ZA$-Ęrc - Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z oo

Komentarze

Transkrypt

ZA$-Ęrc - Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z oo
Złotoryja
5 lutego2010 r
ZAPYTANIE OFERTOWE
do kwotv 14000 euro
l. Nazwa oraz adres zamawiającego.
RejonowePrzedsiębiorstwoKomuna|neSpołkaz o.o.
59-500 Złotoryja,a|eja Miła2
tęl' 76-87-83-137,fax 76-8783682,email rpk.zł[email protected]|,
r,vwr,v.rpk.pl
ll. Tryb udzie|eniazamówlenia:
Postępowanieprowadzonejest w formie zapytania ofertowegoo wańościponizej rownowańości
14 000,-euro.
l||.opis przedmiotuzamówienia:
Przedmiotem zapytania jest dostawa komputerow,monitorów, drukarki i oprogramowania
(Microsoftoffice Basic 2007) na potrzebynaszej Spółkizgodnie ze specyfikacjąw i|ościach
jak
w załączniku
Nr '1.
!V. Termin składania ofeń.
1. ofeńy wg załączonegoformu|arzaw zamkniętejkopercie na|ezy złoŻycw siedzibie Społki
(sekretariat)
w ZłotoryiprzyA|. MiłejNr 2 najpozniejdo dnia 12'o2 2010 r. do godz. 1500.
V. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy.
1' ofeńa złoŻonazgodnie ze załączonymWzorem
2' Specyfikacjetechnicznesprzętu'
Vl. Informacjeo sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Do porozumiewaniasię z Dostawcamiupowaznienisą
- p. RafałTrzebuchowski- te|.76 87-83-137w 23,
Vll. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. ofeńę na|ezyprzygotowacw języku po|skim,w formiepisemnejwedługdołączonegoWzoru.
2. ofeńa winna być złoŻonaw zamkniętej kopercie i opatrzona nazwą Dostawcy, adresem
Zamawiającego oraz napisem' ,,Dostawa komputerów, monitorów, drukarki i
oprogramowania"
3. ofeńa wrazz załącznikamimusi byÓ podpisanaprzez osobę (osoby)uprawnionedo składania
oświadczeń
wo|iw imieniuwykonawcy'
lX. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Cena ofeńy winna obejmowaćwsze|kiekosztyjakie poniesieDostawla przy rea|izaĄi
zamowienia.
2' Dostawcazobowiązanyjest do podaniacałkowitej
ceny zamówienia,wy|iczonejdo dwoch
miejscpo przecinku, wyrażonejcyfrowoi słowniew złotychpolskich.
X. Kryterium oceny ofeńy.
1. Zamówieniezostanieudzie|oneDostawcy,ktoryprzedstawinajkorzystniejsze
warunkitj.:cenę,
termindostawy,warunkii okres gwarancjii serwisuoraz terminpłatnoŚciza dostawę.
Xl. Termin i miejsce wykonania zadania
pisemnegozamowienia.
1. Termindostawy- do 5 dni od złoŻenia
_
2. Miejscedostawy RejonowePrzedsiębiorstwo
KomunalneSpÓłkazo.o.,59-500
Miła2.
.ZA$-Ęrc}\
męr inż"
Załącznlk nr 1
Wykaz / specyfikacja sprzętu komputerowego
1, Komputer
biurkowV
(VNB41:Al-3 szt.
Compaq5058Microtower
Zainstalowany system
operacyjny
Wndows xP Professional (dostępnyna podstawie prawa do zmiany wersji z wersli oryginalny [email protected] 7 Professional),
Microsoft. Otfice Basic 2007
Procesor
Procesor dwurdzeniowyAMD AthlonrM215
Pamięć standardowa
1x2 GB
Napędy optyczne
Nagrywarka DVD SuperMulti LightScribe SATA
WeWnętzny dysk
twardy
320 GB
Dźwięk
Wbudowanypodsystemdźwiękowy
High Definitionz kodekjemRealtekALc662' dźWięktrójwymiarowy
zgodny ze standardem
HD Audio' g|ośniki
ze wzmacniaczemHP UsB Thin
Nazwa podsystemu
gratiki
Zintegrowanakarta graficzna NVIDIA GeForce 61 5OSE
Kańa video, szyną
PCI ExoressrMx16
zewnęttne porty
wejścia,|wyjścia
z tyłu 4 UsB 2'o' 1 RJ.45' 1 VGA' Wejście/wyjście
audio, wejściemikrofonu;z przodu: 2 UsB 2'0' wejścje/Wyjścje
audio
Gniazda rozszeueń
'1XPc|Express x16 o pełnejWysokości'
1xPc| o pełnejwysokości.
