Kliknij - przeglądaj pdf Nauki i Biznes nr 25 2015

Komentarze

Transkrypt

Kliknij - przeglądaj pdf Nauki i Biznes nr 25 2015
Nr 25
Wrzesień 2015
ISSN 1505-0653
#wsbtujestfajnie
2
lat
Blisko 650 osób, wspólnie z władzami
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
kadrą akademicką, absolwentami i studentami,
świętowało jubileusz 20-lecia Uczelni
w trakcie uroczystej Gali, która miała miejsce
16 czerwca 2015 r.
w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.
JUBILEUSZOWA GALA
20-lecia
Jubileusz był okazją, by wyróżnić i nagrodzić wybitne osobistości
świata nauki, biznesu i instytucji współpracujących z Wyższą Szkołą
Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Po raz 15. przyznano tytuł „Edukatora
Roku”. Wyróżnienia odebrali również szczególnie zasłużeni pracownicy
Uczelni w uznaniu za bardzo znaczący wkład w rozwój Wyższej Szkoły
Biznesu w Dąbrowie Górniczej, zaangażowanie i aktywną działalność
organizacyjną.
Honorowi Goście Uroczystości (od lewej): Kazimierz Karolczak, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Tadeusz Donocik, prof. dr hab. Andrzej Chochół,
dr Piotr Litwa, prof. dr hab. Leszek Żabiński, prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, prof. Tomasz Miczka, prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
Partnerzy Uczelni (od lewej): Krzysztof Zamasz - Prezes Zarządu Enea S.A., dr inż. Wojciech Wajda - Prezes Zarządu
WASKO S.A., Artur Tomasik - Prezes Zarządu GTL S.A., Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice, insp. mgr Piotr Kucia Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, nadbryg. Marek Rączka - Śląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Statuetka Edukator Roku 2015 w kategorii „Animator” dla prof. dra hab. Ryszarda Borowieckiego - Członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Wręczenia dokonał prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Statuetka Edukator Roku 2015 w kategorii „Animator” dla prof. zw. dra hab. inż. Antoniego Tajdusia - Przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
Statuetka Edukator Roku 2015 w kategorii „Animator” dla Tadeusza Donocika - Prezesa Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Statuetka Edukator Roku 2015 w kategorii „Europejski Wymiar Edukacji” dla Akademii Muzycznej w Katowicach
Statuetka Edukator Roku 2015 w kategorii „Europejski Wymiar Edukacji”
dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wyróżnienie dla firmy Enea S.A. odebrał dr Krzysztof Zamasz - Prezes Zarządu
Wyróżnienie dla Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. odebrał Artur Tomasik - Prezes Zarządu
Wyróżnienie dla WASKO S.A. odebrał Grzegorz Masternak - Wiceprezes Zarządu
Wyróżnienie dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
- nagrodę odebrał nadbryg. Marek Rączka
Wyróżnienie dla Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej
- nagrodę odebrał Zastępca Komendanta podpłk. Wojciech Stodolnik
Wyróżnienie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
- nagrodę odebrał insp. mgr Piotr Kucia
Wyróżnienie dla Dziennika Zachodniego odebrał Zenon Nowak - Prezes Zarządu Polska Press
Sp. z o.o.
Jubileuszowi 20-lecia Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej towarzyszyła
uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej
mgra inż. Zbigniewa Pikiewicza - Założyciela Uczelni.
GAUDEAMUS IGITUR
2015/2016
Inauguracja Roku Akademickiego WSB w DĄBROWIE GÓRNICZEJ
MIEJSCE: Audytorium Maximum WSB w Dąbrowie Górniczej
6 października 2015 r.
Wykład Inauguracyjny pt.:
„Współczesne problemy zarządzania
– czy uczelnia może być antykrucha?”
Prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki
- JM Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
Wykład poświęcony rozważaniom na temat współczesnych problemów związanych z naukami
o organizacji i zarządzaniu oraz praktyką zarządzania. Pretekstem do tych rozważań będzie teoria
antykruchości Nassima Taleba. Poruszona zostanie również kwestia aktualnych problemów zarządzania
wyższymi niepublicznymi uczelniami w Polsce, zwłaszcza takie zagadnienia jak: jakość studiów i ich
atrakcyjność dla studentów, finansowanie czy umiędzynarodowienie.
Inauguracja Roku Akademickiego WSB w WYDZIALE ZAMIEJSCOWYM W ŻYWCU
MIEJSCE: Sala Lustrzana w Nowym Zamku w Parku Żywieckim
17 października 2015 r.
Wykład Inauguracyjny pt.:
„Polska niegospodarna – wyzwania i dylematy
dla zarządzania publicznego”
Dr hab. Barbara Piontek, prof. nadzw.
- Profesor w Katedrze Zarządzania WSB w Dąbrowie Górniczej
Podjęty temat jest niezwykle istotny z punktu widzenia zmian, jakie zachodzą we współczesnej
rzeczywistości. Przede wszystkim należy zauważyć, że pomimo iż mówimy o niespotykanym dotąd „skoku
cywilizacyjnym”, szansie, której nie miały wcześniejsze pokolenia i o społeczeństwie wiedzy, to właśnie
dzisiaj, jak nigdy przedtem, dotkliwie dotykamy stanu permanentnych przemian i kryzysu fundamentalnych
wartości, które przejawiają się w marnowaniu środków publicznych. A skutki niegospodarności
są niezwykle kosztowne.
Inauguracja Roku Akademickiego WSB w WYDZIALE ZAMIEJSCOWYM W CIESZYNIE
MIEJSCE: Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie
17 października 2015 r.
Wykład Inauguracyjny pt.:
„Syndrom oblężonej twierdzy - dylematy współczesnego
bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej”
Prof. nadzw. dr hab. Adrian Siadkowski
- Kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WSB w Dąbrowie Górniczej
Bezpieczeństwo jest stanem, w którym jednostki, grupy i państwa mają nie tylko zagwarantowaną
sytuację egzystencjalną, ale mogą realizować wolności. Wolności „od” zagrożeń i wolności „do”
rozwoju. Tak rozumiane bezpieczeństwo emancypujące to uwalnianie ludzi od ograniczeń fizycznych
i bytowych, które powstrzymują ich od zajmowania się tym, co z własnej woli chcieliby robić. Czy
jednak wykreowana współczesność, a w tym procesy integracji europejskiej, doprowadzające do
obejmowania wybranych obszarów życia nowymi, ponadnarodowymi reżimami i przekazywania
narodowych kompetencji - choćby do pełnego decydowania o tożsamości w obliczu fali uchodźców
z Syrii i Iraku - w kompetencje instytucji integracyjnych rzeczywiście emancypuje?
Inauguracja Roku Akademickiego WSB w WYDZIALE ZAMIEJSCOWYM W OLKUSZU
MIEJSCE: Galeria Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych w Olkuszu
24 października 2015 r.
Wykład Inauguracyjny pt.:
„Koleje Dużych Prędkości.
Innowacje w transporcie szynowym”
Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz
- Kierownik Katedry Transportu Szynowego WSB w Dąbrowie Górniczej
Zrównoważony system transportowy pozwala na zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych,
przy zminimalizowanym negatywnym wpływie na środowisko i optymalnym poziomie efektywności
energetycznej. Aby taki stan osiągnąć konieczne jest stworzenie warunków dla zwiększenia
atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego w stosunku do transportu indywidualnego. Niezbędna
jest zatem w pierwszej kolejności poprawa konkurencyjności transportu szynowego w stosunku
do transportu drogowego oraz wykorzystanie efektu synergii międzygałęziowej.
Inauguracja Roku Akademickiego WSB w WYDZIALE ZAMIEJSCOWYM W KRAKOWIE
MIEJSCE: Sala Fontanny w Pałacu Krzysztofory w Krakowie
30 października 2015 r.
Wykład Inauguracyjny pt.:
„Puls organizacji - wyzwania i dylematy praktyki
zarządzania projektami”
Dr Marcin Lis
- Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich
Wykład porusza kwestię nowoczesnego modelu zarządzania projektami i procesami w organizacji,
wdrażania narzędzi ciągłego doskonalenia, podejścia systemowego oraz zastosowania metodyk
zarządzania projektami w jednostkach oświatowych, biznesie oraz służbach mundurowych. Zostaną
wskazane nowoczesne standardy zarządzania projektami oraz metody i narzędzia doskonalenia
poprzez eliminacje strat w procesach biznesowych, tworzenie map stanu obecnego i przyszłego,
stosowanie narzędzi zarządzania ryzykiem.
spis
treści
67
Miniony, jubileuszowy rok to kolejne sukcesy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, zarówno na polu dydaktycznym, badawczym,
jak i organizacyjnym. Niewątpliwie najważniejsze to wyróżniająca ocena
instytucjonalna Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Fundacji Promocji
i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Stanowią one najbardziej znaczące potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia na wszystkich kierunkach studiów I i II stopnia, podyplomowych oraz seminariach doktorskich.
W ubiegłym roku Uczelnia szczególnie mocno podkreśliła swoją pozycję, nie tylko jako silnego ośrodka akademickiego, ale również ważnej
instytucji życia publicznego, pełniącej rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą,
wykorzystującej swoje zasoby wiedzy w procesach kształcenia i w procesach badawczych oraz udostępniającej je na rzecz swojego społecznego
i rynkowego otoczenia, stymulującej rozwój regionu Śląska i Zagłębia oraz
wnoszącej istotny wkład w kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy.
To w WSB miały miejsce najważniejsze wydarzenia popularyzujące naukę, jak XI Festiwal Nauki, kilkanaście konferencji naukowych o zasięgu
międzynarodowym, seminaria, wykłady otwarte, spotkania z ekspertami.
WSB ponownie doceniono jako instytucję przyjazną otoczeniu społecznemu, rodzinie, pracownikom, czego wyrazem są liczne wyróżnienia,
tj. Uczelnia Przyjazna Rodzicom czy podziękowanie za tworzenie dobrego
klimatu dla rodziny poprzez prowadzenie w WSB programu „Mama i Tata
idą na studia”.
Nie sposób wspomnieć o wszystkich sukcesach, które są udziałem
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Zapraszam do zapoznania
się z nimi na kolejnych stronach nowej Nauki i Biznes, stanowiącej podsumowanie minionego roku akademickiego 2014/2015.
Zastępca Redaktor Naczelnej
Magdalena Kot - Radojewska
Redaktor Naczelna: Zdzisława Dacko – Pikiewicz
Zastępca Redaktor Naczelnej: Magdalena Kot – Radojewska
Współpraca redakcyjna: Agnieszka Stefaniak – Zubko, Aleksandra Gola
Projekt i skład: Beata Nocoń
Zdjęcia: Grzegorz Adam, Beata Nocoń, Artur Mól, Agnieszka Stefaniak – Zubko,
Sebastian Korzeniowski, Roman Koszowski, Rafał Klimkiewicz
Aktywną współpracę uczelni z otoczeniem
zewnętrznym potwierdza kilkadziesiąt nowych umów podpisanych w roku akademickim
2014/2015, umożliwiających m.in. prowadzenie wspólnych badań naukowych, współudział
przedsiębiorców w procesie kształcenia, organizację praktyk studenckich i staży absolwenckich, odbywanie zajęć w realnych warunkach
pracy, prowadzenie studiów i szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw.
51
Dynamicznie zmiany rynkowe, szybko dezaktualizująca się branżowa wiedza, konieczność przekwalifikowania się to najczęstsza
motywacja absolwentów uczelni wyższych do
podejmowania studiów podyplomowych.
spis treści
75
Akademickie Biuro Karier WSB dba zapewnienia studentom
stały kontaktu z praktykami, pracodawcami i ekspertami z tych
branż, z którymi planują się związać zawodowo. Staże, praktyki,
szkolenia i wizyty studyjnych ułatwiają studentom wejście na rynek pracy, umożliwiają im zdobycie doświadczenia zawodowego
i poszukiwanych przez pracodawców kompetencji.
139
Uczelnia z powodzeniem realizuje w praktyce ideę Life
Long Learning, będącą wiodącym elementem strategii lizbońskiej, ogłoszonej w 2000 roku przez Unię Europejską. Zgodnie
z jej treścią edukacja jest jedną z najważniejszych składowych
prowadzących do tego, aby gospodarka Unii Europejskiej stała się
najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką na świecie.
Służą temu działania Uczelni na rzecz kształcenia ustawicznego.
7 Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
9 Edukator Roku 2015
10 Władze Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
12 Akredytacje
14 WSB w rankingach
15 Nagrody i wyróżnienia
97 Liderzy Roku 2015
99 5-lecie Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów WSB
101 Rodzina to podstawa... także na studiach
103 Stypendia
106 Koła Naukowe
112 W pełni sprawni w WSB!
115 Projekty unijne
120 Nowoczesna infrastruktura
121 Jubileusz 15-lecia Akademickiego Związku Sportowego WSB
NAUKA
18 Potencjał naukowy WSB
24 Katedra Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
26 Konferencje Naukowe w roku akademickim 2014/2015
WYDZIAŁY ZAMIEJSCOWE
CENTRA NAUKOWE WSB
37 Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych
41 Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych
44 Centrum Inżynierii Biznesu
45 Centrum Transferu Technologii
46 Centrum Jakości i Innowacji
DYDAKTYKA
Wybrane porozumienia w roku akademickim 2014/2015
Rada Ekspertów WSB
WSB na rzecz stymulowania innowacyjności polskiej gospodarki, czyli współpraca klastrowa
Klub Szkół Partnerskich
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
75
82
84
89
92
95
Edukacja, praca, rozwój - czyli jak wspieramy studentów
na rynku pracy?
Praktyki studenckie
Studiujemy w środowisku międzynarodowym
Osiągnięcia naszych studentów
Pasjonaci w WSB
Samorząd Studencki
139
149
150
151
Uniwersytety Dziecięce
Uniwersytet Młodzieżowy
Jak zostać Młodym Przedsiębiorcą?
Seniorzy w akcji, czyli Uniwersytet Trzeciego Wieku
156
159
169
170
172
174
175
176
177
178
179
181
183
186
188
190
191
195
11 Festiwal Nauki
Gościli u nas
Światowy Kongres Klastrów
IV Europejski Kongres MŚP
Gala Biznesowa Innowator 2015
Śniadanie Biznesowe
II Akademickie Forum Jakości
Debaty eksperckie TNOiK
Międzynarodowa integracja
Wulkan kobiecej energii
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej
IV Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym
Biblioteka w trzech wymiarach
Akademia WSB
Noc spadających gwiazd
Znani Nieznani
Kalendarium
INICJATYWY
PARTNERZY WSB
73
Studiuję w Cieszynie
Studiuję w Żywcu
Studiuję w Krakowie
Studiuję w Olkuszu
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
47 Co nowego w ofercie WSB?
51 Studia podyplomowe
60 Invertir en idiomas extranjeros - czyli zainwestuj w języki obce
62 Forum Coachingu i Superwizji w WSB
63 Seminarium doktorskie
67
71
72
123
130
133
135
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
tę potwierdzają oceny Polskiej Komisji
Akredytacyjnej, w tym uzyskana w roku
akademickim 2014/2015 wyróżniająca
ocena instytucjonalna. Jest to ogromny
sukces, gdyż Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej jest pierwszą
uczelnią niepubliczną w Polsce, która
otrzymała tak wysoką ocenę. Dotychczas wyróżniającą ocenę instytucjonalną otrzymało jedynie 11 uczelni
publicznych. Członkowie PKA, oprócz
strategii i wzorowo realizowanych
zapisów wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, przede
wszystkim wysoko ocenili działalność
badawczą Uczelni, wsparcie studentów
- w szczególności aktywną działalność
na rzecz studentów, zapewnienie im
udziału w badaniach naukowych kadry,
Wysoki Senacie, Dostojni Goście,
Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,
7
dziś po raz 21 zabrzmi radosne Gaudeamus, inaugurując nowy
rok akademicki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Inauguracja nowego roku akademickiego jest najbardziej
doniosłym i najważniejszym wydarzeniem w życiu każdej uczelni.
Jest dniem skłaniającym do głębszej refleksji nad naszym miejscem w świecie, nad rozwojem, postępem, samodoskonaleniem.
Najlepszym spośród tegorocznych
absolwentów wręczymy nagrody, a studentom rozpoczynającym akademicką
przygodę – indeksy. To swoista sztafeta
pokoleń, indeksy odbiorą dziś Studenci
I roku studiów I-go stopnia, uniwersytetów dziecięcych, trzeciego wieku, Słuchacze Seminarium Doktorskiego.
Ubiegły rok akademicki obfitował w ważne rocznice i wydarzenia,
w tym najważniejsze - jubileusz 20-lecia działalności Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej. To ponad wszelką wątpliwość stosowna okazja do
spojrzenia wstecz, chwili refleksji nad
dotychczasowymi dokonaniami Uczelni. Przy tak szczególnej okazji proszę
mi pozwolić na odrobinę retrospekcji
i wspomnień.
W całej 20-letniej historii Wyższej
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zawsze bardzo wiele uwagi poświęcaliśmy
doskonaleniu jakości kształcenia. Jakość
z wyróżnieniem Fundacji Promocji
i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych na studiach pierwszego i drugiego
stopnia na kierunku zarządzanie.
Jako mocne strony Uczelni członkowie
Fundacji uznali wzorowo skonstruowany
i funkcjonujący Uczelniany Wewnętrzny
System Zapewnienia Jakości, interdyscyplinarność Wydziału i wysoką kategorię naukową, stworzenie warunków
wszechstronnego rozwoju intelektualnego i przygotowania do obecności na rynku pracy studiujących oraz wspomaganie
ich karier zawodowych, a także wysokie
kwalifikacje naukowe i doświadczenie
praktyczne samodzielnej kadry naukowo-dydaktycznej oraz rosnący potencjał
naukowy.
Potwierdzeniem wysokiej jakości
kształcenia jest również uzyskanie przez
Uczelnię dotacji projakościowej w wysokości 1 000 000 zł na kierunku Informatyka i dofinansowanie w latach 2015-2017
w ramach dotacji projakościowej przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Jakość kształcenia WSB znajduje
swoje odzwierciedlenie także w prestiżowych rankingach (m.in. 1. miejsce
w zestawieniu uczelni niepublicznych
województwa śląskiego i 9. miejsce
w ujęciu ogólnopolskim w rankingu
miesięcznika „Perspektywy”).
studenckich kołach naukowych i innych
organizacjach oraz wsparcie ich w wejściu na rynek pracy, zasoby kadrowe
i materialne oraz przepisy wewnętrzne
normujące proces zapewnienia jakości
kształcenia.
Wysoka pozycja Wyższej Szkoły B iznesu w Dąbrowie Górniczej
została potwierdzona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przyznaniem w 2013 roku kategorii
naukowej A.
Oprócz wyróżniającej oceny instytucjonalnej Uczelnia posiada 12 akredytacji
programowych, w tym ocenę wyróżniającą na kierunku socjologia i 11 ocen
pozytywnych na kierunkach administracja, ekonomia, informatyka, pedagogika,
socjologia, zarządzanie oraz zarządzanie
i inżynieria produkcji, przyznanych przez
Polską Komisję Akredytacyjną.
Uczelnia jest również członkiem międzynarodowej organizacji uczelni CEEMAN, której głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia, szczególnie
w obszarze kształcenia menedżerskiego.
W roku akademickim 2014/2015
Uczelnia złożyła również wniosek
o akredytację jakościową Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków
Ekonomicznych na kierunku zarządzanie. Po wizytacji zespołu oceniającego Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej otrzymała akredytację
W okresie 20 lat rozwój oferty kształcenia, aktywność badawczo-rozwojowa,
rozbudowa infrastruktury przebiegała
równolegle z działalnością Uczelni na
rzecz kształcenia ustawicznego i popularyzacji nauki. Dzisiaj Wyższa Szkoła
Biznesu w Dąbrowie Górniczej to silny
ośrodek akademicki, zaliczany do ścisłej czołówki uczelni ekonomicznych
w kraju, o dużym potencjale naukowo-badawczym i dydaktycznym, znaczeniu międzynarodowym, przyznający
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
stopień doktora nauk ekonomicznych
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
Uczelnia posiada 4 Wydziały Zamiejscowe w Cieszynie, Żywcu, Olkuszu i Krakowie, Centrum Studiów Podyplomowych
i Szkoleń w Częstochowie, 14 Uniwersytetów Dziecięcych i 6 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Uczelnia gwarantuje swoim
studentom nowoczesne, interdyscyplinarne wykształcenie w ramach 13 kierunków studiów. Słuchacze mogą wybierać
spośród bardzo bogatej oferty kierunków studiów podyplomowych, szkoleń
oraz certyfikowanych kursów specjalistycznych.
8
Podejmowane w ramach przyjętej
strategii działalności naukowej badania mają charakter interdyscyplinarny.
Wiąże się to z jednym z najistotniejszych
obszarów procesu bolońskiego – kształcenia dla przyszłości ponad wcześniej
ustalonymi dyscyplinami naukowymi.
Uczelnia zapewnia transmisję wyników
naukowych do dydaktyki oraz praktyki gospodarczej i społecznej. Okazją do
popularyzacji osiągnięć nauki i wyników
działalności badawczej są konferencje naukowe i seminaria, organizowane
przez Uczelnię. Wydarzenia te są okazją
do spotkań i wymiany doświadczeń kadry
naukowej polskich i międzynarodowych
ośrodków badawczych z przedstawicielami świata gospodarczego. Tylko w ostatnim roku akademickim Uczelnia zorganizowała 12 konferencji międzynarodowych
i 11 konferencji krajowych.
20-letnie doświadczenie Wyższej
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
w zakresie współpracy i prowadzenia badań naukowych wspólnie z praktykami
biznesu i partnerskimi instytucjami, przyczyniło się do budowy pozycji Uczelni jako
aktywnego centrum transferu wiedzy, nie
tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Partnerzy włączani są w kształtowanie procesu kształcenia, m.in. poprzez
opiniowanie merytorycznej zawartości
programów studiów i uruchamianych
specjalności. Okazją do dyskusji na temat
aktualnej sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowania pracodawców na konkretne
kwalifikacje stanowią posiedzenia Rady
Ekspertów WSB. Do tego grona zapraszani są przedstawiciele czołowych firm
i instytucji współpracujących z Uczelnią.
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Górniczej jest ogólnopolskim liderem
w pozyskiwaniu środków z Unii Euro-
pejskiej. Dotychczas pozyskała środki
finansowe na 20 projektów na ogólną
kwotę prawie 62 mln złotych. W ramach projektów wyposażono laboratoria komputerowe w najnowocześniejsze urządzenia, wyposażono bibliotekę
w specjalistyczne oprogramowanie oraz
urządzenia ułatwiające studiowanie
i komunikację osobom niedosłyszącym i niedowidzącym. Przeprowadzono szereg szkoleń z zakresu poruszania
się po rynku pracy, zorganizowano kilkanaście wizyt studyjnych, w tym m.in.
w Niemczech i w Hiszpanii oraz spotkań z praktykami z określonych branż,
zakupiono literaturę branżową, testy psychologiczne, zorganizowano spotkania
z doradcami zawodowymi i psychologami.
Życzę Wam, drodzy Studenci, zdobycia głębokiej i wszechstronnej wiedzy,
która umożliwi swobodne poruszanie się
na rynku pracy. Korzystajcie z szerokiej
oferty, jaką daje Wam Uczelnia. Pragnę,
abyście odebrali staranne wykształcenie,
bo jako absolwenci, za kilka lat, będziecie ambasadorami tej Uczelni w różnych
zakątkach świata. Życzę Wam nawiązania
ciekawych znajomości i zawierania prawdziwych przyjaźni, rozwijania własnych
pasji i zainteresowań.
To, co wyróżnia Uczelnię na tle
innych uczelni wyższych, to – oprócz działalności naukowo – badawczej – przede
wszystkim aktywna współpraca ze środowiskiem gospodarczym w zakresie
tworzenia programów studiów, kształcenia, a następnie wspierania absolwentów
na rynku pracy. Uczelnia dba o praktyczną
edukację studentów oraz przygotowuje
ich, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągać w przyszłości sukcesy zawodowe, podejmuje działania w kierunku
rozwijania wśród studentów postaw pro-przedsiębiorczych i pro-rynkowych.
Wszystkich Pracowników i Studentów
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zapraszam do pracy na rzecz budowy naszego wspólnego dobra i pomyślności Uczelni. Od nas wszystkich zależy,
jaki będzie nadchodzący rok akademicki
2015 – 2016.
20 lat funkcjonowania Uczelni w konkurencyjnym i turbulentnym otoczeniu
dowodzi, że Wyższa Szkoła B iznesu
w Dąbrowie Górniczej, m.in. dzięki wysokiej jakości kształcenia i prowadzonych
badań, postrzegana jest jako silny ośrodek akademicki, badawczy, kulturalny,
ale również przyjazny studentom w każdym wieku i na każdym etapie drogi edukacyjnej i zawodowej.
Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,
Chciałabym w tym miejscu zwrócić
się do Młodzieży, która po raz pierwszy
przekracza progi naszej Uczelni. Ogromnie cieszę się, że mogę Was przywitać
w murach Wyższej Szkoły B iznesu
w Dąbrowie Górniczej. Dzięki Wam Uczelnia promienieje młodością, pięknem, radością i optymizmem. Za chwilę złożycie
ślubowanie, otrzymacie indeksy i zostaniecie studentami.
W tym miejscu pragnę również podziękować wszystkim pracownikom Uczelni
za pełną oddania pracę w minionym roku
akademickim. To dzięki Wam, moi Kochani, pięknieje i rozwija się nasza Uczelnia.
Rok akademicki 2015/2016
w Wyższej Szkole Biznesu
w Dąbrowie Górniczej
uznaję za otwarty.
QUOD BONUM,
FELIX, FAUSTUM
FORTUNATUMQUE SIT
Co niechaj będzie dobre,
szczęśliwe, pomyślne oraz
z pomocą losu owocne.
Z tej okazji całej Społeczności Akademickiej naszej Uczelni życzę sukcesów w pracy,
szczęścia osobistego, dobrego
samopoczucia i wiele optymizmu na co dzień.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
EDUKATOR ROKU 2015
W KATEGORII ANIMATOR
Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr h.c.
Członek Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Przewodniczący Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych CK ds. SiT (kadencja 2013-2016), członek
Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (1997-2010),
Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (od 2011
r.), członek Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN (od 2012 r.), członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (1996-2008), Przewodniczący Oddziału Łódzkiego
PTP (od 2008 r.), członek zwyczajny Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (od 1997 r.),
ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej,
ekspert panelu HS6 Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, ekspert Ministerstwa
Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli.
9
Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik
Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (kadencja 2012-2014), Członek
Prezydium Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej Wydziału Nauk Humanistycznych
i Społecznych Polskiej Akademii Nauk, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta Fullbrighta
w Curry School of Education na University of Virginia w Charlottensville (USA), od 1994
r. profesor wizytujący tej Uczelni. Wykładowca w Nazareth College w Rochester (USA)
i College John and Marry. Wygłaszał również wykłady m.in. w takich uczelniach, jak:
University of Stockohlm czy Univeristy of Sydney.
Wielka Kapituła Konkursu o miano Edukatora Roku 2015
prof. dr hab. Wiesław Banyś
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
prof. dr hab. inż. Zygmunt Bąk
JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
prof. dr hab. Andrzej Chochół
JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
prof. dr hab. Antoni Cygan
JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Karbownik
JM Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach
prof. Tomasz Miczka
JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach
prof. dr hab. Marek Tukiendorf
JM Rektor Politechniki Opolskiej
prof. dr hab. Adam Zając
JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
prof. dr hab. Leszek Żabiński
JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz
JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
WŁADZE
WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
10
Rektor
KANCLERZ
prof. nadzw. dr
mgr Barbara Pikiewicz
Zdzisława Dacko-Pikiewicz
DZIEKANI:
DZIEKAN Wydziału
Zarządzania,
Informatyki i Nauk
Społecznych
Dziekan
Wydziału
Zamiejscowego
w Cieszynie
Dziekan
Wydziału
Zamiejscowego
w Olkuszu
Dziekan
Wydziału
Zamiejscowego
w Żywcu
p.o. Dziekana
Wydziału
Zamiejscowego
w Krakowie
prof. nadzw. dr
Katarzyna Szczepańska
– Woszczyna
dr Andrzej Bubnicki
dr inż.
Agnieszka Kurc-Lisiecka
dr Bogusław Wyleciał
dr Marcin Lis
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
prorektorzy:
Prorektor
ds. Kształcenia
i Współpracy z Zagranicą
Prorektor ds. Rozwoju
i Spraw Studenckich
dr Marcin Lis
prof. nadzw. dr
Katarzyna Szczepańska
– Woszczyna
Prorektor ds. Nauki
prof. nadzw. dr hab.
Marek Walancik
Prorektor ds. Wdrożeń
i Innowacji
dr inż. Piotr Pikiewicz
prodziekani:
11
Prodziekan Wydziału
Zarządzania, Informatyki
i Nauk Społecznych
Prodziekan Wydziału
Zarządzania, Informatyki
i Nauk Społecznych
Prodziekan Wydziału
Zarządzania, Informatyki
i Nauk Społecznych
dr Rafał Rębilas
dr Paulina Głowacka
mgr inż. Michał Walczak
Prodziekan
ds. Kształcenia
Ustawicznego,
Prodziekan Wydziału
Zamiejscowego
w Krakowie
mgr Dominik Penar
KATEDRY W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
KIEROWNICY KATEDR
W ramach Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych funkcjonuje 10 katedr tj.:
•
KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
prof. nadzw. dr hab. Adrian Siadkowski
•
KATEDRA INFORMATYKI
dr inż. Maciej Rostański
•
KATEDRA LOGISTYKI I TRANSPORTU
prof. dr hab. Krystyna Kowalska
•
KATEDRA MATEMATYKI I JEJ ZASTOSOWAŃ
prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk
•
KATEDRA PEDAGOGIKI
prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik
•
KATEDRA PRAWA I ADMINISTRACJI
prof. nadzw. dr hab. Stefan Grochalski
•
KATEDRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ I FINANSÓW
prof. nadzw. dr hab. Urszula Wąsikiewicz-Rusnak
•
KATEDRA SOCJOLOGII
prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz
•
KATEDRA TRANSPORTU SZYNOWEGO
prof. dr hab. inż. Marek Sitarz
•
KATEDRA ZARZĄDZANIA
prof. dr hab. Marek Lisiński
W skład struktury Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie wchodzi:
•
KATEDRA ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI
dr Joanna Kurowska-Pysz
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
AKREDYTACJE
W roku akademickim 2014/2015 Wyższa Szkoła
Biznesu w Dąbrowie Górniczej była wizytowana przez
członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz członków Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS.
Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej jest pierwszą
uczelnią niepubliczną w Polsce,
która otrzymała
wyróżniającą
ocenę instytucjonalną
Zgodnie z danymi zamieszczonymi w bazie jednostek
i kierunków ocenionych przez PKA
(wg stanu na dzień 08.09.2015 r.)
Polska Komisja Akredytacyjna to jedyna państwowa instytucja oceniająca jakość kształcenia
w polskich uczelniach, zarówno publicznych jak
i niepublicznych.
Uczelnie podlegają dwóm rodzajom ocen:
programowej, gdy oceniana jest jakość kształcenia w ramach jednego, prowadzonego w danej
uczelni kierunku studiów oraz instytucjonalna,
w ramach której ocenie podlega cały wydział
uczelni, a więc wszystkie kierunki studiów, studia podyplomowe oraz studia doktoranckie.
12
Członkowie Polskiej Komisji Akredytacyjnej spotkali się z partnerami biznesowymi WSB
W wyniku oceny instytucjonalnej przeprowadzonej
w dniach 22-24 maja 2015 r. przez członków
Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Wydział Zarządzania, Informatyki
i Nauk Społecznych otrzymał
ocenę wyróżniającą
(Uchwała Nr 589/2015 Prezydium Polskiej Komisji
Akredytacyjnej z dnia 3 września 2015 r.).
Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych, który podlegał
akredytacji, posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk
ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz prowadzi kształcenie na 11 kierunkach studiów I i II stopnia i na ponad 30 kierunkach
studiów podyplomowych.
Akredytacja instytucjonalna jest złożoną
i kompleksową oceną, w ramach której ocenie podlega 8 kryteriów tj. strategia rozwoju uczelni, wewnętrzny system zapewnienia
jakości kształcenia, koncepcja kształcenia,
cele i efekty kształcenia na każdym kierunku studiów prowadzonym w danym wydziale,
w tym na studiach podyplomowych i doktoranckich, zasoby kadrowe, finansowe i materialne uczelni, badania naukowe prowadzone
w uczelni, współpraca z krajowym i międzynarodowym otoczeniem społecznym, gospodarczym
i kulturalnym w procesie kształcenia, wsparcie
studentów w procesie uczenia się, prowadzenia
badań i wchodzenia na rynek pracy oraz przepisy wewnętrzne normujące proces zapewnienia
jakości kształcenia.
Ocenę wyróżniającą otrzymuje wydział, który
w sposób wyróżniający określił swoją strategię
i wzorowo realizuje zapisy wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, natomiast
pozostałe kryteria oceny realizuje w pełni.
Tymczasem Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej aż w sześciu kryteriach na osiem
uzyskała oceny wyróżniające.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
WSB znalazła się w gronie 12 polskich uczelni, którym udało się uzyskać ocenę wyróżniającą w zakresie akredytacji instytucjonalnej i jednocześnie jedyną
w Polsce uczelnią niepubliczną z tak wysoką oceną.
Oprócz strategii i wzorowo realizowanych zapisów wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia członkowie PKA
wysoko ocenili działalność badawczą Uczelni, wsparcie studentów,
zasoby kadrowe i materialne oraz przepisy wewnętrzne normujące
proces zapewnienia jakości kształcenia.
W zakresie badań naukowych członkowie PKA zwrócili uwagę
na wysoką ocenę parametryczną Wydziału oraz dobrą organizację
działalności badawczej. W raporcie czytamy: „Badania naukowe są
dobrze zorganizowane, a ich efekty znaczące oraz o inspirującym
i wzbogacającym wpływie na realizację celów i efektów kształcenia, zwłaszcza na kierunkach studiów II stopnia.(..) W Uczelni udział
w realizacji zadań dydaktycznych osób prowadzących badania jest
większy niż w większości uczelni niepublicznych” (...). Wizytowana jednostka w sposób kompleksowy zapewnia udział studentów
w badaniach naukowych kadry. Studenci chętnie korzystają z oferowanych możliwości. Działalność kół naukowych należy ocenić pozytywnie zarówno na polu organizatorskim jak i ściśle naukowym.”
13
Wysoko oceniono system opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej dla studentów. Członkowie PKA wyrazili to następująco:
„Oceniana jednostka posiada prawidłowo wdrożony system opieki
naukowej, dydaktycznej i materialnej dla studentów, uwzględniający
także potrzeby osób niepełnosprawnych. Kompleksowe rozwiązania
w tym zakresie, jak również skuteczne ich funkcjonowanie należy
ocenić jako wzorcowe. Wydział wspiera finansowo projekty realizowane przez samorząd studencki i koła naukowe. Można stwierdzić,
że Wydział stwarza wzorcowe możliwości udziału aktywnych studentów w działalności organizacyjnej.”
Członkowie Zespołu Oceniającego docenili także aktywną współpracę Uczelni z przedstawicielami interesariuszy wewnętrznych
i zewnętrznych: „Rola interesariuszy zewnętrznych reprezentujących otoczenie społeczno-gospodarcze w określaniu strategicznych
celów kształtowania oferty kształcenia oraz budowania wysokiej kultury jakości kształcenia zasługuje na wyróżnienie.”
Ponadto bardzo wysoko oceniono bazę dydaktyczną Wyższej
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej: „Infrastruktura dydaktyczna (sale wykładowe i specjalistyczne pracownie) i naukowa (zasoby
biblioteczne) jest dostosowana do procesu kształcenia w ocenianej
jednostce i pozwala na osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Wyposażenie sal i laboratoriów należy ocenić wyróżniająco. (..)
Infrastruktura dydaktyczna jednostki jest wszechstronnie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.”
W dniach 11-12 grudnia 2014 r. odbyła się także wizytacja
przeprowadzona przez członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej
w Wydziale Zamiejscowym WSB w Cieszynie. Podczas wizytacji
członkowie Komisji ocenili jakość kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji
i wydali ocenę pozytywną.
Członkowie Zespołu Oceniającego PKA bardzo wysoko ocenili
udział zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy w procesie
ustalania koncepcji kształcenia, cele i efekty kształcenia oraz
perspektywy rozwoju. Jednocześnie zauważyli, że Uczelnia tworzy
bardzo dobre warunki do uczestniczenia studentów w badaniach
naukowych, co skutkuje ich aktywnym udziałem w projektach badawczych. Według członków Zespołu również wszelkie działania
zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na ocenianym kierunku zasługują na bardzo wysoką ocenę, zarówno
pod względem formalnym (prawidłowe opracowanie stosowanych
procedur), jak i faktycznym (rzeczywiste stosowanie tych procedur).
Kolejnej wizytacji w dniach
16-18 kwietnia 2015 r. dokonali członkowie
Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków
Ekonomicznych EPOQS.
Podczas wizytacji członkowie
Komisji ocenili jakość kształcenia
na studiach pierwszego i drugiego
stopnia na kierunku zarządzanie
i wydali ocenę
POZYTYWNĄ z wyróżnieniem.
Członkowie Zespołu Oceniającego bardzo wysoko ocenili poszczególne kryteria akredytacyjne, na które składają się misja
i strategia, procesy dydaktyczne, badania naukowe, interesariusze
wewnętrzni i zewnętrzni, w tym wpływ na otoczenie oraz zasoby
materialne i administracja. Jako mocne strony Uczelni członkowie
Fundacji uznali wzorowo skonstruowany i funkcjonujący Uczelniany
Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości, interdyscyplinarność Wydziału i wysoką kategorię naukową, stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju intelektualnego i przygotowanie do obecności na
rynku pracy studiujących oraz wspomaganie ich karier zawodowych,
a także wysokie kwalifikacje naukowe i doświadczenie praktyczne
samodzielnej kadry naukowo-dydaktycznej oraz rosnący potencjał
naukowy. Doceniono aktywną współpracę z otoczeniem gospodarczym, administracją państwową i samorządową oraz dobrą opinię
wśród studentów i pracowników.
Akredytacja Fundacji łączy w sobie istotę oceny programowej
i instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dodatkowo przyjmuje się, że oceniana uczelnia spełnia wszystkie wymogi prawne
konieczne do prowadzenia kierunku studiów podlegającego akredytacji. Tym samym uznaje się, iż uczelnia - dopuszczona do postępowania akredytacyjnego - wypełniła ten warunek. W związku z tym
standardy i kryteria akredytacji nie powielają wymogów regulacji
ustawowych, rozporządzeń MNiSW i postanowień Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego dotyczących czasu trwania studiów, liczby
godzin zajęć potrzebnych do wydania dyplomu, liczebności kadry nauczającej i innych, chyba, że standard określa liczbowo wymagania
wyższe niż te, które wynikają z przepisów prawa. Opisane standardy
akredytacyjne Fundacji są efektem autonomicznego działania środowiska akademickiego uczelni ekonomicznych, pracy ekspertów,
licznych konsultacji środowiskowych, dyskusji w czasie seminariów
i konferencji. Standardy te odnoszą ocenę jakości do misji uczelni
oraz warunków i rezultatów jej realizacji na kierunku studiów.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
WSB
w rankingach
Autorzy rankingu docenili przede wszystkim: potencjał naukowy
uczelni, poziom umiędzynarodowienia, warunki kształcenia, efektywność naukową Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Ranking Szkół Wyższych miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy” to jednn z najbardziej prestiżowych zestawień obrazujących
sytuację w szkolnictwie wyższym. O jego randze świadczy skład
kapituły rankingu kierowanej przez prof. Michała Kleibera, prezesa PAN w latach 2007-2015. W jej gronie znaleźli się, m.in.: prof.
Marek Safjan, sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu, honorowy przewodniczący, prof. Marek Rocki, senator RP, przewodniczący PKA, prof. Franciszek Ziejka, przewodniczący SKOZK, b. rektor UJ, prof. Bogusław Smólski, b. dyrektor NCBiR, prof. Tadeusz
Tołłoczko, b. rektor Akademii Medycznej w Warszawie, dr Alicja
Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP, Włodzimierz Kiciński,
kurator Banku BPS S.A., b. prezes Nordea Bank Polska, Waldemar
Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, b. prezes PAP.
Wysoką pozycję Uczelni nie tylko w kraju, ale i za granicą podkreśla międzynarodowy ranking szkół wyższych Multirank, który powstał na zlecenie Komisji Europejskiej. W tegorocznej edycji wzięło
udział 1210 uczelni z 81 krajów na wszystkich kontynentach. Twórcy rankingu przyjrzeli się m.in. uczelniom prowadzącym kierunki
informatyczne. W zestawieniu uczelni z terenu Unii Europejskich
kształcących co najmniej na poziomie I stopnia studiów wyższych
(ang. bachelor) znalazło się 290 szkół wyższych. Komisja Europejska zwróciła uwagę szczególnie na ich poziom umiędzynarodowienia, upraktycznienia procesu dydaktycznego, dostępność
kadry akademickiej dla studentów, współpracę z pracodawcami,
infrastrukturę. Dzięki wysokim notom w tych obszarach Wyższa
Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej uplasowała się na drugiej
pozycji w zestawieniu.
Multirank miał swoją premierę w maju 2014. Wówczas wzięło
w nim udział m.in. 302 uczelnie biznesowe z krajów Unii Europejskiej. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej uplasowała się
na 7. pozycji w zestawieniu oraz na pierwszej wśród polskich szkół
wyższych.
Rok akademicki 2014/2015 był pod tym względem wyjątkowy.
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej w rankingu miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy” po raz kolejny zajęła pozycję
lidera niepublicznych szkół wyższych w województwie śląskim.
WSB znalazła się też na 9. pozycji w ogólnopolskim zestawieniu uczelni niepublicznych. Tym samym Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej nie tylko potwierdziła swoją wiodącą pozycję
w regionie, ale i umocniła pozycję w kraju (przez ostatnie dwa lata
WSB zamykała pierwszą 10 najlepszych szkół wyższych w Polsce).
14
W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
mówimy: „Sukces to nie przypadek, ale efekt
ciężkiej pracy”. Odzwierciedleniem tej zasady są
wyniki, które Uczelnia osiąga w prestiżowych rankingach i zestawieniach
Autorzy rankingu szczególnie docenili upraktycznienie
procesu kształcenia w Wyższej
Szkole Biznesu w Dąbrowie
Górniczej, a przede wszystkim
zaangażowanie doświadczonych praktyków w rolę wykładowców. Są to m.in. czynni pracownicy
JST, sędzia prawa administracyjnego, pracownicy Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy,
urzędnicy wyższego szczebla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
i Urzędu Marszałkowskiego, a przede wszystkim byli ministrowie
finansów.
Nacisk na praktyczne doświadczenie kadry był jednym z czynników, który przyczynił się do zwycięstwa Uczelni w ogólnopolskim
rankingu miesięcznika Forum Samorządowe. Twórcy zestawienia
brali pod uwagę ofertę kształcenia podyplomowego dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Wyższa Szkoła Biznesu
zyskała przewagę punktową nad pozostałymi uczestnikami rankingu także dzięki efektywnej współpracy z zagranicznymi ośrodkami
akademickimi i szerokiej ofercie kierunków dla sektora publicznego,
w tym 40 kierunków oferowanych pracownikom JST.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Laur Innowacyjności 2014
dla filmu „Tajemniczy Świat Informacji”
Podczas uroczystej Gali, która odbyła się w ramach IV edycji Konkursu im. S. Staszica na najlepsze produkty innowacyjne, Naczelna Organizacja Techniczna przyznała Laur Innowacyjności 2014
dla producentów filmu „Tajemniczy świat informacji”, którego partnerem wspierającym była Wyższa
Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Premiera filmu odbyła się 12 maja 2014 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Specjalny, zamknięty pokaz filmu odbył się również w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie w obecności Stanisława Kozieja, Szefa BBN, a jego prapremiera miała miejsce w trakcie Targów
Securex w Poznaniu z udziałem ministra Andrzeja Lewińskiego, Zastępcy Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych.
WSB w konkursie „Dobry klimat dla Rodziny”
Uczelnia
Przyjazna Rodzicom
W Pałacu Prezydenckim
w Warszawie odbyła się uroczysta Gala finałowa konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny”, którego
celem była promocja innowacyjnych rozwiązań wpierających pracujących rodziców. Wydarzeniu
patronowali: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką.
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej otrzymała
oficjalne podziękowanie za projekt „Mama i tata idą na studia”.
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej została laureatem
Konkursu Dobrych Praktyk „Uczelnia Przyjazna Rodzicom”.
Organizatorem plebiscytu było Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Gala Dobry Klimat dla Rodziny
15
Gratulacje Szefa Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego z okazji
jubileuszu Uczelni
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk mgr inż. Krzysztof Radwan w geście
uznania dla dokonań i całokształtu działalności Uczelni złożył na ręce JM Rektor Wyższej
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, prof.
nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz replikę
szabli z okresu Królestwa Polskiego.
WSB otrzymała tytuł Uczelni Przyjaznej Rodzicom za tworzenie przestrzeni przyjaznej dla rodziców studiujących i pracujących
naukowo oraz wdrażanie rozwiązań, które sprzyjają godzeniu życia
rodzinnego z nauką i pracą.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Superdąbrowianin Roku
JM Rektor prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz - podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015
- z rąk Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza - Pana Zbigniewa
Podrazy, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej dr Agnieszki Pasternak oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół
Dąbrowy Górniczej „Odrodzenie” - Stefana Pobideł odebrała wyróżnienie i statuetkę „Superdąbrowianina Roku”.
Tytuł „Superdąbrowianina Roku” przyznawany jest w dorocznym plebiscycie Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej „Odrodzenie”. Wyróżnienie otrzymują wyjątkowe i wartościowe postaci,
których życie i działalność w pozytywny sposób wpływa na rozwój
miasta oraz jego mieszkańców.
Rektor WSB Przewodniczącą Komisji ds. Konkurencyjności,
Innowacji i Współpracy Nauki z Biznesem
JM Rektor prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz objęła funkcję przewodniczącej Komisji ds. Konkurencyjności, Innowacji i Współpracy Nauki z Biznesem, działającej w strukturach Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
16
Honorowy Kordzik Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Będzinie
Podczas uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego JM Rektor prof.
nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, za wieloletnią współpracę oraz szczególne zasługi w działalności na rzecz WKU, otrzymała Honorowy Kordzik Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie.
JM Rektor WSB w gronie Ambasadorów
Kongresów Polskich
Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz odebrała oficjalną nominację do prestiżowego grona Kapituły Ambasadorów Kongresów Polskich na lata 2016-2019. Uroczystość miała
miejsce podczas Gali Ambasadorów Kongresów w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wśród gości znaleźli
się, m.in. Wiceminister Sportu i Turystyki - Tomasz Jędrzejczak
oraz Prezydent Katowic - Marcin Krupa. W trakcie wydarzenia
podsumowano działalność Kapituły minionej kadencji oraz zaprezentowano nowych członków gremium, którzy działając na międzynarodowej arenie, promują wiedzę i atuty Polski, pozyskują
organizację kongresów i wydarzeń dla naszego kraju.
Ambasadorowie reprezentują głównie nauki medyczne, techniczne, humanistyczne i ekonomiczno-polityczne. Członkowie Kapituły wyłaniani są na trzyletnią kadencję. Nominację zgłaszają dotychczasowi Ambasadorowie, uczelnie wyższe oraz przedstawiciele
miast i regionów odpowiedzialnych za promocję przemysłu spotkań.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Profesor Adrian Siadkowski międzynarodowym
ekspertem i trenerem OBWE
Kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
WSB prof. nadzw. dr hab. Adrian Siadkowski, po przejściu procesu
kwalifikacyjnego oraz ewaluacyjnego, został włączony do zespołu
międzynarodowych ekspertów i trenerów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Certyfikat ewaluacyjny odebrał z rąk Zastępcy Szefa Misji OBWE w Tadżykistanie Pana Hansa
Petera Larsena oraz Dyrektora Border Managament Staff College
Pana Henryka Raczkowskiego.
WSB Popularyzatorem Nauki 2014
„Pan Korek” - Michał Szydłowski - wykładowca WSB oraz
Uniwersytetów Dziecięcych WSB, otrzymał z rąk prof. Leny
Kolarskiej-Bobińskiej – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
prestiżową nagrodę „Popularyzator Nauki 2014”.
Złoto, srebro i brąz podczas
Akademickich Mistrzostw Śląska
Profesor Janusz Morbitzer Przewodniczącym
Komisji Nauk Pedagogicznych
krakowskiego oddziału PAN
Prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer objął funkcję
przewodniczącego Komisji Nauk Pedagogicznych krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. W skład Komisji wchodzą
naukowcy większości krakowskich uczelni wyższych, reprezentujący rozmaite specjalności i dyscypliny pedagogiczne. Komisja
Nauk Pedagogicznych należy do Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Podczas Akademickich Mistrzostw Śląska w Trójboju Siłowym
student studiów stacjonarnych II-go stopnia na kierunku Zarządzanie Pan Oleg Mishchenko zdobył I miejsce w kategorii wagowej
93 kg. II miejsce w kategorii wagowej 66 kg zajął Pan Artur Jabczanik student trzeciego roku studiów stacjonarnych I-go stopnia
na kierunku Fizjoterapia. Drużyna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w składzie: Aleksandr Kamenskyi, Artem Ivanchuk,
Oleg Mishchenko, Artur Jabczanik zajęła miejsce III.
17
Pierwsze miejsce w klasyfikacji Akademickich
Mistrzostw Śląska Szkół Niepublicznych dla WSB
Profesor Jadwiga Stawnicka biegłym sądowym
przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka została ustanowiona biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w zakresie
językoznawstwa i lingwistyki kryminalistycznej (ekspertyzy stalkingowe/cyberstalkingowe, wskazywanie autorów anonimów).
Profesor Marek Jabłoński
członkiem zespołu projektowego
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Prof. nadzw. dr hab. Marek Jabłoński został członkiem zespołu
realizującego projekt finansowany ze środków NCBIR w ramach III
Konkursu Programu Badań Stosowanych pt. „Dedykowana metodyka zarządzania projektami inwestycyjnymi w obszarze dystrybucji
energii elektrycznej”, realizowanego przez lidera projektu Uniwersytet Gdański pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Bogdana Nogalskiego. Zadanie Profesora Marka Jabłońskiego dotyczy problematyki modeli biznesu.
Podczas Ogólnopolskiej Gali Sportu Akademickiego 2014, Oskar
Belcik - Prezes Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego WSB oraz mgr Maciej Sadowski - Kierownik Studium Kultury Fizycznej WSB odebrali wyróżnienie za zajęcie pierwszego
miejsca w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Śląska Szkół Niepublicznych.
Studentka WSB stypendystką MNiSW
Pani Agnieszka Horbatiuk, studentka WSB na kierunku Zarządzanie, otrzymała z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe.
Brązowy medal dla UTW
Podczas VII Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych, w których udział
wzięło około 2000 uczestników z ponad 30 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Polski i zagranicy, słuchacz Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Pan Janusz
Pietrzak zdobył brązowy medal w konkurencji szachowej.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Kategorie
naukowe
Uprawnienia
doktorskie
Internacjonalizacja
Kadra
akademicka
Współpraca
Nauka - Biznes
18
Konferencje
naukowe
Periodyki
naukowe
Prelegenci uznanych
konferencji
światowych
Światowe bazy
danych
NAUKA
Akredytacje
Konsorcja
projektowe
Dotacja
projakościowa
Klastering
Stypendia
naukowe
Wsparcie
młodych
doktorów
Publikacje
w uznanych
wydawnictwach
Wydawnictwo
akademickie
Nowoczesna
biblioteka
Upowszechnianie
nauki
Potencjał naukowy
WSB
WSB w Dąbrowie Górniczej stanowi ważny ośrodek akademicki, specjalizujący się w kształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich,
ekspertów gospodarczych, pracowników służb administracji rządowej
i samorządowej oraz oświaty. Swoją renomę zawdzięcza wysokiej jakości
nauczania oraz niekwestionowanej pozycji jednego z liderów w zakresie
potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i warunków kształcenia, co potwierdzają coroczne rankingi polskie (np. ranking miesięcznika edukacyjnego Perspektywy) oraz międzynarodowe (np. Multirank).
Jubileusz 20-lecia Uczelni, przypadający w roku akademickim 2014/2015,
to okazja do podsumowania potencjału naukowego Uczelni.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
1. Kategorie naukowe
KOMITET EWALUACJI
JEDNOSTEK
NAUKOWYCH
Kategoria
A
3. Uzyskane akredytacje
• W 2013 r. Wydział Zarządzania, Informatyki
i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej otrzymał kategorię naukową A (decyzja nr 928/KAT/2013
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Był to wynik kompleksowej oceny poziomu naukowego prowadzonych badań i prac rozwojowych oraz ich efektów
w odniesieniu do standardów międzynarodowych, a także oceny znaczenia działalności jednostki naukowej dla rozwoju
nauki w skali międzynarodowej.
• W 2010 r. Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki
przyznała Wydziałowi Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej kategorię B
w grupie N5 - nauki ekonomiczne.
• W 2006 roku Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki
przyznała Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej drugą
kategorię z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych. Tym samym Uczelnia stała się jedyną na Śląsku i drugą
w Polsce uczelnią niepaństwową z drugą kategorią naukową.
19
NAUKA
2. Uprawnienia do nadawania stopnia doktora
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
W roku akademickim 2014/2015 stopnień naukowy doktora na
Wydziale Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej uzyskały słuchaczki seminarium doktorskiego, przygotowujący dysertacje naukowe nt:
• Angelika Pabian - Wyznaczniki i przesłanki rynkowej orientacji
szkół wyższych w Polsce pod kierunkiem prof. dra hab. Romana
Niestroja,
• Paulina Buczek – Model klastra edukacyjnego w zarządzaniu wiedzą i edukacją na przykładzie województwa śląskiego pod kierunkiem dr hab. Barbary Pionek, prof. WSB,
• Beata Barszczowska - Zarządzanie procesem prywatyzacji w Polsce w latach 1992-2011 i jego efekty ekonomiczne pod kierunkiem dr hab. Anny Nehring, prof. WSB.
DOŁĄCZ DO GRONA
DOKTORÓW NAUK
ekonomicznych
w DYSCYPLINIE
nauk o zarządzaniu
www.wsb.edu.pl/doktorat
Kierunki studiów prowadzone przez Wyższą Szkołę B iznesu
w Dąbrowie Górniczej były kilkakrotnie oceniane przez Polską
Komisję Akredytacyjną, jedyny, obejmujący cały obszar szkolnictwa wyższego, ustawowy organ działający na rzecz oceny jakości
kształcenia, którego opinie i uchwały mają moc prawną. Wynikiem
przeprowadzonych wizytacji było przyznanie: wyróżniającej oceny
na kierunku Socjologia (2012 r.) oraz pozytywnych ocen na kierunkach: Zarządzanie i marketing (2003 r. i 2009 r.), Socjologia (2006
r.), Informatyka (2006 r. oraz 2011 r.), Ekonomia (2007 r. i 2013
r.), Administracja (2014 r.), Pedagogika (2014 r.) oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji (2015 r.). W 2006 r. uczelnia otrzymała
również akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków
Ekonomicznych na kierunku Zarządzanie i marketing. W 2015 r.
członkowie Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (FPAKE) dokonali ponownej oceny kierunku Zarządzanie, przyznając w efekcie ocenę wyróżniającą.
W 2015 r. również członkowie Polskiej Komisji Akredytacyjnej
dokonali oceny instytucjonalnej Wydziału Zarządzania, Informatyki
i Nauk Społecznych WSB. Uczelnia otrzymała ocenę wyróżniającą.
4. Konsorcja projektowe
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej w 2014 r. jako jedyna polska uczelnia niepubliczna dołączyła do grona piętnastu uniwersytetów z Polski, Słowacji i Republiki Czeskiej, współpracujących w ramach konsorcjum PROGRES3. Główną misją konsorcjum
jest nawiązanie współpracy naukowej oraz wspieranie rozwoju innowacji pomiędzy uczelniami regionu śląsko-morawskiego, regionu
Żyliny oraz województw śląskiego i opolskiego, a także aplikowanie
do projektów w ramach HORYZONTU 2020. Działalność konsorcjum jest dopełnieniem tworzonego na poziomie regionów Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA.
Jednocześnie WSB jest uczestnikiem wielu konsorcjów projektowych, w skład których wchodzą m.in.: Armed Forces Academy
Of General Milan Rastislav Stefanik (Liptovsky Mikulas - Słowacja),
Klaipeda University (Litwa), Vassil Levski National Military University (Veliko Tarnovo - Bułgaria), University of Pardubice - Institute for
regional and security studies (Czechy), Ambulance and Emergency
Physicians Association (Turcja), University of Roma (Włochy), Univeristy of Tiestre (Włochy), University of Utrecht (Holandia), Fundation
Descubre (Hiszpania – Sewilla), Śląska Sieć Metropolitarna Sp. z o.o.
(Polska), Akademia Leona Koźmińskiego czy Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
W ramach konsorcjów Uczelnia pracuje nad takimi projektami,
jak m.in.: Global terrorism, local problem – model of the inter-organizational effective cooperation in the system of terrorism counteraction, Innovative learning system for skills and entrepreneurial
competences in the frame of Transnational Intelligent Specializations, Międzyuczelniane Puzzle Kompetencyjne (MPK), Math education research network using e-learning, HIPATIA „Highlight and
promote the attractiveness of STEM careers and value talent among
young European people through innovative learning methods and
marketing actions”, Urban social networks and crowdsourcing as
instruments of threats identification, diagnosis behaviors and preventive actions in an urban environment.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
5. Interdyscyplinarność badań naukowych
Dywersyfikacja podejmowanych na Uczelni badań naukowych to
odpowiedź na jeden z najistotniejszych obszarów tzw. procesu bolońskiego, który zakłada kształcenie dla przyszłości ponad dyscyplinami naukowymi. Interdyscyplinarny charakter podejmowanej działalności naukowej opiera się w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie
Górniczej o działalność zespołów badawczych, których członkowie
reprezentują różne dziedziny nauki.
Naukowa aktywność Uczelni koncentruje się na następujących
dziedzinach nauk:
ekonomicznych
ze szczególnym uwzględnieniem nauki o zarządzaniu
i ekonomii
społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki, nauk
o bezpieczeństwie i socjologii
technicznych
ze szczególnym uwzględnieniem informatyki, inżynierii
produkcji i transportu
NAUKA
WSB współorganizowała Światowy Kongres Klastrów w dniach 24-26.03.2015 r.,
w którym uczestniczyli przedstawiciele klastrów
ze wszystkich kontynentów, reprezentanci 83
ambasad, przedstawiciele Komisji Europejskiej,
wysocy urzędnicy państwowi oraz wielu światowej sławy ekspertów z zakresu klasteringu.
8. Klastering
Uczelnia aktywnie uczestniczy w popularyzacji idei klasteringu,
łączącej potencjał różnorodnych podmiotów posiadających wspólny kierunek rozwoju. Tematyka klasteringu jest o tyle istotna, że
w nowej perspektywie finansowania na lata 2014-2020 Unia Europejska kładzie szczególny nacisk na innowacje powstałe w wyniku
kooperacji i transferu wiedzy z ośrodków akademickich do podmiotów gospodarczych.
TRANSFER WIEDZY
W zakresie fizjoterapii
20
ROZWÓJ I SUKCES
prawnych
ze szczególnym uwzględnieniem nauki o administracji
W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej podejmowane
są także intensywne działania mające na celu internacjonalizację
procesu badawczego. Dotychczas w WSB prowadzono badania naukowe w ramach następujących międzynarodowych inicjatyw:
• Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013,
• Fundusz Wyszehradzki,
• Program Mobilność Plus.
Aktualnie WSB aplikuje o środki na realizację międzynarodowych
grantów badawczych, m.in. w ramach:
• Horyzontu 2020,
• Funduszy Norweskich,
• Erasmus+,
• Programu Interreg Europa Środkowa.
7. Dotacja projakościowa
Jakość prowadzonych badań naukowych i wysokie kompetencje kadry akademickiej przekładają się na wysoki poziom procesu
kształcenia. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej dotację
w wysokości 1 000 000 zł na prowadzenie kierunku Informatyka.
Natomiast Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, prowadzący kierunek socjologia, który otrzymał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji
Akredytacyjnej w ramach oceny programowej, uzyskał podmiotową
dotację projakościową na lata 2015-2017 ze środków MNiSW.
KONKURENCYJNOŚĆ
6. Badania naukowe w ramach inicjatyw
międzynarodowych
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Udział WSB w klastrach:
• Śląski Klaster Transportu Miejskiego,
• Śląski Klaster Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych,
• Klaster Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony Ludności
i Środowiska Naturalnego,
• Polish Cluster for Innovations and Environment (PCIE)
- Polskiego Klastra dla Innowacji i Środowiska,
• Śląski Klaster IT,
• Klaster Business Process Outsourcing,
• Klaster MediVite,
• Klaster Silesia Smart City,
• Klaster „Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności
prosumenckiej”
• Federacja Firm Lotniczych Bielsko
• Południowy Klaster Kolejowy
• Związek Pracodawców Klastry Polskie
• Proinnowacyjny Klaster Biznesu
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
9. Współpraca Nauka <-> Biznes czyli
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej funkcjonuje Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Oddział
w Dąbrowie Górniczej. Głównym
założeniem powołania oddziału TNOiK jest rozwijanie i upowszechnianie nauk o organizacji
i kierowaniu oraz popularyzacja
ich zasad, metod i osiągnięć,
a także ich praktycznych zastosowań w życiu społeczno-gospodarczym. W szczególności dotyczy to prezentowania na zewnątrz
stanowiska i opinii w sprawach
organizacji i kierowania, zajmowania stanowiska w innych sprawach publicznych, podnoszenia wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji i kierowania oraz realizowania innych aspiracji członków
Towarzystwa, integrowanie środowisk nauki i praktyki zarządzania.
10. Wysokie kwalifikacje kadry naukowej
21
O poziomie kształcenia uczelni decyduje kadra naukowo- dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności.
W samym tylko roku akademickim 2014/2015 w ramach prac naukowo-dydaktycznych z Uczelnią związanych było 1142 nauczycieli
akademickich (wykładowcy, autorzy i recenzenci prac naukowo-badawczych, autorzy programów nauczania), w tym: 100 pracowników
naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w WSB na podstawowym
miejscu pracy, 26 pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w WSB w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których jest to
jedno z dwóch miejsc pracy oraz 1016 pracowników naukowo-dydaktycznych, zatrudnionych w WSB na podstawie innych form zatrudnienia. Wśród pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na podstawie
umowy o pracę ponad 50% pracowników to praktycy: prezesi, członkowie zarządów, dyrektorzy, pracownicy przedsiębiorstw, kancelarii
prawnych, izb i urzędów skarbowych, specjaliści ds. public relations, coachingu, handlu, finansów międzynarodowych, kierownicy działów marketingu, logistyki, eksperci
firm konsultingowych i wielu innych.
11. Naukowy Fundusz
Stypendialny im. Profesora
Henryka Walicy
Rozwój potencjału naukowego pracowników i studentów Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej wspiera Naukowy
Fundusz Stypendialny im. Profesora Henryka Walicy. Ze środków Funduszu finansowane są projekty naukowo-badawcze,
realizowane przez pracowników zatrudnionych w WSB na podstawowym miejscu
pracy. Stypendystami Funduszu są w szczególności pracownicy posiadający wyróż-
NAUKA
niające się osiągnięcia w pracy naukowej lub innej pracy twórczej, a także pracownicy przygotowujący rozprawę habilitacyjną lub
doktorską. Przyznane stypendia umożliwiają osobom prowadzącym
działalność naukową doskonalenie warsztatu badawczego. To także wsparcie indywidualnego rozwoju naukowego i motywacja do
uzyskania stopni naukowych.
12. Unijne stypendia
dla młodych doktorów
W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie
Górniczej realizowane są projekty badawcze
w ramach stypendiów dla młodych doktorów
finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Stypendia te mają na celu wyrównanie szans
w dostępie do prowadzenia badań naukowych i umożliwienie najlepszym doktorom
zintensyfikowanie badań naukowych. Przyznana kwota stypendium pozwala na pokrycie wydatków ponoszonych przez stypendystę w związku z prowadzeniem prac naukowo-badawczych w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju
gospodarki, których wyniki będą udokumentowane publikacją naukową, afiliowaną na Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Dotychczas stypendia naukowe finansowane ze środków unijnych
otrzymało 13 doktorów będących pracownikami WSB.
13. Organizacja konferencji naukowych
Uczelnia, jako wiodący ośrodek akademicki, aktywnie uczestniczy w transferze wiedzy, wyników badań naukowych do podmiotów
gospodarczych i społecznych. Jedną z jego form są konferencje,
publikacje naukowe i dydaktyczne. W ciągu 20 lat istnienia Wyższa
Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej była organizatorem ponad
200 konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Znakomita większość z nich to wydarzenia cykliczne, które na stałe wpisały się do kalendarza konferencji naukowych w kraju i zagranicą.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
14. Czasopismo Naukowe Forum Scientiae
Oeconomia
„Forum Scientiae Oeconomia” to kwartalnik wydawany od 2013
roku przez Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych
WSB. Nad wysokim poziomem merytorycznym czasopisma czuwa Komitet Naukowy, składający się z 23 członków, pracowników
instytucji naukowych z Hiszpanii, Słowacji, Słowenii, Iranu, Turcji
oraz Polski. Międzynarodowy charakter czasopisma potwierdza nie
tylko Komitet Naukowy, ale przede wszystkim autorzy - 80% nadesłanych artykułów napisanych zostało przez pracowników naukowych pochodzących spoza granic naszego kraju. Teksty ukazujące
się na łamach „Forum Scientiae Oeconomia” poddawane są podwójnej recenzji (tzw. double-blind review process) przez osoby będące
autorytetami w danej dziedzinie wiedzy.
W 2015 roku czasopismo „Forum Scientiae Oeconomia” przeszło
pełny proces ewaluacji w bazie IC Journals Master List za rok 2014,
tym samym jest indeksowane przez wspomnianą bazę. Wersja
elektroniczna dostępna jest nieodpłatnie na platformie Uczelni oraz
przez bazę dziedzinową z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych - BazEkon, bazę polskich czasopism naukowych i fachowych
- Arianta, bazę e-Publikacje Nauki Polskiej (e-PNP) oraz googlebooks. Czasopismo jest także indeksowane w bazie ERIH+.
Plany na najbliższe lata związane są z wpisem periodyku na ISI
Master Journal List oraz uzyskaniem możliwie wysokiego Impact
Factor.
22
15. Publikacje w uznanych wydawnictwach
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni wyniki prowadzonych
przez siebie badań naukowych bardzo często publikują w uznanych
wydawnictwach naukowych, co przyczynia się do zwiększenia ich
i Uczelni rozpoznawalności na arenie krajowej i międzynarodowej.
Publikacje autorstwa pracowników WSB zostały wydane nakładem
takich wydawnictw jak m.in.: Shaker Verlag, Difin, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, CeDeWu, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”,
Oficyna Wydawnicza IMPULS.
16. Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydawnictwo Naukowe WSB ma na celu promowanie rozwoju
naukowo-badawczego oraz dokonań środowiska akademickiego
Uczelni. W pierwszym roku jego działalności nakładem wydawnictwa ukazało się kilka pozycji z zakresu zarządzania i pedagogiki.
Przez kolejne lata oferta wydawnicza imponująco się rozrastała.
Na przestrzeni ostatnich 20 lat ukazały się, m.in.: Zeszyty Naukowe WSB, publikacje z zakresu zarządzania, ekonomii, pedagogiki,
informatyki, socjologii, bezpieczeństwa, rehabilitacji. Wydawnictwo
angażuje się także w prace nad publikacjami regionalnymi, tym samym realizując misję Uczelni jako popularyzatora wiedzy o lokalnej
historii. Łącznie dorobek Wydawnictwa Naukowego WSB to ponad
250 tytułów, a plan wydawniczy obejmuje 60 tytułów rocznie.
Książki Wydawnictwa Naukowego WSB są dostępne w księgarniach naukowych na terenie całego kraju oraz w wielu księgarniach
internetowych. Znaczna część tytułów ukazała się także w wersji
elektronicznej i jako e-booki dystrybuowana jest odpłatnie poprzez
platformę IBUK (największą w Polsce czytelnię on-line książek na-
NAUKA
ukowych). Publikacje Wydawnictwa dostępne są również za pośrednictwem platformy e-PNP oraz Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.
Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie
Górniczej współpracuje m.in. z:
W zakresie współpracy regionalnej Wydawnictwo Naukowe
utrzymuje kontakty wydawnicze z Uniwersytetem Śląskim oraz Śląskim Urzędem Wojewódzkim.
17. Pracownicy prelegentami na uznanych
konferencjach naukowych
Istotnym elementem współpracy naukowej pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi są konferencje naukowe.
Dlatego też pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej są aktywnymi prelegentami oraz autorami artykułów naukowych podczas wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych m.in. przez:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
University of Birmingham,
European Climate Foundation,
Embassy of the Federal Republic of Germany Warsaw,
Feeral Ministry for the Environment,
Nature Conservation and Nuclear Safety,
Technical University Slovakia,
Vilnius Gediminas Technical University,
Univerzita Sw. Cirila a Metoda v Tranavie,
Klaipeda University,
Bulgarian Academy of Sciences,
Institut Mezioborovych Studii Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici,
The European Reliability Association and ETH Zurich,
Kaunas University of Technology I School of Economices
and Business,
VSB Technical University of Ostrava,
University of Maribor,
The Oxford School of Hospitality.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
18. Światowe bazy danych
Biblioteka Akademicka, jako placówka nowoczesna i innowacyjna, zapewnia swoim użytkownikom dostęp do kompleksowych
źródeł informacji oferując bogaty zasób elektronicznych baz polskojęzycznych i zagranicznych (w tym pełnotekstowych, abstraktowych
i bibliograficznych). Czytelnicy mają możliwość korzystania z baz za
pośrednictwem sieci uczelnianej, jak również przez dostęp zdalny
z komputerów domowych.
W skład zasobu baz wchodzą:
23
• EMERALD Insight - serwis zapewnia dostęp do
ponad 100 000 wysokiej
jakości
recenzowanych
artykułów z 243 ogólnoświatowych czasopism,
• EMIS - serwis udostępniający polskie zasoby informacyjne, czasopisma,
raporty i analizy z zakresu
życia społeczno-gospodarczego,
• EBSCO, Springer, Elsevier (ScienceDirect),
Willey Online Library –
wielodziedzinowe, pełnotekstowe bazy z nauk ścisłych, humanistycznych, społecznych i ekonomicznych,
• LEGALIS - baza prawnicza, zawierająca pełne testy aktów prawnych, ustaw, komentarze, orzecznictwo, elektroniczne wersje
książek prawniczych wydawnictwa C.H. Beck, wzory pism i umów,
• e-Publikacje Nauki Polskiej - serwis pozwala studentom na
dostęp do bezpłatnych e-booków – zbioru publikacji naukowych
z różnych dziedzin, wydawanych przez polskie uczelnie, instytuty,
towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea,
• ACADEMICA - Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych - 170 tysięcy najważniejszych publikacji naukowych.
Oprócz baz licencjonowanych, zakupionych przez Wyższą
Szkołę Biznesu, Biblioteka oferuje nieograniczoną możliwość
korzystania z baz ogólnodostępnych, multiwyszukiwarek, repozytoriów i bogatego zbioru książek elektronicznych.
19. Biblioteka Akademicka najnowszej generacji
Biblioteka Akademicka WSB im. prof. Jerzego Altkorna od początku swojego istnienia z powodzeniem pełni funkcję nowoczesnego ośrodka informacji upowszechniającego wiedzę z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Systematyczne innowacje i doposażanie w najnowocześniejszy
sprzęt, a także wysoce wykwalifikowany personel znacznie ułatwiają czytelnikom korzystanie z bibliotecznych zasobów.
Biblioteka Akademicka WSB to instytucja otwarta, profesjonalna,
oferująca szeroki dostęp do nauki, wspierająca i rozwijająca aktywność kulturalną studentów, pracowników i mieszkańców regionu.
