Wskaźniki oceny efektywności funkcjonowania obiektów

Komentarze

Transkrypt

Wskaźniki oceny efektywności funkcjonowania obiektów
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
z. 105
Transport
2015
Ilona Jacyna-Gołda
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji
WSKAŹNIKI OCENY EFEKTYWNOŚCI
FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW
MAGAZYNOWYCH W ŁAŃCUCHACH DOSTAW
Rękopis dostarczono, kwiecień 2015
Streszczenie: W artykule przedstawiono ogólne podejście do pomiaru efektywności funkcjonowania
obiektów magazynowych w łańcuchach dostaw. Wskazano, iż funkcjonowanie łańcuchów dostaw jest
podyktowane właściwym dopasowaniem wyposażenia infrastrukturalnego do realizowanych zadań.
Omówione zostały uwarunkowania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne definiowania
wskaźników pomiaru efektywności. Zdefiniowano kryteria klasyfikacji mierników efektywności. Na
przykładzie obiektu magazynowego zaproponowano układ wskaźników wraz z zapisem formalnym,
pozwalających na pomiar efektywności funkcjonowania magazynów w łańcuchu dostaw.
Słowa kluczowe: efektywność łańcucha dostaw, efektywność magazynów, wskaźniki efektywności,
łańcuch dostaw
1. WPROWADZENIE
Organizacja przepływu ładunków wiąże się z projektowaniem sieci logistycznej. Na
ogół sieć logistyczna postrzegana jest, jako konfiguracja połączonych ze sobą obiektów
magazynowych, centrów logistycznych itp. za pomocą przepływów materiałowych
finansowych i informacyjnych 41. W literaturze przedmiotu 9, 12, 17, 18, 19, 21, 23, 32,
36, 41 pojęcie sieci logistycznej traktowane jest odmiennie ze względu na aspekt
przeznaczenia, np. funkcjonalny, techniczny czy ekonomiczny. Dlatego wychodząc z
ogólnego pojęcia sieci (ang. network), definiowanej m.in. jako 7, 36, 41:
1. zbiór połączonych ze sobą i wzajemnie uwarunkowanych czynności z wyznaczonym
punktem początkowym i końcowym 3,
2. wzajemne zależności między elementami określonego procesu. Sieć przedstawiana jest,
w tym przypadku, w postaci grafu, w którym łuki odwzorowują czynności (operacje)
procesu, natomiast węzły odwzorowują terminy rozpoczęcia i zakończenia ich
realizacji. Przy czym zakłada się, że wyznaczony jest punkt początkowy i końcowy
procesu oraz, że terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych
czynności powiązane są określonymi zależnościami technologicznymi, 7, 36.
36
Ilona Jacyna-Gouda
Można zdefiniować sieć logistyczną, jako strukturę podmiotów realizujących przepływy
materiałowe od dostawców do odbiorców lub pośredniczące w tych przepływach,
powiązanych ze sobą wzajemnymi zależnościami funkcjonalnymi, technologicznymi,
ekonomicznymi i informacyjnymi.
Sieć logistyczna 5, 7 19, 22 postrzegana jest również jako grupa niezależnych
przedsiębiorstw konkurujących lub kooperujących w celu poprawy sprawności
i efektywności przepływu produktów oraz towarzyszących im informacji zgodnie
z oczekiwaniami klientów. W tym aspekcie autorzy 41 często posługują się pojęciem
Network Business, gdzie podkreśla się zintegrowanie i koordynowanie współpracy
przedsiębiorstw przez istnienie dominującego podmiotu w sieci. Przy czym zakłada się
możliwość dwojakiego rodzaju współpracy 19, 22, 32:
− pionowej, między różnymi podmiotami tworzącymi sieć logistyczną (np. producent dystrybutor - detalista, tzw. sieci podłużne);
− poziomej, między podmiotami, które pełnia podobna funkcję w sieci (np. hurtowni,
sklepów detalicznych, tzw. łańcuchy poprzeczne).
Często sieć logistyczna utożsamiana jest z siecią dystrybucji czy siecią dostaw 19, 21,
22, 39, 41, 27, 32 lub zamiennie z łańcuchem dostaw 5, 7, 12, 41. Dokonując analizy
literatury w tym zakresie trudno jest czasami rozdzielić pojęcie sieci dostaw i łańcucha
dostaw. Podkreśla się przy tym, że sieć dostaw jest pojęciem szerszym, natomiast łańcuch
dostaw odnosi się bardziej do jednej branży czy jednorodnego rodzaju usług lub też
dużego przedsiębiorstwa. Sieć dostaw składa się z dwóch lub więcej prawnie
rozdzielonych podmiotów gospodarczych połączonych poprzez przepływ materiałów,
informacji i środków finansowych. Jako podmioty funkcjonujące w sieci dostaw wymienia
się: producentów części, komponentów lub wyrobów finalnych, dostawców usług
logistycznych oraz klientów (konsumentów usług czy wyrobów) 2.
Definiując łańcuch dostaw należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak: struktura
podmiotowa, przedmiot przepływu i cele ich realizacji oraz zakres czynnościowy i obszary
współdziałania uczestniczących w łańcuchu podmiotów. Na przykład jeżeli łańcuch
dostaw traktowany jest jako proces1, wówczas analizie poddana będzie sekwencja zdarzeń
w przemieszczaniu dóbr, dzięki której dobra te zwiększają swoją wartość 5, 9, 16.
Inaczej będzie, jeżeli analizowany jest aspekt strukturalny, który pozwala na
wyodrębnienie grupy podmiotów (przedsiębiorstw) realizujących wspólne działania
niezbędne do zaspokojenia popytu na określone dobra w całym łańcuchu dostaw – od
pozyskania surowców do dostarczenia wyrobu (produktu) do ostatecznego odbiorcy.
Działania te obejmują procesy związane z produkcją, sprzedażą, serwisem, zaopatrzeniem,
dystrybucją, zarządzaniem zasobami oraz działaniami wspierającymi.
Mówiąc o łańcuchu dostaw należy podkreślić rolę jego ogniw takich jak: firmy
wydobywcze, produkcyjne czy dystrybucyjne. Ich rola i usytuowanie w strukturze łańcuch
dostaw wynika z podziału pracy na kolejnych etapach produkcji i sprzedaży wyrobów. Ze
względu na występowanie ww. firm w roli nadawców i odbiorców ładunków oraz
towarzyszących im strumieni informacyjno-finansowych ich podstawowa rola
w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw jest niekwestionowana. Wśród ważnych ogniw
łańcucha dostaw należy wymienić firmy pełniące funkcje usługowe, np.:
1
Procesem nazywamy zjawisko, którego opis ma postać związków między stanami systemu w czasie.
