Akademia Gitary_Kurs_regulamin

Komentarze

Transkrypt

Akademia Gitary_Kurs_regulamin
Regulamin Kursu Mistrzowskiego Gitary Klasycznej, z dnia 15.02.2016 r.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o Organizatorach, należy przez to rozumieć: Towarzystwo
Muzyczne im. Alfonsa Kowalskiego w
w Jarocinie (organizator) oraz Good Taste Production i
BonaFide Stowarzyszenie Wielkopolan (partnerzy).
Cz. 1. Cel i struktura Kursu
1.
Kurs Mistrzowski Gitary Klasycznej zwany w skrócie Kursem, jest przedsięwzięciem
edukacyjnym i artystycznym, skierowanym do młodzieży uczącej się gry na gitarze klasycznej.
Projekt ma na celu konsolidację i wzmocnienie polskiej szkoły gitary klasycznej w oparciu o międzynarodową współpracę kulturalną i akademicką. W ramach działań Kursu
organizowane są lekcje mistrzowskie, warsztaty i koncerty z udziałem wirtuozów tego
instrumentu.
2.
Podczas trwania Kursu osobami dopuszczonymi do przebywania na jego terenie i w ramach
zajęć są Uczestnicy, Obserwatorzy, Wykładowcy i przedstawiciele Organizatorów. Wszelka
obecność osób trzecich możliwa jest wyłącznie za zgodą Organizatorów Kursu.
3.
Przedstawicielami Organizatorów, pełniącymi rolę opiekunów Uczestników, podczas trwania
Kursu, będą doświadczeni nauczyciele z uprawnieniami opiekunów i kierowników wycieczek i wypoczynku.
4.
Organizatorzy przewidują dwa rodzaje uczestnictwa w Kursie: a) na zasadach Uczestnika, b) na zasadach Obserwatora, w okresie jego trwania, tj. 21.08.2016 do 28.08.2016.
5.
O rejestracji oraz sposobie i przydziale Uczestników do zajęć indywidualnych i warsztatów grupowych Kursu, a także udziale w „Koncercie Uczestników Kuru” decydują
Organizatorzy przy ścisłej współpracy z Wykładowcami Kursu.
Cz. 2. Uczestnicy Kursu
1.
Uczestnikiem Kursu może zostać osoba w wieku od 10 lat do ukończenia 28 roku życia,
posiadająca doświadczenie edukacyjne w dziedzinie gitary klasycznej, w szczególności,
uczniowie i absolwenci polskich szkół muzycznych I i II stopnia w zakresie gitary klasycznej
oraz studenci i absolwenci uczelni wyższych.
2.
W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość przyjęcia do grona
Uczestników osób nie spełniających powyższego warunku (cz.2, pkt 1), a posiadających
umiejętności gry na gitarze klasycznej. Decyzję taką podjąć mogą wyłącznie Organizatorzy.
3.
W Kursie mogą brać udział gitarzyści posiadający własną gitarę klasyczną i podstawowe
akcesoria gitarowe (np. podnóżek, podgitarnik) oraz pulpit do nut, który należy mieć ze sobą.
4.
Warunkiem uczestnictwa jest łącznie: dokonanie zgłoszenia, dokonanie wpłaty uczestnika,
zgodnie z zasadami podanym w niniejszym regulaminie w części 3. dotyczącej Rejestracji, a także przedłożenie oświadczenia opiekunów prawnych (dotyczy osób niepełnoletnich), oraz przestrzeganie niniejszego regulaminu.
5.
Organizatorzy mają prawo odmowy rejestracji Uczestnika. O ewentualnej odmowie
rejestracji Organizatorzy informują niedoszłego uczestnika drogą mailową w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia. W takim wypadku wszelkie
ewentualne zaliczki wpłacone przez osobę nie zaakceptowaną przez Organizatorów zostają
jej zwrócone w pełnej kwocie.
Cz. 3. Rejestracja Uczestników oraz Odpłatność
1.
Warunkiem Uczestnictwa jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:
a.
dokonanie zgłoszenia, za pośrednictwem formularza rejestracji, zamieszczonego na stornie internetowej www.akademiagitary.pl), zgłoszenia będą przyjmowanie do wyczerpania limitu miejsc. Po dokonaniu rejestracji uczestnik otrzymuje
potwierdzenie nadesłania zgłoszenia, drogą mailową wraz z pozostałymi wskazówkami;
b.
dokonanie wpłaty w wysokości zgodnej z danym statusem uczestnika Kursu:
-
UPL – uczestnicy czynni - obywatele polscy1 1200 PLN w dwóch ratach: wpisowe - 300
PLN w ciągu 3 dni od daty zarejestrowania, ale nie później niż 30.06.2016 i 900 PLN
Koszt udziału w Kursie jest umniejszony ze względu na dofinansowanie uczestnictwa obywateli polskich przez Centrum
1
Edukacji Artystycznej, jednostkę budżetową podległą polskiemu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
pozostałej kwoty do dnia 15.07.2016. W przypadku rejestracji po dniu 15.07.2016
konieczna jest wpłata całości kwoty w ciągu 3 dni od rejestracji.