2xPc| Express x1 o pełnejWysokości
Maksymalna WieIkość
4 GB DDM-Synch DRAM
pamięci
Gniazda pamięci
2 D IMM
Typ pamięci
Pamięó DDR3 SDMM Pc.3l0600 (1333MHz)
Rozszeuenie pamięci
Moz|iwoścrozbudowy do 4 GB
Obudowa
Microtower
Chipset
NVIDIAnForce 430
Szyna systemowa
MagistralaFSB 4000 MHz
prędkośćprocesora
2,7 GHZ
zewnęlr2na pamięć
Cache
2 NilBpamięci podręczne]L2
Klawiatura
Klawiatura standardowa Compaq USB Value
Wymiary klawiatury
(nie metryczne)
15.3x46,1x27cm
Urządzenie
wskazujące
Mysz optycznaCompaq USB z 2 przyciskamri przewijaniem
Pobór mocy
maksymalnie300 W
Wymiary (szer. x głęb.
x wys.)
16,6x 42,8 x 38,4 cm
Waga produktu (n€ t to)
10,2kg
Zasilanie
zakres nap|ęc|aroboczego'90 - 264 V: zakles nap|ęc|a
znamIonowego1oo - 24o V' znamIonowaczęslot||wośc
Ilnil 50/60
Hz; zakres dozwoIonychczęstotIiwości
|inii''47 - 63 Hz, Wentylalorzasilacza: 80 mm' o zmjennej prędkości,pobór mocy w
<2
(S3)
(lnstantly
trybieES - Suspend to RAM
AvailablePC): W
2. Monitory:
r MonitorLCD LG 17"LCD 11742S-SF
- 11 szt.
. MonitorLCD LG 19" LCD 11942S-BF
- 1 szt.
3. Oprogramowanie
dodatkowe: MicrosoftOfficeBasicZ0O7- 3 szt.
Zestaw II
1. KomputerbiurkowyC3mpaq505-8MicrotorruerLVNS4lEA)
- 1 szL
Zainstalowany system
operacyJny
Wndows XP Professiona|(dostępnyna podstawieprawa do zmiany wersji z wersji orygjnalny [email protected] 7 Professional).
Microsoft. Office Basic 2007
Procesor
ProcesordwurdzeniowyAMD AthlonrM215
Pamięć standardowa
1r2 GB
Napędy optyczne
NagrywarkaDVD SuperMuttiLrghtScribeSATA
Wewnęt2ny dysk
twardy
320 GB
Dźwięk
Wbudowany podsystem dźwiękowyHigh Definitionz kodekiem Reaitek ALc662, dŹWięklrójwymiarowyzgodny ze standardem
HD Audlo' głośntkl
ze wzmacn|aczemHP UsB Thin
Nazwa podsystemu
grafiki
Zintegrowana kańa graficzna NV|DlA GeFore 61 50sE
Kańa video, szyna
PCI ExpressrMx16
zewnętune pońy
wejścia/wyjścia
z tyłu:4 USB 2,0, 1 RJ-45, 1 VGA, wejście/wy]ście
audio, Wejściemikrofonu;z przodu: 2 UsB 2 o' wejście/Wyjśc.e
audio
Gniazda rozszeueń
1XPcI o pe|ne]wysokości,
1xPcI Express x16 o pelnejWysokości'
2xPcI Express X1 o pełnejWysokośc|
Maksymalna wieIkość
4 GB DDR2-Synch DRAM
pamięci
Gniazda pamięci
2 D IMM
Typ pamięci
Pamięc DDR3 SDMM Pc-3.10600 (1333MHz)
Rozszezenie pamięci
Moż|iwośc
rozbudowy do 4 GB
Obudowa
Microtower
prędkośćproc€ s ora
2,7 GHZ
zewnętuna pamięć
Cache
2 MB pamięcipodręcznejL2
Klawiatura
Klawiatura standardowa Compaq USB Value
Wymiary klawiatury
(nie metryczne)
15.gx46.1 x27 cm
Uuądzenie
wskazujące
Mysz optyczna Compaq USB z 2 przyciskami i przewijaniem
Pobór mocy
maksymaJnie300 W
wymiary (szer' x głęb'
x wys.)
