pobierz plik: zmiana siwz 27.10.09

Komentarze

Transkrypt

pobierz plik: zmiana siwz 27.10.09
Katowice, 27 października 2009 r.
BI I 323/40/09
WYKONAWCY
WSZYSCY
Dot. : zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym
na zakup urządzeń dostępowych i łącz internetowych pomiędzy Śląskim Urzędem
Wojewódzkim w Katowicach a jednostkami podległymi Wojewodzie
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający dokonuje zmiany przedmiotowej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmiana następuje w zakresie informacji zawartych w załączniku nr 3a do SIWZ
„Formularz oferty”. Poprawiony załącznik przesyłam w załączeniu. Jest on również dostępny na
stronie internetowej Zamawiającego w zakładce dot. przedmiotowego przetargu.
(Katarzyna Wiencek
wz. Dyrektora Biura Inwestycji,
Zamówień Publicznych i Logistyki)
Załącznik nr 3 a do SIWZ
BI I 323/40/09
…………………………………
/pieczęć firmowa wykonawcy/
FORMULARZ OFERTY
Do:
Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zakup urządzeń dostępowych i łącz
symetrycznych typu punkt-punkt do transmisji danych pomiędzy Śląskim
Urzędem Wojewódzkim w Katowicach a jednostkami podległymi Wojewodzie.
DLA ZADANIA CZĘŚCIOWEGO NR 1 – usługa zestawienia i utrzymania przez okres 24 miesięcy
od daty dokonania ostatecznego odbioru zamówienia łącz symetrycznych typu punkt-punkt
o przepustowości 30Mbps w każdym kierunku
ja (my) niżej podpisany(i):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców); w przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów
składających wspólna ofertę)
1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
.............................................................................................................................................
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)
2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia.
3. OFERUJEMY dostawę następujących urządzeń oraz wykonanie następujących usług za ceny
wskazane w poniższym zestawieniu.
Usługa zestawienia i utrzymania przez okres 24 miesięcy od daty dokonania ostatecznego odbioru
zamówienia łącz symetrycznych typu punkt-punkt o przepustowości 30Mbps w każdym kierunku.
Łącza muszą być zestawione pomiędzy serwerownią w siedzibie Zamawiającego, tj. ul.
Jagiellońska 25 w Katowicach, pokój 33, a następującymi lokalizacjami:
1. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej (ul.Brata Alberta 4)
Przedmiot zamówienia /
parametry
LP
1
Łącze do transmisji danych sztuk 1
Lokalizacja
Wydajność gwarantowana
Przepustowość
Prędkość przesyłania danych do
klienta
Prędkość przesyłania danych od
klienta
Medium transmisyjne
Rodzaj złącza po stronie
zleceniodawcy
Wartość wymagana
Wartość proponowana
przez dostawcę
(należy wypełnić wszystkie pola
Symetryczne, gwarantowane
Katowice, ul.Brata Alberta 4
100% w obydwu kierunkach
Min. 30 Mbps
Min 30 Mbps
Min 30 Mbps
Kabel miedziany, światłowód
Ethernet RJ45
Sumaryczny koszt uruchomienia
(wraz z niezbędnymi
urządzeniami, np. Modem DSL)
xxxxxxxx
Abonament miesięczny za 1 łącze
brutto
xxxxxxxxx
2. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
(ul. Sobieskiego 10)
Przedmiot zamówienia /
parametry
LP
1
Łącze do transmisji danych sztuk 1
Lokalizacja
Wydajność gwarantowana
Przepustowość
Prędkość przesyłania danych do
klienta
Wartość wymagana
Symetryczne, gwarantowane
Katowice, ul. Sobieskiego 10
100% w obydwu kierunkach
Min. 30 Mbps
Min 30 Mbps
Wartość proponowana
przez dostawcę
(należy wypełnić wszystkie pola
Prędkość przesyłania danych od
klienta
Medium transmisyjne
Rodzaj złącza po stronie
zleceniodawcy
Min 30 Mbps
Kabel miedziany, światłowód
Ethernet RJ45
Sumaryczny koszt uruchomienia
(wraz z niezbędnymi
urządzeniami, np. Modem DSL)
xxxxxxxx
Abonament miesięczny za 1 łącze
brutto
xxxxxxxxx
3. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny (ul. Raciborska 15)
Przedmiot zamówienia /
parametry
LP
1
Łącze do transmisji danych sztuk 1
Lokalizacja
Wydajność gwarantowana
Przepustowość
Prędkość przesyłania danych do
klienta
Prędkość przesyłania danych od
klienta
Medium transmisyjne
Rodzaj złącza po stronie
zleceniodawcy
Wartość wymagana
Wartość proponowana
przez dostawcę
(należy wypełnić wszystkie pola
Symetryczne, gwarantowane
Katowice, ul. Raciborska 15
100% w obydwu kierunkach
Min. 30 Mbps
Min 30 Mbps
Min 30 Mbps
Kabel miedziany, światłowód
Ethernet RJ45
Sumaryczny koszt uruchomienia
(wraz z niezbędnymi
urządzeniami, np. Modem DSL)
xxxxxxxx
Abonament miesięczny za 1 łącze
