Uchwała Nr 38/XLII/2014 z dnia 25 lipca 2014 r.

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr 38/XLII/2014 z dnia 25 lipca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 11 sierpnia 2014 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Poz. 2294
Data: 2014-08-11 13:51:19
UCHWAŁA NR 38/XLII/2014
RADY GMINY W MNIOWIE
z dnia 25 lipca 2014 r.
w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie
aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie
Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013r., poz. 217, z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2014r., poz. 24, 423 oraz 619) oraz art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594, z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2013r., poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379), Rada Gminy
w Mniowie uchwala co następuje:
§ 1. Określa się zasady zbycia, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów
trwałych przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Mniów.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Ośrodku – rozumie się przez to Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie,
2) Radzie Społecznej – rozumie się przez to Radę Społeczną Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie,
3) aktywach trwałych – rozumie się przez to aktywa trwałe w rozumieniu ustawy z dnia 20 września 1994 r.
o rachunkowości ( Dz. U. 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami),
4) Kierowniku Ośrodka – rozumie się przez to Kierownika Ośrodka Zdrowia w Mniowie,
5) Radzie Gminy– rozumie się przez to Radę Gminy w Mniowie,
6) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Mniów.
§ 3. Aktywa trwałe stanowiące:
1) nieruchomości, przekazane w bezpłatne użytkowanie na rzecz Ośrodka, mogą być przedmiotem oddania
w dzierżawę, najem lub użyczenie,
2) rzeczy ruchome mogą być przedmiotem zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie.
§ 4. Zbycie aktywów trwałych Ośrodka wymaga zgody Rady Gminy, po zasięgnięciu opinii Rady
Społecznej.
§ 5. Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych, wymaga zgody:
1) na czas nie dłuższy niż trzy lata – Wójta,
2) na czas powyżej trzech lat – Rady Gminy.
§ 6. 1. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie aktywów trwałych, winno być dokonane
w drodze przetargu.
2. Wójt może wyrazić zgodę na bezprzetargowe:
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–2–
Poz. 2294
1) zbycie przez Ośrodek ruchomych aktywów trwałych, o bieżącej wartości księgowej do 3.000 zł,
2) oddanie przez Ośrodek w dzierżawę, najem lub użytkowanie, ruchomych aktywów trwałych, o bieżącej
wartości księgowej nie przekraczającej 3.000 zł.
§ 7. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Ośrodka:
1) winno być dokonywane zgodnie z zasadami prawidłowej i efektywnej gospodarki,
2) nie może prowadzić do ograniczenia zakresu lub obniżenia jakości usług świadczonych przez Ośrodek.
§ 8. 1. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Ośrodka
nie może być dokonane na rzecz:
1) osób pozostających w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z Kierownikiem
Ośrodka,
2) osób świadczących pracę na rzecz Ośrodka, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia.
2. Kierownik w każdym przypadku dokonania czynności, o których mowa w ust. 1, składa pisemne
oświadczenia, że nie pozostaje z osobami, będącymi drugą stroną tych czynności, w żadnym ze stosunków,
o których mowa w ust. 1 pkt 1.
§ 9. 1. Kierownik Ośrodka zobowiązany jest do składania umotywowanego wniosku, o udzielenie zgody,
przez upoważniony organ, na dokonanie czynności prawnych, o których mowa w §3.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien zawierać:
1) dokładne określenie proponowanych do zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie
aktywów trwałych oraz uzasadnienie celowości działania,
2) wskazanie okresu, na jaki ma nastąpić oddanie aktywów trwałych w dzierżawę, najem, użytkowanie lub
użyczenie,
3) wskazanie wartości proponowanych do zbycia, oddania w dzierżawę, najem użytkowanie lub użyczenie
aktywów trwałych, a w przypadku nieruchomości dodatkowo wskazanie ich powierzchni,
4) proponowany tryb postępowania przy zbyciu, oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie
aktywów trwałych (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, postępowanie bezprzetargowe),
5) informację o braku ograniczenia dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych,
6) opinię Rady Społecznej w przypadku zbycia aktywów trwałych Ośrodka.
§ 10. Umowy najmu, dzierżawy, użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych, zawarte przed dniem
wejścia w życie niniejszej uchwały, zachowują ważność do czasu ich rozwiązania lub upływu terminu, na który
zostały zawarte.
§ 11. 1. Kierownik Ośrodka, do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, przekazuje Wójtowi
coroczną informację o zbyciu, oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, winna określać:
1) rodzaj i wartość zbytych, oddanych w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych,
a w przypadku nieruchomości także wskazanie jej powierzchni,
2) zastosowany tryb postępowania przy zbyciu, oddaniu w dzierżawę najem, użytkowanie lub użyczenie
aktywów trwałych.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniów oraz Kierownikowi Ośrodka Zdrowia
w Mniowie.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–3–
Poz. 2294
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy
Zdzisław Kos