NAUKA
Biblioteka Akademicka im. Prof. Jerzego Altkorna to:
• dostęp do indywidualnych kont bibliotecznych poprzez katalog
online,
• wypożyczalnia z wydzielonym księgozbiorem do samodzielnego
wypożyczania dzięki systemowi radiowego zabezpieczenia zbiorów RFID i urządzeniu Selfcheck oraz możliwość samodzielnego
zwrotu książek dzięki samoobsługowej wrzutni,
• czytelnia z wolnym dostępem do zasobów, zaopatrzona w samoobsługowe ksero, skaner, komputery z dostępem do Internetu,
miejsca do pracy indywidualnej,
•
realizacja usług informacyjno-wyszukiwawczych (kwerend
bibliotecznych i wypożyczeń międzybibliotecznych),
•
bogaty zasób - ponad 60
000 egzemplarzy, w skład którego wchodzą: zbiory tradycyjne
(książki, czasopisma), jak również
zasoby elektroniczne w postaci
pełnotekstowych publikacji dostępnych przez katalog biblioteczny i przez stronę WWW biblioteki,
audiobooki, e-booki, filmy DVD,
•
urządzenia ułatwiające pracę z książką osobom z dysfunkcją
wzroku, na którą składają się:
program LUPA, aplikacja powiększająca tekst widoczny na ekranie monitora; IVONA, aplikacja do „czytania” stron internetowych
i dokumentów; DOLPHIN CONVERTER, oprogramowanie pozwalające na przekształcanie plików tekstowych w pliki mp3; DOLPHIN PUBLISHER, profesjonalne oprogramowanie służące do
tworzenia książek w formacie DAISY; DOLPHIN READER, profesjonalne oprogramowanie odczytujące dokumenty tekstowe lub
książki w formacie DAISY, DOLPHIN SUPER NOVA SCREEN READER, profesjonalne oprogramowanie umożliwiające rozpoznanie zawartości monitora (ikony, paski narzędzi, tekst),
• sprzęt dla osób niedowidzących tj.: terminal z linijką brajlowską,
lupa elektroniczna, stacjonarny powiększalnik, multilektor SARA,
urządzenie skanujące tekst pisany i przekształcający go automatycznie w tekst czytany. Ponadto przenośne urządzenia odczytujące pliki mp3, pliki tekstowe i książki mówione w formacie DAISY.
20. Upowszechnianie nauki
Uczelnia aktywnie włącza się w działania popularyzujące i upowszechniające naukę. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
zapewnia społeczności otwarty dostęp do księgozbiorów naukowych, pomaga i szkoli w zakresie poszukiwania informacji. Poprzez
organizację takich cyklicznych przedsięwzięć jak: Festiwal Nauki,
konferencje, seminaria i debaty naukowe Uczelnia daje możliwość
otwartego udziału w wydarzeniach popularyzujących naukę. Ponadto kształci nie tylko studentów i słuchaczy studiów podyplomowych
oraz Seminarium Doktorskiego, ale również najmłodszych i najstarszych, prowadząc sieć kilkunastu Uniwersytetów Dziecięcych, Uniwersytet Młodzieżowy oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
NAUKA
Katedra
Bezpieczeństwa
i Zarządzania
Kryzysowego
Katedra Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
jest najmłodszą katedrą w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Obchodzi właśnie swoje pierwsze urodziny – powstała bowiem 1 października 2014 r. poprzez
dokonanie podziału katedry Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego.
Kierunki prac naukowych Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego podejmują ważki problem współczesnego świata, jakim
jest bezpieczeństwo. Do
niedawna podejście do
bezpieczeństwa było wyłącznie państwowocentryczne, co znaczy, iż państwo stanowiło jedyny obiekt,
któremu bezpieczeństwo winno być zapewnione.
Taka bowiem była logika dominującej realistycznej
wizji postrzegania świata. Obecnie dostrzega się
również, że obok państwa podmiotem bezpieczeństwa może być system międzynarodowy, jako całość,
grupa społeczna lub nawet jednostka.
prof. nadzw. dr hab. Adrian Siadkowski
Kierownik Katedry Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
24
dr Paulina Polko
Sekretarz Katedry Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
e-mail: [email protected]
Kwestia bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego dotyczy
działalności organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom
kryzysowym, przygotowaniu do
przejmowania nad nimi kontroli
w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku
wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków
oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.
Prace badawcze
Wyraz tak szerokiemu podejściu dają
podejmowane przez pracowników Katedry
prace badawcze obejmujące trzy główne
obszary problemów: wyzwania i zagrożenia, podmiotową strukturę bezpieczeństwa
oraz przedmiotową strukturę bezpieczeństwa.
Problematyka badań obejmuje m.in.:
• bezpieczeństwo państwa w strukturze
międzynarodowej,
• państwa upadłe i ich wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe,
• komunikacyjny wymiar bezpieczeństwa,
• międzynarodowe prawo humanitarne
konfliktów zbrojnych,
• lokalny wymiar bezpieczeństwa wewnętrznego,
• bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym,
• fundamentalizm i ekstremizm islamski
a bezpieczeństwo międzynarodowe.
Stypendia dla doktorów
Ponadto pracownicy Katedry realizują projekty naukowo-badawcze w ramach
Naukowego Funduszu Stypendialnego im.
Profesora Henryka Walicy, stworzonego
z środków własnych Uczelni:
Compliance i bezpieczeństwo biznesu
w spółkach Skarbu Państwa
kierownik projektu: dr Michał Gramatyka,
Bezpieczeństwo w programach polskich
polityków na przykładzie kampanii wyborczych z 2014 i 2015. Aspekt narodowy, publiczny, obywatelski
kierownik projektu: dr Paulina Polko,
Kształcenie zawodowe kadr w ochronie
lotnictwa cywilnego w Polsce po nowelizacji
ustawy Prawo lotnicze. Konteksty socjopedagogiczne, formalno-prawne i funkcjonalno-organizacyjne
kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab.
Adrian Siadkowski.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Konferencje naukowe
25
W minionym roku akademickim Katedra
zorganizowała dwie konferencje naukowe:
Międzynarodową Konferencję Naukową
nt. „Praca ludzka jako przedmiot handlu” w dniu 19 listopada 2014 r. oraz Międzynarodową Konferencję Naukową nt.
„Bezpieczeństwo i Ochrona Lotnictwa Cywilnego” w dniu18 czerwca 2015 r. Współorganizatorem pierwszej była Komenda
Wojewódzka Policji w Katowicach, a konferencja miała na celu debatę naukową, stanowiącą reakcję na zjawisko
współczesnego handlu ludźmi
oraz byłą próbą budowania
świadomości na temat tego
dramatycznego
problemu.
W konferencji uczestniczyło blisko 300 przedstawicieli
służb mundurowych (w tym
m.in. z Holandii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Słowacji, Białorusi), działacze organizacji
pozarządowych zajmujących
się ofiarami handlu ludźmi: FairWork (Holandia), La Strada –
Fundacja Przeciwko Handlowi
Ludźmi i Niewolnictwu, Fundacja ITAKA, Stowarzyszenie
PoMOC w Katowicach, a także
studenci, mieszkańcy i osoby
zainteresowane problematyką
współczesnego niewolnictwa.
Druga z konferencji miała
miejsce w porcie lotniczym Katowice Airport. Wymianie poglądów i dobrych praktyk między przedstawicielami świata
nauki i praktyki gospodarczej
na temat bezpieczeństwa i
ochrony lotnictwa cywilnego
towarzyszyło oficjalne otwarcie nowej lotniskowej infrastruktury. W uroczystościach
oddania do użytku nowoczesnego pasa
startowego uczestniczyła, m.in. Maria
Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju.
Centrum Bezpieczeństwa
i Edukacji Służb Mundurowych
W ramach Katedry funkcjonuje unikalne w skali kraju Centrum Bezpieczeństwa
i Edukacji Służb Mundurowych, realizujące
kompleksowy program edukacyjny dla kandydatów do pracy w Policji, Straży Miejskiej,
Straży Granicznej, Służbie Celnej, Wojsku
Polskim, Straży Pożarnej i Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych
oraz pracowników tych służb. Wybierając
studia w ramach Centrum studenci kierują
się przede wszystkim kadrą ekspertów prowadzących zajęcia w oparciu o doświadczenia, na których budowany jest program studiów. Studenci uczestniczą w praktycznych
szkoleniach, stanowiących element programu studiów (m.in. wyszkolenie strzeleckie,
zajęcia sprawnościowe, elementy walki
wręcz). Studenci ponadto mogą poszerzać
swoje zainteresowania i pasje w sekcjach:
spadochronowej, wspinaczkowej, strzeleckiej, płetwonurkowej i wielu innych.
Koło Naukowe
Bezpieczeństwa Narodowego
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego funkcjonuje od roku akademickiego
2013/2014. Główne cele funkcjonowania
Koła to zajmowanie się problematyką bezpieczeństwa narodowego oraz poszerzanie
wiedzy teoretycznej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i dyscyplin pokrewnych.
W minionym roku akademickim członkowie koła włączyli się we współorganizację Międzynarodowej Konferencji „Praca
NAUKA
ludzka jako przedmiot handlu. Uwarunkowania i rozwiązania organizacyjno-prawne w państwach Unii Europejskiej”,
organizowanej we współpracy z Komendą
Wojewódzką Policji w Katowicach. Uczestniczyli również w konferencji współorganizowanej przez WSB „B ezpieczeństwo
w lotnictwie cywilnym”, badaniach statutowych Centrum Edukacji Bezpieczeństwa
i Służb Mundurowych na terenie wybranych
jednostek samorządu terytorialnego oraz
przygotowaniu wystawy fotograficznej poświęconej Biskupowi Polowemu WP Józefowi Gawlinie. Zainteresowani
uczestniczyli w teście sprawności policyjnej, przeprowadzonym pod okiem instruktora
w warunkach identycznych
z tymi, w jakich zadaje się egzamin do Szkoły Policji.
Członkowie koła wzięli udział również w wizytach
studyjnych, m.in. w JW. Agat
w Gliwicach, Międzynarodowym
Porcie Lotniczym Katowice
w Pyrzowicach i Szkole Policji w Katowicach, a także sesji
naukowej „Islam we współczesnym Świecie”, organizowanej
przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
oraz Kongresie Organizacji
Proobronnych i Szkół / Klas
Mundurowych w Ministerstwie
Obrony Narodowej w Warszawie.
Koło Naukowe aktywnie
włączyło się w organizację IV
edycji Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym. Członkowie Koła są
również aktywni na polu naukowym, prezentując na forum
koła referaty Naukowe, np.:
„Historia stosunków UE-Ukraina. Uwarunkowania geopolityczne” - Artur
Rosiński, „Rewolucja Ludowa na Ukrainie”
- Volodymyr Shnaider, „Porównanie aktualnych wydarzeń na Ukrainie do Rewolucji Pomarańczowej” – Oleksii Pidhornyi,
„Starcie totalitaryzmu, działania wojenne
na froncie wschodnim w latach 1941-1944”
- Mateusz Galica. Angażują się również
w działania promujące ofertę edukacyjną
w ramach bezpieczeństwa, uczestnicząc
np. w Święcie Policji w Żywcu czy Pikniku
Lotniczym w Krakowie.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
NAUKA
KONFERENCJE NAUKOWE
ORGANIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015
ORGANIZATOR:
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury
PATRONAT HONOROWY:
Termin: 23-24 października 2014 r.
Miejsce: Cieszyn
Liczba uczestników: 40
26
Pogranicze polsko-czeskie stało się forum wymiany wiedzy na temat nowoczesnych koncepcji zarządzania w kulturze. Przemiany rynkowe, rozwój
technologiczny, globalizacja konsumpcji i wreszcie prywatyzacja sektora kultury są wyzwaniem dla poszukiwania nowych rozwiązań, które menadżerowie kultury mogą wdrażać w zarządzanych przez siebie placówkach. Podczas
wydarzenia poruszono temat współpracy sektora kultury z samorządami,
instytucjami non profit oraz otoczeniem biznesowym.
W ramach konferencji uczestnicy odwiedzili również Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz wzięli udział w Transgranicznej Konferencji Naukowej, prezentującej dotychczasowe badania nad zarządzaniem w kulturze. Kolejne
takie spotkanie odbędzie się już w listopadzie 2015 r.
PATRONAT MEDIALNY:
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
NAUKA
ORGANIZATOR:
Konferencja Międzynarodowa Praca ludzka
jako przedmiot handlu. Uwarunkowania
i rozwiązania organizacyjno-prawne w krajach
Unii Europejskiej
PATRONAT HONOROWY:
PARTNERZY:
27
Termin: 19 listopada 2014 r.
Miejsce: Dąbrowa Górnicza
Liczba uczestników: 300
Nad zagadnieniem jednej z najcięższych zbrodni współczesnego świata debatowali przedstawiciele świata nauki, gospodarki oraz służb mundurowych, m.in. Piotr Spyra – Wojewoda Śląski,
Dorota Pasieka-Morchem – Wiceprezes Sądu
Okręgowego w Katowicach, Arkadiusz Kozłowski – Zastępca Prokuratura Okręgowego w Katowicach, prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz – Rektor WSB, prof. nadzw. dr hab. Marek
Walancik – Prorektor ds. Nauki oraz Dyrektor
Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych WSB, dr Paulina Polko – sekretarz
Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WSB, nadinsp. Krzysztof Jarosz – Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, nadkom.
Dawid Kaszuba – Naczelnik Wydziału Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Handel ludźmi jest naruszeniem podstawowych
praw człowieka, a organizacja konferencji naukowej była reakcją oraz próbą zbudowania świadomości na temat stale narastającego problemu.
Uczestnicy poszukiwali przede wszystkim skutecznych modeli przeciwdziałania temu zjawisku
oraz ochrony potencjalnych ofiar.
SPONSOR:
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Konferencja Naukowa Szkoła dziś
i jutro - wyzwania dydaktyczne
Termin: 9 grudnia 2014 r.
Miejsce: Dąbrowa Górnicza
Liczba uczestników: 80
NAUKA
ORGANIZATOR:
PATRONAT:
Stale rosnące zapotrzebowanie na wysokie kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu
stało się główną przesłanką zorganizowania konferencji naukowej, podczas której dyrektorzy szkół,
nauczyciele przedmiotowi, metodycy oraz studenci
kierunków nauczycielskich zapoznali się z zagadnieniami merytorycznymi i metodycznymi nowoczesnej
dydaktyki. Celem konferencji było ukazanie potencjału nowych technologii, sieci oraz zasobów
cyfrowych, wykorzystywanego w nowoczesnych
rozwiązaniach dydaktycznych. Nowy model dydaktyki powinien opierać się przede wszystkim na stwarzaniu uczniom okazji do samodzielnej pracy w poszukiwaniu i przetwarzaniu informacji oraz tworzenia
nowych idei.
28
Międzynarodowa Konferencja
Naukowa Integracja sensoryczna
- teoria a praktyka
Termin: 17-18 stycznia 2015 r.
Miejsce: Dąbrowa Górnicza
Liczba uczestników: 700
W spotkaniu z wybitnymi specjalistami integracji sensorycznej w zakresie
audiologii i terapii widzenia (m.in. z Roberto Caplan’em – austriackim optometrystą z College of Optometry przy
Pacific University w Oregonie w USA)
uczestniczyło ponad 700 nauczycieli,
wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, studentów pedagogiki,
a także rodziców i opiekunów dzieci
z dysfunkcjami wzroku.
Celem konferencji było popularyzowanie wiedzy z zakresu teorii integracji
sensorycznej w kontekście diagnozy i rehabilitacji zaburzeń wzroku oraz wspomaganie rodziców i opiekunów w działaniach na rzecz prawidłowego rozwoju
dzieci i młodzieży.
ORGANIZATOR:
PATRONAT:
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
NAUKA
ORGANIZATOR:
Konferencja Naukowa Języki specjalistyczne
– nauczanie, badanie i tłumaczenie
Termin: 10 marca 2015 r.
Miejsce: Dąbrowa Górnicza
Liczba uczestników: 40
W wydarzeniu czynnie uczestniczyli nauczyciele, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz doktoranci, zajmujący się dziedziną nauczania języków
specjalistycznych – LSP. Celem konferencji było zapoznanie się z obecnymi
trendami oraz wyzwaniami, jakim muszą sprostać językoznawcy, lektorzy
oraz tłumacze języków specjalistycznych. Wśród tematów konferencji znalazły się zagadnienia z obszaru komunikacji specjalistycznej, glottodydaktyki
specjalistycznej, translatoryki i terminologii, a także różnic między LSP
a LGP (językiem ogólnym).
PATRONAT:
PARTNERZY:
ORGANIZATOR:
XI Forum Bibliotekarzy Województwa
Śląskiego Biblioteka – priorytety i pomysły
PATRONAT HONOROWY:
29
Termin: 27 marca 2015 r.
Miejsce: Dąbrowa Górnicza
Liczba uczestników: 250
PATRONAT MEDIALNY:
Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego to okazja do integracji
środowiska bibliotekarskiego oraz wymiany doświadczeń, poglądów
i praktyk między pracownikami różnych typów bibliotek. WSB odwiedziło liczne grono gości z Czech i Słowacji. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 250 specjalistów ds. dokumentacji i informacji naukowej,
bibliotekarzy, pedagogów oraz pracowników naukowych, w tym m.in.
Krzysztof Baszczyński – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Tematem konferencji było zdefiniowanie miejsca, jakie zajmują bibliotekarze i biblioteka we współczesnym świecie,
nakreślenie kierunków rozwoju profesji bibliotekarza, promocja bibliotek jako instytucji edukacyjnych oraz zaprezentowanie nowych narzędzi
w komunikacji z jej użytkownikami.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
NAUKA
ORGANIZATOR:
Ogólnopolska Konferencja Branżowa
Marketing Internet Technologia MIT 2015
Termin: 1 kwietnia 2015 r.
Miejsce: Dąbrowa Górnicza
Liczba uczestników: 300
PATRONAT HONOROWY:
PARTNERZY:
Najnowsze trendy w reklamie, skuteczne narzędzia e-marketingu,
potencjał mediów społecznościowych i technologii mobilnych, kreowanie wizerunku w sieci oraz perspektywy rozwoju przedsiębiorstw w dobie Internetu – to główne zagadnienia konferencji, w której udział wzięło
blisko 300 osób. Wydarzenie stało się płaszczyzną wymiany poglądów
i praktyk między młodymi przedsiębiorcami, studentami, absolwentami
oraz przedstawicielami biznesu elektronicznego. Swoje prelekcje wygłosili najwyższej klasy specjaliści związani z branżą mediów elektronicznych i marketingu internetowego, m.in. Paweł Sala – Dyrektor Zarządzający FreshMail, Dominik Kaznowski – Dyrektor ds. E-commerce
Grupy PWN, Kuba Nagórski – CEO agencji kreatywnej Kręci się! oraz
Damian Kowalczyk – Marketing & PR Manager Mediarecovery.
PATRONAT MEDIALNY:
30
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
NAUKA
ORGANIZATOR:
II Ogólnopolska Konferencja Logistyczna
Aspekty logistyczne w biznesie
PATRONAT MEDIALNY:
Termin: 14 kwietnia 2015 r.
Miejsce: Dąbrowa Górnicza
Liczba uczestników: 50
31
Głównym założeniem konferencji było podjęcie debaty oraz
wymiana doświadczeń z zakresu
szeroko pojętych problemów subdyscyplin współczesnej logistyki,
znajdujących się w centrum uwagi
studiów i badań logistyków oraz
przedstawicieli innych, pokrewnych nauk. Wynikiem dyskusji była
pogłębiona analiza procesów logistycznych w przedsiębiorstwach
produkcyjnych i usługowych oraz
wspomagających je systemów
komputerowych, modeli zarządzania logistyką miejską oraz rozwoju
centrów logistycznych. W konferencji uczestniczyła liczna grupa
praktyków – menadżerów z branży
TSL.
ORGANIZATOR:
II Transgraniczna Konferencja Naukowa
Dźwięki mowy. Diagnoza i terapia zaburzeń
mowy w kontekście wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka i wczesnej interwencji
logopedycznej
PATRONAT HONOROWY:
Termin: 14 kwietnia 2015 r.
Miejsce: Cieszyn
Liczba uczestników: 80
Komunikowanie się z innymi ludźmi jest jedną z najważniejszych potrzeb
psychicznych każdego człowieka i warunkuje jego właściwe funkcjonowanie
w społeczeństwie. Nauka mowy odgrywa więc szczególną rolę w prawidłowym rozwoju dzieci. Celem konferencji była prezentacja ważnych aspektów
profilaktyki i stymulacji oraz diagnozy i terapii dziecka już od momentu narodzin. W ramach konferencji zorganizowano bezpłatne warsztaty dla rodziców dzieci z wadami wymowy - Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój
mowy i myślenia dziecka - praktyczne wskazówki dla rodziców – mające
na celu zapewnienie dzieciom właściwego rozwoju mowy w ich naturalnym
środowisku.
Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania
w Wodzisławiu Śląskim
PARTNERZY:
Zespół Placówek Psychologiczno-Pedagogicznych
w Bielsku-Białej
PATRONAT MEDIALNY:
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
NAUKA
ORGANIZATOR:
Konferencja Naukowa Dzieci i młodzież
w świecie wielowymiarowego ryzyka
– implikacje społeczno-psychologiczno
-medyczne. Delegacje dla profilaktyki szkolnej
PATRONAT MEDIALNY:
Termin: 20 kwietnia 2015 r.
Miejsce: Dąbrowa Górnicza
Liczba uczestników: 250
32
O niebezpieczeństwach zagrażających młodemu pokoleniu, a także
działaniach profilaktycznych i zapobiegawczych dyskutowali przedstawiciele ośrodków edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, instytucji resocjalizacyjnych, służb mundurowych oraz sądownictwa. Ważnym
tematem rozmów stała się promocja przeciwdziałania uzależnieniom.
Podczas konferencji prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz
wraz z insp. Grzegorzem Jachem, Pełnomocnikiem Komendanta
Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa i współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz społecznym doradcą Rzecznika
Praw Dziecka, podpisała akademicką deklarację przystąpienia do
współdziałania w obszarze rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, w ramach
programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”. Jej celem
jest zaangażowanie całej społeczności akademickiej w działalność
wolontariacką na rzecz młodzieży szkolnej i rodziców w obszarze edukacji i profilaktyki uzależnień.
III Studencka Konferencja Logistyczna StuKoL
Termin: 21 kwietnia 2015 r.
Miejsce: Dąbrowa Górnicza
Liczba uczestników: 65
W organizację konferencji czynnie zaangażowało
się Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WSB
oraz Katedra Logistyki i Transportu, w ramach której
działa Studenckie Koło Naukowe ITLogis. Głównym
celem wydarzenia była integracja społeczności akademickiej oraz rozpropagowanie osiągnięć naukowych studentów i absolwentów z różnych ośrodków
akademickich w Polsce. Nad rozwiązaniami logistycznymi w szeroko pojętych obszarach transportu,
bezpieczeństwa, zarządzania, stosunków międzynarodowych oraz socjologii debatowali pasjonaci logistyki, transportu i spedycji. Organizatorzy Konferencji
zadbali o praktyczny aspekt wydarzenia, organizując
zajęcia w m.in. doskonale wyposażonych laboratoriach logistycznych WSB. Studenci mieli również
okazję uczestniczyć w pokazie pierwszej pomocy,
z uwzględnieniem umiejętności przydatnych podczas
zabezpieczania imprez masowych.
ORGANIZATOR:
Katedra
Logistyki
i Transportu
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
NAUKA
ORGANIZATOR:
Konferencja Srebrny wiek. Srebrna gospodarka
– spektakl Jana Nowickiego
Termin: 24 kwietnia 2015 r.
Miejsce: Dąbrowa Górnicza
Liczba uczestników: 200
33
Wydarzenie było okazją do dyskusji na temat
szeroko rozumianej polityki senioralnej. Uczestnicy
poruszali kwestie obecnych zmian demograficznych,
aktywizacji zawodowej i społecznej osób starszych
oraz znaczenia seniorów dla rozwoju gospodarczego. Efektem rozmów było ogłoszenie „Manifestu
Seniora”, określającego rekomendacje dla polityki
społecznej, zdrowotnej i ekonomicznej przyjaznych
osobom 60+. W gronie prelegentów znaleźli się
m.in.: dr Agnieszka Pasternak – Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach
oraz prof. nazdw. dr hab. Marek Walancik – Prorektor ds. Nauki WSB.
Podsumowaniem wydarzenia był spektakl muzyczny „Z obłoków do nieba” w wykonaniu aktora Jana Nowickiego, do muzyki Cezarego Chmiela
i Marka Stryszkowskiego.
Inicjatorem soptkania był Andrzej Szarawarski Prezes Stowarzyszenia „Dom Europejski”.
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów
Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami
Termin: 9 maja 2015 r.
Miejsce: Dąbrowa Górnicza
Liczba uczestników: 120
Konferencje naukowe doktorantów to okazja do przeglądu najważniejszych prac oraz doniesień naukowych z uczelni oraz jednostek pozaakademickich całego kraju. Podczas
wydarzenia poruszono kwestie współczesnych modeli zarządzania organizacjami oraz rozwoju polskiej myśli ekonomicznej, a prezentacje młodych naukowców dotyczyły
różnorodnych aspektów nauk o zarządzaniu. Podczas inauguracji wydarzenia prof. dr hab. Marek Lisiński – Przewodniczący Komitetu Naukowego, podkreślił, że unikatowa formuła konferencji (składająca się z wystąpienia doktoranta,
oceny recenzenta oraz dyskusji między uczestnikami spotkania) ma na celu doskonalenie warsztatu metodologicznego doktorantów oraz umiejętności prowadzenia dyskusji
naukowej. Formuła konferencji znajduje uznanie również
wśród doktorantów i sprawia, że inicjatywa z roku na rok
cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
ORGANIZATOR:
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
NAUKA
ORGANIZATOR:
III Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Edukacja
i bezpieczeństwo w dobie globalizacji
Termin: 13 maja 2015 r.
Miejsce: Dąbrowa Górnicza
Liczba uczestników: 70
Bezpieczeństwo człowieka wobec zmian globalnych i współczesnych zagrożeń, rola człowieka i edukacji w kształtowaniu i umacnianiu bezpieczeństwa narodowego oraz rozwiązania zapewniające
bezpieczeństwo mieszkańców globalnego świata – to główne tematy, które poruszyli uczestnicy sympozjum – liczne grono naukowców, doktorantów, psychologów oraz pedagogów. W konferencji
PATRONAT:
Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz
uczestniczył m.in. prof. zw. dr hab. Waldemar Furmanek – wybitny
pedagog, autor bogatego dorobku naukowego, w którym szczególne
miejsce zajmuje zagadnienie wartości. Prof. zw. dr hab. Wojciech
Kojs zauważył natomiast, że współcześnie pedagogika nabiera interdyscyplinarnego charakteru, poszerza swoje znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy porusza kwestie związane z ludzką egzystencją.
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nowe
trendy w zarządzaniu i inżynierii produkcji
– perspektywa regionalna, transgraniczna i globalna
34
Termin: 14-15 maja 2015 r.
Miejsce: Cieszyn
Liczba uczestników: 50
Konferencja to efekt rozwijającej się dynamicznie współpracy transgranicznej Wydziału Zamiejscowego WSB w Cieszynie z czeskimi i słowackimi ośrodkami akademickimi z pogranicza. Wydarzenie służyło wymianie poglądów dotyczących nowoczesnych
metod i koncepcji zarządzania i inżynierii produkcji, ze szczególnym odniesieniem do
zagadnień innowacyjności i nowoczesnych technologii w przemyśle, społecznej odpowiedzialności biznesu, współpracy międzyorganizacyjnej i transgranicznej, jak również
gospodarczo-społecznych aspektów rozwoju regionalnego i lokalnego. Wydarzeniem
towarzyszącym był panel studencki, podczas którego swoje referaty zaprezentowali
młodzi naukowcy.
ORGANIZATOR:
PATRONAT:
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
NAUKA
ORGANIZATOR:
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka
Termin: 21-22 maja 2015 r.
Miejsce: Dąbrowa Górnicza
Liczba uczestników: 250
PATRONAT HONOROWY:
PARTNERZY:
PATRONAT MEDIALNY:
35
O innowacyjności, odgrywającej szczególną rolę w procesie tworzenia oraz
rozwoju przedsiębiorstw, dyskutowali przedstawiciele praktyki gospodarczej
oraz ośrodków akademickich z Polski oraz Słowacji. Celem spotkania był przegląd dorobku w dziedzinie innowacji i przedsiębiorczości oraz dyskusja nad
aktualnymi problemami w tym zakresie. Tradycyjnie konferencji towarzyszyła
uroczysta Gala Biznesu, odbywająca się w Hotelu Pogoria Residence, podczas której Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej nagrodziła najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa, instytucje oraz inicjatywy społeczne, wręczając nagrody „Innowator 2015”.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
NAUKA
ORGANIZATOR:
II Studencka Konferencja Naukowa Ludzie i instytucje
wobec zagrożeń współczesnego świata. Profilaktyka
społeczna - resocjalizacja – bezpieczeństwo
Termin: 13 czerwca 2015 r.
Miejsce: Dąbrowa Górnicza
Liczba uczestników: 50
Celem konferencji było twórcze i interdyscyplinarne przedstawienie problematyki nowych rozwiązań w zakresie profilaktyki, resocjalizacji, pracy socjalnej oraz systemów bezpieczeństwa. Uczestnicy
szukali odpowiedzi na pytanie o możliwe wymiary instytucjonalnej
oraz indywidualnej adaptacji do społecznych wyzwań i zagrożeń
Naukowe Koło Komunikacji Społecznej,
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
współczesnego świata. Poruszono m.in. kwestie zastosowania
marketingu społecznego w przeciwdziałaniu obecnie występującym niebezpieczeństom, sposobów monitorowania zagrożeń
społecznych czy współpracy władz lokalnych z różnymi instytucjami w zakresie profilaktyki i resocjalizacji. Swoje badania, doświadczenia praktyczne oraz propozycje nowych sposobów organizacji życia społecznego przedstawili studenci pedagogiki, socjologii,
resocjalizacji, prawa, psychologii, zarządzania oraz bezpieczeństwa
narodowego.
ORGANIZATOR:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Bezpieczeństwo i Ochrona Lotnictwa Cywilnego
36
Termin: 18 czerwca 2015 r.
Miejsce: Międzynarodowy Port Lotniczy
„Katowice” w Pyrzowicach
Liczba uczestników: 130
PARTNER:
Konferencja połączona była z oficjalnym otwarciem nowej lotniskowej infrastruktury i oddaniem do użytku nowoczesnego pasa startowego. W wydarzeniu
uczestniczyła m.in. Maria Wasiak – Minister Infrastruktury i Rozwoju.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonała prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor WSB wraz z Arturem Tomasikiem, Prezesem Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.
Katowicki port lotniczy stał się doskonałym miejscem do wymiany poglądów
oraz dobrych praktyk pomiędzy naukowcami oraz przedstawicielami praktyki gospodarczej w obszarze bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa cywilnego, a także dyskusji na temat współczesnych zagrożeń w komunikacji lotniczej.
ORGANIZATOR:
Konferencja Planowanie sukcesji majątku. Czyli jak
zabezpieczyć sytuację firmy i rodziny
na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń?
Termin: 26 sierpnia 2015 r.
Miejsce: Dąbrowa Górnicza
Liczba uczestników: 100
Sukcesja to nieustanny proces planowania i zarządzania, który
obejmuje szereg działań, mających na celu zapewnienie ciągłości
firmy przez pokolenia. Proces ten wymaga sprawnego kierownictwa
i zarządzania w kilku obszarach, specjalistycznej wiedzy z dziedzi-
ny prawnej i finansowej oraz wdrożenia odpowiednich rozwiązań
biznesowych. O tym, jak zaplanować właściwą sukcesję majątku,
dyskutowano podczas konferencji z Pawłem Miszkurką, Prezesem
Zarządu Kancelarii LTF, od kilku lat specjalizującego się w problematyce prawnej dotyczącej planowania spadkowego, w szczególności
w łączeniu rozwiązań prawnych, finansowych i zarządczych.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
NAUKA
37
Bezpieczeństwa
i Edukacji Służb Mundurowych
Centrum
Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych, działające w strukturach Uczelni, jest unikalną w skali kraju jednostką, realizującą kompleksowy
program edukacyjny dla kandydatów do pracy w służbach mundurowych, tj.:
Policja, Wojsko Polskie, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Celna,
Służba Więzienna, Straż Miejska oraz inne formacje specjalistyczne, działające na rzecz Bezpieczeństwa.
Dynamiczny rozwój CBiESM obejmuje wprowadzanie nowych kierunków
studiów oraz specjalności na wszystkich poziomach kształcenia, a także
realizację inicjatyw i projektów z zakresu bezpieczeństwa. Oferta edukacyjna
Centrum jest na bieżąco opiniowana przez ekspertów związanych z praktyką
bezpieczeństwa. CBiESM prowadzi badania naukowe, działalność wydawniczą
oraz organizuje konferencje naukowe.
prof. nadzw. dr hab.
Marek Walancik
Dyrektor Centrum Bezpieczeństwa
i Edukacji Służb Mundurowych
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 57
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
CENTRA NAUKOWE WSB
OFERTA EDUKACYJNA
STUDIA I STOPNIA:
•
•
•
•
Kryminalistyka
Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie Państwa
Bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej
B ezpieczeństwo i ochrona instytucji publicznych
i przedsiębiorstw
• Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
• Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa
STUDIA II STOPNIA:
•
•
•
•
Kryminalistyka i techniki śledcze
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Bezpieczeństwo informacji
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie
Bonifikata
specjalna
pierwszy semestr studiów
kolejne semestry 390 zł/mc*
*gwarancja stałej ceny
100
zł
semestr
STUDIA PODYPLOMOWE
38
• Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
• Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
• Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i bezpieczeństwem imprez masowych (słuchacze otrzymują uprawnienia kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej zgodnie z wymogami
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2011 roku, Dz. U. z 2011
r. Nr 183, poz. 1087)
• Bezpieczeństwo w portach lotniczych
• Zintegrowany system zarządzania
w transporcie kolejowym
bezpieczeństwem
Studenci w ramach działań Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych
spotkali sie m.in. z takimi ekspertami, jak:
nadinsp. dr
st. bryg. dr inż.
gen. bryg. mgr
płk. mgr inż.
Dariusz Biel
Marek Chmiel
Jerzy Gut
Wiesław Kukuła
były Komendant Wojewódzki
Policji we Wrocławiu
Komendant Centralnej Szkoły
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie
Dowódca Komponentu Wojsk
Specjalnych, wyróżniony odznaką tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej
Polskiej”
Dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca;
absolwent kursów w NATO
Special Operations Headquarters i US Joint Special Operations University
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
CENTRA NAUKOWE WSB
Obozy szkoleniowe i sekcje tematyczne
Sekcja wspinaczki skałkowej
– uczestnictwo w sekcji pozwala na zdobycie podstawowych umiejętności, tj.: wspinaczka, autoasekuracja, zjazdy, wychodzenie na linach, budowa stanowisk, budowa
konstrukcji linowych oraz posługiwanie się sprzętem, który jest
niezbędnym narzędziem pracowników służb związanych z bezpieczeństwem i ratownictwem. Zajęcia dla członków sekcji wspinaczkowej prowadzone są w terenie przez doświadczonego instruktora
wspinaczki.
Sekcja SPAP
– członkowie sekcji SPAP biorą udział w zorganizowanych zajęciach, których celem jest doskonalenie umiejętności związanych ze zdobywaniem budynków, wchodzeniem do
trudno dostępnych pomieszczeń, zdobywaniem otworów okiennych
itp., w tym również przy użyciu oświetlenia taktycznego. Studenci
nabywają także teoretyczną oraz praktyczną wiedzę dotyczącą akcji
ratowniczych podczas klęsk żywiołowych i katastrof. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów, posiadających doświadczenie w pracy
w pododdziałach antyterrorystycznych.
Sekcja płetwonurkowa
– członkowie sekcji biorą udział w kursach szkoleniowych nabywając wiedzę i umiejętności pozwalające na
zdobycie certyfikatu płetwonurka. Dla osób posiadających certyfikat
płetwonurka sekcja stwarza możliwości podnoszenia swoich umiejętności, co daje dodatkowe atuty w staraniach o pracę w Policji lub
Straży Pożarnej bądź ułatwia drogę do uzyskania innych uprawnień
umożliwiających rozwój zawodowy.
Sekcja skoków spadochronowych
– studenci mogą poszerzać swoje podniebne pasje
uczestnicząc w sekcji skoków spadochronowych. W ramach sekcji organizowane są szkolenia obejmujące część teoretyczną oraz praktyczną. Podczas szkolenia omawiane są elementy prawa lotniczego, budowy spadochronów oraz meteorologii. W ramach
części praktycznej każdy uczestnik wykonuje 3 skoki z samolotu
Cesna z wysokości min. 1200 m.
Sekcja strzelecka
39
– głównym celem sekcji jest pogłębianie u uczestników
umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie posługiwania
się bronią palną. Zajęcia praktyczne uzupełnione są o wykłady z zakresu balistyki oraz budowy i eksploatacji indywidualnych systemów
uzbrojenia strzeleckiego. Chętni członkowie mogą w ramach sekcji
doskonalić swoje umiejętności oraz zdobywać uprawnienia sportowe, umożliwiające udział w konkurencjach strzelectwa sportowego.
Grupa Szybkiego Reagowania – GSR
– w ramach CBiESM działa specjalnie powołana Grupa
Szybkiego Reagowania. Członkowie grupy odbywają
specjalistyczne szkolenia wzorowane na szkoleniu w jednostkach
specjalnych. Studenci wyposażeni są w mundury oraz specjalistyczny sprzęt niezbędny do uczestnictwa w grupie.
gen. dyw. dr
płk mgr inż.
prof. nadzw. dr hab.
Wiesław Leśniakiewicz
Roman Polko
Krzysztof Radwan
Adrian Siadkowski
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, szef Obrony Cywilnej Kraju; wcześniej
Komendant Rejonowy Straży
Pożarnej w Nowym Targu, Komendant Krakowskiej Szkoły
Aspirantów Państwowej Straży
Pożarnej.
Doktor nauk wojskowych, w latach 2000 - 2004 dowodził jednostką specjalną GROM, były
doradca Prezydenta Warszawy
i Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji ds. zwalczania
terroryzmu i bezpieczeństwa
oraz zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Katowicach, wyróżniony wpisaniem zasług do
„Księgi Honorowej Wojska Polskiego” za wybitne osiągnięcia
w wykonywaniu zadań służbowych w czasie pokoju.
Kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WSB, zastępca komendanta
Placówki Straży Granicznej
w Katowicach – Pyrzowicach;
specjalizujący się w tematyce fundamentalizmu i ekstremizmu religijnego na Bliskim
Wschodzie.
gen. bryg. inż.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
Studenci oraz pracownicy Centrum każdego roku
uczestniczą w inicjatywach oraz projektach związanych
z promowaniem tematyki bezpieczeństwa. W roku akademickim 2014/2015 przedstawiciele CBiESM wzięli
udział m.in. w:
• Wojewódzkich Obchodach Święta Wojska
Polskiego,
• Wojewódzkich Obchodach Święta Policji,
• Rekonstrukcji Bitwy Wyrskiej,
• Mistrzostwach Polski Policji w Piłce Siatkowej,
• XI Małopolskim Pikniku Lotniczym
w Krakowie,
• Śląskim Festynie Służb Mundurowych.
CENTRA NAUKOWE WSB
Bezpieczeństwo Narodowe to nie tylko modny
obecnie kierunek, ale przede wszystkim doskonale przygotowujący do służby w jednostkach
mundurowych, administracji państwowej, zespołach zarządzania kryzysowego oraz innych
formacjach specjalistycznych, działających na
rzecz bezpieczeństwa. Tematyka studiów to
szerokie spektrum zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i obrony. Studenci otrzymują niezbędną wiedzę teoretyczną, jak również ważne umiejętności praktyczne,
niezbędne do podjęcia pracy w tych zawodach. Uczelnia skupia się na
kształceniu praktycznym poprzez organizację licznych kursów, szkoleń
czy obozów. Wyjazdy, np. do baz wojskowych i na poligony wojskowe,
pozwalają studentom zobaczyć prawdziwe oblicze pracy w służbach
mundurowych oraz zrozumieć ideę pełnionej przez siebie w przyszłości
roli społecznej oraz własnej i zbiorowej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i obronność państwa.
dr Paulina Polko, ekspert z zakresu bezpieczeństwa narodowego,
Katedra Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
WSB w Dąbrowie Górniczej
KONFERENCJE
Centrum aktywnie działa na rzecz organizacji konferencji naukowych poruszających tematykę bezpieczeństwa. W roku akademickim 2014/2015 zostały zorganizowane następujące konferencje:
40
• Międzynarodowa Konferencja pt. „Praca ludzka jako przedmiot handlu. Uwarunkowania i rozwiązania organizacyjno-prawne w krajach Unii Europejskiej” zorganizowana dnia 19
listopada 2014 roku przy współpracy z Komendą Wojewódzką
Policji w Katowicach.
• II Studencka Konferencja Naukową pt. „Ludzie i instytucje
wobec zagrożeń współczesnego świata. Profilaktyka społeczna - resocjalizacja – bezpieczeństwo” zorganizowana
dnia 13 czerwca 2015 roku.
• Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo
i Ochrona Lotnictwa Cywilnego” zorganizowana dnia 18
czerwca 2015 roku wspólnie z Międzynarodowym Portem
Lotniczym Katowice w Pyrzowicach oraz Centrum Kształcenia
Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej.
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KLAS
O PROFILU MUNDUROWYM
Ogólnopolski Turniej Klas Mundurowych, organizowany przez
Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, to unikalne wydarzenie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w służbach mundurowych. Turniej organizowany jest nieprzerwanie od 2012 roku. W trakcie trwania turnieju
zawodnicy rywalizują w 12 konkurencjach prowadzonych zarówno
w dzień, jak i w nocy. W trakcie zmagań zawodnicy muszą wykazać
się wszechstronnymi umiejętnościami oraz ponadprzeciętną wytrzymałością fizyczną i psychiczną.
Więcej o ofercie
www.wsb.edu.pl/cbiesm
Najbardziej wartościowy jest dla mnie udział w szkoleniach
z dużą dawką adrenaliny, podczas których doskonalę swoje
umiejętności, m.in. strzeleckie, wspinaczkowe lub walki wręcz.
Studiując w WSB mam szansę na zdobycie cennych certyfikatów, np. w zakresie czarnej i zielonej taktyki, które z pewnością
będą dużym atutem dla przyszłych pracodawców. Warsztaty
w jednostkach służb mundurowych oraz spotkania z czynnymi policjantami i żołnierzami dają mi poczucie, że wybrałam
najodpowiedniejszy kierunek dla siebie i chcę swoja przyszłość
związać z pracą w formacjach mundurowych.
Małgorzata Bzdura
studentka kierunku Bezpieczeństwo narodowe
Katarzyna Sroka
Kierownik Centrum Bezpieczeństwa
i Edukacji Służb Mundurowych
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 57
Nauka i Biznes nr 25
41
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
CENTRA NAUKOWE WSB
Centrum Nowoczesnych
Metod i Technologii
Edukacyjnych
dr Danuta Morańska
mgr Krzysztof Orzechowski
Dyrektor Centrum Nowoczesnych
Metod i Technologii Edukacyjnych
tel.: 32 295 93 65
e-mail: [email protected]
Specjalista ds. metodyki e-learningu
tel.: 32 295 93 65
e-mail: [email protected]
Poszerzanie oferty edukacyjnej
Uczelni o nowoczesne rozwiązania
organizacyjne z zastosowaniem
e-learningu oraz przygotowanie
studentów i słuchaczy studiów
podyplomowych do korzystania
z dynamicznie rozwijających się
w cywilizacji informacyjnej form
kształcenia i doskonalenia zawodowego – to główne cele Centrum
Nowoczesnych Metod i Technologii
Edukacyjnych oraz realizowanych
przez nie inicjatyw.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
E-learning
w praktyce
Współpraca z innymi
podmiotami
Zajęcia z zastosowaniem e-learningu realizowane są w większości
w formule blended learning. Poprzez połączenie zajęć tradycyjnych
z zajęciami zdalnymi studiujący mają możliwość
bezpośredniego kontaktu
z wykładowcą na uczelni,
jednocześnie część zajęć
realizując poprzez platformę
e-learningową.
Dzięki temu studiowanie
stało się bardziej elastyczne, lepiej dostosowane do potrzeb i oczekiwań studiujących.
Centrum systematycznie rozwija
i doskonali rozwiązania w zakresie
e-learningu. Obecnie na ponad 100
kursach przedmiotowych, prowadzonych przez blisko 40 nauczycieli akademickich, studiuje ponad
3000 studentów. Centrum współpracuje systematycznie ze Studium
Języków Obcych WSB, z którym zrealizowano ponad 270 zajęć z zastosowaniem e-learningu.
A na platformie...
42
CENTRA NAUKOWE WSB
Dbając o zapewnienie wysokiej jakości
kształcenia pracownicy Centrum dokonują
systematycznej ewaluacji kursów w oparciu
o opinie studentów. Dla kadry wykładowców organizowane są Seminaria e-Learningowców, służące upowszechnianiu nowych
rozwiązań metodycznych i wymianie doświadczeń. W tym celu na platformie e-learningowej WSB funkcjonuje również Strefa
e-Nauczyciela i Strefa e-Studenta. Tworząc
materiały dydaktyczne szczególną uwagę
zwraca się na ich przyjazność dla studenta, stąd nacisk na multimedialny charakter
prezentowania treści kształcenia.
Nauka języka polskiego przez
e-learning
Pracownicy Centrum opracowali e-learningowy kursu języka polskiego, dedykowany studentom ukraińskim oraz uczniom
ukraińskich szkół średnich, chcących podjąć kształcenia na naszej Uczelni. Do pracy
nad kursem zaproszono polonistów oraz
polskich i ukraińskich studentów. Aktualnie
z kursu korzystają osoby, chcące doskonalić swoje umiejętności językowe w zakresie
języka polskiego na poziomie A1 i A2.
Mając na uwadze rozwój e-learningu
w WSB oraz wymianę doświadczeń z innymi
jednostkami, Centrum nawiązało współpracę z uczelniami polskimi i zagranicznymi, m.in.
z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych oraz Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.
Nagrywamy ekspertów
W minionym roku akademickim Centrum
podjęło działania w zakresie nagrywania i upowszechniania cyklu wykładów pt.: „Otwarte wykłady o współczesnym społeczeństwie”, które prowadzą eksperci Wyższej Szkoły B iznesu
w Dąbrowie Górniczej. Wykład na temat: „Aktywność prospołeczna Polaków”, który prowadził prof. zw. dr hab. Jacek Wódz, spotkał się
z niezwykle dużym zainteresowaniem.
Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy
Certyfikaty ECDL, czyli „European Computer Driving Licence” potwierdzają posiadanie
umiejętności informatyczne niezbędne do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Uzyskanie certyfikatu zwiększa szanse na rynku pracy. Fundacja ECDL oraz
Polskie Towarzystwo Informatyczne umożliwia uzyskanie certyfikatu ściśle powiązanego
z oczekiwaniami pracodawcy, niezależnie od wykonywanego zawodu. WSB posiada dwa
Certyfikowane Laboratoria ECDL, w których można przystąpić do egzaminów, prowadzonych przez egzaminatorów ECDL.
Otwarte Dni Laboratoriów ECDL w WSB
25 marca 2015 r. odbyły się w WSB Dni Otwarte ECDL pod nazwą „Planuj przyszłość
z ECDL”, podczas których egzaminatorzy promowali idee ECDL. Ponadto w cyklu comiesięcznym odbywają się Otwarte Dni Laboratoriów ECDL, podczas których można zapoznać
się z rodzajami certyfikatów i sylabusami oraz przystąpić do egzaminów próbnych. Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne. Istnieje również możliwość ustalenia terminu indywidualnego. Kontakt telefoniczny: 32 295 93 65, e-mail: [email protected]
Akademia e-Nauczyciela
Realizowany w WSB od kilku lat projekt Akademia e-Nauczyciela, skierowany do przedstawicieli środowiska oświatowego oraz studentów kierunków nauczycielskich i słuchaczy
oświatowych studiów podyplomowych, ma na celu promowanie idei nowoczesnej edukacji
poprzez organizację certyfikowanych seminariów, umożliwiających wymianę doświadczeń
na temat rozwoju i problemów współczesnej edukacji. Seminaria, organizowane cyklicznie
skupiają pedagogów-nowatorów zainteresowanych szkołą na miarę XXI w. Uczestnictwo
w seminarium jest bezpłatne. Aktualnie Akademia liczy ponad 400 członków. Honorowym
patronatem inicjatywę objął: Śląski Kurator Oświaty oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Górnośląski.
www.wsb.edu.pl/cnmite
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Seminaria w roku akademickim
2014/2015:
CENTRA NAUKOWE WSB
Jak zostać członkiem
Akademii e-Nauczyciela?
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
• 30 września 2014 r.
„Urządzenia mobilne w szkole, czyli jak zastosować smartfony
i tablety na zajęciach dydaktycznych”
Prowadzący: mgr Lechosław Hojnacki, metodyk mobilnej edukacji,
Superbelfer, założyciel portalu dla nauczycieli enauczanie.com.
www.
wsb.edu.pl/enauczyciel
Kontakt: [email protected]
Tel.: 32 295 93 65
Uczestnictwo w seminariach jest bezpłatne.
• 24 lutego 2015 r.
„Ukryte zasoby Internetu”
- warsztaty pozyskiwania
informacji
Prowadzący: mgr Marta
Bednarczyk i mgr Anna Sucheckaz Biblioteki Akademickiej WSB.
43
WSB
w programie
PAT, czyli
„Profilaktyka
a Ty”
20 kwietnia 2015 r.
w WSB odbyła się konferencja pt.: „Dzieci i młodzież
w świecie wielowymiarowego ryzyka – implikacje
społeczno – psychologiczno - medyczne. Delegacja
dla profilaktyki szkolnej”.
Podczas konferencji prof.
nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz wraz z insp.
Grzegorzem Jachem podpisali akademicką deklarację
przystąpienia do współdziałania w obszarze rządowego programu ograniczenia
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w ramach programu
Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”. Jej celem jest zaangażowanie całej społeczności akademickiej w działalność wolontariacką na rzecz młodzieży szkolnej i rodziców w obszarze edukacji
i profilaktyki uzależnień.
W konferencji wzięli udział: insp. Grzegorz Jach, Pełnomocnik
Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa i współpracy z organizacjami pozarządowymi, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka, organizator Przystanku PaT, nadinsp. Tadeusz
Budzik, Wiceprezes Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej, Komendant Główny Policji w latach 2007-2008,
insp. mgr Roman Rabsztyn, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, nadkom. Dawid Kaszuba, Naczelnik Wydziału
Prewencji KWP w Katowicach, kom. Paweł Warchoł z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, a także władze oraz pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej: prof.
nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor WSB, prof. nadzw.
dr hab. Marek Walancik, Prorektor WSB ds. Nauki, prof. nadzw.
dr hab. inż. Janusz Morbitzer, prof. nadzw. dr hab. Eugenia Rostańska, dr Danuta Morańska – wykładowcy w Katedrze Pedagogiki WSB. W wydarzeniu wzięło udział także kilkuset uczniów szkół
ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami.
Konferencja była okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń
dotyczących zachowań ryzykownych i patologicznych, szczególnie
zagrażających młodemu pokoleniu, ich przyczyn i skutków.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
CENTRA NAUKOWE WSB
Centrum
Inżynierii
Biznesu
www.wsb.edu.pl/cib
44
Prof. dr hab. inż.
Lech A. Bukowski
Dyrektor Centrum Inżynierii Biznesu
e-mail: [email protected]
Centrum Inżynierii Biznesu to jedyne w Polsce i jedno z nielicznych
na świecie centrum, działające w obszarze tzw. „Inżynierii Biznesu” (Business Engineering), transdyscyplinarnej dziedziny wiedzy obejmującej
projektowanie, realizację i zarządzanie zintegrowanymi systemami antropotechnicznymi, ze szczególnym
uwzględnieniem aspektów organizacyjnych oraz informacyjnych.
Inżynieria biznesu łączy wiedzę z zakresu administracji biznesu i technologii informatycznych oraz wykorzystuje ją w celu
kreowania modeli biznesowych, uwzględniających aspekty inżynierskie, ekonomiczne, organizacyjne, kulturowe i polityczne.
Podstawowymi metodami badawczymi
w obszarze inżynierii biznesu są: podejście
systemowe i procesowe oraz modelowanie
i symulacja procesów biznesowych. Opierają się one na innowacyjnym zarządzaniu
transformacją, z wykorzystaniem zintegrowanych metod z innych dziedzin wiedzy,
takich jak np.: inżynieria systemów, technologia i innowacje IT, zarządzanie strategiczne, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie
jakością, zarządzanie logistyczne oraz projektowanie organizacyjne (czynnik ludzki).
Narzędzia inżynierii biznesu pozwalają
na lepsze zrozumienie i zarządzanie organizacjami, m.in. przez poszukiwanie racjonalnych odpowiedzi na pytania strategiczne,
takie jak np.: Co jest problemem w Twojej
organizacji? Czy wiesz jak się z nim uporać?
Co powinno być najpierw poprawione? Jaki
są priorytety zmian lub ulepszeń? W jaki sposób
reagować na zmieniające się warunki zewnętrzne
i wewnętrzne? Jak można lepiej wykorzystać zainstalowaną bazę technologii informatycznych (IT)
i uzyskać jak najwięcej z nowych technologii?
Tworząc Centrum korzystano z doświadczeń
zarówno europejskich (np. Universität Duisburg-Essen - Zentrum für Logistik & Verkehr, University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt - Faculty of Business and Engineering oraz University
of Applied Sciences Eindhoven, Business Engineering Educational Program), jak i amerykańskich
(MIT Center for Transportation & Logistics, Oregon
State University - Business and Engineering Business Center oraz University of Southern Indiana
- Business and Engineering Center).
Głównymi celami Centrum Inżynierii Biznesu WSB w Dąbrowie Górniczej są:
działalność naukowo-badawcza w obszarze inżynierii biznesu oraz działalność dydaktyczna, w szczególności w zakresie studiów podyplomowych z Inżynierii Biznesu (MBE - Master
of Business Engineering), kursów i szkoleń.
W ramach działalności naukowo-badawczej nawiązano współpracę z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się podobną tematyką, posiadającymi dobrze rozbudowane zaplecze laboratoryjne, tak jak np. Laboratorium Zintegrowanych Systemów Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Efektem tej współpracy są wspólne publikacje
w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz monografie naukowe.
W obszarze działalności dydaktycznej przygotowano we współpracy z krajowymi
(m. in. AGH, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Nauk
Społecznych w Warszawie) oraz zagranicznymi (z Niemiec, Czech i Słowacji) jednostkami naukowo-dydaktycznymi projekt unikatowych studiów podyplomowych „Master of Business
Engeenering (MBE) - Zarządzanie procesami logistycznymi”. Głównym celem studiów jest
przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania złożonymi procesami logistycznymi oraz profesjonalne przygotowanie ich do pracy w jednostkach organizacyjnych
związanych z zaopatrzeniem, planowaniem produkcji, gospodarką magazynową, dystrybucją i transportem. Studia oparte są na wzorach najlepszych praktyk obowiązujących w ramach współczesnych łańcuchów dostaw oraz analizę przypadków logistycznych z wiodących firm z branży logistycznej. W trakcie studiów Uczestnikom zapewniona jest możliwość
praktycznego zapoznania się z nowoczesnymi narzędziami informatycznymi stosowanymi z
powodzeniem przez najlepsze firmy produkcyjne i usługowe w zakresie wspomagania decyzji logistycznych.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
CENTRA NAUKOWE WSB
Centrum
Transferu
Technologii
Dr Joanna Kurowska – Pysz
45
Dyrektor Centrum Transferu
Technologii
e-mail: [email protected]
Centrum Transferu Technologii funkcjonuje w Uczelni od marca 2015 roku. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami, wynikającymi z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz.
1365, z późn.zm.), podstawowym zadaniem
Centrum jest dbałość o pełne wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni, jak również działanie na rzecz
transferu wyników prac naukowych do gospodarki.
W dobie rozwoju gospodarki opartej na
wiedzy, 20-letni dorobek naukowy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
którego ranga została potwierdzona przyznaniem najwyższej kategorii naukowej A,
staje się cennym zasobem w wielu przedsięwzięciach realizowanych na styku nauki
i biznesu. Obok rozwiniętej działalności edukacyjnej, nowoczesna uczelnia to obecnie
aktywny gracz na rynku wiedzy, traktowany
jako produkt rynkowy, którym zainteresowany jest m.in. przemysł. Udostępnienie
wiedzy zgromadzonej w WSB podmiotom
publicznym i komercyjnym, które zgłaszają
takie zapotrzebowanie to najważniejsze zadanie Centrum Transferu Technologii.
Zaangażowanie kadry akademickiej Uczelni jednoznacznie wskazuje, iż najczęściej są
to przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe, prowadzące do udoskonalenia stosowanych rozwiązań lub wdrażania różnego typu innowacji: technologicznych, organizacyjnych czy też
marketingowych. Centrum podejmuje też działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
akademickiej wśród kadry naukowej i studentów. Centrum współpracuje m.in. z Krajowym
Punktem Kontaktowym Programu Horyzont 2020 w Warszawie oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Horyzont 2020 w Gliwicach. Dr Joanna Kurowska-Pysz,
Dyrektor Centrum, uczestniczyła również w spotkaniach organizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, służących zaopiniowaniu działań adresowanych do
przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
Rolą Centrum jest również nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami akademickimi oraz z partnerami spoza sektora akademickiego przedsiębiorstwami, samorządami czy też organizacjami pozarządowymi w celu włączenia potencjału naukowego Uczelni w realizację różnego typu
projektów.
Dużym wyzwaniem dla działalności Centrum jest potrzeba skutecznego budowania powiązań kooperacyjnych w sferze innowacji i nowych technologii pomiędzy uczelnią oraz
innymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, m.in. poprzez uczestnictwo w klastrach,
sieciach, konsorcjach. Aktualnie WSB jest członkiem kilku klastrów, jak również polsko-czesko-słowackiej sieci Progres3, skupiającej ośrodki akademickie z pogranicza polsko-czesko-słowackiego. Te uwarunkowania otwierają przed Centrum nowe możliwości rozwijania
różnego typu partnerstw i konsorcjów projektowych.
Centrum, poprzez organizację konferencji, szkoleń, seminariów i innych działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych, przyczynia się do upowszechniania innowacji i nowych technologii, jak również działań promocyjnych w mediach. Centrum jest również przygotowane do promocji działalności badawczo-rozwojowej Uczelni wśród firm, jak również
do integracji środowiska akademickiego na rzecz współpracy z podmiotami gospodarczymi.
W tym celu dr Joanna Kurowska-Pysz uczestniczyła m.in. w dwóch spotkaniach brokerskich
w ramach programu Horyzont 2020, które odbywały się w Brukseli i w Ostrawie, jak również aktywnie włączyła się w prace Komisji Konkurencyjności, Innowacji i Współpracy Nauki
z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.
Aktualnie, z uwagi na rozpoczynającą się nową perspektywę finansową Unii Europejskiej
na lata 2014-2020 Centrum bardzo aktywnie włącza się w opracowywanie i wdrażanie różnego typu projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, zarówno indywidualnych,
jak i realizowanych w konsorcjach i partnerstwach.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
CENTRA NAUKOWE WSB
Centrum Jakości i Innowacji
W ciągu 20 lat swego istnienia Uczelni przeszła 11 akredytacji Polskiej
Komisji Akredytacyjnej oraz 2 akredytacje Fundacji Promocji i Akredytacji
Kierunków Ekonomicznych. Wszystkie uzyskane przez Uczelnię oceny były
pozytywne, a nawet wybrane zakończyły się przyznaniem Uczelni oceny
wyróżniającej. WSB trzykrotnie wdrażała wewnętrzne systemy zapewnienia
jakości kształcenia, a pierwszy z nich wprowadziła jako jedna z niewielu
wówczas uczelni w Polsce.
Dr Sabina Ratajczak
Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji
e-mail: [email protected]
46
Działania projakościowe to nie tylko działania opierające
się na realizacji procedur i regulaminów, to przede wszystkim
permanentne doskonalenie swoich działań na podstawie ich
monitorowania, prowadzenia badań wśród studentów, absolwentów, pracodawców. Jakość kształcenia wyraża się także
poprzez przekraczanie wyznaczonych standardów, wdrażanie
innowacji dydaktycznych, dobrych praktyk pochodzących z najlepszych instytucji edukacyjnych w kraju i za granicą. Działania
projakościowe są tak szerokie, a uczelnia wraz z wydziałami
zamiejscowymi stała się jedną z największych uczelni niepublicznych w naszym regionie, iż zaistniała potrzeba powołania
jednostki koordynującej działania w zakresie zarządzania jakością kształcenia.
Celem działalności Centrum Jakości i Innowacji jest:
•opracowywanie i koordynacja badań jakości prowadzonych wśród
studentów, nauczycieli, pracodawców (np.: badanie jakości pracy
jednostek administracyjnych, badanie losów zawodowych absolwentów i słuchaczy studiów podyplomowych, badania satysfakcji
z kształcenia specjalizacyjnego w ramach wybranych kierunków
studiów, badania jakościowe wśród studentów niepełnosprawnych, obcokrajowców),
•wdrażanie innowacji dydaktycznych w obszarze metod dydaktycznych i projektów edukacyjnych (np. PBL, learning by developing,
tutoring akademicki),
•projektowanie działań w zakresie upraktycznienia studiów, w tym
kształcenia dualnego, certyfikowanych szkoleń realizowanych
w ramach programu studiów,
•przygotowanie Uczelni do uzyskania kolejnych akredytacji międzynarodowych,
•koordynacja i organizacja szkoleń doskonalących kompetencje
dydaktyczne nauczycieli,
•upowszechnianie działań projakościowych (wśród studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych, administracyjnych, partnerów
zewnętrznych),
•organizacja cyklicznych forów jakości, w ramach których prezentowane są najlepsze praktyki w zakresie zarządzania jakością
kształcenia w Polsce,
•zachęcanie studentów, pracowników administracyjnych i nauczycieli do włączania się w doskonalenie jakości kształcenia i pokazywanie, że warto inwestować w jakość.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
DYDAKTYKA
47
Co NOWEGO
w ofercie WSB?
Oferta kierunków i specjalności Uczelni
jest tworzona w oparciu o potrzeby rynku pracy,
a programy kształcenia powstają w konsultacji
z najbardziej kompetentnymi osobami – Radą
Ekspertów, funkcjonującą w WSB. To pracodawcy wiedzą najlepiej, jakie umiejętności musi
zdobyć student, aby w przyszłości ubiegać się
o wymarzone stanowisko.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Informatyka
Studia inżynierskie
Nie błądzić w chmurach
48
Chmury obliczeniowe i cały ogólnie rozumiany model przetwarzania danych znany pod nazwą cloud computing to coraz ważniejsza
część naszej technicznej rzeczywistości. Dlatego Cloud Computing
na kierunku Informatyka
jest jedną z nowych specjalności w ofercie Uczelni. Ma ona na celu przygotowanie absolwentów
do projektowania aplikacji dla chmur obliczeniowych oraz przenoszenie
do nich systemów już istniejących, które stwarzają w obecnej informatyce
wiele nowych możliwości,
ale i problemów związanych z architekturą,
bezpieczeństwem
czy
skalowaniem lub niezawodnością
systemów.
Studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu systemów operacyjnych ze szczególnym
uwzględnieniem
nowoczesnych systemów
wykorzystywanych w wirtualizacji, konteneryzacji i rozwiązaniach
chmurowych, języków programowania, szczególnie rozpowszechnionych w rozwiązaniach chmurowych (Node.js, PHP, Python, Go).
Ponadto studenci będą potrafili stosować w biznesie serwery aplikacji oraz bazy danych obiektowe i relacyjne z naciskiem z naciskiem
na systemy chmurowe.
W wirtualnej rzeczywistości
Rozwój technologii wizualizacji 3D zapoczątkował zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny wykorzystania rzeczywistości wirtualnej w wielu aspektach działalności komercyjnej. Rzeczywistość
wirtualna i rozszerzona jest używana w przemyśle rozrywkowym,
branży medycznej oraz systemach inżynierskich, wspomagających
projektowanie i prototypowanie oraz zarządzaniu i marketingu.
Specjalność Systemy rzeczywistości wirtualnej ma na celu
przekazanie niezbędnej wiedzy o nowoczesnych narzędziach wykorzystywanych w kreowaniu multimediów z użyciem rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej oraz o rozwiązaniach stosowanych
do integracji rzeczywistości wirtualnej z istniejącymi systemami
informatycznymi. Podczas zajęć studenci będą wykorzystywać
nowoczesne środowiska wizualizacji 3D (m.in. środowisko Unity
i Unreal Engine), metody technicznej realizacji grafiki rastrowej
i wektorowej w oprogramowaniu komputerowym oraz tworzyć
komputerowe modele trójwymiarowe.
DYDAKTYKA
Informatyka
Studia magisterskie
Systemy telemetryczne i Internet Rzeczy na
studiach magisterskich
Obecnie w świecie biznesu możemy zaobserwować coś, co
przypomina swoiste zderzenie dwóch galaktyk - szybkie łączenie się ze sobą różnych
systemów, czyli proces,
w wyniku którego powstanie nowy porządek.
A to wszystko przez Internet Rzeczy. Idea Internetu Rzeczy sprowadza
się do realizacji technologicznej, w której wszelkie
urządzenia, obiekty czy
konstrukcje
posiadają
zdolność do pomiaru danych, a także możliwość
wysłania tych danych do
odbiorcy we wszechobecnej sieci komputerowej.
Koncepcja wdrożenia Internetu Rzeczy zakłada
wyposażenie obiektów
w interfejsy do komunikacji oraz sensory na
dużą skalę o charakterze globalnym. Istotnym
problemem jest zapewnienie bezpieczeństwa systemów, zagwarantowanie ich ciągłości działania oraz kontrola przepływu informacji.
Rozwiązania poruszane podczas zajęć w ramach specjalności przygotowują absolwentów do podjęcia jednego z największych wyzwań
stojących przed organizacjami przygotowującymi się do używania
Internetu Przyszłości.
W ramach specjalności Systemy telemetryczne i Internet Rzeczy
studenci nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji, konfiguracji i analizy sieci komputerowych ze szczególnym
uwzględnieniem rozwiązań Internetu Rzeczy, zastosowania urządzeń mobil
Socjologia
Studia licencjackie
Przyszłościowe media społecznościowe
Według raportu „Rynek marketing technologies” w Polsce (2015
r.) firmy - aby skutecznie prowadzić działania promocyjne - coraz
częściej wykorzystują różnorodne operujące na Big Data, narzędzia
analityczne i monitoringowe dostępne online. Pracownicy działów
marketingu w swojej pracy najczęściej wykorzystują narzędzia do
analityki stron internetowych i mediów społecznościowych oraz
do monitoringu reklamy w mediach tradycyjnych. Druga najliczniejsza grupa specjalistów zatrudniona w działach PR koncentruje
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
DYDAKTYKA
się głównie wokół monitoringu reklamy
w mediach tradycyjnych oraz reklamy banerowej, jak również na analityce i zarządzaniu komunikacją w social mediach.
Wybierając nową specjalność Analityk mediów społecznościowych student
zdobędzie umiejętności z zakresu: monitorowania zasobów internetowych (informacyjnych, dziennikarskich i społecznościowych), korzystania z narzędzi online
do pomiaru stron internetowych, analizy
mediów społecznościowych oraz monitoringu mediów, analizy danych biznesowych, prognozowania procesów i zjawisk
zachodzących we współczesnym społeczeństwie i gospodarce na podstawie
gromadzonych i przetwarzanych danych
z Internetu, zastosowania narzędzi badań rynkowych oraz prowadzenia działań
marketingowych w Internecie.
Socjologia
Studia licencjackie
Coaching i mentoring
49
Raport „Coachowie – Polska i Europa”, przeprowadzony przez
Polską Izbę Firm Szkoleniowych pokazuje, iż na rynku polskim jest
ponad 3000 zarejestrowanych Coachów. Dla porównania - w Wielkiej Brytanii profesję te wykonuje 25 000 osób. Warto zaznaczyć,
że decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej od 1 lipca 2014 roku
profesja „coach” jest umieszczona w klasyfikacji zawodów i specjalności.
W ramach specjalności Coaching w biznesie studenci zdobędą
wiedzę z zakresu: podstaw coachingu, zasad wdrażania coachingu
w organizacji, coachingowego stylu zarządzania w organizacjach,
struktury prowadzenia sesji coachingowych, zasad etycznych obowiązujących coacha oraz zasad stosowania wybranych narzędzi pracy z klientem w ramach procesów coachingowych.
Studenci dowiedzą się, jak planować i prowadzić sesje coachingowe, stosować wybrane narzędzia budowania relacji z klientem,
praktycznie zastosować wybrane struktury coachingowe.
Zarządzanie
Studia magisterskie
Na kierunku Zarządzanie w ramach studiów II stopnia wprowadzono specjalność coaching i mentoring, której celem jest
przekazanie szerokiej wiedzy dotyczącej coachingu i mentoringu
oraz praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia profesjonalnego business coachingu w organizacjach, instytucjach, firmach i korporacjach. Wiedza ta jest obecnie przydatna każdemu menedżerowi zarządzającemu zespołami ludzi w nowoczesny sposób.
Wsparcie w kształceniu w ramach coachingu udziela Izba Coachingu - niezależna organizacja reprezentującą interesy środowiska coachingowego w Polsce, pierwsza na świecie izba gospodarcza
skupiającą firmy zajmujące się coachingiem.
Zarządzanie
Studia licencjackie
Menedżer projektu poszukiwany
Na kierunku Zarządzanie przygotowano najszerszą ofertę dydaktyczną obejmującą 8 specjalności na studiach I stopnia (licencjackich) oraz 14 specjalności na studiach II stopnia (magisterskich).
W odpowiedzi na potrzeby absolwentów szkół średnich na studiach I stopnia uruchomiono specjalność zarządzanie projektem,
w ramach której studenci poznają istotę i podstawowe narzędzia,
wykorzystywane w tym procesie. Celem kształcenia na specjalności
menedżer projektu w ramach studiów II stopnia jest przygotowanie
specjalisty, posiadającego szeroką wiedzę oraz umiejętności przygotowania i zarządzania projektami, negocjowania i przekonywania
oraz motywowania w procesie realizacji zadań projektowych.
Kadry i płace w praktyce
Specjalność koncentruje się na praktyce realizacji podstawowych funkcji kadrowych u pracodawcy. Studenci poznają sposoby
zwierania i rozwiązywania stosunku pracy, obowiązujące systemy
czasu pracy i zasady planowania i nadzorowania czasu pracy, zasady wynagradzania i odprowadzania składek na podatek dochodowy
i ubezpieczenia społeczne czy też zasady przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej.
Zajęcia na specjalności prowadzone są w sposób warsztatowy
przez praktyków i ekspertów w tej dziedzinie. Tak przygotowany absolwent studiów I stopnia po ukończeniu specjalności kadry
i płace w praktyce w ramach studiów magisterskich ma możliwość
rozwoju swoich kompetencji z zakresu zarządzania zespołem na
specjalnościach: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia zarządzania czy też International Business.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Filologia angielska
Studia licencjackie
Język angielski w biznesie i turystyce
Filologia angielska, prowadzona w WSB, cieszy się powodzeniem
i uznaniem swoich absolwentów. W badaniu przeprowadzonym
w 2014 r. wśród pierwszych absolwentów filologii 94% absolwentów
była zadowolona z kształcenia w Uczelni, 89% absolwentów oceniło
bardzo dobrze kształcenie specjalistyczne a ponad 90% badanych
poleciłoby studia na kierunku filologia w WSB swoim znajomym.
DYDAKTYKA
Administracja
Studia licencjackie
E-administracja
Na kierunku administracja, oprócz tradycyjnie już wybieranych
przez studentów specjalności: administracja publiczna i samorządowa, prawo pracy i ubezpieczenia społeczne oraz eksperckich administracja skarbowa i celna, bezpieczeństwo informacji w administracji
i biznesie, przygotowana została nowa specjalność „e – administracja”. W ramach specjalności student poznaje problematykę:
publicznej infrastruktury informacyjnej, e-PUAP-u i elektronicznych
usług publicznych, bezpieczeństwa dokumentów elektronicznych,
w tym elektronicznego systemu zarządzania dokumentami w administracji publicznej. Absolwent specjalności potrafi korzystać z zasobów informacyjnych jednostek administracji publicznej dostępnych
drogą elektroniczną, identyfikuje informację jako publiczną czyli
możliwą do udostępnienia, posiada umiejętność wykonania analizy
zagrożeń informacji będących w posiadania jednostek administracji
publicznej, potrafi przygotować kompletną procedurę zabezpieczenia informacji, potrafi korzystać z elektronicznych usług publicznych jako klient i jako urzędnik, posiada umiejętność właściwego
archiwizowania informacji elektronicznej. Absolwent jest doskonale
przygotowany do pracy w urzędach administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej.
50
Do oferty specjalności prowadzonych na kierunku filologia (spec.
tłumaczeniowa, język angielski z językiem rosyjskim, niemieckim
lub hiszpańskim) w roku akademickim 2015/2016 dołącza nowa –
język angielski w biznesie i turystyce.
Interdyscyplinarne kształcenie w ramach tej specjalizacji
zakłada edukację językową ukierunkowaną na obsługę sfery biznesu i turystyki, ale także dobre przygotowanie w zakresie dyscyplin teoretycznych, tj. prawo, ekonomia, podstawy zarządzania
przedsiębiorstwem. Absolwenci specjalności zdobędą umiejętności
umożliwiające: prowadzenie w języku angielskim korespondencji
biznesowej według określonych standardów, interpretowanie przepisów prawnych, istotnych z perspektywy działalności organizacji,
skuteczne wykorzystywanie w działalności zawodowej wiedzy na
temat różnic kulturowych, przygotowywania w języku angielskim
dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności turystycznej.
