zagrożenia komputerowe

Komentarze

Transkrypt

zagrożenia komputerowe
ELEKTRONICZNE MEDIA
ZAGROŻENIA I SZANSE
O czym powinien wiedzieć
Rodzic którego dziecko
posiada komputer i korzysta
z telewizji?
Nieodłącznym elementem
współczesnego życia stały się
elektroniczne media masowe:
• telewizja,
• komputery multimedialne
• sieć Internet
Telewizja i komputer mają o wiele większy wpływ
na dziecko niż na dorosłych, ponieważ:
• psychika dziecka jest bardziej podatna na wpływy
• ma ono mniej doświadczenia społecznego
• ma nieustabilizowany system wartości
• MULTIMEDIA
otwierają przed współczesnym pokoleniem
ogromne możliwości, ale także przynoszą wiele
zagrożeń
Jakie korzyści dla rozwoju dziecka
przynoszą prawidłowo używane:
telewizja
komputer
Internet
TELEWIZJA:
• pozwala na wyrównanie poziomu wiedzy
dzieci z różnych środowisk
• umożliwia „uczestniczenie” w
wydarzeniach kulturalnych i sportowych
prezentując różne gatunki sztuki (teatr,
film, recitale), relacjonując sport
• daje dzieciom możliwość poznawania
świata ukazywanego na ekranie
• wiele wartościowych filmów rodzi i
rozwija pozytywne uczucia, sprawia, że
dzieci lepiej rozumieją problemy osób
niepełnosprawnych, chorych, samych
siebie
• może być wspaniałą okazją do
wprowadzenia w nasze kontakty z
dziećmi wątków wychowawczych
KOMPUTER i INTERNET
• komputer ułatwia naukę. Wiele programów
„uczy – bawiąc”, umożliwia dzieciom
kształcenie konkretnych umiejętności np.
czytanie, liczenie, poprawność ortograficzną,
wspomaga rozwój myślenia
• komputer umożliwia dostęp do olbrzymich
zasobów informacji. Dzięki temu mogą być
wykorzystane intuicyjne zdolności dzieci do
chłonięcia
olbrzymich
ilości
informacji
(korzystanie z encyklopedii multimedialnych,
Internetu)
• korzystając z programu komputerowego
dziecko nie jest biernym obserwatorem,
jak podczas np. oglądania telewizji
• komputer pobudza wielostronną
aktywność, może ona dotyczyć wspierania
twórczości graficznej, muzycznej,
intelektualnej, a także gier zręcznościowych
• zapewnia wielozmysłowe poznanie, ważne
na etapie wczesnego rozwoju ucznia
Internet:
• ułatwia porozumienie między
jednostkami i społeczeństwami
• ułatwia wymianę doświadczeń
• służy udostępnianiu zasobów
bibliotecznych
• służy upowszechnianiu informacji i
wiedzy
• sprawia, że nauka może być przyjemna i
atrakcyjna
• komputer stanowi pomoc dla dzieci ze
specyficznymi trudnościami w nauce
(dysleksja, dysgrafia). Komputer pełni rolę
pełnego cierpliwości, a jednocześnie
wymagającego nauczyciela
• stanowi nieocenioną pomoc dla dzieci
niepełnosprawnych fizycznie lub nie
nadążających w rozwoju intelektualnym
za rówieśnikami
Korzyści z grania w „dobre”
gry komputerowe:
• gry rozwijają umiejętność pracy z komputerem,
przyzwyczajają dziecko do myszki, klawiatury,
zapisywania plików itd.
• gry edukacyjne powodują wzrost efektywności
nauczania; Taka forma nauki wciąga dzieci,
stając się dla nich zabawą, a nie nudnym
obowiązkiem
• wzmacniają u dziecka poczucie własnej wartości,
budząc wiarę we własne siły oraz ułatwiają
wytworzenie pozytywnej motywacji
• gry strategiczno – ekonomiczne uczą
planowania, pobudzają wyobraźnie,
uruchamiają logiczne myślenie oraz uczą
podejmowania decyzji
• gry zręcznościowe przyczyniają się do
doskonalenia koordynacji wzrokoworuchowej, szybkości reakcji, koncentracji
i spostrzegawczości. Doskonalą refleks i
zręczność manualną
PAMIĘTAJ!!
„Człowiek zmienia się pod
wpływem tego, co robi, nawet
jeżeli wykonywana czynność
jest zabawą, dlatego zabawy
mogą być niebezpieczne”.
Maria Braun-Gałkowska
KORZYSTANIE
Z KOMPUTERA I TELEWIZJI
MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE !!!
Należy z nich korzystać w sposób
odpowiedzialny.
Komputer i telewizja nieumiejętnie użytkowane
niosą wiele poważnych zagrożeń !!!
ZBYT DŁUGI CZAS POŚWIĘCONY
TELEWIZJI I KOMPUTEROM
PROWADZI DO:
• zaniedbywania przez dzieci nauki w domu,
odrabiania prac domowych w pośpiechu
• ogranicza czas na rozmowy rodzinne, kontakty
bezpośrednie rodziców i dzieci, wspólne
spędzanie czasu wolnego
• ogranicza czas na zabawy z rówieśnikami,
rozwijanie zainteresowań, udział w zajęciach
pozalekcyjnych, uczestnictwo w kulturze
Co jeszcze może grozić
Twojemu dziecku?





