Materiał zbiorczy na posiedzenie Powiatowego Zespołu

Komentarze

Transkrypt

Materiał zbiorczy na posiedzenie Powiatowego Zespołu
Materiał zbiorczy na posiedzenie
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w dniu 22 czerwca 2015 r.
Ocena stanu zagrożenia pożarowego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu
limanowskiego.
Urząd Gminy Dobra
1.
zagrożenie pożarowe i ochrona przeciwpożarowa -na terenie gminy działają cztery
jednostki Ochotnicze Straży Pożarnej tj. Dobra, Jurków, Skrzydlna i Stróża. Należy
stwierdzić, że ilość pożarów od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie
z niewielkimi kilku procentowymi odchyleniami. Natomiast stale wzrasta ilość
miejscowych
zagrożeń,
które
wymagają
interwencji
jednostki
OSP
tj. zagrożenia pożarowe, usuwanie skutków powodzi, udzielani pomocy w wypadkach
drogowych, wypalaniu traw itp.
2.
ochrona przeciwpożarowa - popularyzacja ochrony przeciwpożarowej wśród młodzieży
poprzez organizowane pogadanek na temat przyczyn powstawania pożarów i innych
zagrożeń i zdarzeń oraz ich zapobiegania w placówkach szkolno oświatowych na terenie
gminy.
Urząd Gminy Jodłownik
Na terenie Gminy Jodłownik zagrożenie wystąpienia pożaru dużego istnieje głównie dla
obszarów leśnych w miejscowościach: Pogorzany, Kostrza, Wilkowisko, Słupia i Szyk. Zwiększone
zagrożenie pożarowe w tych lasach występuje głównie na wiosnę oraz w lecie. Czynnikiem
wpływającym na jego zwiększenie jest długotrwała susza powodująca obniżenie poziomu wód
gruntowych oraz wysychanie strumieni i potoków górskich. Szczególnie zagrożone są obszary
lasów w wyższych partiach, ze względu na utrudniony dojazd oraz słabe zaopatrzenie w wodę.
Powoduje to znaczne opóźnienie działań gaśniczych. Zagrożenie pożarowe stwarzają stacje
paliwowe w Jodłowniku i Mstowie. Zwiększone niebezpieczeństwo skutków powstania tam pożaru
wynika głownie z charakteru wykonywanych czynności związanych z operacjami z udziałem
cieczy palnych i możliwości powstania pożaru w obiekcie stacji, jak też pojazdu tankującego
paliwo, lub znajdującego się na parkingu.
Ponadto istnieje zagrożenie pożarowe dla skupisk budynków mieszkalnych i gospodarskich, gdzie
w przypadku pożaru ogień łatwo może przenieść się na kolejne budynki. Zagrożeniem związanym
z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się pożaru jest brak zasobów wody do celów gaśniczych
w niektórych miejscowościach oraz utrudniony dojazd do zabudowań ze względu na strome, wąskie
i kręte drogi.
Duże zagrożenie pożarowe istnieje w obiektach użyteczności publicznej, głównie w szkołach
i związane jest z przebywaniem w nich dużych grup ludzi.
W celu zwiększenia ochrony przeciwpożarowej w gminie duży nacisk kładzie się na wyposażenie
i rozwój ochotniczych straży pożarniczych.W gminie Jodłownik działa 8 jednostek OSP,
dysponujących dwunastoma beczkowozami pożarniczymi, których łączny zasób wody do celów
gaśniczych wynosi ponad 42 tys. litrów.
