Etykieta logistyczna

Komentarze

Transkrypt

Etykieta logistyczna
Etykieta logistyczna
Etykieta logistyczna
• Etykieta logistyczna służy do unikalnego znakowania
jednostek logistycznych.
• Informacje umieszczane na samych produktach, muszą
być standardowo uporządkowane dla ułatwienia ich
interpretacji i przetwarzania. Zapewnia to standardowa
etykieta logistyczna EAN. Odpowiada ona
postanowieniom normy CEN (Europejskiego Komitetu
Norma-lizacyjnego), EN 1573: „Międzynarodowa
etykieta transportowa”.
• Służy ona do oznaczania i monitorowania przepływu
ładunków – jednostek transportowych. Standardowe
wymiary etykiety to format A6.
• Stosowanym kodem kreskowym jestDANE
kod1: 0101
EAN-128.
DANE 2: 2323
LZIP_2_LW
Tekst w formacie dowolnym
Tekst standardowy
TEKST TEKST TEKST TEKST TEKST
Kody kreskowe
184
(I Z 1) 0 1 0 1
Kodowanie znaków
Kodu 128
WART.
ZESTAW
ZNAKÓW KODU A
SYMBOLU
WART. ZESTAW WART. ZESTAW
ASCII
KODU B
ASCII
KODU C
dla Zest.A
dla Zest B
SZEROKOŚCI
ELEMENTÓW
•
•
spacja
32
spacja
32
00
Korzyści ze stosowania
etykiety logistycznej
WZÓR
ELEMENTÓW
(moduły)
B S B S B S
0
• Celem stosowania etykiety jest przekazywanie jednoznacznych i
bezbłędnych informacji na temat jednostki, na której się znajduje,
w postaci czytelnej maszynowo i wzrokowo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 1 2 2 2 2
1
!
33
!
33
01
2 2 2 1 2 2
2
"
34
"
34
02
2 2 2 2 2 1
3
#
35
#
35
03
1 2 1 2 2 3
4
$
36
$
36
04
1 2 1 3 2 2
5
%
37
%
37
05
1 3 1 2 2 2
38
&
38
6
&
06
1 2 2 2 1 3
99
CODE C
CODE C
99
1 1 3 1 4 1
100
CODE B
FNC4
CODE B
1 1 4 1 3 1
101
FNC4
CODE A
CODE A
3 1 1 1 4 1
102
FNC1
FNC1
FNC1
4 1 1 1 3 1
(I Z 2) 2 3 2 3
• Umożliwia ona identyfikację każdej jednostki wysyłkowej w
różnych punktach i w różnym czasie, w całym łańcuchu dostaw
• Stosuje się ją do wszystkich rodzajów jednostek wysyłkowych, w
aplikacjach logistycznych i transportowych, gdzie konieczna jest
kontrola poszczególnych jednostek i ich grup, stanowiących część
tego samego transportu
Znaki mają szerokość 11 modułów, zaczynają się kreską (ciemną) a kończą spacją (jasną) i zawierają po sześć
elementów (trzy kreski i trzy spacje), których szerokość waha się od jednego do czterech modułów. Wartości numeryczne
w kolumnach B i S odzwierciedlają liczbę modułów odpowiednio w każdym elemencie kreski (ciemnej) lub spacji (jasnej) w
znaku symbolu.
W Kodzie 128 występuje obowiązkowo znak kontrolny, kodowany na końcu symbolu kodu kreskowego, liczony
185
według algorytmu modulo 103. Znak kontrolny symbolu nie powinien być przedstawiany w postaci czytelnej wzrokowo.
Informacje na etykiecie
logistycznej
• Zakres informacji możliwych do przedstawienia z
pomocą etykiety logistycznej jest bardzo szeroki
(patrz IZ – identyfikatory zastosowań). Można
określać takie informacje, jak:
–
–
–
–
–
–
numer jednostki logistycznej,
miejsce dostawy,
liczbę jednostek handlowych,
termin przydatności do spożycia,
masę, wymiary, objętość,
serię produkcyjną (ważne przy ISO 9000) i wiele
innych.
187
186
Numer seryjny
jednostki wysyłkowej
(SSCC)
• Jedynym elementem obowiązkowym etykiety
jest SSCC (Serial Shipping Container Code) seryjny numer jednostki wysyłkowej.
• Numer SSCC przeznaczony jest do
jednoznacznej identyfikacji każdego
opakowania transportowego przez minimum
jeden rok, po czym może być wykorzystany
ponownie.
• Identyfikowany jest identyfikatorem
zastosowania (00).
