Przedmiot działalności - Przedszkole nr 154 "Pod Wesołą

Komentarze

Transkrypt

Przedmiot działalności - Przedszkole nr 154 "Pod Wesołą
KSIĘGA JAKOŚCI PRACY EDUKACYJNEJ
PRZEDSZKOLA NR 154
„POD WESOŁĄ TRUSKAWECZKĄ”
W WARSZAWIE
UL. HIERONIMA 5
Warszawa, 2012
Wstęp.
Strategia podnoszenia jakości pracy placówki.
Strategia wg R.W. Griffina to „kompleksowy plan osiągania celów
organizacji. Zarządzanie strategiczne z kolei jest to sposób podejścia do
gospodarczych szans i wyzwań – jest to kompleksowy proces zarządzania,
nastawiony
na
formułowanie
i
wprowadzanie
w
życie
skutecznych
strategii.”1
Z pojęciem jakości spotykamy się, gdy mowa o produkcie lub usłudze.
Dobrej lub złej jakości może być telewizor, samochód, a także dobrej lub
złej jakości może być obsługa klienta w różnych punktach usług. Jest
zgoda, co do tego, że jakość powinna być dobra, nie zawsze jednak
wiemy, jak tę jakość oceniać oraz jak zapewnić jej osiągnięcie.
Autorem metody podnoszenia jakości był amerykański specjalista Edwards
Deming, który swoje założenia wprowadził na gruncie japońskim.
Najprostszym określeniem dobrej jakości jest brak błędów. Praca nad
jakością ma charakter stały, to znaczy nigdy nie ustaje i nie ma takiego
momentu, że jakość jest już na tyle dobra, aby móc się nią przestać
interesować.
W nowoczesnym społeczeństwie zreformowana szkoła powinna zapewniać
edukację na najwyższym poziomie jakości. Jest wiele pytań wokół tego
tematu: kiedy szkoła jest dobra?, które cechy szkoły stanowią o jej
jakości?
Terminu „jakość” w odniesieniu do edukacji nie powinno się używać w
sensie globalnym, lecz zawsze z punktu widzenia określonego kryterium.
Przystępując do pracy nad poprawą jakości placówki należy opracować
cele, misję i plan działania.
Czym więc jest jakość w edukacji przedszkolnej, jak ją określić, zmierzyć?
Kiedy można powiedzieć, że osiągnięta została najwyższa jakość?
R.W. Griffin Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 244245
1
M. Woodhead stwierdził, że „…próby określenia jakości przypominają
szukanie złota na końcu tęczy. Możemy zmierzać w odpowiednim
kierunku, ale nigdy tam naprawdę nie dotrzemy!”2 Jest to, więc proces
dążenia do osiągnięcia odpowiednich wskaźników jakości, a nie idealny
stan, w którym Przedszkole znajdzie się w wyniku przeprowadzenia
określonych procedur.
Zapewnienie jakości pracy przedszkola jest, więc długotrwałym, starannie
zaplanowanym procesem budowania kultury jakości i przejęcia przez
placówkę odpowiedzialności za własny rozwój.
2
M. Woodhead Dążenie ku tęczy. Wyd. akademickie Żak 1998
KADRA PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 154 zatrudnia 14 nauczycieli.

12 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie z
przygotowaniem pedagogicznym, 2 nauczycielki – wyższe
zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym.

7
3
1
3
nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego
– nauczyciele mianowani,
– nauczyciel kontraktowy
– nauczyciele stażyści
3. System zapewniania jakości.
Planowanie,
wg
R. W.
Griffina3,
oznacza „wytyczanie
celów
organizacji i określanie sposobu ich najlepszej realizacji. Podejmowanie
decyzji, będące częścią procesu planowania, obejmuje wybór trybu
działania spośród zestawu dostępnych możliwości.”
W dobie zmian zachodzących w polskiej oświacie coraz częściej
pojawiają się pytania o skuteczne zarządzanie placówką oświatową i
działania dyrektora wpływające na wysokie notowania (wśród władz
oświatowych, w środowisku lokalnym) placówki:
→ jakie zadania do wykonania stoją przed dyrektorem?
→ jak powinien zarządzać uprawnieniami?
→ jakie działania powinien podjąć i w jaki sposób?
Planowanie
zadań
przez
dyrektora
wynika
z
prawa
oświatowego,
organizacji oraz wizji i misji placówki.
3
R.W. Griffin Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2004, s.9
Priorytetowe są zadania związane z organizacją pracy przedszkola:

