Statut Fundacji De Arte Athletica

Komentarze

Transkrypt

Statut Fundacji De Arte Athletica
STATUT FUNDACJI
DE ARTE ATHLETICA
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja DE ARTE ATHLETICA, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem
notarialnym z dnia 12 października 2015 roku, Rep. A nr 10588/2015, sporządzonym przed
Markiem Piwko, zastępcą notarialnym, zastępcą notariusza Magdaleny Korobowicz w
Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Solariego 4, przez Fundatora Q4Y Spółka
Akcyjna, z siedzibą w Urzucie przy ul. Promyka 2A, 05-831 Młochów, nr NIP 534–243-7010, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000408921 z kapitałem
zakładowym w wysokości 3 152 250,00 zł, którą reprezentuje Diane Lewandowska – Prezes
Zarządu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną, jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną,
działającą na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991 nr 46
poz. 203), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.
U. 2010 nr 127 poz. 857) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
§3
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§4
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§5
Siedzibą Fundacji jest Grodzisk Mazowiecki.
§6
Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest
Minister Sportu i Turystyki.
§7
Fundacja używa pieczęci z nazwą fundacji oraz może posiadać znak graficzny według wzoru
ustalonego przez Zarząd Fundacji.
§8
1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a
w szczególności na rzecz uzdolnionych dzieci i młodzieży.
3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub
jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego. Obie te formy działalności będą wyodrębnione w stopniu umożliwiającym
określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących
rachunkowości.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych, z uwzględnieniem innych postanowień Statutu.
5. Fundacja całą nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na prowadzenie statutowej
działalności pożytku publicznego.
6. Fundacja jest podmiotem opierającym swoją działalność na pozyskiwaniu majątku
mającego służyć realizacji określonych w Statucie celów.
7. Fundacja może zatrudniać pracowników lub wolontariuszy.
8. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania.
9. Fundacja może tworzyć kluby sportowe, oddziały, zakłady i filie.
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§9
Celem Fundacji jest podejmowanie i rozwijanie inicjatyw mających realizować zadania w
zakresie:
a)
promocji, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego
trybu życia w społeczeństwie,
b)
ochrony i promocji zdrowia,
c)
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
d)
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
e)
wypoczynku dzieci i młodzieży,
f)
turystyki i krajoznawstwa,
g)
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
h)
promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
§ 10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a)
tworzenie i prowadzenie klubów sportowych,
b)
nabywanie i budowanie obiektów sportowych, nabywanie i gromadzenie sprzętu
przeznaczonego do prowadzenia działalności statutowej,
c)
zarządzanie obiektami, urządzeniami i sprzętem sportowym dbając o ich eksploatację,
rozbudowę, modernizację i konserwację,
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
gg)
hh)
organizację i / lub pozyskiwanie bazy do prowadzenia zajęć z zakresu tenisa ziemnego
i innych podobnych dyscyplin sportowych,
propagowanie rozwoju kultury fizycznej oraz masowej formy rekreacji przez aktywne
uczestnictwo w realizacji programów środowiskowych, gminnych, wojewódzkich i
krajowych,
współdziałanie w zakresie rozwoju tenisa ziemnego oraz innych form sportu i
rekreacji z właściwymi instytucjami i organizacjami,
planowanie i organizację życia sportowego dzieci i młodzieży, osób aktywnych
zawodowo oraz seniorów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe,
angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
organizację, współorganizację oraz uczestnictwo w imprezach sportowych
organizowanych na obszarze działania i poza nim,
organizację i rozwój powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji przez sport i
czynnego wypoczynku, w tym także w środowisku osób niepełnosprawnych,
organizację lub pomoc w organizacji imprez i obozów rekreacyjno-sportowych,
turnusów rehabilitacyjnych oraz wszelkiej działalności o charakterze rehabilitacyjnorewalidacyjnej,
organizację szkoleń sportowych, otaczając opieką zawodników oraz stwarzaniem
godnych warunków wszechstronnego rozwoju psychofizycznego uczestników,
organizację szkoleń oraz obozów dla zawodników, instruktorów oraz działaczy,
