Formularz wymaganych minimalnych warunków technicznych

Komentarze

Transkrypt

Formularz wymaganych minimalnych warunków technicznych
Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku
Aleja Lotników Polskich 1, 21 - 045 Świdnik
Znak sprawy: ZP-0822/05/MM/2011
Załącznik nr 5 do projektu umowy/Załącznik nr 1.5 do SIWZ
Formularz wymaganych minimalnych warunków technicznych
laserowe urządzenie wielofunkcyjne kolorowe – 1 sztuka
spełnia /
nie spełnia*
Lp.
1.
Parametr
Podstawowe funkcje urządzenia
Wymagane minimalne parametry techniczne lub
konfiguracyjne
2.
Technologia druku
− Drukarka sieciowa z automatycznym dwustronnym
podajnikiem dokumentów, automatycznym
drukiem dwustronnym
− Kopiarka
− Skaner kolorowy z możliwością skanowania do
zasobów sieciowych, e-mail, hdd urządzenia, usb
laserowa
3.
Maks. rozmiar nośnika
A3
4.
Szybkość druku, kopiowania
5.
Czas wydruku pierwszej strony
nie mniej niż 20 kopii/minutę dla formatu A4 w kolorze,
nie mniej niż 20 kopii/minutę dla formatu A4 w trybie
czarno-białym
przy drukowaniu 13 sekund, przy kopiowaniu 9 sekund
6.
Zainstalowana pamięć
2 GB
7.
Zainstalowany dysk twardy
80 GB
8.
Wydajność
50000 str./mies.
9.
Obsługiwane języki drukarek
PCL
10.
Rozdzielczość wydruku w
poziomie (mono)
Rozdzielczość wydruku w pionie
(mono)
Pojemność podajnika papieru
600 dpi
11.
12.
13.
14.
15.
Pojemność podajnika
dokumentów
Pojemność tacy odbiorczej
Obsługiwane systemy
operacyjne
16.
Typ skanera
17.
Optyczna rozdzielczość
skanowania
600 dpi
2 x 500 szt. do formatu A3, podajnik ręczny 50 szt. do
formatu A3
110 szt.
2x250 szt.
− Microsoft Windows XP
− Microsoft Windows Server 2003
− Microsoft Windows 2000 Server
− Microsoft Windows Vista
− Microsoft Windows 7
− Linux
kolorowy
600 x 600 dpi
(należy określić
czy zaoferowany
sprzęt spełnia
opisane
minimalne
parametry
spełnia /
nie spełnia*
spełnia /
nie spełnia*
spełnia /
nie spełnia*
spełnia /
nie spełnia*
spełnia /
nie spełnia*
spełnia /
nie spełnia*
spełnia /
nie spełnia*
spełnia /
nie spełnia*
spełnia /
nie spełnia*
spełnia /
nie spełnia*
spełnia /
nie spełnia*
spełnia /
nie spełnia*
spełnia /
nie spełnia*
spełnia /
nie spełnia*
spełnia /
nie spełnia*
spełnia /
nie spełnia*
spełnia /
nie spełnia*
18.
Szybkość skanowania
54 str. /min
19.
Formaty skanowania
XPS, PDF i PDF/A
20.
Złącze zewnętrzne
21.
Cechy dodatkowe
−
−
USB 2.0
1x RJ-45 (FastEthernet 10/100)
spełnia /
nie spełnia*
spełnia /
nie spełnia*
spełnia /
nie spełnia*
Automatyczne rozpoznawanie formatu
−
papieru
−
−
−
−
−
−
22.
23.
Certyfikaty i standardy
Gwarancja i instalacja
−
−
−
−
−
−
−
−
Ekran dotykowy z obsługą języka
polskiego z graficznym interfejsem
Zakładanie na urządzeniu skrzynek
prywatnych (zabezpieczonych hasłem) bądź
publicznych, do których można skanować
dokumenty a następnie rozsyłać do różnych miejsc
(mail, FTP) i drukować
Filtr IP: umożliwiający kontrolę dostępu do funkcji
drukowania poprzez adresy IP.
Odbiornik z offsetową tacą odbiorczą
(układanie kompletami z przesunięciem)
Urządzenie wolnostojące
Dołączona podstawa na kółkach umożliwiającą
przemieszczanie urządzenia i zapewniająca
komfortową obsługę w pozycji stojącej
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu
(załączyć dokument potwierdzający spełnianie
wymogu)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
3-letnia gwarancja producenta świadczona na
miejscu u klienta.
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia
roboczego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000
na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać
autoryzacje producenta komputera – dokumenty
potwierdzające załączyć do oferty.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez
Producenta
lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego
Producenta
–
wymagane
dołączenie do oferty oświadczenia Producenta
potwierdzonego, że serwis będzie realizowany
przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta lub bezpośrednio przez Producenta,
a w przypadku nie wywiązywania się z
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisującej, przejmie na siebie wszelkie
zobowiązania związane z serwisem.
Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania
urządzenia w miejscu i czasie wskazanym przez
zamawiającego.
Urządzenie musi być wyposażone we wszystkie
niezbędne materiały eksploatacyjne.
* - niepotrzebne skreślić, kolumna, która musi być wypełniona przez Wykonawcę
UWAGA: Nie spełnienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych
będzie powodem odrzucenia oferty.
.....................................dnia ................. ...........2011 r.
miejscowość
...................................................................
spełnia /
nie spełnia*
spełnia /
nie spełnia*
spełnia /
nie spełnia*
(osoba/y uprawniona/e do reprezentacji /
pełnomocnik)

Podobne dokumenty