tworzenie arkusza organizacyjnego,

zatwierdzanie i realizacja rocznego budżetu,

podejmowanie decyzji bieżących wynikających z codziennej pracy.
Nie mniej ważne są zadania związane z realizacją procesu wychowawczo –
dydaktycznego:

realizacja podstawy programowej,

nadzór pedagogiczny,

awans zawodowy,

prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
Dyrektor
przedszkola jest
pracodawcą, jego
zadaniem jest,
zatem
prowadzenie polityki kadrowej przedszkola oraz dbanie o właściwą
dokumentację placówki. Zadań do wykonania jest, więc dużo i jest rzeczą
oczywistą, że dyrektor nie zrealizuje ich w pojedynkę. Pojawia się, więc
konieczność współpracy całego zespołu pracowników.
Tak,
więc
przedszkole,
które
chce
podnieść
jakość
swoich
usług
edukacyjnych, musi przygotować własny plan rozwoju, co więcej, musi
chcieć go zrealizować. Plany, które ujmują w ramy szeroki obraz
namalowany w określeniu misji nazwane są planami strategicznymi. Z
reguły określa się je na pięć lat pracy. Plany strategiczne i operacyjne
określają ścieżki, którymi należy dążyć do wypełniania misji i celów
szkoły.
Zaplanowanie takiego sposobu myślenia i działania, który w określonym
czasie pozwoliłby urzeczywistnić zamierzenia prowadzące do doskonalenia
przedszkola, nie jest sprawą łatwą. W planowaniu rozwoju powinni
uczestniczyć wszyscy nauczyciele.
Struktura dobrego planu4 to:

Cele główne przedszkola – biorą się z ustawy o systemie oświaty,
statutu przedszkola, podstawy programowej dla przedszkola,

Cele priorytetowe na wybrane lata – wykaz celów wybranych do
realizacji,

Wyniki
diagnozy
rzeczywistości
przedszkola
ze
szczególnym
uwzględnieniem słabych stron w funkcjonowaniu placówki,

Cele operacyjne – oczekiwane rezultaty, kryteria sukcesu,

Harmonogram działań i monitoring stopnia realizacji zadań.
Szczególnie ważną czynnością w planowaniu rozwoju przedszkola jest
określenie kryteriów sukcesu na samym początku, gdyż ułatwia to
monitorowanie realizacji planu. Pozwala odpowiedzieć na pytanie: jak się
dowiemy, że nasz cel został osiągnięty?
Nie
mniej
ważne
jest
skonkretyzowanie
działań
umożliwiających
osiągnięcie szczegółowych wytycznych.
Harmonogram postępowania natomiast precyzyjnie określa rodzaj zadań,
środki realizacji, osoby odpowiedzialne i współpracujące oraz sposoby
monitoringu działań.
4
J. Brzdąk, J. Miazgowicz Samoocena pracy szkoły. WOM Katowice 1998
4. Odpowiedzialność dyrektora.
Ranking zadań dyrektora w planowaniu strategii jakości.
Kierowanie
płaszczyznach,
placówką
które
przedszkolną
dotyczą
zadań
wymaga
opiekuńczo
działań
–
w
wielu
wychowawczo
-
dydaktycznych, organizacyjnych i finansowych oraz współdziałania ze
środowiskiem przedszkola ( rodzice, władze lokalne ).
Świadome działanie dyrektora przedszkola o coraz lepszą jakość pracy
kierowanej placówki jest wymogiem najważniejszym – od tego zależy jej
istnienie.
Ranking zadań dyrektora w planowaniu rozwoju mojej macierzystej
placówki przedstawia się następująco:

zdiagnozowanie rzeczywistości przedszkola,

wypracowanie
z
radą
pedagogiczną
oraz
rodzicami
oferty
edukacyjnej,

opracowanie planu rozwoju przedszkola,

zorganizowanie systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli,

opracowanie w oparciu o opinię rady pedagogicznej i rady
rodziców:

