ZAJĄCZEKiLANKOSZ - Genealogy Indexer

Komentarze

Transkrypt

ZAJĄCZEKiLANKOSZ - Genealogy Indexer
Biuro
1395
1325
1150
1376
1146
1557
1070
1961
17 54
17 51
1623
19 39
13 52
1457
15 72
1615
17 93
1334
Biuro spedycyjne,
„Rozwoź
zako­
piański", Celestyn Sladek
Biuro spedyc, pośred. handl., St. Ma­
kiety, dworzec kol.
Biuro Społeczne Pośrednictwa Pracy
przy Związku służby domowej,
Ogrodowa 1
Biuro „Tranzakcja", Tomasza Os­
moli, sprzedaż, dzierżawy, zamia­
ny wszelkich realności, administra­
cje domów, Kościuszki 2
Biuro turystyczne Ligi
Popierania
Turystyki, Kościuszki
Blochowa, d-rowa, pens. dla mło­
dzieży 1 dzieci „Heńka", droga
do Białego
Bochyńikl Alojzy, elektrolnstalator,
Anielówka, Zamojskiego
Buhusz—ZoAczykowa Olna, willa
„Nietwoja", Parcele Urzędnicze
Boksówna Bronisława, handel towa­
rów
mieszanych,
Kasprowicza
1969
„Boleslawka", Leon Szczurkiewicz,
Żywczańskle
„Borek", pens. Marii Szczęsnej, Ja­
giellońska
Borkowski Roman, dr. prol.. Nowa
Witkiewicza 2661
Bornet Juliusz, dr, Grunwaldzka 1
„Boryna", pens., Maria Kopkowlczowa, do Białego
Bozowska Maria, Kolejowe Przedsię­
biorstwo Dowozowe, Chramcówki
„ B ó r " , pens., Chołoniewski Stani­
sław, jagiellońska
Brach Józet, sklep sportowy. Bystre
„Bracia Lankosz", sklep sportowy,
fabryczny skł. sukna i koców,
Krupówki, naprzeciw M. Oka
16 42
18 59
15 51
1665
18 31
16 20
13 57
15 21
1132
1131
18 08
17 20
17 21
12 92
17 70
12 92
15 74
19 21
SUKNA KAMGARMYKOCE
ZAJĄCZEK i LANKOSZ
| KRAKÓW RYNEK 46
13 47
17 83
1160
1915
15 08
15 08
13 48
16 71
14 91
14 07
15 94
17 95
ZAKOPANE KRUPÓWKI <ł6|
Bracia Schlele I S-ka, Wytwórnia nart
i smarów, Kasprusie 46
Bracia Stańko .vlcze, skład towarów
futrzanych, Krupówki 18
Bradowa
Barbara,
„Olesiöwka",
Piłsudskiego
Bristol, hotel, pens., bulw. Słowac­
kiego
Browar „Cieszyn", repr. A. Kotoń­
ski. Nowotarska
Browar „Tychy", repr. A. Kotoński,
Nowotarska
Brzezińska
Helena,
Sienkiewicza,
„Marynówka"
Budowa oczyszczalni miasta
Bujak Franciszek, Wytwórnia nart
1 rklep sportowy, Krupówki
Bulanda Józet. dr, adw., Ogrodowa
Burnat Wojciech, Introligatornia, Kru­
pówki 40
Bursa Towarzystwa Gimnazjum Sa­
natoryjnych, Jagiellońska, „Litwlnki"
15 99
1013
14 89
16 33
15 30
16 68
3451
13 78
17 39
14 94
1593
1511
17 52
15 73
16 20
18 82
16 15
1271
13 99
13 94
13 97
10 22
16 80
17 42
13 46
1576
1693
„Carlton", hotel-pens. Wandy Damsk'cj, droga do Białego
Centralny Ośrodek P P. W., Cyhrla
Chołoniewski Stanisław, pens. „ B ó r " ,
Jagiellońska
Cichocka Wanda, „Llmka",
Bulw.
Słowackiego
„Cieszynianka", pens., własność Wo­
jew. śląsk'ego, Katowice, droga
do Białego
„Concordia",
Zakład
pogrzebowy
Aleksandra Orkisza, Nowotarska
17 11
Cukiernia „Kryształowa"
Ludwika
Kubicy. Krupówki 67
Cukiernia „Zacisze", Rzankowski Jó­
zef, Krupówki 3, obok kościoła
paraf.
Cukiernia „Ziemiańska", Prluszkowa
Helena, Krupówki
Cybulska Zolla, willa „ T a " , pens.,
Żywczańskle 2027
Czaplicki Zdzisław, dr, choroby wew­
nętrzne, specjalista płuc I gardła.
