Regulamin Konkursu Regulamin Konkursu „Wygraj samochód

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Konkursu Regulamin Konkursu „Wygraj samochód
Regulamin Konkursu
Regulamin Konkursu „Wygraj samochód - Opel Corsa na 2 tygodnie!”
I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs "Wygraj samochód - Opel Corsa na 2 tygodnie!” zwany dalej "Konkursem",
organizowany jest przez firmę Akuna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. 11
Listopada 11, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczo-Rejestrowy pod numerem KRS 0000075235, z kapitałem zakładowym w
wysokości 50 000,00 zł, wpłaconym w całości, NIP 954-23-03-351, zwaną dalej
„Organizatorem”.
2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia
2013 roku.
3. Konkurs trwa od 12 kwietnia 2013 roku do 17 kwietnia 2013 roku.
4. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dystrybutorów Akuna Polska Sp. z o.o.,
posiadających ważne prawo jazdy kat. B.
5. Końcowe wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 06 maja 2013 roku na stronie
www.akuna.net.
II. Szczegółowe zasady konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie w terminie od 12 kwietnia do 17
kwietnia 2013 do godziny 23:59:59 (decyduje data przyjęcia wiadomości przez serwer
pocztowy Akuna Polska Sp. z o.o.) pod adres: [email protected], 5 korzyści wynikających
z udziału w programie AUTOMOTYWACJA wraz z danymi tj. imię, nazwisko, nr telefonu
kontaktowego, adres do korespondencji oraz w treści wiadomości zamieścić oświadczenie:
"Ja niżej podpisany, poprzez fakt wysłania niniejszej wiadomości, oświadczam, że
zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję go do stosowania."
2. Informacje na temat programu AUTOMOTYWACJA można uzyskać na stronach:
www.automotywacja.net oraz www.akuna.net.
3. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
4. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, oraz wyłonienia Zwycięzcy
Organizator powołał komisję konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą 3 osoby
wskazane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.
5. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego odpowiedź na pytanie konkursowe
została uznana za najciekawszą przez Komisję Konkursową.
III. Nagroda
1. Nagrodą w Konkursie za zajęcie pierwszego miejsca jest użyczenie ubezpieczonego
samochodu osobowego marki Opel Corsa na 2 tygodnie (14 dni).
2. Ustala się limit kilometrów w wysokości 1 200 km na 2 tygodnie w trakcie używania
użyczonego samochodu. W przypadku przekroczenia limitu, nagrodzony będzie zobowiązany
do dokonania dodatkowej opłaty, która zostanie doprecyzowana w stosownej umowie
pomiędzy Zwycięzcą, a Organizatorem Konkursu dotyczącej przekazania samochodu w
użytkowanie.
3. Ustala się zakaz wyjeżdżania użyczonym samochodem poza granice RP.
4. Jeżeli Zwycięzca Konkursu, któremu zostanie użyczony samochód jako Nagroda w
Konkursie, w trakcie korzystania z użyczonego samochodu utraci prawo jazdy, będzie
zobowiązany do zwrotu użyczonego samochodu w terminie 2 dni od wezwania go do zwrotu.
5. Samochód użyczony jako nagroda w niniejszym Konkursie może być kierowany jedynie
przez Zwycięzcę Konkursu. Zabrania się pożyczania go komukolwiek z rodziny, czy
znajomych.
6. Odbiór Nagrody odbywa się osobiście w siedzibie Organizatora Konkursu w ciągu 30 dni
od daty wyłonienia Zwycięzcy Konkursu.
7. Warunkiem odbioru Nagrody jest posiadanie dokumentu tożsamości i ważnego prawo
jazdy kat, B, a także podpisanie stosownej umowy z Organizatorem Konkursu.
8. Zwycięzca podpisując umowę z Organizatorem Konkursu przyjmuje do wiadomości stan
techniczny samochodu i zobowiązuje się do zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym w
terminie wskazanym w umowie. Zobowiązuje się również do użytkowania samochodu
zgodnie z przepisami o Ruchu Drogowym oraz zasadami wskazanymi w umowie.
9. Wszelkie koszty powstałe w okresie użytkowania na pojeździe z winy Zwycięzcy obciążają
Zwycięzcę. Jednocześnie Zwycięzca upoważnia Organizatora Konkursu do udostępnienia
swoich danych osobowych wszystkim organom bezpieczeństwa, służbom porządkowym oraz
innym uprawnionym instytucjom na wypadek prowadzenia postępowań dotyczących okresu
użytkowania przez Zwycięzcę pojazdu.
10. Koszty eksploatacyjne w trakcie użytkowania samochodu ponosi Zwycięzca.
11. Zwycięzca jest zobowiązany jest do zastosowania się do informacji o trybie i terminie
odbioru Nagrody. W przypadku trzykrotnego niezastosowania się do postanowień niniejszego
paragrafu Zwycięzca traci prawo do Nagrody. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej
za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie.
12. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inne nagrody rzeczowe o
tej samej wartości. Nagroda nie przechodzi na osoby trzecie.
IV. Dane osobowe
1. Uczestnicy Konkursu, wyrażają zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie swoich danych (w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) przez Organizatora Konkursu, jako administratora danych
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, w celach związanych z
przeprowadzeniem Konkursu.
V. Reklamacje
1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z
Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia Zwycięzcy
Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest
zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji otrzymanej przez Organizatora po upływie
powyższego terminu.
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności,
skierowanej na adres Organizatora - Akuna Polska Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 11,. 40-387
Katowice za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony za potwierdzeniem odbioru) lub
poczty kurierskiej. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od
daty otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni
od daty rozpatrzenia reklamacji listu poleconego na adres podany przez Uczestnika
składającego reklamację.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
VI. Postanowienia końcowe
1. Udział w Konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne
z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w niniejszym
Regulaminie, o czym będzie informował Uczestników Konkursu na stronie internetowej
www.akuna.net lub drogą elektroniczną. Dalsze uczestnictwo w Konkursie po wprowadzeniu
zmian będzie oznaczało ich akceptację przez Uczestników Konkursu.
3. Postanowienia dotyczące Konkursu przedstawione przez Organizatora Konkursu
traktowane są jako ostateczne.
4. Ogłoszenie Regulaminu Konkursu odbędzie się na stronie internetowej www.akuna.net
oraz regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora
5. Opodatkowanie nagród jest zgodne z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych obowiązującymi w dniu przyznania nagrody. Zwycięzca konkursu zobowiązany
jest zapłacić podatek w wysokości 10% wartości wygranej nagrody tytułem podatku
dochodowego. Podatek od nagrody należy uiścić nie później niż w dniu jej odebrania.
6. W przypadku bezskuteczności lub nieważności jednego lub więcej postanowień niniejszego
Regulaminu, nie wpływa to na skuteczność lub ważność postanowień pozostałych.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu zastosowanie mają
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
8. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego lub związanego z niniejszym
Regulaminem, zostanie on przez strony rozstrzygnięty polubownie. W przeciwnym razie
właściwy będzie sąd zgodnie z właściwością ogólną.

Podobne dokumenty