Nadmierne eksploatowanie komputera
przez dzieci może spowodować:
zagrożenia fizyczne
zagrożenia psychiczne
zagrożenia moralne
zagrożenia społeczne
zagrożenia intelektualne
Zagrożenia fizyczne
• dolegliwości pleców i wady postawy:
usztywnienie mięśni karku, skrzywienia
kręgosłupa,
• wady wzroku, łzawienie, szczypanie i ból oczu,
• uszkodzenia nerwów odpowiedzialnych za
ruchy nadgarstka, dłoni (choroba zwana
zespołem cieśni nadgarstka)
• bóle i zawroty głowy
• ogólne zmęczenie organizmu
• nadwaga
Zagrożenia psychiczne
• nerwice, lęki lub inne zmiany w układzie
nerwowym
• tzw. padaczka ekranowa
• uzależnienia
• izolacja od kontaktów z ludźmi
• zatracenie poczucia realizmu
Zagrożenia moralne
• łatwy i nie kontrolowany dostęp do
informacji - brak jakiejkolwiek cenzury
w Internecie
• narażenie dzieci na przemoc w sieci –
CYBERPRZEMOC
• narażenie dzieci na pornografię,
prostytucję
Zagrożenia społeczne
• wyizolowanie ze społeczności grupowej
• zachowania nieetyczne wywołane
anonimowością i brakiem hamulców przy
komputerze i w sieci
• zanik samodyscypliny oraz przestępczość
komputerowa (np. piractwo komputerowe)
Zagrożenia intelektualne
• bezkrytyczne zaufanie w możliwości
komputera
• brak innowacyjności, kopiowanie
pomysłów
• zubożenie języka, słaba umiejętność
wypowiadania się,
• ograniczenie wyobraźni
• słaba koncentracja uwagi
Nadmierne korzystanie z komputera i
telewizji może w skrajnych przypadkach
prowadzić do UZALEŻNIENIA
PRZEJAWIA SIĘ ONO W:
 izolacji: dzieci coraz częściej spędzają czas wolny „sam
na sam” z komputerem, nie szukają kontaktu z innymi
 nieumiejętności komunikowania się, zatraceniu
związków emocjonalnych
 życiu z dala od realnego świata, wypełnianiu czasu
czynnościami związanymi z grami, Internetem
Czy wiemy, w jakie gry komputerowe
grają nasze dzieci?
Treścią około 90% gier jest agresja
Fragment opisu gry:
„Aby zdobyć magiczne klucze, trzeba przejść
labirynt i zabić wszelkie postacie, które pojawią
się na drodze. Oprócz zabijania można dokonać
aktów wandalizmu. Narzędzia do dyspozycji
gracza to: nóż, siekiera, gwoździe, porażanie
prądem, dubeltówki.”
„...na ścianach widać zmasakrowane ciała
ludzkie, można do nich podejść, obejrzeć je
z bliska, podobnie jak świeżo zabitych.
Ściany po walce spływają krwią, której
kapanie wyraźnie słychać, podobnie jak
jęki
mordowanych
przez
gracza
przeciwników. Na podłodze znajdują się
kawałki ciał, a w powietrzu latają krwawe
strzępy.”
AGRESJA NIEBEZPIECZNIE
WPŁYWA NA NASZE DZIECI!!
• wielokrotne oglądanie w TV i dokonywanie w
grach czynów agresywnych prowadzi do
zobojętnienia wobec przemocy i uznania jej za
normalne zachowanie
• brak poczucia winy powoduje zatarcie granic
między dobrem a złem, wypaczanie wizji realnego
świata
• oglądanie i odgrywanie scen agresji ma wpływ na
wzrost agresywności u dzieci, prowadzi do