( 00) 0 5904141 123456789 7
188
1
Elektroniczna wymiana
danych i kody kreskowe
• W trakcie przemieszczania jednostek logistycznych w łańcuchu
dostaw zachodzą różne wydarzenia, które determinują rodzaj i treść
informacji związanych z tymi jednostkami. W całym łańcuchu dostaw
procesu produkcji, dystrybucji wyrobów gotowych, transportu oraz
wprowadzania na rynek dodawane są kolejne informacje dotyczące
jednostek logistycznych.
• Optymalnym sposobem przesyłania informacji w obrocie
towarowym jest Elektroniczna Wymiana Danych (EDI).
• Umożliwia ona wielokrotne wykorzystywanie raz wpisanych danych
oraz pozwala na uniknięcie wielu błędów (np. przy wpisywaniu z
klawiatury, odczycie)
EDI
• Elektroniczna Wymiana Danych
• Elektroniczna wymiana danych – EDI (ang.
Electronic Data Interchange) - elektroniczna
wymiana danych to zgodnie z przyjętą definicją:
• elektroniczna wymiana standardowo
sformatowanych danych w postaci
uzgodnionych komunikatów między
systemami informatycznymi partnerów
handlowych przy minimalnej interwencji
człowieka.
190
EDI
191
EDI – schemat
• Elektroniczna wymiana danych to technika umożliwiająca
natychmiastowe przekazywanie partnerom
informacji, które w tradycyjnej korespondencji są
zawarte w takich dokumentach, jak: zamówienie, faktura,
zawiadomienie o wysyłce, polecenie przelewu, awizo
zapłaty i wielu innych.
• EDI polega na wymianie danych sformatowanych, które
mogą być następnie przetwarzane przez system
informatyczny. Wykorzystuje się standardowe
komunikaty, co zapewnia jednoznaczną interpretację
informacji. Standardowy komunikat jest
odpowiednikiem zunifikowanego dokumentu.
192
193
Zalety stosowania
SSCC
Etykieta logistyczna
• Użycie SSCC do identyfikacji pozwala na wykorzystanie
go w:
• Stosowanie etykiety logistycznej GS1
umożliwia użytkownikom unikalną
identyfikację oraz śledzenie ruchu i
pochodzenia jednostek logistycznych w
całym łańcuchu dostaw, gdyż każda
jednostka logistyczna jest identyfikowana
swoim unikalnym numerem – Seryjnym
Numerem Jednostki Wysyłkowej (SSCC).
– cross dockingu,
– śledzeniu trasy wysyłek,
– automatycznych przyjęciach dostaw itp.
• Dodatkowe informacje na etykiecie np. numer partii, data
“najlepsze do”, identyfikacja jednostek handlowych
zawartych w jednostce logistycznej:
– usprawniają zarządzanie przesyłkami,
– pozwalają na spełnienie wymagań zawartych w normach ISO
serii 9000, czy też HACCP.
195
196
2
Zasady identyfikacji
jednostek logistycznych
• Podczas tworzenia etykiety logistycznej GS1
należy przestrzegać ogólnych zasad:
Identyfikacja jednostek
złożonych
• Jeżeli jednostka logistyczna zawiera więcej niż jedną
jednostkę handlową, mającą ten sam numer GTIN,
należy zastosowań jedną z poniższych zasad:
– Każda etykieta logistyczna GS1 powinna być
generowana przez firmę, która tworzy jednostki
logistyczne, przy użyciu jej własnego prefiksu firmy
GS1.
– Każda jednostka logistyczna musi być oznaczona
unikalnym SSCC, którego nie wolno stosować
ponownie przed upływem minimum jednego roku.
Pewne przepisy branżowe, na przykład wymogi
“traceability”, mogą wpływać na wydłużenie tego
okresu.
– kiedy jednostka logistyczna jest jednostkę handlową (pojawia
się na liście produktów producenta jako jednostka, która jest
zamawiana, wyceniana i fakturowana), jej GTIN powinien być
przedstawiony za pomocą IZ (01),
– kiedy jednostka logistyczna nie jest jednostką handlową
(czyli stanowi jednostkę utworzoną dla celów transportu i
dystrybucji), możliwe jest jedynie informacji o zawartości tej
jednostki logistycznej, przy zastosowaniu IZ (02), po którym
podany jest numer GTIN najwyższego poziomu pakowania w
strukturze opakowań produktów, oraz IZ (37) oznaczający liczbę
tych opakowań.
197
198
199
200
Etykieta logistyczna
Drzewo decyzyjne kodów
kreskowych
Rodzaje jednostek
logistycznych i
zasady ich
znakownia
LZIP_3_LW
201
3
Ogólne zasady
tworzenia etykiet
logistycznych
Numer SSCC w zastosowaniach logistycznych
• Jednostki logistyczne z jednostkami utworzonymi dla celów
transportu i dystrybucji; przykładem jednostki logistycznej może by
paleta.