W programie m.in.: korespondencja, techniki negocjacji, komunikacja międzykulturowa, podstawy obsługi ruchu turystycznego,
angielski język specjalistyczny w turystyce oraz podstawy prawa.
Warto zaznaczyć, że filologia angielska realizowana jest w profilu praktycznym, co oznacza, że przewaga zajęć prowadzona jest
w formie warsztatów i laboratoriów, studenci uczestniczą w ciekawych dodatkowych spotkaniach z ekspertami np.: z zakresu tłumaczeń literackich, tłumaczeń w chmurze, biorą udział w wizytach
studyjnych w firmach, które są zainteresowane zatrudnieniem filologów (np.: Capgemini, ING Sevices, IBM). Każdy student WSB może
bezpłatnie w trakcie studiów używać jeden z najpopularniejszych
informatycznych narzędzi do tłumaczeń - MemoQ. Poza tym każdy
student ma do wyboru dwa spośród trzech kursów języka specjalistycznego: język biznesu, medyczny lub prawniczy.
Bezpieczeństwo narodowe
Studia licencjackie
Co nowego na Bezpieczeństwie Narodowym?
Bezpieczeństwo Narodowe to najbardziej dynamicznie rozwijający się kierunek w WSB. Studenci mogą wybierać spośród takich
specjalności, jak: zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwo informacji oraz zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie, będące odpowiedzią na konieczność kształcenia i ciągłego
doskonalenia kadry transportowej w aspekcie najnowszych wymagań europejskich i polskich w zakresie metod zarządzania bezpieczeństwem.
W ramach studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Uczelnia przygotowała nową specjalność: kryminalistykę.
Jej celem jest dostarczenie studentowi wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zapobiegania, wykrywania i zwalczania szeroko
rozumianej przestępczości w ujęciu kryminalno-prawnym (sfera
operacyjna i procesowa). Studenci poznają metody, techniki i narzędzia służące do ujawniania, utrwalania i zabezpieczania śladów
kryminalistycznych, teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu
przestępczości, psychologii osobowości, identyfikacji zachowania
przestępczego. W ramach zajęć przewidziano wizytę w profesjonalnym laboratorium kryminalistycznym, spotkania z ekspertami
z zakresu daktyloskopii, fonoskopii, badań z użyciem poligrafu
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
17 lat
ponad
100
kierunków
w ofercie
doświadczenia w realizacji
studiów podyplomowych
Studia
DYDAKTYKA
8300
absolwentów
Dynamiczny i zmieniający się
wciąż rynek pracy sprawia, że
pracownicy muszą doskonalić swoje kompetencje i zdobywać nowe kwalifikacje. Jedną
z form popularnych i dostępnych
dla osób poszukujących sposobów aktualizowania swojej wiedzy
i kompetencji są studia podyplomowe. Z pewnością osoby kończące
studia podyplomowe są bardziej
konkurencyjne na rynku pracy.
Ta forma kształcenia może również
pomóc w przypadku zmiany branży
lub zawodu, dostarczając nowych
niezbędnych kompetencji.
podyplomowe
Znaczące liczby
51
Uczelnia w swoim 17 – letnim doświadczeniu w realizacji studiów
podyplomowych wypromowała już 8300 absolwentów na ponad
100 kierunkach w zakresie studiów oświatowych, ekonomicznych,
finansowych, informatycznych, z zakresu bezpieczeństwa, administracji, nauk społecznych, coachingu, finansów, handlu, zarządzania, fizjoterapii, HR.
W roku akademickim 2014/2015 studia podyplomowe w Wyższej
Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, w Wydziałach Zamiejscowych
w Olkuszu, Cieszynie, Żywcu i Krakowie oraz w Centrum Studiów
Podyplomowych i Szkoleń w Częstochowie podjęło ponad 1500 słuchaczy, natomiast naukę kontynuuje blisko 800.
W roku akademickim 2014/2015 kształcenie zakończyli słuchacze 34 kierunków podyplomowych. Ponad 400 słuchaczy uczestniczyło w cyklu dodatkowych bezpłatnych szkoleń z zakresu coachingu, zarządzania projektami, sprzedaży, finansów czy umiejętności
interpersonalnych.
Studia praktyczne
Formy zaliczeniowe studiów to prace końcowe, etiudy szkoleniowe, sesje coachingowe, treningi wyjazdowe czy obozy szkoleniowe. W trakcie studiów słuchacze uczestniczą również w wizytach
studyjnych. Pracownicy zaangażowani w proces edukacyjny to 700
znakomitych wykładowców, trenerów, przedstawicieli życia gospodarczego, pracowników oświaty, ekspertów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.
Dodatkowe projekty
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń w roku akademickim 2014/2015 zrealizowało projekt pt. „Kształcenie i doradztwo
dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”
dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach. W ramach projektu na dwóch kierunkach studiów podyplomowych Gerontologia społeczna oraz Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych swoje kwalifikacje bezpłatnie podniosło 60 słuchaczy.
Certyfikacja dodatkowa
Słuchacze studiów podyplomowych w ramach zajęć mogą zdobyć nowe kompetencje i potwierdzić je certyfikatami, m.in.:
• Certyfikat kompetencji z zakresu kontroli zarządczej oraz praktycznego
zarządzania ryzykiem w placówce oświatowej, prowadzenia arkuszy
organizacyjnych, systemu informacji oświatowej oraz ewaluacji placówki oświatowej (VULKAN),
• Certyfikat potwierdzający udział w treningu interpersonalnym, którego
ukończenie jest jednym z elementów niezbędnych do uzyskania rekomendacji I stopnia - trener warsztatu umiejętności psychospołecznych,
nadawanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
• Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością
w placówkach oświatowych (TÜV NORD Polska),
• Certyfikaty PRINCE2® na poziomie Foundation oraz Practitioner,
• Certyfikaty potwierdzające kompetencje w zakresie Kaizen, Lean management, Six Sigma,
• Certyfikaty potwierdzające znajomość programów: Symfonia, Płatnik,
Optima
• Certyfikaty Audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP, Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
potwierdzające kompetencje i kwalifikacje wydane przez TÜV NORD
Polska,
• Międzynarodowe Certyfikaty Pełnomocnika Jakości TÜV NORD i Auditora Jakości,
• Certyfikaty wydane przez IFS Applications,
• Certyfikat Centrum Profilaktyki Społecznej z zakresu m.in. rozpoznawania zachowań dotyczących uzależnień (uzależnienia chemiczne i behawioralne), również zasad postępowania z osobą uzależnioną,
• Certyfikat ECDL.
• Cerfyfikaty Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością
w Placówkach Medycznych TÜV NORD
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Szkolenia i kursy
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń od wielu lat wspiera
rozwój kadr, kształtując swoją ofertę edukacyjną w oparciu o praktykę największych przedsiębiorstw w regionie i w kraju. Dzięki szerokiej współpracy z biznesem Uczelnia zna wymogi współczesnej
gospodarki i w profesjonalny sposób zaspokaja stale rosnące zapotrzebowanie na nowe, specjalistyczne szkolenia, w których udział
wzięło już kilka tysięcy osób na różnych szczeblach kariery zawodowej. Tylko w roku akademickim 2014/2015 z oferty szkoleniowej
skorzystało blisko 400 osób.
Oferta szkoleń i kursów obejmuje m.in. kursy językowe, szkolenia biznesowe, zawodowe czy interpersonalne, a ich program
jest opracowywany wspólnie z partnerami gospodarczymi i instytucjonalnymi Uczelni. Udział w szkoleniach wspomaga
rozwój zarówno kompetencji miękkich, jak i twardych,
daje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności
i korzystania z wypracowanych już doświadczeń,
zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami
oraz umożliwia nawiązanie nowych, wartościowych kontaktów biznesowych.
Szkolenia bezpłatne?
– również
w ofercie
52
Oprócz szkoleń i kursów Słuchacze mogą również wziąć udział
w pasjonujących grach biznesowych, pozwalających wykorzystać
w praktyce zdobytą na studiach
wiedzę. Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń umożliwia
Słuchaczom bezpłatny udział
w dwóch szkoleniach w ciągu
roku akademickiego, po jednym
w każdym semestrze. Tematyka
szkoleń i kursów jest ściśle powiązana z kierunkami, w ramach
których odbywają się dodatkowe zajęcia. Jest to uzupełnienie wiedzy i umiejętności nabytych w całym cyklu nauczania.
Dodatkowo każdy zainteresowany może uczestniczyć w bezpłatnych kursach
i szkoleniach, realizowanych przez
Akademickie Biuro Karier.
DYDAKTYKA
•
•
•
•
Teatr improwizacji dla trenerów, coachów i liderów,
Administracja systemami Linux,
Nowelizacja standardu ISO 9001 – rewolucja czy ewolucja,
PREZI czyli Prezentuj Rozwiązania Efektownie Z Inwencją.
Certyfikowane szkolenia dedykowane
Oferta WSB obejmuje również programy szkoleniowe, przygotowane w oparciu o indywidualne potrzeby klientów. Obecnie inwestycja w zasoby ludzkie to sposób na dynamiczny rozwój
przedsiębiorstw oraz poprawa wizerunku organizacji, która dba
o swoich pracowników i pozwala im się rozwijać. Badania wskazują,
że personel mocniej identyfikuje się z firmą wtedy, gdy pracodawca
umożliwia mu korzystanie ze szkoleń i podnoszenia kwalifikacji.
Szkolenia zamknięte, oprócz przekazania fachowej wiedzy,
dostosowanej do specyfiki branży i zakładu pracy, to również poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy
zespołowej w codziennej pracy. Końcowym etapem
każdego certyfikowanego szkolenia dedykowanego jest raport poszkoleniowy, będący punktem
wyjścia do dalszych działań rozwoju firm
oraz certyfikaty uczestnictwa. W ubiegłym roku Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń miało okazję
zorganizować szkolenia m.in.
dla dyrektorów placówek
PKO BP oraz służb mundurowych.
SZKOLENIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Artystyczne
Biznesowe
Interpersonalne
Informatyczne
Dla administracji
państwowej
Oświatowe
Z zakresu fizjoterapii
Z zakresu klastrów
Zawodowe
Kursy językowe
Wśród bezpłatnych szkoleń odbywających się w roku akademickim 2014/2015 znalazły się m.in.:
• Praktyczne aspekty integracji nowoczesnych standardów zarządzania,
• Elementy planowania i analiza ryzyka w projektach,
• Mediacje jako alternatywna forma rozwiązywania konfliktów,
• Zarządzanie kulturą organizacji,
rekrutacja.wsb.edu.pl/kursy-i-szkolenia
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
DYDAKTYKA
A na zakończenie
53
Jednym z przyjemniejszych momentów
studiów podyplomowych są uroczyste gale
wręczenia świadectw ukończenia studiów.
W roku akademickim 2014/2015 miały
miejsce 2 uroczystości: 20 marca oraz 3
lipca 2015 r. W obu wydarzeniach wzięło
udział blisko 1000 osób - absolwentów,
którzy przybyli na uroczystość wraz z rodzinami i przyjaciółmi. Wręczono świadectwa absolwentom 54 kierunków studiów.
B lisko 80 słuchaczy odebrało dyplomy
z wyróżnieniem. Wydarzenie było też okazją
do wręczenia certyfikatów, które słuchacze zdobywali podczas realizacji modułów
na poszczególnych etapach kształcenia.
Łącznie w roku akademickim 2014/2015
wydano słuchaczom studiów podyplomo-
wych 450 certyfikatów. Wyróżnieni absolwenci otrzymali również nagrody ufundowane przez WSB i partnerów studiów, tj.:
bony na kolejne studia podyplomowe, bony
pieniężne, atrakcyjne szkolenia czy sprzęt
elektroniczny. Uroczystość 3 lipca uświetniła swoją obecnością dr Beata Małecka-Libera, Wiceminister Zdrowia oraz Zbigniew
Podraza, Prezydent Dąbrowy Górniczej.
Oprawę artystyczną uroczystości zapewniły
zespoły: All Stars Band oraz AVOCADO.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
DYDAKTYKA
Z perspektywy biznesu
54
Studia podyplomowe spełniają europejskie standardy, dzięki nim menedżerowie aktywnie kształtują swoją
ścieżkę kariery zawodowej w oparciu
o wymogi współczesnego rynku pracy.
Obszary kształcenia obejmują zakresy, które wskazują, jak sprawnie
kierować przedsiębiorstwem, jak tworzyć strategię inwestycyjną i rozwojową, jak wdrażać projekty rozwiązań
informatycznych i nowoczesne linie
technologiczne, umożliwiające tworzenie urządzeń wykorzystywanych m.in.:
w sektorze użyteczności publicznej,
transporcie kolejowym i innych sektorach, będących domeną m.in. działalności naszej organizacji.
Obecnie coraz większą rolę w procesie przetwarzania danych dla biznesu
i przemysłu odgrywać będą osoby posiadające umiejętności pracy z dużymi
zbiorami danych, wizualizacją danych,
analizą danych klasy data mining, ekstrapolacją i predykcją trendów, co znajduje odzwierciedlenie w programach
kształcenia podyplomowego WSB.
dr inż. Wojciech
Wajda
Prezes Zarządu Wasko S.A.
Potrzebujemy w Częstochowie wykwalifikowanej kadry menadżerskiej,
która swoją wiedzą i umiejętnościami
praktycznymi zasili firmy działające
w naszym regionie, tym samym podnosząc ich konkurencyjność. Centrum
Studiów Podyplomowych i Szkoleń,
utworzone przez WSB, kształci na kierunkach biznesowych m.in. z zakresu
finansów, HR i kadr, bezpieczeństwa
oraz zarządzania. Specjalnie dla firm
z branży Automotive powstał kierunek
Menedżer motoryzacji, a szczególnym
zainteresowaniem cieszą się Menedżerskie studia podyplomowe – Executive MBA, ale również i studia oświatowe. Kierunki te uzupełniają ofertę
częstochowskich uczelni, dając Słuchaczom szansę podniesienia swoich kwalifikacji i dostosowania ich do potrzeb
rynku. Nasza współpraca z Uczelnią
w zakresie studiów podyplomowych
w Częstochowie służy naszemu regionowi i przynosi pożytek zarówno przedsiębiorcom, jak i studentom.
KATARZYNA WOSZCZYNA
Wiceprezes Zarządu
Business Centre Club
Kanclerz Loży Częstochowskiej
Współpracując z Wyższą Szkołą
B iznesu w Dąbrowie Górniczej widzę
z jakim zaangażowaniem i profesjonalizmem Uczelnia odpowiada na
zmieniające się warunki, dyktowane
przez coraz bardziej wymagający rynek usług. Kluczowym elementem
innowacyjnego przedsiębiorstwa są
wykwalifikowani pracownicy, których
wiedza i kompetencje pozwalają na
ciągły rozwój. Studia podyplomowe
i kursy w WSB, zwłaszcza z zakresu
logistyki, bezpieczeństwa, zarządzania,
ochrony danych osobowych, finansów
czy też z zakresu informatyki wyróżnia bardzo dobry program nauczania,
zarówno pod kątem praktycznym, jak
i teoretycznym, dzięki czemu absolwenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej są świetnie przygotowani do realizacji stawianych im zadań
i osiągania sukcesów.
ARTUR TOMASIK
Prezes Zarządu Górnośląskiego
Towarzystwa Lotniczego S.A,
Prezes Związku Regionalnych
Portów Lotniczych
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
DYDAKTYKA
Z perspektywy biznesu
55
Kierunek studiów podyplomowych
Akademia Menedżera Sprzedaży, prowadzony przez Wyższą Szkołę Biznesu
w Dąbrowie Górniczej, to niepowtarzalna okazja do zdobycia unikalnej wiedzy, praktycznych umiejętności, jaką
gwarantują trenerzy na co dzień pracujący dla biznesu. Słuchacze zdobywają
praktyczne umiejętności i konkretną
wiedzę o tym, jak z jednej strony budować strategie sprzedażowe, systemy
motywacji pozwalające realizować założone zadania i plany, a z drugiej zdobywać i utrzymywać klientów, tworząc
z nimi wartościowe relacje. Ten kierunek jest najlepszą drogą do osiągnięcia
profilu zawodowego menedżera sprzedaży.
dr inż. Ireneusz
Tomecki
Wiceprezes Zarządu Famur S.A.
Bank CITI Handlowy to miejsce dla
najlepszych absolwentów Uczelni. Jako
Bank Globalny określiliśmy szczegółową ścieżkę rozwoju na konkretne
stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Bardzo ważnym elementem
rozwoju umiejętności i kompetencji
jest współpraca z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej w zakresie
kształcenia podyplomowego i kursowego, która - tak jak i Bank - stawia
na najwyższą jakość. Bank CITI Handlowy jest instytucją, która zmienia się
każdego dnia, a Uczelnia dzięki swojej
wszechstronności potrafi wesprzeć
merytorycznie w każdym zakresie
oraz dopasować program nauczania
do aktualnej sytuacji rynkowej. Dobrze
przygotowana kadra zarządzająca to
już połowa sukcesu do osiągnięcia celu
biznesowego.
Beata Mazur
Dyrektor Regionalny Segmentu
Klientów Zamożnych Citi Handlowy
Uczelnia konsekwentnie dba o to,
by studenci i słuchacze studiów podyplomowych mieli możliwość potwierdzania certyfikatami i egzaminami
międzynarodowymi swoich kwalifikacji, uzyskanych w ramach poszczególnych modułów kształcenia. Firma TÜV
Nord Polska jest od wielu lat partnerem
Uczelni w tym zakresie. Takie certyfikaty jak: Certyfikat Pełnomocnika Jakości
TÜV (QB), Auditora Jakości TÜV (QA),
Certyfikat Audytora Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Jakością BHP,
Jakością w Placówkach Medycznych
czy oświatowych, certyfikaty potwierdzające znajomość metod: Kaizen, Six
Sigma, System 5S budują swoiste portfolio absolwentów Uczelni wyróżniając
ich na rynku pracy. Absolwenci specjalności oraz kierunków studiów podyplomowych tj.: Inżynier jakości, Menedżer
jakości, Menedżer logistyki, realizowanych przez WSB w ścisłej współpracy
z TÜV Nord Polska są poszukiwanymi
przez pracodawców wysokiej klasy
specjalistami.
Andrzej Żukowski
Dyrektor TÜV Nord Polska
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
DYDAKTYKA
Oferta studiów podyplomowych
• Studia z zakresu bezpieczeństwa:
HR Manager - NOWOŚĆ
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
• Partner kierunku: Grupa Pasja,
• Studia skierowane są do osób chcących zdobyć zawód managera
personalnego lub poszerzyć wiedzę z zakresu ZZL, osób zajmujących stanowiska kierownicze, specjalistów, pracowników działów
personalnych oraz absolwentów szkół wyższych, którzy chcą
specjalizować się w tej dziedzinie,
• Program został zaprojektowany tak, aby pomóc specjalistom HR
w odpowiednim przygotowaniu się do pełnienia roli partnera i
doradcy wspierającego menedżerów m.in. w procesach doboru pracowników, motywowania, wynagradzania, oceniania czy szkolenia
z uwzględnieniem wskaźników efektywności i dbałości o budżet,
• Wśród prowadzących menedżerowie działów HR, trenerzy, coachowie, eksperci w zakresie komunikacji w firmie.
• Kierunek realizowany przez unikalne w skali kraju: Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych WSB,
• Wśród wykładowców eksperci zajmujący się zagadnieniami kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, medycyny sądowej.
Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie
• Partnerzy: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz
Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych,
• Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością
i bezpieczeństwa informacji,
• Wizyty studyjne i warsztaty w Archiwum Państwowym.
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
• Partnerzy studiów: TÜV Nord Polska, Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Pracowników Służby BHP oraz Wyższy Urząd Górniczy,
• Certyfikat Audytora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
B HP,
• Możliwość uzyskania uprawnień Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
56
• Kierunek realizowany przez unikalne w skali kraju: Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych WSB,
• Możliwość poszerzania swoich zainteresowań w sekcji spadochronowej, wspinaczkowej, strzeleckiej, płetwonurkowej i wielu innych,
• Nietypowa forma zakończenia studiów: egzamin terenowy.
Bezpieczeństwo w portach lotniczych
• Kierunek adresowany do operatorów kontroli bezpieczeństwa,
funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników służby ochrony
lotniska, kadry kierowniczej i specjalistów, którzy są odpowiedzialni
za zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę w cywilnej komunikacji
lotniczej,
• Wśród wykładowców praktycy reprezentujący m.in.: Straż Graniczną,
Instytut Ekspertyz Sądowych, Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, „GWARANT” Agencję Ochrony S.A., zajmujący się ochroną
lotnictwa cywilnego, kontrolą jakości, zagrożeniami bombowymi
w lotnictwie cywilnym, komunikacją w sytuacjach kryzysowych.
Podyplomowe studium bezpieczeństwa biznesu
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
i bezpieczeństwem imprez masowych
Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem
w transporcie kolejowym
• Studia z zakresu HR i kadr
Akademia trenera biznesu
• Pogram pozwala na nabycie umiejętności przygotowania i prowadzenia szkoleń w oparciu o rozwinięcie postawy Trenera – Szkoleniowca,
• Opiekę merytoryczną nad kierunkiem sprawuje Jakub Lewandowski - wykładowca WSB, trener, coach ICC, właściciel firmy szkoleniowej „Pasja” Grupa Dobrych Trenerów,
• Praktyczne warsztaty ukazujące prowadzenie grupy przez etapy
procesu grupowego oraz projektowanie programów szkoleniowych
w oparciu o zbadane potrzeby.
Kadry i płace w praktyce
• Certyfikaty potwierdzające znajomość programów: Symfonia,
Płatnik,
• Profesjonalna kadra wykładowców-praktyków, która przygotowuje
słuchaczy do pełnienia funkcji: Eksperta ds. kadr i płac.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
• Zajęcia prowadzone przez praktyków: sędziów sądu pracy,
naczelników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz inspektorów
Państwowej Inspekcji Pracy,
• Zajęcia warsztatowe w kameralnych grupach - analiza wybranych
przykładów w zakresie postępowania sądowego z zakresu prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych,
• Dostęp do zasobów Systemu Informacji Prawnej Legalis.
Zaawansowane narzędzia trenerskie
• Zajęcia interaktywne, prowadzone przez doświadczonych trenerów i
ekspertów z naciskiem na praktyczny aspekt nauki,
• Okazja do poznania inspirujących metod pracy z grupami szkoleniowymi m.in.: psychodrama, coaching prowokatywny, bajka i metafora,
gry szkoleniowe, outdoor,
• Program Inspiracje - tworzenie treści inspirujących trenerów
i stymulujących ciągły rozwój kompetencji zawodowych.
Doradca zawodowy
Komunikacja społeczna i Public Relations
Psychologia w biznesie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla straży pożarnej
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla górnictwa
• Studia z zakresu coachingu
Akademia Profesjonalnego Coachingu
• Studia prowadzone we współpracy z ASK Expert, Centrum Szkoleń
i Psychologii Biznesu oraz z najstarszą i największą z
europejskich szkół coachingu - Noble Manhattan Coaching,
• Certyfikacja: Noble Manhattan Coaching,
• Zajęcia prowadzone metodą Active Insight (interaktywne warsztaty,
symulacje, gry psychologiczne, case study z międzynarodowych
korporacji i sesji life coachingu, sesje coachingowe, interwizje i
superwizje),
• Bezterminowe członkostwo w Forum Coachingu i Superwizji.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Business Coaching
• Dostarczenie specjalistycznej wiedzy dedykowanej coachom współpracującym z biznesem,
• Dostęp do bazy wiedzy i doświadczeń coachingowych w systemie
eKnow-How csipb.pl,
• Dla najlepszych absolwentów możliwość uczestniczenia w procesach coachingowych prowadzonych przez csipb.pl.
Master Coaching - Zaawansowane narzędzia
coachingowe NOWOŚĆ
• Poznanie zaawansowanych modeli, narzędzi i technik wykorzystywanych w procesach coachingowych,
• Superwizja coachingowa prowadzona przez akredytowanych
superwizorów,
• Możliwość budowania społeczności coachów i rozwój własnych
kompetencji w ramach Forum Coachingu i Superwizji.
• Studia z zakresu zarządzania:
Lean Management NOWOŚĆ
• Partner kierunku: Brainstorm Group
• Studia przygotują do pełnienia funkcji Lidera zmian w Organizacji,
• Program zajęć obfitujący w ćwiczenia i zadania, dzięki którym
Słuchacze, już po pierwszych zajęciach, będą mogli rozpocząć
usprawnianie procesów w swoich organizacjach.
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
57
• Unikatowy program studiów skierowany do menedżerów zarządzających procesami logistycznymi,
• Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu m.in. polityki transportowej
oraz prawa przewozowego, dokumentacji przewozowej i obsługi
celnej w transporcie kolejowym oraz przewozu ładunków niebezpiecznych i przesyłek specjalnych.
Menedżerskie studia podyplomowe - Executive MBA
• Certyfikaty potwierdzające ukończenie konkretnych modułów
programowych, wydane przez kluczowych partnerów,
• Praktyczna forma egzaminu kończącego studia, polegająca na
koncepcji oraz wdrożeniu projektu biznesowego w wybranym
obszarze kluczowym (np. zaprojektowanie i wdrożenie systemu
ocen pracowniczych w firmie, koncepcja biznesplanu wprowadzającego nowy produkt na rynek, budowa programu lojalnościowego dla
wybranej grupy klientów),
• Udział w grach decyzyjnych, w tym Experience Management,
• Wśród prowadzących m.in.: Roman Młodkowski, Marek Zuber,
Marcin Lis, Mariusz Andrzejewski.
• Zarzadzanie projektami
• Partner studiów: OMEC - Open Management Education Center,
• Możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminu PRINCE2®
na poziomie Foundation oraz przygotowanie merytoryczne do
poziomu zaawansowanego Practitioner,
• Dodatkowe szkolenie z udziałem praktyków w zakresie prowadzenia projektów metodą SIX Sigma, KAIZEN oraz Lean Management,
potwierdzone Certyfikatem.
Zintegrowany System zarządzania bezpieczeństwem
w transporcie kolejowym NOWOŚĆ
• Absolwent będzie dysponował kompletem technik związanych
z zarządzaniem bezpieczeństwem - w tym będzie potrafił przeprowadzić analizę ryzyka oraz ocenę istotności zmiany oraz zarządzać
Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem z uwzględnieniem najnowszych wymagań Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA), Urzędu
Transportu Szynowego (UTK) oraz Państwowej Komisji Badania
Wypadków Kolejowych (PKBWK),
DYDAKTYKA
• Jedyny w Polsce kierunek studiów podyplomowych będący
odpowiedzią na konieczność kształcenia i ciągłego doskonalenia
kadry kolejowej w aspekcie najnowszych wymagań europejskich
i polskich w zakresie metod zarządzania bezpieczeństwem
w transporcie.
Executive Master of Business Administration
Master of Business Engeenering (MBE) - Zarządzanie
procesami logistycznymi
MBA w Placówkach Ochrony Zdrowia
Menedżer innowacji
Menedżer jakości
Menedżer Klastra Executive MBA
Menedżer logistyki
Menedżer motoryzacji
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
Studia podyplomowe dla członków rad nadzorczych
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem
Zarządzanie kadrą kierowniczą w administracji publicznej
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym
• Studia z zakresu handlu:
Akademia Menedżera Sprzedaży NOWOŚĆ
• Partner Studiów: PASJA Grupa Dobrych Trenerów,
• W ramach studiów: nowoczesne techniki wspierające sprzedaż,
warsztat efektywnej obsługi klienta, opracowywanie strategii/celów
sprzedaży, metody nawiązywania i utrzymywania relacji w biznesie,
• Dostarczenie uczestnikom efektywnych narzędzi realizacji sprzedaży
oraz pozwalających na kształtowanie relacji z otoczeniem.
Menedżer sprzedaży B2B
• Partner studiów: Experience Group,
• Certyfikaty potwierdzające ukończenie praktycznych modułów
warsztatowych z opisem zdobytych umiejętności i kompetencji,
• Wyłącznie warsztatowy charakter studiów (rozbudowane symulacje
rynkowe w formie gier, odgrywanie scenek i scenariuszy sprzedażowych, planowanie kampanii na rynku B2B),
• Udział w symulacyjnych grach strategicznych.
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
• Studia z zakresu finansów:
Doradca podatkowy:
• Partner studiów: Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
• Studia profesjonalnie przygotowują do państwowego egzaminu na
doradcę podatkowego,
• Absolwent będzie posiadał niezbędną wiedzę do wykładni i stosowania prawa podatkowego. Tym samym będzie przygotowany do
samodzielnego wykonywania zawodu.
Rachunkowość i finanse:
• Słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie rachunkowości finansowej
i zarządczej, sprawozdawczości i analizy finansowej, prawnych
regulacji księgowych i systemu podatkowego oraz wykorzystania jej
w praktyce,
• Zajęcia prowadzone są przez praktyków z dużym doświadczeniem
dydaktycznym oraz wybitnych specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, biegłych rewidentów, sędziów,
• Certyfikaty potwierdzające znajomość systemów:
OPTIMA, SYMFONIA.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
DYDAKTYKA
Controling i audit w przedsiębiorstwie
Neurorehabilitacja
• Możliwość zdobycia Certyfikatu Menedżera ds. Controllingu,
• Wśród wykładowców: biegli rewidenci, zawodowi prawnicy oraz
praktycy z danej dziedziny – dyrektorzy finansowi, kierownicy działów controllingu i specjaliści w zakresie rachunkowości zarządczej
i controllingu, audytorzy,
• Starannie opracowany program, obejmujący niezbędne dla audytora
wewnętrznego kompendium wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w praktyce biznesowej.
• Program przygotowuje słuchaczy do prowadzenia neurorehabilitacji
z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki w zakresie neurofizjologii, kinezjologii, biomechaniki klinicznej, neurologii, ortopedii,
psychologii i pedagogiki oraz logopedii,
• Praktyczny charakter zajęć prowadzonych w profesjonalnie wyposażonych pracowniach rehabilitacyjnych,
• Udział w bezpłatnych certyfikowanych szkoleniach,
• Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł Terapeuty Metod
Neurofizjologicznych.
• Studia z zakresu samorządu i administracji:
Polityka personalna w administracji publicznej
• Partner kierunku: Fundacja Rozwoju Demokracji Ludowej,
• Program studiów opracowany na potrzeby kształcenia: kadry zarządzającej, sekretarzy, dyrektorów urzędów, jednostek organizacyjnych, naczelników, kierowników wydziałów, referatów oraz osób
zajmujących się na co dzień problematyką administracji i zarządzania kadrami w administracji publicznej,
• Udział w bezpłatnych certyfikowanych szkoleniach.
Administracja samorządowa i rozwój regionalny
Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Zarządzanie kadrą kierowniczą w administracji publicznej
Certyfikowany Doradca Ubezpieczeniowy
Doradca Finansów Osobistych
• Studia oświatowe - studia kwalifikacyjne
Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia
• Program studiów odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów
w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i placówek,
• Najnowsza wiedza naukowa z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, psychiatrii i neurologii dziecięcej, konstruowania
diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży z autyzmem,
zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju,
• Absolwent uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze
terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem
Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.
Zarządzanie placówkami oświatowymi:
58
• Studia z zakresu fizjoterapii:
Integracja sensoryczna
• Partner kierunku: Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej,
• W ramach studiów Kurs Integracji Sensorycznej I stopnia,
• Studia przygotowują do prowadzenia samodzielnej obserwacji
diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy
i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.
Korekcja wad postawy
• Program studiów skierowany jest do: fizjoterapeutów zatrudnionych
w placówkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia, fizjoterapeutów zatrudnionych w klubach sportowych, gabinetach odnowy
biologicznej, klubach fitness, nauczycieli wychowania fizycznego
prowadzących zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w szkołach i innych
placówkach oświatowych,
• Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł dyplomowanego
instruktora gimnastyki korekcyjnej.
Terapia manualna
• Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z najskuteczniejszymi
i najczęściej stosowanymi technikami diagnostycznymi i terapeutycznymi, wykorzystywanymi w szeroko rozumianej terapii
manualnej,
• Program studiów został opracowany z myślą o fizjoterapeutach na
różnym poziomie edukacyjnym (licencjat, magister). Studia kierowane są szczególnie do fizjoterapeutów zatrudnionych w placówkach
publicznej i niepublicznej służby zdrowia, fizjoterapeutów zatrudnionych w klubach sportowych, gabinetach odnowy biologicznej,
klubach fitness,
• Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł Terapeuty
Manualnego.
• Partnerzy kierunku: Vulcan Sp. z o.o. oraz TÜV Nord Polska Sp. z o.o.,
• Certyfikaty: Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością
w placówkach oświatowych oraz Certyfikaty kompetencji z zakresów: ewaluacji placówki oświatowej, arkusza organizacji pracy
szkoły, oraz z zakresu kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem
w placówce oświatowej.
Logopedia
• Nabycie uprawnień i kompetencji do podjęcia pracy w zawodzie
logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy
społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy,
• Uprawnienia do zakładania własnych gabinetów logopedycznych,
• Ćwiczenia, warsztaty i praktyki logopedyczne prowadzone w specjalistycznych ośrodkach: szpitale, szkoły, ośrodki szkolno - wychowawcze, poradnie.
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
• Partner kierunku: British Council,
• Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji metodycznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu i klasach 0 – III
szkoły podstawowej,
• Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w formie warsztatów w małych grupach, wśród wykładowców native speakerzy.
Logistyka i spedycja dla nauczycieli NOWOŚĆ
• W ramach studiów możliwość zdobycia Certyfikatu Auditora
Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Transporcie, wydawanego przez TÜV Nord Polska,
• Program studiów skierowany jest do nauczycieli posiadających
kwalifikacje pedagogiczne, chcących kształcić w szkołach średnich
i policealnych w zawodach technik logistyk i technik spedytor,
• Zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu logistyki i zarządzania, praktyków w dziedzinie prawa transportowego, menedżerów
logistyki, spedytorów takich firm jak np. Raben Polska Sp. z o.o.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym
dzieci NOWOŚĆ
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe
Doradca zawodowy
Dydaktyka przedsiębiorczości
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną
Edukacja dla bezpieczeństwa
Filozofia i etyka NOWOŚĆ
Integracja sensoryczna
Multimedialny warsztat pracy nauczyciela
Neurologopedia
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Przygotowanie do życia w rodzinie NOWOŚĆ
Psychokorekcja zaburzeń zachowania
Profilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania
Surdologopedia
Surdopedagogika
Socjoterapia
Technologia informacyjna i informatyka w szkole
Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji
Tyflopedagogika
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie
przedszkolne
• Studia informatyczne:
Akademia Administratorów CISCO
59
• Studia w pełni przygotowują do egzaminu certyfikującego i honorowanego na całym świecie CCNA - Cisco Certified Network Associate,
• Zajęcia prowadzone przez certyfikowanych instruktorów CISCO,
• W trakcie studiów dostęp do bezpłatnego oprogramowania (Cisco
Packet Tracer).
Akademia menedżerów IT
• W trakcie studiów możliwość przystąpienia do certyfikowanych
egzaminów w języku angielskim, m.in. ITILv3 Foundation,
• Udział w grze decyzyjnej IT Management,
• Bezpłatny dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft,
DreamSpark.
DYDAKTYKA
Data Scientist NOWOŚĆ
• Partnerem kierunku jest Net-o-logy Sp. z o.o.,
• Studia przygotowują do efektywnej pracy z dużymi zbiorami danych,
podejmowania zadań związanych z wizualizacją danych, analizą
danych klasy data mining, ekstrapolacją i predykcją trendów.
Grafika komputerowa i multimedia
• Partnerzy kierunku: Agencja Reklamowa PRIMERO, Agencja reklamy Abako,
• Zajęcia w nowoczesnych laboratoriach, wyposażonych w wysokiej
klasy specjalistyczny sprzęt komputerowy (wysokowydajne stacje
graficzne) oraz oprogramowanie (m.in. Adobe Photoshop, CorelDraw, 3ds Max, AutoCAD, Gimp, Blender),
• W trakcie trwania studiów tworzenie własnego portfolio.
Sieci komputerowe i Internet rzeczy NOWOŚĆ
• Partner kierunku: SANSEC Poland SA,
• Studia szczególnie skierowane są do osób niebędących informatykami lub też nieposiadających wykształcenia w tej dziedzinie,
• W ramach studiów realizowane jest przygotowanie do egzaminu
certyfikującego Cisco 100-101 ICND1,
• Program studiów został tak opracowany, aby przekazać słuchaczom obszerną i kompletną wiedzę z zakresu obsługi, projektowania i testowania rozwiązań sieciowych, w tym również pod kątem
działania Internetu Rzeczy,
• Studia wspomagają lub przygotowują słuchaczy do podjęcia pracy
na stanowiskach wymagających wiedzy z dziedziny sieci komputerowych oraz znajomości rozwiązań i systemów związanych
z funkcjonowaniem Internetu.
Administrator bezpieczeństwa informacji
Administrator baz danych w środowisku Microsoft
Bussines Inteligence - systemy wspomagania decyzji
Informatyczne systemy zarządzania
Sieci komputerowe i bazy danych
Data Scientist
www.wsb.edu.pl/podyplomowe
KONTAKT: (REKRUTACJA 7 DNI W TYGODNIU)
mgr Aneta Musialik
mgr Anna Korzeniowska
mgr Małgorzata Malczewska
mgr inż Sylwia Kozikowska
Kierownik Centrum Studiów
Podyplomowych i Szkoleń
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 11
Ekspert ds. realizacji studiów
podyplomowych
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 95
Koordynator ds. studiów
podyplomowych i szkoleń
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 11
Koordynator ds. rekrutacji i promocji
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 10
Nauka i Biznes nr 25
60
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać
o tym, że znajomość języków obcych
otwiera wiele drzwi, zarówno na gruncie
zawodowym, jak i osobistym. Dlatego
w WSB szczególną wagę przywiązuje
się do kształcenia języków obcych, zarówno w ramach programu studiów, jak
i dodatkowych kursów w Europejskiej
Szkole Języków Obcych WSB, wyjazdów
międzynarodowych, projektów integracyjnych czy spotkań z międzynarodowymi ekspertami
W WSB uczymy języka angielskiego, niemieckiego,
rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego na
wszystkich poziomach zaawansowania
Kształcenie sprawności językowych
System kształcenia językowego w WSB opiera się
w głównej mierze na dostosowaniu programów nauczania języków obcych do poziomów biegłości językowej, zalecanych przez Radę Europy i Komisję Europejską tj. CEF
- Common European Framework of Reference for Languages, który jednocześnie jest jednym z najważniejszych
elementów uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia
dotyczącego języków obcych.
DYDAKTYKA
Invertir
en idiomas
extranjeros
- czyli zainwestuj w języki obce
Student WSB ma stać się samodzielnym użytkownikiem języka
obcego, opanować sprawności językowe tj.: czytanie i słuchanie
ze zrozumieniem, pisanie oraz mówienie na danym poziomie językowym. Każdy student kończący kurs obowiązkowego języka obcego ma uzyskać międzynarodowy certyfikat językowy,
firmowany przez międzynarodowe centra egzaminacyjne tj.:
LCCI, ETS na poziomach B1, B2, C1.
TOEIC L&R dla wszystkich studentów
Na podstawie umowy pomiędzy WSB i ETS – Educational Testing Service -wprowadzono projekt egzaminowania wszystkich
studentów pod nazwą: „TOEIC L&R dla wszystkich studentów”.
Projekt obejmuje studentów, którzy kończą obowiązkowy kurs
języka angielskiego po V semestrze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia oraz studentów pozostałych semestrów
studiów I i II stopnia, którzy dobrowolnie chcą sprawdzić swój poziom kompetencji językowych. Studenci przystępują do egzaminu
bezpłatnie.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Uczymy mówić
W WSB w zakresie kształcenia językowego wykorzystuje się metodę komunikatywną, polegającą na położeniu szczególnego nacisku na rozwijanie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym w różnorodnych sytuacjach życiowych i zawodowych.
Metoda wzmacniana jest elementami klasycznych technik nauczania oraz systemem narzędzi internetowych i multimedialnych, co
ułatwia słuchaczom przełamywanie bariery językowej już w pierwszych miesiącach nauki, aktywizuje każdego słuchacza do rozmowy w języku obcym, wzmacnia motywację, zapewnia stały kontakt
z językiem i lektorem.
Sprzyjająca nauce infrastruktura
61
Uczelnia dysponuje dziewięcioma multimedialnymi laboratoriami
językowymi, wyposażonymi w nowoczesny sprzęt multimedialny,
przeznaczony do nauki języków obcych. Należą do nich tablice interaktywne Smart Bard - urządzenia o wyglądzie dużej tablicy, które
współdziałają z komputerem i projektorem multimedialnym, dając
możliwość zapisu przebiegu lekcji w celu archiwizacji, druku lub wysłania pocztą elektroniczną. Tablice pełnią funkcję monitora, który
reaguje na dotyk specjalnego pióra. Posiadają one własne oprogramowanie językowe, kompatybilne ze środowiskiem Windows, które
wykorzystywane jest w trakcie prowadzenia zajęć – New Total English – digital oraz Speak Out - digital. Tablice zapewniają również
dostęp do Internetu, korzystanie ze słowników multimedialnych,
oglądanie filmów w oryginale, przeprowadzanie prezentacji itp.,
co jest niewątpliwie ważnym elementem urozmaicającym pracę lektora oraz usprawniającym percepcję studentów zarówno słuchową
jak i wizualną.
Na platformie
Studenci i lektorzy mają dostęp do platformy e-learningowej MOODLE, oferującej wielofunkcyjne uczenie się języka obcego on-line.
MOODLE łączy zaawansowaną technologię informatyczną z prostą
i intuicyjną interakcją użytkownika. Platforma wspomaga pracę poprzez tzw. „learning by doing” – który oparty jest na wykonywaniu
zadań, komunikacji i tradycyjnym skupianiu się na formie języka.
Całość systemu może być zsynchronizowana z profesjonalną Strefą
Słuchacza, w której Studenci mają dostęp do dodatkowych materiałów dydaktycznych.
DYDAKTYKA
tj. m.in.: angielski, niemiecki, włoski, rosyjski, hiszpański czy francuski na różnych poziomach zaawansowania. Zgodnie z koncepcją
uczenia się przez całe życie w ESJO uczą się najmłodsi (ESJO DUD
i ESJO KIDS), starsi (kursy gimnazjalne i maturalne), dorośli (kursy
ogólne dwusemestralne) oraz seniorzy (kursy w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku). Ponadto organizowane są kursy dedykowane instytucjom, przygotowujące do uzyskania certyfikatów językowych i wiele innych.
Wybierz TOEIC’a!
TOEIC® Listening and Reading to obecnie najczęściej zdawany
egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy. To najważniejszy certyfikat językowy, który:
• został stworzony na życzenie firm i pracodawców i odpowiada
na ich potrzeby weryfikacji i certyfikacji zaawansowania z języka
angielskiego
• każdego roku zdaje prawie 7 000 000 kandydatów
• jest uznawany przez ponad 14 000 globalnych firm i korporacji
• skupia się na praktycznej stronie znajomości języka
• można zdać go w dowolnym momencie w sesjach zamkniętych
(na żądanie) lub sesjach otwartych w ośrodkach ETS w całej
Polsce
• pozwala na otrzymanie wyników nawet już w 24 godziny od
egzaminu, maksymalnie w 10 dni roboczych
• jest ekwiwalentem zaliczenia egzaminu z lektoratu na wielu
polskich i zagranicznych uczelniach
• jest uznawany przez Służbę Cywilną w Polsce, wymagany wynik
to 700 punktów
• zdany na poziomie 700 punktów stanowi podstawę do
zwolnienia kandydatów z egzaminu doktorskiego w zakresie
nowożytnego języka obcego.
• zawsze się zdaje - kandydat otrzymuje wynik w postaci punktów na skali 10-990
• daje kandydatowi szczegółowy Raport Wyników z interpretacją
wyniku punktowego
• daje kandydatowi Certyfikat, który jest cennym dodatkiem do CV
• jest narzędziem audytu językowego stosowanym przez wiodących pracodawców
Pracownia interaktywna
Ponadto w kształceniu językowym wykorzystywana jest multimedialna pracownia językowa INTERAKTIV, wyposażona w słuchawki i system sterujący. Służy ona do przeprowadzania zajęć
językowych, kładących nacisk na sprawność słuchania i tłumaczenia, głównie dla studentów Filologii angielskiej. Możliwie jest sterowanie pracownią za pomocą tablicy interaktywnej. Prowadzący ma
możliwość pracy ze studentami w dwóch trybach: praca w grupach
i praca w parach.
Dodatkowe kursy w ramach Europejskiej Szkoły
Języków Obcych
W ramach dodatkowej oferty Uczelni w zakresie kształcenia językowego do wyboru jest kilkanaście kursów różnych języków obcych,
mgr Renata Pikiewicz
mgr Małgorzata Bzdura
Kierownik Studium
Języków Obcych
tel.: 32 295 93 45
e-mail: [email protected]
Koordynator Europejskiej Szkoły
Języków Obcych
tel.: 32 295 93 95
e-mail: mbzdura[email protected]
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
DYDAKTYKA
FORUM Coachingu
i Superwizji w WSB
Patroni i partnerzy
Forum Coachingu i Superwizji:
62
WSB stwarza słuchaczom i absolwentom studiów podyplomowych z zakresu
coachingu okazję do odnalezienia inspiracji
i rozwoju kompetencji. Jednakże Fora Coachingu i Superwizji przyciągają również
innych zainteresowanych tematyką coachingu, aktywnych coachów, pracowników
działów HR i sympatyków rozwoju.
13 grudnia 2014 - IV Forum Coachingu i Superwizji – gościem specjalnym była
Danuta Rocławska – psycholog, business
coach z doświadczeniem menedżera zarządzającego, prowadząca firmę Między
Słowami business coaching i narzędzia coachingowe, która oferuje m.in. profesjonalne narzędzia do pracy coachingowej - Niezbędnik Coacha 5+. Temat Forum: Uczucia
skomercjalizowane, czyli o trudnej sztuce
regulacji emocji w pracy zawodowej.
14 lutego 2015 - V Forum Coachingu
i Superwizji – gościem specjalnym była dr
Małgorzata Sidor-Rządkowska – doktor
nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, filozof, autorytet w obszarze
coachingu, etyki i rozwoju zasobów ludzkich, przewodnicząca jury konkursu Top
Manager HR.
W trakcie debaty poruszono zagadnienie
trudnych sytuacji, z jakimi może spotkać się
coach w swojej pracy z klientem, pokazano
interesujące case study dylematów etycznych w tej profesji.
W debacie uczestniczyli: dr Anna Kowalska – HR Business Partner PZU Życie,
wykładowca w programie APC, Dagmara
Kuś - kierownik działu HR i Szkoleń, dyplomowany coach APC, dr Sabina Ratajczak
– Prodziekan WSB, coach i trener, wykładowca w programie APC, dr Agnieszka
Woszczyk - wykładowca UŚ, dyplomowany
coach APC oraz Piotr Wiczkowski - Dyrektor Departamentu Sprzedaży Detalicznej
PKO BP, Dyplomowany Coach APC.
13 czerwca 2015 - VI Forum Coachingu i Superwizji - gościem specjalnym był
Zbigniew Kieras - certyfikowany i akredytowany Coach i trener (PCC ICF, ICC, Erickson Professional Coach, ORSC coach), trener Erickson Trainer, Master Trainer of NLP,
trener Horse Assisted Education.
W ramach warsztatu Modele językowe Miltona Ericksona w pracy z klientem
pokazano, jaki rodzaj komunikacji jest najbardziej użyteczny dla klienta, jak poprzez
komunikację wspierać jego zasoby, możliwości, wewnętrzną mądrość i siłę. Warsztaty pozwoliły doświadczyć pracy z krytykiem wewnętrznym oraz wspierania innych
w relacji coachingowej.
Do udziału w Forach
Coachingu i Superwizji
zapraszamy osoby zainteresowane tematyką coachingu, zdecydowane na poszerzanie wiedzy, wzmocnienie
swojego profilu zawodowego oraz nawiązanie ciekawych relacji profesjonalnych!
dr Sabina Ratajczak
Koordynator Forum
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 23
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
DYDAKTYKA
Po co menedżerowi doktorat?
Seminarium doktorskie WSB
63
dr Joanna Dzieńdziora
mgr Ewa Cofur-Machura
mgr Magdalena Wróbel
Koordynator ds.
Seminarium Doktorskiego
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 47
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 59
e-mail: [email protected]
tel.: 501 597 992
www.wsb.edu.pl/doktorat
Biuro Seminarium Doktorskiego
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
DYDAKTYKA
Doktorat jest potwierdzeniem wysokich kompetencji naukowych. Posiada istotną wartość
zarówno w pracy naukowej jak i w działalności biznesowej. Eksperci posiadający stopień naukowy doktora budzą większe zaufanie klientów i partnerów. Cechuje ich większa rozpoznawalność na arenie międzynarodowej.
Seminarium doktorskie w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej adresowane jest
nie tylko do osób, które wiążą swoją przyszłość z karierą naukową, ale również do praktyków
biznesu. Stopień doktora pozwoli im wyróżnić się w branży. Uczelnia zapewnia słuchaczom
doskonałe warunki do nauki, prowadzenia badań i dysponuje kadrą wybitnych profesorów,
posiadających wieloletnie doświadczenie promotorskie.
Prof. dr hab. Marek Lisiński
Kierownik Seminarium Doktorskiego
64
Po co menedżerowi doktorat? W przypadku kadry top managementu to pytanie przestaje być aktualne, ponieważ dla najlepszych
i najambitniejszych menedżerów to naturalny krok w rozwoju swojego potencjału osobistego, zawodowego i społecznego.
Szczególnie w firmach, które swój „rdzeń” i sukces biznesu
opierają o innowacje i/lub technologiczną przewagę, doktorat jest
w branży wręcz oczekiwanym potwierdzeniem kompetencji merytorycznych, jak i zdolności zastosowania tej wiedzy w praktycznym
biznesowym wymiarze, za którym niejednokrotnie idą konkretne
finansowe zyski - zarówno dla firmy, jak i menedżerów - naukowców (np. wdrożenie innowacji technologicznych, badania naukowe,
patenty itp.).
W praktyce można zaobserwować, że coraz więcej menedżerów
- także w innych branżach - rozważa i podejmuje tę drogę rozwoju naukowego. Wynika to z faktu, iż coraz częściej widzą oni w tym
naturalny krok w rozwoju, który wymaga (a zarazem stanowi znakomite potwierdzenie) ponadprzeciętnej ambicji i pracowitości, wysokich zdolności intelektualnych, ekspertyzy w wybranym temacie
i - co może najistotniejsze - posiadania zdolności do dostrzegania
„szerszego” obrazu, większej złożoności zjawisk, pogłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej w danym obszarze biznesu.
Niezwykle ważny jest praktyczny wymiar doktoratu, a więc część
badawcza, która ma bezpośrednie źródło i potencjalne przełożenie
na realny rozwój biznesu.
Pisanie doktoratu to ciężka praca, ale też świetna przygoda, ponieważ doktorant ma możliwość wyboru obszaru i tematu pracy.
Pozwala to połączyć własne pasje z realnym wyzwaniami firmy,
a uzyskane wnioski przekuć na wymierny sukces osobisty i zawodowy. Menedżerowie podkreślają też bardzo praktyczne osobiste
korzyści związane z tą drogą rozwoju naukowego.
I tak - spora część uznanych menedżerów to świetni praktycy,
którzy sami jednak przyznają, że brakuje im czasu na bieżące pogłębienie i aktualizowanie wiedzy z wybranych obszarów biznesu
- doktorat niejako „mobilizuje” ich do poszerzania swojej ekspertyzy, przynajmniej bycia „na bieżąco”, a często po prostu stanowi inspirację do „wyprzedzania” trendów rynkowych. Doktorat „otwiera
horyzonty”, pozwala spotkać się z najwybitniejszymi teoretykami
i praktykami z danej dyscypliny, bądź w formie literatury lub/i wyboru promotora. Seminaria doktorskie to również okazja do wymiany
doświadczeń z innymi praktykami w świetle bardziej naukowego
spojrzenia i ujmowania zjawisk, z którymi menedżerowie mierzą się
na co dzień.
To też możliwość „oderwania się” od codziennych praktycznych
obowiązków, zobaczenia w nowej perspektywie utartych schematów, wyjścia z rutyny i uruchomienia kreatywności. Dla niektórych to
też „szkoła” samodyscypliny, motywator do rozwoju, bądź po prostu
przyjemność tworzenia. Spełnieni biznesowo menedżerowie widzą
w takim rozwoju naukowym naturalną drogę ku roli mentora, który
zyskuje formalną możliwość (np. poprzez współpracę z uczelniami)
dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i budowania wspólnego dobra
społecznego, jak również wnoszenia wkładu w rozwój następców.
W zmieniającym się szybko świecie, wobec rosnącej konkurencji,
posiadanie stopnia naukowego doktora to także konkretna wartość
rynkowa, która może stanowić źródło przewagi w ubieganiu się
o pracę czy awans.
Pracując na co dzień z liderami i menedżerami z największych
korporacji obserwuję, jak bardzo ceniony jest ten stopień w środowisku międzynarodowego biznesu, w którym ugruntowany jest
szacunek dla stopni i tytułów naukowych, które - dodając wartości
i prestiżu - jednocześnie wyróżniają daną osobę jako eksperta i człowieka o ponadprzeciętnym potencjale osobistym.
Wydaje się również, że i w Polsce rośnie świadomość, iż połączenie biznesu i nauki to jedyna pewna droga do trwałego sukcesu
osobistego, zawodowego i rynkowego.
Dr Anna Syrek-Kosowska
Executive Coach i Superwizor Coachingu (CSA, EMCC, app. ICF, Izba Coachingu).
Manager projektów HR (ASK Expert),
psycholog biznesu (ocena potencjału
menedżerskiego, coaching, szkolenia,
zarządzanie talentami) współpracujący
z największymi polskimi i zagranicznymi firmami (m.in. SABMiller/Kompania
Piwowarska, Tauron, ING Group, PGNiG,
Norma Group, PZU, Getin Bank). Opiekun
merytoryczny i wykładowca Akademii Profesjonalnego Coachingu
oraz studiów Master Coaching-zaawansowane narzędzia coachingowe w WSB. Współtwórca Forum Coachingu i Superwizji w WSB. Autorka kilkudziesięciu publikacji i komentarzy eksperckich w obszarze
HRM, przywództwa i rozwoju osobistego (m.in. Personel i Zarządzanie, Puls Biznesu, Wiedza i Praktyka, Coaching.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
DYDAKTYKA
W Polsce doktorat z pewnością jest wyróżnikiem. Świadczy o przynależności do
elity intelektualnej. Jest również przyczynkiem do rozwoju kariery w oparciu o możliwości, kontakty, umiejętności. Trzeba być
świadomym tego, że inwestycja w doktorat
to inwestycja w przyszłość.
Jeszcze do niedawna w środowisku biznesowym panowało przekonanie o tym,
że dysertację doktorską podejmują te osoby, które chcą swoją drogę zawodową związać z pracą naukowo-dydaktyczną na uczelni. Tymczasem coraz częściej to wyzwanie
podejmują także przedstawiciele sektora
biznesu. Dla menedżera stopień naukowy
doktora stanowi kamień milowy w jego karierze zawodowej, buduje autorytet eksperta, a także jest dowodem
na wysoki poziom wiedzy merytorycznej. Ponadto świadczy o dążeniu do ciągłego doskonalenia się i rozwoju, chęci pogłębienia wiedzy. Wskazuje, że posiadacz stopnia naukowego ma dużą wiedzę,
zrealizował projekt badawczy, a to docenia rynek pracy i biznes.
65
Słuchacze Seminarium doktorskiego spotkali się m.in. z prof Leszkiem Balcerowiczem
Uczelnia posiada rozbudowany
i podlegający nieustannej weryfikacji program, w ramach którego
odbywają się obowiązkowe zajęcia na
bardzo wysokim poziomie. Słuchacze są powoli i z uwagą wprowadzani
w tajniki samodzielnej pracy naukowej, przechodzą gruntowne przeszkolenie w czytaniu specjalistycznej
literatury, pisaniu grantów i planowaniu badań naukowych.
Liczna grupa seminarzystów uczestniczyła również w spotkaniu
z prof. Grzegorzem Kołodko
Każde studia dają wiedzę i prestiż. Doktorat to rodzaj
naukowego szlachectwa. Międzynarodowy rynek ceni ludzi z doktoratami. Oczywiście pod warunkiem, że są poparte doświadczeniem zawodowym. Osoba, która łączy
ogromną wiedzę teoretyczną z praktyką w biznesie, jest
zawsze interesującym partnerem do rozważań. Tymczasem w Polsce osób ze stopniem naukowym doktora jest
niespełna 35 000.
Z uczestnikami Seminarium doktorskiego spotkał się również prof. Eugeniusz Gatnar Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
DYDAKTYKA
ZAPRASZAMY:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów
Paradygmaty Współczesnego Zarządzania
Organizacjami
ZASADY REKRUTACJI
1
PODSTAWOWE INFORMACJE
• www.wsb.edu.pl/doktorat
•
od pracowników Biura Seminarium Doktorskiego
.............................................................................................................
2
66
W dniu 9 maja 2015 roku w Uczelni odbyła się II Ogólnopolska
Konferencja Naukowa Doktorantów „Paradygmaty Współczesnego
Zarządzania Organizacjami”, w której wzięło udział 120 uczestników. Konferencja stanowiła naukowe forum wymiany doświadczeń
oraz koncepcji rozwiązywania współczesnych paradygmatów zarządzania, dotyczących sfery naukowo-badawczej oraz przyczyniła się
do rozwoju polskiej myśli ekonomicznej.
Wystąpienia doktoratów koncentrowały się na takich aspektach
nauk o zarządzaniu jak m.in.: determinanty decyzji konsumentów na
rynku marek detalistów, kształtowanie wartości rynkowej przemysłowych spółek giełdowych, zarządzanie marketingiem w mediach
społecznościowych oraz znaczenie zarządzania wierzytelnościami
we współczesnych organizacjach. Zaprezentowano też zagadnienia
dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi: motywacja jako amoralna funkcja w procesie zarządzania oraz sprawiedliwość organizacyjna jako determinanty lojalności pracowników.
Na szczególną uwagę zasługuje unikatowa w skali kraju formuła Konferencji, która ma na celu doskonalenie warsztatu metodologicznego doktorantów oraz umiejętności prowadzenia dyskusji
naukowej. Formuła obejmuje etapy: wystąpienie doktoranta, ocenę
dokonywaną przez recenzenta bezpośrednio po wygłoszeniu referatu, a także dyskusję z recenzentem oraz uczestnikami Konferencji.
Formuła ta umożliwia bezpośredni dyskurs doktorantów z gronem
profesorskim, co przyczynia się do budowania relacji Mistrz-Uczeń.
W Konferencji uczestniczyli doktoranci z takich ośrodków akademickich, jak: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
REJESTRACJA ON-LINE, KARTA
INFORMACYJNA KANDYDATA, ESEJ
• dokonanie rejestracji w systemie
Rekrutacja on-line na stronie Uczelni
• przesłanie skanu wypełnionej
KARTY INFORMACYJNEJ
na adres e-mail: [email protected]
• przesłanie opisu zainteresowań naukowych
(esej, objętość: 4-5 stron, standardy pracy naukowej)
.............................................................................................................
3
WYMAGANE DOKUMENTY
• podanie do Dziekana (załącznik nr 1 do Regulaminu)
• odpis dyplomu ukończenia studiów
II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
• oryginał KARTY INFORMACYJNEJ
• kserokopia dowodu osobistego
• potwierdzenie uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej
.............................................................................................................
4
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
• ocena spełnienia wymagań formalnych przez Kandydata
• ocena predyspozycji i kompetencji Kandydata
do prowadzenia pracy naukowej
.............................................................................................................
5
PRZYJĘCIE NA
SEMINARIUM DOKTORSKIE
• decyzja o przyjęciu na Seminarium w ciągu 30 dni
• uiszczenie opłaty wpisowej
• podpisanie umowy
.............................................................................................................
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES
Partnerzy WSB
wybrane nowe porozumienia o współpracy
w roku akademickim 2014 / 2015
Dynamicznie zmieniające się wymogi
rynku pracy rodzą konieczność upraktycznienia procesu kształcenia, stały monitoring rynkowych trendów, ścisłą współpracę
z przedsiębiorcami. Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej konsekwentnie wpisuje się w wymogi nowoczesnego, innowacyjnego kształcenia, kładąc duży nacisk na
nawiązywanie nowych kontaktów z instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami, reprezentującymi kluczowe dla prowadzonych kierunków studiów branże. Tylko
w roku akademickim 2014/2015 nawiązano
kilkadziesiąt nowych porozumień.
67
Instytucje otoczenia
biznesu
• 2 września 2014 r.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
• 8 września 2014 r.
Polska Izba Ochrony
• 19 marca 2015 r.
Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie
Administracja publiczna i jednostki samorządu
terytorialnego
• 28 listopada 2014 r.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej w Katowicach
• 21 kwietnia 2015 r.
Urząd Gminy Łodygowice
• 20 lutego 2015 r.
Wydział Edukacji Urzędu Miasta
Częstochowy
• 22 kwietnia 2015 r.
Śląsko – Małopolski Oddział Straży
Granicznej
• 3 marca 2015 r.
Gmina Gilowice
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES
Instytucje OCHRONY
ZDROWIA
• 30 marca 2015 r.
Ratownictwo Wodne Asekuracja Sp. z o. o.
• 12 czerwca 2015 r.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Bieruniu
• 31 lipca 2015 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.
Najświętszej Marii Panny w Częstochowie
68
Organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia
• 23 października 2014 r.
Polskie Towarzystwo Integracji
Sensorycznej
• 20 marca 2015 r.
Krajowe Stowarzyszenie Ochrony
Informacji Niejawnych
• 3 sierpnia 2015 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
• 24 października 2014 r.
Fundacja Let`s go!
• 31 marca 2015 r.
Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata
• 4 sierpnia 2015 r.
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
• 28 listopada 2014 r.
Fundacja Wyrównywania Szans „Pokolenia”
• 10 kwietnia 2015 r.
Stowarzyszenie Południowy Klaster
Kolejowy w Katowicach
• 5 sierpnia 2015 r.
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe
• 7 sierpnia 2015 r.
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
w Częstochowie
• 3 marca 2015 r.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
• 15 lipca 2015 r.
Polski Związek Głuchych - Oddział Śląski
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
DYDAKTYKA
Instytucje edukacyjne i ośrodki szkoleniowe
• 19 września 2014 r.
Pasja Grupa Dobrych Trenerów
Rule No. 8.
• 26 listopada 2014 r.
Regionalny Ośrodek Metodyczno
-Edukacyjny „Metis” partnerem WSB
• 20 lutego 2015 r.
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia
w Częstochowie
• 11 marca 2015 r.
Naukowo-metodyczne centrum
„Agroturystyka”
• 17 marca 2015 r.
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
„Centrum Autyzmu i Całościowych
Zaburzeń”
• 30 marca 2015 r.
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
• 8 czerwca 2015 r.
Małopolskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli
• 17 czerwca 2015 r.
Educational Testing Service Global BV
Sp. z o.o
• 20 sierpnia 2015 r.
Brainstorm Group Sp. z o.o.
69
Przedsiębiorstwa
• 15 września 2014 r.
Zakład Elektronicznej Techniki
Obliczeniowej w Katowicach
• 1 października 2014 r.
Agencja Ochrony Gwarant S.A.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES
• 28 października 2014 r.
Zakład Utylizacji Termicznej Odpadów
i Osadów Ściekowych S.A
• 17 grudnia 2014 r.
Cebi International S.A.
• 23 grudnia 2014 r.
Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe Technomex Sp. z.o.
w Gliwicach
• 15 stycznia 2015 r.
Yoshi Private Investment S.A.
• 29 czerwca 2015 r.
Infologic S.C
• 1 lipca 2015 r.
Mondelēz International
• 1 lipca 2015 r.
DB Schenker Rail Polska S.A
• 7 lipca 2015 r.
PKP CARGO S.A
70
• 28 stycznia 2015 r.
BPSC S.A.
• 20 marca 2015 r.
PKP CargoTabor
• 10 czerwca 2015 r.
Tramwaje Śląskie S.A
• 26 czerwca 2015 r.
Trianon Z.S; Cesky Tesin
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES
Rada Ekspertów WSB
KRZYSZTOF BASIAGA
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
GETIN-NOBLE BANK S.A.
PŁK DANUTA KALAMAN
KOMENDANT CENTRALNEGO
OŚRODKA SZKOLENIA SŁUŻBY
WIĘZIENNEJ W KALISZU
Tadeusz Donocik
ZBIGNIEW GRZYWNOWICZ
GRZEGORZ KONIOR
MONIKA KIEŁTYKA-MICHNA
MARIA LOREK
GRZEGORZ MASTERNAK
Prezes Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach
CZŁONEK ZARZĄDU
GE POWER CONTROLS SP. Z O.O.
DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Wiceprezes Zarządu Polskich
Lini Lotniczych LOT
JAROSŁAW JACKOWIAK
ISV TECHNOLOGY MANAGER IBM POLSKA
DAWID KOSTEMPSKI
PREZYDENT MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
DR INŻ. ZYGMUNT KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU KAMSOFT S.A.
DR ANNA KOWALSKA
MENEDŻER DS. ZARZĄDZANIA
ZASOBAMI LUDZKIMI REGIONALNY
ODDZ. GRUPY PZU S.A. W KATOWICACH
71
MAŁGORZATA LITWA
DYREKTOR DS. PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH
BZ WBK S.A.
ZBIGNIEW PODRAZA
PREZYDENT MIASTA
DĄBROWA GÓRNICZA
DR ANNA
SYREK-KOSOWSKA
EXECUTIVE COACH,
PSYCHOLOG BIZNESU, TRENER
Dyrektor Zespołu Szkół Fundacji
„Elementarz”
DR WOJCIECH PRAJSNAR
QA MANAGER
KROLL ONTRACK S.A.
MAREK SZALA
Interim Menedżer
BI Advice
TADEUSZ WNUK
PREZYDENT
ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
WICEPREZES ZARZĄDU
DS. FINANSOWYCH COIG S.A.
DR RAFAŁ RĘBILAS
PRODZIEKAN WSB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
PRZEWODNICZĄCY RADY EKSPERTÓW
ARTUR TOMASIK
Prezes Górnośląskiego
Towarzystwa Lotniczego S.A.
MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY KATOWICE-PYRZOWICE
KATARZYNA WOSZCZYNA
Wiceprezes Zarządu
Business Centre Club
Kanclerz Loży Częstochowskiej
DOMINIK PENAR
Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego
WSB w Dąbrowie Górniczej
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY EKSPERTÓW
PIOTR RYBICKI
DR JERZY PODSIADŁO
Prezes Zarządu
Węglokoks S.A.
PIOTR Stangrett
PREZES ZARZĄDU
NADZÓR KORPORACYJNY SP. Z O.O.
WICEPREZES ZARZĄDU
GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.
DR INŻ. IRENEUSZ TOMECKI
DR INŻ. WOJCIECH WAJDA
WICEPREZES ZARZĄDU
FAMUR S.A.
DR KRZYSZTOF ZAMASZ
PREZES ZARZĄDU ENEA S.A.
PREZES ZARZĄDU
WASKO S.A.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES
WSB na rzecz
stymulowania
innowacyjności
polskiej gospodarki
czyli współpraca klastrowa
72
Uczelnia - w obliczu dyKonkurencyjność, innowacje, transfer wienamicznych zmian rynkodzy
– to zagadnienia, które w ostatnich latach
wych oraz uwarunkowań
zwracają szczególną uwagę ekonomistów oraz
legislacyjnych - wielokrotbadaczy gospodarki światowej jako konsekwencja
nie inicjowała debaty w obpostępującego procesu globalizacji. Istotę współszarze potencjału współpracy nauki i biznesu na
pracy oraz stałej implementacji wyników badań
rzecz wzmocnienia efektu
naukowych doceniają także przedsiębiorcy. Znasynergii obu środowisk.
czący wkład w popularyzację wielopoziomowej
W WSB odbywają się fora
kooperacji praktyków biznesowych i środowisk
gospodarcze, w których
akademickich ma WSB w Dąbrowie Górniczej.
uczestniczy międzynarodowe gremium przedsiębiorW ubiegłym roku akademickim 21 listoców, dyplomatów, przedstawicieli instytucji
pada 2014 roku WSB dołączyła do Polskiepublicznych. Środowiska biznesu i nauki cygo Klastra dla Innowacji i Środowiska.
klicznie spotykają się w Uczelni podczas dePorozumienie podpisano podczas spotkabat eksperckich „Nauka-Biznes”, śniadań
nia przedstawicieli władz Uczelni z Bartłobiznesowych oraz konferencji naukowych,
miejem Bodio, Posłem na Sejm RP oraz
poświęconych m.in. innowacji i przedsięBogdanem Węgrzynkiem, Prezesem Zabiorczości. Przedstawiciele świata praktyrządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
ki biznesowej zostali włączeni w działania
i Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowana rzecz upraktycznienia kształcenia na
cyjnych Przedsiębiorstw. Ze strony Uczelni
uczelni, m.in. poprzez uczestnictwo w prow spotkaniu uczestniczyli: prof. nadzw. dr
cesie tworzenia i opiniowania programów
Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor WSB,
nauczania, organizacji programu praktyk
prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, Proi staży oraz wizyt studyjnych i spotkań eksrektor ds. Nauki, dr Marcin Lis, Prorektor
perckich ze studentami.
ds. Rozwoju i Spraw Studenckich, mgr JaWyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
cek Uroda, Prodziekan WSB.
Górniczej postrzegana jest w kraju jako
Polski Klaster dla Innowacji i Środowiinicjator i animator działań na rzecz budoska został powołany m.in. w celu tworzewy gospodarki opartej o wiedzę i kreację
nia Centrów Kompetencyjnych, służących
innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich
realizacji kierunkowych przedsięwzięć,
jest popularyzacja idei klasteringu. Obecnie
projektów oraz wszelkich inicjatyw naukojest to jedna z najbardziej efektywnych form
wych, rozwojowych i innych dotyczących
współpracy środowisk naukowych, przedobszarów działalności członków klastra,
siębiorców i instytucji publicznych, skupiokształtowania warunków sprzyjających
nych wokół podnoszenia jakości i budowy
rozwojowi, promowania nowych rozwiązań
przewagi konkurencyjnej.
i nowoczesnych technologii, upowszechniania dobrych praktyk, a także tworzenia
warunków do wzajemnego przekazywania
wiedzy i doświadczeń.
Celem podmiotów będących członkami
Klastra jest także budowa łańcucha powiązań kooperacyjnych, stymulowanie wzrostu
konkurencyjności, promowanie klasteringu
jako szansy na zrównoważony rozwój gospodarki w Polsce, opracowywanie programów szkoleń, staży, programów studiów,
które mają istotny wpływ na rozwój krajowej gospodarki.
Dzięki zaangażowaniu na rzecz idei klasteringu oraz dążeniu do budowy platformy
komunikacyjnej dla podmiotów zaangażowanych w działalność klastrową, Uczelnia
włączyła się we współorganizację I Światowego Kongresu Klastrów w dniach 2526 marca 2015 roku. Partnerami Wyższej
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej byli
m.in.: Parlamentarny Zespół ds. Polityki
Klastrowej, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Komitet
Rozwoju Zagłębia oraz Prezydent Dąbrowy
Górniczej.
W ramach Europejskiej Akademii Klasteringu uczelnia kształci kadry klastrów,
oferując m.in. unikalne studia podyplomowe
na kierunku Menedżer Klastra Executive
MBA. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Górniczej jest członkiem, m.in. Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Polish Wood Cluster, Klastra
Kolejowego, Śląskiego Klastra Transportu
Miejskiego, Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych, Klastra
Business Process Outsourcing, Klastra
MediVite, Klastra Silesia Smart City, Południowego Klastra Kolejowego.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
KLUB Szkół
Partnerskich WSB
73
WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES
Patronat naukowy jest umową partnerską między uczelnią wyższą a szkołą średnią, stwarzającą
uczniom nowe możliwości rozwoju,
a nauczycielom pozwalającą na wymianę doświadczeń z kadrą akademicką.
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej od wielu lat docenia wkład placówek
edukacyjnych w rozbudzanie naukowego
entuzjazmu młodzieży. Wspierając szkoły
w realizacji programu i wychowaniu młodych ludzi, obejmuje patronatem wybrane ośrodki dydaktyczne i współpracuje ze
szkołami ponadgimnazjalnymi na mocy
zawartych porozumień patronackich. Ich
celem jest umożliwienie uczniom pogłębiania zainteresowań dotyczących nauk
ekonomicznych, technicznych, społecznych
i medycznych oraz umożliwienie udziału
w zajęciach (wykładach, seminariach,
warsztatach)
organizowanych
przez
Uczelnię. Porozumienie przewiduje także
współdziałanie w organizowaniu praktyk
zawodowych dla uczniów oraz wspieranie
doskonalenia zawodowego nauczycieli.
W Klubie Szkół Partnerskich
WSB znajdują się:
W roku akademickim 2014/2015
do Klubu Szkół Partnerskich dołączyły kolejne placówki:
• 7 października 2014 r.
• 11 marca 2015 r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Humaniu, Ukraina
Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Czeladzi
• 28 października 2014 r.
