Zarzadzenie Nr 223/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r. - BIP

Komentarze

Transkrypt

Zarzadzenie Nr 223/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r. - BIP
ZARZĄDZENIE NR 223/2015
BURMISTRZA WOŁOMINA
z dnia 13 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
Wołomin w zakresie Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego
Na podstawie Uchwały nr IX-72/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Wołomin, w związku z Zarządzeniem nr
162/2015 Burmistrza Wołomina z dnia 3 czerwca 2015 roku,
Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu nr 213/2015 Burmistrza Wołomina z dnia 31 lipca 2015 zmianie ulega załącznik,
wymieniony w § 1.2 - lista wniosków (projektów) dopuszczonych do głosowania.
§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Wołomina
Elżbieta Radwan
Id: 3E850DE0-0E99-469E-9A10-7B1F2E2A196D. Przyjęty
Strona 1
Załącznik do Zarządzenia Nr 223/2015
Burmistrza Wołomina
z dnia 14 sierpnia 2015 roku
Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016
Lp
Numer
Wniosku
Tytuł projektu
Wnioskowa
kwota
Imię i Nazwisko
wnioskującego
KOD Wniosku
1
001
Zaścianek Skazówka-ogólnodostępne altany
spotkań i wypoczynku
100 000,00
Kamil Wiśniewski
WPI001
2
002
Łazienki szkolne na miarę XXI wieku
99 244,09
Jolanta Gągała
ZEASiP002
3
005
Wykonanie ogólnodostępnej siłowni plenerowej
na wyodrębnionym terenie Szkoły Podstawowej
w Zagościńcu
70 000,00
Dariusz Klimkiewicz
ZEASiP005
4
5
6
7
8
9
10
007
011
012
014
015
020
025
Rozwój Wołomińskiej Ligi Szóstek Piłkarskich
Zakątek pod Dębami
Chodnik z kostki brukowej na ul. Kopernika
Historyczne Murale
Rekreacyjnie przez osiedle
Stop wykluczeniu cyfrowemu we wsi Stare Grabie
Kwiatowe „Osiedle Wileńska”
10 500,00
60 000,00
100 000,00
90 000,00
100 000,00
13 200,00
80 000,00
Paweł Bula
Michał Janiak
Michał Janiak
Grzegorz Roguski
Grzegorz Roguski
Adrian Budek
Adam Bereda
WPS007
WPI011
WPI012
WPS014
WPI015
WBZK020
MZDiZ025
11
029
Utwardzenie drogi ul. Wiśniowa na Sosnówce
w Wołominie
100 000,00
Elżbieta Kaćkiewicz
MZDiZ029
12
030
Integracyjne miejsce rekreacji i odpoczynku dla
mieszkańców-"od Malucha do Starszaka"
100 000,00
Agata Żędzian
WPI030
13
14
15
16
031
032
034
041
Wołomińska Plaża Miejska 2016
Gala Bokserska Champion Fight Night
Wołomin Aktywny Fizycznie
Święto Pieczonego Ziemniaka
100 000,00
50 000,00
40 600,00
7 800,00
Sebastian Balak
Sebastian Balak
Grzegorz Zych
Radosław Ufnal
WPS031
WPS032
WPS034
WPS041
17
045
Odwodnienie ulicy Nowa Wieś, wykonanie nakładki
asfaltowej i ciągu pieszego/pieszo-rowerowego
– Etap I "PROJEKT"
86 100,00
Piotr Karczewski
WPI045
Id: 3E850DE0-0E99-469E-9A10-7B1F2E2A196D. Przyjęty
Strona 2
18
046
"Wejdź na szczyt-ścianka wspinaczkowa
na OSiR Huragan"
85 500,00
Maciej Piotr Nowakowski
WPS046
19
049
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
budowy na całym odcinku ulicy Aleja Nagórna
