OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI

Komentarze

Transkrypt

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI
OPIS
DO
PROJEKTU
TECHNICZNY
ul. D ę b o w e j
w km 0 + 000,00 – 0 + 245,00
PRZEBUDOWY DROGI
we wsi Tobolice
GMINNEJ:
I. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlano wykonawczy przebudowy drogi gminnej opracowano na zlecenie
Urzędu Gminy Rzekuń ( powiat ostrołęcki ), który pełni rolę zarządcy drogi i będzie także
Inwestorem przebudowy tej drogi.
Projekt opracowano na podstawie:
-
II.
mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych( skala 1: 500 ),
uzupełniających pomiarów sytuacyjnych wykonanych przez jednostkę projektującą,
inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego,
inwentaryzacji istniejącej konstrukcji nawierzchni żwirowej,
ustaleń uzyskanych od Zamawiającego w zakresie technologii przebudowy istniejącej
nawierzchni żwirowej na bitumiczną i zakresu przebudowy,
Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr. 43, poz. 430),
Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA
Warszawa 1997 r.
ustaleń w zakresie warunków gruntowo – wodnych podłoża,
obowiązujących norm i przepisów prawnych,
uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych w Ostrołęce,
CEL I ZAKRES PROJEKTU
Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlano– wykonawczej, której celem jest
określenie szczegółowego sposobu i zakresu wykonania przebudowy drogi o nawierzchni
żwirowej na bitumiczną przez ustalenie: przebiegu projektowanej osi jezdni w planie
sytuacyjnym ( w istniejącym pasie drogowym ), niwelety w profilu podłużnym, ustalenie
technologii przebudowy nawierzchni drogi (ustalenie konstrukcji nawierzchni), ustalenie
sposobu oznakowania pionowego po przebudowie oraz określenie ilości robót do
wykonania.
Jednocześnie dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem robót i szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót ( SST ) będzie stanowiła podstawę do
przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wyłonienia wykonawcy przebudowy drogi oraz
szczegółowego określenia warunków wykonania i odbioru robót.
Projekt zawiera w szczególności:
-
ustalenie przebiegu korony drogi w planie sytuacyjnym( dowiązanie do istn.
zagospod.),
ustalenie przekroju normalnego i konstrukcji nawierzchni jezdni,
sporządzenie przedmiaru robót do wykonania przy przebudowie istniejącej nawierzchni
żwirowej na bitumiczną,
-
III.
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
stałe oznakowanie pionowe po przebudowie drogi,
ustalenie niwelety jezdni bitumicznej w profilu podłużnym drogi,
uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych włączenia do drogi
Ostrołęka – Goworowo,
STAN ISTNIEJĄCY
Odcinek drogi objęty opracowaniem ma charakter drogi gminnej-dojazdowej (kl. D ).
Droga ta ( ul Dębowa ) zapewnia obsługę komunikacyjną zabudowy mieszkaniowej oraz
umożliwia dojazd do łąk i pól zlokalizowanych wzdłuż pasa drogowego we wsi Tobolice.
Ul. Dębowa ma połączenie z drogą powiatową od Ostrołęki do Goworowa.
Obecnie droga ta na odcinku objętym opracowaniem ma nawierzchnię żwirowogruntową o szerokości od 3,00 m do 4,50 m, a korona drogi ma szerokość 4,00 – 5,50 m i
wydzielona granicami upraw rolniczych oraz ogrodzeniami nieruchomości zabudowanych.
Nawierzchnia żwirowa posiada dostateczną nośność dla przeniesienia istniejącego
obciążenia ruchem, ale nie ma właściwego profilu poprzecznego i podłużnego co
utrudnia odwodnienie korony drogi i obniża komfort przejazdu ze względu na stan
nawierzchni, wymagający częstych prac utrzymaniowych.
Przebieg jezdni żwirowej jest nieuporządkowany i wymaga wyznaczenia odcinków prostych
i wpisania w ich załamanie łuków kołowego i łuków kołowych z krzywymi przejściowymi.
Obecnie droga nie ma oznakowania pionowego.