Urząd Gminy Kamienica
Gmina Kamienica jest dobrze przygotowana do prowadzenia działań ratowniczych
w zakresie p. poż. Jednostki OSP działające na terenie gminy posiadają odpowiednie
przeszkolenie i sprzęt do prowadzenia akcji w przypadku zagrożenie pożarowego. Do
ratowniczych
w
pierwszej
kolejności
angażowanych
jest
działań
5 lokalnych jednostek OSP w tym 2 należące do KSRG. W okresie wiosennym zostały
1
przeprowadzone akcje informacyjne zmierzającą do wyeliminowania incydentów wypalania
traw oraz likwidację miejsc stanowiących zagrożenie pożarowe. Na terenie Gminy brak jest
zakładów o zwiększonym zagrożeniu pożarowym. Obecnie funkcjonuje Zakład Przemysłu
Drzewnego posiadający własną instrukcję p.poż.. Lasy w około 60% znajdują się pod
nadzorem Nadleśnictwa i Parku Gorczańskiego.
Na dzień dzisiejszy wszystkie jednostki OSP działające na terenie Gminy Kamienica
posiadają sprawnie działający sprzęt ratowniczo-gaśniczy będący w pogotowiu do działań
ratowniczych.
Urząd Gminy Laskowa
Do najbardziej niebezpiecznych, stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi na terenie
gminy należy zaliczyć:
1. Pożary w zwartej zabudowie.
2. Pożary obiektów przemysłowych.
3. Przedszkole w Laskowej i Ujanowicach,
4. Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy „Dzieło Pomocy Dzieciom” 31-124 Kraków ul. Rajska
10 filia w Źmiącej „Michałkówka”
Do obiektów kategorii ZL należy zaliczyć:
7 budynków szkół to jest Laskowa, Ujanowice, Sechna, Kamionka Mała, Jaworzna, Krosna,
Źmiąca, hotel „Laskowianka”, Hotel „Trawers” - na wyciągu narciarski, Ośrodek Zdrowia
w Ujanowicach i Laskowej, lokale handlowe, usługowe, Kościoły
Oprócz ww. budynków na terenie gminy zlokalizowane są 2 stacje paliw płynnych, które zaliczane
są do kategorii zagrożeń ludzi ZL IV.
- stacja paliw Ujanowice SKR (tel. 3334001)
- stacja paliw w Ujanowicach (tel. 3334715)
Poważnym Zagrożeniem jest zabytkowy charakter zwartej zabudowy budynków mieszkalnych
jednorodzinnych w sołectwie Strzeszyce.
Czynniki powodujące zagrożenie:
brak podziału na strefy pożarowe powierzchni budowlanych,
brak oddzieleń pożarowych pomiędzy obiektami o różnym przeznaczeniu,
nie zachowaniem wymaganych odległości pomiędzy budynkami.
Wskutek powyższego, w wyniku pożaru jednego budynku łatwo dochodzi do rozprzestrzenienia się
ognia na inne obiekty. Cechą charakterystyczną budynków występujących w zwartej zabudowie są
palne konstrukcje nośne dachów (drewniane więźby dachowe) oraz brak ścian oddzielenia
pożarowego wyprowadzonych ponad dach. Na terenach wiejskich zwarta zabudowa występuje w
obrębie indywidualnych gospodarstw rolnych, co w przypadku palnej konstrukcji budynku stwarza
możliwość szybkiego rozprzestrzenienia się ognia. Niejednokrotnie część mieszkalna znajduje się
pod wspólnym dachem z zabudowaniami gospodarczymi. Przestrzeń strychowa tych budynków
wykorzystywana jest jako magazyn pasz, do dodatkowo stwarza możliwość powstania pożaru.
Kompleksy leśne
Z ogólnej powierzchni gminy obszary leśne zajmują około 2 529 ha, co stanowi 34,7% jego
powierzchni. Obszary te są zarządzane przez nadleśnictwo Limanowa.
Lasy występujące na terenie gminy zaliczone są do III Kategorii Zagrożenia pożarowego
charakteryzują się niewielkim stopniem palności.