-
planu wychowawczego,
-
planu nadzoru pedagogicznego,
-
zestawu programów nauczania i wykazu podręczników,
wypracowanie strategii efektywnej współpracy ze środowiskiem
lokalnym,

promowanie przedszkola,

wypracowanie narzędzi mierzenia jakości pracy,

zmiana stylu pracy rady pedagogicznej,

pozyskiwanie środków finansowych,

przystosowanie bazy do potrzeb przedszkola,

stworzenie systemu motywowania nauczycieli do doskonalenia i
twórczej pracy.
5. Standardy osiągnięć.
Misja Przedszkola nr 154
Współcześnie edukacja ulega przemianom, zmienia się także
obraz edukacji przedszkolnej. Człowieka uznaje się za wartość
autonomiczną, a obraz rozwijającego się dziecka, jego możliwości
i potrzeb, wpływa na kierunki zmian w edukacji przedszkolnej.
W naszym przedszkolu zapewniamy dziecku wszechstronny
rozwój a dziecko traktowane jest jako podmiot a nie przedmiot
nauczania.
Misją naszego przedszkola jest zapewnienie dzieciom opieki i
wychowania w atmosferze akceptacji i zrozumienia.
Przedszkole spełnia ważką rolę w życiu dziecka. Jest etapem
niezbędnym
w
procesie
prawidłowego
przygotowania
do
wypełniania zadań i funkcjonowania w przyszłym, dorosłym życiu.
Ideałem byłoby myśleć, że wpoimy dzieciom wszystkie zasady z
tej dziedziny, ale przyjmujemy za motto myśl Bernarda Shaw’a:
„Ideały są jak gwiazdy. Jeśli nawet nie możemy ich osiągnąć to
należy się według nich orientować.”
Ideałem jest więc wychowanie pokolenia bez wad, to jest ta
gwiazda, której z dzieckiem przedszkolnym nie osiągniemy, ale
może być zalążkiem takich zachowań, które wpojone dzieciom,
umożliwiają im rozumne działanie w życiu dorosłym.
Osiągnięcia w poszczególnych zakresach standardów.
lp
Obszar badania
1. Obszar 2.
PROCESY
ZACHODZĄCE W
PRZEDSZKOLU
2
zakres
Przygotowanie dziecka do
podjęcia obowiązku szkolnego
w sferze emocjonalnej, fizycznej
I percepcyjnej
Zespół
ds.
badania
dojrzałości szkolnej
dzieci 5 letnich
Obszar 1.
Sprawdzenie skuteczności proponowanych
EFEKTY
działań rozwijających sprawność ruchową
DZIAŁALNOŚCI
dzieci.
DYDAKTYCZNEJ,
WYCHOWAWCZEJ I
OPIEKUŃCZEJ ORAZ
INNEJ DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ.
Zespół ds. badania
rozwoju dzieci pod
względem ruchowym.
Ewaluacja Programu
wychowania fizycznego.
3
4
Obszar 4.
ZARZĄDZANIE
PRZEDSZKOLEM.
Zespół ds. realizacji
nowej podstawy
programowej.
Obszar 3
FUNKCJONOWANIE
PRZEDSZKOLA W
ŚRODOWISKU
LOKALNYM.
Zespół ds. adaptacji
dzieci 3 letnich
Dokumentacja pedagogiczna jest prowadzona
poprawnie pod względem merytorycznym,
zapisy w dziennikach są zgodne z zasadą 1/5
Dzieci łatwo przeszły okres przystosowania do
nowych warunków.
Nauczycielki prowadziły warsztaty
przygotowujące rodziców i dzieci do nowej
sytuacji życiowej.
PRZEDSZKOLE UZYSKUJE WYSOKIE EFEKTY PRACY DYDAKTYCZNO
– WYCHOWAWCZEJ

Przedszkole prowadzi systematyczne działania mające
na celu osiąganie przez dzieci wysokiego poziomu
wielokierunkowego rozwoju.
Wypracowane przez placówkę standardy edukacyjne
określające poziom umiejętności dzieci spełniają
oczekiwania środowiska.
Systematycznie monitoruje się osiągnięcia
wychowanków.
Dzieci prezentują swoje osiągnięcia zarówno na terenie
placówki jak i na zewnątrz.



PRZEBIEG KSZTAŁCENIA WSPOMAGA ROZWÓJ DZIECKA

Oferta edukacyjna uwzględnia zarówno kierunki rozwoju
systemu edukacji, ukierunkowania środowiskowe,
potrzeby dzieci oraz oczekiwania rodziców.
 Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w
oparciu o programy autorskie wspomagające realizację
podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
a. Wspomaganie dzieci trzyletnich w procesie adaptacji
do warunków przedszkola.
b. Program wychowawczy przeciwko agresji.
c. Podnoszenie sprawności ruchowej dzieci.
d. Kształcenie inteligencji ekologicznej.
• Odpowiedni dobór metod i form oraz organizacja
warsztatu pracy sprzyja ustaleniu dla każdego dziecka
indywidualnego toku oddziaływań.
• Przyjęty model pracy jest oparty na edukacji
alternatywnej traktującej podmiotowe podejście do
każdego dziecka.