Jagiellońska 24
Czartoryski Aleksander, willa „Gra­
żyna", Kasprusie
„Czernlchowianka",
wlaśc. pens.
d-rowa Podsońska Marla, droga
do Białego
12 52
16 45
13 82
13 39
18 96
1590
13 09
14 79
13 82
1310
14 25
16 45
15 58
—
„Częstoehówka", Parcele Urzędnicze,
pens mgr Marianny Jaskier
ćwlękala Władysław, koncesjonowany
zakład instalacyjno wodociągowy I
blacharz. Nowotarska (vis a vis
rest. Kotońskiego)
Dachowa Stanisława, willa „Teresa",
BogÓwka
DadeJ Kazimierz, dr, lekarz chorób
dziecięcych, Bystte, (Zakład Le­
czniczy Dziecięcy U. J.)
„Dafne", jagiellońska
Damska Wanda, „Carlton", droga
do Białego
Daniec Władysław,
elektro-mechan
piekarnia 1 cukiernia, Kościelis­
ka 1 1
— lilia, Krupówki 36
Dankowa Janina, sklep, Krupówki
Dankowie Bronisławowie, prof., „Lu­
tnia", Sienkiewicza
„ D a r " , pens., prof. Wolkówna Ewe­
lina, droga do Białego
Dąbrowski Kazimierz, dr med., ord.
chor. wewn., Witkiewicza 23
Dąbrowski Marian, poseł i naczelny
redaktor I . K. C , „Bristol"
Dembińscy, Zakład lekarsko-techn.dentystyczny, Krupówki górne,
róg Zamojskiego, dom Stopki
Denekowa Marla, restauracja, Kuź­
nice
Dentysta Dembiński Henryk, Krupów­
ki górne, róg Zamojskiego, dom
Stopki
Denfysta-Iekarz,
H.
Klrschenbaum,
Kościeliska 2
Dentystyczny zakład Flaumhafta Sta­
nisława, Krupówki 49
Dentystyczny Zakład Ignacego Schlanga, Krupówki, dom Bujaka
Detaliczna sprzedaż wyrobów tyto­
niowych Nr. 111, Gluszek Jan,
Krupówki 53
„Diana", Pędzlmął Władysław, Za­
mojskiego
Diehl Józef, dr, adw.. Krupówki 39
Dłuski St., kupiec, (Bazar Polski),
Chramcówki
Dobrowolny Wiktor, emeryt Banku
Polskiego, Kasprusie,
„Lubień"
Dom Sw. Józefa, wł. Zgromadzenie
SS. Służebniczek N. P. Marli,
Bystre, Bulw. Słowackiego 6
Dom wypoczynkowy Im, ks. Sto­
larczyka, Pol. Tow. Krajoznaw­
cze. Chałubińskiego 428
Dom wypoczynkowy Prac. Umysł.
Adm. Wojsk., willa „Hrabina",
29 Listopada 2383
Dom wypoczynkowy Zrzesz. Prac.
Banku Polskiego
Dom wypoczynkowy Związku Prac.
Samorządu Terytorialnego R. P ,
na Gładklem 1938
Dom Zdrowia S. U. P., Stowarzysze­
nie Urzędników Państwowych Rze­
czypospolitej Polskiej, sanatorium.
Bystre, droga do Jaszczurówki
775
Drogeria Brąglela Juliana, Krupów­
ki 71
Drogeria, H. Plaszczyńska, Krupów­
ki 39
Drukarnia „Polonia", Trybulowa Zo­
ila, Rynek
Drukarnia „Tatrzańska"
Henryka
Elsena, Nowotarska 4. Wykonuje
wszelkie druki tanio — szybko —
solidnie
„Dworek", hotel-pens. rytualny, Jó­
zefa Ehrlicha, Chramcówki
Dworzec
Tatrzański, Pol.
Tow.
Tatrz., Krupówki 14
Dworzec samochodowy P. K.
P.,
Kościuszki
—
Dziecięcy Zakład leczniczy Uniwersy­
tetu Jagiellońskiego, Bystre 809
Ehrlich Adela, b. spedyc, skład wę­
gla, Piłsudskiego 54
— Ehrlich Jakub, b. spedyc, skład
węgla, Piłsudskiego 54
Ehrlit h Józef, hotel-pens. rytualny,
,,Dworek", Chramcówki
Ehrlićhówna Helena, wlaśc. pens.