Wskaźniki oceny efektywności funkcjonowania obiektów magazynowych w łańcuchach dostaw
37
− firmy logistyczne i transportowo-spedycyjne,
− obiekty magazynowe, centra dystrybucyjne lub centra logistyczne,
− firmy brokerskie zajmujące się jedynie pośrednictwem informacyjnym,
− zakłady utylizacji i składowania odpadów.
Rola firm logistycznych czy transportowo-spedycyjnych wynika z realizacji usług
logistycznych. Usługa logistyczna w szerokim ujęciu obok czynności transportowospedycyjnych obejmuje usługi terminalowe, począwszy od cross-dockingu, przez
magazynowanie po kompletację oraz czynności uszlachetniające takie jak: metkowanie,
foliowanie, drobne naprawy, tworzenie zestawów promocyjnych i in. Ponadto firmy
logistyczne zarządzają często stanem zapasów swoich klientów, podejmują się
kompleksowej obsługi dystrybucji czy doradztwa logistycznego.
Zależności między procesami przemieszczania i magazynowania można przedstawić
graficznie za pomocą sieci zależności, w której węzły są ze sobą połączone liniami
sprzężeń. W obiektach magazynowych produkty są czasowo gromadzone lub
przekazywane na inną drogę, prowadzącą przez sieć zależności (rys. 1).
Klient
Plan sprzedaży
Plan mrketingowy
Plan dystrybucji
Przykłady
rozwiązań
Zamówienia
FAZA 1
Zaopatrzenie
Zarządzanie popytem
Etapy procesu
Strategia
Biznes plan
Plan operacyjny/
sprzedaży
Harmonogramowanie
Szczegółowe planowanie materiałowe/
zdolności produkcyjnych
FAZA 2
Harmonogramowanie
zakładów produkcyjnych
i dostawców
Plan finansowy
Stanu
zapasów
Planowanie zdolności
produkcyjnych
Produkcja
Rozwój/
projektowanie
Pojemność
Dostawcy
FAZA 3
Rys. 1. Sieć zależności między procesami przemieszczania i magazynowania w łańcuchu
dostaw
Źródło: opracowanie na podstawie 7, 21, 32, 34.
Różne połączenia węzłów determinują różne możliwości poruszania się po sieci dostaw.
Wybór odpowiedniego łańcucha dostaw zależy od umiejscowienia popytu i podaży
towarów, a czynniki wpływające na strukturę tego łańcucha determinują istnienie struktury
jednostopniowej czyli bezpośredniej, wielostopniowej oraz kombinowanej.
38
Ilona Jacyna-Gołda
2. EFEKTYWNOŚĆ I MIERNIKI JEJ POMIARU
2.1. POJĘCIE EFEKTYWNOŚCI
Ważnym aspektem oceny funkcjonowania łańcucha dostaw jest jego efektywność.
Efektywność łańcucha dostaw determinowana jest efektywnością poszczególnych jego
ogniw 1, 17, 29, 33. Z punktu widzenia realizowanych zadań i pełnionych funkcji istotne
znaczenie ma efektywność obiektów magazynowych. Wynika to z potrzeby wyznaczenia
najlepszego sposobu przemieszczania towarów od dostawców do odbiorców poprzez
wybór struktury systemu dostaw w taki sposób, aby zaspokoić zapotrzebowania odbiorców
oraz zminimalizować koszt dostaw. Jest on wyrażany przeważnie, jako koszt transportu
oraz magazynowania.
W literaturze przedmiotu efektywność postrzegana jest jako ocena poprawności
realizacji celu przez dany system lub jak to jest w teorii systemów jako przystosowanie
systemu do realizacji zadań 17, 22. Na ogół, w przypadku analizy systemów uwzględnia
się 17, 26, 41, 42:
− efektywność potencjalną systemu, wyrażającą zdolności systemu umożliwiające
osiągnięcie założonych celów funkcjonowania,
− efektywność zrealizowaną, wyrażającą stopień wykorzystania zdolności systemu
w procesie realizowania określonych celów i w określonych warunkach,
− efektywność uzyskaną, wyrażającą wartość efektów uzyskanych w procesie
realizowania określonych celów, w wyniku zrealizowania określonej funkcji
systemu.
Efektywność postrzegana jest często jako cecha systemowa, która wyraża racjonalne
zdolności systemów do zaspokajania określonych potrzeb, tj. osiągania zamierzonych
celów, tzw. funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami 40. W takich
przypadkach mówi się efektywności zrealizowanej, która charakteryzuje stopień
wykorzystania zasobów do realizacji ustalonej liczby zadań przez użytkowników badanego
systemu.
Jak pisze autor w pracy 28 efektowność to miara zrealizowania zasady racjonalnego
gospodarowania wynikająca z interakcji obejmującej zjawiska wewnątrz organizacji,
a także pomiędzy nią a otoczeniem. W odniesieniu do systemu logistycznego efektywność
określana jest jako relacje między efektami, celami i nakładami w ujęciu strukturalnym i
dynamicznym, przy czym szczególna uwaga zwrócona jest na optymalizację obsługi
klienta w aspekcie relacji ekonomicznych między nakładami a kosztami 26.
Biorąc pod uwagę powyższe, można stwierdzić, iż efektywność stanowi główne
kryterium oceny działalności zarówno na poziomie całego systemu, jak i w jego
podsystemach lub poszczególnych elementach. Efektywność postrzegana jest jako
racjonalne gospodarowanie zasobami w dążeniu do osiągnięcia założonego celu 17.
Dlatego mówiąc o efektywności ocenia się, po pierwsze wydajność systemu, w tym
przypadku chodzi o maksymalizację efektu lub po drugie ocenia się oszczędności
Wskaźniki oceny efektywności funkcjonowania obiektów magazynowych w łańcuchach dostaw
39
w systemie, co sprowadza się do minimalizacji nakładów 17, 27, 29, 30, 33. Tym samym
efektywność, w ujęciu ogólnym rozumiana jest, jako stosunek efektów wynikających z
określonego działania do nakładów poniesionych na jego realizację, co można przedstawić
następująco:
=
gdzie:
– efektywność działania,
– rezultat działania (efekt),
– nakłady poniesione na realizację działania.
Z powyższego wynika, że do wyznaczenia efektywności niezbędne jest ustalenie
składowych zarówno efektów działania jak i nakładów w postaci ilościowej. Efekt będący
wynikiem podjętego działania, zależy od rozpatrywanego problemu, np. efektem może być
ilość osiągniętego zysku, oszczędność wynikająca z wprowadzonego rozwiązania bądź
mierzalna poprawa jakości systemu wyrażona np. procentowo. Natomiast nakład
poniesiony na realizację działania jest, na ogół, kosztem związanym z wykonaniem
podjętego działania.
