Raport ewaluacji Technikum

Komentarze

Transkrypt

Raport ewaluacji Technikum
Nadzór pedagogiczny
System Ewaluacji Oświaty
RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ:
Efekty
Technikum
Poręba
Śląski Kurator Oświaty
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Przebieg ewaluacji:
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez
wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej
obszarów.
Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:
o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły
lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych
w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach
na różnego rodzaju testach, egzaminach),
o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach
i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie
funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych
efektów),
o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy
z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem
i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się),
o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania
decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).
Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań
zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego.
Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Raport z ewaluacji: Technikum
2 / 24
Opis metodologii:
Badanie zostało zrealizowane w dniach 07-03-2012 - 16-03-2012 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład
którego weszli Piotr Ziętara, Elżbieta Horbatowska.
W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w szkole
nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli organu prowadzącego.
Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe
(wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru
próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej.
Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą.
Kategoria badanych/źródła
danych
Dyrektor szkoły
Nauczyciele
Pracownicy
niepedagogiczni
Uczniowie
Metoda/technika
Sposób doboru próby
Indywidualny wywiad
pogłębiony
Ankieta elektroniczna (CAWI)
Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Szkoła, w której pracuję"
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
nd
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Moja szkoła"
Ankieta elektroniczna (CAWI)
"Mój dzień"
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
Rodzice
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
Ankieta audytoryjna (PAPI)
Partnerzy szkoły,
przedstawiciele organu
prowadzącego
Wywiad grupowy
zogniskowany (FGI)
Obserwacja zajęć
Obserwacja zajęć pozalekcyjnych
Obserwacja szkoły
Analiza danych zastanych
Raport z ewaluacji: Technikum
Wielkość próby/liczba
obserwowanych jednostek
nd
nd
Badanie na próbie pełnej
nd
30
Nauczyciele zróżnicowani pod
względem stażu, nauczanego
przedmiotu i pracy w
zespołach zadaniowych oraz
pedagog szkolny
Pracownicy inni niż
nauczyciele
Badanie na próbie pełnej
uczniów klas rok niższych od
najstarszych
Badanie na próbie pełnej
uczniów najstarszych klas
Przedstawiciele trzech
ostatnich roczników, dobrani
losowo oraz przedstawiciele
samorządu szkolnego
Przedstawiciele rady rodziców
i rad klasowych,
reprezentujący różne roczniki
oraz wszyscy chętni
Badanie na próbie pełnej
rodziców uczniów klas rok
niższych od najstarszych
Przedstawiciele organu
prowadzącego i instytucji
wskazanych przez dyrektora
jako partnerzy
27
Na zewnątrz, przed i po
lekcjach, podczas przerw,
podczas zajęć pozalekcyjnych
nd
5
45
45
15
12
92
19
4
3 / 24
Informacja o placówce
Nazwa placówki
Technikum
Patron
Mikołaj Kopernik
Typ placówki
Technikum
Miejscowość
Poręba
Ulica
Zakładowa
Numer
1
Kod pocztowy
42-480
Urząd pocztowy
Poręba
Telefon
0326771064
Fax
Www
zsporeba.zawiercie.powiat.pl
Regon
27212755700000
Publiczność
publiczna
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Charakter
brak specyfiki
Uczniowie, wychow., słuchacze
159
Oddziały
7
Nauczyciele pełnozatrudnieni
11
Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)
18
Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)
9
Średnia liczba uczących się w oddziale
22.71
Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela
14.45
Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
zawierciański
Gmina
Poręba
Typ gminy
gmina miejska
Liczba mieszkańców
Wysokość wydatków na oświatę
Stopa bezrobocia
Raport z ewaluacji: Technikum
4 / 24
Wprowadzenie: obraz placówki
"Dla historii i przyszłości miasta Poręby oczywistą i niezwykle istotną rolę spełniają
szkoły lokalne. Jedną z nich, jedyną szkołą średnią na tym terenie, jest Zespół Szkół
w Porębie. Absolwenci, uczniowie, nauczyciele współtworzyli historię Miasta, kształcąc
młodzież, dostarczając prężnie niegdyś funkcjonującym zakładom FUM Poręba znakomitych
fachowców oraz cały zastęp inteligencji - ludzi, którzy byli i są użyteczni, uczestnicząc
w rozwoju Miasta i całego Regionu".
(mgr E.Skulimowska, ze wstępu do monografii wydanej z okazji 50-lecia istnienia placówki)
Technikum im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół w Porębie kształci w zawodach: technik
teleinformatyk, technik informatyk, logistyk, technik elektryk, technik urządzeń energii odnawialnej. Szkoła powstała
po wojnie, w 1945 roku z inicjatywy dyrektora naczelnego inż. E. Misiurewicza, jako Fabryczna Szkoła Zawodowa
Zakładów Przemysłowych "Poręba". Początkowo zajęcia odbywały się w systemie kursowym. Za tradycyjny
początek organizowania szkolnictwa zawodowego w Porębie uważa się rok 1947, a więc moment uruchomienia
Szkoły Metalowej. Kształciła ona podstawową kadrę pracowniczą w zawodach; ślusarz, formierz, odlewnik, tokarz,
frezer, modelarz, na potrzeby Fabryki Urządzeń Mechanicznych "'Poręba", stwarzając tym samym możliwość
zdobycia średniego wykształcenia osobom pracującym. Wybór zawodów i specjalności odpowiadał
zapotrzebowaniu miejscowego zakładu pracy, który wówczas gwarantował zatrudnienie wszystkim absolwentom.
Dziś technikum kształci w zawodach, które nadal są wysoce zapotrzebowane i użyteczne na lokalnym rynku
pracy. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Zawierciański. Placówka ma wysokie osiągnięcia
w przygotowaniu do zawodu, do kontynuowania przez uczniów nauki na uczelni wyższej, w udziale w różnych
programach, w tym międzynarodowych i ogólnopolskich, w sporcie, gdzie młodzież także zdobywa wysokie
nagrody. Przykładem są indeksy uczelni wyższych uzyskiwane przez uczniów, zwolnienie z części teoretycznej
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz na czas nauki w danej uczelni stypendium rektora.
Szkoła szczyci się wysokimi wynikami związanymi ze zdawalnością uczniów w zakresie egzaminów
zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz poprzedzających je egzaminów maturalnych.
Analiza wyników EWD (edukacyjnej wartości dodanej) - wskaźnika ukazującego efektywność nauczania,
potwierdza, że placówka jest szkołą wspierającą młodzież. Dyrektor gimnazjum, podkreślił że uczniowie jego
szkoły świadomie wybierają pobliskie technikum, wiedząc, że tu znajdą wsparcie, zdobędą zawód oraz
przygotowanie do studiów. W wywiadzie zaznaczył: "Poprzez liczne rozmowy z uczniami, z absolwentami
gimnazjum, poprzez śledzenie ich losów, z rozmów, dowiadujemy się, o uczniowskich wyborach i kolejnych
sukcesach. Pozyskujemy informacje, że nasi absolwenci, którzy trafili do tej szkoły, a przychodzi tu obecnie około
80%, osiągają coraz wyższe wyniki, idą na studia, czy bez większego problemu zyskują zatrudnienie, ponieważ
dają się rozpoznać, jako młodzież dobrze przygotowana i prezentująca dobre postawy zawodowe".
Partnerzy szkoły podkreślili, że mocną stroną placówki jest kadra: dyrektor, pedagodzy. W wywiadzie
podkreślono: "Nauczyciele dostrzegają potencjał młodzieży, wspomagają ich w odnajdywaniu się w szkole,
w nowym otoczeniu, w nauce na kolejnym etapie, w zdobywaniu zawodu lub przygotowaniu do studiów".
Przedstawiciel organu prowadzącego zaznaczył, że wynik egzaminu zewnętrznego dla szkoły finalizuje się bardzo
pozytywnie, a nawet wyżej niż szkół kształcących w podobnych zawodach.
Absolwenci tej szkoły nie mają większych problemów w poruszaniu się na rynku pracy. W wywiadach
przeprowadzonych w toku prezentowanych badań, podkreślono, że nie ma tzw. absolwentów bezrobotnych. Jest to
kwestia nauczycieli - dobrych fachowców, znanych w środowisku, dyrektora, niegdyś nauczyciela - metodyka,
zabiegającego o poziom pracy technikum i uczniów, którzy świadomie wybierają tę szkołę, wiedząc, że tu znajdą
pomoc w dalszej edukacji, dobre przygotowanie do pracy, do studiów, wsparcie. W wywiadzie były dyrektor szkoły
i pracodawca zaznaczył: "Wszystko zależy od ucznia, nauczyciela, dyrektora, który umie odpowiednio uczniem
pokierować. Zawody w szkole są trafnie dobrane, jeżeli chodzi o rynek pracy, uczniowie są dobrze przygotowani
pod względem zawodowym oraz postaw zawodowych, zaangażowania, odpowiedzialności, są postrzegani jako
dobrzy, przyszli pracownicy". Technikum w Porębie osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa
i doskonali efekty swojej pracy. Placówka jest w Stowarzyszeniu Aktywnych Szkół Zawodowych.
Raport z ewaluacji: Technikum
5 / 24
Wyniki ewaluacji:
Obszar: Efekty
Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu
maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Komentarz:
W technikum różnymi metodami analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych. Proces dokonywania
analiz jakościowych oraz ilościowych danych z egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe oraz egzaminu maturalnego ma charakter rozwiązań systemowych. Wnioski wdrażane po
analizie wyników egzaminów zewnętrznych znacząco przekładają się na wzrost efektów kształcenia.
Wyniki egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły. Do badań tych wykorzystuje
się różnorodne metody analizy.
Badania jakościowe oraz ilościowe danych z ankiety skierowanej do nauczycieli oraz danych z wywiadu
z dyrektorem i nauczycielami pozwalają stwierdzić, że w szkole przeprowadzana jest analiza wyników
egzaminów zewnętrznych: maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dyrektor (ankieta
i wywiad) oraz nauczyciele w wywiadzie zaznaczyli, że w placówce, w procesie analizy, łączone są strategię badań
prowadzonych na poziomie wyników pojedynczych uczniów oraz na poziomie zespołów klasowych.
W opinii badanych, specyfika procesu polega na jego dwuetapowości. Jak wskazano w wywiadzie, pierwszym
poziomem badań jest analiza indywidualna nauczyciela prowadzona wobec uczniów, których nauczał. Uogólnienie
następuje w ramach zespołu przedmiotowego. W technikum proces ten prowadzony jest w dwóch różnych
zespołach: w zespole nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych.
Analiza wstępna, jak zaznaczyli nauczyciele, odbywa się w obrębie danego przedmiotu lub przedmiotu i klas,
jeżeli nauczyciel nauczał w klasach równoległych. Uogólnienie, prowadzone w zespołach, podejmowane jest
w październiku. Jak podkreślili nauczyciele w wywiadzie, w procesie analizy uwzględnia się wówczas pracę
nad tendencją rozwojową w przedziale czasowym, "uwzględniane są dane z przebiegu procesu nauczania
i wychowania prowadzonego wobec uczniów". Na wszystkich poziomach analizy formułowane są wnioski do pracy.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych podkreślili: "Analizujemy w egzaminie zawodowym osobno jego etap
teoretyczny i praktyczny, budujemy wnioski do dalszej, coraz efektywniejszej pracy".
Badania wykazały, że w placówce, do analizy wyników egzaminów zewnętrznych stosuje się metody
jakościowe oraz ilościowe. Dyrektor oraz nauczyciele pokreślili, że analiza ilościowa uwzględnia dane dotyczące
liczby uczniów kończących szkołę, liczby uczniów przystępujących do egzaminów, zdawalność młodzieży
w porównaniu ze zdawalnością w innych technikach w kraju, w województwie, powiatach ościennych i szkołach
w powiecie zawierciańskim oraz w powiatach o najniższym i najwyższym wskaźniku, ilość zdawanych
przedmiotów, średni wynik procentowy, wynik najwyższy i najniższy, dominantę, medianę, procentowe wyniki
z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym (w odniesieniu do wyników w kraju,
województwie i powiatach ościennych), przedziały staninowe, w których znaleźli się zdający (w porównaniu ze
wskaźnikami dla populacji zdających w województwie), porównanie wyników części ustnej i pisemnej. Dane
przedstawione są w postaci tabel oraz wykresów słupkowych.