„Excelsior", Grunwaldzka 2674
Einhorn Józef, dr, lekarz, Krupów­
ki 67
Eisen Henryk, Drukarnia „Tatrzań­
ska" Nowotarska 4
„Eldorado", pens., Piłsudskiego
Gebethner
.Spokojna",
Lidia,
Bystre
pens.. Kwasowa Na­
talia, Chałubińskiego
„Espe". dom muzyczny Krupówki 61
„Excelsior", pens. Ehrlichówny He­
leny, Grunwaldzka 2674, (droga
do Białego)
„Express llutrowany", ekspozytura,
Krupówki 30, Kierownik Edward
Brandys
1136
Emilewlczówna
19 62
„Ermllage",
1213
1310
18 85
1180
16 02
18 38
1513
12 05
1681
14 04
13 73
16 44
19 20
19 21
15 60
15 54
12 43
15 46
14 36
Zakopane
Fablanowa Janina, łona kapitana,
willa „Mewa", Białe
Fabryka wody sodowej. Grochowski
Stanisław, Kuźnice
Fabryka wody sodowej 1 lemoniad
„Sanitas", Cecylii Igrowe], Stara
Polana
Fabryka wody sodowe], 1 . Warenhaupt, Kasprusie 2
Fabryka wód gazowych-owocowych
oraz wytwórnia soków, „Bazar
Polski", Bracia Stlżakowie
Paden Józet, wytwórnia nart, sklep
sportowy, Krupówki 65
Fass Bertold, dr, adwokat, Krupów­
ki 28
Fischer Karol, dr, lekarz chorób
dzieci, Krupówki, dom p. Kubina
Fischer Ludwik, dr med., Kościusz­
ki 8
Flaumhatt Leon, restauracja I mle­
czarnia hygienlczna, Krupówki 58
Flaumhaft Stanisław, dentysta. Kru­
pówki 49
„Plorianka", S. A., Kr. Towarzy­
stwo Ubezpieczeń, Zastępstwo w
Zakopanem, Kościuszki
„Florlda". pens. M. Paryskiej, Cha­
łubińskiego
Folkmanowa Amalia, sprzedaż węgla,
koksu ' materiałów budowlanych,
Krupówki 1868. biuro
— magazyn
Poto-Scbanenbeck, zakład fotograficz­
ny I skład przybór. lotogr., Kru­
pówki 67
FOTO-SCHABENBECK
Studio - Aparaty • Przybory
Krupówki 5 7
16 90
14 96
13 42
16 05
17 03
12 33
19 go
13 26
13 63
18 77
1811
18 96
15 90
1147
12 61
16 34
12 75
14 34
14 50
14 09
T e l e f o n 14-36
Pränkel Rubin, adw., Krupówki 3
Frenkel Jadwiga, dr med., lekarz
chorób dzieci i wewnętrznych,
Piłsudskiego, „Caprl"
Fryzjer damski I męski, Orłowski,
Krupówki 39
Pryzjer „Stefan I Tomasz", Koś­
ciuszki 6. hotel Europejski
Fryzjernla „Renalssance" Ooldbergen Arnolda, dom Trzaski, Kru­
pówki
Fryzjerzy, Józef I Kazimierz, Koś­
ciuszki 6
„Fuchs", sklep Iabryczny Iirmy Fran­
ciszek Fuchs i S-wie, S. A. w War­
szawie, Krupówki 28
Oabryszewskl Tadeusz, dr, lekarz
chorób dziecięcych i wewnętrz­
nych
Oallca Józef, handel wyrobów ma­
sarskich, Krupówki
— lilia, Krupówki
Oaraże ogrzewane Wojewódkl, przy
pomniku Sabały, droga do Kuź­
nic, Zamojskiego 2484
Garaż
Komunikacji Samochodowe]
P. K. P., Kancelaria,
Dworzec
kolejowy
—
Garaże Ligi Popierania Turystyki,
Stara Polana
Oassner Herman, sklep towarów że­
laznych. Nowotarska 664
Oatllk Jan, mięso 1 wędliny. Nowo­
tarska
Oauguszowa Helena, pens. „Kaszte­
lanka", Kasprusie
Gawlikowski, skład drobiu I ryb,
Bulw. Słowackiego
Gawlikowski Tadeusz, bazar kolo­
nialny. Bulw. Słowackiego
Gebethner 1 Wolf, lilia w Zakopa­
nem, księgarnia, skład nut i ma­
teriałów
piśmiennych,
biuro
dzienników,
wyroby tytoniowe,
Krupówki, obok poczty.
Kr. 487

Podobne dokumenty