Spotkanie - grudzień Re: Spotkanie - grudzień Re

Komentarze

Transkrypt

Spotkanie - grudzień Re: Spotkanie - grudzień Re
Spotkanie - grudzieñ
Autor: Marta - 2006/12/07 10:20
_____________________________________
W tym miesi±cu spotykamy siê wyj±tkowo w 2. ¶rodê miesi±ca czyli 13 grudnia. Godzina 20.00 w Officynie. Bêdzie to
ostatnie przed ¦wiêtami spotkanie. Proszê tych, którzy maj± zdjêcia z ostatniego wyjazdu na Ba³tyk oraz z Egiptu, o
zgranie ich na CD i dostarczenie do mnie :)
Marta
============================================================================
Re: Spotkanie - grudzieñ
Autor: Asia! - 2006/12/07 17:51
_____________________________________
hhmm zdjêcia :roll: przed czy po cenzurze?? :D
============================================================================
Re: Spotkanie - grudzieñ
Autor: santi - 2006/12/07 22:21
_____________________________________
Asiu czy masz co¶ do ukrycia? :oops:
Angielski pacjent
============================================================================
Re: Spotkanie - grudzieñ
Autor: Asia! - 2006/12/08 15:30
_____________________________________
Ja nie:) Ale Ciebie bêdê kry³a "pacjencie:)
P.S.
Jak sobie radzisz bez cudu techniki z vc (czyt. bidet) :lol:
============================================================================
Re: Spotkanie - grudzieñ
Autor: Marta - 2006/12/08 18:17
_____________________________________
Cenzurujê ja :D wiêc zdjêcia bêd± po bardzo subiektywnej cenzurze....
============================================================================
Re: Spotkanie - grudzieñ
Autor: Grzegorz D. - 2006/12/08 21:05
_____________________________________
O w jakim wspania³ym nastroju wróci³a Ekipa :lol: Pozazdro¶ciæ. Ale my tu te¿ nie pró¿nowali¶my :wink: tyle ¿e woda
ch³odniejsza i jak by brak odpowiedniej ilo¶ci s³oñca powoduje zmarkotnienie.
============================================================================
Re: Spotkanie - grudzieñ
Autor: Asia! - 2006/12/08 21:20
_____________________________________
Grzesiu :!: Tak jak Tobie tutaj brakowa³o s³oneczka tak nam tam brakowa³o Ciebie :!: :D :!:
Nototenia - Krakowski Klub P³etwonurków NOTOTENIA | Nurkowanie Kraków
FireBoard Forum Component version: 1.0.4
Wygenerowano: 2 March, 2017, 02:42
============================================================================
Re: Spotkanie - grudzieñ
Autor: santi - 2006/12/08 22:33
_____________________________________
co do (czyt. bidet) wróci³em do papieru! Jest spoko (u nas ciêzko o prysznic do d...)
============================================================================
Re: Spotkanie - grudzieñ
Autor: santi - 2006/12/08 22:38
_____________________________________
co do (czyt. bidet) wróci³em do papieru! Jest spoko (u nas ciêzko o prysznic do d...) :roll:
============================================================================
Re: Spotkanie - grudzieñ
Autor: Asia! - 2006/12/09 08:09
_____________________________________
No có¿ Rafka takie jest ciê¿kie ¿ycie Europejczyka :lol:
A mo¿e jest to super pomys³ na interes w Polsce?? Wchodzisz?? :wink:
============================================================================
Re: Spotkanie - grudzieñ
Autor: Grzegorz D. - 2006/12/10 09:27
_____________________________________
Asiu !! :oops: :oops: :oops: ale¿ dziêkuje za tak ciep³e s³owa, mnie równie¿ ¿al, ¿e nie mog³em byæ z Wami :( .
Trzeba wracaæ do rzeczywisto¶ci, mo¿e jakie¶ spotkanko na Zakrzówku :wink:
============================================================================
Re: Spotkanie - grudzieñ
Autor: kurczak - 2006/12/10 22:24
_____________________________________
Witam.
ja na weekendzie tez nie pró¿nowa³em. Gdzie by³em ? ...w Niemczach.
Wra¿enia....jeszcze nie mogê doj¶æ do siebie.
Foty z tego niesamowitego miejsca, nied³ugo mo¿e film.
http://www.dtd-dive.cz/g_sekce.php?dir=galerie/miltitz/
http://www.vaverka.net/web/miltitz/
pozdowienia.
Jarek
============================================================================
Re: Spotkanie - grudzieñ
Autor: Asia! - 2006/12/11 19:04
_____________________________________
Grzesiu Zakrzówek zim± ... hmmmm :shock: no chyba ¿e na grilla:) Albo zrobimy wymianke: ja nurkuje w Twoim
suchaczu a Ty w mojej mokrej piance:) No to kiedy spotkanko 8)
============================================================================
Nototenia - Krakowski Klub P³etwonurków NOTOTENIA | Nurkowanie Kraków
FireBoard Forum Component version: 1.0.4
Wygenerowano: 2 March, 2017, 02:42
2 ¦roda miesi±ca ....
Autor: tstanczyk - 2006/12/13 20:22
_____________________________________
javascript:emoticon(':idea:')
IdeaBierzemy fotki z ba³tyckich wraków i przybywamy .... Tom & Dominika :idea:
============================================================================
2 ¦roda miesi±ca ....
Autor: tstanczyk - 2006/12/13 20:24
_____________________________________
Bierzemy fotki z ba³tyckich wraków i przybywamy .... Tom & Dominika :idea:
============================================================================
Nototenia - Krakowski Klub P³etwonurków NOTOTENIA | Nurkowanie Kraków
FireBoard Forum Component version: 1.0.4
Wygenerowano: 2 March, 2017, 02:42

Podobne dokumenty