Powyższe zagadnienia związane bezpośrednio z ochroną przeciwpożarową realizowane są w
oparciu o 4 jednostki OSP z terenu gminy w tym jedną włączoną do Krajowego Systemu
ratowniczo-Gaśniczego, oraz przy współpracy KP PSP w Limanowej. Zadania te realizowane są na
dość dużym poziomie i w różnych dziedzinach ratowniczych zgodnie z rozporządzeniem
określającym szczegółowe zadania KSRG, poprzez posiadany specjalistyczny sprzęt ratowniczogaśniczy. Główny wysiłek OSP skupiony jest na zapewnieniu sprawności i gotowości do działań
ratowniczych, jednak środki finansowe, niejednokrotnie ograniczają tę możliwość.
2
Urząd Miasta Limanowa
Odnosząc się do kwestii stanu zagrożenia pożarowego i ochrony przeciwpożarowej można
jedynie stwierdzić, iż z dokumentacji pod nazwą „Wnioski
z analizy zagrożeń oraz analizy
zabezpieczenia operacyjnego powiatu limanowskiego” otrzymanej w miesiącu maju br. z Komendy
Powiatowej PSP w Limanowej wynika jednoznacznie, że zagrożenie pożarowe bezpośrednio na
terenie Miasta jest niewielkie a zastępy JRG mogą podjąć działania ratownicze na jego
przeważającej części w czasie do 8 minut, na pozostałym obszarze w ciągu 15 minut i w związku
z powyższym nie zachodzi potrzeba poprawy sytuacji w tym zakresie.
Urząd Gminy Limanowa
Na terenie gminy lasy zajmują około 30% powierzchni, są to lasy zarówno prywatne jak
i państwowe. Lasy te można zaliczyć do III kat. zagrożenia pożarowego (określonej jako zagrożenie
małe).
Na obszarze gminy zlokalizowane są 2 stacje paliw, które magazynują substancje stwarzające
bardzo duże zagrożenie pożarowe, lecz nie stanowiące poważnego zagrożenia dla całej gminy.
- Stacja Paliw “LOTOS”, tel. 18 534 93 30 Wysokie 175, 34-600 Limanowa, liczba zbiorników
3 o pojemności 112 m3
Zagrożenie pożarowe trwa przez cały rok wzmagając się zdecydowanie w okresie letnim długotrwałe upały, susza. Poważne zagrożenie stanowi wypalanie traw co wielokrotnie wymaga
interwencji Straży Pożarnej. Gmina jest w rejonie działania Państwowej Powiatowej Straży
Pożarnej w Limanowej oraz posiada na swoim terenie 8 jednostek OSP.
Urząd Gminy Łukowica
Na terenie gminy funkcjonuje 7 jednostek OSP, z których 5 (Łukowica, Świdnik, Stronie,
Roztoka i Przyszowa 1) podłączonych jest do powiatowego systemu alarmowania, a ponadto OSP
w Łukowicy jest zintegrowana z krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym.
Urząd Miasta Mszana Dolna
Najważniejszym czynnikiem mający wpływ na stopień zagrożenia pożarowego
występującego na terenie miasta są gęstość zaludnienia, charakter zabudowy na terenach miejskich,
rodzaj występującego zalesienia.
Uwzględniając charakter miejski należy stwierdzić iż największe zagrożenie pożarowe na terenie
miasta występuje w takich obiektach jak budynki gospodarcze, mieszkalne i w obiektach
użyteczności publicznej /szkoły, przedszkola, obiekty świadczące usługi noclegowe/.
Charakterystyczną cechą zabudowań w indywidualnych gospodarstwach rolnych w mieście jest
zwarta zabudowa, którą dodatkowo cechuje łączenie budynków gospodarskich
z budynkami mieszkalnymi lub umiejscawianie ich w bezpośredniej styczności. Przeważająca
większość obiektów gospodarskich wykonana jest z materiałów palnych. Istotny wpływ na
zagrożenie pożarowe ma stan techniczny budynków i instalacji elektrycznych oraz odgromowych.