Zespół Szkół Specjalnych nr 4
w Sosnowcu
• 12 stycznia 2015 r.
• 11 marca 2015 r.
VII Liceum Ogólnokształcące
im. K.K Baczyńskiego w Sosnowcu
• 9 kwietnia 2015 r.
Zespół Szkół w Porębie
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej
• 11 marca 2015 r.
• 17 kwietnia 2015 r.
Liceum Ogólnokształcące
im. Śniadeckiego
w Siemianowicach Śląskich
Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego
w Będzinie
• 11 marca 2015 r.
• 15 lipca 2015 r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Wojkowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Sosnowcu/ Grota
Roweckiego
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Edukacja, praca, rozwój
– czyli jak wspieramy studentów na rynku pracy?
75
OFERTY PRACY, praktyk, staży, wolontariatu
prezentacje firm, SZKOLENIA
symulacje rozmów kwalifikacyjnych
indywidualne porady, testy predyspozycji zawodowych
pomoc w znalezieniu pracy
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Program
- za Twoje studia płaci pracodawca
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
„Z przyjemnością zaangażowaliśmy się w program „3 dni
studiujesz, 2 dni pracujesz” i zaprosiliśmy studentów WSB do
odwiedzenia naszej firmy w ramach wizyty studyjnej. WSB to
uczelnia wyróżniająca się na rynku działaniami zorientowanymi
na edukację praktyczną studentów, innowacyjność oferty oraz
działań dodatkowych, a także oryginalnymi formami współpracy
z otoczeniem społeczno-gospodarczym”.
W roku akademickim 2014/2015
WSB uruchomiła program studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie –
za Twoje studia płaci pracodawca” będący
kontynuacją programu „3 dni studiujesz,
2 dni pracujesz”, którego założeniem
jest
kompleksowe przygotowanie studentów studiów dziennych do podjęcia
pracy zawodowej zgodnej
z zainteresowaniami i wybranym kierunkiem studiów.
W ramach programu uczelnia zapewnia kursy, staże
i certyfikowane szkolenia,
organizację targów pracy i praktyk, a także ścisłą
współpracę z pracodawcami. Na najlepszych studenWSB w Dąbrowie Górniczej podejmuje szereg dziatów czekają miejsca pracy
łań na rzecz realizacji tego celu, m.in. uruchamia spew największych polskich
cjalne programy, które sprzyjają aktywizacji zawodowej
i międzynarodowych przedstudentów, współpracuje z Radą Ekspertów, stworzoną
siębiorstwach. Niebagatelz przedstawicieli największych przedsiębiorstw i instytune znaczenie mają również
cji, którzy współtworzą programy studiów dopasowane
koszty studiów – przez
do potrzeb rynku pracy czy też zapraszają studentów na
pierwszy rok od podjęstaże i praktyki do swoich firm, w końcu – organizuje szkocia studiów studenci WSB,
lenia, spotkania z ekspertami, wizyty studyjne w firmach
będący obywatelami polskiu rzetelnych pracodawców. Wprowadzeniu studentów na
mi, płacą czesne w wysorynek pracy służą również działania prężnie działającego
kości zaledwie 100 zł miew WSB Akademickiego Biura Karier, którego pracownisięcznie.
cy zapewniają studentom usługi doradcze, szkoleniowe,
coachingowe i wiele innych.
Dostosowanie programów kształcenia do potrzeb pracodawców oraz
przygotowanie studentów i absolwentów do podjęcia satysfakcjonującej pracy zawodowej to jedno z najważniejszych zadań Uczelni.
76
Grzegorz Bojczuk
Dyrektor Biura Obsługi Klienta
Skandia Życie TU S.A
Wizyty studyjne
Zarówno w ramach toku studiów, jak
i programów aktywizujących („Wsparcie
na starcie – za Twoje studia płaci pracodawca” oraz „3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz”), studenci w ciągu roku akademickiego uczestniczą w wizytach studyjnych
w przedsiębiorstwach i instytucjach, których profil jest zgodny z kierunkiem kształcenia studentów. W trakcie wizyty w firmie
studenci mają okazję zapoznać się ze specyfiką pracy oraz realnymi aspektami zawodów. Dodatkowo uczestniczą w szkoleniach
i spotkaniach z przedstawicielami firm, często z działów HR, którzy opowiadają o procesach rekrutacyjnych oraz ścieżce kariery
pracowników firmy.
W roku akademickim 2014/2015 studenci uczestniczyli w wizytach studyjnych m.in.
w takich przedsiębiorstwach, jak: Areszt
Śledczy w Katowicach, Bielski Szkolny
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, Business Link w Katowicach,
Capgemini w Katowicach, Centralna Szkoła
PSP w Częstochowie, Galen Rehabilitacja
w Bieruniu, IBM Polska, ING Usługi Finansowe SA, J Commerce, Johnson Electric,
Kamsoft, Koksownia Przyjaźń, Konsulat
Generalny USA w Krakowie, Muzeum Anatomiczne w Krakowie, Narodowy Bank Polski – Oddział w Katowicach, Netology, PKO
BP w Dąbrowie Górniczej, Port Lotniczy
Katowice w Pyrzowicach, Przedszkole nr 1
w Dąbrowie Górniczej, Raben Polska, Sąd
Rejonowy w Tarnowskich Górach, Szkoła Policji w Katowicach, URSA Polska Sp.
z o.o., Urząd Marszałkowski w Katowicach,
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, 3 S S.A.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Spotkania eksperckie
Spotkania z praktykami z danej branży mają
przede wszystkim na celu umożliwienie studentom zdobycia nowych umiejętności, sprawdzenia wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych oraz nawiązania cennych kontaktów
biznesowych w interesującej branży. Dzięki
nim studenci mają również możliwość uzupełnienia wiedzy zdobywanej na studiach
i przygotowania do przyszłej pracy. Spotkania te dedykowane są studentom konkretnych kierunków studiów.
W ubiegłym roku akademickim studenci
uczestniczyli m.in. w spotkaniach:
• Przedsiębiorczość dla każdego?
O satysfakcji w życiu zawodowym
- Adam Suliga,
Ekspert Polskiej Izby Handlu,
• Ścieżka kariery w ING Usługi
Finansowe SA
- Elżbieta Niedźwiedzka – Bajger,
Dyrektor Oddziału ING Usługi Finansowe
S.A.,
• Ochrona danych osobowych a jawność
informacji w administracji
77
- Artur Wojciechowski,
Komenda Miejska Policji w Katowicach,
• Współpraca z organizacjami
pozarządowymi i konsultacje społeczne
- Marcin Bazylak,
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej,
• Lean Management
- kultura ciągłego doskonalenia
na przykładzie procesów back Office
- Leszek Stasiaczek,
ING, HR Specialist,
• Mediacja w zawodzie pedagoga
Szkolenia
Każdy student WSB może uczestniczyć w dodatkowych szkoleniach, realizowanych w ramach programów „Wsparcie na starcie – za Twoje studia płaci pracodawca” oraz „3 dni studiujesz – 2 dni pracujesz”. Szkolenia mają na celu przede wszystkim wyposażenie studentów w kompetencje interpersonalne oraz umiejętności niezbędne na współczesnym rynku
pracy. Każdy student pierwszego roku uczestniczył w szkoleniach dotyczących autoprezentacji, komunikacji, korespondencji handlowej oraz technik sprzedaży. Studenci wyższych lat
studiów uczestniczyli w szkoleniach w zakresie skutecznego wyznaczania celów oraz przedsiębiorczości i zakładania oraz prowadzenia własnego biznesu. Ponadto w ramach działań
ABK odbył się projekt szkoleniowy „Wiosna z Akademickim Biurem Karier”, w ramach
którego pracownicy ABK przeprowadzili 9 szkoleń tematycznych dotyczących autoprezentacji, aktywnych metod poszukiwania pracy, efektywnej współpracy w zespole, komunikacji
bez przemocy, prawa pracy czy redagowania dokumentów aplikacyjnych.
- Monika Górska,
Prezes Centrum Komunikacji
i Mediacji Dialog,
• Grafika 3 D w grach komputerowych
- mgr Kamil Bilczyński,
Wiceprezes The Farm 51,
• Wieloprofilowe usprawnianie dzieci
z zaburzeniami układu nerwowego
na przykładzie ZSS w Dąbrowie Górniczej
- mgr Paulina Waloszczyk, Zespół Szkół
Specjalnych w Dąbrowie Górniczej.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Akademickie Biuro Karier
Funkcjonujące w WSB Akademickie Biuro Karier ma już 13 lat! Kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów wspierających studentów w ich aktywizacji zawodowej, a także
zespół profesjonalistów – doradców zawodowych, trenerów i coachów gwarantuje wysoki
poziom usług Biura. Każdy, kto chce skonsultować swoje dokumenty aplikacyjne, przejść
symulację rozmowy kwalifikacyjnej, uzyskać informacje o rynku pracy i edukacyjnym, zbadać swoje predyspozycje zawodowe czy zdobyć ciekawą praktykę lub staż, a nawet pracę
– jest w Akademickim Biurze Karier mile widziany.
Po pierwszym semestrze w WSB mogę stwierdzić, iż jednym
z najlepszych miejsc na uczelni jest Akademickie Biuro Karier.
Przy odrobinie chęci zaledwie po trzech tygodniach nauki udało
mi się znaleźć płatny staż, do tego związany z moim obecnym
kierunkiem – informatyką. W Akademickim Biurze Karier natychmiast umówiono mnie na rozmowę z kierownictwem firmy,
gdzie przedstawiono mi korzystne warunki współpracy. Doświadczenie to zdecydowanie wzbogaciło moje CV i zapewniło
solidny start w rozwoju zawodowym. Jeśli ktoś nie ma na siebie
pomysłu lub chce postawić swoje pierwsze kroki w swojej przyszłej, wymarzonej pracy, Biuro Karier to miejsce i osoby, które
bezsprzecznie wam w tym pomogą.
Jakub Paluch
Student WSB na kierunku Informatyka
78
Ponad tysiąc uczestników
VIII Targów Pracy i Praktyk Studenckich WSB
Inicjatywa od lat wzbudza zainteresowanie zarówno potencjalnych pracodawców,
jak i pracowników. Targi odbyły się 26 lutego 2015 r. i skierowane były m.in. do studentów,
absolwentów uczelni i osób poszukujących pracy. Ofert nie zabrakło także dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, którzy coraz częściej myślą o pracy tymczasowej.
Wydarzenie to to doskonała okazja do spotkania z potencjalnym pracodawcą oraz złożenia dokumentów aplikacyjnych. W targach wzięło udział blisko 50 wystawców: agencje,
urzędy pracy z woj. śląskiego i firmy, m.in. IBM, JGL Logistic, Ochotnicze Hufce Pracy,
SMG KRC, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, ICAN INSTITUTE, TWÓJ START
UP, Forum Młodych.
Już na pierwszym roku studiów moją uwagę zwróciły szkolenia, wizyty studyjne, spotkania
z ekspertami, które AB K organizuje
w ramach projektu „3 dni studiujesz,
2 dni pracujesz”. ABK zapewnia także
możliwość poznania potencjalnego
pracodawcy poprzez organizowanie
w tym celu spotkań informacyjnych.
Moje osobiste doświadczenia z ABK
są bardzo pozytywne. Udzielono mi
wszelkich niezbędnych informacji
odnośnie praktyk, a także udostępniono oferty z własnej bazy danych.
Ogromną pomoc uzyskałam również
podczas przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Ostatecznie, dzięki
pośrednictwu biura, w ciągu jednego
dnia znalazłam pracę w rozwojowej
firmie z dziedziny przemysłu. Wszystkim studentom polecam współpracę
z Akademickim Biurem Karier WSB!
Karina Yakubova
Studentka WSB na kierunku
Informatyka
Patronat honorowy nad targami objęły:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Kuratorium Oświaty w Katowicach, Urząd
Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
Uczestnicy Targów wzięli udział także
w Akademii Rozwoju Kompetencji - szeregu merytorycznych wykładów, warsztatów
i szkoleń prowadzonych przez firmy biorące
udział w Targach, ale również przez instytucje, organizacje oraz wyspecjalizowane
firmy szkoleniowe. Wykład inaugurujący VIII Targi Pracy i Praktyk Studenckich
„Zarządzanie talentem i coaching” wygłosiła dr Anna Syrek-Kosowska. Dodatkowo
podczas Targów dyżur pełnili doradcy zawodowi z powiatowych urzędów pracy województwa śląskiego oraz Akademickiego
Biura Karier WSB.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Patronat Honorowy:
Patronat Medialny:
Wystawcy:
79
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Poradnictwo zawodowe
Internetowy serwis ABK
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest zarejestrowana zarówno jako agencja pośrednictwa pracy na terenie RP, jak
i instytucja szkoleniowa. Doradcy zawodowi ABK udzielają porad
zawodowych studentom i absolwentom WSB, ale również uczniom
szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkim zainteresowanym skorzystaniem z usług Biura.
Ponadto od 6 lat Akademickie B iuro Karier
W indywidualnych konrealizuje program spesultacjach z doradcą zawocjalnych warsztatów z dodowym w roku akademickim
radztwa zawodowego dla
uczniów szkół średnich
2014/2015 uczestniczyło
„Wiem kim chcę być…?”.
ponad
Celem warsztatów jest
wyposażenie uczestników
w wiedzę dotyczącą ich
predyspozycji zawodowych oraz sytuacji, jaka
kształtuje się na współczesnym rynku pracy
z uwzględnieniem prognoz na kilka lat, tak
- by wybierając kierunek studiów - wzięli
pod uwagę zarówno własne zainteresowania, jak i warunki, w jakich będą rozwijać
karierę zawodową.
Serwis internetowy: www.wsb.edu.pl/abk,
powstały przy współudziale środków unijnych w ramach projektu „Chcemy się rozwijać! - rozszerzenie
oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie
Górniczej”, to najlepsze źródło informacji dla studentów
o programach praktyk, staży, aktualnych rekrutacjach pracowników do różnych firm i instytucji, konferencjach
i szkoleniach dedykowanych studentom i absolwentom. Dzięki współpracy z branżowymi portalami, tj. www.monsterpolska.pl czy www.antal.pl na stronie ABK kilka razy w tygodniu
pojawiają się artykuły ekspertów HR dotyczące procesów rekrutacyjnych w firmach, nowoczesnych metod rekrutacji, najczęstszych pułapek, w które wpadają osoby planujące karierę
zawodową itp.
W serwisie można znaleźć również zapowiedzi najnowszych inicjatyw, realizowanych przez Akademickie Biuro Karier, szkoleń, sesji coachingowych. Ponadto osoby poszukujące pracy mogą skorzystać nie tylko z ofert publikowanych
przez ABK, ale również listy linków do serwisów pracy, zamieszczonych w serwisie ABK.
300 studentów
i absolwentów WSB
80
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Ponad 150 ofert pracy
miesięcznie
Akademickie Biuro Karier pełni funkcję pomostu pomiędzy Uczelnią a rynkiem
pracy, nawiązuje i podtrzymuje kontakty
z pracodawcami, organizacjami zajmującymi się pośrednictwem pracy, wspieraniem przedsiębiorczości, lokalnym samorządem. Obecnie ABK współpracuje
z kilkuset pracodawcami, oferującymi
miejsca pracy i praktyk, urzędami pracy,
Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Regionalną Agencją Promocji
Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej,
Fundacją Regionalnej Agencji Promocji
Zatrudnienia, internetowymi serwisami
pracy: jobs.pl, infopraca.pl, jobpilot.pl,
pracuj.pl. Codziennie w internetowym serwisie ABK pojawiają się
nowe oferty pracy. Dzięki modernizacji strony internetowej każdy
z pracodawców może samodzielnie dodać ofertę pracy na stronę internetową ABK, wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
Ogólnopolski Tydzień Kariery
Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja mająca na celu
inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. WSB od kilu lat
aktywnie włącza się w inicjatywę, zapraszając do siebie uczniów
szkół ponadgimnazjalnych i organizując dla nich szkolenia dotyczące planowania kariery zawodowej.
A studenci niestacjonarni?
Elastyczny i indywidualny tryb kształcenia, możliwość studiowania „na odległość”, zajęcia dydaktyczne w weekendy, praktyczne programy studiów, przyjazna atmosfera – to tylko niektóre
z elementów, które sprawiają, że w WSB studiują osoby pracujące.
Ze statystyk uczelni wynika, że 92 proc. studentów zaocznych to
osoby aktywne zawodowo, które studiując w WSB mogą bez problemów godzić obowiązki zawodowe ze zdobywaniem wykształcenia
i podnoszeniem kwalifikacji.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Kreowanie przedsiębiorczości
WSB wspiera i edukuje młodych ludzi w zakresie prowadzenia własnego biznesu. Akademickie Biuro Karier Uczelni od 2009 roku aktywnie włącza się w organizację Światowego
Tygodnia Przedsiębiorczości. Ten międzynarodowy projekt ma na celu przybliżyć, szczególnie
młodym ludziom, tematykę przedsiębiorczości.
W ciągu jednego tygodnia we wszystkich krajach biorących udział w projekcie mają miejsce
różnego rodzaju wydarzenia: konferencje, debaty, pokazy, wykłady, szkolenia. Wszystkim
tym działaniom przyświeca idea propagowania
przedsiębiorczości i edukowania w jej zakresie.
Ponadto ABK współpracuje z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUP”, w ramach
której studenci mogą liczyć na indywidualne
konsultacje dotyczące zakładania własnej działalności gospodarczej oraz uczestniczą w szkoleniach dotyczących przedsiębiorczości.
Zagłębiowski Inkubator
Przedsiębiorczości
81
W roku akademickim 2014/2015
podczas jubileuszowej Gali 20 – lecia
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie
Górniczej podpisano List Intencyjny,
w którym jego Sygnatariusze zobowiązują się do podjęcia działań zmierzających do utworzenia w Dąbrowie
Górniczej - Zagłębiowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Sygnatariuszami
porozumienia byli: Zastępca Prezydenta
Miasta Dąbrowy Górnicza –Henryk Zaguła, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej – prof. Zdzisława
Dacko-Pikiewicz, Dyrektor Regionalny Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – Mateusz Maik, Janusz Dramski
z Akceleratora Przedsiębiorczości Business Link w Katowicach.
Twój coaching kariery
– nowy projekt Akademickiego Biura Karier!
Coaching to bez wątpienia najwyższy etap rozwoju osobistego. Zorientowany jest na realizację celów, umożliwiających rozwój swojego potencjału. Pomaga przekraczać wewnętrzne
bariery, przekonania, a także ograniczenia. W ramach projektu uczestniczy mają możliwość
skorzystania z indywidualnych, bezpłatnych sesji coachingowych. Zadaniem Coacha w pracy z Klientem jest wspieranie go na płaszczyznach: otoczenia, zachowania, umiejętności,
przekonań i wartości. Sesja coachingowa trwa około 60 minut, powinna być powtarzana
w odstępach dwutygodniowych. Ilość sesji zależy od stanu procesowego Klienta, zwykle jest
to od 5 do 7 spotkań.
Magdalena Kot-Radojewska
Kierownik Akademickiego Biura Karier
i Kształcenia Ustawicznego
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 93
Nauka i Biznes nr 25
WIEDZA
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
UMIEJĘTNOŚCI
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
PRAKTYKI
STUDENCKIE
www.wsb.edu.pl/praktyki
WYKŁADY
MOŻLIWOŚĆI:
Program Erasmus
Program 3 dni studiujesz 2 dni pracujesz
LABORATORIA
Praktyki w administracji rządowej
Praktyki i staże w ramach projektów unijnych
82
Projekty badawcze katedr
ĆWICZENIA
Program praktyk letnich przedsiębiorstw
Praktyki w instytucjach współpracujących z WSB
Praktyki przygotowane przez WSB
Propozycje praktyk od Promotorów
LEKTORATY
Wolontariat
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyka” – tak w I w p.n.e.
mawiał Juliusz Cezar, i tak dzisiaj mówimy my. Słowa rzymskiego
polityka, dyktatora i pisarza są nadal aktualne. Doskonale wpisują
się we współczesny rynek pracy, gdzie od absolwenta oczekuje się
czegoś więcej niż tylko wiedzy teoretycznej, zdobytej w trakcie studiów. Przed osobą, która dopiero wkracza na rynek pracy, już stawia
się jedno kluczowe wymaganie – doświadczenie – procentujące
później w codziennym życiu zawodowym.
mgr Paweł Brzeziński
Pełnomocnik ds. praktyk studenckich
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 70
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Jak zdobyć doświadczenie zawodowe już na studiach?
Odpowiedź jest bardzo prosta – poprzez system praktyk studenckich, które są najlepszym wstępem do rozpoczęcia własnej kariery.
Pracodawca przyjmuje ambitnego i zdeterminowanego pracownika,
natomiast student ma niepowtarzalną okazję uzyskać niezbędne doświadczenie zawodowe oraz sprawdzić i poszerzyć nabytą w trakcie
studiów wiedzę o umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne.
Praktykant konfrontuje zasady funkcjonowania firm lub instytucji
z realnymi wyzwaniami, które stawia przed nimi dzisiejsza gospodarka. Dzięki temu podnosi odpowiednio do profilu studiów swoje
kwalifikacje i zwiększa szansę na zdobycie wymarzonej w przyszłości
pracy. Sam fakt zdecydowania się na praktyki świadczy już o tym, że
kandydat poważnie podchodzi do swojej kariery zawodowej, jest osobą otwartą na różne rozwiązania i gotową do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom. Praktyki pomagają w podjęciu decyzji, co robić
w przyszłości i niejednokrotnie przyczyniają się do odnalezienia celu
zawodowego.
83
Praktyka w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o.
dala mi możliwość aktywnego uczestnictwa w Światowym
Kongresie Klastrów. Wydarzenie to było skierowane do ludzi
biznesu z całego świata. Podczas wydarzenia pełniłem funkcję m.in. dziennikarza. Poznałem wielu wybitnych ekspertów
najbardziej
przyszłościowych
branż. Przeprowadziłem wiele wywiadów, podczas których politycy,
naukowcy i przedsiębiorcy wielkiego formatu opowiadali mi o swoich
doświadczeniach biznesowych. Miałem także możliwość uczestnictwa w multimedialnych panelach naukowych. Było to niewątpliwie
ciekawe i pouczające doświadczenie życiowe.
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Moją praktykę odbyłem w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Praktyka była doskonałą
okazją do szlifowania znajomości języków obcych, ponieważ
spotyka się ludzi ze wszystkich zakątków świata. Podczas
pomagania przy odprawach bezpieczeństwa nauczyłem się
wiele cierpliwości i wyrozumiałości. Atmosfera panująca na
lotnisku zachęca do pracy, wszyscy są do siebie pozytywnie
nastawieni, chętnie pomagają i dzielą się wiedzą z praktykantami. Zarząd lotniska stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo pasażerów oraz pracowników. Każdy alarm
traktowany jest poważnie, a wszelkie incydenty powodują
doskonalenie procedur.
Kacper Łyczak
Logistyka, II rok studiów
Międzynarodowy Port Lotniczy w Katowicach
NOWE porozumieNIA
w sprawie praktyk studenckich
podpisanych w roku akademickim 2014/2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Kamil Górny
Ekonomia, II rok studiów
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Swoje pierwsze praktyki studenckie odbyłam w Zespole Szkół
Specjalnych nr 5 im Jana Pawła II w Dąbrowie Górniczej. Miałam
okazję uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych dzieci w przedziale
wiekowym od 1 roku życia do kilkunastu lat. Spotykałam się z różnego rodzaju schorzeniami, zarówno wrodzonymi, jak i nabytymi np.
zespół Downa, zespół Retta, mózgowe porażenie dziecięce.
Aleksandra Przepióra
Fizjoterapia, II rok studiów
Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im Jana Pawła II
w Dąbrowie Górnicze
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
„WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” Spółka Komandytowo-Akcyjna
ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała
Agencja Ochrony GWARANT S.A.,
ul. Cygana 2, 45-131 Opole
Biuro Rachunkowe SALDO.PL Katarzyna Krawczyk
ul. Stawowa 67, 43-400 Cieszyn
Biuro Tłumaczeń „ALFABEST”
ul. Katowicka 66, 41-500 Chorzów
Business Center Club, Loża Częstochowska
ul. Dąbrowskiego 7/9, 42-200 Częstochowa
Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Targowa 5, 41-503 Chorzów
EBLIS B&L
ul. Wolności 4, 41-500 Chorzów
Fundacja Let’s Go
ul. 3-go Maja 14, 41-200 Sosnowiec
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”
ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn
Fundacja Wyrównywania Szans „POKOLENIA”
ul. Warszawska 37, 40-010 Katowice
Gliwicka Fabryka Wagonów Holding S.A.
ul. bł. Czesław 13, 44-100 Gliwice
Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 44-330 Jastrzębie Zdrój
Koleje Śląskie Spółka z o.o.
ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice
Marcotran Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 9, 44-120 Pyskowice
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki
ul. Starobielska 9, 43-300 Bielsko-Biała
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Oddział Katowice, Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Polska Izba Ochrony
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej
ul. Kasprowicza 52, 01-871 Warszawa
Pulverit Polska Sp. z o.o.
ul. Strefowa 16, 43-100 Tychy
Ratownictwo Wodne Asekuracja
ul. Ogrodowa 1, 41-251 Sosnowiec
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis”
ul. Drozdów 21, 40-530 Katowice
Sanatorium Ustroń Ośrodek Magnolia, Ośrodek Tulipan
ul. Szpitalna 15, 43-450 Ustroń
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie
ul. Spadochroniarzy 1, 31-455 Kraków
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”
ul. Ks. Janusza 3, 43-400 Cieszyn
Tramwaje Śląskie S.A.
ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach
ul. Owocowa 1, 40-158 Katowice
Yoshi Private Investment S.A.
ul. Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów
Zakład Utylizacji Odpadów i Osadów Ściekowych S.A.
ul. Radocha 4A, 41-200 Sosnowiec
Zespół Szkół Specjalnych nr 4
ul. Franciszkańska 5a, 41-200 Sosnowiec
Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie
ul. Mickiewicza 12, 43-430 Skoczów
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Studiujemy w środowisku
międzynarodowym
84
mgr Paweł Urgacz
mgr Dominika Czerniak
Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą
e-mail: [email protected]
tel.: 504 63 65 66
Koordynator ds. Współpracy z Zagranicą
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 16
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Górniczej konsekwentnie buduje profil międzynarodowy w obszarze badań
i kształcenia. W tym celu realizuje projekty edukacyjne, projekty badawcze, mobilność studentów i kadry oraz prowadzi
działania mające na celu zwiększenie
pozytywnych doświadczeń zagranicznych
studentów i pracowników naukowych,
realizujących pobyty w jej murach.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Równolegle prowadzi działania organizacyjne, integrujące społeczność międzynarodową w ramach funkcjonującego
systemu zarządzania. Uczelnia w każdym
aspekcie swojej działalności z organizacji
o charakterze narodowym staje się w coraz to większym stopniu organizacją o wymiarze ponadnarodowym. Dziś WSB jest
liderem umiędzynarodowienia wśród krajowych uczelni.
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
W roku akademickim 2014/2015 Wyższa Szkoła Biznesu została członkiem międzynarodowego konsorcjum „Europejska Asocjacja na rzecz Międzynarodowej Edukacji”,
którego celem jest wspólne szerzenie idei edukacji bez granic, promowanie postawy otwartości na zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz promowanie kształcenia ustawicznego. Jako
organizacja zrzeszająca instytucje szkolnictwa wyższego o zróżnicowanych profilach WSB
oferuje programy kształcenia obejmujące szereg kompetencji. Wspiera również rozwój międzynarodowej mobilności studentów i kadry. Za swoje zaangażowanie Prodziekan WSB
dr Rafał Rębilas odznaczony został orderem Europejskiej Asocjacji na rzecz Międzynarodowej Edukacji za zasługi dla rozwoju kształcenia w wymiarze międzynarodowym.
Projekty międzynarodowe
85
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej z roku na rok podejmuje coraz więcej
działań zmierzających do realizacji międzynarodowych projektów. Projekty międzynarodowe odzwierciedlają problematykę
badawczą i edukacyjną, realizowaną przez
kadrę Uczelni. WSB wraz z zagranicznymi
partnerami w roku akademickim 2014/2015
poszukiwała możliwości ich realizacji w ramach programów Horyzont 2020, Interreg
Central Europe, Funduszy Wyszehradzkich czy Funduszy Norweskich. Wnioskowane projekty dotyczyły m.in. problematyki
społecznej odpowiedzialności biznesu, lobbingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
ale również problematyki globalnego terroryzmu czy równouprawnienia kobiet. Wiele
projektów wskazywało na koniecznosć
innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych
i metodycznych w odniesieniu do procesu
kształcenia. Tu podejmowana w projektach
problematyka dotyczyła rozwoju współpracy naukowo-dydaktycznej uczelni wyższych, ale również nowych strategii nauczania dzieci i młodzieży oraz innowacyjnych
metod nauczania osób dorosłych. W kontekście tych projektów na uwagę zasługują
spotkania robocze, jakie odbyli pracownicy
Uczelni z partnerami z Norwegii i Islandii.
W ich trakcie poruszane były zagadnienia
dotyczące metod „learning by development”
i „flexible learning” oraz kwestie wspólnej
realizacji projektów edukacyjnych z zastosowaniem nowoczesnych technologii ICT.
Do ważnych i ciekawych międzynarodowych
projektów należą te zrealizowane wspólnie
z partnerami z Czech w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Zakres projektów obejmował
zagadnienia rozwoju kompetencji mieszkańców i społecznej integracji środowisk
pogranicza Euroregionu Śląsk Cieszyński
oraz kwestie rozwoju współpracy naukowo
dydaktycznej uczelni wyższych w Euroregionie Beskidy.
W opinii studentów zagranicznych
Zagraniczni studenci wybierają Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej ponieważ jest to uczelnia, której wysoki poziom kształcenia potwierdzają
międzynarodowe i krajowe rankingi. Oferowane programy studiów odpowiadają
potrzebom rynkowym, a zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych i innowacyjnych metod kształcenia. Uczelnia oferuje zagranicznym studentom pomoc
w realizacji osobistych celów naukowych, ale również w adaptacji i integracji
ze środowiskiem akademickim. Studenci zagraniczni mogą również zdobywać
doświadczenie praktyczne w ramach oferowanych programów stażowych.
Będąc studentem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej można uczestniczyć w wielu międzynarodowych projektach. Bardzo mile wspominam także
swoje buddy mentorki z grupy Erasmus Student Network, działającej w WSB, która opiekuje się studentami
przyjeżdżającymi na studia do WSB z zagranicy.
Cynthia Andres
studentka WSB, Hiszpania
Studia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej to: świetnie skonstruowany program, praca z profesjonalną kadrą wykładowców, jak i możliwości zdobycia
nowych kontaktów. Uważam, ze studia te to najlepsza
inwestycja w rozwój osobisty.
Andres Scire
student WSB, Włochy
Polecam studia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie. To doskonała szansa na rozwój osobisty i dobry
start w życie zawodowe.
Mokhira Kazakova
studentka WSB, Uzbekistan
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Edukacja w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych jest na bardzo wysokim poziomie. Uczelnia
zgromadziła doskonały zespół
wykładowców, którzy w nowoczesny sposób łączą swoje pasje z
wysokimi kompetencjami dydaktycznymi.
Bilgun Ganbold
student WSB, Mongolia
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej to więcej niż edukacja,
umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i pewności siebie. Śmiało
mogę powiedzieć, że nauka w tej
uczelni sprawia mi przyjemność.
Anastasia Avdeeva
studentka WSB, Białoruś
Mobilność pracowników i studentów
86
Od wielu lat Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Górniczej partycypuje w programach mobilnościowych. Mobilność obejmuje wyjazdy studyjne, praktyki zawodowe oraz wyjazdy badawcze i dydaktyczne.
Wśród oferowanych przez Uczelnię w roku akademickim 2014/2015 znalazły się takie programy mobilnościowe, jak: Erasmus+, Fundusz Stypendialny
i Szkoleniowy, Fundusz Wyszehradzki, Program
Operacyjny Współpracy Transgranicznej, DAAD,
Fundusz Wymiany Polsko-Litewskiej oraz Polsko
Ukraińska Wymiana Młodzieży. W roku akademickim 2014/2015 odnotowano kolejny wzrost ilości zrealizowanych wyjazdów. W ich kontekście nieustannie
pielęgnowane i rozwijane są relacje z uczelniami
partnerskimi, przedsiębiorstwami i organizacjami
non-profit. Uczelnia pozyskała kilkunastu nowych
partnerów, zarówno do wspólnej realizacji założeń
Programu Erasmus+, jak i indywidualnie określonych
obszarów współpracy w ramach umów bilateralnych.
Ponadto studenci WSB mają możliwość realizacji
studiów w ramach programów podwójnego dyplomowania, realizowanych z uczelniami partnerskimi
w Danii (The Danish Academy of Business & Technology w Randers), Słowacji (Uniwersytet w Żylinie),
realizuje również program podwójnego dyplomowania z Politechniką Lwowską, Uniwersytetem Europejskim w Kijowie, Politechniką Kijowską.
Uczelnia gościła również wielu znakomitych naukowców z zagranicy m.in. Dr Peter Kristofik z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), dr Lucie Meixnerová z Moravian University
College w Ołomuńcu (Czechy) oraz John Nettlefold
z firmy Temple Millar Management Development.
Dzięki nim studenci zagraniczni i polscy mieli okazję
do zapoznania się z różnymi teoriami ponadnarodowych przedsiębiorstw, wybranymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem, elementami ekonomii
finansowej czy poznania specyfiki pozakrajowych
rynków finansowych.
Od 29 czerwca do 1 lipca br. dr Joanna Kurowska-Pysz, kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji realizowała program szkoleniowy
w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Szeged, finansowany
w ramach programu wymiany Erasmus +.
Uniwersytet w Szeged od wielu lat należy do czołówki węgierskich i europejskich ośrodków akademickich. W 1933 roku pracownikowi tej uczelni
została przyznana Nagroda Nobla. W tej chwili na uczelni kształci się ok. 30
tys. studentów z kraju i zagranicy.
Podczas pobytu w Uniwersytecie w Szeged nawiązałam współpracę
z jednostką akademicką, odpowiedzialną za opracowywanie i realizację
projektów międzynarodowych, którą kieruje dr Prónay Szabolcs. Rozmowy
z węgierskim partnerem dotyczyły m.in. wspólnego przygotowania projektów do programu Horyzont 2020, a także umożliwiły bliższe zapoznanie się
z rozwiązaniami funkcjonalno-organizacyjnymi, dotyczącymi współpracy
uczelni z biznesem. W trakcie stażu konsultowałam również z prof. Andreą
Székely metodologię realizacji badań transgranicznych, porównując pogranicze polsko-czesko-słowackie oraz węgiersko-rumuńsko-serbskie. Wyjazd
przyniósł wiele cennych kontaktów i doświadczeń, które zostaną wykorzystane zarówno w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji, jak też w Centrum
Transferu Technologii WSB.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Studentowi, który planuje wyjazd na
studia w ramach programu Erasmus+
do Czech, gorąco polecam uczelnię
SVSES. Soukromá Vysoká škola Ekonomickych Studii w Pradze zalicza się
do uczelni niepaństwowych, powstała
w roku 1990. Największym atutem
SVSES jest bardzo dobra kadra dydaktyczna. Zajęcia odbywają się w miłym,
międzynarodowym zespole z indywidualnym podejściem do każdego studenta.
Uczelnia oferuje szereg przedmiotów,
które są spójne z programem kształcenia w WSB. A do tego wszystko odbywa
się w jednym z najpiękniejszych miast
świata - Pradze.
87
Zajęcia na uczelni w Nesnie okazały się zupełnie inne od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Zajęcia odbywały się w różnych dniach
tygodnia za wyjątkiem środy, która zawsze była dniem wolnym. W przeciwieństwie do polskich uczelni, w Norwegii w ciągu jednego dnia, był
tylko jeden przedmiot. Nauczanie realizowane było z dużym nastawieniem na praktykę. Zaliczenia polegały na pisaniu esejów oraz pisemnych
egzaminów z literatury amerykańskiej i brytyjskiej, z kolei egzamin ustny
z metodyki bazował na projekcie, który tworzyliśmy zespołowo przez 3
miesiące. Oprócz tradycyjnych zajęć przystąpiliśmy również do kursu języka norweskiego. Razem z innymi studentami z wymiany poznaliśmy
podstawy języka i ćwiczyliśmy słownictwo w budynkach uczelni, ale
też spacerując po okolicy. Zajęcia były ciekawe, ponieważ oprócz nauki
słownictwa gotowaliśmy norweskie potrawy, poznawaliśmy historię
Norwegii oraz miasta, w którym mieszkaliśmy. Mieliśmy również okazję
zwiedzić tamtejsze muzea czy posłuchać norweskiej muzyki.
Katerina Djurik,
stosunki międzynarodowe,
rok 2 studia licencjackie,
zrealizowała część swoich studiów w
Soukromá Vysoká škola Ekonomickych
Studii w Pradze
Milena Pawlik i Krzysztof Walczak,
filologia angielska, rok 2 studia licencjackie,
zrealizowali część swoich studiów na Høgskolen i Nesna w Norwegii
Do roku 2015 r. blisko
300 studentów WSB
skorzystało z możliwości
wyjazdu na praktykę
oraz zrealizowało część
studiów zagranicą w ramach
programów mobilności
akademickiej
Przez całe życie będę mile wspominać doświadczenie, które zdobyłam
w Islandii. Smutno mi, że swoje studia w Bifrost University mam już za
sobą, jednak cieszę się, że miałam okazję tam być. Poznałam wielu fantastycznych ludzi z całego świata. Według mnie to było najlepszym aspektem
mojego wyjazdu. Islandczycy byli bardzo otwarci i życzliwi, więc spędzaliśmy z nimi dużo czasu. Czasami pogoda próbowała pokrzyżować nam
plany, ale zawsze udawało się znaleźć sposób, by umilić sobie dzień.
Erika Dmytrenko, Stosunki międzynarodowe, rok 2 studia licencjackie,
zrealizowała część swoich studiów w Bifrost University w Islandii
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Współpraca
Międzynarodowa
WSB to:
13
36
lat udziału
w programie LLP
Erasmus/Erasmus+
zrealizowanych międzynarodowych
projektów
88
Wydarzenia międzynarodowe
w WSB
Studenci z zagranicy uczestniczą w specjalnie przygotowanym dla nich obozie adaptacyjnym. W ostatnim obozie - w Pieninach
- uczestniczyło kilkudziesięciu studentów
z zagranicy i Polski. Bogaty program wycieczki obejmował, m.in.: spływ Dunajcem,
zwiedzanie Szczawnicy, Domu Uzdrowiskowego, wyjście na Palenicę i wieczór przy
ognisku.
Jak co roku w grudniu w Uczelni odbyła się również międzynarodowa Wigilia.
Udział w niej wzięło blisko 400 osób, w tym
studenci z zagranicy, wykładowcy i Władze
Uczelni, pracownicy uczelni, a także Słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz
Uniwersytetów Dziecięcych. Program Wigilii
obejmował koncert kolęd i pastorałek, poczęstunek wigilijny, pokaz filmu świątecznego z udziałem zagranicznych studentów
WSB, wykład Pana Jerzego Ciurloka z kabaretu Masztalscy na temat świątecznych
zwyczajów na Śląsku. Uroczystości towarzyszyła wystawa oraz kiermasz ozdób
świątecznych. Dodatkowo, uczestnicy Wigilii wspólnie udekorowali choinkę i mieli
niepowtarzalną możliwość zrobienia świątecznego zdjęcia w fotobudce w świątecznym przebraniu.
Stałym punktem międzynarodowych
wydarzeń Wyższej Szkoły Biznesu w Dą-
browie Górniczej jest „Erasmus Day”. Jest
to wydarzenie organizowane przez Dział
Współpracy z Zagranicą, które ma na celu
promowanie programu wymiany międzynarodowej. W roku akademickim 2014/2015
udział wzięło w nim ponad 150 studentów.
Dotychczasowi uczestnicy programu ERASMUS+ opowiadali kolegom o swoich doświadczeniach i możliwościach związanych
z udziałem w projektach mobilnościowych.
Atrakcją „Erasmus Day” był konkurs Erasmus Masterchef, podczas którego zagraniczni studenci przebywający na wymianie
w WSB prezentowali swoje narodowe potrawy we własnym wykonaniu. Zwyciężyła
‘tortilla de patatas’ w wykonaniu Carlosa
Urrutia z Catholic University w Walencji
w Hiszpanii.
W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej działa organizacja Erasmus
Student Network, która zrzesza studentów odbywających część swoich studiów
w ramach programu Erasmus. Organizacja
prowadzi działania ułatwiające integrację
studentów zagranicznych ze środowiskiem
akademickim poprzez organizację różnych
wydarzeń takich jak np. Orientation Days,
Erasmus Day czy obsługując program
Buddy Mentor, w ramach którego polscy
studenci opiekują się przyjeżdzającymi
na studia studentami zagranicznymi.
300
partnerów zagranicznych
atrakcyjne programy podwójnego
dyplomowania
liczne międzynarodowe
wydarzenia organizowane
z udziałem zagranicznych
studentów
wykłady prowadzone przez
doświadczonych naukowców
z zagranicy
praca w środowisku
zróżnicowanym kulturowo
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
OSIĄGNIĘCIA
naszych studentów i absolwentów
Paula Januszkiewicz
Absolwentka studiów I i II stopnia
na kierunku Informatyka (2008 r.)
89
Paula Januszkiewicz jest audytorem bezpieczeństwa systemów IT, wykonującym na co
dzień testy penetracyjne oraz weryfikującym
zabezpieczenia zarówno wewnętrzne, jak i styku
z Internetem. Posiada tytuł Enterprise Security
MVP, jest certyfikowanym trenerem (Microsoft
Certified Trainer) oraz, jako jedna z dwóch osób
w Polsce, posiada tytuł Microsoft Security Trusted Advisor. Paula była również nagradzana
jako najlepszy mówca na wielu międzynarodowych konferencjach (prelegowała na TechEd
North America, TechEd Middle East i TechEd Europe i innych, gdzie zajmowała pierwsze miejsca
i uzyskiwała tytuły „prelegenta roku” np. Niemcy: ICE, Rumunia: IT-Camp itd.).
Jest autorką artykułów na temat zabezpieczeń systemu Windows. Prowadzi autorskie
szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, tematów związanych z systemem Windows oraz wirtualizacją. Pasją Pauli jest dzielenie się
swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Prowadzi własną firmę
CQURE. Jest założycielką i liderem grupy Women in Technology w
Polsce. Prywatnie lubi zgłębiać nowe technologie i opisywać je na
blogu: http://blogs.technet.com/plwit. Jest również współautorem
uznanej angielskojęzycznej książki „Forefront Threat Management
Gateway (TMG) 2010”.
Joanna Subik
Absolwentka studiów I i II stopnia
na kierunku Informatyka (2015 r.)
Joanna Subik jest konsultantem i trenerem MCT, od początku kariery
zawodowej związana jest z technologiami Microsoft. Została uhonorowana
przez Microsoft tytułem MVP - Most Valuable Professional. To najbardziej
prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Microsoft członkom społeczności. Tytułem MVP Microsoft wyróżnia najaktywniejszych specjalistów
skupiających się wokół wszelkiego rodzaju technicznych portali internetowych, grup dyskusyjnych, blogów o tematyce IT oraz grup, spotykających się
w celu wymiany doświadczeń związanych z IT.
Prowadzi własną firmę Joanna Subik Consulting. Zajmuje się przede
wszystkim technologiami System Center, budową wysokodostępnych środowisk serwerowych opartych na platformie Windows Server oraz monitorowaniem i zarządzaniem środowiskami opartymi na produktach Microsoft.
Wcześniej związana z działem Techniki w TVN S.A., w wolnych chwilach
wspiera społeczność ITPro poprzez dzielenie się wiedzą w licznych publikacjach oraz prowadząc blog www.joannasubik.pl. Prywatnie pasjonatka
podróży, sportów zimowych oraz historii starożytnego Egiptu.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Daria Skipirzepa
Studentka 3 roku studiów I stopnia
na kierunku Logistyka
90
Nauka fascynowała mnie od zawsze. Dzięki
studiom w WSB mam okazję realizować moje
zainteresowania naukowe na bardzo różnych
polach. Do tego rozwijam również swoje zdolności organizacyjne. Od roku akademickiego
2013/2014 pełnię funkcję Przewodniczącej
Studenckiego Koła Naukowego ITLogis, a od
2014/2015 - Sekretarza Samorządu Studenckiego. Dzięki uczestnictwie w kole naukowym
mam możliwość tworzenia nowych rozwiązań
transportowych i ich prezentacji podczas konferencji naukowych. W 2015 roku podczas III
Studenckiej Logistycznej Konferencji Naukowej
zaprezentowałam artykuł: Likwidacja bramek
na autostradach wcielenie systemu eMoney.
Opublikowałam również artykuł Traffic flow in
Transport System (Potoki ruchu w systemach
transportowych) w monografii Wyższej Szkoły B iznesu w Dąbrowie Górniczej. Uczestniczę
w projektach badawczych, tj.: Zarządzanie
mobilnością w ramach logistyki miejskiej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii czy
Pomiary czasu wykonywania czynności magazynowych. Moje naukowe sukcesy są nie tylko
źródłem satysfakcji, ale również gratyfikacji materialnych. Jestem
stypendystką Stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz
Specjalnego Systemu Stypendialnego WSB.
Katarzyna Kwolek
Absolwentka studiów II stopnia
na kierunku Pedagogika (2015 r.)
Studiując w WSB miałam okazję realizować moje zainteresowania poprzez udział w różnych inicjatywach. W latach 2013-2015 pełniłam funkcję przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Naukowego
Koła Komunikacji Społecznej. Byłam współorganizatorem dwóch
konferencji naukowych: „Profilaktyka społeczna i (re)socjalizacja –
utopia czy rzeczywistość?” oraz „Ludzie i instytucje wobec zagrożeń współczesnego świata. Profilaktyka społeczna - resocjalizacja
– bezpieczeństwo”. Na swoim koncie mam udział w konferencjach
naukowych: regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych.
Jestem autorką 3 artykułów, opublikowanych w pozycjach
zwartych, pt. „Zrównoważony rozwój w kontekście funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń w Polsce na przykładzie ‘Domu Aniołów Stróżów’ w Katowicach”, „Późne macierzyństwo. Dylematy
i perspektywy. Analiza przypadku”, „Anioły poznają smaki Europy
– szansa na lepsze jutro?”.
Uczestniczyłam też w licznych projektach badawczych, m.in.
„Rola Policji jako służby mundurowej w walce z przestępczością lokalną na terenie Dąbrowy Górniczej” oraz „Sposób i formy komunikacji w sytuacjach kryzysowych w Policji i Straży Miejskiej na terenie
Dąbrowy Górniczej”, a także dołączyłam do organizowanej w WSB
ogólnopolskiej akcji „Marzycielska Poczta”, polegającej na pisaniu
listów do ciężko chorych dzieci.
Moja chęć działania wpierana była finansowo przez Uczelnię otrzymałam stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz
stypendium Specjalnego Systemu Stypendiów Naukowych WSB.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Kamila Grabowska
Absolwentka studiów I stopnia
na kierunku Pedagogika (2014 r.)
Studentka 1 roku studiów II stopnia
na kierunku Zarządzanie
91
Sława, pieniądze, piękne stroje i grono adoratorów – bycie modelką to marzenie większości
młodych dziewcząt. W rzeczywistości ta praca
ma jednak wiele minusów. Mało która dziewczyna wytrzymuje takie tempo życia i presję. Dlatego
ja modelingiem zajmuję dodatkowo. Uczestniczę
w sesjach zdjęciowych, a także biorę udział w wyborach miss. Wśród moich sukcesów na tym polu
mogę wymienić np. Miss Dąbrowy Górniczej 2010,
I Vice Miss Śląska i Zagłębia 2010 oraz II Vice Miss
Polonia Śląska 2015.
Ostatnio zostałam również twarzą mojej Uczelni – Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Studia są dla mnie niezwykle ważne, aktywnie
uczestniczę w życiu Uczelni. Byłam członkiem Naukowego Koła Komunikacji Społecznej, za wysokie wyniki w nauce kilkukrotnie korzystałam ze
stypendium w ramach Specjalnego Systemu Stypendiów Naukowych WSB.
Moim hobby jest jazda na rowerze i strzelectwo
sportowe - w tej dziedzinie mogę się poszczycić
licznymi pucharami jako były zawodnik Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej.
Kacper Kaproń
Student 3 roku studiów I stopnia
na kierunku Fizjoterapia oraz Filologia angielska
Moją największą życiową pasją jest pływanie – dyscyplina,
której poświęcam się już 13 lat. Mimo, że trenuję od 9 roku
życia to największe sukcesy odnoszę właśnie teraz, podczas
studiów. Na pierwszym roku studiów reprezentowałem naszą uczelnie oraz organizację środowiskową AZS województwa śląskiego w III Ogólnopolskim Finale Igrzysk Studentów
Pierwszego Roku. Razem z drużyną zajęliśmy 1 miejsce. Następnie przyszedł czas na sukcesy indywidualne. Od listopada 2013 r. biorę udział w Mistrzostwach Polski w Pływaniu,
z których regularnie przywożę medale. Zdobyłem już ich
w sumie 6. Na ostatnich mistrzostwach, które odbyły się
w czerwcu w Szczecinie, zdobyłem 2 miejsce w pływaniu na
200m stylem klasycznym oraz 3 miejsce stylem grzbietowym.
Od dwóch sezonów pełnię również funkcję ratownika
wodnego przy jeziorze Pogoria. Bardzo zaangażowałem
się w ratownictwo i rozpiera mnie duma, kiedy dzięki moim
umiejętnościom pływackim mogę nieść pomoc innym.
W nadchodzącym roku akademickim planuję zdobyć uprawnienia instruktora pływania i zarażać najmłodszych moją pasją. Pływanie to nie tylko największa pasja, ale też sposób na
życie! Wiele z dotychczasowych uprawnień mogłem sfinansować dzięki świetnym stypendiom z naszej uczelni. Cieszę się,
że nasza uczelnia wspiera pasje i rozwój swoich studentów!
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
PASJONACI
w WSB
Patrycja Hornig
92
A bsolwentka studiów
I stopnia oraz studentka
1 roku studiów II stopnia
na kierunku
Bezpieczeństwo narodowe
Moją przygodę ze sportem
rozpoczęłam od jazdy na rowerze, ale po dziś dzień rowerowe
górskie wycieczki i ekstremalne zjazdy są dla mnie jednym
z najciekawszych sposobów na
spędzanie czasu wolnego. Przez
trzy lata aktywnie jeździłam na
deskorolce, przez 5 lat wyczynowo na rowerze typu BMX na
torach naziemnych ze sztucznie
przygotowanymi przeszkodami. Od 15 roku życia moją pasją
jest snowboard. Od trzech lat
trenuję sztuki walki w różnych
stylach, począwszy od MMA,
combat, jiu-jitsu, a skończywszy na kickboxingu. Odnalazłam
swoją prawdziwą pasję. W listopadzie 2014 roku stratowałam
w Mistrzostwach Świata Shaolin
Kempo w kick-light, podczas
których pokonałam dwie zawodniczki i zajęłam pierwsze miejsce. Aktualnie przygotowuję się do wystartowania
w amatorskim MMA. Moim marzeniem jest
walka w zawodowym ringu. Na co dzień
uprawiam wszystkie treningi funkcjonalne, czasem i siłowe. Ponadto pasjonuję się
również bieganiem, ale o charakterze eks-
tremalnym - 5 km z 30 przeszkodami lub nawet 12 km z 50 przeszkodami. Startuję również
w Runmageddonie, morderczym biegu, w którym uczestnicy walczą o przetrwanie. Mam już
za sobą survival race a przed sobą spartan race, bieg katorżnika, predator race. Chciałabym
także spróbować swoich sił w Grom Challenge.
Z moją sportową pasją powiązany jest kierunek moich studiów w WSB – Bezpieczeństwo
narodowe. Podczas studiów uczestniczę w różnych szkolenia w zakresie survivalu. To doskonałe studia dla ludzi aktywnych, urodzonych sportowców oraz wiążących swoje przyszłe
życie zawodowe ze służbami mundurowymi.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Mirosław Kubański
Absolwent kierunku Informatyka
Od lat najmłodszych muzyka była moją
pasją. Pierwsze kroki muzyczne stawiałem jako DJ podczas szkolnych wydarzeń.
W liceum zająłem III miejsce w kraju
w konkursie historycznym na temat: „Muzyka Fryderyka Chopina”. Ukończyłem
Szkołę Muzyczną I Stopnia w Olkuszu.
Moim instrumentem wiodącym był akordeon, dodatkowym – fortepian.
Jestem założycielem zespołu muzycznego „DANCE AKORD”, w którym jestem
wokalistą oraz gram na instrumentach klawiszowych. Często gramy podczas wesel,
ale również udzielamy wielu innych koncertów. W 2014 roku zagraliśmy wielki koncert
w Ostródzie podczas Gali Disco Polo. Nasze teledyski można było oglądać na kanale ITV DiscoStacja. Choć
opinie na temat muzyki disco polo są różne, jestem zadowolony
z tego co robię. Do tej pory wydaliśmy jedną płytę oraz nakręcili kilka
teledysków. Moją drugą pasją jest informatyka. Ukończyłem studia
inżynierskie w WSB, gdzie zostałem wyróżniony za pracę, którą na-
pisałem na temat informatyczno-muzyczny („Interaktywny wykład
o procesach syntezy utworów muzycznych i modelowania efektów
dźwiękowych”). Cały czas szukam nowych wyzwań muzycznych, powiązań informatyki z muzyką.
93
Kasjan Cieśla
Student 2 roku studiów I stopnia na kierunku Fizjoterapia
Moja przygoda z muzyką zaczęła się w wieku przedszkolnym,
kiedy to moja babcia zapisała mnie na prywatne zajęcia z gry na keyboardzie. Kiedy opanowałem podstawowe kwestie, zapisałem się
do szkoły muzycznej, szlifując umiejętności przez kolejne 8 lat. Pod
koniec szkoły moje interesowania skupiły się na gitarze basowej.
Dołączyłem do zespołu „Dąbrowski Detox”, z którym koncertowałem, głównie w okolicy, w której mieszkam. Później zafascynowała
mnie gitara akustyczna, a następnie postanowiłem też sprawdzić się
w roli wokalisty. Przez niemal 5 lat, aż do matury, uczęszczałem na
zajęcia do Konserwatorium Muzycznego im. M. Karłowicza w Katowicach. Dzięki wszystkim przygodom związanym z nauką gry na
różnych instrumentach zdałem sobie sprawę, że moją największą
pasją jest muzyka, tworzenie jej oraz występy dla publiczności. Na
swoim koncie mam kilkanaście nagród w różnorodnych konkursach
muzyczno-wokalnych, jednak jak na razie moim największym osiągnięciem jest to, że udało mi się dostać do jednej z edycji programu
telewizyjnego X-factor.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Aleksandra Lipka
Studentka 2 roku studiów I stopnia na kierunku Logistyka
Z końmi po raz pierwszy zetknęłam się jako mała, 5-letnia dziewczynka podczas festynu w moim mieście. W jednej z warszawskich
stajni rozpoczęłam jazdę konną pod okiem instruktorów. Wraz ze
zdobywaniem nowych umiejętności coraz bardziej fascynował mnie
świat jeździecki. Potem przyszedł czas na pierwsze zawody i wybór
dyscypliny sportowej. Tak zaczęłam spełniać się w skokach przez
przeszkody. Jeździłam na zawody towarzyskie i regionalne. Moim
marzeniem były własne konie - miałam ich w życiu cztery. Kiedy
rozpoczęłam naukę w szkole średniej zdecydowałam się na przerwę
w mojej jeździeckiej karierze. Obecnie jeździectwo jest dla mnie idealnym oderwaniem od rzeczywistości.
Moją drugą pasją, szczególnie rozwijaną w ramach nauki w Liceum, jest historia. Interesuje się szczególnie historią III Rzeszy oraz
II Rzeczypospolitej. W związku z chęcią pogłębiania wiedzy zaczęłam startować w konkursach i olimpiadach historycznych wszystkich szczebli. Obecnie, jeśli tylko mam czas, sięgam po literaturę
naukową z interesujących mnie działów historycznych.
Agnieszka Piekarz
Studentka 1 roku studiów I stopnia
na kierunku Zarządzanie
94
Damian Krawczyk
Student 3 roku studiów I stopnia
na kierunku Bezpieczeństwo narodowe
Jako 12 letni chłopiec - siedząc nad brzegiem jeziora - przyglądałem się windsurferom i marzyłem, żeby kiedyś być jednym
z nich. Zbieg okoliczności sprawił, że udało mi się zdobyć starą deskę z jeszcze starszym żaglem - byłem najszczęśliwszym chłopcem
na świecie. Szybko windsurfing stał się moją pasją. Każdego dnia
wakacji schodziłem do wody na deskę. Byłem tzw. „samoukiem”,
uczyłem się naśladując innych. W końcu nauczyłem się pływać samodzielnie. Po pewnym czasie jeden z windsurferów pożyczył mi
swoją deskę i żagiel. Dał mi również wskazówki, jak na nim pływać.
Teraz posiadam już własny, bardzo dobry sprzęt, dzięki któremu mogę startować w regatach windsurfingowych. Dzięki AZS WSB
mogłem w ostatnich dwóch latach reprezentować naszą Uczelnię.
W tym roku zdobyłem III miejsce w Drużynowych Akademickich Mistrzostwach Śląska w Windsurfingu.
Windsurfing, jak żaden inny sport, łączy ludzi niezależnie od wieku, płci czy koloru skóry. Jeden zawsze może liczyć na drugiego i nie
oczekuje nic w zamian. Najważniejsza jest bowiem wspólna pasja.
Jestem artystyczną duszą. Od najmłodszych lat interesowałam
się sztuką, która stała się moją pasją po dzień dzisiejszy. Zajmuję się fotografią, dzięki której widzę świat w innych barwach. Jest
to moja praca, ale przede wszystkim największa pasja. Moja druga
życiowa pasja to taniec, która towarzyszy mi od najmłodszych lat,
dając mi siłę i wielką radość. Kilka lat temu zostałam instruktorem
Zumba Fitness. Po dzień dzisiejszy prowadzę zajęcia w kilku klubach
na terenie Śląska, również w WSB w Dąbrowie Górniczej. Uwielbiam
tańczyć i przekazywać pozytywną energię innym. Pozwala mi to na
oderwanie się od codziennych problemów. Taniec jest dla mnie swego rodzaju terapią i drugim życiem. Dzięki niemu mam motywację
do innych działań a uśmiech nigdy nie znika z mojej twarzy. Chętnie zarażę pozytywnym nastrojem i uśmiechem wszystkich, którzy
przyjdą do mnie na zajęcia.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Samorząd
Studencki
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Patryk Kopacz
Przewodniczący Samorządu
Studenckiego
95
W roku akademickim 2014/2015 wprowadziliśmy zmiany w regulaminie Samorządu Studenckiego. Od tej pory organami
Samorządu są nie tylko Rada Starostów
oraz Zarząd Samorządu, ale również
Przedstawiciele studentów Wydziałów Zamiejscowych WSB w Cieszynie, Żywcu,
Olkuszu i Krakowie oraz Przedstawiciel
studentów z zagranicy. Na funkcję Przedstawiciela studentów z Zagranicy powołany
został Bohdan Hoy, z kolei Przedstawicielem studentów Wydziału Zamiejscowego
w Cieszynie wybrano Macieja Rendaszkę.
Oskar Belcik
I Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studenckiego
Oprócz tego, że pełnię funkcję I Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, jestem również prezesem Klubu Uczelnianego AZS. 10 października w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach miałem przyjemność uczestniczyć
w Ogólnopolskiej Gali Sportu Akademickiego 2014, w trakcie której
wręczono wyróżnienia i puchary w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Śląska. Wspólnie z Maciejem Sadowskim, kierownikiem
Studium Kultury Fizycznej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie
Górniczej, odebrałem wyróżnienie za zajęcie pierwszego miejsca
w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Śląska Szkół Niepublicznych. Puchar wręczali: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego - prof.
zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezes Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego - prof. dr hab. Marek Rocki oraz prezes
Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego
w Katowicach - Bogusław Oleksy.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Patrycja Hornig
II Zastępca Przewodniczącego
Samorządu Studenckiego
W tym roku w ramach tradycyjnego
„Adapciaka” kilkudziesięciu studentów
uczestniczyło w górskiej wyprawie w Pieniny. Bogaty program wycieczki obejmował, m.in.: spływ Dunajcem, zwiedzanie
Szczawnicy, Domu Uzdrowiskowego,
wyjście na Palenicę i wieczór przy ognisku. Wyjazdy integracyjne dla studentów
odbywają się każdego roku. Wspólne wyjazdy to przede wszystkim ludzie, pasje,
emocje, atmosfera, styl życia i studenci!
Każda impreza jest inna ale wszystkie łączy klimat dobrej zabawy.
Magdalena Kozak
Skarbnik, Samorząd Studencki
96
Daria Skipirzepa
Bezpieczeństwo logistyczne imprez masowych, projektowanie pojazdów ekologicznych w kontekście zagadnień logistycznych, aktualne kierunki rozwoju, problemy
i perspektywy transportu miejskiego, lotniczego i morskiego – to tylko niektóre zagadnienia poruszane w trakcie III
Studenckiej Konferencji Logistycznej „Stukol”, która odbyła się 21 kwietnia 2015 roku w Wyższej Szkole Biznesu
w Dąbrowie Górniczej. Ponad 65 uczestników, w tym m.in.
studentów WSB, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie spotkało się, by wymienić się doświadczeniami i wiedzą w zakresie interesujących ich obszarów i aspektów logistycznych. Dziękujemy opiekunom
merytorycznym konferencji: prof. dr hab. Krystynie Kowalskiej, dr inż. Ilonie Mańcy, dr. inż. Zbigniewowi Monice,
dr. inż. Pawłowi Sobczakowi, mgr Jackowi Urodzie.
Sekretarz, Samorząd Studencki
W minionym roku akademickim, wspólnie z Naukowym Kołem Komunikacji Społecznej oraz Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego
zorganizowaliśmy II Studencką Konferencję Naukową pt. „Ludzie i instytucje wobec zagrożeń współczesnego świata. Profilaktyka społeczna - resocjalizacja – bezpieczeństwo”. Konferencja miała na celu interdyscyplinarne
przedstawienie problematyki nowych rozwiązań w zakresie profilaktyki,
resocjalizacji, pracy socjalnej oraz systemów bezpieczeństwa. Głównym hasłem konferencji było pytanie o możliwe wymiary i konteksty instytucjonalnej oraz indywidualnej adaptacji do społecznych wyzwań i zagrożeń współczesnego świata. Uczestnicy konferencji reprezentowali ponad 10 ośrodków
naukowych (m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet
Opolski) oraz placówek wyższej użyteczności publicznej (Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Katowice, Świetlice Specjalistyczne).
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
LIDERZY
ROKU
2015
Patrycja Hornig
97
Absolwentka studiów I stopnia
na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, specjalność: organizacja
i funkcjonowanie służb publicznych. Od roku akademickiego
2015/2016 studentka studiów II
stopnia na kierunku Bezpieczeńswo narodowe. Stypendystka Stypendium Rektora dla najlepszych
studentów w roku akademickim
2013/2014 i 2014/2015. Aktywna
członkini organizacji studenckich
i kół naukowych, funkcjonujących
w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W samorządzie studenckim dwukrotnie pełniła funkcję II Zastępcy Przewodniczącego
(w roku akademickim 2013/2014
oraz 2014/2015). Ponadto w roku
akademickim 2013/2014 sprawowała funkcję Sekretarza. Z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w działalności Uczelnianego Koła Naukowego
Bezpieczeństwa Narodowego, w ramach którego uczestniczyła w badaniach statutowych Centrum Edukacji
Bezpieczeństwa i Służb Mundurowych na terenie wybranych jednostek
samorządu terytorialnego. Ponadto
działając w kole współorganizowała
Międzynarodową Konferencję pt. „Praca ludzka jako przedmiot handlu. Uwarunkowania i rozwiązania organizacyjno-prawne w państwach Unii Europejskiej”, organizowaną we współpracy z Komendą
Wojewódzką Policji w Katowicach. Uczestniczka wielu konferencji,
seminariów naukowych, m.in. sesji naukowej „Islam we współczesnym Świecie”, organizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Członkini Grupy Szybkiego Reagowania (GSR), działającej przy Centrum Bezpieczeństwa
i Edukacji Służb Mundurowych. W ramach działań GSR aktywnie
promowała ofertę kształcenia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie
Górniczej w zakresie bezpieczeństwa, m.in. poprzez uczestnictwo
w takich wydarzeniach, jak: Rekonstrukcja Bitwy Wyrskiej, Piknik
Lotniczy w Krakowie, Rocznica Powstania Centrum Bezpieczeństwa
i Edukacji Służb Mundurowych, Dni Dąbrowy Górniczej oraz innych
miast. Pasjonatka sportów ekstremalnych.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Katarzyna Kwolek
98
Absolwentka studiów I stopnia na kierunku
Pedagogikia (specjalność: prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej). Studentka studiów II
stopnia na kierunku Pedagogika. Stypendystka
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2013/2014. W roku
akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 stypendystka stypendium Specjalnego Systemu
Stypendiów Naukowych WSB , wypłacanego
z Naukowego Funduszu Stypendialnego im.
Profesora Henryka Walicy.
W roku akademickim 2013/2014 wiceprzewodnicząca Naukowego Koła Komunikacji Społecznej, a w następnym - jego przewodnicząca.
Autorka wielu publikacji m.in.: ,,Późne macierzyństwo. Dylematy i perspektywy. Analiza
przypadku”, „Anioły poznają smaki Europy –
szansa na lepsze jutro, „Zrównoważony rozwój
w kontekście funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń w Polsce na przykładzie Domu Aniołów
Stróżów w Katowicach”.
Uczestniczka projektów badawczych, m.in.:
„Świadomość kobiet na temat stosowania
używek w czasie ciąży i ich konsekwencji”,
„Sposób i formy komunikacji w sytuacjach kryzysowych w Policji i Straży Miejskiej na terenie Dąbrowy Górniczej”, „Reagowanie osób na zjawisko przestępstw i wykroczeń na przykładzie
i w opinii funkcjonariuszy Policji oraz mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza”, „B ariery osób niepełnosprawnych w funkcjonowaniu
w społeczeństwie obywatelskim”, „Rola Policji jako służby mundurowej w walce z przestępczością lokalną na terenie Dąbrowy
Górniczej”.
Prelegentka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji
naukowych, m.in.: Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Społecznej, „Współczesne tendencje w resocjalizacji i pomocy postpenitencjarnej”, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kultura
wykluczenia? Wykluczenie ekonomiczno – społeczne”, Studenckiej Konferencji Naukowej „Zagrożenia dla rozwoju współczesnej
młodzieży”.
Patryk Białas
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Pedagogika (specjalność: prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej).
Stypendysta Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
w roku akademickim 2013/2014 i 2014/2015 oraz Specjalnego
Systemu Stypendiów Naukowych WSB, wypłacanego z Naukowego
Funduszu Stypendialnego im. Profesora Henryka Walicy w roku akademickim 2013/2014 i 2014/2015.
Aktywny członek Naukowego Kola Komunikacji Społecznej
WSB, a od października 2014 roku jego wiceprzewodniczący.
Współorganizator, uczestnik prelegent wielu międzynarodowych
i ogólnopolskich konferencji naukowych m.in.: Międzynarodowej
Konferencji Naukowej „Debiut Naukowy 2013 – Zrównoważony
rozwój”, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kultura wykluczenia?”, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży”, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Złość. Agresja. Przemoc. Współczesne ujęcie odwiecznego problemu”, Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych i ich Mentorów „Rodzina – Centrum świata” - referat: „Rodzina homoseksualna
– nowy trend czy zagrożenie” czy Studenckiej Konferencji Naukowej
„Profilaktyka społeczna i (re)socjalizacja – utopia czy rzeczywistość?”.
Uczestnik licznych projektów badawczych, m.in.: „Rola Policji
jako służby mundurowej w walce z przestępczością lokalną na terenie Dąbrowy Górniczej” , „Prostytucja jako jedna z form przestępczości seksualnej w opinii mężczyzn”, „Sposób i formy komunikacji
w sytuacjach kryzysowych w wybranych grupach zawodowych”,
„Reagowanie osób na zjawisko przestępstw i wykroczeń na przykładzie i w opinii funkcjonariuszy Policji oraz mieszkańców miasta
Dąbrowa Górnicza” oraz „Zarządzanie wiedzą o problemach społecznych. Refleksyjna analiza praktyk experimental governance
w działaniach integracyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym”.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
e
i
c
e
l
5
b
A
a
i
n
e
z WSB
s
y
rz ów
nt
owa
e
t
S
d
u
t
iS
s
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
we
l
o
ów
t
n
To już 5 lat!
99
W 2015 roku przypada 5-lecie funkcjonowania Stowarzyszenie Absolwentów
i Studentów WSB. To niewątpliwie
Utrzymywanie i rozwijanie
dobry czas pierwszych podsumokontaktów pomiędzy Uczelnią i jej
wań organizacji pozarządowej.
W latach 2010-2015 Stowarzyabsolwentami oraz studentami, promocja
szenie zainicjowało i zorganiStowarzyszenia i jego członków, wspieranie
zowało wiele przedsięwzięć
i organizacja przedsięwzięć o charakterze
o charakterze naukowym,
społecznym, kulturalnym, naukowym, charytatywnym
szkoleniowym, sportowym
oraz integracyjnym, w któi rozrywkowym, integracja środowiska absolwentów
rych uczestniczyło ponad
i studentów oraz kadry naukowej, współpraca przy
3500 osób (studentów, abopiniowaniu programu studiów oraz promocja
solwentów, słuchaczy studiów
podyplomowych,
przedstaaktywności absolwentów dla umocnienia ich
wicieli środowiska lokalnego).
pozycji zawodowej to priorytetowe cele
Stowarzyszenie realizuje swoje
działalności Stowarzyszenia Absolcele poprzez integrację i edukację
społeczności akademickiej i lokalnej,
wentów i Studentów WSB.
inicjowanie i wspieranie akcji społecznych oraz budowanie relacji poprzez organizację konferencji, szkoleń, imprez sportowych,
kulturalnych i charytatywnych.
Szkolenia
i konferencje
Sport, rozrywka,
integracja
Działania
na rzecz
społeczności
Aktywni w sieci
Szkolenia i konferencje
Kluczowym elementem działalności Stowarzyszenia jest obszar
edukacji, szkoleń i rozwoju, który pozawala podnosić kompetencjei
umiejętności studentów oraz absolwentów. W latach 2014-2015
roku Stowarzyszenie przeprowadziło szkolenia m.in. z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej, savoir-vivre w biznesie
oraz zarządzania projektami informatycznymi. Ważnym elementem
była organizacja warsztatów z pierwszej pomocy, inicjowania postaw pro przedsiębiorczych, inwestycji i pozyskiwania środków unijnych. Stowarzyszenie było także współorganizatorem konferencji:
Studenckiej Konferencji Logistycznej pt. „Logistyka wyzwaniem
przyszłości” oraz Studenckiej Konferencji Naukowej – „Informatyka a innowacja. Współczesne wyzwania gospodarki i biznesu”.
W ramach branżowych prelekcji, paneli dyskusyjnych oraz warsztatów uczestnicy spotkali się ze specjalistami z branży IT (m.in. IBM,
Krol Ontrack, IFS Poland, Simple, ITC-Partners) oraz branży TSL.
Ponadto Stowarzyszenie było współorganizatorem Ogólnopolskiej
Konferencji Branżowej MIT 2015, w której uczestniczyło ponad 300
specjalistów z zakresu marketingu i nowych technologii.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Sport, rozrywka, integracja
Stowarzyszenie, poprzez organizację wędrówek górskich, wycieczek rowerowych, zawodów w kręgle czy narciarskich, dba o rozwijanie sportowych pasji swoich członków. Proponuje też działania rozrywkowe oraz integracyjne. Corocznie we współpracy z organizacjami
lokalnymi organizowany jest Międzynarodowy Turniej Piłkarski Absolwent Cup. Rozwijając
współpracę i integrację międzynarodową młodzieży Stowarzyszenie z sukcesem zrealizowało w listopadzie 2014 r. projekt Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży pt. „Komunikacja
ponad barierami – polska i ukraińska młodzież mówi wspólnym językiem”, finansowany ze
środków Narodowego Centrum Kultury.
Jacek Uroda
Współzałożyciel i Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów
WSB
e-mail: [email protected]
www.absolwentwsb.pl
Działania na rzecz
społeczności
Ważnym obszarem funkcjonowania Stowarzyszenia jest aktywność na rzecz społeczności lokalnej, kooperacja w ramach
Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz współorganizacja Festiwalu
Ludzi Aktywnych. Stowarzyszenie było
inicjatorem i organizatorem Dni Dawców
Szpiku Kostnego w Dąbrowie Górniczej
w ramach ogólnopolskiej akcji DKMS Polska. W 2015 roku Stowarzyszenie dołączyło do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna
Paczka”.
100
Aktywni w sieci
Organizacja dokłada wszelkich starań,
aby dbać o wizerunek i promocję Stowarzyszenia oraz absolwentów i studentów.
