Instrukcja obsługi do dozownika mydła ze stali nierdzewnej

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi do dozownika mydła ze stali nierdzewnej
DOZOWNIK MYDŁA
DÁVKOVAČ
MÝDLA
Model Nr: HAP-2163
CZ
PL
Model No.: HAP-2163
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ
Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w
pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego posługiwania się produktem. Instrukcję należy
Vážený
zákazníku,aby
děkujeme
důvěru, kterou
jste nám projevil
nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokozachować,
móc z Vám
niej za
skorzystać
w dowolnym
momencie.
jen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.
Ważne
Důležité
Przygotowanie produktu do pierwszego użycia
1. Włóż
baterie
dozownika
Příprava
výrobku
prodo
první
použití a zbiornik napełnij mydłem lub żelem (zwróć uwagę na oznaczenia MIN i MAX).
Załącz dozownik.
1) Do2.dávkovače
vložte baterie a do nádržky nalijte mýdlo nebo gel (sledujte označení MIN
Wsuń dłoń pod kranik i odczekaj, aż usłyszysz, że pompka się wyłączyła.
a3.
MAX).
Powtórz
ten krok 3 – 8 razy, do momentu, w którym z dozownika zacznie wydobywać się mydło.
2) Dávkovač
zapněte.
3) Ruku
dejte informacje:
pod trysku a nechte ji tam, dokud neuslyšíte, že se čerpadlo dávkovače vypnulo.
Ważne
Tento
krok opakujte
3-8x, dokud výrobek
nezačne dávkovat
mýdlo.w pomieszczeniach. Wysoka temperatura może mieć
Dozownik
jest przeznaczony
do użytkowania
wyłącznie
Poznámka:
niekorzystny wpływ na jego funkcjonowanie. Dozownik może być napełniany mydłem w płynie lub żelem do mycia
Dávkovač
vyroben
pouze pro
použití.
Eextrémně
vysoké
teploty
mohou
ovlivnit
jeho funkčnost.
ciała.jeDo
napełniania
nievnitřní
można
używać
mydła w
piance,
mydła
w stanie
stałym,
balsamów do ciała lub kremów, które
zawierają
ziarenka.
Możetekutých
dojść domýdel
uszkodzenia
pompki. Tego typu uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
Dávkovač
je vyroben
pro použití
na ruce a gelů
na mytí.
Pěnová mýdla, tuhá mýdla, tělová mléka nebo krémy,
Ostrzeżenia
kteréDozownik
obsahují zrnka
nesmí používat.
Může dojít
k poškození
jestse
odporny
na działanie
wilgoci,
ale nie wolno zanurzać go w wodzie, ponieważ mogłoby to doprowadzić
do jego
uszkodzenia.
Nie wolno
dozownika pod bieżącą wodą, aby uniknąć
čerpadla.
Na toto
poškození nelze
uplatnitmyć
záruku.
korozji, która może być wynikiem wniknięcia wody do wnętrza urządzenia. Dozownik
można wycierać wilgotną szmatką.
Varování
Dozownik należy stawiać/zawieszać prosto w pozycji pionowej. Nie wolno
Dávkovač je vlhkotěsný, ale neponořujte jej do vody, vyhnete se tak jeho nepodczas napełniania pojemnika mieszać mydła z wodą, aby uniknąć
funkčnosti. Nikdy dávkovač nemyjte, voda by se mohla dostat dovnitř a vnitřní
problemów
podczas
automatycznego
dozowania
mydła.
Dozownik
elektrické
součástky
by mohly
zoxidovat. Dávkovač
otřete vlhkým
hadrem.
nie nadaje
się do wykorzystania
w celachPřikomercyjnych.
Dávkovač
vždy umisťujte/věšte
rovně a vertikálně.
normálním automatickém
Jeżelinemíchejte
dozownikmýdlo
nie będzie
używany
przez
należy
poróżnić
dávkování
s vodou.
Dávkovač
není dłuższy
určen prookres,
komerční
účely.
go z mydła,
aby nie
doszło
zapchania
kranika.
Nepoužíváte-li
dávkovač
delší
dobu,do
odstraňte
z nějsię
mýdlo,
mohla by se ucpat
tryska..
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Do zasilania
urządzenia należy używać wyłącznie baterii alkalicznych
Bezpečnostní
opatření
odpowiedniej
i typu.požadované
Nie wolno velikosti
mieszaćaze
sobą
baterii
Používejte
pouze novéwielkości
alkalické baterie
typu.
Nemíchejnowych
wyczerpanych
oraztypů.
baterii
różnych
przypadku,
te staré
a novéibaterie,
baterie jiných
Jsou-li
baterietypów.
vybité W
nebo
v případě,
gdy baterie
są wyczerpane
lub dozownik
že nebudete
dávkovač
delší dobu používat,
vyndejtenie
je. będzie używany przez
dłuższy okres, należy wyjąć baterie z urządzenia.
