REGc DSL Sprinter 08.02

Komentarze

Transkrypt

REGc DSL Sprinter 08.02
regulamin
Promocji DSL Sprinter
1. Promocja DSL Sprinter zwana dalej „Promocjà”, polega na:
1) obni˝eniu op∏at instalacyjnych z tytu∏u Êwiadczenia us∏ugi Dost´pu do Internetu DSL, zwanej dalej „Us∏ugà” Êwiadczonej
Klientowi przez Telekomunikacj´ Polskà S.A., zwanà dalej „TP”;
oraz
2) obni˝eniu miesi´cznych op∏at abonamentowych z tytu∏u Êwiadczenia Us∏ugi
lub
3) obni˝eniu miesi´cznych op∏at abonamentowych z tytu∏u Êwiadczenia Us∏ugi w opcjach dodatkowych, zwanych dalej „Opcjami
Dodatkowymi”:
a) zwi´kszenia maksymalnej pr´dkoÊci transmisji od Abonenta do 512 kbit/s;
b) zwi´kszenia maksymalnej pr´dkoÊci transmisji od Abonenta do 1024 kbit/s;
c) zwi´kszenia maksymalnej pr´dkoÊci transmisji od Abonenta do 1536 kbit/s.
2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreÊlonych poni˝ej.
3. Z Promocji mo˝e skorzystaç ka˝dy podmiot, który spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) z∏o˝y:
a) zamówienie na us∏ug´ Dost´pu do Internetu DSL, zwane dalej Zamówieniem albo
b) zamówienie na zmian´ parametrów us∏ugi Dost´pu do Internetu DSL tp, zwane dalej Zamówieniem,
oraz
2) podpisze:
a) umow´ o Êwiadczenie przez Telekomunikacj´ Polskà SA us∏ugi Dost´p do Internetu DSL, zwanej dalej „Umowà”, na okres
24 albo 12 miesi´cy
albo
b) aneks do umowy o Êwiadczenie przez Telekomunikacj´ Polskà SA us∏ugi Dost´p do Internetu DSL tp, zwany dalej „Aneksem”,
przed∏u˝ajàcy okres obowiàzywania tej umowy o okres 24 albo 12 miesi´cy,
a ponadto
3) nie zalega z op∏atami na rzecz TP.
4. Promocja przeznaczona jest dla klientów, którzy na ∏àczu telefonicznym okreÊlonym w Zamówieniu:
1) nie zawarli dotychczas z TP umowy o Êwiadczenie Us∏ugi, albo
2) zawarli z TP Umow´ na czas nieokreÊlony, albo
3) zawarli z TP Umow´ zawartà na czas okreÊlony, której termin obowiàzywania wygasa w okresie trwania Promocji, albo
4) posiadajà Umow´ zawartà w okresie trwania Promocji w ramach ofert okresowych „Elastyczna” albo „Elastyczna DSL dla NEO”
albo „Elastyczna dla lojalnych klientów.
strona 1 z 6
regulamin – Promocji DSL Sprinter
5. Warunkiem skorzystania z Promocji jest istnienie warunków technicznych Êwiadczenia Us∏ugi.
6. W przypadku braku mo˝liwoÊci technicznych realizacji Zamówienia, zamawiajàcy nie b´dzie zg∏asza∏ z tego tytu∏u ˝adnych roszczeƒ
odszkodowawczych w stosunku do TP, oraz
7. U˝yte w Regulaminie poj´cie:
1) „Okres Wst´pny” oznacza dla Umów zawartych na czas okreÊlony:
a) 24 miesi´cy lub aneksów przed∏u˝ajàcych umowy o okres 24 miesi´cy – pierwsze 6 (szeÊç) miesi´cy Êwiadczenia Us∏ugi,
b) 12 miesi´cy lub aneksów przed∏u˝ajàcych umowy o okres 12 miesi´cy – pierwszy (jeden) miesiàc Êwiadczenia Us∏ugi,
2) „Okres Koƒcowy” oznacza okres obowiàzywania Umowy liczony od dnia up∏ywu Okresu Wst´pnego do dnia wygaÊni´cia Umowy
zgodnie z terminem jej obowiàzywania okreÊlonym w Umowie.
