POSŁANIEC - PMK Mannheim

Komentarze

Transkrypt

POSŁANIEC - PMK Mannheim
Polska Misja Katolicka Mannheim
ZAPRASZAMY
01.02.2017
02.02.2017
02.02.2017
02.02.2017
03.02.2017
03.02.2017
04.02.2107
06.02.2017
11.02.2017
11.02.2017
12.02.2017
12.02.2017
18.02.2017
18.02.2017
24.02.2017
25.02.2017
Luty 2017
Kościół - Spitalkirche E 6; Sala: D 6,9-11; Biuro:
A 4,1 68159 Mannheim; Tel.: 0621-247 15; Fax:
0621- 12 86 862; E-Mail: [email protected];
Internet: ww.pmk-mannheim.eu
Spotkanie 50 +
Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6, 9-11); Czas: 15.45
Święto Ofiarowania Pańskiego. Msza św. z błogosławieństwem świec
Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 18.30
Adoracja eucharystyczna
Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 19.15
Rozbieranie choinek i sprzątanie kościoła
Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 20.00
Spotkanie Dzieci Bożych
Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6,9-11); Czas: 17.00
Pierwszy piątek miesiąca. Msza św. z Litanią do Serca Pana Jezusa.
Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 18.30
Poświęcenie oraz wręczenie świec i książeczek dzieciom przygotowującym się
do Pierwszej Komunii Świętej
Miejsce: Spitakirche-St.Matthäus (E 6); Czas: 18.30
Spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych
Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6,9-11); Czas: Gr. I - 17.00, Gr. II – 18.00
Spotkanie ministrantów
Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 16.30
Dyskusyjny Klub Filmowy. Film: „Mój biegun”
Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6,9-11); Czas: 19.30
Spotkanie lektorów
Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 13.00
Spotkanie z Konsulem
Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6,9-11); Czas: 13.30
Spotkanie karnawałowe dla dzieci
Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6,9-11); Czas: 16:00
Wieczorek taneczny
Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6,9-11); Czas: 20:00
Krąg Biblijny
Miejsce: Sala Polskiej Misji Katolickiej (D 6, 9-11); Czas: 19.30
Adoracja eucharystyczna w ciszy i okazja do spowiedzi świętej
Miejsce: St.Matthäus-Spitakirche (E 6); Czas: 17.30
W SKRÓCIE: TEOLOGIA CHRZTU
Sakrament Chrztu jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego. Chrzest święty
odpuszcza grzech pierworodny i grzechy osobiste; daje uczestnictwo w Boskim życiu Trójcy
Świętej jednocząc nas z Chrystusem i włączając w Jego Kościół. Chrzest jest bramą, która
otwiera człowiekowi dostęp do innych sakramentów.
Obecnie normalną praktyką w kościele jest chrzest dzieci. Oczywiście możliwy jest także
chrzest dorosłych, którzy przygotowują się do przyjęcia tego sakramentu w czasie katechumenatu.
Sakramentu chrztu świętego udziela się poprzez trzykrotne polanie wodą głowy kandydata (lub
trzykrotne zanurzenie w wodzie) i wypowiedzenie formuły chrzcielnej: „ N. ja ciebie chrzczę w
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”
Polska Misja Katolicka Mannheim
Luty 2017
POSŁANIEC
Kościół - Spitalkirche E 6; Sala: D 6,9-11; Biuro: A 4,1 68159 Mannheim; Tel.: 0621-247 15;
Fax: 0621- 12 86 862; E-Mail: [email protected]; Internet: www.pmk-mannheim.eu
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
CZĘŚĆ PIERWSZA
„Ten jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie“
(Mt 3,17)
„N. ja ciebie chrzczę
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
Mannheim, Spitalkirche-St.Matthäus E 6
Msze św. w języku polskim:
Środa
Piątek
Pierwszy czwartek miesiąca
godz. 18.30
godz. 9.30
godz. 12.00
godz. 18.30
godz. 18.30
godz. 18.30
Adoracja Eucharystyczna:
Ostatnia sobota miesiąca
Pierwszy czwartek miesiąca
godz. 17.30
godz. 19.00
Okazja do spowiedzi świętej:
Środa, piątek i sobota
Ostatnia sobota miesiąca
Pierwszy czwartek miesiąca
Pierwszy piątek miesiąca
godz. 18.00
godz. 17.30
godz. 18.00
godz. 17.30
Sobota
Niedziela
Brühl-Rohrhof, St. Michael, Kaiserstr. 4.
Msza św. w języku polskim:
Trzecia niedziela miesiąca
Msza św. w języku polskim:
Heidelberg, St. Anna, Plöck 4.
Czwarta niedziela miesiąca
godz. 16.00
godz. 16.00
SAKRAMENTY
CHRZEST - cz. I
„Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie“ (Mt 3,17)
Słowa, które usłyszał Jezus, po chrzcie w Jordanie. Ale – w jakimś sensie – też
słowa, które wypowiedział również nad nami Bóg, w momencie naszego chrztu. Tyś moja
córka umiłowana…Tyś mój syn umiłowany…
Zatrzymajmy się chwilę nad Sakramentem Chrztu Świętego. To przecież ważny
temat. Nie tylko dlatego, że w ubiegłym roku, w naszej misji zostało ochrzczonych 58
dzieci. Przecież każdy z nas też został kiedyś ochrzczony. Czym więc jest chrzest?
W przybliżaniu Tajemnicy Chrztu pomogą nam w tym rozważaniu obrzędy tego