W tym celu prowadzony jest dedykowany
profil społecznościowy
www.facebook.com/absolwentwsb
oraz serwis internetowy
www.AbsolwentWSB.pl
Ponadto Stowarzyszenie proponuje
szeroki wachlarz obszarów współpracy dla członków, sympatyków, partnerów i sponsorów. Rzesza ponad 20 tyś absolwentów oraz 6 tyś studentów i słuchaczy
studiów podyplomowych daje szerokie możliwość aktywności społecznej i rozwojowej.
Zapraszamy do współpracy.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Rodzina to
podstawa …
także na studiach
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Indywidualna organizacja
studiów, infrastruktura umożliwiająca opiekę i bezpieczeństwo, ale przede wszystkim
przyjazny klimat dla studiujących rodziców i ich dzieci,
a także korzystne bonifikaty
w opłatach za studia to tylko
niektóre z udogodnień, jakie
czekają na studiujących rodziców w WSB.
WSB w Dąbrowie Górniczej
w 2013 roku uruchomiła projekt
„Mama i Tata idą na studia”, konsekwentnie rozwijając atrakcyjną ofertę studiów sprzyjających
godzeniu obowiązków rodzinnych, zawodowych z podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji.
101
Ewolucja w stronę kompleksowych rozwiązań
Agnieszka Stefaniak-Zubko
Koordynator
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 96
Program „Mama i Tata idą na studia” uwzględnia potrzeby rodzin z małymi czy niepełnosprawnymi dziećmi, pokazując przy tym, że aby budować przyjacielski klimat dla rodziców
i maluchów nie trzeba wielkich nakładów finansowych czy organizacyjnych. Uczelnia zaczynała od kilku stoliczków w bibliotece czy dziekanacie, przy których dzieci mogły twórczo spędzać czas, gdy rodzice załatwiali formalności, czy przygotowywali się do sesji w czytelni. Jednak czas na większe, systemowo zorganizowane działania przyszedł dość szybko – wspomina
dr Sabina Ratajczak, Prodziekan WSB.
Zawodowe ambicje mam i ojców wracających na rynek pracy, rosnące wymagania pracodawców czy chęć uaktualnienia wiedzy przełożyły się na wzrost liczby studentów z dziećmi. –
Młode mamy i świeżo upieczeni tatusiowie zazwyczaj świetnie radzą sobie z organizacją czasu.
W pierwszych miesiącach życia dziecka potrzebują jednak wsparcia i dodatkowego czasu, by
pobyć z maluchem, nakarmić go, czy przewinąć. Dlatego też uruchomiliśmy na uczelni Pokój
Rodzinny, w którym udostępniany fotel do karmienia, przewijak i zabawki. Pomysł był prosty,
ale okazało się, że jesteśmy jedną z pierwszych uczelni, która dostrzegła potrzebę wdrożenia
takich rozwiązań – opowiada Dominik Penar, Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego WSB.
Działania Uczelni dostrzegła także Fundacja Mama. – Cieszymy się, że kolejna uczelnia
wyższa stanie się miejscem przyjaznym rodzicom – pisała dr Patrycja Dołowy, Wiceprezeska
Zarządu organizacji, zaangażowanej od wielu lat w kampanię „Mama na uczelni. I Tata też.”
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Uczelnia chętnie włącza
się w prorodzinne inicjatywy,
uczestnicząc w programach
zniżkowych dla rodzin, takich
jak rządowy projekt Karta
Dużej Rodziny czy Karta Dąbrowska Rodzinka.PL, z której korzystać mogą rodzice co
najmniej dwójki dzieci. Dzięki
temu studia dla rodziców i zajęcia dla dzieci mogą być tańsze nawet o 10%.
Maluch na Uczelni
– dofinansowanie
dla WSB
102
Rodzinny klimat czuć
na każdym kroku
W listopadzie 2013 roku Wyższa Szkoła
Biznesu w Dąbrowie Górniczej oficjalnie zainaugurowała start programu „Mama i Tata
idą na studia”. Oprócz rozwiązań i ułatwień
infrastrukturalnych dla maluchów i ich rodziców projekt obejmuje także indywidualną organizację studiów, specjalny system zniżek dla studiujących rodziców, cykl
szkoleń i warsztatów podnoszących rodzicielskie kompetencje. Dzieci w wieku 6-12
lat mają możliwość uczęszczania na zajęcia
Uniwersytetów Dziecięcych, dzięki czemu
uczestniczą nie tylko w zajęciach edukacyjnych, ale również w balach, imprezach
i okolicznościowych zabawach organizowanych w Uczelni. Gimnazjaliści uczęszczają
na zajęcia Uniwersytetu Młodzieżowego.
Rodzinną ofertę uzupełnia prężnie działająca sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Wyróżnienia i nagrody
Program „Mama i Tata idą na studia”
był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, m.in. w konkursie Firma Przyjazna
Rodzinie, dzięki czemu Wyższa Szkoła
Biznesu w Dąbrowie Górniczej ma prawo
posługiwać się tytułem Uczelnia Przyjazna Rodzinie. Rozwiązania sprzyjające studiującym rodzicom i ich dzieciom
dostrzeżono również w konkursie organizowanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pt. „Dobry Klimat dla
Rodziny”.
Ukoronowaniem
działań
w obszarze dostosowania
oferty Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej do potrzeb rodziców było przyznanie Uczelni łącznie 178,3 tys.
zł dofinansowania w ramach
programu Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego - Maluch na Uczelni. Część środków została przeznaczona na
dostosowanie lokalu mieszczącego się na ul. Ludowej 42
w Dąbrowie Górniczej na żłobek „Akademia Maluszka”,
który zostanie otwarty w listopadzie 2015 r. Żłobek przeznaczony jest dla dzieci w wieku od
5 m-cy do 3 lat. Gwarantujmy
miejsce dla 14 dzieci naszych
pracowników i studentów,
7 dni w tygodniu w godzinach
pracy WSB. Zgodnie z przepisami maluchy mogą przebywać w żłobku do 10 godzin.
Jednak oprócz podstawowej
opieki, zapewniamy dzieciom
dodatkowe, atrakcyjne zajęcia
– mówi Ewelina Widerska, Koordynatorka Żłobka.
Ministerialne dofinansowane trafiło również do klubiku
dziecięcego Babyland w Olkuszu, mieszczącego się w sąsiedztwie Wydziału Zamiejscowego WSB w Olkuszu, także
z przeznaczeniem na potrzeby maluchów i studiujących
czy pracujących na Uczelni
rodziców.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STYPENDIA
Stypendia wypłacone
w roku akademickim 2014/2015
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
1.
19 500,00 zł
SPECJALNY SYSTEM STYPENDIÓW
NAUKOWYCH WSB WYPŁACANY
Z NAUKOWEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
IM. PROF. HENRYKA WALICY
2.
1 430 700,00 zł
STYPENDIUM REKTORA
DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
3.
2 409 580,00 zł
STYPENDIUM SOCJALNE
4.
117 840,00 zł
STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ
WYSOKOŚCI
103
5.
11 350,00 zł
ZAPOMOGA LOSOWA
6.
11 371,250 zł
dr Angelika Pabian
mgr Katarzyna Bańka
mgr Agata Derejczyk
Koordynator ds. pomocy materialnej
dla studentów
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 66
Asystent osób niepełnosprawnych
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 66
Pełnomocnik Rektora ds. stypendiów
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 66
www.wsb.edu.pl/stypendia
STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczone dla studentów szczególnie wyróżniających się
w nauce lub posiadających wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Stypendium przysługuje po zaliczeniu pierwszego
roku studiów. Wyjątek stanowią studenci pierwszego roku studiów
drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Stypendium jest wypłacane jednorazowo
w kwocie do 15 000 zł.
Specjalny System Stypendiów
Naukowych WSB wypłacany
z Naukowego Funduszu Stypendialnego
im. prof. Henryka Walicy
przeznaczony dla studentów rozpoczynających pierwszy semestr
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, którzy uzyskali wysokie
wyniki na egzaminie maturalnym (dotyczy tegorocznych maturzystów) lub dla studentów studiów stacjonarnych wyższych semestrów, którzy uzyskali wysokie osiągnięcia naukowe. Stypendium
wypłacane jest w kwocie do 500 zł miesięcznie w zależności od ilości uzyskanych punktów za osiągnięcia naukowe.
104
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych
I i II stopnia znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód netto przypadający na jednego członka rodziny studenta nie przekracza 895,70 zł oraz zamieszkujących
dom studencki lub inny obiekt niż dom studencki (np. wynajmowane mieszkanie) w związku z faktem, iż codzienny dojazd z miejsca
stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby bądź w znacznym
stopniu utrudnił studiowanie. Stypendium w roku akademickim
2014/2015 wynosiło od 780 zł do 1 400 zł miesięcznie. Stypendium
przysługuje od pierwszego semestru studiów.
Zapomoga losowa
przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (śmierć bliskiej osoby, choroba, kradzież, powódź, pożar
itp.). Zdarzenie uprawniające studenta do ubiegania się o zapomogę
powinno mieć miejsce nie później niż 6 miesięcy przed momentem
złożenia wniosku. Zapomoga losowa wypłacana jest w kwocie do
1000 zł i przysługuje od pierwszego semestru studiów. O świadczenie student może ubiegać się dwa razy w roku akademickim.
Stypendium Rektora
dla najlepszych studentów
przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy uzyskali wysoką średnią ocen za poprzedni semestr studiów (min. 4,5) lub uzyskali wysoką średnią
ocen (min. 4,5) za poprzedni semestr studiów (min. 4,5) oraz posiadają osiągnięcia naukowe i/lub artystyczne uzyskane w poprzednim
semestrze studiów lub posiadają osiągnięcia sportowe uzyskane
w poprzednim semestrze studiów. Stypendium przysługuje po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowią studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku
od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Stypendium w roku
akademickim 2014/2015 wynosiło od 170 zł do 600 zł miesięcznie.
Stypendium specjalne dla osób
niepełnosprawnych
przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, posiadających ważne orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności. Stypendium w roku akademickim 2014/2015
wynosiło od 250 zł do 600 zł miesięcznie. Stypendium przysługuje
od pierwszego semestru studiów.
Stypendium socjalne
przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych I i II stopnia znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej, których dochód netto przypadający na jednego członka
rodziny studenta nie przekracza 895,70 zł. Stypendium w roku akademickim 2014/2015 wynosiło od 480 zł do 1 100 zł miesięcznie.
Stypendium przysługuje od pierwszego semestru studiów.
STYPENDIA
W ROKU AKADEMICKIM
2014/2015
W roku akademickim 2014/2015
Komisja Stypendialna
Wyższej Szkoły Biznesu przyznała aż
2193 stypendia
na stypendia dla studentów
wydatkowano łącznie:
4 360 220 zł
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Agnieszka Horbatiuk
STYPENDIA:
Stypendium Ministra
za wybitne osiągnięcia na rok
akademicki 2014/2015
oraz stypendium Rektora
dla najlepszych studentów
za osiągnięcia sportowe
105
Mam na imię Agnieszka i jestem studentką Wyższej
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej studiów stacjonarnych, magisterskich na kierunku Zarządzanie.
Od początku studiów pobierałam stypendium Rektora
dla najlepszych studentów za wybitne osiągnięcia sportowe uzyskane zarówno drużynowo, jak i indywidualnie w dziedzinie sportów
sztuk walki tj. Taekwondo, Tang soo do oraz Kickboxing. Obecnie
jestem 8 - krotną Mistrzynią Polski w Taekwondo w walkach indywidualnych, Mistrzynią Świata w Taekwondo, multimedalistką Mistrzostw Polski w Tang soo do oraz Kickboxingu. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów umożliwiło mi udział w dodatkowych
zajęciach sportowych, które poprawiły moją siłę, kondycję oraz wytrzymałość. Mogłam również zakupić nowy sprzęt do ćwiczeń oraz
brać udział w kolejnych zawodach bez względu na koszty. We wrze-
Beata Bujok
STYPENDIA:
Stypendium Rektora dla najlepszych
studentów, stypendium socjalne,
stypendium projektowe
śniu 2014 r. na ręce JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej złożyłam wniosek o prestiżowe stypendium Ministra
za wybitne osiągniecia przyznawane na rok akademicki 2014/2015.
Po aprobacie oraz pozytywnej opinii wydanej przez Senat Wyższej
Szkoły Biznesu, mój wniosek został przekazany Ministrowi Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Ogłoszenie list stypendystów miało miejsce w grudniu 2014 r. i wówczas okazało się, że moje osiągnięcia zostały docenione nie tylko przez Wyższą Szkołę Biznesu, ale również
przez Ministra! Znalazłam się wśród 926 studentów z całej Polski,
którzy otrzymali stypendium Ministra w kwocie 14 000 zł.
Nazywam się Beata Bujok i jestem studentką II roku w WSB na
kierunku Informatyka. Studiuję w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Zaprogramuj swoją
przyszłość – [email protected] w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie
Górniczej”, z tego też tytułu pobieram stypendium w kwocie 1000 zł
miesięcznie. O udział w projekcie mógł ubiegać się każdy, kto wypełnił stosowny wniosek oraz wykazał się dobrymi wynikami końcowymi uzyskanymi na poprzedniej uczelni. Ponieważ poprzednią
szkołę ukończyłam z wyróżnieniem, znalazłam się w gronie szczęśliwców. W przypadku Stypendium Rektora dla najlepszych studentów kryterium stanowiła wysokość średniej (ponieważ zajęłam
trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim otrzymałam
dodatkowe punkty, które wpłynęły na wyższą wartość finansową
stypendium), która musiała być na minimalnym poziomie 4,5. Udało
mi się uzyskać stypendium Rektora na trzech spośród czterech semestrów mojej nauki w WSB.
W ubiegłym roku znacznie pogorszyła się moja sytuacja materialna. Uzyskałam informację, że mogę ubiegać się o stypendium
socjalne. Szczęśliwie udało mi się je uzyskać i pobierałam je przez
dwa ostatnie semestry nauki. Mogłam nie tylko kontynuować naukę w WSB, ale również pozwolić sobie na zakup oprogramowania
i pomocy naukowych przydatnych podczas studiowania na kierunku
Informatyka.
Zachęcam wszystkich do nauki - uzyskanie wysokiej średniej
ocen jest nie tylko powodem do dumy, ale także – dzięki uzyskaniu
prestiżowemu stypendium - umożliwia lepszy start i dalszy rozwój na wybranym kierunku nauki. Dzięki stypendiom, które łącznie
w poprzednim roku akademickim wyniosły aż 19.440,00 zł, mogłam
ukończyć studia magisterskie na wybranym przeze mnie wymarzonym kierunku, nie martwiąc się o finanse.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
KOŁA
NAUKOWE
1
w WSB
2
Studenci WSB w Dąbrowie Górniczej nie tylko
studiują, ale również działają w organizacjach studenckich i kołach naukowych, których wciąż przybywa. Aktywność w ramach kół naukowych przynosi
same korzyści.
106
Pomijając fakt dodatkowych punktów do uzyskania stypendium naukowego
wskazać należy przede wszystkim korzyści związane z rozwojem naukowym, organizacyjnym, osobowościowym. Członkowie kół naukowych, również dzięki zawartym
kontaktom biznesowym w ramach organizacji konferencji i innych wydarzeń uczelnianych, mają lepszy start na rynku pracy i lepiej kierują swoją karierą zawodową.
Wciąż powstające nowe koła naukowe oraz zainteresowanie studentów członkostwem w nich jest dowodem na to, że istnieje duże zapotrzebowanie wśród studentów na możliwość wykazania dodatkowej aktywności podczas studiów.
3
4
Koło Naukowe ERASMUS STUDENT NETWORK
Przewodniczący: Tetiana Mishchenko Wiceprzewodniczący: Oleg Mishchenko
Sekretarz: Julia Zelenska
Opiekun: dr Tomasz Kasprowicz
Rozmowa z Tetianą Mishchenko
(Stosunki Międzynarodowe)
– Przewodniczącą koła
Dlaczego zdecydowałaś się uczestniczyć w kole ERASMUS?
Przede wszystkim chciałam poznać nowych ludzi i polską kulturę. Uważam, że uczestnictwo w kole naukowym to doskonały
sposób na zdobycie nowych, cennych doświadczeń oraz rozwój naukowy.
Jak wspominasz organizację sztandarowych wydarzeń koła:
Erasmus Day oraz Orientation Day?
Te wydarzenia sprzyjają integracji studentów międzynarodowych.
W Erasmus Day uczestniczyło ponad 60 studentów zagranicznych.
Zorganizowaliśmy konkurs International Chief, Erasmus Photo Contest, odbyły się również prezentacje wybranych państw europejskich
oraz uczelni partnerskich. Z kolei w „Orientation day” uczestniczyli studenci z Włoch, Hiszpanii, Turcji, Korei Południowej, Mongolii,
Grecji, Ukrainy i Polski. Studenci poznali zabytki oraz atrakcje regio-
nu śląsko – dąbrowskiego oraz uczestniczyli w uroczystym obiedzie,
podczas którego serwowano tradycyjne dania kuchni polskiej.
Czy studiowanie w Polsce jest trudne?
Na początku tak, przede wszystkim ze względu na barierę językową, inne zwyczaje i system nauczania. Ale dzięki wsparciu ze
strony Działu Współpracy z Zagranicą, intensywnym lekcjom języka
polskiego oraz szybkiej integracji ze studentami początek studiów
przebiegł pomyślnie. A teraz studiowanie w WSB jest dla mnie przyjemnością.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Koło Naukowe OPERATIO
Rozmowa z drem Bogusławem Wyleciałem
– Dziekanem Wydziału Zamiejscowego w Żywcu,
Opiekunem Koła Naukowego OPERATIO
Skąd pomysł na nazwę OPERATIO?
Koło naukowe będzie skierowane do studentów zainteresowanych poznaniem potencjału przedsiębiorstw powiatu żywieckiego.
Operatio oznacza aktywny, operatywny, przedsiębiorczy - chcemy
aby student w ramach koła naukowego był operatio.
Czym będzie zajmować się Koło Naukowe OPERATIO?
107
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Koło Naukowe Profesjonalnego Zarządzania
„Nawigatorzy Jutra”
Przewodniczący: Magdalena Musiał Wiceprzewodniczący: Marcin Podsiadło
Sekretarz: Radosław Kobylański
Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Barbara Piontek
Rozmowa z Magdaleną Musiał (Ekonomia)
– Przewodniczącą koła
Jak przebiegają prace nad organizacją Międzynarodowego
Kongresu Społeczno-Gospodarczego Krajów Wyszehradzkich?
Planujemy wizyty w najbardziej prężnych firmach i zakładach
pracy, spotkania z przedstawicielami ludzi biznesu celem poznania
strategii rozwoju firm. Będziemy organizować konferencje i debaty
z dziedziny zarządzania, przedsiębiorczości oraz pedagogiki. Koło
Naukowe jest otwarte również na najróżniejsze propozycje studentów, które będziemy wspierać w realizacji.
Planujemy też integrować społeczność akademicką poprzez wycieczki górskie na terenie Beskidów, wyjazdy narciarskie, naukę jazdy konnej i wędrówki w terenie górskim. Zainteresowani opanowaniem sztuki wiosłowania kajakami, łodziami oraz windsurfingiem
będą mogli skorzystać z uroków akwenu Jeziora Żywieckiego.
Organizacja kongresu ma rozpocząć się pozyskaniem granów
i partnerów wydarzenia. Realizując to przedsięwzięcie chcemy nie
tylko rozwinąć nasze umiejętności zarządzania, ale także umożliwić
mieszkańcom Śląska poznanie naszych państw sąsiedzkich.
Koło Naukowe Fizjoterapii
Międzynarodowe Koło Naukowe
Transportu Szynowego InterRail
Przewodniczący: Patryk Wrocławek
Wiceprzewodniczący: Karolina Cieślik
Opiekun: dr Paulina Głowacka
Sztuką jest łączenie przyjemnego z pożytecznym. Czy Wam
się to udaje?
Oczywiście! Oprócz ciężkiej pracy, jest również czas na przyjemności. Wybieramy się do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Teatr Narodowy w Warszawie, Opera czy
wizyta we Wiedniu - jeszcze przed nami.
Rozmowa z Klaudią Kurowską i Pauliną Zazdrosz
– członkiniami koła
Co ma wspólnego cellulit z Kołem Naukowym Fizjoterapii?
Praca w kole do doskonała praktyka i kontakt ze specjalistycznym sprzętem. Pracujemy m.in. na urządzeniu, za pomocą którego
wytwarzana fala uderzeniowa w dużym stopniu redukuje cellulit.
Efekty są widoczne już po kilku regularnych zabiegach.
Do której godziny studenci najdłużej pracowali
w kole naukowym?
Zdarzały się dni, że ze względu na liczna grupę pacjentów przeprowadzaliśmy zabiegi do godziny 21.00. Działalność nasza jest dla
nas frajdą a zarazem pożytecznym aspektem naszego rozwoju naukowego i zawodowego.
W jaki sposób pomagacie pacjentom?
Zrealizowaliśmy projekt „leczenia ostrogi piętowej”. Przeprowadzone wywiady z pacjentami dowiodły, że efekty były bardzo zadawalające. Innym projektem była realizacja zabiegów na chorobę
stawową.
Rozmowa z prof. zw. dr hab. Markiem Sitarzem
– Naukowym Opiekunem koła
Jakie zadania i wyzwania stoją przed Kołem Naukowym
InterRail?
Zadania koła, które rozpoczyna działalność od października
2015 r., to przede wszystkim poszerzanie wiedzy z zakresu transportu szynowego. Będziemy organizować coroczne seminarium
„Forum Transportu Szynowego”, uczestniczyć w targach branżowych m.in. TRAKO, Innotrans, InfraSilesia oraz współpracować
z przemysłem i firmami związanymi z transportem szynowym. Studenci będą również podróżować koleją m.in. parową do Rud Raciborskich, gdzie znajduje się piękny skansen kolejowy. Członkowie
koła InterRail wezmą udział w studyjnych wyjazdach krajowych
i zagranicznych, z możliwością uzyskania bezpłatnych biletów kolejowych dla członków koła.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Koło Naukowe „Pedagogica”
Przewodniczący: Marta Czarnecka
Wiceprzewodniczący: Katarzyna Lato-Pawłowska
Sekretarz: Paulina Selwet
Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Eugenia Rostańska
Rozmowa z Martą Czarnecką (Pedagogika)
– Przewodniczącą koła
Na czym polegały badania, które prowadziliście w kole?
Pytaliśmy respondentów między innymi o język, prawo zainteresowania, czas i tolerancje. Ciekawe i zaskakujące wyniki uzyskaliśmy w odniesieniu do tolerancji. Okazało się, że ludzie żyjący
w XXI wieku mają problem z szeroko rozumianą tolerancją. Ich
podtawy tolerancyjne są bardziej „na pokaz”. Wyniki badań zaprezentowaliśmy podczas konferencji studenckiej w WSB.
Czego nauczyłaś się partycypując w kole Pedagogica?
Podczas działalności w kole naukowym mam możliwość realizacji swoich projektów badawczych, poprzez co stale się rozwijam i poszerzam swoją wiedzę. Jednak mocną motywacją do
aktywności w kole jest poczucie wspólnoty i przyjaźni.
Najbardziej skuteczna - twoim zdaniem metoda wychowawcza
Moim zdaniem nie istnieje jedna uniwersalna i właściwa metoda wychowawcza, najważniejsze jest „non nocere”, czyli nie
szkodzić. Gdybym jednak musiała wybrać, uważam, że pedagogika Marii Montessori zasługuje na bliższe poznanie każdego pedagoga, nauczyciela i rodzica.
108
Interdyscyplinarne Koło Naukowe
Zarządzania Wiedzą i Informacją
Przewodniczący: Mateusz Dyssy
Wiceprzewodniczący: Kamil Górny
Sekretarz: Marek Szymański
Opiekun: dr Radosław Molenda
Koło Naukowe Climate Changes
Przewodniczący: Sebastian Stachurski
Wiceprzewodniczący: Monika Michalska
Sekretarz: Renata Śnios
Skarbnik: Robert Krzysztoń
Opiekun: dr Wojciech Piontek
Rozmowa z Grzegorzem Pałką
Rozmowa z Mateuszem Dyssy (Informatyka)
– Przewodniczącym koła
(Logistyka) – członkiem koła
Czym zajmuje się koło?
Podróżujecie do ciekawych miejsc...
Pracujemy nad zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem
wiedzy dostępnej w organizacji, tworzeniem nowej wiedzy oraz
zwiększaniem jej zrozumienia. To jest bardzo istotna kwestia
w dobie gospodarki opartej na wiedzy, w której najważniejszy zasób
dla organizacji to właśnie wiedza. Jesteśmy pasjonatami, co więcej
– bardzo zintegrowanymi – praca w kole dla nas to czysta przyjemność.
Pracowaliście ostatnio nad badaniami? Czy są już efekty?
Efektem tych badań będzie publikacja naukowa pt. „Zarządzanie
informacją i wiedzą na uczelni. Badania empiryczne studentów”.
Ciężko pracowaliśmy, ale satysfakcja jest ogromna.
Do tej pory byliśmy w Neapolu. Poznaliśmy różne formy
aktywności wulkanicznej, które wpływają na przebieg procesów
klimatycznych. Odwiedziliśmy kratery wulkanów Wezuwiusz
i Solfatara, obszar stałej aktywności wulkanicznej pomiędzy miastami Pozzuoli – Cumae (Campi Flegrei, Lago di Averno, Grotta
del Cane). Nie obyło się bez wizyty w Pompejach i Herkulanum,
zwiedzania samego Neapolu, a także mistycznych Katakumb San
Gennaro.
Najbardziej szalony pomysł, jaki chcielibyście zrealizować?
Wyjazd na archipelag Svalbrad, Islandię, czy Sumatrę w celu
eksploracji budzącego się po 70 tysiącach lat wulkanu Toba. Niestety pomysły wiążą się z koniecznością pozyskania znaczących
funduszy, co czyni je wysoce odważnymi.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
PODRÓŻNICZE
Koło Naukowe
Przewodniczący: Katarzyna Berthelsen
Wiceprzewodniczący: Katarzyna Łopacińska
Sekretarz: Michał Chechelski
Opiekun: mgr Jakub Michalik
Rozmowa Jakubem Michalikiem
– opiekunem i pomysłodawcą koła
Jakie najciekawsze miejsca odwiedzili uczestnicy koła?
Wiele, począwszy od zapierających dech w piersiach drapaczy
chmur Nowego Jorku, poprzez miejsca związane w historią Stanów Zjednoczonych, t.j.: Philadelphia czy Washington. Studenci
odwiedzili także przepiękną stolicę Katalonii, Barcelonę, urokliwy Amsterdam, a także malowniczy Izrael.
Czy dalekie podróże zawsze muszą wiązać się z dużymi
kosztami?
109
Gdzie rezerwować bilety lotnicze, aby ich cena była
atrakcyjna?
Planując każdy wyjazd dokładnie obliczamy koszty oraz próbujemy je skutecznie minimalizować, w wyniku czego możemy się
pochwalić takimi sukcesami w optymalizacji kosztów podróży, jak
Izrael za ok. 850 zł za tygodniowy wyjazd, weekendowy wyjazd do
Barcelony za ok. 200 zł czy przelot do Nowego Jorku za ok. 600 zł.
Rzadko możemy uzyskać satysfakcjonującą cenę biletu lotniczego na stronie linii. Wykorzystanie tzw. multiwyszukiwarek połączeń
lotniczych jest rozwiązaniem bardziej korzystnym. Wykorzystanie
kilku interesujących rozwiązań technicznych umożliwia obniżenie
ceny biletu nawet do kwoty 1 Euro za całą podróż.
Studenckie Koło Naukowe ITLogis
Koło Naukowe
Komunikacji Społecznej
Przewodniczący: Daria Skipirzepa
Wiceprzewodniczący: Piotr Ambroziak
Opiekun: dr inż. Ilona Mańka
Rozmowa z Darią Skipirzepą (Logistyka)
– Przewodniczącą koła
Najciekawszy projekt realizowany przez koło?
Obecnie realizujemy badania polegające na badaniu stanu infrastruktury rowerowej w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu oraz Będzinie. Chcemy opracować specjalną mapę dla mieszkańców z oznaczeniem stanu, poziomu trudności oraz atrakcji tras rowerowych.
Koło zapewnia nam wiele możliwości rozwoju naszych indywidualnych pasji związanych z transportem, m.in. wizyty studyjne w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, Centrum
Sterowania Ruchem w Gliwicach, czy też z nowoczesnymi technologiami magazynowymi (wcielanie systemu RFID, obsługa programów zarządczych np. IFS).
Dużo publikujecie w kole...
Piszemy na tematy, które nas inspirują, pasjonują i ciekawią.
Czasem nawet zdarza się, że musimy sami ze sobą konkurować
i decydować, czyj artykuł zostanie wydany w pierwszej kolejności.
Przewodniczący: Katarzyna Kwolek Wiceprzewodniczący: Patryk Białas
Sekretarz: Magdalena Mika
Opiekun: dr Maciej Witkowski
Rozmowa z Katarzyną Kwolek (Pedagogika)
– Przewodniczącą koła
Złość, agresja i przemoc w Naukowym Kole Komunikacji
Społecznej?
Tak, ale tylko w aspekcie rozmów na temat tych problemów.
Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Złość.
Agresja. Przemoc. Współczesne ujęcie odwiecznego problemu”,
organizowanej przez Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego przy UŚ. Przedstawiliśmy referaty m.in. na temat
wpływu zaniedbywania emocjonalnego na rozwój zachowań agresywnych u dzieci oraz na temat zjawiska chuligaństwa na stadionach
i poza nimi w aspekcie psychologicznym i socjologicznym.
Dołączyliście do projektu „Marzycielska poczta”...
Tak, wysyłaliśmy tradycyjne listy i kartki do ciężko chorych dzieci.
Taka akcja na rzecz wsparcia dzieci i ich rodziców pokazuje, co tak
naprawdę w życiu jest istotne.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Koło Naukowe
Bezpieczeństwa Narodowego
Przewodniczący: Natalia Gajo Wiceprzewodniczący: Monika Cmoczek
Sekretarz: Klaudia Bernacka
Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik,
dr Paulina Polko
Rozmowa z Natalią Gajo
(Bezpieczeństwo narodowe)
– Przewodniczącą koła
Z generałem za pan brat?
Tak jest!
Spotkaliśmy się z gen. dyw. Romanem Polko
podczas XI Festiwalu Nauki w WSB. W czasie spotkania uczestniczyliśmy w wykładzie pt. „Globalna Sieć Terrorystyczna”, który poszerzył naszą wiedzę z zakresu kultury islamskiej oraz organizacji
i sposobu działania globalnych sieci terrorystycznych, takich jak
Al-Kaida, IRA czy ETA oraz przyczyn wzrostu aktywności terrorystycznej na świecie w ostatnim dwudziestoleciu.
Co robi Koło Naukowe Bezpieczeństwo Narodowe w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu?
110
Turnieju Klas o Profilu Mundurowym członkowie koła naukowego
zwiedzali JWK w Lublińcu. Podczas wizyty spotkaliśmy się z Dowódcą Jednostki płk. Wiesławem Kukułą i pod jego czujnym okiem
zwiedzaliśmy Salę Tradycji. Następnie udaliśmy się na najnowszą
w Polsce wideo-strzelnicę, gdzie rozegraliśmy zawody strzeleckie.
Kolejną atrakcją był strzelecki tor przeszkód, polegający na eliminowaniu celów z jednoczesnym pokonywaniem przeszkód terenowych. Na zakończenie wizyty u Komandosów spotkaliśmy się z żołnierzami, którzy byli na misjach w Iraku i Afganistanie.
Stoi i się boi! ( takie nasze wojskowe powiedzonko :D).
W ramach nagrody za pomoc przy organizacji IV Ogólnopolskiego
Koło Naukowe INGENIATUS
Przewodniczący: Maciej Rendaszka
Wiceprzewodniczący: Michał Małysz
Sekretarz: Karolina Żyła
Opiekun: dr Joanna Kurowska-Pysz
Rozmowa z Maciejem Rendaszką
(Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
– Przewodniczącym koła
Wielu członków koła pracuje zawodowo.
Czy to przeszkadza w działaniu?
Oczywiście oznacza pewne ograniczenia w aktywności, ale też
pozwala na bieżąco weryfikować teorię z praktyką. Spotykamy
się przeważnie „w terenie”, przy okazji konkretnych działań np.
w oczyszczalni ścieków, na hali montażowej, w elektrociepłowni.
Zdobywanie wiedzy jest o wiele ciekawsze, kiedy można jej zakosztować poprzez dotyk czy zapach, dlatego chętnie korzystamy
z możliwości udziału w wizytach studyjnych. Zdjęcia dziesiątek linii
produkcyjnych nie są atrakcyjne, ale wycieczka do zakładu FIATa
w Tychach jak najbardziej tak.
Co daje działalność w kole naukowym?
Starając się o praktyki, staże czy np. wakacyjną pracę bez trudu
można zauważyć, że największe szanse mają ci z nas, którzy znają
specyfikę branży, potrafią z łatwością odnaleźć się w nowym środowisku zawodowym, a przy tym są elokwentni, kreatywni i chętni
do zdobywania nowych doświadczeń. Udział w Kole daje nam możliwości poznania różnych pracodawców i branż, przyjrzenia się im
podczas wizyt studyjnych, zadawania pytań itp. To bardzo pomaga
szczególnie wówczas, gdy ktoś jeszcze nie jest do końca pewien, co
chce robić w przyszłości.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Informatyczne Koło Naukowe
Koło Naukowe ENERGIA
Przewodniczący: Patryk Kopacz
Wiceprzewodniczący: Wojciech Syrkiewicz-Trepiak
Sekretarz: Artur Kulmanowski
Opiekun: dr inż. Maciej Rostański, dr inż. Krystian Mączka
Przewodniczący: Adam Mencnarowski
Wiceprzewodniczący: Fulvio Viola
Sekretarz: Łukasz Wantulok
Opiekun: dr Katarzyna Reclik
Rozmowa z Wojciechem Syrkiewicz-Trepiakiem
– Wiceprzewodniczącym koła
Rozmowa z Łukaszem Wantulokiem
– Przewodniczącym koła
Podobno wykonujecie ataki na strony WWW?
Jakie badania realizuje Koło?
Poprzez przeprowadzanie ataków i wykonywanie różnego rodzaju skryptów po stronie użytkownika uczymy się, jak projektować, pisać oraz testować aplikacje, aby były wolne od poznanych nam luk.
Przekonujemy się, jak wiele informacji pozwalają ujawnić pozornie
niewinne luki. Wszystkie testy wykonujemy w środowisku laboratoryjnym więc działamy zgodnie z literą prawa.
Monitoring snu?
Nasza Uczelnia pozyskała ostatnio inteligentną bransoletkę,
którą planujemy zaprogramować w taki sposób, aby wykorzystać
dane odebrane z niej do analizy snu. Zagadnienie wydaje nam się być
o tyle ciekawe, że pozwoli na analizę snu przez urządzenie, które
nie jest do tego dedykowane. Może to umożliwić w analogicznych
projektach dodanie nowych funkcjonalności do gadżetów, które już
posiadamy lub zamierzamy kupić.
111
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Koło Naukowe Grupa „PoPRzez Media”
Przewodniczący: Piotr Beza
Wiceprzewodniczący: Grzegorz Krawczyk
Sekretarz: Katarzyna Łopacińska
Opiekun: mgr Dominik Penar
Koło realizuje liczne formy aktywności, m.in. prowadzi badania
laboratoryjne dotyczące produkcji zielonej energii. Działalność koła
to też spotkania i debaty nt. obecnego stanu wykorzystania alternatywnych źródeł energii w kraju, ekonomiki kolektorowych i fotowoltaicznych indywidualnych systemów dachowych w regionie oraz
efekty nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Koło Naukowe „Energia” to nie tylko nowoczesna energetyka.
W kręgu naszych zainteresowań są także czyste technologie wytwarzania, alternatywne rozwiązania z zakresu motoryzacji, a także
technologie kosmiczne.
Przedstawiciele „Energii” mieli także okazję wystąpić z opracowanymi przez siebie artykułami na międzynarodowej konferencji
„Nowe trendy z zarządzaniu i inżynierii produkcji”, która odbyła się
w dniach 14-15 maja 2015 r. w Cieszynie.
Rozmowa z Piotrem Bezą
– Przewodniczącym koła
Łamanie, layout, druk ...
Koło organizuje i uczestniczy w różnych szkoleniach i warsztatach z zakresu tworzenia gazety, redakcji strony internetowej,
reklam w mediach społecznościowych czy też szkoleniach dotyczących roli rzecznika prasowego. Natomiast mamy też bardziej
przyziemne sposoby na relaks - w wolnym czasie najczęściej spotykamy się nad jeziorem Pogoria III w Dąbrowie Górniczej, gdzie
gramy w siatkówkę plażową, jeździmy wokół jeziora na rowerach
albo się opalamy. Miło spędzając czas kreujemy i projektujemy
dalsze plany.
Popularność koła nie zna granic?
Nie zna, bo staramy się być wszędzie – nawet w telewizji. Rozpoczynamy „od strony kuchni”, czyli poznajemy działalność stacji,
redaktorów i proces realizacji programów telewizyjnych. Takie
spotkania odbyliśmy w studiu TVP i TVN24, podczas których mogliśmy przekonać się „na własne oczy”, jak wygląda tworzenie
programu telewizyjnego, mieliśmy możliwość rozmów z ekipą
realizacyjną program od strony technicznej oraz z prezenterami,
którzy udzielili nam wielu ciekawych informacji. W studiu TVP
przyglądaliśmy się, jak powstaje wydanie „Wiadomości”.
z członkami Kół Naukowych rozmawiała: mgr Magdalena Bracio
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Wpełni sprawni
w WSB!
Liczba studiujących w WSB
niepełnosprawnych
w latach 2010-2015
129
147
rok akademicki
2010/2011
2012/2013
2011/2012
109
112
2013/2014
152
139
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej od wielu lat realizuje
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, których celem jest zapewnienie równych szans edukacyjnych studentom z różnymi rodzajami i formami niepełnosprawności.
Wprowadzane przez Uczelnię przyjazne i nowoczesne rozwiązania
zachęcają osoby z niepełnosprawnościami do włączenia się w społeczność akademicką. W WSB mogą bez przeszkód korzystać z ciekawej, interdyscyplinarnej oferty edukacyjnej.
Obecnie w WSB w Dąbrowie Górniczej studiują 152 osoby z różnymi formami
niepełnosprawności.
L.P.
Typ niepełnosprawności
LICZBA STUDENTÓW
1
Niesłyszący i słabo słyszący
12
2
Niewidomi i słabo widzący
152
3
4
Dysfunkcja ruchu w tym:
• Dysfunkcja ruchu - chodzący
• Dysfunkcja ruchu - niechodzący
40
6
Pozostałe schorzenia
84
razem
2014/2015
152
Centrum ds. osób
niepełnosprawnych
Centrum ds. osób niepełnosprawnych
oferuje wsparcie studentom z niepełnosprawnościami w zakresie odpowiedniego dostosowania procesu dydaktycznego
do rodzaju i formy niepełnosprawności
studenta. Do zadań Centrum ds. osób niepełnosprawnych należy m.in. udzielanie
informacji o możliwościach uzyskania pomocy ze strony Uczelni oraz innych instytucji wspierających osoby niepełnosprawne,
umożliwienie dostępu do zajęć dydaktycznych osobom, które nie są w stanie
standardowo realizować programu studiów, podejmowanie działań mających na
celu podniesienie kwalifikacji studentów
na rynku pracy poprzez stałą współpracę
z Akademickim Biurem Karier oraz Doradcą
Zawodowym.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Zintegrowany system informatyczny
Studiowanie w WSB ułatwia wdrożony zintegrowany system
informatyczny, w ramach którego każdy student dysponuje dostępem do indywidualnego konta studenckiego. Umożliwia ono
sprawdzenie planu zajęć, terminów sesji zaliczeniowo-egzamina-
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
tekstu na mowę o naturalnym, ludzkim brzmieniu.
• Klawiatury z dużymi klawiszami.
• Program LUPA - aplikacja powiększająca tekst widoczny na
ekranie monitora.
• Syntezator mowy IVONA - służący do udźwiękowienia.
• Programy przekształcające pliki tekstowe w pliki formatu
MP3, Daisy, umożliwiające wydruki brajlowskie: Dolphin Converter, Dolphin Publisher, Dolphin Reader.
•Multilektor SARA - urządzenie skanujące tekst pisany
i przekształcające je automatycznie w mowę.
•Multilektor MAXI Braile Plus – urządzenie przetwarzające tekst na mowę syntetyczną. Urządzenie pozwala na pełne
udźwiękowienie i ubrajlowienie systemu z pełnym dostępem
do wszelkich aplikacji PC, Internetu oraz poczty elektronicznej.
•Kolorową Lupę elektroniczną posiadającą 3 tryby powiększania oraz automatyczne dostrajanie ostrości obrazu.
•Powiększalnik obrazu przeznaczony dla studentów niedowidzących. Powiększanie tekstu i obiektów do 60 razy
w różnych kolorach oraz zmiana jasności i kontrastu to główne i łatwo dostępne funkcje urządzenia.
•Victor - przenośne urządzenie odczytujące pliki mp3, pliki
tekstowe, książki mówione w formacie DAISY.
cyjnej oraz konsultacji, uzyskanie informacji o ocenach i płatnościach, kontakt z opiekunem semestru czy wykładowcą,
a także zamówienie książek w bibliotece.
113
Przyjazna infrastruktura
Infrastruktura Uczelni jest w pełni dostosowana do potrzeb
studentów z niepełnosprawnościami – sale dydaktyczne oraz
korytarze umożliwiają swobodne i bezpieczne poruszanie
się osób niepełnosprawnych po terenie Uczelni. Na parkingu
usytuowane są specjalne podjazdy w pobliżu Uczelni, windy
umożliwiają łatwe przemieszczanie się pomiędzy piętrami budynku a specjalnie przystosowane toalety znajdują się na każdym
piętrze Uczelni. Sale audytoryjne, ćwiczeniowe, laboratoria komputerowe, multimedialne laboratoria językowe oraz laboratorium
translatoryczne wyposażone są w najnowszy sprzęt technologiczny.
Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w pomoce
dydaktyczne oraz urządzenia do prezentacji materiałów dydaktycznych w różnych formach - zarówno w formie wizualnej, jak i w formie dźwiękowej.
Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie
Uczelnia dysponuje takimi urządzeniami, jak m.in.:
• System nadawczy i odbiorczy dla osób niedosłyszących,
którego zadaniem jest wzmacnianie transmisji dźwięku
oraz idealne rozumienie mowy.
• Specjalistyczne mobilne stanowiska laboratoryjne - notebooki wyposażone w syntezator mowy, program udźwiękawiający NVDA wraz z wykazem skrótów klawiszowych
do NVDA w brajlu.
• Specjalne myszy komputerowe ułatwiające studiowanie
osobom z dysfunkcja rąk.
• Program Lunar Plus, pozwalający na powiększanie obrazu
oraz aplikację Expressivo, która umożliwia przekształcanie
• Drukarki brajlowskie Braille Labeler-1000 oraz ROMEO ATTACHE.
• Monitor brajlowski – komputerowe urządzenie służące
do wyświetlania pisma Braille’a.
• Notatniki brajlowskie Braille Pen.
• E-booki – książki elektroniczne.
• Audiobooki – książki mówione (950 egzemplarzy).
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wsparcie finansowe w postaci stypendium
Stypendia dla osób niepełnosprawnych adresowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Stypendium
przysługuje już od pierwszego semestru studiów i można korzystać z niego przez cały okres trwania studiów. Wysokość stypendium jest uzależniona od orzeczonego stopnia niepełnosprawności. W roku akademickim 2014/2015 wysokość
stypendium wynosiła nawet 600 zł/mc. Dodatkowo każdy
student, który złoży orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, otrzymuje zniżkę w opłatach czesnego w wysokości
100zł.
114
L.P.
ROK AKADEMICKI
Liczba przyznanych stypendiów
Łączna kwota
wypłaconych stypendiów
1
2014/2015
245
371 250,00 zł
2
2013/2014
228
327 650,00 zł
3
2012/2013
219
280 900,00 zł
4
2011/2012
188
170 900,00 zł
Wsparcie studentów na rynku pracy
Doradztwo zawodowe, szkolenia, symulacje rozmów kwalifikacyjnych, staże i praktyki
zawodowe w wiodących na rynku przedsiębiorstwach to tylko niektóre z elementów wsparcia studentów niepełnosprawnych na rynku pracy. Programy studiów wzbogacone zostały
o dodatkowe zajęcia warsztatowe oraz szkoleniowe, które obejmują między innymi elementy
komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, planowania kariery zawodowej.
WSB współpracuje z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON) oraz realizuje zadania w ramach dotacji uzyskanej z MNiSW na działania związane
ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.
Uczelnia prowadzi również liczne szkolenia specjalistyczne we współpracy z takimi firmami, jak: Microsoft, Autoryzowanym Akademickim Ośrodkiem Szkoleniowym Cisco, Akademią Oracle, TÜV NORD Polska, IFS Poland, WASKO S.A., Simple, Comarch, Netology, URSA,
GIODO, PZU, TAURON, ING Bank Śląski, SMG KRC, Kamsoft S.A. Uczestnicy kursów językowych mogą uzyskać certyfikaty TELC, TOIEC, LCCI.
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”
skierowanym do osób niepełnosprawnych,
ich rodzin i opiekunów oraz pracodawców),
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z Katowic, Centrum Integracja w Katowicach czy
Fundacja Szansa dla Niewidomych
Kurs migania
W roku akademickim 2014/2015 WSB we
współpracy z Polskim Związkiem Głuchych
Oddział Śląski zrealizowała kurs Polskiego
Języka Migowego. W kursie wzięło udział
12 uczestników, którzy uzyskali certyfikat potwierdzający znajomość Polskiego
Języka Migowego na poziomie A1. Zajęcia
prowadzone były przez wykwalifikowanego
lektora. Wśród uczestników kursu znalazły
się osoby, których zajmowane stanowiska zawodowe wymagają bezpośredniej
współpracy z osobami niepełnosprawnymi.
W roku akademickim 2015/2016 przewidziana jest realizacja kursu Polskiego Języka Migowego na poziomie średniozaawansowanym (A2) oraz kolejna edycja kursu na
poziomie podstawowym (A1).
Partnerzy
Wyższa Szkoła Biznesu Dąbrowie Górniczej aktywnie współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Studenci uzyskują bieżące informacje o aktualnych inicjatywach w regionie.
W lipcu 2015 r. WSB podpisała porozumienie o współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, oddział Śląski. Na mocy porozumienia partnerzy będą działać na rzecz integracji, aktywizacji, podnoszenia kwalifikacji osób niepełnosprawnych, organizować kursy i szkolenia
mające na celu zmniejszenie barier komunikacyjnych z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi (m. in. Kurs Polskiego Języka Migowego, Kurs Systemu Miganego), wspólnie realizować projekty dofinansowane ze środków publicznych przy współpracy z Państwowym
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych.
Ponadto Uczelnia współpracuje z takimi instytucjami, jak: Fundacja Aktywizacja oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (współudział w projekcie „Wsparcie
Agnieszka Szostak
Pełnomocnik ds.
osób niepełnosprawnych
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 25
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
PROJEKTY
UNIJNE
Projekt pn. „Nowoczesna wiedza = nowoczesna gospodarka
– program rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej” POKL.04.03.00-00-240/12
---------------------------------------------------Czas trwania projektu: 01.04.2013 r. - 31.12.2015 r.
Wartość projektu:
115
3.930.129,00 zł
Liczba beneficjentów: 446 osób
Bohdan Hoy
i Anastasiya Churilova
uczestnicy projektu, studenci studiów
inżynierskich na kierunku Informatyka na
specjalności „Aplikacje mobilne”, dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy kilkunastu szkoleń
z zakresu przedsiębiorczości, zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki, wizyt
studyjnych w firmach UPC i IBM, spotkań
z praktykami z branży IT. Aktywni członkowie AZS, Samorządu Studenckiego WSB
oraz kół naukowych. Karierę zawodową
rozpoczęli od odbycia dofinansowanych
praktyk zawodowych w firmie NET-O-LOGY
Sp. z o.o. w Katowicach. Rozwój umiejętności branżowych kontynuowali podczas
zagranicznego stażu dofinansowanego
w Parku Naukowo – Technologicznym Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu w Republice Czeskiej.
Praktyki krajowe i staż zagraniczny dofinansowany z projektu
były dla nas nie tylko wyjątkowym doświadczeniem, ale także dużym wsparciem finansowym. Dzięki stypendiom stażowym w wysokości 3.000,00 zł miesięcznie nie tylko mogliśmy zdobyć pożądane na rynku doświadczenie zawodowe, ale również realizować
nasze pasje naukowe i prywatne. Dodatkowe szkolenia z zakresu
przedsiębiorczości, wizyty studyjne w firmach i działalność w organizacjach studenckich to szansa na bardziej konkurencyjne CV
w porównaniu ze studentami z innych Uczelni.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Anna Budek
uczestniczka projektu, studentka studiów inżynierskich na kierunku Logistyka w specjalności „Zarządzanie
portami lotniczymi”, dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ukończyła dofinansowane praktyki zawodowe w firmie Raben Polska sp. z o.o.,
uczestniczyła w wizycie studyjnej oraz w trzymiesięcznym
dofinansowanym stażu zawodowym w Porcie Lotniczym
Katowice w Pyrzowicach, gdzie zdobyła praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania portem lotniczym.
Studiuję w ramach specjalizacji „Zarządzanie portami lotniczymi”,
dzięki czemu mam kontakt z praktykami związanymi z lotnictwem cywilnym i portami lotniczymi. Miałam okazję uczestniczyć
w wizycie studyjnej w Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach,
gdzie następnie odbyłam trzymiesięczny dofinansowany staż ze
stypendium w wysokości 2.500 zł miesięcznie. Również dofinansowane praktyki w firmie Raben Polska sp. z o.o. - typowej firmie
logistyczno-kurierskiej, pozwoliły mi nauczyć się obsługi podstawowych systemów IT wykorzystywanych w logistyce.
116
Magdalena Pawełek
uczestniczka projektu, studentka studiów licencjackich na
kierunku Fizjoterapia w module specjalnościowym „Fizjoterapia w geriatrii”, dofinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Absolwentka szkoleń specjalistycznych
z zakresu Metody Neurac i Kinesiotaping, a także uczestniczka
zajęć wyrównawczych z biologii i chemii. Podczas zajęć praktycznych korzysta z nowoczesnych urządzeń do fizykoterapii
i kinezyterapii w laboratoriach wyposażonych w ramach projektu. Ukończyła dofinansowane praktyki zawodowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu oraz dofinansowany staż zawodowy w Centrum Odnowy Biologicznej,
Rehabilitacji Leczniczej PULS w Katowicach.
Dzięki udziałowi w projekcie miałam możliwość opanowania obsługi
specjalistycznych urządzeń, takich jak USG, EMG, aparatu do analizy
ruchomości kręgosłupa Zebris, aparatu do terapii prądami interferencyjnymi, magnetoterapii czy elektroterapii. Udział w kursach kinesiotapingu i metody Neurac, pozwolił mi podnieść swoje kompetencje zawodowe i rozwinąć jako przyszłemu fizjoterapeucie. Polecam i zachęcam
do udziału w projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej, w każdym wieku i w każdym momencie swojej kariery zawodowej. Wystarczy
tylko chcieć się nauczyć i korzystać z wiedzy bardziej doświadczonych,
mądrzejszych i bardziej kompetentnych osób, a możemy tylko zyskać.
Jacek Kuchta
uczestnik projektu, student studiów magisterskich na kierunku
Informatyka w specjalności IT Project Manager w języku angielskim,
dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Absolwent kursów dofinansowanych
Microsoft MS Project 2013 i MS Project Server 2013, uczestnik wizyty
studyjnej w IBM Global Centre w Katowicach. Korzysta z infrastruktury
Uczelni przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz specjalistycznej
literatury i audiobooków w Bibliotece
Uczelnianej.
Studia na specjalności „IT Project Manager” pozwoliły mi rozwinąć umiejętności
językowe, poznać wybitnych praktyków
z branży, nawiązać kontakty zawodowe
i poznać funkcjonowanie międzynarodowych korporacji informatycznych, tj. IBM.
Uczelnia umożliwiła mi wysoką jakość
studiowania, zapewniając udogodnienia
dla osób niepełnosprawnych oraz możliwość sięgnięcia do zasobów Biblioteki
WSB, wyposażonej w najnowszą, specjalistyczną literaturę z zakresu zarządzania projektami i informatyki, z której
korzystałem podczas przygotowywania
projektów na zajęcia oraz mojej pracy
magisterskiej.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Projekt pn. „Nowoczesny inżynier - studia na
kierunku informatyka w Wyższej Szkole Biznesu
w Dąbrowie Górniczej” POKL.04.01.02-00-273/12
---------------------------------------------------Czas trwania projektu: 01.07.2012 – 31.10.2015 r.
Wartość projektu:
1.701.984,11 zł
Liczba beneficjentów: 46 osób
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Marek Kołłątaj
uczestnik projektu, student studiów inżynierskich na
kierunku Informatyka w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu. Brał udział w licznych
spotkaniach z praktykami z branży IT, kursach przygotowawczych do egzaminów certyfikowanych Microsoft,
Cisco i Oracle, wyjeździe na targi CeBIT do Hanoweru.
Otrzymywał stypendium naukowe i skorzystał z zajęć
wyrównawczych z matematyki, fizyki i elektrotechniki.
Pobyt na targach CeBIT w Hanowerze umożliwił mi poznanie wielu nowych i ciekawych
technologii, które dopiero co wchodzą na rynek
światowy, ale również na własnej skórze przekonać się, jak wygląda organizacja tak dużego
przedsięwzięcia jak targi międzynarodowe.
Kwestia, która także bardzo mnie ucieszyła, to
stypendium, które otrzymywałem przez dwa
lata studiów w wysokości 1.000 zł miesięcznie.
Zapewniam, że był to spory zastrzyk gotówki,
który w naszej społeczności, studenckiej, zmotywował nas do rywalizacji i osiągania dobrych
wyników w nauce.
117
Edyta Dereń
Projekt pn. „Nowoczesne kształcenie – pewna przyszłość”
POKL.04.01.01-00-329/10
---------------------------------------------------Czas trwania projektu: 1.08.2010 r. – 30.09.2015 r.
Wartość projektu:
5.591.199,02 zł
Liczba beneficjentów: 245 osób
Staż, który zaproponowano mi na ostatnim semestrze Filologii angielskiej w Będzińskiej Fabryce Przewodów Energetycznych w pełni spełnił
moje oczekiwania. Miałam możliwość nie tylko wykorzystać w praktyce teoretyczną wiedzę zdobytą podczas studiów, ale również poszerzyć
swoje kompetencje w zakresie języka angielskiego. Bogate słownictwo
specjalistyczne, z którym dotychczas niewiele miałam do czynienia
oraz bezpośredni kontakt z kontrahentami zagranicznymi pozwoliły mi
zarówno podnieść kwalifikacje językowe, jak i posiąść cenną wiedzę
praktyczną. Dodatkowo nauczyłam się obsługi programów komputerowych oraz poznałam zasady funkcjonowania systemów logistycznych
w przemyśle i handlu, co stanowi dla mnie niewątpliwe novum. Odbyty
staż wyznaczył nowe horyzonty mojej przyszłej kariery zawodowej, dając jednocześnie perspektywę zatrudnienia.
uczestniczka projektu, studentka studiów licencjackich na kierunku Filologia
angielska dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Brała
udział w licznych szkoleniach z zakresu
rozwoju osobistego oraz w stażu zawodowym, który zakończył się propozycją stałego zatrudnienia.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Projekt pn. „Zaprogramuj swoją przyszłość
– [email protected] w Wyższej Szkole Biznesu
w Dąbrowie Górniczej” POKL.04.01.02-00-086/10
---------------------------------------------------Czas trwania projektu: 01.01.2011 r. - 30.09.2015 r.
Wartość projektu:
3.242.953,23 zł
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Beata Bujok
uczestniczka projektu, studentka studiów magisterskich na kierunku Informatyka na specjalności Zastosowania sieci komputerowych, uczestniczka spotkań
z praktykami z branży IT, wizyt studyjnych w firmach
JCommerce i Kroll Ontrack. Uczestniczka kursów specjalistycznych CCNA CISCO i MCSE Microsoft oraz trzymiesięcznego dofinansowanego stażu zawodowego.
Liczba beneficjentów: 128 osób
118
Mogę śmiało powiedzieć, że uczestnictwo w projekcie
przyniosło mi wiele korzyści, począwszy od finansowych –
związanych z otrzymywanym stypendium, poprzez pogłębienie wiedzy z zakresu informatyki, która mnie najbardziej
interesuje. Uczestniczyłam w kursie CISCO i wizytach studyjnych m.in. w firmie JCommerce. Otrzymałam również
zestaw książek związanych z moim kierunkiem studiów,
które okazały się niezwykle pomocne jako uzupełnienie
materiałów z zajęć na studiach. Według mnie największym
plusem uczestnictwa w projekcie była możliwość podjęcia
płatnego stażu zawodowego, który w sposób praktyczny
umożliwił mi zapoznanie się z warunkami pracy w branży IT. Dzięki niemu nabyłam doświadczenie niezbędne
w dalszej karierze zawodowej, a także nabrałam pewności
siebie i wiary we własne możliwości, ponieważ bezpośrednio zetknęłam się z trudnościami i specyfiką pracy informatyka.
Projekt pn. „Informatyka w Wyższej Szkole Biznesu
w Dąbrowie Górniczej – studia z przyszłością”
POKL.04.01.02-00-117/09
---------------------------------------------------Czas trwania projektu: 01.01.2010 r. – 30.04.2015 r.
Wartość projektu:
3.821.472,19 zł
Liczba beneficjentów: 100 osób
Uczestnictwo w projekcie pozwoliło mi zdobyć
niezwykle ważną wiedzę w oparciu o spotkania z najwyższej klasy specjalistami. Ponadto
liczne otrzymane stypendia znacznie wspomogły inwestycje w mój własny rozwój intelektualny – przez sześć semestrów otrzymywałem
stypendium za wyniki naukowe w wysokości
1.000,00 miesięcznie, a także stypendium stażowe w wysokości 3.000 zł miesięcznie. Praktyki oraz późniejszy staż ułatwiły mi zdobycie
ciekawej pracy w renomowanej firmie informatycznej SIMPLE Sp. z o.o.
Mateusz Ciekała
uczestnik projektu, absolwent studiów inżynierskich na kierunku Informatyka, uczestnik wizyt
studyjnych, spotkań z praktykami, Targów CeBIT
w Hanowerze, członek AZS, stypendysta, uczestnik
trzymiesięcznego stażu finansowanego w ramach
projektu, laureat II edycji konkursu na najlepszą pracę inżynierską na kierunku informatyka (III miejsce),
aktualnie student studiów magisterskich i pracownik firmy informatycznej SIMPLE Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
DOTACJE KRAJOWE
„Akademia Młodych Liderów Przedsiębiorczości”
„Akademia Młodych Liderów Przedsiębiorczości” to kolejna
inicjatywa WSB, której celem jest promowanie przedsiębiorczości
społecznej wśród młodzieży z województwa śląskiego. Projekt
zakłada realizację cyklu spotkań dotyczących przedsiębiorczości
społecznej, zasad tworzenia biznesplanów, zasad funkcjonowania spółdzielni uczniowskich. W ramach projektu przeprowadzony zostanie Konkurs Młodych Liderów Przedsiębiorczości, wizyty
studyjne w przedsiębiorstwach, Inkubatorach Przedsiębiorczości
i Akceleratorach Biznesu. Uczestnicy wezmą udział w mentoringu
biznesowym, a projekt zakończy Kongres Młodych Liderów Przedsiębiorczości.
Grupa docelowa 300 uczniów i 20 nauczycieli
szkół ponadgimnazjalnych
Okres realizacji: maj-grudzień 2015
Program: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015
Instytucja udzielająca dofinansowania: Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
„Most ponad granicami. Polsko-ukraińska
wymiana młodzieży”
119
Dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
we wrześniu 2015 r. do Dąbrowy Górniczej przyjedzie 70 - osobowa Grupa młodzieży z Ukrainy, która przez tydzień będzie uczestniczyć w działaniach edukacyjno-kulturalnych, organizowanych przez
uczelnię przy udziale młodych mieszkańców woj. śląskiego. Uczestnicy wspólnie zwiedzą m.in.: Park Śląski w Chorzowie, Park Etnograficzny, skansen, kolej wąskotorową oraz „Zabytkową Kopalnię
„Guido” w Zabrzu. W ramach projektu odbędą się również integracyjne warsztaty twórcze. Wizytę ukraińskiej młodzieży zakończyła
wystawa, podczas której zaprezentowane zostaną prace powstałe
podczas warsztatów.
Grupa docelowa 140 uczniów szkół ponadgimnazjalnych
(w tym 70 osób z Ukrainy)
Okres realizacji: wrzesień 2015
Program: Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży
Instytucja udzielająca dofinansowania: Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
„Kluby Dziecięce przy Wydziałach WSB”
Klubik dziecięcy oraz żłobek są elementami programu Mama
i Tata idą na studia, którego celem jest wsparcie studiujących rodziców, m.in. poprzez system bonifikat czy szkolenia rozwijające
rodzicielskie kompetencje. W Uczelni funkcjonuje tzw. Pokój Rodzinny, w którym można nakarmić malucha. W Bibliotece Akademickiej im. prof. Jerzego Altkorna, w Dziekanacie, Dziale Pomocy
Materialnej oraz w Klubie Studenckim Amigo ulokowano specjalne
punkty, w których dzieci mogą kreatywnie spędzić czas w oczekiwaniu na rodziców, którzy załatwiają studenckie sprawy. Program
był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, m.in. w plebiscycie Firma
Przyjazna Rodzinie, czy konkursie Prezydenta RP „Dobry Klimat dla
Rodziny”.
Żłobek przeznaczony jest dla dzieci studentów i pracowników
uczelni oraz mieszkańców miasta. Od listopada opiekę znajdzie tu
14 dzieci w wieku 5 m-cy do 3 lat. Obiekt będzie otwarty przez 7
dni w tygodniu. Kubik dla 15 dzieci studentów i pracowników WSB
otwarty został przy Wydziale Zamiejscowym WSB w Olkuszu, przy
ul. Podrabie 67.
Grupa docelowa 14 dzieci studentów i pracowników WSB
Okres realizacji: październik 2015
Program: Resortowy Program Rozwoju Instytucji Opieki
nad Dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2015”
Instytucja udzielająca dofinansowania: Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Nowoczesna
infrastruktura
Lepsza organizacja zasobów serwerowni pozwoliła oddać na potrzeby
wirtualnych laboratoriów aż 10 serwerów, dzięki którym można przygotować
dowolne konfiguracje środowisk testowych, wykorzystywanych w procesie
dydaktycznym.
Zmodernizowano system audiowizualny Audytorium Maximum, poprawiając parametry odsłuchowe oraz wyposażając w mikrofony IMG StageLine.
Dotacja z Ministerstwa
120
Co nowego?
Obecnie urządzeniem numer jeden w komunikacji człowiek człowiek czy człowiek -Internet jest smartfon. Stąd WSB – jeszcze 2015 r. - udostępni aplikację mobilną, która ułatwi komunikację
i współpracę studenta z Uczelnią.
Na popularności zyskuje IoT - Internet of Things, czyli koncepcja
podłączenia do sieci w zasadzie wszystkich możliwych urządzeń.
W Uczelni uruchomiono 2 specjalistyczne laboratoria, oparte o architekturę ARM i urządzenia RapsBerry PI. W ten sposób Uczelnia
kształci specjalistów, którzy będą potrafili zbudować i oprogramować inteligentny dom. Dodatkowo uzupełniono bazę laboratoryjną o zestawy DFRobot Mega D3 Kit, czyli kompleksowy zestaw
edukacyjny oraz zestawy Arduino, zakupiono 2 drukarki 3D oraz
2 profesjonalne programowalne drony, wyposażone w kamerę
o rozdzielczości 4K UltraHD. Laboratorium Pracy Zdalnej zostało
wyposażone w profesjonalny green screen chrome key, który umożliwi przygotowanie w pełni multimedialnych materiałów dydaktycznych, udostępnianych w ramach kursów elearningowych. Nowe
inwestycje dotyczą również wdrożenia elektronicznego systemu
obsługującego Krajowe Ramy Kwalifikacji oraz badania losów absolwentów.
Modernizacji ciąg dalszy
WSB w sposób ciągły inwestuje w modernizacje sprzętu, rozbudowę infrastruktury oraz wymianę urządzeń. W całej uczelni wymieniono wszystkie starszego typu projektory na nowoczesne rzutniki
o dużej jasności i wysokiej rozdzielczości, co ułatwia odtwarzanie
multimedialnych materiałów dydaktycznych oraz czytanie osobom
o słabszym wzroku.
Uczelnia otrzymała dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rozbudowę naukowej sieci badawczej. Dzięki tym środkom powstały
nowe laboratoria badawcze oraz zmodernizowano istniejącą infrastrukturę badawczą. Budynek macierzysty został połączony
z budynkiem w Cieszynie dodatkowym łączem światłowodowym
w celu przyspieszenia transmisji, która obecnie zapewnia symetryczne łącze o przepustowości minimum 100MBit/s. Rozwiązanie
takie umożliwia prowadzenie badań, wykorzystujących zasoby znajdujące się w Dąbrowie Górniczej pracownikom naukowym z Cieszyna. Docelowo do sieci naukowej przyłączone mają zostać też budynki w Olkuszu i Żywcu.
Uczelnia wdrożyła centralny system wydruku który już w pierwszym roku przyniósł znaczący spadek kosztów oraz poprawił efektywność zarządzania wydrukiem w całej instytucji.
W planach
Jeszcze w 2015 r. 2 laboratoria WSB zostaną wyposażone
w komputery firmy Apple oraz oprogramowanie do obróbki grafiki i programowania w środowisku XCode np. na platformy mobilne
IOS oraz MacOSX. Uruchomiony zostanie drugi etap budowy Międzywydziałowego Inteligentnego Centrum Przetwarzania i Analizy
Danych (MICPiA). Studenci otrzymają możliwość uczestniczenia
w wybranych wykładach online, zarówno w ramach sieci uczelni jak
i lokalizacji zdalnych, np. z domu, co zdecydowanie ułatwi studiowanie osobom niepełnosprawnym. W 2016 r. planowane jest uruchomienie elektronicznego obiegu prac dyplomowych oraz integracji
z systemem antyplagiatowym w celu automatyzacji procesu wymiany informacji na osi student – promotor - uczelnia.
Dodatkowo planowane jest wdrożenie najnowszych wersji aplikacji online Wirtualnej Uczelni, co wpłynie pozytywnie na sposób
obsługi ze strony zarówno studentów, jak i wykładowców.
Nauka i Biznes nr 25
121
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
JUBILEUSZ
15-LECIA
Akademickiego Związku Sportowego
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej to
Uczelnia, która pomaga swoim studentom w rozwijaniu sportowych pasji i zainteresowań. Nowoczesne zaplecze sportowe (siłownia, sala fitness)
oraz bezpłatny dostęp dla wszystkich studentów
uczelni stanowi zachętę do aktywności i poprawiania kondycji fizycznej. Wykwalifikowana kadra
studium kultury fizycznej prowadzi ze studentami
grupowe zajęcia sportowe oraz indywidualne programy zajęć dla wszystkich zainteresowanych.
NAJLEPSZA UCZELNIA SPORTOWA
wśród uczelnii niepublicznych w województwie śląskim
w Akademickich Mistrzostwach Śląska 2013/2014
Działający na tak dobrym gruncie w WSB Akademicki Związek
Sportowy może poszczycić się sporymi osiągnięciami sportowymi o ogólnopolskim zasięgu. Nie bez powodu WSB w Dąbrowie
Górniczej została uznana za najbardziej usportowioną uczelnią
województwa śląskiego w roku akademickim 2014/2015 oraz
piątą siłą wszystkich Uczelni w rankingu klasyfikacji generalnej
województwa śląskiego.
Oprócz sportu AZS WSB zajmuje się również krzewieniem turystyki i rekreacji ruchowej w środowisku studenckim oraz wśród
uczniów szkół średnich Dąbrowy Górniczej poprzez organizację
wyjazdów narciarskie, pieszych wycieczek górskich, turniejów
gier zespołowych oraz imprez kulturalnych.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJ I PRACUJ Z PASJĄ
Kalendarium sukcesów
zawodników AZS WSB (sezon 2014/2015)
awans drużyny futsalu WSB do ekstraklasy rozgrywek
Akademickich Mistrzostw Śląska w sezonie 2015/2016
Kolejne sukcesy
122
Rok akademicki 2014/2015 przyniósł kolejne sukcesy
na arenie akademickich Mistrzostw Śląska oraz Akademickich Mistrzostw Polski. Sportowcy Wyższej Szkoły
B iznesu w Dąbrowie Górniczej przystąpili do rywalizacji
z innymi uczelniami regionu w rekordowej liczbie 39
dyscyplin sportowych o randze mistrzowskiej. Debiuty
w dyscyplinach aerobiku sportowego, żeglarstwa oraz
judo zadecydowały o sukcesie zawodników AZS WSB
w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Śląska minionego sezonu.
Zwiększona liczba treningów sportowych wpłynęła na
zdecydowaną poprawę osiągnięć sportowców sekcji siatkówki kobiet oraz siatkówki mężczyzn. Drużyna siatkówki kobiet w rywalizacji z uczelniami regionu zajęła bardzo
wysokie - 3 miejsce w rozgrywkach II Ligi Mistrzostw Śląska, natomiast siatkarze uplasowali się oczko niżej - na
4 miejscu.
Dzięki znakomitej postawie naszych piłkarzy w rywalizacjach Akademickich Mistrzostw Śląska wywalczyli awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w nowym
2015/2016 sezonie, nie ponosząc żadnej porażki w lidze.
Kolejne sukcesy dotyczą debiutu żeglarstwa oraz zawodów windsurfingowych. Studenci Damian Krawczyk
oraz Michał Kucharski okazali się czarnymi końmi rozgrywek, dzięki którym sukces w klasyfikacji generalnej
stał się faktem.
1
2
2
3
3
3
4
4
miejsce
w Akademickich Mistrzostwach Śląska w piłce nożnej
miejsce
w Akademickich Mistrzostwach Śląska w Dart
miejsce
w Akademickich Mistrzostwach Śląska w Judo kat 100+
miejsce
w Akademickich Mistrzostwach Śląska w tenisie ziemnym kobiet
miejsce
w Akademickich Mistrzostwach Śląska w trójboju siłowym
miejsce
w Akademickich Mistrzostwach Śląska w Windsurfingu
miejsce
w Akademickich Mistrzostwach Śląska w aerobiku sportowym kobiet
miejsce
w Akademickich Mistrzostwach Śląska siatkówki mężczyzn
WSB Absolwent Cup
Sukcesem organizacyjnym stał się Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej WSB Absolwent
Cup. Turniej organizowany jest corocznie we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów
WSB. W tym roku przerósł on najśmielsze oczekiwania nawet samych organizatorów. Liczna
rzesza studentów i absolwentów w duchu fair play walczyła o największe laury. Podczas
turnieju mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mieli okazje uczestniczyć w pikniku z okazji 5 lecia
turnieju Absolwent Cup.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim naszym sportowcom za wielkie zaangażowanie oraz wkład w rozwój sportu akademickiego. Przysporzyliście nam wiele radości oraz emocji, które towarzyszyły nam przez cały rok akademicki 2014/2015.
Do zobaczenia w przyszłym sezonie.
mgr Maciej Sadowski
Kierownik
Studium Kultury Fizycznej WSB
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 64
Nauka i Biznes nr 25
„
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
WYDZIAŁY ZAMIEJSCOWE
STUDIUJĘ W CIESZYNIE
123
Karolina Gryciuk
Nazywam się Karolina Gryciuk, jestem studentką 3 semestru
studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Wydziale
Zamiejscowym WSB w Cieszynie.
Moje zainteresowania są wszechstronne. Uwielbiam taniec –
zumbę oraz taniec mażoretkowy. Tańca mażoretkowego uczę się od
8 lat, a od tego roku jestem instruktorką mażoretek I i II stopnia.
Praca z dziećmi daje mi również dużą satysfakcję i szczęście, nie
tylko jako instruktorce tańca, lecz także animatorce czasu wolnego.
W wolnych chwilach lubię uprawiać sport, szczególnie siatkówka
i koszykówka są mi bliskie. Jeżdżę też na nartach, na rowerze i gram
w tenisa.
Fascynują mnie podróże i fotografia. Utrwalam na papierze fotograficznym wszystko to, co mnie spotyka w podróży - nawet tej bliskiej i krótkiej. Podróżowanie traktuję jako inspirację w moim życiu.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
WYDZIAŁY ZAMIEJSCOWE
Szczęśliwa siódemka Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie
Już ponad 1000 osób może się pochwalić dyplomem zdobytym w Wydziale Zamiejscowym WSB w Cieszynie. To absolwenci studiów I i II stopnia oraz podyplomowych. W czerwcu
i w lipcu podczas uroczystej Gali gratulacje od Prorektora ds. Rozwoju i Spraw Studenckim
- dra Marcina Lisa oraz Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie dra - Andrzeja Bubnickiego odebrały kolejne osoby. Wśród absolwentów roku akademickiego 2014/2015 nie
brakowało wyróżnionych za wysokie średnie ocen oraz za prace dyplomowe.