Natomiast, jak wskazali badani, analiza jakościowa skupia się wokół zakresu tematycznego dotyczącego
wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie z każdego przedmiotu, oraz w zakresie umiejętności
i wiadomości zawodowych, w szczególności tych, które sprawiły uczniom trudność, zatem wokół obszarów
problemowych. Analizowane są wyniki pod względem umiejętności kluczowych i ponadprzedmiotowych, obszary,
które wypadły najlepiej i najsłabiej. Stopień trudności zadań, popełniane błędy. Ocenie podlegają współczynniki
łatwości poszczególnych zadań. Następuje porównanie wyników egzaminów próbnych do wyniku osiągniętego
na egzaminie zewnętrznym, z uwzględnieniem wiadomości i umiejętności badanych w odniesieniu do danego
standardu i zakresu.
Następuje także odniesienie do wyników i sposobu pracy na lekcji. W opinii nauczycieli: "Istotna jest analiza
nauczania poszczególnych nauczycieli w kontekście metod pracy z danym zespołem uczniów".
Raport z ewaluacji: Technikum
6 / 24
Przy analizie jakościowej, zdaniem dyrektora i pedagogów, uwzględnia się także wpływ uczestnictwa
w dodatkowych zajęciach proponowanych przez nauczycieli na osiągnięty wynik. Prowadzona jest analiza
z uwzględnieniem czynników kontekstowych, podejmowana w odniesieniu do każdego ucznia. Następuje
odniesienie do wiedzy uczniów "na wejściu", sprawdzanej poprzez testy kompetencyjne, wynik uzyskany
na egzaminie gimnazjalnym, uwzględnia się też sytuację rodzinną, przyczyny ewentualnej absencji.
Analiza dokumentacji szkolnej potwierdziła, że podczas badań stosowany jest opis analityczny, wzbogacany
wykresami i zestawieniami tabelarycznymi danych. Jak podkreślił dyrektor, wyniki analizy omawiane są na radzie
pedagogicznej oraz przedstawiane są rodzicom i uczniom w formie prezentacji. Jak podkreślili badani, ukazanie
wysokich wyników ucznia społeczności szkolnej, tworzy przykłady dobrej praktyki. W wywiadzie podkreślono:
"Nasza szkoła jest tzw. szkołą środowiskową, uczniowie znają się między sobą, wskazanie na dobre efekty pracy
stanowi zachętę do nauki dla młodszych roczników, a dla nas nauczycieli, jest pomocą w podejmowanym procesie
kształcenia młodzieży".
Badania potwierdziły, że analiza wyników egzaminów zewnętrznych jest prowadzona w celu poprawy
jakości pracy szkoły. Dyrektor placówki oraz nauczyciele w wywiadzie wskazali, że prowadzone analizy mają
na celu:
wyciągnięcie wniosków służących ocenie efektów kształcenia oraz poprawie jakości pracy szkoły
planowanie organizacji pracy szkoły przez dostosowanie oferty technikum do oczekiwań stawianych uczniom
na egzaminach zewnętrznych oraz na regionalnym rynku pracy
zintensyfikowanie pracy z uczniami w oparciu o kryteria oceny egzaminów, wybór najwłaściwszych form
pracy oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji planów dydaktycznych i skupieniu się w szczególności
na tych elementach, które sprawiają uczniom najwięcej trudności poprzez różnicowanie trudności zadań
uzmysłowienie rodzicom, jak ważne jest uczestnictwo ucznia w zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych
i włączenie rodziców do współpracy do procesu podejmowanego w szkole wobec ucznia
zaplanowanie pracy w zespołach przedmiotowych
dokonanie przydziału dodatkowych godzin do dyspozycji dyrektora szkoły
organizację egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w tym egzaminów
próbnych poprzez zwiększenie ich liczby już w klasach trzecich dla uczniów technikum
doskonalenie pracy na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych na dwóch poziomach: podstawowym
i rozszerzonym, dla uczniów zdających rozszerzenia
różnicowanie metod pracy z uczniem wymagającym wsparcia oraz z uczniem zdolnym
planowanie pracy z uczniami klas pierwszych w kontekście wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych,
ale w odniesieniu do innych możliwości i potrzeb kształcenia dla każdego nowego rocznika.
Nauczyciele oraz dyrektor wskazali, że działania te służą podniesieniu efektów kształcenia prowadzonego przez
poszczególnych nauczycieli, nauczycielskie zespoły, a tym samym przekładają się na jakość pracy całej szkoły.
W opinii badanych, upowszechnianie efektów, przyczynia się do promocji szkoły w środowisku, co skutkuje
przyjściem ucznia o wyższym wyniku z egzaminu gimnazjalnego. Nauczyciele podkreślili, że szkoła kształci
uczniów w zawodach, które uchodzą za trudne, ale są one zawodami o wysokim zapotrzebowaniu na rynku pracy.
Jak podkreślili partnerzy placówki: „Dzięki efektom pracy z młodzieżą, nie ma absolwentów technikum, którzy
notowaliby się w poszukiwaniu pracy jako bezrobotni”, „Ukończenie nauki w technikum, ułatwia młodzieży naukę
na specjalistycznej uczelni wyższej”.
W szkole są wdrażane wnioski z analizy wyników egzaminów.
Analiza jakościowa oraz ilościowa danych z wywiadu z dyrektorem i z ankiety dla nauczycieli pozwoliła
wskazać, że wnioski z analizy są wdrażane. Dyrektor i nauczyciele wskazali, że działania podejmowane
w wyniku wdrażania wniosków dotyczą następującego zakresu: modyfikacji planów wynikowych lub rozkładów
nauczania (29/29), określenia obszarów wymagających wzmożonej pracy (25/29), prowadzenia dodatkowych zajęć
z poszczególnych przedmiotów (20/29), dogłębnego przygotowania uczniów w obrębie poszczególnych
standardów, poprzez różnorodny dobór: zadań, ćwiczeń, testów( 24/29), diagnozowanie możliwości edukacyjnych
uczniów (19/29), zaangażowania większej liczby uczniów do udziału w konkursach i zajęciach dodatkowych
(15/29), diagnozowania umiejętności uczniów klas pierwszych (15/29), pracy z arkuszami egzaminacyjnymi
(20/29), prowadzenia próbnych egzaminów (19/29), realizacji odpowiednich treści na zajęciach dydaktyczno wyrównawczych (22/29), podjęcia współpracy z OKE odnośnie standaryzacji arkuszy egzaminacyjnych
potwierdzających kwalifikacje zawodowe (10/29).
Wdrażane w szkole wnioski z analizy wyników egzaminów przyczyniają się do wzrostu efektów
Raport z ewaluacji: Technikum
7 / 24
kształcenia.
Badania potwierdziły, że wdrażane w technikum wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów
kształcenia. Dyrektor w wywiadzie zaznaczył, że praca szkoły przekłada się na coraz wyższe wyniki uzyskiwane
przez młodzież w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz jej 100-u% zdawalność w zakresie
egzaminu maturalnego. Efektywność pracy budowana jest, poprzez zintensyfikowanie działań w następujących
obszarach:
przeprowadzanie analizy danych wyników egzaminów zewnętrznych zarówno pod względem ilościowym, jak
i jakościowym, kontekstowym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów problemowych
przeprowadzania testów diagnozujących uczniów, którzy rozpoczynali naukę pod katem wiadomości
i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w kolejnym etapie nauczania - w technikum
wykorzystywania wniosków płynących z analiz do zmiany sposobów pracy i zwiększania nacisku
na elementy najtrudniejsze, celem poprawy wyników uczniów
egzekwowanie przez dyrektora szkoły od wszystkich nauczycieli wiedzy z przeprowadzonych szkoleń
w zakresie standardów egzaminacyjnych, szczególnie w zakresie wszelkiego typu egzaminów zewnętrznych.
Wszyscy wychowawcy rzetelne informują uczniów i rodziców o procedurach przeprowadzania egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe
pracy z informatorami i przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi
zintensyfikowania pracy z uczniami w oparciu o kryteria oceny egzaminów, wyborze najwłaściwszych form
pracy oraz dokonania ewentualnych modyfikacji planów dydaktycznych i skupieniu się w szczególności
na tych elementach, które sprawiają uczniom najwięcej trudności poprzez różnicowanie trudności zadań
uzmysłowienia rodzicom, jak ważne jest uczestnictwo ucznia w zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych
planowania pracy w zespołach przedmiotowych
dokonania przydziału dodatkowych godzin do dyspozycji dyrektora szkoły
organizacji egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w tym egzaminów
próbnych poprzez zwiększenie ich liczby już w klasach trzecich, dla uczniów technikum
doskonalenia pracy na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych na dwóch poziomach: podstawowym
i rozszerzonym
różnicowania metod pracy z uczniem wymagającym wsparcia oraz z uczniem zdolnym
planowania pracy z uczniami klas pierwszych w kontekście wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych,
ale w odniesieniu do innych możliwości i potrzeb kształcenia dla każdego nowego rocznika - po
przeprowadzonych sprawdzianach kompetencji
podejmowania działań wszechstronnie rozwijających młodzież; przykładem są wdrażane w szkole
międzynarodowe czy ogólnopolskie projekty, m.in. projekt e`Twinning, Comenius, Projekt Korba.
Nauczyciele w wywiadzie potwierdzili działania podejmowane w tym i poprzednim roku, w związku
z wdrażaniem wniosków z analiz wyników kształcenia odnoszących się do wyników egzaminów zewnętrznych.
Podkreślili: "W zakresie umiejętności i wiadomości, które wypadły najsłabiej, dla kolejnych roczników, przy ich
wdrażaniu, kładziemy większy na nie nacisk w czasie lekcji wprowadzających dany materiał lub utrwalających”.
Wskazali, że dla uczniów potrzebujących wsparcia organizowane są zajęcia dodatkowych, przygotowujące
do egzaminów zewnętrznych. W wywiadzie zaznaczono: "Ponieważ egzamin zawodowy odbywa się pod koniec
czerwca, w tym czasie, od początku czerwca, po zakończeniu egzaminów maturalnych prowadzimy, wtedy już
z absolwentem, dodatkowe prace."
Nauczyciele potwierdzili też, że analizy wykorzystywane są podczas spotkań Rady Pedagogicznej,
w planowaniu pracy szkoły we wszystkich jej obszarach, a także na spotkaniach z rodzicami do poinformowania ich
o efektach i planach pracy z młodzieżą. Partnerzy szkoły oraz przedstawiciele samorządu, wskazując na efekty
podkreślili, że uczniowie tej placówki są często nagradzani za różne sukcesy.
Szkoła ma wysokie osiągnięcia uczniów w przygotowaniu do zawodu, w udziale w różnych programach, w tym
międzynarodowych i ogólnopolskich, w sporcie, gdzie młodzież zdobywa wysokie nagrody. Partnerzy placówki
wskazali na laury młodzieży w projekcie organizowanym przez uczelnię rzeszowską - uczeń uzyskał indeks
uczelni, zwolnienie z części teoretycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz na czas nauki
w uczelni rzeszowskiej stypendium rektora. Partnerzy szkoły wskazali na wysokie wyniki związane ze zdawalności
uczniów.
Wyniki EWD, wskazują, że placówka jest szkołą wspierającą. Dyrektor gimnazjum, podkreślił że młodzież jego
szkoły świadomie wybiera pobliskie technikum, bo wie, że tu znajdzie wsparcie, zdobędzie zawód, dobre
przygotowanie do studiów. W wywiadzie zaznaczył: "Poprzez liczne rozmowy z uczniami, z absolwentami
gimnazjum, poprzez śledzenie ich losów, z rozmów, dowiadujemy się, o uczniowskich wyborach i kolejnych
sukcesach. Pozyskujemy informacje, że nasi absolwenci, którzy trafili do tej szkoły, a przychodzi tu obecnie około
Raport z ewaluacji: Technikum
8 / 24
80%, osiągają coraz wyższe wyniki, idą na studia, czy bez większego problemu zyskują zatrudnienie, ponieważ
dają się rozpoznać już na praktykach, jako młodzież dobrze przygotowana i prezentująca dobre postawy
zawodowe".
Partnerzy szkoły podkreślili, że mocną jej stroną jest kadra: dyrektor, pedagodzy. W wywiadzie podkreślono:
"Nauczyciele dostrzegają potencjał młodzieży, wspomagają ich w odnajdywaniu się w szkole, w nowym otoczeniu,
w nauce na kolejnym etapie, w zdobywaniu zawodu lub przygotowaniu do studiów". Przedstawiciel organu
prowadzącego zaznaczył, że wynik egzaminu zewnętrznego dla szkoły finalizuje się bardzo pozytywnie, a nawet
wyżej niż szkół kształcących w podobnych zawodach.
