Regulamin I Edycji Programu Odkrywcy Diamentów

Komentarze

Transkrypt

Regulamin I Edycji Programu Odkrywcy Diamentów
Regulamin I Edycji Programu Odkrywcy
Diamentów
z dnia 15 kwietnia 2015
§1
Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem Programu jest umożliwienie i ułatwienie młodym ludziom z województwa podlaskiego
zaprezentowania swoich umiejętności w świecie z zakresu nauk ścisłych i technicznych, a w szczególności
technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa przemysłowego, matematyki oraz zarządzania.
W szczególności zaś:
a. wspieranie młodzieży ze szkół średnich i gimnazjów z województwa podlaskiego w startach w
ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, wyjazdach studyjnych, tworzeniu wynalazków;
b. wspieranie stypendiami studentów uzyskujących sukcesy w konkursach i innowacyjnych
projektach;
c. zachęcanie wybitnych uczniów szkół średnich do studiowania na Politechnice Białostockiej;
d. popularyzacja wiedzy o konkursach adresowanych do młodzieży, tworzenie listy ogólnopolskich i
międzynarodowych konkursów, w których uczniowie szkół średnich i gimnazjów mogą wziąć udział.
2. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.
3. Wsparcie odbywa się poprzez przekazywanie pomocy finansowej dla szkół, organizacji oraz młodzieży
fundowanej przez firmy i instytucje będące członkami wspierającymi Stowarzyszenia Odkrywcy
Diamentów.
4. W Programie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich, oraz studenci wyższych
uczelni technicznych.
5. Warunkiem udziału w Programie jest wyrażenie nieodpłatnie - w przypadku osób dorosłych osobiście, a
w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekunów prawnych - nieodwołalnej zgody na rozpowszechnianie
przez Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów z siedzibą w Białymstoku wizerunku utrwalonego w związku z
realizacją reportaży filmowych i fotograficznych z cyklu wydarzeń organizowanych w ramach Programu.
Zgoda obejmuje wielokrotne wykorzystanie wizerunku w celach komercyjnych, w tym promocji i reklamy
„Odkrywcy Diamentów” bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności w:
a. publikacjach elektronicznych, w tym w sieci Internet,
b. prasie,
c. telewizji,
d. broszurach, ulotkach, gazetkach itp.
6. Formularz zgody, o której mowa w §1 ust. 5, znajduje się na stronie internetowej
www.odkrywcydiamentow.pl w zakładce Dokumenty. Podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych
indywidualne zgody oraz wypełniony zbiorczy formularz z imionami i nazwiskami uczestników zespołu
mentor-opiekun powinien dostarczyć Organizatorowi po przesłaniu zgłoszenia o dofinansowanie, a przed
jego uzyskaniem.
7. I Edycja Programu Odkrywcy Diamentów trwa do 30 czerwca 2016.
§2
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów, z siedzibą w Białymstoku przy ulicy
Wiejskiej 45A, 15-351 Białystok wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych,
fundacji, ZOZ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod
numerem KRS 0000546240, reprezentowane przez Zarząd Stowarzyszenia (zwana dalej "Organizatorem").
§3
Cele
1. Celem Projektu jest umożliwienie i ułatwienie młodym ludziom zaprezentowania swoich umiejętności w
świecie zakresu nauk ścisłych i technicznych, a w szczególności technologii, inżynierii, konstrukcji,
wzornictwa przemysłowego, matematyki oraz zarządzania.
2. Projekt składa się z dwóch części:
a. dofinansowania startów w konkursach;
b. fundowania stypendiów dla kandydatów na studia i studentów Politechniki Białostockiej.
§4
Warunki dofinansowania startów w konkursach
1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie tylko tych szkół lub grup nieformalnych, które zgłosiły się do
programu i podpisały oświadczenie z §1 pkt. 5.
2. Każdy zespół konkursowy powinien składać się minimalnie z dwóch osób oraz pełnoletniego mentoraopiekuna, będącego kierownikiem zespołu.
3. Każda szkoła lub grupa nieformalna może zgłosić więcej niż jeden zespół.
4. Osobą uprawnioną do kontaktu z Organizatorem jest mentor-opiekun zgłaszający grupę młodzieży.
Mentor ten (opiekun grupy) zobowiązany jest do przekazywania pozostałym członkom zespołu wszystkich
informacji otrzymanych od Organizatora.