W tym roku mija 7 lat działalności Wydziału Zamiejscowego
WSB w Cieszynie. Powstanie placówki było odpowiedzią na zapotrzebowanie płynące z rynku. Niezmiernie cieszy, że absolwenci
naszych szkół ponadgimnazjalnych mogą studiować na miejscu,
na kierunkach, które dają im szanse na zdobycie satysfakcjonującej pracy w przyszłości. Uczelnia, oprócz działalności naukowej,
dzięki licznym inicjatywom tj.: Festiwal Nauki, liczne konferencje
naukowe, seminaria oraz wydarzenia charytatywne, na trwałe
wpisała się w życie społeczne powiatu cieszyńskiego.
Janusz Król
Starosta Powiatu Cieszyńskiego
Co możesz studiować w Cieszynie?
124
Oferta Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy, a proponowane kandydatom specjalności to efekt konsultacji
władz Uczelni z pracodawcami i analitykami rynku pracy.
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie to dwa kierunki studiów – Informatyka
(studia I stopnia) oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia I i II stopnia).
Studenci Informatyki, rozpoczynający naukę w roku akademickim 2015/2016,
mogli wybierać spośród sześciu specjalności: aplikacje mobilne, grafika komputerowa, inżynier systemów przetwarzania danych, oprogramowanie systemów, projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi oraz sieci
komputerowe i bazy danych. Natomiast dla kandydatów na studia na kierunku
Zarządzanie i inżynieria produkcji przygotowano specjalności: inżynier jakości,
logistyka i transport, marketing i zarządzanie sprzedażą, rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie, zarządzanie BHP, zarządzanie procesami w administracji, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi
w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Osoby zainteresowane kontynuowaniem
nauki na studiach II stopnia mają do wyboru cztery specjalności: zarządzanie
jakością, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie w logistyce i handlu
oraz zarządzanie zasobami ludzki i psychologia w biznesie.
Zaledwie w ciągu kilku lat Wyższa Szkoła Biznesu z Dąbrowy Górniczej świetnie wkomponowała się
w klimat miasta nad Olzą. Efektem
jest współpracą z licznymi instytucjami, przedstawicielami świata nauki, kultury czy biznesu. Wiele projektów badawczych, prowadzonych
przez naukowców Uczelni, odnosi
się do analizy miejscowych zjawisk
z obszaru kultury i gospodarki. Dla
Cieszyna i okolic nie bez znaczenia jest zaangażowanie się Uczelni
w działalność Uniwersytetu Trzeciego
Wieku i Cieszyńskiego Uniwersytetu
Dziecięcego. Na koniec – najważniejsze – uczelnia kształci kadry specjalistów na potrzeby naszych lokalnych
przedsiębiorstw w dziedzinie informatyki i zarządzania. Dziękuję więc
za tą szeroką i widoczną działalność
oraz życzę pracownikom i studentom
Wyższej Szkoły Biznesu sukcesów
w życiu osobistym i zawodowym.
Ryszard Macura
Burmistrz Cieszyna
www.wsb.edu.pl/cieszyn
Uczelnia już na pierwszym roku studiów umożliwiła mi rozwijanie moich pasji na różnych płaszczyznach. Podczas 2 semestru odbyłam praktykę w Dziele Promocji i Rekrutacji w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie. Zdobyłam doświadczenie zawodowe i miałam możliwość poznania mojej Uczelni od strony administracyjno-biurowej.
Podczas 6. Festiwalu Nauki oraz majowego święta studentów – Cieszynaliów – prowadziłam warsztaty. Miały one
na celu rozpropagowanie tańca mażoretkowego, którego jestem instruktorką. Po roku spędzonym na studiach
wiem, że wybór właśnie tej Uczelni był dobrą inwestycją na przyszłość.
Karolina Gryciuk
studentka 2 roku na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
specjalność: Zarządzanie BHP
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
WYDZIAŁY ZAMIEJSCOWE
Studia podyplomowe w Cieszynie
125
W lipcu 2015 roku kolejna grupa słuchaczy odebrała świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
Po sześciu latach Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
może się pochwalić już blisko 250-cio osobową grupą
absolwentów.
Wśród tegorocznych absolwentów znajduje się
grupa słuchaczy, którzy ukończyli pierwszą edycję
Menedżerskich studiów podyplomowych Executive
MBA. Pięć modułów kształcenia, gra decyzyjna, certyfikaty i wybitni eksperci oraz intensywny program
kształcenia dla menedżerów wszystkich branż, którzy
potrzebują wiedzy z szeroko pojętego zarządzania
i skonfrontowania doświadczeń z najnowszymi trendami w biznesie – to tylko niektóre zalety tego kierunku.
W marcu 2015 roku rozpoczęła zajęcia pierwsza
grupa słuchaczek studiów podyplomowych Rytmika
i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci. W roku akademickim 2015/2016 do oferty studiów
podyplomowych włączone zostały po raz pierwszy
dwa kierunki studiów – Akademia trenera biznesu
oraz Akademia menedżera sprzedaży – oba kierunki
prowadzone są we współpracy z firmą szkoleniowa
„Pasja” Grupa Dobrych Trenerów.
Oprócz kierunków biznesowych Wydział Zamiejscowy w Cieszynie od lat kształci na kierunku Logopedia, Neurologopedia, Autyzm, Zespół Aspergera
i inne całościowe zaburzenia rozwojowe. Oprócz
kierunków oświatowych słuchaczom proponowane są
studia z zakresu bezpieczeństwa – Zarządzanie BHP,
studia z zakresu finansów – Doradztwo podatkowe,
Rachunkowość i finanse oraz Zamówienia publiczne
i zarządzanie projektem.
Gale wręczenia świadectw
absolwentom studiów
podyplomowych
24 marca 2015 r. w Wydziale Zamiejscowym WSB w Cieszynie odbyła się
uroczysta gala wręczenia świadectw
absolwentom studiów podyplomowych.
Gratulacje odebrali absolwenci kierunków:
Zarządzanie BHP i Logopedia. Kolejna
Gala wręczenia dyplomów absolwentom
studiów podyplomowych miała miejsce
10 lipca 2015 r. Dyplomy odebrali absolwenci 6 kierunków studiów podyplomowych: Doradztwo podatkowe, Zarządzanie
BHP, Rachunkowość i finanse, Menedżerskich studiów podyplomowych oraz kierunków oświatowych: Logopedii, Autyzm,
Zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe.
Jestem aktorem, gram na kilku scenach teatralnych i w TV, a studia logopedyczne były moim marzeniem. Po ukończeniu nauki otrzymałem Paszport
Przedsiębiorczości i postanowiłem założyć swój własny gabinet logopedyczny. Otrzymałem też ofertę pracy
w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce. Jestem
więc nauczycielem-logopedą, ale nie rezygnuję z mojej
pracy w teatrze.
Grzegorz Widera,
Absolwent studiów podyplomowych Logopedia
Do wyboru Menedżerskich studiów podyplomowych Executive MBA skłoniła mnie czołowa pozycja Uczelni w rankingu Magazynu Ekonomicznego
Home & Market. Dodatkowym atutem była możliwość skorzystania z 20% zniżki w opłacie czesnego
dla absolwentów. Szczególnie podobały mi się zajęcia dotyczące Coachingu oraz Trening kierowniczy.
Udział w nich niewątpliwie wzbogacił moje umiejętności menedżerskie. Mam nadzieję, że będę mogła
kontynuować naukę na WSB, wybierając kolejny
kierunek z bogatej oferty studiów podyplomowych.
fot. Marcin Wieczorek
Elżbieta Dawid
Absolwentka Menedżerskich studiów podyplomowych
Executive MBA,
absolwentka studiów I stopnia, studentka 4. semestru na studiach II
stopnia ZiP, specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi
i psychologia w biznesie
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów
I i II stopnia
12 czerwca 2015 r. w Wydziale Zamiejscowym WSB w Cieszynie odbyła się
uroczysta Gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów I stopnia na kierunkach: Informatyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz II stopnia na kierunku kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji. Prorektor ds. Rozwoju i Spraw
Studenckich dr Marcin Lis gratulował wszystkim absolwentom uzyskania dyplomów, wysokich ocen oraz wyróżnionych prac dyplomowych.
Nowy Klub Studencki F44 oraz Sala Alcybiades
126
Studenci WZ w Cieszynie mają do dyspozycji nie tylko nowoczesne aule wykładowe, pracownie komputerowe, sale multimedialne oraz specjalistyczne laboratoria: metrologii, fizyki i elektrotechniki. W budynku przy ulicy Frysztackiej
działa Biblioteka i Czytelnia, natomiast od grudnia 2014 roku – Klub Studencki
F44 oraz Sala Alcybiades, które są miejscem spotkań studentów i słuchaczy.
A tymczasem w Bibliotece…
Na początku roku akademickiego 2014/2015 została uruchomiona najnowsza wersja systemu bibliotecznego Prolib, dzięki której studenci WSB w bardziej efektywny sposób mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki. W ramach usługi
wypożyczeń międzybibliotecznych studenci i pracownicy mogą także korzystać
ze zbiorów innych bibliotek, z których poszukiwany tytuł jest sprowadzany
w ciągu kilku dni.
Biblioteka Wydziału Zamiejscowego WSB w Cieszynie w ubiegłym roku
akademickim wzbogaciła się o kilkadziesiąt tytułów, w tym pozycje w języku
angielskim i czeskim, wydane m.in. w ramach projektu pn. „Rozwój współpracy naukowo-dydaktycznej uczelni wyższych w Euroregionie Beskidy”.
Studenci poszukujący wiedzy z różnych dziedzin nauki mogą także korzystać z baz polskojęzycznych: EMIS, Internetowy System Aktów Prawnych, Municipium oraz z baz zagranicznych tj.: EBSCO, Springer, Science Direct, Thomson Reuters. Udostępniony został także System Informacji Prawnej Legalis.
Do dyspozycji są również multiwyszukiwarki i bazy bibliograficzne: BazTech,
Fidkar, Biblioteka Narodowa, Federacja Bibliotek Cyfrowych.
WYDZIAŁY ZAMIEJSCOWE
Rada Ekspertów
Już trzydziestu ekspertów liczy działająca od września
2013 roku przy Wydziale Zamiejscowym WSB w Cieszynie
Rada Ekspertów. 20 października 2014 r. oraz 22 czerwca
2015 r. odbyły się kolejne spotkania jej członków. Październikowe spotkanie Rady Ekspertów poświęcone było
głównie ocenie efektów kształcenia na kierunkach Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Informatyka, jak również
doskonaleniu treści kształcenia z myślą o praktycznym
przygotowaniu absolwentów uczelni do przyszłej pracy zawodowej. Dyskusja dotyczyła także współpracy Wydziału
z podmiotami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi przygotowaniem przez studentów pracy dyplomowych, służących rozwiązaniu istotnych problemów praktyki gospodarczej i samorządowej.
Głównym tematem czerwcowego spotkania Rady Ekspertów była dyskusja nad upraktycznieniem kształcenia
studentów WSB na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji oraz Informatyka. Członkowie Rady Ekspertów
przedstawili nowe propozycje organizacji praktyk zawodowych dla studentów WSB w wiodących przedsiębiorstwach
technologicznych w regionie.
mł. insp. Jacek Bąk – Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie
Doc. Ing. Jerzy Cienciała – Prezes Czesko-Polskiej Izby Handlowej
Piotr Dytkowski – Prezes Fabryki Automatyki FACH S.A.
Damian Hernik – Prezes Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o.o.
Bogdan Kasperek – Sekretarz Euroregionu Śląsk Cieszyński
Józef Kozieł – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Przemysłu Chemicznego, Oddział w Cieszynie
Stanisław Kubicius – Radny Powiatu Cieszyńskiego
dr Joanna Kurowska-Pysz – Kierownik Katedry Zarządzania
i inżynierii produkcji
Lucyna Legierska – Dyrektor Niepublicznego Terapeutycznego
Punktu Przedszkolnego oraz Niepublicznej Poradni Psychologicznej
„Słoneczna Kraina”
Joanna Michalak – Dyrektor Banku PKO BP Oddział w Cieszynie
Marek Niemczyk – Prezes Bomar S.A.
Jerzy Nogowczyk – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Cieszyńskiego
dr inż. Jacek Nowak – Katedra Finansów, Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach
Janusz Pierzyna – Wójt Gminy Jasienica, Przewodniczący Rady
Euroregionu Śląsk Cieszyński, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju
i Współpracy „Olza”,
Jan Ryłko – Prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego
w Republice Czeskiej
Wojciech Rojek – Dyrektor Personalny Teksid Iron Poland
Anna Stefaniak-Bacza – Zastępca Burmistrza Skoczowa
Leszek Stokłosa – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Bielsku-Białej
Mieczysław Szczurek – Dyrektor Domu Spokojnej Starości
w Cieszynie
Janusz Szymura – Prezes Zarządu REKORD SI Sp. z o.o.
Krzysztof Trojan – Prezes Zarządu LAKMA SAT
Brygida Kuter – Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie
dr inż. Łukasz Wróblewski – Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Mirosław Zieliński – Dyrektor Rejonu Dystrybucji Cieszyn Tauron
Dystrybucja S.A.
Anna Kańska-Górniak – Klub Przedsiębiorcy, Zamek Cieszyn
Teresa Pawłowska – Galeria Sztuki „PULS”
Sylwia Kubala-Śliwka – Wiceprezes KUBALA Sp. z o.o.
Roman Pilch – właściciel Z.P.H. PILCH
Roman Tyrna – Partner XXI Sp. z o.o.
Dorota Bizoń – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
WYDZIAŁY ZAMIEJSCOWE
Inicjatywy Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie
VII Festiwal Nauki
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz wszyscy zainteresowani nauką wzięli udział w zorganizowanym w dniach 24 - 26 marca 2015 r. - już po raz 7. - Festiwalu Nauki. Festiwal zainaugurował
wykład pt. „Win – win, czyli o sztuce negocjacji w biznesie” dra
Rafała Rębilasa, Prodziekana Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie
Górniczej.
W programie trzydniowego święta nauki znalazły się wykłady, wystawy i warsztaty, podczas których można się było poznać
praktyczne aspekty ochrony własnego wizerunku, poznać teorię
firmy wg Petera Druckera, a także dowiedzieć się, jak zarobić
pierwszy milion. Ostatni dzień festiwalu należał do najmłodszych,
którzy uczestniczyli w wykładzie na temat układu planetarnego.
Nowością i dodatkową atrakcją Festiwalu Nauki były warsztaty
tańca mażoretkowego.
Akademia WSB
127
Już po raz drugi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Cieszyna i Ustronia wzięli udział w cyklu wykładów przygotowanych
przez kadrę naukową WSB. Projekt stanowi doskonałą okazję dla
młodzieży do poznania specyfiki wykładu akademickiego oraz naj-
lepszych wykładowców Uczelni. Udział w zajęciach Akademii Nauki WSB pozwala na poszerzenie materiału realizowanego zgodnie
z programem nauczania oraz na wprowadzenie nowych, ciekawych
tematów, które stanowią ciekawą alternatywę dla nauki w szkole.
Cieszyński Uniwersytet
Dziecięcy
Już po raz czwarty kilkudziesięcioosobowa grupa młodych pasjonatów nauki została absolwentami Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego. 20 czerwca 2015 r. dzieci
odebrały dyplomy i gratulacje od Dziekana
Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie - dra
inż. Andrzeja Bubnickiego oraz Burmistrza
Miasta Cieszyna – Ryszarda Macury. Na zakończenie wykład pt. „Czy można nudzić się
w Cieszynie? Młodzi z pasją” wygłosił Burmistrz Cieszyna. Studenci wzięli też udział
w pokazie żonglerki, przygotowanym przez
Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży
Twórczej.
Studiowanie na Cieszyńskim Uniwersytecie Dziecięcym stwarza dzieciom okazję,
aby przekonać się, że nauka nie musi być
obowiązkiem, ale pasją. Piąta edycja rozpoczynająca się w październiku 2015 r. to
kolejna szansa na poznawanie świata oraz
dobrą zabawę w Cieszyńskim Uniwersytecie Dziecięcym.
Akcje Krwiodawstwa
Kilkakrotnie w roku akademickim 2014/2015 cieszyńscy studenci angażowali się w Akcję Krwiodawstwa, organizowaną przez cieszyńskich honorowych krwiodawców. 7 stycznia
2015 r. w Cieszynie, Żywcu, Olkuszu, Krakowie i Dąbrowie Górniczej studenci mogli oddać
krew i zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku. Kolejne akcje miały miejsce w marcu
– wydarzenie adresowane do maturzystów pod hasłem „Zdaj egzamin z życia” oraz podczas
święta studentów – tradycyjnych Cieszynaliów.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
WYDZIAŁY ZAMIEJSCOWE
Konferencje
128
W dniach 14-15 maja 2015 r. w Wydziale
Zamiejscowym WSB w Cieszynie odbyła się
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Nowe trendy w zarządzaniu i inżynierii produkcji – perspektywa regionalna,
transgraniczna i globalna”. Wydarzenie
zostało zorganizowane wspólnie z Uniwersytetem w Żylinie oraz Uniwersytetem
Technicznym w Ostrawie i służyło wymianie
poglądów dotyczących nowoczesnych koncepcji zarządzania oraz inżynierii produkcji,
ze szczególnym odniesieniem do zagadnień
innowacyjności i nowoczesnych technologii
w przemyśle, społecznej odpowiedzialności
biznesu, współpracy międzyorganizacyjnej
i transgranicznej, jak również gospodarczo-społecznych aspektów rozwoju regionalnego. W Radzie Naukowej Konferencji znaleźli się przedstawiciele uznanych
ośrodków naukowych z 11 krajów.
Patronat nad konferencją objęli: Wicepremier i Minister Gospodarki - Janusz
Piechociński, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie - Anna Olszewska, Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiceprzewodnicząca
Polsko-Czeskiej Grupy Parlamentarnej
w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej - Aleksandra Trybuś-Cieślar, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczący
Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej
w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej - Jacek
Falfus, Wojewoda Śląski Piotr Litwa, Sta-
rosta Cieszyński - Janusz Król, Burmistrz
Miasta Cieszyna - Ryszard Macura oraz
następujące instytucje: Polska Akademia
Nauk, Towarzystwo Naukowe Organizacji
i Kierownictwa Oddział w Dąbrowie Górniczej, Europejskie Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej TRITIA w Cieszynie, Euroregion Beskidy, Euroregion Śląsk Cieszyński,
Czesko-Polska Izba Handlowa w Ostrawie,
Słowacko-Polska Izba Handlowa w Żylinie,
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.
W II Transgranicznej Konferencji Naukowej „Dźwięki mowy. Diagnoza i terapia zaburzeń mowy w kontekście wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
i wczesnej interwencji logopedycznej”,
która miała miejsce 14 kwietnia 2015 r.
w Wydziale Zamiejscowym WSB w Cieszynie, uczestniczyli specjaliści w dziedzinie
logopedii oraz rodzice dzieci z wadami wy-
Cieszynalia 2015
Trzy dni trwało w Cieszynie święto studentów. Wydarzenie zorganizowali wspólnie przedstawiciele samorządów studenckich Wydziału Zamiejscowego WSB w Cieszynie oraz cieszyńskich wydziałów UŚ. W piątkowy wieczór
cieszyńscy studenci przeszli ulicami miasta na Rynek
w barwnym korowodzie, gdzie odebrali z rąk Burmistrza
Ryszarda Macury klucze do miasta i przejęli władzę w Cieszynie na trzy dni. Podczas trzydniowego święta studentów
nie zabrakło koncertów oraz imprez towarzyszących, które
odbyły się na obu uczelniach.
W Wydziale Zamiejscowym WSB w Cieszynie odbył się
II Cieszyński Turniej FIFA. Zainteresowani odwiedzali również ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach, oddawali krew i zapisywali się do banku dawców szpiku kostnego. W ramach
Cieszynaliów miały miejsce również: pokaz udzielania
pierwszej pomocy, pokaz tańca w wykonaniu formacji
młodzieżowej Fresh Crew, pokaz Krav Maga oraz szkolenie
z podstawowych elementów samoobrony. Zainteresowani
mogli podziwiać wirtualną rzeczywistość dzięki specjalnym
okularom oraz wziąć udział w konsultacjach kosmetyczne.
mowy. Konferencja została zorganizowana
wspólnie z Zespołem Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
w Cieszynie, Zespołem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Cieszynie oraz
Niepublicznym Terapeutycznym Punktem
Przedszkolnym „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce.
W ramach II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy
zarządzania i marketingu w instytucjach
Kultury” (23-24 października 2014 r.),
uczestnicy wydarzenia odwiedzili Muzeum
Śląska Cieszyńskiego oraz wzięli udział
w wydarzeniu towarzyszącym - Transgranicznej konferencji naukowej, prezentującej
m.in. wyniki badań dotyczące zarządzania
w kulturze na pograniczu w ramach projektu „Razem dla pogranicza”. Gości przywitał
w sali dawnej synagogi na ulicy Bożka prezes ZG PZKO, Jan Ryłko.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Spotkanie Noworoczne w Cieszynie
30 stycznia 2015 r. w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie odbyło się Spotkanie Noworoczne. W siedzibie
WZ w Cieszynie gościli przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, członkowie Rady Ekspertów,
partnerzy biznesowi Uczelni, reprezentanci środowiska
gospodarczego i kulturalnego oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni. Spotkanie to było okazją do zaprezentowania działalności Wydziału Zamiejscowego WSB
w Cieszynie oraz omówienia planów dydaktycznych
i naukowych.
WYDZIAŁY ZAMIEJSCOWE
ności były szkolenia oraz inne przedsięwzięcia organizowane przez Klub Przedsiębiorcy i Zamek Cieszyn. Wśród wyróżnionych znalazł się Grzegorz Widera wówczas słuchacz czwartego semestru studiów podyplomowych na kierunku
Logopedia w Wydziale Zamiejscowym WSB w Cieszynie.
Słuchacz Logopedii z Paszportem
Przedsiębiorcy
Uroczystość wręczenia Paszportów Przedsiębiorcy
odbyła się 21 stycznia 2015 r. w Zamku Cieszyn. Wyróżnienia trafiły do młodych przedsiębiorców, dla których
impulsem do założenia w 2014 roku własnej działal-
129
Otrzęsiny studenckie
Dzięki współpracy studentów Wydziału
Zamiejscowego WSB w Cieszynie, cieszyńskich Wydziałów UŚ w Katowicach oraz
Miasta Cieszyna 29 października 2014 r.
zorganizowano Otrzęsiny 2014 w klimatach
Wiejskiego Wesela. W otrzęsinach w Klubie
Studenckim Panopticum uczestniczyło niemal pół tysiąca osób.
Dzień Przedsiębiorczej Edukacji
W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
zorganizował Dzień przedsiębiorczej edukacji. W warsztatach, panelu dyskusyjnym oraz
giełdzie staży wzięli udział uczniowie cieszyńskich szkół oraz mieszkańcy miasta. W warsztatach dr Joanny Kurowskiej-Pysz pt. „Zarządzanie talentami” wzięły udział osoby zainteresowane samorozwojem, tworzące własne firmy i rozwijające je w oparciu o własne talenty, a także zarządzający talentami – przedsiębiorcy, menedżerowie oraz specjaliści ds. HR.
W ramach wydarzenia miała miejsce gra EUROCASH. Zainteresowani uczestniczyli również
w debacie „Praktyki i staże - zdobywanie doświadczeń zawodowych”.
Podczas mini giełdy „Mini staż - Maxi informacja” swoje oferty, propozycje współpracy
i wolontariatu przedstawili: Bank PKO BP, oddział w Cieszynie, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, Punkt Pośrednictwa Pracy w Cieszynie, Fundacja Mikstura.it, Selleo, Urząd Miasta w Cieszynie, Lakma SAT oraz Zamek Cieszyn.
Joanna Kurek
Kierownik Biura Promocji i Rekrutacji
Wydział Zamiejscowy WSB w Cieszynie
e-mail: [email protected]
tel.: 33 852 30 94
Nauka i Biznes nr 25
„
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJĘ W ŻYWCU
Joanna Paleczna
130
Nazywam się Joanna Paleczna, studiuję w Wydziale
Zamiejscowym WSB w Żywcu kierunek Zarządzanie na dwóch
specjalnościach: zarządzanie BHP (7 semestr) oraz Administracja publiczna i gospodarka samorządowa (5 semestr).
Jestem bardzo zainteresowana życiem i problemami społeczności lokalnej naszej gminy i nie ukrywam, że chciałabym
po ukończeniu studiów podjąć pracę w administracji. Dlatego
za swój sukces uważam udział w wyborach samorządowych
do Rady Powiatu w 2014 roku.
Dzięki temu, że podjęłam studia w WSB w Żywcu, mogę
spełnić swoje marzenia. W wieku 39 lat napisać oraz obronić pracę dyplomową i uzyskać tytuł inżyniera, a także zdobyć
niezbędne kompetencje, które umożliwią mi pracę w administracji. Uczelnia znajduje się blisko mojego miejsca zamieszkania, nie tracę więc cennego czasu na dojazd. W ten sposób
mam go więcej na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań
oraz dla rodziny.
Prywatnie jestem mamą dwóch synów - Filipa i Bartłomieja. Mieszkam w małym domku na obrzeżach miasta
Żywca. Jestem pracownikiem biurowym w niewielkiej firmie.
Moją pasją jest turystyka górska, oraz wszystko to, co wiąże się ze zdrowym stylem życia: pływanie, nordic walking,
kuchnia śródziemnomorska, literatura faktu, kino, dążenie do
harmonii ciała i ducha.
WYDZIAŁY ZAMIEJSCOWE
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Jakie studia wybierzesz?
Wydział Zamiejscowy WSB w Żywcu oferuje swoim studentom
aż 9 specjalności w ramach 2 kierunków studiów: Zarządzanie
oraz Pedagogika. W ramach kierunku Zarządzanie studenci mogą
wybierać spośród takich specjalności, jak: administracja publiczna
i gospodarka samorządowa, logistyka i transport, marketing i zarządzanie sprzedażą, psychologia w biznesie, rachunkowość i podatki,
zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zarządzanie jakością. Z kolei w ramach kierunku
Pedagogika Wydział Zamiejscowy
w Żywcu proponuje 3 specjalności: bezpieczeństwo i profilaktyka
społeczna, opieka nad osobami
starszymi oraz resocjalizacja.
Inżynier wciąż w cenie
131
WYDZIAŁY ZAMIEJSCOWE
Z kolei do wyboru specjalizacji Opieka nad osobami starszymi zachęcają prognozy unijne przewidujące wzrost zapotrzebowania na
specjalistów z zakresu opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem usług rehabilitacyjnych, profilaktyki, geriatrii, pomocy społecznej związanej ze starzeniem się społeczeństwa. Specjalność
Bezpieczeństwo i profilaktyka społeczna przygotowuje absolwentów do pracy na rzecz jednostek, grup i środowisk potrzebujących
ochrony, działań zapobiegawczych i przeciwdziałających współczesnym zagrożeniom i zachowaniom ryzykownym – problemowym,
wymagających wsparcia profilaktycznego.
Stawiamy na praktykę
Wzrastająca liczba studentów
studiów inżynierskich i licencjackich
oraz podyplomowych, coraz szersza
oferta edukacyjna, kolejne porozumienia o współpracy z nowymi partnerami biznesowymi, rosnąca rzesza
zadowolonych absolwentów – tak
w kilku słowach podsumować można już 5 lat działalności edukacyjnej
WSB w Żywcu.
Wielka Brytania, Irlandia,
Skandynawia – z tych właśnie
krajów napływa do Polski najwięcej ofert pracy dla inżynierów.
Do wyjazdu motywują wysokie
zarobki, służbowe telefony, samochody i możliwość ciągłego
rozwoju. Również w Polsce inżynierowie są stale poszukiwani
przez pracodawców. Stąd wciąż
rosnące zainteresowanie studiami inżynierskimi w Wydziale Zamiejscowym WSB w Żywcu. Dla pragnących zdobyć tytuł inżyniera WSB
na kierunku Zarządzanie przygotowała 3 specjalności: Zarządzanie
jakością (we współpracy z TÜV NORD Polska), Zarządzanie BHP
oraz Logistyka i transport.
Kształcimy kompetencje miękkie
Raporty dotyczące rynku pracy wskazują, że dla blisko 20% pracodawców przyczyną trudności w obsadzaniu stanowisk jest brak
kompetencji miękkich u kandydatów. Czynnik ten coraz częściej
przesądza o przyjęciu lub awansie pracownika, nawet gdy jego stanowisko związane jest z obowiązkami technicznymi. Dlatego w programach studiów, oprócz treści zawodowych, znajdują się również
zajęcia warsztatowe dotyczące budowania zespołu czy komunikacji
interpersonalnej. Dzięki temu absolwenci Wydziału, oprócz kompetencji zawodowych, wyposażeni są w zestaw kompetencji miękkich,
tj. umiejętność komunikowania się z innymi, nastawienie na współpracę w grupie, asertywność, motywacja, skuteczne radzenie sobie
w trudnych sytuacjach.
Gratka dla humanistów
Jesteś osobą opiekuńczą, angażujesz się w to, co robisz całym
sercem, wyróżniasz się kreatywnością? Jeśli tak – studia na kierunku Pedagogika są dla Ciebie. W ramach kierunku Pedagogika
można studiować na 3 specjalnościach: Resocjalizacja, Opieka nad
osobami starszymi, Bezpieczeństwo i profilaktyka społeczna.
Program specjalności resocjalizacja jest zbudowany w oparciu o opinie przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej
w Katowicach, należącego do szerokiego grona partnerów Uczelni.
Uczelnię wyróżnia przede wszystkim aktywna współpraca ze środowiskiem gospodarczym w zakresie tworzenia programów studiów,
kształcenia, a następnie wspierania
absolwentów na rynku pracy. WSB
dba o praktyczną edukację studentów
oraz rozwija wśród studentów postawy proprzedsiębiorcze i prorynkowe.
Służy temu celowi kształcenie modułowe, realizowane poprzez: wykłady,
ćwiczenia, laboratoria i warsztaty,
e-learning, wizyty studyjne, case study
z udziałem praktyków/pracodawców,
pracę własną - realizację praktycznych
projektów zarówno indywidualnych, jak i grupowych podczas twórczej pracy zespołowej, inspirowanej i monitorowanej przez prowadzących zajęcia.
Studia podyplomowe
Na wymagającym rynku pracy uczenie się przez całe życie jest
niezbędne a studia podyplomowe mają istotny wpływ na karierę
zawodową. Stąd co roku oferta studiów podyplomowych WSB jest
aktualizowana i poszerzana. W ofercie Uczelni znajdują się studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa (Zarządzanie BHP),
finansów (Rachunkowość i finanse) oraz studia oświatowe – kwalifikacyjne (Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie
przedszkolne, Logopedia – studia kwalifikacyjne, Język angielski
w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Zarządzanie placówkami oświatowymi – studia doskonalące oraz NOWOŚĆ Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia
kwalifikacyjne).
Akademia Nauki WSB
Już trzeci rok w Wydziale Zamiejscowym WSB w Żywcu realizowany jest projekt popularyzujący naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Dzięki niemu Maturzyści ze szkół powiatu żywieckiego
mogą poszerzyć wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych i humanistycznych.
II Festiwal Nauki w Żywcu
W dniach 25 – 27 marca na terenie Wydziału Zamiejscowego
w Żywcu oraz w szkołach średnich powiatu żywieckiego miało
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
miejsce coroczne święto nauki, w którym uczestniczyło ponad 2000 zainteresowanych.
Wykład inauguracyjny pt. „Planowanie strategiczne a rozwój kariery, czyli jak osiągnąć
sukces zawodowy” poprowadził dr inż. Łukasz Wróblewski. W ramach wydarzenia odbyły się również m.in. wykłady: „Projektowy zawrót głowy” (dr Marcin Lis), „Współczesna
piłka nożna jako jeden z fenomenów przełomu wieków” (Antoni Piechniczek), „Uniwersytet od średniowiecza do współczesności” (prof.dr hab. Dariusz Rott). Uczestnicy wzięli
również udział w „Warsztatach Eurocash – Inteligent & Rich”.
Pogotowie maturalne
Tradycyjnie już w Wydziale Zamiejscowym WSB w Żywcu uruchomiono pogotowie maturalne, w ramach którego odbyły sie bezpłatne kursy przygotowujące do poprawkowych
egzaminów. W zajęciach mogli brać udział wszyscy maturzyści, bez względu na wiek.
WYDZIAŁY ZAMIEJSCOWE
i Zarządzania Kryzysowego WSB oraz mgr
Katarzyna Sroka, Kierownik Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych
WSB. Podczas pikniku swoją ofertę edukacyjną promowało Centrum Bezpieczeństwa
i Edukacji Służb Mundurowych WSB, które
od wielu lat specjalizuje się w kształceniu
kandydatów oraz funkcjonariuszy służb
mundurowych.
www.wsb.edu.pl/zywiec
132
Uniwersytet Dziecięcy w Żywcu
3. edycję projektu dla najmłodszych mieszkańców powiatu żywieckiego zakończył wykład pt. „Dbamy i mamy - czyli z ekologią za pan brat”, wygłoszony przez Burmistrza Miasta
- Antoniego Szlagora. Na zakończenie Studenci otrzymali Dyplom Ukończenia Uniwersytetu
Dziecięcego w Żywcu, który wręczał im osobiście sam Pan Burmistrz Miasta Żywca, składając przy tym serdeczne gratulacje.
Święto Policji
W roku 2015 przypada 96. rocznica powstania polskiej Policji. Oficjalne uroczystości odbyły się 17 lipca w Amfiteatrze pod Grojcem w Żywcu. Obchody rozpoczęły się od uroczystej
mszy św. z elementami policyjnego ceremoniału, w towarzystwie Orkiestry KWP w Katowicach oraz kompanii honorowej. Przy Amfiteatrze pod Grójcem wręczono odznaczenia dla
funkcjonariuszy a następnie rozpoczął się festyn rodzinny.
W obchodach uczestniczyli przedstawiciele Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej: prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor WSB, dr Bogusław Wyleciał, Dziekan Wydziału Zamiejscowego WSB w Żywcu, prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, Ekspert
w zakresie komunikowania kryzysowego i bezpieczeństwa w Katedrze Bezpieczeństwa
mgr Agata Sternal
Specjalista ds. studenckich
Wydział Zamiejscowy WSB w Żywcu
e-mail: [email protected]
tel.: 725 558 880
Nauka i Biznes nr 25
„
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJĘ W KRAKOWIE
133
Karolina Mytkowska
Nazywam się Karolina Mytkowska. Jestem absolwentką polonistyki na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz absolwentką studiów podyplomowych na kierunku logopedia w Wyższej Szkole Biznesu. Obecnie
jestem doktorantką literaturoznawstwa w Katedrze Teorii Literatury Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzę także zajęcia
na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Wyższej Szkole Biznesu w oddziale
krakowskim. Dzięki podjętym formom dokształcania mogę rozwijać swoje
pasje oraz poszerzać wiedzę w wybranym przeze mnie zakresie.
Uczestniczę w licznych konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. W badaniach zajmuję się korespondencją sztuk, a zwłaszcza
muzyczno-literackimi filiacjami w pierwszych dekadach XX wieku, odwołując się przede wszystkim do badań z zakresu najnowszej komparatystyki
interdyscyplinarnej. Interesuje się życiem i twórczością Witolda Hulewicza,
w szczególności jej muzycznymi aspektami. Jestem autorką m.in. tekstów:
Samotność umierających w literaturze polskiej XX wieku; Portret
ojca w literaturze polskiej XX wieku; „Z własnych ciał przeszkody
układać na szyny” – działalność Witolda Hulewicza; Motywy dramatu Jerzego Łukosza pt. „Śmierć puszczyka”; Witold Hulewicz
w Wilnie; Witold Hulewicz- poeta w służbie narodu; Mnemotechniki w pracy z dzieckiem dyslektycznym.
WYDZIAŁY ZAMIEJSCOWE
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Studia to nie tylko wykłady, ćwiczenia i seminaria. To także okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego, podniesienia kwalifikacji, uzyskania cenionych przez pracodawców certyfikatów oraz nawiązania interesujących kontaktów biznesowych. To również okazja do…
dobrej zabawy, czemu sprzyja lokalizacja Wydziału Zamiejscowego WSB – w Krakowie!
Nie samą nauką
student żyje
Kształcimy na potrzeby rynku pracy
Studenci WSB, dzięki ciekawym projektom indywidualnym i zespołowym, zajęciom prowadzonym metodą tutoringu, wyjazdowym seminariom, wizytom studyjnym organizowanym w wiodących w danej branży
przedsiębiorstwach, spotkaniom z ekspertami potrafią
doskonale stosować zdobytą podczas zajęć wiedzę
w praktyce. Sprzyja temu również możliwość pisania
prac dyplomowych na potrzeby przedsiębiorców oraz
staże i praktyki u wiodących pracodawców.
Co można studiować?
W ofercie studiów I stopnia znajduje się kierunek
Bezpieczeństwo Narodowe, w ramach którego student
może wybrać jedną z 3 specjalności: bezpieczeństwo
w ochronie przeciwpożarowej, organizacja i funkcjonowanie służb publicznych oraz wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa. Z kolei w ramach kierunku Inżynieria zarządzania można
zdobyć tytuł inżyniera w ramach jednej ze specjalności: inżynier jakości, logistyka i transport, menedżer projektu oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
134
Studia w Krakowie to również ciekawe
życie studenckie, a studenci i słuchacze
studiów podyplomowych chętnie angażują
się w akcje charytatywne, kulturalne i rozrywkowe. W grudniu 2014 r. uczestniczyli
we wspólnym kolędowaniu na krakowskim
rynku. Podczas akcji krwiodawstwa, zorganizowanej w każdym z wydziałów WSB,
w Krakowie studenci zebrali ponad 5 litrów
krwi. Znaczącą część krwiodawców stanowili przedstawiciele służb mundurowych,
którzy kształcą się m.in. na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz Inżynieria zarządzania. Studenci Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczyli również w Pikniku
Lotniczym, który odbył się w Krakowie
27 czerwca 2015 r.
Kolejni absolwenci studiów podyplomowych
Ponad 200 absolwentów odebrało z rąk przedstawicieli władz Uczelni i promotorów dyplomy ukończenia studiów podyplomowych. Uroczystość odbyła się w Pałacu Krzysztofory
11 lipca 2015 roku. W Gali udział wzięli m.in.: dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju i Spraw
Studenckich WSB, Dziekan WZ w Krakowie oraz mgr Dominik Penar, Prodziekan ds. kształcenia ustawicznego oraz Prodziekan WZ w Krakowie, a także przedstawiciele partnerów
biznesowych i przyjaciół Uczelni.
Atutami studiów podyplomowych w Krakowie są m.in.: profesjonalne, certyfikowane
kursy i szkolenia, wizyty studyjne i gry decyzyjne, certyfikacja poszczególnych modułów
kształcenia. Wśród wykładowców znajduje się nie tylko doświadczona kadra akademicka, ale także praktycy (m.in. członkowie rad nadzorczych) przekazujący studentom wiedzę
zgodną z aktualnymi wymogami rynku i poszczególnych branż. Programy studiów oparte są
o konkretne przypadki biznesowe (case studies) i gry decyzyjne.Pozwala to słuchaczom
uzyskać kluczowe kompetencje oraz poznać know-how firm współpracujących z uczelnią.
W ofercie kierunki w zakresie samorządu i administracji, bezpieczeństwa, zarządzania i coachingu oraz kwalifikacyjnych studiów oświatowych.
mgr Elżbieta Kozera
Kierownik Dziekanatu
e-mail: [email protected]
tel.: 885 588 800
Nauka i Biznes nr 25
„
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
STUDIUJĘ W OLKUSZU
135
Miłosz Łukasz Pałka
Nazywam się Miłosz Łukasz Pałka, mam 27 lat.
Obecnie jestem studentem 3 roku na kierunku Zarządzanie w Wydziale Zamiejscowym WSB w Olkuszu.
Wybrałem specjalność Logistyka i transport.
Zawodowo zajmuję się administrowaniem nieruchomościami. Moje główne zainteresowania to tematyka związana z lotnictwem cywilnym, ruchem lotniczym, portami lotniczymi, historią lotnictwa, techniką.
Poza tym interesuje się również ekonomią, politologią
i historią.
W czasie wolnym oddaje się różnego rodzaju podróżom, uwielbiam zwiedzać nowe miejsca. Pasjonuje
mnie również modelarstwo. W planach mam zdobycie
licencji pilota samolotowego oraz dalsze kontynuowanie nauki na studiach o kierunku związanym z tematyką lotnictwa lub portami lotniczymi.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
„Wiedza nie jest wcale dziedzictwem,
które się otrzymuje, to całkiem nowy
nabytek, po który trzeba sięgać...”
te słowa Bernarda Fontenelle`a mogą być dzisiaj mottem dla każdego, kto chce zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę. Powszechny wzrost
popytu na edukację wynikający m.in. z dynamicznie zmieniającego się
rynku pracy czy rosnącej świadomości wartości wykształcenia spowodował, że Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej uruchomiła
Wydział Zamiejscowy w Olkuszu. W ofercie Wydziału Zamiejscowego
na kierunku Zarządzanie znajdują się specjalności inżynierskie (Zarządzanie jakością, Zarządzanie BHP, Logistyka i transport) i licencjackie
(Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Marketing
i zarządzanie sprzedażą, Zarządzanie w administracji publicznej, Kadry
i płace w praktyce, Psychologia w biznesie, Organizacja i zarządzanie
w funkcjonowaniu służb mundurowych) po ukończeniu których można
podjąć dalszą naukę na studiach podyplomowych.
Dobra szkoła nie produkuje
geniuszy, tylko zdrowe
społeczeństwo
136
Oferta edukacyjna Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej skierowana jest
w dużej mierze do studentów z województwa małopolskiego, ale nie tylko.
WSB kształci przyszłe kadry zarządzające
i specjalistów z zakresu zarządzania jakością, spedycji, logistyki i BHP w sposób
praktyczny, gdyż zajęcia w dużej mierze
prowadzone są przez praktyków biznesowych, menadżerów logistyków, coachów
czy mentorów.
Zarządzanie jakością to specjalność
pozwalająca zdobyć wiedzę niezbędną przy
opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu
systemów jakości według normy ISO. Stwarza możliwość opanowania wielu aspektów
sytemu zarządzania jakością oraz poznania
technik motywacji personelu wszystkich
szczebli dla realizowanej polityki jakości
w organizacji. Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą TÜV NORD Polska studenci
kierunku Zarządzanie (specjalność: zarządzanie jakością) mogą wziąć udział w szkoleniu oraz zdobyć specjalistyczne certyfikaty, m.in.:
• Auditora Wewnętrznego Systemu
Zarządzania Jakością wg ISO 9001,
• Pełnomocnika Systemu Zarządzania
Jakością,
• Auditora Wewnętrznego Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001.
WYDZIAŁY ZAMIEJSCOWE
Studenci kończący specjalność logistyka i transport są
przygotowani do pracy: w przedsiębiorstwach produkcyjnych – zajmując się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji
towarów, w firmach logistycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w hurtowniach i różnego typu przedsiębiorstwach handlowych jako koordynatorzy przepływu towarów od producenta na rynek, w dużych sieciach handlowych,
w magazynach regionalnych i centralnych, centralach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych, jako przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek, prowadzący firmę
logistyczną, hurtownię czy sklep, w zapleczu technicznym
transportu. Absolwenci uzyskują najwyższe kwalifikacje potrzebne do budowania strategii logistycznych w warunkach
globalizacji rynku. Są przygotowani do zdobycia certyfikatu
Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością
w Transporcie wg ISO 9001.
Specjalność zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ma charakter interdyscyplinarny, łączy zagadnienia menedżerskie ze specjalistyczną wiedzą z zakresu BHP. Uzyskiwana
wiedza teoretyczna jest ściśle powiązana z praktyką, co pozwala absolwentom wykorzystywać zdobyte wiadomości w pracy zawodowej. Absolwenci
tej specjalności mogą pracować jako pracownicy służb BHP, kadry kierownicze zarządzania
bezpieczeństwem i reagowania kryzysowego oraz specjaliści ds. BHP. Studenci są przygotowani do uzyskania certyfikatu Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP.
Oferta edukacyjna Wydziału jest stale poszerzana o specjalności i treści oczekiwane przez
pracodawców wśród potencjalnych pracowników, czego przykładem jest uruchomienie specjalności Organizacja i zarządzanie w funkcjonowaniu służb mundurowych, która przygotowuje studentów do pracy w działach organizacyjnych oraz kwatermistrzowskich służb publicznych, a także innych instytucjach bezpieczeństwa publicznego, będących w kompetencji
Ministra Spraw Wewnętrznych (Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego),
jak również w różnych instytucjach pozarządowych ukierunkowanych na problematykę bezpieczeństwa.
Ważnym atutem Wydziału Zamiejscowego WSB w Olkuszu Wyższej Szkoły Biznesu jest
biblioteka Wydziałowa, bo przecież „szkoła bez biblioteki jest jak twierdza bez zbrojowni”. Biblioteka umożliwia studentom dostęp do specjalistycznej i aktualnej literatury z takich
dziedzin jak, m.in.: ekonomia, zarządzanie, organizacja, marketing, psychologia. Dzięki funkcjonującej w bibliotece usłudze ”wypożyczalni międzybibliotecznej” czytelnicy mają dostęp
do wszystkich potrzebnych im książek i publikacji. Wdrożony System biblioteczny PROLIB,
pozwala na zamówienie książki za pomocą katalogu umieszczonego w Internecie z dowolnego komputera, co w dużej mierze oszczędza czas czytelnika. Istotnym elementem podnoszącym jakość kształcenia jest podjęta oraz stale poszerzana współpraca z przedsiębiorstwami
oraz instytucjami samorządowymi i oświatowymi. Instytucje te konsultują programy i treści
kształcenia oraz wspomagają proces kształcenia oferując studentom miejsca praktyk, staży
i pracy.
Studia Podyplomowe
Zgodnie z ideą ustawicznego kształcenia oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, w ofercie edukacyjnej Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu znajdują się również studia podyplomowe w zakresie zarządzania oraz oświatowe studia kwalifikacyjne.
W ofercie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania znalazły się m.in: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kadry i płace w praktyce oraz Rachunkowość i finanse.
Bogata oferta studiów podyplomowych skierowana jest do pracowników oświaty - studia
kwalifikacyjne obejmują takie kierunki, jak: Logopedia, Neurologopedia, Rytmika i taniec
w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci, Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
i wychowanie przedszkolne, Edukacja dla bezpieczeństwa, Autyzm, Zespół Aspergera
oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia, a także studia doskonalące - Zarządzanie placówkami oświatowymi.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Ważnym atutem studiów I stopnia oraz podyplomowych realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Olkuszu jest wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra dydaktyczna składająca się
z nauczycieli akademickich oraz przedstawicieli biznesu i oświaty
o wysokim doświadczeniu oraz umiejętnościach praktycznych.
Wydział na bieżąco bierze również udział w procesie poszukiwania oraz pozyskiwania nowych miejsc pracy i staży dla swoich
studentów oraz absolwentów. Jest to również związane ze stale
powiększającą się liczbą firm i instytucji, z którymi współpracuje
Wydział.
WYDZIAŁY ZAMIEJSCOWE
Światowy Dzień Ukulele w Bukownie
7 lutego 2015 r. Wydział Zamiejscowy w Olkuszu Wyższej Szkoły Biznesu uczestniczył w Światowym Dniu Ukulele, który odbył
się w Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie. Poza uroczystą Galą,
w trakcie obchodów odbyły się również warsztaty gry na Ukulele dla
grupy początkującej i średniozaawansowanej, które wzbudziły wiele pozytywnych emocji
Bezpłatne szkolenia
Inicjatywy Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu
Wzorem lat ubiegłych w bieżącym roku akademickim Wydział Zamiejscowy w Olkuszu zorganizował bezpłatne warsztaty dla nauczycieli
z Olkusza i powiatu olkuskiego. Zrealizowane
7 marca 2015 r. szkolenie z zakresu autyzmu
i choroby Aspergera oraz pracy z dzieckiem
pod kątem higieny i emisji głosu cieszyło się
sporym zainteresowaniem. Kolejne bezpłatne
seminarium Akademii E-Nauczyciela pt.”Ukryte
zasoby internetu” odbyło się 10 marca 2015 r.
i dotyczyło możliwości wykorzystania informacji zawartych w bazach edukacyjnych, bibliograficznych, pełnotekstowych, jak i hybrydowych
w pracy nauczyciela.
III Festiwal Nauki
137
Wydział Zamiejscowy WSB w Olkuszu aktywnie uczestniczy
w licznych inicjatywach organizowanych na terenie powiatu olkuskiego. Dzięki takim działaniom Uczelnia ugruntowuje swoją pozycję w regionie jako ośrodka akademickiego, który promuje naukę
angażując się w liczne przedsięwzięcia popularnonaukowe, szerząc
szeroko pojętą kulturę i prowadząc działalność zmierzająca do integracji lokalnej społeczności.
Akcja Honorowego Krwiodawstwa
Słuchając słów Jana Pawła II „Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To DAR ŻYCIA...” Wydział Zamiejscowy WSB w Olkuszu
zorganizował 10 stycznia 2015 r. Akcję Honorowego Krwiodawstwa.
Koncert charytatywny
Nie jesteśmy obojętni na ludzką krzywdę, dlatego chętnie przyłączyliśmy się do szlachetnej inicjatywy – Koncertu Charytatywnego
dla Sandry. Koncert odbył się 25 lutego 2015 r. w MOK w Bukownie. Podczas koncertu odbyła się także licytacja podarowanych m.in.
przez Wydział Zamiejscowy WSB w Olkuszu przedmiotów.
W dniach 24-26 marca 2015 r. odbył się III
Festiwal Nauki, który jest efektem współpracy
Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej z I Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Wielkiego w Olkuszu.
W ramach tego przedsięwzięcia popularnonaukowego mieszkańcy Olkusza i powiatu
olkuskiego w przyjazny i dostępny sposób dowiedzieli się m.in: jaką rolę odgrywa w naszym
życiu logistyka, jaki jest model człowieka przedsiębiorczego, jakie
są skuteczne techniki marketingu internetowego oraz jak poprawnie
zarządzać projektami. Oprócz ciekawych wykładów i spotkań odbyły się również warsztaty z zakresu finansów i rachunkowości oraz
logistyki.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
WYDZIAŁY ZAMIEJSCOWE
Uniwersytet Juniora
Przez cały rok Wydział Zamiejscowy w Olkuszu realizował przedsięwzięcia dla najmłodszych mieszkańców powiatu współpracując z Uniwersytetem Juniora w Olkuszu, w którym
prowadzono cykl wykładów popularnonaukowych. Głównym celem przedsięwzięcia jest
wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z małych miast i wiosek, rozwijanie dziecięcej ciekawości, intelektu, twórczego potencjału, a także zapewnienie wsparcia rodzicom i szkole
w edukacji dzieci.
138
Dni Bukowna i Rajd Rowerowy
Podczas tegorocznych obchodów Dni Miasta Olkusz i Dni Bukowna nie mogło zabraknąć
Wydziału Zamiejscowego WSB w Olkuszu, który wykorzystał uroczystości do prowadzenia
aktywnej promocji Wydziału wśród mieszkańców powiatu. W trakcie obchodów Dni Bukowna odbył się również RAJD Rowerowy - ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU II, któremu patronował
Wydział Zamiejscowy WSB.
Klubik dziecięcy
„Babyland”
dla studentów WSB
w Olkuszu!
W roku akademickim 2015/2016 przy
ulicy Podgrabie 67 w Olkuszu (tuż obok
siedziby Wydziału Zamiejscowego WSB
w Olkuszu) uruchomiono zostanie klubik
„Babyland” dla dzieci studentów i pracowników Uczelni. Pod okiem wykwalifikowanej
kadry opiekę znajdzie tu piętnaścioro maluchów w wieku od 1 do 3 lat. Klubik otwarty
będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00. Nadrzędnym celem
Klubiku dziecięcego jest kompleksowe
wsparcie studiujących rodziców, m.in. poprzez system bonifikat, organizację kształcenia zgodną z indywidualnymi potrzebami, czy szkolenia rozwijające rodzicielskie
kompetencje.
dr inż. Agnieszka Kurc-Lisiecka
Dziekan Wydziału Zamiejscowego
w Olkuszu
e-mail: [email protected]
tel.: 887 555 887
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
139
UNIWERSYTETY
DZIECIĘCE
WSB
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
DĄBROWA GÓRNICZA
Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy
www.wsb.edu.pl/ud
Współorganizatorzy:
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Honorowy Patronat:
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
Uruchomiony: 2008 r.
Anna Giertler
Katarzyna Łopacińska
Kierownik Uniwersytetów
Dziecięcych
e-mail.: [email protected]
tel.: 32 295 93 93
Koordynator Uniwersytetów
Dziecięcych
e-mail.: [email protected]
tel.: 32 295 93 93
BOBROWNIKI
Uniwersytet Dziecięcy
w Bobrownikach
www.wsb.edu.pl/ud
Współorganizator: Urząd Gminy Bobrowniki
Honorowy Patronat: Wójt Gminy Bobrowniki
Uruchomiony: 2014 r.
ŁAZY
Uniwersytet Dziecięcy w Łazach
www.wsb.edu.pl/ud
Współorganizatorzy: Urząd Miasta i Gminy Łazy,
Zespół Szkół nr 1 w Łazach
Honorowy Patronat: Burmistrz Łaz
Uruchomiony: 2012 r.
MYSZKÓW
Uniwersytet Dziecięcy w Myszkowie
140
CIESZYN
Cieszyński Uniwersytet Dzieci
www.wsb.edu.pl/ud
Partnerzy: Urząd Miasta Myszków
Patron Honorowy: Burmistrz Miasta Myszków
Uruchomiony: 2014 r.
www.wsb.edu.pl/ud
Współorganizatorzy: Urząd Miasta Cieszyn
Honorowy Patronat: Burmistrz Miasta Cieszyn
Uruchomiony: 2011 r.
OGRODZIENIEC
Uniwersytet Dziecięcy w Ogrodzieńcu
CHORZÓW
Uniwersytet Dziecięcy w Chorzowie
www.wsb.edu.pl/ud
Partnerzy: Urząd Miasta Chorzów,
Chorzowskie Centrum Kultury
Honorowy Patronat: Prezydent Miasta Chorzów
Uruchomiony: 2014 r.
www.wsb.edu.pl/ud
Partnerzy: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu
Honorowy Patronat:
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Uruchomiony: 2014 r.
CZELADŹ
PSARY
Uniwersytet Dziecięcy w Czeladzi
Uniwersytet Dziecięcy w Psarach
www.wsb.edu.pl/ud
Współorganizatorzy: Urząd Miasta Czeladź
Honorowy Patronat: Prezydent Miasta Czeladź
Uruchomiony: 2015 r.
www.wsb.edu.pl/ud
Partnerzy: Urząd Gminy Psary
Honorowy Patronat: Wójt Gminy Bobrowniki
Uruchomiony: 2014 r.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
OLKUSZ
Uniwersytet Juniora w Olkuszu
www.uniwersytetjuniora.pl
Organizator: Szkoła Języków Obcych IMPULS
Partner Merytoryczny:
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Uruchomiony: 2010 r.
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Siemianowicki Uniwersytet
Najmłodszych
www.wsb.edu.pl/ud
Partnerzy: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie,
Siemianowickie Centrum Kultury Park Tradycji,
Wodociągi Siemianowickie, Aqua-Sprint Sp. z o.o.
Honorowy Patronat: Prezydent Miasta
Siemianowice Śląskie
Uruchomiony: 2013 r.
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
UNIWERSYTET DZIECIĘCY POLECAJĄ:
Działalność Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego,
wspólna inicjatywa miasta
i Wyższej Szkoły Biznesu, rokrocznie spotyka się
z dużym zainteresowaniem
i spełnia oczekiwania najmłodszych dąbrowian. Cieszę się, że uczestnicy mogą
w interesujący, przystępny
i nietuzinkowy sposób odkrywać tajniki nauki, zgłębiać
wiedzę, poznawać i zrozumieć otaczający nas świat.
DUD jest wyjątkowym miejscem, w którym rozbudzane
są pasje i rozwijane talenty młodych studentów. Udział
w zajęciach staje się źródłem inspiracji, dzięki czemu
dzieci zaczynają same poszukiwać odpowiedzi na nurtujące je kwestie.
Zbigniew Podraza
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
ŚWIĘTOCHŁOWICE
141
Uniwersytet Dziecięcy
w Świętochłowicach
www.wsb.edu.pl/ud
Współorganizatorzy: Urząd Miasta
Świętochłowice,
Młodzieżowy Dom Kultury
w Świętochłowicach
Honorowy Patronat:
Prezydent Miasta Świętochłowice
Uruchomiony: 2012 r.
ZAWIERCIE
Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
www.wsb.edu.pl/ud
Partnerzy: Urząd Miasta Zawiercie,
Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” w Zawierciu
Honorowy Patronat: Prezydent Miasta Zawiercie
Uruchomiony: 2013 r.
ŻYWIEC
Uniwersytet Dziecięcy w Żywcu
www.wsb.edu.pl/ud
Współorganizatorzy: Urząd Miasta Żywiec
Honorowy Patronat: Burmistrz Miasta Żywiec
Uruchomiony: 2012 r.
Uniwersytet
zainaugurował swoją działalność w 2014 roku. Nie
przypadkowo na partnera projektu wybraliśmy WSB - uczelnia ma
już spore doświadczenie
w prowadzeniu zajęć dla
najmłodszych studentów.
Zainteresowanie rodziców
udziałem w przedsięwzięciu przeszło nasze oczekiwania. Dyplomy ukończenia
roku akademickiego 2014/15 odebrało 240 młodych
studentów. Co skłaniało rodziców i dzieci do tak licznego
włączenia się w ten projekt? Przede wszystkim nietuzinkowa forma zajęć, która w doskonały sposób łączyła zabawę i świat nauki. Gwarancją sukcesu takich projektów
jest niewątpliwie odpowiedni dobór wykładowców, którzy
są specjalistami z danej dziedziny, ale przede wszystkim
potrafią nawiązać kontakt z dziećmi i poprzez różne formy interakcji i zabawy, przekazując skutecznie wiedzę.
Andrzej Kotala, Prezydent Miasta Chorzów
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Od kilku lat działa w naszym mieście Uniwersytet
Dziecięcy. Uważam, że jest
to bardzo pożyteczne i ciekawe przedsięwzięcie. Nasi
najmłodsi mieszkańcy, dzięki
inicjatywie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
mogą rozwijać swoje pasje
i odkrywać ciekawe rejony
nauki. Podczas lekcji dzieci
mają kontakt z najlepszymi fachowcami, naukowcami w danej dziedzinie. To doświadczenie bardzo rozbudza ich pasje
i zainteresowania. Pomysłodawcom i osobom prowadzącym
zajęcia gratuluje znakomitego pomysłu i życzę dalszego rozwoju tej znakomitej inicjatywy edukacyjnej.
Antoni Szlagor, Burmistrz Miasta Żywca
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
Dzięki
efektywnej
współpracy z Władzami
Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej
w
roku
szkolnym
2014/2015
kontynuował swą działalność
Uniwersytet
Dziecięcy
w Łazach, realizowany
w Zespole Szkół nr 1
w Łazach. Dzieci ciekawe
świata miały niebywałą okazję rozwijania swych pasji
twórczych i zainteresowań. Wszystkie zagadnienia prezentowano w sposób przystępny i atrakcyjny dla dzieci.
Ufam, że nauka samodzielności i odpowiedzialności,
rozbudzenie aktywności poznawczej do poszukiwania
rozwiązań dla swych wątpliwości, przekazana wiedza
i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki przyniosą
w przyszłości korzyści dla naszej lokalnej społeczności.
Maciej Kaczyński, Burmistrz Miasta Łazy
142
Pomysł
utworzenia
w mieście Uniwersytetu
Dziecięcego spotkał się
z przychylnością świętochłowiczan. Zainteresowanie tą inicjatywą rośnie,
a młodych studentów przybywa. Podczas wykładów
dzieci w bardzo ciekawy
i przystępny sposób zgłębiają wiedzę i poznają świat. Niektórzy uczestniczą w nich
od samego początku. Uczelnia nie jeden raz udowodniła,
że nauka nie musi być nudna. Dzięki ciekawej formie wykładów dzieci chętnie poszerzają swoje zainteresowania,
zaspokajają ciekawość i znajdują odpowiedzi na wiele
nurtujących je pytań.
Dawid Kostempski, Prezydent Miasta Świętochłowice
Uświadomienie dzieciom,
że nauka nie jest ciężkim
obowiązkiem, ale fascynującą przygodą – to klucz do
ich woli zdobywania wiedzy,
a w konsekwencji do ich późniejszego sukcesu zawodowego. Atutem Uniwersytetów
Dziecięcych jest możliwość
poznania przez studentów
autorytetów naukowych i pasjonatów nauki, którzy swoją
pasją potrafią porywać, którzy działają nie tylko na dziecięcy intelekt, ale i emocje. Jestem ogromnie rad, że także siemianowickie dzieci mają okazję uczestniczyć w zajęciach
Uniwersytetu Dziecięcego prowadzonego przez Wyższą
Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Rafał Piech, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie
Zawierciański Uniwersytet Dziecięcy cieszy się niesłabnącą popularnością wśród najmłodszych
mieszkańców naszego miasta. Zajęcia rozbudzają ciekawość świata, wspierają rozwój intelektualny
i wyobraźnię, a co najistotniejsze - wyrabiają nawyk systematycznego uczenia się. Udział w zajęciach
pobudza kreatywność i pozwala znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Rodzicie, posyłając swoje pociechy na wykłady i warsztaty organizowane przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie
Górniczej inwestują w dobrą przyszłość swoich dzieci, które już na początku swojej drogi edukacyjnej
pokonują niechęć do trudnych i często nielubianych przedmiotów szkolnych i zyskują cenną wiedzę.
Witold Grim, Prezydent Miasta Zawiercie
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
Uniwersytet Dziecięcy to jedna z lepszych form aktywności dzieci. Nie tylko rozwija ich zainteresowania, ale również uczy tego, co nowe. W naszym mieście zajęcia te cieszyły się ogromną
popularnością, czego dowodzi liczba słuchaczy – ponad 150. Jestem bardzo zadowolony, że realizujemy tę dobrą naukowo inicjatywę. Wpajanie od najmłodszych lat nie tylko wiedzy, ale przede
wszystkim zaszczepienie w dzieciach metod poszukiwawczych i badawczych, to bezcenna zaleta
na przyszłość. Pragnę również podkreślić i podziękować Uczelni za realizację kreatywnych i ciekawych zajęć.
Włodzimierz Żak, Burmistrz Miasta Myszków
143
W roku szkolnym
2014/2015 w Gminie Bobrowniki po raz pierwszy
uruchomiliśmy Uniwersytet Dziecięcy. Uczestniczyło
w nim ponad 100 dzieciw
wieku od 6 do 12 lat. Dzięki
doświadczonym pracownikom naukowym i dydaktykom akademickim zajęcia
nie tylko stanowiły uzupełnienie dotychczasowej wiedzy,
ale przede wszystkim rozwinęły zainteresowania młodych Studentów. Przygoda z Uniwersytetem Dziecięcym
to także lekcja nabywania umiejętności społecznych,
ponieważ dzieci nabrały pewności siebie, nawiązywały
kontakty z rówieśnikami oraz dzieliły się z nimi własnymi pasjami.
Arkadiusz Ziemba, Wójt Gminy Bobrowniki
Słuchacze Uniwersytetu
Dziecięcego w Ogrodzieńcu
są pod dużym wrażeniem
wykładów
prowadzonych
w roku 2014/2015 przez
Wyższą
Szkołę
B iznesu
w Dąbrowie Górniczej. To nowa
inicjatywa, ale spotkała się
z bardzo dobrym przyjęciem
przez nasze środowisko lokalne, o czym mogłem się przekonać w trakcie rozmów
z rodzicami oraz opiekunami dzieci. Rodzice podkreślali,
że zajęcia odgrywały też dużą rolę wychowawczą. Poza tym
dawały to „coś”, czego dziecko nie zauważa czasami w normalnej szkole: że nauka nie musi być nudna, a o poważnych
sprawach można rozmawiać „na luzie”.
Cztery
lata
funkcjonowania CUD-u pokazały, że
w kolejnych pokoleniach ciągle
żywe jest pragnienie zdobywania wiedzy. Ciekawość świata
widoczna wśród młodych osób
napawa nadzieją, że wizja kreatywnego Cieszyna jest możliwa
do realizacji. Przekonanie takie
jest tym bardziej uzasadnione,
że zagadnienia, którymi zajmują
się młodzi pasjonaci, są rozległe, poczynając od biologii, poprzez fizykę, historię a skończywszy na logistyce czy informatyce. Szczególnie mocno podkreślanym walorem takich naukowych wędrówek jest eksponowanie ich praktycznego związku
z rzeczywistością, która nas otacza. Gratuluję więc pomysłodawcom i realizatorom projektu spotkań młodych ludzi z nauką, a wszystkim słuchaczom Cieszyńskiego Uniwersytetu
Dziecięcego życzę sukcesów w realizacji swoich pasji poznawczych.
Ryszard Macura
Burmistrz Miasta Cieszyna
Uruchomienie Uniwersytetu Dziecięcego w gminie
Psary było idealnym uzupełnieniem naszej dynamicznie rozwijającej się oferty
edukacyjnej. Zajęcia z całą
pewnością rozbudziły w dzieciach zainteresowanie nauką, przedstawiając ją jako
obszar życia, dający mnóstwo emocji i satysfakcji.
Cieszę się, że dzięki realizacji takiego przedsięwzięcia najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mają okazję zdobywać
wiedzę w niezwykle atrakcyjny dla nich sposób. Wierzę,
że dzięki realizacji zajęć UD uczniowie naszych szkół odkryją nowe zainteresowania, co zaowocuje rozwojem ich
wiedzy w przyszłości. Kto wie, może za parę lat usłyszymy
o nobliście z gminy Psary…
Andrzej Mikulski, Burmistrz Miasta Ogrodzieniec
Tomasz Sadłoń, Wójt Gminy Psary
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
OKIEM STUDENTA:
Natalia Gołębiowska
Studentka Uniwersytetu Dziecięcego w Żywcu
Nazywam się Natalia Gołębiowska, mam 11 lat. Na zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego w Żywcu chodzę od 3 lat. W UD
bardzo podoba mi się to, że wykłady są z różnych dziedzin
nauki, wykładowcy ciekawie prowadzą wykłady, przynoszą
rekwizyty, które można dotknąć a nawet ubrać, przeprowadzają doświadczenia, w których możemy uczestniczyć.
Można się dowiedzieć i nauczyć wiele ciekawych rzeczy.
W UD poznałam sympatyczną koleżankę, trochę ode mnie
młodszą.
Moje hobby to malarstwo (sztuka), taniec i nauka języków obcych; hiszpański, angielski. Bardzo lubię też matematykę. Moim hobby jest również pisarstwo, gdyż lubię
pisać książki. Jedną książkę już mam i jestem w trakcie pisania drugiej. Od września zaczynam naukę gry na gitarze.
144
OKIEM RODZICA:
Beata i Piotr Micyk
Rodzice studentów Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego
Z perspektywy 3 lat uczestnictwa w projekcie możemy
stwierdzić, że DUD w pełni spełnił nasze oczekiwania. Nasi
synowie z ochotą uczestniczyli w co miesięcznych wykładach, które otwierały przed nimi furtki do kolejnych dziedzin
nauki. Z jeszcze większym zapałem brali udział w dodatkowych warsztatach, podczas których wykonywali wiele doświadczeń z pogranicza fizyki i chemii.
Twórcy projektu zadbali także o stworzenie miłej atmosfery i okazji do zabawy poprzez organizowanie dla uczestników projektu i ich rodzeństwa wielu uroczystości okolicznościowych, tj. bal andrzejkowy, spotkanie z Mikołajem, bal
karnawałowy.
Martyna i Maja Czepczar
Studentki Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego
Moja przygoda z Cud-em trwała cztery lata. Zajęcia zawsze bardzo mi się podobały. Można się było na nich wiele
nauczyć. Najbardziej zainteresowały mnie zajęcia związane
z chemią (przede wszystkim eksperymenty). Bardzo lubiłam
także prelekcje dotyczące ciekawostek z życia dinozaurów
(zawsze bardzo mnie to ciekawiło). Ale najbardziej podobało mi się to, że na każdym wykładzie były pomoce naukowe,
dzięki którym cały wykład stawał się od razu dużo ciekawszy. Bardzo lubiłam te zajęcia. Moja siostra Maja również.
Zazdroszczę moim młodszym siostrom Mai i Milenie, które
od października 2015 r. rozpoczną kolejną przygodę z CUD-em. Ja już, z uwagi na wiek, studiowanie zakończyłam...
Chciałabym, żeby więcej dzieci mogło chodzić na takie wykłady. Polecam je każdemu, kto chętnie rozwija swoje zainteresowania i poszerza wiedzę!
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Studenci uniwersytetów dziecięcych podczas
interaktywnych i interdyscyplinarnych wykładów
oraz praktycznych warsztatów mają okazję rozwijać
pasje, zainteresowania oraz poznawać tematy, które
dotychczas były dla nich nieznane.
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
nostkami realizującymi Uniwersytety Dziecięce. Potrzeba promocji
kształcenia ustawicznego od najmłodszych lat wielokrotnie podnoszona była zarówno przez uczelnie wyższe, jak i stowarzyszenia
oraz organizacje społeczne podczas Kongresów Uniwersytetów
Dziecięcych (w latach 2014 oraz 2015), organizowanych przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych pod patronatem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Powołane
Stowarzyszenie za główny cel swojej działalności przyjęło wspieranie oraz rozwój ruchu Uniwersytetów Dziecięcych, a także podnoszenie jakości edukacji dzieci i młodzieży w Polsce.
145
Uniwersytety dziecięce pomagają także pokonywać opór w stosunku do trudnych lub nielubianych przez dzieci tematów – „antytalenty” matematyczne nagle zaczynają interesować się zagadkami
logicznymi, fraktalami, eksperymentami fizyczno-chemicznymi
i astronomią, inni odnajdują w sobie duszę artysty lub zamiłowanie
do nauk przyrodniczych – anatomii, botaniki lub nauk o ziemi. Dzieje
się tak za sprawą doświadczonych naukowców i pasjonatów z całej
Polski, którzy w ramach Uniwersytetów Dziecięcych WSB w sposób
przystępny i atrakcyjny dla dzieci prezentują wybrane zagadnienia
w oparciu o klasyczny podział wiedzy na nauki przyrodnicze, formalne, humanistyczne, społeczne i politechniczne. Wspierani przez
przygotowane prezentacje multimedialne, filmy, liczne pomoce dydaktyczne, eksponaty, doświadczenia i wykonywane eksperymenty,
docierają do wyobraźni i umysłów nawet 6-latków.
WSB w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu
Uniwersytetów Dziecięcych
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest członkiem
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów Dziecięcych,
w której funkcje Wiceprezesa/Członka Zarządu pełni mgr Dominik
Penar – Prodziekan ds. kształcenia ustawicznego WSB. Członkiem Komisji Rewizyjnej jest Katarzyna Łopacińska - Koordynator
Uniwersytetów Dziecięcych WSB.
Powołanie ogólnopolskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów
Dziecięcych było efektem wieloletniej współpracy pomiędzy jed-
Akademia Rozwoju Rodzica WSB to kompleksowy projekt działań profilaktycznych, wspierających rodzinę w prawidłowym funkcjonowaniu i wychowywaniu dzieci, prowadzony w ramach działalności Uniwersytetów Dziecięcych. W ramach projektu - w czasie,
kiedy dzieci są na wykładach Uniwersytetów Dziecięcych - Rodzice
uczestniczą w dedykowanych im spotkaniach lub konsultacjach dotyczących psychologii, pedagogiki, zdrowia, prawa itp.
W roku akademickim 2014/2015 rodzice mieli możliwość wziąć
udział w następujących wykładach: „Klucz do sukcesu, czyli o motywowaniu dzieci do nauki” - dr Agnieszka Niewiara, „Spektrum autyzmu - mity i stereotypy”- Beata Zawiślak, „W jaki sposób Internet
wpływa na mózgi naszych dzieci?”- dr Agnieszka Niewiara.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
Fotogaleria
W czasie inauguracji roku akademickiego 2014/2015 delegacja
Żaków uczestniczy w uroczystej
immatrykulacji odbierając indeksy z rąk Włodarza Miasta oraz
Władz Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej.
Fizyka, historia, matematyka, anatomia, informatyka oraz wiele innych
dziedzin nauki poznają nasi Studenci
podczas comiesięcznych wykładów.
146
Święty Mikołaj odwiedził Studentów Dąbrowskiego Uniwersytetu
Dziecięcego. Każdy mógł zrobić zdjęcie z Mikołajem oraz – przy
okazji – przekąsić coś słodkiego z jego worka.
