Protokół Sesja XXXIV

Komentarze

Transkrypt

Protokół Sesja XXXIV
BRM.0002.36.12
A
P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/12
Z XXXIV ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA ZAKOPANE
odbytej w dniu 29 listopada 2012 r.
1
P R O T O K Ó Ł N R XXXIV/12
Z XXXIV ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA ZAKOPANE
odbytej w dniu 29 listopada 2012 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja Rady Miasta Zakopane rozpoczęła się o godz. 10.00 i trwała do 18.55
W Sesji udział wzięło 21 radnych na ogólną liczbę 21 radnych (na początku
Sesji 20 radnych) - wg listy obecności – zał. Nr 1.
Ponadto uczestniczyli:
1. Zaproszeni goście – zał. Nr 2.
2. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta Zakopane – zał. Nr 3.
P. Przewodniczący Jerzy Zacharko - poprosił radnych o powstanie i
odmówienie modlitwy Za Ojczyznę.
Radni odmówili modlitwę.
P. Przewodniczący – otworzył XXXIV Zwyczajną Sesję Rady Miasta
Zakopane. Przywitał przybyłych gości: Pana Burmistrza Janusza Majchra,
Zastępcę Burmistrza Pana Wojciecha Solika, Zastępcę Burmistrza Pana
Mariusza Koperskiego, Panią Renatę Szych Sekretarza Miasta Zakopane, Panią
Helenę Mamcarz Skarbnika Miasta, witam bardzo serdecznie Naczelników
Wydziałów i Kierowników Referatów Urzędu Miasta Zakopane, witam
Prezesów spółek miejskich Pana Jerzego Piotrowskiego Prezesa Tatrzańskiej
Komunalnej Grupy Kapitałowej Tesko, Pana Jakuba Dziobonia Prezesa Spółki
Sewik, Pana Prezesa Roberta Kłaka Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, witam
dyrektorów instytucji kulturalnych, w tym Pana Dyrektora Andrzeja
Kaweckiego, witam Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Panią Bożenę
Gąsienicę, witam Panią Zofię Kułach Maślany Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, witam bardzo serdecznie media oraz wszystkich
mieszkańców Zakopanego, którzy są obecni na sali, jak również tych
wszystkich, którzy mogą dzięki przekazowi internetowemu oglądać nas w tej
chwili na bieżąco, dzięki uprzejmości Pana Macieja Stasińskiego.
P. Przewodniczący stwierdził, że na 21 radnych obecnych na dzisiejszej
Sesji jest 20, co stanowi quorum i pozwala Radzie na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
2
P. Przewodniczący – stwierdził, że radni otrzymali proponowany porządek
obrad – zał. Nr 4
Szanowni Państwo jest wniosek Komisji Rewizyjnej, bardzo proszę P.
Przewodniczącego Jana Gąsienicę Walczaka o przedstawienie wniosku.
P. Jan Gąsienica Walczak – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, Panie Burmistrzu, wnioskuję o zdjęcie z porządku obrad pkt. 23 –
Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza
Miasta Zakopanego. Ten punkt jeszcze będziemy rozpatrywać w dalszym
ciągu ponieważ są tam nowe okoliczności, które przedstawił nam P. Burmistrz
Wojciech Solik i na pewno uchwała ta wejdzie, ale bardzo proszę żeby weszła w
innym terminie.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa w sprawie tego
wniosku chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem kto z Państwa radnych jest
za zdjęciem z porządku obrad pkt.23?
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością
głosów (20 za) przy 1 wstrzymującym się.
P. Przewodniczący – w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w
Nowym Sączu z dnia 19 listopada br., były uwagi do Uchwały nr
XXXIII/406/2012 z dnia 29 października br., Komisarz Wyborczy wezwał Radę
Miasta Zakopane do podjęcia uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto
Zakopane na okręgi wyborcze. Proponuję projekt tej uchwały wprowadzić w
pkt.23. czy ktoś z Państwa chciałby w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością
głosów (19 za) przy 2 wstrzymujących się.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, następnie w kolejnym czyli w 24
punkcie proponuję wprowadzić projekt uchwały w sprawie: utworzenia
odrębnych obwodów głosowania w referendum gminnym w sprawie
odwołania Burmistrza Miasta Zakopane. Czy ktoś z Państwa chciałby w tej
sprawie zabrać głos? Nie widzę.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością
głosów (20 za) przy 1 wstrzymującym się.
Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś
wnioski dot. zmiany porządku obrad? Bardzo proszę P. Burmistrz Janusz
Majcher.
3
P. Burmistrz Janusz Majcher – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym
bardzo gorąco prosić o zdjęcie z dzisiejszych obrad pkt.7 dot. zmiany Statutu
Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego. Dzisiejsza Komisja
zwołana przez P. Przewodniczącego wprowadza tam zmiany, chciałbym aby
zmiany te były wprowadzone w sposób bardzo taki roztropny i rozważny i
bardzo Pana proszę P. Przewodniczący, z pełnym szacunkiem dla Pana
działalności, abyśmy zrobili to w sposób taki przyzwoity jak się zawsze to robi,
zaprosili zainteresowane strony, autorów tych projektów i rozpatrzyli to
spokojnie. Bardzo proszę, żebyśmy na następnej Sesji ten punkt spokojnie
przegłosowali. Bardzo proszę o poparcie zdjęcia tego punktu.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa chciałby w tej
sprawie zabrać głos? Bardzo proszę P. Przewodniczący Maciej Wojak.
P. Maciej Wojak – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja
zgadzam się z Panem Burmistrzem że wymaga to dyskusji, która by miała
miejsce z udziałem przede wszystkim ludzi którzy znają się na tym, przede
wszystkim nie było to praktykowane zasięgnięcie opinii przedstawicieli związku
Polskich Artystów Plastyków, ale opinia tych ludzi od wielu lat jest podzielona.
Tak jak Pan opowiadał mnie w interpelacji, która składałem w miesiącu lipcu,
że ludzi jest za nowym znakiem, który został przypominam Państwo
wprowadzony bez jakiejkolwiek konsultacji z nikim, ani ze Związkiem
Plastyków, ani z Komisją Kultury, po prostu jest wolnym wyborem obecnego
Dyrektora Galerii i tak może być w przyszłości, będzie ktoś nowy i powie mi się
ten znak nie podoba, jutro go zmieniam. Natomiast chcę przypomnieć, że
Miejska Galeria Sztuki powstała w 2002 roku kiedy przestało istnieć Biuro
Wystaw Artystycznych. Wydaje mi się, że było przeoczeniem że Statut nie
zawierał projektu logo graficznego galerii tak jak na przykład Statut Miasta
Zakopane zawiera m.in. Herb Miasta Zakopanego, którego tak łatwo nie można
zmienić jednym posunięciem czy jednym głosem Pana Burmistrza czy
Przewodniczącego Rady, wymaga to szerokich obrad. W związku z tym
dyskusja którą Pan proponuje moim zdanie mnie ma wielkiego sensu ponieważ
jak Pan mówi w odpowiedzi na moją interpelację i część jest ze starym znakiem,
część jest z nowym znakiem. Leży to w kompetencji Rady Miasta Zakopane jaki
znak graficzny, jakie logo będzie w Statucie tej Galerii i wydaje mi że my
jesteśmy kompetentni i możemy podjąć taką decyzję, tym bardziej że to logo
które proponujemy zostało zaprojektowane w 2002 roku przez wybitnego
artystę zakopiańskiego Pana Arkadiusza Walocha, owszem wymaga pewnej
modernizacji, ale chodzi o to, ze właśnie to logo w sposób bezpośredni kojarzy
się z Zakopanem ponieważ w tym logo ujęty jest wizerunek Giewontu i palety
malarskiej i to jednoznacznie kojarzy się właśnie z Zakopanem i wydaje mi się,
że właśnie taki znak powinien być wpisany do Statutu Miejskiej Galerii Sztuki,
oczywiście z pewnymi modernizacjami. Ludzie którzy się na tym znają,
4
projektanci mówią, że powinno być zmienione liternictwo i to tez może być
zrobione, ale to wszystko podlega uchwale Rady Miasta Zakopane i wydaje mi
się, że wstrzymanie kolejnej dyskusji jak to ma wyglądać nie doprowadzi do
niczego, bo część będzie przekonanych a część pozostanie dalej
nieprzekonanych. Ja osobiście jestem za tym, żebyśmy dzisiaj ten znak jak i cały
Statut Miejskiej Galerii Sztuki przegłosowali. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czyli P. Przewodniczący jest za tym, aby
pozostawić to w porządku obrad.
P. Joanna Posadzka Gil – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
zebrani, qwoli wyjaśnienia , żebyście też Państwo byli świadomi tego, że jest
różnica pomiędzy tym co znajduje się w Statucie Miasta a co miało by się
znaleźć w Statucie Miejskiej Galerii Sztuki. W Statucie Miasta jest herb, herb
jest wprowadzany przez stosowne wcześniejsze ustalenia z Komisją, pamiętajcie
Państwo 4 lata temu prowadzaliśmy dosyć poważany spór z Wojewodą
Małopolskim odnośnie właśnie herbu i zasad wykorzystywania herbu na
potrzeby gminy, stąd równocześnie dysponujemy opiniami, przeszliśmy przez
dwie instancje, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd
Administracyjny i herb jako taki jest znakiem, który identyfikuje miasto, ma
swoje podstawy i ochronę w Statucie. Logo to jest znak, który ma identyfikować
podmiot, ale nie jest wymagane, aby był wprowadzany Statutem. Dlatego też co
innego Herb w Statucie Miasta a co innego logo, równocześnie miasto na
przykład mogło by dysponować i herbem miasta, który jest określony w Statucie
i logiem, ponieważ logo to jest znak graficzny, który jest chroniony prawami
autorskimi i teraz możliwe jest również zlecenie na zewnątrz takiego wykonania
logo i Herbu i jego modyfikacje na potrzeby w rozwoju potrzeb danej jednostki.
Stąd proszę zwrócić uwagę , że sama ustawa o organizowaniu i wprowadzaniu
działalności kulturalnej w art. 13 określa katalog tych rzeczy, które powinny się
znaleźć w statucie. Nie wymieniam tutaj logo, ani tym bardziej Herby,
zwłaszcza że Statut Miejskiej Galerii Sztuki nie mógłby mieć Herbu, bo Herbem
mogą dysponować tylko i wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, organy
państwowe, organy samorządowe, tutaj mówimy o formie znaku graficznego,
który z mocy prawa byłby już chroniony prawami autorskimi i również ustawą o
prawie własności przemysłowej, jako dobro identyfikujący dany podmiot w
obrocie prawnym.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, nie dopuszczam dyskusji w tym punkcie.
To o czym Pani prawnik mówiła jest to kwestia tutaj dyskusji merytorycznej,
my dyskutujemy nad porządkiem obrad, to znaczy nad punktem czy zdjąć czy
nie zdjąć. Pan Burmistrz przedstawił wniosek o to, aby zdjąć, P.
Przewodniczący Komisji Kultury przedstawił swoją opinię aby tego punktu nie
zdejmować. Przystępuje do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za
5
zdjęciem pkt. 7 z porządku obrad, proszę o podniesienie ręki.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek nie został przyjęty 5 głosów
za, przy 11 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.
P. Przewodniczący – wniosek nie uzyskał akceptacji, w związku z powyższym
pkt. 7 pozostaje w porządku dzisiejszej Sesji. Czy są jeszcze uwagi do porządku
obrad? Nie widzę.
P. Przewodniczący – odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku
obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miasta Zakopane.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zakopane.
4. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę w sprawie nadania Statutu
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Miejskiej Galerii Sztuki im.
Władysława hr. Zamoyskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Stefana Żeromskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości
gruntowej.
10.Podjęcie uchwał w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Zakopane.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości lokalowej
niemieszkalnej stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane w drodze
przetargu ograniczonego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia Spółce „Tesko” Tatrzańska
Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem obowiązkowego
zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium
gminy Miasto Zakopane.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki „Tesko”
Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. w Zakopanem do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia obowiązku odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6
16.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia sposobu obliczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości , na
których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie
zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
17.Podjęcie uchwały w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy.
18.Podjęcie uchwały w sprawie: metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy oraz stawki opłat.
19.Podjęcie uchwały w sprawie: stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności.
20.Podjęcie uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania
deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze
Gminy Miasto Zakopane.
21.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane.
22.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do
reprezentowania Rady Miasta Zakopane przed wojewódzkimi sądami
administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
23.Podjęcie uchwały w sprawie: podziału Gminy Miasto Zakopane na okręgi
wyborcze.
24.Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów
głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza
Miasta Zakopane przed upływem kadencji.
25.Podjęcie uchwały w sprawie: skargi Pana Adama Fedyka.
26.Wolne wnioski mieszkańców.
27.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych.
28.Oświadczenia i komunikaty.
29.Zamknięcie obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym przyjęła porządek obrad jednogłośnie
w obecności 19 radnych.
Ad. 2
P. Przewodniczący – pkt. 2 - Przyjęcie protokołu z XXXIII Zwyczajnej Sesji
Rady Miasta Zakopane. Z protokołem z XXXIII Sesji odbytej w dniu 29
listopada br. zapoznali się radni: P. Zbigniew Szczerba i P. Maciej Wojak.
Bardzo proszę o zabranie głosu.
7
P. Maciej Wojak – zapoznałem się z treścią protokołu z poprzedniej Sesji i nie
wnoszę żadnych zastrzeżeń.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, P. Zbigniew Szczerba.
P. Zbigniew Szczerba - zapoznałem się z protokołem, nie wnoszę uwag i
proszę o jego przyjęcie.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi
do protokołu? Nie widzę.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (17 za) przy 1
wstrzymującym sie, w obecności 18 radnych przyjęła protokół z XXXIII
Zwyczajnej Sesji Rady Miasta.
Ad. 3
P. Przewodniczący – przechodzimy do pkt. 3 Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Zakopane, Państwo radni otrzymali sprawozdanie za okres
od 20 października br. do 22 listopada 2012 roku – zał. Nr 5. Bardzo proszę P.
Burmistrza o ewentualne uzupełnienie sprawozdania.
P. Burmistrz Janusz Majcher – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym
powiedzieć że urzędnicy magistratu również zbierają datki na tzw. „szlachetna
paczkę”, dla Pani Grażyny zbieramy, mamy całą listę potrzeb Pani Grażyny. Jest
to wielka akcja dziennikarzy i mediów. Pani Grażyna jest mieszkanką
Zakopanego, osobą samotną, akcję prowadzi Agata Pacelt. Gdyby radni chcieli
uczestniczyć to bardzo gorąco zapraszam. Ponieważ widzę na Sali Pana
Dyrektora Gimnazjum nr 1, witam serdecznie Pana Mirosława Spere, chciałbym
na jego ręce złożyć podziękowania dla wszystkich dyrektorów szkół, którymi
opiekuje się i nad którymi nadzór ma Urząd Miasta. Chce powiedzieć, że na
Pana ręce składam serdeczne gratulacje za tytuł Samorządowego Lidera
Edukacji, jakie miasto Zakopane otrzymało. To właśnie wasza działalność i
wasze dokonania w szkołach są najlepszym tego dowodem, jak można edukację
traktować. Są dwa samorządy w województwie małopolskim, które zostały
wyróżnione a konkurs był ogólnopolski, tym samorządem jest gmina Zielonka a
drugim samorządem Miasto Zakopane. Wśród kilku tych wyróżnionych
samorządów Zakopane dostało jeszcze statuetkę Prymusa, a więc wśród tych
kilku byliśmy pierwszym i prymusem. Serdecznie na Pana ręce dziękuję
wszystkim Dyrektorom. Oklaski. Szanowni Państwo sprawozdanie zostało
8
złożone do dnia 22 listopada, bardzo serdecznie proszę o pytania do
sprawozdania.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy są pytania? Bardzo proszę P. Jan
Gąsienica Walczak.
P. Jan Gąsienica Walczak – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo, może nie
jest to moje pytanie to co chce powiedzieć nie jest bezpośrednio do
sprawozdania, ale myślę że pewne wątki sprawozdania również się z tematem
łączą. Otóż mam pytanie do Pana Burmistrza, a ponieważ ostatnio ukazują się w
różnych wiadomościach ukazuje się temat organizacji igrzysk olimpijskich na
2022 rok, który wspiera również ten temat Pan Premier Tusk. I proszę Państwa
myślę, że jest to bardzo istotna sprawa dla naszego miasta. Trudno, nawet i w
sprawozdaniu Burmistrza żeby ten temat się nie znalazł, dlatego chciałbym
wiedzieć kilka rzeczy, m.in. taka czy Pan Premier Tusk, który wyraził swoje
poparcie wie ile igrzyska olimpijskie mogą kosztować, bo ja mam materiały i
np. w Vancouver kosztowały igrzyska olimpijskie ponad 6 miliardów dolarów i
w tej chwili jak twierdzą mieszkańcy zabawa się skończyła, teraz trzeba będzie
regulować rachunki i zadają sobie pytanie kto je zapłaci, wiec przede wszystkim
trzeba zapytać Premiera i rząd czy będziemy mieć gwarancje finansowe, bo
samo poparcie nie wystarczy, najważniejsze są pieniądze. Chciałbym jeszcze
przypomnieć, że olimpiada w Turynie w 2006 roku, na który to rok również
Zakopane ubiegało się o organizację tej olimpiady kosztowała miliard trzysta
tysięcy euro i proszę zobaczyć jaka jest zwyżka organizacji tak ogromnej
imprezy. Na pewno jesteśmy w większości przynajmniej za tym, żeby
organizacja olimpiady nas dotyczyła, żebyśmy byli wzięci pod uwagę, ale mam
jeszcze jedną wątpliwość. Kto z Państwa pamięta, zapewne są takie osoby na
Sali, jakie miasta włoskie uczestniczyły w organizacji igrzysk olimpijskich w
Turynie? Na pewno niewielu z was, a o czym to świadczy, otóż świadczy to o
tym, że jeśli będzie organizacja igrzysk olimpijskich w Krakowie lub w
Popradzie w Zakopanem będą jedynie konkurencje plastyczne, ewentualnie coś
jeszcze to nikt o Zakopanem nie będzie wiedział. Dla nas to nie jest żadna
promocja. Dla nas promocją jest gdyby organizacja igrzysk olimpijskich była w
Zakopanem, albo przynajmniej Zakopane było by wymieniane łącznie z
Krakowem, a nie tylko Kraków i Poprad, bo przypuszczam, że w tym kierunku
idzie sprawa. Mam jeszcze jedną wątpliwość czy o tym zamiarze polskiego
rządu, Premiera, władz Zakopanego, władz miasta Krakowa, czy wiedzą
mieszkańcy Słowacji, czy Popradu, czy innych miejscowości które również by
były brane pod uwagę w organizacji tych igrzysk. Przede wszystkim trzeba
zapytać, bo do dzisiaj tej odpowiedzi nie otrzymałem, a od kilku Sesji się staram
o tę odpowiedź, czy mieliśmy gwarancje rządowe na organizacje Mistrzostw
Świata w 2017 roku, bo wiem że w 2015 roku mieliśmy w ostatniej chwili
gwarancje rządowe, to są gwarancje podpisane przez rząd, które stanowi
9
narzędzie, nie przez Ministra tylko przez rząd i pytam, nie mogę tego zobaczyć
czy mieliśmy takie gwarancje na rok 2017. Być może się mi to kiedyś uda a
jeśli nie to będę prosił również innych kontaktów, żeby to zobaczyć i w związku
z tym czy najpierw nie powinniśmy się starać o to skoro również będziemy się
starać o Mistrzostwa Świata w konkurencjach klasycznych na 2019 rok, czy nie
powinniśmy najpierw mieć gwarancji rządowych na 2019 rok na Mistrzostwa
Świata, a później mówimy o igrzyskach olimpijskich, bo taka jest kolej rzeczy,
najpierw Mistrzostwa potem igrzyska olimpijskie. I w zasadzie to tyle.
Najważniejsze dla mnie jest również, że w budżecie miasta pieniądze na
organizacje mistrzostw świata powinny się dopiero znaleźć wtedy, nie
wcześniej, dopiero wtedy jak będziemy mieli gwarancje rządowe, bo wcześniej
moim zdaniem to jest to samo co było do tej pory, my zabezpieczaliśmy
pieniądze, a gwarancje rządowe spływały w ostatniej chwili, albo w ogóle ich
nie było. Dziękuję bardzo,
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Przewodniczący P. Władysław
Łukaszczyk.
P. Władysław Łukaszczyk – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, ja jak dostaje sprawozdanie Pana Burmistrza to
staram się naprawdę to sprawozdanie szanować, wiem że to jest praca wielu
ludzi, którzy pracują w tym urzędzie i przygotowują poszczególne działy
sprawozdania Pana Burmistrza, zawsze staram się to przeglądać. Panie
Burmistrzu i w związku z tym mam parę pytań do Wydziału Rozwoju
Lokalnego i Inwestycji, jak porównuje sprawozdania poszczególnych
wydziałów, to sprawozdanie z tego wydziału jest zrobione no byle jak i tutaj
zaraz dam konkret. Mianowicie na 40 pozycji w tym sprawozdaniu w sześciu
pozycjach są tylko podane terminy. Oczywiście wiem, ze nie można we
wszystkich pozycjach poda terminy, bo to jest nierealne w związku z
prowadzonymi różnego rodzaju postępowaniami, ale w niektórych pozycjach
takie terminy realizacji powinny być podane, obowiązkowo powinny być
podane. W innych wydziałach takie terminy są uściślone. Natomiast tu nie ma,
w ośmiu przynajmniej punktach mogło takie terminy po prostu podać, ale
zdziwił mnie jeden punkt dosyć ciekawy zapis, mianowicie w podpunkcie 12
pisze tak: zadanie inwestycyjne nr 2011/138, wykonanie placu zabaw - centrum
aktywności dzieci i młodzieży położony na Równi Krupowej w Zakopanem. I
teraz informacja, trwają prace projektowe, inwestycyjne, realizowane trybie
zaprojektuj i wykonaj, podpisano umowę inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do czego zmierzam, mianowicie tak, nie ma jeszcze faktycznie dokumentacji,
nie ma terminu, nie ma przetargu na realizację, natomiast nie wiem co było w
zamyśle. Oczywiście przetarg na wyłonienie inspektora nadzoru przeprowadziło
Biuro Zamówień Publicznych, bo takie też zlecenie od Wydziału Inwestycji
dostało i nie wiem co było w zamyśle, żeby tak po prostu przyspieszać
10
wyłonienie inspektora nadzoru do tego zadania. Czy ta kolejność po prostu
działań, która w tej chwili jest, czy ona jest właściwa, no nie mówiąc o kwocie,
bo ta kwota oczywiście z czegoś musiała wyniknąć, bo kwota jeżeli widzimy
prowizorium budżetowe, rezerwacja środków na to zadanie półtora miliona
złotych, to kwota w tej chwili na inspektora nadzoru jest 37 200 zł, to nie jest
mała kwota, to jest duża kwota, przeliczeniowo procentowo gdybyśmy wzięli
półtora miliona złotych, to jest 2,2 % od inwestycji i to mnie troszeczkę
zastanawia, że jeszcze prace nie weszły z biura, a w tej chwili już się wyłania
inspektora nadzoru. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Józef Figiel.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo,
koleżanki i koledzy radni, Panie Burmistrzu sprawozdanie ustne było bardzo
krótkie, opisowe tez przeglądałem, natomiast za tygodnikiem Wspólnota
pozwolę sobie przytoczyć jedno stwierdzenie „tygodnik wspólnota opublikował
ranking miast w kraju pod względem wydatków na utrzymanie urzędu w
przeliczeniu na jednego mieszkańca. W przedziale miast wielkości
mieszkańców 20 - 30 000 Zakopane znalazło się na drugim miejscu w kraju.
Wyprzedziły nas tylko Polkowice. Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
jeszcze zadać pytanie Panu Burmistrzowi? P. Józef Kowalik, bardzo proszę.
P. Józef Kowalik – Panie Burmistrzu Biuro Zamówień Publicznych jest taki
punkt 6 opracowanie dokumentacji wskazującej kierunki działań Zakopanego na
rzecz rozwoju systemu transportowego w gminie, w tym transportu publicznego.
Czy chodzi o jakieś nowe trasy, czy o zweryfikowanie tych tras, które są.
Mógłby Pan to jakoś przybliżyć?
P. Przewodniczący - czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać pytanie w
sprawie sprawozdania Pana Burmistrza? Nie widzę. Bardzo proszę Pana
Burmistrza o zabranie głosu.
P. Burmistrz Janusz Majcher – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, w sprawie
placu zabaw i wyłonienia inspektora proszę Pana Tadeusza z Inwestycji, żeby
Panu szczegółowo powiedział na jakim jesteśmy etapie, bo ten etap jest daleko
bardziej zaawansowany niż by wynikało z tego opracowania, stąd myślę to
nieporozumienie. Jeżeli chodzi o olimpiadę to ja się całkowicie zgadzam tutaj z
kolega radnym i przypomnę tylko, że organizacja olimpiady nie jest jakąś
sprawą nową, bo ze ś. Pamięci jeszcze Piotrem Nurowskim jeździliśmy i do
Komitetu Olimpijskiego Słowacji i rozmawialiśmy pamiętam w obecności
Lecha Kaczyńskiego z Prezydentem również Słowacji w tej sprawie i była
11
gotowość wspólnych takich działań od wielu, wielu lat. Te rozmowy okazuje się
trwają nadal. Teraz zmienia się tylko jak gdyby optyka na to wydarzenie,
mianowicie optyka jest taka, ze to ma być nie oddolne nasze działanie, że my
chcemy jako mieszkańcy Zakopanego, Podhala organizować, tylko to o co cały
czas walczyliśmy, że to jest problem ogólnopolski, że to Polska ma się starać o
taka inicjatywę, że to Polska ma wspierać i Polska ma wydatkować na to
fundusze i ja sobie to bardzo cenię, stąd jestem we wszystkich gremiach, które
przygotowują stosowne wnioski do rządu, również do Prezydenta i myślę, że
jest odwrócona sytuacja, nie jest jak przy mistrzostwach świata o czym kolega
to wspominał, że my się dobijamy o gwarancje, ale jest sytuacja odwrócona
P. Jan Gąsienica Walczak z sali– i są gwarancje na olimpiadę Pana?
P. Przewodniczący – przepraszam bardzo, głos ma Pan Burmistrz
P. Burmistrz Janusz Majcher – z mediów wiemy, ostatnio słyszałem
wypowiedź Pana Premiera, który powiedział, że tą sprawę odnośnie kosztów
skonsultuje z Ministrem Finansów i jeżeli ta sprawa, a licząc dokładnie koszty,
że będzie w zasięgu Państwa to wrócą do tematu, do końca roku mają to
przedstawić, więc ja proszę tutaj o cierpliwość. Zawsze na linii polsko –
słowackiej ten temat był omawiany i ja po prostu w tym zakresie Panie radny
robił bym swoje, a więc przygotowywał się do tego, że w perspektywie
kilkudziesięciu lat może być w Zakopanem, w Krakowie, w Polsce olimpiada i
m.in. to jest przyczyna tego, ze należy nadal starać się o organizacje tych
wielkich imprez sportowych, co robimy, bo nie wyobrażam sobie, żeby Komitet
Olimpijski zlecił realizacje takiej imprezy wielkiej bez realizacji Pucharu
Świata, Mistrzostw Świata i tak dalej. Zakopane w swoim zakresie jest możliwe
do przygotowania konkurencji klasycznych i biathlonu, bo te dyscypliny
również wchodzą, myślę tu również o Kościelisku, więc ten zakres jest jak
gdyby przypisany wstępnie, powtarzam wstępnie, to nie są jakieś
rozstrzygnięcia do Zakopanego i ja myślę, że Zakopane bardzo na tym może
zyskać w wielu aspektach, nie tylko w promocji, ale również infrastruktury,
dofinansowania różnych działań i podchodzę do tego bardzo spokojnie, nie
napalam się, ale jednocześnie chce być w tych gremiach i mieć bieżącą
obserwację, na jakim to jest etapie. Także jeżeli jest taka wola to udostępnię te
wszystkie rozmowy, materiały, również te gwarancje, o które tu kolega pytał.
Faktycznie one zawsze przychodzą późno i tym razem też przyszły późno,
pamiętam jeszcze różnica czasu była tak olbrzymia, że w ostatniej chwili żeśmy
to dostali, ale te gwarancje były, natomiast szczegóły bodajże jeżeli dobrze
pamiętam, ale kolega podejdzie to sprawdzimy to dokładnie, bo przecież to nie
jest żadna tajemnica, kto udzielił tych gwarancji. Chce powiedzieć tutaj o
naszych kosztach administracyjnych, jak kolega na pewno analizował budżet na
2013 rok to tam są wielkie ograniczenia, aczkolwiek moją wątpliwość w tych
12
ograniczeniach budzi fakt, że miasto w przyszłym roku będzie musiało
administrować i rozliczać cała problematykę wywozu śmieci i tutaj żeśmy już
zaczęli liczyć ile na to jest potrzebnych dodatkowych etatów, żeby to
prawidłowo robić. Natomiast proszę przyjąć do wiadomości, ze zawsze tak było,
że 28 tyś. miasto tak naprawdę problematykę miało na poziomu 65 tyś. miasta, a
więc tyle tu było różnych problemów i w administracji, które staramy się w tej
chwili bardzo ograniczać, aby zejść do przyzwoitego poziomu. Natomiast
problematyka, jaka tutaj była nie pozwalała nam tego dotąd robić. Kolega
Kowalik pytał o ten transport, tak, przygotowujemy się do tego bardzo
poważnie. Pierwsza taka wielka konferencja będzie 18 grudnia w Warszawie na
temat zagospodarowania i nowej problematyki rozwoju komunikacji miejskiej w
Zakopanem. Będzie ta konferencja poświęcona problematykom przede
wszystkim ekologicznego transportu, pierwsze takie zwiastuny już mieliśmy
projektu, będą kolejne do tego. Zapraszam do udziału, gdyby kolega chciał to
mamy możliwość wzięcia w tym w szerszym gremium i zobaczycie Państwo jak
daleko w świat idzie już z komunikacją samochodową i z komunikacją
publiczną, ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy tą komunikację robili w
oderwaniu od dzisiejszych środków prywatnych firm, w związku z tym tutaj
zastanawiamy się nad współpracą z istniejącymi firmami, z istniejącymi
stowarzyszeniami transportowymi, aby zarówno doposażyć te samochody.
Możemy tutaj bardzo daleko pójść z dofinansowaniami ze środków europejskich
w tym zakresie i to byłoby nowe otwarcie ekologiczne dla Zakopanego i ten
zakres wszelkich zadań tego typu będzie omawiane na konferencji w
Warszawie, na którą bardzo gorąco zapraszam. P. Przewodniczący teraz
poproszę, żeby kolega Tadeusz odpowiedział na pytanie dot. placu zabaw, jak
to się dzieje i na jakim jesteśmy etapie.
P. Przewodniczący – bardzo proszę Pan inż. Tadeusz Tylka
P. Tadeusz Tylka Inspektor Wydziału Rozwoju lokalnego i Inwestycji – P.
Przewodniczący, Szanowni Państwo, po kolei takie trzy rzeczy. Pierwsza
dziękuje za zwrócenie uwagi odnośnie braku wpisywania w sprawozdanie
terminów. Postaramy się to w jakiś sposób dostosować to do tych wymogów i
wpisywać te terminy tam gdzie to rzeczywiście jest możliwe i zostało to
pominięte. Za takie zaniedbanie pragnę przeprosić i druga sprawa dotycząca
placu zabaw na Równi Krupowej, tam faktycznie rozstrzygnęliśmy przetarg na
inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru ma wpisane do obowiązków również
koordynowanie i pomoc w opracowywaniu dokumentacji technicznej.
Natomiast sprawa finansowania i zapłaty inspektora nadzoru jest ściśle
skorelowana z finansowaniem robót budowlanych, także w momencie kiedy on
faktycznie rozpoczął teraz tę linię funkcji no finansowo nas to nie obciąża. My
dopiero płacimy w momencie wejścia w roboty budowlane i rozpoczęcia
fakturowania robót budowlanych inspektorowi nadzoru, czyli jego transze są
13
skoordynowane z transzami wypłat przy wykonywaniu robót budowlanych. W
tej chwili kończymy dokumentację projektową czyli projekt budowlany i sądzę,
że z chwilą nadejścia sprzyjających warunków wiosennych po uzyskaniu
pozwolenia rozpoczniemy fizyczne prace nad wykonaniem tego placu zabaw w
przyszłym roku. W przyszłym roku zostaną również uruchomione płatności i
inspektora nadzoru i wykonawcy, jeżeli chodzi o wykonanie robót. Można
dyskutować znowu na temat podziału cen i wskaźników, inspektor nadzoru
został wyłoniony z dochowaniem procedur zamówień publicznych. Tam brały
udział chyba trzy firmy, oferty były porównane, jeżeli chodzi o wskaźnik
wybraliśmy oczywiście najtańszą. Natomiast znowu pragnę zwrócić uwagę, że
ten wskaźnik mieści się również we wskaźnikach podanych jako takie wytyczne
oszacowania w tabeli do rozporządzenia wykonawczego do ustawy o
zamówieniach publicznych. Dziękuję.
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Władysław Łukaszczyk.
P. Władysław Łukaszczyk – ja mam po prostu może nie pytanie, tylko taką
sugestię, że jeżeli się wyłania sobie inspektora nadzoru, a jest czas żeby to
zrobić w przewidzianym terminie, no to może trzeba by było ogłosić przetarg po
prostu a nie zapytanie po prostu o cenę, wysyłać do trzech firm. Z tego co
wiemy to zostały złożone dwie odpowiedzi na zapytanie i z tych dwóch po
prostu została wyłoniona jedna firma. Dalej niech sobie Państwo domówią sami
czy to jest dobry sposób na wyłonienie inspektora nadzoru.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Przewodniczący P.
Wawrzyniec Bystrzycki.
P. Wawrzyniec Bystrzycki – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, ja chciałem Panie Burmistrzu wrócić do dyskusji na
temat organizacji igrzysk olimpijskich. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Sportu
i Turystyki odczytałem Państwu deklaracje Sejmiku Województwa
Małopolskiego, może Państwo pozwolicie to jest krótka deklaracja, ja
odczytam: „Deklaracja Nr 3/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29
października 2012 r. w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w
Krakowie w 2022 roku, Sejmik Województwa Małopolskiego popiera starania
Miasta Krakowa a jednocześnie całej Małopolski o przyznanie przez
Międzynarodowy Komitet Olimpijski zaszczytu organizacji Zimowych Igrzysk
Olimpijskich w roku 2022. Ten wielki narodowy projekt wpisuje się w
strategiczne planowanie przyszłości regionu, zapisane w przyjętej przez nas
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011- 2020. Jesteśmy
przekonani, że właśnie teraz – gdy odbywa się regionalna debata nad
wykorzystaniem środków europejskich w kolejnej europejskiej perspektywie
finansowej - trzeba wyznaczyć sobie tak ambitny cel i opracować rozwiązania
14
służące jego realizacji. Organizacja Zimowych Igrzysk Olimpijskich to wielka
szansa dla Małopolski i jej mieszkańców. Wzmocni ona infrastrukturę
komunikacyjną, sportową i turystyczną w Polsce Południowej a nade wszystko
ugruntuje pozycję naszego województwa jako najważniejszego w kraju i
znanego na całym świecie ośrodka sportów zimowych. Kraków, który jest
historyczną kolebką polskiego sportu i ruchu olimpijskiego, szczególnie może
być – przy wykorzystaniu budowanej hali sportowej w Czyżynach dla
kilkunastu tysięcy widzów - organizatorem konkurencji olimpijskich, które
rozgrywane są na lodzie, stanowiących prawie połowę wszystkich zawodów.
Sejmik Województwa Małopolskiego deklaruje zarazem ścisłą współpracę z
samorządami lokalnymi i wszystkimi środowiskami, które wyrażają wolę
poparcia starań o organizację w Krakowie Zimowych Igrzysk Olimpijskich.
Apelujemy zarazem o włączenie w proces aplikacyjny do organizacji Zimowych
Igrzysk Olimpijskich 2022 - przy zachowaniu wiodącej roli Krakowa - innych
ośrodków sportów zimowych w Małopolsce oraz w słowackich Tatrach”.
Tu jak gdyby w tej deklaracji jest podpisany P. Przewodniczący Kazimierz
Barczyk, w tej deklaracji nie ma wskazanych, że tak powiem tych ośrodków,
które miały by właśnie brać udział w tych aplikacjach, a głownie chodzi o
Zakopane, chodzi nam o nasze miasto. Tu w pełni trzeba podzielić zdanie Pana
radnego Jana Gąsienicę Walczaka, że Zakopane może jest brane pod uwagę, ale
ta deklaracja mi się wydaje no powinna być już bardziej doprecyzowana,
powinny być wskazane miasta, które miały by brać udział w tej aplikacji. Nie
wiem, jeżeli taka będzie potrzeba Panie Burmistrzu to pewnie taką deklarację
też będzie musiała podjąć Rada Miasta , przedyskutujemy to na Komisji Sportu i
Turystyki, no aby po prostu już od samego początku brać czynny udział i to na
papierze w tej aplikacji, żeby później nie stało się tak, że organizacja będzie
przyznana a będzie inny lobbing, czy to Śląsk, bo jak widzieliśmy na mapie być
może Katowice też się włączą do organizacji igrzysk olimpijskich, no i żeby nie
była taka sytuacja, że te konkurencje klasyczne nam odpłyną do Wisły czy do
Szczyrku. Tego się boje i dlatego tutaj utrzymam, że ta deklaracja jest taka
bardzo, że tak powiem rozbudowana, a nie ma konkretów. Bardzo bym prosił
Pana Burmistrza, aby podjąć już konkretne rozmowy, jeżeli będzie potrzebna
taka deklaracja miasta, to bardzo proszę nam tę informację przekazać, myślę że
Rada zbierze się w tym temacie i będziemy rozmawiać.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Burmistrz Janusz
Majcher.
P. Burmistrz Janusz Majcher – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, kolego P.
Przewodniczący Komisji Sportu, ja dziękuje za tę troskę, chce powiedzieć że
jestem w bardzo bliskich kontaktach i relacjach z organizatorami całego tego
przedsięwzięcia. Spotykamy się regularnie, nie wyobrażam sobie, żeby
olimpiada była organizowana poza Zakopanem, jeżeli chodzi o konkurencje
15
klasyczne. Bierzemy w tym czynny udział, problemy są raczej na łączach polsko
słowackich, bo np. jest wstępna propozycja, żeby wszystkie konkurencje
hokejowe odbywały się w Polsce, na co Słowacy za bardzo nie chcą się zgodzić,
bo to ich sport narodowy i tu jest jak gdyby większy problem. Natomiast mało
tego mamy już powołaną grupę roboczą w Zakopanem, która reprezentuje te
konkurencje klasyczne. Jesteśmy po bardzo dokładnej analizie naszych
możliwości. Mamy złożone do Ministerstwa Sportu wycenę, kosztorysy
inwestycji, jakie są niezbędne, żeby się do tego przygotować. Mamy złożony
stosowny wniosek do instytucji marszałkowskich o realizacje i finansowanie
budowy tras, więc jesteśmy daleko zaawansowani w tych działaniach. O tym
wszystkim są powiadomieni ten wstępny, bo to nie jest oficjalny jeszcze
Komitet Organizacyjny, to wstępna grupa robocza. Jest o tym powiadomiony
Premier i na bazie tych naszych również wniosków dzisiaj stara się zrealizować
to co apelował P. Przewodniczący Walczak. Mianowicie podsumować
kosztorys, bo koszty realizacji są znane, Pani Zofia Kiełpińska na jednym z
forum gospodarczym, które się odbywało w Zakopanem przedstawiała
kosztorysy wszystkich ostatnich olimpiad zimowych i wiemy jak olbrzymie są
to koszty, ale co za tym idzie, później utrzymanie tych obiektów, co za tym idzie
rozliczanie tych efektów, tych inwestycji to są bardzo poważne problemy, które
mogą w perspektywie czasu wpływać na obciążenia budżetu miasta. Ja też w
takim aspekcie patrzę. W związku z tym jest wiele problemów do omówienia i
nie wyobrażam sobie, że jeżeli zapadną wstępne decyzje, że trzeba się do tego
przygotowywać, żeby w tym nie brała udział Rada Miasta. Będzie w tym brała
udział, natomiast w tej chwili jest to jeszcze Komitet Organizacyjny w takim
założeniu roboczym, nie ma decyzji rządu, a od tego musi się zacząć i wtedy
przystąpimy do normalnych prac. Więc proszę jeszcze o trochę cierpliwości,
myślę że do końca roku ta kwestia będzie rozstrzygnięta.
