj siê ze zdaniami podanymi ni¿ej. Us³yszysz dwukrotnie tekst „Ëèöî ñ ïëàêàòà”.
Spoœród podanych odpowiedzi tylko jedna jest prawdziwa. Wybierz w³aœciw¹, zgodn¹
z treœci¹ us³yszanych informacji. Zakreœl literê A, B, C lub D.
1. Ïåðâóþ ôîòîãðàôèþ Âàíè Çàòåâàõèíà ñäåëàëè äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîìåñòèòü å¸ íà
A. ìåäèöèíñêèõ ïëàêàòàõ.
B. ïëàêàòå „ Ñàìûé ñèìïàòè÷íûé ðåá¸íîê ñòðàíû”.
C. ïëàêàòàõ, ïîñâÿù¸ííûõ áåçîïàñíîñòè äåòåé.
D. îáëîæêå æóðíàëà „Îãîí¸ê”.
2. Åãî ôîòîãðàôèþ âûáðàëè
A. ïîñëå ó÷àñòèÿ â êàñòèíãå.
B. ïîñëå êîíêóðñà „Ñàìûé ñèìïàòè÷íûé ðåá¸íîê ñòðàíû”.
C. ñëó÷àéíî.
D. ÷ëåíû æþðè.
MATURA
22
3. Ïîñëå ñðåäíåé øêîëû Âàíÿ
A. ïîñòóïèë â ñòîëè÷íûé óíèâåðñèòåò.
B. óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó â Èíñòèòóò îêåàíîëîãèè.
C. ñòàë åçäèòü â ýêñïåäèöèè.
D. â¸ë íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ.
4. Èâàíó Çàòåâàõèíó ïðåäëîæèëè âåñòè òåëåïåðåäà÷ó
A. „Â ìèðå æèâîòíûõ”.
B. „Äèàëîãè î æèâîòíûõ”.
C. „Äîã-øîó”.
D. î æèçíè ÷åðåïàõ.
5. Ïðîãðàììà Èâàíà Çàòåâàõèíà
A. îñòàëàñü íåçàìå÷åííîé çðèòåëÿìè.
B. òàê è íå âûøëà íà ýêðàíû.
C. ïîëó÷èëà ïðåìèþ „ÒÝÔÈ”.
D. íå ïîëüçîâàëàñü óñïåõîì.
¢ Zadanie 13.
Ø Zapoznaj siê z podanymi ni¿ej tytu³ami (od A do I). Us³yszysz dwukrotnie krótkie informacje
(od 1. do 6.). Dopasuj tytu³y do wys³uchanych informacji. Rozwi¹zania wpisz do tabeli. Trzy
tytu³y s¹ zbêdne i nie odpowiadaj¹ ¿adnej informacji.
À. Íà Êàíàðû òîëüêî ñ òóðáþðî „Çåâñ”!
B. Ó ìåíÿ íîâûé äðóã!
C. Ïîäàðîê îò íåíàâèñòíèöû ôóòáîëà
D. Ìîÿ æåíà – ôàíàò ôóòáîëà
E.
Ïîäàðîê ñ íåáà
F.
Òåëåôîí âìåñòî äðàãîöåííîñòåé
G. Ìîÿ ìå÷òà – ïîëåòåòü íà Ëóíó!
H. Ðîìàíòè÷åñêàÿ ïîåçäêà âäâî¸ì
I.
Íîâîãîäíåå ïðåäëîæåíèå
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podobne dokumenty