REGULAMIN KONKURSU „Podążaj kulinarnym szlakiem skarbów

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU „Podążaj kulinarnym szlakiem skarbów
REGULAMIN KONKURSU
„Podążaj kulinarnym szlakiem skarbów Peru”
(dalej „Regulamin”)
§1
DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Podążaj kulinarnym szlakiem skarbów Peru”
na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest De Care Group Sp. z o.o. i wspólnicy Sp.
Komandytowa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000431445 REGON 010793910 NIP: 118-003-23-72 z siedzibą Pieńków 147
05-152 Czosnów.
c. „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach fanpage’a De Care
Przysmaki Kuchni Świata w serwisie Facebook.com.
d. „Książeczka peruwiańska”.– materiał reklamowy dystrybuowany w formie bezpłatnej,
wielostronicowej ulotki dostępnej w wybranych sieciach handlowych, jak również w formie
elektronicznej na stronie internetowej Organizatora – www.decare.pl, zatytułowana „Skarby
Peru w Twojej kuchni”.
e. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
f. „Nagrody Główne” – 10 sztuk żółtych robotów kuchennych maki Sencor STM3016YL o
wartości jednostkowej złotych 369 brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych
brutto) wraz z produktami linii Casa del Sur.
g. „Nagrody Dodatkowe” – 10 koszy z produktami o wartości 100 złotych brutto (słownie: sto
złotych).
h. „Zgłoszenie Konkursowe” – wykonanie czynności wymaganych do udziału w Konkursie
obejmujące podanie danych osobowych Uczestnika będące równoznaczne z wyrażeniem
zgody na udział w Konkursie , potwierdzenie zapoznania się Uczestnika się z niniejszym
Regulaminem oraz zgodę Uczestnika na przetwarzanie danych.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji produktów Organizatora.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 15.06.2016 r. o godz. 10.00 i trwa
do 18.07.2016 r. do godz. 18.00.
3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych.
4. Konkurs będzie prowadzony na fanpage’u Facebook De Care Przysmaki kuchni świata.
5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda
osoba fizyczna, pełnoletnia , posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również
pracownicy podmiotów działających na zlecenie Organizatora w zakresie obsługi Konkursu, a
także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i
osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Podanie danych, w tym danych osobowych,
związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
§3
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie internetowej
organizatora www.decare.pl.
b. Dołączyć do fanów profilu De Care Przysmaki kuchni świata w serwisie Facebook, oraz
udostępnić post konkursowy na swoim profilu.
c. Wykonać wybrane danie z „książeczki Peruwiańskiej”, zwane dalej „Daniem konkursowym”, z
wykorzystaniem produktów linii Casa del Sur.
d. Wykonać zdjęcie Dania konkursowego i opublikować je w poście konkursowym na profilu
Facebook De Care przysmaki kuchni świata.
2. Wykonanie czynności określonych w ustępie 1 pkt a-d niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie.
Zgłoszenie Konkursowe jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz akceptacją
Polityki Prywatności.
3. Uczestnik może wybrać dowolne danie, które chce odtworzyć i może je modyfikować, dodając np.
warzywa, owoce itp. lub zamieniając składniki z wyjątkiem produktów marki Casa del Sur użytych
w przepisach, ale może dodać lub zamienić inne składniki świeże dania.
4. Po zakończeniu Konkursu spośród opublikowanych zdjęć dań konkursowych Komisja
Konkursowa wybierze 20 najlepszych prac, które nagrodzi. Nagrodę Główną otrzyma 10
Uczestników za wykonanie najlepszej, najciekawszej pracy. 10 kolejnych najlepszych
Uczestników otrzyma Nagrody Dodatkowe.
5. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
6. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub
naruszających dobra osobiste innych osób.
7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 5 nie będą
przyjmowane.
8. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z swojego profilu zdjęć, które uzna za
niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.
10. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie Konkursowe udziela Organizatorowi niewyłącznej,
bezterminowe nieodpłatnej licencji na przetwarzanie, powielanie, publikację lub wykorzystanie
przez Organizatora wykonanego przez Uczestnika
zdjęcia dania konkursowego przez
Organizatora, w szczególności poprzez dodanie do zdjęcia dania konkursowego logo, publikację
zdjęcia dania konkursowego w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych
dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
§4
PRAWA AUTORSKIE
1. Każdy Uczestnik, który wykonał danie konkursowe i przesłał jego zdjęcie w ramach Konkursu
oświadcza, że jest wyłącznym autorem zdjęcia dania konkursowego i posiada pełne prawa
majątkowe i osobiste prawa autorskie i oświadcza, że nadesłane Organizatorowi zdjęcia dania
konkursowego nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
2. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że
autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego zdjęcia dania konkursowego
przenoszone, na Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały w pełni i
wyłącznie Uczestnikowi w dacie Zgłoszenia Konkursowego i dacie wydania nagrody.
§5
NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA
1. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody:
a. Po zakończeniu Konkursu, powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca
się z przedstawicieli Organizatora (zwana dalej „Komisją Konkursową”), spośród
Uczestników wybierze 10 osób, które kolejno wykonały danie konkursowe oraz jego zdjęcie
w oparciu o subiektywne kryterium kreatywności (zwani dalej „Laureatami”). Każdy z
Laureatów otrzyma Nagrodę Główną.
b. Po zakończeniu Konkursu, powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca
się z przedstawicieli Organizatora spośród Uczestników wybierze także 10 osób, które
wykonały kolejno najlepsze danie konkursowe oraz jego zdjęcie, w oparciu o subiektywne
kryterium kreatywności (zwani dalej „Zwycięzcami”). Każdy ze Zwycięzców otrzyma nagrodę
dodatkową.