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Przewodniczący P. Jan Gąsienica
Walczak.
P. Jan Gąsienica Walczak – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, Panie Burmistrzu, trzeba również pod uwagę wziąć zadłużenie miasta
Zakopanego, my będziemy zadłużeni do 2026 roku, przynajmniej budżet będzie
zadłużony na sporą kwotę pieniędzy. Trzeba też wziąć pod uwagę zadłużenia, o
którym się pisze miasta Krakowa. Tutaj się w ogóle nie wypowiada w tym
temacie, przynajmniej ja nie słyszałem Prezydent Miasta Krakowa. Miasto
Kraków o ile donosi prasa no też jest ogromnie zadłużone, więc jakimi my
środkami możemy dysponować, żeby rzeczywiście wesprzeć faktycznie, nie
pijarowo, tylko faktycznie wesprzeć tę inicjatywę organizacji igrzysk
olimpijskich.
16
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Burmistrz Janusz Majcher bardzo
proszę.
P. Burmistrz Janusz Majcher – ja chciałem z całą mocą zdementować
wielkość zadłużenia miasta. Nie jesteśmy zadłużeni kolego radny, możemy
naprawdę dalej inwestować i prowadzić spokojnie politykę inwestycyjną. Proszę
spojrzeć w dokumenty, to że mamy długoletnie spłaty kredytu na bardzo
korzystnych odsetkach to tylko zasługa służb, które to dopilnowały z Panią
Skarbnik na czele i proszę tu być spokojnym. Skoro temat wychodzi od rządu,
to za tym przykładem idzie również fakt, tak jak organizowaliśmy Mistrzostwa
Europy w piłce nożnej, przypomnę że kiedy dostali organizatorzy prawo
organizacji nie było żadnych stadionów, nie było nic robione, a za tym idą
środki olbrzymie i na takie środki również Zakopane liczy. No miasto
oczywiście bierze udział w tym, ale bardziej organizacyjnie i przygotowawczo
niż finansowo i to jest jak dwa razy dwa, więc nie wylewajmy dzisiaj wody z
kąpieli, nie mając jakichkolwiek decyzji jeszcze w tej mierze. Przecież nic nie
wiemy, więc proszę o trochę cierpliwości, będziemy mieć więcej danych o
decyzji rządowych to wtedy przystąpimy do rozmów na co nas stać, co chcemy
zrobić, w jakim zakresie wchodzimy. Ja tylko informuję, że na te zadania, na te
wnioski, które zostały chociażby do Marszałka zgłoszone będziemy mieć
udziały własne.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Przewodniczący Leszek
Dorula.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – ja tylko małe sprostowanie Panie
Burmistrzu, otóż Pan powiedział, ze nie jesteśmy zadłużeni, to jest nieprawda.
Jesteśmy zadłużeni i to zadłużenie sięga w granicach 45% grubo ponad 40 mln
zł, z tego co wiemy to zadłużyć się można do 60%, a więc zostało nam w
granicach 14-15 mln zadłużenia. Więc ja tu dementuje to, co Pan mówi, że nie
jesteśmy zadłużeni. Jeśli tak Pan twierdzi to proszę mi udowodnić, że nie bo ja
jestem święcie przekonany, że takie zadłużenie po prostu jest.
P. Przewodniczący – ja powiem w ten sposób Panie Burmistrzu, że nam bardzo
zależy na tym, żeby ten temat, temat olimpiady potraktować bardzo poważnie,
żebyśmy tego tematu po prostu nie spalili i jeżeli mówi się o organizacji igrzysk
olimpijskich w Krakowie i Zakopane będzie tam jednym z elementów, czy
jednym z miast gdzie będą się odbywać konkurencje to na pewno musimy
walczyć o to, aby to w Zakopanem odbywało się co najmniej otwarcie tych
igrzysk czy też zamknięcie, a nie na stadionie Wisły w Krakowie. Mamy piękną
Krokiew, która spokojnie zmieści o wiele więcej kibiców aniżeli stadion Wisły
Kraków, dlatego jeżeli Pan Burmistrz bierze udział w tym Komitecie
Organizacyjnym prosimy, żeby walczyć mocniej o Zakopane i naszą rolę.
17
P. Burmistrz Janusz Majcher – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym
jeszcze raz podkreślić, że jesteśmy na wstępnych rozmowach, a więc bardzo
proszę jeszcze raz o trochę cierpliwości. Przepraszam P. Przewodniczącego
Dorulę za nieprecyzyjne moje wypowiedzi odnośnie zadłużenie. Nie jesteśmy
nadmiernie zadłużeni, mamy jeszcze swobodę zaciągania kredytu, proszę Pana
chcę Pana poinformować, że od przyszłego roku Pani Skarbnik czy od 2014
roku ten wskaźnik już nie będzie obowiązywał i możemy nadal w inny sposób
radzić sobie finansowo spokojnie i proszę nie sugerować tutaj, że miasto jest na
krawędzi nie daj Boże bankructwa, bo tak nie jest. Jesteśmy w bardzo dobrej
kondycji finansowej, dużo lepszej niż miasto Kraków. Jedynym problemem
jakim mamy to się odzwierciedla w budżecie na przyszły rok, to są wydatki
bieżące, które z całą mocą musimy ograniczyć i te wydatki bieżące na
działalność aktualną bieżącą, remonty, utrzymanie chociażby szkół, które nie
ograniczamy, ale ochronę zdrowia, na opiekę społeczną, na różnego typu
działania związane z wydatkami bieżącymi muszę tutaj nałożyć kaganiec po
prostu, ale nie na inwestycje. Jeżeli inwestycje będą przygotowane, realizujemy
każde potrzebne inwestycje dla miasta.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Wiceprzewodniczący
Leszek Dorula.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – Szanowni Państwo, Panie
Burmistrzu, ja nie lubię jak się w czyjeś usta coś wkłada, czyli że jesteśmy
bankrutem. Ja nie powiedziałem że jesteśmy bankrutem, ja tylko odniosłem się
do tego, co Pan powiedział, że nie jesteśmy zadłużeni. Jesteśmy zadłużeni ponad
40 mln to jest 45% a na dzień dzisiejszy możemy się zadłużyć do 60%, a więc
nie zostało nam już dużo, zostało nam około 15%, w granicach rzeczywiście 14
mln zł i to jest wszystko co na dzień dzisiejszy możemy się zadłużyć. Tak
wygląda stan na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo.
P. Burmistrz Janusz Majcher – P. Przewodniczący jakby Pan zerknął w
budżet na przyszły rok to zobaczy Pan, ze nie planuję zadłużenia w przyszłym
roku. Jest tam milion z groszami zadłużenia, więc w tym roku spokojnie
zrealizujemy wszystko i perspektywa 2014 roku jest bardzo, bardzo różowa,
więc bardzo proszę nie sugerować tu jakieś katastrofy.
P. Przewodniczący – Pan radny Andrzej Hyc, później P. Przewodniczący P. Jan
Gąsienica Walczak.
18
P. Andrzej Hyc – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, Panowie radni ja mam ogromną prośbę do was, abyśmy w
tym momencie nie kłócili się o jakąkolwiek formę dyscypliny z olimpiady
musimy tworzyć jeden wielki monolit. Najpierw zastanówmy się jak
doprowadzić do tego, aby trasy były przejezdne, najpierw zastanówmy się co
zrobić, żebyśmy mogli spełnić te wszystkie warunki techniczne a później
rozmawiajmy o pieniądzach. Skoro jest informacja z rządu, że będzie rozmowa
z Ministrem Finansów z automatu można wywnioskować, że takie
dofinansowanie będzie. Przecież wiadomo, że to nie jest zadanie własne gminy
sfinansowanie tego typu przedsięwzięcia, no przecież przepraszam bardzo, ja
jestem dwa lata radnym, ale tego typu informacje docierają do mnie bardzo
szybko i są wiarygodne. Do tego nie trzeba wielkiej nauki, tylko troszkę chęci i
sięgnięcia do podręcznika. To jest raz. Jeżeli chodzi o organizację olimpiady na
ten moment wzorem nawet właśnie igrzysk olimpijskich z Turynu mogę
powiedzieć szczerze, że przykładowo konkurencje alpejskie odbywały się w
Sestriere. Sestriere leży dokładnie 98,1 km od Turynu. Turyn był organizatorem
igrzysk olimpijskich, jedno wielkie miasto, tam było otwarcie, to jest kierunek.
My nie możemy w tym momencie liczyć na to, że Zakopane będzie jednym
wielkim domina torem, bo tak nie jest. Bardziej tutaj myślmy w kierunku
województwa, a przede wszystkim przygotujmy się od stron technicznych do
tego, żebyśmy mogli przedstawić pewne warunki działania. Natomiast ja nie
wierzę, i to nie jest możliwe i rząd o tym doskonale wie, żeby zakopane się w
jaki kol wiek sposób finansowało same przykładowo, jeżeli chodzi o olimpiadę.
Nie ma takie możliwości, więc ja jeszcze raz apeluję, takie spotkania jak miały
miejsce ostatnio z mieszkańcami myślę, że ten kierunek jest dobry, to
przygotujmy a później martwmy się o inne rzeczy. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, ja przypominam Państwu radnym, że
jesteśmy w pkt. 3, sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zakopane i
bardzo proszę o zadawanie pytań Panu Burmistrzowi dot. wygłoszonego
sprawozdania. Bardzo proszę P. Jan Gąsienica Walczak.
P. Jan Gąsienica Walczak – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, sprawozdanie
Burmistrza Miasta dot. najważniejszych spraw miasta. Uważam sprawę
organizacji igrzysk olimpijskich za bardzo ważną dla miasta i nie do końca
zgadzam się z tym co powiedział przed chwilą Pan radny Hyc. Ja mu dam te
lekturę do przeczytania, przygotowałem się do dzisiejszego spotkania, poczyta
sobie o Vancouver, przeczyta sobie o Turynie i być może jeszcze o innych
miastach gdzie były organizowane igrzyska olimpijskie i jak to naprawdę
wygląda. Natomiast być może będzie ogromna ilość środków unii europejskiej
również na ten cel, ale jak ostatnio wiemy nie specjalnie to dobrze rokuje, bo za
2011 rok pozyskaliśmy środków unii europejskiej 37 zł na jednego mieszkańca,
gdzie np. Zator miał 1800 zł, a ciekawy jestem jakie będą z tego roku wyniki dla
19
Zakopanego za 2012 rok, więc tutaj też za bardzo nie mamy na co liczyć. Panie
Andrzeju jak się planuje tego typu imprezy to trzeba mówić o pieniądzach, żeby
później nie było problemów. Ja Panu dam do poczytania.
P. Przewodniczący – w tej chwili P. Zbigniew Szczerba zgłaszał się wcześniej
P. Andrzej Hyc z sali - ale ja chciałem ad vocem
P. Przewodniczący – ale nie dopuszczam do prowadzenia dyskusji w tej
sprawie i polemiki, jesteśmy w pkt. 3
P. Andrzej Hyc – P. Przewodniczący ja poproszę tą lekturę, bo ja nie wiem co
Pan mi w tej lekturze chce przedstawić, generalnie odległości pomiędzy
miastami czy tam jest całe sprawozdanie finansowania, tak? No bardzo bym się
cieszył i w tym momencie poproszę jeszcze źródło finansowania i od kiedy to
się zaczęło, kiedy trzeba aplikować
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, to można zrobić poza mikrofonem,
uzgodnić te rzeczy, bardzo proszę P. Zbigniew Szczerba.
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, dwie rzeczy, jeżeli chodzi o środki na organizację igrzysk
olimpijskich to jak powiedział przed chwilką radny Hyc to miasta Zakopane na
pewno nie będzie stać, i tutaj my nie możemy mówić o zadłużeniu o tym czy my
w tym momencie pozyskamy środki jako Zakopane na mieszkańca 37 zł czy
3700 zł z unii europejskiej. Musimy tutaj tak naprawdę tylko i wyłącznie
centralne środki rządowe są w stanie nam zapewnić organizację igrzysk
olimpijskich i o tym doskonale chyba wszyscy Państwo wiecie ponieważ kilka
dni temu w mediach ukazała się informacja na temat wypowiedzi premiera
Donalda Tuska, który w tą sprawę chce również włączyć rząd i chce czynnie
uczestniczyć w finansowaniu tej inwestycji. Natomiast jeśli chodzi o drugą
kwestię, ja bym proponował P. Przewodniczący, aby przygotować takie
stanowisko Rady Miasta, że Zakopane aplikuje do uczestnictwa w organizacji
igrzysk olimpijskich w Krakowie i to myślę, że zamknie temat jakich kol wiek
obaw, myślę że województwo małopolskie wtedy będzie miało już jasny sygnał
Zakopanego, że jesteśmy przygotowani, że jesteśmy chętni i jesteśmy gotowi
uczestniczyć w organizacji i wtedy nie będzie tego zewnętrznego sporu, który na
dzień dzisiejszy się w mediach ukazuje, że tak naprawdę Zakopane samo nie
wie czy chce organizować czy nie chce, więc przygotujmy stanowisko i jasny
sygnał, że my chcemy. Wtedy możemy wnosić że Wojewoda nas uwzględni czy
nie uwzględni. Dziękuję bardzo.
20
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, dziękuje za wniosek złożony tutaj przez
Pana Zbyszka, bardzo proszę aby Komisja Sportu i Turystyki pochyliła się nad
tym wnioskiem i przygotowała ewentualne stanowisko Rady Miasta w tej
sprawie. Jeszcze P. Wojciech Tatar.
P. Wojciech Tatar – Panie Burmistrzu, P. Przewodniczący, Szanowni Państwo,
zejdźmy na ziemię, Panie Burmistrzu ja mam pytanie z pierwszej strony,
przetarg nieograniczony powyżej 14 tyś. euro wycinka drzew wraz z usunięciem
pni oraz pielęgnacji drzew na terenie miasta Zakopane. Czy to jest to co się teraz
w mieście dzieje, te drzewa są usuwane, ścinane, to tak?
P. Burmistrz Wojciech Solik – z sali – tak.
P. Przewodniczący – proszę kierować pytania do Pana Burmistrza, pan
Burmistrz odpowiada, względnie wyznacza osobę, która będzie odpowiadać.
P. Wojciech Tatar - bardzo za to dziękuje, uważam że to jest bardzo wspaniale
robione, mam jedno pytanie do tych czynności. Co się dzieje z tymi gałęziami, z
tymi konarami, które są wywożone. Pytam Panie Naczelniku do tego, bo mamy
osoby w mieście które potrzebują tej pomocy. My tu rozmawiamy o
olimpiadzie, o innych rzeczach, zbliża się zima, mamy osoby w mieście, które
potrzebują naszej pomocy, dostają od Ośrodka Pomocy Społecznej tonę węgla,
czy pół. Czy takie korzenie, takie gałęzie, konary świeże czy nawet spróchniałe
nie można by było zawieźć któremuś z mieszkańców? Proszę mi na to pytanie
odpowiedzieć, a pytam dlatego bo wiem, że firma która wywozi te konary drzew
i te pnie sprzedaje ciężarówkę po 250 zł. czy nie stać nas na to, żeby dołożyć
jeżeli mają to, dołożyć po 250 zł i każdemu z mieszkańców zawieźć taką
ciężarówkę drzewa, którzy tego potrzebują do spalenia. Na święta uważam
byłby to dobry prezent a ciężarówką drzewa można miesiąc czy pół miesiąca
ogrzać jakieś niewielki budynek. Proszę o odpowiedź Panie Burmistrzu.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo Panu radnemu, Pan Burmistrz upoważnił
Pana Naczelnika Andrzeja Fryźlewicza, bardzo proszę.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – P.
Przewodniczący, Wysoka Rado, w ramach przetargu jaki został rozstrzygnięty
firma, która wygrała ma obowiązek zagospodarować to, co usuwa, czyli pnie i
gałęzie są na ich głowie. To co Pan tutaj proponuje no byłoby do zrealizowania,
tylko znacznie by to utrudniło zarówno całą procedurę związaną z przetargiem
jak i podniosła by cenę na te roboty. W ramach tego zadania usuwane jest 100
drzew w mieście i pielęgnujemy ponad 500 drzew, drobne gałęzie są od razu
cięte na kawałki i wywożone na kompostownik przez zakład. Natomiast pnie
zagospodarowują we własnym zakresie, my ich nie prześwietlamy co robią i za
21
ile. Oni oferują cenę za wykonanie robót, kalkulowali sobie to ze świadomością,
że mają obowiązek zutylizować cały problem jaki jest z tego zadania.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Wojciech Tatar.
P. Wojciech Tatar – Szanowni Państwo my tu rozmawiamy o olimpiadzie a
nie możemy jednej osobie 250 zł na święta przeznaczyć, no to Panie Burmistrzu
proszę Pani Dyrektor powiedzieć o przygotowaniu listy i zawieźmy 10 osobom
pnie, gałęzie od Burmistrza na święta. I o to mi tylko chodzi Panie Burmistrzu,
nie pytam się o jakieś rzeczy z kosmosu na dzień dzisiejszy, tylko proszę o
ciężarówkę drzewa do któregoś z mieszkańców, który tego potrzebuje. Da się
tym drzewem palić Panie Burmistrzu, dlaczego się nie da?
P. Burmistrz Janusz Majcher z sali – bo jest mokre.
P. Wojciech Tatar – to niech miesiąc go suszą. Panie Burmistrzu szkoda gadać
powiem Panu.
P. Burmistrz Janusz Majcher – P. Przewodniczący ja nie chcę wdawać się
tutaj w dyskusję odnośnie świeżo ściętych pni, przecież je trzeba odpowiednio
przygotować, pociąć, to są dodatkowe koszty kolego radny. Trzeba to
składować, trzeba to wysuszyć i dopiero przeznaczyć do opału, więc jeżeli Pan
uważa, że ktoś będzie zadowolony z otrzymania pnia po dom, no to czapkę z
głów dla Pana, ale nie o to chodzi kolego radny i my chcemy to zrobić jak
najtańszym kosztem dla miasta, dla mieszkańców. Jeżeli Pan ma taką wolę, że
chce Pan gdzieś te pnie gromadzić to bardzo proszę, możemy następne przetargi
tak zrobić, że zutylizujemy gałęzie a pnie będziemy składować w określonym
przez Pana miejscu.
P. Wojciech Tatar – Panie Burmistrzu powiem Panu szczerze, że wstyd mi jest
za Pana. Naprawdę, bo działa Pan jak kameleon, mi Pan każe te pnie
składować? Pani Dyrektor nam przygotuje listę i spyta się, słuchajcie kto z was
potrzebuje do palenia konary, pnie czy jakieś inne rzeczy, są tam rzeczy Panie
Burmistrzu które się nadają do spalenia już teraz i niejeden mieszkaniec by się z
tego cieszył. Bardzo proszę, żeby to ludzie brali od nas, którzy są biedni, którzy
mają dotacje z ośrodka Pomocy Społecznej, spytać takich ludzi i uważam Panie
Burmistrzu, że jest to naprawdę niewiele, a my się tu kłócimy o jakąś olimpiadę.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, ja proszę aby ten temat przejęła Komisja
Rodziny i Spraw Społecznych P. Przewodnicząca Mitan Abel i żeby to jej
zgłosić tego typu propozycje i ona zwróci się z tym do Pana Burmistrza. Można
to zrobić naprawdę poza Sesją Rady Miasta Zakopane. Dziękuję bardzo.
22
Ad. 4
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 4 – Sprawozdanie z działalności
stałych Komisji Rady Miasta. Bardzo proszę P. Przewodniczący Komisja
Ekonomiki, Urbanistyki i Rozwoju o przedstawienie sprawozdania.
P. Maciej Rzankowski – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, Komisja Ekonomiki, Urbanistyki i Rozwoju spotkała się w
okresie między Sesjami dwukrotnie, w dniach 19 i 26 listopada. Ja króciutko
przytoczę te sprawy najważniejsze, którymi się Komisja zajmowała podczas
swoich obrad. Komisja zaopiniowała wnioski o zmiany punktowe w planach
zagospodarowania przestrzennego i dotyczyło to planu Balzera. Zostały
załatwione wszystkie wnioski, jakie do tego planu były złożone. Komisja
zaopiniowała dodatkowe okręgi wyborcze w szpitalach do nadchodzącego
referendum. Komisja gościła tez na swoim posiedzeniu Prezesa Polskich Kolei
Górskich Pana Łukasza Chmielowskiego, który udzielił szerokiej informacji
odnośnie stanu prywatyzacji, przygotowań do tej prywatyzacji ze strony
Polskich Kolei Górskich, radni zadawali wiele pytań, była gorąca dyskusja. Jest
to udokumentowane w protokole z prac komisji. Ja tutaj jeżeli mogę wyrazić
swoje stanowisko, uważam że powinna być jak najszybciej podjęta na szczeble
rządowym decyzja o zaprzestaniu prywatyzacji albo o jej przystąpieniu ze
względu na to, że ta sytuacja takiego zawieszenia tej firmie PKL nie służy i
wydaje mi się, że to po prostu już powinno się zakończyć. Gościliśmy też na
posiedzeniu Komisji przedsiębiorców, którzy w formie bezprzetargowej
uzyskali stragany na targu maślanym. Była gorąca dyskusja na temat wysokości
czynszu, który jest wyłoniony w ramach przetargu. Również na komisji w dniu
26 listopada było wprowadzenie poprzez Panią Skarbnik do założeń budżetu na
nadchodzący rok 2013. Szanowni Państwo następna Komisja odbędzie się 10
grudnia o godz. 10, na które radnych i sympatyków Komisji zapraszam.
Dziękuję bardzo.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – dziękuję bardzo P.
Przewodniczącemu. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę P. Wawrzyniec
Bystrzycki.
P. Wawrzyniec Bystrzycki – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, ja mam pytanie do P. Przewodniczącego. W jednym z
punktów omawialiście Państwo sprawy związane z targowiskiem, z czynszem,
P. Przewodniczący proszę nam szerzej przedstawić tę informację, ja nie jestem
członkiem komisji, jak ten temat został ostatecznie załatwiony. Tam chodzi o
zmniejszenie czynszu dla 8 stoisk, czy ta sytuacja została w jakiś sposób
załatwiona, czy też nie. dziękuję bardzo.
23
P. Maciej Rzankowski – ta dyskusja i ta sytuacja jeszcze nie jest na dzień
dzisiejszy załatwiona do końca. Zwróciliśmy się na ostatnim posiedzeniu
Komisji do obecnego na Sali Pana Burmistrza Solika o sprawdzenie jeszcze czy
jest możliwe, są uwarunkowania prawne pozwalają na obniżenie czynszu który
został wyłoniony na drodze przetargu i na następnej Komisji Pan Burmistrz
obiecał udzielić informacji.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – czy są jeszcze pytania? Proszę P.
Józef Figiel.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo,
Panie Burmistrzu w projekcie budżetu na 2013 rok jest kwota 300 000 zł
zmniejszenia na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Myśmy dyskutowali i
tego być nie może. Ośrodek Pomocy Społecznej jest ostatnim bastionem z
którego można złotówkę zdjąć, społeczeństwo ubożeje, wszystko drożeje,
proszę wziąć to pod uwagę. Dziękuje.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – panie radny to nie było pytanie do
sprawozdania, teraz są pytania do sprawozdania. Na ten temat będziemy
dyskutować przy opinii projektu budżetu na następny rok.
P. Maciej Rzankowski – ja króciutko odpowiem, że było to wprowadzenie do
budżetu, więc na pewno sprawa na Komisji będzie stawała, przypuszczam że na
następnej komisji.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – czy są jeszcze pytania do
sprawozdania z Komisji Ekonomiki? Nie widzę. Bardzo proszę Pana
Władysława Łukaszczyka Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji.
P. Władysław Łukaszczyk – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie
Burmistrzu, Szanowni Państwo, Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska odbyła posiedzenie w dniu 21 listopada 2012 roku, w porządku
posiedzenia Komisji przede wszystkim było opiniowanie projektów uchwał,
które są przygotowane na dzisiejszą Sesję, sprawy bieżące i wolne wnioski.
Dwa tematy, które były dominujące na posiedzeniu Komisji to były uchwały
przygotowane przez Panią Naczelnik i przez Wydział geodezji i drugi temat,
który był przygotowany to mówiąc tak pospolicie uchwały dot. utrzymania
czystości na terenie gminy Miasto Zakopane. Jak szybko przeszła sprawa
opiniowania projektów uchwał ze strony Pani Naczelnik Dyki, były cztery
uchwały, trzy dotyczyły sprzedaży nieruchomości, jedna uchwała dotyczyła
dzierżawy nieruchomości, tak bardzo długo trwała dyskusja na temat uchwał
śmieciowych powiem, że komisja rozpoczęła się o godzinie 10 a zakończyła
24
swoją prace o 15.30. W związku z tym, że temat utrzymania czystości i
porządku na terenie gmin i przygotowanego pakietu uchwał, jest to temat bardzo
poważny w stosunku do całości istnienia naszego miasta i tak też się stało, że te
dyskusje były bardzo poważne i długie. I komisja opiniowała poszczególne
uchwały w następujący sposób. Mianowicie pierwsza uchwała, którą omawiała
to była uchwała dot. powierzenia spółce Tesko Tatrzańska Komunalna Grupa
Kapitałowa Sp. z o. o. w Zakopanem obowiązkowego zadania własnego gminy
utrzymania czystości i porządku na terytorium gminy Miasto Zakopane. Ten
projekt uchwały został przygotowany przez Radę jako uchwała nowa w
stosunku do obowiązujących przepisów, które w tej chwili zostały nam
narzucone w związku ze zmianą ustawy dot. obowiązku utrzymania i czystości
gminy. Oczywiście ta zmiana uchwały urodziła się z tego powodu, że
dyrektywy unijne wymogły po prostu zmianę uchwały dot. utrzymania czystości
i państwo polskie ma obowiązek podporządkować się do dyrektyw, które
obowiązują w unii europejskiej. Oczywiście też z tego powodu w całej Polsce
toczy się ogromna burza w stosunku do narzuconych obowiązków na
poszczególne gminy i wiemy o tym, że nie ma jednomyślności przy
podejmowaniu tych uchwał, różne samorządy różnie się zachowują, ale w
większości tych uchwał jeszcze samorządy nie podjęły. Oczywiście obowiązek
terminowy który jest, istnieje według ustawy od 0 lipca 2013 roku. Oczywiście
u nas znamy historię uchwal, które były wcześniej wnoszone przez Pana
Burmistrza na poszczególne dwie Sesje, wiemy jak to się skończyło te ustawy w
związku z tym, że jest to tak duży opór powiedzmy sobie co do tych uchwał i do
tej zmiany ustawy, że te uchwały zostały z poprzednich posiedzeń Sesji zdjęta.
Oczywiście nie można tego tematu nie widzieć i tych uchwał po prostu nie
rozpatrzyć, bo te uchwały trzeba po prostu rozpatrzyć i tak żeśmy też zrobili na
posiedzeniu naszej komisji, ale żeby nam było łatwiej dyskutować na
posiedzeniu naszej Komisji zostały zaproszone dodatkowe osoby i m.in.
gościliśmy na naszym posiedzeniu osoby P. Burmistrza Wojciecha Solika,
oczywiście P. Andrzeja Fryźlewicza Naczelnika Wydziału Ochrony
Środowiska, byli również z nami Pan Audytor Jan Lasyk i oczywiście
gościliśmy Pana Prezesa Firmy Tesko Pana Jerzego Piotrowskiego, był również
Pan Maciej Tokarz jako Biuro Prawne ze strony Pana Burmistrza, zaszczycił nas
swoją obecnością również kolega Szczerba, który nie jest członkiem Komisji,
ale był i oczywiście były media i byli mieszkańcy, akurat Pan Kalata był na
posiedzeniu naszej Komisji. Ja tu w tym momencie bym tylko próbował taką
małą uwagę dać w stosunku do członków Komisji, którzy no niby są w Komisji
Gospodarki Komunalnej, ale kolejny raz po prostu nie biorą udziału w pracy
Komisji, co mówiąc szczerze utrudnia pracę Komisji, z tego względu że
dyskusje na posiedzeniu Komisji są dosyć długie, później oczywiście mamy
problem, żeby w ogóle quorum utrzymać. Ja bym tu apelował do osób, które się
zapisały do większej ilości komisji a nie mają czasu na prace w komisjach, żeby
jednak rozważyły możliwość żeby z któreś komisji po prostu zrezygnować,
25
może i nawet z Komisji Gospodarki Komunalnej, bo to by było łatwiej,
powiedzmy sobie, ale wracając do meritum sprawy, tak jak powiedziałem te
uchwały są trudne do opiniowania, więc takie też dyskusje były. W sumie tych
uchwał związanych z tematem wywozu śmieci i utrzymania czystości było w tej
chwili 10. Oczywiście zostały wprowadzone dodatkowe dwie uchwały, czyli to
co powiedziałem ze strony Rady dot. powierzenia spółce Tesko obowiązkowego
zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium gminy
Miasto Zakopane i druga uchwała też oczywiście przygotowana przez Radę
czyli upoważnienie Zarządu Spółki Tesko do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej, to były te dodatkowe uchwały ze strony
Rady. Natomiast przez Pana Naczelnika zostały wprowadzone jeszcze dwie
uchwały, mianowicie jedna uchwala ta podstawowa, która powinna być w tym
pierwszym pakiecie, bo został wprowadzony regulamin utrzymania czystości na
terenie miasta. To jest taka podstawowa uchwała, która się bezpośrednio wiąże z
pozostałymi uchwałami i oczywiście została wprowadzona jeszcze jedna
uchwała przez pana Naczelnika czyli stawki taryfy za wywóz nieczystości.
Większość tych uchwał jest zaopiniowana przez komisję pozytywnie, takie tez
wnioski poszły do Pana Burmistrza. Natomiast jedna uchwała która od samego
początku budziła bardzo dużą wątpliwość i prowadziła do dużej dyskusji,
została zaopiniowana negatywnie i tą uchwałą która została zaopiniowana
negatywnie jest uchwała dotycząca metody ustalenia opłaty za
zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na której
zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłat. Ta uchwała została negatywnie
zaopiniowana. Szanowni Państwo w sprawach bieżących przedstawiłem
członkom Komisji parę pism, które zostały skierowane przez Pana Burmistrza i
przez Pana Przewodniczącego na ręce Komisji. Nie rozpatrywaliśmy tych pism,
nie opiniowaliśmy, z tego względu, że praktycznie nie było już czasu.
Powrócimy do tematu na następnym posiedzeniu Komisji. Dziękuję bardzo,
jeżeli były by jakieś konkretne pytania w stosunku do tych uchwał to przy
omawianiu tych poszczególnych uchwał bym bardzo prosił, żeby te pytania
zadawać w stosunku do konkretnej po prostu uchwały. Dziękuję bardzo.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – dziękuję bardzo, czy są pytania do
sprawozdania? Bardzo proszę P. Burmistrz Wojciech Solik.
P. Burmistrz Wojciech Solik – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja tylko
chciałem zwrócić P. Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej jak
gdyby na taką niezgodność, dlatego że dwie pierwsze uchwały o których Pan
wspominał które jak gdyby pociągnęły w ślad za tym konieczność
zweryfikowania w pewnym sensie uchwał przygotowywanych przez Wydział,
no została na drodze analizy podczas Komisji zweryfikowana zarówno jedna jak
i druga, a przede wszystkim w kontekście spraw przetargowych, co na Komisji
zostało uwzględnione a czego w dzisiejszej uchwale nie ma. Poza tym ta
26
uchwała dzisiejsza, która została wniesiona de facto nie odpowiada temu, co
było na Komisji i gdzie osiągnęliśmy konsensus. Dziękuję.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – dziękuję Panu Burmistrzowie, ja
tylko proponuję żeby po prostu przy konkretnych uchwałach również zabrać w
tym temacie głos i ewentualne zastrzeżenia.
P. Władysław Łukaszczyk – P. Przewodniczący chciałbym powiedzieć tyle, bo
pamiętam tą dyskusję i faktycznie dyskusja na temat przetargu odbyła się,
natomiast my ciągle mówimy o powierzeniu zadania, nie mówimy o przetargu,
tylko mówimy o powierzeniu zadania. Wiemy o tym, że takie uchwały zostały
podjęte co do powierzenia zadania typu zimowe utrzymanie czy letnie
utrzymanie i oczywiście według rozumowania, które jest nakazane, gdybyśmy
organizowali przetarg na wyłonienie firmy to oczywiście ten przetarg musi się
odbyć, ale jeżeli w tej chwili idziemy w tej chwili w kierunku powierzenia
zadania, to ja myślę że jedno z drugim po prostu się gryzie, czyli nie można z
jednej strony powierzać zadania, a z drugiej strony nakazać firmie, której się
powierzyło zadanie przeprowadzenia przetargu. Oczywiście firma nasza Tesko
jest firmą, którą jeżeli będzie miała taką mobilność, a myślę że ma taką
mobilność to ona oczywiście nie stoi na przeszkodzie, żeby występowała do
przetargu organizowanych w innych samorządach i żeby świadczyła taka
usługę. Natomiast tu by się trzeba było zastanowić, może ja nie mam takiej
wiedzy prawnej, czy mam za małą wiedze prawną, czy my powierzając zadanie
utrzymania czystości naruszamy w tak istotny sposób prawo, że ta uchwała
którą my podejmiemy zostanie po prostu uchylona przez Wojewodę, ale Panie
Burmistrzu mi się wydaje, że skoro jest w całej Polsce tak ogromne zamieszanie
co do zmiany ustawy to spróbujmy zaryzykować, myśmy już parokrotnie
zaryzykowali powierzając inne zadania i mnie się wydaje, że jest tyle czasu
jeszcze do tego obligatoryjnego czasu do wprowadzenia powiedzmy sobie
wszystkich zasad, tych nowych zasad, że nic nie stoi na przeszkodzie żebyśmy
dziś w listopadzie podjęli taka uchwałę, bo termin wprowadzenia jest 01 lipca
2013 roku. Dziękuję bardzo.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pana
radnego Zbigniewa Szczerbę o zadanie pytania co do sprawozdania.
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący tak naprawdę uwaga o tym
sprawozdaniu i teraz tej dyskusji która się wywołała. Na komisji jakby
podjęliśmy pewną kompromisową zmianę tej uchwały ponieważ wydawało mi
się, że wszyscy doskonale wiemy, że nie mówimy o powierzeniu odbioru śmieci
tylko powierzeniu zadań administracyjnych. Ta uchwała P. Przewodniczący, ja
proszę bardzo sumiennie uchwałę przeczytać, ona mówi o powierzeniu zdań
administracyjnych, tam nie ma ani jednego słowa o powierzeniu odbioru śmieci
27
od mieszkańców. Dlatego to chciałem takie jedno zdanie P. Przewodniczący,
żeby na gorąco wyjaśnić.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – dziękuję bardzo Panu radnemu, ja
bym bardzo prosił, żeby tę dyskusję przenieść w odpowiednim momencie i przy
uchwalaniu tej uchwały.
P. Władysław Łukaszczyk – ja chciałem to jeszcze sprostować P.
Przewodniczący bo to jest nieścisłość po prostu, są przygotowane dwie uchwały
i ta pierwsza uchwała mówi wyraźnie w sprawie: powierzenia Spółce „Tesko”
Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem
obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na
terytorium gminy Miasto Zakopane, to trzeba przeczytać ustawę, wynika
obowiązek gminy co do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i jest
druga uchwała w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki „Tesko” Tatrzańska
Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. w Zakopanem do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. To jest ta obsługa
administracyjna.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – dziękuję P. Przewodniczącemu,
zamykam dyskusję ponieważ ten punkt jest w porządku obrad i będziemy mogli
na ten temat dyskutować w odpowiednim tym punkcie. Dziękuję P.
Przewodniczącemu, przechodzimy do sprawozdania z Komisji Kultury i tu
bardzo proszę P. Przewodniczącego Pana Macieja Wojaka o sprawozdanie z
Komisji.
P. Maciej Wojak – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, Komisja Kultury miała swoje posiedzenie m.in. 23 listopada
i na tym posiedzeniu tzw. wyjazdowym, które miało miejsce w siedzibie
Miejskiej Galerii Sztuki zostaliśmy zapoznani z projektem przebudowy i
remontu galerii. Jak wiecie Państwo jest przygotowany taki remont, galeria stara
się również o pozyskania środków zewnętrznych, ponieważ ma być to remont
generalny zarówno wewnątrz jak i zewnątrz Galerii, a podstawową rzeczą to
nowoczesne wyposażenie galerii w oświetlenie i w system nagłośnienia, jak i
również zamontowanie windy. Przewidywalny koszt takiego remontu to ponad 2
miliony zł. Na razie trwają prace związane z remontem w mniejszym zakresie,
zdaje się że te 2 mln zł to suma, która powinna być pozyskana w wyniku działań
o charakterze pozyskania jakiegoś grantu. Moim zdaniem jeśli dochodzi do
takiej dyskusji nad remontem dość ważny ponieważ przebudowa takiej galerii to
będzie przestrzeń, z której mieszkańcy Zakopanego i turyści będą korzystać
przez lata. Wydaje mi się, że powinien być organizowany taki konkurs
architektoniczny nie tylko z udziałem architektów, ale również architektów
wnętrz. Pamiętajmy, że same prace projektowe pochłonęły 81 000 zł, także jest
28
to znaczna suma i wydaje mi się, że wydatkowanie takiej sumy powinno być
poprzedzone dyskusją w ramach środowisk twórczych Zakopanego. Również
Szanowni Państwo na tym zebraniu mieliśmy spotkanie z Panem prof.