Przedstawiciel pracodawców wskazał, że prowadząc kadry w zakładzie zapewniającym uczniom praktyki,
obserwuje, że szkoła ma tradycje dobrego kształcenia. Podkreślił: "Szkoła obchodziła w minionym roku 50-lecie,
już we wcześniejszych latach była w rankingu szkół, prowadzonym przez Kuratorium, w ścisłej trójce placówek
kształcących najlepszych elektrotechników, obecnie jako pracodawca firmy, która ma swoje oddziały w całej Polsce
i przegląd uczniów w szerokiej skali, chcę podkreślić, że wysoko cenimy absolwentów tej szkoły, i ich umiejętności.
Ponad 10 % pracowników firmy w Polsce to absolwenci szkoły w Porębie, obecnie inżynierowie lub technicy, którzy
stanowią czołówkę w firmie (2/3 to inżynierowie, pozostali to wykwalifikowani technicy)”.
Partnerzy szkoły zaznaczyli także, że ze względu na efektywność kształcenia młodzieży, absolwenci tej szkoły
znajdują u nich zatrudnienie: „Jako pracodawcy, prosimy, że gdyby się okazało, że uczeń nie podejmie nauki
na studiach, to zabiegamy o niego jako zdolnego pracownika, który przejawia talenty w zawodach niezbędnych dla
zakładu. Zarząd podjął ostatnio decyzję, by w celu pozyskania przyszłych pracowników, ufundować stypendia dla
uczniów zdolnych, którzy chcieliby podjąć po szkole pracę w naszym zakładzie”,
„Obserwując uczniów na praktykach, zauważamy ich bardzo dobre przygotowanie merytoryczne
i zaangażowanie w pracę. Zajmuję się dla tej szkoły organizacją praktyk i mogę potwierdzić, że uczniowie są
jednymi z lepiej postrzeganych w prezentowanych przez siebie zawodach, pod względem przygotowania
merytorycznego i obycia ze stanowiskiem pracy, radzą sobie w podejmowaniu działań w zespole, rozumieją cel
praktyk, ich sens. Rozmawiając z pracodawcami, uzyskuję informacje, że upatrują oni w wielu uczniach z tej szkoły
kandydatów do zatrudnienia”.
Przedstawiciel organu prowadzącego wskazał: „Kwestia wyników odnośnie nauczania szkoły, generalnie
odnośnie matury, mieści się powyżej średniej krajowej, podobnie z egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje
zawodowe, wyniki utrzymują się na stałym, dobrym poziomie średniej wojewódzkiej, tym bardziej, że nie zawsze
trafia tu uczeń o bardzo wysokich wynikach egzaminu gimnazjalnego, to wypracowane z uczniami sytuacje
dydaktyczne, organizacyjne, wychowawcze sprawiają, że wyniki są dobre. Szkoła ma wysokie EWD, uczniowie
osiągają też bardzo wysokie wyniki w sporcie. Organ prowadzący przyznał dla uczniów tej szkoły 2 stypendia jedno sportowe, drugie naukowe. By je uzyskać należy w technikum mieć średnią powyżej 4,9”.
W opinii partnerów, absolwenci tej szkoły nie mają większych problemów w poruszaniu się na rynku pracy.
W wywiadzie podkreślono, że nie ma tzw. absolwentów bezrobotnych. Jest to kwestia nauczycieli - dobrych
fachowców i uczniów, którzy świadomie wybierają tę szkołę, wiedząc, że tu znajdą dobre przygotowanie i wsparcie.
W wywiadzie zaznaczono: "Wszystko zależy od ucznia i nauczyciela, który umie odpowiednio uczniem
pokierować”, ”Zawody w szkole są trafnie dobrane, jeżeli chodzi o rynek pracy, uczniowie są dobrze przygotowani
pod względem zawodowym oraz postaw zawodowych, zaangażowania, odpowiedzialności, są postrzegani jako
dobrzy, przyszli pracownicy". Partnerzy podkreślili, że Szkoła jest w Stowarzyszeniu Aktywnych Szkół
Zawodowych.
Badania wskazują na bardzo wysoki stopień wypełnienia wymagania, co potwierdzają dane dotyczące
efektywnej, spójnej pracy w procesie analizy wyników egzaminów zewnętrznych, prowadzonej w sposób
zorganizowany przez nauczycieli oraz dyrektora szkoły. W szkole wypracowano efektywny, spójny schemat pracy
w tym zakresie. Prowadzone wieloaspektowo analizy uzupełniają się, a konstruowane i wdrażane wnioski wpływają
na coraz wyższe wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, jak i poprzedzających je
egzaminów maturalnych.
Badania potwierdziły bardzo wysoki stopień wypełnienia wymagania przez szkołę.
Poziom spełniania wymagania: A
Raport z ewaluacji: Technikum
9 / 24
Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
Komentarz:
Przeprowadzone badania pozwalają wskazać, że uczniowie technikum nabywają wiadomości
i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie oraz w podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów
z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych i na tej podstawie formułuje oraz wdraża wnioski,
co przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia. Nauczyciele wierzą w możliwości uczniów, dostrzegają
sytuacje uzyskania przez nich lepszych wyników w nauce, mobilizują młodzież, a do działań tych włączają
rodziców.
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
Analiza jakościowa oraz ilościowa danych z wywiadu grupowego z partnerami szkoły i samorządem, danych
z ankiety dla nauczycieli oraz wnioski z analizy dokumentów placówki pozwalają stwierdzić, że uczniowie
nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodzie oraz
kształcenia ogólnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa
dojrzałości, po zdaniu egzaminu maturalnego. Nauczyciele w ankiecie zaznaczyli, że uczniowie opanowali
wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. W sakli od 1 do 8 wskazali na 7-y (13/30) lub 6-ty
(8/30) stopień, a także najwyższy 8-y (5/30) stopień skali.
Partnerzy szkoły, w wywiadzie grupowym, wskazali, że wśród najważniejszych umiejętności nabywanych
przez uczniów w tej szkole wyróżniają umiejętności zawodowe oraz społeczne. W opinii badanych, uczniowie
przygotowani są do pracy na konkretnym stanowisku, zgodnie z nabywanymi kwalifikacjami, do nauki na uczelni
wyższej, a także do bycia aktywnym w życiu społecznym. Jak zaznaczyli partnerzy, uczniowie wyróżniają się
wypracowaną, indywidualną strategią zdobywania wiedzy i umiejętności. Poprzez indywidualne i podmiotowe
traktowanie młodzieży w tej szkole, placówka wypracowuje umiejętności związane z indywidualną strategią ucznia
w nabywaniu przez niego wiadomości i umiejętności.
Przedstawiciele przedsiębiorców podkreślili, że uczniowie, poprzez teoretyczną i praktyczną naukę zawodu,
realizując zadania podstawy programowej, nabywają umiejętności zgodne z opisem kwalifikacji absolwenta,
a także związane z jego postawą psychofizyczną. Uczniowie charakteryzują się łatwością w nawiązywaniu
kontaktów, umiejętnością podejmowania szybkich decyzji, podzielnością uwagi, umiejętnością jej koncentracji,
dobrą pamięcią, odpornością na stres, odpowiedzialnością, dokładnością. Podkreślili, że "Nabyte przez młodzież
wiadomości i umiejętności pozwalają w sposób płynny przejść z warsztatu, z teoretycznej nauki zawodu do pracy",
"Uczniowie zyskują obycie zawodowe, dobre przygotowanie praktyczne, jak i teoretyczne, mogą podjąć pracę
w zawodzie lub kontynuować naukę na wybranej uczelni".
Analiza danych z dokumentacji szkolnej, pozwoliła stwierdzić, że uczniowie szkoły osiągają wyższe wyniki
w nauce, w zestawieniu semestr pierwszy i drugi danego roku szkolnego oraz tendencję zwyżkową odnośnie
zdawalności. Sprawozdania z prac zespołów nauczycielskich, jak i dane z wywiadu z nauczycielami wskazały
na wypracowaną w tym zakresie technikę pracy z młodzieżą. Wnioski te potwierdzają w szczególności zestawienia
wyników nauczania, analiza danych ze szkolnych sprawozdań z półrocznej pracy nauczycieli, dokonywanych
zarówno indywidualnie, jak i w odniesieniu do pracy w zespole. Analiza dokumentacji szkoły pozwala wskazać,
że odsetek uczniów niepromowanych, wykazując tendencję malejącą, w minionym roku wyniósł 1%.
Jak podkreślili badani, a także co potwierdziły wnioski z oglądu dokumentacji, efektem pracy z młodzieżą jest jej
sukcesywny udział w konkursach przedmiotowych, m.in.: w Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej,
Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Logistycznej, w konkursach: ekologicznym, w konkursie "Historia
bliska", "Gumowy surowiec", "Jeśli nie historia, to co", w Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej,
w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego.
Uczniowie uzyskują także wysokie wyniki w sporcie. Szkoła, m.in. zdobywa najwyższe laury w dyscyplinach
lekkoatletycznych - uczeń szkoły jest wicemistrzem Polski w halowych biegach na 1500 m, uczniowie mają wysokie
osiągnięcia w dyscyplinach drużynowych: w piłce siatkowej chłopców: 2009/2010, 2011/10 – 1 miejsce w powiecie,
2 miejsce w rejonie, w piłce koszykowej chłopców szkoła usytuowała się w pierwszej trójce w powiecie, podobnie
w piłce ręcznej chłopców, w piłce siatkowej - plażowej - 1 miejsce w rejonie, 9 miejsce w województwie, w halowej
piłce nożnej – 2 miejsce w powiecie.
Szkoła zajmuje czołowe miejsca w zawodach sportowo - obronnych: "Sprawni jak żołnierze", w minionym roku,
Raport z ewaluacji: Technikum
10 / 24
wzorem lat wcześniejszych, uzyskała 2 miejsce w rejonie, a na szczeblu Kuratorium Oświaty w Katowicach
Delegatura w Sosnowcu - 3 miejsce.
W szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe.
Dyrektor oraz nauczyciele, w wywiadzie wskazali, że w placówce diagnozuje się i analizuje osiągnięcia
uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe. W pracy tej zaangażowani są, w podkreśleniu dyrektora szkoły,
wszyscy nauczyciele, poprzez bieżącą i okresową analizę pracy z młodzieżą. Wychodząc od pojedynczego ucznia,
uwzględnia się wyniki całych klas oraz wszystkich oddziałów tego samego rocznika. Porównuje się wyniki
uzyskane przez uczniów podczas egzaminów próbnych z poszczególnych kompetencji, z ocenami uzyskiwanymi
w semestrze, ze szczególnym uwzględnieniem ocen sumujących - uwzględniających wyniki sprawdzianów, prac
klasowych, a także osiągnięcia uczniów w turniejach, konkursach i zawodach.
W zaznaczeniu dyrektora i nauczycieli, analiza efektów pracy dydaktyczno - wychowawczej z młodzieżą
wzbogacana jest wynikami podsumowań w zakresie egzaminów próbnych. Ich wyniki analizowane są metodą
analizy ilościowej i jakościowej z uwzględnieniem tzw. kontekstów, m.in. wyników diagnozy przedmiotowej "na
wejściu", wyników egzaminu gimnazjalnego, potencjału ucznia określonego badaniami nauczycieli, wychowawców,
wspomaganych specjalistycznymi badaniami pedagoga. W toku procesu diagnozy i analizy osiągnięć uczniów
uwzględnia się zaangażowanie na lekcji, frekwencję, oceny z zachowania. Analiza ujmuje też, zdaniem badanych,
osiągnięcia młodzieży w kontekście pracy podejmowanej w kolejnych latach nauki, zatem wyników klasyfikacji
i promocji.
Jak podkreślił dyrektor oraz nauczyciele, w pracy nad badaniem osiągnięć uczniów istotne są wyniki uzyskane
przez młodzież klas pierwszych z przeprowadzanych dla nich testów kompetencji. Pomagają one określić poziom
opanowania podstawy programowej z gimnazjum. W klasach trzecich i czwartych uwzględnia się postępy
w opanowaniu wiadomości i umiejętności mierzone za pomocą egzaminów próbnych, przeprowadzanych
przy współpracy z Wydawnictwem Operon i Okręgową Komisją Egzaminacyjna w Jaworznie - szkoła uczestniczy
w programie standaryzacji arkuszy egzaminacyjnych, potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych. Zdaniem
dyrektora i nauczycieli w analizie efektów dydaktycznej pracy pomocny jest stosowany w szkole kalkulator EWD.
Analiza danych, potwierdziła, że placówka jest szkołą wspierającą.
Zdanie badanych potwierdziły wnioski z oglądu dokumentacji, w szczególności protokołów rady pedagogicznej,
do których zostały dołączone indywidualne sprawozdania nauczycieli oraz sprawozdania zespołów
przedmiotowych.