8. W ramach Promocji Abonent uiszcza:
1) Op∏at´ instalacyjnà z tytu∏u Instalacji Us∏ugi, przypadku Umów zawartych na czas okreÊlony:
a) 24 miesi´cy, zgodnie z poni˝szà Tabelà:
Tabela 1
Op∏aty instalacyjne
Op∏ata instalacyjna dla umów
zawartych na czas okreÊlony 24 miesi´cy
– modem podstawowy
Op∏ata instalacyjna dla umów
zawartych na czas okreÊlony 24 miesi´cy
– modem rozszerzony
Opcja Us∏ugi
Kwota
netto
(z∏)
1
Kwota
VAT
(z∏)
Kwota
brutto
(z∏)
Kwota
netto
(z∏)
2
Kwota
VAT
(z∏)
Kwota
brutto
(z∏)
3
DSL 250
99,00
22,77
121,77
199,00
45,77
244,77
DSL 500
99,00
22,77
121,77
199,00
45,77
244,77
DSL 1000
49,00
11,27
60,27
149,00
34,27
183,27
DSL 2000
49,00
11,27
60,27
149,00
34,27
183,27
DSL 4000
49,00
11,27
60,27
149,00
34,27
183,27
DSL 8000
1,00
0,23
1,23
99,00
22,77
121,77
DSL 15000
1,00
0,23
1,23
99,00
22,77
121,77
strona 2 z 6
regulamin – Promocji DSL Sprinter
b) 12 miesi´cy, zgodnie z poni˝szà tabelà
Tabela 2
Op∏aty instalacyjne
Op∏ata instalacyjna dla umów
zawartych na czas okreÊlony 12 miesi´cy
– modem podstawowy
Op∏ata instalacyjna dla umów
zawartych na czas okreÊlony 12 miesi´cy
– modem rozszerzony
Opcja Us∏ugi
Kwota
netto
(z∏)
1
Kwota
VAT
(z∏)
Kwota
brutto
(z∏)
Kwota
netto
(z∏)
2
Kwota
VAT
(z∏)
Kwota
brutto
(z∏)
3
DSL 250
99,00
22,77
121,77
199,00
45,77
244,77
DSL 500
99,00
22,77
121,77
199,00
45,77
244,77
DSL 1000
99,00
22,77
121,77
199,00
45,77
244,77
DSL 2000
99,00
22,77
121,77
199,00
45,77
244,77
DSL 4000
99,00
22,77
121,77
199,00
45,77
244,77
DSL 8000
99,00
22,77
121,77
199,00
45,77
244,77
DSL 15000
99,00
22,77
121,77
199,00
45,77
244,77
2) miesi´czne op∏aty abonamentowe za Us∏ug´:
Tabela 3
Miesi´czne op∏aty abonamentowe za us∏ug´ Dost´p do Internetu DSL
Miesi´czna op∏ata abonamentowa
w Okresie Wst´pnym
Miesi´czna op∏ata abonamentowa
w Okresie Koƒcowym
Opcja Us∏ugi
Kwota
netto
(z∏)
1
Kwota
VAT
(z∏)
Kwota
brutto
(z∏)
Kwota
netto
(z∏)
2
Kwota
VAT
(z∏)
Kwota
brutto
(z∏)
3
DSL 250
59,00
13,57
72,57
79,00
18,17
97,17
DSL 500
59,00
13,57
72,57
79,00
18,17
97,17
DSL 1000
69,00
15,87
84,87
79,00
18,17
97,17
DSL 2000
69,00
15,87
84,87
99,00
22,77
121,77
DSL 4000
69,00
15,87
84,87
169,00
38,87
207,87
DSL 8000
169,00
38,87
207,87
269,00
61,87
330,87
DSL 15000
169,00
38,87
207,87
359,00
82,57
441,57
strona 3 z 6
regulamin – Promocji DSL Sprinter
9. W przypadku skorzystania z Opcji Dodatkowej, Abonent uiszcza miesi´czne op∏aty abonamentowe zgodnie z poni˝szà Tabelà:
Tabela 4
Miesi´czne op∏aty abonamentowe za Opcj´ Dodatkowà
Miesi´czna op∏ata abonamentowa
za Opcj´ Dodatkowà
Opcja Dodatkowa
1
Kwota
netto
(z∏)
Kwota
VAT
(z∏)
Kwota
brutto
(z∏)
2
3
4
Zwi´kszenie maksymalnej pr´dkoÊci transmisji od Abonenta do 512 kbit/s
19,00
4,37
23,37
Zwi´kszenie maksymalnej pr´dkoÊci transmisji od Abonenta do 1024 kbit/s
119,00
27,37
146,37
Zwi´kszenie maksymalnej pr´dkoÊci transmisji od Abonenta do 1536 kbit/s
219,00
50,37
269,37
10. Op∏aty abonamentowe, o których mowa w ust. 8 pkt 2 sà powi´kszane o op∏at´ abonamentowà za utrzymanie ¸àcza (zgodnie
z Cennikiem us∏ugi Dost´pu do Internetu DSL), z wy∏àczeniem przypadku gdy Us∏uga jest Êwiadczona na ¸àczu, na którym TP
albo Dostawca Êwiadczy us∏ug´ telefonicznà w oparciu o dost´p analogowy.