Andrzejem Mrowcą, który przekazał nam projekt rzeźby pnia drewna
oświetlonego, przedstawił prezentację tej swojej pracy, dyskutowaliśmy czy
taka rzeźba ewentualnie mogła by być umieszczona w parku miejskim. Wydaje
mi się, że wszystkie rzeźby o charakterze trwałym, które miały by się znaleźć w
parku miejskim powinny poprzedzone być odpowiednim konkursem. Następnie
omawialiśmy statut Biblioteki Publicznej oraz Szanowni Państwo Statut
Miejskiej Galerii Sztuki. Na posiedzeniu tej komisji został sformułowany m.in.
wniosek o przeznaczenie 2 mln zł na remont i modernizację i przebudowę
Miejskiej Galerii Sztuki, 4 osoby były za, 2 osoby z członków Komisji
wstrzymały się. Również na tym posiedzeniu proszę Państwa był sformułowany
wniosek o przyspieszenie działań mających na celu przejęcie przez miasto rzeźb
Henryka Burzca i umożliwienie wystawienia ich w przestrzeni miejskiej. Tu
wszyscy członkowie Komisji byli za. Dziękuję bardzo.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – dziękuję P. Przewodniczącemu, czy
są pytania do P. Przewodniczącego Komisja Kultury? Nie widzę. Bardzo proszę
P. Przewodniczącego Marka Donatowicza o sprawozdanie z Komisji Oświaty.
P. Marek Donatowicz – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, ostatnie posiedzenie Komisji Oświaty odbyło się 22
listopada, tematem wiodącym spotkania było omówienie propozycji Muzeum
Tatrzańskiego i TPN, jeżeli chodzi o ofertę dla młodzieży. Gościliśmy na
spotkaniu nową Panią Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Panią Annę Wende
Surmiak, która od niedawna pełni funkcję Dyrektora Muzeum, gościliśmy Pana
Pawła Skawińskiego Dyrektora TPN oraz Pana Marcina Guzika, który jest
Kierownikiem Działu Edukacji w TPN. Bardzo ciekawe spotkanie, które jak
gdyby uzmysłowiło nam jakie ciekaw oferty z tej instytucji płyną w kierunku
młodzieży i tutaj Pani Dyrektor Muzeum tatrzańskiego Pani Anna Surmiak
przedstawiła nam propozycje Muzeum pod kątem lekcji muzealnych, ciekawych
wystaw, co zauważyła tutaj, że udział młodzieży generalnie w tego tupu
przedsięwzięciach jest dość niewielkie. Padła z jej strony propozycja, żeby
właśnie bardziej zaktywizować młodzież szkoły w kierunku tej działki
kulturalnej. Oczywiście bardzo ciekawe propozycje, ona jest nowym
Dyrektorem, więc jest otwarta na współprace i pewne właśnie połączenie tych
dwóch obszarów, mamy tu na myśli działkę kulturalną i turystyczną, którą
reprezentował Pan Dyrektor Skawiński Pan Marcin Guzik i Szanowni Państwo
Pan Dyrektor Skawiński przedstawił ofertę Parku Tatrzańskiego i odniósł się do
tego jak do tej pory wyglądała współpraca szkół z parkiem. I było to bardziej
pod kątem różnego rodzaju publikacji, wystaw i konkursów związanych z
działalnością parku. Pan, który od niedawna odpowiada za działkę oświatową w
29
TPN P. Marcin Guzik przedstawił bardzo ciekawą ofertę skierowana właśnie do
młodzieży, szczególnie do tych klas najmłodszych, tu został wypracowany taki
zeszyt, bardzo ciekawa propozycja zeszytu ćwiczeń dla dzieci klas 1-6,
przedstawił nam tę propozycję, bardzo ciekawe rzeczy są w tym zeszycie. I co
Szanowni Państwo bardzo istotne oni też w tej swojej propozycji wychodzą
naprzeciw wycieczką turystycznym, czyli chcą zaproponować takie działania w
terenie, oczywiście wszystko to jest nieodpłatnie. Część działań będzie na
terenie szkoły dla tych dzieci mniejszych, a klasy starsze na razie w szkole
podstawowej będą zabierane przez pracowników parku na wycieczki w góry. To
wszystko jest w ramach działalności parku nieodpłatnie. Ja tutaj chce podkreślić,
bo na spotkaniu z Dyrektorami był ten temat poruszany, że my oczywiście
mamy świadomość że szkoły robią wiele w tej dziedzinie, i tutaj kiedyś
dyrektorzy artykułowali to, że przecież też odbywają się wycieczki, spotkania,
tak my mamy tego świadomość, ale chcemy żeby te dwa obszary, obszar kultury
o obszar turystyki połączyć, a tą klamrą łączącą ma być młodzież szkół
podstawowych i gimnazjów i szkół średnich. Jak widać i Pani Dyrektor
Muzeum Tatrzańskiego, Dyrektor Parku i pracownicy naukowi parku widzą tką
potrzebę, jest to jak gdyby dodatkowa oferta dla szkół i rozmawialiśmy już
wstępnie, temat podjęty już na poprzednich spotkaniach Komisji o wspólnym
projekcie, który pozwoliłby pozyskać pieniądze zewnętrzne na takie wspólne
działanie i żeby wzmocnić działania szkół w tej dziedzinie, dziedzinie kultury i
dziedzinie turystyki, połączyć ją taką wspólną klamrą którą byłaby dzieci i
młodzież. Na tym samym posiedzeniu Komisji przedstawiłem zebranym radnym
informację o realizacji zadań oświatowych, miasto Zakopane w roku szkolnym
2011/2012 jest to bardzo bogaty materiał przygotowany przez Wydział,
przedstawia konkretne działania zw. Właściwie z wszystkimi obszarami
oświatowymi, od wyników edukacyjnych poprzez działania wychowawcze,
profilaktyczne, finansowe, polecam, bardzo ciekawa lektura, mówi jak wiele w
oświacie się dzieje i jak wiele się robi. Pani Dyrektor proponowała i ona dalej
jak gdyby tutaj sygnalizuje, że muzeum organizuje lekcje muzealne, no nie są
zbyt jeszcze popularne w szkołach i tutaj będziemy prosić, żeby się jeszcze
bardziej tu zaktywizować w tym obszarze. To są lekcje, które trwają w
granicach godziny, czyli nie są zbyt długie, są bardzo ciekawe, prowadzone
przez przygotowanych pracowników muzeum, wielka korzyść dla dzieci i
młodzieży. Dziękuję bardzo.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – dziękuję bardzo P.
Przewodniczącemu, czy są jakieś pytania? Bardzo proszę P. Marzena Mitan
Abel.
P. Marzena Mitan Abel – chciałam tylko zapytać czy P. Przewodniczący
mówił o dzieciach ze szkoły podstawowej, natomiast chciałam zapytać jaka jest
30
oferta dla gimnazjalistów i młodzieży ponad gimnazjalnej, gdzie są źródła gdzie
te dzieciaki mogą szukać takiej informacji?
P. Marek Donatowicz – tak oczywiście, że ja wspomniałem o tej najmłodszej
na razie części, czyli klasy 1-3, ale oferta będzie skierowana do wszystkich grup
wiekowych, tzn. park jak gdyby wchodzi z tą profesją, to jest nowy projekt i oni
oczywiście będą to na bieżąco weryfikować, sprawdzać jego skuteczność. Ta
propozycja jest bardzo ciekawa, ona jak gdyby obejmuje taką część, nazwijmy
to teoretyczną i część praktyczną. Oczywiście chcąc planować dalsze działania
no muszą w to wejść i zobaczymy jak to będzie się sprawdzać. Natomiast w
perspektywie oczywiście chcą wejść do wszystkich grup wiekowych. Także na
pewno objęte takim końcowym, finalnym celem jest objęcie całości młodzieży
szkolnej w Zakopanem i w powiecie tatrzańskim. Jeżeli chodzi o stronę, to
myślę, że strona TPN – u, ten wydział edukacyjny TPN – u i oferta tam będzie,
poza tym Państwo z parku występują i wchodzą do szkół, także będzie to
przedstawione, jeżeli Pan Wiceburmistrz chce dodać coś w tej kwestii, bo był
obecny to bardzo proszę .
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – bardzo proszę P. Burmistrz Mariusz
Koperski.
P. Burmistrz Mariusz Koperski – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, ja tylko
uzupełnię TPN współpracuje ze szkołami rzeczywiście już od dłuższego czasu i
pojawia się zwykle na początku roku szkolnego, na spotkaniach z Dyrektorami
pojawiają się w szkołach, także ta informacja jest przekazywana w miarę na
bieżąco, jeżeli występuje nowy program, czy nowy pomysł to rzeczywiście park
zgłasza się do szkół i wydaje mi się, że ta informacja jeśli chodzi o TPN jest jak
najbardziej rzetelna.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – dziękuję Burmistrzowi, czy są
jeszcze pytania? Nie widzę. Przechodzimy do sprawozdania z Komisji Rodziny
i Spraw Społecznych, bardzo proszę P. Przewodniczącą Marzenę Mitan Abel o
sprawozdanie.
P. Marzena Mitan Abel – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, Komisja spotkała się jeden raz 19 listopada i
poświeciliśmy swoje spotkanie opiniowaniu uchwały, jak i również informacji
stanu demograficznego w Zakopanem, który przedstawiła nam Pani Katarzyna
Czernik, no informacje nie są optymistyczne, Zakopane się starzeje i kurczy się.
Także teraz sobie pomyślałam po ostatniej Komisji Sportu kiedy wielokrotnie
przewijał się temat, że brakuje dzieci, że jest ich coraz mniej, no to musze
powiedzieć, że dzieci w Zakopanem w tym roku do 01 listopada urodziło się
195, a osób w Zakopanem zmarło ponad 266, także kurczą się. Tuta też Komisja
31
Rodziny po raz kolejny wystosowała wniosek do Pana Burmistrza, aby nie
traktować tego w formie pomocy finansowej, w sensie może nie gratyfikacji, bo
to brzydkie słowo, ale takiej formy bukietu, z prośbą o to, aby z tytułu narodzin
dziecka panie, które są mamami w tym dniu dostały właśnie 500 zł od Pana
Burmistrza, więc po raz kolejny Komisja Rodziny apeluje o to. Oczywiście to
nie jest kwota, która ma zastępować becikowe, żebyśmy się tu dobrze
zrozumieli. Następnie Komisja miała spotkanie z Panem Komendantem Straży
Miejskiej Panem Leszkiem Golonką, był absolutnie poddany gradowi pytań,
bardzo dziękuję, była to bardzo taka owocna Komisja zwłaszcza, że jest to nasz
nowy Komendant od lutego, więc było wiele spraw nurtujących radnych i tez
radni prosili, aby na pytania niektóre została udzielona odpowiedź pisemnie.
Jeszcze raz dziękuję, Pan Komendant bardzo obszernie starał nam się opisać
jego pracę. Również Komisja zainteresowała się miejscami w noclegowni,
chcieliśmy się dowiedzieć czy dalej jesteśmy na etapie kontenerów i czy są
posunięte prace w kierunku remontu budynku po laboratorium. Niestety nic się
tam nie dzieje, mamy kontenery, wiemy że osoby które będą potrzebować
pomocy w srogą zimę zostaną zabezpieczone, ale myślę że na tym nie można
poprzestać. Dalej komisja zajęła się sprawami bieżącymi. Tutaj tylko chciałam
zwrócić uwagę, dostałam informację, bo na Komisji po raz kolejny
rozmawialiśmy odnośnie utylizacji, a właściwie oddawania w sposób taki
bezpieczny leków przeterminowanych. Dostałam taką informację,
„zabezpieczenie środków finansowych potrzebnych na usytuowanie pojemnika
przeznaczonego do zbiórki przeterminowanych leków – odbiór od mieszkańców
Zakopanego przeterminowanych leków realizowany jest 3 razy w ciągu roku w
ramach zbiórki odpadów niebezpiecznych wielkogabarytowych i drobnych”.
Tutaj prosiłam, aby informacja była podana dokładnie z datami, kiedy, żeby
mieszkańcy mogli się zapoznać i ktoś napisał bardzo lakonicznie, 3 razy w roku,
dalej nic nie wiadomo. „Ponadto, w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, Gmina zobowiązana jest zorganizować odbiór
odpadów komunalnych od mieszkańców, w tym także przeterminowanych
leków. W związku z powyższym planuje się odbiór przeterminowanych leków
bezpośrednio od mieszkańców, jak i w wyznaczonych punktach selektywnej
zbiórki odpadów. Wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami
zaplanowano na dzień 01 lipca 2013 roku”. Bardzo mi miło Panie Burmistrzu, ja
chciałam się dowiedzieć co człowiek ma zrobić z zepsutym termometrem
rtęciowym dzisiaj, nie w lipcu 2013/ dziękuję bardzo.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – dziękuje P. Przewodniczącej,
witamy na Sesji Wiceprezesa Tatrzańskiego Klubu Niezależnych Pana Andrzeja
Kitkowskiego. Czy są pytania do sprawozdania Komisji Rodziny? Nie widzę.
Bardzo proszę P. Przewodniczącego Wawrzyńca Bystrzyckiego o sprawozdanie
z Komisji Sportu i Turystyki.
32
P. Wawrzyniec Bystrzycki – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, Komisja Sportu i Turystyki miała swoje jedno
posiedzenie od ostatniego posiedzenia Rady w dniu 27 listopada br. w
posiedzeniu Komisji uczestniczy P. Burmistrz Janusz Majcher i P. Burmistrz
Mariusz Koperski, P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki
i Sportu, oraz przedstawiciele Klubu KS Zakopane. Główne dwa punkty
posiedzenia Komisji to spotkanie z Panem Burmistrzem w sprawie zmniejszenia
podatku od nieruchomości a dotyczyło to budowli sportowych oraz spotkanie z
przedstawicielami KS Zakopane. Szanowni Państwo co do pierwszego punktu to
tutaj jakby Komisja z Panem Burmistrzem nie wypracowała wspólnego
stanowiska, jak Państwo pamiętacie w roku ubiegłym były wnioski aby od
budowli sportowych ten podatek zmniejszyć do 1%, wtedy te uchwały
podatkowe w ogóle nie były rozpatrywane na posiedzeniu Rady, również ten
wniosek nie był przegłosowany, wróciliśmy do tego tematu w roku bieżącym. Ja
myślałem, że będziemy też omawiać podatki w miesiącu listopadzie jak to się
dokonywało w poprzednich latach. Nie wiem czy te uchwały podatkowe jeszcze
będą procedowane w bieżącym roku, czy też nie. natomiast tutaj Pan Burmistrz
jednoznacznie wyraził swoje stanowisko, że po prostu nie jest za tym, aby ten
podatek zmniejszać i w przeciwieństwie jak pan Burmistrz stwierdził przy
sprawozdaniu kiedy tutaj z Panem Przewodniczącym rozmawiali na temat
budżetu zacytuję „ ja nie mogę sobie pozwolić na jakiekolwiek ulgi, bo to
złamało by budżet w przyszłym roku”, więc ja myślę że ten budżet w przyszłym
roku nie wyglądał najlepiej jak Państwo możecie sami twierdzić, mamy
zarządzenie Pana Burmistrza co do budżetu na rok przyszły, ten budżet ze 130
mln mamy 100 mln, więc mówię tak na okrągło, więc ten budżet w przyszłym
roku nie wygląda zbyt optymistycznie. Jest kilka zadań inwestycyjnych, ale to
jakby na następnym posiedzeniu będziemy rozmawiać. Jeżeli chodzi o drugi
punkt spotkanie z przedstawicielami Klubu KS Zakopane, chcieliśmy się
spotkać po to aby mogli zaprezentować swoją działalność. Jak Państwo
pamiętacie seniorzy przeszli do IV Ligii, obecnie wiedzie się im nieźle, sezon
jesienny ukończyli na 5 miejscu z bardzo niewielką stratą do 2 miejsca, bo
zaledwie trzech punktów, czyli jeden mecz gdyby więcej wygrali byli by
wiceliderami. Niemniej jednak Beniaminek ma 5 miejsce a to za sprawą też
wsparcia gminy Miasto Zakopane, za co dziękuję i w zawarciu porozumienia z
Biurem Promocji o wsparciu finansowym, ale to nie tylko działalność seniorska.
KS Zakopane również prowadzi zajęcia z dziećmi i z młodzieżą i to z terenu
Zakopanego, jak i z terenu powiatu tatrzańskiego. Jest grupa żaków, trampkarzy,
grupa juniorów, to grupa ponad 100 osobowa, która pracuje z kilkoma
trenerami. Oczywiście KS Zakopane pozyskał te środki zewnętrzne, brał udział
w kilku programach, organizował turnieje dla juniorów, to były turnieje
międzynarodowe z udziałem drużyn ze Słowacji, były też turnieje jubileuszowe,
jak choćby V rocznika powstania klubu KS Zakopane i tutaj mecz z
pierwszoligowym Kolejarzem, tak że można powiedzieć że klub nie tylko patrzy
33
na środki miasta, oczywiście one są jakby główną dotacją klubu, natomiast też
stara się pozyskać środki zewnętrzne. W związku z tym myśmy Szanowni
Państwo jeszcze podjęli kończąc jakby tą dyskusję co do funkcjonowania klubu
podjęliśmy wniosek, który chce skierować na ręce Pana Burmistrza, Komisja
wnioskuje do Pana Burmistrza aby w roku 2013 zostało zawarte porozumienie,
czyli kontynuacja tego porozumienia z roku bieżącego pomiędzy Klubem KS
Zakopane a Biurem Promocji na dofinansowanie klubu w kwocie 60 000 zł
netto. Natomiast później przeszliśmy do zadań inwestycyjnych i tutaj
rozmawialiśmy o modernizacji stad2ionu przy ul. Orkana, a także o budowie
hali sportowej przy gimnazjum nr 1. Jak Państwo możecie zobaczyć w projekcie
budżetu mamy dwie pozycje co do budowy hali przy gimnazjum nr 1 mamy
środki z działań przeciwalkoholowych w wysokości bodajże 1 500 000 zł albo
1900 000 zł i 550 000 zł w dziale inwestycyjnym, czyli mamy kwotę ponad 2
mln zł na rozpoczęcie. Ja osobiście z tego tytułu się cieszę, że zaczniemy
budować tę halę przy gimnazjum nr 1, z resztą taki wówczas był wniosek na
Komisji, aby Pan Burmistrz w miarę możliwości środków finansowych tą
pozycję widział w budżecie i miejmy nadzieję, że to będzie realizowane.
Natomiast rozmawialiśmy też o modernizacji stadionu przy ul. Orkana, na dzień
dzisiejszy mamy w projekcie budżetu kwotę 100 000 zł, z tego co uzyskaliśmy
informacje to będzie kwota przeznaczona na dokumentację, ponieważ tam
koncepcja jest wykonana, natomiast tutaj Komisja też podjęła w ślad za tą
dyskusją drugi wniosek do Pana Burmistrza z uwagi na fakt, iż koszty całej
modernizacji stadionu będą opływać na ponad 10 mln zł na dzień dzisiejszy nie
będziemy w stanie wykonać dwóch inwestycji tak dużych sportowych, bo hala
sportowa z tego co nam przedstawił Wydział Inwestycji będzie kosztować w
granicach 8 mln zł. mamy kwotę ponad 10 mln zł na stadion sportowy, dlatego
też członkowie komisji podjęli wniosek do Pana Burmistrza aby rozpocząć
prace modernizacji samej płyty stadionu polegającej na położeniu sztucznej
nawierzchni. To jakby nie przeszkadza w wykonaniu dokumentacji, no aby
sztuczna nawierzchnia była by prostsza w utrzymaniu, natomiast te prace
projektowe można by było kontynuować w roku przyszłym i odpowiednio się
przygotować, wykonać dokumentację, uzyskać pozwolenie na budowę i
przygotować w perspektywie czasu te środki finansowe, które będą też bardzo
wysokie. Można by się ewentualnie postarać o jakieś środki pomocowe. Takie
zostały podjęte dwa wnioski, zostały też odczytane pisma w sprawach
bieżących. Ja mam tyle P. Przewodniczący, jeżeli są pytania chętnie odpowiem.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – dziękuję P. Przewodniczącemu, czy
są pytania? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego sprawozdania, proszę P.
Przewodniczącego Jana Gąsienicę Walczaka o przedstawienie sprawozdania z
Komisji Rewizyjnej.
34
P. Jan Gąsienica Walczak – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 22 listopada 2012 r.
tematem posiedzenia Komisji było opiniowanie projektów uchwał na Sesję
Rady Miasta. Jedna z nich na wniosek Pana Burmistrza Solika dzisiaj zdjęliśmy,
druga dotyczy skargi, no to będę mówił na ten temat w punkcie kiedy jest
przewidziana ta uchwała. Również zadawaliśmy pytania Pani Joannie
Posadzkiej Gil na temat wydatkowania środków alkoholowych, które
przeznaczone są na programy związane z profilaktyką uzależnień i tutaj myślę,
że radni zainteresowani otrzymali wyczerpujące wyjaśniania. Nie mieliśmy
żadnych uwag do tego tematu. W sprawach bieżących, w wolnych wnioskach
poprosiliśmy Pana Burmistrza o udostępnienie na następne posiedzenie Komisji
Rewizyjnej dokumentów z Wydziału Rozwoju Lokalnego i Inwestycji dot.
procedur przetargowych na inwestycje rewitalizacja Parku Miejskiego. To
wszystko, dziękuję bardzo.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – dziękuję bardzo
Przewodniczącemu, czy są pytania? Nie widzę. Zakończyliśmy pkt. 4.
P.
Ad. 5
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – Szanowni Państwo pkt. 5 –
Interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Józefa
Figla.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowni
Państwo, koleżanki i koledzy radni. Panie Burmistrzu podczas ostatniej Sesji
prosiłem Pana o odniesienie się do słów, które wypowiedział Pan do Tygodnika
Podhalańskiego „nie może tak być, że radny Figiel obraża mnie w każdym
pytaniu w interpelacjach, na które nie mam szans od razu odpowiedzieć”.
Prosiłem o odpowiedź na piśmie, nie uzyskałem tej odpowiedzi, więc ponawiam
to pytanie i proszę o odpowiedź, bo zbliżają się święta, jeżeli Pana obraziłem w
czymś do chciałem Pana przeprosić, ale musze wiedzieć za co. Panie Burmistrzu
a że ja nie żądam odpowiedzi od razu to Pan o tym wie, bo według Statutu
Miasta odpowiedź zawsze żądam na piśmie i termin wynosi przynajmniej 21
dni. Natomiast zadawałem Panu również wielokrotnie pytania, jakie koszty
poniosło miasto na sprawy sądowe zainicjowane i przegrane przez urząd i jakie
koszty zostały poniesione w sprawie związanej z byłymi pracownikami urzędu
od początku ubiegłej kadencji. Panie Burmistrzu nie pamiętam dokładnie kiedy
pierwszy raz to pytanie zadałem, ale na pewno przed wakacjami, bo ponowiłem
je w lipcu. Pan nie tykał tego pytania, natomiast pismo datowane 18
października 2012 dotarło do mnie i w tym piśmie Pan pisze tak: „ informuję, iż
powyższe kwestie wymagają przeanalizowania spraw 2007- 2012,
kilkudziesięciu faktur oraz rozliczeń wykonanych przez kancelarie prawne
35
czynności z wyodrębnieniem sygnatur spraw oraz ustalenia które sprawy zostały
rozstrzygnięte na niekorzyść miasta. Większość dokumentów znajduje się w
archiwum i stanowi to dodatkowe utrudnienie w ich analizowaniu. W związku z
powyższym informuję, ze odpowiedź na powyższe pytanie zostanie udzielona
do dnia 06 listopada 2012 roku”. Panie Burmistrzu jest 29 listopada, ja ten temat
od przed wakacji wałkuję bezskutecznie, więc słowo powinno być słowem. P.
Przewodniczący przejdę do kolejnej interpelacji, a właściwie zapytania, Panie
Burmistrzu podczas XXI Sesji Rady Miasta w dniu 21 stycznia 2012 był
przedstawiony projekt pod nazwą „Identyfikacja potencjalnych lokalizacji pod
inwestycje w infrastrukturę transportową organizującą ruch generowany w
mieście Zakopane”. Jak dobrze pamiętam projekt ten był przedstawiony przez
Zespół TOR, pytanie: w jaki sposób został wyłoniony ten zespół i ile
kosztowało to opracowanie. Proszę na piśmie o odpowiedź. Jeszcze pozwolę
sobie jedno pytanie zadać: Panie Burmistrzu do radnych docierają uwagi o tym,
że pewne miejsca w mieście które powinny zostać niezabudowane takimi nie
zostają. Są to takie święte miejsca, które powinny być widokowe, atrakcyjne i
tak dalej, a konkretnie chodzi mi o działkę nr 81/3 i 81/4 w obrębie 106 na
Antałówce. Zdaje sobie Pan sprawę, o którą działkę pytam. Więc moje pytanie
jest, czy wpłynęło pismo do Urzędu od inwestora lub jego pełnomocnika o
wydanie opinii lub jakiegoś zaświadczenia w celu zalegalizowania samowoli
budowlanej. Jak odnosi się plan i studium do tych działek i jaka była opinia
urzędu. Jeszcze Panie Burmistrzu mam jedno do interpelacji złożonej podczas
ostatniej Sesji, a dotyczącej działki 909 obręb 5, Panie Burmistrzu odpowiedział
mi Pan w trzech pismach, bardzo dziękuję za odpowiedź, wiele się
dowiedziałem, są tam informacje nawet o które nie pytałem, ale bardzo dziękuję
bo to poszerza po prostu moją wiedzę i być może kiedyś ją wykorzystam.
Natomiast do pewnych pytań Pan ich nie rusza, podchodzi do nich jak do
powietrza. Ja pozwolę sobie te pytania powtórzyć: w jaki sposób zostały
zaksięgowane i pod jakim numerem ewidencyjnym środków trwałych zostały
przyjęte na stan majątku gminy nakłady poniesione przez gminę w 2008 roku na
działce ewidencyjnej nr 909 obręb 5 w wysokości 1 216 449 24 zł, chodzi o
działkę zajmowaną przez firmę Majcher Spółka S.A. drugie pytanie, które Pan
nie tknął to jest: w kontekście działań zmierzających do stwierdzenia
nieważności decyzji komunalizacyjnej Wojewody Małopolskiego z dnia 13
lipca 2006 roku znalazł się Pan w sytuacji podwójnej lojalności wobec interesu
publicznego i interesu swojej rodziny. Zgodnie z art. 24 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego pracownik organu administracji publicznej podlega
wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie dotyczącego małżonka oraz
krewnych powinowatych do drugiego stopnia. Dlaczego nie wyłączył się Pan z
postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej Wojewody
Małopolskiego z 13 lipca 2006 roku. Więc proszę tez odpowiedzieć na to
pytanie i kolejne pytanie, w zaistniałem sytuacji nieodparcie nasuwa się
interpretacja, że Burmistrz będąc ze względów rodzinnych zainteresowany
36
stwierdzeniem nieważności decyzji komunalizacyjnej nie podjął skutecznych
działań w obronie mienia gminnego, doprowadzając do jego utraty. Dlaczego po
ponownym niekorzystnym dla gminy rozpatrzeniu sprawy przez Ministra
Administracji i Cyfryzacji w lipcu 2012 roku zaniechał Pan wystąpienia ze
stosowną skargą do Sądu Administracyjnego. Proszę mi na to odpowiedzieć.
Jeszcze Panie Burmistrzu w Pańskiej odpowiedzi jest pewna nieścisłość, w
piśmie z dnia 16 października dot. tej interpelacji Pan podaje tak: tam było
pytanie Panie Burmistrzu „proszę o podanie dokładnej daty wystąpienia
pełnomocnika przedsiębiorstwa handlowego Majcher S.A. do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji
komunalizacyjnej Wojewody Małopolskiego z 13 lipca 2006 roku i w piśmie
pisze mi Pan, ze tak: adwokat z kancelarii adwokackiej, nie będę czytał nazwisk
spółka cywilna działająca jako pełnomocnik wystąpił w 2009 roku do Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o stwierdzenie nieważności
w/wym. Decyzji Wojewody Małopolskiego z 13 lipca 2006 r. natomiast Panie
Burmistrzu w kolejnym piśmie Pan pisze tak, że wniosek do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji o stwierdzenie nieważności decyzji
komunalizacyjnej wysłany został przez kancelarię listem poleconym w dniu 18
stycznia 2010 roku, więc która z tych odpowiedzi jest prawdziwa prosiłbym o
sprostowanie. Dziękuję za uwagę. Proszę o odpowiedź na piśmie.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Wiceprzewodniczący
Marek Trzaskoś.
P. Wiceprzewodniczący Marek Trzaskoś – P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Panie Burmistrzu, mili zebrani goście, mili internauci, będę miał kilka pytań,
jednak zanim do nich dojdzie chciałem przeczytać postanowienie Komisarza
Wyborczego w Nowym Sączu o przeprowadzeniu referendum gminnego w
sprawie odwołania Burmistrza Miasta Zakopane przed upływem kadencji. Na
podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum
lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Uchwały Nr
XXXII/397/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 września 2012 r. o
przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z powodu nie
udzielenia absolutorium, Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu postanawia: §1
uznać uchwałę za spełniającą wymogi określone w ustawie o referendum
lokalnym, §2 Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania
Burmistrza Miasta Zakopane przed upływem kadencji, zwanej dalej
„referendum”. §3 Wyznaczyć datę referendum na niedzielę 13 stycznia 2013
roku. §4 Określić terminy wykonania czynności związanych z
przeprowadzeniem referendum jak w kalendarzu czynności stanowiącym
załącznik Nr 1 do niniejszego postępowania. §5 Określić wzór i treść karty do
głosowania jak w załączniku nr 2 do niniejszego postępowania.§ 6 Określić
wzór i treść nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a
37
jak w załączniku Nr 3 do niniejszego postępowania. §7 Postanowienie wchodzi
w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowaniu w formie obwieszczenia na
terenie miasta Zakopane. Podpisał Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu
Tadeusz Piesowicz. Jedna z takich określonych w § 4 punktu kalendarium jest,
że do dnia 26 listopada czyli już termin minął 2012 roku podanie obwieszczenia
Komisarza Wyborczego do wiadomości mieszkańców miasta Zakopane i to
celem wstępu. Natomiast w związku z coraz częściej pojawiającymi się
pytaniami mieszkańców Zakopanego, które trafiają do mnie dotyczące właśnie
tego referendum. Te pytania mniej lub więcej brzmią, czy będzie referendum,
kiedy to referendum będzie, czy w ogóle do niego dojdzie, mam kilka pytań, ale
zanim do nich dojdzie jeszcze chciałem taka ocenę tutaj zaprezentować, z której
wynika że ta informacja przekazywana jest na poziomie niezadowalającym.
Kilka przykładów, na ul. Kościuszki naprzeciwko willi Turnia jest gęsto
oplakatowana tablica ogłoszeniowa z ledwo widocznym obwieszczeniem a kilka
metrów obok znajduje się tablica miejska w dyspozycji Biura Promocji, na
której zawieszone jedynie trzy plakaty reklamowe a pozostała duża część tablicy
jest pusta, tam żadnego obwieszczenia nie ma. W związku z powyższym kilka
pytań Panie Burmistrzu, kto w imieniu Burmistrza wykonuje obowiązek
poinformowania o referendum, czy i jak Burmistrz będzie wykorzystywał
dostępne mu środki kontaktu z mieszkańcami strona internetowa Urzędu Miasta
za którą podatnicy płacą, na której żadnej informacji o referendum nie ma.
Ciekawe czy będzie. Tygodnik Podhalański gdzie Burmistrz ma
zakontraktowaną stronę dla właśnie takich spraw obwieszczeń, informacji i
różnych apeli, które ostatnio mogliśmy obserwować, no czy też tablice
informacyjne. Jeśli Komisarz Wyborczy mówi o tym, że taki obowiązek na
Burmistrzu ciąży to podejdźmy do tego poważnie i poinformujmy nie tylko
garstkę mieszkańców przy ul. Kościuszki, ale również na Cyrhli, przy ul.
Kościeliskiej, na Krzeptówkach, na Harendzie, żeby oczywiście nie pominąć
tutaj żadnej ważnej dzielnicy Zakopanego. Dziękuję ślicznie.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Jan Gąsienica Walczak.
P. Jan Gąsienica Walczak – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, ja mam dwie sprawy. Pierwsza to jest wniosek do P.
Przewodniczącego a druga sprawa to jest interpelacja. Szanowni Państwo w
informacjach medialnych Pan Burmistrz wyraził się o decyzji referendalnej, to
jest temat dotyczący również tego co przedmówca mówił przed chwilą, o
decyzji referendalnej jak o hucpie. Szanowni Państwo hucpa to jest bezczelność,
wulgarne, bezczelne często rozbudowane w formie oszustwa, to jest hucpa. W
decyzji te brali udział, oczywiście decyzji referendalnej, brała udział Rada
Miasta Zakopane, Pan Wojewoda, jego prawnicy opiniujący uchwałę,
Regionalna Izba Obrachunkowa oceniająca zgodność sprawy oraz Komisarz
38
Wyborczy decydujący o terminie referendum. Wnioskuję więc P.
Przewodniczący aby tekst tego artykułu czy informacji medialnej, z resztą
innych też przekazać tym organom do zapoznania się i podjęcia decyzji co do
ewentualnych dalszych kroków prawnych, mających na celu wyjaśnienie tego
pomówienia lub co gorsze oskarżenia instytucji samorządowych i państwa jak
wcześniej powiedziałem o oszustwo. To jest wniosek i druga sprawa Szanowni
Państwo, to jest moja interpelacja dot. ul. Stolarczyka nowo wyremontowanej
ulicy, myślę, że o tej ulicy jeszcze będziemy mówić, ona była również wpisana
do WPI na 2013 rok, jest zrobiona teraz i tu prośba do Pana Burmistrza, Panie
Burmistrzu ja tam wskazywałem na Komisji, są pewne niedoróbki do Pana
Burmistrza Solika, w jednych miejscach przy Stolarczyka 12 są piękne ławki
ustawione i rzeczywiście prace zrobione bardzo ładnie, natomiast przy
Stolarczyka 14 ja mam zdjęcia zrobione przy sobie, co prawda komórką, ale w
dobrej jakości, są ustawione urządzenia m.in. ławki i te ławki moim zdaniem
zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców, nie tylko tych którzy będą używać tych
ławek, ale również przechodzić obok tych ławek. W miejscu gdzie była kiedyś
ławka ławki nie ma, inne podjazdy dojścia do chodnika do Stolarczyka zostały
wyrównane, dojście od bloku Stolarczyka 14 nie zostało zrobione tak jak
powinno być, więc bardzo Pana proszę o podjęcie interwencji i myślę, że
zostanie to szybko załatwione. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Wojciech Tatar.
P. Wojciech Tatar – Panie Burmistrzu, P. Przewodniczący, Szanowni Państwo,
chciałbym Panie Burmistrzu jeszcze raz na chwilkę wrócić do tego tematu tych
drzew wywożonych. Firma, która wykonuje tę usługę sprzedaje ciężarówkę
drzewa za 250 zł. nie mi ani Burmistrzowi oceniać, czy to drzewo nadaje się do
palenia czy nie nadaje się do palenia. Moją prośbą i marzeniem moim jest, żeby
to drzewo dostali mieszkańcy z Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy taką pomoc
potrzebują a zgłoszą się , że to drzewo się im do palenia przyda. Jeżeli
poprzednie wystąpienie moje Pan Burmistrz odebrał jako krzyk na Pana
Burmistrza to przepraszam, nie miałem tego na celu, ale dotarły do mnie takie
informacje że jednak krzyczałem na Pana Burmistrza. Nie chciałem krzyczeć.
Miałbym taką prośbę, aby jednak Panie Burmistrzu aby do końca roku jeżeli się
da to drzewo dotarło do tych mieszkańców potrzebujących jak Pani Dyrektor z
Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzi listę osób, które by się deklarowało
przyjąć takie drzewo a ja na pewno za to drzewo podziękuję, będę dziękował do
końca roku. Drugie mam pytanie Panie Burmistrzu dot. Geotermii
Podhalańskiej, czy Geotermia Podhalańska zostanie sprzedana. Wiemy że
miasto ma 8% udziałów w tej Geotermii i co dalej, czy to będzie dalej to samo
co z Polskimi Tatrami? Myśmy już parę miesięcy wcześniej na Komisji
Ekonomiki mówili, że może by sprzedać te udziały, no bo praktycznie jak
prywatna firma przejmie te udziały, wykupi, to co zrobi z naszymi 8 udziałami.
39
Można to by, uważam wcześniej zrobić. Prosiłbym o odpowiedź jednak może to
być ustna odpowiedź, co dalej z naszymi udziałami w Geotermii Podhalańskiej?
Dziękuję i dziękuję za poprzednia odpowiedź na interpelację z poprzedniej
Sesji. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – Panie Burmistrzu, Szanowni
Państwo, Szanowna Rado, ja najpierw chciałem Panu Burmistrzowi
podziękować za to, że alejki na Równi Krupowej górnej i dolnej zostały
poprawiane i doprowadzone do przyzwoitego stanu. Natomiast chciałem Panu
powiedzieć i poprosić o to, aby przy następnym przetargu utrzymania zieleni
ująć w tym, aby nie poruszały się tam ciężarówki powyżej 25 ton. Ja mam
dowód na to, że w tym roku ktoś kto kosi te trawniki, ktoś kto je zbierał,
poruszał się tam samochodami ciężarowymi wraz z dźwigiem, więc na pewno to
w jakimś stopniu psuje te alejki, które my później mamy remontować i
doprowadzać do przyzwoitego stanu. Mam również taki apel do Pana
Burmistrza, wniosek, miałem przyjemność uczestniczyć w komisji
Infrastruktury w Sejmie na temat prywatyzacji PKL – u. byłem tam z własnych
pieniążków, jak to się mówi, nie delegowany ani przez urząd ani przez Radę
Miasta. Był tam również P. Burmistrz Janusz Majcher, Pan Prezes PKG, Pan
Lasyk i bardzo mocno posłowie i tu im dziękowałem już w publikacjach
medialnych za to, że posłowie zarówno Prawa i Sprawiedliwości, z Solidarnej
Polski, jak i część znaczna część posłów Platformy Obywatelskiej,
zdecydowanie przeciwstawiała się prywatyzacji PKL, broniła bardzo mocno
naszego majątku. Ja im za to bardzo serdecznie tam podziękowałem i również
stanowczo przeciwstawiłem się prywatyzacji PKL – u. trochę zasmuciła mnie
wypowiedź Pana Burmistrza ponieważ nie przeciwstawił się tej prywatyzacji
jednoznacznie a takie było życzenie zarówno Rady jak i oczekiwania naszego
rejonu. Tam nie było zdecydowanie powiedziane, że przeciwstawiamy się jako
Burmistrz Miasta Zakopane prywatyzacji a Pan Burmistrz w moim odczuciu, ale
nie tylko, bo również i posłów zachował się trochę jak Wiceprezes spółki PKG,
który zgłosił iż jest przygotowany zarówno finansowo jak i merytorycznie do
prywatyzacji. Panowie posłowie mnie się później pytali co jest grane?
Oczekujecie od nas by bronić, a tutaj Pan Burmistrz wypowiada się, że jest
przygotowany. To trochę zbiło ich z tropu i byli trochę tym zniesmaczeni.
Dlatego zarówno i na Komisji Ekonomiki, jak i teraz apeluję, aby reprezentować
nasze miasto i nasze stanowiska, które żeśmy tu wypracowali a
wypracowaliśmy, że najpierw bronimy a po cichu się przygotowujemy. Ja
rozumie gdyby takie słowa wypowiedział Pan Prezes PKG Panu Burmistrzowi,
bo tak powinno być, ale nie ogłaszanie to wszem i wobec i przy takiej dyskusji
bronienia to w sejmie. Jest to jakby takie małe zielone światło dla PKP i z tego
powodu jest mi bardzo przykro. Apeluję, aby stanowisko sprzeciwiające się
40
zarówno Rady Miasta jaki i zdecydowanej większości naszych mieszkańców
Zakopane i Podhala i nie tylko, bo również mieszkańców Polski było jasno i
czytelnie powiedziane jasnym i czytelnym sygnałem dla nas wszystkich
polaków i dla rządzących i przede wszystkim dla rządzących oraz dla Prezesa
PKP, że jesteśmy przeciw prywatyzacji PKL. Panie Burmistrzu przechodzę do
kolejnego tematu, idzie zima, od kilku lat fiakrzy w naszym mieście starali się
aby mieć swój szlak, by mogli poruszać się w tym mieście, niekoniecznie po
chodnikach czy drogach , gdzie ciężko się im porusza kiedy te drogi są
odśnieżane i tu nie mówię, że w zły sposób, tylko po prostu ciężko pogodzić
jeżdżących samochodami jak i fiakrów. Ja kiedy byłem Przewodniczącym
Komisji Ekonomiki pamiętam, że zaproponowano, nawet zawnioskowano aby
można było im udostępnić drogę pod Reglami. Ten temat ciągnie się już od 4 lat
albo 5 lat. Pamiętam, że kiedy dawaliśmy w dzierżawę na 50 lat Tatrzańskiemu
Parku Narodowemu była prośba Komisji Ekonomiki, jak i Rady aby w umowie
tej zaznaczono, że Tatrzański Park wyraża zgodę aby tą drogą pod Reglami
mogli poruszać się fiakrzy i mieli tzw. teren w którym mogą swobodnie
prowadzić swoją działalność jakże atrakcyjną dla naszego miasta. Idzie już
kolejna zima, przypuszczam, że niedługo będą protesty, będą prośby, będziemy
robić spotkania. Natomiast chciałem zapytać Pana Burmistrza czy mamy
odpowiednie przygotowanie umowy miedzy TPN a miastem, aby tą drogę
udostępnić fiakrom i czy mamy odpowiednie zabezpieczenie na to, aby
wyremontować te mostki które tego wymagają. Wiem, że Pan Burmistrz
Wojciech Solik uczestniczył w jednych że spotkań z fiakrami, obiecał że to
będzie, natomiast na dzień dzisiejszy tego nie ma a nieuchronnie od jutra jest
zapowiadany śnieg, nie wiem czy to prawda. W każdym bądź razie na pewno on
będzie w tym roku więc czekam czy ten temat zostanie rozwiązany i czy po
prostu mam takie zapytania od po prostu środowiska fiakierskiego. Dziękuję i
bardzo proszę o odpowiedź.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Maciej Rzankowski bardzo proszę.