Badania potwierdziły, że analiza osiągnięć edukacyjnych młodzieży uwzględnia ich możliwości
rozwojowe. Dyrektor, podczas wywiadu, określając przykłady tak prowadzonych analiz, wskazał
na rozpoznawanie uczniów klas pierwszych przez nauczycieli w tym kierunku. Podkreślił indywidualne działania
nauczycieli poszczególnych przedmiotów wzmacniane pracą wychowawców i pedagoga szkolnego. Zaznaczył
także, że w analizie tej uwzględnia się dysfunkcje uczniów, np. dysleksję. Uczniowie z dysleksją posiadają
wypracowane w placówce kryteria oceniania. W opinii dyrektora w ustaleniu szkolnych reguł oceny i analizy prac
uczniów z dysleksą pomocne stały się reguły wskazane w procedurach egzaminów zewnętrznych. Dla młodzieży,
która ma opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej, prowadzona jest indywidualna dokumentacja
zawierająca wskazania odnośnie dostosowania wymagań. Na jej podstawie podejmowane są podczas lekcji
działania uwzględniające metody i formy pracy właściwe dla danego wychowanka. Natomiast ocenianie
prowadzone jest w sposób ustalony dla wszystkich uczniów.
W opinii dyrektora i nauczycieli oraz rodziców, szkoła podejmuje starania, aby umożliwić każdemu uczniowi
odniesienie szkolnego sukcesu. W uszczegółowieniu, w wywiadzie (cz. II) dyrektor oraz nauczyciele,
jednoznacznie potwierdzili, że w określeniu możliwości rozwojowych młodzieży istotny jest stały schemat działań
funkcjonujący w placówce. W opinii badanych tworzy go następująca aktywność:
analizy wyników egzaminu gimnazjalnego
organizowanie i analizowanie wyników tzw. testów "na wejściu"
obserwacja uczniów w klasach pierwszych
prowadzenie specjalistycznych badań przez pedagoga w zakresie uczniowskich predyspozycji.
Przedstawione działania, zdaniem badanych, pozwalają na określenie strategii bieżącego nauczania właściwy dobór form i metod pracy, korektę planów wynikowych. W opinii nauczycieli i dyrektora, prace te
pozwalają też na zdiagnozowanie uczniów szczególnie zdolnych i takich, którzy opanowali umiejętności na zbyt
niskim poziomie, by sukcesywnie kontynuować naukę. Dla tak zdiagnozowanej młodzieży organizowane są zajęcia
dodatkowe (zajęcia wyrównawczy, zajęcia pozalekcyjne rozwijające). W szczególnych przypadkach, m.in. dla
uczniów z problemami zdrowotnymi, podejmowana jest praca zgodnie z indywidualnym nauczaniem. Badani
Raport z ewaluacji: Technikum
11 / 24
wskazali także na kontynuacje działań poprzez bieżący monitoring postępów uczniów, wzmacniany sprawdzianami
budowanymi i ocenianymi na wzór egzaminów zewnętrznych. Nauczyciele zaznaczyli: "Pracę w kolejnych latach
nauki kształtują wyniki próbnych egzaminów i analizy osiągnięć edukacyjnych, sumowanie prac w systemie
półrocznym".
Jak podkreślił dyrektor, istotna jest diagnoza przeprowadzana odnośnie nauki języków obcych. W oparciu
o testy początkowe, dokonuje się w szkole podziału uczniów na grupy, stosownie do stopnia ich zaawansowania
odnośnie znajomości języka. W podkreśleniu dyrektora, poprzez analizy dokonywane na bieżąco i w systemie
semestralnym, doskonalone są umiejętności pracy z młodzieżą, stosuje się dostosowania i szczegółowe określenia
wymagań programowych.
Nauczyciele potwierdzili, że aktywność związana z monitorowaniem nabywania przez uczniów wiadomości
i umiejętności stanowi proces zorganizowanych działań; praca z formami egzaminacyjnymi prowadzona jest
od klasy pierwszej, tematyka zajęć dopasowana jest do potrzeb uczniów. Nauczyciele podkreślili, że potrzeby
i umiejętności uczniów, ich możliwości są ciągle analizowane, tak, by można było do nich dostosować formy
i metody zajęć. Dla uczniów klas IV technikum organizowana jest pomoc w zakresie przygotowania do egzaminu
maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Nauczyciele i dyrektor jednogłośnie podkreślili, że ważnym aspektem ich pracy przy analizowaniu osiągnięć
młodzieży, z uwzględnieniem jej możliwości rozwojowych, jest specjalistyczne wsparcie uzyskiwane przez
pedagoga szkolnego.
W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, dostrzegane są możliwości
uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce.
Badania potwierdziły, że w placówce formułuje się wnioski z analizy osiągnięć młodzieży. Nauczyciele
w wywiadzie podali następujące przykłady wniosków z tych analiz:
1. Doskonalić czytanie ze zrozumieniem zadań otwartych i pracować nad umiejętnością analizy matematycznej.
Wniosek ten, w podkreśleniu nauczycieli, stał się priorytetem w podejmowanej codziennie pracy z młodzieżą,
powodując zwiększenie ilości zadań tekstowych, doskonalących matematyczne umiejetność.
2. Kontynuować techniki pracy z uczniem, które okazały się efektywne w przygotowaniu do egzaminów
zewnętrznych. Nadal prowadzić działania związane z organizowaniem egzaminów próbnych i analizą
wyników tych prac.
3. Dostosowywać proces edukacji do możliwości rozwojowych uczniów, m.in. poprzez różnicowanie pracy
na lekcji czy podczas zajęć (stopniowanie trudności), tak, by sytuacje dydaktyczne były dla młodzieży
procesem przystępnym i efektywnym, nastawiony na osiąganie zamierzonych celów zajęć.
W ankiecie "Moja szkoła" uczniowie klas III technikum potwierdzili zdanie nauczycieli, wskazując, że zajęcia,
w których uczestniczą są dla nich bardzo przystępne (28/45), pozostali wskazali, że przystępne (17/45). Natomiast
uczniowie klas IV technikum w ankiecie "Mój dzień" zaznaczyli, że zajęcia, w których ostatnio uczestniczyli były dla
nich zrozumiałe (17/45) i przystępne (28/45).
Wskazując na dostosowanie zajęć do uczniowskich możliwości, młodzież klas IV technikum zaznaczyła,
że (41/45) zajęcia są organizowane z uwzględnieniem ich możliwości.
Analiza danych z wywiadu z dyrektorem i z nauczycielami wskazała, że w szkole wdraża się wnioski
z badań osiągnięć młodzieży. Wnioski te, zdaniem badanych, pozwalają na wprowadzanie zmian w celu
podniesienie efektów kształcenia. W opinii badanych dotyczą one uczniów indywidualnie, grup uczniów, organizacji
pracy nauczycieli oraz pracy szkoły. Wskazując przykłady wdrożonych wniosków, wymieniono m.in.:
wniosek odnośnie nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności zgodnie z zapisami podstawy
programowej - doprowadził do działań związanych z kontynuowaniem różnorodnych form diagnozowania
przyrostu wiedzy uczniów wszystkich klas
w zakresie pomocy uczniowi w przyswajaniu wiadomości i umiejętności z podstawy programowej - realizacja
wniosku wzmocniła działania w placówce wiążące się z monitoringiem postępów młodzieży, motywując
wychowanków do poprawy ocen, a także wzmocniła dostrzeganie ewentualnych, niepokojących zmian
u ucznia w stosunku do obowiązku szkolnego; zgodnie z procedurą działań, we wdrażaniu zaleceń,
w zauważeniu takich sytuacji, w opinii nauczycieli, w przejrzysty sposób informowano ucznia o zakresie
materiału, który podlegał poprawie
wdrażając zadania, odnośnie wniosku w sprawie przeprowadzania testów kompetencyjnych w klasach
pierwszych, ustalono, że są one obligatoryjne z obowiązkowych, maturalnych przedmiotów
ogólnokształcących; przeprowadzane są one obecnie co roku, wobec uczniów klas pierwszych.
Raport z ewaluacji: Technikum
12 / 24
W wyniku wdrażania wniosków, jak podkreślił dyrektor, nauczyciele podejmują działania mające na celu
zwiększenie aktywności młodzieży poprzez:
organizowanie zajęć pozalekcyjnych - kół zainteresowań, zajęć przygotowujących do konkursów i olimpiad,
kół dyskusyjnych, konsultacji dla uczniów, wyciek do zakładów pracy, wideokonferencji, współpracy
z pracodawcami krajowymi i zagranicznymi, dodatkowych zajęć SKS-u, koła teatralnego „Pod pretekstem”,
drużyny szkolnych komandosów, wycieczek tematycznych, m.in. do oddziału IPN, Gazety Wyborczej
prowadzenie dla uczniów wykładów i warsztatów podejmowane przez pracowników wyższych uczelni, jako
formy współpracy
wdrażanie zadań międzynarodowych oraz ogólnopolskich i lokalnych projektów - e`Twinning, Comenius,
Korba, Moja firma w mojej gminie, Technik przyszłości, Lider edukacji zawodowej, Wykorzystanie biomasy
na cele energetyczne, Mam zawód mam pracę w regionie, Warto być dobrym, Lider lokalny, Bądź
przedsiębiorczy, Młodzi do akcji, Młodzież w działaniu, warsztaty Maturowo
przygotowanie do życia w społeczeństwie demokratycznym - młodzież aktywnie przygotowuje się do udziału
w sejmowych sesjach dzieci i młodzieży - w minionym roku dwie posłanki ze szkoły, na ponad czterystu
młodzieżowych posłów zakwalifikowały się do grupy 25 liderów, z którymi podjęto dodatkowe prace
warsztatowo-wyjazdowe
młodzież, jak zaznaczył dyrektor, poprzez działania wzmacniające ją w uczeniu się, bierze udział
w konkursach przedmiotowych, takich jak: Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Olimpiada
Przedsiębiorczości, Olimpiada Logistyczna, konkurs ekologiczny, "Historia bliska", "Gumowy surowiec",
"Jaka kultura", "Konstytucja 3 maja”, "Wiedza o UE", "Agresja wśród młodzieży”, "Jeśli nie historia, to co",
Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej, zawody sportowe, ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego
młodzież uczestniczy w działaniach profilaktycznych - Światowy Dzień Rzucania Palenia, Światowy Dzień
Walki z AIDS, Światowy Dzień bez Tytoniu, Światowy Dzień Zdrowia, Korekta, Debata, Narkotyki – niewola
na własne życzenie?, Niezdrowa konkurencja, Droga na Skróty.
Badania wykazały, że wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Podając
przykłady, dyrektor i nauczyciele wskazali na wnioski z analizy egzaminów próbnych, które służą konstruowaniu
przez dyrektora i zespoły przedmiotowe planów do dalszej pracy. W ich opinii, mają one na celu wzbogacanie
procesu dydaktycznego realizowanego przez każdego nauczyciela szkoły. Jak podkreślili badani, o efektach
kształcenia świadczą wyniki uzyskiwane podczas egzaminów zewnętrznych: na egzaminie maturalnym oraz
egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. W ostatnich latach uczniowie technikum osiągnęli zdawalność
matury w 2010 roku na poziomie 68,8%, a w 2011, w wyniku wdrożonych strategii - 86,2% (jest to najwyższy wynik
w powiecie zawierciańskim w szkołach technicznych). W roku 2010 zdawalność egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechatronik w etapie pisemnym to 50% a praktycznym 25%, a w roku
w 2011 w etapie pisemnym 64,29%, a praktycznym 28,6%. Zdanie dyrektora potwierdziły wnioski z analizy
dokumentacji szkolnej.
W opinii dyrektora i nauczycieli, a także partnerów placówki, efektom sprzyjają takie dodatkowe działania
podejmowane przez szkołę, jak standaryzacja arkuszy egzaminacyjnych przeprowadzana przez OKE - co stanowi
dodatkowy próbny egzamin dla uczniów, przeprowadzanie próbnych egzaminów. W opinii badanych,
rozwiązywanie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych poprawiło obycie pracy z arkuszem, umiejętność
skupienia uwagi w czasie, swobodę w prezentowaniu wiadomości i umiejętności.
Nauczyciele ora dyrektor, w wywiadzie przedstawili, co potwierdziła także analiza dokumentacji szkolnej,
następujące wyniki egzaminu maturalnego i przygotowania do studiów, w tym politechnicznych:
odnośnie egzaminu maturalnego z języka angielskiego, część ustną zdało: 2009 – 96,9% uczniów, 2010 –
100%, 2011 – 100%
część pisemną z języka angielskiego: 2009 – 68,8%, 2010 – 73,7%, 2011 – 93,1%
w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki: 2010 – 71,9% uczniów zdało egzamin, w 2011 – 82,8%
w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego, część ustna: 2009 – 100% uczniów zdało egzamin,
2010 – 100%, 2011 - 100%
w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego, w części pisemnej: 2009 – 89,5% uczniów zdało
egzamin, 2010 – 90%, 2011 - 90%. W minionym roku wynik ten był wyższy niż średnia w województwie
i najwyższy w powiecie zawierciańskim.