W powyższym rozumieniu efektywność może być mierzona wszędzie tam, gdzie
zachodzi potrzeba wyboru sposobu określonego działania systemu celem oceny jakości
i racjonalności jego funkcjonowania. Ocena efektywności może również służyć do
podjęcia konkretnej decyzji spośród wszystkich rozpatrywanych. Z punktu widzenia oceny
funkcjonowania łańcucha dostaw, wyznaczenie mierzalnych wskaźników oceny
efektywności jego funkcjonowania pozwala na wybór rozwiązania przynoszącego
najwięcej korzyści spośród wszystkich możliwości.
2.2. WSKAŹNIKI POMIARU EFEKTYWNOŚCI
Efektywność funkcjonowania łańcucha dostaw determinowana jest skutecznością jego
działania a tym samym stopniem realizacji jego celów. Sprowadza się przede wszystkim
do właściwego wykorzystania posiadanego wyposażenia poszczególnych ogniw łańcucha
do realizacji celów. Stopień realizacji założonych celów można określić jako efekty
łańcucha dostaw, natomiast nakłady to wielkość zaangażowanych zasobów dla realizacji
celów 11, 19, 33, 42. Zatem efektywność łańcucha dostaw wyraża również ocenę jego
funkcjonowania, a tym samym jest miarą skuteczności określonego jego działania.
Większa efektywność oznacza, że przy poniesieniu tego samego kosztu można osiągnąć
lepsze rezultaty działania. Określa, z jaką skutecznością i sprawnością wykorzystywane są
zasoby przeznaczone na realizację celu danego łańcucha dostaw.
Na przykład dobór technologii transportu tj. zastosowanych środków pracy oraz
sposobu realizacji procesu transportowego czy procesu magazynowego powinien zapewnić
możliwie największą efektywność systemu zapewniającą skuteczne wykonanie ustalonych
zadań przy możliwie niskich nakładach.
40
Ilona Jacyna-Gołda
Pomiaru efektywności dokonuje się w różnym ujęciu, w zależności od zakresu działania
danego systemu oraz od ocenianego obszaru działalności. Najczęściej wyróżnia się
efektywność 42: organizacyjną, ekonomiczną i techniczną. Czasami mówi się również
o efektywności jakościowej.
Efektywność organizacyjna dotyczy oceny funkcjonowania systemu. Na ogół, określana
jest jako zdolność przystosowania się systemu do zmian otoczenia oraz produktywnego
wykorzystania posiadanych zasobów do realizacji ustalonych 17, 26, 42. Natomiast
efektywność ekonomiczna dotyczy racjonalnego gospodarowania. W tym przypadku jako
mierniki oceny traktuje się zależności między przyrostami efektów i nakładów, lub też
całkowite efekty do cząstkowych nakładów 42.
W przypadku efektywności technicznej ocenia się wartość wielkości produkcji przy
wykorzystaniu ustalonych nakładów na jej prowadzenie. W tym przypadku należy
pamiętać, iż na wybór technologii produkcji wpływ mają dwa aspekty: maksymalizowanie
wielkości produkcji oraz minimalizacja kosztów wytwarzania. Efektywność jakościowa to
pomiar konkurencyjności systemu w stosunku do innych o podobnej lub zbliżonej
działalności. Najczęściej jako miary wykorzystuje się procentowy udział w rynku czy też
stopień wykorzystania danego środka, zasobu i tp.
Ze względu na złożoność problemu orz duże zróżnicowanie systemów i zasad ich
działania pomiar efektywności zależy nie tylko od obszaru oceny, ale również branży,·w
której funkcjonuje dany system. Wychodząc z założenia, że efektywność rozumiana jest
jako wzajemne relacje między nakładami i efektami, można ją określić jako 42:
1) różnicę między efektami a nakładami (Present Value, PV): pożądany wynik powinien
być większy od zera, co oznacza, że uzyskane efekty są większe od poniesionych
nakładów,
2) iloraz efektów do poniesionych nakładów (Benefit-Cost Ratio, B/C ratio): pożądany
wynik powinien być większy od jedności, co oznacza, że poniesione nakłady są niższe
od uzyskanych efektów,
3) wyrażany procentowo iloraz różnicy między efektami a nakładami do poniesionych
nakładów (return on investment ROI) 42.
Jak wskazują autorzy pracy 42 miary pomiaru efektywności można sprowadzić do
trzech podstawowych grup, tj.:
– wskaźnikowe - analiza wskaźnikowa sprowadza się do konstruowania relacji
pomiędzy różnymi wielkościami. Wybór wskaźników zależy od celu badań. Można
stosować pojedyncze wskaźniki lub ich zestaw albo opracować mierniki syntetyczne;
– parametryczne - metody parametryczne opierają się na rozwiązaniu odpowiedniego
zagadnienia optymalizacyjnego. Metody parametryczne stosowane są w przypadku
modeli o ściśle określonej strukturze. Od postaci struktury zależy odpowiednio
liczba estymowanych parametrów. Do parametrycznego pomiaru efektywności
stosowane są zarówno modele deterministyczne jak i stochastyczne;
– nieparametryczne - metody te, nie wymagają znajomości funkcyjnej zależności
między nakładami i wynikami. Cechuje je większa elastyczność, ponieważ struktura
modeli nie jest ustalona, lecz jest dostosowywana do danych. W podejściu
nieparametrycznym wykorzystuje się procedurę programowania liniowego, nie
Wskaźniki oceny efektywności funkcjonowania obiektów magazynowych w łańcuchach dostaw
41
uwzględnia się natomiast wpływu czynnika losowego na efektywność obiektów oraz
potencjalnych błędów pomiaru.
Opracowywane miary zależą od oceny obszaru oraz rodzaju efektywności. W punkcie 4
niniejszego artykułu wymieniono kilka miar wskaźnikowych funkcjonowania obiektu
magazynowego w łańcuchu dostaw.
3. ROLA OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH
W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Obiekty magazynowe, ze względu na realizowane zadania i pełnione funkcje, stanowią
istotny element łańcuchów dostaw dedykowanych przedsiębiorstwom różnych branż.
Wybór właściwego wariantu rozwiązania projektowego obiektu magazynowego dla
danego łańcucha dostaw jest problemem bardzo złożonym. Wynika to przede wszystkim
ze względu na różnego typu uwarunkowania np. techniczne, technolog z potrzeby ustalenia
szeregu warunków brzegowych oraz z potrzeby dobrej znajomości właściwości
poszczególnych elementów całego łańcucha dostaw 1, 11, 19, 20, 25.