P. Maciej Rzankowski – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu Wojciechu, bo
to do Pana będę kierował swoje słowa. Strona Urzędu Miasta jest tą stroną,
która zawsze mieszkańcy chętnie odwiedzają. Czy była by możliwość
wprowadzenia takiej zakładki śladem kilku samorządów polskich o takiej
ogólnej nazwie „Naprawmy to”, albo „Napraw to”. Chodzi o to, żeby było
można za pomocą drogi internetowej zgłosić zatkaną studzienkę, nie świecącą
lampę, czyli takie drobne lub większe uszkodzenia w infrastrukturze
komunalnej, ale nie tylko zgłosić, ale potem można było jeszcze śledzić sprawę
jak ona będzie rozwiązywana, jaka instytucja tę sprawę przejęła, bo wiadomo,
że ta infrastruktura ma różnych inwestorów i jaki jest potem szczęśliwy mam
nadzieje zakończenie czy tej naprawy czy tego uszkodzenia. Czy była by taka
41
możliwość, na pewno będzie to bardzo ciepło przyjęte przez mieszkańców.
Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Marzena Mitan Abel, później P.
Maciej Wojak.
P. Marzena Mitan Abel – P. Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie,
Wysoka Rado, ja właściwie w trzech kwestiach chciałam zabrać głos. Pierwsze
to jest brak odpowiedzi na moją interpelację na ostatniej Sesji. Wydaje mi się,
że termin leci, referendum się zbliża a ja prosiłam o to, aby odpowiedzieć mi kto
stoi za wykonaniem ankiety za wykonanie telefonu do mieszkańców,
prowadzone przez firmę promocyjną z Sopotu. Na czyje to jest zlecenie i z
jakich pieniążków ta ankieta jest wykonywana. Do tej pory nie mam
odpowiedzi. Myślę, że to tak trochę bulwersujące. Druga sprawa jest odnośnie
dojazdu do ośrodka na Kamieńcu, dostałam bardzo obszerny list, pismo z dużą
informacją kto i który z mieszkańców się nie zgadzają na poszerzenie drogi, z
nazwiskami, kto nie chce sprzedać której działki. Natomiast moje pytanie było
takie, jak Pan Burmistrz chce rozwiązać problem dojazdu do Ośrodka Osób
Niepełnosprawnych na Kamieńcu. Dlaczego po raz kolejny pytam, ponieważ
byłam uczestnikiem Sesji Uroczystej w Księżówce, tam naprawdę serce rosło od
wszystkich obietnic, które generalnie po raz kolejny są bez pokrycia, już nie
mówię Pan Burmistrz, ale i Pan Starosta obiecywali, pani Garcia skierowała tam
swoje pytanie do Pana Starosty natomiast muszę powiedzieć, że zarówno jeden
jak i drugi przekonywali się nawzajem czyja to jest wina. Natomiast do tej pory
nie ma żadnego konkretnej odpowiedzi. Wydaje się, że już tyle było spotkań z
dziennikarzami, już tak wszyscy pięknie brylują, że zaczyna to być po prostu
śmieszne. Bardzo proszę odpowiedzieć jak Pan Burmistrz chce rozwiązać ten
problem, którędy droga? Ponieważ Panie Burmistrzu czasami może warto tak
troszeczkę stąpać po ziemi i pomyśleć sobie, że są pieniądze zebrane w
Holandii, są rodzice dzieci niepełnosprawnych, chciałam tutaj nawiązać do tego,
że rodzice również się kiedyś starzeją i niestety kiedyś odejdą a ci rodzice
zabierają obowiązek opieki nad tymi dziećmi właśnie z gminy i ci ludzie oddają
całe swoje serce dzieciom jak i również też oszczędzają pieniądze nasze gminy.
I teraz tak, ci ludzie wiedzą że zegar biologiczny tyka, ci ludzie kiedyś odejdą i
co stanie się z tymi dorosłymi dziećmi, które są niepełnosprawne. Leży ten
problem tym ludziom na sercu, dlatego tak bardzo im zależy na inwestycji tego
domu gdzie by te dzieci mogły mieszkać właśnie po odejściu rodziców. Bardzo
się dziwię że ten temat tak ciężko jest przeforsować i cały czas dostajemy
odpowiedzi kompletnie nie dające tematu. Ja wszystko wiem, że ktoś nie chce
sprzedać działki, ja się pytam po raz kolejny Pana Burmistrza, ja chcę ten
problem rozwiązać. Koniec kropka.
P. Burmistrz Wojciech Solik z sali – to siłą zabierzemy?
42
P. Marzena Mitan Abel - mamy Panie Burmistrzu, to jest trywialne co Pan
opowiada
P. Burmistrz Wojciech Solik z sali – oczywiście że trywialne proszę Panią, to
od 60 roku trwa.
P. Przewodniczący – Panie Burmistrzu głos ma Pani Marzena
P. Marzena Mitan Abel – Panie Burmistrzu jest możliwość i proszę nie mówić,
że nie ma możliwości dojazdu z innej strony. Kwestia jest praca nad tym
tematem, tyle.
P. Burmistrz Wojciech Solik z sali – przepraszam, ale nie usłyszałem końca
P. Marzena Mitan Abel – kwestia pracy nad tym tematem, wypracowanie
tylko z różnymi stronami. Ja nie chcę podpowiadać, że można dojechać ze
strony szpitala Panie Burmistrzu, tyle. Są miejsca że można tam budować, jest
Pan Starosta, proszę patrzeć w kierunku jednostki, która jest na naszym terenie.
Trzecia rzecz, Szanowni Państwo nasze społeczeństwo ubożeje, natomiast są
różne pomysły na to, ażeby ludzie mają w domach przeróżne rzeczy, które nie
są im potrzebne, idąc za przykładem Anglii, chociaż są oni dużo bogatsi niż my,
to mają tzw. sezonowe sprzedaże z bagażnika. Może warto by było
zaproponować mieszkańcom czy może gmina zaproponowała by miejsce gdzie
mieszkańcy by mogli sobie z bagażników różne rzeczy posprzedawać i tak dalej.
nie wiem jak jest precedens rozwiązany z Urzędem Skarbowym, czy to jest
zgodne z prawem, ale jest to tradycja w krajach anglosaskich, cieszy się bardzo
dużą popularnością, może warto byłoby z takim pomysłem do mieszkańców.
Ktoś potrzebuje kawałek deski za 1.50 zł, może sobie to zrobić, myślę że byłoby
to bardzo ciekawe, zwłaszcza że no idą chyba cięższe czasy niż nam się wydaje.
To wszystko. Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Maciej Wojak.
P. Maciej Wojak – P. Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, chciałem wzmocnić moją wypowiedź z ubiegłej Sesji, która
dotyczyła muzeum sportu, a konkretnie muzeum narciarstwa, które mam
nadzieję że powstaje w willi Czerwony Dwór. Mam gorąca prośbę o wsparcie
nie tylko mojej inicjatywy, że oprócz tego że będzie tam muzeum narciarstwa to
również powstanie muzeum sportów wysokogórskich. Gorąca moja prośba,
żeby mogło to się odbyć już w przyszłym roku, prośba do Pana Burmistrza,
żeby zarezerwował na ten cel odpowiednie środki. Druga sprawa, która
chciałem poruszyć to zbliża się sylwester i jak co roku najprawdopodobniej
43
żadnej zabawy plenerowej nie będzie. W związku z tym moja prośba do Pana
Burmistrza, który organizuje spotkania z Dyrektorami różnych dużych
przedsiębiorstw w Zakopanem, aby wpłynął na Dyrekcję PKL – u, aby kolejka
na Gubałówkę w tę noc sylwestrową była czynna no na przykład troszeczkę
dłużej niż jest to obecnie. Obecnie kolejka w sylwestra zamykana jest o godzinie
21.45 i ci wszyscy którzy a jest już to tradycja spędzają sylwestra na szczycie
Gubałówki mogli spokojnie zjechać. Proponuję, aby była czynna np. do godziny
drugiej nad ranem. Trzecia rzecz, proszę Państwa willa Oksza od kilku dni jest
oświetlona, także tu dziękuję, myślę że przede wszystkim Dyrekcji Muzeum
Tatrzańskiego. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Władysław Łukaszczyk.
P. Władysław Łukaszczyk – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, ja mam krótką interpelację, ale dosyć ważną interpelację z tego
względu, że wiemy jaka ostatnio burza się toczy przy targu maślanym,
oczywiście z powodu osób które tam mają być przeniesione i oczywiście
ustanowieniu kwot zaporowych w stosunku do zainteresowanych. Może nie
będę tego rozwijał, ale z tym tematem się wiąże inny temat, mianowicie
zupełnie niedawno na posiedzeniu Komisji omawialiśmy uchwałę dot.
przedłużenia dzierżawy na działkę przy dworcu PKS. Oczywiście z wniosku
Pana Burmistrza ten projekt uchwały został zdjęty, natomiast pamiętam że
umowa która była zawarta z dzierżawcą obowiązywała tylko do końca sierpnia
więc w tej chwili mamy koniec miesiąca listopada, uchwała została zdjęta z
porządku obrad, więc mnie zastanawia no co dalej powiedzmy sobie na jakiej
zasadzie dzierżawca powiedzmy sobie dzierżawi ten grunt. Natomiast sedno
sprawy jest w czym? Sedno sprawy jest w tym, że Komisja negatywnie
zaopiniowała projekt tej uchwały, doszła do wniosku, ze skoro jest tak intratnym
miejscem to dobrze by było wzorem Pana Kaweckiego Biura Promocji na ta
działkę przeprowadzić przetarg. Ja mam pytanie krótkie, na dzień dzisiejszy kto
dzierżawi te działkę i na jakiej podstawie?
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś jeszcze z Państwa? Więc
pozwólcie, ja sobie udzielę głosu. P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu,
Szanowni Państwo, ukazał się w Tygodniku Podhalańskim artykuł pod tytułem
„Zakopane bez fajerwerków” i o tym artykule chciałbym słów kilka Państwu
powiedzieć. Artykuł rozpoczyna się od słów „radni i burmistrzowie kpią sobie z
nas, przez rok mimo obietnic nie zrobili nic by nasz koszmar w sylwestra już się
nie powtórzył”. Jest wywiad z jedną z właścicielek budynku drewnianego na
Sobczakówce, która mówi, „że temat mimo obietnic wiceburmistrza nie pojawił
się też na Sesji. To lekceważenie mieszkańców i ignorowanie naszych
problemów”. I jest również odpowiedź Pana Wiceburmistrza Solika, który mówi
„proszę zapytać Przewodniczącego Rady, dlaczego ten temat nie trafił na Sesję.
44
Wysłałem kilka pism do Pana Zacharki z prośbą o zorganizowanie spotkania
mieszkańców z radnymi, szczegółowo opisałem program. Do dziś nie
otrzymałem żadnej odpowiedzi”. Nie kryje irytacji Wiceburmistrz Wojciech
Solik. I jest moja wypowiedź tam: „nikt nikogo nie lekceważy” przekonuje
Jerzy Zacharko Przewodniczący zakopiańskiej Rady Miasta, twierdzi że projekt
uchwały zakazujący odpalania fajerwerków w części Zakopanego
jest
przygotowywany i trafi pod dyskusje pisze tutaj na najbliższej Sesji”. Na co Pan
Wojciech Solik tu później pisze „Solik jest zdziwiony informacjami o pracy nad
uchwałą, nic mi o tym nie wiadomo, żeby radni pracowali nad takim zakazem,
Burmistrz powinien o tym wiedzieć”. Przekaz jak gdyby z tego artykułu jest
jeden, Rada Miasta po prostu ma gdzieś mieszkańców i na wnioski
mieszkańców nie reaguje. Sytuacja jest zupełnie inna, otóż Szanowni Państwo
sytuacja wygląda w sposób następujący. 18 stycznia 2012 roku wpłynął list
otwarty mieszkańców do Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta
Zakopanego w tej sprawie, był protest przeciwko organizowaniu fajerwerków i
sztucznych ogni w Zakopanem, ze względu m.in. na budynki drewniane,
historyczną zabudowę drewnianą i tak dalej. ja oczywiście to pismo
zadekretowałem do Pana Burmistrza, przesłałem ten list otwarty, który wpłynął
do mnie i chciałbym powiedzieć, że w tej sprawie w styczniu jeszcze
interpelację złożył P. Jerzy Jędrysiak. Ja te pisma również pismo mieszkańców,
jak i interpelacje radnego Pana Jędrysiaka przekazałem do Wydziału Prawnego
do pani Małgorzaty Musiał Fecko z prośbą o przygotowanie zgodnie z
sugestiami i intencjami mieszkańców projektu uchwały. I co się wydarzyło,
więc P. Małgorzata Musiał Fecko Radca Prawny przygotowała projekt uchwały
i ten projekt uchwały jest gotowy, zawiera 7 paragrafów i zaproponowała
Radzie, aby ten projekt uchwały procedować w grudniu. W związku z
powyższym ja przekazałem ten projekt uchwały do odpowiedniej Komisji,
konkretnie do Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do P.
Przewodniczącego Władysława Łukaszczyka z adnotacją aby ten projekt
uchwały skierować na grudniową sesje zgodnie z sugestią Pani Mecenas Musiał
Fecko. Dlatego tez Panie Burmistrzu proszę w ten sposób nie zwracać się do
prasy, można po prostu ze mną się skomunikować a to, że Pan o tym nie wie co
się dzieje to proszę mnie jak gdyby tym nie obciążać. Proszę i wnoszę o to, aby
rzetelnie i uczciwie przedstawiano sprawy mieszkańcom za pośrednictwem
dziennikarzy. Dziękuję bardzo.
P. Burmistrz Wojciech Solik – z sali – P. Przewodniczący musze Panu
powiedzieć, że
P. Przewodniczący – Panie Burmistrzu później udzielę Panu głosu. Teraz
Szanowni Państwo przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
45
Ad. 6
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 6 – Podjęcie uchwały
zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej. Bardzo proszę Panią Zofię Kułach Maślany Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przedstawienie projektu uchwały.
P. Zofia Kułach Maślany Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
– przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 6
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Marzenę Mitan Abel
Przewodniczącą Komisji Rodziny o przedstawienie opinii.
P. Marzena Mitan Abel – Komisja Rodziny i Spraw Społecznych zaopiniowała
pozytywnie jednogłośnie projekt tej uchwały.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciał w tej
sprawie zabrać głos. Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 6
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 18 radnych,
podjęła uchwalę następującej treści:
UCHWAŁA Nr XXXIV/428/2012
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 listopada 2012 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej.
Uchwała stanowi zał. Nr 7
Ad. 7
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 7 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zmiany Statutu Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr.
Zamoyskiego. Bardzo proszę Panią Joannę Staszak Naczelnika Wydziału
Kultury i Popularyzacji Zakopanego o przedstawienie projektu uchwały.
P. Joanna Staszak Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji
Zakopanego – przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 8
46
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – dziękuję bardzo, bardzo proszę P.
Macieja Wojaka Przewodniczącego Komisji Kultury o przedstawienie opinii.
P. Maciej Wojak – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Statut Galerii był
głosowany proszę Państwa dwukrotnie. W całości Statut został poparty przez
wszystkich członków Komisji Kultury 23 listopada. 23 listopada Pan radny
Jędrysiak głosował za, mam to odnotowane. Natomiast 23 listopada
wprowadziliśmy właściwie dwie poprawki, ponieważ w §3 w punkcie
odpowiedniej ustawy sejmowej jest powiedziane, żeby był adres sprecyzowany,
tego adresu w projekcie uchwały nie było. Także doprecyzowaliśmy to wpisując
w §3 adres ul. Krupówki 41, w nawiasie wejście od ul. Weteranów Wojny.
Natomiast w §9, . 5 dodaliśmy słowa i Komisji Kultury. Chodzi o ustalenie
regulaminu Miejskiej Galerii Sztuki, żeby jakiś wpływ, niewielki
przedstawicieli Rady był na ustalenie tego regulaminu. Chodzi o to, że
kilkakrotnie wspominałem, że Miejska Galeria Sztuki w swoim regulaminie
również określa godziny otwarcia tej placówki. Wydaje mi się postulatem
oczywistym, żeby galeria ta w weekendy, a przede wszystkim w soboty była
czynna nie tylko w godzinach od 10 do 14, ale szczególnie w sezonie była
czynna tak jak to było w lecie tego roku, np. od godziny 12 o 16, a może i
dłużej. Sprawa wymaga dyskusji. Statut ten został poparty, ten punkt to jest
jedyny punkt proszę Państwa gdzie Rada Miasta poprzez swoich przedstawicieli
Komisji Kultury mają jakikolwiek wpływ na bieżącą działalność Galerii
Miejskiej. Uważam, że słusznie, że cała odpowiedzialność spoczywa na
Dyrektorze Galerii, pamiętajcie Państwo, że wcześniej mieliśmy większe
kompetencje, to znaczy był §9, Komisja Kultury miała określony wpływ na
powoływanie przedstawicieli Rady Programowej. W tej chwili leży to w gestii
Dyrektora Miejskiej Galerii i myśmy się z tym zgodzili. Natomiast dzisiaj
proszę Państwa na posiedzeniu Komisji Kultury postanowiliśmy wprowadzić w
tym punkcie, który określa działalność Galerii odpowiedni przepis, w którym
znalazło by się logo galerii. Ponieważ uważamy, że to logo galerii które zostało
zaprojektowane przez Pana Arkadiusza Walocha funkcjonuje cały czas w
obiegu, m.in. wszystkie pisma które są kierowane na posiedzenia Komisji
Kultury czy do Burmistrza są sygnowane tym logiem, żeby to zostało
uporządkowane ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami może to być
dodane jako logo którym będzie rozpoznawana Miejska Galeria Sztuki i dzisiaj
Szanowni Państwo odbyło się głosowanie w tej sprawie. Członkowie Komisji
Kultury głosowali następująco: 4 osoby poparły ten projekt, 2 osoby się
wstrzymały od głosu, a jedna osoba była przeciwna. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciał w tej
sprawie zabrać głos? Bardzo proszę P. Jerzy Jędrysiak.
47
P. Jerzy Jędrysiak – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, no niestety nie mogę się zgodzić z narzuconym porządkiem
P. Przewodniczącego, który po prostu robi prywatną Komisję narzucającą z góry
swoje zdanie i ustalający pewne zasady, którym hołduje. Co do poprzedniego
mojego pytania w Galerii, to albo Pan nie liczy z góry wiedząc co Pan chce
uzyskać, ja byłem przeciwny wprowadzeniu poprawek zaproponowanych przez
Pana. Co do logo, o które Pan dzisiaj toczy, publicznie Pan stwierdził, że
ustalone było spotkanie Komisji Kultury i również mówi Pan nieprawdę,
ponieważ jako osoba lubiąca punktualność dotarłem o 9.00 na spotkanie z
Panem Burmistrzem i wtedy zapadła decyzja, którą Pan ustalił o zebraniu
Komisji Kultury. Mówi Pan, że było to ustalone, ani Pan Burmistrz Koperski,
ani Dyrektor, ani pani Solańska i pozostali członkowie Komisji nic na ten temat
nie mówili. Co do Pana boju odnośnie logo, ja dalej uważam, że po to jest Pani
Dyrektor, która ma odpowiednie kompetencje , żeby w pewnych sprawach
mogła decydować. Co najmniej dwa razy Pan pytał o logo maniakalnie
ponieważ Pan dokładnie dostał odpowiedź ile logo kosztowało, kto robił,
dlaczego ze starym no zaprojektowanym logiem jeszcze posługuje się galeria.
Na wszystkie te pytania odpowiedziała Pani Dyrektor. Co do kosztów, cały
projekt kosztował 13 tyś. w tym zaprojektowanie logo kosztowało 2 600 zł. co
do kopert ze starym logo, stwierdziła Pani Dyrektor jednoznacznie, że w celu
zaoszczędzenia pieniędzy będzie dalej wysyłała koperty z nadrukowanym
starym logo przez Pana Walocha i tutaj ja naprawdę nie mogę się pogodzić z
tym, że najpierw Pan sugeruje, że tak, wszystko jest ustalone, po czym Pan
lekceważy każdego. I to jest moje zdanie. Po prostu Pan uważa, ze do pana
należy kompletne podjęcie decyzji za nas wszystkich. Ja oczywiście jestem
naiwnym radnym, który przez przypadek został radnym i nie palę się, żeby dalej
uczestniczyć w tej czasami mało sympatycznych Radach, bo nikogo nie
interesowało, ile razy ja prosiłem o remont galerii. Nikogo to nie interesowało.
Zdjęcia, które pokazałem, pokazywałem z dziurą, uzyskiwałem odpowiedź, no a
co się stało? No Pani Dyrektor się przeniesie do innego pokoju, ta dziura niech
dalej tam po prostu sobie istnieje i tutaj nie zgadzam się z tym, bo chyba wiem,
23 listopada nie było tak dawno i wiem, czy głosowałem za czy głosowałem
przeciw. Głosowałem przeciw.
P. Maciej Wojak z sali – przeciw czemu?
P. Jerzy Jędrysiak – przeciw wprowadzeniu zmian. I również nie zgadzam się
z tym punktem, który Pan dzisiaj zaproponował. Nie będę dyskutował, możemy
porozmawiać prywatnie, aczkolwiek znam jakby retorykę P. Przewodniczącego,
jak to wyglądało. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – dziękuję bardzo, proszę P.
Przewodniczącego Macieja Wojaka.
48
P. Maciej Wojak – oczywiście ma Pan prawo do swojego zdania, nikt tego nie
wyklucza, ale musi Pan zaakceptować metody demokracji proszę Pana. Po to
jest Rada Miasta, po to jest Komisja Kultury, która większością głosów
podejmuje swoje decyzje. A jeśli ma Pan krótką pamięć, to bardzo proszę kiedy
był Statut Miejskiej Galerii Sztuki omawiany, §9, pięć osób głosowało za
zmianami, a Pan się wstrzymał od głosu.
P. Jerzy Jędrysiak z sali – nie.
P. Maciej Wojak – proszę Pana Pan źle pamięta, no ja mam to napisane proszę
Pana, Pan się wstrzymał od głosu.
P. Jerzy Jędrysiak – zawsze P. Przewodniczący wszystko najlepiej wie.
P. Maciej Wojak – proszę Pana ja nie muszę wszystkiego najlepiej wiedzieć,
bo ja mam to wszystko zapisane i dokładnie pamiętam jak i również pamiętają
to pozostali członkowie Komisji.
P. Przewodniczący – głos ma P. Przewodniczący, ja Pana dopuszczę do głosu
za chwileczkę.
P. Maciej Wojak – także też dobrze że Pan wspomniał o swojej brawurowej
akcji proszę Pana z aparatem w ręku kiedy to Pan uratował życie i zdrowie Pani
dyrektor wkraczając do jej gabinetu, że sufit wali się na głowę. To rzeczywiście
było bardzo pozytywne proszę Pana, należy Panu podziękować, ale jaki należy z
tego wyciągnąć wniosek? Jak Panu leje się na głowę proszę Pana w Pańskim
gabinecie to co Pan robi? Wzywa fotografa? Otwiera parasol? Czy po prostu
zatyka Pan dach. Niech Pan się zastanowi nad tym co należy czynić proszę Pana
jeśli ma Pan mienie powierzone. To jest podstawa. Zasady demokracji są takie
proszę Pana, że należy poddać się woli większości. Dwa znaki graficzne cały
czas są w obiegu proszę Pana i należy to uznać. Na Komisji Kultury było
stwierdzone, że zmiana znaku proszę Pana kosztowała 2 tyś zł i nic więcej nie
było podane, to co dzisiaj Pan mówi to są nowe wiadomości. Nowe fakty. Także
bardzo Pana przepraszam, a to jak Pan głosował stwierdzą pozostali członkowie
Komisji Kultury. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Jerzy Jędrysiak.
P. Jerzy Jędrysiak – P. Przewodniczący, gdybym Pana nie znał i sposobu
narzucania swojego zdania, które jest typowe dla Pana to być może w
niektórych sprawach moglibyśmy się dogadać. Drwinki, które Pan poważnie
sobie robi w niektórych sytuacjach są żenujące. Ja robiąc zdjęcia
49
zaproponowałem Panu i Komisji, żeby się przyjrzała jak wygląda galeria, w
jakim jest stanie i nawet Pan nie zajrzał, nie obejrzał tych zdjęć robiąc aluzję
dzisiaj do tematu. Mi chodziło o to, że galeria była już w stanie agonalnym i
również słyszałem Pana zdanie 23, że o co chodzi z remontami, no przecież jest
fajna galeria urządzona. Kosmetyka dużej Sali to jest tylko kosmetyka i
zawdzięcza taki stan ciężkiej pracy osób, które tam pracują, które przed każdą
wystawą pucują podłogę, malują ściany i tak dalej i tu jest problem, że to co Pan
lansuje wszyscy muszą się z tym zgadzać. Natomiast pan po prostu no pewne
rzeczy narzuca, z którymi ja się nie mogę zgodzić. Proszę mi nie wkładać w
usta, że nie wiem, że jestem może matołem takim, który nie pamięta czy
głosował za czy przeciw. Bardzo Pana proszę, żeby tego Pan nie robił.
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Burmistrz Mariusz Koperski.
P. Burmistrz Mariusz Koperski – P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
demokracja, ok. więc P. Przewodniczący ja wzywam państwa tutaj, bo mam
takie prawo, żebyście Państwo tą zmianę w Statucie odrzucili i pozwolę sobie
krótko uzasadnić dlaczego. Rzeczywiście tak jak mówi Pan radny Jędrysiak
tryb, w jaki została wprowadzona poprawka czy wniosek zmiany Statutu to jest
co najmniej wątpliwej jakości powiedzmy, bo jeżeli mamy wielkie spotkanie w
Miejskiej Galerii Sztuki i jeden z ważnych punktów jest Statut Miejskiej Galerii
Sztuki i rozmawiamy o tym i P. Przewodniczący ani słowem nie wspomniał
tego, że jest jakiś kłopot z logo, przegłosowują radni nowy Statut i potem się
okazuje, że pół godziny przed Sesją odbywa się spotkanie Komisji, oczywiście
P. Przewodniczący ma do tego prawo, no ale to Komisja Kultury, słowo Kultura
no ma bardzo dużo znaczeń, wydaje mi się że wszystkie Pana obowiązują.
Zwoływanie Komisji pół godziny przed Sesją, na której nie ma, znaczy jest, ale
nie został zaproszony Burmistrz, Naczelnik Wydziału, Pani Dyrektor Galerii,
prawnik, i przeprowadzenie tego w ten sposób, wszystko formalnie się zgadza,
ok., tylko proszę ocenić jak to wszystko wygląda. Teraz następna kwestia,
Szanowni Państwo ja naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń do logo, które
funkcjonowało do tej pory stworzone przez Pana Arkadiusza Walocha, bo nie o
to chodzi. Chodzi o wydaje się błahą sprawę, jaką jest to, czy Dyrektor instytucji
kultury w tym mieście rzeczywiście jest Dyrektorem instytucji kultury, i czy
może decydować chociażby o tym, jaki jest wizerunek zewnętrzny tej instytucji,
a taki zapis ustawowy, że za to odpowiedzialny jest Dyrektor instytucji kultury.
Jeżeli my czy Szanowna Rada będzie dyskutować teraz i głosować nad tym czy
dyrektor może wprowadzić logo czy nie, albo narzucić mu po prostu że
konkretne logo będzie funkcjonowało w Statucie, to ja Szanowni Państwo nie
wiem za co odpowiedzialny jest ten Dyrektor. To jest jedna kwestia. Druga
kwestia jest jeszcze taka, proszę Państwa P. Przewodniczący wprowadził swoim
wnioskiem logo, które co prawda funkcjonuje rzeczywiście od lat w Miejskiej
Galerii Sztuki, wielu się do niego przywiązało, ja to rozumiem. Natomiast to był
50
wniosek formalny, zostało wprowadzone to jako punkt Statutu, nie wiem czy P.
Przewodniczący zdaje sobie sprawę albo nie, ja wiem bo to sprawdziłem,
Miejska Galeria Sztuki w tym momencie nie ma żadnych praw autorskich do
tego znaku. To nie znaczy że Pan Arkadiusz Waloch ma coś przeciwko temu
oczywiście nie, specjalnie stworzył to z dobrą wolą ten znak dla naszej instytucji
kultury, ale formalnie rzecz biorąc nie ma w tym momencie żadnego
dokumentu, który by potwierdzał, że Miejska Galeria ma prawo własności do
tego znaku, więc ja bardzo proszę o to, żeby nie skorzystać z tej okazji, żeby
pospiesznie wprowadzić ten punkt do Statutu, tylko rzeczywiście zrobić to tak,
jak to powinno zostać zrobione, czyli na spotkaniu Komisji, gdzie będzie
prawnik, gdzie zostanie zaproszona Pani Dyrektor, za jej plecami dyskutowanie
na ten temat jest co najmniej niegrzeczne a tłumaczenie P. Przewodniczącego,
że tyle rozmawiamy, trzeba to w końcu rozwiązać, więc róbmy to tak.
Przepraszam bardzo, ale to chyba jakieś nieporozumienie, nawet jeśli w ramach
demokracji. Jeszcze jedna sprawa. Państwo dzisiaj poprzez zabiegi P.
Przewodniczącego zostaniecie poproszeni żebyście głosowali czy coś jest ładne
czy coś jest brzydkie, w kwestii gustu de facto, więc proszę się zastanowić czy
rzeczywiście to jest, czy to ja nie odbieram tu Państwu po pierwsze tego, że
macie prawo mieć prawo do swojego gustu, każdy ma i znajomości tematu i
jakiegoś wyczucia estetycznego, ale proszę się zastanowić rzeczywiście czy tak
jest, że teraz Rada będzie głosować co jest ładniejsze co jest brzydsze, co należy
wprowadzić do. Ja przypominam są jeszcze dwie instytucje kultury Miejska
Biblioteka Publiczna i Biuro Promocji, może tam też zorganizujemy głosowanie
Rady na temat jakie logo wprowadzić, jakie jest dobre, jakie jest złe. Ja bardzo
proszę Państwa, żeby oczywiście wrócić do tego tematu, ale w jakiś
cywilizowanych warunkach. Statut jest przygotowany, można go uchwalić,
można go zmienić, ale nie w ten sposób. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno zdanie,
P. Przewodniczący powiedział nawet w takiej kwestii formalnej, P.
Przewodniczący powiedział że, chciałem powitać Panią Dyrektor Miejskiej
Galerii Sztuki Panią Zadziorko, bo jest dzisiaj permanentnie pomijana, więc
proszę Państwa to jest stare logo Miejskiej galerii Sztuki, P. Przewodniczący
dzisiaj powiedział, że należy wprowadzić pewne zmiany, więc ja mam takie
pytanie techniczne, jeżeli wprowadzimy to jako załącznik do Statutu to na jakiej
zasadzie zostaną wprowadzone potem zmiany? Czyli tak trzeba będzie zmienić
Statut ponieważ trzeba będzie glosować jeszcze raz załącznik, więc to jest tylko
przykład na to, że takie pośpieszne wprowadzanie zmian w ostatniej chwili
naprawdę do niczego nie prowadzi, bo możemy potem o tym dyskutować skoro
to jest takie ważne, jak P. Przewodniczący twierdzi to usiądźmy jak ludzie i
podyskutujmy o tym. Natomiast nie bawmy się w to, że coś jest po prostu w
ostatniej chwili wprowadzane i robimy z tego wielką historię. Jeżeli to jest
ważne, to rzeczywiście zastanówmy się nad tym. Jeżeli to nie jest ważne to nie
wiem na czym polega problem. natomiast jak mówię, ja bardzo proszę w tym
momencie moja prośba do Państwa radnych nie to, żeby wybierać które jest
51
ładniejsze który jest lepszy tylko odrzucić poprawkę ponieważ to nie jest tryb na
wprowadzanie tego, nie było konsultacji prawnika, nic nie wiemy na ten temat,
zostało to wprowadzone chybcikiem i zupełnie niesłusznie moim zdaniem, ale
to już jest Pańska decyzja. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Maciej Wojak, P.
Władysław Łukaszczyk.
P. Maciej Wojak – Szanowni Państwo no nie chciał bym rozgrzebywać tego
tematu, nie będę tu odpowiadał na jakieś osobiste zarzuty pod moim adresem, to
wszystko jest nieprawdą, proszę Państwa dlaczego ja o tym mówię, dlatego że
jeśli my tego nie przegłosujemy jako w Statucie Miasta to zmiana takiego logo
Panie Burmistrzu należy do wyłącznej kompetencji Dyrektora galerii i dzisiaj
jest Pani Dyrektor, jutro będzie inny pan czy pani na przykład i powie, nie, mnie
to logo nie odpowiada i wtenczas ani Pan nie ma na to wpływu, ani Komisja
Kultury ani Rada. I chodzi o to, żeby to była rzecz stała, mniej więcej
porównywalna do Herbu Miasta Zakopane, który trudno jest zmienić. Taki znak
graficzny można zmienić proszę Pana poprzez dyskusję na Komisji Kultury
poprzez odpowiednią uchwałę Rady Miasta, ale kiedy? wtenczas kiedy będzie to
załącznikiem do Statutu, bo w tej chwili proszę Pana żadnej możliwości prawnej
takiego logo po prostu nie ma. Ta sprawa została przeoczona w roku 2002 kiedy
był ustalany Statut Miejskiej galerii Sztuki i dlatego zwracam się do państwa
radnych, żeby uchwalić ten projekt właśnie z tym załącznikiem
zaprojektowanym przez pana Arkadiusza Walocha, a jeśli będą konieczne jakieś
zmiany to zawsze na mocy odpowiedniej uchwały będziemy mogli to
wprowadzić, nie należy tu rozdzielać szat, bo naprawdę nie ma o co. dziękuję
bardzo.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – dziękuję P. Przewodniczącemu,
bardzo proszę o zabranie głosu przez P. Władysława Łukaszczyka, później P.
Bożena Solańska.
P. Władysław Łukaszczyk – P. Przewodniczący ja jako P. Przewodniczący
Komisji Komunalnej nie powinienem wtrącać się do dyskusji tak poważnej, ale
z drugiej strony myślę że jednak wszyscy radni powinni mieć możliwość
wypowiedzenia się w tym temacie. Natomiast mam taki konkret, który wszyscy
pamiętamy, kiedy tutaj kolega Marek Trzaskoś występował na tej mównicy i
mówił parokrotnie, że w końcu wypadało by zrobić jakieś witacze, które by
witały gości przybywających do Zakopanego. Po którymś wystąpieniu ten
witacz zaistniał, w sumie nienajgorsze miejsce, bo jest to na granicy
Zakopanego. Natomiast wszyscy chyba żeśmy jednakowo stwierdzili, że ten
witacz po prostu jest brzydki, bo jest brzydki i teraz pytanie jest takie, czy my
jako Rada mieliśmy jakiś wpływ na to, żeby po prostu ustalić czy może
52
uzgodnić, żebyśmy my jako Rada mogli na to wpłynąć, to oczywiście nie, ale ile
pytań z tego powodu każdy z nas miał, przede wszystkim kto to robił, kto to
wymyślił, dlatego ja bym powiedział tak, jest teraz taka pora, że wszystko co
stare, wszystko co polskie to trzeba skreślić, bo musi przyjść nowe. Tak się
ostatnio dzieje po prostu. Wszystko musi przyjść nowe, ja tu zrozumiałem
wypowiedź P. Przewodniczącego czy nawet Pana Burmistrza, że może to logo
które do tej pory funkcjonuje może do końca nie jest prawnie ustanowione,
może nie jest, ale skoro autor nie rości pretensji do tego, że logo funkcjonuje to
czemu. Ono wcale nie jest brzydkie, natomiast to nowe logo nie wiem kto jest
autorem tego nowego i dlatego powiem szczerze, mnie to nowe logo
przypomina logo Polskiego Związku Piłki Nożnej, które tez jest narysowane
takimi pięknymi krętymi liniami, o które na arenie nie tylko piłkarskiej, ale w
ogóle w mediach batalia była ogromna czy to logo jest właściwe, czy nie. można
twierdzić że jest fajne, drudzy twierdzą że jest brzydkie, więc trzeba to też jakoś
wypośrodkować, ale wiemy o tym, że było stare logo Polskiego Związku Piłki
Nożnej, dlatego to jest tez stare i nowe logo, no można tych log wymyślić bądź
wiele ile, bo można to zrobić, tylko pytanie jest jeżeli tutaj ta dyskusja
rozgorzała w sprawie może nie błahej, ale w sprawie która powinna być
przedyskutowana i przegłosowana w krótkim okresie czasu. To ja mam tylko
pytanie do Wysokiej Rady, jakie za chwilę będą dyskusje na temat uchwał
śmieciowych? Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Zbigniew Szczerba.
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, zgadzam poniekąd, że logo winno być stałe, winno być
niezmienne, jest pewną rzeczą, która charakteryzuje firmę, pewne instytucje,
więc jestem w stanie zrozumieć że logo powinno być stałe i niezmienne.
Natomiast z drugiej strony powiem Państwu tak, ja nie wiem czy dziś na tej Sali
rozstrzygniemy co jest ładne co jest brzydkie, to jest wszystko rzecz gustu.
Naprawdę bardzo proszę Szanownych państwa radnych, abyśmy zdjęli ten punkt
z porządku obrad i jeszcze raz go przedyskutowali na Komisji Kultury w gronie
szerszym, niekoniecznie tylko i wyłącznie tak naprawdę radnych, którzy pewnie
z pięknem mają bardzo, no może jest dwóch Panów, co coś z artysta mają
wspólnego, a resztę to naprawdę nikt. Więc naprawdę nie decydujmy my o
rzeczach, które są na lata. Ja bym chciał, żeby to było na lata, bo dziś coś
uchwalimy i później się okaże, że jest brzydkie, będziemy za pół roku zmieniać.
Dopracujmy to i zróbmy to naprawdę fajnie i porządnie, wnioskuję o zdjęcie
tego punktu z porządku obrad.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, Pani Joanna Posadzka Gil Radca Prawny
chce zabrać głos.
