Dariusz Żbik

Komentarze

Transkrypt

Dariusz Żbik
LVM
Dariusz Żbik
LVM – motywacja
Połączenie dostępnej przestrzeni
dyskowej w jedną logiczną całość
LVM – grupa wolumenów
złożona z wolumenów fizycznych
“ extendy” fizyczne
grupa wolumenów
wolumeny fizyczne
LVM – tworzenie wolumenu
logicznego
LVM – powiększenie wolumenu
logicznego (z wolnych extendów)
LVM – rozbudowa grupy
wolumenu logicznego
LVM – usunięcie PV przez
przeniesienie odp. extendów
LVM – tworzenie kopii
lustrzanej (mirror)
LVM – dodanie kopii lustrzanej
do istniejącego wolumenu log.
LVM – lvdisplay – wyświetlenie
własności wolumenu log.
[[email protected] root]# lvdisplay ­m /dev/vg00/tmp
­­­ Logical volume ­­­
LV Name /dev/vg00/tmp
VG Name vg00
LV UUID 1VasLj­g0Wa­oav0­XAQ5­s9ne­eW73­n1LOR8
LV Write Access read/write
LV Status available
# open 1
LV Size 516.00 MB
Current LE 129
Segments 2
Allocation next free (default)
Read ahead sectors 0
Block device 253:3
­­­ Segments ­­­
Logical extent 0 to 127:
Type linear
Physical volume /dev/hda4
Physical extents 1984 to 2111
Logical extent 128 to 128:
Type linear
Physical volume /dev/hda4
Physical extents 6887 to 6887 podkatalog /dev/vgXX
[[email protected] root]# ls ­l /dev/vg00/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 21 Oct 6 17:41 home ­> /dev/mapper/vg00­home
lrwxrwxrwx 1 root root 20 Oct 6 17:41 opt ­> /dev/mapper/vg00­opt
lrwxrwxrwx 1 root root 21 Oct 18 23:23 swap ­> /dev/mapper/vg00­swap
lrwxrwxrwx 1 root root 20 Oct 18 23:24 tmp ­> /dev/mapper/vg00­tmp
lrwxrwxrwx 1 root root 20 Oct 6 17:41 usr ­> /dev/mapper/vg00­usr
lrwxrwxrwx 1 root root 20 Oct 6 17:41 var ­> /dev/mapper/vg00­var
[[email protected] root]# ls ­l /dev/mapper/
total 0
crw­­­­­­­ 1 root root 10, 63 Oct 6 17:41 control
brw­­­­­­­ 1 root root 253, 4 May 20 23:51 vg00­home
brw­­­­­­­ 1 root root 253, 2 May 20 23:51 vg00­opt
brw­­­­­­­ 1 root root 253, 9 May 20 23:51 vg00­swap
brw­­­­­­­ 1 root root 253, 3 May 20 23:51 vg00­tmp
brw­­­­­­­ 1 root root 253, 0 May 20 23:51 vg00­usr
brw­­­­­­­ 1 root root 253, 1 May 20 23:51 vg00­var
Device mapper - tablice
[[email protected] root]# dmsetup table
vg00­home: 0 10485760 linear 3:4 17301888
vg00­tmp: 0 1048576 linear 3:4 16253312
vg00­tmp: 1048576 8192 linear 3:4 56418688
vg00­usr: 0 13631488 linear 3:4 384
vg00­swap: 0 516096 linear 3:4 55902592
vg00­var: 0 2097152 linear 3:4 13631872
vg00­opt: 0 524288 linear 3:4 15729024
­­­ Segments ­­­
Logical extent 0 to 127:
Type linear
Physical volume /dev/hda4
Physical extents 1984 to 2111
Logical extent 128 to 128:
Type linear
Physical volume /dev/hda4
Physical extents 6887 to 6887 LVM – wady
●
●
●
utrudniona operacja przenoszenia dysków
między komputerami
znaczenie utrudniona możliwość odratowania
danych z uszkodzonych dysków
utrudniony start systemu

Podobne dokumenty