16,6x 42,8 x 38,4 cm
Waga produktu (nstto)
102k9
Zasilanie
zakres napięoa roboczego:90 _ 264 V' zakres napięciaznamionowego.100 _ 240 V, znamionowaczęstotIiwośc
Iinii:50/60
Hz; zakres dozwolonych częstotliwości
linii.47 -63 Hz; Wenty|atorzasiIaca] B0 mm' o zmiennej prędkośct'pobór mocy w
trybieES - Suspend to RAM (53) (lnslantlyAvailablePCI <2W
2. DrukarkalaserowaHP LaserJetP1005- 1 szt.
- Drukz prędkościq
do 14 str.lmin
- Czaswydrukupienrrszej
stronyw czernizaledwie9 s
- Za|ecany
nakładmiesięczny:
250_ 1 500
- 1 podajnik,maks.pojemność
podajników
- 150arkuszy
- Drukowanie
z komputera
3. MonitorLCD LG 17" LCD L77425-SF- I szt.
ZestawIII
- 1 szt.
1. MonitorLCD LG 17" LCD 11742S-SF
WymaEania aamawiająceEo:
zamówieniado siedzibyfirmyprzyal. Miła2 59-500Złotoryja.
FORMULARZ
OFERTOWY
Zamawiający:
RPK Spółka z o.o.
al. Miła2
59-500 Złotoryja
Nazwa Dostawcy:
Adres:
nr telefonu:...............
!!.!.r.
, nr faxu:
REGON:
N1P...........
e-mail:
oferuję dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z Wymaganiem Zamawiającego:
ZESTAW I:
Nazwa
ltośó
Cena netto
Wańośćnetto
[szt.]
Izłl
Izłl
Komputerstacjonarny
3
MonitorLCD 17"
11
Monitor LCD 19"
1
Oprogramowanie
3
Podatek
VAT
Wartośó
brutto
Izł|
|zł1
Razem ZESTAW I
WartoŚćnetto.......
złotych,PodatekVAT ........
Wańośćbrutto
.....złotych
.. złotych
słownie:
........złotych
ZESTAW II:
Nazwa
lIość
[szt.]
Komputerstacjonarny
1
Monitor LCD 17"
1
Drukarka
1
Cena netto Wańośćnetto
|zł1
|zł|
Podatek
VAT
Wartość
brutto
lztl
tzłl
RazemZESTAW ll
Wartość
netto........
złotych,PodatekVAT .,......
Wartość
brutto
.'...złotych
.. złotych
słownie:
........złotych
ZESTAW iII:
Nazwa
Mo nit or LCD 17"
||ość Cena netto Wartośćnetto
|zł1
[szt]
Izłl
Podatek
VAT
Wartość
brutto
|złl
tzłl
1
RazemZESTAW lil
Wartość
netto........
Wartośćbrutto
złotych,PodatekVAT ..'.....
..'..złotych
.. złotych
słownie:
........złotych
oświadczenia i dek|aracie Wvkonawcv:
1. oŚwladczamy, Że cena podana w ofercieobejmujewszystkiekoszty i składnikizwiązanez wykonaniem
przedmiotuzamowienia- opisane i wymaganeprzezZamawiającego.
2. oŚwiadczamy,ze oferowanysprzętodpowiadawymaganiomZamawiającego
3. Dostawęzrea|izujemybędziemyw terminie5 dniod dniazłożeniazamówienia.
4. oŚwiadczamy,Że na oferowanysprzęt,udzie|amygwarancjina okres 24 miesięcyod daty dostawy.
5. W przypadku wyboru naszej ofeńy, zobowiązujemysię do zrea|izowaniaprzedmiotuzamowienia w
miejscui terminiewskazanymprzez Zamawiającego.
6. WarunkipłatnoŚci:
14 dni od daty dostarczeniafakturydo Zamawiającego.
7. osoba do kontaktÓwzZamawiającymodpowiedzia|na
za wykonaniezobowi7ań umowy:
tel. kontaktowy,
faks:
Dn ia. . . . . . . . . . .
(pieczęcimiennai podpis osób/osoby uprawnionejdo reprezentowania
Wykonawcy i składaniaoświadczeńwo|iw jego imieniu)

Podobne dokumenty