Lokalizację orientacyjną projektowanego odcinka drogi przedstawiono na mapie
w skali 1: 50 000 ( rysunek nr 1 ).
PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY DROGI
IV.
1. W planie sytuacyjnym
Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka drogi przedstawiono na planie sytuacyjnym
na kopii mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1: 500 ( rys. nr 2 ).
Początek opracowania przyjęto w km 0+000,00 na krawędzi istniejącej jezdni bitumicznej
drogi powiatowej: Ostrołęka – Goworowo – Pasieki .
Koniec opracowania przyjęto w km 0 + 245,00 na końcu zabudowy ulicy Dębowej.
Przyjęte parametry projektowe dla drogi gminnej klasy D (dojazdowej) o podanych niżej
wartościach są dostosowane do istniejącej szerokości, przebiegu pasa drogowego oraz warunków
terenowych i nie wymagają korekty istniejącego przebiegu pasa drogowego, który obejmuje
działkę o nr ewidencji geodezyjnej: 146 na gruntach wsi Tobolice w gminie Rzekuń.
Projektowane parametry drogi:
-
droga gminna klasy „D”( dojazdowa),
szerokość projektowana korony drogi – 5,50 m i 4,00 m,
pobocza obustronne gruntowe, wzmocnione żwirem o szerokości – 2 x 0,50 m,
jezdnia bitumiczna o szerokości – 4,50 m i 3,00 m,
prędkość projektowa VP = 50 km/h ( w terenie zabudowanym ),
kategoria obciążenia ruchem ruchu - KR 2,
obciążenie osi obliczeniowej - 80 kN/oś,
przekrój szlakowy na całym odcinku,
odwodnienie powierzchniowe,
Parametry i lokalizację krzywych poziomych wpisanych w załamania odcinków prostych
zawiera opis na planie sytuacyjnym ( rys. nr 2).
Parametry włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej uzgodniono w Zarządzie
Dróg Powiatowych w Ostrołęce – uzgodnienie w załączeniu.
2. Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni jezdni
Projektowany przekrój normalny drogi oraz projektowaną konstrukcję nawierzchni jezdni
przedstawiono i opisano na rysunku nr 3.
2.1. Zaprojektowano następujące parametry przekroju normalnego:
-
przekrój daszkowy jezdni o spadku poprzecznym – 2,00 %,
szerokość jezdni – 4,50 m i 3,00 m( jednopasowa, dwukierunkowa ),
pobocza obustronne o szerokości po – 0,50 m ze spadkiem poprzecznym – 4 %,
korona drogi o szerokości - 5,50 m i 4,00 m,
2.2. Konstrukcja nawierzchni drogi po przebudowie
Uwzględniając warunki gruntowo – wodne podłoża odpowiadające gr. nośności – G1,
istniejące obciążenie ruchem na poziomie kategorii KR 1 i jego możliwy wzrost w
perspektywie 10 lat eksploatacji do poziomu kategorii KR 2 oraz konieczność etapowania
realizacji przebudowy ze względu na koszty zaprojektowano następującą konstrukcję
nawierzchni jezdni drogi:
-
projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR 2
o grubości – 5 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm , asfalt D
50/70 według PN – S – 96025 ( szerokość warstwy – 4,50 m ),
-
projektowana górna warstwa podbudowy na obciążenie ruchem KR 2 o grubości –
15 cm wykonana przez wbudowanie warstwy mieszanki kruszywa łamanego i
naturalnego ( 50/50 % ) fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie
według PN – S – 06102 ( szerokość warstwy podbudowy – 5,00 m i 3,50 m ),
-
dolna - istniejąca warstwa podbudowy o grubości 10 - 15 cm z kruszywa
naturalnego zagęszczonego mechanicznie będąca dolną warstwą nawierzchni
żwirowej,
-
podłoże: grunt rodzimy typu nośności G1 (dobre warunki gruntowo-wodne)
UWAGA:
Przygotowanie istniejącej nawierzchni żwirowej obejmuje uzupełnienie mieszanką
kruszywa łamanego i naturalnego ( 50/50 %) fr. 0/31,50 mm warstwą grubości – 15 cm
na szerokości - 5,00 m oraz przeprofilowanie równiarką w przekroju poprzecznym i
podłużnym do uzyskania projektowanego spadku poprzecznego – 2,00 % na prostych i do
projektowanych spadków poprzecznych na łukach poziomych oraz projektowanego profilu
podłużnego z jednoczesnym zagęszczeniem walcem wibracyjnym (gumowo – stalowym).
