Prawo jazdy - zmiana danych

Komentarze

Transkrypt

Prawo jazdy - zmiana danych
Prawo jazdy - zmiana danych
Treść urzędowa:
Dokonywanie zmiany danych w prawie jazdy
Wymagane dokumenty:
Wniosek (formularz do pobrania ( or_kom_wn_17.pdf ))
1. fotografia,
2. orzeczenie lekarskie (przy zmianie daty ważności i zmianie zakresu uprawnień),
3. zaświadczenie o ukończeniu kursu (przy zmianie uprawnień),
4. kserokopia prawa jazdy,
5. dowód osobisty (do wglądu),
6. zaświadczenie z ewidencji ludności (przy zmianie danych osobowych gdy dowód osobisty nieaktualny)
7. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.
Opłaty:
Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie skarbowej.
Opłata administracyjna:
Za wymianę prawa jazdy uiszcza się opłatę w wysokości 100,50 zł
Za wymianę prawa jazdy w powyższym przypadku a dodatkowo posiadania przez wnioskodawcę druku
„starego typu” uiszcza się opłatę w wysokości 100,50 zł (w tym opłata komunikacyjna
100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).
Nazwa rachunku – Dochody Starostwa
Numer rachunku – 42 1140 1111 0000 4163 2600 1002
Tytuł wpłaty – Opłaty komunikacyjne:
Termin odpowiedzi:
Wydanie nowego prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty
złożenia wymaganych dokumentów.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji lub dokumentu.
Podstawa prawna:
●
●
●
●
●
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazd (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Trasportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie
szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładow (Dz.U.
z 2012 r.poz. 1019),
rozporządzenie Ministra Trasportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 kwietnia 2012 r. w
sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U.z 2012, Nr 79, poz. 447),
rozporządzenie Ministra Trasportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w
sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
rozporządzenie Ministra Trasportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 kwietnia 2012 r. w
sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U.z 2012, Nr 79, poz. 447)
Wykonanie zadania: Jednostka odpowiedzialna Wieloosobowe stanowiska pracy do spraw wydawania
uprawnień kierowcom
Pracownicy odpowiedzialni
●
●
●
●
●
●
●
●
Barbara Lewandowska – Wieloosobowe stanowiska pracy do spraw wydawania uprawnień
kierowcom
Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 12
telefon: 521 05 22
Zbigniew Czyża – Wieloosobowe stanowiska pracy do spraw wydawania uprawnień kierowcom
Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 18
telefon: 521 05 24
Mariusz Salamon – Wieloosobowe stanowiska pracy do spraw wydawania uprawnień kierowcom
Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 18
telefon: 521 05 24
Sylwia Bukowska – Wieloosobowe stanowiska pracy do spraw wydawania uprawnień kierowcom
Olsztyn, Plac Bema 5 pokój 18
telefon: 521 05 24
Agnieszka Bratek – Referat Komunikacji i Transportu oraz Zamiejscowe Stanowiska Pracy w
Dobrym Mieście
Dobre Miasto ul. 1 – go Sierpnia 1
telefon: 616 33 17
Ewa Ciskowska – Referat Komunikacji i Transportu oraz Zamiejscowe Stanowiska Pracy w
Biskupcu
Biskupiec ul. Armii Krajowej 1b
telefon: 715 44 63
Edyta Kielak – Referat Komunikacji i Transportu oraz Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Dobrym
Mieście
Dobre Miasto ul. 1 – go Sierpnia 1
telefon: 616 33 17
Anna Bazis – Referat Komunikacji i Transportu oraz Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Biskupcu
Biskupiec ul. Armii Krajowej 1b
telefon: 715 44 63
Drukuj