pobierz stronę jako plik pdf - Biuletyn Informacji Publicznej GUS

Komentarze

Transkrypt

pobierz stronę jako plik pdf - Biuletyn Informacji Publicznej GUS
Biuletyn Informacji Publicznej GUS
Wykaz patronatów honorowych Prezesa GUS
2017 rok
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia
Organizator
Termin
1
3. Forum Prawa Mediów Elektronicznych pt. „
E-usługi” oraz 2. Młode Forum Prawa Mediów
Elektronicznych
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego
3-5 kwietnia 2017r.
2
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.
,,PLANOWANIE WIELOLETNIE – EFEKTYWNOŚĆ
WYDATKÓW PUBLICZNYCH – BENCHMARKING’’
Wydział Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego
Wydział Nauk Ekonomicznych i
Zarządzania Uniwersytetu
Szczecińskiego
7 kwietnia 2017 r.
3
Druga edycja Konkursu Wiedzy o Gospodarce
Przestrzennej pod nazwą „Zaplanuj swoją
przestrzeń”
Wydział Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej
kwiecień 2017 r.
4
Problemy Społeczeństwa Informacyjnego, Quo
Vadis Polsko Cyfrowa, PSI2017
Katedra Społeczeństwa
Informacyjnego Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Szczecińskiego
11 maja 2017 r.
5
Konferencja naukowa pt. Rozwój gospodarczy i
przestrzenny Polski a realizacja polityki
spójności
Urząd Statystyczny w Katowicach
25-26 maja 2017r.
6
XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Mikroekonometria w teorii i praktyce
Instytut Ekonometrii I Statystyki
Wydział Nauk Ekonomicznych i
Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
7–9 września 2017 r.
2016 rok
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia
Organizator
Termin
1
Konkurs Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej
pod nazwą „Zaplanuj swoją przestrzeń”
Wydział Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej
semestr letni 2015/2016
2
Ogólnopolska konferencja naukowa „Wymiary
życia społeczeństwa polskiego w drugiej
dekadzie XXI wieku”
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi
w Józefowie
16 marca 2016 r.
3
„III Forum Kierowników IT w Administracji”
Miesięcznik „IT w Administracji”
20-22 kwietnia 2016 r.
4
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.
„Jakość życia osób niepełnosprawnych na
początku XXI wieku”
Wydział Prawa, Administracji i
Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
9-10 czerwca 2016 r.
5
XXXIX Ogólnopolski Rajd Statystyków
Urząd Statystyczny w Katowicach
9-12 czerwca 2016 r.
6
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Ekonometria Przestrzenna i Regionalne
Analizy Ekonomiczne"
Katedra Ekonometrii Przestrzennej
Uniwersytetu Łódzkiego
7
Międzynarodowa Konferencja Naukowa i
Warsztaty pt. „From Regional Specialization to
Smart Specialization. Theory, Practice, Police”.
Stowarzyszenie European Regional
Science Association
13-14 czerwca 2016 r.
15-16 września 2016 r.
8
Konferencja "Przestrzeń, gospodarka,
społeczeństwo – wymiary mobilności Polaków
w XXI wieku"
Urząd Statystyczny w Lublinie
26-27 września 2016 r.
9
Konferencja naukowo-praktyczna pt. Rozwój
gospodarki społecznej na Dolnym Śląsku
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
14 października 2016 r.
10
Konkurs statystyczny „Każdy może być
badaczem”
Urząd Statystyczny w Warszawie
17 października 2016 r.
- 5 czerwca 2017 r.
11
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu
Zielonogórskie spotkania z demografią pt.
„Szanse i wyzwania rozwoju regionalnego w
kontekście zmian demograficznych Europy”
Instytut Socjologii Uniwersytetu
Zielonogórskiego
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
22-23 listopada 2016 r.
12
BIG DATA: Think BIG CEE Congress
MM Conferences S.A.
22-23 listopada 2016 r.
2015 rok
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia
Organizator
1
XXXVIII Ogólnopolski Rajd Statystyków
Warszawa 2015
2
Multikonferencja pt. "Zastosowanie Technologii
Informacyjnych w Administracji Publicznej oraz
Narzędzi Business Intelligence w Zarządzaniu
Budżetami Jednostek Samorządu
Terytorialnego"
3
I Kongres Pośrednictwa Finansowego
Konferencja Przedsiębiorstw
Finansowych w Polsce
24 września 2015 r.
4
Ósma edycja Wielkopolskiego Konkursu
„Statystyka mnie dotyka”
Urząd Statystyczny w Poznaniu
1 października 2015 r. 4 kwietnia 2016 r.
5
Konferencja Naukowa pt. „Gospodarka
Przestrzenna w naukach technicznych”
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
8-9 października 2015 r.
6
IV Ogólnopolska Konferencja Komitetu Badań
nad Migracjami PAN: "Migracje w XXI wieku –
wybór, konieczność czy przymus?"
Komitet Badań nad Migracjami PAN
Instytut Socjologii Uniwersytetu
Zielonogórskigo
14-15 października
2015 r.
7
V Lubelski Konkurs StatystycznoDemograficzny Sigma Kwadrat
Polskie Towarzystwo Statystyczne
Urząd Statystyczny w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
19 października 201529 lutego 2016 r.
8
IV edycja Konkursu z wiedzy statystycznej
„Statystyka – magia liczb”
Urząd Statystyczny w Warszawie
19 października – 11
grudnia 2015 r.
9
Konferencja „Wykluczenie społeczne i
integracja społeczna na Dolnym Śląsku”
Dolnośląski Ośrodek Polityki
Społecznej; Katedra Socjologii i
Polityki Społecznej Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
23 października 2015 r.
10
GISday 2015 – GIS w Stolicy – Obraz
codzienności
11
Konferencja BSI -Wyzwania dla Systemu