Pobocza gruntowe drogi po wykonaniu w-wy bitumicznej należy uzupełnić
mieszanką kruszywa naturalnego 0/31,50 mm warstwą średniej grubości – 10 cm wraz
z wyprofilowaniem spadku poprzecznego i zagęszczeniem.
3. Profil podłużny ( rysunek nr 4 )
Przebieg projektowanej niwelety jezdni w dostosowaniu do istniejącego ukształtowania
wysokościowego z uwzględnieniem projektowanego
wykonania podbudowy z kruszywa
łamanego i naturalnego warstwą grubości - 15 cm i wykonanie warstwy bitumicznej o
grubości – 5 cm.
V.
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
Na rysunku nr 2a przedstawiono lokalizację i sposób oznakowania pionowego,
które należy ustawić po przebudowie drogi.
Do oznakowania pionowego należy zastosować tablice znaków o wielkości
średniej z folią odblaskową min. - I generacji.
Wykaz projektowanego oznakowania pionowego zawiera - Załącznik nr 1.
VI.
OPIS TECHNOLOGII PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DROGI
Szczegółowy zakres robót do wykonania przy przebudowie nawierzchni drogi oraz ich
ilości przedstawiono w przedmiarze robót wraz z odniesieniem do szczegółowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 2.
Przebudowa istniejącej nawierzchni żwirowej na bitumiczną przewiduje wykonanie
następujących robót:
1. Prace przygotowawcze obejmują:
-
Geodezyjne wyznaczenie przebiegu projektowanej osi drogi, krawędzi korony drogi i
jezdni bitumicznej na odcinku od km 0+000,00 do 0 + 245,00 wraz z geodezyjną
inwentaryzacją powykonawczą ( pozycja nr 1 przedmiaru robót),
- Przygotowanie istniejącej nawierzchni żwirowej obejmuje przeprofilowanie poprzeczne i
podłużne równiarką nawierzchni żwirowej na szerokości – 5,50 m i 4,00 m i na długości
odcinka wraz z dogęszczeniem walcem wibracyjnym (gumowo – stalowym),
wyrobienie koryta na szerokości – 5,00 m i 3,50 m ( pozycja nr 2 przedmiaru
robót),
2. Wykonanie podbudowy zasadniczej obejmuje:
-
Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego i
naturalnego ( 50/50 %) fr. 0/31,50 mm o grubości – 15 cm z wyprofilowaniem
spadków poprzecznych do – 2,00 % na prostych. . Szerokość podbudowy – 5,00 m i
3,50 m (pozycja nr 3 przedmiaru robót).
3. Wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni obejmuje:
-
Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową wykonanej podbudowy z kruszywa,
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego jak dla KR2 z mieszanki mineralnej o
uziarnieniu – 0/12,80 mm i grubości – 5 cm na szerokości – 4,50 m i 3,00 m asfalt
D 50/70 wg PN-S-96025,
-
obcięcie krawędzi zewnętrznych wykonanej warstwy ścieralnej i uszczelnienie przez
skropienie emulsją asfaltową K 75%,
(wyżej wymienione czynności obejmuje pozycja nr 4 przedmiaru robót ).
4. Prace wykończeniowe obejmują:
-
Uzupełnianie mieszanka kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm, ścinanie i profilowanie
oraz zagęszczanie poboczy drogi, ( pozycja nr 5 przedmiaru robót ).
- ustawienie słupków i zamocowanie tablic projektowanych znaków pionowych
( pozycja nr 6 przedmiaru robót),
VII. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia Planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robót zobowiązany jest kierownik budowy zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2003 r. ( Dz. U. z 10 .07. 2003 r.)
