Pomidory inne niż wszystkie

Komentarze

Transkrypt

Pomidory inne niż wszystkie
zaprosili nas
W. Wojcieszek producentom uprawia-
siarka – 48 mg/l). W. Wojcieszek polecał
Superba Czerwona zawierającym sche-
jącym pomidory i paprykę w tunelach
także inne nawozy z tej linii – Superbę
latowane mikroelementy, które są łatwo
foliowych polecał wykorzystanie gra-
Brązową, Zieloną i Żółtą, które różnią
przyswajane przez rośliny.
nulowanego nawozu YaraMila Complex.
się między sobą zawartością poszcze-
W. Wojcieszek przypominał także
Jest to bezchlorkowy, wieloskładnikowy
gólnych makroelementów. Producenci
o możliwości sporządzania pożywki
nawóz (N, P, K plus komplet mikroele-
mogą je stosować w swoich gospodar-
z nawozów pojedynczych. Firma Yara
mentów). Jego dawkę najlepiej ustalić po
stwach, w zależności od aktualnego za-
Poland ma w ofercie wszystkie nawozy
wykonaniu analizy gleby. Nawóz należy
potrzebowania roślin.
niezbędne do komponowania pożywek,
przemieszać z glebą przed sadzeniem
W wizytowanym gospodarstwie nawóz
a ponadto nawóz zawierający komplet
roślin. W czasie sezonu wegetacyjnego
YaraMila Complex stosowano także w pro-
mikroelementów (YaraVita Rexolin), który
nawozy podawane są wraz z pożywką.
dukcji pomidorów (przed posadzeniem
zawiera żelazo w formie chelatu EDDHMA.
Właściciel gospodarstwa, w którym
rozsady). Następnie w czasie wegetacji
Mikroskładniki są dzięki temu przyswajane
zorganizowano warsztaty, w uprawie
podlewano rośliny pożywką z nawozami
w szerokim zakresie pH. Przedstawiciel
papryki aplikował pożywkę zawierającą
Superba Czerwona i YaraLiva Calcinit.
firmy Yara Poland polecał również nawóz
w pełni rozpuszczalny, wieloskładnikowy
W nawożeniu uwzględniono także siarczan
YaraVita Actisil, który działa na rośliny
nawóz z serii Superba, przemiennie z sa-
magnezu (Krista MgS), który podawano
wzmacniająco, poprawiając ich wigor,
letrą wapniową (YaraLiva Calcinit – 15,5%
roślinom w okresie dorastania owoców,
a ponadto wpływa na lepsze wybarwie-
azotu i 19% wapnia). Do sporządzania
gdy zwiększone jest ich zapotrzebowanie
nie i trwałość owoców. Nawóz ten jest
pożywki wykorzystał Superbę Czerwo-
na magnez. M. Borek twierdził, że jego po-
źródłem łatwo przyswajalnego krzemu,
ną, zawierającą makro- i mikroelementy
midory cieszą się popytem na rynku hur-
który wzmacnia ściany komórkowe.
(azot ogólny – 73 mg/l, fosfor – 40 mg/l,
towym z powodu bardzo dobrego smaku,
Adela Maziarz
potas – 214 mg/l, magnez – 35 mg/l,
co zawdzięczają m.in. zasilaniu nawozem
Krezam, Zamość
„Pomidory inne niż wszystkie”
W niedzielne popołudnie 15 lipca br.,
netics. Jak przekazała M. Zadura, obydwie
firmy Nickerson Zwaan, ExoBis i Agro-
odmiany cechują się silniejszym wigorem
simex zaprosiły producentów pomi-
niż mieszaniec VP1 F1 i dobrym zawiązy-
dorów spod osłon do Rzeczycy, do
waniem owoców, nawet w niekorzystnych
gospodarstwa Małgorzaty i Wiesława
warunkach uprawy. Ich owoce dorastają
Koreckich na spotkanie poświęcone
do dużych rozmiarów, nierzadko osiągając
nawożeniu i nowościom odmiano-
400 g i więcej. Zaletą owoców jest ma-
wym. Producenci z Rzeczycy uprawiają
ła blizna poszypułkowa. Ponieważ rośli-
warzywa w tunelach foliowych o łącz-
ny tych odmian mają raczej generatywny
nej powierzchni 3 tys. m . Wiosną cała
charakter wzrostu, ważne jest, aby pamiętać
powierzchnia przeznaczana jest pod
o sadzeniu rozsady w ciepłe podłoże, przed
2
pojawieniem się kwiatów, a po posadze-
uprawę sałaty, po której sadzone są pomidory. W produkcji dominuje odmiana
Fot. 1. Malinowe owoce nowej odmiany VP2 F1
korzeniowego – informowała M. Zadura.
malinowa VP1 F1. W tym roku jej nasiona
90
niu dbać o prawidłowy rozwój systemu
wysiano 10 marca, a rozsadę sadzono
które znalazły się w tegorocznej kolekcji.