-
UZ – uczestnicy czynni – obywatele innych krajów 290€ w dwóch ratach: wpisowe 50€
w ciągu 3 dni od daty zarejestrowania, ale nie później niż 30.06.2016 i 240€
pozostałej kwoty do dnia 15.07.2016. W przypadku rejestracji po dniu 30.06.2016,
uczestników czynnych (UZ) obowiązują takie same zasady jak uczestników czynnych
(UPL).
c.
Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza wyboru nauczycieli, który otrzyma
po dokonaniu rejestracji. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie ustalony
indywidualny plan lekcji uczestnika.
d.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są ponadto do dostarczenia pocztą, na podany na stronie internetowej adres do korespondencji, do dnia 15.07.2016, oświadczenia ich rodziców lub opiekunów prawnych, o następującej treści:
e.
Wyrażam zgodę na uczestnictwo syna/córki (podopiecznego/podopiecznej) ………… (imię i nazwisko uczestnika) w Kursie Mistrzowskim Gitary Klasycznej w roku 2016 oraz
ponoszę odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez niego/nią w trakcie
trwania Akademii.
2.
Rejestracji uczestników dokonuje się według kolejności zgłoszeń.
3.
Zarejestrowany Uczestnik otrzymuje od Organizatora potwierdzenie rejestracji mailem na adres wskazany w formularzu, w ciągu 3 dni od momentu rejestracji.
4.
Wpłata Uczestnika obejmuje koszty pobytu wyłącznie dla jednej osoby. Uczestnik otrzymuje
imienny identyfikator, niezbędny do korzystania z oferty Kursu.
5.
Wpłat należy dokonywać na konto bankowe, którego dane zostaną przesłane wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
6.
Wpisowe, tj. 300 PLN / 50€, nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w
Kursie.
Cz. 4. Zobowiązania Organizatora
1.
W ramach wpłaty Uczestnika Organizator zapewnia przez cały okres trwania Kursu:
a.
noclegi dla jednej osoby w Jarocinie (7 noclegów w okresie od 21.08.2016 do rana
28.08.2016) w pokojach 3- lub 4- osobowych);
b.
pełne wyżywienie dla jednej osoby – 3 posiłki (od obiadu 21.08.2015 do śniadania
28.08.2015);
c.
transport wewnętrzny, w ramach zajęć przewidzianych w programie Kursu;
d.
pełen zakres zajęć ujętych w programie Kursu, w tym: lekcje, wykłady, zajęcia zespołowe,
udział w próbach i koncertach;
e.
2.
dyplom uczestnictwa.
Organizator zobowiązany jest do przekazania Uczestnikom i Wykładowcom Kursu pełnego
planu zajęć oraz informowania na bieżąco o jego aktualizacjach i zmianach.
3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za instrumenty, sprzęt elektroniczny, rzeczy
wartościowe oraz rzeczy pozostawione bez nadzoru podczas pobytu w ramach Kursu oraz w środkach transportu.
4.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z winy
Uczestnika.
Cz. 5. Zobowiązania Uczestnika
1.
Uczestnik Kursu zobowiązany jest stosować się podczas trwania Kursu do poleceń
prowadzących zajęcia, przedstawicieli Organizatorów odpowiedzialnych za opiekę nad uczestnikami oraz Organizatorów Kursu. Uczestnik zobowiązany jest również do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminów miejsc, w których realizowane są działania Kursu w trakcie przebywania na ich terenie.
2.
Uczestnik Kursu zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną lub
studencką.
3.
Uczestnik zobowiązany jest do noszenia imiennego identyfikatora, który otrzymuje po pełnej
rejestracji w miejscu realizacji Kursu i który uprawnia go do uczestnictwa w Kursie,
korzystania z posiłków, noclegów, koncertów i innych udogodnień. Brak identyfikatora
uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach Kursu.
4.
Uczestników niepełnoletnich obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu.
Uczestników dorosłych obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu w trakcie trwania
zajęć Kursu i zakaz nadużywania alkoholu poza zajęciami. W pokojach i zamkniętych
pomieszczeniach na terenie miejsc, w których realizowana jest Kursu obowiązuje całkowity
zakaz palenia tytoniu. Wszystkich uczestników obowiązuje zakaz używania narkotyków i środków odurzających. Zabronione jest również stosowanie przemocy fizycznej i słownej.