sakramentu. Sprawujemy je u nas stosunkowo często; jesteśmy ich świadkami. Co mogą
nam one powiedzieć?...
Na początku tylko uwaga zasadnicza. Zdolnym do przyjęcia chrztu jest każdy
– jeszcze nieochrzczony – człowiek. I w sytuacjach nadzwyczajnych – w
niebezpieczeństwie śmierci – rzeczywiście można ochrzcić każdego. Jednak w sytuacji
normalnej chrzest zakłada pewne przygotowanie.
Dorosły, który chce przyjąć chrzest musi odbyć czas katechumenatu – czyli
wprowadzenia w życie wiary, liturgii i miłości chrześcijańskiej.
W przypadku chrztu dzieci, potrzebne jest późniejsze wychowanie i wzrastanie
w wierze. Dlatego pewne wymagania odnośnie wiary i życia chrześcijańskiego
stawia się rodzicom i chrzestnym.
I czasem może się zdarzyć – gdy nie spełniają oni minimum wymagań – że
odmawia się chrztu dziecka. Co prawda łaska chrztu nie jest odpowiedzią na nasze
zasługi, ale ziarno Bożego życia potrzebuje opieki. A takiej nie gwarantują rodzice, którzy
z wiarą i życiem chrześcijańskim nie mają nic wspólnego.
Zajmijmy się teraz obrzędami Sakramentu Chrztu Dzieci, jako że z tymi
obrzędami mamy najczęściej do czynienia.
Rozpoczyna je obrzęd przyjęcia dziecka. Już w tym obrzędzie rodzice
zobowiązują się do wychowania dziecka w wierze, by zachowując Boże przykazania,
miłowało ono Boga i bliźniego. Wychowuje się zaś nie tylko słowami, lecz przede
wszystkim własnym przykładem. Dlatego tak ważne są wiara i życie religijne rodziców.
Ale także rodziców chrzestnych, którzy zobowiązują się do pomocy w chrześcijańskim
wychowaniu dziecka. A więc nie prezenty, a świadectwo życia i pomoc rodzicom dziecka
są najważniejszymi zadaniami rodziców chrzestnych.
Kościół określa warunki, jakie trzeba spełnić, by zostać chrzestnym. Najkrócej
mówiąc chrzestnym może zostać osoba, która jest katolikiem, przyjęła już sakramenty
chrztu, bierzmowania i Eucharystii, ma ukończone 16 lat, prowadzi życie zgodne z
wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić, jest wolna od jakiejkolwiek kary
kanonicznej tzn. jest w pełnej wspólnocie sakramentalnej Kościoła, czyli może
przystępować do Komunii Świętej.
Osoby będące w stałych związkach muszą mogą zostać chrzestnymi, jeżeli
zawarły sakrament małżeństwa.
Osoby mające zostać chrzestnymi muszą postarać się w parafii zamieszkania o
zaświadczenie, że mogą pełnić rolę rodziców chrzestnych (w Niemczech tzw.
Patenschein).
Zwykle wybiera się dwoje chrzestnych (rodziców chrzestnych, czyli kobietę i
mężczyznę). Można jednak wybrać tylko jednego chrzestnego czy jedną chrzestną.
Po tym ważnym wyjaśnieniu powróćmy do wyjaśnienia Obrzędów Sakramentu
Chrztu. W czasie przyjęcia dziecka, po zobowiązaniu złożonym przez rodziców i rodziców
chrzestnych, kreśli się na czole dziecka znak krzyża. To znak przynależności do
Chrystusa; to znak, że w chrzcie świętym otrzymujemy łaskę odkupienia, jaką Chrystus
nabył dla nas przez swój Krzyż. Jednocześnie jest to znak przyjęcia do Kościoła,
wspólnoty odkupionych przez Krzyż Chrystusa.
Po obrzędach przyjęcia dziecka, następuję Liturgia Słowa. W czasie niedzielnej
Mszy świętej zazwyczaj nie jest ona związana bezpośrednio z chrztem, ale głoszenie
Słowa Bożego nieustannie wzywa nas do odpowiedzi wiary. A Sakrament Chrztu jest w
sposób szczególny „sakramentem wiary”, ponieważ jest wejściem w życie wiary.
Po Ewangelii i homilii opuszcza się wyznanie wiary, które w innej niż zwykle
formie będzie dokonane przed samym chrztem. W rozbudowanej modlitwie wiernych,
która następuje bezpośrednio po homilii, w sposób szczególny modlimy się za mające
przyjąć chrzest dziecko, za jego rodziców i bliskich. Modlitwę kończą wezwania do
świętych. Później odmawiana jest modlitwa z egzorcyzmem. Bardzo dobitnie wskazuje
ona na jeden z podstawowych skutków chrztu – uwolnienie od grzechu
pierworodnego.
Grzech pierworodny to temat na osobne konferencje. Najprościej rzecz ujmując,
nie jest on winą osobistą człowieka – dziecko nie jest w stanie popełnić żadnego grzechu.
Jednak po grzechu pierwszych rodziców, każdy z nas rodzi się w stanie „poza Bogiem”
i pozbawiony jest pierwotnej świętości i sprawiedliwości. W stan przyjaźni z Bogiem
musimy zostać wprowadzeni. Dokonuje się to właśnie przez chrzest.
Właściwą liturgię sakramentu rozpoczyna poświęcenie wody. Pierwsza formuła
tego poświęcenia przypomina znaki z Historii Zbawienia, którym towarzyszyła woda.
Wszystkie formuły modlitwy poświęcenia wody są prośbą do Boga, by przez
swojego Syna i mocą Ducha Świętego sprawił, by ochrzczeni „narodzili się z wody i
z Ducha” (J 3,5). Zaznaczmy jeszcze: w uroczystej liturgii święcimy wodę, ale do chrztu,
w sytuacjach nadzwyczajnych wystarcza zwykła woda. Cdn. BB

Podobne dokumenty