11. W zwiàzku z zawarciem Umowy w ramach Promocji, TP przyznaje Abonentowi
1) Ulg´ w op∏acie instalacyjnej:
a) w przypadku umowy zawartej na czas okreÊlony 24 miesi´cy zgodnie z poni˝szà tabelà:
Tabela 5
Ulgi w op∏atach instalacyjnych
Ulgi w op∏atach instalacyjnych dla umów
zawartych na czas okreÊlony 24 miesi´cy
– modem podstawowy
Ulgi w op∏atach instalacyjnych dla umów
zawartych na czas okreÊlony 24 miesi´cy
– modem rozszerzony
Opcja Us∏ugi
Kwota
netto
(z∏)
1
Kwota
VAT
(z∏)
Kwota
brutto
(z∏)
Kwota
netto
(z∏)
2
Kwota
VAT
(z∏)
Kwota
brutto
(z∏)
3
DSL 250
700,00
161,00
861,00
800,00
184,00
984,00
DSL 500
700,00
161,00
861,00
800,00
184,00
984,00
DSL 1000
750,00
172,50
922,50
850,00
195,50
1045,50
DSL 2000
750,00
172,50
922,50
850,00
195,50
1045,50
DSL 4000
750,00
172,50
922,50
850,00
195,50
1045,50
DSL 8000
798,00
183,54
981,54
900,00
207,00
1107,00
DSL 15000
798,00
183,54
981,54
900,00
207,00
1107,00
b) w przypadku umowy zawartej na czas okreÊlony 12 miesi´cy:
(i)
za modem podstawowy: 700,00 z∏ netto (861,00 z∏ brutto) albo
(ii)
za modem rozszerzony: 800,00 z∏ netto (984,00 z∏ brutto)
oraz ulg´
strona 4 z 6
regulamin – Promocji DSL Sprinter
2) W op∏acie abonamentowej w wysokoÊci wskazanej w poni˝szej tabeli:
Tabela 6
Ulgi w miesi´cznych op∏atach abonamentowych za us∏ug´ Dost´p do Internetu DSL tp
Miesi´czna ulga w op∏atach
abonamentowych w Okresie Wst´pnym
Miesi´czna ulga w op∏atach
abonamentowych w Okresie Koƒcowym
Opcja Us∏ugi
Kwota
netto
(z∏)
1
Kwota
VAT
(z∏)
Kwota
brutto
(z∏)
Kwota
netto
(z∏)
2
Kwota
VAT
(z∏)
Kwota
brutto
(z∏)
3
DSL 250
80,00
18,40
98,40
60,00
13,80
73,80
DSL 500
120,00
27,60
147,60
100,00
23,00
123,00
DSL 1000
160,00
36,80
196,80
150,00
34,50
184,50
DSL 2000
230,00
52,90
282,90
200,00
46,00
246,00
DSL 4000
280,00
64,40
344,40
180,00
41,40
221,40
DSL 8000
230,00
52,90
282,90
130,00
29,90
159,90
DSL 15000
330,00
75,90
405,90
140,00
32,20
172,20
Ulga pomniejsza miesi´czne op∏aty abonamentowe za ka˝dy Okres rozliczeniowy.