Projektowana przebudowa nawierzchni drogi gminnej nie stwarza szczególnego
zagrożenia dla pracowników wykonawcy i osób postronnych przy przestrzeganiu zasad
ujętych w powszechnie obowiązujących przepisach bhp.
Projektowany zakres robót nie wymaga sporządzenia planu bioz.
Na czas wykonywania robót w pasie drogowym wykonawca powinien opracować
Projekt czasowej organizacji ruchu, który będzie podstawą oznakowania drogi w czasie
realizacji robót przebudowy.
W szczególności wykonanie robót w pasie drogi powiatowej wymaga zgody
zarządcy drogi oraz oznakowania tymczasowego uzgodnionego z zarządcą tej drogi.
VIII. INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU
( dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia )
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie robót budowlanych dla przebudowy
drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną na odcinku długości245 mb w istniejącym pasie drogowym, bez konieczności jego poszerzania
czyli zajmowania terenów prywatnych, przylegających do drogi.
Projektowany przebieg jezdni bitumicznej oraz korony drogi ( jezdni z poboczami)
pokrywa się z istniejącym przebiegiem nawierzchni żwirowej i poboczy gruntowych.
Realizacja przebudowy drogi nie wymaga wycinki istniejącego drzewostanu
w pasie robót ani w jego otoczeniu.
Nie zmieni się także sposób użytkowania terenu zarówno w granicach pasa
drogowego ( realizowanego obiektu ) jak i na gruntach bezpośrednio do niego
przyległych.
Przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącego - użytkowanego obiektu
( drogi żwirowej) dlatego jego realizacja nie będzie oddziaływać negatywnie na
najbliższe otoczenie jak i nie zmieni sposobu użytkowania terenu. Nie ma więc
w tej sytuacji konieczności określania zasięgu bezpośredniego oddziaływania
przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi
Bobolice w Gminie Rzekuń, na działkach nr : 146 ( stanowiących teren
pasa drogowego ), które stanowią własność komunalną gminy Rzekuń.
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości (obiektu budowlanego),
dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycia szatą roślinną
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości (obiektu budowlanego) jest równa
powierzchni terenu zajętego pod usytuowanie korony drogi, tj. terenu, na którym będzie
realizowana przebudowa drogi.
Projektowana korona drogi ma szerokość 5,50 m i 4,00 m.
Powierzchnia terenu ( realizowanego obiektu) wynosi: 1 130 m2.
Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu (pasa drogowego) polega na
realizacji obsługi komunikacyjnej terenu, tj. ruchu pieszych i pojazdów w
układzie lokalnym – dojazdowym oraz zapewniającym dojazd do drogi wojewódzkiej.
Sposób wykorzystania (przeznaczenia terenu ) po przebudowie nie ulegnie zmianie.
Na terenie realizacji przedsięwzięcia jak i w jego pobliżu nie występują
obszary zawierające ważne zasoby środowiska np. wody podziemne, wody
powierzchniowe oraz zasoby wykorzystywane w gospodarce leśnej, rybołówstwie
czy turystyce. Droga nie przebiega przez obszary tzw. głównych zbiorników wód
podziemnych.
Na powierzchni przeznaczonej na koronę drogi nie występuje i nie będzie
występować szata roślinna.
3. Rodzaj technologii przebudowy
Przebudowa drogi polega na przygotowaniu istniejącej nawierzchni żwirowej przez
wzmocnienie i wyprofilowanie kruszywem łamanym i naturalnym warstwą – gr. 15 cm do
projektowanego profilu poprzecznego i podłużnego oraz wykonaniu nawierzchni z
betonu asfaltowego ( warstwa ścieralna ) o grubości – 5 cm
Prace wykończeniowe obejmują profilowanie i zagęszczanie poboczy żwirowych
2 x 0,50 m, i ustawienie projektowanego oznakowania pionowego.
4. Warianty wykonania przebudowy
Przyjęty sposób przebudowy jest rozwiązaniem najbardziej optymalnym ze
względu na technologię wykonania oraz koszty jej realizacji.