40 000,00
Janina i Mieczysław Rosłan
WPI049
20
21
052
054
Nasz Wołomin
Wędkarskie wyzwanie "Wielka Ryba"
70 000,00
30 000,00
Dorota Jaworska
Janusz Mirowski
WPS052
WPS054
22
055
Integracja wielopokoleniowa
- poznajemy piękno naszego kraju
71 000,00
Urszula Zych
WPS055
23
056
Siłownia zewnętrzna w Lipinkach
50 000,00
Urszula Zych
WPI056
24
057
Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Parkowej
w Lipinkach
100 000,00
Urszula Zych
MZDiZ057
25
058
Doposażenie placu zabaw przy ul. Moniuszki
26
060
Integracyjne Centrum Multimedialne
– Zespół Szkół nr 2 w Wołominie
98 150,00
Roman Niemyjski
ZEASiP060
27
062
Park sportowo-rekreacyjny
Przy Zespole Szkół
nr 2 w Wołominie
95 171,56
Monika Błędowska
ZEASiP062
28
063
50 000,00
Anna Gajda
ZEASiP063
29
065
30 000,00
Marta Bąk
ZEASiP065
30
066
Warsztaty zoologiczne dla szkół podstawowych
oraz przedszkoli w Wołominie
57 000,00
Katarzyna Kotkiewicz
ZEASiP066
31
067
Siłownia "Pod chmurką dla Wołomina"
79 000,00
Janusz Mirowski
WPI067
32
068
50 000,00
Maciej Łoś
WPS068
33
070
80 000,00
Marianna Przystupa
WPI070
34
071
Projekt pasażu pieszo-jezdnego
na Marszałka Józefa Piłsudskiego
50 000,00
Krzysztof Sikorski
WPI071
35
073
Remont generalny łazienek dla przedszkolaków
z Misia Uszatka
98 755,09
Małgorzata Wycech
ZEASiP073
36
37
074
076
"Kolorowe Podwórka"
Wiata na rowery przy szkole w Czarnej
100 000,00
60 000,00
Katarzyna Okuniewska
Teresa Kowalczyk
MZDiZ074
ZEASiP076
Doposażenie i odświeżenie placu zabaw
przy Przedszkolu Nr 8 (ul. Fieldorfa 22)
Przystań Kultury Sasina 33
Mazowiecki Konkurs Piosenki o nagrodę
"Wołomińska Gran Prix"
Modernizacja placu – osiedle Sławek ul. Wiosenna
Id: 3E850DE0-0E99-469E-9A10-7B1F2E2A196D. Przyjęty
100 000,00 Paulina Aleksandra Porucznik
WPI058
Strona 3
38
078
Reprezentacyjny dojazd do Ośrodka Sportu
i Rekreacji-remont nawierzchni ulicy Sportowej
100.000,00
Szymon Krzyżanowski
MZDiZ078
39
080
Modernizacja sali projekcyjnej
w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie
99 000,00
Konrad Łukasz Fuśnik
ZEASiP080
40
41
42
43
44
45
46
47
48
081
082
098
099
100
102
105
106
107
Bezpieczna Gmina Wołomin
Aktywne wakacje
Bezpieczny Wołomin – zakup AED
"Zielona Ostoja"
Ułatwienia dla rowerzystów w śródmieściu Wołomina
Festiwal im. Rodziny Wodiczków
Siłownia na świeżym powietrzu
Opracowanie koncepcji Parku Leśnego "Wołominek"
Modernizacja chodnika na ul. Prądzyńskiego
X
XXX
R A Z E M:
Id: 3E850DE0-0E99-469E-9A10-7B1F2E2A196D. Przyjęty
100 000,00
Grzegorz Bazylewicz
100 000,00 Małgorzata Czeżyk-Czeżycka
100 000,00
Przemysław Bartecki
100 000,00
Przemysław Bartecki
17 300,00
Maciej Krajewski
100 000,00
Danuta Michalik
99 000,00
Mariusz Skowerski
80 000,00
Małgorzata Jelonkiewicz
20 000,00
Grażyna Wyszyńska
3 417 320,74
XXX
WBZK081
WPS082
WBZK098
WPI099
MZDiZ100
WPS102
WPI105
WPI106
MZDiZ107
XXX
Strona 4

Podobne dokumenty