Odmiana VP2 F1 charakteryzuje się dużą
24 kwietnia. Zbiory rozpoczęły się około
Oprócz dobrze znanego pomidora ma-
zdrowotnością i ma pełną odporność na
7 lipca i, jak informował W. Korecki, do
linowego VP1 F1, można było obejrzeć
brunatną plamistość liści pomidora (Clado-
czasu spotkania z całej powierzchni ze-
dwie nowości o malinowych owocach
sporium fulvum), a także na nicienie. Z ko-
brano około 6 ton owoców.
– VP2 F1 (fot. 1) z francuskiej hodowli Vil-
lei HTP-11 F1 wyróżnia się wyrównanymi
Małgorzata Zadura, reprezentująca fir-
morin oraz HTP-11 F1 (fot. 2) z izraelskiej
owocami w gronach i mocnym systemem
mę Nickerson Zwaan omówiła odmiany,
firmy hodowlano-nasiennej Hazera Ge-
korzeniowym.
HASŁO OGRODNICZE 9/2012
stowany i jeszcze nie podjęto decyzji
o wprowadzeniu go na rynek.
W kolekcji „Pomidorów innych niż
wszystkie” znalazły się także odmiany
o owocach śliwkokształtnych o masie
140–160 g – Reva F1 z hodowli firmy Vilmorin oraz Carnaby F1 (fot. 4) z włoskiej
Fot. 2. Owoce mieszańca HTP-11 F1 są
firmy ISI Sementi. Pierwszy mieszaniec ma
wyrównane w gronach
pełną odporność na Cladosporium fulvum
i nicienie. Dobrze sprawdza się w produk-
W ostatnich latach na rynku pomido-
cji w cyklu do 10–12 gron i wyróżnia się
rów można obserwować tendencję do
dużą wczesnością. Druga z odmian jest
poszukiwania przez klientów owoców
tolerancyjna wobec nicieni. Z uwagi na
o nietypowym kształcie, kolorze i dobrym
smaku. Takie innowacyjne, niestandardowe pomidory są lepiej rozpoznawalne
i zwykle są sprzedawane w wyższej cenie.
Firma Nickerson Zwaan oferuje tego typu
odmiany, które promowane są pod hasłem
„Pomidory inne niż wszystkie” – informowała M. Zadura. Do tej kategorii niewątfot. 1–4 K. Ziółkowska
pochodzące z hodowli włoskiej firmy ISI
Sementi – Margot F1 (fot. 3) i Gotico F1, które zaprezentowano w kolekcji w Rzeczycy. Obydwie odmiany charakteryzują się
silnym, wegetatywnym wzrostem roś­lin.
Grona są mocno rozbudowane, dlatego
Fot. 4. Śliwkokształtne owoce odmiany
zaleca się ich przycinanie. Owoce dorasta-
Carnaby F1 o masie 140–160 g
reklama
pliwie należą odmiany typu bawole serce
ją do dużych rozmiarów, często osiągając
masę 300–350 g. Nowością w tym typie,
nieco trudniejszy zbiór pojedynczych
uwzględnioną w kolekcji, jest odmiana
owoców, hodowca rekomenduje ich
Deko F1 z odpornością na Cladosporium
zbiór i sprzedaż w gronach. Kolejną za-
fulvum. Mieszaniec ten jest obecnie te-
prezentowaną odmianą był mieszaniec
Summer Sun F1 z hodowli firmy Hazera
Genetics. Jest to propozycja o żółtych,
bardzo smacznych i wyjątkowo słodkich
owocach typu cherry. Jak informowała
M. Zadura, zawierają one dużo cukrów
(10° Brix, tj. dwukrotnie więcej niż u standardowych odmian). Summer Sun F1
jest typową odmianą szklarniową, dlatego
sadząc rośliny w niskich tunelach foliowych, należy pamiętać o tym, że długie
międzywęźla mogą utrudniać uprawę.
Podczas spotkania przedstawiono także pomidory standardowe, o tradycyjnych
Fot. 3. Owoce typu bawole serce odmiany
czerwonych owocach. M. Zadura zwró-
Margot F1 osiągają masę do 300–350 g
ciła uwagę m.in. na wielkoowocową
HASŁO OGRODNICZE 9/2012
91
w arzy wnic tw o
odmianę Belladonna F1 z hodowli Ha-
przedstawiciel firmy Agrosimex, nawóz
dowe nawożenie Rosasolem, z dodatkową
zera Genetics, która jest szczególnie po-
ten zawiera więcej azotu w formie azo-
dawką Rosahumusu i preparatu Delsol.
