REGULAMIN Plenerowego Festiwalu Piosenki Ludowej Aleksandria

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN Plenerowego Festiwalu Piosenki Ludowej Aleksandria
REGULAMIN
Plenerowego Festiwalu
Piosenki Ludowej
Aleksandria 2016
pod patronatem Wójta Gminy Konopiska
1.Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Miłośników Gminy Konopiska „TISS” w Aleksandrii,
ul. Gościnna 130, 42-274 Konopiska,
- Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii
ul. Gościnna 130, 42-274 Konopiska
2. Cele:
- popularyzacja muzyki ludowej wśród młodych twórców i wykonawców
w szczególności z obszarów wiejskich i małych ośrodków miejskich,
- rozwijanie wrażliwości muzycznej młodzieży ukierunkowanej na tradycje
ludowe,
- promowanie aktywności artystycznej i alternatywnych form spędzania
wolnego czasu.
3. Uczestnicy:
Soliści podział w/g kategorii wiekowych (weryfikacja na podstawie legitymacji
szkolnych):
- I kategoria – dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do 12 roku życia,
- II kategoria –młodzież gimnazjalna i starsza.
4. Termin imprezy:
Festiwal odbędzie się 12.06.2016 r. (niedziela) podczas pikniku – ”Święto
Młodości” w Aleksandrii.
1
5. Warunki uczestnictwa:
- w festiwalu biorą udział soliści zakwalifikowani na podstawie poprawnie
wypełnionych zgłoszeń,
- zgłoszenia prosimy przesyłać na e-mail: [email protected] z tematem
„Zgłoszenie na Plenerowy Festiwal Piosenki Ludowej” w terminie do 27 maja
2016 r.
- po weryfikacji zgłoszeń przez jury festiwalu, zakwalifikowani uczestnicy do
występu na festiwalu zostaną poinformowani telefonicznie i drogą e-mailową.
- dobór repertuaru: każdy solista prezent uje jedną piosenkę o charakterze
ludowym lub folkowym (ograniczenie czasowe do 5 min).
- soliści mogą korzystać z akompaniamentu na żywo lub z podkładu
muzycznego nagranego na płycie w formacie: CD Audio lub MP3
- playbacki dyskwalifikują uczestnika!
6. Kryteria oceny:
- ogólny wyraz artystyczny,
- sposób wykonania oraz interpretacja,
- oryginalność i styl,
7. Organizator zapewnia:
- nagłośnienie,
- obsługę techniczną,
- oprawę sceniczną,
- ciepły posiłek, zimne i ciepłe napoje dla uczestników festiwalu.
8. Nagrody:
Jury po obradach przyzna miejsca i atrakcyjne nagrody rzeczowe dla
poszczególnych kategorii.
9. Informacje ogólne.
- Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w sposobie kwalifikacji
uczestników do festiwalu.
- Istotnym elementem weryfikacji zgłoszeń będzie dotychczasowe
doświadczenie sceniczne uczestnika (karta zgłoszenia pkt. 6)
- Solistom mogą towarzyszyć chórki, instrumentaliści i zespoły taneczne.
- Werdykt jury jest autonomiczny i nie podlega odwołaniu.
Załącznik:
- Karta zgłoszenia
2

Podobne dokumenty