53
P. Joanna Posadzka Gil Radca Prawny – P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, proszę Państwa odnośnie takiej propozycji zmiany porządku
obrad gdy jest to wniosek formalny, ale musicie wziąć Państwo pod uwagę
również zapis Statutu, który wyraźnie wskazuje że dyskusje na temat zmiany
porządku obrad można prowadzić tylko w punkcie przyjęcia porządku obrad, ale
w uzasadnionych przypadkach P. Przewodniczący ma taką kompetencję i ma
prawo postawić pod głosowanie wniosek o wycofanie uchwały z porządku
obrad w czasie dyskusji, także tutaj P. Przewodniczący ma umocowanie w
Statucie, ale decyzja należy do niego.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę
P. Zbigniew Szczerba – to w takim razie bardzo proszę P. Przewodniczącego i
wnioskuję do P. Przewodniczącego, aby taką decyzję o przegłosowaniu
propozycji zdjęcia tego punktu z porządku obrad wniósł pod obrady.
P. Przewodniczący – czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos?
Wysoka Rado ja nie skorzystam ze swojej kompetencji, z tego względu że
przedmiotem akurat dyskusji jest logo, które już funkcjonowało, to nie jest nic
nowego, to logo od powstania Miejskiej Galerii Sztuki było obowiązujące przez
lata i P. Przewodniczący wnosi o to, aby przywrócić to logo i nie dokonywać
tych zmian. Dzisiaj P. Przewodniczący przeprowadzić na posiedzeniu Komisji
Kultury głosowanie w tej sprawie, Komisja Kultury poparła wniosek P.
Przewodniczącego, w związku z powyższym my możemy nadal procedować
nad projektem uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chce jeszcze w tej sprawie
zabrać głos? P. Bożena Solańska, i Pani Naczelnik.
P. Bożena Solańska – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, zaskoczeniem dla nas była dzisiejsza Komisja Kultury
zwołana przez P. Przewodniczącego, która nie była przygotowana absolutnie
przez nas , ani przez Panią Naczelnik Wydziału Kultury, ani Pana Burmistrza
odpowiedzialnego za kulturę. Minęło 100 lat naszej Galerii, nie wiem dlaczego
wtedy P. Przewodniczący nie wystąpił o zmianę logo kiedy były uroczystości
związane ze stuleciem Galerii. Na zmianę nowego logo i na aktualizację,
nadruki na pieczątki wydano ponad 20 tyś. teraz będzie to torba zmieniać
wszystko na nowo, czyli te wydatki będą wyrzucone w błoto. Uważam, że
powinniśmy jednak przedyskutować jeszcze raz sprawę logo, bo każdy ma
swoje zdanie na ten temat, jednym może się podobać, innym może się nie
podobać, ale w tym wypadku nie możemy decydować bez osób
zainteresowanych, a osoba zainteresowaną jest Pani Dyrektor, która
przewodniczy pracom Galerii. I jeszcze raz zwracam się do kolegów i koleżanek
radnych, żebyśmy nie przegłosowywali tej uchwały. Dziękuję bardzo.
54
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, Pani Naczelnik bardzo proszę.
P. Joanna Staszak Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji
Zakopanego – Szanowni Państwo ja chciałabym prosić tylko Panią Asię
Posadzką Gil o wyjaśnienia prawne jeżeli przegłosujecie Państwo w uchwale
logo, do którego nie mamy praw żadnych, a poza tym też nie mamy ustalonego
tak naprawdę znaku, czyli nie wiemy co będzie załącznikiem do uchwały, która
kartka. Tylko tyle chciałam prosić.
P. Przewodniczący – proszę bardzo.
P. Bożena Solańska – ja tylko chciałam poprawić, przegłosowanie tej uchwały
z tą poprawką.
P. Przewodniczący- Pani radna mianowicie proszę apelować o to aby głosować
za albo głosować przeciw, natomiast nie to, żeby nie głosować. Głosowanie tutaj
będzie polegało na tym, opowiadamy się za, przeciw lub wstrzymujemy się.
Bardzo proszę Pani prawnik.
P. Joanna Posadzka Gil Radca Prawny – P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, być może powielę te wiedzę, którą Państwo na pewno macie
odnośnie ochronie praw autorskich i dóbr twórcy, ponieważ jest to wiedza
powszechnie znana, i docelowo u każdego z nas jako autora i twórcy jakiegoś
dzieła chronią prawa autorskie. Tutaj w tym wypadku mamy logo, które zostało
sporządzone przez Pana Walocha na zlecenie Galerii, z tym że jak wskazuje
ustawa prawa autorskie i ustawa o prawach pokrewnych, myślę że Panowie
którzy są artystami, plastykami, pewno w praktyce wiedzą jak to działa, ona
tworzy dwie płaszczyzny ochrony praw autorskich, autorskie prawa osobowe i
majątkowe prawa autorskie. Szanowni Państwo co do zasady twórca zawsze jest
chroniony i jego autorskie prawa majątkowe, dysponuje tymi majątkowymi
prawami autorskimi i tutaj tak najprawdopodobniej było, że twórca stworzył to
logo, przekazał na rzecz wczesnego Biura Wystaw Artystycznych. Istotna
kwestia jest taka, że ustawa wymaga aby wszelkie umowy dotyczące
przeniesienia autorskich praw majątkowych wymagały zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności, a więc wynika z tego że jeśli nie ma takiej
umowy to nie można domniemywać zgody. Nawet jeśli twórca powiedział:
proszę, macie tutaj logo, korzystajcie z niego, to każda umowa musi określać
tzw. poszczególne pola eksploatacji. To są te elementy gdzie prawa autorskie się
wykorzystuje, to dzieło i są różne pola eksploatacji, np. prawo do publikowania,
prawo do umieszczania w Internecie, prawo do powielenia, prawo do
umieszczania w wydawnictwie, w reprodukcjach, to są różne pola eksploatacji i
ustawy tworząc ochronę dla twórców wskazały, że to trzeba wyraźnie wskazać
na jakich polach eksploatacji są przeniesione te plany. Jeśli Państwo będą chcieli
55
wykorzystać to logo, a okaże się że Pan który jest twórcą nie wyraził na to
zgody, bo być może tworząc to logo w latach wcześniejszych nie dopuszcza
takiej myśli, że ono będzie umieszczane w jakiejkolwiek stronie internetowej,
będzie umieszczona w dzienniku urzędowym, bo to jest forma wykorzystania
jego dzieła, będzie miał roszczenia w stosunku do Galerii, ale także i do rady.
Jest taki art. 79 „uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały
naruszone może żądać od osoby, która naruszyła te prawa zaniechania
naruszania, usunięcia skutków naruszenia, naprawienia wyrządzonej szkody
oraz wydania uzyskanych korzyści. Co więcej sama ustawa również wskazuje
tworzy odpowiedzialność karną za bezprawne wykorzystywanie praw
autorskich, jest taki art. 116 w tej ustawie, który mówi, kto bez uprawnienia albo
wbrew jego warunkom, my nie wiemy jakie były warunki, rozpowszechnia
cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania artystyczne
wykonanie fonogram lub nagranie podlega karze grzywny pozbawienia
wolności do lat 2. Faktycznie ten znak istnieje w obrocie prawnym, ale
najprawdopodobniej na dzień dzisiejszy nie ma uregulowanej kwestii
korzystania z niego o charakterze własnościowym.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Jerzy Jędrysiak.
P. Jerzy Jędrysiak – P. Przewodniczący pamięta Pan jakby próby wyrażenia
swojej opinii na temat Herbu, który przed wieloma laty Pan zaprojektował.
Herb, który wtedy Pan mi pokazał i spodobał mi się. Ale to jest taka dygresja,
natomiast nie wiem czy Państwo, na pewno P. Przewodniczący zwrócił uwagę,
że pisownia starego logo nie jest dostosowana do zmian, jakie zaszły w galerii.
Przecież trzeba będzie dorobić Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr.
Zamoyskiego i to będzie musiało być przerobione, tutaj mamy w nowej
propozycji to wszystko już ustalone i to, o czym mówiła Pani Mecenas
prawdopodobnie autor czyli Arkadiusz Waloch może to zrobić, dostosuje
liternictwo współczesne bo te literki są dosyć archaiczne, no i ja naprawdę
proszę o to, żeby nie gorączkować się tylko jeżeli mamy głosować nad Statutem
to pomińmy ten punkt, na Komisji Kultury być może P. Przewodniczący
wysłucha naszej argumentacji i być może zgodzi się, w co nie wierzę, z naszymi
opiniami i wtedy będzie problem rozwiązany. Dokładnie uważam, że to co
powiedział Pan Burmistrz że ubezwłasnowolnienie pewnymi przepisami pracy
Pani Dyrektor jest dla mnie niedopuszczalne. Uważam, że Pani Dyrektor ma
decydujący głos w pewnych sprawach, ponieważ jest Dyrektorem tej placówki.
Dziękuję bardzo za udzielenie głosu.
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Zbigniew Szczerba.
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, ja mam pytanie czy do uchwały powinien być załącznik
56
graficzny, czy do projektu uchwały powinien być załącznik graficzny, bo ja
takowego nie posiadam, jedyny który był na Komisji był w kolorze
czarnobiałym, więc moje następnie pytanie jest takie, czy Herb również będzie
czarnobiały, nie było tam żadnych kolorów. Ostatnia rzecz, przypominam sobie
dyskusję bardzo cenną z resztą, była to uwaga P. Przewodniczącego Rady
Miasta, jak dyskutowaliśmy nad Statutem Miasta, tam też była kwestia Herbu i
tam bardzo rzeczywiście była cenna uwaga, że przy okazji herbu dopracować
jak to ma naprawdę wyglądać, żeby od razu określić kolory barw według
numeracji, żeby to wszystko było rzetelne i każdy kto będzie ten Herb
rozpowszechniał, żeby2 wiedział jak ma to zrobić. Więc ja bym proponował,
żeby dokładnie to samo przygotować a propos logo Galerii, czyli trzy pytania.
Pierwsze, czy musi być załącznik, druga kwestia jeżeli chodzi o kolory tego
załącznika, no i trzecia żebyśmy dopracowali rzeczywiście ten Herb pod
względem rzeczywistej kolorystyki, która będzie obowiązywała przez najbliższe
kilkadziesiąt lat. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, chciałbym mianowicie powiedzieć tak,
że to nie jest nowy Herb Galerii, to logo Galerii funkcjonowało, ma określoną
kolorystykę, to jest paleta złota, jest również liternictwo jest w kolorze
powiedzmy sobie fioletu, to jest wszystko określone, także oczywiście, że musi
być załącznik graficzny do tego Statutu. Proszę bardzo, ja dopuszczę Panią
Dyrektor do głosu, bardzo proszę.
P. Anna Zadziorko Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki – dziękuje serdecznie
za złamanie pewnych reguł
P. Przewodniczący – w drodze wyjątku proszę o zabranie głosu
P. Anna Zadziorko Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki – powstaje tu wiele
niedomówień, które być może umykają i chciałabym uporządkować kilka
rzeczy. Przede wszystkim to stare logo funkcjonowało na zasadach umownych,
umowy pisanej i wyłącznie umowy pisanej i ja zastałam taką sytuację, wprost
sytuację z dezaprobatą, ale to jest dyskusja estetyczna, że to logo jest
archaiczne. Nie ma żadnego projektu tego logo, Pani prawnik zauważyła
funkcjonowanie mapo graficznego jest i oddanie praw autorskich jest ściśle
określone i określone jest w jakich warunkach będzie używane, w jakim
kształcie i odstępstwa od tego mogą grozić procesami autora, który logo
zaprojektował. Projekt taki składa się z kilkunastu stron, zawiera w tej chwili
ponieważ mamy dobę komputerową, zawiera dokładne zapisy natężeń
barwnych, kolorystyki, zakresu barw tej kolorystyki określonej ogólnie
uniwersalnymi funkcjonującymi terminami, kroju pisma, proporcji i mnóstwa
tych rzeczy, właśnie po to żeby chronić zarówno użytkownika logo, żeby logo
nie zostało przez kogoś wykorzystane, jak i autora. Jeśli chodzi o stare logo, nie
57
mam niczego takiego, jedyny zapis jaki mam starego logo to jest zapis w JPG i
jest on dowolnie używany. Wiadomo co można zrobić z JPG, można zrobić
wszystko i też nie ma praw ochronnych na to, co my z tym robimy. Stare logo
nie ma adresu, nie ma nr telefonu, nie ma imienia patrona galerii. Nowe logo,
które mamy jest już tak zaprojektowane, że tutaj Państwo tego nie widzieli, bo
to była jedna z wersji, to była wersja podstawowa. Każdy projekt logo, który w
tej chwili jest udostępniany przez studio graficzne składa się z wielu moduł do
wykorzystania. Jest logo podstawowe, na podstawie którego jest stworzone logo
z adresem, logo do papieru firmowego, logo do papeterii. I ono wchodzi w skład
całego projektu, który nazywany jest wizualizacją. Ja nie mam żadnych takich
dokumentów odnośnie logo starego. Nie mogłabym z niego w żaden sposób
korzystać, nie mówiąc o tym że rzeczywiście korzystanie tutaj nie było by w
żaden sposób prawnie uregulowany, a to co P. Przewodniczący Komisji dał jako
argument, że jest używany w papierach korespondencji z Komisją Kultury, to
jest tylko nasz błąd, to jest nasza oszczędność papieru, bo wyłącznie używamy
tego starego papieru firmowego do korespondencji wewnętrznej, ponieważ
jesteśmy jednostką samorządową urzędu miasta, uważamy, że korespondencja
pomiędzy Urzędem Miasta a Miejską galerią Sztuki jest korespondencją
wewnętrzną. Te papiery nie wychodzą ze starym logo na zewnątrz, więc ten
argument jest tu zupełnie bezpodstawny. I rzeczywiście używany w tej chwili,
nie zapisanie w statucie tak jak to brzmi w tej formie obecnej, podam przykłady
tego jak powinna wyglądać, ale jest to rzecz istotna, bo to jak powinno
wyglądać dokumentacja logo, jeśli by Państwo chcieli dzisiaj zapisać zmiany,
bo bez tej dokumentacji zapisanie intencyjne że powinno być stare logo, nie
wiem w jakiej formie to miało być zapisane, że będzie stare logo, to znaczy co?
Bo to logo nie ma też żadnego opisu.
P. Przewodniczący – Pani Dyrektor proszę
P. Anna Zadziorko Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki – przepraszam bardzo,
ale to jest wydaje mi się rzecz istotna prawnie
P. Przewodniczący – proszę wypowiedzieć się
P. Anna Zadziorko Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki – dobrze, zgodnie z
ustawodawcą, zgodnie z zapisami nowej ustawy, która jest w tej chwili nakłada
na mnie obowiązek i odpowiedzialność za całość spraw związanych z
funkcjonowaniem Galerii i realizacją zadań reprezentujących Galerię na
zewnątrz, czyli tez reklamy i odpowiedzialności finansowej. Teraz przejdę do
odpowiedzialności finansowej, Szanowni Państwo Galeria poniosła wymierne
koszty związane z wprowadzeniem nowego logo. Dlatego, że to nie jest tylko
koszt projektu, który rzeczywiście czysty koszt projektu tej wizualizacji to jest
2,5 tyś. zł, ale to logo wiąże się ze stroną internetową, która już kosztowała 25
58
tyś. zł. to logo wiąże się z naszą promocją reklamową, którą prowadzimy od
dwóch lat i która w sumie kosztowała 60 tyś zł. co ja zrobię z rzeczami po
wprowadzeniu zapisu w uchwale, co ja zrobię z tymi rzeczami? Wyrzucę je na
śmietnik? Czy znowu będą służyły do użytku wewnętrznego. Zostały w tej
chwili ze znakiem logo galerii wydrukowane kalendarze miejskie za 25 tyś zł.
proszę Państwa naprawdę rozważmy zastanowienie się nad tym zapisem,
apeluję do Państwa, do takiego czystego rozsądku, żeby nie robić niczego
prowizorycznie, bo to będzie niezgodne z prawem, żeby nie marnować
pieniędzy, które dostajemy od miasta czyli od podatników, bo to może w skali
miasta 60 tyś nie jest dużo, ale dla Galerii to jest ogromna suma pieniędzy, bo to
są trzy porządne katalogi i bardzo bym apelowała też o rozważenie jeszcze
jednej rzeczy, która wydaje mi się istotna, o wchodzenie rzeczywiście w moje
kompetencje, dlatego że stworzenie precedensu kiedy ustawodawca daje mi
samodzielność w podejmowaniu decyzji, nakłada na mnie odpowiedzialność i
tutaj Komisja Kultury wchodzi w moje kompetencje, za dwa lata zmieni się
Komisja Kultury i dojdzie do wniosku, że będzie ustalała na tej samej zasadzie
program wystaw w Galerii. No to jest ta sama odpowiedzialność i stworzenie
takiego precedensu jest podważeniem istoty.
P. Przewodniczący – Pani Dyrektor ja bardzo przepraszam, proszę takich
rzeczy nie opowiadać
P. Anna Zadziorko Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki – ale P.
Przewodniczący
P. Przewodniczący – przepraszam bardzo, jeżeli to są Pani kompetencje, to
proszę ten Statut sobie uchwalić, jeżeli to są Pani kompetencje, a jeżeli to są
kompetencje Rady to proszę to pozostawić Radzie. Dziękuję bardzo.
P. Anna Zadziorko Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki – tak, ale wszystkie
uchwały niższe muszą być kompatybilne z ustawami wyższymi. Ja tylko
oszczekam, że to się kłóci.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. Dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa
radnych chciał w tej sprawie zabrać głos. Nie widzę. Szanowni Państwo wpłynął
do mnie wniosek P. Przewodniczącego Komisji Kultury o to, aby w załączniku
nr 1 do uchwały, którą procedujemy w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Galerii
Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego, w §4, w pkt. 4 wprowadzić
następującą poprawkę: Znakiem graficznym Galerii jest logo
zaprojektowane przez Pana Arkadiusza Walocha przedstawiające
prostokątną paletę malarską w kolorze złotym. W jej dolnej części znajduje
się kontur biały góry Giewont, a na jego tle poniżej znajduje się napis
nazwy galerii. Wizualizacja znaku stanowi – zał. Nr 2 do uchwały.
59
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością
głosów (11 za) przy 3 głosach przeciw i 6 głosach wstrzymujących się, w
obecności 20 radnych.
P. Joanna Staszak Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji
Zakopanego – przepraszam bardzo, przypominam, że jeszcze były dwie
poprawki zgłoszone przez Komisję Kultury, przez P. Przewodniczącego,
których jeszcze państwo nie przegłosowaliście.
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Przewodniczący czy jeszcze są
poprawki?
P. Maciej Wojak – P. Przewodniczący w § 4, pkt. 1 był doprecyzowany adres Siedzibą Galerii jest Miasto Zakopane, ul. Krupówki 41 – wejście od ul.
Weteranów Wojny.
P. Przewodniczący – tak, poddaję wniosek pod głosowanie:
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością
głosów (13 za) przy 4 głosach wstrzymujących się, w obecności 17 radnych.
P. Maciej Wojak – kolejna poprawka dot. §9, pkt. 1 o treści „Regulamin
organizacyjny opracowuje i wprowadza w drodze zarządzenia Dyrektor, po
zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Zakopane, działającego w imieniu
organizatora oraz działających w Galerii organizacji związkowych i
stowarzyszeń oraz Komisji Kultury Rady Miasta Zakopane”. To wszystko,
dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – poddaję wniosek pod głosowanie:
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością
głosów (13 za) przy 4 głosach wstrzymujących się, w obecności 17 radnych.
Odczytał projekt uchwały wraz z przyjętymi wnioskami – zał. Nr 8
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 18 radnych większością
głosów (11 za) przy 7 wstrzymujących sie, podjęła uchwalę następującej
treści:
60
UCHWAŁA Nr XXXIV/429/2012
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: zmiany Statutu Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr.
Zamoyskiego.
Uchwała stanowi zał. Nr 9
Ad. 8
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 8 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana
Żeromskiego. Bardzo proszę Panią Joannę Staszak Naczelnika Wydziału
Kultury i Popularyzacji Zakopanego o przedstawienie projektu uchwały.
P. Joanna Staszak Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji
Zakopanego – przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 10
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Macieja Wojaka
Przewodniczącego Komisji Kultury o przedstawienie opinii.
P. Maciej Wojak
– Szanowni Państwo projekt został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Kultury.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby w
tej sprawie zabrać głos? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 10
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 16 radnych,
podjęła uchwalę następującej treści:
UCHWAŁA Nr XXXIV/430/2012
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana
Żeromskiego.
Uchwała stanowi zał. Nr 11
61
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo w związku z tym, że obiecaliśmy
mieszkańcom, że około godz. 14.00 będziemy organizować wolne wnioski,
proszę Wysoką radę o wyrażenie zgody abym w tym punkcie mógł wolne
wnioski procedować.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością
głosów 13 za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
Ad. 26
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 26 – Wolne wnioski
mieszkańców. Jako pierwszy mieszkaniec P. Andrzej Hyc.
P. Andrzej Hyc – Szanowni Państwo bardzo dziękuje P. Przewodniczącemu,
dziękuję wszystkim za możliwość przesunięcia tego punktu. Sprawa dotyczy
mieszkańców Choćkowskiego, którzy ulegli strasznej tragedii w ubiegłym
tygodniu. Wiemy z mediów co się tak naprawdę stało, wybuchł tam pożar,
uległy zniszczeniu praktycznie wszystkie budynki, które tam są. Tragedia
dotknęła wiele rodzin, które tam mieszkają, które na ten moment zostały w
tragicznej sytuacji bez dachu nad głową. Tutaj razem z Panem Janem
postanowiliśmy, że na tej Sesji zrobimy zbiórkę wśród radnych, i wśród
wszystkich obecnych, aby pomóc rodzinom, gdyż rodzina środki z Urzędu
Miasta dostanie w przyszłym tygodniu i tak to jest bardzo w ekspresowym
tempie organizowane. Tutaj podziękowania dla Burmistrza za przychylenie się
do prośby mieszkańców, podziękowania praktycznie dla wszystkich, dla
proboszcza, który też również włączył się mocno w tę akcję. P. Przewodniczący
ja w związku z tym bardzo bym prosił, aby może taką formułę zgłosić, aby
wykorzystać ten taki box który potocznie można nazwać, do którego podczas
tajnych głosowań wrzucamy swoje głosy i żeby po prostu zrobić taką zbiórkę
jeszcze teraz przed przerwą i te pieniążki przekazać bezpośrednio mieszkańcom.
Mieszkańcy na ten moment potrzebują również materiałów i myślę, że
częściowo ta zbiórka pozwoliła by im na częściowy zakup tych rzeczy a
kolejnym etapem byłoby oczywiście już wydatkowanie tych pieniędzy jeżeli
trafią one bezpośrednio już z urzędu miasta w przyszłym tygodniu. P.
Przewodniczący jeszcze raz bardzo bym prosił o taką wolę.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Jan Gąsienica Walczak.
P. Jan Gąsienica Walczak – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie
Burmistrzu ja do Pana, Szanowni Państwo tam jest sytuacja taka, że w tej chwili
są budowniczy i kończą więźbę z materiałów które państwo dostali od różnych
ludzi, m.in. od księdza proboszcza również i najbardziej potrzebna jest blacha.
Skoro te środki mają tam później spłynąć, nie wiem ile dziś zbierzemy, każdy da
62
ile będzie mógł, czy Pan Burmistrz taka prośba z mojej stron y mógłby z którąś
z firm zakopiańskich zajmujący się handlem blachą negocjować cenę, albo
spróbować porozmawiać na temat zakupu odpowiedniej ilości blachy dla tych
Państwa no bo jutro prawdopodobnie spadnie śnieg, więc kryć by trzeba było
jak najszybciej czyli dziś czy jutro. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę Pani Maria Trebunia z
Poronina. Nie ma jej. Pani Marii Gruszki też nie ma. Pan Jacek Kalata, bardzo
proszę.
P. Jacek Kalata – dzień dobry Państwu, temat Furmanowej powraca jak
bumerang. Niestety mimo, że żeśmy zaprosili wszystkich radnych na wczorajsze
spotkanie, było chyba cztery osoby się pofatygowały, widać po tym po prostu
jak sprawa jest też dla Rady istotna. Dziękujemy za zainteresowanie. Dzisiaj
będzie krótko. Panie Burmistrzu wczorajsze spotkanie nas nie
usatysfakcjonowało kontynuujemy protest i tyle.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – dziękuję bardzo, bardzo proszę P.
Wiceprzewodniczącego Marka Trzaskosia o odczytanie pisma Pana Dariusza
Wysłoucha.
P. Wiceprzewodniczący Marek Trzaskoś – P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Panie Burmistrzu, na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Zakopanego
wpłynęło pismo oświadczenie od Dariusza Wysłoucha mieszkańca Zakopanego.
Już wiele razy z tego miejsca oświadczenia w imieniu mieszkańców miałem
przyjemność i wielki zaszczyt odczytywać. Raz nawet zostałem pozwany do
sądu, ale czynię to zawsze z wielką przyjemnością i cieszę się, że mogę dla
naszych mieszkańców coś robić. „Oświadczenie, oświadczam że treścią mojego
pisma z dnia 23 maja 2011 r. skierowanego do przewodniczącego Rady Miasta
Zakopane, które zostało odczytane w trakcie obrad XI Zwyczajnej Sesji Rady
Miasta Zakopane z dniu 26 maja 2011 r. pomówiłem Naczelnika Wydziału
Rozwoju Lokalnego i Inwestycji Urzędu Miasta Zakopane Bronisława Bublika
przez stwierdzenie, że jako funkcjonariusz publiczny, informując o
finansowaniu budowy przejścia podziemnego, zatajał i manipulował faktami
oraz przekazywał fałszywe informacje organom kontrolnym”. Dziękuję bardzo.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – bardzo proszę jeszcze o odczytanie
pisma Pana Andrzeja Koniora.
P. Wiceprzewodniczący Marek Trzaskoś – „Przewodniczący rady Miasta
Zakopanego, w imieniu mieszkańców Zakopanego zwracam się do P.
Przewodniczącego o podjęcie działań zmierzających do zmiany organizacji
ruchu drogowego w rejonie ul. Kościuszki w Zakopanem. Do powyższego
63
wystąpienia skłonił mnie zaistniały ostatnio wypadek śmiertelny na przejściu dla
pieszych. Przejście dla pieszych przez ul. Kościuszki łączące dolne i górne
Równie Krupowe ulokowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie wydzielonego
wzdłuż ulicy parkingu. pas do parkowania znajduje się bezpośrednio przed i za
wyznaczonym przejściem dla pieszych. Takie ulokowanie miejsc postojowych
powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, piesi wychodzą zza
zaparkowanych samochodów na przejście i dopiero na jezdni rozglądają się czy
mogą je przekroczyć bezpiecznie. Samochody parkują w odległości mniejszej
niż 10 m od wydzielonego przejścia dla pieszych. Mam wątpliwości czy jest to
prawidłowe. Kierowca zachowując bezpieczną prędkość może zostać
zaskoczony wejściem na pasy pieszego zza zaparkowanego samochodu a w
przypadku samochodu dostawczego pieszy jest całkowicie pozbawiony
możliwości rozglądnięcia się przed wejściem na przejście. Czy rachunek
ekonomiczny jest ważniejszy od życia i zdrowia ludzi, czy nie należało w
promieniu co najmniej 20 metrów przed przejściem zlikwidować miejsca
postojowe by umożliwić bezpieczne funkcjonowanie tego miejsca”. Dziękuję.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – dziękuję bardzo. Czy jest obecna
Pani Maria Trebunia? Nie ma, czy Pani Maria Gruszka? Też nie ma. W związku
z tym ogłaszamy przerwę.
Ad. 9
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 9 – Podjęcie uchwały w
sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej. Bardzo proszę Panią
Halinę Dykę Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania
Przestrzennego o przedstawienie projektu uchwały.
P. Halina Dyka Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania
Przestrzennego – przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 12
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Władysława
Łukaszczyka Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska o przedstawienie opinii.
P. Władysław Łukaszczyk – na posiedzeniu Komisja opiniowała jednogłośnie
pozytywnie projekt uchwały, wnoszę o przyjęcie tej uchwały.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby w
tej sprawie zabrać głos? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 12
64
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 11 radnych większością
głosów (10 za) przy 1 wstrzymującym sie, podjęła uchwalę następującej
treści:
UCHWAŁA Nr XXXIV/431/2012
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 13
Ad. 10
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt.10 – Podjęcie uchwał w sprawie:
zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane. Bardzo
proszę Panią Halinę Dykę Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami i
Planowania Przestrzennego o przedstawienie pierwszego projektu uchwały (dot.
nieruchomość przy ul. Chałubińskiego, działka ewid. nr 513/7 obr. 12).
P. Halina Dyka Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania
Przestrzennego – przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 14
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Władysława
Łukaszczyka Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska o przedstawienie opinii.
P. Władysław Łukaszczyk – również na posiedzeniu Komisji omawialiśmy ten
projekt uchwały i także opiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby w
tej sprawie zabrać głos? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 14
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 11 radnych większością
głosów (10 za) przy 1 wstrzymującym sie, podjęła uchwalę następującej
treści:
65
UCHWAŁA Nr XXXIV/432/2012
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 15
P. Przewodniczący –proszę Panią Halinę Dykę Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego o przedstawienie drugiego
projektu uchwały (dot. nieruchomość przy ul. Tuwima, działka ewid. nr 345 obr.
12).
P. Halina Dyka Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania
Przestrzennego – przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 16
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Władysława
Łukaszczyka Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska o przedstawienie opinii.
P. Władysław Łukaszczyk –Komisji opiniowała jednogłośnie pozytywnie
projekt uchwały.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby w
tej sprawie zabrać głos? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 16
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 11 radnych większością
głosów (10 za) przy 1 wstrzymującym sie, podjęła uchwalę następującej
treści:
UCHWAŁA Nr XXXIV/433/2012
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 17
66
Ad. 11
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt.11 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zbycia nieruchomości lokalowej niemieszkalnej stanowiącej
własność Gminy Miasto Zakopane w drodze przetargu ograniczonego.
Bardzo proszę Panią Halinę Dykę Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami i
Planowania Przestrzennego o przedstawienie projektu uchwały.
P. Halina Dyka Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania
Przestrzennego – przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 18
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Władysława
Łukaszczyka Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska o przedstawienie opinii.
P. Władysław Łukaszczyk – również na posiedzeniu Komisji omawialiśmy ten
projekt uchwały i także opiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby w
tej sprawie zabrać głos? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 18
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 12 radnych większością
głosów (10 za) przy 2 wstrzymujących sie, podjęła uchwalę następującej
treści:
UCHWAŁA Nr XXXIV/434/2012
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: zbycia nieruchomości lokalowej niemieszkalnej stanowiącej
własność Gminy Miasto Zakopane w drodze przetargu ograniczonego.
Uchwała stanowi zał. Nr 19
Ad. 12
P. Przewodniczący – proszę Państwa przechodzimy do punktu 12 Podjęcie
uchwały w sprawie: powierzenia Spółce „Tesko” Tatrzańska Komunalna
Grupa Kapitałowa Sp. Z o.o. w Zakopanem obowiązkowego zadania
własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy
Miasto Zakopane. Przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 20.
67
Proszę Państwa przygotowana uchwała w sprawie powierzenia Spółce „Tesko”
Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem
obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na
terytorium Miasta Zakopanego. Wiemy proszę Państwa, że zgodnie z ustawą
mamy obowiązek, mamy obowiązek przygotowania mianowicie takich uchwał,
tak zwanych śmieciowych i dzisiaj będziemy procedować kilka, komplet tych
uchwał. Natomiast jeżeli chodzi o tą uchwałę, jest to uchwała przygotowana pod
kątem powierzenia zadań własnych gminy, powierzenia zadań własnych gminy
własnej spółce, spółce jednoosobowej Spółce „Tesko”. O powierzeniu
Komunalnej Spółce „Tesko”z siedzibą w Zakopanem tych zadań przesądziło w
zakresie o powierzeniu Komunalnej Spółce „Tesko” Spółka z o. o z siedzibą w
Zakopanem stworzonej w celu wykonywania zadań własnych gminy w zakresie
utrzymywania porządku i czystości oraz gospodarowania odpadami
komunalnymi. Do realizacji zadania zorganizowanie i zarządzanie gminnym
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zdecydował praktycznie
potencjał spółki w zakresie wiedzy i doświadczenia w gospodarowaniu
odpadami komunalnymi. Spółka „Tesko” na dzień dzisiejszy obsługuje ok. 70%
rynku, nadto tutaj braliśmy pod uwagę posiadane przez Spółkę „Tesko”
zaplecze finansowe, zaplecze personalne, techniczno- sprzętowe i
organizacyjne. To jest chociażby to w kontekście tego co mówił Burmistrz tutaj
w sprawozdaniu, że ten plan budżetu jak gdyby na rok następny będzie musiał
załóżmy uwzględniać potrzeby na podniesienie kosztów w administracji
chociażby ze względu na realizowanie tego zadania. My przygotowując tą
uchwałę uważamy, że to jest o tyle słuszne i potrzebne raz, że Spółka „ Tesko”
doskonale tymi sprawami się zajmuje, ma wykwalifikowaną kadrę posiada
sprzęt i tak dalej i miasto z tego tytułu nie będzie musiało ponosić dodatkowych
opłat i ponosić dodatkowych kosztów. Przez co też sama jak gdyby, sam koszt
powiedzmy sobie zbiórki tych odpadów mógłby być tańszy. Poza tym
chciałem mianowicie powiedzieć o takiej rzeczy, że to już jest druga jak gdyby
uchwała, którą Rada chce podjąć, pierwszą taką uchwałę odnośnie powierzenia
zadań własnej spółce podjęliśmy w czerwcu tego roku, przekazując jej letnie i
zimowe utrzymanie dróg. Teraz moglibyśmy podać tą uchwałę odnośnie
przekazania obowiązkowego zadania własnego gminy w zakresie utrzymania
czystości i porządku na terytorium gminy Miasta Zakopane. Chciałbym tu
jeszcze powiedzieć taką rzecz, że podobną uchwałę bardzo podobną uchwałę, w
sumie myśmy się wzorowali na uchwale krakowskiej, podjęli Radni Miasta
Krakowa powierzając własnej spółce te zadania. Ustawa jaka w tym zakresie
funkcjonuje i jest obowiązująca budzi ogromny sprzeciw samorządów w Polsce,
między innymi samorządy występują z zaskarżeniem tej uchwały do Trybunału
Konstytucyjnego. Partie polityczne zwracają się do Marszałka Sejmu o vacatio
legis dla projektu tej uchwały ponieważ jest to przez samorządy odbierane jako
próba no wyeliminowania z rynku, wyeliminowania tutaj spółek miejskich.
Dlatego też, szereg samorządów podejmuje takie uchwały jak Kraków, jaka jest
68
i również taka jaka jest proponowana przez Radę Miasta Zakopane, to tyle.
Bardzo
proszę
P.
Przewodniczącego
Władysława
Łukaszczyka
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej o przedstawienie opinii.
P. Władysław Łukaszczyk – Wysoka Rado, P. Przewodniczący, Szanowni
Państwo ja próbowałem temat nakreślić przy sprawozdaniu z pracy komisji i P.
Przewodniczący również na ten temat się dosyć szeroko wypowiedział.
Natomiast ja do tej uchwały która była przez komisję zaopiniowana, zresztą ta i
oczywiście były do tej uchwały wnioskowane poprawki które zresztą zostały
naniesione. P. Przewodniczący chciałem jeszcze zgłosić jedną poprawkę jeżeli
mi wolno bo po przeanalizowaniu tego projektu uchwały w bardzo po prostu
spokojny i wyważony sposób doszedłem do wniosku, że w punkcie 10 tej
uchwały w § 2 pkt.10 jest błędny zapis i myśmy powinni w tej chwili ten punkt
po prostu wnioskować. Znaczy się ja wnioskuje żebyśmy jednak ten punkt
poprawili bo ten punkt jest troszeczkę no źle zapisany w stosunku do
powiężenia tego zadania i ten punkt 10 w § 2 powinien brzmieć tak: „
Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem
czystości i porządku na terenie Zakopanego w ramach systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi”, wnioskuję żeby była kropka i powinniśmy skreślić
drugi człon tego punktu czyli ten drugi człon brzmi tak:” W szczególności w
zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargów na odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości” Czyli
tośmy powinni w tym punkcie skreślić bo ten punkt po prostu zaprzecza
P. Przewodniczący – dobrze.
P. Władysław Łukaszczyk - idei powierzenia zadania.
P. Przewodniczący – tak jest, dziękuje bardzo.
P. Władysław Łukaszczyk - zaprzecza po prostu i po to wnioskuje, żeby
jednak tutaj w tym punkcie 10 w § 2 skreślić drugi człon tego zdania.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo.
P. Władysław Łukaszczyk - natomiast, zapomniałem o najważniejszym
powiedzieć, że po długiej wyczerpującej dyskusji i bardzo merytorycznej bez
większych nerwów ta uchwała została zaopiniowana pięcioma głosami została
zaopiniowana pozytywnie, jeden głos był wstrzymujący.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, już będziemy kontynuować dyskusję.
Natomiast chciałbym proszę państwa zakończyć tutaj to co rozpoczęliśmy w
trakcie, bardzo proszę Przewodniczącego Leszka Dorulę o przekazanie.
69
P. Burmistrz Janusz Majcher z sali - co przekazanie, czego?
P. Przewodniczący – przekazanie kwoty którą zebraliśmy na pomoc dla
pogorzelców.
P. Przewodniczący – bardzo proszę Panią.
Mieszkanka z ul. Choćkowskie podziękowała za zbiórkę pieniędzy na rzecz
pogorzelców z tej ulicy.
P. Przewodniczący – dziękujemy bardzo, bardzo proszę P. Burmistrz Wojciech
Solik.