Jak wcześniej wspomniano łańcuch dostaw może składać się z wielu podmiotów
w tym obiektów magazynowych o bardziej lub mniej rozbudowanej strukturze
funkcjonalnej. Determinowane jest to zadaniami funkcjonujących w łańcuchu dostaw
obiektów magazynowych. Obiekty magazynowe pełnią funkcje gromadzenia,
buforowania, przekształcania, rozdziału, kompletacji i konsolidacji potoków ładunków
przemieszczanych z punktów nadania do punktów odbioru.
Zatem rozwiązanie projektowe dla konkretnego magazynu jest zależne m.in. od branży,
charakteru łańcucha dostaw oraz założonych parametrów technicznych, technologicznych,
jak i organizacyjnych.
Zgodnie z procedurą projektowania obiektów magazynowych kreowanie rozwiązań dla
obiektu danej klasy wymaga m.in. 10, 22:
1) sformułowania zadania logistycznego dla danego obiektu uwzględniającego:
− założenia dotyczące rocznych przepływów ładunków [jłp/rok] na wejściu i wyjściu
z obiektu,
− określenie zadania logistycznego dla poszczególnych elementów danego obiektu,
− scharakteryzowanie obsługiwanych w obiekcie dóbr materialnych,
− określenie dobowych natężeń przepływu ładunków dla poszczególnych obszarów.
W efekcie uzyskuje się tablicę krzyżową oraz schemat blokowy danego obiektu
magazynowego wraz z naniesionymi wielkościami przepływu ładunków, np. w skali
roku.
2) ukształtowania obszarów funkcjonalnych obiektu magazynowego w zakresie:
− stosowanych urządzeń transportowych,
42
Ilona Jacyna-Gołda
− przestrzenno-funkcjonalnych planów ukształtowania obiektu magazynowego,
− procesu magazynowania
opracowanie:
realizowanego
podczas
przepływu
ładunków,
tj.
o karty procesu przepływu ładunków,
o karty cykli transportowych,
o charakterystyki cykli transportowych.
3) zwymiarowania procesu przepływu ładunków ze względu na: wydajność, nakłady oraz
roczne koszty eksploatacyjne, które obejmuje:
− obliczenie wielkości wymaganego zapasu magazynowego,
− wyznaczenie dobowych pracochłonności realizacji cykli transportowych,
− obliczenie potrzebnej liczby urządzeń transportowych i pracowników dla czasu
dysponowanego,
− obliczenie potrzebnej liczby urządzeń transportowych i pracowników
z wykorzystaniem ustalonego harmonogramu realizacji procesu transportowego,
− obliczenie wielkości nakładów na magazyn,
− obliczenie kosztów magazynowania,
− obliczenie wybranych parametrów i wskaźników.
Przeznaczenie obiektów magazynowych oraz ich funkcje w łańcuchu dostaw 11,
podyktowane jest zarówno dążeniem do usprawniania procesów przepływu materiałów na
drodze ich przemieszczania, jak i potrzebą zwiększania liczby asortymentów dostępnych
w magazynach oraz wzrostu liczby zamówień od odbiorców. Ważnym aspektem, który
należy brać pod uwagę przy ocenie efektywności funkcjonowania obiektów
magazynowych jest minimalizacja terminów realizacji zamówień i podnoszenia poziomu
obsługi klienta. W tym kontekście dużego znaczenia nabiera czas realizacji
poszczególnych czynności, który precyzyjnie definiowany jest w opracowywanych kartach
procesu przepływu czy cyklach transportowych.
Czas realizacji czynności składających się na procesy występujące w procesie
magazynowym determinuje efektywność funkcjonowania danego obiektu magazynowego
w łańcuchu dostaw. Czas cyklu transportowego w transporcie wewnętrznym przy realizacji
przez środek transportu wewnętrznego o przerywanym charakterze pracy, podstawowo
obejmuje 10:
− czas przemieszczania się środka transportu z ładunkiem,
− czas przemieszczania się środka transportu bez ładunku (powrót),
− czas potrzebny na pokonanie zakrętów i ew. opóźnienia spowodowane kongestią
ruchu,
− czas operacji załadunkowo/wyładunkowych, adresowania i kontroli,
− czasy operacji ręcznych.
Wskaźniki oceny efektywności funkcjonowania obiektów magazynowych w łańcuchach dostaw
43
Ogólnie czas cyklu t w transporcie wewnętrznym danego obiektu magazynowego
można zapisać w postaci wzoru:
t = mtop + OD1tvOD + OD2tvOE + tZK + ntod + tad + tkon + trr
gdzie:
m
top
OD1
tvOD
OD2
tvOE
tZK
n
tod
tad
tkon
trr
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
liczba miejsc podjęcia ładunku;
czas trwania operacji podjęcia ładunku [min];
odległość pokonywana z ładunkiem [m];
czas pokonania 1 m z ładunkiem [min/m];
odległość pokonywana bez ładunku [m];
czas pokonania 1 m bez ładunku [min/m];
czas pokonania zakrętów oraz czas ewentualnej kongestii [min];
liczba miejsc odstawienia ładunku;
czas trwania operacji odstawienia ładunku [min];
czas trwania operacji adresowania [min];
czas trwania operacji kontroli [min];
czas reakcji sieci radiowej w przypadku korzystania z systemów
informacyjnych [min].
Przekształcając odpowiednio powyższy wzór można policzyć czas cykli transportowych
w większości przypadków transportu wewnętrznego (np. po przekształceniach można
wyznaczyć czas cyklu komisjonowania, cyklu prostego, cyklu kombinowanego itp.) 1011.
Przy czym pewne składowe powyższego wzoru mogą być pomijalne np. ze względów
technologicznych.
Do oceny zastosowanych rozwiązań przestrzenno funkcjonalnych magazynu stosuje się
kosztowe mierniki rozwiązań projektowych, które wskazują na opłacalność danego
wariantu. W literaturze problemu można znaleźć wiele publikacji opisujących kolejne
kroki projektowe w procedurze projektowania obiektów logistycznych 1, 10, 11, 19, 20,
22, 23, 25.
Wyznaczenie niezbędnej liczby poszczególnych elementów wyposażenia obiektu
magazynowego musi się odbywać przy spełnieniu określonych ograniczeń wynikających
między innymi z konieczności realizacji ustalonych zadań logistycznych oraz wydajności
elementów wyposażenia magazynowego jak i potrzeb klientów.