organizację zawodów i imprez sportowych oraz uczestniczeniu w państwowym i
wewnątrz-organizacyjnym systemie zawodów sportowych,
planowanie i organizację zajęć z tenisa ziemnego i innych dyscyplin sportowych,
upowszechnianie i rozwoju kultury fizycznej i sportu,
promowanie aktywności ruchowej u młodzieży,
rozwoju wolontariatu w sporcie,
organizację opieki medycznej, psychologicznej, zabiegów medycznych, zabiegów
rehabilitacyjnych dla zawodników i trenerów,
promowanie zdrowego odżywiania i organizację szkoleń i konsultacji w tym zakresie,
promowanie ekologii i ochrony środowiska,
wspieraniu działalności dobroczynnej,
przeciwdziałaniu patologiom społecznym,
organizację kursów, szkoleń, prelekcji, konferencji i innych form kształcenia w
zakresie zbieżnym z celami Fundacji,
organizację obozów, kolonii, półkolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
organizację prelekcji, pokazów i warsztatów turystyczno-krajoznawczych,
organizację wyjazdów turystyczno-krajoznawczych,
wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
pomoc i integrację dzieci i młodzieży,
prowadzenie działań na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym,
między innymi alkoholizmowi i narkomanii,
organizację spotkań, szkoleń, prelekcji, seminariów, stron internetowych, wystaw,
koncertów, festiwali, warsztatów, konkursów oraz innych form poszerzania wiedzy
służących promocji celów Fundacji,
aktywne propagowanie za pośrednictwem mediów działalności i celów Fundacji,
opiniowanie oraz wspieranie finansowe i organizacyjne projektów dotyczących
inicjatyw związanych z zakresem działalności Fundacji,
działalność wydawniczą i fonograficzną służąca celom Fundacji,
ii)
wspieranie innych organizacji zajmujących się programami wymiany zawodników i
instruktorów,
jj) wspieranie instytucji rządowych i pozarządowych w tworzeniu regulacji prawnych
dotyczących działalności Fundacji,
kk) nawiązywanie współpracy z organizacjami o zbliżonym profilu działalności na polu
sportu, edukacji i inicjatyw gospodarczych,
ll) promocję Polski i jej obszarów geograficznych,
mm) promocję polskiej symboliki narodowej
nn) promocję polskiego biznesu.
§ 11
1. W oparciu o cele statutowe Fundacji dokonuje się podziału działalności statutowej na
działalność nieodpłatną pożytku publicznego oraz działalność odpłatną pożytku
publicznego.
2. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego stanowi:
a)
promocja imprez sportowych poprzez popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży
zainteresowania kulturą fizyczną i zdrowym trybem życia oraz poprzez organizowanie
klubów zainteresowania tenisem i innymi dyscyplinami, spotkań z trenerami, znanymi
sportowcami, lekarzami medycyny sportowej,
b)
organizowanie i finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa
edukacyjno-zawodowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
c)
organizowanie kursów, różnorodnych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla grup i
osób indywidualnych oraz szkoleń dla kadry instruktorskiej do pracy z dziećmi i
młodzieżą,
d)
organizowanie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków szkoleniowych w zakresie
tenisa ziemnego i innych dyscyplin poprzez zapewnienie finansowania
specjalistycznych ośrodków do prowadzenia zajęć sportowych – sale gimnastyczne,
hale sportowe, boiska, zakwaterowania, wyżywienia oraz kadry trenerskiej,
e)
prowadzenie skautingu talentów poprzez organizowanie i finansowanie wyjazdów
oraz testów sprawnościowych zarówno wyjazdowych jak i miejscowych mających na
celu wyłowienie talentów w zakresie tenisa ziemnego i innych dyscyplin sportowych,
f)
wspieranie ekologicznych inicjatyw społecznych poprzez propagowanie ochrony
środowiska i gromadzenie funduszy na ten cel,
3. Działalność odpłatną pożytku publicznego stanowi:
a) organizowanie imprez turystycznych, obozów sportowo-szkoleniowych i
wypoczynkowych oraz wymiany międzynarodowej mającej na celu wymianę
doświadczeń i nawiązanie kontaktów z młodzieżą w krajach Unii Europejskiej,
b) wydawanie własnych publikacji oraz różnego rodzaju materiałów szkoleniowych i
poradniczych.
4. W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja dla
osiągnięcia swoich celów statutowych może współpracować z organami administracji
publicznej oraz samorządu terytorialnego na warunkach określonych w przepisach ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym:
składać wnioski o realizację zadań publicznych, przyjmować zlecenia realizacji zadań
publicznych wraz z przyjęciem dotacji na ich wykonanie oraz zawierać stosowne umowy,
brać udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych.
5. W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja może
także przyjmować dotacje i dofinansowania przewidziane w innych aktach prawnych.