Organizacja dnia w przedszkolu uwzględnia zasadę 1/5 a w
niej prawo dzieci do odpoczynku i zabawy.
Podstawowym zadaniem nauczycieli jest inspirowanie
refleksji nad celami kształcenia i wychowania oraz
metodami ich osiągania.
Prowadzona obserwacja pedagogiczna pozwala na
nastawienie się na postęp dziecka i na jakość tych
przemian.
PRZEDSZKOLE PROWADZI OBSERWACJE PEDAGOGICZNE
SŁUŻĄCE POZNANIU I ZASPOKAJANIU POTRZEB
ROZWOJOWYCH DZIECI



Opracowano procedury i narzędzia badawcze służące
prowadzeniu właściwej obserwacji pedagogicznej. Wyniki
badań są dokumentowane i udostępniane rodzicom.
Analiza wyników obserwacji pedagogicznej dziecka pozwala
na ciągłe rewidowanie warsztatu pracy nauczycieli i
tworzenie własnego stylu, którego efektem jest m.in.
realizacja programów autorskich.
Poddawanie refleksji działań powoduje, że nauczyciele stale
podnoszą swoje kwalifikacje, wprowadzają zmiany, tworzą
własny, niepowtarzalny styl pracy.
PRACA WYCHOWAWCZA PRZEDSZKOLA UMOŻLIWIA DZIECIOM
HARMONIJNY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI




Personel przedszkola identyfikuje się z edukacją alternatywną
zakładającą podmiotowe podejście do każdego dziecka.
W planowaniu pracy wychowawczej uwzględnia się
oczekiwania rodziców jak również wspiera się ich
oddziaływania wychowawcze.
Działania wychowawcze oparte są na programie autorskim
Program wychowawczy przeciwko agresji.
Bardzo dobra atmosfera w przedszkolu daje gwarancję
prawidłowych oddziaływań wychowawczych.
OPIEKA I PROFILAKTYKA WSPOMAGA DZIECKO W JEGO
ROZWOJU






Priorytetowym zadaniem przedszkola jest umiejętność
rozpoznawania zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem
problemu „dziecka krzywdzonego”.
Działania prozdrowotne oparte są o założenia zawarte w
programach autorskich: Podnoszenie sprawności ruchowej oraz
Kształcenie inteligencji ekologicznej.
Ważnym elementem jest realizacja programu adaptacyjnego.
W placówce duży nacisk kładzie się na zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom.
Przedszkole tworzy warunki do wyrównywania szans
edukacyjnych.
Placówka wspomaga rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji
materialnej i losowej.
ATMOSFERA PRZEDSZKOLA PROWADZI DO DOBRYCH RELACJI
W ŚRODOWISKU PRZEDSZKOLNYM




Wszystkie podmioty przedszkola są zarówno gospodarzami
jak i pełnoprawnymi członkami społeczności przedszkolnej.
Prowadzone różnorodne formy współpracy sprzyjają
integracji środowiska przedszkolnego.
Wdrożenie i wieloletnia realizacja programu adaptacyjnego
wspomaga wychowanków i ich rodziców w zakresie sfery
emocjonalnej i społecznej.
Kalendarz imprez uwzględnia różnorodne działania
integrujące społeczność przedszkolną.
RODZICE SĄ PARTNERAMI W PODEJMOWANYCH PRZEZ
PRZEDSZKOLE DZIAŁANIACH




Przedszkole umiejętnie pozyskuje rodziców do partnerskiej
współpracy.
Placówka ma jasno sprecyzowane formy współpracy z
rodzicami.
Rodzice na bieżąco są informowani o działalności przedszkola.
Budowana jest prawidłowa relacja między wszystkimi
podmiotami triady, jakimi są:
dziecko – rodzic – nauczyciel
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM SPRZYJAJĄ
EFEKTYWNEJ PRACY






Podstawą pracy placówki jest planowanie.
Permanentne monitorowanie działalności pozwala na
modyfikację planowania i dążenia ku wizji.
Istotną rolę w organizacji placówki mają rodzice.
Nauczyciele posiadają umiejętność dokonywania samooceny,
na jej podstawie wytyczane są kierunki do dalszej pracy.
W placówce promuje się działalność innowacyjną.
Rodzice wysoko oceniają działalność przedszkola.

Podobne dokumenty