44
Ilona Jacyna-Gołda
4. MIERNIKI OCENY EFEKTYWNOŚCI
FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW
MAGAZYNOWYCH W ŁAŃCUCHU DOSTAW
4.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Aby zdefiniować wskaźniki do pomiaru oceny efektywności funkcjonowania obiektów
magazynowych w łańcuchu dostaw, niezbędne jest wskazanie uwarunkowań technicznoorganizacyjnych i ekonomicznych determinujących projektowanie tego typu obiektów.
Słownik terminologii logistycznej 27, podaje, iż technika procesów logistycznych to układ
posiadanych przez przedsiębiorstwa zasobów technicznych i materialnych (np. obiekty,
maszyny, urządzenia, środki transportu), które mogą być użyte do zaspokojenia potrzeb
oraz umiejętności i sposobów posługiwania się nimi w celu wykonania określonych prac
czy czynności w procesie logistycznym.
Najważniejsze z nich zwykle zostają przedstawione w postaci rysunków, schematów,
wykresów czy teżzestawów parametrów, np.:
• dla obiektów magazynowych:
o rodzaj magazynu,
o typ frontu przeładunkowego,
o kształt,
o wielkość (rozumiana jako pojemność wyrażona zapasem Z oraz jako kubatura
V i powierzchnia F),
o wymiary zewnętrzne oraz wewnętrzne (wynikające z wielkości oraz rozmieszczenia
stref funkcjonalnych27, szerokości i długości korytarzy roboczych i poprzecznych),
• dla środków transportu:
o w odniesieniu do środka transportowego:
− typ środka transportowego,
− rodzaj napędu,
− wymiary wózka oraz minimalnej przestrzeni roboczej,
− zbiór parametrów charakteryzujących osiągi – zarówno jezdne (np.
maksymalna prędkość jazdy), jak i te związane z czynnościami
manipulacyjnymi(np. maksymalny udźwig czy wysokośćpodnoszenia),
o w odniesieniu do urządzeń do składowania (palety, regały):
− typ jednostki ładunkowej (paletowa),
− typ regału - rodzaj konstrukcji, materiał, z którego został wykonany, osprzęt
pomocniczy, oznakowanie miejsc paletowych,
o w odniesieniu do pozostałych urządzeń:
− charakterystyka środków do przesyłania i przetwarzania informacji –
urządzenia systemu informatycznego,
− system przeciwpożarowy, itp.
Wskaźniki oceny efektywności funkcjonowania obiektów magazynowych w łańcuchach dostaw
45
Efektywne wykorzystanie tych zasobów jak również zasobów całego łańcucha dostaw
wiąże się z maksymalizowaniem obciążenia pracą przy minimalizacji kosztów tej pracy.
W takim ujęcia mierniki efektywności wykorzystania zasobów mogą być rozważone ze
względu na:
1. zaangażowanie środków transportu, np.:
− stopień efektywnej pracy danego urządzenia, środka transportu itp.,
− stopień wykorzystania ładowności środków transportu w przypadku realizacji
przewozów w transporcie między poszczególnymi ogniwam łańcucha dostaw,
− udział danego środka transportu (urządzenia) w wykonanej pracy przewozowej lub
pracochłonności ze względu na zaangażowane urządzenia, środki transportu itp,
− stopień wykorzystania urządzeń transportu wewnętrznego,
− jednostkowy koszt realizowanej usługi,
− roczne koszty eksploatacyjne,
− inne,
2. zaangażowanie obiektów magazynowych, np.:
− wykorzystanie możliwości składowania (przeciętne zapełnienie obszarów
składowania),
− dobowy czas pracy obiektów,
− wydajność układów przeładunkowych w porównaniu z wydajnością obszarów (stref)
składowania i przetwarzania strumieni materiałów.
− stosunek wykorzystywanych zdolności przeładunkowych do teoretycznej wydajności
przeładunkowej na wejściu i wyjściu z obiektu,
− koszt przejścia jednej jednostki materiału przez obiekt magazynowy,
− inne,
3. organizację pracy w danym łańcuchu dostaw, np.:
− średnia liczba operacji przeładunkowych przypadająca na daną jednostkę ładunkową,
− stosunek czasu przemieszczania do czasu oczekiwania na operacje przeładunkowe,
składowanie, itp. podawany w odniesieniu do jednostki ładunkowej,
− struktura kosztów,
− jednostkowy czas realizacji usługi logistycznej z podziałem na poszczególne ogniwa
łańcucha dostaw,
− inne.
4.2. MIERNIKI EKONOMICZNE, TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE
Najczęściej, jako podstawowy miernik oceny rozwiązania projektowego obiektów
magazynowych dla kolejnych wariantów łańcucha dostaw brany jest pod uwagę tzw.
syntetyczny koszt przejścia jednostki ładunkowej przez obiekt magazynowy. Wartość
liczbowa tego miernika wynika z rozwiązania zadania logistycznego.
Przejścia potoków ładunków przez obiekty magazynowe w łańcuchu dostaw, jak
46
Ilona Jacyna-Gołda
wskazują badania 11 pochłaniają znacznie większe koszty niż przejścia tychże potoków
przez elementy liniowe, tj. sieci transportowe. Kosztom przejścia ładunków towarzyszą
znaczące koszty gromadzenia i przetwarzania informacji. W niektórych przypadkach,
zwłaszcza w obiektach magazynowych realizujących procesy komisjonowania, są one
większe.
Jak pisze autor 11 w swoich publikacjach, punktem wyjścia dla oceny efektów
rozbudowanego o kolejne, wymagające nakładów i kosztów, elementy punktowe jest
zazwyczaj bezpośredni (dwuszczeblowy) system dystrybucji. Efekty te mogą być
ilościowe, najczęściej jest to obniżenie kosztów, np. rocznych kosztów eksploatacyjnych
lub jakościowe, np. podniesienie jakość usług logistycznych.
W przypadku obiektów magazynowych zasadniczym problemem jest odpowiednia
(sprzyjająca racjonalizacji rozłożenia strumieni logistycznych) organizacja.
Jako mierniki oceny efektywności funkcjonowania obiektów magazynowych
w łańcuchu dostaw wyróżniono: mierniki techniczne, ekonomiczne i jakościowe.