Szczególne zagrożenie pożarowe w obiektach użyteczności publicznej głównie w szkołach
związane jest z przebywaniem w nich dużej liczby ludzi na stosunkowo niewielkiej powierzchni,
duże nagromadzenie materiałów palnych w postaci wyposażenia obiektów oraz stosowanie
drewnianych konstrukcji. Długotrwałe susze i brak opadów atmosferycznych mogą doprowadzić do
pożarów lasów, jakie występują w granicach administracyjnych miasta.
Na terenie miasta funkcjonuje Państwowa Straż Pożarna, która ma dyżury przez 24h
w obsadzie jednego plutonu oraz Ochotnicza Straż Pożarna w której w stałej gotowości jest
54 osób. Urząd Miasta utrzymuje stały etat kierowcy mechanika w OSP, który jest odpowiedzialny
za konserwację sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych. Na wyposażeniu OSP są cztery wozy
bojowe. Podstawowym źródłem zabezpieczenia w wodę jest w razie wystąpienia pożarów jest rzeka
Mszanka i Raba oraz hydranty położone na sieci wodociągowej. Na terenie administracyjnym
znajdują się również 3 zbiorniki przeciwpożarowe. Podejmowane są również działania
3
profilaktyczne polegające na przekazywaniu ludności informacji poprzez plakaty i ogłoszenia
dotyczące wypalania traw, organizowaniu ćwiczeń w szkole (ewakuacja, alarm p.pożarowy).
Wyposażenie OSP wymaga stałych nakładów.
Urząd Gminy Słopnice
Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie ocenia się jako w miarę dobry. Siedziba
Państwowej Straży Pożarnej znajduje się w niewielkiej odległości od granic gminy. W Słopnicach
funkcjonują dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym jedna włączona do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Stan wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jest w miarę
zadowalający – odpowiadający możliwościom finansowym gminy Słopnice. Problemem jest
niewystarczająca ilość strażaków-ochotników obecnych w dni robocze na terenie miejscowości
(z powodu wyjazdów do pracy).
Urząd Gminy Tymbark
Pożary jako jedno z głównych niebezpieczeństw ludzkości mogą być samoistne –
powodowane od różnych czynników atmosferycznych (np. samozapłon siana, słomy, promienie
słoneczne, wyładowania elektryczne podczas burz itp.) oraz nieumyślne lub celowe podpalenia
wywołujące pożary na dużą skalę (np. wypalanie łąk, wadliwe urządzenia grzewcze, elektryczne,
iskrzenie pojazdów itp.)
Górski charakter kompleksów leśnych, stwarza poważne problemy dojazdowe
i zaopatrzeniowe w wodę do celów gaśniczych. Wykorzystywanie wody jako środka gaśniczego
jest możliwe tylko na niewielkich obszarach i w ich niskich partiach. Zabudowania w rejonie są
bardzo zagęszczone gdyż działki budowlane są stosunkowo małe i wąskie, co zwiększa zagrożenie
pożarowe tzw. zagrożenie blokowe. Zabudowa charakteryzuje się tym, że od strony ulic
zlokalizowane są budynki mieszkalne w zwartej zabudowie, w drugiej linii zabudowy
zlokalizowane są budynki gospodarcze (stodoły).
W podwórkach wybudowane są łączniki
przeznaczone na obory, stajnie, chlewy oraz inne pomieszczenia gospodarcze jak spichlerze,
magazyny pasz, garaże itp.
Dużym problemem mającym bezpośredni wpływ na zagrożenie pożarowe i jego rozmiary
w zabudowaniach, jest niedostateczna ilość wody do celów gaśniczych oraz brak możliwości
dojazdowych zwłaszcza w okresie zimowym. Trudności zaopatrzeniowe wodne i dojazdowe mogą
częściowo wystąpić praktycznie we wszystkich miejscowościach gminy zwłaszcza do przysiółków
lub grup zabudowań zlokalizowanych na dużych wzniesieniach.
Ocena ryzyka występowania zagrożenia pożarowego:
1. Zagrożenie pożarowe w gminie trwa cały rok (zwłaszcza między marcem a październikiem),
wzmagając się zdecydowanie w okresie letnim.