• Użycie SSCC do identyfikacji poszczególnych jednostek
logistycznych stwarza możliwości wprowadzenia
szerokiego zakresu zastosowań logistycznych, takich jak:
– przeładunek kompletacyjny (tzw. „cross docking”),
– śledzenie trasy wysyłek,
– automatyczne przyjęcia dostaw, itp.
• Stosowanie etykiety logistycznej GS1 umożliwia użytkownikom
unikalną identyfikację oraz śledzenie ruchu i pochodzenia jednostek
logistycznych
• w całym łańcuchu dostaw. Każda jednostka logistyczna musi by jest
identyfikowana swoim unikalnym numerem – Seryjnym Numerem
Jednostki Wysyłkowej (SSCC).
• Skanowanie umieszczonego na jednostce logistycznej i
przedstawionego w kodzie kreskowym numeru SSCC umożliwia
śledzenie fizycznego przepływu jednostek w i wiązane go z
przepływem informacji biznesowych.
• Dane dodatkowe, np. numer partii, data “najlepsze do”,
identyfikacja jednostek handlowych zawartych w
jednostce logistycznej, mogą być także przedstawione na
etykiecie logistycznej.
204
205
Etykieta logistyczna
Element obowiązkowy
• Etykieta logistyczna GS1 składa się z trzech
części.
• Część górna etykiety zawiera dowolne
informacje tekstowe.
• Część środkowa zawiera informacje tekstowe
oraz interpretację symboli kodów kreskowych w
formacie czytelnym wzrokowo.
• Część dolna zawiera symbole kodów
kreskowych.
• Numer SSCC jest jedynym obowiązkowym
elementem jednostki logistycznej i jest
generowany przez firm tworzącą jednostkę
logistyczną.
• Najlepszą praktyką jest, aby firma
tworząca jednostkę logistyczną stosowała
swój własny prefiks firmy.
206
207
Struktura numeru SSCC
obowiązująca w Polsce
Zasady identyfikacji
•
•
•
•
•
•
•
208
jednostek logistycznych,
zawartości jednostek logistycznych,
określania ilości
określania miar
określania dat
określania numeru partii/serii
inne informacje
209
4
Charakterystyka cztery
główne typy jednostek
logistycznych
Zawartość
Jednorodna
Niejednorodna
Standardowa
jednostka
logistyczna
Niestandardowa
jednostka
logistyczna
Dostarczana
regularnie
Dostarczana
nieregularnie
Dostarczana
regularnie
Oznakowanie jednostek
logistycznych
Typ
logistycznej
Dostarczana
nieregularnie
jednostki
Dane
obowiązkowe
Dane zalecane
Standardowa jednorodna
SSCC
Jeżeli jednostka jest jednostkę handlową – GTIN
(jednostki logistycznej),zdefiniowany za pomocą IZ
(01) Jeżeli jednostka nie jest jednostkę handlową–
GTIN (zawartości) i liczba, zdefiniowane za pomocą
IZ (02) i (37)
Niestandardowa
jednorodna
SSCC
GTIN (zawartości) i liczba, zdefiniowane za pomocą
IZ (02) i (37)
Standardowa
niejednorodna
SSCC
GTIN (jednostki logistycznej), zdefiniowany za
pomocą IZ (01) wyłącznie wtedy, gdy jednostka jest
jednostką handlową
Niestandardowa
niejednorodna
SSCC
–
211
JL o stałej ilości lub
masie
213
JL o zmiennej ilości lub
masie
223
• 1. Jednostka logistyczna zawierająca
pojedynczą jednostkę handlową:
224
• 2. Jednostka logistyczna zawierająca
jednostki handlowe detaliczne, bez
opakowań zbiorczych pośrednich
– Ten rodzaj jednostki odnosi się do jednostki,
która jest jednoczenie jednostkę handlową i
logistyczną. Ten typ palety dotyczy między
innymi sprzętu gospodarstwa domowego, np.
lodówka.
– Ten rodzaj jednostki odnosi się do palety,
zawierającej więcej ni jedną jednostkę
handlową detaliczną. Jednostka logistyczna
może zawiera stał bądź zmienną liczbę
jednostek handlowych bez opakowań
zbiorczych pośrednich. Przykładem może być
paleta zawierająca 5 litrowe butelki wody
mineralnej.
225
226
5
• 3. Jednostka logistyczna zawierająca
standardowe opakowania zbiorcze
pośrednie
– Ten rodzaj jednostki to paleta zawierająca
określoną liczb jednostek handlowych
detalicznych.