Zakładając, że zdefiniowany jest zbiór łańcuchów dostaw, postaci:
LD = {ld: ld = 1, 2, …., LD}
gdzie ld –numer pojedynczego łańcucha dostaw, LD liczba analizowanych łańcuchów
dostaw. Dla każdego ld – tego łańcucha dostaw ustalono, że liczba funkcjonujących
obiektów magazynowych wynosi M(ld), przy czym pojedynczy magazyn dla ld-tego
łańcucha dostaw zdefiniowano jako m(ld). Zatem zbiór obiektów magazynowych
funkcjonujących w ld – tym łańcucha dostaw będzie zbiorem postaci:
M(ld) = {m(ld): m(ld) = 1(ld), 2(ld), …., M(ld)}
Do realizacji zadań, każdy obiekt magazynowy dysponuje zbiorem różnych typów
urządzeń nazywanych środkami transportu wewnętrznego 10, 11, 20, 25 oraz zasobami
ludzkimi o różnych klasyfikacjach.
Zakładając, że pojedynczy typ urządzenia dla m(ld)-tego obiektu magazynowego
w ld-tym łańcuchu dostaw będzie oznaczony symbolem u(m(ld)), wówczas zbiór U(m(ld))
wszystkich typów urządzeń można zapisać jako zbiór postaci:
U(m(ld)) = {u(m(ld)):
u(m(ld)) = 1(m(ld)), …. U(m(ld))}
Typy środków transportu wewnętrznego wyróżnia się ze względu na jednostkowy koszt
pracy, obszar (strefa) pracy, rodzaj realizowanego procesu lub jego fragmentu, zdolność
obsługi danego typu jednostek ładunkowych.
Podobnie jeśli chodzi o zasoby ludzkie. Każdy obiekt magazynowy ze względu na
specyfikę składowanego (przetwarzanego) asortymentu oraz zadań i funkcji jakie realizuje
badany (projektowany) magazyn w danym łańcuchu dostaw, dysponuje pracownikami,
którzy ze względu na różne kwalifikacje, tworzą tzw. kategorie pracy ludzkiej.
Oznaczając symbolem kl(m(ld)), numer pojedynczej kategorii pracy ludzkiej, wówczas
zbiór KL(m(ld)) wszystkich typów kategorii pracy ludzkiej w danym obiekcie
magazynowym można zapisać jako zbiór postaci:
KL(m(ld)) = {kl(m(ld)):
kl(m(ld)) = 1(m(ld)), …. KL(m(ld))}
Wskaźniki oceny efektywności funkcjonowania obiektów magazynowych w łańcuchach dostaw
47
Typy kategorii pracy ludzkiej jakimi dysponuje dany obiekt magazynowy wynikają
z jednostkowego kosztu pracy pracownika, zakresu obowiązków pracownika, posiadanych
kwalifikacji (uprawnienia do obsługi urządzeń, szkolenia) oraz zakresu odpowiedzialności.
Jak już wcześniej wspomniano, w danym obiekcie, można wyznaczyć mierniki
techniczne, ekonomiczne i jakościowe oceny funkcjonowania obiektów magazynowych
w ld – tym łańcucha dostaw. Wśród mierników technicznych tzw. użytkowych można
wyróżnić, m.in.:
− miernik powierzchniowy - określa stopień wykorzystania powierzchni obiektu
magazynowego przy zapasie Zp(m(ld)). Brany pod uwagę zwłaszcza w sytuacji
ograniczonego terenu:
δ(m(ld)) =
POW(m(ld))
[m 2 /mp]
Z p (m(ld))
gdzie:
o Zp(m(ld)) - pojemność obiektu magazynowego (stref i obszarów funkcjonalnych,
np. składowania, komisjonowania i buforowania). W łańcuchu dostaw parametr
ten jest bardzo ważny ze względu na utrzymanie zapasu bezpieczeństwa dla
dystrybucji czy produkcji. Wartość tego parametru determinowana jest zasadniczo
zastosowaną technologią. Oblicza się go stosując wzór:
Z p(m(ld)) = ζ
Q(m(ld)) ⋅ N
[mp]
dr
gdzie:
Z p(m(ld)) – wymagana pojemność obiektu magazynowego [jednostek];
Q(m(ld))
– przeładunek roczny na wejściu do magazynu [jłp/rok];
N
– normatyw zapasu [dni];
dr
– liczba dni roboczych [dni/rok];
ζ
– wskaźnik zapasu bezpieczeństwa, najczęściej przyjmuje się ζ∈[0,5-0,15];
Q(m(ld)) – wielkość na wejściu zadań logistycznych wyrażona liczbą jłp/rok.
− miernik kubaturowy - określa stopień wykorzystania przestrzeni obudowanej V(m(ld)),
którą trzeba utrzymywać (np. chronić, ogrzewać, oświetlać) przy zapasie Zp(m(ld)),
β(m(ld)) =
V(m(ld))
[m3 /mp]
Z p (m(ld))
− rzeczywistą pracochłonność dobową
ΨUD (m(ld ))
realizacji procesu przepływu
D
materiałów ze względu na pracę urządzeń u(m(ld))-tego typu lub ΨKL
(m(ld )) ze
względu na kategorię kl(m(ld))-tej pracy ludzkiej obliczana jest ze wzoru:
48
Ilona Jacyna-Gołda
⎡ urzadzeniogodzin ⎤
ΨUD (m(ld )) = ∑ λiD (m(ld )) ⋅ tui (m(ld )) ⎢
⎥⎦
dobe
⎣
i
⎡ roboczogodzin ⎤
Ψ DKL (m(ld )) = ∑ λiD (m(ld )) ⋅ tkli (m(ld )) ⎢
⎥⎦
dobe
⎣
i
gdzie:
λ iD ( m ( ld )) – liczba czynności (zadań, liczba cykli na dobę) realizowanych przez
dane urządzenie lub dana kategorię pracy ludzkiej,
i = i, …, N – numer czynności realizowanej przez dany typ urządzenia/kategorię
pracy ludzkiej, [cykli/dobę];
tui – czas trwania i-tej czynności (cyklu transportowego) realizowanego
przez urządzenie u-tego typu [h],
tkli – czas trwania i-tej czynności (cyklu transportowego) realizowanego
przez pracowników kl-tej kategorii pracy [h];
− liczbę potrzebnych urządzeń i pracowników pracujących w obiekcie - wynika
z pracochłonności rzeczywistej procesu oraz z długości czasu dysponowanego
przeznaczonego na wykonanie zadań.
ηU / KL (m(ld )) =
ΨUD / KL (m(ld ))
ι u / kl dys ⋅ φ (m(ld ))u / kl
gdzie:
u / kl
φ (m(ld ))u / kl = φtpu / kl ⋅ φgtu / kl ⋅ φzob
u / kl
tdys
φ
u / kl
tp
φ
u / kl
gt
φ
u / kl
zob
– czas dysponowany pracy urządzenia (pracownika ) [h],
– współczynnik wykorzystania czasu pracy urządzenia (pracownika),
– współczynnik gotowości technicznej urządzenia (pracownika),
– współczynnik zmiany obszaru pracy przez urządzenie (pracownika),
Powyższe współczynniki przyjmują wartości z zakresu (0, 1> .