W związku z powyższym rozwiązania wariantowe nie były brane pod uwagę.
Wariant zerowy „0 ” to stan, w którym droga pozostaje bez przebudowy, tj. pozostaje
z nawierzchnią żwirową wymagającą ciągłego wykonywania prac utrzymaniowych z
okresowymi utrudnieniami w przejeżdzie ze względu na warunki atmosferyczne.
Jednocześnie pozostawienie nawierzchni żwirowej bez wykonania nawierzchni
bitumicznej będzie powodował uciążliwe dla otoczenia (środowiska ) zapylenie w okresie
letnim oraz zwiększony hałas i podwyższoną emisję spalin ze względu na większe
zużycie paliwa.
5. Przewidywane wykorzystanie wody i innych surowców, materiałów,
paliw oraz energii
Eksploatacja drogi po jej przebudowie nie wymaga żadnych materiałów, paliw
oraz energii, a droga jako obiekt nie będzie emitować do powietrza substancji
zanieczyszczających lub szkodliwych.
Wykorzystywane w czasie przebudowy drogi materiały, paliwa i energia występują
w procesach technologicznych, które są dopuszczone do stosowania i nie stwarzają
zagrożenia dla środowiska naturalnego, pracowników i użytkowników drogi.
W czasie wykonywania robót nie będą wytwarzane odpady.
6. Rozwiązania chroniące środowisko
Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się rozwiązań
chroniących środowisko.
Wykonanie przebudowy drogi wpłynie pozytywnie na warunki przejazdu.
Nastąpi skrócenie czasu przejazdu na przebudowanym odcinku drogi, zmniejszy
się hałas i ilość spalin wydzielanych przez pojazdy mechaniczne.
Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy stanu środowiska w obrębie
realizowanej inwestycji.
7. Rodzaj i przewidywane ilości substancji wprowadzanych do
Środowiska
Zarówno w trakcie realizacji przebudowy jak i po jej zakończeniu nie będą
występować ścieki socjalno-bytowe, ścieki technologiczne i inne odpady.
Eksploatacja drogi nie wymaga zainstalowania żadnych urządzeń i maszyn mogących
oddziaływać na środowisko ( otoczenie ).
Wody opadowe z jezdni bitumicznej oraz utwardzonych poboczy drogi
będą spływały do istniejących rowów wzdłuż drogi lub w przylegające do drogi
obniżenia terenu.
Ponieważ przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi gminnej wody opadowe
i roztopowe wprowadzane do gruntu (ziemi) nie muszą być oczyszczone zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. Nr 168, poz. 1763 ).
8. Możliwość trans-granicznego
oddziaływania na środowisko
Nie będzie występowało trans-graniczne oddziaływanie przedsięwzięcia na
środowisko.
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16.04. 2004 r.
O ochronie przyrody obszarów znajdujących się w zasięgu znaczącego
oddziaływania przedsięwzięcia
W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary
podlegające ochronie, na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać.
Nie znajdują się w strefie oddziaływania obiekty o wysokich walorach
krajobrazowych lub widokowych, a także o znaczeniu historycznym podlegające
ochronie.
Opracował:
ZAWAR T O Ś Ć
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II.
O PRAC OWAN IA
CZĘŚĆ OPISOWA i UZGODNIENIA
Strona tytułowa
Zawartość opracowania
Oświadczenie projektanta
Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
Potwierdzenie przynależności do MOIIB w Warszawie
Opis techniczny
Uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowych w Ostrołęce
ZAŁĄCZNIKI
1. Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego - załącznik nr 1
2. Przedmiar robót do wykonania – załącznik nr 2
III.
CZĘŚĆ RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny lokalizacji drogi
2. Plan sytuacyjny przebiegu drogi
3.Projektowane oznakowanie pionowe
4. Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni
5. Profil podłużny drogi
– rysunek nr 1
- rysunek nr 2
– rysunek nr 2a
– rysunek nr 3
- rysunek nr 4

Podobne dokumenty