12. W przypadku skorzystania z Opcji Dodatkowej przez Abonenta, TP przyznaje ulg´ w miesi´cznej op∏acie abonamentowej zgodnie
z poni˝szà Tabelà:
Tabela 7
Ulgi w miesi´cznych op∏atach abonamentowych za Opcj´ Dodatkowà
Miesi´czna ulga w op∏atach
abonamentowych za Opcj´ Dodatkowà
Opcja Dodatkowa
Kwota
netto
(z∏)
Kwota
VAT
(z∏)
Kwota
brutto
(z∏)
2
3
4
Zwi´kszenie maksymalnej pr´dkoÊci transmisji od Abonenta do 512 kbit/s
30,00
6,90
36,90
Zwi´kszenie maksymalnej pr´dkoÊci transmisji od Abonenta do 1024 kbit/s
130,00
29,90
159,90
Zwi´kszenie maksymalnej pr´dkoÊci transmisji od Abonenta do 1536 kbit/s
130,00
29,90
159,90
1
13. Je˝eli Abonent, w terminie od 90 do 30 dni przed up∏ywem okresu obowiàzywania Umowy nie zawiadomi TP, i˝ nie zamierza
korzystaç z Us∏ugi, wówczas przyjmuje si´, i˝ umowa o Êwiadczenie przez TP Us∏ugi zostaje przed∏u˝ona na czas okreÊlony kolejnych
12 miesi´cy na dotychczasowych warunkach Êwiadczenia Us∏ugi obowiàzujàcych w ostatnim dniu okresu na jaki Umowa zosta∏a
zawarta.
14. W przypadku jednostronnego rozwiàzania Umowy przez Abonenta lub przez TP z winy Abonenta, przed up∏ywem terminu, na jaki
Umowa zosta∏a zawarta, Abonent zobowiàzany jest do uiszczenia kwoty (brutto) stanowiàcej proporcjonalnà równowartoÊç
przyznanych Abonentowi ulg okreÊlonej w ust. 11 lub 12 za pozosta∏e Okresy Rozliczeniowe od dnia rozwiàzania Umowy do dnia
jej obowiàzywania wskazanego przez strony w Umowie lub Aneksie.
strona 5 z 6
regulamin – Promocji DSL Sprinter
15. Abonent korzystajàcy z Us∏ugi w ramach Promocji nie mo˝e Êwiadczyç z jej wykorzystaniem us∏ug telekomunikacyjnych.
16. W przypadku niedotrzymania przez Abonenta warunku okreÊlonego w ust. 15, TP mo˝e rozwiàzaç Umow´ ze skutkiem
natychmiastowym z winy Abonenta, a Abonent b´dzie zobowiàzany do uiszczenia kwoty (brutto) stanowiàcej proporcjonalnà
równowartoÊç przyznanych Abonentowi ulg okreÊlonych w ust. 11 i 12 za pozosta∏e Okresy Rozliczeniowe od dnia rozwiàzania
Umowy do dnia jej obowiàzywania wskazanego przez Strony w Umowie.
17. TP ma prawo ˝àdaç zwrotu kwoty okreÊlonej w ust. 11 lub 12 w terminie do 36 miesi´cy od dnia nast´pujàcego po dniu rozwiàzania
Umowy
18. W okresie obowiàzywania umowy zawartej na czas okreÊlony Abonent:
1) Nie mo˝e zmieniç opcji Us∏ugi na ni˝szà ni˝ ta, na którà zawar∏ Umow´ oraz
2) Nie mo˝e zmieniç Opcji Dodatkowej na ni˝szà ni˝ ta na którà zawar∏ Umow´.
19. Promocja nie mo˝e byç ∏àczona z innymi promocjami dla Us∏ugi Êwiadczonej na ∏àczu telefonicznym okreÊlonym w umowie
o Êwiadczenie przez Telekomunikacj´ Polskà S.A. us∏ugi Dost´pu do Internetu DSL tp.
20. Do Êwiadczenia us∏ugi dost´pu do Internetu DSL w ramach Promocji, zastosowanie majà postanowienia Cennika us∏ugi dost´p
do Internetu DSL Êwiadczonej przez TP S.A. oraz Regulaminu korzystania z us∏ugi dost´p do Internetu DSL Êwiadczonej przez
TP S.A., o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
strona 6 z 6
regulamin – Promocji DSL Sprinter

Podobne dokumenty