Analiza jakościowa oraz ilościowa danych z wywiadu grupowego z rodzicami i uczniami oraz danych z ankiety
skierowanej do nauczycieli i rodziców potwierdziła również, że nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania
lepszych wyników przez uczniów. Nauczyciele w ankiecie, pozytywnie scharakteryzowali młodzież szkoły.
Wskazali, że uczniowie są w większości zdyscyplinowani (26/30), wyrażają chęć do nauki (27/30), uzyskują lepsze
Raport z ewaluacji: Technikum
13 / 24
wyniki (27/30), przejawiają własną inicjatywę (30/30), są zaangażowani i aktywni (29/30).
Wszyscy rodzice w ankiecie zaznaczyli, że pedagodzy wierzą w możliwości ich dzieci (68/92 rodziców
wskazało odpowiedź: "zdecydowanie tak", 24/92 - odpowiedź: "raczej tak").
Zdanie z ankiety zostało potwierdzone w wywiadzie - rodzice uszczegółowili, że młodzież w tej szkole zawsze
może uzyskiwać lepsze wyniki w nauce, że jest do tego zachęcana, a nauczyciele wierzą w jej możliwości.
Podkreślili, że nauczyciele na bieżąco wskazują uczniom, jak mają pracować. W proponowane przez szkołę
działania angażowani są też przez nauczycieli sami rodzice. W wywiadzie zaznaczono: "Mamy co trzeci wtorek
spotkania z nauczycielem odnośnie nauki dzieci, z czego skrzętnie korzystamy. Zawsze można też indywidualnie
porozmawiać z nauczycielem". "Nauczyciele wiedzą, że wiek, w którym jest młodzież - dojrzewania, jest trudny,
jeśli byłaby potrzeba kontaktu z domem, jest on na bieżąco podejmowany", "Obserwujemy duże zainteresowanie
dziećmi okazywane przez nauczycieli. Pytają o naukę w domu, dlaczego dziecka nie ma w szkole, dzwonią, jest
stałe zainteresowanie uczniem".
Rodzice potwierdzili wysiłek szkoły w dodatkowej pracy z młodzieżą. Wskazali na cykl zajęć pozalekcyjnych,
konsultacji dla uczniów, zajęć wyrównawczych, organizowanie egzaminów próbnych. Wskazali na spotkania
z rodzicami, podczas których podejmowana jest strategia pomocy dziecku. W wywiadzie zaznaczyli: "Mamy wgląd
do arkuszy z egzaminów próbnych. Podczas wywiadówek profesorowie przynoszą próbne matury, omawiają.
Odczuwamy, że nauczycielom zależy na naszych dzieciach", "Spotkałam się z tym pierwszy raz, dziecko przeszło
rożne szkoły, z takim zainteresowań spotkał się pierwszy raz", "Nasze dzieci bardzo chętnie chodzą do szkoły,
u mojej córki znikły nawet problemy zdrowotne, żołądkowe, które miała w poprzedniej szkole", "Szkoła oferuje
możliwość rozwoju w nauce zawodu, ale też w rozwijaniu zainteresowań ogólnych. Dzieci mogą uczyć się tu gry
na instrumentach, są wieczorki przy mikrofonie, dobrze prowadzone są zajęcia sportowe", "Uważamy, że dzieci
uzyskują tu lepsze wyniki, szkoła zachęca żeby się uczyć, nauczyciele mają podejście, jest dobra komunikacja
nauczyciela z uczniem", "Szkoła jest mała i żadne dziecko nie jest tu anonimowe, mój syn tu się odnalazł", "Do tej
szkoły dzieci idą z przyjemnością. Nauczyciele, motywują uczniów, wskazują, że uczniowie mogą więcej",
"Młodzież ma szansę poprawy i dobrej nauki".
Zdanie rodziców potwierdzili uczniowie w wywiadzie. Jednogłośnie zaznaczyli, że nauczyciele okazują im
swoją wiarę w ich możliwości. W toku wywiadu stwierdzono: "Nauczyciele na pewno wierzą w nasze możliwości,
jeśli zachęcają nas do coraz lepszej nauki. Widać to, np. w momencie oceny ucznia, kiedy zachęcają, by udzielić
więcej informacji i móc uzyskać wyższą ocenę", "Wierzą w nasze możliwości, wierzą w to, że stać nas na więcej,
kiedy proponują nam udział w wielu różnorodnych konkursach i projektach", "Proponują, by zostać po lekcjach
i przygotować się do udziału w programie, konkursie, by poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności, wspierają
nas", "Po lekcjach mamy dodatkowe spotkania przygotowujące także do egzaminów", "Za udział w różnych
akcjach, w konkursach, projektach uzyskujemy różne nagrody, pozytywne oceny z zachowania, to motywuje".
Uczniowie wskazali też na cykl apeli sumujących osiągnięcia szkolone. Są one w trakcie roku szkolnego i na
zakończenie. Odbywają się także na bieżąco, kiedy zaistnieje taka potrzeba, np. w zakresie przedstawienia
bieżących sukcesów młodzieży. Podczas wywiadu zaznaczono: "Nauczyciele wspierają nas w różnych działaniach.
Nigdy nie mówią, że czegoś nie będziemy mogli wykonać, zawsze, jeżeli pomysł jest dobry i wymaga tylko wysiłku
z naszej strony i aprobaty ze strony Pani Dyrektor czy nauczycieli, to ją otrzymujemy".
Zarówno partnerzy placówki, przedstawiciele samorządu, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i rodzice oraz
dyrektor placówki i nauczyciele potwierdzali dbałość szkoły, w kształceniu umiejętności zawodowych, poprzez
wprowadzanie systemowych rozwiązań przy wdrażaniu podstawy programowej oraz programową dbałość
w scalaniu nauczycielskich oddziaływań, skutkującą efektami nauczania. Wszyscy badani jednoznacznie
podkreślili, że placówka rozwija u uczniów kompetencje zawodowe i społeczne, uczy zachowań niezbędnych
do podejmowania różnorodnych ról związanych z życiem społecznym, a w działaniach tych wykorzystuje
rozwiązania, do których zalicza stałe wspomaganie dydaktyczne i pozalekcyjne ucznia, prowadzone
z wykorzystaniem wewnątrzszkolnych i zewnętrznych programów w tym międzynarodowych. Obserwuje się
wysokie zaangażowanie nauczycieli i uczniów w proces dydaktyczny, budowane postawą nauczyciela, który
dostrzega potencjał ucznia i motywuje. Zdaniem badanych szkołę wyróżnia podmiotowe traktowanie młodzieży
oraz współpraca z rodzicami nad pomocą młodemu człowiekowi w efektywnej edukacji. Analiza danych
z badań nad wskaźnikiem EWD pozwoliła stwierdzić, że placówka jest szkołą wspierającą.
Powyższe argumenty wskazują na wysoki stopień spełnienia wymagania.
Poziom spełniania wymagania: B
Raport z ewaluacji: Technikum
14 / 24
Wymaganie: Uczniowie są aktywni
Komentarz:
Uczący się chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez szkołę, są samodzielni
i autonomiczni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Są
inicjatorami działań realizowanych przez szkołę zarówno na jej terenie, jak i w środowisku lokalnym.
Uczniowie są zaangażowani w zajęcia organizowane przez szkołę. Ankietowani uczniowie klas III
technikum (35/45) uważają, że duża część zajęć jest zajmująca i angażująca, a tylko niektóre są mniej angażujące
(11/45). Podobnie stwierdzili w ankiecie uczniowie klas IV. Wskazali (37/45), że większość zajęć jest interesująca
i angażująca, a tylko niektóre są mało zajmujące (8/45).
Obserwacja zajęć w różnych klasach dostarczyła informacji, że cała klasa lub większość uczniów jest
zaangażowana w toku lekcji oraz aktywność ta ma związek z działaniami nauczyciela. Nauczyciele stosują
na zajęciach zróżnicowany tok, formy i metody pracy. Przeważa tok poszukujący. Ankietowani rodzice (91/92)
stwierdzili, że ich dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach szkolnych. Zdanie rodziców potwierdzili nauczyciele,
wskazując na wysokie zaangażowanie młodzieży podczas lekcji (w 8-o stopniowej skali "6"-y stopień wskazało 5-u nauczycieli, "7"-y - 13-u, a "8"-y, najwyższy - 10-u nauczycieli). Obserwacja lekcji potwierdziła, że uczniowie
podejmują aktywność, pracują w grupach, wykazują zainteresowanie tematem, realizują projekty przedmiotowe,
pomagają przy realizacji zajęć oraz czynnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych.
W podkreśleniu nauczycieli i rodziców, młodzież uczestniczy w realizacji wielu projektów i programów
wzmacniających proces nauczania i angażujących ich, np. biorą udział w międzynarodowym projekcie e`Twinning,
w którym praca prowadzona jest w języku angielskim. Jak zaznaczyli badani, młodzież podnosi umiejętności
językowe, ale też działania te wpływają na jej aktywność poznawczą. Uczniowie realizując projekt, samodzielnie
porozumiewają się online z kolegami i koleżankami z innych krajów Europy, poznają zwyczaje innych narodów.
Uczniowie uczestniczą też w pracy nad projektem „Kobra” - którego celem jest aktywizacja młodzieży poprzez
warsztaty wyjazdowe w czerwcu i sierpniu oraz realizacja własnego projektu w społeczeństwie lokalnym.
Podejmowane są działania w ramach przedsiębiorczości, organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Młodzież realizuje także projekt „Dni otwartych” szkoły. Podczas zajęć z przedsiębiorczości uczniowie wdrażają
w działaniu własny projekt związany z utworzeniem szkolnej i jednocześnie, w godzinach popołudniowych,
środowiskowej siłowni. Jak podkreślili nauczyciele, rodzice i uczniowie, udział w realizacji projektów i programów
wpływa na doskonalenie umiejętności przydatnych w dorosłym życiu.
Badania potwierdziły, że młodzież jest zaangażowana w różne zajęcia pozalekcyjne organizowane przez
szkołę. Ankietowani uczniowie klas III technikum stwierdzili, że lubią uczestniczyć w wielu zajęciach
pozalekcyjnych. Ich zdaniem sporo zajęć jest interesujących i zajmujących (20/45) lub niemal wszystkie zajęcia są
bardzo angażujące (17/45). Część uczniów (8/45) nie zawsze angażuje się w zajęcia dodatkowe. W wywiadzie
podkreślono, że wynika to z dojazdów lub zaangażowania w pracę specjalistycznych instytucji prooświatowych.
Natomiast prawie wszyscy ankietowani uczniowie klas IV uważają, że zajęcia pozalekcyjne są bardzo angażujące
i ciekawe (40/45), szczególnie z zakresu przygotowania do egzaminów zewnętrznych lub dotyczące udziału
w różnych projektach.
Zdaniem większości ankietowanych rodziców młodzież chętnie bierze udział w dodatkowych zajęciach (50
z 92 rodziców wybrało odpowiedź: "zdecydowanie chętnie", 24 z 92 - odpowiedziało: "raczej chętnie"), natomiast
12 rodziców wskazało, że ich dzieci nie chodzą na zajęcia pozalekcyjne w szkole. Zdanie rodziców i uczniów
zostało potwierdzone przez nauczycieli. W ich opinii uczniowie są zaangażowani w zajęcia pozalekcyjne (w 8-o
stopniowej skali, "7"-y stopień wskazało 14-u nauczycieli, "8"-y stopień, najwyższy - 10-u, "6"-y - 8-u). Nauczyciele
podkreśli, że uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu miasta Poręby. Włączają się lub sami inicjują i prowadzą
wiele akcji charytatywnych - współpracują z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, pomagają w roznoszeniu żywności,
angażują się w pomoc osobom starszym. Podjęli współpracę z Domem Dziecka w Zawierciu, organizowali pomoc
dla powodzian z Gminy Gorzyce.