naśladowania w realnym życiu agresywnych
zachowań
Co robić, aby komputer i
telewizja nie były groźne dla
naszych dzieci?
PRZECIWDZIAŁAJ
ZAGROŻENIOM!!
DZIECKO
BEZPIECZNE W INTERNECIE
•
•
•
•
•
•
•
Niech komputer stoi w widocznym miejscu
Interesuj się tym, co robi Twoje dziecko w sieci,
Naucz dziecko, że osoba poznana w sieci nie musi być
tym, za kogo się podaje
Naucz dziecko, by nie podawało danych osobowych i nie
opowiadało o rodzinie
Ustal, że nie wolno umawiać się z osobami poznanymi w
sieci bez Twojej zgody
Nie krytykuj, nie obwiniaj, jeśli coś się stanie
Nie uciekaj od trudnych rozmów, do znudzenia upominaj
dziecko uzmysławiaj mu zagrożenia wynikające z wpływu
mediów.
ZAPAMIĘTAJ!
Jeżeli nie masz możliwości bezpośredniej
kontroli pracy dziecka z komputerem,
możesz stosować różnego rodzaju
zabezpieczenia i programy nadzorujące:
• filtry rodzinne umieszczone w
wyszukiwarkach internetowych (np.
Onet.pl)
• programy typu „cybernianie” (np. Motyl,
Cenzor, Cyber Patrol)
I JESZCZE KILKA RAD DLA
WSPÓŁCZESNEGO RODZICA
• Przygotowuj dziecko do wybiórczego odbioru
telewizji
• Opracuj wspólnie z innymi członkami rodziny
regulamin korzystania z komputera i telewizji.
Kontroluj jakość, ilość i czas programów
oglądanych przez dzieci
• Konsekwentnie zakazuj oglądania programów
niedozwolonych dla dzieci, wyjaśniaj swoje
stanowisko. Zaproponuj dziecku program czy
film, który powinno obejrzeć
• Nie pozwalaj na instalowanie gier
pokazujących przemoc. Sprawdź, czy gry
Twojego dziecka na pewno są odpowiednie do
jego wieku. Podsuwaj dzieciom gry
rozwijające osobowość oraz programy
edukacyjne.
• Szklany ekran nie powinien zastępować
dziecku kontaktu z rodzicami i być jedyną
formą spędzania wolnego czasu. Organizuj
inne formy spędzania czasu, które zapewnią
dziecku harmonijny rozwój.
ZADBAJ O ZASADY BHP PODCZAS
KORZYSTANIA Z KOMPUTERA
 Prawidłowe ustawienie stanowiska pracy: na
bezokiennej ścianie, bokiem do okna, tak by
światło padało z lewej strony.
• Robienie przerw podczas pracy z komputerem.
Gimnastykowanie ciała i oczu.
 Częste wietrzenie pomieszczenia, w którym
pracuje komputer.
• Nie korzystanie z komputera jednokrotnie
dłużej niż 45 minut.
Właściwa pozycja ciała przy komputerze
Źródła:
1. Kazubowska U.: Dziecko i komputer – dramat czy szansa
rozwoju? [W:] Edukacja informacyjna. Pod red. K. Wenty,
2. E. Perzyckiej. Agencja Wydaw. „Kwadra”, Szczecin 2003.
Drzewiecki M.: Uzależnienie od komputera Internetu,
Wychowawca 2003, nr 6.
3. Braun – Gałkowska M.: Dziecko w świecie mediów.
„Edukacja i Dialog” 2003, nr 6.
4. Antier E.: Agresja u dziecka i nastolatka. eSPe, Kraków
2003.
5. Lewowicki T., Siemieniecki B.: Rola i miejsce technologii
informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce,
Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A.
Marszałek, Toruń 2002.

Podobne dokumenty