Wśród mierników ekonomicznych tzw. kosztowych można wyróżnić, m.in.:
− statyczny i dynamiczny miernik nakładów,
γ ENmp (m(ld )) =
ΞN (m(ld ))
[zł/mp]
Z p (m(ld ))
gdzie:
Ξ N ( m (ld )) – nakłady na obiekt magazynowy, przy czym:
Ξ N(m(ld)) = Ξ NB(m(ld))+ Ξ NP(m(ld))+ Ξ NT(m(ld))+ Ξ NS(m(ld))
Ξ NB
Ξ NP
Ξ NT
Ξ NS
– nakłady na infrastrukturę, tj. budynki, place itp. [zł],
– nakłady na wyposażenie pomocnicze, takie jak regały, rampy, doki
przeładunkowe, urządzenia pomocnicze [zł],
– nakłady na środki transportowe i urządzenia mechaniczne [zł],
– nakłady na środki sterowania [zł],
Wskaźniki oceny efektywności funkcjonowania obiektów magazynowych w łańcuchach dostaw
49
− koszt przejścia jednostki ładunku przez obiekt magazynowy:
ξ kp (m(ld )) =
R
K KE
(m(ld ))
[zł/jłpj]
R
QWE (m(ld ))
KRKE (m(ld )) – roczne koszty eksploatacyjne
KRKE (m(ld )) = KKU (m(ld )) + KKL (m(ld ))
KKU (m(ld )) – koszty utrzymania środków transportowych,
KKL (m(ld )) – koszty robocizny.
QRWE (m(ld)) – roczny przeładunek na wejściu do magazynu wyrażony liczbą jłp/rok.
− stopień automatyzacji i mechanizacji procesów przepływu ładunków i informacji (im
mniejszy jest ten miernik tym lepsze rozwiązanie projektowe)
R
(m(ld ))
K KL
ν au (m(ld )) = R
R
K KE (m(ld )) - K KUB
(m(ld ))
R
K KL
(m(ld )) − roczne koszty robocizny
R
K KUB
(m(ld )) − roczne koszty utrzymania elementów stałych,
Wśród mierników jakościowych można wyróżnić m.in. niezawodność funkcjonowania
systemu, elastyczność systemu czy też możliwość rozbudowy, itp..
5. WNIOSKI
Efektywność systemu wynika z jednej strony ze skuteczności jego działania, tj. stopnia
realizacji celów, a z drugiej strony ze zdolności wykorzystania posiadanych elementów
systemu do realizacji celów. Definiując wskaźniki pomiaru oceny efektywności
funkcjonowania obiektów magazynowych w łańcuchu dostaw, niezbędne jest wskazanie
uwarunkowań techniczno-organizacyjnych i ekonomicznych oraz zasobów z tym
związanych, determinujących projektowanie tego typu obiektów, w tym również zasobów
technicznych. Efektywne wykorzystanie zasobów wyposażenia infrastrukturalnego
obiektów magazynowych jak również zasobów całego łańcucha dostaw wiąże się
z maksymalizowaniem obciążenia pracą przy minimalizacji kosztów tej pracy.
Efektywność łańcucha dostaw wyraża przede wszystkim ocenę jego funkcjonowania.
Tym samym jest ona miarą skuteczności określonego działania oraz określa, z jaką
skutecznością i sprawnością wykorzystywane są zasoby przeznaczone na realizację celu
danego łańcucha dostaw. Co istotne determinowana jest ona efektywnością
poszczególnych ogniw łańcucha dostaw.
Z punktu widzenia realizowanych zadań i pełnionych funkcji istotne znaczenie ma
efektywność obiektów magazynowych. Wynika to z potrzeby wyznaczenia najlepszego
sposobu przemieszczania towarów od dostawców do odbiorców poprzez wybór struktury
50
Ilona Jacyna-Gołda
systemu dostaw w taki sposób, aby zaspokoić zapotrzebowania odbiorców oraz
zminimalizować koszt dostaw. Jest on wyrażany przeważnie, jako koszt transportu oraz
magazynowania.
Bibliografia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Ambroziak T., Lewczuk K.: Miara poziomu dopasowania kanału dystrybucji do strumienia materiałów.
Zesz. Nauk. Transport, Politechnika Warszawska, z. 69, 2009.
Ballou R. H: DISPLAN, A multiproduct plant/warehouse location model with nonlinear inventory cost.
Journal of Operations Management 5, vol. 1, 1984.
Blanchini F., Rinaldi F., Ukovich W.: A network design problem for a distribution system with uncertain
demands. J. Optim. Theory Appl., 78, 1993.
Bodner D., Govindaraj T., Karathur K. N., Zerangue N. F., McGinnis L. F.: A process model and
support tools for warehouse design. In: Proceeding of the 2002 NSF Design. Service and Manufacturing
Grantees and Research Conference, 2002.
Brzeziński M.: Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie. Difin, Warszawa 2007.
Campbell, J.F.: Hub Location and the p-Hub Median problem. Operations Research, Vol. 44, No. 6, pp
923-935, 1996.
Cecere L.: Conquering the Supply Chain Effective Frontier. A Handbook for the Value Chain Leader to
Manage Trade-offs in Defining Supply Chain Excellence. Founder and CEO, Supply Chain Insights
LLC, 2012.
Chen F., Drezner Z., , Ryan J. K., Simchi-Levi D.: Quantifying the Bullwhip effect in a simple supply
chain: the impact of forecasting, lead-times and information. Management Science, vol. 46, no. 3, 2000.
Coyle J. J., Bardi E. J., Langley C. J.: Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2007.
Fijałkowski J.: Transport Wewnętrzny w Systemach Logistycznych, OWPW, Warszawa 2003.
Fijałkowski J. Wybrane zagadnienia projektowania elementów punktowych systemu logistycznego
Polski. [w]: Jacyna M. (red): System logistyczny Polski. Uwarunkowania techniczno-technologiczne
komodalności transportu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
Fretsch M. (red.), Słownik terminologii logistycznej, ILiM, Poznań 2005
Gołembska E.: Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw. AE, Poznań 1994.
Govidaraj T., Blanco E., Bodner D., Goetschalckx L., McGinnis L., Sharp G. P.: Design of warehousing
and distribution systems: An object model of facilities, functions and information. [In]: Proceeding of
the 2000 IEEE International Conference on Systems. Man and Cybernetics. 8-11 October, Nashville,
Tennessee, USA, p. 1099-1104, 2000.