lecana do uprawy w krótkim cyklu. Jest to
tanowej niż amonowej, co sprzyja upra-
Jak przekazała Iwona Polewska, przedsta-
średnio wczesny mieszaniec, wytwarza
wie pomidorów, gdyż forma amonowa
wicielka firmy Agrosimex, nawozy z linii
krótkie międzywęźla i 250–300-gramo-
nie jest wskazana we wczesnej fazie
Rosasol występują w 9 różnych składach,
we, wyrównane w gronach owoce. Inną
nawożenia. Poza tym Rosafert 12-12-17
wszystkie zawierają makro- i mikroelemen-
ciekawą propozycją izraelskiego hodowcy
zawiera dużą ilość siarki, która wpływa na
ty i są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Ro-
może być odmiana Malory F1. Jej owoce są
obniżenie odczynu podłoża. Dodatkowo
sahumus to nawóz mineralno-organiczny
stosunkowo twarde, intensywnie wybar-
magnez i fosfor uzupełniono, podając
zawierający kwasy humusowe. Stosując
wione, wyrównane w gronach.
nawozy pojedyncze, tak aby w analizie
go wprowadza się do profilu glebowe-
Stefan Chmurzyński z firmy Agrosimex
podłoża uzyskać następujące zawarto-
go gotową próchnicę, bez konieczności
przekazał informacje na temat nawożenia
ści poszczególnych składników (w mg/l):
oczekiwania na naturalne jej powstanie,
zastosowanego na pokazowej plantacji.
azot – 240, fosfor – 150, potas – 335, wapń
np. na skutek rozkładu obornika. Dzięki
Jak mówił, ubiegłoroczne doświadczenia
– 2300, magnez – 125. Podłoże było ponad-
temu rośliny lepiej wykorzystują składniki
prowadzone w gospodarstwie państwa
to zakwaszane przy użyciu preparatu Insol,
odżywcze znajdujące się w glebie. Zda-
Koreckich skłoniły właścicieli do mody-
w dawce 2 l na tunel o powierzchni 250 m .
niem prelegentki, dzięki stosowaniu tego
fikacji programu nawożenia. Pomidory
W tak przygotowane podłoże posadzo-
preparatu można ograniczyć standardowe
posadzono w większym zagęszczeniu
no samodzielnie przygotowaną rozsadę.
nawożenie nawet do 50%, co wpływa na
(3,28 rośliny/m2), na stanowisku, na któ-
W fazie kwitnienia 5. grona zaczęto stoso-
znaczne obniżenie kosztów. Natomiast
rym w poprzednim roku zastosowano
wanie nawozu Rosasol 8-17-41, który za-
Delsol to nawóz zawierający azot organicz-
obornik. Z powodu zasadowego odczy-
wiera duże ilości fosforu, w celu ogranicze-
ny wytwarzany przez bakterie Pseudomo-
nu wody używanej do podlewania (pH
nia wzrostu wegetatywnego roślin. W tym
nas putida, które mają regenerować glebę,
7,13) oraz spodziewanej chłodnej wiosny,
czasie zwiększono również dawkę wody
aktywizując jej życie biologiczne. Wg I. Po-
już na początku sezonu zwiększono na-
do 2 l/roślinę. Dodatkowo wraz z wodą
lewskiej nawóz ten przyspiesza i poprawia
wożenie fosforowe z zalecanych 70–100
2-krotnie podawano siarczan magnezu
kiełkowanie oraz rozwój korzeni, ułatwia
mg/l do 150 mg czystego składnika/l.
w formie opryskiwania, w stężeniu 0,7%.
także pobieranie fosforu z gleby. Zda-
Zauważono również, że utrzymywanie
W gospodarstwie państwa Koreckich
niem gospodarza, dodatek Rosahumusu
wysokiego poziomu wapnia wpływa na
w br. prowadzone są także doświadczenia
wpłynął na zwiększenie rozmiarów i masy
zachowanie dobrej kondycji roślin do
nawozowe, mające na celu porównanie
owoców, a także poprawę ich wyrównania,
końca uprawy. Zdaniem S. Chmurzyń-
działania preparatów Rosahumus i Delsol.
w porównaniu z kontrolą. W powtórzeniu,
skiego, efekt jest na tyle wyraźny, że re-
W kontroli rośliny nawożono zgodnie ze
w którym zastosowano dodatkowo nawóz
kompensuje skutki wysokiego pH, które
standardowym programem, z wykorzy-
Delsol również uzyskano większe owoce
ogranicza pobieranie mikroelementów
staniem nawozu Rosasol. W drugim tunelu
w pierwszych gronach, a także zaobser-
i fosforu. Nawożenie podstawowe oparto
doświadczalnym, poza tym preparatem,
wowano lepsze zawiązywanie owoców
na nawozie Rosafert 12-12-17 wraz z kom-
użyto dodatkowo nawozu Rosahumus.
w 4. i 5. gronie.
pletem mikroelementów. Jak informował
W trzecim obiekcie zastosowano standar-
2
Katarzyna Ziółkowska
Admiro
niezawodne w każdych warunkach
92
HASŁO OGRODNICZE 9/2012
Monsanto Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, tel.: +48 22 395 65 00
fax: +48 22 395 65 01, e-mail: [email protected], www.deruiter.com.pl
reklama

Podobne dokumenty