karta usług nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości

Komentarze

Transkrypt

karta usług nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
KARTA USŁUG
URZĄD GMINY KOMORNIKI
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, tel.: 61 8107 751, fax.: 61 8107 985
e-mail.: [email protected] www.komorniki.pl
PEKAO SA O. Poznań 39 1240 1747 1111 0000 1848 8975
NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI
Wydział:
Osoba odpowiedzialna:
Wydział Infrastruktury Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Karolina Wiścicka, pok. 114 (I piętro), tel. 61 8100 673 | [email protected]
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości.
Załączniki:
1) Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do
nieruchomości (np. akt. notarialny, odpis z KW, wypis z ewidencji gruntów,
umowa najmu).
2) W celu jednoznacznego określenia nieruchomości objętej wnioskiem,
wskazane jest dołączenie mapki obrazującej aktualny jej stan.
3)
W przypadku wniosku dotyczącego budynku wielolokalowego, szeregowca,
Wymagane dokumenty:
budynku bliźniaczego, warunkiem koniecznym do nadania właściwej numeracji
porządkowej jest dołączenie mapki ze wskazaniem wejść do
poszczególnych lokali.
4) W przypadku wniosku dotyczącego działki narożnikowej - uzgodnienie
wjazdu z danej posesji.
5) Jeżeli w imieniu wnioskodawcy występuje pełnomocnik - pełnomocnictwo
wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej.
Opłaty:
Termin odpowiedzi:
Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna:
Uwagi:
Opłata skarbowa:
Za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa: 17,00 zł.
Do 14 dni.
Nie dotyczy.
Art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010 Nr 182 poz. 1228 ze zm.).
Doręczenie wniosku drogą pocztową lub w Biurze Obsługi Klienta (parter).
Odbiór decyzji drogą pocztową lub osobiście w Wydziale Infratstruktury
Komunalnej, pok. nr 114.

Podobne dokumenty