EKO DUDuś, Camera obscura –
budujemy aparat otworkowy czy
Akademia Sztuk Pięknych to tylko
niektóre z tematów warsztatów,
które cieszyły się podczas tegorocznej edycji Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
Tańce, hulanki i swawole towarzyszyły naszym
Studentom podczas corocznego balu karnawałowego. Podczas spotkania swoje pokazy artystyczne zaprezentowała Szkoła Tańca Akcent z Będzina
oraz Mała Akademia Tańca „Flooreski”.
147
W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie
Górniczej studiują pokolenia, dlatego podczas wykładów dla dzieci w Dąbrowskim
Uniwersytecie Dziecięcym odbywają się
wykłady dla rodziców z m.in. pedagogiki,
psychologii dzieci, zdrowego odżywiania.
Podczas Rozgrywek Uniwersyteckich Studenci wzięli udział
w kilkunastu konkurencjach m. in. kręta ścieżka, skoki
kangurów, kosmiczny mecz. Zawodnicy otrzymali medale oraz nagrody niespodzianki. Po zaciętych rozgrywkach na
dzieciaki czekało wiele atrakcji m in. słodki poczęstunek, malowanie twarzy oraz gry rodzinne.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
Wybrane zakończenia Uniwersytetów Dziecięcych rok akademicki 2014/2015
Bobrowniki 20.06.2015 r.
Myszków 27.06.2015 r.
148
Dąbrowa Górnicza 30.06.2015 r.
Łazy 21.06.2015 r.
Siemianowice Śląskie 14.06.2015 r.
Zawiercie 13.06.2015 r.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
UNIWERSYTET
MŁODZIEŻOWY
WSB
149
Badania Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego wskazują, że aż 50 % ofert pracy na
przyszłe lata będzie skierowanych do absolwentów po kierunkach inżynierskich, technicznych.
Tymczasem wzrasta wciąż liczba absolwentów
po kierunkach humanistycznych. Istnieje więc potrzeba organizowania takich zajęć, które zachęcą
młodzież do studiów technicznych oraz pomogą
w zaplanowaniu ich dalszej kariery.
Dlatego też w roku akademickim 2014/2015
młodzież na Uniwersytecie Młodzieżowym
uczęszczała na zajęcia w ramach profilu „Młody
Inżynier”, w ramach którego uczestniczyła w zajęciach z matematyki i fizyki. Program miał na celu
uporządkowanie informacji zdobywanych przez
młodzież w szkole, rozszerzenie jej o aspekty
nieobjęte programem nauczania w gimnazjum,
ukazanie praktycznego wymiaru zdobytej wiedzy
oraz przygotowanie młodzieży do egzaminu gimnazjalnego.
Warsztaty prowadzili dydaktycy posiadający
doświadczenie w pracy z młodzieżą, pasjonaci
nauki, prelegenci Festiwalów Nauki oraz innych
inicjatyw Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie
Górniczej.
Młodzież uczestniczyła także w warsztatach
ekonomicznych, przygotowanych przez specjalistów PKO Bank Polski oraz warsztatach kreatywnego zapamiętywania.
PATRONAT
HONOROWY
PARTNER
Katarzyna Łopacińska
Koordynator Uniwersytetu
Młodzieżowego
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 15
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
Jak zostać Młodym
Przedsiębiorcą?
Wspólnie z Lożą Częstochowską Business Centre Club
i Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Górniczej uruchomiła w listopadzie 2014 r. projekt skierowany
do uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych pn. Akademia Młodego Przedsiębiorcy
w Częstochowie.
150
Akademia Młodego Przedsiębiorcy ma nie tylko zainteresować młodzież ekonomią i biznesem, ale także pokazać im najlepsze firmy w regionie, które w przyszłości być może oni będą dalej
rozwijać. Dlatego duży nacisk położono na zajęcia z praktykami,
spotkania z szefami firm i wizyty studyjne. Celem projektu jest
wykształcenie pokolenia przedsiębiorczych, kreatywnych ludzi,
którzy nie wyjadą z Częstochowy, tylko zechcą swój potencjał
intelektualny zainwestować w swym rodzinnym mieście.
Wszystkie zajęcia w ramach AMP prowadzone są z wykorzystaniem nowatorskich narzędzi przekazywania wiedzy. Ich zadaniem
nie jest zastępowanie czy wyręczanie systemu edukacji szkolnej,
lecz wspieranie go poprzez dobór innowacyjnych metod i realny
kontakt z praktykami, w tym ludźmi ze świata biznesu.
W ramach projektu w okresie listopad 2014 - czerwiec 2015 odbyło się 8 spotkań z prelegentami: przedsiębiorcami, nauczycielami
akademickimi, przedstawicielami świata biznesu. Dodatkowo gimnazjaliści mieli okazję uczestniczyć w trzech wizytach studyjnych,
aby w praktyce poznać sposób działania przedsiębiorstw z różnych
branż. Wszyscy uczestnicy AMP otrzymali certyfikaty ukończenia
Akademii oraz wzięli udział w grze decyzyjnej Liderzy Europy, zorganizowanej przez bank BZ WBK.
Cykl comiesięcznych spotkań
z młodzieżą cieszył się niezwykłym
zainteresowaniem i dostarczył młodzieży wielu wrażeń intelektualnych.
Stanowił też okazję do spotkań z ciekawymi ludźmi, znanymi na co dzień
z mediów i działalności publicznej.
Dzięki wspólnemu projektowi mogliśmy się przekonać, jak ważne i przyciągające uwagę młodzieży są praktyczne spotkania, inspirujące postawy przedsiębiorcze i innowacyjne myślenie. Ciekawe
zajęcia z praktykami ukazały młodzieży, dlaczego warto być
przedsiębiorczym, ale także dlaczego warto rozwijać swoje
życiowe pasje i zainteresowania. Jest mi bardzo miło współpracować z WSB, a samą uczelnię oceniam jako wyjątkowo
profesjonalną, szczególnie w obszarze współpracy ze światem
biznesu.
dr inż. Marcin Kozak
Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego
w Częstochowie
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
SENIOR W RUCHU
SENIOR
NA WYKŁADACH
151
SENIOR NA TROPIE
KULTURY
SENIORZY
W AKCJI czyli
Uniwersytet Trzeciego Wieku
SENIOR
NA WARSZTATACH
Bogactwo przeżyć intelektualnych, motywacja do samorozwoju, rodzinna atmosfera,
nowe przyjaźnie, sportowy hart
ducha – to wszystko i o wiele
więcej otrzymują Słuchacze
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, działających przy Wyższej
Szkole Biznesu w Dąbrowie
Górniczej.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2008 roku. Od samego początku głównym jego celem jest edukacja
i integracja osób starszych, umożliwienie
im rozwijania zainteresowań, poszerzania
wiedzy, podróżowania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, które dotyka osoby po 50 roku życia.
Obecnie w 7 edycji Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięło udział ponad 1500
słuchaczy z następujących miejscowości:
Bobrowniki, Dabrowa górnicza, Czeladź,
Mierzęcice, Ogrodzieniec, Psary, Zawiercie.
Każdy znajdzie coś dla siebie
152
Wśród Słuchaczy znajdują się zarówno
pasjonaci medycyny, historii sztuki, polityki,
muzyki, psychologii, jak i wielu innych dziedzin nauki. Wykłady dla Seniorów prowadzą naukowcy i praktycy, którzy przybliżają
świat egzotycznych podróży w najdziksze
rejony ziemi, odkrywają tajemnice natury,
wprowadzają w tajniki kultur innych krajów, ukazują mechanizmy funkcjonowania
życia społecznego, uczą sztuki interpretacji
zawiłych przepisów prawnych, zachęcają
i pokazują jak zostać najlepszym trenerem
osobistym i zmieniać życie swoje i innych na
lepsze w każdym wieku.
Szczególnym zainteresowaniem w minionym roku akademickim cieszyły się takie
wykłady, jak: „Blaski i cienie jesieni życia
– jak znaleźć sens i cel istnienia“ „Życie
współczesne w cygańskiej wiosce“ „Nauki płynące z czytania literatury pięknej”,
„Zrozumieć muzykę współczesną – Witold Lutosławski“ czy „Historia mniejszości religijnych i narodowych na terenie
Zagłębia Dabrowskiego“.
Coś dla ducha, cos dla ciała
Uniwersytet dba o harmonijny rozwój zarówno ducha, jak i ciała, w tym celu stwarza warunki sprzyjające dbałości o zdrowie i kondycję seniora, organizuje zajęcia sprotowe tj. ćwiczenia gimnastyczne, joga, pływanie, taniec, spacery nordic walking; prowadzi piesze wycieczki
po Jurze; udostępnia bezpłatnie obiekty i sprzęt sportowy na potrzeby regularnych ćwiczeń
przygotowujących do konkursów sportowych, w których uczestniczą Seniorzy. Spośród nowości w tym zakresie w minionym roku akademickim z dużym uznaniem przyjęto: instruktaż
pierwszej pomocy, warsztaty z samoobrony, tai-chi.
II Jurajski Rajd Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Seniorzy nie tylko uczestniczą w proponowanych im aktywnościach, ale są liderami czy
pomysłodawcami nowych projektów. II Jurajski Rajd to przykład, że Seniorzy chętnie wychodzą z inicjatywą. Lidia Musiał - inicjator pierwszej edycji rajdu – również w minionym roku,
wspólnie z koordynatorem UTW, 13 czerwca 2015 r. zorganizowała rajd po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Patronat honorowy nad eventem objęła WSB oraz Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze. Rajd stał się
wydarzeniem regionalnym, w którym biorą
udział nie tylko Słuchacze UTW WSB, ale
również Słuchacze z całego województwa
śląskiego np. UTW w Tychach czy w Bytomiu.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Senior może „działać”
Słuchacze UTW realizują także szeroki wachlarz projektów, mających na celu
aktywizowanie i inspirowanie Seniorów
w życie społeczne np.: poprzez wolontariat,
udział w radach Seniorów, konferencjach
i debatach. Istotnym elementem jest integracja międzypokoleniowa - Seniorzy działają we wspólnych projektach wraz z dziećmi i młodzieżą.
Obchody 40-lecia Ruchu UTW objęli swoim honorowym patronatem Anna
Komorowska, Małżonka Prezydenta RP,
Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz
Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej.
Funkcję honorowego Przewodniczącego
Komitetu Organizacyjnego zdeklarowała,
podobnie jak w Roku 2012, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
dacje uczestników Konferencji dotyczące
polityki społecznej, zdrowotnej i ekonomicznej przyjazne seniorom. Podsumowaniem spotkania był spektakl muzyczny pt.:
„Z obłoków do nieba“ w wykonaniu Jana
Nowickiego. Kolejnym wydarzeniem skierowanym do Seniorów była międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Samotność
i depresja wśród osób starszych”. Wzięli
w niej udział pracownicy służb społecznych z dziesięciu państw Unii Europejskiej.
Konferencja stanowiła część projektu „Building bridges between senior citizens
and students in the elderly care in the
EU”. Ponadto w czerwcu 2015 roku UTW
z Fundacją Wyrównywania Szans „Pokolenia” jako merytoryczny partner Targów uczesniczył w jednej z największych
w Polsce imprez wystawienniczych dedykowanych Seniorom.
VII Olimpiada Sportowa
Uniwersytetów
Trzeciego Wieku i Organizacji
Senioralnych
153
Poza codzienną pracą na rzecz aktywizacji osób starszych, Słuchacze i ich liderzy aktywnie współuczestniczą w tworzeniu polityki senioralnej. Od grudnia 2013 r.
rady gminy mogą powoływać gminne rady
seniorów, mające charakter konsultacyjny,
doradczy i inicjatywny. 5 listopada 2014
roku została powołana Rada Seniorów
działająca na terenie miasta Dąbrowy
Górniczej. Obecnie członkiem rady, rekomendowanym przez WSB, jest Pani Bogumiła Stępkowska.
II Kongres Uniwersytetów
Trzeciego Wieku
Ogólnopolski Ruch Uniwersytetów
Trzeciego obchodził w 2015 r. 40-lecie
działalności. W tę okrągłą rocznicę 30
marca 2015 r. odbył się II Kongres UTW,
podczas którego podsumowano dokonania polityki senioralnej w Polsce, podjęto
się zdefiniowania nowych wyzwań, z jakimi będzie się musiał w najbliższych latach
zmierzyć ruch. W wydarzeniu wzięło udział
2000 gości z 500 polskich i zagranicznych
UTW, w tym reprezentanci UTW WSB.
Konferencje i Manifest
Seniora
Podczas organizowanej w WSB konferencji „Srebrny wiek. Srebrna gospodarka” Słuchacze UTW podpisali Manifest
Seniora, w którym określono rekomen-
W VII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku
i Organizacji Senioralnych uczestniczyło
ponad 2000 uczestników z 30 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Polski i zza granicy.
Zmagania seniorów przebiegały zgodnie
z ceremoniałem Igrzysk Olimpijskich. Każda z drużyn miała okazję zaprezentować
się w uroczystym pochodzie, nad wioską
olimpijską krążyły gołębie, płonął znicz
olimpijski. Reprezentanci UTW WSB wzięli
udział w sześciu dyscyplinach sportowych:
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
Jestem słuchaczką UTW przy
WSB w Dąbrowie Górniczej od
pierwszego wykładu w 2008 r. To,
co wyróżnia nasz Uniwersytet, to
bogata oferta zajęć: ciekawe wykłady, zajęcia z jogi, dostęp do siłowni
i basenu, nauka języków obcych,
wycieczki plenerowe, imprezy okolicznościowe jak: Andrzejki, Wigilia, wieczorki poetyckie. Nie można
narzekać na nudę i myśleć o chorobach. Trzeba tylko wyjść z domu.
Moje motto: „Aby chciało się chcieć”.
Bogumiła Stępkowska
Słuchaczka UTW od 2008 roku,
członek Rady Seniorów Dąbrowy
Górniczej
oraz wolontariusz grupy „Jak nie
my to kto?”
154
BIEG
• Jerzy Gawlik i Małgorzata Różycka
szachy (brązowy medal)
• Janusz Pietrzak
rower
• Maria Kaczmarczyk i Bogumiła Stępkowska
rzut kulą
• Witold Pelikański
tenis stołowy
• Zenon Gradzik
pływanie (brązowy medalista podczas Olimpiady w 2014 r.)
• Krzysztof Kulisa
brydż
• zespół w składzie: Adam Jurkowski i Jerzy Siatka
Uniwersytet dał mi możliwość zagospodarowania
czasu na emeryturze, nawiązania nowych kontaktów, uczestnictwa w ciekawych
przedsięwzięciach,
realizowania się w roli lidera
grupy.
Lidia Musiał
Słuchaczka UTWod 2012
roku,
organizator i pomysłodawca Rajdów
po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej,
lider grupy wolontariuszy „Jak nie my to kto?”
Sekcja wolontariatu: „Jak nie my to kto?”
Uniwersytet Trzeciego Wieku w 2014 r. nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych „ę”. Współpraca rozpoczęła się od wygrania
przez UTW konkursu dotacyjnego na działalność grupy wolontariatu - „Jak nie
my to kto”. Projekt „Seniorzy w akcji” tworzy przestrzeń dla aktywności osób
starszych. W grupie wolontariuszy jest obecnie 10 osób. Liderzy wolontariatu
odbyli profesjonalne szkolenia w Warszawie oraz Poznaniu. Ponadto UTW gościł tzw. Latającego Animatora, który przeprowadził dla całej sekcji wolontariuszy szkolenie pt.: „Jak przekuć pasję w działalność społeczną?”.
Obecnie grupa działa na rzecz Pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej
„Pod Dębem”. W ramach współpracy zrealizowano takie inicjatywy jak: Wieczorek Orientalny, Teatrzyk, zorganizowany wspólnie z II LO im. Emilii Plater
w Sosnowcu oraz cykl cotygodniowych wizyt u pensjonariuszy. W planach
m.in. realizacja wernisażu poświęconego wspomnieniom mieszkańcom Zagłębia Śląskiego oraz działania na rzecz integracji środowiska senioralnego na
terenie Zagłębia Dąbrowskiego.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
Wakacje w WSB to czas aktywnego wypoczynku w ramach Letniej Akademii Seniora. Uczestnicy LAS-u mieli
możliwość korzystania z cyklu wykładów i warsztatów tj.:
„Rozwój osobisty możliwy w każdym wieku“, „Fotografia
cyfrowa dla seniora“, „ Bronimy się sami – świadomy senior-bezpieczny senior“ itd… Ponadto Seniorzy mogli korzystać z oferty sportowej, tj.: joga, siłownia, nordic walking. Wszystkie zajęcia były prowadzone na łonie natury
pod ścisłym okiem wyspecjalizowanej kadry trenerskiej.
Nordic walkinng poprowadziła laureatka Pucharu Świata
i Polski w nordic walking - Elżbieta Zuchowicz. Słuchacze
uczestniczyli także w wycieczkach do Muzeum Śląskiego,
Dolinek Podkrakowskich i Teatru Zagłębia. Słuchacze wraz
z rodzinami i znajomymi uczestniczyli również w cyklu wykładów o tematyce prozdrowotnej i serii bezpłatnych badań
w ramach organizowanego Dnia Zdrowia dla Seniora.
Uroczyste wręczenie dyplomów
155
25 czerwca 2015 roku odbyło się uroczyste
zakończenie UTW w Dąbrowie Górniczej. Podczas
uroczystości ponad 120 Słuchaczy otrzymało dyplomy i certyfikaty z rąk Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Zbigniewa Podrazy i Prorektora ds.
Rozwoju i Spraw Studenckich dra Marcina Lisa.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. Prodziekan
WSB Jacek Uroda, wybitny tenor ks. dr Paweł Soberajski - tenor, duszpasterz akademicki Diecezji
Sosnowieckiej, wykładowca Sosnowieckiego Wyższego Seminarium Duchownego i Wyższej Szkoły
Pedagogiczno – Filozoficznej „Ignatianum” w Krakowie, który wykonał dla audytorium m.in. serenadę Franza Shuberta, pieśni Stanisława Moniuszki
oraz Fryderyka Chopina, arię operetkową Kalmana, fragmenty z utworu L. Denza Funiculi, Funicula.
Występ został nagrodzony gromkimi brawami.
Ofertę Uniwersytetu otrzymałam podczas święta dożynek w 2014
r. Tym sposobem znalazłam się w gronie Słuchaczy, uczestniczyłam
m.in. w warsztatach komputerowych. Wzięłam także udział w VII
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej w Łazach, która była dla mnie
okazją do zmierzenia się ze swoimi słabościami i udowodnienia sobie
samej, że potrafię, że jestem w stanie - pomimo choroby - nadal aktywnie żyć i spełniać swoje marzenia. Miłym akcentem było uroczyste
zakończenie roku akademickiego oraz bal, w trakcie którego słuchacze, trenujący na co dzień taniec towarzyski, mieli możliwość wykorzystania nabytych umiejętności w praktyce.
Maria Kaczmarczyk
Słuchaczka UTW od 2014 roku
Weronika Nowak
Koordynator Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 15
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
Wkroczyliśmy
w drugą dekadę
156
XI edycję Festiwalu Nauki zainaugurował wykład pt. „Budownictwo podziemne
szansą rozwoju współczesnych miast”,
który wygłosił prof. dr hab. inż. Antoni
Tajduś. Podczas wykładu profesor omówił
aspekty techniczne, ekologiczne oraz ekonomiczne związane z koniecznością dostosowania podziemnej infrastruktury polskich
miast do wymogów cywilizacyjnych. Przedstawił również stan budownictwa podziemnego w Polsce i perspektywy jego rozwoju.
W Uroczystej Inauguracji wydarzenia udział
wzięło blisko 600 uczestników.
Dokąd zmierza współczesny świat?
Żyjemy w okresie potężnych wyzwań i problemów narodowych, regionalnych i globalnych, w okresie tworzenia
się nowych wzorców zachowań i wygórowanych wymagań
współczesnego świata. Atrybutami stał się zakres posiadanej
władzy, zawód, wysokość dochodów, położenie społeczne
oraz bycie konkurencyjnym w różnych dziedzinach. Kto nie
nadąża, nie może czerpać korzyści z procesów globalizacji.
Te wyzwania i zadania oraz ogrom informacji prowadzą do
,,zmęczenia” ludzi i powstania poczucia niepewności i zagrożenia. Jak kształtować się będzie przyszłość rozwoju ludzkości, jakie będą chciane i niechciane skutki podejmowanych
obecnie i w najbliższej przyszłości działań? Dokąd zmierza
współczesny świat? Na to pytanie starali się odpowiedzieć
Uczestnicy debaty panelowej „Dokąd zmierza współczesny
świat?”: prof. dr hab. Zbyszko Melosik, prof. dr hab. Andrzej
Radziewicz-Winnicki, prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański
oraz redaktor Jacek Żakowski.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
Zrozumieć odmienność
- o znaczeniu różnic
kulturowych w życiu
człowieka
Czy różnice w sposobie pojmowania
świata i myślenia o drugim człowieku
uwarunkowane są kulturowo? Tematem
wykładu znanej podróżniczki – Elżbiety
Dzikowskiej - była inność i jej zrozumienie w różnych sytuacjach. Każda wycieczka
zagraniczna stawia nas w obliczu wszechogarniającej inności. Inny krajobraz, inne
jedzenie, inny klimat, a przede wszystkim...
inni ludzie. Choć każdy człowiek ma zupełnie inny charakter i usposobienie, można
wyróżnić pewne cechy wspólne, łączące
przedstawicieli danych kultur i narodowości. Z drugiej strony miejsce, w którym
mieszkamy, wychowujemy się, wywiera olbrzymi wpływ na to, jak myślimy i kim dzięki temu jesteśmy.
Potencjał ludzki tkwi w oku?
157
Jednym ze spotkań festiwalowych, który
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem,
był wykład nt. Oczy i proces widzenia - oknem
do ludzkiego potencjału, który poprowadził
prof. Roberto Kaplan – optometrysta, wykładowca w College of Optometry przy Pacific
University w Oregonie w USA, twórca metody
pracy ze wzrokiem EyeCode® Perception Technology. W wystąpieniu prof. Roberto Kaplan
W Festiwalu Nauki
w Dąbrowie Górniczej,
Cieszynie, Żywcu
i Olkuszu uczestniczyło
blisko
20 tyś. osób
zaprezentował własne kliniczne badania z ostatnich
40 lat, w ramach których zidentyfikował kluczowy
„EyeCodes” (kod) z tęczówki oka i sprecyzował pomiary sposobów patrzenia przez ludzkie oko. Z tych
ustaleń można określić, gdzie tkwi potencjał ludzki,
który czeka na aktywowanie. Biorąc odpowiedzialność za swój EyeCode® i odnajdując własny potencjał, można zmienić wiele stojących przed nami
wyzwań życiowych: w pracy, wychowywaniu dzieci,
partnerstwie, miłości, zdrowiu.
A ponadto
Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się m.in. były trener
reprezentacji Polski w piłce nożnej
Antoni Piechniczek, współzałożyciel elitarnej jednostki wojskowe
GROM gen. Roman Polko, redaktor Jacek Żakowski, a także wybitni eksperci: prof. UAM dr hab.
Agnieszka Gromkowska-Melosik,
doc. Ing. Krištofík Peter,Ph.D.,
prof. zw dr hab. Jerzy Nikitorowicz, prof. dr hab. Piotr Ostaszewski, prof. dr hab. Beata Przyborowska, prof. nadzw. dr hab. inż.
Ryszard Pregiel, prof. dr hab. Marek Rembierz, prof. nadzw. dr hab.
Adrian Siadkowski, Sędzia Jerzy
Stępień, prof. zw. dr hab. Wojciech
Świątkiewicz.
Nauka i Biznes nr 25
158
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
- Festiwal Nauki to cykliczne wydarzenie podczas, którego chcemy przełamywać stereotypy dotyczące hermetycznego języka i środowiska nauki. Pokazujemy, że nauka może być przyjemna, pożyteczna, dostępna dla każdego, jeśli
tylko zostanie podana w odpowiedni sposób. Chcemy mówić o ważnych sprawach, które nas otaczają w sposób zrozumiały dla wszystkich, pokazać ludzi
wybitnych, czyniących dużo dobrego w sferze nauki w skali nie tylko naszego
regionu, ale też kraju i świata – mówiła podczas inauguracji Festiwalu Nauki
JM prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Z kolei Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej, który od 10 lat
aktywnie wspiera organizację wydarzenia, podkreśla, że jedenasta edycja
Festiwalu Nauki to dowód na to, że inicjatywa była „strzałem w dziesiątkę”.
– Obserwuję, że wykłady i spotkania w ramach Festiwalu cieszą się sporym
zainteresowaniem, tych którzy łakną wiedzy, chcą poszerzać swoje horyzonty
i zrozumieć to, co dotąd było dla nich zagadką – zauważył współorganizator
wydarzenia.
Organizatorami wydarzenia, już po raz jedenasty, była Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej we współpracy z Urzędem Miejskim w Dąbrowie
Górniczej.
Magdalena Kot-Radojewska
Koordynator Festiwalu Nauki
e-mail.: [email protected]
tel.: 32 295 93 93
INICJATYWY
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
GOŚCILI u nas
7 października 2014 r.
prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2002-2008, Zastępca Przewodniczącego Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UE w Krakowie
Wykład: „Wyzwania i dylematy zarządzania przedsiębiorstwami w warunkach globalizacji i nowej gospodarki”
159
7 października 2014 r.
Ewa Malik
Poseł na Sejm RP
Udział w Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015 Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej
7 października 2014 r.
Waldemar Andzel
Poseł na Sejm RP
Udział w Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015 Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
11 października 2014 r.
prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
Członek zarządu Narodowego Banku Polskiego; profesor nadzwyczajny
w Katedrze Statystyki w Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Wykład: „Zadłużony Świat”
22 listopada 2014 r.
Bartłomiej Bodio
Poseł na Sejm RP
Gość specjalny podczas inauguracji studiów podyplomowych Menedżer
Klastra Executive MBA
160
28 listopada 2014 r.
prof. dr hab. Leszek Balcerowicz
Wicepremier i minister finansów w latach 1989-1991 i 1997-2000; Prezes
Narodowego Banku Polskiego w latach 2001-2007; profesor Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie i MBA w St. John`s University w Nowym Jorku
Wykład: „Polska gospodarka po 1989 roku i jej perspektywy”
2 grudnia 2014 r.
prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko
Wicepremier i minister finansów w latach 1994–1997 i 2002–2003;
profesor zwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
Wykład: „Ćwierćwiecze transformacji: czy mogło być lepiej, czy będzie”
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
10 marca 2015 r.
gen. Jarosław Szymczyk
Śląski Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
Spotkanie w sprawie współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji
w Katowicach a Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej
23 marca 2015 r.
Antoni Piechniczek
Były piłkarz Legii Warszawa i Ruchu Chorzów, Radny Sejmiku Śląskiego
dwóch kadencji oraz senator VII kadencji Senatu RP; wieloletni pracownik
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wiceprezes ds. szkolenia
Polskiego Związku Piłki Nożnej
Wykład: „Współczesna piłka nożna jako jeden z fenomenów przełomu
wieków”
161
24 marca 2015 r.
prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2005 – 2012, kierownik Katedry
Edukacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Białymstoku, wieloletni dziekan
Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, sekretarz naukowy Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Wykład: „Nacjonalizm - Patriotyzm – Obywatelstwo”
24 marca 2015 r.
Elżbieta Dzikowska
Historyk sztuki, sinolog, podróżniczka, reżyserka i operatorka filmów dokumentalnych, autorka wielu książek, programów telewizyjnych, audycji radiowych, artykułów publicystycznych oraz wystaw sztuki współczesnej
Wykład: „Zrozumieć odmienność - o znaczeniu różnic kulturowych w życiu
człowieka”
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
25 marca 2015 r.
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów; rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 2005-2008 oraz 2008-2012; kierownik Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii
Wykład: „Budownictwo podziemne szansą rozwoju współczesnych miast”
25 marca 2015 r.
red. Jacek Żakowski
Dziennikarz tygodnika „Polityka”; kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas w Warszawie
Udział w debacie: „Dokąd zmierza współczesny świat?”
162
25 marca 2015 r.
prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik
Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, członek Komitetu
Nauk Pedagogicznych PAN
Udział w debacie: „Dokąd zmierza współczesny świat?”
25 marca 2015 r.
prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański
Członek Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, członek
Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, wieloletni dyrektor Instytutu
Socjologii Uniwersytetu Śląskiego
Udział w debacie: „Dokąd zmierza współczesny świat?”
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
25 marca 2015 r.
sędzia Jerzy Stępień
Prorektor, Dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej
Uczelni Łazarskiego. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku,
w latach 2006-2008 Prezes Trybunału Konstytucyjnego. Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 1997-1999
Wykład: „25 lat samorządu terytorialnego”
26 marca 2015 r.
prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, Członek Komitetu Socjologii
Polskiej Akademii Nauk, Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
Wykład: „Jak powstaje społeczeństwo?”
163
27 marca 2015 r.
prof. dr hab. Beata Przyborowska
Prorektor ds. kształcenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wykład: „Autokreacja - czyli o trudnej sztuce tworzenia samego siebie”
28 marca 2015 r.
gen. Roman Polko
Generał dywizji Wojska Polskiego, doktor nauk wojskowych w specjalności kierowanie organizacją; w latach 2000 - 2004 dowodził jednostką specjalną GROM.
Były doradca Prezydenta Warszawy i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. zwalczania terroryzmu i bezpieczeństwa oraz zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Wykład: „Globalna sieć terrorystyczna”
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
28 marca 2015 r.
Marek Jurek
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Wykład: „Geopolityczne przesłanki polskiej racji stanu” zoorganizowany
z inicjatywy p. Andrzeja Dubiela z Instytutu Ordo Caritatis
31 marca 2015 r.
gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
Wykład: „Nowa wizja ochrony ludności”
164
31 marca 2015 r.
nadbryg. Marek Rączka
Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
Uczestnik spotkania z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej
31 marca 2015 r.
gen. bryg. Zbigniew Meres
Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Komendant Główny Państwowej Straży
Pożarnej w latach 1997-2002
Uczestnik spotkania z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
31 marca 2015 r.
Marek Wójcik
Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych
Uczestnik spotkania z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej
18 kwietnia 2015 r.
prof. zw. dr hab. Małgorzata Fuszara
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocniczka Rządu
ds. Równego Traktowania
Udział w II Kongresie Kobiet Województwa Śląskiego
165
18 kwietnia 2015 r.
Joanna Mucha
Posłanka na Sejm RP, w latach 2011-2013 Minister Sportu i Turystyki
Udział w II Kongresie Kobiet Województwa Śląskiego
18 kwietnia 2015 r.
Krystyna Szumilas
Posłanka na Sejm RP; od 2007 do 2011 sekretarz stanu w Ministerstwa
Edukacji Narodowej, w latach 2011-2013 Minister Edukacji Narodowej
Udział w II Kongresie Kobiet Województwa Śląskiego
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
18 kwietnia 2015 r.
Katarzyna Stachowicz
Posłanka na Sejm RP
Udział w II Kongresie Kobiet Województwa Śląskiego
18 kwietnia 2015 r.
Jarosław Pięta
Poseł na Sejm RP, samorządowiec, prawnik
Udział w II Kongresie Kobiet Województwa Śląskiego
166
20 kwietnia 2015 r.
insp. Grzegorz Jach
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa
publicznego, organizator Przystanku PaT
Uczestnik Konferencji Naukowej „Dzieci i młodzież w świecie wielowymiarowego ryzyka – implikacje społeczno - psychologiczno - medyczne. Delegacja dla profilaktyki szkolnej”
20 kwietnia 2015 r.
gen. Tadeusz Budzik
Członek zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji RP; były Komendant
Główny Policji, szef Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową
Komendy Wojewódzkiej, szef Centralnego Biura Śledczego w Katowicach
Uczestnik Konferencji Naukowej „Dzieci i młodzież w świecie wielowymiarowego ryzyka – implikacje społeczno - psychologiczno - medyczne. Delegacja dla profilaktyki szkolnej”
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
24 kwietnia 2015 r.
Jan Nowicki
Polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, pedagog
Spektakl teatralny „Z obłoków na ziemię” - Manifest Seniora
4 maja 2015 r.
doc. Artem Kyianovsky
Członek Akademii Pedagogicznych i Społecznych Nauk Federacji Rosyjskiej,
zasłużony pracownik sektora oświaty na Ukrainie
Spotkanie z władzami Uczelni w sprawie wspólnych działań w obszarze dydaktyki, projektów edukacyjnych i konferencji naukowych
167
21 maja 2015 r.
prof. dr hab. Krystyna Poznańska
Kierownik Zakładu Zarządzania Innowacjami w ramach Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej, profesor w Katedrze Zarządzania Strategicznego
Uczestniczka Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka”
26 maja 2015 r.
red. Bogdan Rymanowski
Dziennikarz, autor programów m.in.: „Jeden na jeden”, „Poranek TVN”
oraz „Kawa na ławę”.
Spotkanie dotyczące wymiany poglądów na aktualne tematy związane z sytuacją geopolityczną w Europie i na świecie
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
1 czerwca 2015 r.
Krzysztof Kwiatkowski
Prezes Najwyższej Izby Kontroli, doradca i sekretarz Prezesa Rady Ministrów
(1997-2001), działacz samorządowy, parlamentarzysta, Minister Sprawiedliwości
Wykład: „Rola Najwyższej Izby Kontroli w funkcjonowaniu państwa prawa”
8 czerwca 2015 r.
Maciej Reluga
Główny ekonomista BZ WBK, Członek Rady Gospodarczej i Doradca Premiera
Gość specjalny uroczystego posiedzenia Rady Ekspertów WSB
168
11 czerwca 2015 r.
Wojciech Derda
Członek Zarządu PKP Cargo
„Tak się zdobywa staż!” – wykład otwarty dla studentów WSB
2 lipca 2015 r.
Ryszard Petru
Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich
Gość specjalny spotkania z przedsiębiorcami współpracującymi z WSB
16 września 2015 r.
Jerzy Borkowski
Poseł na Sejm RP
Udział Konferencji „Dąbrowa Górnicza – kierunek: inwestycje.
Inwestycje automotive – kierunek: Dąbrowa Górnicza”
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
Światowy Kongres
Klastrów
Klaster
to sieć podmiotów gospodarczych, który posiadają wspólny lub podobny kierunek rozwoju.
Najistotniejszą relacją występującą
między podmiotami jest współpraca.
W nowej perspektywie finansowania
na lata 2014-2020 Unia Europejska
kładzie szczególny nacisk na innowacje powstałe w wyniku kooperacji
i transferu wiedzy z ośrodków akademicki do podmiotów gospodarczych.
169
Ponad 500 osób, w tym przedstawiciele ambasad, władz parlamentarnych i samorządowych oraz 160 ekspertów z 83 krajów przybyło 25 marca 2015 r. do Pałacu Kultury Zagłębia
w Dąbrowie Górniczej na dwudniowe obrady w ramach III Światowego Kongres Klastrów.
WSB znalazła się w gronie inicjatorów wydarzenia.
Celem Kongresu było stworzenie platformy komunikacyjnej dla polskich i zagranicznych
klastrów oraz ich internacjonalizacja, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości łączenia ich potencjałów w celu usprawnienia gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej. Eksperci
uczestniczący w wydarzeniu w ramach paneli dyskusyjnych i warsztatów dzielili się uczestnikami dobrymi praktykami z zakresu działalności klastrowej.
Udział Uczelni w organizacji wydarzenia nie był przypadkowy. - Aktywnie uczestniczymy
w popularyzacji idei klasteringu. Świadczy o tym unikalna w skali kraju oferta studiów podyplomowych na kierunku Menedżer Klastra Executive MBA, kształcącego kadry klastrów.
Międzynarodowy wymiar Kongresu to doskonała okazja, by pochylić się nad zagadnieniami
internacjonalizacji klastrów i ich certyfikacji – podkreślała podczas ceremonii otwarcia Kongresu prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor WSB.
Głównym organizatorem III Światowego Kongresu Klastrów był Bartłomiej Bodio,
Poseł na Sejm RP.
Do Dąbrowy Górniczej przyjechał także Olgierd Dziekoński, minister w Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał okolicznościowy adres przesłany przez Bronisława Komorowskiego. - Klastry to coś niesłychanie ważnego, bo opierają się na zaufaniu i umiejętności
współpracy – zaznaczył.
Wsparcie organizacyjne III Światowego Kongresu Klastów zapewniła grupa kilkudziesięciu wolontariuszy – studentów WSB.
Grzegorz Adam
Koordynator Światowego
Kongresu Klastrów
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 14
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
IV Europejski Kongres
Małych i Średnich
Przedsiębiorstw
„Nauka - Biznes - Samorząd. Razem dla gospodarki”
Mała i średnia przedsiębiorczość
to najważniejszy sektor polskiej gospodarki.
170
To również główny temat Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, który już na stałe zapisał się w tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych.
O możliwościach rozwoju i wyzwaniach, jakie stoją przed przedsiębiorcami w dniach 22 – 23 września 2014 r. dyskutowały najważniejsze osoby w Państwie, osobistości ze świata nauki, polityki
i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw.
W ciągu czterech dni Kongresu odbyło się kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wzięli
eksperci z kraju i zagranicy.
Wydarzenie Honorowym Patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Przewodniczący
Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz Parlament Europejski.
Jak co roku w Kongresie uczestniczyli przedstawiciele Wyższej
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w roli prelegentów i panelistów.
W panelu dyskusyjnym Okrągły Stół - Kształcenie przedsiębiorców na uczelniach wyższych uczestniczyła prof. nadzw. dr Katarzyna
Szczepańska-Woszczyna, Dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą.
Przyczynkiem do dyskusji o szansach i zagrożeniach w zakresie
kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi stały
się cztery główne obszary kształcenia przedsiębiorców na polskich
uczelniach, które wskazał prof. dr hab Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród
nich znalazły się: edukacja proprzedsiębiorczych postaw, edukacja
kadr kierowniczych dla gospodarki, edukacja przyszłych młodych
przedsiębiorców oraz edukacja przedsiębiorców zgodnie z ideą Life
Long Learning`u. Prof. Guliński, podkreślał, że wdrażane są obecnie
regulacje, które w sposób nowoczesny, odpowiadających realiom
rynku pracy oraz postulatom środowisk biznesowych pozwolą na
zastosowanie tych obszarów w polskich uczelniach.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
- Naszym celem jest wyposażenie studentów
w takie narzędzia, które pozwolą im się w swobodny sposób poruszać po rynku pracy, niezależnie od tego, czy decydują się oni na założenie
własnej firmy, czy pracę „na etacie”. Programy
„3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz” oraz „Wsparcie na starcie” pozwalają studentom na kontakt
z pracodawcami w ramach spotkań, szkoleń czy
praktyk. Przy wsparciu Akademickiego Biura Karier i ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi
uczelni, znakomita większość naszych studentów
na drugim - trzecim roku studiów już pracuje. Jesteśmy uczelnią elastyczną, która działa na rzecz
upraktycznienia procesu kształcenia, nie czekając
na sprzyjające rozwiązania legislacyjne – mówiła
prof. nadzw. dr Katarzyna Szczepańska – Woszczyna.
Mam przyjemność ścisłe współpracować z
WSB w obszarze kształcenia podyplomowego.
Zajęcia prowadzone przez praktyków (a takich na
uczelni jest zdecydowana większość) dzielących
się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem,
cieszą się ogromną popularnością wśród studentów Uczelni – mówiła Anna Sypek, Dyrektor ds.
Rozwoju w firmie Doradztwo Personalne Menadżer sp.z o.o., wykładowca WSB.
171
W ramach IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbyły się jeszcze cztery panele tematyczne, w których Uczelnię reprezentowali:
Panel „M-commerce”
Sesję plenarną pod hasłem „10 lat przedsiębiorczości”
moderował Roman Młodkowski – wykładowca Wyższej
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, były Szef Redakcji Biznesowej TVN24, twórca stacji TVN CNBC.
Dyskusja dotyczyła stanu polskiego sektora MŚP w porównaniu z innymi krajami, które razem z Polską weszły do
Unii Europejskiej w 2004 roku. Poruszono również kwestie
związane z wejściem Polski do strefy Euro.
Moderator: Jacek Uroda - Prodziekan Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej, wykładowca, autor artykułów i publikacji
naukowych z zakresu nowych technologii, komunikacji marketingowej i kształtowania wizerunku w sieci.
Panel „Finansowanie inwestycji rozwojowych samorządów – możliwości, szanse
i wyzwania”.
Moderator: Marek Zuber - Ekonomista i analityk finansowy, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Panel „Innowacje, Badania i Rozwój”
Moderator: dr Marcin Lis - Prorektor WSB ds. Rozwoju i Spraw
Studenckich WSB, Dyrektor Centrum Podyplomowych i Szkoleń
WSB, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami
i innowacjami systemów zintegrowanych.
- Miniona dekada to w pewnym sensie złoty okres
dla przedsiębiorców, a także polityków. Wejście do
Unii Europejskiej, przepływ środków unijnych wpłynęły na gospodarkę stymulująco – ocenił Roman
Młodkowski.
Panel „Bezpieczny biznes rośnie szybciej!”
Moderator: dr inż. Krystian Mączka - Biegły sądowy z zakresu
informatyki śledczej oraz monitoringu wizyjnego, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
Gala Biznesowa
Innowator 2015
21 maja 2015 r. w Hotelu Pogoria Residence w Dąbrowie Górniczej odbyła się
uroczysta Gala Biznesu, podczas której
prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor WSB oraz Prezydent
Miasta Dąbrowa Górnicza uhonorowali
przedstawicieli najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, instytucji i inicjatyw społecznych tytułem „Super Innowator 2015” oraz „Innowator 2015” .
172
Stało się tradycją, że Gala Biznesu towarzyszy Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria
i praktyka”, którą Uczelnia organizuje wspólnie z Uniwersytetem
Ekonomicznym w Krakowie (Katedra Marketingu), Szkołą Główną
Handlową w Warszawie (Zakład Zarządzania Innowacjami) oraz
Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Wydział Ekonomiczny).
Tegoroczna, druga Gala Biznesu, jest ewidentnym przykładem
tego, że również wśród przedsiębiorców, praktyków biznesu Dąbrowy Górniczej, Zagłębia Dąbrowskiego, ale również Województwa
Śląskiego znajduje się bardzo duża grupa małych, średnich przedsiębiorstw, które mogą poszczycić się innowacyjnością.
Część artystyczną uświetnił występ piosenkarki Ewy Urygi, której akompaniował Dariusz Ziółko.
Super Innowator 2015
• Miasto Dąbrowa Górnicza
Super Innowator 2015: w dowód uznania za całokształt działań innowacyjnych na rzecz społeczności lokalnej ze szczególnym
uwzględnieniem działań kulturalnych, społecznych oraz wsparcie
przedsiębiorczości oraz systematyczną realizację kierunków określonych w Strategii Rozwoju Miasta.
• Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
Super Innowator 2015: za tworzenie nowoczesnych urządzeń
oraz prowadzone badania naukowe w obszarze: systemów oraz
technologii energoelektronicznych, automatyki, monitorowania systemowego, informatyki stosowanej oraz metrologii przemysłowej.
• Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół
Polskich
Super Innowator 2015: za systematyczne działania zmierzające
do integracji środowiska uczelni zawodowych w Polsce.
Innowator 2015
• Kategoria
INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO:
•
•
•
•
ZETO Sp. z.o.o.
NET-O-LOGY
Bank City Handlowy
TÜV NORD Polska
• Kategoria
INNOWACJE ORGANIZACYJNE:
•
•
•
•
Business Link Katowice
Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Zagłębia
OPTOCOM Sp. z.o.o.
• Kategoria
INNOWACJE W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU:
• Bank Zachodni WBK
• FRAC S.A.
• Kategoria
INNOWACJE SPOŁECZNE:
• Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
• Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej
• Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej
• Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej
Nauka i Biznes nr 25
173
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
Śniadanie
biznesowe
W dniu 19 marca 2015 roku w WSB w Dąbrowie
Górniczej odbyło się Śniadanie biznesowe, podczas
którego spotkali się reprezentanci praktyki biznesowej wielu branż.
174
Spotkanie było okazją do zaprezentowania potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w zakresie upraktycznienia kształcenia, działań na rzecz wzmocnienia synergii środowisk naukowych i otoczenia gospodarczego. Przedsiębiorcy
wymienili się doświadczeniami w zakresie prowadzenia biznesu,
podejmowania współpracy ze środowiskiem akademickim czy
poszukiwania inspiracji do rozwoju własnych przedsiębiorstw.
Idea śniadań biznesowych stwarza okazje do intensywnego
networkingu, nawiązywania kontaktów zawodowych i pogłębiania biznesowych relacji uczestników.
Cykl jest kolejnym przykładem aktywności Wyższej Szkoły
Biznesu w Dąbrowie Górniczej na polu integracji środowisk otoczenia gospodarczego i nauki. W Śniadaniu Biznesowym wzięli
udział reprezentanci / właściciele kilkudziesięciu firm, m.in. takich jak: Aclas Polska Sp. z o.o., BPSC S.A., Building Sevices,
Energy Tech, Europroject, Gumoplast s.c., KCZ Gold System,
Polso II Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o., Versus Luxury Leather.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
II Akademickie
Forum Jakości w WSB
25 maja 2015 r. odbyła się
kolejna edycja Akademickiego
Forum Jakości, którego organizatorem była Wyższa Szkoła
Biznesu w Dąbrowie Górniczej
w partnerstwie z Politechniką
Opolską.
175
II Akademickie Forum Jakości
poświęcone było tematyce wdrażania polityki jakości w uczelniach,
rozwiązaniom systemowym w tym
zakresie, wewnętrznym systemom
zapewnienia jakości realizowanym
na poszczególnych kierunkach z
uwzględnieniem specyfiki odpowiednich nauk (nauki społeczne i
humanistyczne, nauki techniczne),
znaczeniu umiędzynarodowienia w
budowaniu kultury jakości w uczelniach oraz animowaniu współpracy
z interesariuszami zewnętrznymi, w
tym szczególnie przedstawicielami
praktyki gospodarczej.
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej wdrożyła
już kilkanaście lat temu, jako jedna z pierwszych uczelni
w Polsce, system zapewnienia jakości kształcenia. System
ten, dostosowany do dzisiejszych wymogów prawa w tym zakresie, został doceniony przez PKA oceną wyróżniającą oraz
zagrodzony przez MNiSW w konkursie na najlepsze systemy
zapewnienia jakości kształcenia wdrożone na kierunkach
studiów. Poprawnie zdefiniowany System Zapewnienia Jakości w Uczelni, definiowany przy udziale interesariuszy
wewnętrznych i zewnętrznych Uczelni, wspiera większe
otwarcie uczelni na jej otoczenie społeczne i gospodarcze,
zwiększenie mobilności kadry akademickiej i studentów, poprawienie efektywności wykorzystania zasobów uczelni, zwiększenie przejrzystości funkcjonowania uczelni oraz wzmocnienie pozycji rynkowej uczelni.
Wśród ekspertów II Akademickiego Forum Jakości znaleźli się
wybitni specjaliści, zajmujący się problematyką jakości w szkolnictwie wyższym:
prof. zw. dr hab. Danuta Strahl (Wiceprzewodnicząca Polskiej Komisji Akredytacyjnej), prof. dr hab. Marek Lisiński (Członek
Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole
nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych), prof. PW dr hab. inż. Janusz
Zawiła-Niedźwiecki (Członek Polskiej Ko-
Prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko – Pikiewicz
Rektor WSB
misji Akredytacyjnej w zespole nauk technicznych, Pełnomocnik Rektora ds. informatyzacji, p.o. Dyrektora Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej), dr inż. Aneta
Kucińska-Landwójtowicz (Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia w Politechnice
Opolskiej), dr Sivetlana Gutkova, Maria Tomaszewska (Pełnomocnik Rektora ds. systemu zapewnienia jakości kształcenia Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie), Adam
Fuchs (Bank Zachodni WBK SA, Dyrektor Regionu, Santander Universidades).
Partnerem Akademickiego Forum Jakości była Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
Debaty eksperckie
Towarzystwa Naukowego
Organizacji
i Kierownictwa
Obchodzące w tym roku jubileusz 90-lecia funkcjonowania Towarzystwo Naukowe Organizacji
i Kierownictwa zostało założone
jako jedna z pierwszych na świecie
profesjonalnych organizacji skupiających menedżerów, którego
pierwszym Dyrektorem został profesor Karol Adamiecki, prekursor
współczesnych nauk o zarządzaniu, twórca teorii harmonizacji. Obecnie TNOiK jest stowarzyszeniem skupiającym swoich członków w 16 oddziałach, zajmującym się
upowszechnianiem wiedzy o profesjonalnym zarządzaniu,
współpracującym aktywnie z wieloma polskimi organizacjami, m.in. Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Klubem 500, Krajową Izbą Gospodarczą,
Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Stowarzyszeniem
Księgowych w Polsce, Stowarzyszeniem Oświatowców
Polskich oraz Zrzeszeniem Prawników Polskich. TNOiK
jest również aktywnym członkiem Światowej Rady Zarządzania (CIOS), Europejskiej Rady Zarządzania (CECIOS)
i EFMD. Współpracuje m.in. z The Institute of Management
Foundation (Wielka Brytania) i RKW (Niemcy) oraz z organizacjami z krajów Europy Środkowo - Wschodniej, takimi
jak MteSZ (Węgry), Baltic Management Foundation (Litwa),
Society for Strategic Management, Innovations and Enterpreneurship (Czechy). Domeną TNOiK jest profesjonalnie
prowadzona działalność naukowa, edukacyjna, doradcza
i wydawnicza z dziedziny zarządzania.
176
25 stycznia 2015 r.
Debata:
„Innowacyjne przedsiębiorstwo”
Podczas debaty poruszono kwestię roli jaką w rozwoju sfery biznesu
pełnią obecnie uczelnie wyższe. Spotkanie stało się okazją do wymiany
doświadczeń wieloletnich praktyków w obszarze szans, trudności i perspektyw w pozyskiwaniu środków finansowych na innowacyjne działania.
Uczestniczyło w nim blisko 200 osób.
prof. nadzw. dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
Prezes Towarzystwa Naukowego
Organizacji i Kierownictwa, Oddział
w Dąbrowie Górniczej
27 lutego 2015 r.
14 maja 2015 r.
27 kwietnia 2015 r.
Debata:
Debata:
Debata:
Aktualna sytuacja rynkowa w kraju i na
świecie, wpływ niskich stóp procentowych
na sytuację przedsiębiorców, kryzys, który
dotkliwie odczuł sektor bankowy, a przede
wszystkim potencjał, możliwości i wyzwania stojące przed polską gospodarką były
tematem kolejnego spotkania w ramach
cyklu debat eksperckich Nauka i Biznes.
Podczas wydarzenia debatowano na temat wzrastającego zainteresowania firm
pozyskiwaniem, motywowaniem i utrzymywaniem pracowników o dużym potencjale,
bezpośrednio wpływającym na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
„Efektywne modele biznesu
w gospodarce sieciowej”
W kontekście obecnej sytuacji rynkowej
dyskutowano o internacjonalizacji jako jednym z narzędzi efektywnych modeli biznesu, środowiskach sieciowych, stanowiących
przestrzeń kreowania efektywnych modeli
biznesu, a także e-biznesie, jako narzędziu
osiągania przewagi konkurencyjnej.
„Perspektywy gospodarcze Polski
a tendencje na światowych rynkach
finansowych”
„Zarządzanie talentami – moda
czy wyzwanie współczesnych
organizacji?
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
Patronat honorowy
Międzynarodowa
projekt
integracja czyli
„Komunikacja ponad barierami –
polska i ukraińska młodzież mówi
wspólnym językiem”
177
W dniach od 16 do 23 listopada
2014 r. w Wyższej Szkole B iznesu
w Dąbrowie Górniczej gościła grupa 70
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z Ukrainy. Młodzież realizowała projekt pt. „Komunikacja ponad barierami
– polska i ukraińska młodzież mówi
wspólnym językiem”, zorganizowany
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Polsko – ukraińska wymiana młodzieży” przez Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wyższej
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Głównymi celami projektu była integracja młodzieży z Polski i Ukrainy,
zaznajomienie uczestników z kulturą,
tradycją i historią obydwóch krajów,
wzajemne poznanie języka sąsiada, wymiana doświadczeń i poznanie systemu
edukacji w krajach partnerskich, pogłębienie wzajemnej tolerancji młodzieży z Polski i Ukrainy oraz zwiększenie
wśród młodzieży motywacji do nauki
języków obcych. Cele były realizowane
poprzez warsztaty, zajęcia tematyczne
oraz wspólne wycieczki organizowane
dla uczestników projektu.
Dominika Czerniak
Koordynator
e-mail.: [email protected]
tel.: 32 295 93 16
Podczas pobytu w Polsce młodzież
odwiedziła, m.in. Muzeum Miejskie
„Sztygarka”, Zamek w Będzinie i Urząd
Miejski w Dąbrowie Górniczej, gdzie
spotkali się ze Zbigniewem Podrazą,
prezydentem miasta. Goście zwiedzali
także kopalnię Guido. Wspólny projekt
przewidywał tematyczne warsztaty.
Uczniowie uczyli się języka polskiego i ukraińskiego, uczestniczyli w zajęciach plastycznych, artystycznych,
dziennikarskich i filmowych. Zawodnicy
szkolnych klubów sportowych starli się
w meczu piłki nożnej, siatkówki oraz
podczas gry w kręgle.
Na zakończenie pobytu w Polsce
młodzież wspólnie przygotowała występ artystyczny, podczas którego
uczniowie wykonali polskie i ukraińskie
utwory muzyczne, tańce narodowe oraz
zaprezentowali poezję wieszczy narodowych: Tarasa Szewczenki oraz Adama Mickiewicza. Wydarzeniu towarzyszyła także wystawa prac plastycznych
wykonanych przez uczestników.
W projekcie wzięły udział szkoły z Ukrainy: Gimnazjum nr 3 w Chersoniu, Gimnazjum
Lingwistyczne im. T. Szewczenki w Użgorodzie, Specjalistyczna Szkoła 1-3 stopnia nr 3
w Użgorodzie oraz z Polski: I Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej, I Liceum
Ogólnokształcące w Będzinie oraz V Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej.
Projekt dotyczący integracji międzynarodowej młodzieży polskiej i ukraińskiej jest mi szczególnie bliski, jestem przekonana
o dużej wartości wymiany myśli, poglądów, opinii i doświadczeń
dla rozwoju własnego. Dlatego też z przyjemnością zaprosiłam
młodzież do mojej Restauracji Origami, w której mogli spróbować zarówno specjałów typowych dla kuchni polskiej, jak
i ukraińskiej. Potrawy serwował Mykola Kazarov, absolwent
WSB, kucharz z powołania i pasji.
Izabela Gil
Właścicielka Restauracji Origami Projekt
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Zagłębia
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
Wulkan kobiecej
energii w WSB czyli II Kongres Kobiet
Województwa Śląskiego
Wkroczyliśmy
w drugą dekadę
178
Uroczystego otwarcia II Kongresu
Kobiet Województwa Śląskiego dokonali: prof. nadzw. dr Zdzisława
Dacko-Pikiewicz, Rektor WSB
oraz Zbigniew Podraza, Prezydent Dąbrowy Górniczej.
Spotkanie odbyło się 18
kwietnia 2015 roku. W trakcie
paneli dyskusyjnych, warsztatów,
prezentacji i kuluarowych rozmów uczestniczki kongresu miały
okazję wymienić się poglądami, doświadczeniami i dobrymi praktykami
z obszaru nauki, kultury, życia rodzinnego i działalności społecznej.
Kobiety mierzą wysoko –
pod takim hasłem odbył się
w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie
Górniczej II Kongres Kobiet Województwa Śląskiego. W wydarzeniu wzięło
udział blisko pół tysiąca kobiet, w tym
przedstawicielki parlamentu, władz
wojewódzkich, samorządowych,
organizacji i stowarzyszeń.
Uczestnicząca w wydarzeniu
prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, Sekretarz Stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego
Traktowania w swoim wystąpieniu sugerowała, by kobiety nie
bały się istnieć w sferze publicznej
jako eksperci. - W mediach często
wypowiadają się tylko mężczyźni,
a przecież jest wiele kobiet, które
świetnie znają się na różnych dziedzinach życia. Nie możemy być za
skromne – zaznaczyła przedstawiciela rządu.
Spostrzeżenia te potwierdziła
Joanna Mucha, Posłanka na Sejm
RP, była minister sportu. - Kobiety mierzą wysoko, ale jeszcze nie tak, jakby
mogły. Nie korzystamy w pełni z naszego
potencjału. Celem Kongresu Kobiet jest wydobycie kobiecej energii – podkreślała parlamentarzystka.
Z kolei prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz zaznaczyła, jak duże znaczenie ma udział kobiet w procesie zarządzania
i podejmowania decyzji. – Na kierowanej
przeze mnie Uczelni wiele kluczowych stanowisk zajmują kobiety. Cenię ich kompetencje, poczucie odpowiedzialności i rozwagę w podejmowaniu decyzji – zaznaczyła
Rektor WSB.
W panelu pt. „Dziewczyny mierzą wysoko” uczestniczyła prof. nadzw. dr Katarzy-
na Szczepańska-Woszczyna, Prorektor
ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą,
Dziekan WSB, zwracając w swoich wypowiedziach szczególną uwagę na sytuację kobiet w szkolnictwie wyższym
i rosnącą liczbę kobiet zainteresowanych naukami technicznymi.
Zorganizowano także panel
„Kongres Kobiet oczami mężczyzn”,
podczas którego Dominik Penar,
Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego WSB podkreślił zmieniające się role mężczyzn i kobiet
w aspekcie zawodowym, rodzinnymi
i społecznym,
Inicjatorkami Kongresu były: Alina
Bednarz, dr inż. Katarzyna Tobór-Osadnik,
Joanna Sekuła, dr Małgorzata Tkacz-Janik, dr Maria Buszman-Witańska, Dorota
Zasowska, Sylwia Widzisz-Pronobis,
Anna Karwot, Bożena Szwaja, Patrycja
Dzięcioł i Aleksandra Bednarz. W wydarzeniu uczestniczyli także, m.in. Parlamentarzyści: Katarzyna Stachowicz,
Jarosław Pięta, Katarzyna Błaszczyk-Domańska, Pełnomocniczka Wojewody Śląskiego ds. Równego Traktowania,
Iwona Krupa, Zastępca Prezydenta Dąbrowy Górniczej.
Agnieszka Stefaniak-Zubko
Koordynator II Kogresu Kobiet
Województwa Śląskiego
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 96
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
Światowy Tydzień
Przedsiębiorczości
w WSB
oją ść
w
s
yć zdolno ia?
z
s
k
wię ość i yślen
z
jak tywn ego m
a
kre wórcz
t
do
jak
s
nap kutecz
n
isać
bizn ie
esp
lan?
179
ia
e
zen
d
w
a
o
są n prow u?
e
i
jak zonty biznes
y
hor snego
wła
„Bo przedsiębiorczość ma wiele twarzy”
- to hasło przewodnie tegorocznego Światowego
Tygodnia Przedsiębiorczości, który miał miejsce w
dniach 17 – 23 listopada 2014 r. Podstawowy cel
wydarzenia to: promocja kreatywności i przedsiębiorczości oraz zachęcenie młodych osób do
podjęcia własnej działalności gospodarczej.
jak za
p
efekty lanować
w
strate ną
g
w soc ię
ial m
edia?
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) jest globalną inicjatywą promującą przedsiębiorczość, szczególnie wśród młodzieży,
organizowaną od 2008 r. Udział w Światowym Tygodniu
Przedsiębiorczości 2014 zgłosiło 147 krajów z całego
świata z 6 kontynentów: Afryka (34 kraje), Azja (37 krajów), Europa (42 kraje), Ameryka Północna (7 krajów),
Oceania (2 kraje), Ameryka Południowa (25 krajów).
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
Wykład inauguracyjny pt.: „Inteligencja Przedsiębiorczości – nowe horyzonty prowadzenia biznesu” poprowadził
prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński – profesor w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
180
W tym roku wśród inicjatyw, jakie uczestnikom zaproponowała
Uczelnia i z których skorzystało ponad 1500 osób, znalazły się wykłady, szkolenia, prezentacje firm, a także – tradycyjnie – debata oksfordzka, podczas której z tezą „Warto prowadzić własną firmę” zmagali się
uczniowie dwóch szkół: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie
Górniczej oraz Technikum Ekonomicznego nr 1 z Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Dla ponad 300-osobowej
publiczności zgromadzonej w Audytorium Maximum spotkanie okazało
się nie tylko wymianą argumentów, ale i solidną porcją ekonomicznej
wiedzy.
Rada Mędrców podkreślała wysoki poziom przygotowania debatujących zespołów. Jej członkowie nie zdecydowali się na
jednoznaczne wskazanie zwycięzcy. Zwycięską drużynę wskazały głosy publiczności. Zdecydowaną przewagą głosów wygrali
uczniowie ZSE w Dąbrowie Górniczej.
Debacie przysłuchiwała się Rada Mędrców w składzie:
- prof. nadzw. dr hab. Romuald Hanisz
- Katedra Przedsiębiorczości Międzynarodowej i Finansów WSB w Dąbrowie Górniczej
- dr Rafał Rębilas
- Katedra Przedsiębiorczości Międzynarodowej i Finansów WSB w Dąbrowie Górniczej
- Adam Suliga
- Ekspert Polskiej Izby Handlu w Warszawie
Moderatorem debaty był
- dr Marcin Lis
Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich
Magdalena Kot-Radojewska
Koordynator
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 93
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
V Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy Logistycznej
Patronat Honorowy:
Patronat Merytoryczny:
181
Współorganizator:
Laureaci
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
Łukasz Nastuła
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Rybniku Technikum nr 3
Nagroda: Złoty Indeks WSB oraz staż w firmie FM Logistic
Alicja Maciaszek
Zachodnie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
w Szczecinie
Nagroda: wizyta studyjna w firmie GTL
Karol Grzech
Zespół Szkół nr 1
w Krakowie
Nagroda: Staż w Firmie Raben Polska
4 marca 2015 roku w WSB miała miejsce już 5 edycja Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy Logistycznej, przedsięwzięcia skierowanego do uczniów szkół średnich oraz
policealnych, którzy kształcą się w specjalnościach: technik logistyk i technik spedytor. W konkursie udział wzięło blisko 150
osób z kilkudziesięciu szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju.
Uczestnicy w przeciągu 60 minut rozwiązywali test jednokrotnego wyboru,
który składał się z 25 pytań zamkniętych
i 5 otwartych. Prace konkursowe zostały
ocenione przez Komitet Organizacyjny Konkursu (za nieprawidłowe odpowiedzi przewidziano punkty ujemne).
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
Kapituła Konkursowa:
dr Marcin Lis
- Prorektor WSB ds. Rozwoju i Spraw Studenckich,
dr inż. Paweł Sobczak
- Dziekan Wydziału Zamiejscowego WSB w Olkuszu,
mgr Dominik Penar
- Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego,
Agnieszka Dymek
- IF Customer Service Manager Raben Polska
Sp. z o.o. o/Gliwice,
Piotr Adamczyk
- główny specjalista ds. komunikacji i promocji w GTL,
Marcin Kwarciak
- Przedstawiciel Firmy FM Logistic.
Na zakończenie konkursu dr inż. Paweł Sobczak
wygłosił wykład pt.” Zasady rozmieszczania jednostek
ładunkowych - dobre praktyki”.
182
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest uczelnią, która specjalizuje się
w kształceniu inżynierów – logistyków, spedytorów czy menedżerów.
Atutem studiów na kierunku Logistyka jest praktyczny program kształcenia, realizowany m.in. dzięki współpracy oraz
konsultacjom merytorycznym z przedsiębiorcami m.in. Rabben,
TÜV Nord Polska, GTL, wykorzystywanie w procesie kształcenia specjalistycznego
oprogramowania m.in. system Formica, Flexsim oraz Compass, narzędzia VISUM
/ VISSIM, a także dedykowane moduły zintegrowanych systemów zarządzania IFS
oraz organizacja warsztatów z praktykami, wizyt studyjnych oraz praktyk w wiodących firmach z branży TSL (m.in. UPC, Arcelor Mittal, General Motors, Rabben).
dr inż. Paweł Sobczak
Koordynator Konkursu
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 24
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
183
IV Ogólnopolski
Turniej Klas
o Profilu
Mundurowym
Organizatorzy:
www.wsb.edu.pl/turniej
Nauka i Biznes nr 25
1
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
miejsce
2
3
miejsce
miejsce
Dawid Hrabia, Dawid Stach
Mateusz Jopek, Karol Mitręga
Bartosz Dorobisz, Dominik Neska
– Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu
– Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej
w Tymbarku
– Zespół Szkół im. prof. Roman Gostkowskiego
w Łazach
opiekun - płk Jan Dominik
opiekun - Sylwester Nowak
opiekun - Zbigniew Biały
Nagrody:
szczerbiec ze złotą rękojeścią,
będący repliką miecza Królów
Polskich oraz dwa Złote Indeksy WSB, gwarantujące bezpłatne
studia w ramach oferty Centrum
Bezpieczeństwa i Edukacji Służb
Mundurowych WSB
Nagrody:
Nagrody:
szczerbiec - replika miecza królów polskich oraz srebrny indeks
WSB, uprawniający do bezpłatnego
1 roku studiów w ramach oferty
Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji
Służb Mundurowych WSB
Szabla Oficerska oraz Brązowy Indeks
WSB (semestr bezpłatnych studiów w
ramach oferty Centrum Edukacji i Bezpieczeństwa Służb Mundurowych WSB
Walka o tytuł najlepszej drużyny IV Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym
(15-17 kwietnia 2015 r.) nie była prosta.
184
INICJATYWY
Aby go zdobyć uczestnicy musieli m.in. udzielić pierwszej pomocy rannym
towarzyszom, zdobyć wieżę ogrodzienieckiego zamku, przeprawić się na linie
zawieszonej na wysokości kilkudziesięciu metrów, spłynąć tratwą, którą najpierw musieli samodzielnie zbudować, pokonać tor przeszkód oraz wykazać się
kondycją podczas morderczego „Biegu Rzeźnika”. Wszyscy zawodnicy – 98 osób
reprezentujących 16 województw z całej Polski - zmierzyli się w 12 konkurencjach
prowadzonych zarówno w dzień, jak i w nocy.
Celem turnieju była integracja środowisk związanych z edukacją
i działaniami na rzecz bezpieczeństwa oraz wyłonienie najlepszej
szkoły ponadgimnazjalnej, realizującej przedmiot Edukacja dla Bezpieczeństwa i przygotowującej potencjalnych kandydatów do służb
mundurowych.
Wyróżnieni, nagrodzeni
Nagrodę dla najlepszej drużyny mieszanej zdobył zespół reprezentujący Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z Olkusza - Natalia Celin oraz Dawid Krawiec. Tytuł najlepszej drużyny żeńskiej
zdobyły uczennice Zespołu Szkół im. Prof. Romana Gostkowskiego z Łaz - Marta Zych oraz Kamila Szymczak. Drużyny w nagrodę
otrzymały pamiątkowe puchary oraz zestawy survivalowe. Nagrody
otrzymali także zwycięzcy każdej z 12 rozgrywanej konkurencji.
Kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju
Klas o Profilu Mundurowym odbędzie się w
dniach 13 – 15 kwietnia 2016 r. Zapraszamy!
Honorowy Patronat
Patronat honorowy nad Turniejem objęli, m.in. Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, Komendant Główny Straży
Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny Straży Granicznej gen. dywizji Straży Granicznej Dominik Tracz,
Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP Waldemar Pawlak, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Katowicach płk mgr inż. Krzysztof Radwan oraz Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Artur Borowicz.
Nowe rozwiązania IV edycji
Po raz pierwszy turniej został zorganizowany w czterech lokalizacjach: Bydlinie, Ogrodzieńcu, Siemianowicach Śląskich oraz
Dąbrowie Górniczej. W części konkurencji uczestnicy rywalizowali
w losowo dobranych zespołach 6 oraz 10-osobowych, co sprawiło, że oprócz doskonałego przygotowania fizycznego, taktycznego oraz organizacyjnego musieli wykazać się także umiejętnością
współpracy w grupie oraz współdziałania z potencjalnymi rywalami
z innych drużyn. W turnieju po raz pierwszy zastosowana została
formuła open, aby wziąć udział w turnieju zawodnicy nie musieli być
uczniami klas o profilu mundurowym.
Od kilku lat poszukiwaliśmy ciekawego miejsca do organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu
Mundurowym. Bydlin jest szczególną
miejscowością ze względów historycznych. W 1914 roku, pomiędzy 17 a 18
listopada w rejonie Bydlina i Krzywopłot rozegrała się jedna ze znaczących bitew w ówczesnej Europie. Żołnierze z 3 kompanii VI
batalionu I pułku Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego
powstrzymali atak wojsk rosyjskich. 46 poległych żołnierzy
spoczywa na cmentarzu w Bydlinie. Chcemy, aby turnieje klas
o profilu mundurowym o zasięgu ogólnopolskim były rozgrywane w miejscach, które ze względu na wymiar patriotyczny
odgrywają szczególną rolę w polskiej historii.
prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik,
Prorektor ds. Nauki WSB
Dyrektor Centrum Bezpieczeństwa
i Edukacji Służb Mundurowych
Nauka i Biznes nr 25
FOTORELACJA
185
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
IV Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
186
BIBLIOTEKA
w trzech
WYMIARACH
Szkolenia, wystawy, wernisaże, seminaria kulturalne, rozmowy o sztuce, konferencje, wykłady otwarte... Tyle dzieje się każdego roku w Bibliotece
Akademickiej im. prof. Jerzego Altkorna WSB w Dąbrowie Górniczej. Biblioteka
w trzech wymiarach to autorski projekt, którego założeniem jest realizowanie
przez bibliotekę - oprócz typowej funkcji akademickiej - zadań kulturotwórczych
w regionie i środowisku. Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców:
uczniów, studentów, bibliotekarzy i pracowników ośrodków informacji naukowej,
mieszkańców Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, osób zainteresowanych.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
Wykłady otwarte
W każdym roku akademickim odbywają się
otwarte wykłady, popularyzujące naukę. Tematyka
spotkań w roku akademickim 2014/2015 obejmowała szeroko pojęte zagadnienia kulturalne, społeczne,
edukacyjne czy twórcze. Słuchacze w czasie wykładów mieli doskonałą okazję do zapoznania się m.in.
z tradycjami i zwyczajami Województwa Śląskiego
w tym terenów Zagłębia Dąbrowskiego, praktyką
żywieniową osób starszych, postacią i dziełami Janusza Korczaka, problematyką przestępczości czy
wartościami, które daje słuchanie muzyki. Oprócz
tego promowano kampanię przeciwko rakowi piersi
wspólnie z Będzińskim Stowarzyszeniem Amazonek. Wśród prelegentów byli m.in. dr Jacek Kurek,
nadkom. Krzysztof Miszczyk, prof. Krystyna Gąsiorek.
Warsztaty dla najmłodszych
Wśród organizowanych wydarzeń nie zabrakło również atrakcji dla dzieci oraz
słuchaczy Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego. W minionym roku odbyło się
kilkanaście praktycznych warsztatów, w czasie których dzieci miały możliwość zapoznania się z pracą pszczelarza i wykonania własnych świeczek z wosku pszczelego. W okresie noworocznym dzieci wykonywały maski karnawałowe, zaś w czasie
wielkanocnym tworzyły jaja metodą decoupagu. Wspólnie z Stowarzyszeniem Windsurfingu „Pogoria” zorganizowano warsztaty windsurfingowe dla najmłodszych.
187
Rozmowy o sztuce
Coś dla oka, coś dla duszy, czyli kulturalne wydarzenia w Bibliotece Akademickiej.
Wśród tych wydarzeń nie zabrakło wernisaży czy spotkań autorskich. Zorganizowano
wieczorki poetyckie zagłębiowskich autorek z akompaniamentem muzyki klasycznej. W bibliotece została zagospodarowana przestrzeń na prezentację malarstwa,
obrazów, projektów czy ciekawych przedmiotów. Pozyskanie obrazów Aleksandra
Franko, malowanych techniką akwareli pozwoliło na zorganizowanie wernisażu połączonego z występem muzycznym. Oprócz
tego w Bibliotece prezentowane są też prace młodych artystów, architektów, Studentów Wyższej Szkoły Biznesu czy Studentów
Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego.
W 2014 r. projekt „Biblioteka w trzech wymiarach”
został doceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przyznaniem dotacji
na jego rozwój i popularyzację.
Promocja czytelnictwa
Biblioteka promuje czytelnictwo, wyróżnia ogólnopolskie i międzynarodowe wydarzenia związane
z książką i czytelnictwem - Tydzień
Zakazanych Książek, Światowy Dzień
Książki i Praw Autorskich, Tydzień
Bibliotek. W ramach wydarzeń organizujemy organizowane są m.in.
konkursy dla czytelników, kąciki kawowe czy kiermasze książek.
mgr Aleksandra Pasieka
Asystent Dokumentacji
i Informacji Naukowej
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 56
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
85
26
6 tyś
30
3
INICJATYWY
wykładów popularnonaukowych
warsztatów z doradztwa zawodowego
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
wykładowców
województwa: śląskie, małopolskie, świętokrzyskie
188
Akademia WSB
Projekt Akademia
WSB
to cykl zajęć popularyzujących naukę,
mających na celu rozszerzenie programu kształcenia uczniów szkół
ponadgimnazjalnych o wybrane zagadnienia nauk ekonomicznych,
technicznych, humanistycznych i społecznych. To również konsultacje
z zakresu doradztwa zawodowego, mające na celu pomoc w przygotowaniu ścieżki kariery, a także szkolenia dotyczące coachingu kariery,
sposobów wyznaczania i realizacji celów, budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej.