Jak podkreślili nauczyciele, bardzo wysoka aktywność młodzieży przejawia się w inicjowanych przez nich
i wdrażanych programach lub projektach, m.in.: „Moja Firma w Mojej Gminie”, „Warto Być Dobrym”, „Bądź
Przedsiębiorczy”. Dla społeczności miasta młodzież organizuje „Podwieczorki przy mikrofonie”, Dni Dziecka, Dni
otwarte szkoły, organizuje sztab miejski Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, udziela się w kole teatralnym
i kołach dyskusyjnych, które aktywnie współpracują z Gminnym Ośrodkiem Kultury. W podkreśleniu nauczycieli,
zawiadomienie o możliwości dodatkowej pracy w ramach programu czy projektu wskazywane jest podczas zajęć
oraz na gazetkach i stronie internetowej szkoły. Decyzja podjęcia działań zależy od wolnego wyboru ucznia. Jak
Raport z ewaluacji: Technikum
15 / 24
zaznaczyli w wywiadzie uczniowie i nauczyciele młodzież chętnie podejmuje proponowane działania, niezależnie
czy prezentuje klasy technikum czy liceum. Część projektów wymaga uczestnictwa dziewcząt i chłopców, dlatego
uczestniczą w nich uczniowie zarówno technikum, jak i liceum, wchodzące w skład zespołu. Uczniowie potwierdzili,
że włączając się w realizacje projektu, przejmują inicjatywę jego prowadzenia, realizują w nim własne pomysły.
Przeprowadzone badania wykazały, że młodzież szkolna podejmuje inicjatywy dotyczące jej własnego
rozwoju oraz rozwoju placówki. Ankietowani uczniowie technikum, klasy III, stwierdzili, że mają wpływ na to,
co dzieje się w szkole (19-u uczniów wskazało odpowiedź: "zdecydowanie tak, 20-u: "raczej tak"). Uważają,
że mają wpływ na organizację zajęć (29/45) oraz zakres omawianego materiału (22/45), prowadzenie różnych
projektów i konkursów (39/45), inicjowanie wielu form aktywności poprzez działania własne klas lub poprzez
z Samorząd Uczniowski (40/45). Natomiast uczniowie klas IV stwierdzili, że mieli wpływ na to, co działo się
na lekcjach (20-u udzieliło odpowiedzi: "zdecydowanie tak", natomiast 17-u uczniów odpowiedziało: "raczej tak").
Uczniowie potwierdzili, że mają liczne zajęcia dodatkowe, a szkoła realizuje działania zainicjowane przez młodzież:
uczestniczą w różnorodnych warsztatach, projektach, programach, które wpływają na ich rozwój i zainteresowania,
w tym realizują również przedsięwzięcia międzynarodowe. Podejmują działania w ramach projektów
proponowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, są partnerami projektu „Przyjazna szkoła”, uczestnicząc
w ogólnopolskiej akcji „Warto być dobrym”, która promuje pomoc i działania prospołeczne.
Uczestniczą w projekcie: "Szkoła nowych technologii", w ramach tego projektu mają dostęp do technologii
Windows Phone, HTML 5, Kinect, Windows Live oraz bezpłatny dostęp do oprogramowania związanego z ich
użytkowaniem. Młodzież uczestniczy również w projekcie: Akademia Liderów. W opinii uczniów i nauczycieli,
zwieńczeniem udziału w warsztatach czy w projekcie są organizowane tematyczne konkursy i szkolenia czy
spotkania plenerowe. Obecnie, jak potwierdzili badani, młodzież samodzielnie, według swojego pomysłu
przygotowuje noc filmową.
W ramach projektu z przedsiębiorczości, uczniowie prowadzą działania związane z powstaniem w szkole
siłowni. Uczestniczą też w redakcji strony internetowej oraz prowadzą radiowęzeł. Przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego w wywiadzie potwierdzili rolę młodzieży w debatach nad nowymi kierunkami kształcenia
w zawodzie. Uczniowie przytoczyli zdanie dyrektora, kierowane do nich, w ramach którego, jak zaznaczyli, zawsze
podejmują swoją pracę: „Rada Pedagogiczna ma 1/3 głosów, rodzice - 1/3 i Samorząd Uczniowski - 1/3 głosów”.
Rodzice, a także partnerzy placówki potwierdzili w wywiadzie zdanie młodzieży. Partnerzy szkoły wskazali,
że uczniowie są zaangażowani w różne inicjatywy szkolne, a także o zasięgu lokalnym czy ogólnopolskim.
Podkreślili inicjatywę uczniów w akcji czynnego krwiodawstwa (około 20 uczniów jest honorowymi członkami PCK).
W opinii partnerów, młodzież, dzięki swojej aktywności i rozwijaniu zainteresowań sportowych, ma wysokie
osiągnięcia w tym zakresie. Dużym wyzwaniem dla młodzieży było nadanie szkole imienia. Staraniem uczniów,
w wyniku szeroko zakrojonej akcji, wielu debat, szkoła przyjęła imię Mikołaja Kopernika. Badani potwierdzili też,
że uczniowie proponują miejsca wycieczek, promują szkołę podczas Dni Otwartych, z inicjatywy młodzieży powstał
szkolny LipDub.
Natomiast nauczyciele i rodzice w wywiadzie zaznaczyli, że wspomagają młodzież w ich inicjatywach oraz
w rozwoju poprzez: organizację wycieczek (lotnisko, drukarnia Gazety Wyborczej), poprzez podejmowaną
współpracę z wyższymi uczelniami (m.in.: Politechniką Śląską, Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy
w Katowicach, z którą jest prowadzona wieloaspektowa współpraca, także w zakresie bezpłatnego prowadzenia
przez wykładowców uczelni zajęć dla młodzieży na terenie Zespołu Szkół w Porębie, z Wyższą Szkołą Logistyki
w Poznaniu czy z Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych w Katowicach). Zdanie badanych potwierdził
w wywiadzie dyrektor szkoły, dodając, że uczniowie angażują się w następujące programy i akcje:
Przegląd Twórczości Artystycznej Młodzieży Szkolnej
konkursy i olimpiady przedmiotowe (Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Olimpiada
Przedsiębiorczości, Olimpiada Logistyczna, konkurs: ekologiczny, „Historia bliska”, „Gumowy surowiec”,
„Jaka kultura”, „Konstytucja 3 maja”, „ wiedza o UE”, „Agresja wśród młodzieży”, „Jeśli nie historia, to co”,
„Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej’’, zawody sportowe, ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego)
uczestniczą w działaniach profilaktycznych (w Światowym Dniu Rzucania Palenia, Światowym Dniu Walki
z AIDS, Światowym Dniu bez Tytoniu, Światowym Dniu Zdrowia, warsztatach: Narkotyki – niewola na własne
życzenie?, Niezdrowa konkurencja, Droga na Skróty), biorą udział w zawodach pływackich, ratownictwa
wodnego, w zawodach pożarniczych.
Zdaniem badanych pomysły i inicjatywy zgłaszane przez młodzież są w szkole realizowane. Uczniowie
w wywiadzie podkreślili, że przykładem aktywności są prace związane z planowaniem i wdrażaniem zadań według
organizacji roku szkolnego. Samorząd uczniowski realizuje, np. akcję losowania numeru ucznia, który w danym
dniu nie będzie pytany, akcje świąteczne, walentynki, prezentację osiągnięć uczniów, prezentację kultur różnych
narodów, konkursy. Uczniowie potwierdzili, m.in.:
Raport z ewaluacji: Technikum
16 / 24
„Z naszej inicjatywy powstał LipDub szkoły. Sami zaproponowaliśmy tę inicjatywę, została przyjęta i przez
nas zrealizowana, według naszego scenariusza”
„Decydujemy o aranżacji klas”
„Z naszej inicjatywy powstała w szkole sieć Vi – Fi”, "Zorganizowaliśmy szkolny radiowęzeł"
"Prowadzimy gminny sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy"
"Dla mieszkańców Poręby zorganizowaliśmy Wieczorek przy mikrofonie"
"Dla dzieci mieszkańców naszego miasta organizujemy przed szkołą Plenerowy Dzień Dziecka"
"Organizujemy szkolną i środowiskową siłownię".
Zdanie uczniów potwierdzili w wywiadzie dyrektor i nauczyciele. Dodali też, że uczniowie: planują działania
Samorządu Uczniowskiego, proponują tematy lekcji wychowawczych, wskazują na dyscypliny sportowe, które
chcieliby uprawiać, współorganizują akcje, imprezy zewnętrzne dla miasta, przedstawienia profilaktyczne, z własnej
inicjatywy opracowują gazetki okolicznościowe i przedmiotowe, wystawy, plakaty i dekoracje tematyczne oraz
prezentacje multimedialne. Z inicjatywy uczniów w szkole odbywają się liczne akcje charytatywne oraz funkcjonuje
wolontariat. Szkoła uczestniczy w powiatowych targach szkół, przedstawiając ofertę edukacyjną. Z inicjatywy
samorządu odbyły się, na wzór parlamentarnych, szkolne wybory do samorządu. W placówce zorganizowano
dzień przedsiębiorczości. Uczniowie angażują się do współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podejmują
inicjatywy ważne w rozwoju szkoły i gminy.
W wyniku obserwacji placówki odnotowano liczne sukcesy uczniów oraz efekty uczniowskiej aktywności. Na
korytarzach szkolnych znajdują się dyplomy i puchary zdobyte przez młodzież, są prowadzone liczne gazetki,
funkcjonuje sieć bezprzewodowa, zainstalowano radiowęzeł.
W wyniku wysokiej aktywności uczniów szkoły organizowane są:
zajęcia pozalekcyjnych (koła zainteresowań, zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad, koła
dyskusyjne, konsultacje dla uczniów, wycieczki do zakładów pracy, wideokonferencje, podejmowana jest
współpraca z pracodawcami krajowymi i zagranicznymi, przy szkole utworzono SKS, koło teatralne „Pod
pretekstem”, organizowane są wycieczki tematyczne do IPN, Gazety Wyborczej
pomoc w realizacji zadań z podstawy programowej dla uczniów, którzy, np. poprzez zgrupowania sportowe
muszą czasowo opuszczać lekcje, jak podkreślili w wywiadzie nauczyciele, posiadanie wicemistrza Polski
w biegach halowych na 1500 m, to także pomoc szkoły w organizowaniu uczniowi uczenia się; nauczyciele
wskazali: "Rozumiemy potrzeby młodzieży, jej zainteresowania, wspomagamy uczniów w pogodzeniu
obowiązku szkolnego i nauki z innymi zajęciami", "Zainteresowania młodzieży wpływają na dodatkowy
charakter pracy szkoły", "Nowe zawody w szkole, jak np. logistyk, są nowocześnie prowadzone"
prowadzone są warsztaty i wykłady przez pracowników wyższych uczelni
uczniowie działają m.in. w projektach: e`Twinning, Comenius, Moja firma w mojej gminie, Warto być dobrym,
Lider lokalny, Bądź przedsiębiorczy, Młodzi do akcji, Młodzież w działaniu, warsztaty „Maturowo”, w LOK
młodzież aktywnie przygotowuje się do udziału w sejmowych sesjach dzieci i młodzieży - w minionym roku
dwie posłanki ze szkoły, na ponad czterystu młodzieżowych posłów, zakwalifikowały się do grupy 25 liderów,
z którą podjęto dodatkowe prace warsztatowo - wyjazdowe.
Wskazane w toku badań wnioski z ewaluacji wewnętrznej szkoły pozwalają stwierdzić, że ich wdrażanie
wpłynęło na wzrost aktywności uczniów, otwierając im nowe drogi inicjatyw szkolnych i lokalnych. Ewaluacja
wewnętrzna w szkole została przeprowadzona w tym samym obszarze, co ewaluacja zewnętrzna. Z analizy
zapisów raportu oraz protokołów rady pedagogicznej wynika, że wypracowane wnioski dotyczyły kontynuowania
kierunku pracy szkoły, który wzmacniał uczniowskie postawy bycia aktywnym. Ewaluacja zewnętrzna wykazała,
że szkoła spotęgowała działania związane z pracą nad uczestnictwem młodzieży w międzynarodowych
programach edukacyjnych, w aktywności lokalnej oraz wynikającej z realizacji wieloaspektowych programów
i projektów. Badania potwierdziły wdrożenie zadań związanych z podejmowaniem przez uczniów różnych form
aktywności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, podczas organizowania uroczystości i imprez szkolnych oraz
środowiskowych, aktywizujących społeczność szkolną i lokalną. Podejmowane działania wpłynęły na mobilność
młodzieży, stwarzając jej możliwość planowania własnego rozwoju. Działania uczniów przyczyniły się także do ich
osobistego rozwoju i promocji szkoły w środowisku.
Badania potwierdziły bardzo wysoki stopień wypełnienia wymagania przez szkołę.
Poziom spełniania wymagania: A
Raport z ewaluacji: Technikum
17 / 24
Wymaganie: Respektowane są normy społeczne
Komentarz:
Uczący się czują się w szkole bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Prezentują
właściwe zachowania. W szkole diagnozuje się zachowania uczących się. Podejmuje się działania
wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Analizuje
się podejmowane działania wychowawcze, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb,
uwzględniając inicjatywy uczących się.