Obowiązuje zasada wzajemnego szacunku. Organizatorzy nie będą również tolerowali
ekscesów na tle obyczajowym, kradzieży, wandalizmu. Nieprzestrzeganie w/w zasad
spowoduje wydalenie uczestnika z Kursu bez zwrotu opłaty za uczestnictwo i odesłanie go do domu na koszt uczestnika lub rodziców (opiekunów) oraz wykluczenie z grona osób
zapraszanych do uczestnictwa w Kursie w przyszłości, powiadomienie szkoły uczestnika
niepełnoletniego, a w uzasadnionych przypadkach powiadomienie Policji.
5.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania porządku i zasad wyznaczonych przez
Wykładowcę w trakcie trwania zajęć dydaktycznych.
6.
Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego zgłaszania się w miejscu wyznaczonym przez
Organizatorów i przestrzegania planu zajęć w ramach Kursu.
7.
Uczestnik zobowiązuje się do szanowania własnych i cudzych instrumentów, nut, materiałów i akcesoriów gitarowych. Znalezione przedmioty należy przekazywać do przedstawicieli
Organizatorów.
8.
Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych zasady dobrego współżycia
społecznego a szczególnie szacunku dla osób starszych jak i rówieśników. Uczestnik
zobowiązuje się również do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas przemieszczania się środkami transportu w ramach zajęć Kursu.
9.
Uczestników obowiązuje cisza nocna od godz. 23.00 do godz. 7.00. W tym czasie ośrodek
mogą opuścić wyłącznie osoby pełnoletnie, które przy wyjściu są zobowiązane okazać swój
dowód osobisty.
10. Uczestnikom nie wolno wprowadzać na teren Kursu zwierząt, nie wolno również wnosić
narkotyków, środków odurzających, oraz wszelkich przedmiotów, substancji i materiałów
zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia.
11. Uczestnik zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich istotnych problemów, pytań
bezpośrednio do Organizatorów lub osób oficjalnie wyznaczonych do komunikacji z Uczestnikami Kursu.
12. Uczestnik zobowiązany jest do utrzymania porządku w pokojach i dbania o pokój, w którym
mieszka i za który odpowiada.
13. Uczestnik, względnie rodzice (opiekunowie) uczestnika ponoszą odpowiedzialność za szkody
wyrządzone przez Uczestnika podczas podróży lub pobytu na Kursie.
14. Odwiedziny niepełnoletnich Uczestników przez rodziców, opiekunów, członków rodziny w trakcie trwania Kursu należy uprzednio uzgodnić z Organizatorem drogą mailową lub telefoniczną.
15. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, gdy Uczestnik jest osobą niepełnosprawną lub przewlekle chorą i wymaga stałej opieki dorosłego opiekuna Organizator może wyrazić
zgodę na stałą obecność Rodzica lub Opiekuna podczas trwania Kursu. Osoba ta pokrywa
jednak koszt swojego pobytu po uprzednim zgłoszeniu Organizatorom szczególnej formy
uczestnictwa w Kursie.
16. Uczestnik zobowiązuję się informować Organizatorów o swoim ewentualnym wcześniejszym
wyjeździe, czy opuszczeniu zajęć Kursu, a także zgłaszać się natychmiast po przyjeździe na miejsce organizacji Kursu. Osoby niepełnoletnie mogą opuścić teren Kursu wyłącznie pod warunkiem posiadania właściwej opieki osoby dorosłej i po otrzymaniu zgody
Organizatorów; albo – jeśli niepełnoletni uczestnik jest osobiście odbierany przez rodziców
lub opiekunów prawnych – po uprzednim poinformowaniu Organizatorów o wyjeździe.
Cz. 6. Dobra osobiste Uczestnika
1.
Uczestnictwo w Kursie równoznacznej jest z wyrażeniem zgody na wykonywanie przez
Organizatorów fotografii w czasie Kursu (w tym zawierających wizerunek Uczestnika) i wykorzystywania ich w celach promocyjnych i informacyjnych Festiwalu Akademia Gitary
oraz Kursu.
Cz. 7. Postanowienia końcowe
1.
Niniejsze warunki stanowią część integralną umowy zgłoszenia Uczestnika na Kurs.
2.
W wypadku wystąpienia zdarzeń lub okoliczności nieregulowanych niniejszym dokumentem,
o sposobie postępowania decydują Organizatorzy Kursu.
Niniejszy regulamin ustanowiono dla sprawnego, bezpiecznego i owocnego przebiegu
Kursu Mistrzowskiego Gitary Klasycznej.

Podobne dokumenty