P. Burmistrz Wojciech Solik – P. Przewodniczący, Szanowni Radni, Zebrani.
Ja chciałbym dalej utrzymać tą miłą atmosferę i przyjemną w rozmowie tu
zaznaczyłem o takiej atmosferze panującej na komisji i merytorycznej przede
wszystkim. Natomiast no nie do końca się mogę zgodzić bo rozmawialiśmy na
komisji P. Władysława Łukaszczyka zupełnie w innym temacie. Owszem
pojawiły się dwie uchwały wzorem Miasta Kraków i tej firmy która dotyczy jej
w Krakowie czyli MPO ale wiedzieliśmy jedno, że w tej uchwale jest zapis o
przetargach. Nie chcę wracać P. Przewodniczący do historii bo nie chcę zabierać
czasu bo jest już późno było szereg korespondencji między, osobiście między
mną i Panem na temat gospodarki odpadami. Bo przecież od dłuższego czasu
Wydział Ochrony Środowiska opracowuje uchwały takie uchwały które obligują
nas do przygotowania i przegłosowania, bo jeżeli my tego nie zrobimy to ktoś
zrobi to za nas. Lepiej o sobie mówić tutaj i w swoich sprawach, były robione
analizy różnego typu, spotkania, tu powiem szczerze też uwagę taką jaką wniósł
P. Przewodniczący Władysław Łukaszczyk, że cieszyłbym się jakby większa
ilość radnych uczestniczyła w tych tematach od samego początku. I wtedy
mielibyśmy może jedno wspólne zdanie wypracowane przy nawet tym
bałaganie o którym P. Przewodniczący Jerzy Zacharko wspomniał przez całą
Polskę przewijającym się bo jest to w pewien sposób rewolucja w kraju zmiany
gospodarowania odpadami. To tak troszkę z historii i w pewnym momencie 21
bodajże tego miesiąca na komisji P. Przewodniczący Jerzy Zacharko przedstawił
nam dwie uchwały wzorem miasta Kraków i zaczęliśmy się zastanawiać czy nie
poświęcić więcej tym, temu tematowi czasu gdyż jak gdyby jest pewna
niezrozumiałość tego zagadnienia. W pierwszym momencie P. Przewodniczący
zrozumiał, że nie możemy powierzyć i to bodajże tak jak mówiła pierwotnie ta
uchwała na 20 lat wykonywanie zadania przez „Tesko”. Czyli „Tesko” odbiera
odpady, przetwarza, zawozi czyli tak jak jest teraz, po przedstawieniu uchwały
już w konkretach pozwoliłem sobie powiedzieć, że w administrowaniu możemy
powierzyć choć możemy się też zastanowić czy administracja prowadzona w
70
tym budynku poprzez pracowników zatrudnionych w tym budynku nie będzie
wpływać na podwyższenie kwot opłaty za śmieci. W przeciwieństwie do firmy
która musi to uwzględnić a de facto i tak ceny zostaną wyłonione, te najlepsze w
drodze przetargu i tu powstał konsensus, że faktycznie zapis krakowski mówi
jednoznacznie, żer przetarg jest wymagany. Powiem Państwu tak, przepraszam
ubiorę okulary, że Ministerstwo Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej w temacie
powierzenie gminnym jednostkom organizacyjnym zarządzania nowym
systemem informuje tu jest cytat:” Reasumując gmina może powierzyć w trybie
bez przetargowym własnej jednostce organizacyjnej zadania związane z
zarządzaniem gospodarki odpadami komunalnymi z tym, iż powierzenie to nie
może dotyczyć tych zadań które bezwzględnie musza być realizowane przez
podmiot wybrany w drodze przetargu” (odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości). Zasadniczo brak jest też możliwości powierzenia
własnej jednostce organizacyjnej budowy, utrzymywania, eksploatacji
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Więc jak gdyby
jedno drugiemu zaprzecza, jeżeli pozwoliłem sobie wystąpić podczas
relacjonowania pracy poszczególnych komisji to pozwoliłem sobie wyjść tutaj
do mównicy tylko dlatego, że odniosłem się do konkretnej pracy P. Władysława,
Komisji P. Władysława Łukaszczyka na którym faktycznie debatowaliśmy ale
zupełnie w innym temacie. Zaproponowane przez, dzisiaj ta uchwała odczytana
jest przeze mnie jednoznacznie, mamy powierzyć z tym, że pierwotnie była 20
lat teraz jest 10 lat. My mamy powierzyć te zadania, jeżeli nam chodzi o cenę
odpadów to tak na marginesie powiem oby się nie wydarzyło tak, że jeżeli
Państwo zdecydujecie, że my powierzamy twe zadania „Tesko”, że inna firma
konkurencyjna będzie tańsza od naszej firmy i co wtedy mieszkańcy powiedzą?,
że faktycznie zrobiliśmy świetnie. Więc ja uznając i będąc zaproszonym na tą
komisję uważałem, że rozmawiamy o konkretach już i to co uzyskaliśmy tak
zwanym konsensusem i potem wpłynęło na te, ten pakiet uchwał nasz,
Wydziału Ochrony Środowiska znalazł odzwierciedlenie i ja tego się
spodziewałem dzisiaj. Natomiast dzisiaj jest jak gdyby wersja inna, która została
przedstawiona naszemu Biuru Prawnemu przez P. Przewodniczącego które pod
względem formalno prawnym uzgodniło ale P. Przewodniczący nie wspomniał
o jednym na końcu zapisie Radcy Prawnego. „Równocześnie sygnalizuję iż
pozostawienie w treści projektu uchwały nr1 powierzenie Spółce ”Tesko”
zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tym
podstawy prawnej z art. 6d Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości
uniemożliwi Spółce „Tesko” uczestnictwa w przyszłych przetargach
dotyczących odbierania, zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie
Miasta Zakopane”. No więc moje sugestie na tej komisji wspomnianej były
takie, dajmy sobie czas, zastanówmy się wspólnie, zresztą te sugestie dzisiaj tez
dotyczyły propozycji zmiany logo BWA mówiąc w skrócie. Uważam i
potwierdzam to, że po to są komisje, żeby 21 głów plus my z drugiej strony
71
siadamy wspólnie i analizujemy to dokładnie bo chaos nie towarzyszy dobrze w
tego typu rzeczach. Więc jak gdyby opinia pod względem formalno prawnym
tak ale jest zastrzeżenie zasadnicze, nie będę odczytywał bo są tutaj jeszcze
dodatkowe uwagi w paru punktach ale to może P. Prawnik powie. Więc
zastanawiam się czy jeżeli miałoby się tak stać bo przecież nie dyskutujemy o
prawie które ma być jest to prawo teraz obowiązujące. Ja słyszę o propozycjach
vacatio legis, że to są trudne sprawy, że może to będzie odsunięte ale mówimy o
sytuacji teraz na dzień dzisiejszy, jeżeli proszę Państwa „Tesko” które naprawdę
w sytuacji teraz tych zmian o których państwo wiecie patrzy optymistycznie i
muszę powiedzieć i przyznać rację, że to co wiem też patrzę optymistycznie na
”Tesko”. To z kolei jako właściciel mówię jako, jako gmina jednoosobowo
Firmy „ Tesko” my musimy tak to wszystko prowadzić żebyśmy temu „Tesku”
nie zrobili krzywdy. Bo jeżeli by się stało tak, że „Tesko”: będzie startowało w
Czarnym Dunajcu w Białym Dunajcu a nie będzie mogło startować u nas, bo
przecież logiczną sprawa jest, że ktoś kto przygotowuje przetarg nie może
startować w tym przetargu który sam przygotowuje no bo to jest absurd. To
weźcie pod uwagę, że jest holding czyli pozostałe jednostki i jeżeli „Tesko” się
zachwieje na nogach, P. Prezesie zgodzi się Pan, że może być problem również
dla „Sewiku”?
P. Jakub Dzioboń Prezes „Sewik” Tatrzańska Komunalna Grupa
Kapitałowa Spółka z o.o - ogromny.
P. Burmistrz Wojciech Solik – dla TBS - u tak samo.
P. Przewodniczący – proszę Panie Burmistrzu w tym temacie nie prowadzić
konwersacji.
P. Burmistrz Wojciech Solik – w związku z tym, tu Pan prowadzi bo Pan też
konwersację prowadzi w związku z tym na tyle sobie pozwoliłem co kiwnięcie
głowy P. Prezesa.
P. Przewodniczący – proszę kontynuować.
P. Burmistrz Wojciech Solik – w związku z tym uważam, że proszę państwa
naprawdę należy się zastanowić. Ja mam protokół z komisji P. Władysława
Łukaszczyka o czym mówiliśmy o jakich tematach mówiliśmy i moje prośby o
przedłużenie czasu przynajmniej o tydzień do tej Sesji żebyśmy jeszcze usiedli.
Ja uważam, że nie może być tak P. Przewodniczący, że nie wiem czy Pan czy
może nie wiem dwóch, trzech radnych przygotowuje materiał, prosi prawnika o
opinię po czym występuje to na drugi dzień na Sesji z takim materiałem. No
przecież jest merytoryczny Wydział jest Burmistrz który się tymi sprawami
zajmuje, skoro był proszony na komisję to szanujmy się i szanujmy swoje
72
zdanie wzajemnie. Ja dlatego zastanawiam się, że jeżeli Burmistrz ma
odpowiadać na końcu tym zapisem „Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi” no to ja przepraszam, ja zwracam Państwu uwagę zastanówmy
się spokojnie i rozmawiajmy o jednej uchwale, konkretnej uchwale którą
przedstawiamy sobie analizujemy i uzyskujemy konsensus. Bo to są za poważne
tematy w tej sytuacji jeszcze jakiej znajdujemy się jeśli chodzi o holding, jeśli
chodzi o samo ”Tesko”. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo. Jeżeli, Burmistrz mianowicie to znaczy
tak chciałbym jeszcze Państwu radnym powiedzieć bo zapomniałem,
mianowicie o tym, że oczywiście ta uchwała została skierowana do Biura
Prawnego i do P. Burmistrza z prośbą o opinie i te opinie otrzymaliśmy,
otrzymaliśmy opinię od P. Burmistrza opinię negatywną i otrzymaliśmy tutaj
również od Biura Prawnego (opinia prawna z dnia 27 listopada br., znak:
BPR.0740.3.66.2012 – zał. Nr 21), otrzymaliśmy parafkę, że pod względem
formalno prawnym nasza uchwała jest w porządku. Natomiast P. Prawnik
zastrzegła to znaczy w swoich uwagach napisała, że mamy dokonać
następujących zmian, między innymi aby wykreślić z art.3 ust.2 pkt.11,12,
zrobiliśmy to w podstawie prawnej. Z tego względu, że te zadania już
powierzyliśmy spółce Uchwałą z dnia:25.06.2012roku, następnie zwróciła się
Pani Prawnik aby wykreślić z art.3 ust.2 pkt. 15 i 16 oraz z art. 5 ust.4 i 5, z
uwagi na niepowierzenie spółce zadań objętych tymi przepisami. Istotnie te
zmiany dokonaliśmy i z podstawy prawnej to zostało uczynione. Natomiast
jeżeli chodzi o § 2 ust.1 , mowa o tym okresie 10 lat, ukazało się, ukazały się
wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego 23 lipca 2012 roku i tam jest mowa o tym, że można
powierzyć takie zadania na 10 lat, można na dłużej pod warunkiem, że się
udowodni, że spółka poniosła nakłady i tak dalej. Dlatego też zapisaliśmy 10 lat
z tak zwanej ostrożności procesowej, żeby po prostu niczego nie udowadniać,
następna rzecz to była kwestia uzupełnienia w punkcie a, w podpunkcie 8 w
punkcie a, aby uzupełnić z terenów Gminy Miasto Zakopane i to zostało
uzupełnione zgodnie z życzeniem P. Prawnik. Następnie P. Prawnik mówiła o
tym abyśmy w punkcie 9, że należy wpisać po słowach:” Przedkładali
Burmistrzowi na Sesji Rady Miasta Zakopane gdyż właściwym organem
któremu winna być składana analiza jest organ wykonawczy”. Nie ulega
wątpliwości spółka musi organowi wykonawczemu Burmistrzowi składać takie
sprawozdania, przedkładać sprawozdania, natomiast Rada Miasta również
chciałaby mieć wiedzę powiedzmy sobie o takich sprawozdaniach i zapisaliśmy
to w ten sposób, że dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi przedkładanej Burmistrzowi oraz przedstawionej na Sesji Rady
Miasta Zakopane. Czyli w terminie późniejszym Rada Miasta z tym się może
zapoznać, następna rzecz była P. Skarbnik sugerowała tutaj aby z punktu w § 2
z ust.1pkt12 usunąć zapisy doszczegółowiania , takie szczegółowe, że one mogą
73
być doszczególawiane jak gdyby na późniejszym etapie. Dlaczego, natomiast
mówi, że to jest, że tak może być, natomiast w rozmowie z P. Prawnik
powiedziałem, że my mamy powiedzmy sobie takie złe doświadczenia z tego, że
jeżeli czegoś nie doszczegółowimy z tego względu, że nie dalej jak na ostatniej
Komisji Ekonomiki, jak upominaliśmy się o realizację przez Polskie Koleje
Górskie , upominaliśmy się o pewne informację. No nie przepraszam bardzo ale
w uchwale to nie jest tak zapisane, więc my wolelibyśmy po prostu już pewne
rzeczy jak gdyby uszczegółowić i przedstawić jakby to Rada mianowicie
widziała i dlatego tez pozostawiliśmy te zapisy. Natomiast jeżeli chodzi o takim
nowiu o którym tutaj Burmistrz mówi w tym drugim projekcie a nie było tego
w tym pierwszym projekcie to jest punkt 13. To jest konkretnie chodzi o
wprowadzenie zintegrowanego systemu monitoringu gospodarowania odpadami
komunalnymi na wszystkich etapach zbiórki od właścicieli nieruchomości na
terenie punktów selektywnego zbierania, „zielone wyspy” oraz na terenie
zakładów unieszkodliwiania odpadów. Czyli zbiórka odpadów od właścicieli
nieruchomości, że ona powinna być, że ona oparta jest na systemie
elektronicznej identyfikacji i ważenia zawartości pojemników na odpady
znajdujące się na nieruchomościach oraz automatyczną rejestracje danych na
komputerze pokładowym samochodów transportujących odpady. No i również,
że na terenie zakładu unieszkodliwienia odpadów działa elektroniczny system
do identyfikacji wszystkich wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów, karta
magnetyczna pojazdu czytniki zbliżeniowe i automatyczne i również, że na
terenie zielonej wyspy dostarczone odpady są ważone według asortymentu i
dostawca otrzymuje kwit wagowy z naniesionymi danymi dostawy.
Zintegrowany system zapewnia eksport danych do biura Spółki „Tesko” oraz do
biura Burmistrza. Proszę państwa jest to szalenie ważne z tego względu, że no
zgodnie z art. 3 ustawy Burmistrz, czy jesteśmy tu Burmistrz jest zobowiązany
do rocznej jak gdyby analizy gospodarki odpadami w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania
tymi odpadami. Jest to proszę państwa szalenie ważne z tego względu, że to
rozwiązanie bo wcześniej, to znaczy ten system pozwala na to aby jak gdyby
dany obywatel powiedzmy sobie, żebyśmy po prostu zebrali wszelkie
informację do analizy. Ten punkt pomaga nam wygenerować dane do analiz i
raportuje według jak gdyby każdego wskaźnika, nie, dzisiaj proszę państwa jest
to możliwe do osiągnięcia. Są firmy w Polsce które są w stanie nam to jak
gdyby wprowadzić te rzeczy, bo na jakiej podstawie będzie dokonywana ta
analiza, no nie wyobrażam sobie lepszego systemu aniżeli systemu
elektronicznego gdzie dokonuje się tej, tej analizy i raportuje się według obiektu
co odebrano, od kogo odebrano ile odebrano i tak dalej. Czyli my praktycznie
ten artykuł 3 przy zapisie art.3 ustawy moglibyśmy w ten sposób zrealizować.
Następną zmianą o której Pani, Pani Prawnik, na którą Pani Prawnik zwróciła
uwagę to mianowicie w § 5 w pkt. 2, żeby wpisać do uchwały, wpisać to znaczy
wpisać numer uchwały ponieważ tam posługiwaliśmy się, że usługi wykonane
74
w ramach powierzonych zadań o których mowa w § 2 ust.1 oraz w Uchwale
Rady Miasta i tutaj wpisaliśmy numer uchwały z dnia:25 czerwca 2012 roku do,
a to jest Uchwała dotycząca powierzenia Miejskiej Spółce ”Tesko” zadania
własnego w zakresie zimowego i letniego utrzymania. Ostatnią jak gdyby uwagą
którą Pani Prawnik sobie życzyła abyśmy wpisali to mianowicie to, że Uchwała,
Uchwała wchodzi w życie po upływie, żeby określić dni i tu wpisaliśmy, że
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej o głoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. I zawarła również Pani
uwagę o która już tutaj P. Burmistrz odczytał i ja jej czytał mianowicie nie będę,
proszę Państwa no przygotowaliśmy ten projekt uchwały naprawdę mając na
względzie dobro miasta, dobro mieszkańców no i dobro spółki. I bardzo nam
zależy mianowicie na tym, żeby to wprowadzać i żeby to wprowadzić,
natomiast oczekiwaliśmy na to, że to my będziemy jako Radni wspierający
powiedzmy sobie Burmistrz a Burmistrz będzie tym motorem który będzie
działał na tą rzecz. Tak jak to się dzieje w innych miastach, tak jak to się dzieje
w Krakowie, tak jak się dzieje w Inowrocławiu i innych miastach, a tutaj jest
odwrotnie to znaczy my staramy sie, poświęcamy czas i tak dalej a Burmistrz
nas recenzuje. Wytyka nam błędy zamiast swoje służby zmobilizować do tego,
żeby podjąć, żebyśmy mogli podjąć tą decyzję rzeczywiście a pożytkiem dla
mieszkańców miasta.
P. Burmistrz Wojciech Solik z sali – można?
P. Przewodniczący- proszę Panie Burmistrzu.
P. Burmistrz Wojciech Solik – ja bym prosił P. Przewodniczący o jedną rzecz,
że proszę nie insynuować, że ja nie chcę wspierać swoim działaniem naszej
firmy czy naszych firm. Ja z tym się zgodzić nie mogę, ja jeżeli jakiekolwiek
uwagi przedstawiam Państwu to zaręczam, że wynajdując ewentualne problemy
w zapisach no mogę się obawiać i po to uważam, komisje gdzie każdy się może
wypowiedzieć i dokładnie przeanalizować każdy temat. Jeszcze raz powtarzam
MPO krakowskie bierze pod uwagę przetarg bo to jest obligatoryjne, tylko
sposobem będzie to przeprowadzone innym czego my w Zakopanem zrobić nie
możemy. Żeby być w porządku w stosunku do Państwa Radnych ja pozwolę
sobie odczytać opinię jaką pozwoliłem sobie skierować do P. Przewodniczącego
z znaczeniem, że formalno prawna strona odnosząca się do artykułów, paragrafu
i tak dalej leży w gestii naszego Biura Prawnego i tu będę prosił o pozwolił,
żeby P. Przewodniczący pozwolił wypowiedzieć się Pani Asi, naszej
prawniczce. Natomiast pozwolę sobie przeczytać swoją opinię bez oczywiście
całego wstępu, uzasadnienie z art. 2 ust. 10 w/w uchwały, odnoszę się do tego
co wcześniej mówiłem cytat „ tworzenia warunków do”.
75
P. Przewodniczący – Panie Burmistrzu przepraszam bardzo może jak by Pan,
skoro Pan czyta to bardzo proszę całą opinię, bardzo proszę.
P. Burmistrz Wojciech Solik – proszę bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje.
P. Burmistrz Wojciech Solik – odczytał Opinię Burmistrza Zakopanego do
projektu uchwały w sprawie: powierzenia Spółce Tesko Tatrzańska Komunalna
Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem obowiązkowego zadania własnego
gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miasto Zakopane,
pismo z dnia 27 listopada br., znak: WOŚ.111.35.2012 – zał. Nr 22„ Zakopane
27 listopada 2012, Szanowny P. Przewodniczący, P. Jerzy Zacharko. Opinia
Burmistrza Miasta Zakopane do projektu Uchwały Rady Miasta Zakopane w
sprawie powierzenia Spółce „Tesko” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa
Spółka z o. o w Zakopanem Obowiązkowego zadania gminy utrzymania
czystości i porządku na terytorium gminy Miasta Zakopane. Opiniują
negatywnie, przedłożony przez Przewodniczącego Rady Miasta Zakopane P.
Jerzego Zacharkę w dniu 20 listopada 2012 znak, projekt w/w uchwały z
przyczyn wskazanych w uzasadnieniu poniżej. Uzasadnienie z § 2 ust.10 w/w
uchwały cytat” Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z
utrzymaniem czystości i porządku na terenie Zakopane w ramach systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności w zakresie
przygotowania i przeprowadzenia przetargów na odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynika, że Spółka
organizując przetarg nie będzie mogła do niego przystąpić. Z tego też powodu z
i konsekwencji braku możliwości odbierania odpadów komunalnych który
stanowi podstawową działalność spółki istnieje wysokie prawdopodobieństwo
utraty przez nią znacznej części dochodów a w konsekwencji upadłość lub
likwidację. Punkt 2 § 2 ust.1 Gmina Miasto Zakopane powierza Spółce „Tesko”
wykonanie obowiązkowego zadania własnego utrzymania i porządku w
granicach administracyjnych miasta Zakopane na okres 20 lat, licząc od dnia
wejścia uchwały w życie o którym mowa w § 8 Uchwały obejmującej. Punkt 1
zapewnienie budowy utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z
innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych, zgodnie z Ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w
Gminach. Wyżej wymienione zadanie należy do obowiązku gmin a nie spółek
komunalnych, takie powierzenie realnie może stanowić zagrożenie dla sytuacji
ekonomicznej spółki która nie będzie posiadała odpowiednich środków na
realizację tego zadania, zadanie to powinno zostać na szczeblu gminy. Punkt 3
nałożone na spółkę w/w uchwałą zadania będą wymagały wysokich nakładów
finansowych co może być nie możliwe do zrealizowania. Punkt 4 Rekompensata
finansowa dla spółki z tytułu powierzenia jej zadań własnych gminy musi zostać
76
wliczona w koszt funkcjonowania systemu co podniesie wysokość opłaty w
przeliczeniu na mieszkańca. I punkt 5 opisane w §2 ust.1 pkt. 9 i 12 w/w
uchwały obowiązek przekładania przez Spółkę ”Tesko” rzeczywistych
pomiarów masy odpadów poszczególnych trakcji zbieranych u źródła. To
znaczy na nieruchomościach oraz miesięcznych raportów wagowych według
asortymentu zbieranych odpadów z poszczególnych nieruchomości nie jest
możliwe do zrealizowania ze względu na brak wyposażenia taboru spółki w
odpowiedni sprzęt techniczny, który jest drogi a jednocześnie awaryjny.
Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy nie jest konieczne posiadanie
informacji o wagowej ilości odpadów zbieranych z poszczególnych
nieruchomości. Wobec powyższego ponoszenie dodatkowych kosztów na zakup
specjalistycznego sprzętu wydaje się nie zasadne. I dodam Państwu jeszcze
jedno do ostatniego punktu, zamiarem nowej ustawy jakby nie patrzeć mówiąc o
mankamentach i tak jak to wszyscy mówią w tych pewnych elementach , tym
zasadniczym jej celem było segregowanie u źródła. Czyli wprowadzenie
odpowiedniej opłaty która zachęci mieszkańca, czyli to co już tłumaczyliśmy na
kilku komisjach, bo przecież na dwóch Sesjach kolejnych poprzednich te
uchwały nam nie przechodziły, były wycofywane z porządku. Tłumaczyliśmy,
że jeżeli opłatę zostawimy na tym samym poziomie który jest aktualnie pod
warunkiem, że to źródło segreguje śmieci to co mi, przecież to jest jedynie
słuszna przynęta żeby zapłacić naprawdę to samo pod warunkiem, że segreguje.
Natomiast obawiam się, nie wiem jakie Państwa zdanie będzie, że jeżeli firma
przyjeżdżająca tym specjalistycznym sprzętem ma ważyć no to mnie nasuwa się
jedno, mieszkaniec się będzie starał, żeby ta waga wskazywała jak najmniej. A
jaką metoda to możecie się tylko domyślać co może się stać z tymi śmieciami,
żeby waga była jak najmniejsza a satysfakcjonująca że względu na kieszeń którą
trzeba zapłacić za te śmieci. P. Przewodniczący ja bardzo proszę, żeby Pan
wyraził zgodę, pierwsze Biuru Prawnemu P. Asi Posadzki- Gil na wzięcie
udziału jeszcze w tej rozmowie i prosiłbym również, żeby był Pan uprzejmy
udzielić głosu Panu Prezesowi Firmy „Tesko” żeby również mógł się
wypowiedzieć bo przecież jego to dotyczy, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, P. Radny Zbigniew Szczerba.
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzowie, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo. P. Przewodniczący pierwsze w kwestii formalnej
przygotowany projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Komunalną
był opiniowany zupełnie inny projekt z dopisanymi dwoma paragrafami, które
mówiły o dołączeniu spraw związanych z przetargami. Więc jakby ta uchwała
przez żadną komisję nie przeszła, to jest rzecz pierwsza. Rzecz druga powołuje
się Pan prezentując tą uchwałę na podobna podjęta w Krakowie z jednym
wyjątkiem w Krakowie uchwała powierzyła spółce komunalnej tylko i
wyłącznie administrowanie nie odbiór odpadów. Więc nie jest to tożsama
77
uchwała dotyczy ona zupełnie innej kwestii, tak jest w uchwale krakowskiej.
Ustawa śmieciowa mówi bezwzględnie o obowiązku przeprowadzania
przetargu, tam już nie ma kwestii interpretacji tak jak było w kwestii utrzymania
czystości, odśnieżania, utrzymania czystości ulic. Tu jest bezwzględny przetarg i
teraz konsekwencje podjęcia uchwały, nie będę się specjalnie długo rozwodził.
Konsekwencje podjęcia uchwały, oczywiście uchwałę dziś podejmiemy, ona
pod względem pewnie formalno prawnym jest do przyjęcia, Wojewoda ją może
i pewnie zatwierdzi i teraz jak będzie efekt tej uchwały? Na jej podstawie
Spółka „Tesko” nie będzie mogła odbierać śmieci od mieszkańca, jeżeli nie
będzie mogła będzie trzeba zorganizować przetarg w tym przetargu Spółka
„Tesko” nie będzie mogła wystartować. Co za tym idzie przypuszczam za parę
miesięcy, pewnie w drugiej połowie przyszłego roku trzeba będzie rozdzielić
holding, Spółkę ”Tesko” pewnie zlikwidować albo cały holding. I teraz ja się
pytam kto za to poniesie i kto poniesie koszty tej decyzji? Żeby Państwo byli
tego pewni, że jest to naprawdę wielka odpowiedzialność ja w sprawie tej
uchwały bardzo proszę, zgłaszam wniosek formalny o głosowanie imienne. Nie
ma innej możliwości ciągnie to za sobą tak niewiarygodne koszty i tak
niesamowite decyzję, że ja bym chciał żeby za rok wszyscy doskonale wiedzieli
kto podjął decyzję o rozbicie Firmy „Tesko”. Bo tak to jest niestety, P.
Przewodniczący ja Panu nie przeszkadzam jak Pan, ja Panu nie przeszkadzam
jak Pan mówi, ja nie straszę, wyrażam swoją opinię, wyrażam swoją opinię.
Moja opina jest taka, że ta uchwała nie pozwala na, nakazuje w dalszym ciągu
przeprowadzenie przetargu, ona nie zaniechuje przetargu w dalszym ciągu on
musi być przeprowadzony, tylko Spółka „Tesko” w nim nie wystartuje. I
ostatnia rzecz jeśliby się okazało, że się mylę i Spółka ”Tesko” i zostanie i ta
uchwała rzeczywiście powierzy odbieranie śmieci firmie „Tesko” to musicie
Państwo wziąć jeszcze drugą rzecz pod uwagę mianowicie mieszkańców.
Dzisiaj tutaj były bardzo głośne apele między innymi Radnego Wojtka Tatara o
to, że trzeba dbać o mieszkańców, zajmujemy się olimpiadą, bzdurami które tak
naprawdę ludzi nie dotyczą, to dotyczy ludzi. Tylko to dotyczy wszystkich ludzi
i teraz co Spółka ”Tesko” będzie miała powierzone zadanie za jaką cenę,
będziemy znowu ja dofinansowywać tak jak przy ostatniej uchwale która zresztą
została przez Urząd Konkurencji zaskarżona. Więc ja się pytam w jaki sposób,
w jako sposób chcecie Państwo powiedzieć mieszkańcom, że jest to rzetelne
realizowanie zadanie radnego Miasta Zakopane. To jest na siłę podnoszenie
kosztów, jeżeli to się uda ale to i tak się nie uda ”Tesko” w świetle tej uchwały
nie wystartuje w przetargu, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, więc nie no chciałbym się. Z
zaskoczeniem przyjąłem informację, że jakaś uchwała została przez Urząd
Konkurencji zaskarżona, czy to jest prawda?
78
P. Zbigniew Szczerba z sali – przepraszam nie powiedziałem konkretnie,
przepraszam.
P. Przewodniczący – no natomiast, bardzo proszę.
P. Burmistrz Wojciech Solik z sali – czy ja mogę wyjaśnić?
P. Przewodniczący- bardzo proszę, no więc.
P. Burmistrz Wojciech Solik – Szanowni Państwo ja sygnalizowałem to co
powiedział tutaj radny, przedmówca to chodzi o odpowiedź Urzędu Ochrony
Praw Konkurencji i Konsumenta jeśli chodzi.
P. Przewodniczący - a pytanie P. Burmistrza.
P. Burmistrz Wojciech Solik – jeśli chodzi o, tak oczywiście.
P. Przewodniczący- no, no.
P. Burmistrz Wojciech Solik – oczywiście, to jest negatywna opinia na
powierzenie utrzymania zimowego i letniego jeśli chodzi przez „Tesko”. Z
przyczyn które ja Państwa już informowałem ale nie chciałbym poszerzać
dzisiaj tego tematu, my kontrolujemy jedną zasadniczą rzecz rekompensaty
która żeby nie była traktowana jako pomoc publiczna i to jest w tym wszystkim
najważniejsze. Ale nie zajmujmy się dzisiaj tym tematem bo on już jest jak
gdyby w życie wciągnięty, natomiast debatujmy dalej nad tą uchwałą i
prosiłbym tutaj o pozwolenie zabrania głosu P. Asi Posadzkiej.
P. Przewodniczący – już momencik, zaraz Pani udzielę głosu. Natomiast
jeszcze jedno sprostowanie mianowicie dla Pana radnego Kraków podjął dwie
uchwały. Więc pierwsze podjął uchwałę powierzenia a druga uchwała
upoważnienia, Uchwała upoważnienia bez uchwały powierzenia nie miałaby
sensu. Bardzo proszę Panią Prawnik.
P. Joanna Posadzka Gil Radca Prawny - dziękuje P. Przewodniczący,
Wysoka Rado, Szanowni Zebrani. To może tak od samego początku Biuro
Prawne zaopiniowało formalnie prawnie uchwałę, my jako radcy prawni nie
mamy kompetencji i takiej wiedzy merytorycznej czy dane rozwiązania które są
przez Państwa przyjęte odpowiadają sytuacji faktycznej w sytuacji spółki czy są
dobre czy złe, bazujemy na przepisach ustawy. Sama ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach jest ustawą złą, ja jestem po wczorajszym
spotkaniu z takim, no spotkaniu między innymi z Dyrektorem Biura Prawnego
ponieważ było szkolenie w Bukowinie właśnie w temacie w temacie utrzymania
79
czystości i porządku w gminach. Gdzie była bardzo głęboka dyskusja pomiędzy
Mirosławem Chrapustą to jest jak Państwo wiedzą, wiecie Dyrektor Biura
Prawnego i Nadzoru Wojewody z P. Januszem Kotem z Generalnej Izby oraz
Wójtami i Burmistrzami odnośnie tej uchwały.
P. Burmistrz Wojciech Solik z sali – i Wojewodą.
P. Joanna Posadzka Gil Radca Prawny- i Wojewodą który to wszystko
koordynował. Proszę Państwa ta ustawa jest źle przygotowana i stwarza
mnóstwo problemów w praktyce i faktem jest, że Rada Miasta Krakowa podjęła
takie uchwały o powierzeniu swojej spółce zadań określonych w uchwale i ta
uchwała opiera się na niej. Ta uchwała jak ustaliłam wczoraj nie została
zaskarżona, obowiązuje w obrocie prawnym i nikt jej nie kwestionował, nie
kwestionowała jej Regionalna Izba ani Biuro Prawne na lub Biuro Prawne
Wojewody. Proszę Państwa musicie tylko wiedzieć jedna rzecz żebyście
Państwo potem nie byli zaskoczeni faktem, że w tej uchwale w sprawie
powierzenia Spółce ”Tesko” Państwo nie powierzacie spółce odbioru odpadów.
Dlatego że art. 6d na który nawet powołują się, powołujecie się tutaj w ustawie,
w uchwale w podstawie prawnej brzmi tak „ Wójt, Burmistrz, Prezydent patrz
delegacje w uchwale, jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie
odpadów komunalnych. Art. 6 e spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady
komunalne na zlecenie gmin w przypadku gdy zostały wybrane w drodze
przetargu” A więc jeśli powierzenie Spółce „Tesko” obejmuje również
prowadzenie spraw z zakresu koordynowania i te powołujecie się na art.6 d to
jakby z …., Rada wskazuje, że to „Tesko” będzie organizowało przetarg, będzie
występowało jako zamawiający. Zamawiający nie może być wykonawcą i tu
jest klu sprawy, jeśli teraz wzięlibyśmy pod uwagę autopoprawkę, poprawkę
która Pan zaproponował i wykreślenie ciągu dalszego z art. 2 pkt. 10 po zdaniu,
to pojawia się pytanie takie, że trzeba byłoby wykreślić w podstawie prawnej to
6d, żeby dalej nie było problemu. Tylko czy w ogóle jest potrzebny ten artykuł,
punkt 10, bo to tworzenie warunków do wykonywania pracy związanych z
utrzymaniem czystości, porządku na terenie Zakopanego w ramach systemu to
będzie coś niedookreślonego. To wynika również z art. 3 Ustawy o utrzymaniu
czystości porządku w gminach, gmina ma to robić, nie jest dookreślone wprost
wyraźny, precyzyjny to, to, to, to. Więc to będzie takie pod zdublowanie
zarówno właściwości gmin jak i właściwości „Tesko”, to jeśli chodzi o takie
spojrzenie z uwagi na zastrzeżenia formalno prawne. Proszę Państwa Biuro
Prawne już któryś raz Państwu powtarzam opiniuje formalnie, prawnie wiec
tutaj jest jeszcze kwestia merytoryczna na którą Państwo zwróćcie uwagę
właśnie z tym artykułem w § 2 pkt. 1. Punkt 3 to jest ciekawsze potwierdza co
potwierdza moje stanowisko, że Spółka „Tesko” ma nadzorować
gospodarowanie odpadami w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom
odbierającym odpady. Czyli nie te które zostały jej powierzone tylko ma
80
nadzorować innych w drodze tej uchwały Państwo przekazują kompetencje
administracyjne, pobór opłaty zostaje w gminie, egzekucja opłaty zostaje w
gminie. „Tesko” dostaje przyjmowanie deklaracji i sprawdzanie czynności
sprawdzające i taką ogólną koordynację i na sprawowanie kontroli i nadzoru
ewentualnie z prowadzeniem przetargu w stosunku do podmiotów które będą na
rynku prowadzić taką działalność. Czyli będzie jak gdyby dodatkowym
podmiotem kontrolująco – nadzorczym ale nie podmiotem świadczącym usługi,
także, acha jeszcze jedną rzecz proszę Państwa z tego co ja sobie, ja się tak
wstępie dowiedziałam to faktycznie to powierzenie MPO ma na celu, żeby MPO
wszystko koordynowało ale docelowo ma być utworzony wyodrębniony
podmiot z MPO który będzie startował w przetargach na, w charakterze
podmiotu konkurencyjnego na rynku.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo Pan, już momencik.
P. Marek Donatowicz z sali - Ja tylko chciałem zadać pytanie bo na które Pan
być może odpowie.
P. Przewodniczący – proszę bardzo.
P. Marek Donatowicz - P. Przewodniczący, Panie Burmistrzowie, P. Prezesie
pytanie kluczowe czy faktycznie podjecie tej uchwały eliminuje „Tesko” z
podejścia do przetargu bo to jest chyba sedno sprawy. Tak lub nie bo jeżeli tak
no to o czym my rozmawiamy? na miłość boską , przecież mamy podobno
ratować tą firmę.
P. Jerzy Piotrowski Prezes Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej
„Tesko” – P. Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo.
Może ja od razu ostudzę te emocje one jak Państwo wiedzą funkcjonują w
każdej gminie w kontekście tejże uchwały dotyczącej generalnie mówiąc
kolokwialnie ustawy śmieciowej. Jeżeli chodzi o tą konkretną uchwałę
dotyczącą powierzenia Spółce „Tesko” to moje stanowisko jako Prezesa
Zarządu tej spółki jest następujące. Proszę Państwa artykuł przepraszam bardzo
§ 2, pkt. 1ust.10 jest właściwie dla mnie kluczowy w tym projekcie tejże
uchwały. Z mojej wiedzy i z mojego rozeznania również prawnego jeżeli nie
zostanie zmodyfikowany tenże punkt wówczas rzeczywiście tak jak powiedziała
Pani Prawnik, przedmówca Pan radny Szczerba nie będziemy mieli możliwości
startowania w przetargu, który jest obligiem dla każdej spółki prawa
handlowego. W związku z powyższym implikacją tego będą problemy tejże
spółki funkcjonować nie muszą ponieważ ten zapis tego punktu 10 wymaga
kosmetycznej korekty i nic się wtedy nie dzieję proszę Państwa. Więc bardzo
Państwa proszę, żeby albo wykreślić ten punkt z uchwały, z projektu uchwały w
całości bądź też dokonać korekty kosmetycznej tego, która zmienia jakby obraz
81
tej uchwały. Bo cała uchwała co do zasadności proszę Państwa i korzyści dla
Spółki „Tesko” jest dobra, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, diabeł leży
w szczegółach. Oczywiście możemy dyskutować na temat punktu 13 prawda?,
który jeżeli Państwo tak zadecydujecie niech on będzie tylko też trzeba dodać
jakie będą źródła finansowania tego przedsięwzięcia moim odczuciu prawda.
Czyli mówiąc skąd Spółka „Tesko” weźmie kasę czy zostaje dokapitalizowana
przez właściciela na to konkretne zadanie które jest zdefiniowane w tej uchwale
czy tez ma zaciągnąć kredyt, czy tez pozyskać środki w ramach jakiegoś
programu operacyjnego? możliwości jest wiele, trzeba to doprecyzować.
Wracając do Krakowa proszę Państwa oczywiście Kraków w dniu 11 lipca tego
roku podjął takie uchwały, one są zgodne z prawem, nikt ich nie usterkował,
tylko tam jest jeden drobny niuans. W tej uchwale krakowskiej dotyczącej
powierzenia są dwa elementy, jednym elementem jest powierzenie co do
formuły administrowania i zarządzania gospodarką odpadami i to jest
powierzone i realizowane przez spółkę krakowską, komunalną czyli Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. I drugi aspekt jest taki w tej
uchwale gdzie radni zobowiązując Spółkę MPO do powołania spółki córki,
która to spółka córka będzie mogła startować w przetargu, koniec, kropka.
Koniec, kropka i to jest proszę Państwa zgodne z prawem, oczywiście mogłoby
się w tej uchwale znaleźć również takie stwierdzenie, że Radni zobowiązują
Zarząd Spółki „Tesko” do powołania „spółki córki” która będzie startować w
przetargu . Z tym, że np. trzeba mieć świadomość, że ten czasookres który nam
został do rozstrzygnięć kluczowych na rynku śmieciowym jest dosyć krótki
prawda, w związku z tym można powołać „spółkę córkę”, trzeba powołać
zarząd to są koszty, no bo wiecie Państwo, że zarząd musi jakby funkcjonować
na odpowiednim finansowym. Czyli patrz, pensje etc., trzeba ta Spółkę
wyposażyć w majątek dzięki której będzie realizowała to zadanie wynikające z
przetargu, który będzie rozstrzygnięty, więc to jest kwestia jakby dyskusyjna.
Natomiast ja uważam proszę Państwa, że nie ma co tutaj kruszyć kopii, trzeba
dokonać naprawdę kosmetycznych zmian które sprowadzają się do, nie wiem
jednego zdania w przypadku art., punktu 10, bądź wykreślić go i mamy po
problemie Proszę państwa w tym sensie. Ja mówię w tej chwili trochę
egoistycznie bo tutaj rzeczywiście ta uchwała jest dla mnie korzystna, ja dostaje
jakby w momencie wygrania przetargu na odbiór odpadów dodatkowy zastrzyk
finansowy w postaci powierzenia z racji tego, że będę administrował i zarządzał
tym systemem gospodarowania odpadami w sensie formalno – papierowym tak
to nazwijmy. Mam za to pieniądze, Spółka dostaje za to pieniądze które
asygnuje z budżetu gmina prawda swojego, to jest dla mnie super rozwiązanie,
natomiast niezależnie startuje w przetargu na odbiór odpadów prawda, wiec
jakby wygrywając ten przetarg mam też dodatkowe źródło przychodu.
P. Marek Donatowicz z sali - ale kiedy poprawki, bo jeżeli tej poprawki nie
będzie to.