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Laureatów oraz Zwycięzców Konkursu, jak również
stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych
niezbędnych do przekazania nagród Laureatom i Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia.
Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności
przeprowadzonych czynności.
3. W Konkursie zostanie przyznanych 10 Nagród Głównych oraz 10 Nagród Dodatkowych.
4. W przypadku przesłania dwóch identycznych zgłoszeń konkursowych, pierwszeństwo w
przyznaniu nagrody otrzymuje to zgłoszenie, które zostało nadesłane w terminie wcześniejszym.
5. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.
§6
ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu w każdym czasie
w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia trwania Konkursu bez podania
przyczyn. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu w
każdym czasie w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia trwania Konkursu bez
podania przyczyn.
2. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą
naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W
przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając
odpowiednie informacje na Stronach Konkursowych oraz w siedzibie Organizatora. Regulamin w
wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
§7
WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU
1. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 15.06.2016 r.
§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest De Care
Group Sp. z o.o. i wspólnicy Sp. Komandytowa z siedzibą Pieńków 147 05-152 Czosnów.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z
późn. zm.).
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem,
tj. w celu wyłonienia Laureatów i Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją
Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem
listy Laureatów i Zwycięzców Konkursu. Te dane to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
kontaktowego oraz adres zamieszkania - adres do wysyłki nagrody, datę urodzenia, numer
PESEL oraz adresu właściwego dla urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody) w
elektronicznej wiadomości prywatnej do Organizatora na Fanpage’u Facebook De Care
Przysmaki kuchni świata.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania
nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe
przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych
i zaprzestania ich przetwarzania.
§9
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD
1. Laureaci i Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie
wyników na Fanpage’u Facebook De Care Przysmaki kuchni świata do 7 dni roboczych po
zakończeniu Konkursu, tj. 25.07.2016 r.
2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do
wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, datę
urodzenia, numer PESEL, adres urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody, najpóźniej w
ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody.
3. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki
nagrody w elektronicznej wiadomości prywatnej do Organizatora na Fanpage’u Facebook De
Care Przysmaki kuchni świata. Jednocześnie każdy nagrodzony Uczestnik Konkursu oraz
Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na Fanpage’u Facebook De Care
Przysmaki kuchni świata oraz stronie internetowej www.decare.pl wraz z podaniem jego imienia,
nazwiska i miejscowości.
4. Organizator wyda nagrody rzeczowe Laureatom i Zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem firmy
kurierskiej lub Poczty Polskiej do 21 dni roboczych od momentu otrzymania wszystkich
niezbędnych danych zawartych w § 9 pkt.2.
5. Organizator przyzna każdemu nagrodzonemu Uczestnikowi Konkursu dodatkową nagrodę
pieniężną odpowiadającą kwocie zryczałtowanego podatku dochodowego, którą jako płatnik od
wartości przyznanej nagrodzonemu Uczestnikowi Konkursu nagrody rzeczowej, Organizator
będzie zobowiązany wpłacić na rachunek właściwego organu podatkowego zgodnie z przepisami
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.
361 ze zm.). na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród uzyskanych
w Konkursie, Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona nagrodzonemu Uczestnikowi
Konkursu i nie przysługuje Uczestnikowi Konkursu roszczenie o jej wypłatę , lecz zostanie
pobrana jako należny podatek od Nagród przyznanych w Konkursie, wpłacony przez Organizatora
na konto właściwego organu podatkowego.
6. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu
lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.
7. Każdy nagrodzony Uczestnik Konkursu po otrzymaniu nagrody rzeczowej po jej otrzymaniu
będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody w protokole odbioru nagrody ze
wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru nagrody.
8. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem Konkursu w ciągu 2 miesięcy od
momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania aktualnych danych
adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.
9. Nagrodzonemu Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) ani żadnej
innej formy rekompensaty.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłki nagród jedynie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
11. Uczestnik Konkursu traci prawo do otrzymania nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek
postanowienia Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu naruszenia Regulaminu po wręczeniu
Nagrody, Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu.
12. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Uczestnik może zrzec się prawa
do nagrody.
§ 10
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem
„Konkurs Podążaj kulinarnym szlakiem skarbów Peru” na następujący adres: De Care Sp. z
o.o. i Wspólnicy Sp. Komandytowa, Pieńków 147a, 05-152 Czosnów, przed upływem czasu
trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca
od daty jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny
opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Reklamacje rozstrzygać będzie komisja powołana przez Organizatora, która
rozstrzyga
reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik Konkursu składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za
pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.
6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
7. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w ust.1 nie
będą rozpatrywane. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać
kontaktując się z Organizatorem.
8. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie internetowej Organizatora przez cały okres trwania
Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z
Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek
roszczeń Jedynymi wiążącymi regulacjami dotyczącymi zakresu uprawnień Uczestników
Konkursu i Organizatora są postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zgłoszenia
Konkursowego spowodowanej
przez operatorów telekomunikacyjnych, internetowych i
pośredników pocztowych, kurierskich itp., jak również za nieprawidłowości związane z
opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej, wynikające z błędnego podania
przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych, na które zostało wysłane powiadomienie oraz
za brak możliwości wysłania nagrody spowodowany brakiem, błędnym lub niepełnym adresem
zamieszkania uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru
nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu, a także innych podmiotów
niezależnych od Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i
terminowość doręczenia przesyłki wysyłanej w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem
Konkursu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy
powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
6. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów
powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. Wszelkie
spory mogące wyniknąć miedzy Organizatorem, a uczestnikami Konkursu rozpatrywane będą
przez sad powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. Odpowiedzialność Organizatora
ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości jednostkowej nagrody wskazanej w
§ 1.

Podobne dokumenty