Nowość dla logistyków
i informatyków
Ubiegłoroczna edycja Akademii Nauki
WSB została wzbogacona o praktyczne
zajęcia warsztatowe realizowane w laboratoriach WSB. Uczniowie szkół o profilach
technik logistyk, technik spedytor, technik
eksploatacji portów i terminali przez cały
rok uczestniczyli w zajęciach prowadzonych
przez dr inż. Pawła Sobczaka w Laboratorium Nowoczesnych Systemów Komisjonowania. W laboratoriach informatycznych
WSB dr inż. Paweł Buchwald przedstawiał
proces tworzenia gier komputerowych
i aplikacji mobilnych, natomiast dr inż. Krystian Mączka omawiał aspekty bezpieczeństwa systemów komputerowych.
Aktywna współpraca
ze szkołami
Celem Akademii Nauki WSB jest też
nawiązywanie współpracy i wypracowanie relacji partnerskich ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Współpraca w ramach
Klubu Szkół Partnerskich obejmuje m.in.
możliwość udziału uczniów w warsztatach
otwartych, wykładach oraz innych zajęciach akademickich i wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię. Porozumienie
przewiduje także współdziałanie w organizowaniu praktyk zawodowych dla uczniów
oraz wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli.
Działania dodatkowe
W tym roku uczniowie z Klubu Szkół
Partnerskich uczestniczyli w debatach podsumowujących przemiany w polskiej go-
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
Złoty indeks
dla najlepszych
Wybitni absolwenci szkół partnerskich wyróżniani są „Złotym Indeksem
Wyższej Szkoły Biznesu”, który zapewnia możliwość podjęcia bezpłatnych
studiów stacjonarnych I stopnia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W tej edycji wręczonych zostało
60 indeksów.
Przez cały okres mojej edukacji szkolnej nie wiedziałam, co tak naprawdę chcę w życiu
robić i jaki kierunek studiów powinnam wybrać. Wszystko zmieniło się podczas dni kariery, kiedy to miałam okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w ramach Akademii Nauki WSB.
Dzięki ćwiczeniom, analizom i symulacjom, które wykonywałam wspólnie z kolegami
i koleżankami z klasy zdałam sobie sprawę, że idealny kierunek dla mnie to Ekonomia
Menadżerska. Również moje predyspozycje zawodowe, zdiagnozowane przez doradcę
zawodowego WSB, idealnie pasują do tego kierunku studiów. Te kilka godzin zajęć bardzo pomogło mi też w nabyciu większej pewności siebie. Szczególnie cenne było również zaoferowanie możliwości późniejszych konsultacji przez wykładowców i trenerów
uczelni. Teraz już wiem, że nie ma rzeczy nie możliwych, a wszystko czego pragnę jest
na wyciągnięci ręki.
189
Paulina Czapla
Absolwentka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej
spodarce po roku 1989. Ekspertami w tych
debatach byli profesorowie: Leszek Balcerowicz i Grzegorz Kołodko. Tegoroczni
maturzyści mieli natomiast możliwość spotkania z Elżbietą Modrzewską, Kierownikiem Wydziału Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie,
która podczas wykładu przybliżyła uczniom
klas maturalnych specyfikę czekającego ich
egzaminu dojrzałości.
Ponadto uczniowie i nauczyciele z Klubu Szkół Partnerskich mogą korzystać
z wszystkich inicjatyw, jakie odbywają się
na terenie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, m.in.: dodatkowych, bezpłatnych szkoleń, Targów Pracy i Praktyk
Studenckich, Akademii Rozwoju Kompetencji, Festiwalu Nauki, licznych wykładów
otwartych i spotkań z praktykami.
Kurs przygotowujący
do matury z matematyki
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
maturzystów w WSB zorganizowany został kurs przygotowujący do tego egzaminu
z matematyki. Zajęcia odbywały się w siedzibie Uczelni oraz w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
przy ulicy Kilińskiego 25 i prowadzone były
przez nauczycieli egzaminatorów. W zajęciach udział wzięło 200 uczniów.
Kurs miał charakter warsztatowo-konsultacyjny (w trakcie zajęć uczestnicy analizowali z prowadzącym te obszary
matematyczne, w których czują się najsłabiej) oraz testowy (prowadzący bazował na
najbardziej aktualnych zadaniach matematycznych z tegorocznych matur). Uczestnicy
otrzymali bezpłatne materiały dydaktyczne
oraz dostęp do testów maturalnych.
mgr inż. Sebastian Korzeniowski
Koordynator Akademii WSB
e-mail: [email protected]
tel.: 32 295 93 96
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
Deszcz Perseidów,
czyli Międzypokoleniowa
Noc spadających
gwiazd
Blisko 4 000 osób spotkało się pod gwieździstym niebem na
plaży przy Pogori III, by wspólnie podziwiać deszcz Perseidów
w ramach Międzypokoleniowej Nocy Spadających Gwiazd. Wydarzenie zorganizowała WSB we współpracy z Urzędem Miejskim
w Dąbrowie Górniczej, Centrum Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszeniem Rowerowa Dąbrowa.
190
Już od godz. 17.00 przy wejściu na plażę
można było spotkać Doktora WOW, szalonego naukowca, który zaprezentował
najmłodszym uczestnikom wybuchowe,
iskrzące się eksperymenty, nawiązujące do
gwiezdnego charakteru środowego spotkania.
Przed młodą widownią zaprezentował
się też iluzjonista, który za pomocą czarodziejskiego zaklęcia „Łigli, Łigli” sprawił,
że w magię uwierzyli najwięksi sceptycy.
Z pomocą przedstawicieli Baby Planet maluchy miały okazję skonstruować i ozdobić
pierwsze, własne lunety.
Dla nieco starszych uczestników wieczoru nie zabrakło porad dietetycznych
i kosmetycznych, degustacji kaw i herbat.
Wydarzeniu towarzyszył szczytny cel. Caritas Diecezji Sosnowieckiej zachęcał do
wsparcia potrzebujących uczniów i pomoc
w przygotowaniu do roku szkolnego.
O godz. 20.00 na ścieżce rowerowej przy
plaży ustawili się miłośnicy jednośladów, by
wspólnie ze Stowarzyszeniem Rowerowa
Dąbrowa wziąć udział w Rowerowym Przejeździe Gwiezdnych Przebierańców. Kiedy
zapadł zmrok i zgasły latarnie przy molo,
mieszkańcy wspólnie z Dariuszem W. Nelle
ze Szkolnego Obserwatorium Astronomicznego przy Zespole Szkół nr 1 rozpoczęli obserwację nieba.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
Znani
Nie znani
prof. dr hab. inż.
Marek Sitarz
Kierownik Katedry Transportu Szynowego
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
191
Moje zainteresowania pozazawodowe - oprócz piłki nożnej i turystyki – związane są z filatelistyką kolejową. Mało kto wie że Ci
zbieracze znaczków, widokówek, listów itp. mają w Europie i w Polsce Akademię Filatelistyki. W Polsce może ona liczyć maksymalnie
30 członków i bardzo trudno się do niej dostać. Wśród nich są znani
Rektorzy i profesorowie uczelni polskich którzy zajmują się filatelistyką jak również wybitni znawcy tej dziedziny „nauki”. Samych
znaczków o tematyce kolejowej jest ponad 13 tysięcy. Niestety
brakuje mi jeszcze kilka tysięcy, choć mam jedną z największych
kolekcji na świecie. Samych „jedynek” – pierwszy znaczek w danym
kraju o tematyce kolejowej jest około 250 – brakuje mi jeszcze kilka. Często na wykładach czy prezentacjach wykorzystuję znaczki
aby pokazać niektóre aspekty techniczne czy historyczne transportu kolejowego. Mało kto wie, że przedstawieni na znaczkach np.
polscy laureaci Nobla Reymont i Szymborska pracowali na kolei.
Rejmont między innymi dzięki kolei dostał Nobla a Szymborska
napisała 8 wierszy poświęconym kolei (mam jej dedykację na tych
wierszach). Jedna z moich monografii poświęcona była filatelistyce
kolejowej i otrzymała złoty medal na Międzynarodowej Wystawie
Literatury Filatelistycznej w Moguncji w 2012 r.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
dr Andrzej Bubnicki
Dziekan Wydziału Zamiejscowego
WSB w Cieszynie
192
Od zawsze miewałem przeróżne pasje. Było kolarstwo i biegi przełajowe, sztuki walki, strzelectwo,
muzyka, ale jest jedna pasja, która towarzyszy mi
zawsze – motoryzacja.
Mój Dziadek Kazimierz uwielbiał motocykle,
uprawiał sport żużlowy, przez 50 lat prowadził serwis motocyklowy. Mój Ojciec, jako pasjonat motoryzacji i mechaniki, przez wiele lat konstruował
silniki… okrętowe, pracował też m.in. jako instruktor nauki jazdy. Ja jazdę samochodem i mechanikę
zgłębiam od ok.10 roku życia, kiedy to siedząc u Ojca
na kolanach uczyłem się wyprowadzać samochód
z poślizgu na ośnieżonym parkingu. Przez wiele lat
pasjonowałem się mechaniką samochodową. Dziś
pasjonuje mnie jeszcze turystyka offroadowa. Taki
sposób spędzania czasu daje przyjemność nauki jazdy w terenie i poznawania możliwości posiadanego
samochodu. Jako główny organizator opracowuję trasy off-roadowe, przez które kilka razy w roku
przeprawiamy się wraz z grupą zapaleńców. Moją
pasją jest odkrywanie fascynujacych miejsc i organizowanie zlotów, pozwalających na przejechanie
ich wspólnie z przyjaciółmi. Wyjazdy te to dla nas
test sprawności jako kierowców, ale także okazja
do spotkań, rozmów o motoryzacji oraz omawiania
nowych tras.
INICJATYWY
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
Prof. dr hab.
Danuta Waloszek
Profesor w Katedrze Pedagogiki
WSB w Dabrowie Górniczej
Moją pasją są wędrówki szlakami górskimi. Odkryłam w ten
sposób wiele zapomnianych i nieuczęszczanych (na szczęście) rejonów Karkonoszy, Gór Izerskich i Skalistych. Jestem zauroczona ich
ukształtowaniem zewnętrznym np. Pielgrzymami, Międzygórzem,
Skalnymi Wrotami w Radkowie i Skalnymi grzybami w Karłowie.
Niezwykłością Masywu Śnieżnika jest Jaskinia Niedźwiedzia, kryjąca
wiele tajemniczych i niezbadanych rejonów. Nie jestem grotołazem,
boję się nawet dłuższego pobytu w podziemiach, ale są to na tyle kuszące miejsca, że od czasu do czasu strach ten pokonuję.
Przynajmniej dwa, trzy razy w roku wchodzę na Rysy, kończąc trasę na Kasprowym Wierchu. Od tego roku „odkrywam” Tatry Zachodnie (mało popularne wśród niedzielnych turystów i w związku z tym
nie tak zaludnione) i przepiękne Beskidy.
Drugą moją pasją są wędrówki i spacery rowerowe. Odkrywałam
w ten sposób uroki Ziemi Lubuskiej (przejechałam np. szlak bytowania bociana czarnego, jedyny na świecie), Małopolski. Szczególnie
interesujący jest szlak zabytków drewnianych, szlak Beskidu Wyspowego. Niezależnie od pogody tygodniowo przejeżdżam ponad 300 km.
W tzw. wolnych chwilach, a także podczas postoju na wędrów-
193
kach maluję/rysuję pejzaże i rośliny spotykane na
trasie. Wnikanie w ich piękno daje przyjemność
poznawania niezwykłej złożoności natury i uczy
pokory wobec niej.
Wspólnie z innymi wrażliwymi ludźmi walczę
także o godziwe warunki życia bezdomnych kotów
na osiedlu, głównie o właściwy stosunek ludzi do
ich obecności wokół nas, ich sterylizację i dokarmianie. Sama opiekuję się dwoma „znajdami”,
niezwykle ciepłymi, przyjaznymi i bezgranicznie
oddanymi zwierzętami.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Mgr
Katarzyna Sroka
Kierownik Centrum Bezpieczeństwa
i Edukacji Służb Mundurowych
194
Sport, ekstremalne wrażenia oraz upór, który jest potrzebny, aby osiągnąć obrany cel to trzy składniki, które są
przepisem na mój idealny sposób spędzania wolnego czasu.
Wszystkie elementy zawierają się w górskiej wspinaczce.
Wzdłuż i wszerz przemierzyłam większość tras w Beskidzie
Śląskim i Żywieckim, Pieninach oraz Bieszczadach, na szlaki docierając najczęściej autostopem. Zdarzało mi się także
wspinać we włoskich Dolomitach oraz w Alpach Julijskich.
Moje serce należy jednak do Tatr Wysokich, do których wracam, kiedy tylko mam okazję. Nie ma rzeczy, które mogą się
INICJATYWY
równać z uczuciem ekscytacji przed każdą pokonywaną skałą, satysfakcją
ze zdobytego szczytu, snem na podłodze w schronisku oraz smakiem tradycyjnej, tatrzańskiej szarlotki. Nie ma piękniejszego widoku niż ten z Kazalnicy.
W zimie, kiedy wspinam się mniej, skupiam się na mojej drugiej pasji,
snowboardzie. Moja przygoda z deską zaczęła się przez kompletny przypadek na malutkim, niespełna 300 metrowym stoku „Karolinka” w Zwardoniu.
Zirytowana brakiem jakiejkolwiek zdolności do jazdy na nartach, wtargnęłam do najbliższej wypożyczalni z prośbą o deskę snowboardową. Siedzący
przy wejściu instruktor spojrzał na mnie podejrzliwie z pytaniem „To Pani
jeździła przed chwilą na nartach na Karolince? Niech Pani nie bierze tej deski… Pani się zabije”. Przeżyłam, a deska okazała się prawdziwą miłością od
pierwszego wrażenia.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
KALENDARIUM
2014/2015
• 22 -23 września 2014 r.
IV Europejski Kongres Małych
i Średnich Przedsiębiorstw
Kongres stanowił okazję do spotkania
z ekspertami WSB, tj.: prof. nadzw. dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Roman
Młodkowski, Jacek Uroda, Marek Zuber,
dr inż. Krystian Mączka, dr Marcin Lis.
195
• 24 -25 września 2014 r.
Gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów I i II stopnia
Statuetkę Lidera Roku odebrały Monika Młynek oraz Monika Białas. Wyróżnienie za osiągnięcia sportowe otrzymała Martyna Włodarska. Uroczystość uświetnił występ tenora Juliusza Ursyna-Niemcewicza oraz zespołu Need for Strings.
• 23 września 2014 r.
Wizyta władz WSB
na Uniwersytecie Opolskim
Na zaproszenie JM Rektora prof.
zw. dra hab. Stanisława Nicieja na Uniwersytecie Opolskim gościły Rektor oraz Dziekan WSB. Rozmowy dotyczyły m.in. uczestnictwa prof. Stanisława Nicieja w Wielkiej
Kapitule Konkursu o Miano Edukatora
Roku, a także perspektyw współpracy obu
Uczelni w zakresie prac naukowo- badawczych i wydawniczych.
• 24 września 2014 r.
Nominacje członków Rady Ekspertów WSB na rok akademicki 2014/2015
Podczas uroczystego posiedzenia Senatu WSB wręczono nominacje na rok akademicki
2014/2015 członkom Rady Ekspertów WSB.
• 25-26 września 2014 r.
IX Międzynarodowa Konferencja
Naukowa „Internet w Społeczeństwie
Informacyjnym”
Ideą wydarzenia była wymiana poglądów i doświadczeń z praktycznych z zakresu technologii informatycznych w społeczeństwie wiedzy.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
• 26 września 2014 r.
Zakończenie IV edycji projektu
Kariera na Start
W imieniu Uczelni w uroczystości w siedzibie Dziennika Zachodniego uczestniczył
dr Rafał Rębilas, Prodziekan WSB.
• 26-27 września 2014 r.
24 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe
„Człowiek-Media-Edukacja”
na Uniwersytecie Pedagogicznym
w Krakowie
Inicjatorem przedsięwzięcia był prof.
Janusz Morbitzer. WSB reprezentował Prorektor ds. Nauki, prof. Marek Walancik oraz
prof. Mariusz Jędrzejko i dr Danuta Morańska, Dyrektor CNMiTE w WSB.
INICJATYWY
• 3 października 2014 r.
Wspólna inicjatywa WSB i Gminy Psary dla dzieci i seniorów
Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń i Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach
Helena Warczok oraz Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz podpisali
porozumienie dotyczące uruchomienia Uniwersytetu Dziecięcego i Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.
• 4 października 2014 r.
7. Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w DUD
Podczas 7. już inauguracji DUD wykład pt. „Pamiętaj chemiku młody...” wygłosił popularyzator nauki - Mateusz Stocki.
• 7 października 2014 r.
Uroczysta 20. Inauguracja roku akademickiego 2014/2015
w WSB w Dąbrowie Górniczej
• 27 września 2014 r.
I Konferencja Śląskiego Oddziału
PMI Poland
196
W gronie prelegentów znalazł się m.in.
dr Marcin Lis, Prorektor WSB ds. Rozwoju
i Spraw Studenckich oraz dr Marek Pyka,
reprezentujący WSB oraz ITC – Partners,
Śląską Regionalną Grupę Microsoft. Uczestnicy Konferencji wzięli udział w grze strategicznej „Baza na Marsie”.
• 30 września 2014 r.
Urządzenia mobilne w szkole,
czyli jak zastosować smartfony i tablety
na zajęciach dydaktycznych
Seminarium w ramach Akademii e-Nauczyciela poprowadził Lechosław Hojnacki,
metodyk mobilnej edukacji.
• 1 października 2014 r.
Agencja Ochrony Gwarant S.A. nowym
partnerem WSB
• 2 października 204 r.
WSB Patronem Merytorycznym
Olkuskiego UTW
W uroczystej VIII inauguracji roku akademickiego Olkuskiego UTW uczestniczył
dr inż. Paweł Sobczak, Dziekan Wydziału
Zamiejscowego WSB w Olkuszu.
W uroczystości udział wzięło ponad 600 gości. Podczas immatrykulacji indeksy odebrali
studenci z Polski, zagranicy, a także przedstawiciele społeczności studenckiej Uniwersytetów Dziecięcych, Młodzieżowego i Trzeciego Wieku. Podczas wydarzenia nadano tytuł
„Edukator Roku 2014” prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Banysiowi, JM Rektorowi UŚ, prezesowi Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (w kategorii Europejski Wymiar
Edukacji) oraz prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Pomiankowi, JM Rektorowi WSIiZ w Rzeszowie
(w kategorii Animator). Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: dr Marcin Lis, dr Paulina Polko,
dr Rafał Rębilas. W trakcie
uroczystości JM Rektor
WSB została uhonorowana
przez Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej tytułem „Super Dąbrowianina
Roku”. Wykład inauguracyjny pt. „Wyzwania i dylematy
zarządzania przedsiębiorstwami w warunkach globalizacji i nowej gospodarki”
wygłosił prof. zw. dr hab.
Ryszard Borowiecki.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
• 8 października 2014 r.
WSB - Uczelnia Przyjazna Rodzicom
• 18-19 października 2014 r.
Wyjazd integracyjny studentów - Pieniny
Uczelnia została laureatem Konkursu
Dobrych Praktyk „Uczelnia Przyjazna Rodzicom”, organizowanym przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU przy
wsparciu MNiSW.
Bogaty program wycieczki obejmował, m.in.: spływ Dunajcem, zwiedzanie
Szczawnicy, Domu Uzdrowiskowego, wyjście na Palenicę i wieczór przy ognisku.
• 9 października 2014 r.
Uroczysta inauguracja
roku akademickiego UTW
W wydarzeniu uczestniczyło ponad 300
studentów UTW wraz z rodzinami i przyjaciółmi oraz przedstawiciele władz WSB.
• 10 października 2014 r.
Ogólnopolska Gala
Sportu Akademickiego 2014
197
W trakcie gali wręczono wyróżnienia
i puchary w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Śląska. Wyróżnienie za zajęcie
1. miejsca odebrali: Oskar Belcik, prezes
Klubu Uczelnianego AZS WSB oraz Maciej Sadowski, kierownik Studium Kultury
Fizycznej WSB.
• 11 października 2014 r.
Inauguracja Roku Akademickiego
w Wydziałach Zamiejscowych w WSB
w Cieszynie oraz Żywcu
W Sali Lustrzanej w Nowym Zamku
w Parku Żywieckim wykład inauguracyjny
pt. „Bezpieczeństwo w ujęciu wielowymiarowym. Specyfika zarządzania kryzysowego” wygłosił prof. nadzw. dr hab.
Marek Walancik, Prorektor WSB ds. Nauki.
W Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie
wykład inauguracyjny pt. „Zadłużony Świat”
poprowadził prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar – członek zarządu Narodowego Banku
Polskiego.
• 18 października 2014 r.
IV Inauguracja Cieszyńskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
W wydarzeniu wzięli udział m.in. Burmistrz Cieszyna Mieczysław Szczurek oraz
Przewodniczący Powiatu Cieszyńskiego
Stanisław Kubicius. Wykład Inauguracyjny
„Tajniki optyki” wygłosił Pan Korek.
• 20 października 2014 r.
Inauguracja roku akademickiego
w Wydziale Zamiejscowym WSB
w Krakowie
Studentów przywitał dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich,
który zaprezentował wykład inauguracyjny
pt. „Projektowy porządek świata”.
INICJATYWY
• 21 października 2014 r.
Dni Otwarte Centrum Studiów
Podyplomowych w Bussines Center Club
w Częstochowie
Podczas wydarzenia zainaugurowano
działalność Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSB w Częstochowie.
Uczestnicy wzięli udział w warsztacie
„Nowa Era Biznesu – Warsztat z Praktykami”. Gościem specjalnym był Marek Zuber.
• 23 października 2014 r.
Polskie Towarzystwo Integracji
Sensorycznej partnerem WSB
• 20 października 2014 r.
Spotkanie członków Rady Ekspertów
Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie
• 23 października 2014 r.
IV edycja sympozjum naukowego
,,Optymalizacja procesów zarządzania
kryzysowego”
Spotkanie poświęcone było ocenie efektów kształcenia na kierunkach Zarządzanie, Inżynieria produkcji i Informatyka, jak
również doskonaleniu treści kształcenia,
z myślą o praktycznym przygotowaniu absolwentów do przyszłej pracy zawodowej.
Sympozjum miało miejsce w Ośrodku
Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Patronat objął Komendant
Główny Straży Granicznej – gen. dyw. SG
Dominik Tracz. WSB była współorganizatorem wydarzenia.
• 20 października 2014 r.
Otwarty wykład: Zarządzanie zespołami
wirtualnymi w środowisku projektowym
• 23-24 października 2014 r.
II Międzynarodowa
Konferencja Naukowa „Współczesne
problemy zarządzania i marketingu
w instytucjach kultury”
Wykład, który poprowadził: Grzegorz
Zakrzewski - Dyrektor Zarządzający Śląskiego Oddziału PMI, kierownik departamentu Project Management w IBM GSDC
Polska, odbył się z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów WSB.
• 24 października 2014 r.
Fundacja Dzieciaki Let`s go!
Partnerem WSB
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
• 24 października 2014 r.
Rajd Dekielka - 100 lat Legionów Polskich
W Rajdzie uczestniczyło ponad 100 uczniów klas mundurowych
i studentów Bezpieczeństwa narodowego WSB. Organizatorami były: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie i Muzeum
Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. WSB była partnerem
wydarzenia.
• 24 października 2014 r.
Profesor nadzw. dr hab. Adrian Siadkowski międzynarodowym
ekspertem i trenerem OBWE
• 28 października 2014 r.
ZSS nr 4 w Sosnowcu partnerem WSB
• 17-23 listopada 2014 r.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w WSB
• 29 października 2014 r.
Wykład eksperta Centrum Informacji Gospodarczej
• 18 listopada 2014 r.
Spotkanie z Paną Lidią Gomoliszewską
- Prezes Będzińskiego Stowarzyszenia Amazonek
- na temat problematyki raka piersi
Z inicjatywy ABK WSB odbył się wykład „Czy moje dane w banku
są bezpieczne? O bezpieczeństwie wymiany informacji gospodarczych i finansowych”, który poprowadzi Regionalny Kierownik Centrum Informacji Gospodarczej w Krakowie – Mateusz Zając.
198
• 29 października 2014 r.
Otrzęsiny studenckie w Cieszynie
Cieszyńscy studenci z dwóch uczelni wspólnie zorganizowali
Otrzęsiny 2014 w klimacie Wiejskiego Wesela. Atrakcją wieczoru
był zespół Dzioło, a dalszą część wesela uświetnił występ zespołu
Shwagier & Shwagier.
• 5 listopada 2014 r.
Dąbrowska Rada Seniorów
Reprezentantem WSB w Radzie Seniorów Dąbrowy Górniczej
został Pan Edward Jasiński - wieloletni słuchacz UTW WSB.
• 6 listopada 2014 r.
Inauguracja Akademii Młodego
Przedsiębiorcy w Częstochowie
Patronat nad inicjatywą objęła Loża Częstochowska Business Center Club. Wykład
inauguracyjny pt. „Kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość. Sposób na udaną
karierę” poprowadził Roman Młodkowski.
• 19 listopada 2014 r.
Dzień przedsiębiorczej edukacji
w Wydziałem Zamiejscowym w Cieszynie
Wydarzenie zorganizowano w ramach Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości. W warsztatach zarządzania talentami oraz
warsztatach inteligencji finansowej, panelu dyskusyjnym i giełdzie
staży wzięli udział uczniowie cieszyńskich szkół oraz mieszkańcy
Cieszyna.
• 19 listopada 2014 r.
Międzynarodowa Konferencja Naukowej
„Praca ludzka jako przedmiot handlu”
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
• 19 listopada 2014 r.
Konferencja „Polska 2015-2025.
Zadania na rok i kolejne 10 lat”
W konferencji Konfederacji Lewiatan uczestniczył dr Marcin Lis, Prorektor
ds. Rozwoju i Spraw Studenckich WSB.
Obradom przewodniczyła Henryka Bochniarz. Podczas sympozjum debatowano
o sytuacji na rynku pracy, energetyce i polityce klimatycznej.
• 21 listopada 2014 r.
Debata oxfordzka „Warto prowadzić
własną firmę” w ramach ŚTP
• 21 listopada 2014 r.
Powstanie Centrum Studiów
Podyplomowych i Szkoleń
w Częstochowie
INICJATYWY
• 22 listopada 2014 r.
„Wieczór kultury polsko – ukraińskiej”
W programie miały miejsce m.in.: występy artystyczne młodzieży polskiej i ukraińskiej,
wystawa prac malarskich oraz projekcja filmu pt. „Komunikacja ponad barierami”.
• 26 listopada 2014 r.
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” partnerem WSB
• 26 listopada 2014 r.
Laur Innowacyjności 2014 dla filmu „Tajemniczy Świat Informacji”
Naczelna Organizacja Techniczna przyznała Laur Innowacyjności 2014 dla producentów
filmu „Tajemniczy świat informacji”, którego partnerem wspierającym była WSB.
• 26-27 listopada 2014 r.
DKMS w WSB
Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych przy licznym udziale studentów wolontariuszy z WSB zorganizowała IV edycję akcji „Dwa wymazy & do bazy”.
• 21 listopada 2014 r.
WSB członkiem Klastra dla Innowacji
i Środowiska
199
• 21-27 listopada 2014 r.
Komunikacja ponad barierami
– projekt polsko-ukraiński
Projekt zorganizowano w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Polsko – ukraińska wymiana młodzieży” przez
Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów
WSB.
• 22 listopada 2014 r.
Poseł Bartłomiej Bodio podczas inauguracji studiów podyplomowych
Menedżer Klastra Executive MBA
Podczas rozmów poruszano przede wszystkim kwestie upowszechniania
polityki klastrowej oraz tematykę organizacji Światowego Kongresu Klastrów.
• 27 listopada 2014 r.
Bal Andrzejkowy dla UTW
Bal dla Słuchaczy uświetnił recital Kasjana Cieśli - studenta WSB i uczestnika
talent show X Factor oraz pokaz tańca ze
szkoły tańca Marengo z Dąbrowy Górniczej.
• 28 listopada 2014 r.
Prof. Leszek Balcerowicz gościem WSB
Prof. Balcerowicz wygłosił wykład pt.
„Polska gospodarka po 1989 roku i jej perspektywy”. Podczas wizyty zaprezentowano
książkę pt. „Balcerowicz: Trzeba się bić opowieść biograficzna”.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
• 28 listopada 2014 r.
Fundacja Wyrównywania Szans
„Pokolenia” partnerem WSB
• 28 listopada 2014 r.
Komenda Wojewódzka Państwowej
Straży Pożarnej w Katowicach
partnerem WSB
• 28-30 listopada 2014 r.
Sportowe sukcesy Olega Mishchenko
Podczas finału Igrzysk Studentów
Pierwszego Roku w konkurencji ergometru wioślarskiego WSB reprezentował Oleg
Mishchenko, który w klasyfikacji indywidualnej znalazł się na 5 pozycji, a drużynowej
- na 3 miejscu.
• 6 grudnia 2014 r.
Azjatyckie Mikołajki
Legendarne smoki, waleczni samuraje,
degustacja sushi i słodkie niespodzianki oraz wizyta prawdziwego św. Mikołaja.
W ramach wydarzenia miała miejsce
wystawa obrazów Karoliny Ostaszewskiej.
• 7 grudnia 2014 r.
WSB w wiosce św. Mikołaja
W ramach wydarzenia WSB przygotowała wybuchowy wykład pt. „Wściekły Azot”,
który wygłosił Mateusz Stocki.
W ramach wydarzenia odbył się wykład
„Venture Capital, jako metoda pozyskiwania funduszy” oraz dyskusja nt. „Śląskiego
ekosystemu startupów i młodych przedsiębiorców”.
Były minister finansów wygłosił wykład
nt. „Ćwierćwiecze transformacji: czy mogło
być lepiej, czy będzie”, a także podpisywał
swoją najnowszą książkę .
• 3 grudnia 2014 r.
Zakład Elektronicznej Techniki
Obliczeniowej w Katowicach
partnerem WSB
• 4-6 grudnia 2014 r.
WSB w warsztatach
Cluster World Congress
Podczas warsztatów klastrów zrzeszonych w ramach Cluster World WSB reprezentował Prorektor ds. Rozwoju i Spraw
Studenckich - dr Marcin Lis.
• 5 grudnia2014 r.
Znamienici goście w WSB
W WSB gościli: Małgorzata Majewska,
Dyrektor PKZ oraz Iwona Wilk, Dyrektor
MOPT, ks. bp Grzegorz Kaszak, mł insp.
Artur Klimek, Komendant Miejski Policji
w Dąbrowie Górniczej, ks. dr Michał Borda, ks. dr Krystian Kucharski, lek. med.
Jerzy Chrobak. Podczas rozmów omówiono perspektywy wspólnych działań
w zakresie kultury, projektów naukowych,
organizacji wystaw i seminariów.
• 9 grudnia 2014 r.
Konferencja „Szkoła dziś i jutro
– wyzwania dydaktyczne”
• 10 grudnia 2014 r.
Konferencja
Młodych Przedsiębiorców
• 2 grudnia 2014 r.
Prof. Grzegorz W. Kołodko gościem WSB
200
INICJATYWY
• 12 grudnia 2014 r.
Akademickie Forum Innowacji AFI 2014
• 8 grudnia 2014 r.
„Pan Korek” Popularyzatorem
Nauki 2014. Gratulujemy!
Na wniosek WSB „Pan Korek” - Michał Szydłowski – podczas uroczystej gali
w Warszawie otrzymał z rąk prof. Leny
Kolarskiej-Bobińskiej – Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, prestiżową nagrodę ”Popularyzator Nauki 2014”.
W wydarzeniu uczestniczył Prorektor
dr Marcin Lis. Tematem przewodnim była
idea otwartego dostępu i komercjalizacja
wyniku naukowego w świetle realizacji założeń ustawowych. Wśród prelegentów:
prof. dr hab. Jerzy Bralczyk – Przewodniczący Rady Programowej Eurpejskiego
Forum Prawa I Edukacji oraz prof. dr hab.
Mirosława Marody – Wiceprezes Polskiej
Akademii Nauk.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
• 12 grudnia 2014 r.
Udział WSB w Wielkiej Gali Finałowej
„Przedsiębiorstwo Fair Play”
Rektor WSB prof. dr nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz na zaproszenie organizatorów programu „Przedsiębiorstwo Fair
Play” wzięła udział w Wielkiej Gali Finałowej i wręczyła wyróżnienia i nagrody zwycięzcom.
• 13 grudnia 2014 r.
IV Forum Coachingu i Superwizji
• 17 grudnia 2014 r.
Włoski koncern Cebi partnerem WSB
• 17 grudnia 2014 r.
Świąteczne posiedzenie Senatu WSB
201
Posiedzenie Senatu było okazją do
przedświątecznego spotkania z partnerami i przyjaciółmi Uczelni, podsumowania
dotychczasowej współpracy i omówienia
perspektyw dalszych wspólnych działań,
szczególnie w kontekście zbliżających się
obchodów 20-lecia Uczelni.
• 19 grudnia 2014 r.
Kontynuacja współpracy WZ WSB
w Cieszynie z Polskim Związkiem
Kulturalno-Oświatowym
w Republice Czeskiej
Dr Joanna Kurowska-Pysz gościła
w siedzibie Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Podczas spotkania z Janem Ryłko omówiono
dotychczasową realizację wspólnych przedsięwzięć oraz plany dalszych działań na rok
2015.
• 21 grudnia 2014 r.
Wspólne kolędowanie
na krakowskim Rynku
Studenci Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Biznesu w Krakowie wzięli
udział w 55-tej edycji wspólnego muzykowania na krakowskim Rynku.
• 10 stycznia 2015 r.
Akcja Honorowego Krwiodawstwa
• 10 stycznia 2015 r.
Spotkanie Kół Naukowych Wydziału
Zamiejscowego WSB w Cieszynie
• 10-11 stycznia 2015 r.
Coaching na Jurze
Słuchacze Menedżerskich studiów podyplomowych - Executive MB A uczestniczyli
w zajęciach wyjazdowych na terenie Jury
Krakowsko-Częstochowskiej, podczas których zrealizowano moduły z obszaru: coaching z zakresu strategii marketingowej,
rachunkowości oraz treningu kreatywności.
• 11 stycznia 2015 r.
Kolejny sukces zawodników AZS
Podczas Akademickich Mistrzostw
Śląska w Trójboju Siłowym drużyna WSB
w składzie: Aleksandr Kamenskyi, Artem
Ivanchuk, Oleg Mishchenko, Artur Jabczanik zajęła III miejsce. Indywidualnie na
I pozycji uplasował się Oleg Mishchenko w
kategorii wagowej 93kg, a miejsce II zajął
Artur Jabczanik w kategorii wagowej 66 kg.
• 11 stycznia 2015 r.
Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki
z wizytą w Wydziale Zamiejscowym
w Cieszynie
Prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski
z Dziekanem Wydziału Zamiejscowego
w Cieszynie - dr. inż. Łukaszem Wróblewskim - rozmawiał na temat współpracy naukowej oraz organizacji wspólnych przedsięwzięć m.in. konferencji naukowych.
• 13 stycznia 2015 r.
Dzień z [email protected]ą
W ramach projektu: Dzień z [email protected]
tyką w WSB gościło ponad 70 uczniów
z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu oraz I Liceum
Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej.
W trakcie wizyty goście uczestniczyli m.in.
w spotkaniu z ekspertem: Kamilem Bilczyńskim (The Farm 51), twórcą gier komputerowych, symulatorów i wojskowych
programów szkoleniowych.
INICJATYWY
• 15 stycznia 2015 r
Władze WSB wzięły udział w ceremonii
objęcia funkcji przez nowego Rektora
Uniwersytetu Mateja Bela
W trakcie wydarzenia funkcję Rektora
Uczelni objął dr. hab. ing. Władimir Hiadlovski, PhD, z kolei doc. ing. Peter Krištofík,
Ph.D. został mianowany na stanowisko
Dziekana Wydziału Ekonomii UMB a doc.
mgr Jarmil Kmeov objął funkcję Dziekana
Wydziału Nauk Przyrodniczych UMB.
• 15 stycznia 2015 r.
Yoshi Private Investment S.A.
partnerem WSB
• 17-18 stycznia 2015 r.
Konferencja pt. „Integracja Sensoryczna.
Wzrok a uczenie się i rozwój
- wyzwanie XXI wieku. Skala problemu,
diagnoza i terapia”
• 19 stycznia 2015 r.
Wizyta delegacji z Khmelnytskyi
National University
Podczas spotkania zostały omówione
projekty wspólnych przedsięwzięć naukowych obydwóch Uczelni, program wymiany studentów i kadry dydaktycznej oraz
plan przygotowania wspólnego programu
kształcenia na kierunku Zarządzanie i Pedagogika.
• 21 stycznia 2015 r.
Dzień Maturzysty z ekspertem OKE
Gościem specjalnym była Pani Elżbieta
Modrzewska, Kierownik Wydziału Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Jaworznie, która przybliżyła uczestnikom
spotkania uczniom klas maturalnych specyfikę czekającego ich egzaminu dojrzałości.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
• 25 stycznia 2015 r.
Debata „Innowacyjne przedsiębiorstwo” TNOiK o/Dąbrowa
Górnicza w ramach cyklu Nauka - Biznes
• 26 stycznia 2015 r.
VIII Targi Pracy i Pratyk Studenckich WSB
• 22 stycznia 2015 r.
Prezes dąbrowskich wodociągów z wizytą w WSB
INICJATYWY
• 14 lutego 2015 r.
Trudne sytuacje w pracy coacha - V Forum Coachingu
• 17 lutego 2015 r.
Bal karnawałowy UTW
Dobra muzyka, zabawy karnawałowe oraz słodki poczęstunek.
Ponad 100 seniorów uczestniczyło w balu karnawałowym.
W WSB gościł Andrzej Malinowski, Prezes Zarządu, Dyrektor
Generalny Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego. Podczas wizyty z władzami Uczelni omówiono współpracę w zakresie
wspólnych projektów badawczych, weryfikacji programów studiów
pod kątem kształcenia praktycznego.
• 28 stycznia 2015 r.
BPSC S.A. partnerem WSB
• 29 stycznia 2014 r.
Delegacja WSB z wizytą na Politechnice Kijowskiej
202
Przedstawiciele WSB zwiedzili kampus uczelni, muzeum znajdujące się na terenie Politechniki Kijowskiej oraz Centrum Awiacji
i Kosmosu.
• 30 stycznia 2015 r.
Spotkanie noworoczne
w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie
W siedzibie WZ w Cieszynie gościli przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, członkowie Rady Ekspertów, partnerów
biznesowych Uczelni, reprezentanci środowiska gospodarczego
i kulturalnego oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni.
• 3 lutego 2015 r.
WSB w Dąbrowie Górniczej tworzy „Dobry klimat dla Rodziny”
• 17 lutego 2015 r.
„Orientation day”
W wydarzeniu uczestniczyli studenci z Włoch, Hiszpanii, Turcji,
Korei Południowej, Mongolii, Grecji, Ukrainy i Polski, którzy przyjechali studiować w WSB w semestrze letnim roku akademickiego
2014/2015 w ramach programu Erasmus.
• 24 lutego 2015 r.
Google to nie wszystko - ukryte zasoby internetu
Warsztaty poprowadziły specjalistki z zakresu informacji naukowej: mgr Marta Bednarczyk i mgr Anna Suchecka, reprezentujące
Bibliotekę Akademicką WSB.
• 27 lutego 2015 r.
Debata ekspercka TNOIK o/Dąbrowa Górnicza
z cyklu „NAUKA - BIZNES”
W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala
finałowa konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny”. Wydarzeniu patronowali Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski
z Małżonką. WSB otrzymała oficjalne podziękowanie za realizowany
projekt „Mama i tata idą na studia”.
Tematem przewodnim dyskusji były efektywne modele biznesu
w gospodarce sieciowej.
• 10 lutego 2015 r.
Współpraca WSB z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem
Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
• 3 marca 2015 r.
Konwent Burmistrza i Wójtów Powiatu Żywieckiego
z udziałem WSB
W spotkaniu uczestniczyli Prezes Zarządu - Feliks Żogała,
Wiceprezes Zarządu - Waldemar Walkiewicz oraz Prorektor ds.
Rozwoju i Spraw Studenckich WSB dr Marcin Lis. Rektor WSB objęła
patronatem Konferencję służb BHP - „Mam świadomość – pracuję
bezpiecznie”.
Tematem spotkania były plany inwestycyjne oraz rozwojowe
gmin Powiatu Żywieckiego w nowej perspektywie finansowej Unii
Europejskiej.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
• 4 marca 2015 r.
V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej
W wydarzeniu wzięło udział blisko 150 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski, kształcących w specjalnościach: technik logistyk i technik spedytor.
INICJATYWY
• 10 marca 2015 r.
Konferencja „Języki specjalistyczne
– nauczanie, badanie i tłumaczenie”
Wśród tematów poruszanych w czasie wydarzenia znalazły się,
m.in. zagadnienia z obszaru komunikacji specjalistycznej, glottodydaktyki specjalistycznej, translatoryki specjalistycznej.
• 10 marca 2015 r.
Śląski Komendant Wojewódzki Policji gen. Jarosław Szymczyk z wizytą w WSB
Tematem rozmów podczas spotkania były zagadnienia z obszaru
wspólnych projektów badawczych i edukacyjnych oraz perspektyw
dalszej współpracy w zakresie kształcenia studentów na kierunku
Bezpieczeństwo narodowe.
• 6 marca 2015 r.
Dzień Otwarty Studiów Podyplomowych
203
Kandydaci na studia mieli okazję wziąć udział w prezentacji różnych kierunków studiów, spotkać się z Opiekunami Merytorycznymi
oraz uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach, prowadzonych przez
ekspertów Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSB.
• 9 marca 2015 r.
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
z wizytą studyjną na lotnisku
Wizyta była okazją do zapoznania się z infrastrukturą i funkcjonowaniem portu lotniczego oraz spotkania z funkcjonariuszami
Placówki Straży Granicznej Katowice Pyrzowice.
• 11 marca 2015 r.
„Mam świadomość – pracuję bezpiecznie”
- konferencja podczas targów BHP
w Katowicach pod patronatem Rektor WSB
Jednym z prelegentów konferencji był dr Marcin Lis, Prorektor
WSB ds. Rozwoju i Spraw Studenckich, który zaprezentował uczestnikom wydarzenia możliwości w zakresie rozwoju, podnoszenia
kompetencji i uprawnień w ramach studiów w WSB.
• 11 marca 2015 r.
Uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa UŚ
w Katowicach prof. Michałowi Hellerowi
W uroczystości uczestniczyła Rektor WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz.
• 9 marca 2015 r.
Prof. Joachim Foltys gościem WSB
Podczas wizyty Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej omówiono perspektyw pogłębienia współpracy
między Uczelniami, szczególnie w zakresie wspólnych projektów
naukowo-badawczych, potencjału wspólnych działań w obszarze
programu Horyzont 2020.
• 10 marca 2015 r.
Wykład otwarty dla nauczycieli w Częstochowie
Wykład prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko pt. „Młode pokolenie
w świecie wielowymiarowego ryzyka. Etiologia problemu, zagrożenia i profilaktyka” został zorganizowany we współpracy WSB
i Urzędu Miasta Częstochowa. Patronat objęła Loża Częstochowska
Business Centre Club.
• 11 marca 2015 r.
Naukowo – metodyczne centrum
„Agroturystyka” partnerem WSB
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
INICJATYWY
• 12 marca 2015 r.
Debata „Innowacyjne przedsiębiorstwo”
w Regionalnej Izbie Gospodarczej
Spotkanie było okazją do wymiany
doświadczeń
wieloletnich
praktyków
w obszarze szans, trudności i perspektyw
w pozyskiwaniu środków finansowych na
innowacyjne działania.
• 13 marca 2015 r.
Spotkanie organizacji studenckich
W rozmowach uczestniczyli opiekunowie naukowi, przedstawiciele władz organizacji oraz ich członkowie. Spotkanie moderował dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju
i Spraw Studenckich.
• 20 marca 2015 r.
Uroczysta Gala wręczenia świadectw absolwentom studiów podyplomowych
W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 absolwentów, którzy przybyli na uroczystość wraz
z rodzinami i przyjaciółmi. Blisko 20 słuchaczy odebrało dyplomy z wyróżnieniem.
• 18 marca 2015 r.
Spotkanie Wielkanocne z udziałem
partnerów WSB
204
W wydarzeniu uczestniczyło ponad
150 gości, wśród których znaleźli się m.in.
przedstawiciele świata nauki i otoczenia gospodarczego regionu, reprezentanci władz
samorządowych, przedstawiciele uczelni
partnerskich oraz przyjaciele Uczelni.
• 24 marca 2015 r.
Gala wręczenia świadectw
absolwentom studiów podyplomowych
w Cieszynie
• Gratulacje i świadectwa odebrali absolwenci kierunków Logopedia i Zarządzanie BHP. W uroczystości wzięli udział
m.in. Poseł na Sejm RP - Aleksandra
Trybuś-Cieślar, Starosta Powiatu Cieszyńskiego - Janusz Król oraz przedstawiciele Rady Ekspertów.
• 19 marca 2015 r.
Śniadanie biznesowe w WSB
• 19 marca 2015 r.
Centrum Przedsiębiorczości
w Chorzowie partnerem WSB
• 20 marca 2015 r.
PKP CargoTabor partnerem WSB
• 25-26 marca 2015 r.
Światowy Kongres Klastrów
Celem wydarzenia było stworzenie platformy komunikacyjnej dla polskich i zagranicznych klastrów oraz internacjonalizacja
klastrów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości łączenia ich potencjałów,
w celu usprawnienia gospodarki lokalnej,
krajowej i globalnej.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
• 26 marca 2015 r.
WSB podczas II Kongresu
Uniwersytetów Dziecięcych
W spotkaniu w Senacie Rzeczypospolitej
Polskiej, w którym udział wzięło ponad 120
przedstawicieli Uniwersytetów Dziecięcych
z całej Polski, uczestniczyli przedstawiciele WSB - Dominik Penar, Prodziekan ds.
Kształcenia Ustawicznego oraz Katarzyna
Łopacińska, koordynatorka Uniwersytetów
Dziecięcych WSB.
• 27 marca 2015 r.
XI Forum Bibliotekarzy Województwa
Śląskiego
• Celem wydarzenia było określenie miejsca, jakie zajmują bibliotekarze i biblioteki w procesie tworzenia społeczeństwa wiedzy, nakreślenie kierunków
rozwoju profesji bibliotekarza, promocja
biblioteki jako instytucji edukacyjnej,
zaprezentowanie nowych narzędzi w
komunikacji z użytkownikiem biblioteki.
205
• 28 marca 2015 r.
Spotkanie z Europosłem
Markiem Jurkiem
Wykład otwarty pt. „Geopolityczne przesłanki polskiej racji stanu” wygłosił
Poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Jurek.
• 30 marca 2015 r.
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
w gronie partnerów WSB
• 30 marca 2015 r.
II Kongres Uniwersytetów Trzeciego
Wieku w Teatrze Wielkim w Warszawie
Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku WSB reprezentowali: Edward Jasiński
– członek zarządu UTW Wyższej Szkoły
Biznesu w Dabrowie Górniczej oraz Dąbrowskiej Rady Seniorów oraz Weronika
Nowak, koordynatorka UTW WSB.
INICJATYWY
• 31 marca 2015 r.
Wykład Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej
- gen. brygadier
Wiesław Leśniakiewicz
Celem wizyty było spotkanie z władzami
Uczelni, kadrą akademicką oraz studentami
kierunku Bezpieczeństwa narodowe. Komendant wygłosił wykład pt. „Nowa wizja
ochrony ludności”.
• 30 marca 2015 r.
Ratownictwo Wodne Asekuracja
partnerem WSB
• 31 marca 2015 r.
Maturzysto!
Zdaj egzamin z życia
Już po raz XV. na cieszyńskim Rynku
odbyła się akcja krwiodawstwa pod hasłem „Zdaj egzamin z życia”, adresowana
do tegorocznych maturzystów. Honorowy
patronat nad wydarzeniem objęli Starosta
Powiatu Cieszyńskiego, Burmistrz Miasta
Cieszyna oraz Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie.
• 23-29 marca 2015 r.
XI Festiwal Nauki
Blisko 20 tys. uczestników, ponad 60 wykładów, spotkań i imprez towarzyszących to bilans XI Festiwal Nauki. W tym roku wydarzenie miało miejsce w Dąbrowie Górniczej, Cieszynie, Żywcu i Olkuszu.
• 1 kwietnia 2015 r.
Konferencja - Marketing Internet
Technologia 2015
• 3 kwietnia 2015 r.
JM Rektor WSB w audycji
„Trudny Rynek”
O etyce w biznesie, uczuciowości pracodawcy i pracownika, świadomym zarządzaniu kadrami dyskutowali uczestnicy programu „Trudny Rynek” w TVP Katowice.
• 9 kwietnia 2015 r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Rudzie Śląskiej pod patronatem WSB
• 10 kwietnia 2015 r.
Warsztat „Jak przekuć pasję
w działalność społeczną?”
Warsztat, zorganizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz WSB
adresowany był do wszystkich osób, które
mają odrobinę czasu wolnego i chcą go poświęcić drugiej osobie.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
• 14 kwietnia 2015 r.
Konferencja „Aspekty logistyczne
w biznesie”
• 14 kwietnia 2015 r.
II Transgraniczna konferencja Naukowa
„Dźwięki mowy. Diagnoza i terapia zaburzeń mowy w kontekście wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka
i wczesnej interwencji logopedycznej”
w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie
INICJATYWY
• 20 kwietnia 2015 r.
WSB w programie PaT
Podczas Konferencji Naukowej „Dzieci i młodzież w świecie wielowymiarowego ryzyka –
implikacje społeczno-psychologiczno-medyczne. Delegacja dla profilaktyki szkolnej” Rektor
WSB - prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz wraz z insp. Grzegorzem Jachem podpisała akademicką deklarację przystąpienia do współdziałania w obszarze rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w ramach
programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.
• 15-17 kwietnia 215 r.
IV Ogólnopolski Turniej Klas
o Profilu Mundurowym
Zwycięzcami Turnieju zostali Dawid Hrabia i Dawid Stach z Niepublicznego Liceum
Ogólnokształcącego w Olkuszu.
206
• 20-22 kwietnia 2015 r.
Europejski Kongres Gospodarczy
• 17 kwietnia 2015 r.
Gala wręczenia dyplomów
absolwentom studiów I i II stopnia
Z rąk JM Rektor prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz oraz promotorów
dyplomy odebrało blisko 400 absolwentów.
• 17 kwietnia 2015 r.
Liceum Ogólnokształcące
im. S. Wyspiańskiego w Będzinie
pod patronatem WSB
Umowę sygnowała JM Rektor prof.
nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz oraz
Dyrektor dr Agnieszka Hetman.
• 18 kwietnia 2015 r.
II Kongres Kobiet
Województwa Śląskiego
Sześć tysięcy gości, czterech unijnych komisarzy, dwudziestu polskich ministrów i wiceministrów, kilkunastu z zagranicy - to bilans tej najważniejszej kwietniowej imprezy biznesowej. Kongres to także konkretne korzyści dla Katowic i Śląska, ich promocja na europejską
skalę, budowa nowoczesnego wizerunku, któy jest im tak bardzo potrzebny.
W obradach kongresu uczestniczy m.in. dr Marcin - Lis Prorektor WSB ds. rozwoju i spraw
studenckich.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
• 21 kwietnia 2015 r.
III Studencka Konferencja Logistyczna „StuKol”
• 22 kwietnia 2015 r.
Śląsko – Małopolski Oddział Straży Granicznej partnerem WSB
• 24 kwietnia 2015 r.
Konferencja „Srebrny wiek. Srebrna gospodarka”
• 27 kwietnia 2015 r.
Debata ekspercka z cyklu „NAUKA-BIZNES” Zarządzanie talentami
– moda czy wyzwanie współczesnych organizacji?
• 1-3 maja 2015 r.
Dębowy Maj Festiwal
Uczelnia zadbała o atrakcyjną ofertę gier, zabaw i zajęć rekreacyjnych w Strefie Aktywności Rodzinnej WSB. W ramach majowych wydarzeń odbyły się m.in. II Rozgrywki Uniwersytetów Dziecięcych WSB.
• 4 maja 2015 r.
Wizyta doc. Artema Kyianovskyiego
207
Wspólne działania w obszarze dydaktyki, projektów edukacyjnych i konferencji naukowych były tematyką spotkania władz Uczelni z docentem Artemem Kyianovskyim, członkiem Akademii Pedagogicznych i Społecznych Nauk Federacji Rosyjskiej, zasłużonym pracownikiem sektora oświaty na Ukrainie.
• 8 maja 2015 r.
Uroczystości 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej
w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach
W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz WSB – Rektor prof. nadzw.
dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz oraz Prorektor ds. Nauki prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik.
Wstęgę otwarcia przecięli: Wojewoda Śląski - Piotr Litwa, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach - płk Krzysztof RADWAN oraz byli Szefowie WSzW – płk Zbigniew
Piątek oraz płk Wiesław WOLAK.
13 maja 2015 r.
Współpraca czy rywalizacja?
- debata ekspercka w Regionalnej Izbie
Gospodarczej w Katowicach
Celem spotkania z udziałem praktyków
biznesowych było stworzenie platformy
wymiany doświadczeń i nawiązania sieci
w współpracy w obszarze skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych na działania innowacyjne.
INICJATYWY
• 9 maja 2015
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Doktorantów „Paradygmaty Współczesnego Zarządzania Organizacjami”
11 maja 2015 r.
WSB na gali wręczenia nagród
Lewiatana
WSB jest członkiem Polskiego Związku
Pracodawców Prywatnych Edukacji zrzeszonego w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. W gali uczestniczył prorektor WSB dr Marcin Lis.
12 maja 2015 r.
Międzynarodowe seminarium:
„Samotność i depresja
wśród osób starszych”
Seminarium odbyło się w ramach projektu „Budowanie mostów między pokoleniami - współpraca na rzecz osób starszych w Unii Europejskiej”. Wśród gości byli
przedstawiciele krajów Unii Europejskiej na
co dzień zajmujący się opieką i rozwojem
seniorów. Seminarium otworzyła prezentacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku, działających w ramach Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej, którą przedstawiła
Pani mgr Magdalena Kot - Radojewska.
13 maja 2015
III Międzynarodowe
Sympozjum Naukowe
pt. „Edukacja i bezpieczeństwo
w dobie globalizacji”
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
14 maja 2015 r.
Perspektywy gospodarcze Polski
a tendencje na światowych rynkach
finansowych - debata TNOIK
14-15 maja 2015 r.
2. Międzynarodowa Konferencja
Naukowa „Nowe trendy w zarządzaniu
i inżynierii produkcji – perspektywa
regionalna, transgraniczna i globalna”
w Cieszynie
15 maja 2015 r.
Spotkanie podsumowujące
IV Ogólnopolski Turnieju Klas
o Profilu Mundurowym
208
Podczas spotkania dyskutowano na temat zmian wprowadzonych w stosunku
do turniejów z ubiegłych lat, a także premierowo wyemitowano film nakręcony
podczas rozgrywek. Rozmawiano także
o dalszych projektach przygotowywanych
wspólnie z firmą TBI dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.
INICJATYWY
18 maja 205 r.
Seminarium z Tonym Buzanem
16 maja 2015 r.
IV akcja honorowego krwiodawstwa „Niech poleje się krew”
Odbywająca się w WSB w Dąbrowie
Górniczej oraz WZ WSB w Cieszynie akcja
połączona była z rejestracją potencjalnych
dawców szpiku kostnego.
W siedzibie Małopolskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli odbyło się seminarium dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół, które prowadził światowej
sławy ekspert w zakresie metod szybkiego
uczenia się. WSB znalazła się wśród organizatorów wydarzenia.
16 maja 2015 r.
Święto studentów czyli Cieszynalia
Trzydniowe święto studentów obfitowało
w atrakcje - od korowodu, koncertów, po
pokazy samoobrony, szkolenie z pierwszej
pomocy i wirtualne poznawanie świata.
21 maja 2015 r.
Uroczysty Senat z okazji 70-lecia Politechniki Śląskiej
W Centrum Edukacyjno-Kongresowym PŚ w Gliwicach odbyło się Uroczyste Posiedzenie
Senatu w związku z obchodami jubileuszu 70-lecia uczelni. W uroczystych obchodach WSB
reprezentowała JM Rektor - prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz.
16 maja 2015 r.
VII Ogólnopolska Olimpiada Sportowa
UTW i Organizacji Senioralnych
Ponad 30 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Polski i zza granicy, 2000 uczestników,
brązowy medal dla Janusza Pietrzaka,
słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku
WSB, to bilans tego wydarzenia.
21 maja 2015 r.
Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś odebrał tytuł
doktora honoris causa Politechniki Śląskiej
Wyróżnienie stanowi wyraz uznania wybitnych
osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych
i organizacyjnych w dziedzinie geomechaniki,
geotechniki, górnictwa surowców mineralnych
oraz działalności na rzecz rozwoju i promocji Politechniki Śląskiej na forum krajowym i międzynarodowym. W uroczystości nadania tytułu doktora
honoris causa prof. Antoniemu Tadusiowi uczestniczyła prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz - Rektor WSB.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
• 21-22 maja 2015 r.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Innowacje i przedsiębiorczość.
Teoria i praktyka”
• 23 maja 2015 r.
WSB na Targach Aktywnego i Zdrowego
Seniora w Łodzi
• 25 maja 2015 r.
II Akademickie Forum Jakości w WSB
209
INICJATYWY
• 1 czerwca 2015 r.
Prezes Najwyższej Izby Kontroli
gościem specjalnym WSB
Kompetencje organu kontrolującego, zakres przeprowadzanych postępowań, uprawnienia
kontrolerów, efektywność działań NIK, możliwości podjęcia pracy w instytucji – to tematy,
które poruszali parlamentarzyści, wykładowcy WSB oraz studenci i słuchacze WSB.
• 1 czerwca 2015 r.
Przedstawiciele Czeskiej Armii
z wizytą w WSB
Partnerem Forum Jakości była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.
Współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa, obszary i możliwości wspólnych projektów naukowych, badawczych i edukacyjnych były tematem spotkania przedstawicieli władz Armii Czeskiej z KVV Ostrawa z władzami WSB.
• 26-27 maja 2015 r.
WSB na Międzynarodowym Kongresie
[email protected] w Poznaniu
• 8 czerwca 2015 r.
Maciej Reluga gościem WSB
WSB reprezentował dr Marcin Lis
- Prorekt ds. Rozwoju i Spraw Studenckich.
Podczas spotkania rozmawiano na temat sytuacji na rynku pracy, dostosowania procesu
kształcenia do wymogów pracodawców oraz budowania długofalowych relacji środowiska
akademickiego ze sferą praktyki biznesowej. Gościem honorowym spotkania był Maciej Reluga - główny ekonomista BZ WBK, Członek Rady Gospodarczej i Doradca Premiera.
• 26 maja 2015 r.
Spotkanie z redaktorem Bogdanem
Rymanowskim
• 11 czerwca 2015 r.
Spotkanie z Wojciechem Derdą
z PKP Cargo
Podczas spotkania poruszono takie kwestie, jak: optymalizacja zarządzania Polskimi Kolejami Państwowymi, wykorzystywanie środków unijnych, a przede wszystkim zawodowe
możliwości, jakie otwierają się na kolei przed młodymi ludźmi. Wydarzeniu towarzyszyła
wystawa kolekcji modeli, monet, zegarków, portretów, ceramiki o tematyce kolejowej należącej do prof. Sitarza. Tuż po spotkaniu odbyło się pierwsze zebranie Koła Naukowego
InterRail.
12 czerwca 2015 r.
Gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów
I i II stopnia w Cieszynie
Dyplomy i gratulacje odebrali absolwenci kierunków: Informatyka oraz Zarządzanie
i inżynieria produkcji.
Spotkanie było okazją do wymiany poglądów na aktualne tematy związane z sytuacją geopolityczną w Europie i na świecie.
• 28 maja 2015 r.
Promocja habilitacyjna
dr hab. inż. Marka Jabłońskiego
Podczas odbywających uroczystości
90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie promocję habilitacyjną otrzymał dr hab. inż. Marek Jabłoński - wykładowca WSB.
13 czerwca 2015 r.
II Jurajski Rajd Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Organizatorami rajdu były: WSB oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
W rajdzie uczestniczyli słuchacze UTW WSB.
14 czerwca 2015 r.
Wystawa oraz wernisaż malarstwa Aleksandra Franko
pt. „Świat delikatności, harmonii i piękna” w Bibliotece Akademickiej WSB
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
15 czerwca 2015 r.
Obchody jubileuszu 20-lecia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Blisko 650 osób przybyło do Pałacu Kultury Zagłębia, by wspólnie z władzami WSB,
kadrą akademicką, absolwentami i studentami świętować jubileusz 20-lecia Uczelni.
INICJATYWY
• 26 czerwca 2015 r.
Posiedzenie Komisji ds. Innowacyjności,
Konkurencyjności i Współpracy Nauki
z Biznesem RIG w WSB
W trakcie wydarzenia dokonano wyboru Wiceprzewodniczącego, którym został
dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju
i Spraw Studenckich WSB. Wydarzeniu
towarzyszyło Forum Myśli Innowacyjnej.
• 2 lipca 2015 r.
Ryszrad Petru gościem WSB
Rola kształcenia praktycznego i zawodowego, współpraca nauki z biznesem,
wyzwania z obszaru importu wiedzy i technologii były tematem spotkania ekonomisty
Ryszarda Petru z przedsiębiorcami współpracującymi z WSB.
210
• 16 czerwca 2015 r.
Dąbrowska Rada Seniorów
Reprezentantem WSB w Radzie Seniorów Dąbrowy Górniczej została Pani Bogumiła Stępkowska - słuchaczka UTW w WSB
od 2008 r.
• 16 czerwca 2015 r.
Podsumowanie Centrum Studiów
Podyplomowych i Szkoleń
w Częstochowie
Słuchacze studiów podyplomowych
w siedzibie Loży Częstochowskiej Bussines
Center Club uczestniczyli w szkoleniu „Akademia Menedżera Sprzedaży”, prowadzonym przez Jakuba Lewandowskiego.
• 18 czerwca 2015 r.
Konferencja naukowa na Lotnisku
Airport Katowice
• 20 czerwca 2015 r.
Zakończenie Cieszyńskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
Ostatni wykład IV edycji CUD-u pt. „Czy
można nudzić się w Cieszynie? Młodzi z pasją” wygłosił Burmistrza Miasta Cieszyna.
• 22 czerwca 2015 r.
Spotkanie Rady Ekspertów Wydziału
Zamiejscowego w Cieszynie
Głównym tematem spotkania była dyskusja nad upraktycznieniem kształcenia
studentów WSB na kierunkach Zarządzanie
i inżynieria produkcji oraz Informatyka.
• 2 lipca 2015 r.
Podziękowania dla JM Rektora
prof. zw. dra hab. inż.
Andrzeja Grzywaka
za wkład w rozwój Uczelni
Z okazji jubileuszu 20-lecia WSB JM
Rektor WSB - prof. nadzw. dr Zdzisława
Dacko-Pikiewicz - złożyła na ręce JM Rektora prof. zw. dra hab. inż. Andrzeja Grzywaka wyrazy uznania i wdzięczności za znaczący wkład w rozwój Uczelni.
• 25 czerwca 2015 r.
Uroczyste zakończenie roku
akademickiego w UTW
Ponad 120 absolwentów Uniwersytetu
Trzeciego Wieku otrzymało dyplomy i certyfikaty z rąk Prorektora ds. Rozwoju i Spraw
Studenckich dr Marcina Lisa oraz Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Zbigniewa
Podrazy. Galę uświetnił występem Ksiądz
Profesor Paweł Sobierajski.
• 25 czerwca 2015 r.
Gratulacje Szefa Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego z okazji jubileuszu Uczelni
Z okazji jubileuszu 20-lecia Uczelni Szef
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk
mgr inż. Krzysztof Radwan złożył na ręce
JM Rektor WSB, prof. nadzw. dr Zdzisławy
Dacko-Pikiewicz, replikę szabli z okresu
Królestwa Polskiego.
• 3 lipca 2015 r.
Uroczysta Gala wręczenia dyplomów
absolwentom studiów podyplomowych
Blisko 400 absolwentów WSB w Dąbrowie Górniczej wraz z rodzinami i przyjaciółmi uczestniczyło w uroczystej Gali
wręczenia dyplomów ukończenia studiów
podyplomowych.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
• 4 lipca 2015 r.
Niezwykli goście z Ukrainy z wizytą
w WSB
Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie
Górniczej odwiedziła grupy dzieci i młodzieży z Ukrainy. Inicjatorem spotkania był
Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu.
• 6 lipca 2015 r.
Władze WSB z wizytą w Kijowie
JM Rektor WSB - prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz oraz Prorektor ds.
Kształcenia i Współpracy z Zagranicą prof.
nadzw. dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna przebywały na Ukrainie na zaproszenie kijowskich ośrodków akademickich, tj.:
Kijowski College Telekomunikacyjny oraz
Kijowski Międzynarodowy Uniwersytet.
211
• 7 lipca 2015 r.
WSB współzałożycielem
ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Uniwersytetów Dziecięcych
W SGH w Warszawie odbyło się Walne
Zebranie ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Uniwersytetów Dziecięcych. Na funkcję wiceprezesa powołano mgr. Dominika Penara
– Prodziekana ds. Kształcenia Ustawicznego WSB. Członkiem Komisji Rewizyjnej została Katarzyna Łopacińska - Koordynator
Uniwersytetów Dziecięcych WSB.
• 9 lipca 2015 r.
Delegacja WSB podczas uroczystości
w Ambasadzie Republiki Słowackiej
Na zaproszenie Ambasadora Republiki
Słowackiej w Polsce Vasila Grivny i attache
obrony Republiki Słowackiej w Polsce płka
Jaroslava Balaża w Ambasadzie Słowackiej gościł Paweł Urgacz, Dyrektor Działu
Współpracy z Zagranicą WSB.
• 11 lipca 2015 r.
Gala wręczenia dyplomów absolwentom
studiów podyplomowych w Krakowie
Ponad 100 absolwentów Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń w Pałacu
Krzysztofory w Krakowie WSB odebrało
dyplomy ukończenia studiów podyplomowych.
INICJATYWY
• 15 lipca 2015 r.
CKZiU w Sosnowcu dołączyło do Klubu Szkół Partnerskich WSB
• 15 lipca 2015 r
Polski Związek Głuchych - Oddział Śląski partnerem WSB
• 17 lipca 2015 r
Obchody Święta Policji w Żywcu
W ceremonii, połączonej
z
piknikiem
rodzinnym,
czynnie uczestniczyła WSB
w Dąbrowie Górniczej, promując ofertę edukacyjną CBiESM.
• 12 sierpnia 2015 r
Międzypokoleniowa Noc Spadających Gwiazd
• 20 sierpnia 2015 r
WSB na wojewódzkich dniach Wojska Polskiego
JM Rektor WSB, prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, na zaproszenie płka Krzysztofa Radwana, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach oraz ppłka Piotra
Ranci, Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Katowicach wzięła udział w wojewódzkich obchodach Święta Wojska Polskiego. W gronie zaproszonych znaleźli się także m.in.
Wicewojewoda Śląski – Mirosław Szemla, władze samorządowe i parlamentarzyści, dowódcy jednostek wojskowych województwa śląskiego, przedstawiciele służb mundurowych,
żołnierze i pracownicy cywilni Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach oraz wojskowych komend uzupełnień, żołnierze rezerwy i NSR, kombatanci, młodzież szkolna oraz
mieszkańcy Katowic.
Nauka i Biznes nr 25
20 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
• 26 sierpnia 2015 r.
Wizyta Prezydenta
Siemianowic Śląskich
Istota kształcenia ustawicznego, podnoszenia jakości działań edukacyjnych
i popularyzacja nauki wśród dzieci i młodzieży były tematem spotkania Rafała
Piecha, Prezydenta Siemianowic Śląskich
i Piotra Komrausa, Prezesa Zarządu
„Aqua Sprint” Wodociągów Siemianowickich z władzami WSB . Podczas spotkania
podpisano umowę regulującą kwestię organizacji i funkcjonowania Siemianowickiego
Uniwersytetu Najmłodszych w roku akademickim 2015/2016.
• 26 sierpnia 2015 r.
Konferencja „Planowanie sukcesji
majątku. Czyli jak zabezpieczyć
sytuację firmy i rodziny na wypadek
nieprzewidzianych zdarzeń?”
212
• 29 sierpnia 2015 r.
Festiwal Ludzi Aktywnych
Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WSB uczestniczyło w Festiwalu Ludzi
Aktywnych w Parku Hallera. Działacze trzeciego sektora spotykali się w Dąbrowie Górniczej po raz ósmy.
• 30 sierpnia 2015 r.
WSB podczas XX Jubileuszowej
Gali Katowickiej Loży BCC
Na zaproszenie Kanclerza Katowickiej
Loży BCC - Eugeniusza Budnioka - Prodziekan dr Rafał Rębilas wziął udział w XX
Jubileuszowej Gali Śląskiej BCC. W trakcie
wydarzenia wręczono wyróżnienia i nagrody dla regionalnych przedstawicieli praktyki
biznesowej.
INICJATYWY
• 30 sierpnia 2015 r.
Wyższa Szkoła Biznesu podczas XX Jubileuszowej Gali Katowickiej Loży BCC
Na zaproszenie Kanclerza Katowickiej Loży BCC - Eugeniusza Budnioka - Prodziekan
dr Rafał Rębilas wziął udział w XX Jubileuszowej Gali Śląskiej BCC. Uroczystość zgromadziła elity intelektualne, finansowe i polityczne regionu.
• 4 września 2015 r.
Przedstawiciele Europejskiej Akademii Planowania Finansowego w WSB
W wizycie udział wzięli: Franciszek R. Zięba, Prezes EAPF oraz Dorota Głębocka–Kaliszewska, Dyrektor EAPF. Uczelnię reprezentowali: prof. nadzw.dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor WSB oraz dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich. Podczas
spotkania poruszono tematykę poszerzania kompetencji i szkoleń z zakresu doradztwa
finansowego oraz perspektyw realizacji wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie.
• 16 września 2015 r.
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM“ w Katowicach partnerem WSB
• 16 września 2015 r.
Konferencja „Dąbrowa Górnicza – kierunek:
inwestycje. Inwestycje automotive – kierunek: Dąbrowa Górnicza”
Podczas konferencji poruszono takie kwestie jak: budowanie sprzyjających warunków
dla inwestorów, rozwoju przemysłu i technologii, a także związek między kształceniem
praktycznym a sukcesem gospodarczym. Okazją do dyskusji o rozwoju miasta i regionu,
a także rosnących potrzebach w zakresie wykwalifikowanej kadry (szczególnie w branży automotive) była wizyta uczestników wydarzenia na terenach inwestycyjnych Tucznawa. Goście uczestniczyli w uroczystości wmurowania kamienia pod budowę fabryki przez
Yasukazu Hijiakatę, Prezesa NGK Ceramics Polska. Już wkrótce w tym miejscu powstanie
nowoczesna zakład produkcyjny, w którym powstawać będą filtry cząstek stałych, produkowanych z węglika krzemu. Gościem specjalnym wydarzenia, prowadzącym rajd terenami off-roadowymi Tucznawy był Krzysztof Hołowczyc, rajdowy mistrz Europy i Polski,
wielokrotny uczestnik Rajdów Dakar. Wśród uczestników konferencji znaleźli się, m.in.
Jerzy Borkowski, Poseł na Sejm RP, Kazimierz Karolczak, Wicemarszałek Województwa
Śląskiego oraz reprezentanci Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, Piotr Wojaczek, prezes
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., inwestorzy i przedstawiciele praktyki gospodarczej regionu.
PRASA O NAS • PRASA O NAS • PRASA O NAS • PRASA O NAS • PRASA O NAS • PRASA O NAS • PRASA O NAS
Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej
ul. Cieplaka 1c
tel. 32 262 28 05
e-mail: [email protected]
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
ul. Frysztacka 44
tel. 33 852 30 94
tel. kom. 885 588 100
e-mail: [email protected]
Wydział Zamiejscowy w Olkuszu
ul. Polna 8
tel. kom. 725 777 999
e-mail: [email protected]
Wydział Zamiejscowy w Żywcu
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
tel. kom. 725 558 880
e-mail: [email protected]
Wydział Zamiejscowy w Krakowie
ul. Ułanów 3
tel. kom. 885 588 800
e-mail: [email protected]
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
w Częstochowie
ul. Dąbrowskiego 7/9
tel./fax. 34 362 22 26
tel. kom. 725 555 999
e-mail: [email protected]
facebook.com/wsb.dg
twitter/@wsb_Dabrowa
4736950
rekrutacja_wsb
youtube/wsbtv

Podobne dokumenty