82
P. Jerzy Piotrowski Prezes Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej
„Tesko” – ja cały czas proszę Państwa mówię, że naprawdę moi drodzy nie ma
o co tutaj w moim odczuciu kruszyć kopii. Trzeba wnieść naprawdę tą
kosmetyczną poprawkę i jesteśmy wszyscy happy, nie wiem, nie wiem po co
drodzy Państwo nie chcę Was ani obrażać ani żebyśmy tutaj dyskutowali
niewiadomo jak długo na ten temat, to są proste i logiczne rzeczy. Naprawdę
uwierzcie mi, że ten zapis może ja nie twierdzę, że on musi ale może
spowodować upadłość bądź likwidację spółki i nie mówię to na zasadzie takiej
żeby tutaj kogoś straszyć czy jakąś wizję czarną przedstawiać Państwu. Mówię
to Państwu jako praktyk z pewnym doświadczeniem i uważam, że naprawdę
drodzy Państwo nie wiem o co się tutaj spieramy tak naprawdę, naprawdę nie
wiem o co się tutaj spieramy, prosta sprawa.
P. Przewodniczący- dziękuje bardzo.
P. Jerzy Piotrowski Prezes Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej
„Tesko” – bardzo dziękuje.
P. Przewodniczący- normalnie zanim oddam głos Pani Urszuli Grzyb, Pani
Naczelnik to proszę Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, bo ja
go pomijam bo go nie widzę a on się zgłasza do głosu a mi trybuna zasłania.
P. Władysław Łukaszczyk - ale od mojej łysiny idzie odblask to powinien Pan
widzieć. P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. No ja dziękuje za
ten głos P. Prezesa jak i Pani Prawnik bo to są głosy powiedzmy sobie w
dyskusji bardzo istotne, ważne i głosy po prostu mówiące językiem który
wszyscy rozumiemy co do sprawy. Czyli językiem bardziej prawnym niż
powiedzmy sobie politycznym, oczywiście ja wnioskowałem praktycznie
porozumiałem się telepatycznie z Panem Prezesem w sprawie punktu 10, że
jednak ten po prostu punkt 10 jest trochę nieszczęśliwie zapisany we stosunku
do intencji którą mamy, do intencji którą mamy. I dobrze, że ta dyskusja teraz
została wytonowana i P. Prezes powiedział, że praktycznie to są niuanse w
stosunku do całości intencji tej uchwały. Niuanse jeżeli tak się dzieje Pani
Prawnik podobnie mówiła to ja bym proponował i wnioskował, żeby jednak co
do tego punktu 10 najbardziej istotnego przy tej dyskusji, żeby jednak P.
Przewodniczący albo powiedzmy sobie zapis zmienić zapis tego punktu albo
faktycznie wykreślić ten punkt w całości. Ewentualnie wykreślić go w połowie
bo to jednak bardziej istotny po prostu punkt w stosunku do całości uchwały,
natomiast nie chcę się powtarzać powiedzmy sobie szczerze przecież my
wszyscy chcemy dobrze na czele z Panie Burmistrzem i z P. Prawnik i z nami
jako Radą. To jest dla naszej spółki bo to jest po prostu nasze dziecko, to jest
nasze dziecko, to jest majątek którym ktoś musi zarządzać i to majątek nie mały,
83
a żeby się tak właśnie stało, żeby ten majątek po prostu nie poszedł na marne to
chcemy tą spółkę w taki sposób wspomóc , żeby ona nie musiała się tułać po
obcych przetargach czy po obcych gminach jeżeli będzie miała takie możliwości
to co powiedziałem to może, ale żeby podstawowe zadanie wypełniała na
terenie naszej gminy. Bo ona do tego została stworzona, oczywiście można tu
bluzgać na temat prawny powiedzmy sobie który ostatnio miał miejsce czyli
uchwała, Ustawa dotycząca utrzymania i porządku jako obowiązek na gminie,
teraz powiedzmy sobie są dyrektywy unijne, teraz poprawki do uchwały. No
można bluzgać, no stało się co się stało natomiast powiedzmy sobie wszyscy
tutaj do kupy, że od porządku i powiedzmy sobie segregacji śmieci czy
powiedzmy sobie z budowy wysypiska to inne gminy w Polsce nie to, że się
mogły tylko, że się mogą do dzisiejszego dnia uczyć gospodarowania zasadami
śmieciowymi, mogą się uczyć. I to jest zasługa wielu lat pracy, wielu wyrzeczeń
i wielu kosztów które dali na pomysły i wielu uciążliwości które mieszkańcy z
tego tytułu mają. Ale mówię mogliby się niektórzy po prostu uczyć i trochę jest
mi smutno, że nagle wszystkich chcą po prostu oświecić, oświecić po prostu
unijnymi dyrektywami w stosunku tak jakbyśmy po prostu byli po prostu w
„Murzynowie” a nie w Zakopanym i to mnie trochę denerwuje i dlatego mówię
idźmy do przodu. Ja rozumiem P. Burmistrza, że chce mieć swoje na wierzchu
ale to nie o to chodzi Panie Burmistrzu, chodzi o to, żebyśmy zamknęli temat,
podjęli uchwały.
P. Burmistrz Wojciech Solik z sali - ale moje na wierzchu jest takie z Panem.
P. Władysław Łukaszczyk - i może się po prostu i może się tymi uchwałami
tak jak powiedziałem może się narazimy, no to jak się narazimy no to
Wojewoda unieważni, będziemy debatować dalej może wyjdziemy powiedzmy
sobie z innymi propozycjami ale idźmy do przodu, dziękuje bardzo.
P. Marek Donatowicz z sali- ja mogę jeszcze dwa słowa?
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – dziękuję bardzo
Przewodniczącemu, Szanowni Państwo ja ogłaszam 10 minut przerwy.
P.
Po przerwie
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo rozpoczynamy procedowanie,
jesteśmy w pkt. 12, procedujemy nad podjęciem uchwały w sprawie:
powierzenia Spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z
o.o. w Zakopanem obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania
czystości i porządku na terytorium gminy Miasto Zakopane. Pan Burmistrz,
bardzo proszę.
84
P. Burmistrz Janusz Majcher – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, odnoszę
takie wrażenie, że wszyscy na tej sali P. Przewodniczący zarówno Rada jak i
strona Burmistrza chcą dobrze zarówno dla firmy Tesko jak i dla mieszkańców i
to jest wspólny cel. Wszyscy się również zgadzają i staram się uwypuklić to, co
nas łączy, że ustawa tzw. śmieciowa jest fatalnie napisana, niejednoznaczna, że
stwarza bardzo wiele problemów, przez trzy dni obradowało gremium naprawdę
fachowców w tej mierze, prawników, z Januszem Kotem, z Dyrektorem
Chrapustą, z Wojewodą, z Dyrektorem Departamentu Ministerstwa Ochrony
Środowiska, z posłem sprawozdawcą, który tę ustawę wdrażał i proszę mi
wierzyć, że kontrowersji wobec wielu punktów tej ustawy było co niemiara.
Dlatego jeszcze raz apeluję, abyśmy wszyscy zrozumieli kilka zasadniczych
uwag w tej ustawie. Pierwsza sprawa, ze jest obligatoryjny obowiązek realizacji
przetargu na wywóz śmieci, nie uciekniemy od tego, bo to było we wszystkich
gremiach podkreślane, ze przetarg na wywóz śmieci musi być zrobiony, jeżeli
wasza uchwała ulegnie w takim kierunku zmianie, że uniemożliwi realizację
takiego przetargu Tesko tylko Burmistrz to ma organizować, bo to jest mój
obowiązek zorganizować przetarg, to wszystko inne jest wtórne, wszystko inne
zawarte w tej propozycji uchwały jest do przyjęcia i do korekty. Mam jeszcze
jeden swój taki wniosek, jeżeli już na początku narzucamy sposób realizacji tę
techniczną, którą P. Przewodniczący czytał, z którym się całkowicie zgadzam,
że powinniśmy segregować i ważyć, mierzyć na samym ujęciu, ale to pociągnie
za sobą określone duże koszty. Kto to pokryje? Oczywiście mieszkaniec,
mieszkaniec bo to będzie miało wpływ bezpośredni na to, jakie będą koszty
wynikające później z przetargu. Tego nie da się tak zrobić, że ktoś nie wiem kto
pokryje wszystkie te koszty. Te koszty przeżuci się na poszczególnego
mieszkańca. Więc proszę Wysoką Radę, żeby również to rozważyła i już
ostatnie sprawa. Jestem w 100% pewien, ze jeżeli podejdziemy do tej uchwały z
pełnym rozsądkiem i rozwagą, to raz Tesko ma zapewniony byt, jestem o to
spokojny tylko nie zwalajmy na nich obowiązek realizacji przetargu, ten pkt. 10
jest po prostu nie do przyjęcia. Bardzo proszę, aby P. Przewodniczący Komisji
rozważył to jeszcze raz i przekonał kolegów radnych, żebyśmy zmierzali do
konsensusu, bo jeszcze raz powtórzę, chcemy dobrze tylko nie wylewajmy tego
dziecka z kąpieli.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska.
P. Władysław Łukaszczyk – P. Przewodniczący, , Wysoka Rado, idąc za
głosem Pana Burmistrza powtórzę swoje słowa, które wypowiedziałem
wcześniej co do tego projektu uchwały. Trzeba się jednak zgodzić, że ten błąd
który został zapisany w tym projekcie uchwały trzeba poprawić, który by w
pewnym sensie umożliwił obejście prawa, które nałożymy jako powierzenie na
spółkę Tesko. Taka sugestia była ze strony Pana Prezesa, była ze strony Pani
85
prawnik, oczywiście było to również zapisane w uwadze jako opinii do
uchwały, że ten punkt 10 jest kolidującym punktem, więc kolejny raz wnoszę
albo skreślmy drugi człon zdania po przecinku, albo skreślmy po prostu w
całości jako 10 pkt. chyba, że przy skreśleniu tego punktu 10 trzeba będzie
również nanieść poprawki w pozostałych punktach czy w podstawie prawnej do
tej uchwały. Bo gdyby były zmiany w podstawie prawnej to może ten punkt
zostawić, a jak nie będzie po prostu konieczności to wykreślić w całości, no i też
bym apelował, żebyśmy szli po prostu do przodu. Natomiast balansujemy na
cienkiej nitce, sam Pan Burmistrz powiedział, że się spotkały potężne głowy,
potężne umysły i opinie są różne, więc chyba by u nas było też nienormalnością
gdybyśmy nie mieli wątpliwości do takiej uchwały.
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – Panie Burmistrzu, Szanowna Rado,
Szanowni Państwo, zanim tu jeszcze wystąpił Pan Burmistrz myśmy mieli
spotkanie po to zrobiona była przerwa i za sugestią Pana Prezesa Tesko oraz za
sugestią również P. Przewodniczącego Komisji Komunalnej uzgodniliśmy na
spotkaniu G11, jak to się mówi grupy opozycyjnej, że składamy wniosek
formalny o wykreślenie punktu 10. Myślę, że jest to pewien konsensus i
kompromis między nami i w tym momencie proszę o zamknięcie dyskusji i
przystąpienie do głosowania, zarówno do głosowania o wykreślenie tego pkt.
10, jak i głosowania nad przyjęciem całości uchwały o wykreśleniu tego pkt.
10. Myślę, że wcześniejsze wnioski jeśli się zgodzicie Państwo radni, które tu
były, będą już bezzasadne. Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, wniosek formalny o zamknięcie dyskusji
Pana Przewodniczącego Doruli muszę przegłosować.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością
głosów (8 za ) przy 5 głosach przeciw i przy 3 wstrzymujących się.
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo w takim razie
głosowania nad poprawką
przystępuje do
P. Jakub Dzioboń Prezes Spółki SEWIK z sali – P. Przewodniczący czy Pan
mnie nie widzi? Ja w tym temacie chciałem zabrać głos
P. Przewodniczący – Panie Prezesie to jest Sesja Rady Miasta Zakopanego
P. Jakub Dzioboń Prezes Spółki SEWIK z sali – P. Przewodniczący
mieszkańcy muszą się dowiedzieć całej prawy
86
P. Przewodniczący – to jest Sesja Rady Miasta Zakopanego i proszę Pana
będzie punkt
P. Jakub Dzioboń Prezes Spółki SEWIK z sali – tak wiem, ale ja jestem osobą
kompetentną
P. Przewodniczący – będzie punkt wolne wnioski i w tych wolnych wnioskach
Pan zabierze głos
P. Jakub Dzioboń Prezes Spółki SEWIK z sali – P. Przewodniczący to będzie
musztarda po obiedzie proszę Pana po głosowaniu.
P. Przewodniczący – jest procedura, dokonaliśmy głosowania, proszę Panie
Prezesie o zajęcie miejsca i nie przeszkadzania w prowadzeniu Sesji.
P. Jakub Dzioboń Prezes Spółki SEWIK z sali – proszę Pana ja nie
przeszkadzam, tylko ja chcę, żeby się mieszkaniec dowiedział całej prawdy,
jakimi kosztami to będzie go obciążać. Nic więcej.
P. Zbigniew Szczerba z sali – P. Przewodniczący w kwestii formalnej można?
P. Przewodniczący – w tej chwili procedujemy, no jest wniosek formalny
przegłosowany i w tej chwili przystępuję do głosowania.
P. Zbigniew Szczerba z sali – P. Przewodniczący wniosek formalny!
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo wniosek formalny najdalej idący Pana
Przewodniczącego Doruli jest następujący, aby w uchwale w §2, ust. 1,
skreślić pkt. 10, który brzmiał: „tworzenie warunków do wykonania prac
związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Zakopanego w
ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności
w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”.
Kto z Państwa radnych jest za tym, aby ten pkt. 10 wykreślić.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością
głosów ( 13 za ) przy 3 wstrzymujących się w obecności 16 radnych.
P. Zbigniew Szczerba z sali – teraz w kwestii formalnej P. Przewodniczący
można?
P. Przewodniczący- bardzo proszę.
87
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, P. Przewodniczący myślę że tyle godzin debatujemy nad tą
sprawą, Pan Prezes jest Prezesem spółki komunalnej, która jest w holdingu z
firmą Tesko, podnosił rękę zanim padł wniosek formalny o zakończenie
dyskusji. Myślę, że będzie zgoda kolegów radnych i Szanownych Państwa, aby
Pan Prezes głos zabrał i jeżeli ma coś do powiedzenia w tej kwestii myślę, że na
pewno coś bardzo cennego, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa P.
Przewodniczący pragnę przypomnieć, że złożyłem wniosek formalny o
głosowanie imienne.
P. Przewodniczący – ale to oczywiście pamiętam, natomiast P. Przewodniczący
prowadzi Sesję i to jest Sesja Rady Miasta i P. Przewodniczący decyduje o tym,
kogo dopuszcza tutaj do głosu. Pan Prezes jest gościem i ma prawo tutaj
uczestniczyć w tej Sesji na prawach gościa i to się dzieje. Natomiast
P. Bożena Solańska z sali – to jest już szczyt, barana Pan dopuszcza a
P. Przewodniczący – przepraszam bardzo, ja proceduję dalej. wniosek formalny
Pana Zbigniewa Szczerby padł o głosowanie imienne nad tą uchwałą. Kto z
Państwa radnych jest za wnioskiem o głosowanie imienne nad tą uchwałą?
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością
głosów ( 16 za ) przy 1 głosie przeciw w obecności 17 radnych.
P. Przewodniczący – w tej chwili proszę Pana Marka Trzaskosia o
przeprowadzenie głosowania imiennego w sprawie: powierzenia Spółce
„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w
Zakopanem obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości
i porządku na terytorium gminy Miasto Zakopane.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby w
tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym, że wykreśliliśmy pkt. 10
musimy wykreślić z podstawy prawnej art. 6 d, ust. 1-3,
Odczytał projekt uchwały z przyjętymi poprawkami – zał. Nr 20
P. Wiceprzewodniczący Marek Trzaskoś – Szanowna Rado poinformuję już
tak tylko w kwestii informacji, zapewne Państwo wiecie, głosowanie imienne
będzie polegało na tym, że osoba pytana jeśli odpowie że jest za stawiamy znak
„+”, jeśli odpowie że jest przeciwna stawiamy „- „, osoba która się wstrzyma
zostanie jej przyporządkowany znak „0”.
88
1. BACHLEDA CURUŚ Maria
za
2. BYSTRZYCKI Wawrzyniec
za
3. BEHOUNEK Leszek
za
4. DONATOWICZ Marek
za
5. DORULA Leszek
za
6. FIGIEL Józef
za
7. FIGLARZ Zbigniew
za
8. GĄSIENICA WALCZAK Jan
za
9. HYC Andrzej
za
10.JĘDRYSIAK Jerzy
wstrzymuje się
11.KOWALIK Józef
za
12.ŁUKASZCZYK Władysław
za
13.MITAN-ABEL Marzena
nieobecna
14.RZANKOWSKI Maciej
za
15.SOLAŃSKA Bożena
wstrzymuje się
16.SZCZERBA Zbigniew
przeciw
17.TATAR Wojciech
za
18.TRZASKOŚ Marek
za
19.WIŚNIOWSKI Krzysztof
za
20.WOJAK Maciej
nieobecny
21.ZACHARKO Jerzy
za
Lista głosowania imiennego – zał. Nr 23
89
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 19 radnych większością
głosów (16 za) przy 2 wstrzymujących się i przy 1 głosie przeciw, podjęła
uchwalę następującej treści:
UCHWAŁA Nr XXXIV/435/2012
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: powierzenia Spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa
Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem obowiązkowego zadania własnego
gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium gminy Miasto
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 24
Ad. 13
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 13 – Podjęcie uchwały w
sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki „Tesko” Tatrzańska Komunalna
Grupa Kapitałowa sp. z o.o. w Zakopanem do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej. Bardzo proszę, o głos prosi P.
Burmistrz Janusz Majcher.
P. Burmistrz Janusz Majcher – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, ja
chciałbym jednak prosić P. Przewodniczącego, żeby zrobił taki precedens, który
stosowaliśmy wielokrotnie w stosunku do mieszkańców, jak i zaproszonych
gości i przed kolejną uchwałą na parę minut dopuścił do głosu Pana Prezesa
Jakuba Dziobonia Prezesa Sewiku, naszej spółki który od samego początku
usiłował dobić się do głosu. Ma ważne zdanie na temat tychże uchwał i chciałby
je wygłosić publicznie. Ja bardzo proszę P. Przewodniczącego, żeby uczynił ten
gest i naszego Prezesa naszej spółki w tym punkcie dopuścił teraz do głosu.
P. Przewodniczący – dobrze.
P. Burmistrz Janusz Majcher – dziękuję Panu bardzo.
P. Jakub Dzioboń Prezes Spółki SEWIK – P. Przewodniczący, Panie
Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jesteśmy w strukturze
organizacyjnej holdingu, Tesko jest spółką wiodącą w tym holdingu i chcę
przypomnieć, że Tesko posiada 81,7% naszych udziałów o wartości 40 033 200
zł, to są dla tego miasta a przynajmniej dla spółek komunalnych kwoty
astronomiczne. Szanowni Państwo nie możemy nie powiedzieć mieszkańców,
jakie zagrożenia mamy z tytułu dalszego tkwienia spółki Sewik w holdingu,
90
przede wszystkim będziemy podobnie w złej sytuacji w jakiej znalazło się a
jeszcze w gorszej znajdzie się firma Tesko i niestety te koszty będą spadały na
mieszkańców. Szanowni Państwo ja swojej opinii na temat tych uchwał nie będę
wyrażał, bo to są uchwały Rady, natomiast uważam, że tak jak tutaj padały
stwierdzenia z ust prawników i specjalistów muszą być w trybie przetargowym
organizowane tutaj usługi na usuwanie tych śmieci, natomiast chcę podkreślić ,
że spółka Sewik tkwiąca w holdingu w tej chwili ponosi koszty z tym związane
w granicach średnio 500 000 zł rocznie. My proszę Państwa nie robimy
podwyżek taryf tylko robimy regulację, jak wiecie z resztą padło to z ust szefów
zacnych naszych Komisji, głównie tutaj Komisji Komunalnej P. Władysława
Łukaszczyka i to jest prawda. Natomiast wszystko drożeje i te podwyżki w
granicach 4% myśmy obiecali mieszkańcom w perspektywie wieloletniej.
Szanowni Państwo spółka Sewik w tej chwili aplikuje o środki 25 mln zł z
Funduszu Spójności i jest w przededniu podpisania umowy na te środki. Ja
wróciłem wczoraj w nocy z Warszawy i istnieje bardzo realna szansa uzyskania
tych środków pod warunkiem, że będziemy mieć pełną zdolność, płynność
finansową. Nie wchodzi w rachubę tutaj zastawa ani jednego udziału Sewiku. W
poprzednim okresie chce przypomnieć takie próby zastawu były w ilości tysiąca
sześciuset z groszami udziałów o wartości tam ponad 4 mln zł, z czego tam
prawdopodobnie troszkę mniej wykorzystane. Natomiast w tej chwili musimy
mieć czyste konto, bo rozłożymy inwestycję w zakresie gospodarki wodno
ściekowej. Proszę Państwa od roku 2007 zmieniliśmy zasady działania spółki
Sewik, która jest spółką w holdingu i opinia o tej spółce jest bardzo dobra, tak
jak tutaj słyszeliśmy z tej trybuny. Nie chcemy obciążyć mieszkańca tymi
kosztami o których wcześniej mówiłem. Chcemy zagwarantować mieszkańcom
dalej regulację a nie podwyżki cen za wodę i ścieki. Proszę Państwa rozwiązanie
narzuca się samo. Trzeba położyć kres tej chorej strukturze jaką jest holding.
Pierwsza decyzja, która powinna być podjęta to decyzja o likwidacji tego
holdingu. Oczywiście to nie jest w kompetencji Rady, to jest w kompetencji
Burmistrza. Burmistrz jeżeli by taką decyzje podjął zabezpiecza całą strefę
gospodarki wodno ściekowej, bo firma Sewik idzie w swoim kierunku, jest
firmą prężną, proszę Państwa dlaczego? Dlatego, że my stosujemy w tej chwili
tą metodę, że pełne odpisy amortyzacyjne inwestujemy, to jest w granicach 5
mln zł rocznie czyli nie dopuszczamy do dekapitalizacji majątku prawda i nie
robimy podwyżek tylko regulację. Podwyżki przypomnę Państwu w zakresie
wody i ścieków są w Polsce na poziomie od do 30%, a spółka Sewik, która jest
spółką tego holdingu podnosi tę wodę i ścieki w zakresie 4%. Dokładnie ta
podwyżka majowa była 3,88% średnia i nie planujemy podwyżki ponad 4% w
tej chwili. Chociaż zdecydowanie koszty rosną. Szanowni Państwo jedną rzecz
chciałem Państwu uwypuklić. Spółka Tesko jest najsłabszą , z wielkim
szacunkiem dla obecnego tutaj Prezesa
P. Jerzy Piotrowski Prezes Tesko – z sali – P. Przewodniczący proszę o głos
91
P. Jakub Dzioboń Prezes Spółki SEWIK – spółką w tym holdingu i myśmy
spotykając się już sobie na ten temat powiedzieliśmy, że holding nie ma sensu.
Jeżeli nastąpi zachwianie tak jak tutaj padło z tej trybuny to koszty przechodzą
automatycznie na mieszkańców. Ja podałem proszę Państwa szereg cyfr, szereg
liczb, które świadczą o tym, że to nie ma kompletnie sensu. Oczywiście w
sytuacji jeżeli dojdzie do rozdziału tego holdingu można się spokojnie tymi
śmieciami zająć i jest to zadanie własne i obowiązek gminy w tej chwili.
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Wiceprzewodniczący
Leszek Dorula i Pan Prezes Jerzy Piotrowski.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – Panie Burmistrzu, Szanowna Rado,
Szanowni Państwo, no ja nie pomyślałem Panie Burmistrzu, że to jest tak ważna
sprawa i w tym punkcie, w którym Pan Prezes wystąpił. Czuje się wręcz
zażenowany i powiem prawdę, nie wiem o co tu chodzi, bo w tym momencie
odczułem takie wrażenie, że my zarówno pan Burmistrz mówię w całości, żeby
nie było, ze tylko Radę podnoszę, Rada Miasta chce robić wszystko, żeby nasze
spółki dobrze funkcjonowały, a tu mam odczucie że Pan Prezes i tu jestem
kompletnie zaskoczony, bo znam Pana Prezesa i wiem, że dobrze gospodarzy i
wiem, że chciałby dla tego miasta dobrze a tu wygłasza coś takiego, żeby
rozwalić holding, no nieprawdopodobne aż jestem zaskoczony. Panie Prezesie
szanowny cenie Pana za dobre gospodarowanie, natomiast nie spodziewałem się
tego, że drugiej spółce Pan życzy można powiedzieć w ten sposób źle, bo
naszym celem zarówno Pana Burmistrza, jak i Rady było to, żeby dobrze działał
Pan, dobrze działało Tesko, dobrze działało TBS i żeby to funkcjonowało
dobrze w całości, żebyśmy jako mieszkańcy miasta nie byli narażani na to, że
prywatnie z boku ktoś przejmie niezależnie czy to Tesko czy to mieszkaniówkę,
czy wodę, nie chcieliśmy nigdy do tego dopuścić i Panie Prezesie ja powiem
tak, również Sewik był swego czasu w kłopotach i również Rada Miasta i Pan
Burmistrz jeden czy drugi wspierał również Sewik dokapitalizował
odpowiednim majątkiem i nie mówiliśmy wtedy, że proszę wyłączyć Sewik i
dać go, że tak powiem no na som post, jak to się mówi po góralsku. Nie,
wspólnie że tak powiem dążyliśmy do tego, żeby po prostu wszystko działało i
ja proszę, apeluję w tym momencie o to, że jesteśmy w punkcie, w którym
zajmujemy się ratowaniem spółki Tesko i żeby ta spółka mogła, że tak powiem
dobrze funkcjonować w tym mieście, natomiast nie uprawiał bym w tym
momencie no może powiem nawet polityki, która dąży do tego, by skłócić, ja
jestem w ogóle zszokowany co się tutaj dzisiaj dzieje. Kłótnia między Prezesami
nastąpiła, Burmistrz na to pozwala, żeby Prezesi się dzisiaj kłócili, który jest
ważniejszy i która spółka jest ważniejsza, no przecież to jest nie do pojęcia, co
Państwo dzisiaj wyprawiają. Najpierw, że tak powiem o kulturę się kłócono że
92
tak powiem i o dziwo nie kłócili się radni, którzy tak bardzo zabiegali o kulturę.
Chcę przypomnieć tylko tak, ja poszedłem pracować do Komisji Kultury bo
uważałem, że powinniśmy tam podnieść budżet i wielu tu z was, czekałem kiedy
Maciek, kiedy Zbyszek, kiedy Jasiek głosowaliśmy wszyscy za tym, żeby
zwiększać środki, Pan Burmistrz się do tego przychylił i za to mu dziękujemy,
myślałem że to będziemy w ten sposób walczyć o środki, a nie o takie drobiazgi,
o logo największy. Najważniejszy w tym momencie dylemat Komisji Kultury
wyszło że jest logo, a mnie się wydawało, ze najważniejszy to był budżet i
środki przeznaczone na działanie. Teraz tez tak jest. Najważniejsze, żeby
wesprzeć spółkę a tu się Prezesi zaczęli między sobą kłócić. P. Przewodniczący
ja kolejny raz dzisiaj już drugi składam wniosek o zamknięcie tej bezsensownej
dyskusji i przejście do obradowania nad kolejnymi punktami, które prowadzą do
tego, aby spółka Tesko mogła funkcjonować oczywiście za przychyleniem się
do tego Pana Burmistrza, jak i Rada. Bardzo proszę , żeby przejść do porządku.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, proszę Pana Prezesa Piotrowskiego o
zabranie głosu, ponieważ obiecałem Panu Prezesowi dopuszczenie do głosu i to
jest ostatni głos w tej dyskusji.
P. Jerzy Piotrowski Prezes Tesko – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu,
Szanowni Państwo, Wysoka Rado, zostałem wywołany do tablicy wypowiedzią
Pana Prezesa Dziobonia, odniosę się bardzo krótko, zawsze się staram
syntetycznie wypowiadać przed tutaj Szanownym gremium. Panie Prezesie z
całym szacunkiem dziękuję, że ma Pan ten dar oceniania sytuacji finansowej
spółki. Natomiast kiedyś jak zostałem Prezesem spółki Tesko prosiłem, żeby tej
spółce dać chwilę oddechu i nie robić wokół niej przede wszystkim szumu a tym
bardziej nie przekazywać fałszywych informacji co to ich sytuacji finansowej,
bo to nie do końca jest prawdą. Oczywiście żyjemy w gospodarce rynkowej, w
związku z tym musimy się jako spółka w przeciwieństwie do Pana Panie
Prezesie, bo Pan jest monopolistą jak Pan wie, musimy inaczej funkcjonować
niż Pan, z całym szacunkiem dla Pana spółki. W związku z tym używanie tu
pewnych porównań jest nie na miejscu w mojej ocenie i obraża moją spółkę i
pracowników w niej zatrudnionych. Oświadczam jeszcze raz, ja już to mówiłem
radnym, mówiłem to na Komisji w obecności Przewodniczącego Rady, ze
spółka Tesko będzie funkcjonowała i będzie funkcjonowała na bardzo
przyzwoitym poziomie, za co ja biorę odpowiedzialność i proszę mnie z tego
rozliczyć. Ja się tej odpowiedzialności nie boję i biorę ją i będę odpowiadał za te
słowa, które przed Państwem w tej chwili artykułuję. Dlatego bardzo proszę być
bardziej wstrzemięźliwy w ocenach innej spółki, a tym bardziej spółki która jest
w holdingu, natomiast co do meritum i dyskusji na temat tego czy holding
powinien funkcjonować czy też nie powinien to są inne gremia do tego, żeby o
tym rozmawiać i podejmować w tym temacie decyzje. Tyle. Dziękuję P.
Przewodniczący.
93
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo,
P. Jakub Dzioboń Prezes Spółki SEWIK – ad vocem
P. Przewodniczący – nie ad vocem Panie Prezesie, nie udzielam Panu głosu
P. Jakub Dzioboń Prezes Spółki SEWIK –ale muszę ad vocem
P. Przewodniczący – nie, ogłaszam 5 minut przerwy.
P. Przewodniczący - Przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 25
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Władysława
Łukaszczyka Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska o przedstawienie opinii.
P. Władysław Łukaszczyk – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, na początku
żeby mi po prostu nie uciekło to w związku z tym, że Pan Naczelnik Fryźlewicz
był również na posiedzeniu parokrotnie, bo te uchwały były omawiane
dwukrotnie, oczywiście ta uchwała była omawiana po raz pierwszy, ale mówię o
całym bloku uchwał a przez to że jutro obchodzi imieniny to chciałem mu
złożyć życzenia wszystkiego dobrego. Natomiast mówiąc o meritum sprawy
czyli co do opinii w sprawie uchwały, więc tutaj jak była długa dyskusja przy
pierwszej uchwale, przy tej praktycznie nie było i ta uchwała została
zaopiniowana podobnie jak poprzednia czyli 5 głosów było za, jeden był
wstrzymujący się.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, były uwagi tutaj pani prawnik, żeby
wykreślić spółka S.A. przez pomyłkę było wpisane, zostało to oczywiście
wykreślone i druga uwaga, która była Pani prawnik, aby w §4, w ust. 2 dopisać
kiedy ta uchwała po jakim terminie wchodzi w życie i ta uwaga została przez
nas wykonana. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?
Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 25
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 16 radnych
podjęła uchwalę następującej treści:
UCHWAŁA Nr XXXIV/436/2012
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 listopada 2012 r.
94
w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki „Tesko” Tatrzańska Komunalna
Grupa Kapitałowa sp. z o.o. w Zakopanem do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej.
Uchwała stanowi zał. Nr 26
Ad. 14
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 14 – Podjęcie uchwały w
sprawie: przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne. Bardzo proszę P. Andrzeja Fryźlewicza
Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska o przedstawienie projektu uchwały.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – P.
Przewodniczący ja bym prosił o małą korektę kolejności uchwał ponieważ w
pkt. 16 podejmujemy uchwałę, która opiera się na uchwale, które zostały
wyznaczone w późniejszej kolejności. Bardzo prosił bym, żeby przenieść pkt.
16 po pkt. 19.
P. Przewodniczący – dobrze to proszę w pkt. 16 mi o tym powiedzieć.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska –
przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 27
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Władysława
Łukaszczyka Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska o przedstawienie opinii.
P. Władysław Łukaszczyk – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, omawialiśmy
projekt tej uchwały 3 głosy były za przyjęciem tego projektu uchwały, 2 głosy
były wstrzymujące.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w
tej sprawie zabrać głos? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 27
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych większością
głosów (12 za) przy 2 głosach przeciw i 1 wstrzymującym sie, podjęła
uchwalę następującej treści
95
UCHWAŁA Nr XXXIV/437/2012
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne.
Uchwała stanowi zał. Nr 28
Ad. 15
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 15 – Podjęcie uchwały w
sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bardzo proszę P. Andrzeja
Fryźlewicza Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska o przedstawienie
projektu uchwały.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska –
przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 29
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Władysława
Łukaszczyka Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska o przedstawienie opinii.
P. Władysław Łukaszczyk – podobna opinia czyli 3 głosy były za przyjęciem
tego projektu uchwały, 2 głosy były wstrzymujące.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. W związku z powyższym wnoszę tutaj
poprawkę, mianowicie proponuję, aby w §1, w ust. 3 dokonano
następującej zmiany, ponieważ było wpłata gotówką w kasie Urzędu Miasta
Zakopane i podpunkt drugi przelewem na rachunek Urzędu, aby to
zastąpić wpisem: pkt. 1 wpłata gotówką w kasie spółki Tesko Tatrzańska
Komunalna Grupa Kapitałowa spółka z o.o. Zakopane, pkt. 2 przelewem
na rachunek spółki Tesko Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa
spółka z o.o. w Zakopanem. Kto z państwa jest za przyjęciem tej poprawki
proszę o podniesienie ręki.
Poprawkę głosowano – stwierdzam, ze poprawka została przyjęta
większością głosów (11 za) przy 1 głosie przeciw i przy 2 głosach
wstrzymujących się.
96
P. Przewodniczący - Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tej sprawie
zabrać głos? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały wraz z przyjętą poprawką – zał. Nr 29
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych większością
głosów (11 za) przy 4 wstrzymujących sie, podjęła uchwalę następującej
treści
UCHWAŁA Nr XXXIV/438/2012
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała stanowi zał. Nr 30
P. Przewodniczący – czyli 16 pkt. jego przekładamy, czy jest zgoda Wysokiej
Rady, aby pkt. 16 procedować w pkt. 19 porządku obrad, kolejność zachować,
natomiast po pkt. 19. włożyć pkt. 16.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością
głosów (11 za) przy 4 wstrzymujących się, w obecności 15 radnych.
Ad. 17
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 17 – Podjęcie uchwały w
sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania
i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy. Proszę P. Andrzeja Fryźlewicza Naczelnika
Wydziału Ochrony Środowiska o przedstawienie projektu uchwały.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska –
przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 31
Zgłosił autopoprawkę, aby w tytule uchwały po słowie Gminy dopisać
Miasta Zakopane, zgodnie z wnioskami Komisji Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, zatem kto z Państwa jest za przyjęciem
tej autopoprawki?
97
Autopoprawkę głosowano - stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
większością głosów (14 za) przy 2 głosach wstrzymujących się w obecności
16 radnych.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Władysława
Łukaszczyka Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska o przedstawienie opinii.
P. Władysław Łukaszczyk – była dyskusja na temat tej uchwały, ale no
oczywiście ta poprawka, którą Pan Naczelnik zgłosił to ja sam zgłaszałem, żeby
to uzupełnić, ale również w §5 tutaj ma zapis co do częstotliwości wywozu
niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych realizowane będą co
najmniej i tu Panie Naczelniku w punkcie pierwszym raz w tygodniu z terenów
handlowo usługowych, ale mam dopisane nieruchomości, na których
prowadzona jest działalność.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska - §5, ust. 1,
odnośnie częstotliwości wywozu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych, tam miało być raz w tygodniu z terenów handlowo usługowych,
raz na dwa tygodnie z pozostałych terenów.
P. Przewodniczący – tak
P. Władysław Łukaszczyk z sali – z pozostałych nieruchomości.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – możemy
napisać z pozostałych terenów, bo tereny to są objęte nieruchomości, tu
dyskutujemy o terenach czyli o obszarach gdzie prowadzi się działalność
handlowo usługową, usługową i tam chcemy częściej odbierać z uwagi na
higienę i większe produkcje tych odpadów szybko się psujących, raz na dwa
tygodnie z pozostałych terenów czyli obejmujemy zarówno nieruchomości
zamieszkałe jak i nie zamieszkałe. Dlatego są tereny, a nie nieruchomości.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo.
P. Władysław Łukaszczyk – ale uzupełnię P. Przewodniczący, że po
naniesionych tych poprawkach Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie 3
głosy były za, 2 głosy były wstrzymujące się
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. W związku z podjęta uchwałą o
przekazaniu również tu musimy dokonać zmiany, autopoprawki, w §7 ust. 3
brzmiał: odbieranie odpadów o których mowa w §2, ust. 1 odbywa się ponadto
zgodnie z harmonogramem ustanowionym przez podmiot, z którym gmina
98
Zakopane zawarła umowę, piszemy: Odbieranie odpadów o których mowa w
§2 ust. 1 odbywa się ponadto zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
Zarząd Spółki Tesko Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa spółka z
o.o. w Zakopanem z zastrzeżeniem zapisów niniejszej uchwały.
Poprawkę głosowano – stwierdzam, ze poprawka została przyjęta
większością głosów (14 za) przy 2 głosach wstrzymujących się w obecności
16 radnych.
P. Przewodniczący – w związku z powyższym
P. Władysław Łukaszczyk – P. Przewodniczący, ale myśmy nie głosowali
poprawki w §5, to co Pan Naczelnik uzupełniał.
P. Przewodniczący – ale przepraszam, §5 brzmi: częstotliwość wywozu
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych realizowana będzie co
najmniej:
1) raz w tygodniu z terenów handlowo-usługowych, usługowych,
2) raz na dwa tygodnie z pozostałych terenów.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – tak jak
powiedziałem przed chwilą, jeżeli uznamy że ta uchwała o powierzeniu jest
jednoznaczna z przekazaniem firmie Tesko prowadzenia przetargu to tak z tego
wynika, jeżeli ktoś prowadzi przetarg to zawiera później umowę? Ten co
prowadzi przetarg, czy Gmina?
P. Przewodniczący – ale o czym Pan mówi przepraszam?
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – mówię
zarówno o §2 ust. 2 jak i o §7 ust. 3. Zagospodarowanie odpadów realizowane
jest przez podmiot, z którym Gmina Miasto Zakopane zawarła umowę.
P. Przewodniczący – to nie ma związku.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – nie ma
związku, bo jak związek ma w takim razie §7 ust. 3, który państwo głosowali,
bo jest to samo.
P. Przewodniczący – co Pan proponuje?
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – albo
piszemy jednakowo tu i tu Tesko, albo tu i tu Gmina.
99
P. Przewodniczący – ja bardzo proszę o panią prawnik aby wyprostowała tu
ścieżkę.