brutto
xxxxxxxxx
4. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii (ul. Brynowska 25)
Przedmiot zamówienia /
parametry
LP
1
Łącze do transmisji danych sztuk 1
Lokalizacja
Wydajność gwarantowana
Przepustowość
Wartość wymagana
Symetryczne, gwarantowane
Katowice, ul. Brynowska 25
100% w obydwu kierunkach
Min. 30 Mbps
Wartość proponowana
przez dostawcę
(należy wypełnić wszystkie pola
Prędkość przesyłania danych do
klienta
Prędkość przesyłania danych od
klienta
Medium transmisyjne
Rodzaj złącza po stronie
zleceniodawcy
Min 30 Mbps
Min 30 Mbps
Kabel miedziany, światłowód
Ethernet RJ45
Sumaryczny koszt uruchomienia
(wraz z niezbędnymi
urządzeniami, np. Modem DSL)
xxxxxxxx
Abonament miesięczny za 1 łącze
brutto
xxxxxxxxx
5. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (ul. Grabowa 1a)
Przedmiot zamówienia /
parametry
LP
1
Łącze do transmisji danych sztuk 1
Lokalizacja
Wydajność gwarantowana
Przepustowość
Prędkość przesyłania danych do
klienta
Prędkość przesyłania danych od
klienta
Medium transmisyjne
Rodzaj złącza po stronie
zleceniodawcy
Wartość wymagana
Wartość proponowana
przez dostawcę
(należy wypełnić wszystkie pola
Symetryczne, gwarantowane
Katowice, ul. Grabowa 1a
100% w obydwu kierunkach
Min. 30 Mbps
Min 30 Mbps
Min 30 Mbps
Kabel miedziany, światłowód
Ethernet RJ45
Sumaryczny koszt uruchomienia
(wraz z niezbędnymi
urządzeniami, np. Modem DSL)
xxxxxxxx
Abonament miesięczny za 1 łącze
brutto
xxxxxxxxx
6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Zabytków (ul. Francuska 12)
Przedmiot zamówienia /
parametry
LP
1
Łącze do transmisji danych sztuk 1
Lokalizacja
Wydajność gwarantowana
Wartość wymagana
Symetryczne, gwarantowane
Katowice, ul. Francuska 12
100% w obydwu kierunkach
Wartość proponowana
przez dostawcę
(należy wypełnić wszystkie pola
Przepustowość
Prędkość przesyłania danych do
klienta
Prędkość przesyłania danych od
klienta
Medium transmisyjne
Rodzaj złącza po stronie
zleceniodawcy
Min. 30 Mbps
Min 30 Mbps
Min 30 Mbps
Kabel miedziany, światłowód
Ethernet RJ45
Sumaryczny koszt uruchomienia
(wraz z niezbędnymi
urządzeniami, np. Modem DSL)
xxxxxxxx
Abonament miesięczny za 1 łącze
brutto
xxxxxxxxx
Zamawiający dopuszcza grupowanie łącz ze sobą w poszczególnych lokalizacjach z zastrzeżeniem,
aby przepustowość między każdą z lokalizacji a siedzibą Zamawiającego była nie mniejsza niż
30Mbps.
Dostawca dostarczy wszelkie niezbędne urządzenia sieciowe typu media-converter'y, switch'e
wymagane do zestawienia i poprawnego działania w/w połączeń.
Łącza w punktach krańcowych powinny być zakończone złączami typu Ethernet RJ-45
UWAGA!
Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zastosowania stawki podatku VAT innej
niż stawka podstawowa lub zwolnienia z ww. podatku.
4. OFERUJEMY wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę netto:
....................................................................................................................................................zł
(słownie złotych ………………………………………………………………........................),
powiększoną o ... % podatek VAT w wysokości ………………. ,
co w wyniku daje cenę brutto …….............................................................………………. zł.
(słownie złotych ……………………………………………………......................................).
5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie: ...................................................
6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji jakości na okresy wskazane w załączniku nr
1.
8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
9. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/przy udziale podwykonawców*. Podwykonawcom
zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
a)....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)
b) ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)
11. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za
wyjątkiem informacji zawartych na stronach ….. .
12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko ……………………………….
Adres: ………………………………………….
Telefon: ………………………………………..
Fax: …………………………………………….
Adres e-mail: …………………………………..
14. OFERTĘ niniejszą składamy na …………………kolejno ponumerowanych stronach, zgodnie
z następującym spisem treści:
1) ...........................................
2) ..........................................
…………………………, dnia .....................
............................................................
(pieczęć i podpis wykonawcy)

Podobne dokumenty