Všeobecný popis
Elementy składowe:
A. Kryt
a otvor
na naplnění
nádržky
A. nádržky
Pokrywa
zbiornika
i otwór
do napełniania.
B. Tryska
B. Kranik.
C. Ryska
pro naplnění:
MIN agraniczne
MAX
C. Linie
wskazujące
poziomy napełnienia: MIN i MAX.
D. Czujniksenzor
podczerwieni.
D. Infračervený
E. Okienko
kontrolne
na obrzeżu zbiornika.
E. Kontrolní
okénko
na nádržce
F. ON/OFF(wyłącz/załącz
+ sygnalizacja
F. ON/OFF
(Vypnout/zapnout/+ doba
dávkování) okresu dawkowania).
G. Komora
baterii.
G. Přihrádka
na baterie
H. Podstawa dozownika.
H. Spodní strana dávkovače
Wkładanie i wymiana baterii
Vložení
a výměna
baterií baterii upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
1. Przed
włożeniem
1. Před
vložením pokrywę
baterií se ujistěte,
dávkovač
je vypnutý.się od spodu
2. Zdejmij
komoryžebaterii
znajdującej
2. Odstraňte kryt přihrádky na baterie na spodní straně dávkovače.
dozownika.
3. Vložte 4x 1,5 AAA baterie, dbejte na správnou polaritu.
3. Włóż 4 szt. baterii 1,5 V typu AAA, zwróć uwagę na prawidłową
biegunowość.
Plnění nádržky
1. Vypínač
na spodnízbiornika
straně dávkovače přepněte do pozice OFF.
Napełnianie
2. Dejte
palec do wyłącznik
zářezu na nádržce
a víčkosię
tahem
nahoruurządzenia
otevřete.
1. Przełącz
znajdujący
od spodu
3. Nádržku naplňte k rysce MAX nebo pod ní a kryt nasaďte zpět na místo.
w pozycję OFF.
Nenaplňujte nádržku nad rysku MAX a ani nenechte hladinu mýdla klesnout
2. Umieść kciuk w rowku na wierzchu zbiornika i otwórz pokrywę
pod MIN.
pociągając ją w górę.
3. Napełnij zbiornik do poziomu oznaczonego MAX lub poniżej i załóż pokrywę z powrotem.
CZ -1-
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz
Nie wolno napełniać zbiornika powyżej poziomu oznaczonego MAX, ani nie pozwolić na to, żeby poziom mydła
zszedł poniżej wartości minimalnej MIN.
Sposób użycia
1. Ustawienia dotyczące dawkowania:
- można wybrać jeden s dwóch okresów dawkowania – dłuższy / krótszy,
- przygotowanie produktu do pierwszego użycia: Włóż baterie do dozownika a zbiornik napełnij mydłem lub żelem
(zwróć uwagę na oznaczenia MIN i MAX).
Załącz dozownik. Wsuń dłoń pod kranik i odczekaj, aż usłyszysz, że pompka się wyłączyła. Powtórz ten krok 3 – 8 razy,
do momentu, w którym z dozownika zacznie wydobywać się mydło.
Wskazówka:
Czynności te należy także wykonać w przypadku, gdy dozownik nie był używany przez dłuższy okres.
2. Działanie automatycznego dawkowania:
- wsuń dłoń pod kranik, czujnik podczerwieni wykryje ją i dozownik automatycznie poda dawkę mydła,
- zapali się lampka LED wewnątrz zbiornika,
- pod kranik należy wsunąć cała dłoń, a nie tylko palce,
- ilość podawanego mydła może być różna,
- mydła o większej gęstości są podawane w mniejszych dawkach, natomiast dawki mydeł o mniejszej gęstości są
większe.
3. Wyłączanie urządzenia
- wyłącznik należy przełączyć w pozycję OFF.
Rozwiązywanie problemów
1. Jeżeli dozownik w trakcie pracy podaje mydło zbyt wolno, należy sprawdzić, czy kranik nie jest zapchany. Jeżeli
kranik jest zapchany, należy przeczyścić go wilgotną szmatką.
2. Jeżeli dozownik podaje za małe dawki mydła, należy wykonać następujące czynności: Upewnij się, czy baterie nie są
wyczerpane. Jeżeli tak, wymień je. Mydło może być za gęste. Jeżeli tak, należy je rozrzedzić.
3. Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy okres, wsuń dłoń pod kranik i odczekaj, aż usłyszysz, że pompka
się wyłączyła.
Powtórz ten krok 3 – 8 razy, do momentu, w którym z dozownika zacznie wydobywać się mydło.
Parametry techniczne
Zasilanie – 4 x 1,5V AAA
Sterowanie dawkowaniem – czujnik podczerwieni
Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać
produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego
miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw
potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ
nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu
zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie
z przepisami krajowymi.
Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni
ich recykling.
Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie
uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów
zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie,
nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich
akcesoriów bądź narzędzi itp.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia
transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za
błędy powstałe w druku.
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

Podobne dokumenty