– Jednostki handlowe detaliczne są dodatkowo
pogrupowane w opakowania zbiorcze, np.
pudła, tacki, zgrzewki. Ten rodzaj odnosi się
do palety zawierającej butelki wody mineralnej
pogrupowane w zgrzewki i umieszczone na
palecie.
227
• 5. Jednostka logistyczna zawierająca
standardowe zgrupowania z
nieokodowanymi jednostkami
handlowymi o stałej wadze
• 4. Jednostka logistyczna, będąca
jednoczenie jednostkę handlową,
zawierająca jedno pudło ze stałą ilością
jednostek handlowych detalicznych
– Ten rodzaj odnosi się do jednostki
logistycznej, zawierającej stał liczb jednostek
handlowych detalicznych, zapakowanych w
jedno pudło. Pudło to jest umieszczone na
palecie, będącej jednoczenie jednostkę
logistyczną i handlową.
– Przykładem tego rodzaju jest paleta
zawierająca pudło ze stał ilością paczek z
płatkami śniadaniowymi.
228
• 6. Jednostka logistyczna, będąca także
jednostkę handlową, zawierająca stałą
ilość (wagę) jednostek handlowych o
zmiennej ilości
– Ten rodzaj jednostki odnosi się do palety,
zawierającej skrzynie o stałej ilością.
Jednostki handlowe detaliczne nie s
identyfikowane przy pomocy numeru GTIN i
nie są oznaczone kodami kreskowymi.
Jednostki detaliczne bądź ważone w punkcie
sprzedaży detalicznej. Ten rodzaj dotyczy np.
jabłek luzem w skrzyniach o stałej ilością na
palecie.
– Ten rodzaj odnosi się do jednostki
logistycznej, zawierającej jednostki nie
oznaczone kodami kreskowymi, o stałej
ilością. Taka paleta jest jednoczenie jednostkę
handlową i logistyczną. Paleta o stałej wadze
z owocami luzem jest przykładem tego typu.
• 7. Jednostka logistyczna zawierająca
standardowe zgrupowania (o stałej ilością)
z towarami o zmiennej ilości
• 8. Jednostka logistyczna zawierająca
zgrupowania jednostek handlowych o
zmiennej ilości
• Ten przykład dotyczy palety, zawierającej
okodowane jednostki handlowe o zmiennej ilości.
Dodatkowo jednostki te są pakowane w
opakowania zbiorcze. Paleta z kurczakami o
zmiennej ilości w opakowaniu pośrednim jest
przykładem tego rodzaju palety.
229
– Ten rodzaj jednostki odnosi się do palety
zawierającej jednostki handlowe o zmiennej
ilością, oznaczone kodem kreskowym.
Jednostki te pakowane s w opakowania
zbiorcze o stałej ilością. Paleta zawierająca
paczkowaną krojoną wędlinę, pakowaną w
pudła o stałej masie, jest przykładem tego
typu.
231
230
232
6
• 9. Jednostka logistyczna zawierająca
towary o zmiennej ilością, bez opakowań
zbiorczych
– Ten rodzaj jednostki odnosi się do palety,
zawierającej niedetaliczne okodowane
jednostki handlowe o zmiennej ilością. Ten
rodzaj jest stosowany dla towarów
zamawianych i fakturowanych zgodnie z daną
jednostkę miary. (np. w kilogramach).
– Przykład: – jedna lub więcej półtusza o
zmiennej wadze na palecie.
• 10. Jednostka logistyczna zawierająca
nieokodowane jednostki handlowe o
zmiennej ilością luzem bez opakowań
pośrednich
– Ten rodzaj jednostki odnosi się do palety,
zawierającej jednostki handlowe o zmiennej
ilości luzem. Rodzaj ten jest stosowany w
odniesieniu do jednostek handlowych
zamawianych i fakturowanych zgodnie z daną
jednostkę miary (np. w kilogramach).
– Przykład – arbuzy zamawiane w kilogramach i
dostarczane w paletach skrzyniowych.
233
• 11. Jednostka logistyczna, zawierająca
grupowania jednostek handlowych o
zmiennej ilości sprzedawanych na sztuki
234
• 12. Paleta mix
– Ten rodzaj jednostki odnosi się do palet
niejednorodnych (mix). S to palety,
zawierające różne rodzaje jednostek
handlowych o różnych numerach GTIN.
– Ten rodzaj jednostki odnosi się do palety,
zawierającej zmienną liczb jednostek
zapakowanych w pudła. Główki kapusty o
zmiennej liczbie w pudłach są przykładem
tego typu.
235
236
237
7

Podobne dokumenty