Infrastruktury Krytycznej
Urząd Statystyczny w Warszawie
Termin
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Polskie Towarzystwo Zarządzania
Wiedzą
Koło Naukowe Gospodarki
Przestrzennej Politechnika
Warszawska
British Standards Institution Group
Polska
21-24 maja 2015 r.
25-26 maja 2015 r.
20 listopada 2015 r.
26-27 listopada 2015 r.
2014 rok
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia
Organizator
1
VI edycja Wielkopolskiego Konkursu
"Statystyka mnie dotyka"
2
XXXVII Ogólnopolski Rajd Statystyków
Urząd Statystyczny w Opolu
3
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Small
Area Estimation (SAE 2014)"
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Katedra Statystyki
Poznański Oddział Polskiego
Towarzystwa Statystycznego;
Urząd Statystyczny w Poznaniu
Termin
3 stycznia - 19 maja
2014 r.
15-18 maja 2014 r.
3-5 września 2014 r.
4
Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy - III
edycja
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki
Polska
5
Konferencja "Spójność społeczna Dolnego
Śląska. Dekada członkostwa w UE"
Urząd Statystyczny we Wrocławiu,
Katedra Socjologii i Polityki Społecznej
Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu,
Dolnośląski Ośrodek Polityki
Społecznej
25 września 2014 r.
6
Udział Prezesa GUS w Komitecie Honorowym
Konferencji Jubileuszowej Rządowej Rady
Ludnościowej „Przemiany Ludnościowe w
Polsce. Przyszłość demograficzna”.
Rządowa Rada Ludnościowa
1 października 2014 r.
7
Konferencja „Statystyka w procesie
monitorowania polityki spójności społecznej,
gospodarczej i terytorialnej”
Urząd Statystyczny w Lublinie
8
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z
cyklu Zielonogórskie spotkania z demografią
pt. "Stan zdrowia a procesy demograficzne w
Europie Środkowej"
9
Kongres Smart Metropolia 2014 - Metropolia
Solidarności
Gmina Gdańsk
23-24 października
2014 r.
10
VII edycja Wielkopolskiego
„Statystyka mnie dotyka”
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
Polskie Towarzystwo Statystyczne;
Urząd Statystyczny w Poznaniu
1 grudnia 2014 r. - 10
kwietnia 2015 r.
11
Opolska Konferencja Monitorowania i Ewaluacji
Polityk Publicznych – doświadczenia przeszłości
wyzwaniem dla przyszłości
Konkursu
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego
13-14 września 2014 r.
8 - 9 października 2014
r.
15-16
października 2014 r.
10-11 grudnia 2014 r.
2013 rok
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia
Organizator
1
XXXVI Ogólnopolski Rajd Statystyków
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
2
Konferencja naukowa "Statystyka w nauce i
gospodarce"
3
Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki
Polska, Rzeszów
4
Konferencja naukowa „Rodzina 2013”
Urząd Statystyczny w Lublinie;
Polskie Towarzystwo Statystyczne;
Instytut Socjologii Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II;
Instytut Socjologii Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej
5
I Międzynarodowa
Konferencja Naukowa "Ekonomia i polityka
zrównoważonego rozwoju. Teoria i ujęcie
statystyczne"
Urząd Statystyczny w Lublinie;
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej;
Oddział Polskiego Towarzystwa
Statystycznego w Lublinie
Urząd Statystyczny w Białymstoku;
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytetu w Białymstoku;
Wydział Biologiczno-Chemiczny
Uniwersytetu w Białymstoku
Termin
13-16 czerwca 2013 r.
27 czerwca 2013 r.
7-8 września 2013 r.
21-22 października
2013 r.
4-6 grudnia 2013 r.
2012 rok
Lp.
1
2
Nazwa przedsięwzięcia
Organizator
Termin
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Ekonometria Przestrzenna i Regionalne
Analizy Ekonomiczne"
Katedra Ekonometrii Przestrzennej
Uniwersytetu Łódzkiego
4-5 czerwca 2012 r.
Obchody jubileuszu 50-lecia Urzędu
Statystycznego w Lublinie
Urząd Statystyczny w Lublinie
5 października 2012 r.
3
Uroczysty Zjazd Polskiego Towarzystwa
Statystycznego połączony z Konferencją
Naukową z okazji 100-lecia PTS
Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu
18-19 października
2012 r.
4
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Jakość i warunki życia a procesy
demograficzne w Europie Środkowej w czasach
nowożytnych"
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze;
Uniwersytet Zielonogórski
24-25 października
2012 r.
5
V edycja Wielkopolskiego Konkursu "Statystyka
mnie dotyka" z okazji Dnia Statystyki Polskiej
w 2013 r.
Urząd Statystyczny w Poznaniu;
Polskie Towarzystwo Statystyczne
2 listopada 2012 r. - 29
marca 2013 r.
6
XXXI Międzynarodowa Konferencja
„Multivariate Statistical Analysis MSA 2012”
Katedra Metod Statystycznych
Uniwersytetu Łódzkiego; Instytut
Statystyki i Demografii Uniwersytetu
Łódzkiego Polskie Towarzystwo
Statystyczne
12-14 listopada 2012 r.
7
Międzynarodowa konferencja "Statystyczny
obraz metropolii - stan obecny i perspektywy
rozwoju"
Oddział Polskiego Towarzystwa
Statystycznego w Bydgoszczy;
Oddział Polskiego Towarzystwa
Statystycznego w Toruniu
15-16 listopada 2012 r.
Tagi
patronat prezes gus
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Teresa Charkiewicz (Gabinet Prezesa GUS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 28.10.2015
Aktualizacja informacji: 17.02.2017 12:21
Sprawdź historię zmian

Podobne dokumenty