Rejon zagrożeń pożarowych, to:
a) w obiektach użyteczności publicznej i zbiorowego zamieszkania:
gospodarstwa agroturystyczne oraz prywatne kwatery noclegowe zlokalizowane w:
♦ Tymbarku, Podłopieniu.
b) w miejscowościach – zabudowania (tzw. pożary blokowe):
Tymbark
Podłopień
Zamieście
pozostała część gminy – ogólnie zagrożona, zwłaszcza w miesiącach letnich.
c) obszary (kompleksy) leśne:
Łopień, Paproć, Zęzów
− nadleśnictwo Limanowa – okolice Łopienia
d/ zakłady produkcji drzewnej:
- Florad Podłopień
- Karpol Zamieście
e/ stacje benzynowe:
- Tymbark i Podłopień
4
Komenda Powiatowa PSP w Limanowej - Ocena zagrożenia pożarowego: - liczba pożarów w 2014 w porównaniu do roku 2013 - Ilość zdarzeń w rozbiciu na gminy.
Pożary
Miejscowe zagrożenia
Alarmy fałszywe
OGÓŁEM ZDARZEŃ
LP.
Powiat / gmina
RAZEM małe
średnie
duże
bardzo duże RAZEM małe
lokalne
Razem
Złośliwe
W dobrej wierze
Z inst. wykr.
Ogółem zdarzeń
1
limanowski
130
123
7
0
0
246
36
210
30
2
12
16
406
2
Dobra
8
8
0
0
0
21
3
18
7
0
2
5
36
3
Jodłownik
7
7
0
0
0
20
3
17
6
0
3
3
33
4
Kamienica
11
9
2
0
0
16
0
16
2
0
2
0
29
5
Laskowa
9
9
0
0
0
13
2
11
0
0
0
0
22
6
m. Limanowa
18
17
1
0
0
38
11
27
5
0
2
3
61
7
Limanowa
25
25
0
0
0
50
6
44
2
0
1
1
77
8
m. Mszana Dolna
8
8
0
0
0
19
2
17
3
0
1
2
30
9
Mszana Dolna
16
15
1
0
0
23
2
21
4
1
1
2
43
10
Niedźwiedź
7
5
2
0
0
13
3
10
1
1
0
0
21
11
Słopnice
5
5
0
0
0
4
1
3
0
0
0
0
9
12
Tymbark
8
8
0
0
0
14
2
12
0
0
0
0
22
13
Łukowica
8
7
1
0
0
15
1
14
0
0
0
0
23
130
123
7
0
0
246
36
210
30
2
12
16
406
RAZEM:
Ilość zdarzeń w rozbiciu na miesiące.
Pożary
Miejscowe zagrożenia
Alarmy fałszywe
OGÓŁEM ZDARZEŃ
LP. Miesiąc
RAZEM
Małe
Średnie
Duże
Bardzo
duże
RAZEM Małe Lokalne
Średnie
Duże
Gigantyczne
Razem
Złośliwe
W dobrej
wierze
1
Styczeń
18
16
2
0
0
55
9
46
0
0
0
0
0
0
0
73
2
Luty
20
20
0
0
0
39
8
31
0
0
0
3
1
1
1
62
3
Marzec
39
36
3
0
0
46
6
40
0
0
0
9
0
3
6
94
4
Kwiecień
37
36
1
0
0
42
6
36
0
0
0
3
0
1
2
82
5
Maj
8
8
0
0
0
47
4
43
0
0
0
10
1
5
4
65
6
Czerwiec
8
7
1
0
0
17
3
14
0
0
0
5
0
2
3
30
7
Lipiec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Sierpień
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Wrzesień
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Październik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Listopad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Grudzień
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RAZEM:
130
123
7
0
0
246
36
210
0
0
0
30
2
12
16
406
Z inst. wykr.
5
6

Podobne dokumenty