5. Aby wziąć udział w Konkursie mentor (opiekun grupy młodzieży przystępującej do Konkursu) powinien
wypełnić Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu znajdujący się na stronie internetowej
www.odkrywcydiamentow.pl w zakładce „Zgłoszenie”.
6. Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym, aż do odwołania – wyczerpania środków.
§5
Dofinansowanie startu w konkursach
1. Kapituła Programu decyduje o przyznaniu dofinansowania lub odrzuceniu wniosku.
2. Beneficjentem pomocy finansowej są szkoły lub organizacje społeczne, które zdecydują się formalnie
patronować zespołom.
Dofinansowanie, o którym mowa powyżej, zostanie wypłacone wyłącznie na podstawie przedstawionych
przez szkołę lub organizację dokumentów finansowych potwierdzających zakup potrzebnych materiałów
do realizacji prac konkursowych, biletów potwierdzających przejazd na konkurs, etc.
Instrukcja rozliczenia znajduje się na stronie www.odkrywcydiamentow.pl w zakładce „Dokumenty”.
3. Członkowie wybranych zespołów są obowiązani do dostarczenia we wniosku opisu swojego zespołu
(500 znaków) wraz ze zdjęciami i materiałami wideo, a także krótkim (1000 znaków) opisem planowanego
przedsięwzięcia.
4. Nieprzestrzeganie przez uczestnika warunków formalnych lub technicznych określonych w niniejszym
paragrafie zgłoszenia może spowodować odrzucenie projektu przez Kapitułę Programu.
5. Decyzja Kapituły Programu dotyczącej odrzucenia wniosku o dofinansowanie jest ostateczna i wiążąca.
§6
Stypendia dla kandydatów na studia i studentów Politechniki Białostockiej
1. Stypendia dla kandydatów na studia i studentów udziela Kapituła Programu, bazując na
dotychczasowych osiągnięciach uczniów i studentów w ogólnopolskich i międzynarodowych
konkursach.
2. Kandydatów do udzielanych stypendiów może zgłosić dowolny członek Kapituły Programu.
3. Decyzja Kapituły Programu dotyczącej odrzucenia wniosku o udzielenie stypendium jest ostateczna i
wiążąca.
§7
Kapituła programu
1. Zgłoszone do Konkursu projekty ocenia Kapituła programu.
2. W skład kapituły wchodzi po jednym przedstawicielu firm i instytucji będących członkami wspierającymi
Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów.
3. Kapituła wyłoni najlepsze projekty, które zakwalifikują się do dofinansowania.
4. Kapituła ogłosi zwycięzców na stronie internetowej Programu pod adresem
www.odkrywcydiamentow.pl.
§8
Harmonogram
1. Zgłoszenia do programu odbywają się w sposób ciągły, do wyczerpania środków.
§9
Ochrona danych osobowych
Uczestnicy Konkursu w zgłoszeniach przesyłanych przez szkołę lub grupę nieformalną zgodnie z
Regulaminem, muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 123, poz. 883.) w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i
przyznania dofinansowań oraz prowadzenia przez Organizatora i firm członków wspierających
Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów wszelkich działań promocyjnych związanych z Projektem. W
przypadku danych osobowych osób niepełnoletnich zgoda musi zostać podpisana przez
rodziców/opiekunów tych osób.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem imienia i nazwiska
tych osób oraz zdjęć w materiałach prasowych, na stronie www Projektu, na stronie
www.odkrywcydiamentow.pl oraz stronie www Politechniki Białostockiej, stronach www firm będących
członkami wspierającymi Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów - na co uczestnicy wyrażają zgodę.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z bazy danych uczestników Programu.
3. Zgłoszenie udziału w Programie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki niniejszego
regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Programu w każdym czasie, w
szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, oraz zmiany terminów w nim
wskazanych, w tym rozstrzygnięcia o wniosków o przyznanie dofinansowania.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie ich praw w związku z
treścią projektów zgłoszonych do Programu.
6. Organizator oraz Kapituła Programu zastrzegają sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni
przepisów niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem.

Podobne dokumenty