na terenie 1 B.00 1 9 . 3 0 YW J c-,,,Ą__---,,-:

Komentarze

Transkrypt

na terenie 1 B.00 1 9 . 3 0 YW J c-,,,Ą__---,,-:
.f
''4-
"ś
.#'
_i
\!i""'!li;.|,,1 }\'t'.1. ll'.ą,)',,
| 1, ,'..-
.,_ł, i
.
:.!. 1lł3i".,1
Watszawa, 19 stycznia ż017 r.
Lll, DłLrga ]6, 00-238 Warszawa
tę|.22 635-15-51,
83 1 -3B-5B
fax. 22 635-21-72
L.DZ.41, l20t7
PT
Aptekarze zatrudnieni
na terenie
Delegotury w Rodomiu
Dotyczy: ciogĘch szkoleń formqceutów
Okręgowa lzba Aptekarska w Warszawie uprzejmie informuje, iż w czwartek
lutego br. rr godz. 16.00 w budynku Centrttm Informacji Statystycznej GUS
w Radomiu przy ul. Planty 39115, organizuje 2 posiedzenia naukowo-szkoleniowe w
9
ramach ciągłego szkolenia farmaceutów.
Program spotkania:
16.00-17.30
18.0()
B.00
0
17.301
1 9 .3
posiedzenie naukowo-szkoleniowę,,Leki i inne subslancje uzależniaiqce"
wykładowca: dr hab. n. farm Magclalena Bujalska-Zadrozny -Zakład
Farmakodynamiki Wydz. Farm. WUM.
przeĄ|a.kaylowa
posiedzenie naukowo-szkoleniow e ,, SttplemenĘ die ly -- co Jarmaceuta
powinien o nich wiedzieć"
wykładowca - dr n. farm. Anna Kowalczuk - Zastępca Dyrektora ds.
Badań Kontrolnych Narodowy Instytut Leków
Uczestnicy, ktorzy posiadają I(artę Ciągłego Szkolenia otrzymają cefiyfikaty potwierdzające
uzyskanie 4 punktów edukueyjnych - po 2 putnkty za udział w kazdym z 2 posieclzeń.
|Jclzial w szkoleniu jest bezpłatny.
Prosimy o potwierdzenie swego uczestnictwa w szkoleniu na załączonej karcie zgłoszenia,
po
wypełnieniu prosimy przekazac do biura lzby w Radomiu (e-mail:
oia.radomt,ł)poczta.fm faxem: 48 363-54-47,\ub pocztą) najpóżniej do wtorku 7 lutego br.
którą
/""j',
. t.l i ._ j):.i,,,
] .,'.,..].:-.,.li,:,';l:;j.'il.i
c-,,,Ą__---,,-:
YW J
', .,'.
Załączntk:
- korto zgloszenia
zi
6!o
No
€N
9Ń
o
A,
d3
§-l
§)
-
Ę
o
oq
CD
0a
(śl
o)
o
b
o
90
o
o
o-
oJ ś*
(t^
xi ,}
-,<
u\
,Ą
ł1, a&
d:.
oż
1
oii
J.Ń
3ś
P.ż
.:--..-.:
^,
o
(D
xą
o.
^-ę
o
ą
ś
s
(§
C§
o
g,
J
,_§
)
6,
§,"
ś
J
E.l
§J
x
o
N
o
a+
o
dx
.(§
o-Y
oa
-'N
o.
o.
o
J^-
lOA
>
-o
ł
.9o=,7
{
§J.
o
o
3
q,
(§
o
.t
N
u,§,
0aą
NQ
o
Ł,(,
o
9.
o
c>R
-ł
a
i-
tst
ź
o
tD
a
N
§
:{>
P9 r.l
6-o
lo
I
ńą or=
óo
=(o§,
|oź
ćil
0)3 o
c§(/)
.
l-.
T:9Nm
N
I
€(o* >
o-
-
H3
N.
os
^
o
o
5
!
o-
a
lv
1\)
§6,
,N
oEFq)
P-
x-
N
N
N
ó.
X
c!
oo
N-t
o=
96,
3-
?Ę
n=.
*o
)
o
|i0
or
|'
L.
Ii;) t
6,
+J
§)
!
§)
}śo[§, o
l-J
|5
)
l.
l§z
|Ę
loc
lN
xo
at
D
|ą<
lH{
lU
l^J
oYo
o
p]
l-
|tD -t
3ś,z
tD
P.
=
T,
t!
lJś
c
''';;.:,"
J
§)
o_
Jj
.
l |:,ł1 :ł.
N
-!
aDĄ
g!
-
V)
P
zi
u-:
:^
^ś
Ń.
\
-L-
N.
Al
\jż,_
|.)
1
lĄ5
-t
Jo
Jo
oJN
O
-o
oZi
o.i ;
€*.
'!'-
o.
N,
9E:
io*o
UJ
O,{
U,b
!4N
.§ .
to
va

Podobne dokumenty