§ 12
Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie
bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§ 13
1.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a)
sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
b)
sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
c)
sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
d)
sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
e)
sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
f)
sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
g)
sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
h)
sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
i)
sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
j)
sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
k)
sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach,
l)
sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
m) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami,
n)
restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
o)
przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała
gastronomiczna działalność usługowa,
p)
przygotowywanie i podawanie napojów,
q)
działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz
pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
r)
wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz obiektów
sportowych,
s)
pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
t)
działalność fizjoterapeutyczna,
u)
działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
v)
działalność związana ze sportem,
w) działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
x)
działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
2. Jeżeli na mocy przepisów prawa prowadzenie działalności Fundacji wymaga koncesji lub
zezwolenia, Fundacja może podjąć taką działalność pod warunkiem otrzymania
odpowiedniej koncesji lub zezwolenia.
3. Prowadzenie przez Fundację odpłatnej działalności pożytku publicznego w jednym z
wymienionych w paragrafie powyższym zakresów wyklucza jednoczesne prowadzenie
przez Fundację działalności gospodarczej w tym samym zakresie.
§ 14
Dochody osiągane z działalności, o której mowa w § 13 przeznaczone będą na realizację
celów statutowych Fundacji i rozwój działalności gospodarczej.
§ 15
Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady.
MAJĄTEK FUNDACJI
§ 16
1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe
określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i
nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację.
2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 10.000,00 (słownie: dziesięć
tysięcy) złotych, zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundator
przeznacza dodatkowo kwotę 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych.
§ 17
Źródłami powstania majątku Fundacji są:
a)
darowizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,
b)
odsetki bankowe i przychody z majątku,
c)
sponsoring,
d)
wpływy z działalności gospodarczej,
e)
dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
f)
dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w
użytkowaniu Fundacji,
g)
dochody z praw majątkowych.
§ 18
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Rachunkowe wyodrębnienie statutowej działalności pożytku publicznego, w tym
działalności nieodpłatnej, działalności odpłatnej, oraz statutowej działalności
gospodarczej, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników
każdej z tych działalności, należy do Zarządu Fundacji i jest określone w akcie prawa
wewnętrznego.
§ 19
Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta w bankach za granicą i
korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych.
§ 20
Rokiem obrachunkowym Fundacji jest okres od 1 kwietnia do 31 marca, przy czym pierwszy
rok działalności Fundacji obejmuje okres od 1 października 2015 roku do 31 marca 2017
roku.
ORGANY FUNDACJI
§ 21
Do kompetencji Fundatora należy:
a)
ustalenie i zmiana Statutu,
b)
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
c)
decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
d)
decyzja o likwidacji Fundacji,
§ 22
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji
§ 23
1. Zarząd składa się od 1 do 3 członków.
2. Fundator może pełnić funkcję Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu wybiera
Wiceprezesów i Sekretarza Zarządu, który prowadzi Biuro Fundacji.
§ 24
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków Zarządu. W razie równowagi przeważa głos Prezesa Zarządu.
§ 25
Prezes Zarządu ustala podział kompetencji pozostałych członków Zarządu oraz zasady ich
współpracy. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, a w tym:
a)
podejmuje decyzje we wszystkich sprawach bieżących Fundacji,
b)
reprezentuje Fundację na zewnątrz,
c)
uchwala wieloletnie i roczne programy działalności Fundacji,
d)
sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
e)
przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
f)
powołuje Biuro Fundacji,
g)
powołuje i odwołuje dyrektorów wyodrębnionych zakładów.
§ 26
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest:
a)
w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Fundacji,
b)
w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch Członków Zarządu łącznie.
2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając
zakres ich umocowania.
§ 27
Uprawnienia dotyczące spraw pracowniczych wykonuje w imieniu Fundacji Prezes Zarządu.
§ 28
Zarząd sporządza sprawozdania z realizacji celów Fundacji nie rzadziej niż raz w roku oraz
roczne sprawozdania finansowe Fundacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 29
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 30
Połączenie nie może spowodować zmiany celu Fundacji.
§ 31
Decyzję co do połączenia podejmuje Fundator.
§ 32
Decyzję w sprawie zmian Statutu oraz likwidacji z przyczyn wskazanych w ustawie o
fundacjach podejmuje Fundator.
§ 33
1. W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni Prezes Zarządu lub inna osoba
wyznaczona przez Fundatora.
2. Majątek pozostały po likwidacji, Fundator, likwidator lub likwidatorzy przeznaczają innej
organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.
§ 34
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta
stołecznego Warszawy.

Podobne dokumenty