Analiza jakościowa oraz ilościowa danych z wywiadu grupowego z partnerami szkoły oraz z samorządem,
z pracownikami niepedagogicznymi i rodzicami oraz analiza danych z ankiety skierowanej do uczniów klas III I IV
technikum, a także wnioski z obserwacji zajęć pozwalają stwierdzić, że uczniowie czują się w placówce
bezpiecznie. Ankietowani uczniowie klas III stwierdzili, że w szkole, także poza czasem lekcji, czują się
bezpiecznie (22 zdecydowanie tak, 10 raczej tak). 10-u uczniów wskazało, że nie bywa często (wywiad) na terenie
szkoły poza godzinami jej pracy (wynika to z miejsca zamieszkania). Uczniowie (42/45) dodali, że w szkole nie ma
miejsc, w których czuliby się mało bezpieczni. Natomiast wszyscy ankietowani uczniowie klas IV uważają,
że w dniu badań, podczas lekcji czuli się bezpiecznie (42 zdecydowanie tak, 3 raczej tak) oraz podczas przerw (39
zdecydowanie tak, 6 raczej tak).
Zdaniem rodziców, bezpieczeństwu młodzieży w szkole sprzyja monitoring, kontrolowanie podczas wejścia
do budynku osób przychodzących z zewnątrz, dyżury nauczycieli i uczniów. Szkoła współpracuje z poradnią
psychologiczno - pedagogiczną, uczniowie mają możliwość porozmawiać z pedagogiem szkolnym. Rodzice
stwierdzili, że w szkole nie ma problemów z narkotykami. W ich opinii, cenną inicjatywą szkoły jest angażowanie
rodziców do uczestnictwa w pogadankach na temat dojrzewania młodzieży.
Zdanie rodziców i uczniów potwierdzili partnerzy placówki. Przedstawiciel policji zaznaczył, że w ostatnim
okresie nie odnotowano interwencji, w której sprawcą byłby uczeń szkoły. Nauczyciele i personel niepedagogiczny
potwierdzili, że rodzice dbają o budynek szkolny, pomagają w remontach. Stwierdzili, że w placówce nie ma
niebezpiecznych miejsc. Podczas obserwacji zajęć zauważono, że nauczyciele zabiegają o odpowiednią
organizację procesów edukacyjnych oraz o fizyczne bezpieczeństwo uczniów. Pracownicy niepedagogiczni
w wywiadzie potwierdzili wypowiedzi rodziców, dodając, że szkoła nie jest duża, na korytarzach uczniowie mają
dużo miejsca. Szkoła nie jest zamykana, ale przy wejściu jest dyżurka, osoba dyżurująca kieruje petenta
do odpowiedniej osoby. Dodali, że w szkolenie nie ma szczególnie niebezpiecznych czy agresywnych zachowań.
Młodzież jest dobrze wychowana i grzeczna.
Partnerzy placówki potwierdzili zdania rodziców i pracowników niepedagogicznych. Przedstawiciel poradni
psychologiczno - pedagogicznej dodał, że od lat współpracuje ze szkołą, z uczniami i ich rodzicami, prowadzi
spotkania dla rodziców, w zakresie profilaktyki domowej. Od pierwszej klasy wdrażana jest aktywność z zakresu
profilaktyki w zakresie przeciwdziałania agresji i umiejętności odmawiania. Inni partnerzy stwierdzili, że młodzież
uczęszczająca do szkoły ma dobrą opinię. Szkoła współpracuje także z powiatową komisją rozwiązywania
problemów alkoholowych, w profilaktyce podejmowanej w tym obszarze. Przedstawiciel służb ratownictwa
przeciwpożarowego wskazał na postawy uczniów w zakresie niesienia pierwszej pomocy. Podkreślił, że młodzież
szkoły wyszła z inicjatywą, by pozyskać środki na fantomy i sprzęt do pokazów pomocy przedmedycznej.
Uczniowie szkoły biorą udział w zawodach pływackich i pożarniczych oraz uczą się, jak być pomocnym dla
społeczeństwa.
Badania potwierdziły, że uczniowie znają obowiązujące w szkole normy. Zdecydowana większość (42/45)
ankietowanych uczniów klas III stwierdziła, że zasady właściwego zachowania się są dla nich jasne (27
zdecydowanie tak, 15 raczej tak). Większość uczniów (38/45) uważa, że nauczyciele przestrzegają zasad, które
sami głoszą (20 raczej tak, 18 zdecydowanie tak). 6-u uczniów w ankiecie zaznaczyło, że pedagodzy nie zawsze
przestrzegają takich zasad. Natomiast prawie wszyscy ankietowani uczniowie klas IV (44/45) zdecydowanie
uważają, że zasady właściwego zachowania się w szkole są dla nich jasne.
Zdaniem uczniów, zaznaczanym w wywiadzie, w szkole są określone zasady, które zawarte są w statucie
szkoły i programie wychowawczym. Uczniowie stwierdzili, że mają wpływ na teść zapisów w tych dokumentach.
Młodzież potwierdziła, że uczestniczy w zajęciach profilaktycznych z pedagogom z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Zawierciu. W opinii młodzieży, podczas godzin wychowawczych, zajęć z pedagogiem, na apelach
i w codziennych sytuacjach przypominane są uczniom zasady i normy, które obowiązują w placówce. Uczniowie
wiedzą, że muszą uczęszczać do szkoły i przestrzegać frekwencji. Nie mogą używać na zajęciach telefonów
komórkowych. Dodali, że szanują i słuchają się wzajemnie, słuchają nauczycieli, wiedzą, że mogą porozmawiać
Raport z ewaluacji: Technikum
18 / 24
o wszystkim. Uczniowie podkreślili: "W szkole jest bardzo przyjazna atmosfera, można powiedzieć,
że jesteśmy jedną dużą rodziną".
Zdaniem partnerów uczniowie szkoły są: otwarci na pomysły, chętni do pomocy innym, zaangażowani w to
co robią dla szkoły i dla innych, kulturalni, chętni do pracy w zespole, podchodzą poważnie do wykonywanych
zadań związanych z przygotowaniem zawodowym, zdyscyplinowani, potrafiący nawiązywać kontakty, zaradni,
pewni siebie oraz otwarci na potrzeby innych. Obserwacja placówki w dniach badań wykazała, że w szkole panuje
ład, miła atmosfera wzajemnego poszanowania. Zachowanie uczniów podczas przerw było wysoce odpowiednie.
W trakcie prowadzonych badań stwierdzono, że w szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów
i zagrożeń. Prawie wszyscy ankietowani rodzice (91/92) uważają, że pozytywne zachowania ich dzieci są
dostrzegane przez nauczycieli (64 zdecydowanie tak, 27 raczej tak). Podobnej odpowiedzi udzielili rodzice
na pytanie dotyczące otrzymywania informacji na temat zagrożeń występujących w szkole. Prawie wszyscy rodzice
(88/92) wskazali na otrzymywanie takich informacji.
Zdaniem dyrektora i nauczycieli w szkole respektowane są normy społeczne. Uczniowie czują się w szkole
bezpiecznie i wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje. W szkole podejmowanych jest wiele inicjatyw
służących eliminowaniu zagrożeń oraz wzmacnianiu właściwych zachowań, które ujęte są w programie
wychowawczym oraz programie profilaktyki. W placówce diagnozuje się zachowania uczniów, stosując różnorodne
metody. Prowadzona jest systematyczna obserwacja zachowań młodzieży przez wychowawców, nauczycieli
i pedagoga szkolnego. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i rodzice są ankietowani na temat
bezpieczeństwa w szkole, właściwych postaw i zachowań.
Jak wskazali podczas wywiadu rodzice, ewentualne niewłaściwe zachowania uczniów są natychmiast
zauważane. Zarówno nauczyciele, personel niepedagogiczny, jak i sami uczniowie, reagują w przypadku
wystąpienia zachowania niezgodnego z przyjętymi normami. Szkoła, według rodziców, jest bezpieczna, uczniowie
mają poczucie bezpieczeństwa. W szkole nie ma agresji, bójek i zastraszeń.
Diagnoza zachowań uczniów jest prowadzona według utrwalonego schematu: wychowawcy przygotowują
raporty o sytuacji wychowawczej klasy, pedagog szkolny dokonuje analizy zbiorczej, przeprowadza się badania
ankietowe oraz zajęcia z integracji w klasach pierwszych, prowadzone są rozmowy z wychowawcami klas
i rodzicami na temat indywidualnych przypadków uczniów. W szkole podejmuje się działania profilaktyczne wobec
zagrożeń, podejmuje współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, policją, parafią, a także instytucjami
kulturalno – oświatowymi, kształcąc pożądane społecznie postawy. W celu wzmocnienia pożądanych wśród
uczniów zachowań odbywają się spotkania profilaktyczne, realizowany jest program poprawy frekwencji. Pedagog
nawiązuje kontakt z uczniami z wysoką absencją szkolną w celu motywowania ich do systematycznego
i punktualnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych. Diagnoza zagrożeń prowadzona jest w oparciu o ankiety dla
rodziców dotyczące przejawów agresji oraz bezpieczeństwa w szkole, analizę wpisów w dziennikach lekcyjnych
dotyczącą niewłaściwego zachowania uczniów, na podstawie obserwacji zachowania uczniów na lekcjach i poza
lekcjami. Szkoła posiada dokumentację dotyczącą diagnozy zagrożeń.
Badania potwierdziły, że w szkole podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie
zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. Ankietowani rodzice uważają, że nauczyciele szybko
reagują na niewłaściwe zachowania uczniów (33 zdecydowanie tak, 17 raczej tak). 42 rodziców stwierdziło, że nie
ma zachowań niewłaściwych. Prawie wszyscy ankietowani rodzice (91/92) uważają, że pozytywne zachowania
uczniów są chwalone przez nauczycieli (63 zdecydowanie tak, 28 raczej tak). Rodzice w wywiadzie stwierdzili,
że jeżeli sporadycznie pojawiają się konflikty między uczniami, to oni sami dyscyplinują się. Uważają, że nie ma
w szkole większych konfliktów, nigdy nie było tzw. ,,fali'', nie słyszeli o problemach pierwszoklasistów. Nauczyciele
czuwają nad bezpieczeństwem uczniów. Uczniowie są chwaleni przez przedstawicieli instytucji współpracujących
ze szkołą, chwaleni są na forum szkoły. Wychowawcy na zebraniach informują o sukcesach uczniów klasy i szkoły.
Uczniowie uzyskują dyplomy, książki i nagrody.
Obserwacja placówki potwierdziła, że w szkole nie zaobserwowano zachowań negatywnych. Pracownicy
niepedagogiczni w wywiadzie potwierdzili, że interweniują jeżeli coś się dzieje. Odbywają się prelekcje na tematy
dotyczące palenia papierosów, agresji i używania alkoholu. Pracownicy niepedagogiczni podkreślili: "W szkole
uczniowie zachęcani są do dodatkowych działań", "Uczniowie spotykają się po zajęciach i przygotowują
do egzaminów", "Obserwujemy, jak młodzież angażuje się w życie szkoły".
Zdaniem dyrektora w szkole podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń
oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. W celu wzmacniania pożądanych zachowań młodzieży: nowelizuje się
regulamin, modyfikuje się tematykę godzin wychowawczych, promuje się uczniów o nienagannym zachowaniu,
nagradza uczniów ze 100% frekwencją, udzielane są pochwały i nagrody dyrektora. W szkole kładzie się nacisk
na promowanie i wzmacnianie właściwych postaw uczniów, co odbywa się poprzez realizowanie proponowanych
przez nich tematów godzin wychowawczych, przygotowywanie uroczystości z okazji świąt szkolnych i narodowych.
O sukcesach uczniów wspomina się także na apelach i spotkaniach z rodzicami. W szkole organizuje się
Raport z ewaluacji: Technikum
19 / 24
konkursy i projekty dydaktyczno – wychowawcze o różnej tematyce. Przygotowywane są lekcje wychowawcze
na temat zagrożeń prowadzone przez wychowawcę, pedagoga lub pielęgniarkę szkolną. Realizuje się akcje
prozdrowotne i kampanie społeczne, m.in. takie jak: Droga na skróty, Narkotyki – niewola na własne życzenie.