Hassan M.: A Framework for the design of warehouse layout. Facilities 20 (13/14), p. 432-440, 2002.
Jachimowski R., Szczepański E.: Simulation Analysis of Vehicle Routing Problem Solution, Carpathian
Logistics Congress – Congress Proceedings. Edition 1st, pp. 446-633, December 9th - 11th 2013,
Cracow, Poland,
Jacyna-Gołda I.: Evaluation of operational reliability of the supply chain in terms of the control and
management of logistics processes, [w:] Safety and Reliability: Methodology and Applications /
Nowakowski T. [i in.] (red.), 2015, CRC Press Taylor & Francis Group, ISBN 978-1-138-02681-0, ss.
549-558.
Jacyna-Gołda I.: Badanie niezawodności i efektywności funkcjonowania łańcuchów dostaw", Logistyka,
ISSN 1231-5478, pp. 1947-1954, 04/2014.
Jacyna-Gołda
I.:
Projektowanie
sieci
logistycznych
przedsiębiorstw
produkcyjnych
z uwzględnieniem lokalizacji obiektów magazynowych [w:] Pazio N. M., Santarek K.: Zarządzanie
przedsiębiorstwem przemysłowym w dobie turbulencji rynkowych. Zagadnienia wybrane. OWPW,
ISBN 978-83-7814-188-4, str. 183-201, Warszawa 2014.
Jacyna-Gołda I.: Rola obiektów magazynowych w obsłudze logistycznej przedsiębiorstw. [w:] Semanov
I.N., Wiktorowska-Jasik A. (red.): Transport w regionie Pomorza Zachodniego. Wyd. Uczelniane
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-160-8, str.
77-88, Szczecin 2013.
Wskaźniki oceny efektywności funkcjonowania obiektów magazynowych w łańcuchach dostaw
51
21. Jacyna-Gołda I.: Chosen aspects of logistics network design method for production service companies.
International journal of logistics systems and management.- Inderscience, ISSN 1742-7967, ZDB-ID
21787955. - Vol. 15.2013, 2/3, p. 219-238
22. Jacyna-Gołda I.: Logistics Network Design for Production Service Companies. Proceedings of
International Conference on Industrial Logistics. ICIL 2012, Brazil, Finland, USA, Croatia, UK, Austria,
ISSN 978-953-7738-16-7, str. 219-224, Zadar 2012
23. Jacyna M.: Distribution Warehouses and Realisation of Logistic Processes in Suply Chains. Oficyna
Wydawnicza PW, Warszawa, 2006
24. Jacyna M.: Cargo flow distribution on the transportation network of the national logistic system.
International Journal of Logistics Systems and Management, Vol.15, No.2, pp.197-218. (2013).
25. Kłodawski M., Jacyna M.: Wybrane Aspekty Problematyki
Komisjonowania w Funkcji
Pracochłonności procesu, Logistyka 3, 2009
26. Kowalska K.: Efektywność procesów logistycznych [w]: Kowalska K., S. Markusik S.: Sprawność i
efektywność zarządzania łańcuchem dostaw. WSzB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2011.
27. Lewczuk K. Organizacja procesu magazynowego a efektywność wykorzystania zasobów pracy.
Logistyka 4/2011, p. 563-570.
28. Muślewski Ł.: Podstawy efektywności działania systemów transportowych, Uniwersytet TechnicznoPrzyrodniczy, Radom 2010.
29. Nowakowski T.: Niezawodność systemów logistycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław 2011.
30. Nowakowski T.: Reliability model of combined transportation system. [in:] Probabilistic Safety
Assessment and Management. Spitzer C., Schmocker U., Dang V.N. (ed.), Springer, London 2004.
31. Oliver R.K., Webber M.D.: Supply-chain management: logistics catches up with strategy, Outlook,
Booz, Allen and Hamilton Inc. 1982, reprinted in Logistics: The Strategic Issues, ed. M. Christopher,
Chapman Hall, London 1992.
32. Pfohl H.-Ch.: Zarządzanie logistyką, ILiM, Poznań 1998.
33. Pyza D.: Modelowanie systemów przewozowych w zastosowaniu do projektowania obsługi
transportowej podmiotów gospodarczych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, z. 85,
OWPW, Warszawa 2012.
34. Ruth Banomyong, Vinh V. Thai, Kum Fai Yuen: Assessing the National Logistics System of Vietnam.
The Asian Journal of Shipping and Logistics, v.31, is.1 Elsiver 2015
35. Rushton A., Croucher P., Baker P.: The Handbook od Logistics and Distribution Management. Third ed.,
Kogan Page, London, 2006.
36. Rutkowski K.: Logistyka dystrybucji. Wydawnictwa SGH, Warszawa 2009.
37. Santarek K.: Integration in Manufacturing Systems. [w:] Koch T.: Lean Business Systems and Beyond.
Springer Verlag 2008219Silver E. A, Pyke D. F., Peterson R.: Inventory Management and Production
Planning and Schedulding. John Wiley & Sons, 1998.
38. Śląski P., Giga A.: Zarządzanie procesami logistycznymi w łańcuchu dostaw. Zeszyty Naukowe WAT,
nr 95, Warszawa 2005.
39. Stephens S.: Supply Chain Council & Supply Chain Operations Reference (SCOR). Model Overview.
Supply Chain Management An International Journal, 2001.
40. Woropay M.: Metoda oceny realizacji procesu eksploatacji w systemie transportowym, Wydawnictwo
Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz 1998.
41. Witkowski J.: Logistyka w organizacjach sieciowych. Gospodarka materiałowa i logistyka, nr 7-8, 2000.
42. Żak J., Jacyna-Gołda I., Wasiak M.: Effectiveness evaluation criteria of the functioning of the national
transport system and its impact on the enviroment, [w:] Simulation model to support designing a
sustainable national transport system / Jacyna M, Wasiak M (red.), 2014, Index Copernicus
International.
52
Ilona Jacyna-Gołda
ASSESSMENT OF THE FUNCTIONING OF EFFICIENCY RATIOS WAREHOUSE
FACILITIES IN SUPPLY CHAINS
Abstract: This paper presents a general approach to measuring the efficiency of the warehouse facilities in
supply chains. It was pointed out that the functioning of the supply chain is dictated by the proper adjustment
of infrastructure to tasks. Technical considerations were discussed, organizational and economic defining
indicators to measure effectiveness. Defined criteria for classification efficiency measures. For example,
a storage facility proposed system of indicators along with the record formal, allowing for the measurement
of the effectiveness of the warehouses in the supply chain.
Keywords: supply chain efficiency, storage efficiency, performance indicators, supply chain

Podobne dokumenty