P. Joanna Posadzka Gil – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, jako że w
uchwale o powierzeniu wykreśliliście Państwo art. 2 pkt. 10 i ten przetarg
nieszczęsny, przetarg będzie robiło miasto, w związku z powyższym §2 nie
zmieniamy, bo gmina będzie zawierała, z tym że w takim razie ten §7, ust. 3
ustalenie harmonogramu tez powinno być przy gminie, bo to gmina zawiera
umowę jako zamawiający i ustala harmonogram z którym gmina zawarła
umowę na odbiór. Nie, bo spółka nie będzie zawierała umowy, spółka jest
koordynatorem a to gmina zleca odbieranie odpadów komunalnych i
częstotliwość a Tesko ma to koordynować. Takie jest zamierzenie Państwa
uchwały, gmina po przetargu ustali harmonogram z podmiotem, który będzie
realizował a Tesko ma to nadzorować i koordynować, jest takim podmiotem
nadzorującym. Windykuje gmina. Proponuję Szanowni Państwo przyjąć
uchwałę bez tej poprawki w §7, ust. 3.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby w
tej sprawie zabrać głos? Nie widzę.
P. Przewodniczący - Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tej sprawie zabrać
głos? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały z przyjęta poprawką (w nazwie uchwały) – zał. Nr 31
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 17 radnych większością
głosów (13 za) przy 4 wstrzymujących sie, podjęła uchwalę następującej
treści
UCHWAŁA Nr XXXIV/439/2012
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 32
Ad. 18
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 18 – Podjęcie uchwały w
sprawie: metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
100
komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz
stawki opłat. Proszę P. Andrzeja Fryźlewicza Naczelnika Wydziału Ochrony
Środowiska o przedstawienie projektu uchwały.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska –
przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 33
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, proszę P. Władysława Łukaszczyka
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii.
P. Władysław Łukaszczyk – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, Panie Burmistrzu, faktycznie ta uchwała od samego początku budzi
duże wątpliwości i kiedy pierwszy raz omawialiśmy cały pakiet uchwał tych
śmieciowych to ta uchwała właśnie miała problemy z przegłosowaniem
pozytywnym, głosowanie pierwsze wyglądało tak, że 2 głosy były za, 2 głosy
były przeciw, 2 głosy były wstrzymujące. Oczywiście ku dobru sprawy jako P.
Przewodniczący Komisji głosowałem za tą uchwałą, i można powiedzieć że
uchwała przeszła głosem P. Przewodniczącego, ale przy kolejnym omawianiu
na następnym posiedzeniu Komisji już tak dobrze nie było. Ta uchwała została
negatywnie zaopiniowana przez Komisję, 3 przeciw, 2 osoby były za.
Oczywiście przy tej uchwale dyskusja była długa, no bo chodzi o pieniądze z
jednej strony i z drugiej strony oczywiście. Wiadomo, że w regulaminie który
będziemy też głosować , są przyjęte normy co do ilości śmieci produkowanych
w stosunku do jednej osoby w skali jednego tygodnia. A tu się mówi o kwotach
za wywóz w skali miesiąca przeliczeniowo jednego pojemnika, który ma mieć
według wielkości 100 litrów, czyli to jest praktycznie jeden pojemnik czyli na
miesiąc każda osoba powinna płacić przy segregowanych śmieciach 10 zł za
100 litrów śmieci, ale to przeliczenie ono nie jest tak bardzo kontrowersyjne co
do normalnych rodzin, które mają normalne dochody. Natomiast to przeliczenie
w stosunku do rodzin wielodzietnych, do rodzin ubogich jest przeliczeniem
budzącym właśnie duże kontrowersje i ja sam w tym temacie mam wątpliwości,
czy by nie można zrobić innego, lepszego rozliczenia. Oczywiście ja nie
podważam tego wyliczenia, ja wiem że Pan Naczelnik również jego pracownicy
do tematu podchodzili bardzo poważnie i te kwoty z czegoś się musiały wziąć.
Ale troszeczkę mnie zaniepokoiły te kwoty kiedy przeczytałem artykuł, nie
wiem czy to nie Pana Łukasza artykuł był w sprawie opłat, które wprowadzają
niektóre gminy z województwa małopolskiego i te ceny od osoby bo tam nie
było podane od pojemnika tylko od osoby miesięcznie te ceny były dosyć dużo
zróżnicowane, ale również ceny dosyć dużo mniejsze od proponowanych stawek
w tej uchwale. Nie trudno dziś dyskutować czy prowadzić polemikę czy te
gminy za te stawki, które chcą wprowadzić są zdolne prowadzić właściwie
gospodarkę odpadami, bo nie wiem, natomiast to budziło podstawy do dyskusji,
101
która się odbyła, że jednak te stawki nasze zaproponowane są stawkami wcale
nie małymi, ale z kolei w tymże samym artykule były stawki, które są wyższe
od naszych stawek. Dlatego mnie się wydaje, że trzeba mieć wątpliwości co do
wysokości a przede wszystkim do sytuacji rodzin wielodzietnych, które będą
miały problemy, żeby nie to żeby zapłacić tylko żeby tę normę śmieciową
wypełnić, bo wiemy o tym, że człowiek który ma więcej pieniędzy ma większą
konsumpcję i tych śmieci naprodukuje więcej. Natomiast rodziny, które są
wielodzietne no nie stać ich na wszystko, a przede wszystkim na takie zakupy,
które produkują powiedzmy sobie więcej śmieci czyli mówię konkretnie o
opakowaniu, żyje się skromniej i kupuje się mniej i śmieci produkuje się mniej.
I teraz nawiążę do naszej pierwotnej uchwały w sprawie powierzenia tego
zadania spółce Tesko i oczywiście wszyscy pamiętamy ten zapis w paragrafie
13, który zobowiązuje w pewnym sensie spółkę Tesko do prowadzenia pomiaru
śmieci przy odbiorze, bo kiedyś jak zacznie to wszystko funkcjonować spółka
Tesko ma to zapisane w uchwale powierzającej samo dojdzie do tego, że jest to
niezły pomysł, tym bardziej że możemy się posługiwać innymi mediami, które
na co dzień korzystamy i wszystko się obmiarowane, wszystko. Dawniej,
powiedzmy sobie płaciło się za wodę czy za śmieci ryczałtowo. Oczywiście
trwało to lata, żeby wejść w opomiarowanie, ale to się stało. Tak samo przy
gazie czy przy energetyce wszystko jest opomiarowane i sam pomysł w tej
chwili płacenia przede wszystkim utrzymać tę zasadę używający powinien
płacić i do tej zasady powinniśmy dążyć, żeby jednak to opomiarowanie u
źródła było. Wtedy można regulować tylko stawką, można też powiedzieć o
wątpliwościach Pana Burmistrza, który powie, że ludzie będą oszczędzali
wywożąc śmieci do potoku. Dzisiaj też się tak po prostu dzieje, że ludzie którzy
bym powiedział nie czuja potrzeby albo mają małą kulturę albo mają mało
pieniędzy, wywożą te śmieci to potoku. Ale ta uchwała właśnie budzi duże
wątpliwości, dlatego opinia Komisji jest taka a nie inna.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Wiceprzewodniczący
Marek Trzaskoś.
P. Wiceprzewodniczący Marek Trzaskoś – P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Panie Burmistrzu, mili goście, ustalając w systemie odbioru śmieci odpłatność
na mieszkańca na proponowanym poziomie uderzy w rodziny wielodzietne,
dlatego proponuję aby spółka Tesko, która została już w dniu dzisiejszym
umocowana przez Wysoką Radę w takie kompetencje przygotowała nowe
niższe propozycje cenowe, nad którymi będziemy procedować. W imieniu
Tatrzańskiego Klubu Niezależnych, Solidarnego Zakopanego i Jedności
Tatrzańskiej chciałem poinformować, że będziemy głosować przeciwko tej
uchwale. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Zbigniew Szczerba.
102
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, na posiedzeniu Komisji Komunalnej składałem taka
propozycję, do której Pan Naczelnik że się w późniejszym terminie ustosunkuje,
to znaczy, aby zmniejszyć ilość deklarowanych odpadów, czyli krótko mówiąc
to co na dzień dzisiejszy jest planowane 25 zł przy śmieciach niesegregowanych
i 120 litrach, aby to proporcjonalnie w dół zmniejszyć czyli przyjąć stawkę
12,50 zł przy 60 litrach. Czyli jakby suma całkowita zostaje taka sama,
natomiast idzie to w kierunku właśnie tych rodzin wielodzietnych, o których
tutaj przed chwilką P. Przewodniczący Łukaszczyk mówił. Bardzo bym prosił
Pana Naczelnika czy w jakiś sposób to wydział przeliczył, sprawdził, czy jest
taka możliwość, żeby to pozmieniać? Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – to już skutek powierzenia to już Pan Prezes będzie te
wnioski realizował. Bardzo proszę P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – jeśli
chodzi o ilość odpadów produkowanych przez jednego mieszkańca, bo o tym
nie mówiłem wcześniej, to tak to wygląda. Z wyliczenia naszego na jednego
mieszkańca przy założeniu oczywiście tym co wcześniej mówiłem pewnej ilości
turystów oraz przy założeniu, że bierzemy pod uwagę również firmy wynosi to
350 kg na rok. To są odpady zważone na etapie odbioru od mieszkańców w
ciągu roku. Jeśli chodzi o wytyczne dla gmin dotyczące wdrożenia systemu
przez Ministerstwo przygotowane, są to wytyczne dla województwa
małopolskiego, to jest 232 kg na rok na mieszkańca. Jeśli chodzi o wytyczne
dotyczące całego kraju, jest to 263 kg na mieszkańca. Jak z tego widać wzrasta
produkcja odpadów jednak znacznie większa niż średnia i tą opłatę jaką żeśmy
proponowali wzięliśmy oczywiście z wyliczenia, nie z przypadku. Jeżeli chodzi
natomiast o zasadę podstawową, jaka jest obowiązująca w tej nowej ustawie
czystości i porządku, jest ona jednoznaczna i potwierdzona przez Prezesa Kota.
Wpływy wpłat systemu muszą pokryć wydatki, innej możliwości nie ma.
Dlatego uważam, że bezpieczniejsze było by podjęcie nawet wyższe stawki w
uchwale a po przetargu, który będzie rozstrzygnięty na pewno przed
wdrożeniem tego systemu w życie można by tą stawkę zmodyfikować.
Natomiast apeluję dzisiaj, aby przyjąć tę uchwałę, dlatego że ta uchwała z kolei
umożliwi składanie deklaracji, a na podstawie deklaracji spółka Tesko będzie
analizowała rzeczywiste wpływy jakie mogą się pojawić. Ja chcę powiedzieć, że
wczoraj Pan wójt Ślimak ogłosił na tym spotkaniu, że dokładnie ma zważone
odpady, zebrał deklaracje i z deklaracji pokrywa mu jedną trzecią możliwości
odpadów zdeklarowanych przez mieszkańców.
103
P. Przewodniczący - Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tej sprawie zabrać
głos? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 33
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 18 radnych większością
głosów (11 przeciw) przy 3 głosach za i 4 wstrzymujących sie, nie podjęła
uchwały.
Ad. 19
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 19 – Podjęcie uchwały w
sprawie: stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Proszę Państwa
w związku z niepodjęciem uchwały w pkt. 18 procedowanie tutaj nad kolejnymi
uchwałami dotyczącymi opłat nie ma w tej chwili sensu. Czyli proponuję w
związku z powyższym zdjąć z porządku obrad punktu - Podjęcie uchwały w
sprawie: stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – zał. Nr 34
Pani prawnik mówi, że nie powinniśmy nad tym procedować.
P. Joanna Posadzka Gil Radca Prawny – Szanowni Państwo możecie jeszcze
dyskutować nad stawkami opłaty, ale to będzie martwy system, bo jeden
element tego systemu Państwu odpadł. Liczy się pojemnik razy stawka.
P. Władysław Łukaszczyk z sali – ale regulamin możemy omówić.
P. Joanna Posadzka Gil Radca Prawny – tak, regulamin musicie omówić, bo
inaczej od 1 stycznia nie mamy regulaminu w mieście.
P. Przewodniczący – więc proponuję w związku z powyższym zdjąć pkt.
Podjęcie uchwały w sprawie: stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności, kolejny punkt Podjęcie uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu
i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych
na obszarze Gminy Miasto Zakopane ( zał. Nr 35) oraz ten punkt, który
przełożyliśmy do procedowania czyli Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia
sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na
których w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne (zał. Nr 36).
Szanowni Państwo natomiast pozostawimy tylko pkt. 21 czyli Podjęcie uchwały
w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miasto Zakopane.
104
Szanowni Państwo kto z Państwa jest za zdjęciem tych punktów z porządku
obrad dzisiejszej Sesji (pkt. 16, pkt. 19 i pkt. 20)?
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością
głosów (9 za), przy 7 wstrzymujących się 0 przeciw.
P. Przewodniczący – uchwały zostały zdjęte, przechodzimy do pkt. 21.
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane.
Ad. 21
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 21 – Podjęcie uchwały w
sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miasto Zakopane. Proszę P. Andrzeja Fryźlewicza Naczelnika
Wydziału Ochrony Środowiska o przedstawienie projektu uchwały.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska –
przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 37
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, proszę P. Władysława Łukaszczyka
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii.
P. Władysław Łukaszczyk – P. Przewodniczący przy omawianiu tego projektu
uchwały jako regulaminu, w trakcie omawiania Pan Naczelnik dokonał sobie
jakie poprawki ma nanieść w Regulaminie i złożyć do Biura Rady. Oczywiście
tak tez się stało, że Pan Prezes te poprawki naniósł, ja osobiście porównałem
regulamin który był dany pod dyskusję i regulamin, który został złożony przez
Pana Burmistrza i stwierdzam, że te poprawki które były wnioskowane zostały
przez Pana Naczelnika naniesione. Natomiast sam regulamin jako taki został
przegłosowany i uznaliśmy tak, że jeżeli Pan Naczelnik naniesie te poprawki to
opiniujemy go pozytywnie i faktycznie 6 głosów było za przyjęciem tego
regulaminu.
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo ja przerywam procedowanie nad ta
uchwałą, z tego względu że musze dokonać reasumpcji głosowania, z tego
względu żeby zdjąć z porządku obrad uchwałę ja musze mieć bezwzględną
większość czyli 11 radnych musi głosować za zdjęciem. Jeszcze raz zwracam
się do Wysokiej Rady, w związku z tym że nie podjęliśmy uchwały o opłatach
jest propozycja aby zdjąć z porządku obrad dzisiejszej Sesji pkt. 16 Podjecie
uchwały w sprawie: ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części
105
zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne, pkt. 19 Podjęcie uchwały w sprawie: stawki
opłaty za pojemnik o określonej pojemności i pkt. 20 Podjęcie uchwały w
sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli
nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miasto Zakopane?
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością
głosów (15 za), przy 3 wstrzymujących się 0 przeciw w obecności 18
radnych.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, przechodzimy dalej do procedowania
nad pkt. 21 przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Miasto Zakopane. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tej sprawie
zabrać głos? P. Władysław Łukaszczyk.
P. Władysław Łukaszczyk – P. Przewodniczący musze wnieść poprawkę, bo
powiedziałem nieprawdę opiniując uchwałę, bo nie było to 6 głosów za tylko
były 3 głosy za, a dwa głosy były wstrzymujące się. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Jan Gąsienica Walczak.
P. Jan Gąsienica Walczak – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, Szanowni Państwo, w tym regulaminie w sprawie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Zakopane, rozdział VI, i §19, pkt. 1, na
obszarze obejmującym tereny w granicach wyznaczonych ulicami Chramcówki,
Jagiellońska, Bulwary Słowackiego, Droga na Bystre, Czecha, Piłsudskiego,
Makuszyńskiego, Grunwaldzka, Struga, Małe Żywczańskie, Kasprusie,
Kościeliska, Nowotarska obowiązuje zakaz utrzymywania zwierząt
gospodarczych. Jak Państwo sobie to wyobrażają? Czy ludzie, którzy mają np.
na Kościeliskiej gospodarstwa rolne czy mają zlikwidować te gospodarstwa
rolne, jeśli z tego żyją, jeśli to jest jedyne źródło utrzymania? Ja bardzo
przepraszam, ale coś, rozdz. VI, §19, pkt. 1. Natomiast §18 posiadacz zwierząt
gospodarskich zobowiązany jest do gromadzenia i usuwania wytwarzanych
podczas prowadzenia chowu lub hodowli nieczystości zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa dot. nawozu i nawożenia nie powodując
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i
podziemnych. Myślę, ze te dwa paragrafy są bardzo trudne do wykonania przez
ludzi, którzy jeszcze do tej pory i jeszcze przez jakiś czas będą mieli
gospodarstwa rolne na tych terenach.
P. Przewodniczący – Panie Naczelniku bardzo proszę.
106
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – jeśli
chodzi o przepis zakładamy, że nie będzie się utrzymywało zwierząt domowy to
jest wyznaczony w granicach tych ulic, także ulica, o której Pan mówi jest
ponad tym obszarem, ul. Kościeliska jest poza tym obszarem o którym mówił
Pan.
P. Jan Gąsienica Walczak – jest wpisana
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – ale to
jest kawałek proszę Pana od Kasprusi do Nowotarskiej, zamykająca obszar
śródmieścia, Chramcówki tak samo, ale w stronę szkoły.
P. Jan Gąsienica Walczak – ale tam są wpisane ulice
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – ale to są
granice obszaru.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, ja mam jeszcze takie pytanie,
mianowicie Panie Naczelniku czy my posiadamy opinię Powiatowego Sanepidu
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – nie
śmiałbym przedstawiać tutaj do uchwalania projekty uchwał, który nie ma
wymaganej opinii. Mamy tą opinię pozytywną.
P. Przewodniczący – to dobrze, to dziękuję, że Rada została o tym
powiadomiona. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać
głos? P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – Panie Burmistrzu, Szanowna Rado,
no to tu nie jest że jakby można powiedzieć w tym momencie moja prośba i
jakaś złośliwość, widać że nie jest dopracowana ta uchwała i to pewnie wtargnął
się błąd, tu widać Pan Naczelnik sam nie wie jak z tego błędu w tym momencie
wyjść. Ja proponuję Panie Naczelniku, że my jej nie przyjmiemy tej uchwały
natomiast oczywiście będziemy głosowali na następnej Sesji, proszę ją
dopracować, także żeby nie było żadnych zastrzeżeń i w tym momencie
będziemy głosować nie dlatego, że po prostu ta uchwała tylko że ma błędy i
chcemy głosować przeciw i ci, którzy tak uważają bardzo proszę o to, aby jej nie
przegłosować.
P. Przewodniczący – P. Władysław Łukaszczyk P. Przewodniczący Komisji
Komunalnej.
107
P. Władysław Łukaszczyk – ja bym się odniósł tylko do rozdz. VI i §19, ze
faktycznie na posiedzeniu Komisji myśmy omawiali tą sprawę. Natomiast
uznaliśmy, że wyjaśnienie Pana Naczelnika że się to zamyka w granicach tych
ulic no są po prostu wyjaśnieniami, które nas zadawalają. Ja wiem że są
niesprecyzowane
P. Przewodniczący – wolelibyśmy, żeby była mapka i naniesione obszary na
mapce, wówczas widzimy czego to dokładnie dotyczy.
P. Władysław Łukaszczyk – P. Przewodniczący ja się z tym zgodzę tylko jest
też taka prawda, że my nad projektami tych uchwał dyskutowaliśmy, bo akurat
nad regulaminem po raz pierwszy, więc nad uchwałami już dwukrotnie, no więc
ja już też powiedzmy sobie psychicznie nie wytrzymuję, żeby powiedzmy sobie
dużo było dyskusji w temacie dziś, natomiast powiedziałem w sprawozdaniu, że
niestety kiedy można podyskutować no to praktycznie jest jak jest.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo,
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – odnośnie
zastrzeżeń do §18, ten zapis wynika z ustawy, z przepisów budowlanych, nie
można gromadzić gnojowicy czy obornika na gruncie, musi być gromadzone na
płycie i to jest tu zapisane. Nic więcej.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze
chciałby zabrać głos? P. Jan Gąsienica Walczak.
P. Jan Gąsienica Walczak – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, ja oczywiście będę głosował przeciwko tej uchwale i bardzo proszę
wszystkich radnych, którzy czują ten problem, żeby podobnie zagłosowali, bo
musimy to doprecyzować, musimy mieć jasność sytuacji jeśli o to chodzi.
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Wiceprzewodniczący Marek Trzaskoś.
P. Wiceprzewodniczący Marek Trzaskoś – P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Panie Burmistrzu, mili goście, Tatrzański Klub Niezależnych nie trzeba
przekonywać żeby głosować przeciwko tej uchwale, jako dwóch radnych z
Tatrzańskiego Klubu Niezależnych w trakcie prac Komisji głosowaliśmy
przeciwko przyjęcia tej uchwały. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo za tą informację.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 37
108
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 18 radnych większością
głosów (8 przeciw) przy 1 głosie za i 7 wstrzymujących sie, nie podjęła
uchwały.
Ad. 22
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 22 – Podjęcie uchwały w
sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta
Zakopane przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym
Sądem Administracyjnym. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały
Pana radnego Józefa Figla.
P. Józef Figiel - Przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 38
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Pani Joanna Posadzka Gil, bardzo proszę.
P. Joanna Posadzka Gil Radca Prawny – Wysoka Rado, P. Przewodniczący,
Szanowni zebrani, w woli ścisłości do Państwa uzasadnienia to pismo Radcy
Prawnego Pani Sabiny Gacek z dnia 28 czerwca to była opinia prawna, która
została przedłożona do zaopiniowania, równocześnie ja reprezentowałam Biuro
Prawne w dniu 26 lipca 2012 roku kiedy uchwała w sprawie sprzedaży Związku
Podhalan była wprowadzona do porządku obrad, podpisana uchwała była przez
zewnętrzną kancelarię prawną i równocześnie ja przedłożyłam również opinię
prawną, którą poparłam w całości, więc była to przeze mnie również złożona
opinia prawna na posiedzeniu Komisji i ślad znajduje się w protokole. Jak
Państwo sobie przypominają dyskusja była bardzo burzliwa, padły takie słowa,
że rzucam belki pod nogi Rady, kreuję prawo, jest to bodajże na stronie 37
protokołu. W związku z powyższym jak wpłynęła skarga Pana Andrzeja
Bartmana, która dotyczyła właśnie tej przedmiotowej uchwały i zostało
skierowane o Biura Prawnego wniosek o sformułowanie odpowiedzi na skargę.
Pismem z 29 października odpowiedziałam Panu Przewodniczącemu, że w
związku ze wzniesieniem skargi przekazuje z powrotem dwa egzemplarze
skargi, z których jeden egzemplarz powinien zostać przesłany do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z poinformowaniem w jakim jest
terminie do złożenia i równocześnie z uzasadnieniem. Zaskarżona uchwała nie
została zaakceptowana pod względem formalno prawnym przez Biuro Prawne
Urzędu Miasta Zakopane. Tak jak Państwu powiedziałam ta uchwała była
opiniowana przez zewnętrzną kancelarię adwokacką Pani Anny Skrzekut. Na te
okoliczność czy uchwała zdaniem Biura Prawnego nie była prawidłowa została
sporządzona opinia prawna, która została również podtrzymana przeze mnie w
toku posiedzenia Sesji. Z uwagi więc na treść skargi i sporządzoną opinię
prawną nie mam możliwości merytorycznego się odniesienia, proszę Państwa bo
109
ja nie mogę powodować takiej sytuacji, że negatywnie opiniuje uchwałę a potem
odnoszę się merytorycznie do skargi Pana Bartmana i powinnam napisać, że
uchwała odpowiada prawu albowiem i tu przedstawiać przesłanki merytoryczne.
Poinformowałam również w piśmie P. Przewodniczącego, że z uwagi na fakt iż
sprawa dotyczy nieruchomości zajętej przez Związek Podhalan sprawa jest
prowadzona w dwóch wydziałach, przedkładam stosowne dokumenty
znajdujące się w aktach spraw dot. obecnego stanu prawnego nieruchomości i
zrobiła szczegółowy wykaz wszystkich dokumentów, które należy wnieść do
sprawy Pana Bartmana. A wiec w kwestii formalnej przedłożyłam cały komplet
dokumentów, który moim zdaniem powinien być przedłożony celem
uzasadnienia stanowiska Rady. Jeśli chodzi o to pełnomocnictwo to na pewno
Państwo wiedzą, że Biuro Prawne ma takie pełnomocnictwo od Państwa do
reprezentowania Rady w przypadku skarg, z tym że nie możemy reprezentować
organu kiedy one pozostają w sprzeczności. Znaczy się, że Biuro Prawne
kwestionuje opinie a potem ma popierać argumenty. Szanowni Państwo jeszcze
jedna rzecz w woli wyjaśnienia, niedawno było orzeczenie Naczelnego Sądu
Administracyjnego i to też będzie przedmiotem dyskusji, ponieważ do tej pory
było tak, że praktycznie Naczelny Sąd żądał takich pełnomocnictw od Rady do
reprezentowania Rady w sprawach sądowych. Teraz jest zmiana stanowiska, ale
w takiej sytuacji jak miała miejsce tutaj ta uchwała i tak była by potrzebna, bo
obecne stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest
takie, ze w przypadku skargi na Uchwały Rady Burmistrz udziela
pełnomocnictwa, ale jest wyjątek właśnie w takim przypadku kiedy jest
rozbieżność stanowisk, wtedy Rada może ustanowić swojego pełnomocnika. W
sprawie do skargi do Trybunału Konstytucyjnego tam od razu P.
Przewodniczący został upoważniony do udzielenia dalszych pełnomocnictw, a z
uwagi na to że nie możemy podejmować spraw wzajemnie się wykluczających
tutaj P. Przewodniczący powinien dostać pełnomocnictwo i wskazać innego
adwokata do reprezentowania w tej sprawie.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Burmistrz Janusz
Majcher.
P. Burmistrz Janusz Majcher – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym
poinformować, że w porozumieniu z Prezesem Związku Podhalan wyłoniliśmy
Radcę Prawnego, który tą sprawa się zajmuje i który ma za zadanie
rozstrzygnięcie spraw spornych i podziału jak i doprowadzenie o zamknięcia tej
sprawy na rzecz realizacji tej uchwały. Ten prawnik jest wyłoniony, miasto
ponosi koszty wyłonienia tego prawnika.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, ja też chciałbym Wysoką Radę
poinformować, że ta uchwała odnośnie Związku Podhalan i przekazania im tego
majątku nie została uchylona przez Wojewodę czyli ona funkcjonuje w obrocie
110
prawnym. Szanowni Państwo czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej
sprawie? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 38
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 16 radnych większością
głosów (12 za) przy 4 wstrzymujących sie, podjęła uchwalę następującej
treści:
UCHWAŁA Nr XXXIV/440/2012
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta
Zakopane przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym
Sądem Administracyjnym.
Uchwała stanowi zał. Nr 39
Ad. 23
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 23 – Podjęcie uchwały w
sprawie: podziału Gminy Miasto Zakopane na okręgi wyborcze w
wyborach do rady gminy. Bardzo proszę P. Marię Ringer Naczelnika
Wydziału Organizacyjnego o przedstawienie projektu uchwały.
P. Maria Ringer Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - przedstawiła projekt
uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 40
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy są jakieś pytania? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 40
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 17 radnych większością
głosów (14 za) przy 3 wstrzymujących sie, podjęła uchwalę następującej
treści
UCHWAŁA Nr XXXIV/441/2012
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: podziału Gminy Miasto Zakopane na okręgi wyborcze w
wyborach do rady gminy.
111
Uchwała stanowi zał. Nr 41
Ad. 24
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 24 – Podjęcie uchwały w
sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum
gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Zakopane przed
upływem kadencji. Bardzo proszę P. Marię Ringer Naczelnika Wydziału
Organizacyjnego o przedstawienie projektu uchwały.
P. Maria Ringer Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - przedstawiła projekt
uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 42
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, proszę P. Macieja Rzankowskiego
Przewodniczącego Komisji Ekonomiki, Urbanistyki i Rozwoju o przedstawienie
opinii.
P. Maciej Rzankowski – projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy są jakieś pytania? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 42
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 18 radnych większością
głosów (17 za) przy 1 wstrzymującym sie, podjęła uchwalę następującej
treści
UCHWAŁA Nr XXXIV/442/2012
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum
gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Zakopane przed
upływem kadencji.
Uchwała stanowi zał. Nr 43
Ad. 25
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 25 – Podjęcie uchwały w
sprawie: skargi Pana Adama Fedyka. Bardzo proszę P. Jana Gąsienicę
112
Walczaka Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie projektu
uchwały.
P. Jan Gąsienica Walczak - przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem –
zał. Nr 44
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy są jakieś pytania? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 44
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 18 radnych jednogłośnie
podjęła uchwalę następującej treści
UCHWAŁA Nr XXXIV/443/2012
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: skargi Pana Adama Fedyka.
Uchwała stanowi zał. Nr 45
Ad. 27
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 27 – Odpowiedzi Burmistrza na
interpelacje i wnioski radnych. Pan Burmistrz odpowie na wnioski na piśmie.
P. Maria Ringer Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – P. Przewodniczący,
Wysoka Rado, Pan Trzaskoś pytał się dlaczego na okrąglakach nie ma plakatów
o referendum. Ja pozwoliłam sobie uzgodnić z Wydziałem Drogownictwa
ponieważ jest przyjęte, że Wydział Drogownictwa dzierżawi te tablice proste i
okrągłe i dzierżawca jest zobowiązany tą umową do rozmieszczania bezpłatnego
w miejsca szczególnie widocznych na wysokości wzroku dorosłego człowieka
obwieszczeń, zarządzeń, uchwał i innych aktów prawnych wydawanych przez
miasto Zakopane, Parlament, Prezydenta, Rady Ministrów, jak również
plakatów jakiś informujących o imprezach organizowanych przez radę Miasta
czy Burmistrza Miasta oraz innych wskazanych przez Burmistrza Miasta afiszy
informacyjnych i zapewnienia im czytelności przez czas określony przez
wydzierżawiającego. Dzierżawca po prostu nie wywiązuje się ze swoich
obowiązków. Do umowa dołączony jest wykaz słupów i ogłoszeń, w związku z
tym wezwiemy Pana rozlepiającego do uzupełnienia.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo.
113
Ad. 28
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo przechodzimy do pkt. 28 Oświadczenia i komunikaty. W tym punkcie chciałbym poinformować 03
grudnia w poniedziałek o godz. 10 odbędzie się debata na temat
zagospodarowania terenów przejętych od PKP, są zaproszeni przez Burmistrza
Janusza Majchra MKUA oraz Rada Miasta Zakopane. Spotkanie odbędzie się na
Sali obrad.
P. Wiceprzewodniczący Marek Trzaskoś – na zaproszeniach jest o godz. 15.
P. Przewodniczący – przepraszam bardzo, spotkanie odbędzie się rzeczywiście
o godz. 15.00. Szanowni Państwo głos chciałby zabrać P. Władysław
Łukaszczyk.
P. Władysław Łukaszczyk – ja chciałem wyjaśnić już na koniec, mianowicie
Burmistrz tutaj z Panem Sekretarzem udowadniali sobie wzajemnie kto ma rację
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych i przygotowania
stosownej uchwały, więc do Komisji taki projekt uchwały dotarł, ale projekt
uchwały który napisany jest z dużym błędem, bo przede wszystkim w tym
projekcie podaje się terminy obowiązujące czyli w dniu 31 grudnia 2010 roku
oraz w dniu 01 stycznia 2011 roku, więc no trochę mnie to dziwi, ale oczywiście
tutaj na dole zapis ten końcowy brzmi w taki sposób, że uchwała obowiązuje do
dnia 10 stycznia 2013 roku. Ja bym prosił Panie Burmistrzu jeżeli mamy taka
uchwałę poważnie traktować i omawiać na posiedzeniu Komisji i ona ma wejść
pod obrady później na Sesji no to żeby ta uchwała była przygotowana w sposób
właściwy czyli przede wszystkim jako projekt z opinią prawną z podpisem, bo
na tym nic nie ma.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Burmistrz Wojciech
Solik.
P. Burmistrz Wojciech Solik – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo,
Wysoka Rado, ja chciałbym się odnieść króciutko. Ja zgadzam się z P.
Przewodniczącym, że poczuł niesmak po artykule w Tygodniku Podhalańskim
„Zakopane bez fajerwerków”. Ja nie pisałem tego P. Przewodniczący, pisała
Pani Beata Zalot, która cytowała faktycznie moje słowa, no powiem szczerze że
nie po Pańskiej myśli był ten artykuł i rozumiem Pana oburzenie, ale proszę do
mnie nie mieć pretensji, ewentualnie do tego kto pisał. Ja miałem przyjemność
Szanowni Państwo zająć się sprawą listu otwartego który był skierowany do
114
Pana Burmistrza Janusza Majchra jak i do P. Przewodniczącego Rady Miasta,
który jak tutaj sam stwierdził przekazał do Burmistrza. To skoro przekazał do
Burmistrza to poczułem się zobowiązany tym bardziej zająć się tą sprawą i
traktować ją za poważną. Na podstawie tego listu otwartego, który został
podpisany prze 42 osoby, pozwoliłem sobie zorganizować spotkanie, o którym
informowałem Szanownych radnych. To spotkanie odbyło się 13 lutego tego
roku w sprawie niekontrolowanego używania wyrobów pirotechnicznych na
terenie miasta Zakopanego. Zaproszonych gości, radnych raczej których
zapraszamy był jeden radny, siedzący tutaj Pan Jerzy Jędrysiak. Zobowiązałem
się na tym spotkaniu, uważając temat niełatwy do rozwiązania, bo gdybyście
Państwo byli i słyszeli głosy, zarówno mieszkańców, Straży Pożarnej, Parku
Tatrzańskiego na temat rzeczywiście, który wzbudza wielkie zainteresowanie i
ciekawe wypowiedzi, ale również stwierdziliśmy na tym spotkaniu, że
stworzenie uchwały, która ma być jak gdyby martwą uchwałą, bo przecież
chodzi o egzekucję tego, żebyśmy mieli spokój od tych fajerwerków
zobowiązałem się, że spotkamy się z Państwem proponując takie spotkanie i
zobowiązałem się, że w terminie do jednego miesiąca o takie spotkanie poproszę
P. Przewodniczącego. O takie spotkanie poprosiłem pismem z dnia 20 lutego, na
które nie dostałem żadnej odpowiedzi. Natomiast miałem pytanie dalsze
mieszkańców co się dzieje? W związku z tym pozwoliłem sobie ponowić pismo
do P. Przewodniczącego, żebyśmy usiedli czy to wszyscy, czy konkretna
Komisja i pochylili głowę nad tym skomplikowanym tematem. I to drugie pismo
oczywiście tez pozostało bez odpowiedzi. Pana Jerzego Jędrysiaka
poinformowałem pismem 04 kwietnia tego roku o następującej treści: „zgodnie
z podjętym moim zobowiązaniem do zorganizowania spotkania z radnymi w
sprawie ewentualnego zakazu sprzedaży i używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie Gminy Zakopane informuję, co następuję”, i tutaj poinformowałem o
pismach, jakie skierowałem do P. Przewodniczącego i z jaką prośbą. Uważam i
to jest moje zdanie, że chyba powinniśmy się szanować i uważałem, że jeżeli
ktoś mnie zaprasza na Komisję i ja przychodzę na Komisję i referuję dany
temat, to skoro ja proszę kogoś o zorganizowanie spotkania to także tez się to
odbędzie. No przecież po to jesteśmy razem, żebyśmy na temat męczący
mieszkańców porozmawiali, ale i zastanowili się, bo były ciekawe głosy, że
Wenecja zakaz wprowadziła bo tam była tragedia spłonęła bodajże opera, Paryż
to samo zrobił, ale skąd inąd na tym spotkaniu z tymi mieszkańcami zadaliśmy
sobie pytanie, jak możemy wyegzekwować patrząc tu z tego miejsca Równi
Krupowej, że 15 pkt. na Gubałówce eksploduje fajerwerkami, ale patrzymy że z
drugiej strony jest to samo, z zachodu, ze wschodu, jak mu to mamy
egzekwować. Propozycje były różne, zakazy sprzedaży tego typu artykułów w
sklepach w Zakopanem, ba mało tego, w powiecie tatrzańskim, mało tego w
powiecie nowotarskim, więc chciałbym porozmawiać czy istnieje a w ślad z a
tym poinformować mieszkańców, mało tego poprosić ich ponownie co wspólnie
ustaliliśmy. Telefon do Pani Beaty Zalot był bardzo prosty do mnie, Panie
115
Burmistrzu proszę nam powiedzieć jak Pan się zajął tym tematem, no więc w
związku z tym powiedziałem to, co Państwu przedstawiłem i na tej podstawie
ukazał się artykuł, który oburzył P. Przewodniczącego. Ja uważam, że chyba
słuszny był artykuł, więc powiedziałbym, że no siądźmy razem i zastanawiajmy
się, poświęcajmy więcej czasu to co P. Władysław Łukaszczyk notabene dzisiaj
mówił, uchwały nad którymi siedzieliśmy dzisiaj wspólnie i głosowaliśmy
Państwo, no powiem szczerze na pewno wymagały pochylenia głowy jeszcze, to
co proponowałem na tej Komisji ostatnio. Dajmy spokój, przeanalizujmy po
kolei pewne tematy nawet z Pana Jana Gąsienicę Walczaka uwagami, słabego
skonkretyzowania i wprowadzenia w błąd tez może i naszych mieszkańców, ale
po to mamy Komisję, żeby na Sesji przyjść i mieć gotowy materiał. Dziękuje.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – dziękuję Panu Burmistrzowi, o głos
prosił P. Jan Gąsienica Walczak, bardzo proszę.
P. Jan Gąsienica Walczak – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, ja króciutko chciałbym złożyć w imieniu Klubu Jedności tatrzańskiej
serdeczne życzenia imieninowe dla wszystkich Andrzejów, ale przede
wszystkim życzyć bezpiecznej zabawy andrzejowej. Dziękuję bardzo.
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – P. Wiceprzewodniczący Marek
Trzaskoś bardzo proszę.
P. Wiceprzewodniczący Marek Trzaskoś – w imieniu Tatrzańskiego Klubu
Niezależnych również chcieliśmy złożyć wszystkiego najlepszego wszystkim
Andrzejom a teraz taki komunikat, myśmy dzisiaj rozmawiali o olimpiadzie, o
mistrzostwach świata w konkurencjach klasycznych a w grudniu między 18 a 21
będą Mistrzostwa Świata Akademickie w Łyżwiarstwie Szybkim na lodzie. Pan
Burmistrz stoi na czele Komitetu Organizacyjnego, ja liczyłem, ze pan
Burmistrz cos dzisiaj powie korzystając z możliwości tego, że nasza Sesja jest
transmitowana i jakaś grupa mieszkańców z pewnością nas ogląda. Jeśli to nie
zostało powiedziane ja mam taką prośbę do Pana Burmistrza, do wszystkich
radnych, aby rozpowszechniali tę informację, bo może to być piękna i wspaniała
impreza. Również proszę Pana Burmistrza, aby na stronie Urzędu Miasta
Zakopanego, być może na stronie Pana Andrzeja Kaweckiego pojawiła się już
jakaś wstępna informacja na temat, że taka informacja jest organizowana w
Zakopanem. Mówiono ostatnio, ze stronę Urzędu Miasta i transmisje z Sesji
Rady Miasta ogląda cała Polska, w związku z powyższym myślę, że ta
informacja powinna być jak najszybciej przekazana za pośrednictwem strony
internetowej magistratu zakopiańskiego i Biura Promocji Miasta Zakopanego.
Dziękuję ślicznie.
116
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – dziękuję, czy ktoś jeszcze w
oświadczeniach i komunikatach chce zabrać głos? Nie widzę.
Ad. 29
P. Wiceprzewodniczący Leszek Dorula – Szanowni Państwo przechodzimy do
pkt. 29 - Zamknięcie obrad, wobec wyczerpania porządku obrad zamykam
XXXIV Sesję Rady Miasta Zakopane, bardzo serdecznie wszystkim dziękuje.
117

Podobne dokumenty