Prowadzi się zajęcia warsztatowe dotyczące poradnictwa zawodowego, prelekcje dla rodziców na temat profilaktyki
domowej. Uczniowie uczestniczą w konkursach wiedzy o AIDS, rożnych akcjach, np.: „Kto wpada w oczy nie
wpada pod koła”, „Mam haka na raka” i projekt „Supermemo”. Młodzież uczestnicząy w szkoleniu z zakresu:
bezpieczeństwo na strzelnicy, pierwsza pomoc - resuscytacja krążeniowo – oddechowa, kurs podstawowy –
pierwsza pomoc, „Od chaosu i przemocy do współpracy w grupie”. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach:
„Bezpieczeństwo w szkole’’, „Nauczyciel PO we współczesnej szkole”, „Odpowiedzialność karna nauczycieli”, „Kurs
kwalifikacyjny z pierwszej pomocy”, „Edukacja dla bezpieczeństwa”, „Jak ratować i radzić sobie ze strachem przed
podejmowaniem czynności ratowniczych”, „Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa na początku XXI wieku”.
Działania wychowawcze i profilaktyczne są udokumentowane w realizowanych programach, akcjach oraz
przedsięwzięciach.
W szkole prowadzona jest analiza podejmowanych działań, która ma na celu eliminowanie zagrożeń
oraz wzmacnianie pożądanych zachowań, co potwierdzili w wywiadzie dyrektor i nauczyciele. W placówce
analizuje się podejmowane działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w miarę potrzeb, uwzględniając inicjatywy
uczniów. Jak podkreślili badani, analizy dokonują nauczyciele na posiedzeniach zespołów przedmiotowych,
spotkaniach wychowawców, radach pedagogicznych, przy współudziale pedagoga. W oparciu o wypracowany
sposób rozwiązania problemów, wdraża się właściwe działania i obserwuje się ich skuteczność lub w razie potrzeb
przeprowadza dalsze specjalistyczne badania i dokonuje modyfikacji. W opinii badanych, zagadnienia
monitorowane są całościowo lub problemowo, indywidualnie lub dla grupy uczniów, dotyczy to np.: zagrożeń,
agresji, oceniania, oferty i pracy szkoły. Postulaty uczniów dotyczące wychowania są w szkole respektowane.
Uczniowie traktowani są podmiotowo, szanuje się ich aktywność i pomysłowość.
Nauczyciele w wywiadzie wskazali, że młodzież potrafi się odpowiednio zachować podczas wyjść do kina, czy
wyjazdów do teatru i na wycieczkach, jak i podczas akcji prowadzonych przez szkołę. Prezentuje odpowiedni
poziom kultury, ma szacunek do osób starszych, dba o pracę własną i innych oraz mienie szkoły, potrafi właściwie
reagować w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Jak podkreślili badani, zachowanie młodzieży nie odbiega
od ogólnie przyjętych norm społecznych. Ze względu na niewielką liczbę uczniów, każde zachowanie jest
analizowane i udzielana jest ewentualna pomoc.
Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań są w razie
potrzeby modyfikowane, co potwierdzili w wywiadzie dyrektor i nauczyciele. Jak wskazali badani, z analizy
wynikła potrzeba modyfikacji regulaminu zachowania uczniów, była to zmiana skali punktowej dotycząca
frekwencji. Zmieniono organizację dyżurów nauczycielskich oraz przebywania uczniów w czasie przerw
na korytarzach, co wyeliminowało miejsca, w których mogło dochodzić do zachowań agresywnych. Dokonano
modyfikacji programu profilaktycznego i wychowawczego. W opinii badanych, szkoła doskonali sposoby
przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom uczniów i wzmacniania pożądanych. Wprowadzono spotkania
profilaktyczne z policją, systematyczne spotkania z pracownikami poradni psychologiczno - pedagogicznej,
przedstawicielami wyższych uczeni i pracodawcami.
Zdaniem nauczycieli i dyrektora, które zyskało potwierdzenie w zapisach dokumentacji szkolnej, w placówce
opracowano program naprawczy służący poprawie frekwencji, monitorowaniu liczby osób ćwiczących
na wychowaniu fizycznym. Zdaniem partnerów nauczyciele są zaangażowani w sprawy wychowawcze
i opiekuńcze. Dyrektor, nauczyciele i pedagog szkolny wpływają na systematyczne kształtowanie u uczniów
właściwych postaw i zachowań.
W sprawy wychowawcze, jak podkreślili partnerzy placówki, samorząd, nauczyciele i dyrektor, zaangażowani
są także rodzice i pracownicy niepedagogiczni. Zdanie to potwierdzili także sami rodzice oraz personel szkoły.
Badani podkreślili też, że placówka realizuje programy i projekty międzynarodowe, które wymagają od młodzieży
określonych postaw, bycia zaangażowanym, otwartym i twórczym. W kształtowaniu odpowiednich postaw szkoła
umożliwia uczniom szeroką współpracę ze środowiskiem, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Porębie
oraz Domem Dziecka w Zawierciu, służbami mundurowymi: strażą pożarną i policją.
W trakcie badań stwierdzono, że podczas modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia się inicjatywy
uczących się. Uczniowie w wywiadzie stwierdzili, że mogą zgłaszać pomysły dotyczące zasad postępowania.
Dodali, że nie tolerują wulgaryzmów, m.in. z inicjatywy uczących się w szkole:
każdy uczeń może zgłosić więcej niż jedno nieprzygotowanie
Raport z ewaluacji: Technikum
20 / 24
ze względu na dużą liczebność uczniów dojeżdżających, na prośbę Samorządu Uczniowskiego dostosowano
dzwonki i przerwy
podczas trudnych warunków zimowych, spóźnienia niewynikające z winy uczniów, nie są brane pod uwagę
przy ocenie zachowania.
Uczniowie zaznaczyli, że nauczyciele najczęściej zwracają się do nich po imieniu. Dodali: "W szkole czujemy
się szanowani, jest pedagog, z którym można zawsze porozmawiać na nurtujące problemy. Nauczyciele są otwarci
na nasze sprawy. Staramy się, aby wspólnie dobrze nam się tu uczyło".
Zdanie uczniów potwierdzili w wywiadzie nauczyciele i dyrektor. Prawie wszyscy ankietowani nauczyciele
(25/30) uważają, że podejmowane działania wychowawcze uwzględniają inicjatywy lub opinie uczniów (22
zdecydowanie tak, 3 raczej tak). Zdaniem dyrektora szkoły uwzględniono następujące propozycje zmian
w działaniach wychowawczych uczniów: noszenie dowolnego obuwia zmiennego, dyżury uczniowskie, organizacja
Święta Niepodległości, wigilii klasowych, walentynek, losowania numeru ucznia, który nie będzie pytany w danym
dniu, zagospodarowanie pomieszczenia na strzelnicę, realizacja biznes planu na organizację siłowni oraz
organizacja imprezy szkolnej z okazji dni otwartych szkoły.
Badania wykazały, że uczniowie prezentują zachowania zgodne z wymaganiami. Zdaniem nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych osiągnięciem szkoły w kształtowaniu wymaganych zachowań jest wypracowanie
u uczniów postaw społecznie pożądanych. W wywiadzie podkreślono, że w szkole niezwykle ważne jest
wychowanie młodzieży, a z nim związane wpojenie takich postaw, jak bycie otwartym, rzetelnym i aktywnym.
W opinii badanych, szkoła kształci umiejętność pracy w zespole, do szkoły uczęszczają kolejne pokolenia
młodzieży. Jak podkreślili nauczyciele, dyrektor i personel niepedagogiczny, pomocna w kształtowaniu społecznie
pożądanych postaw uczniów jest postawa młodzieży najstarszych klas, która wpływa pozytywnie na zachowanie
kolegów z młodszych roczników. W wywiadzie podkreślono: "Obserwujemy u uczniów poczucie przynależności
do społeczności szkolnej".
Pracownicy niepedagogiczni wskazali, że zachowania niepożądane uczniów są sporadyczne, jednostkowe
i szybko niwelowane. Jeżeli się one pojawiają, to jednostkowo i nie zyskują aprobaty wśród uczniów. W wywiadzie
podkreślono: "Sporadycznie zdarzają się próby nonszalancji oraz imponowania w złym kierunku. Zachowania takie
nie wywołują zachwytu, uczeń taki nie ma wsparcia u innych uczniów".
W trakcie obserwacji placówki nie zaobserwowano zachowań negatywnych. Dyrektor w ankiecie potwierdził,
że w szkole nie miały miejsca zdarzenia łamiące normy wychowawcze podlegające karom statutowym. Obserwacja
zajęć potwierdziła fakt, że uczniowie w czasie zajęć zachowują się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami
społecznymi, a nauczyciele wzmacniają pożądane zachowania.
W wyniku procesu ewaluacji wewnętrznej sformułowano wnioski, które w znaczący sposób przełożyły się
na podejmowanie przez społeczność szkoły zadań związanych z kształtowaniem właściwych postaw. Raport
z ewaluacji wewnętrznej potwierdził wskazane przez dyrektora wnioski z wewnętrznych badań, takie jak:
kontynuować przeprowadzanie zróżnicowanych badań diagnozując bezpieczeństwo uczniów w szkole
wzmacniać przestrzeganie norm i zasad społecznych
kontynuować podejmowanie różnorodnych inicjatywy, mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz
wzmacnianie właściwych zachowań
uaktywniać zachowania zgodnie z wymaganiami stawianymi przez szkołę i normami społecznymi
uświadamiać uczniom wszędzie tam, gdzie jest to możliwe znaczenie właściwych zachowań.
Jak wskazują szkolne sprawozdania i zapisy protokołów rady pedagogicznej, wdrażane wnioski z ewaluacji
wewnętrznej wspomagają w wysokim stopniu prowadzony proces wychowawczy, co potwierdzili także nauczyciele
i dyrektor. Wzmocniono w wyniku wdrażania wniosków z wewnętrznych badań przeprowadzanie zróżnicowanych
diagnoz odnośnie bezpieczeństwa uczniów. Zwielokrotniono podejmowanie różnorodnych inicjatyw, mających
na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
Badania pozwoliły wskazać na wysoki stopień wypełnienia wymagania przez szkołę.
Poziom spełniania wymagania: B
Raport z ewaluacji: Technikum
21 / 24
Wnioski z ewaluacji:
1. W szkole wypracowano efektywny, spójny schemat pracy w zakresie analizy wyników egzaminów
zewnętrznych. Prowadzone wieloaspektowo analizy uzupełniają się, a konstruowane i wdrażane
wnioski wpływają na coraz wyższe wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, jak
i poprzedzających je egzaminów maturalnych.
2. Szkołę wyróżnia podmiotowe traktowanie młodzieży oraz współpraca z rodzicami nad pomocą
uczniowi w efektywnej edukacji, co skutkuje wypracowaniem u młodzieży indywidualnych strategii
uczenia się.
3. Społeczność technikum stanowi integralną część Zespołu Szkół w Porębie. Efektem współpracy
szkół wchodzących w skład zespołu są licznie podejmowane wspólne zadania, projekty i akcje,
programy, które wszechstronnie aktywizują i rozwijają młodzież.
4. Mocną stroną placówki jest kadra: dyrektor i nauczyciele, którzy dostrzegają potencjał młodzieży,
wspomagają ją w odnajdywaniu się w szkole, w nowym otoczeniu, w nauce na kolejnym etapie,
w zdobywaniu zawodu i w przygotowaniu do studiów. Działania te skutkują wzajemnym zaufaniem
i wspólnie podejmowanym zadaniem efektywnego kształcenia.
5. Zawody w szkole są trafnie dobrane, z uwzględnieniem rynku pracy, uczniowie są dobrze
przygotowani pod względem zawodowym oraz postaw zawodowych, zaangażowania,
odpowiedzialności. Efektem tych działań jest uczeń postrzegany jako dobry, przyszły pracownik
w danym zawodzie, o którego się zabiega.
6. Nauczyciele szkoły współorganizują pomoc w realizacji zadań z podstawy programowej dla uczniów,
którzy dodatkowo angażują się w działalność pozalekcyjną. Efektem tej pracy jest wspomaganie
ucznia w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań i zdolności, przynoszące efekt edukacyjny
szkolny i indywidualny.
7. Uczniowie są wspomagani w podejmowaniu różnych form aktywności na zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych, podczas organizowania uroczystości i imprez szkolnych oraz środowiskowych,
aktywizujących społeczność szkolną i lokalną. Podejmowane działania wpływają na mobilność
młodzieży, stwarzając jej możliwość planowania własnego rozwoju, sprawiają, że szkoła współtworzy
kształt środowiska lokalnego.
Raport z ewaluacji: Technikum
22 / 24
Wymaganie
Obszar: Efekty
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
Uczniowie są aktywni
Respektowane są normy społeczne
Raport z ewaluacji: Technikum
Poziom spełniania wymagania
A
B
A
B
23 / 24
Raport sporządzili:
Piotr Ziętara
Elżbieta Horbatowska
Kurator Oświaty:
................................................
Raport z ewaluacji: Technikum
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
24 / 24

Podobne dokumenty